Internetin terveystiedon luotettavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internetin terveystiedon luotettavuus"

Transkriptio

1 Kristian Lampe KATSAUS Internetin terveystiedon luotettavuus asiantuntijan rooli on arvioinnissa edelleen tärkeä Internetissä on tarjolla runsaasti terveystietoa, jonka laatu ja luotettavuus vaihtelevat. Monet tahot ovat pyrkineet edistämään ja varmistamaan tiedon luotettavuutta. Tavanomaisia keinoja ovat olleet julkaisijoiden itsesääntely ja verkkosivustojen eritasoinen sertifiointi. Laadun määritykseen ja laadunhallinnan keinoihin liittyy kuitenkin ongelmia, jotka heikentävät käytäntöjen arvoa. Ei ole onnistuttu kehittämään sellaista keinoa, joka auttaisi maallikoita tai ammattilaisia hyödyntämään verkon mittavaa aineistoa mahdollisimman laajasti ja ongelmattomasti. Terveydenhuollon ammattilainen voi avustaa potilaita luotettavien ja hyödyllisten terveysaiheisten sivustojen löytämisessä. Internetin terveystieto on kovassa käytössä. Seitsemän eurooppalaista maata käsittäneessä tutkimuksessa selvitettiin vuonna 2005, miten kansalaiset käyttävät Internetin terveystietoa ja mitä seurauksia tiedon käytöstä on (Andreassen ym. 2007). Tulosten mukaan haastatelluista 44 % ja Internetin käyttäjistä 71 % oli hyödyntänyt verkkoa terveysasioissa. Tavallisimpia käytön syitä olivat terveystiedon hakeminen ja lääkärissäkäynnin tarpeellisuuden arviointi. Yhdysvaltalaisessa selvityksessä havaittiin niin ikään hyvin monen hakevan verkosta terveystietoa. Yhdysvaltojen aikuisväestöstä 71 % on etsinyt Internetistä terveystietoa noin joka toinen viimeisen kuukauden aikana (HarrisInteractive 2007). Suomalaisessa haastattelututkimuksessa 46 % vähintään 15-vuotiaista piti Internetsivuja erittäin tai melko tärkeänä terveystiedon lähteenä ja Internetistä tietoa hakevista peräti 73 % oli tätä mieltä (Tarkiainen ym. 2005). Toisen kotimaisen tutkimuksen mukaan vuotiaista miehistä 22,3 % ja naisista 29,6 % oli hankkinut terveysaiheista tietoa Internetistä viimeisen vuoden aikana (Helakorpi ym. 2008). Internet-pohjaisen ohjelman avulla kerättyjen tietojen mukaan 69 % vuotiaista suomalaisista on saanut verkosta tietoa terveyteen liittyvistä asioista (Terveydenhuollon barometri 2007). Internet kuuluu monissa maissa luonnollisesti myös lääkärien keskeisiin tietolähteisiin (Davies 2007). Huoli terveystiedon epäluotettavuudesta johti laatuohjelmiin Huoli Internetissä julkaistun terveystiedon luotettavuudesta heräsi jo varhain. World Wide Web tuli yleiseen käyttöön vuonna 1990, ja samana vuonna tuli tarjolle ensimmäinen graafinen selainohjelma (World Wide Web Consortium 2008). Jo muutaman vuoden kuluttua julkaistiin ainakin viisi verkon terveystiedon luotettavuuteen huomiota kiinnittävää laatukriteeristöä tai toimintaohjetta (Lampe ym. 2003). Huoli informaation huonolaatuisuudesta osoittautui todeksi, kun aiheesta alettiin julkaista tutkimustietoa. Yksi ensimmäisistä julkaistuista tutkimuksista kuvasi tilannetta hyvin. Impiciattore ym. osoittivat vuonna 1997, että niinkin tavanomaista terveysongelmaa kuin lasten kuumeen hoitoa käsittelevistä verkkosivuista vain joka kymmenes esitti suositusten mukaiset ohjeet riittävän laajalti. Tilanne ei noin kymmenessä vuodessa ole muuttunut paljoakaan: Internetissä julkaistun tiedon laatu on osoitettu keskimäärin huonoksi tai muuten ongelmalliseksi viime vuosina järjestelmällisissä kartoituksissa (Eysenbach ym Duodecim 2008;124:

2 KATSAUS ) ja yhtä aihetta koskevissa tutkimuksissa (Selman ym. 2006, Barbosa ja Martins 2007, Jordan ja Haywood 2007, Peterlin ym. 2007, Rennie ym. 2007). Poikkeuksiakin on toki löytynyt: esimerkiksi tänä vuonna julkaistussa kartoituksessa kaksisuuntaista mielialahäiriötä käsittelevistä verkkosivustoista päädyttiin poikkeuksellisen myönteiseen tulokseen nettitieto olikin hyvälaatuista (Morel ym. 2008). Luotettavuuteen liittyvät ongelmat voivat olla vakavampia kuin osaamme kuvitella. Varian (1998) on soveltanut Malthusin lakia Internetissä julkaistuun informaatioon. Kun yksi tekijä (väestö) kasvaa eksponentiaalisesti ja toinen (ravinto) lineaarisesti, tapahtuu ensin mainitulle ikäviä. Varianin sovelluksessa verkossa julkaistun informaation määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja toisaalta ihmisten kyky käyttää informaatiota kasvaa enintään lineaarisesti. Tästä on seurauksena se, että todellisuudessa käytetyn tiedon osuus pienenee ajan mittaan kohti nollaa. Siis yhä pienemmälle osalle informaatiosta riittää käyttäjiä. Kun huonolaatuisen tiedon tuottaminen on yleensä riskitöntä, halpaa ja nopeaa, voi pahimmillaan käydä niin, että hyvänlaatuista tietoa tuottavat menevät asiakkaiden puutteessa konkurssiin tai joutuvat muista syistä lakkauttamaan toimintansa. Näin huonolaatuinen informaatio vähitellen syrjäyttää hyvälaatuisen tai ainakin tekee sen entistä vaikeammin löydettäväksi. Sensuurin sijaan uusia ratkaisuja Internetissä julkaistun terveystiedon laatua on pyritty parantamaan tai varmistamaan eri tavoin. Perusongelmana kaikissa ratkaisuissa on verkon kansainvälinen ja rajaton luonne sekä julkaisemisen helppous. Terveysaiheista materiaalia voi julkaista hyvin pienellä budjetilla, ja palvelimen sijaintia on mahdollista vaihdella tarpeen mukaan nopeastikin. Julkaisujen sääntelyn tavanomaiset keinot esimerkiksi sensuuri tai muu lainsäädäntö eivät toimi verkossa lainkaan tai toimivat vain rajallisesti. Jos esimerkiksi yhdessä maassa oleva palvelin suljettaisiin»terveydelle haitallisen materiaalin» levityksen vuoksi, voisi julkaisija helposti siirtää aineiston toisessa maassa olevalle palvelimelle. Kissa ja hiiri leikki viranomaisten kanssa saattaisi jatkua loputtomiin. Kyseenalaista tietoa julkaisevat ovat usein harmillisen kekseliäitä, kuten seuraava esimerkki osoittaa. British Healthcare Internet Association (BHIA) perustettiin vuonna 1996 edistämään Internetin vastuullista käyttöä terveysasioissa. Se julkaisi myös terveyssivustojen laatua ohjaavan kriteeristön. Sittemmin yhdistyksen toiminta lakkautettiin, minkä jälkeen jokin muu taho rekisteröi BHIA:n alkuperäisen verkkotunnuksen. Tätä kirjoitettaessa yhdistyksen alkuperäisestä ja kirjallisuudessakin referoidusta osoitteesta avautuu sivusto, joka mainostaa erilaisia»vaihtoehtoisia» hoitoja. Jonkinlainen laatukriteeristö on myös edelleen näkyvillä, mikä sekoittanee tavallista käyttäjää osoitteen lisäksi. Sen lisäksi, että Internetin sisällön kaikkinainen kontrollointi on käytännössä lähes mahdotonta, rajoituksia on yleensä pidetty myös epätoivottavina. Sananvapaudesta halutaan useimmissa maissa pitää kiinni. Ehkä kärkevimmin erilaiset intressit ovat törmänneet Yhdysvalloissa, missä valtio ja kansalaisoikeusjärjestö ACLU (American Civil Liberties Union) ovat käyneet useita oikeustaisteluja Internetin sisällön sääntelystä (ACLU 2008). Järjestö on yleensä voittanut oikeusjutut ja kontrollimekanismit ovat jääneet toteuttamatta. Toinen aktiivinen kansalaisjärjestö on ollut EFF (Electronic Frontier Foundation, www. eff.org/issues/free-speech). Sensuurin sijaan terveystiedon laatua ja luotettavuutta on pyritty edistämään muilla keinoin, joista edempänä tarkemmin. Keskeisiä toimijoita luetellaan taulukossa 1. Julkaisijoiden vastuu Tavallisin tapa parantaa Internetin terveystiedon laatua on ollut pyrkimys vaikuttaa julkaisijoihin eli korostaa heidän vastuutaan ja itsesääntelyä. Keinoina on käytetty erilaisia toimintaohjeita ja laatukriteeristöjä. Ohjelmista ja organisaatioista erityisen maininnan ansaitsee sveitsiläinen Health On the Net säätiö (HON). Sen toiminta alkoi jo vuonna 1996 ja jatkuu edelleen. HON julkaisi yhtenä K. Lampe

3 Taulukko 1. Nykyisiä Internetin terveystiedon laatujärjestelmiä. Organisaatio tai ohjelma Discern Laatua verkkoon CISMEF Intute (aiemmin OMNI) Patienten- Information.de WRAPIN Palvelun luonne Alue Verkko-osoite Kyselylomake tiedon käyttäjälle Laatukriteerejä ja ohjeita (ei ainoastaan terveysaiheita) Portaali, jonka laatu on varmistettu Portaali, jonka laatu on varmistettu Portaali, jonka laatu on varmistettu Luotettavuuden automaattiseen varmistamiseen pyrkivä hakukone Suomi Ranskankieliset maat Britannia Saksa medicine/ TNO QMIC Sertifiointijärjestelmä Hollanti URAC Sertifiointijärjestelmä Yhdysvallat HWS_po.aspx WMA Sertifiointijärjestelmä Espanja wma.comb.es HON MedIEQ Toimintaohje, sertifiointijärjestelmä Verkkosivustojen laadun arvioinnin automatisointi ensimmäisistä toimintaohjeen terveystiedon julkaisijoille. Ohje sisältää nykyisin kahdeksan yksinkertaista periaatetta. Niitä noudattava julkaisija saa sijoittaa sivustoonsa yhdistyksen logon, jonka ajatellaan kertovan sivuston käyttäjälle tietystä luotettavuudesta. Nykyisin yli sivuston 72 maasta kerrotaan noudattavan HON-ohjeistoa, joka on käännetty yli 30 kielelle suomi mukaan luettuna (HON Foundation 2007b). Myös Euroopan komissio on kiinnittänyt huomiota Internetin terveystiedon laatuun. Se kutsui koolle vuosituhannen vaihteessa asiantuntijaryhmän, joka muotoili jäsenvaltioita varten terveysaiheisten verkkosivustojen laatukriteerit. Ne on julkaistu Euroopan yhteisöjen komission tiedonantona vuonna Sertifioinnilla parempaan laatuun? Julkaisijoiden omaan aktiivisuuteen perustuvia säännöstöjä on myös kritisoitu, sillä niitä noudattavat todennäköisimmin sellaiset julkaisijat, jotka muutenkin toimivat vastuullisesti. Ilman valvontaa toimiva järjestelmä houkuttelee myös väärinkäytöksiin. Esimerkiksi HONlogoa on käytetty myös harhaanjohtavasti, joskin ilmeisesti suhteellisen harvoin (Nater ym. 2000, Quackwatch 2005). Vaihtoehdoksi tai itsesääntelyä täydentämään on esitetty erilaisia sertifikaatiojärjestelmiä, joissa kolmas, ns. puoleeton osapuoli ottaa kantaa sivuston laatuun. Laatuarviot voidaan ilmoittaa terveysaiheisen sivuston yhteydessä tai niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi hakupalveluissa. Euroopan unionin osin rahoittamassa Med CERTAIN-projektissa hahmoteltiin vuosina ensimmäinen kansainvälinen sertifiointijärjestelmä terveystiedolle sekä sertifiointitoimintaa tukeva tekniikka (Eysenbach ym. 2000). Tässä sertifioinnissa julkaisijan edellytetään ensin antavan julkisuuteen perustiedot itsestään ja sivustostaan, esimerkiksi sivuston omistajan ja rahoituksen aivan kuten ruoan valmistajat ilmoittavat pakkauksissa valmistusaineet ja ravintosisällön. Sen jälkeen sivuston arvioi puolueeton kolmas osapuoli, joka tarkistaa sivustosta sekä julkaisuteknisiä että sisältöön liittyviä asioita. Tiedot rekisteröidään standardimuodossa ns. HIDDEL-kielen avulla 2079 Internetin terveystiedon luotettavuus

4 KATSAUS 2080 (Health Information Disclosure, Description and Evaluation Language). Vaikka pysyvää kansainvälistä toimijaa ei toistaiseksi ole kentälle ilmaantunut, MedCERTAIN-projektissa kehitettyä menettelyä on sittemmin käytetty muissa projekteissa (esim. MedCIRCLE, www. medcircle.org). Myös HON-säätiö on muuttanut toimintatapaansa siten, että HON-logon käyttöä valvotaan. Säätiö puhuukin nykyään avoimemmin»jäsenyyden» ohella sivustojen»sertifioinnista» (HON Foundation 2007a). Useita muitakin laatukriteeristöjä, toimintaohjeita ja niihin liittyviä työkaluja on kehitetty (Risk ja Dzenowagis 2001, Lampe ym. 2003). Mistä laatu muodostuu? Erilaisissa laatuohjelmissa on esitetty laadulle kriteerejä, joista useimmat esiintyvät hieman eri muodossa lähteestä toiseen eikä niissä ole ollut havaittavissa suurta vaihtelua viimeisten kymmenen vuoden aikana. Käytännön toimintaohjeet yleensä heijastelevat näitä kriteerejä. Taulukossa 2 on esitetty tavallisimpia kriteerejä. Yksityiskohtaiset laatukriteerit voidaan perimmäisen luonteensa mukaan jaotella neljään luokkaan: episteemisiin eli tieto-opillisiin, eettisiin, taloudellisiin ja teknisiin kriteereihin (Lampe ym. 2003). Tieto-opilliset kriteerit liittyvät mm. tietojen oikeellisuuteen ja selkeyteen, eettiset kriteerit julkaisijan toimintatapoihin (esimerkiksi avoimuuteen), taloudelliset kriteerit sivuston talouteen liittyviin Taulukko 2. Tavanomaisia laatukriteerejä. Avoin tieto sivuston julkaisijasta ja omistajasta, kohdeyleisöstä, päämääristä, sponsoreista ja rahoituksesta Kirjoittajien ja lähdeviitteiden ilmoittaminen Päiväysten merkitseminen (tiedon tuoreus) Sivuston käyttäjien yksityisyyden kunnioittaminen Sivuston rooli potilaiden hoidon täydentäjänä (tavoitteena ei saa olla potilas-lääkärisuhteen korvaaminen) Tiedon selkeä esittäminen Piilomainonnan välttäminen Palautemekanismin tarjoaminen ratkaisuihin (ja siten toiminnan jatkuvuuteen) ja tekniset kriteerit sivuston teknisiin ratkaisuihin. Tämä nelijako tuo selkeyttä erityyppisten kriteerien valikoimaan. Se myös edellyttää kokonaislaadun huomioimista. Kaikki laadun osa-alueet tulisi huomioida riittävästi ennen kuin sivustoa voidaan kutsua laadukkaaksi. Laatukriteereistä valtaosa liittyy avoimuuden korostamiseen, mikä liittynee osin angloamerikkalaiseen kulttuuriin, jossa erilaisia suomalaisten mielestä joskus ehkä itsestään selvinä pidettäviä asioita täytyy ilmaista eksplisiittisesti. Avoimuus on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta tiedon käyttäjällä olisi reilu mahdollisuus itse arvioida lukemaansa avoimesti julki tuotujen taustatietojen (esimerkiksi sivuston rahoitus, tarkoitus ja kohdeyleisö) perusteella. Avoimuuden vaatimus liittyy myös piilomainonnan kitkemiseen. Vaikka erilaiset avoimuutta koskevat vaatimukset saattavat tuntua laatuohjelmiin tutustuvasta uuvuttavilta, voidaan avoimuuden ja erilaisten taustojen julki tuomisen ajatella palvelevan sivuston lukijaa. Kriteerilistat ovatkin suositeltavaa luettavaa verkkosivustojen tekijöille, joilta erinäiset tärkeät yksityiskohdat saattavat muuten jäädä huomiotta. Käytännön esimerkkinä mainittakoon päiväysten ilmoittaminen. Verkkosivuilla ilmoitetaan nykyisin usein»viimeisen päivityksen» päivämäärä, mikä sinänsä on lähes yhtä tyhjän kanssa. Sivuston käyttäjän (ja usein myös sen julkaisijan) on nimittäin lähes mahdotonta tietää, mitä päiväys merkitsee. Tarkoittaako se päivää, jona sivulle tehtiin pieni kirjoitusvirheen korjaus, vai kenties päivää, jona joku asiantuntija kävi koko sivun sisällön läpi ja totesi sen ajankohtaiseksi ja paikkansapitäväksi? Vai tarkoittaako päiväys kenties sitä päivää, jolloin rikkoutuneen palvelimen sisältö palautettiin varmuuskopiosta ja sivut siis»luotiin» uudelleen? Joissain laatuohjelmissa onkin edellytetty, että verkkosivuilla tulisi ilmoittaa erikseen luontipäiväys (created on) sekä ne päivämäärät, jolloin sivuun on tehty pieniä tai suuria korjauksia (minor/major update on) tai suurempi tarkistus ilman muutoksia (review on). K. Lampe

5 Portaalien ja tietokantojen nousu Terveyssivustojen laadun määrittämisessä ei ole tapahtunut mitään mullistavaa vuosituhannen vaihteen jälkeen, kun merkittävimmät tahot olivat julkaisseet kriteerinsä. Uusia merkittäviä avauksia ei sillä alueella ole tehty. Sen sijaan 2000-luvulla erilaiset laadultaan varmistetut terveysportaalit ovat yleistyneet. Ne soveltavat aiemmin annettuja suosituksia ja poimivat verkosta hyviksi katsomiensa kriteerien mukaisia sivustoja ja ohjaavat käyttäjiään niiden pariin. Tällaisia portaaleja ovat yhä enemmän kehittäneet myös julkiset tahot ja valtiovalta eri maissa. Portaalien tapa valita sisältönsä vaihtelee, ja jotkin niistä käyttävät muodollista sertifiointijärjestelmää. Osa portaaleista hyödyntää mieluummin ensisijaisesti omalla palvelimellaan olevaa sisältöä. Esimerkkejä tästä ovat ammattilaisille suunnattu kotimainen Terveysportti (www. terveysportti.fi) ja ympäristöhallinnon sivusto (www.ymparisto.fi). Kehitteillä on myös kansalaisille luotettavaa terveystietoa jakava portaali (www.tervesuomi.fi). Internetin varsinaiset tietokannat, esimerkiksi PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed), olivat aiemmin lähinnä ammattilaisten tietoresursseja, mutta yhä uusia palveluja on suunniteltu myös maallikoiden tarpeisiin. Esimerkkejä tällaisista ovat kotimainen Terveyskirjasto (www.terveyskirjasto.fi) ja yhdysvaltalainen MedlinePlus (medlineplus.gov). Laatuohjelmien kritiikkiä Terveystiedon luotettavuuden parantamiseen tähtääviä palveluja, ohjelmia ja keinoja on myös kritisoitu voimakkaasti. Niiden käyttökelpoisuus, hyödyllisyys ja jopa olemisen oikeutus on kyseenalaistettu, sillä ne eivät aina ole vakuuttavasti osoittaneet omaa laadukkuuttaan ( Jadad ja Gagliardi 1998, Gagliardi ja Jadad 2002). Niiden sisältöä ja kehittämistapaa on myös kritisoitu umpimähkäiseksi (Lampe ym. 2003). Osa vuosituhannen vaihteen toimijoista onkin lakannut olemasta, ja uusiakin on syntynyt. Ainakin kaksi mielenkiintoista ja keskeistä 8 8 YDINASIAT Internetissä julkaistun terveystiedon laatu ja luotettavuus vaihtelevat edelleen runsaasti. Terveysportaalit ja tietokannat, joiden laatu on varmistettu, ovat helppo tie luotettavaan tietoon, mutta niiden sisältö on aina rajallinen. 8 Lääkäri voi hyödyntää laatuohjelmien tuotoksia ja suositella sivustoja potilaille ongelmaa laadun määritelmässä on edelleen jäänyt vaille riittävää huomiota. Ensinnäkin on selvittämättä erilaisten kriteerien painoarvo toistensa suhteen. Jos arviointiin käytetään kymmentä kriteeriä, ovatko ne kaikki samanarvioisia, vai onko niistä kenties yksi painoarvoltaan ylivertainen muihin nähden? Toinen ongelma liittyy laadun suhteellisuuteen. Se mikä on yhdelle roskaa, voi olla toiselle kullan arvoista. Näyttöön perustuvaa lääketiedettä korostava lääkäri ei ehkä arvosta yksittäistä verkosta löytyvää syöpäpotilaan selviytymistarinaa kovin korkealle, mutta se saattaa olla kohtalotoverille erityisen arvokas pitäessään yllä toivoa. Laadun suhteellisuutta on myös se, että sama ehkäisystä kertova verkkosivu arvioidaan eri tavoin protestanttisen ja katolisen etiikan perusteella. Portaalien keskeisenä ongelmana on ikuinen jännite kattavuuden ja laadunvarmistuksen välillä. Mitä tarkemmin mukaan otettavien sivustojen laatu arvioidaan, sitä suppeampaa kokoelmaa voidaan ylläpitää tietyllä työpanoksella. Merkittävä määrä hyvälaatuista tietoa jää todennäköisesti portaalien kokoelmien ulkopuolelle erityisesti silloin, kun portaalin ylläpitäjä on kovin valikoiva tai jäykkä toimintatavoissaan. Toisaalta mukaan saattaa vahingossa pujahtaa huonolaatuistakin aineistoa. Tekninen kehitys on tuonut ihmistyövoimaa käyttävien portaalien rinnalle aivan uudenlaisia palveluja, joissa laatuun liittyviä toimintoja pyritään automatisoimaan. Niiden toimivuuden osalta on kuitenkin syytä odottaa enemmän näyttöjä Internetin terveystiedon luotettavuus

6 KATSAUS Lopuksi Keskustelua Internetin terveystiedon laadusta ja luotettavuudesta on käyty nyt hieman yli kymmenen vuotta. Valitettavasti ei ole löytynyt mitään kiistatonta, yksinkertaista ja johdonmukaista menetelmää arvioida verkon tarjoaman tiedon luotettavuutta. Portaalien ja sertifiointijärjestelmien avulla Internetin käyttäjä voi saada tietoa joidenkin sivustojen luotettavuudesta, mutta useimmiten hän joutuu edelleen viime kädessä itse arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuuden ainakin uskaltautuessaan portaalien ulkopuolelle. Ongelmaa mutkistaa myös Internetin kehitys. Vielä muutama vuosi sitten oltiin huolissaan World Wide Webin pääsisällöstä eli tietoa jakavista sivustoista, mutta viime vuosina verkon luonne on muuttunut. Verkkoapteekit ja niitä tehokkaasti mainostavat roskapostiviestit tarjoavat»reseptivapaasti» (ja yleensä lakeja rikkoen) erinäisiä lääkkeitä ja rohdoksia, joiden sisällöstä on vaikea päästä perille. Staattisten tietoa jakavien sivustojen rinnalle ovat tulleet erilaiset keskustelufoorumit, sosiaaliset yhteisöt ja blogit. Näiden verkkopalvelujen erityisominaisuuksiin vuosituhannen vaihteessa kehitetyt laatuohjelmat eivät aina helposti taivu. Uudet ratkaisut tulevatkin vaatimaan kovasti mielikuvitusta. Internetin todellinen kehitys on toivottavasti edellä esitettyä Malthusin lain sovellukseen pohjautuvaa ennustetta myönteisempi. Mutta vaikka Internet ei muuttuisikaan hitaasti tunkioksi, kilpailu ihmisten ajasta ja huomiokyvystä on sen verran kovaa, että verkossa julkaistun tiedon laatuun ja luotettavuuteen tähtäävät toimet ovat enemmän kuin ajankohtaisia. Terveystiedon julkaisijoiden ja portaalien ylläpitäjien tulisi myös Suomessa ottaa tarkasti huomioon kansainväliset ja kotimaiset suositukset ja kokemukset. Kaikki toimenpiteet eivät vaadi monia organisaatioita ja uutta teknikkaa, vaan paljon voidaan tehdä yksinkertaisinkin keinoin. Kun Internetin terveystiedon luotettavuuden arviointi käy terveysammattilaiselta paljon helpommin kuin maallikolta, voisi kliinikko ehkä nykyisiä laatujärjestelmiä hyödyntäen kerätä pienen valikoiman sivustoja ja suositella ja ehkä jopa tulostaa niitä potilaalle. Vastaanottotilanteessa on erityisesti tutun potilaan tapauksessa helpompi ottaa huomioon myös sellaiset asiat, joita tekniset välineet ja kriteeristöt eivät tavoita. Muun muassa ihmisten tietopohja, arvomaailma, motivaatio, ahdistumiskynnys, kielitaito ja kognitiiviset valmiudet ovat hyvin erilaisia. Ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti siihen, onko tiedolla toivottuja vaikutuksia. KRISTIAN LAMPE, LL, ylilääkäri Stakes/Finohta, terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö PL 220, Helsinki Sidonnaisuudet: KIRJOITTAJA ON OLLUT MEDCERTAIN-PROJEKTISSA KANSALLISENA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ. 2082

7 Kirjallisuutta ACLU. ACLU defends free speech online. Andreassen HK, Bujnowska-Fedak MM, Chronaki CE, ym. European citizens use of E-health services: A study of seven countries. BMC Public Health 2007;7:53. Barbosa AL, Martins EN. Evaluation of Internet websites about floaters and light flashes in patient education. Arq Bras Oftalmol. 2007;70: Davies K. The information seeking behaviour of doctors: a review of the evidence. Health Info Libr J 2007:24: Euroopan yhteisöjen komissio. Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille, talous - ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. eeurope 2002: Terveysaiheisten verkkosivustojen laatukriteerit. KOM(2002)667 lopullinen. eu/information_society/eeurope/ehealth/ doc/communication_acte_fi_fin.pdf Eysenbach G, Powell J, Kuss O, Sa ER. Empirical studies assessing the quality of health information for consumers on the world wide web: a systematic review. JAMA 2002;287: Eysenbach G, Yihune G, Lampe K, Cross P, Brickley D. Quality management, certification and rating of health information on the Net with MedCERTAIN: using a medpics/rdf/xml metadata structure for implementing ehealth ethics and creating trust globally. J Med Internet Res 2000;2 Suppl 2:2E1. Gagliardi A, Jadad AR. Examination of instruments used to rate quality of health information on the internet: chronicle of a voyage with an unclear destination. BMJ. 2002;324: Harris Interactive. Harris Poll shows number of»cyberchondriacs» adults who have ever gone online for health information increases to an estimated 160 million nationwide. The Harris Poll #76, July 31, com/harris_poll/index.asp?pid=792 Helakorpi S, Prättälä R, Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, B6 /2008. HON Foundation. HONCode membership application. https://www.hon.ch/honcode/ HONcode_membership.html (a)] [päivitetty HON Foundation. Quality & trustworthiness of the Medical & Health Web. www. hon.ch/visitor.html [päivitetty (b)] Impicciatore P, Pandolfini C, Casella N, Bonati M. Reliability of health information for the public on the world wide web: systematic survey of advice on managing fever in children at home. BMJ 1997;314: Jadad AR, Gagliardi A. Rating health information on the Internet: navigating to knowledge or to Babel? JAMA 1998;279: Jordan MA, Haywood T. Evaluation of internet websites marketing herbal weightloss supplements to consumers. J Altern Complement Med 2007;13: Lampe K, Doupi P, van den Hoven MJ. Internet health resources: from quality to trust. Methods Inf Med 2003;42: Morel V, Chatton A, Cochand S, Zullino D, Khazaal Y. Quality of web-based infor- mation on bipolar disorder. J Affect Disord 2008; painossa. Nater T, Boyer C, Eysenbach G. Debate about evaluation and monitoring of sites carrying the HON-Logo. J Med Internet Res 2000;2:e13. Peterlin BL, Gambini-Suarez E, Lidicker J, Levin M. An analysis of cluster headache information provided on internet websites. Headache 2007;48: Quackwatch. HON violators. www. quackwatch.com/12web/honviolators.html [päivitetty ] Rennie CA, Hannan S, Maycock N, Kang C. Age-related macular degeneration: what do patients find on the internet? J R Soc Med 2007;100: Risk A, Dzenowagis J. Review of internet health information quality initiatives. J Med Internet Res 2001;3:e28. Selman TJ, Prakash T, Khan KS. Quality of health information for cervical cancer treatment on the internet. BMC Womens Health 2006;6:9. Tarkiainen J, Leinonen K, Aarva P, Nieminen H. Terveys, viestintä ja kansalaiset. Tutkimus kansalaisten ja vaikuttajien näkemyksistä. Tutkimusraportti Terveyden edistämisen keskukselle, Helsinki: Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto. Terveydenhuollon barometri 2007, kierros 2. TNS Gallup. Varian HR. Markets for information goods edu/~hal/papers/japan/index.html World Wide Web Consortium. About W3C history. history [päivitetty ] 2083

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2

24.5.2016 B8-0623/2016 } B8-0633/2016 } B8-0639/2016 } B8-0643/2016 } B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 B8-0644/2016 } RC1/Am. 2 2 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että Privacy Shield -periaatteilla myönnetään avoin valtakirja henkilötietojen kaikenlaiseen käsittelyyn ilman rekisteröidyn suostumusta tai täysiä

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Sosiaalineuvos Hanna Ahonen Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus Valvira.fi,

Lisätiedot

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S...

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti - S... Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti Kirsti Villikka, Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille Case Hämeenlinna 8.10.2015 Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut 8.10.2015 Hämeenlinnassa on lähes 68 000 asukasta

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula 2 Aiheitani tänään Tieteen avoimuus Datapolitiikat Tutkimuskulttuurin haasteet Eettisesti kestävä aineiston avoimuus Aineistonhallinta

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto World Wide Web Consortium (W3C) W3C kehittää yhteensopivia teknologioita

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko Näkökulmia vaikutusten arvioinneista Kajaani 12.11.2010 Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko 1 Mikä vaikutusten arviointi? Näyttöön perustuva vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi alkoi kehittyä 1990-luvulta

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Ruoka on osa hyvinvointia

Ruoka on osa hyvinvointia Ruoka on osa hyvinvointia Baltfood, yleistä Itämeren alueen ruokakäyttäytyminen - trendit Heidi Valtari Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Turun yliopisto baltfood c/o LÜBECK Business Development Corporation

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

?Lasten suojelu erotettava HitBackin markkinoinnista?

?Lasten suojelu erotettava HitBackin markkinoinnista? ?Lasten suojelu erotettava HitBackin markkinoinnista? 15.2.2005 11:50 Timo Poropudas timo.poropudas@sanoma.fi Lasten suojelusta, esto-ohjelmista ja sensuurista noussut julkinen keskustelu jatkuu kiivaana.

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja E-aineistojen muuttuva käyttö seminaari 5.10.2016 Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto/FinELib Mistä aion puhua tänään Lehtitilaukset ennen ja nyt Kohti

Lisätiedot

5 Verkkopalvelun laadun käsite? (hyvin lyhyesti)

5 Verkkopalvelun laadun käsite? (hyvin lyhyesti) 5 Verkkopalvelun laadun käsite? (hyvin lyhyesti) Millainen on hyvä verkkopalvelu? Laadukas? Ilmeisestikin saavutettavuus on vain eräs laadun tekijä (vrt. hyväksyttävyys vs. käytettävyys). Suomessa on vuoden

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry. PM Club Jyväskylä IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.fi 2015 Projektiyhdistys ry PM Club Jyväskylä / IPMA C erikoispaketti,

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

PALVELUITA DATANHALLINTAAN

PALVELUITA DATANHALLINTAAN PALVELUITA DATANHALLINTAAN Etua tutkimukseesi: Huolehdi aineistostasi ja varmista tutkimuksen toistettavuus. Nosta näkyvyyttäsi, mahdollista viittaukset ja meritoidu. Vastaa rahoittajien ja kotiorganisaatiosi

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Syövän hoidon parantaminen

Syövän hoidon parantaminen Syövän hoidon parantaminen Cancer Control Joint Action Sakari Karjalainen Helsinki 8.2.2016 Mikä on Cancon? Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EUhanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry ATY ry: 80 vuotta työtä turvallisen ja varman lääkehoidon puolesta Koko lääkehoidonketju

Lisätiedot

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia 1 SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia & aineistonhallinnan historia Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Tapausriskien arviointiin tuotiin uudet kysymykset, jotka liittyvät vain yhteen yksittäiseen tapaukseen.

Tapausriskien arviointiin tuotiin uudet kysymykset, jotka liittyvät vain yhteen yksittäiseen tapaukseen. Tapausriskien arviointiin tuotiin uudet kysymykset, jotka liittyvät vain yhteen yksittäiseen tapaukseen. 38 Todellinen menetelmä on itse asiassa periaatteiden tasolla, ja kuvan matriisi on vain yksi esimerkki

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 17.9.2008 TYÖASIAKIRJA EY:n osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Vahvuudet Nykyiset mallit Tiedetään mitä on tarjottavana - Tai ainakin pitäisi

Lisätiedot

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Päihdetiedotusseminaari Jurmala 6.-8.6.2013 Ylitarkastaja Katja Pihlainen, FT Luvat ja tarkastukset yksikkö 2 1 Mitä ovat muuntohuumeet Miten niitä on viime aikoina esiintynyt

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet

Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet Anu Muuri, VTT, dosentti ja yksikön päällikkö/thl 12.3.2013 Anu Muuri 1 12.3.2013 THL 12.3.2013 THL THL:n strategiset linjaukset 1. Väestön

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA Ari Salminen, Vaasan yliopisto 09.12.2015 Korruptio ja uhka Korruptio: vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttö. Pyrkimys tavoitella etuja, jotka saavutetaan laittomin

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot