Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 1 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Jukka Pitkäranta Aili Rajala Heikki Tuomela puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 1-13, sivut 1-41 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Ala-Kyyny ja Paula Kaleva Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 2 1 Ympäristölautakunnan järjestäytyminen kokoustyöskentelyä varten Valmistelija/lisätiedot: Toimistosihteeri Mirja Loukko, puh sähköposti: Ympäristöltk 1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on valinnut ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimintakaudelle Päätösvaltaisuus: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäolo- ja puheoikeus: Ympäristölautakunnan kokouksissa on liikelaitoskuntayhtymän johtajalla läsnäolo-oikeus. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää lautakunta yksittäisten asioiden osalta erikseen. Saapuvilla olevat: Todetaan kokouksessa saapuvilla olevat jäsenet ja muut läsnäolijat. Kokousaika ja -paikka: Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. Esittely: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 38 :n mukaan ympäristölautakunnan kokouksissa asiat päätetään viranhaltijan esittelystä. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpalvelujohtaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty tai muu lautakunnan määräämä henkilö. Erityisestä syystä voi lautakunta päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokouksen julkisuus: Kuntalain 57 :n mukaan lautakunnan kokoukset eivät ole julkisia, ellei lautakunta toisin päätä. Esteellisyys ja este kokousmenettelyssä: Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 33 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokouk-

3 3 Ympäristöltk 1 (jatkoa 2) seen sitä asiaa käsittelemään. Säädökset esteellisyydestä ovat kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :ssä. Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen: Hallintosäännön 41 :n mukaisesti pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä. Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Tiedotustoiminta: Kuntalain 29 :n mukaan on tiedotettava asukkaille vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asiakirjojen julkisuus: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99) mukaan pöytäkirja tulee julkiseksi, kun se on tarkastuksen jälkeen allekirjoitettu. Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavaa: Kokouskutsu: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu ja asialista lähetetään 4 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä. Kiireelliset asiat ja muut mahdolliset asiat eli ns. lisäesityslistan, ympäristölautakunta hyväksyy kulloinkin kokouksessa erikseen käsiteltäväksi sekä samoin toimielimen jäsenten mahdollisesti esille ottamat asiat. Kokousaika: Kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Kokous pidetään pääsääntöisesti perjantaina klo Kokouspaikka: Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kauhajoen kaupungintalolla kokoushuoneessa 5. Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää muuallakin.

4 4 Ympäristöltk 1 (jatkoa 3) Pöytäkirjanpitäjä: Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristöpalveluiden toimistosihteeri tai hänen sijaisensa. Esteellisyys ja este kokousmenettelyssä: Esteen ilmaantuessa jäsen kutsuu varajäsenen sijaansa ja ilmoittaa esteestään lautakunnan sihteerille. Varajäsenen kutsuminen koskee myös yksittäistä esityslistalla olevaa asiaa. Pöytäkirjan tarkastaminen: Jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. Kiireelliseksi katsottavan asian osalta voidaan pöytäkirja tarkastaa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajien valinnassa noudatetaan tasapuolista vuorottelua. Pöytäkirjan nähtävilläolo: Ympäristölautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kauhajoen kaupungintalon 3. kerroksen asiakasneuvonnassa tarkastusta seuraavana arkipäivänä klo Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän www-sivuilla internetissä. Asioiden tiedoksianto ja valitusosoitus: Yleistiedoksianto hoidetaan tiedoksiannosta hallintolaissa annetun lain 62 :n mukaan julkaisemalla kuulutus virallisilla ilmoitustauluilla sekä tarpeen vaatiessa Kauhajoen kunnallislehdessä, TeJuKassa sekä Suupohjan Sanomissa. Esityslistan postittaminen: Esityslista postitetaan lautakunnan varsinaisille jäsenille ja liikelaitoksen johtajalle. Lisäksi lähetetään asialista tiedoksi seuraaville lehdille: Kauhajoen Kunnallislehti, TeJuKa, Suupohjan Sanomat, Suupohjan Seutu, Ilkka, Pohjalainen, Uutispäivä Demari, Yleisradio Pohjanmaan toimintakeskus ja Radio Paitapiiska. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kokousaika: Kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Kokous pidetään pääsääntöisesti torstaina klo Esityslistan postittaminen: Lisäys tekstiin; esityslista lähetetään myös lautakunnan varajäsenille sähköpostilla. Ellei sähköpostia ole käytössä, lähetetään esityslista postissa. Ympäristölautakunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

5 5 2 Päätösvallan delegointi ympäristöterveydenhuollon asioissa Valmistelija/lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Tarja Kortesniemi, puh sähköposti: Ympäristöltk 2 Terveydensuojelulain (763/1994) 7 :n, elintarvikelain (23/2006) 32 :n, lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki) (693/1976) 14a :n ja lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) 11 :n mukaan kunnassa lakien mukaiset tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle. Kemikaalilain (744/89) 7 :n mukaan kunnassa tämän lain ja sen nojalla annettujen ja määräysten noudattamista valvoo kunnanhallitus, jollei tehtävää ole johtosäännössä määrätty jollekin lautakunnalle (kunnan kemikaalivalvontaviranomainen). Valtuusto voi antaa kunnan kemikaaliviranomaiselle oikeiden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lääkelain (395/1987, muutos 22/2006) mukaan nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntää kunta. Laissa ei ole tarkemmin säädetty siitä, miten kunnan tulee järjestää ja organisoida valvonta. Tämä jää siten kunnan päätettäväksi, jolloin valvontatoimivalta voi olla järjestetty kunnissa tietylle kunnan toimielimelle, kunnan viranhaltijalle tai muutoin kuntalain mukaisesti. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa kunnilta siirtyi ko. yhtymälle kaikki muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paitsi päivähoito. Kunnille tulevat tehtävät kuuluvat perussopimuksen mukaisesti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Toimivaltaa siirretään ympäristöpalvelujohtajalle, hänen sijaisenaan toimivalle viranhaltijalle sekä ympäristöterveystarkastajille alla olevien asioiden osalta. Delegoinnista huolimatta asia voidaan viedä harkinnan mukaan lautakunnan käsiteltäväksi: Elintarvikelaki (23/2006) - 13, 15 elintarvikehuoneiston hyväksyminen, EY asetuksen 852/2004 eli yleisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaiset kohteet - 21 elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja siihen liittyvien määräysten antaminen, EY asetuksen

6 6 Ympäristöltk 2 (jatkoa 2) 852/2004 eli yleisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaiset kohteet - 36 ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden toteaminen - 55 elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen annettavat määräykset mom. väliaikainen kielto - 57 elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen - 58 haltuunotto - 59 elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) - 3 pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen - 4 vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen Terveydensuojelulaki (763/1994) - 15 päätöksen tekeminen 13 :n mukaisen ilmoituksen johdosta - 18 talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen - 20 talousveden laadunvalvonta ja talousveden käyttöä koskevat määräykset - 29 uimaveden käytön kieltäminen - 30 määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle - 31 määräys vahinkoeläinten hävittämisestä - 42 hautaamisesta aiheutuvan terveyshaitan poistaminen Terveydensuojeluasetus (1280/1994) - 9 talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista määrääminen - 42 haudatun ruumiin siirtäminen Lääkelaki (359/1987), muutos (22/2006) - 54 a nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen - 54 c 2mom toiminnan kieltäminen Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976), muutos (984/2008) - 10 b tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen - 17 säännösten vastaisen toiminnan kieltäminen - 33 a 1 mom. vähittäismyyntiluvan peruuttaminen määräajaksi Kemikaalilaki (744/1989) mom. asian käsittelyn siirto - 45 valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset - 46 kemikaaleja koskevat väliaikaiset toimenpiteet

7 7 Ympäristöltk 2 (jatkoa 3) Toimivaltaa siirretään vastaavalle eläinlääkärille ja hänen sijaisenaan toimivalle viranhaltijalle seuraavien asioiden osalta: Elintarvikelaki (23/2006) - 13, 15 elintarvikehuoneiston hyväksyminen, EY asetuksen 853/2004 eli eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen mukaiset kohteet - 21 elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja siihen liittyvien määräysten antaminen, EY asetuksen 853/2004 eli eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen mukaiset kohteet - 55 elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen annettavat määräykset mom. väliaikainen kielto - 57 elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen - 58 haltuunotto - 59 elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös - 43 lihantarkastus pienteurastamossa ja riistan käsittelylaitoksessa sekä niiden valvonta - 60 Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispaikassa Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) - 3 pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen - 4 vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

8 8 3 Vastineen antaminen Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannon ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen. Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 3 Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on myöntänyt ympäristöluvan emolehmätuotannolle Harri ja Armi Laineelle Kauhajoen kaupungin Hyypän kylään Marianpalsta RN:o 10:201 ja Vainiopalsta RN:o 10:128 nimisille tiloille määrätyin ehdoin. Lupa on annettu julkipanon jälkeen alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Ympäristöluvasta ovat yhteisesti valittaneet asiamies varatuomari Hannu Kosken allekirjoittamana Ala-Pantti Eija ja Seppälä Matti, Mäki-Pantti Seppo ja Pirjo, Ranta-Pantti Valde pk, Ala-Pantti Jouko ja Kalevi, Saarikoski Ritva, Päiväkoti Menninkotko Mennin Oy/ Ketola Kirsi ja Lång Tiina, Viljanen Leena, Sillanpää Pekka ja Leila sekä Myllykangas Arja ja Matti. Kuulutus valitusasiakirjojen nähtävillä pidosta on ollut Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Kuulutus on lähetty asianosaisille 18 eri osoitteeseen, sekä luvan saajille Harri ja Armi Laineelle. Vastineet valitukseen tuli antaa klo mennessä. Valituksen jättäjät pyytävät, että Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätös Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannolle hylätään. Valittajien yhteiset perustelut: Valittajat esittävät, että toiminta aiheuttaisi eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta sekä ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa, eikä näitä haittoja voida lupamääräyksilläkään riittävästi ehkäistä. Haju- ja terveyshaittoja aiheutuisi eläinsuojista poistettavasta poistoilmasta, rehujen varastoinnista, suuren lantamäärän varastoinnista naapuriasuntojen välittömässä läheisyydessä. Haittoja aiheutuisi myös kärpästen, hiirien, rottien ja muiden tuhoeläinten kautta. Edelleen haittoja aiheutuisi sekä pohjavesieliöstölle ja läheiselle joelle ja alueen pohjavedenottamolle.

9 9 Ympäristöltk 3 (jatkoa 2) Hankkeen yhteydessä ei ole selvitetty mahdollisuuksia sijoittaa hakemuksessa tarkoitettua eläintenpitoa muulle hakemuksesta esitetystä poikkeavalle ympäristöhaittojen ehkäisemisen kannalta paremmalle paikalle. Poistoilma ja hajuhaitta: Hakemuksessa ei ole esitetty mitään eikä lupapäätöksessä edellytetty poistoilman päästökorkeuden lisäämistä, johon olemassa oleva tekniikkakin jo on tuottanut mahdollisuudet. Rehujen varastointi: Hakemuksessa ja lupamääräyksissä ei ole muuta mainintaa rehujen varastoinnista kuin, että ne on varastoitava asianmukaisesti, mainintaa ei ole myöskään rehupaalimuovien käsittelystä. Lupamääräyksissä tulee joka tapauksessa olla tarkemmat ohjeistukset ja määräykset mm. rehujäänteistä. Edelleenkään ei ole tietoa, miten rehujen varastointi on tarkoitus järjestää. Lantamäärän varastointi ja kuljetus: Lantalan mitoitus on ehdottomasti liian pieni. Vuositasolla 3107 m³ lantamäärän kuljetus edellyttää n. 155 tyhjäyskertaa ja kaikki tapahtuvat kylätiellä, jota käytetään sekä asutuksen että vapaa-ajan asetuksen käyttöön. Tuho- yms. eläimet: Toiminta aiheuttaisi kärpästen, hiirien ja rottien dramaattisen lisääntymisen eläinsuojan läheisyydessä sekä näiden kautta riskin, että tarttuvia tauteja voisi levitä ympäristön asujamistoon. Pohjavesi- ja vedenottamot sekä läheinen joki: Hanke sijaitsee Kyrönjoen valuma-alueen sisällä n. 500 metrin etäisyydellä Kyrönjoen latvauomasta ja korkeuskäyrien mukaan suoraan joesta ylöspäin ja eläinsuojan ja joen välissä ei ole mitään luonnollisia esteitä, joten pintavedet valuvat suoraan jokeen. Lähimmät vedenottamot ovat alle 100 metrin etäisyydellä. Vedenottamoita on myös enemmän kuin hakija on tuonut esille. Näiden kaikkien vedenottamoiden pilaantuminen on toiminnan taholta vaarassa. Vaihtoehtoiset sijoituspaikat: Länsi-Suomen ympäristökeskus on esittänyt perustellusti hankkeen sijoittamista Sahankylään hakijoiden omistamaan kohteeseen. Valittajat yhtyvät ympäristökeskuksen tätä koskevaan ehdotukseen ja sen

10 10 Ympäristöltk 3 (jatkoa 3) perusteluihin. Hanke sijaitsee avoimessa maastossa, jossa ei ole minkäänlaisia suojavyöhykkeitä puustosta. Sen sijaan, että hankkeeseen käytettäisiin arvokasta viljelysmaata, olisi tarkoituksenmukaista rakentaa hanke metsän suojaan. Valittajakohtaiset perusteet: Päiväkoti Menninkotko, Mennin Oy / Kirsi Ketola ja Tiina Lång: Tilalla 10:56 työskentelee 9 kokopäiväistä henkilöä ja hoitopaikassa on lasta hoidossa sisältäen esikoululaiset. Päivittäin ohjelmaan kuuluu retkiä lähiympäristöön ja leikkejä koulun kentällä, jonka etäisyys hankkeesta on vain 100 metriä. Koulu pihassa sijaitsee kaivo, joka ei ole ilmoitettuna hakijan liitteessä. Vallitsevat lounais- ja etelätuulet ovat % suunnitellun karjarakennuksen suunnasta. Eläinsuojan sijoittaminen hakemuksen mukaisesti aiheuttaisi navetasta poistoilman virtaamisen päiväkodin suuntaan, aiheuttaen hajuhaittaa. Myös haittaeläinten määrä lisääntyisi ja lasten altistuminen tartunnoille olisi varmaa. Lannan ja rehun ajo lisäisi liikennettä päiväkodin läheisyydessä, sekä aiheuttaisi vaaratilanteita. Tuotantolaitoksen sijoittaminen vaarantaisi yrityksen elinkeinotoiminnan. Sillanpää Pekka ja Leila: Tila sijaitsee Mennin Oy:n kohdalla ja suoraan etelästä/lounaasta puhaltavien tuulien alla. Lannan- ja rehunajo lisäävät aiheutuvia haittoja. Viljanen Leena: Omistaa hakemuksen liitteessä mainitun kaivon n:o 3, joka on suoraan suunnitellun tuotantorakennuksen alapuolella n. 100 metrin etäisyydellä. Toiminta aiheuttaisi erittäin suuren riskin hänen kaivonsa puhtaudelle ja sitä kautta terveydelle. Mäki-Pantti Pirjo ja Seppo: Hanke aiheuttaisi heille kohtuutonta rasitusta esteettömän kulun suhteen heidän omille tiluksilleen. Raskaat maatalouskoneet aiheuttavat myös lisärasitusta tien kunnolle. Myllykangas Arja ja Matti: Tuotantorakennus aiheuttaa erityisesti hajuhaittaa heidän asumiselleen. Heidän pihassaan sijaitsee kaksi kaivoa, joita ei ole hakemuksessa mainittu. Riskinä on, että kaivojen vesi pilaantuu ja aiheuttaa terveyshaittaa. Haittaeläinten lisääntyminen aiheuttaa heille terveysriskin sekä kohtuutonta haittaa.

11 11 Ympäristöltk 3 (jatkoa 4) Ranta-Pantti Valde perikunta: Tilalla asuu iäkäs henkilö ja hanke vaikuttaa asumiseen ja terveyteen, aiheuttaen suuren riskin. Liikkuminen tiellä vaarantuisi suurten maatalouskoneiden lisääntyvästä liikenteestä. Tilalla 10:136 on kaivo, jonka pilaantuminen suunnitellun tuotannon johdosta on mahdollista. Kyseistä kaivo ei ole merkitty hakijoiden liitteessä. Hajuhaitat ovat erittäin suuret, koska asunnon ja tuotantorakennuksen välinen alue on peltoa. Pyykin kuivatus aiheuttaa kohtuutonta haittaa iäkkäälle ihmiselle. Ala-Pantti Jouko ja Kalevi, Saarikoski Ritva: Heidän vapaa-ajan asuntonsa on n. 100 metrin etäisyydellä ja tontilla on talousvesikaivo. Tuotanto aiheuttaisi riskin kaivolle ja sen pilaantumisen muodossa. Kaivo on maastollisesti suunnitellun hankkeen alapuolella, joten kaivoon voi joutua likaisia pintavesiä. Ottaen huomioon pienen etäisyyden suunniteltuun hankkeeseen ja avoimen maaston, aiheuttaa hanke hajuhaittoja sekä terveyshaittoja haittaeläinten muodossa. Ala-Pantti Eija ja Seppälä Matti: Suunnitelmissa on asuinrakennuksen rakentaminen, joka sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä suunnitellusta tuotantorakennuksesta. Läheisyyden takia se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa hajun ja haittaeläinten ja puutteellisen siisteyden muodossa. Hanke aiheuttaa haittaa heidän kulkemiselleen omille tiluksille. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta antaa Vaasan hallintooikeudelle seuraavan vastineen asiamies Hannu Kosken välityksellä annetusta valituksesta, joka koski Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätöstä Harri ja Armi Laineelle myönnettyä ympäristösuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa emolehmätuotannolle. Valittajat pyytävät Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätöstä Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannon ympäristöluvasta kumottavaksi. Harri ja Armi Laineella on ollut toiminnassa maidontuotantotila yksityistien vastakkaisella (länsi) puolella. Ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on joutunut puuttumaan vanhan tuotantorakennuksen puutteisiin ja edellyttämään ympäristöluvan hakemista olemassa olevalle toiminnalle. Toiminnan harjoittajat hakivat ympäristölupaa maidontuotannolle, mutta lopettivat toiminnan tilalla ja luopuivat hakemuksesta

12 12 Ympäristöltk 3 (jatkoa 5) ennen päätöksentekoa. Hakijat asuivat tällöin kyseessä olevalla tilalla. Hakijat laittoivat ympäristöluvan vireille emolehmätuotannolle ja uudelle tuotantorakennukselle olemassa olevaan vanhaan tuotantorakennukseen nähden yksityistien vastakkaiselle puolelle. Nykyisin hakijat asuvat eri paikassa, maanteitse noin neljän kilometrin etäisyydellä. Ympäristölautakunta katsoo, että kyseessä ei ole täysin uusi toiminta, vaan olemassa olevan toiminnan saattaminen ympäristönsuojelulain edellyttämälle tasolle. Alue on normaalia maatalousvaltaista aluetta, jossa kotieläintuotannon harjoittaminen voidaan katsoa alueelle tavanomaiseksi toiminnaksi, vaikkakin se pohjavesialueena edellyttää erityisiä suojaustoimenpiteitä. Maataloustoiminnan sijoittaminen uusiin tiloihin ei ympäristölautakunnan käsityksen mukaan muuta naapuruussuhdelain kannalta olemassa ollutta tilannetta huonommaksi, eikä rasitusta kohtuuttomaksi. Ympäristön pilaantumisen vaara ja terveyshaitta on lupamääräyksin ehkäistävissä. Itse tuotantorakennuksen sisältä eläimistä ja niiden toiminnasta syntyvä hajumäärä on hallittavissa esitetyillä ilmanvaihtoratkaisuilla, jossa poistoilmakanavat nousevat rakennusmääräysten mukaisesti suhteutettuna harjakorkeuteen. Poistoilmakanavien nostaminen haetusta aiheuttaisi mahdollisen hajuhaitan leviämisen laajemmalle alueelle. Ilman poistomäärät eivät ole verrannollisia ympäristöön kulkeutuvan hajun määrään nähden. Runsas ilmamäärän virtaama toimii myös hajumäärää laimentavana. Hakijoilla on muitakin maa-alueita, mutta suurin osa (n. 80 %) peltoalasta on Hyypän pohjavesialueella. Hakijoille on myönnetty ympäristölupa Kauhajoen Sahankylään, jossa toiminta on pohjavesialueen ulkopuolella. Maa-alueet ovat kuitenkin lähes kokonaisuudessaan Hyypässä, joka edellyttää paljon maanteitse lanta- ja rehukuljetuksia. Hakijat päätyivät hakemaan ympäristölupaa myös nyt haetulle paikalle, jossa ovat lähellä vanhat tuotantorakennukset sekä kuivaaja. Hyypän pohjavesialueelta valmistui vuonna 2000 Hyypän pohjavesialuesuunnitelma, jossa on määritelty esim. tiiviiden maarakenteiden alueet. Hyypän pohjavesialuesuunnitelma on tehty yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Kauhajoen kaupungin kanssa. Hyypän pohjavesialuesuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen. Rakennuspaikoilta edellytetään maaperätutkimuksia. Harri ja Armi Laineen haetun tuotantorakennuksen alueella on tehty maaperätutkimukset ja alueella on todettu olevan tiiviit maarakenteet. Lupaehdoilla vaikutetaan siihen, ettei tuotannosta aiheudu pintavaluntoja jokeen, eikä pohjavedenottamoille. Asianmukainen lantala on

13 13 Ympäristöltk 3 (jatkoa 6) edellytetty lisäksi rakennettavaksi katteellisena ja seinämällisenä kolmesta suuntaa, jolloin sadevedet eivät myöskään rasita lantalaa. Lantalan sekä tuotantorakennuksen rakenteille on asetettu pohjavesien suojelun kannalta erityisehtoja lupamääräyksessä 3. Hajuhaittojen kannalta lantalan kattaminen ja seinien rakentaminen viilentävät lannan pintaa ja vaikuttavat ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähenemiseen, sekä samalla myös kärpäshaitan pienenemiseen ja esteettisyyteen lähiasutuksen kannalta. Emolehmätuotanto toteutetaan pihatto tyyppisessä tuotantorakennuksessa, josta lanta ajoittain siirretään lantalaan. Emolehmätuotanto ei aiheuta normaalista maataloustoiminnasta poikkeavaa pahempaa hajuhaittaa ympäristöönsä. Rehut käsitellään viljan osalta litistämällä viljankuivaamon tiloissa ja korsirehun osalta varastointi tapahtuu pyöröpaaleissa ulkona pelloilla. Paalausmuovia koskee lupamääräyksen 9 velvoitteet. Käyttökelvottomaksi mennyt tuorerehu luokitellaan jätteeksi, jolloin sitä koskevat myös lupamääräyksen 9 velvoitteet. Rehujätteen käsittely on myös huomioitu erikseen lupamääräyksessä 5, jossa se on velvoitettu sijoitettavaksi lantalaan ja sieltä ravinteiksi pellolle. Yksityistietä koskevat asiat eivät kuulu ympäristölautakunnan arvioitaviin asioihin, vaan ovat yksityistiekunnan liikenteen lisääntyessä pisteytettäviä ja ratkaistavia. Yleinen siisteys- ja huolehtimisvelvoite on lupamääräyksessä 5. Lantalan mitoituksessa hyväksytään laskentakaava, jossa lantalan reunan korkeuteen lisätään 1 metri ja tällä korkeudella kerrotaan lantalan pohjapinta-ala. Näin saadaan lantalaan mahtuva lantamäärä. Lupamääräyksessä 1 on määrätty kuinka paljon tilalta tulee vähintään löytyä käytettävissä olevaa lantatilavuutta. Tuhoeläinten torjunta on kiinteistöjen omistajien velvollisuuksia, joka on huomioitu lupamääräyksessä 5. Yleisellä siisteydellä ja lantalan kattamisella vaikutetaan merkittävästi tuhoeläinten määrään ja esiintymiseen. Lupamääräyksillä estetään tilalta syntyvät pintavalunnat jokeen ja yleensä ympäröivään maastoon. Lupamääräyksellä 2 estetään mahdollisten valuntojen pääsy pohjaveteen rakenteellisilla velvoitteilla. Rakennuspaikka sijaitsee myös tiiviillä maa-alueella. Lupamääräyksillä 2 ja 4 on pyritty turvaamaan pohjaveden laadun seuranta sekä alueella sijaitsevat yksityiskaivot ja vesiyhtymän vedenottamo. Kaikki kaivot eivät ole enää talousvesikäytössä, mutta siitä huolimatta pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lupamääräyksellä 6 estetään mahdollisesti syntyviä valuntoja.

14 14 Ympäristöltk 3 (jatkoa 7) Lupamääräyksellä 7 vaikutetaan lannan levityksessä syntyviin haittoihin pohjaveden sekä hajuhaitan kannalta. Lupamääräyksissä on myös pyritty huomioimaan naapureille aiheutuva haitta lannan käsittelystä sekä itse toiminnasta tilalla, lupamääräykset 5 ja 7. Hakijoiden aikaisempi toiminta ei saa vaikuttaa ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan myöntämisessä. Ympäristöluvassa arvioidaan onko toiminta mahdollista sijoittaa haettuun paikkaan vai ei ja millä ehdoilla. Hakijoiden Sahankylän tila sijaitsee n. 26 km:n etäisyydellä Hyypässä sijaitsevasta tilasta. Ympäristönsuojelulain mukaisesti toimintoja ei voida katsoa toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja ne on näin luvitettava erikseen. Lupaviranomaisten toimivaltaraja on säädetty ympäristönsuojeluasetuksessa 169/2000 :ssä 6 ja 7. Eija Ala-Pantilla ja Matti Seppälällä ei ole vireillä rakennuslupahakemusta suunnittelemalleen paikalle, jolloin päätöstä tehdessään ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto ei voinut huomautusta suunnitelmasta asuinrakennuksen rakentamiseksi tältä osin huomioida. Päätöstä tehdessään ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa ja päätynyt ratkaisuun, jossa haetulle emolehmätuotannolle voidaan ympäristölupa myöntää erityisin ehdoin. Näin ympäristönsuojelulain 42 :n edellytykset täyttyvät. Ympäristöluvassa määrätyin ehdoin toiminta ei aiheuta sellaista vaaraa tai haittaa, joka ei ole lupamääräyksin estettävissä. Olemassa olleen maidontuotannon ja nyt lupahakemuksessa olevan emolehmätuotannon kesken ei tapahdu lähiasutuksen kannalta sellaista olosuhteiden huonontumista, joilla kielteinen päätös olisi naapuruussuhdelain kannalta perusteltua. Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lupaehdoin toiminta voidaan hoitaa ja järjestää siten, ettei pilaantumisen vaaraa ole olemassa. Ympäristölautakunta katsoo, ettei ole syytä kumota päätöstä eikä hylätä hakemusta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti laajan keskustelun jälkeen.

15 15 4 Vastineen antaminen koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskevaan valitukseen Valmistelija/ lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Jarno Perttula, puh sähköposti: Ympäristöltk 4 Koulutuskeskus Sedu, allekirjoittajana toimialajohtaja Hellevi Lassila, on jättänyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskevasta päätöksestä. Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on päättänyt kieltää osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevan koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käytön. Ulkotupakointikatoksen käyttökiellon perusteena on samalla koulualueella olevien alaikäisten suojeleminen tupakoinnin vaaroilta ja haitoilta alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Asian käsittelyn yhteydessä koulutuskeskus Sedulta on tullut terveysviranomaiselle vastine , josta selviää että osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevassa koulutuskeskuksen tiloissa opiskelee päivittäin kokopäiväisesti 137 oppilasta, joista 80 on täysi-ikäisiä ja 57 alaikäisiä. Vaasan hallinto-oikeudelta on tullut lausuntopyyntö, koskien Topeeka 47:ssa sijaitsevan ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa. Lausuntopyynnön mukana on valitusasiakirja, jossa kokopäiväisten opiskelijoiden määräksi on ilmoitettu 215 oppilasta, joista 57 on alaikäisiä. Kyseisellä koulualueella toimii kaksi oppilaitosta, joista toisessa opiskelee alaikäisiä ja koska koulualue on samaa aluetta ja tilat sekä toiminnot ovat yhteisiä, aikuisopiskelijoita ei voi eriyttää alaikäisistä opiskelijoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (nyk. Valviran) kanta asiaan on, että huomattavan osan oppilaitoksen opiskelijoista tulee olla täysi-ikäisiä, jotta tupakointitila voitaisiin oppilaitokseen järjestää. Kuitenkin, mikäli oppilaitoksissa on oppilaita, jotka ovat iältään alle ja yli 18 vuotiaita, on toivottavaa, että niiden osalta sovelletaan samoja säännöksiä, kuin oppilaitoksissa, joissa kaikki oppilaat ovat alle 18 vuotiaita. Niissäkin oppilaitoksissa, joissa ulkotupakointikieltoa ei voida perustaa lakiin, voi oppilaitos, kunta tai vastaava taho vapaaehtoisuuteen perustuvin toimenpitein suojata oppilaita tahattomalta altistumiselta tupakansavulle.

16 16 Ympäristöltk 4 (jatkoa 2) Lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki 693/1976) 12 :n mukaisesti tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Päiväkotien ja oppilaitosten sisätilat käsittävät ko. laitosten kaikki rakennukset sekä rakennelmat, jotka täyttävät tupakkalain 2 :n 10 momentin sisätilan määritelmän. Tupakkalain 2 :n 10 momentin mukaan sisätilalla tarkoitetaan suljettua tilaa, jossa on katto, lattia ja seinät, taikka tilaa, josta yhden tasopinnan lisäämisellä voidaan muodostaa suljettu tila ja joka on tarkoitettu asuin-, oleskelu-, odotus- tai työskentelytilaksi ( /700). Päiväkodin ja oppilaitoksen ulkoalueella tarkoitetaan ko. tontin rajaamaa aluetta sekä sellaisia alueita, jotka kuuluvat koulun tosiasiallisen hallinnan piiriin, kuten koulun hallinnassa olevan opiskelija-asuntolan ulkoalueet. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki 693/1976) mukaan tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille sekä oppilaitosten oppilaille tarkoitetussa sisätiloissa, sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Eriävistä ilmoitetuista opiskelijamääristä huolimatta alaikäisten opiskelijoiden osuus kokonaisopiskelijamäärästä on ympäristölautakunnan mukaan edelleen huomattava, eikä valitusasiakirjoista ilmene mitään perusteita päätöksen kumoamiselle. Ympäristölautakunta katsoo, että koulun tehtävä on suojella alaikäisiä opiskelijoita tupakoinnin aiheuttamilta vaaroilta sekä haitoilta, eikä päinvastoin edistää tupakointia ulkotupakointikatoksen avulla koulualueella, jolla opiskelee alaikäisiä opiskelijoita. Ympäristölautakunta katsoo, että osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevan ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskeva päätös tulee edelleen pitää voimassa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta painottaa tupakkalain henkeä, jonka tarkoituksena on nimenomaisesti suojella etenkin lapsia ja nuoria tupakoinnin aiheuttamilta vaaroilta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

17 17 5 Petri Honkilahden hakemus maidontuotantotilan ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi Valmistelija/lisätiedot: Vs. ympäristösihteeri Outi Perkiö, puh sähköposti: Ympäristöltk 5 Petri Honkilahti on jättänyt ympäristösuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisen hakemuksen lupamääräysten tarkastamiseksi. Hakemus on laitettu vireille Teuvan kunnan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan (1/02) nojalla, jossa on määrätty tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä sekä esittämään selvitykset karjasuojan lannan varastoinnista ja hyötykäytöstä. Hakemus on jätetty Teuvan kunnan tekniselle- ja ympäristöosastolle, Porvarintie 26 D. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Vireilläolosta on lähetetty kirjeitse tieto asianosaisille; eläinsuojan ja etälietesäiliön naapurikiinteistöjen haltijoille. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Eläinsuoja sijaitsee Teuvan kunnan Kirkonkylän tilalla Perkiö RN:o 9:186. Tila sijaitsee peltoalueella. Navetan läheisyydessä sijaitsee useita asuinrakennuksia, joista lähin on n.120 metrin päässä laitoksesta. Teuvajoen sivuhaara Varsalanluoma sijaitsee noin 40 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Lypsykarjanavetassa on 49 lypsylehmää, 59 hiehoa ja 30 yksilöä alle 6 kk:n ikäistä nuorkarjaa. Ympäristönsuojelulain 28 asettaa yleisen luvanvaraisuuden. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 11 a mukaan (eläinsuoja, joka on tarkoitettu lypsylehmälle). Navetan yhteydessä on tilavuudeltaan 1100 m³:n lietelantasäiliö sekä kuivalantala, jonka tilavuus on 75 m³. Lisäksi peltoalueella on 820 m³:n lietelantasäiliö. Yhteensä pumppukaivon kanssa lietetilavuutta on 2425 m³. Nykyään tilalla on käytettävissä lannanlevitykseen 95,73 ha peltoa, josta omaa on 40,73 ha ja vuokrapeltoa 55,31 ha. Tilalla on myös lannan luovutussopimuksia n. 600 m³:n suuruiselle lietemäärälle. Hakijan selvitys lannan levityksestä ja hyötykäytöstä on liitteenä. Vs. ympäristösihteeri Outi Perkiö on tehnyt laitoksella tarkastuksen ja lupahakemus vastaa tilannetta maastossa.

18 18 Ympäristöltk 5 (jatkoa 2) Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta päättää antaa Petri Honkilahdelle liitteen mukaisen tarkistetun ympäristöluvan, esityslistan liite 1 / ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen tarkistetulla kohdalla Käsittelymaksu ja sen määräytyminen. Lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä nro 1 / ympäristölautakunta

19 19 6 Norin vesijohto-osuuskunnan vesilaitosilmoitus Valmistelija/lisätiedot: ymp.terv.tarkastaja Tiia Laamanen, puh sähköposti: Ympäristöltk 6 Norin vesijohto-osuuskunta jakaa talousvettä Norinkylän asukkaille päivittäin 50 m 3 ja vuositasolla noin m 3. Vesi tulee 12 eri kaivosta. Vuonna 2003 Norin vesijohto-osuuskunta on käynnistänyt veden kemiallisen käsittelyn veden laadullisten ongelmien vuoksi. Ongelmat ovat olleet alumiinin, ph:n, KMnO 4 ja värilukujen pitoisuuksissa. Laitoksella on käynnistetty kemiallinen vedenkäsittely, jossa kemikaaleina on ollut käytössä kaliumpermanganaatti, ferrisulfaatti ja natriumhydroksidi. Veden viimeistely tehdään kalkkikivialkaloinnilla. Pikasekoitukseen syötetään ensin kaliumpermanganaattia, joka hapettaa raudan, mangaanin ja alumiinin. Pikasekoitukseen lisätään ferrosulfaattia raudan, mangaanin, alumiinin ja humuksen saostamiseen. Ferrosulfaatti alentaa veden ph:ta, siksi veteen syötetään natriumhydroksidia, jolla saostettavan veden ph-arvo nostetaan arvoon 6,0-6,5. Tällä ph-alueella saostus tapahtuu parhaiten ja veteen liuenneet jäämät ovat pienimmät. Pikasekoituksesta vesi siirtyy hämmennykseen, siitä flotaatioselkeytykseen ja hiekkasuodatuksen kautta kalkkikivisuodatukseen. Kalkkikivisuodatuksessa vesi johdetaan kalkkikivisuodattimelle, jonka läpi kulkiessa veden ph-arvo nousee 1-2 phyksikköä, ollen lähtevässä vedessä ph-arvossa 7,5-8,0. Veden kemiallisen käsittelyn aloittamisen vuoksi Norin vesijohtoosuukunta on tehnyt vesilaitosilmoituksen Teuvan kunnan ympäristölautakunnalle, joka on hyväksynyt laitoksen ilmoituksen mukaiseen toimintaan Norin vesijohto-osuuskunnan vedenottamolle on tehty tarkastus Tarkastuksessa on havaittu, ettei vesilaitos toimi vuonna 2003 vesilaitosilmoituksessa kerrotulla tavalla. Vesilaitoksella on jätetty pois kokonaan kemikaalikäsittelyt kaliumpermanganaatti, ferrosulfaatti ja natriumhydroksidi. Laitoksella on tällä hetkellä käytössä vain vesilaitosilmoituksen liitteessä mainittu kalkkikivialkalointi (kalkkikivisuodatus). Terveydensuojelulain (763/1994) 18 :n mukaan tulee toiminnan hyväksymistä hakea jos vedenkäsittelyä olennaisesti muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Norin vesijohtoosuuskunta ei toimittanut uutta vesilaitosilmoitusta vaan vedenkäsittelyn olennainen muuttaminen tuli ilmi tarkastuskäynnin yhteydessä. Talousvesiasetuksen (461/2000) 14 :n mukaan on terveystarkastaja ollut Norin vesijohto-osuuskunnan tilanteen vuoksi yhteydessä Länsi- Suomen lääninhallitukseen. Lääninhallitus työskentelee yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Lääninhallitus ja ympäris-

20 20 Ympäristöltk 6 (jatkoa 2) tökeskus ovat antaneet toimenpidesuosituksen, jonka mukaan laitoksen vuotuinen vesinäytteiden määrä tulee kaksinkertaistaa valvontatutkimusohjelman määrästä ja vesilaitoksen tulee tiedottaa asiakkaitaan veden laadun muutoksista. Teuvan kunnan ympäristölautakunta antoi määräyksen lisätä vuotuiset vesinäytteet kaksinkertaisiksi ja lisäksi muistutti Norin vesijohto-osuuskuntaa toimimaan vesilaitosilmoituksessa ilmoitetulla tavalla Vesilaitosilmoituksen mukaiseen toimintaan ei kuitenkaan ole palattu. Vuoden 2008 aikana Norin vesijohto-osuuskunnan talousvedestä otetuista näytteistä on esiintynyt talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten ja suositusten ylityksiä mm. koliformiset bakteerit (6-11 pmy / 100 ml; raja-arvo 0 pmy / 100 ml), E. colin (2-4 pmy / 100 ml; raja-arvo 0 pmy / 100 ml), alumiinin (0,23-0,64 mg/l; raja-arvo 0,2 mg/l), KMnO4:n (36-39 mg/l; tavoite 20 mg/l) ja COD(Mn) (7,4-15 mg O 2 /l; raja-arvo 5,0 mg O 2 /l) lukuarvojen osalta. Lisäksi väriluku on vaihdellut välillä (kirkas < 15). Koska Norin vesijohto-osuuskunta ei ole käynnistänyt kemiallista käsittelyä laitoksellaan taloudellisiin syihin vedoten, on Teuvan kunnan vs. terveystarkastaja pyytänyt Norin vesijohto-osuuskuntaa toimittamaan uuden vesilaitosilmoituksen terveydensuojelulain mukaisesti. Vesilaitosilmoitus on toimitettu Norin vesijohtoosuuskunnan vesilaitosilmoituksen mukaisesti laitoksella tultaisiin tekemään muutoksia lähinnä parantamaan laitoksen varustusta kemikaalipumppujen ym. osalta. Muutosten suorittamisajankohdaksi on ilmoitettu 11/08-12/09. Laitos käynnistettäisiin Teuvan kunnan ympäristölautakunta on pyytänyt vesilaitosilmoituksen johdosta Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausuntoa. Ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, ettei vesilaitoksen raakaveden käsittely ainoastaan hiekkapeti- ja kalkkikivisuodatuksella ole riittävä menetelmä talousveden laadun takaamiseksi. Toistuvia talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten ylityksiä ei voida katsoa hyväksyttäviksi. Lausunnossa todetaan, että vesilaitoksen tulee tehdä pikaisesti parannustoimenpiteet veden käsittelyprosessiin sekä ottaa vuonna 2003 rakennettu vedenkäsittelylaitos uudelleen käyttöön. Lausunto esityslistan lisätietona 1 / ympäristöltk Vesihuoltolain (119/2001, ) mukaan vesilaitos on velvollinen huolehtimaan talousvetensä määrästä ja laadusta laitoksen verkostossa. Mikäli vesilaitos ei kykene täyttämään velvollisuuttaan taloudellisista tai muista syistä, tai veden laatua ei parannustoimenpiteistä huolimatta saada parannettua vaatimusten mukaiseksi, tulee vesilaitoksen raakaveden lähde vaihtaa, ts. ottaa käyttöön uusi vedenottamo, ostaa vesi toiselta yhtiöltä tai kytkeä verkosto toisen vesilaitoksen jakeluverkostoon.

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1. Inarin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.2016 lukien 1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 17. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 17. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 17 KOKOUSAIKA 27.2.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla.

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 11.11.2011 9376 Agnico-Eagle Finland Oy Pokantie 541 99250 KIISTALA VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Rouravaara 6-10 Hakija Agnico-Eagle Finland Oy KIISTALA

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 25.2.2014 klo 18.30-19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.2.2011 klo 20.00 20.45 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 14.8.2012, kello 17.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot