Internetin terveystiedon luotettavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internetin terveystiedon luotettavuus"

Transkriptio

1 Kristian Lampe KATSAUS Internetin terveystiedon luotettavuus asiantuntijan rooli on arvioinnissa edelleen tärkeä Internetissä on tarjolla runsaasti terveystietoa, jonka laatu ja luotettavuus vaihtelevat. Monet tahot ovat pyrkineet edistämään ja varmistamaan tiedon luotettavuutta. Tavanomaisia keinoja ovat olleet julkaisijoiden itsesääntely ja verkkosivustojen eritasoinen sertifiointi. Laadun määritykseen ja laadunhallinnan keinoihin liittyy kuitenkin ongelmia, jotka heikentävät käytäntöjen arvoa. Ei ole onnistuttu kehittämään sellaista keinoa, joka auttaisi maallikoita tai ammattilaisia hyödyntämään verkon mittavaa aineistoa mahdollisimman laajasti ja ongelmattomasti. Terveydenhuollon ammattilainen voi avustaa potilaita luotettavien ja hyödyllisten terveysaiheisten sivustojen löytämisessä. Internetin terveystieto on kovassa käytössä. Seitsemän eurooppalaista maata käsittäneessä tutkimuksessa selvitettiin vuonna 2005, miten kansalaiset käyttävät Internetin terveystietoa ja mitä seurauksia tiedon käytöstä on (Andreassen ym. 2007). Tulosten mukaan haastatelluista 44 % ja Internetin käyttäjistä 71 % oli hyödyntänyt verkkoa terveysasioissa. Tavallisimpia käytön syitä olivat terveystiedon hakeminen ja lääkärissäkäynnin tarpeellisuuden arviointi. Yhdysvaltalaisessa selvityksessä havaittiin niin ikään hyvin monen hakevan verkosta terveystietoa. Yhdysvaltojen aikuisväestöstä 71 % on etsinyt Internetistä terveystietoa noin joka toinen viimeisen kuukauden aikana (HarrisInteractive 2007). Suomalaisessa haastattelututkimuksessa 46 % vähintään 15-vuotiaista piti Internetsivuja erittäin tai melko tärkeänä terveystiedon lähteenä ja Internetistä tietoa hakevista peräti 73 % oli tätä mieltä (Tarkiainen ym. 2005). Toisen kotimaisen tutkimuksen mukaan vuotiaista miehistä 22,3 % ja naisista 29,6 % oli hankkinut terveysaiheista tietoa Internetistä viimeisen vuoden aikana (Helakorpi ym. 2008). Internet-pohjaisen ohjelman avulla kerättyjen tietojen mukaan 69 % vuotiaista suomalaisista on saanut verkosta tietoa terveyteen liittyvistä asioista (Terveydenhuollon barometri 2007). Internet kuuluu monissa maissa luonnollisesti myös lääkärien keskeisiin tietolähteisiin (Davies 2007). Huoli terveystiedon epäluotettavuudesta johti laatuohjelmiin Huoli Internetissä julkaistun terveystiedon luotettavuudesta heräsi jo varhain. World Wide Web tuli yleiseen käyttöön vuonna 1990, ja samana vuonna tuli tarjolle ensimmäinen graafinen selainohjelma (World Wide Web Consortium 2008). Jo muutaman vuoden kuluttua julkaistiin ainakin viisi verkon terveystiedon luotettavuuteen huomiota kiinnittävää laatukriteeristöä tai toimintaohjetta (Lampe ym. 2003). Huoli informaation huonolaatuisuudesta osoittautui todeksi, kun aiheesta alettiin julkaista tutkimustietoa. Yksi ensimmäisistä julkaistuista tutkimuksista kuvasi tilannetta hyvin. Impiciattore ym. osoittivat vuonna 1997, että niinkin tavanomaista terveysongelmaa kuin lasten kuumeen hoitoa käsittelevistä verkkosivuista vain joka kymmenes esitti suositusten mukaiset ohjeet riittävän laajalti. Tilanne ei noin kymmenessä vuodessa ole muuttunut paljoakaan: Internetissä julkaistun tiedon laatu on osoitettu keskimäärin huonoksi tai muuten ongelmalliseksi viime vuosina järjestelmällisissä kartoituksissa (Eysenbach ym Duodecim 2008;124:

2 KATSAUS ) ja yhtä aihetta koskevissa tutkimuksissa (Selman ym. 2006, Barbosa ja Martins 2007, Jordan ja Haywood 2007, Peterlin ym. 2007, Rennie ym. 2007). Poikkeuksiakin on toki löytynyt: esimerkiksi tänä vuonna julkaistussa kartoituksessa kaksisuuntaista mielialahäiriötä käsittelevistä verkkosivustoista päädyttiin poikkeuksellisen myönteiseen tulokseen nettitieto olikin hyvälaatuista (Morel ym. 2008). Luotettavuuteen liittyvät ongelmat voivat olla vakavampia kuin osaamme kuvitella. Varian (1998) on soveltanut Malthusin lakia Internetissä julkaistuun informaatioon. Kun yksi tekijä (väestö) kasvaa eksponentiaalisesti ja toinen (ravinto) lineaarisesti, tapahtuu ensin mainitulle ikäviä. Varianin sovelluksessa verkossa julkaistun informaation määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja toisaalta ihmisten kyky käyttää informaatiota kasvaa enintään lineaarisesti. Tästä on seurauksena se, että todellisuudessa käytetyn tiedon osuus pienenee ajan mittaan kohti nollaa. Siis yhä pienemmälle osalle informaatiosta riittää käyttäjiä. Kun huonolaatuisen tiedon tuottaminen on yleensä riskitöntä, halpaa ja nopeaa, voi pahimmillaan käydä niin, että hyvänlaatuista tietoa tuottavat menevät asiakkaiden puutteessa konkurssiin tai joutuvat muista syistä lakkauttamaan toimintansa. Näin huonolaatuinen informaatio vähitellen syrjäyttää hyvälaatuisen tai ainakin tekee sen entistä vaikeammin löydettäväksi. Sensuurin sijaan uusia ratkaisuja Internetissä julkaistun terveystiedon laatua on pyritty parantamaan tai varmistamaan eri tavoin. Perusongelmana kaikissa ratkaisuissa on verkon kansainvälinen ja rajaton luonne sekä julkaisemisen helppous. Terveysaiheista materiaalia voi julkaista hyvin pienellä budjetilla, ja palvelimen sijaintia on mahdollista vaihdella tarpeen mukaan nopeastikin. Julkaisujen sääntelyn tavanomaiset keinot esimerkiksi sensuuri tai muu lainsäädäntö eivät toimi verkossa lainkaan tai toimivat vain rajallisesti. Jos esimerkiksi yhdessä maassa oleva palvelin suljettaisiin»terveydelle haitallisen materiaalin» levityksen vuoksi, voisi julkaisija helposti siirtää aineiston toisessa maassa olevalle palvelimelle. Kissa ja hiiri leikki viranomaisten kanssa saattaisi jatkua loputtomiin. Kyseenalaista tietoa julkaisevat ovat usein harmillisen kekseliäitä, kuten seuraava esimerkki osoittaa. British Healthcare Internet Association (BHIA) perustettiin vuonna 1996 edistämään Internetin vastuullista käyttöä terveysasioissa. Se julkaisi myös terveyssivustojen laatua ohjaavan kriteeristön. Sittemmin yhdistyksen toiminta lakkautettiin, minkä jälkeen jokin muu taho rekisteröi BHIA:n alkuperäisen verkkotunnuksen. Tätä kirjoitettaessa yhdistyksen alkuperäisestä ja kirjallisuudessakin referoidusta osoitteesta avautuu sivusto, joka mainostaa erilaisia»vaihtoehtoisia» hoitoja. Jonkinlainen laatukriteeristö on myös edelleen näkyvillä, mikä sekoittanee tavallista käyttäjää osoitteen lisäksi. Sen lisäksi, että Internetin sisällön kaikkinainen kontrollointi on käytännössä lähes mahdotonta, rajoituksia on yleensä pidetty myös epätoivottavina. Sananvapaudesta halutaan useimmissa maissa pitää kiinni. Ehkä kärkevimmin erilaiset intressit ovat törmänneet Yhdysvalloissa, missä valtio ja kansalaisoikeusjärjestö ACLU (American Civil Liberties Union) ovat käyneet useita oikeustaisteluja Internetin sisällön sääntelystä (ACLU 2008). Järjestö on yleensä voittanut oikeusjutut ja kontrollimekanismit ovat jääneet toteuttamatta. Toinen aktiivinen kansalaisjärjestö on ollut EFF (Electronic Frontier Foundation, www. eff.org/issues/free-speech). Sensuurin sijaan terveystiedon laatua ja luotettavuutta on pyritty edistämään muilla keinoin, joista edempänä tarkemmin. Keskeisiä toimijoita luetellaan taulukossa 1. Julkaisijoiden vastuu Tavallisin tapa parantaa Internetin terveystiedon laatua on ollut pyrkimys vaikuttaa julkaisijoihin eli korostaa heidän vastuutaan ja itsesääntelyä. Keinoina on käytetty erilaisia toimintaohjeita ja laatukriteeristöjä. Ohjelmista ja organisaatioista erityisen maininnan ansaitsee sveitsiläinen Health On the Net säätiö (HON). Sen toiminta alkoi jo vuonna 1996 ja jatkuu edelleen. HON julkaisi yhtenä K. Lampe

3 Taulukko 1. Nykyisiä Internetin terveystiedon laatujärjestelmiä. Organisaatio tai ohjelma Discern Laatua verkkoon CISMEF Intute (aiemmin OMNI) Patienten- Information.de WRAPIN Palvelun luonne Alue Verkko-osoite Kyselylomake tiedon käyttäjälle Laatukriteerejä ja ohjeita (ei ainoastaan terveysaiheita) Portaali, jonka laatu on varmistettu Portaali, jonka laatu on varmistettu Portaali, jonka laatu on varmistettu Luotettavuuden automaattiseen varmistamiseen pyrkivä hakukone Suomi Ranskankieliset maat Britannia Saksa medicine/ TNO QMIC Sertifiointijärjestelmä Hollanti URAC Sertifiointijärjestelmä Yhdysvallat HWS_po.aspx WMA Sertifiointijärjestelmä Espanja wma.comb.es HON MedIEQ Toimintaohje, sertifiointijärjestelmä Verkkosivustojen laadun arvioinnin automatisointi ensimmäisistä toimintaohjeen terveystiedon julkaisijoille. Ohje sisältää nykyisin kahdeksan yksinkertaista periaatetta. Niitä noudattava julkaisija saa sijoittaa sivustoonsa yhdistyksen logon, jonka ajatellaan kertovan sivuston käyttäjälle tietystä luotettavuudesta. Nykyisin yli sivuston 72 maasta kerrotaan noudattavan HON-ohjeistoa, joka on käännetty yli 30 kielelle suomi mukaan luettuna (HON Foundation 2007b). Myös Euroopan komissio on kiinnittänyt huomiota Internetin terveystiedon laatuun. Se kutsui koolle vuosituhannen vaihteessa asiantuntijaryhmän, joka muotoili jäsenvaltioita varten terveysaiheisten verkkosivustojen laatukriteerit. Ne on julkaistu Euroopan yhteisöjen komission tiedonantona vuonna Sertifioinnilla parempaan laatuun? Julkaisijoiden omaan aktiivisuuteen perustuvia säännöstöjä on myös kritisoitu, sillä niitä noudattavat todennäköisimmin sellaiset julkaisijat, jotka muutenkin toimivat vastuullisesti. Ilman valvontaa toimiva järjestelmä houkuttelee myös väärinkäytöksiin. Esimerkiksi HONlogoa on käytetty myös harhaanjohtavasti, joskin ilmeisesti suhteellisen harvoin (Nater ym. 2000, Quackwatch 2005). Vaihtoehdoksi tai itsesääntelyä täydentämään on esitetty erilaisia sertifikaatiojärjestelmiä, joissa kolmas, ns. puoleeton osapuoli ottaa kantaa sivuston laatuun. Laatuarviot voidaan ilmoittaa terveysaiheisen sivuston yhteydessä tai niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi hakupalveluissa. Euroopan unionin osin rahoittamassa Med CERTAIN-projektissa hahmoteltiin vuosina ensimmäinen kansainvälinen sertifiointijärjestelmä terveystiedolle sekä sertifiointitoimintaa tukeva tekniikka (Eysenbach ym. 2000). Tässä sertifioinnissa julkaisijan edellytetään ensin antavan julkisuuteen perustiedot itsestään ja sivustostaan, esimerkiksi sivuston omistajan ja rahoituksen aivan kuten ruoan valmistajat ilmoittavat pakkauksissa valmistusaineet ja ravintosisällön. Sen jälkeen sivuston arvioi puolueeton kolmas osapuoli, joka tarkistaa sivustosta sekä julkaisuteknisiä että sisältöön liittyviä asioita. Tiedot rekisteröidään standardimuodossa ns. HIDDEL-kielen avulla 2079 Internetin terveystiedon luotettavuus

4 KATSAUS 2080 (Health Information Disclosure, Description and Evaluation Language). Vaikka pysyvää kansainvälistä toimijaa ei toistaiseksi ole kentälle ilmaantunut, MedCERTAIN-projektissa kehitettyä menettelyä on sittemmin käytetty muissa projekteissa (esim. MedCIRCLE, www. medcircle.org). Myös HON-säätiö on muuttanut toimintatapaansa siten, että HON-logon käyttöä valvotaan. Säätiö puhuukin nykyään avoimemmin»jäsenyyden» ohella sivustojen»sertifioinnista» (HON Foundation 2007a). Useita muitakin laatukriteeristöjä, toimintaohjeita ja niihin liittyviä työkaluja on kehitetty (Risk ja Dzenowagis 2001, Lampe ym. 2003). Mistä laatu muodostuu? Erilaisissa laatuohjelmissa on esitetty laadulle kriteerejä, joista useimmat esiintyvät hieman eri muodossa lähteestä toiseen eikä niissä ole ollut havaittavissa suurta vaihtelua viimeisten kymmenen vuoden aikana. Käytännön toimintaohjeet yleensä heijastelevat näitä kriteerejä. Taulukossa 2 on esitetty tavallisimpia kriteerejä. Yksityiskohtaiset laatukriteerit voidaan perimmäisen luonteensa mukaan jaotella neljään luokkaan: episteemisiin eli tieto-opillisiin, eettisiin, taloudellisiin ja teknisiin kriteereihin (Lampe ym. 2003). Tieto-opilliset kriteerit liittyvät mm. tietojen oikeellisuuteen ja selkeyteen, eettiset kriteerit julkaisijan toimintatapoihin (esimerkiksi avoimuuteen), taloudelliset kriteerit sivuston talouteen liittyviin Taulukko 2. Tavanomaisia laatukriteerejä. Avoin tieto sivuston julkaisijasta ja omistajasta, kohdeyleisöstä, päämääristä, sponsoreista ja rahoituksesta Kirjoittajien ja lähdeviitteiden ilmoittaminen Päiväysten merkitseminen (tiedon tuoreus) Sivuston käyttäjien yksityisyyden kunnioittaminen Sivuston rooli potilaiden hoidon täydentäjänä (tavoitteena ei saa olla potilas-lääkärisuhteen korvaaminen) Tiedon selkeä esittäminen Piilomainonnan välttäminen Palautemekanismin tarjoaminen ratkaisuihin (ja siten toiminnan jatkuvuuteen) ja tekniset kriteerit sivuston teknisiin ratkaisuihin. Tämä nelijako tuo selkeyttä erityyppisten kriteerien valikoimaan. Se myös edellyttää kokonaislaadun huomioimista. Kaikki laadun osa-alueet tulisi huomioida riittävästi ennen kuin sivustoa voidaan kutsua laadukkaaksi. Laatukriteereistä valtaosa liittyy avoimuuden korostamiseen, mikä liittynee osin angloamerikkalaiseen kulttuuriin, jossa erilaisia suomalaisten mielestä joskus ehkä itsestään selvinä pidettäviä asioita täytyy ilmaista eksplisiittisesti. Avoimuus on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta tiedon käyttäjällä olisi reilu mahdollisuus itse arvioida lukemaansa avoimesti julki tuotujen taustatietojen (esimerkiksi sivuston rahoitus, tarkoitus ja kohdeyleisö) perusteella. Avoimuuden vaatimus liittyy myös piilomainonnan kitkemiseen. Vaikka erilaiset avoimuutta koskevat vaatimukset saattavat tuntua laatuohjelmiin tutustuvasta uuvuttavilta, voidaan avoimuuden ja erilaisten taustojen julki tuomisen ajatella palvelevan sivuston lukijaa. Kriteerilistat ovatkin suositeltavaa luettavaa verkkosivustojen tekijöille, joilta erinäiset tärkeät yksityiskohdat saattavat muuten jäädä huomiotta. Käytännön esimerkkinä mainittakoon päiväysten ilmoittaminen. Verkkosivuilla ilmoitetaan nykyisin usein»viimeisen päivityksen» päivämäärä, mikä sinänsä on lähes yhtä tyhjän kanssa. Sivuston käyttäjän (ja usein myös sen julkaisijan) on nimittäin lähes mahdotonta tietää, mitä päiväys merkitsee. Tarkoittaako se päivää, jona sivulle tehtiin pieni kirjoitusvirheen korjaus, vai kenties päivää, jona joku asiantuntija kävi koko sivun sisällön läpi ja totesi sen ajankohtaiseksi ja paikkansapitäväksi? Vai tarkoittaako päiväys kenties sitä päivää, jolloin rikkoutuneen palvelimen sisältö palautettiin varmuuskopiosta ja sivut siis»luotiin» uudelleen? Joissain laatuohjelmissa onkin edellytetty, että verkkosivuilla tulisi ilmoittaa erikseen luontipäiväys (created on) sekä ne päivämäärät, jolloin sivuun on tehty pieniä tai suuria korjauksia (minor/major update on) tai suurempi tarkistus ilman muutoksia (review on). K. Lampe

5 Portaalien ja tietokantojen nousu Terveyssivustojen laadun määrittämisessä ei ole tapahtunut mitään mullistavaa vuosituhannen vaihteen jälkeen, kun merkittävimmät tahot olivat julkaisseet kriteerinsä. Uusia merkittäviä avauksia ei sillä alueella ole tehty. Sen sijaan 2000-luvulla erilaiset laadultaan varmistetut terveysportaalit ovat yleistyneet. Ne soveltavat aiemmin annettuja suosituksia ja poimivat verkosta hyviksi katsomiensa kriteerien mukaisia sivustoja ja ohjaavat käyttäjiään niiden pariin. Tällaisia portaaleja ovat yhä enemmän kehittäneet myös julkiset tahot ja valtiovalta eri maissa. Portaalien tapa valita sisältönsä vaihtelee, ja jotkin niistä käyttävät muodollista sertifiointijärjestelmää. Osa portaaleista hyödyntää mieluummin ensisijaisesti omalla palvelimellaan olevaa sisältöä. Esimerkkejä tästä ovat ammattilaisille suunnattu kotimainen Terveysportti (www. terveysportti.fi) ja ympäristöhallinnon sivusto (www.ymparisto.fi). Kehitteillä on myös kansalaisille luotettavaa terveystietoa jakava portaali (www.tervesuomi.fi). Internetin varsinaiset tietokannat, esimerkiksi PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed), olivat aiemmin lähinnä ammattilaisten tietoresursseja, mutta yhä uusia palveluja on suunniteltu myös maallikoiden tarpeisiin. Esimerkkejä tällaisista ovat kotimainen Terveyskirjasto (www.terveyskirjasto.fi) ja yhdysvaltalainen MedlinePlus (medlineplus.gov). Laatuohjelmien kritiikkiä Terveystiedon luotettavuuden parantamiseen tähtääviä palveluja, ohjelmia ja keinoja on myös kritisoitu voimakkaasti. Niiden käyttökelpoisuus, hyödyllisyys ja jopa olemisen oikeutus on kyseenalaistettu, sillä ne eivät aina ole vakuuttavasti osoittaneet omaa laadukkuuttaan ( Jadad ja Gagliardi 1998, Gagliardi ja Jadad 2002). Niiden sisältöä ja kehittämistapaa on myös kritisoitu umpimähkäiseksi (Lampe ym. 2003). Osa vuosituhannen vaihteen toimijoista onkin lakannut olemasta, ja uusiakin on syntynyt. Ainakin kaksi mielenkiintoista ja keskeistä 8 8 YDINASIAT Internetissä julkaistun terveystiedon laatu ja luotettavuus vaihtelevat edelleen runsaasti. Terveysportaalit ja tietokannat, joiden laatu on varmistettu, ovat helppo tie luotettavaan tietoon, mutta niiden sisältö on aina rajallinen. 8 Lääkäri voi hyödyntää laatuohjelmien tuotoksia ja suositella sivustoja potilaille ongelmaa laadun määritelmässä on edelleen jäänyt vaille riittävää huomiota. Ensinnäkin on selvittämättä erilaisten kriteerien painoarvo toistensa suhteen. Jos arviointiin käytetään kymmentä kriteeriä, ovatko ne kaikki samanarvioisia, vai onko niistä kenties yksi painoarvoltaan ylivertainen muihin nähden? Toinen ongelma liittyy laadun suhteellisuuteen. Se mikä on yhdelle roskaa, voi olla toiselle kullan arvoista. Näyttöön perustuvaa lääketiedettä korostava lääkäri ei ehkä arvosta yksittäistä verkosta löytyvää syöpäpotilaan selviytymistarinaa kovin korkealle, mutta se saattaa olla kohtalotoverille erityisen arvokas pitäessään yllä toivoa. Laadun suhteellisuutta on myös se, että sama ehkäisystä kertova verkkosivu arvioidaan eri tavoin protestanttisen ja katolisen etiikan perusteella. Portaalien keskeisenä ongelmana on ikuinen jännite kattavuuden ja laadunvarmistuksen välillä. Mitä tarkemmin mukaan otettavien sivustojen laatu arvioidaan, sitä suppeampaa kokoelmaa voidaan ylläpitää tietyllä työpanoksella. Merkittävä määrä hyvälaatuista tietoa jää todennäköisesti portaalien kokoelmien ulkopuolelle erityisesti silloin, kun portaalin ylläpitäjä on kovin valikoiva tai jäykkä toimintatavoissaan. Toisaalta mukaan saattaa vahingossa pujahtaa huonolaatuistakin aineistoa. Tekninen kehitys on tuonut ihmistyövoimaa käyttävien portaalien rinnalle aivan uudenlaisia palveluja, joissa laatuun liittyviä toimintoja pyritään automatisoimaan. Niiden toimivuuden osalta on kuitenkin syytä odottaa enemmän näyttöjä Internetin terveystiedon luotettavuus

6 KATSAUS Lopuksi Keskustelua Internetin terveystiedon laadusta ja luotettavuudesta on käyty nyt hieman yli kymmenen vuotta. Valitettavasti ei ole löytynyt mitään kiistatonta, yksinkertaista ja johdonmukaista menetelmää arvioida verkon tarjoaman tiedon luotettavuutta. Portaalien ja sertifiointijärjestelmien avulla Internetin käyttäjä voi saada tietoa joidenkin sivustojen luotettavuudesta, mutta useimmiten hän joutuu edelleen viime kädessä itse arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuuden ainakin uskaltautuessaan portaalien ulkopuolelle. Ongelmaa mutkistaa myös Internetin kehitys. Vielä muutama vuosi sitten oltiin huolissaan World Wide Webin pääsisällöstä eli tietoa jakavista sivustoista, mutta viime vuosina verkon luonne on muuttunut. Verkkoapteekit ja niitä tehokkaasti mainostavat roskapostiviestit tarjoavat»reseptivapaasti» (ja yleensä lakeja rikkoen) erinäisiä lääkkeitä ja rohdoksia, joiden sisällöstä on vaikea päästä perille. Staattisten tietoa jakavien sivustojen rinnalle ovat tulleet erilaiset keskustelufoorumit, sosiaaliset yhteisöt ja blogit. Näiden verkkopalvelujen erityisominaisuuksiin vuosituhannen vaihteessa kehitetyt laatuohjelmat eivät aina helposti taivu. Uudet ratkaisut tulevatkin vaatimaan kovasti mielikuvitusta. Internetin todellinen kehitys on toivottavasti edellä esitettyä Malthusin lain sovellukseen pohjautuvaa ennustetta myönteisempi. Mutta vaikka Internet ei muuttuisikaan hitaasti tunkioksi, kilpailu ihmisten ajasta ja huomiokyvystä on sen verran kovaa, että verkossa julkaistun tiedon laatuun ja luotettavuuteen tähtäävät toimet ovat enemmän kuin ajankohtaisia. Terveystiedon julkaisijoiden ja portaalien ylläpitäjien tulisi myös Suomessa ottaa tarkasti huomioon kansainväliset ja kotimaiset suositukset ja kokemukset. Kaikki toimenpiteet eivät vaadi monia organisaatioita ja uutta teknikkaa, vaan paljon voidaan tehdä yksinkertaisinkin keinoin. Kun Internetin terveystiedon luotettavuuden arviointi käy terveysammattilaiselta paljon helpommin kuin maallikolta, voisi kliinikko ehkä nykyisiä laatujärjestelmiä hyödyntäen kerätä pienen valikoiman sivustoja ja suositella ja ehkä jopa tulostaa niitä potilaalle. Vastaanottotilanteessa on erityisesti tutun potilaan tapauksessa helpompi ottaa huomioon myös sellaiset asiat, joita tekniset välineet ja kriteeristöt eivät tavoita. Muun muassa ihmisten tietopohja, arvomaailma, motivaatio, ahdistumiskynnys, kielitaito ja kognitiiviset valmiudet ovat hyvin erilaisia. Ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti siihen, onko tiedolla toivottuja vaikutuksia. KRISTIAN LAMPE, LL, ylilääkäri Stakes/Finohta, terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö PL 220, Helsinki Sidonnaisuudet: KIRJOITTAJA ON OLLUT MEDCERTAIN-PROJEKTISSA KANSALLISENA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ. 2082

7 Kirjallisuutta ACLU. ACLU defends free speech online. Andreassen HK, Bujnowska-Fedak MM, Chronaki CE, ym. European citizens use of E-health services: A study of seven countries. BMC Public Health 2007;7:53. Barbosa AL, Martins EN. Evaluation of Internet websites about floaters and light flashes in patient education. Arq Bras Oftalmol. 2007;70: Davies K. The information seeking behaviour of doctors: a review of the evidence. Health Info Libr J 2007:24: Euroopan yhteisöjen komissio. Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille, talous - ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. eeurope 2002: Terveysaiheisten verkkosivustojen laatukriteerit. KOM(2002)667 lopullinen. eu/information_society/eeurope/ehealth/ doc/communication_acte_fi_fin.pdf Eysenbach G, Powell J, Kuss O, Sa ER. Empirical studies assessing the quality of health information for consumers on the world wide web: a systematic review. JAMA 2002;287: Eysenbach G, Yihune G, Lampe K, Cross P, Brickley D. Quality management, certification and rating of health information on the Net with MedCERTAIN: using a medpics/rdf/xml metadata structure for implementing ehealth ethics and creating trust globally. J Med Internet Res 2000;2 Suppl 2:2E1. Gagliardi A, Jadad AR. Examination of instruments used to rate quality of health information on the internet: chronicle of a voyage with an unclear destination. BMJ. 2002;324: Harris Interactive. Harris Poll shows number of»cyberchondriacs» adults who have ever gone online for health information increases to an estimated 160 million nationwide. The Harris Poll #76, July 31, com/harris_poll/index.asp?pid=792 Helakorpi S, Prättälä R, Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, B6 /2008. HON Foundation. HONCode membership application. https://www.hon.ch/honcode/ HONcode_membership.html (a)] [päivitetty HON Foundation. Quality & trustworthiness of the Medical & Health Web. www. hon.ch/visitor.html [päivitetty (b)] Impicciatore P, Pandolfini C, Casella N, Bonati M. Reliability of health information for the public on the world wide web: systematic survey of advice on managing fever in children at home. BMJ 1997;314: Jadad AR, Gagliardi A. Rating health information on the Internet: navigating to knowledge or to Babel? JAMA 1998;279: Jordan MA, Haywood T. Evaluation of internet websites marketing herbal weightloss supplements to consumers. J Altern Complement Med 2007;13: Lampe K, Doupi P, van den Hoven MJ. Internet health resources: from quality to trust. Methods Inf Med 2003;42: Morel V, Chatton A, Cochand S, Zullino D, Khazaal Y. Quality of web-based infor- mation on bipolar disorder. J Affect Disord 2008; painossa. Nater T, Boyer C, Eysenbach G. Debate about evaluation and monitoring of sites carrying the HON-Logo. J Med Internet Res 2000;2:e13. Peterlin BL, Gambini-Suarez E, Lidicker J, Levin M. An analysis of cluster headache information provided on internet websites. Headache 2007;48: Quackwatch. HON violators. www. quackwatch.com/12web/honviolators.html [päivitetty ] Rennie CA, Hannan S, Maycock N, Kang C. Age-related macular degeneration: what do patients find on the internet? J R Soc Med 2007;100: Risk A, Dzenowagis J. Review of internet health information quality initiatives. J Med Internet Res 2001;3:e28. Selman TJ, Prakash T, Khan KS. Quality of health information for cervical cancer treatment on the internet. BMC Womens Health 2006;6:9. Tarkiainen J, Leinonen K, Aarva P, Nieminen H. Terveys, viestintä ja kansalaiset. Tutkimus kansalaisten ja vaikuttajien näkemyksistä. Tutkimusraportti Terveyden edistämisen keskukselle, Helsinki: Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto. Terveydenhuollon barometri 2007, kierros 2. TNS Gallup. Varian HR. Markets for information goods edu/~hal/papers/japan/index.html World Wide Web Consortium. About W3C history. history [päivitetty ] 2083

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) Valtakunnalliset Neuvolapäivät 10.10.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä?

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Päivä potilaalle KYSissä 8.4.2011 Google? tehokas ja nopea löytää paljon ja pian MUTTA vastuu on kokonaan lukijalla hakukone löytää mitä tahansa sivustoja,

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ?

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? Marja Salminen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden tiedepäivä 12.11.2013

Lisätiedot

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula 2 Aiheitani tänään Tieteen avoimuus Datapolitiikat Tutkimuskulttuurin haasteet Eettisesti kestävä aineiston avoimuus Aineistonhallinta

Lisätiedot

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille Case Hämeenlinna 8.10.2015 Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut 8.10.2015 Hämeenlinnassa on lähes 68 000 asukasta

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Jukka Vahlo CCR / Up Your Game -pelitutkimusverkosto PELIT JA PELILLISYYS Digitaaliset pelit erotellaan viihdepeleihin sekä hyötypeleihin. Viihdepeleillä

Lisätiedot

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että Privacy Shield -periaatteilla myönnetään avoin valtakirja henkilötietojen kaikenlaiseen käsittelyyn ilman rekisteröidyn suostumusta tai täysiä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012 Ajankohtaista päihdepolitiikasta Kristiina Hannula 24.3.2012 2 Kansanterveysjärjestöjen ja alkoholielinkeinon suhde Terveyden edistämisen keskuksen Päihde-ja mielenterveysfoorumin nimeämä työryhmä pohti

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Arkistolaitos ja avoin tieto Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Avoimuus on keskeisin arvo Arkistolaitos edistää hyvän tiedonhallintatavan

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Potilasturvallisuus periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas- ja lääkehoidon

Lisätiedot

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri Alueelliset hoito-ohjelmat Lapin sairaanhoitopiiri Johtajaylilääkäri Projektivastaava Eva Salomaa Kimmo Kunnari Terminologiaa Valtakunnallinen hoitosuositus - Käypä Hoito: Sydäninfarktin diagnostiikka

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

TERVEYS 2006 -TUTKIMUS

TERVEYS 2006 -TUTKIMUS TAUSTAA TERVEYS 2006 -TUTKIMUS Kirjekysely Valittujen Palojen tilaajille kesäkuussa 2006 Suomessa vastaajia 1 522 Näytteet kiintiöity iän (18+ v.) ja sukupuolen mukaan valtakunnallisesti edustaviksi Aineiston

Lisätiedot

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1 avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 1 Terveelliset ateriat edistävät kansanterveyttä Yli 2,3 miljoonaa ateriaa/pv Monelle päivän ainoa lämmin ateria Ikä paikka aika ateriat/pv Pv/vuosi yhteensä

Lisätiedot

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business Avoimen datan liiketoimintamallit Matti Rossi, Aalto University School of Business Bio Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-Yliopiston kauppakorkeakoulussa Vähemmistöomistaja MetaCase Consulting oy:ssä

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

?Lasten suojelu erotettava HitBackin markkinoinnista?

?Lasten suojelu erotettava HitBackin markkinoinnista? ?Lasten suojelu erotettava HitBackin markkinoinnista? 15.2.2005 11:50 Timo Poropudas timo.poropudas@sanoma.fi Lasten suojelusta, esto-ohjelmista ja sensuurista noussut julkinen keskustelu jatkuu kiivaana.

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

Matkaraportti: Amsterdam Cybercrime/EF-Europe-meeting 18.1.-20.1.2002

Matkaraportti: Amsterdam Cybercrime/EF-Europe-meeting 18.1.-20.1.2002 Matkaraportti: Amsterdam Cybercrime/EF-Europe-meeting 18.1.-20.1.2002 - Ville Oksanen CCC:n kokousta seuranneina viikkona kehitystä kattojärjestön perustamiseksi ei juuri tapahtunut. Allekirjoittanut koitti

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

Julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen avoimuus ja kansainvälinen tilanne OECD:n Open Access ohjeistus

Julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen avoimuus ja kansainvälinen tilanne OECD:n Open Access ohjeistus Sami Borg Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) Julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen avoimuus ja kansainvälinen tilanne OECD:n Open Access ohjeistus Elektronisten tutkimusaineistojen (datan) avoimuuden

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi AMPPARIT.COM VERKKOPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA RYHMÄ VUTUKA MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi II SISÄLLYS 1 Arvioitava verkkopalvelu 3

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Annakaisa Iivari Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä.

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Ikämiesten seksuaalisuus

Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Turku 26.1.2012 Juhana Piha Fysiologian dosentti, Kliinisen fysiologian erikoislääkäri Kliininen seksologi (vaativa erityistaso, NACS) Seksuaalisuuden

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Matti Eskola, FinnMedi Oy, 13.10.2010 Muutkin toimialat ovat kansainvälistyneet - miksi muka myös terveys- ja hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry. PM Club Jyväskylä IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.fi 2015 Projektiyhdistys ry PM Club Jyväskylä / IPMA C erikoispaketti,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä 27.9.2007 Mika Eerola ja Heli Salmi Itella Information Oy 1 Itellan sähköisen asioinnin palveluita ItellaTYVI Mukana mm. Vero, Tulli, Ympäristöhallinto

Lisätiedot

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko Näkökulmia vaikutusten arvioinneista Kajaani 12.11.2010 Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko 1 Mikä vaikutusten arviointi? Näyttöön perustuva vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi alkoi kehittyä 1990-luvulta

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Syövän hoidon parantaminen

Syövän hoidon parantaminen Syövän hoidon parantaminen Cancer Control Joint Action Sakari Karjalainen Helsinki 8.2.2016 Mikä on Cancon? Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EUhanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot