Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 1 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Jukka Pitkäranta Aili Rajala Heikki Tuomela puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 1-13, sivut 1-41 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Ala-Kyyny ja Paula Kaleva Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 2 1 Ympäristölautakunnan järjestäytyminen kokoustyöskentelyä varten Valmistelija/lisätiedot: Toimistosihteeri Mirja Loukko, puh sähköposti: Ympäristöltk 1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on valinnut ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimintakaudelle Päätösvaltaisuus: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäolo- ja puheoikeus: Ympäristölautakunnan kokouksissa on liikelaitoskuntayhtymän johtajalla läsnäolo-oikeus. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää lautakunta yksittäisten asioiden osalta erikseen. Saapuvilla olevat: Todetaan kokouksessa saapuvilla olevat jäsenet ja muut läsnäolijat. Kokousaika ja -paikka: Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. Esittely: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 38 :n mukaan ympäristölautakunnan kokouksissa asiat päätetään viranhaltijan esittelystä. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpalvelujohtaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty tai muu lautakunnan määräämä henkilö. Erityisestä syystä voi lautakunta päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokouksen julkisuus: Kuntalain 57 :n mukaan lautakunnan kokoukset eivät ole julkisia, ellei lautakunta toisin päätä. Esteellisyys ja este kokousmenettelyssä: Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 33 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokouk-

3 3 Ympäristöltk 1 (jatkoa 2) seen sitä asiaa käsittelemään. Säädökset esteellisyydestä ovat kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :ssä. Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen: Hallintosäännön 41 :n mukaisesti pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä. Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Tiedotustoiminta: Kuntalain 29 :n mukaan on tiedotettava asukkaille vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asiakirjojen julkisuus: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99) mukaan pöytäkirja tulee julkiseksi, kun se on tarkastuksen jälkeen allekirjoitettu. Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavaa: Kokouskutsu: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu ja asialista lähetetään 4 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä. Kiireelliset asiat ja muut mahdolliset asiat eli ns. lisäesityslistan, ympäristölautakunta hyväksyy kulloinkin kokouksessa erikseen käsiteltäväksi sekä samoin toimielimen jäsenten mahdollisesti esille ottamat asiat. Kokousaika: Kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Kokous pidetään pääsääntöisesti perjantaina klo Kokouspaikka: Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kauhajoen kaupungintalolla kokoushuoneessa 5. Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää muuallakin.

4 4 Ympäristöltk 1 (jatkoa 3) Pöytäkirjanpitäjä: Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristöpalveluiden toimistosihteeri tai hänen sijaisensa. Esteellisyys ja este kokousmenettelyssä: Esteen ilmaantuessa jäsen kutsuu varajäsenen sijaansa ja ilmoittaa esteestään lautakunnan sihteerille. Varajäsenen kutsuminen koskee myös yksittäistä esityslistalla olevaa asiaa. Pöytäkirjan tarkastaminen: Jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. Kiireelliseksi katsottavan asian osalta voidaan pöytäkirja tarkastaa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajien valinnassa noudatetaan tasapuolista vuorottelua. Pöytäkirjan nähtävilläolo: Ympäristölautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kauhajoen kaupungintalon 3. kerroksen asiakasneuvonnassa tarkastusta seuraavana arkipäivänä klo Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän www-sivuilla internetissä. Asioiden tiedoksianto ja valitusosoitus: Yleistiedoksianto hoidetaan tiedoksiannosta hallintolaissa annetun lain 62 :n mukaan julkaisemalla kuulutus virallisilla ilmoitustauluilla sekä tarpeen vaatiessa Kauhajoen kunnallislehdessä, TeJuKassa sekä Suupohjan Sanomissa. Esityslistan postittaminen: Esityslista postitetaan lautakunnan varsinaisille jäsenille ja liikelaitoksen johtajalle. Lisäksi lähetetään asialista tiedoksi seuraaville lehdille: Kauhajoen Kunnallislehti, TeJuKa, Suupohjan Sanomat, Suupohjan Seutu, Ilkka, Pohjalainen, Uutispäivä Demari, Yleisradio Pohjanmaan toimintakeskus ja Radio Paitapiiska. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kokousaika: Kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Kokous pidetään pääsääntöisesti torstaina klo Esityslistan postittaminen: Lisäys tekstiin; esityslista lähetetään myös lautakunnan varajäsenille sähköpostilla. Ellei sähköpostia ole käytössä, lähetetään esityslista postissa. Ympäristölautakunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

5 5 2 Päätösvallan delegointi ympäristöterveydenhuollon asioissa Valmistelija/lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Tarja Kortesniemi, puh sähköposti: Ympäristöltk 2 Terveydensuojelulain (763/1994) 7 :n, elintarvikelain (23/2006) 32 :n, lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki) (693/1976) 14a :n ja lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) 11 :n mukaan kunnassa lakien mukaiset tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle. Kemikaalilain (744/89) 7 :n mukaan kunnassa tämän lain ja sen nojalla annettujen ja määräysten noudattamista valvoo kunnanhallitus, jollei tehtävää ole johtosäännössä määrätty jollekin lautakunnalle (kunnan kemikaalivalvontaviranomainen). Valtuusto voi antaa kunnan kemikaaliviranomaiselle oikeiden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lääkelain (395/1987, muutos 22/2006) mukaan nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntää kunta. Laissa ei ole tarkemmin säädetty siitä, miten kunnan tulee järjestää ja organisoida valvonta. Tämä jää siten kunnan päätettäväksi, jolloin valvontatoimivalta voi olla järjestetty kunnissa tietylle kunnan toimielimelle, kunnan viranhaltijalle tai muutoin kuntalain mukaisesti. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa kunnilta siirtyi ko. yhtymälle kaikki muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paitsi päivähoito. Kunnille tulevat tehtävät kuuluvat perussopimuksen mukaisesti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Toimivaltaa siirretään ympäristöpalvelujohtajalle, hänen sijaisenaan toimivalle viranhaltijalle sekä ympäristöterveystarkastajille alla olevien asioiden osalta. Delegoinnista huolimatta asia voidaan viedä harkinnan mukaan lautakunnan käsiteltäväksi: Elintarvikelaki (23/2006) - 13, 15 elintarvikehuoneiston hyväksyminen, EY asetuksen 852/2004 eli yleisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaiset kohteet - 21 elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja siihen liittyvien määräysten antaminen, EY asetuksen

6 6 Ympäristöltk 2 (jatkoa 2) 852/2004 eli yleisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaiset kohteet - 36 ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden toteaminen - 55 elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen annettavat määräykset mom. väliaikainen kielto - 57 elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen - 58 haltuunotto - 59 elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) - 3 pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen - 4 vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen Terveydensuojelulaki (763/1994) - 15 päätöksen tekeminen 13 :n mukaisen ilmoituksen johdosta - 18 talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen - 20 talousveden laadunvalvonta ja talousveden käyttöä koskevat määräykset - 29 uimaveden käytön kieltäminen - 30 määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle - 31 määräys vahinkoeläinten hävittämisestä - 42 hautaamisesta aiheutuvan terveyshaitan poistaminen Terveydensuojeluasetus (1280/1994) - 9 talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista määrääminen - 42 haudatun ruumiin siirtäminen Lääkelaki (359/1987), muutos (22/2006) - 54 a nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen - 54 c 2mom toiminnan kieltäminen Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976), muutos (984/2008) - 10 b tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen - 17 säännösten vastaisen toiminnan kieltäminen - 33 a 1 mom. vähittäismyyntiluvan peruuttaminen määräajaksi Kemikaalilaki (744/1989) mom. asian käsittelyn siirto - 45 valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset - 46 kemikaaleja koskevat väliaikaiset toimenpiteet

7 7 Ympäristöltk 2 (jatkoa 3) Toimivaltaa siirretään vastaavalle eläinlääkärille ja hänen sijaisenaan toimivalle viranhaltijalle seuraavien asioiden osalta: Elintarvikelaki (23/2006) - 13, 15 elintarvikehuoneiston hyväksyminen, EY asetuksen 853/2004 eli eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen mukaiset kohteet - 21 elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja siihen liittyvien määräysten antaminen, EY asetuksen 853/2004 eli eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen mukaiset kohteet - 55 elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen annettavat määräykset mom. väliaikainen kielto - 57 elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen - 58 haltuunotto - 59 elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös - 43 lihantarkastus pienteurastamossa ja riistan käsittelylaitoksessa sekä niiden valvonta - 60 Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispaikassa Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) - 3 pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen - 4 vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

8 8 3 Vastineen antaminen Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannon ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen. Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 3 Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on myöntänyt ympäristöluvan emolehmätuotannolle Harri ja Armi Laineelle Kauhajoen kaupungin Hyypän kylään Marianpalsta RN:o 10:201 ja Vainiopalsta RN:o 10:128 nimisille tiloille määrätyin ehdoin. Lupa on annettu julkipanon jälkeen alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Ympäristöluvasta ovat yhteisesti valittaneet asiamies varatuomari Hannu Kosken allekirjoittamana Ala-Pantti Eija ja Seppälä Matti, Mäki-Pantti Seppo ja Pirjo, Ranta-Pantti Valde pk, Ala-Pantti Jouko ja Kalevi, Saarikoski Ritva, Päiväkoti Menninkotko Mennin Oy/ Ketola Kirsi ja Lång Tiina, Viljanen Leena, Sillanpää Pekka ja Leila sekä Myllykangas Arja ja Matti. Kuulutus valitusasiakirjojen nähtävillä pidosta on ollut Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Kuulutus on lähetty asianosaisille 18 eri osoitteeseen, sekä luvan saajille Harri ja Armi Laineelle. Vastineet valitukseen tuli antaa klo mennessä. Valituksen jättäjät pyytävät, että Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätös Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannolle hylätään. Valittajien yhteiset perustelut: Valittajat esittävät, että toiminta aiheuttaisi eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta sekä ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa, eikä näitä haittoja voida lupamääräyksilläkään riittävästi ehkäistä. Haju- ja terveyshaittoja aiheutuisi eläinsuojista poistettavasta poistoilmasta, rehujen varastoinnista, suuren lantamäärän varastoinnista naapuriasuntojen välittömässä läheisyydessä. Haittoja aiheutuisi myös kärpästen, hiirien, rottien ja muiden tuhoeläinten kautta. Edelleen haittoja aiheutuisi sekä pohjavesieliöstölle ja läheiselle joelle ja alueen pohjavedenottamolle.

9 9 Ympäristöltk 3 (jatkoa 2) Hankkeen yhteydessä ei ole selvitetty mahdollisuuksia sijoittaa hakemuksessa tarkoitettua eläintenpitoa muulle hakemuksesta esitetystä poikkeavalle ympäristöhaittojen ehkäisemisen kannalta paremmalle paikalle. Poistoilma ja hajuhaitta: Hakemuksessa ei ole esitetty mitään eikä lupapäätöksessä edellytetty poistoilman päästökorkeuden lisäämistä, johon olemassa oleva tekniikkakin jo on tuottanut mahdollisuudet. Rehujen varastointi: Hakemuksessa ja lupamääräyksissä ei ole muuta mainintaa rehujen varastoinnista kuin, että ne on varastoitava asianmukaisesti, mainintaa ei ole myöskään rehupaalimuovien käsittelystä. Lupamääräyksissä tulee joka tapauksessa olla tarkemmat ohjeistukset ja määräykset mm. rehujäänteistä. Edelleenkään ei ole tietoa, miten rehujen varastointi on tarkoitus järjestää. Lantamäärän varastointi ja kuljetus: Lantalan mitoitus on ehdottomasti liian pieni. Vuositasolla 3107 m³ lantamäärän kuljetus edellyttää n. 155 tyhjäyskertaa ja kaikki tapahtuvat kylätiellä, jota käytetään sekä asutuksen että vapaa-ajan asetuksen käyttöön. Tuho- yms. eläimet: Toiminta aiheuttaisi kärpästen, hiirien ja rottien dramaattisen lisääntymisen eläinsuojan läheisyydessä sekä näiden kautta riskin, että tarttuvia tauteja voisi levitä ympäristön asujamistoon. Pohjavesi- ja vedenottamot sekä läheinen joki: Hanke sijaitsee Kyrönjoen valuma-alueen sisällä n. 500 metrin etäisyydellä Kyrönjoen latvauomasta ja korkeuskäyrien mukaan suoraan joesta ylöspäin ja eläinsuojan ja joen välissä ei ole mitään luonnollisia esteitä, joten pintavedet valuvat suoraan jokeen. Lähimmät vedenottamot ovat alle 100 metrin etäisyydellä. Vedenottamoita on myös enemmän kuin hakija on tuonut esille. Näiden kaikkien vedenottamoiden pilaantuminen on toiminnan taholta vaarassa. Vaihtoehtoiset sijoituspaikat: Länsi-Suomen ympäristökeskus on esittänyt perustellusti hankkeen sijoittamista Sahankylään hakijoiden omistamaan kohteeseen. Valittajat yhtyvät ympäristökeskuksen tätä koskevaan ehdotukseen ja sen

10 10 Ympäristöltk 3 (jatkoa 3) perusteluihin. Hanke sijaitsee avoimessa maastossa, jossa ei ole minkäänlaisia suojavyöhykkeitä puustosta. Sen sijaan, että hankkeeseen käytettäisiin arvokasta viljelysmaata, olisi tarkoituksenmukaista rakentaa hanke metsän suojaan. Valittajakohtaiset perusteet: Päiväkoti Menninkotko, Mennin Oy / Kirsi Ketola ja Tiina Lång: Tilalla 10:56 työskentelee 9 kokopäiväistä henkilöä ja hoitopaikassa on lasta hoidossa sisältäen esikoululaiset. Päivittäin ohjelmaan kuuluu retkiä lähiympäristöön ja leikkejä koulun kentällä, jonka etäisyys hankkeesta on vain 100 metriä. Koulu pihassa sijaitsee kaivo, joka ei ole ilmoitettuna hakijan liitteessä. Vallitsevat lounais- ja etelätuulet ovat % suunnitellun karjarakennuksen suunnasta. Eläinsuojan sijoittaminen hakemuksen mukaisesti aiheuttaisi navetasta poistoilman virtaamisen päiväkodin suuntaan, aiheuttaen hajuhaittaa. Myös haittaeläinten määrä lisääntyisi ja lasten altistuminen tartunnoille olisi varmaa. Lannan ja rehun ajo lisäisi liikennettä päiväkodin läheisyydessä, sekä aiheuttaisi vaaratilanteita. Tuotantolaitoksen sijoittaminen vaarantaisi yrityksen elinkeinotoiminnan. Sillanpää Pekka ja Leila: Tila sijaitsee Mennin Oy:n kohdalla ja suoraan etelästä/lounaasta puhaltavien tuulien alla. Lannan- ja rehunajo lisäävät aiheutuvia haittoja. Viljanen Leena: Omistaa hakemuksen liitteessä mainitun kaivon n:o 3, joka on suoraan suunnitellun tuotantorakennuksen alapuolella n. 100 metrin etäisyydellä. Toiminta aiheuttaisi erittäin suuren riskin hänen kaivonsa puhtaudelle ja sitä kautta terveydelle. Mäki-Pantti Pirjo ja Seppo: Hanke aiheuttaisi heille kohtuutonta rasitusta esteettömän kulun suhteen heidän omille tiluksilleen. Raskaat maatalouskoneet aiheuttavat myös lisärasitusta tien kunnolle. Myllykangas Arja ja Matti: Tuotantorakennus aiheuttaa erityisesti hajuhaittaa heidän asumiselleen. Heidän pihassaan sijaitsee kaksi kaivoa, joita ei ole hakemuksessa mainittu. Riskinä on, että kaivojen vesi pilaantuu ja aiheuttaa terveyshaittaa. Haittaeläinten lisääntyminen aiheuttaa heille terveysriskin sekä kohtuutonta haittaa.

11 11 Ympäristöltk 3 (jatkoa 4) Ranta-Pantti Valde perikunta: Tilalla asuu iäkäs henkilö ja hanke vaikuttaa asumiseen ja terveyteen, aiheuttaen suuren riskin. Liikkuminen tiellä vaarantuisi suurten maatalouskoneiden lisääntyvästä liikenteestä. Tilalla 10:136 on kaivo, jonka pilaantuminen suunnitellun tuotannon johdosta on mahdollista. Kyseistä kaivo ei ole merkitty hakijoiden liitteessä. Hajuhaitat ovat erittäin suuret, koska asunnon ja tuotantorakennuksen välinen alue on peltoa. Pyykin kuivatus aiheuttaa kohtuutonta haittaa iäkkäälle ihmiselle. Ala-Pantti Jouko ja Kalevi, Saarikoski Ritva: Heidän vapaa-ajan asuntonsa on n. 100 metrin etäisyydellä ja tontilla on talousvesikaivo. Tuotanto aiheuttaisi riskin kaivolle ja sen pilaantumisen muodossa. Kaivo on maastollisesti suunnitellun hankkeen alapuolella, joten kaivoon voi joutua likaisia pintavesiä. Ottaen huomioon pienen etäisyyden suunniteltuun hankkeeseen ja avoimen maaston, aiheuttaa hanke hajuhaittoja sekä terveyshaittoja haittaeläinten muodossa. Ala-Pantti Eija ja Seppälä Matti: Suunnitelmissa on asuinrakennuksen rakentaminen, joka sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä suunnitellusta tuotantorakennuksesta. Läheisyyden takia se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa hajun ja haittaeläinten ja puutteellisen siisteyden muodossa. Hanke aiheuttaa haittaa heidän kulkemiselleen omille tiluksille. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta antaa Vaasan hallintooikeudelle seuraavan vastineen asiamies Hannu Kosken välityksellä annetusta valituksesta, joka koski Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätöstä Harri ja Armi Laineelle myönnettyä ympäristösuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa emolehmätuotannolle. Valittajat pyytävät Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätöstä Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannon ympäristöluvasta kumottavaksi. Harri ja Armi Laineella on ollut toiminnassa maidontuotantotila yksityistien vastakkaisella (länsi) puolella. Ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on joutunut puuttumaan vanhan tuotantorakennuksen puutteisiin ja edellyttämään ympäristöluvan hakemista olemassa olevalle toiminnalle. Toiminnan harjoittajat hakivat ympäristölupaa maidontuotannolle, mutta lopettivat toiminnan tilalla ja luopuivat hakemuksesta

12 12 Ympäristöltk 3 (jatkoa 5) ennen päätöksentekoa. Hakijat asuivat tällöin kyseessä olevalla tilalla. Hakijat laittoivat ympäristöluvan vireille emolehmätuotannolle ja uudelle tuotantorakennukselle olemassa olevaan vanhaan tuotantorakennukseen nähden yksityistien vastakkaiselle puolelle. Nykyisin hakijat asuvat eri paikassa, maanteitse noin neljän kilometrin etäisyydellä. Ympäristölautakunta katsoo, että kyseessä ei ole täysin uusi toiminta, vaan olemassa olevan toiminnan saattaminen ympäristönsuojelulain edellyttämälle tasolle. Alue on normaalia maatalousvaltaista aluetta, jossa kotieläintuotannon harjoittaminen voidaan katsoa alueelle tavanomaiseksi toiminnaksi, vaikkakin se pohjavesialueena edellyttää erityisiä suojaustoimenpiteitä. Maataloustoiminnan sijoittaminen uusiin tiloihin ei ympäristölautakunnan käsityksen mukaan muuta naapuruussuhdelain kannalta olemassa ollutta tilannetta huonommaksi, eikä rasitusta kohtuuttomaksi. Ympäristön pilaantumisen vaara ja terveyshaitta on lupamääräyksin ehkäistävissä. Itse tuotantorakennuksen sisältä eläimistä ja niiden toiminnasta syntyvä hajumäärä on hallittavissa esitetyillä ilmanvaihtoratkaisuilla, jossa poistoilmakanavat nousevat rakennusmääräysten mukaisesti suhteutettuna harjakorkeuteen. Poistoilmakanavien nostaminen haetusta aiheuttaisi mahdollisen hajuhaitan leviämisen laajemmalle alueelle. Ilman poistomäärät eivät ole verrannollisia ympäristöön kulkeutuvan hajun määrään nähden. Runsas ilmamäärän virtaama toimii myös hajumäärää laimentavana. Hakijoilla on muitakin maa-alueita, mutta suurin osa (n. 80 %) peltoalasta on Hyypän pohjavesialueella. Hakijoille on myönnetty ympäristölupa Kauhajoen Sahankylään, jossa toiminta on pohjavesialueen ulkopuolella. Maa-alueet ovat kuitenkin lähes kokonaisuudessaan Hyypässä, joka edellyttää paljon maanteitse lanta- ja rehukuljetuksia. Hakijat päätyivät hakemaan ympäristölupaa myös nyt haetulle paikalle, jossa ovat lähellä vanhat tuotantorakennukset sekä kuivaaja. Hyypän pohjavesialueelta valmistui vuonna 2000 Hyypän pohjavesialuesuunnitelma, jossa on määritelty esim. tiiviiden maarakenteiden alueet. Hyypän pohjavesialuesuunnitelma on tehty yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Kauhajoen kaupungin kanssa. Hyypän pohjavesialuesuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen. Rakennuspaikoilta edellytetään maaperätutkimuksia. Harri ja Armi Laineen haetun tuotantorakennuksen alueella on tehty maaperätutkimukset ja alueella on todettu olevan tiiviit maarakenteet. Lupaehdoilla vaikutetaan siihen, ettei tuotannosta aiheudu pintavaluntoja jokeen, eikä pohjavedenottamoille. Asianmukainen lantala on

13 13 Ympäristöltk 3 (jatkoa 6) edellytetty lisäksi rakennettavaksi katteellisena ja seinämällisenä kolmesta suuntaa, jolloin sadevedet eivät myöskään rasita lantalaa. Lantalan sekä tuotantorakennuksen rakenteille on asetettu pohjavesien suojelun kannalta erityisehtoja lupamääräyksessä 3. Hajuhaittojen kannalta lantalan kattaminen ja seinien rakentaminen viilentävät lannan pintaa ja vaikuttavat ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähenemiseen, sekä samalla myös kärpäshaitan pienenemiseen ja esteettisyyteen lähiasutuksen kannalta. Emolehmätuotanto toteutetaan pihatto tyyppisessä tuotantorakennuksessa, josta lanta ajoittain siirretään lantalaan. Emolehmätuotanto ei aiheuta normaalista maataloustoiminnasta poikkeavaa pahempaa hajuhaittaa ympäristöönsä. Rehut käsitellään viljan osalta litistämällä viljankuivaamon tiloissa ja korsirehun osalta varastointi tapahtuu pyöröpaaleissa ulkona pelloilla. Paalausmuovia koskee lupamääräyksen 9 velvoitteet. Käyttökelvottomaksi mennyt tuorerehu luokitellaan jätteeksi, jolloin sitä koskevat myös lupamääräyksen 9 velvoitteet. Rehujätteen käsittely on myös huomioitu erikseen lupamääräyksessä 5, jossa se on velvoitettu sijoitettavaksi lantalaan ja sieltä ravinteiksi pellolle. Yksityistietä koskevat asiat eivät kuulu ympäristölautakunnan arvioitaviin asioihin, vaan ovat yksityistiekunnan liikenteen lisääntyessä pisteytettäviä ja ratkaistavia. Yleinen siisteys- ja huolehtimisvelvoite on lupamääräyksessä 5. Lantalan mitoituksessa hyväksytään laskentakaava, jossa lantalan reunan korkeuteen lisätään 1 metri ja tällä korkeudella kerrotaan lantalan pohjapinta-ala. Näin saadaan lantalaan mahtuva lantamäärä. Lupamääräyksessä 1 on määrätty kuinka paljon tilalta tulee vähintään löytyä käytettävissä olevaa lantatilavuutta. Tuhoeläinten torjunta on kiinteistöjen omistajien velvollisuuksia, joka on huomioitu lupamääräyksessä 5. Yleisellä siisteydellä ja lantalan kattamisella vaikutetaan merkittävästi tuhoeläinten määrään ja esiintymiseen. Lupamääräyksillä estetään tilalta syntyvät pintavalunnat jokeen ja yleensä ympäröivään maastoon. Lupamääräyksellä 2 estetään mahdollisten valuntojen pääsy pohjaveteen rakenteellisilla velvoitteilla. Rakennuspaikka sijaitsee myös tiiviillä maa-alueella. Lupamääräyksillä 2 ja 4 on pyritty turvaamaan pohjaveden laadun seuranta sekä alueella sijaitsevat yksityiskaivot ja vesiyhtymän vedenottamo. Kaikki kaivot eivät ole enää talousvesikäytössä, mutta siitä huolimatta pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lupamääräyksellä 6 estetään mahdollisesti syntyviä valuntoja.

14 14 Ympäristöltk 3 (jatkoa 7) Lupamääräyksellä 7 vaikutetaan lannan levityksessä syntyviin haittoihin pohjaveden sekä hajuhaitan kannalta. Lupamääräyksissä on myös pyritty huomioimaan naapureille aiheutuva haitta lannan käsittelystä sekä itse toiminnasta tilalla, lupamääräykset 5 ja 7. Hakijoiden aikaisempi toiminta ei saa vaikuttaa ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan myöntämisessä. Ympäristöluvassa arvioidaan onko toiminta mahdollista sijoittaa haettuun paikkaan vai ei ja millä ehdoilla. Hakijoiden Sahankylän tila sijaitsee n. 26 km:n etäisyydellä Hyypässä sijaitsevasta tilasta. Ympäristönsuojelulain mukaisesti toimintoja ei voida katsoa toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja ne on näin luvitettava erikseen. Lupaviranomaisten toimivaltaraja on säädetty ympäristönsuojeluasetuksessa 169/2000 :ssä 6 ja 7. Eija Ala-Pantilla ja Matti Seppälällä ei ole vireillä rakennuslupahakemusta suunnittelemalleen paikalle, jolloin päätöstä tehdessään ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto ei voinut huomautusta suunnitelmasta asuinrakennuksen rakentamiseksi tältä osin huomioida. Päätöstä tehdessään ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa ja päätynyt ratkaisuun, jossa haetulle emolehmätuotannolle voidaan ympäristölupa myöntää erityisin ehdoin. Näin ympäristönsuojelulain 42 :n edellytykset täyttyvät. Ympäristöluvassa määrätyin ehdoin toiminta ei aiheuta sellaista vaaraa tai haittaa, joka ei ole lupamääräyksin estettävissä. Olemassa olleen maidontuotannon ja nyt lupahakemuksessa olevan emolehmätuotannon kesken ei tapahdu lähiasutuksen kannalta sellaista olosuhteiden huonontumista, joilla kielteinen päätös olisi naapuruussuhdelain kannalta perusteltua. Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lupaehdoin toiminta voidaan hoitaa ja järjestää siten, ettei pilaantumisen vaaraa ole olemassa. Ympäristölautakunta katsoo, ettei ole syytä kumota päätöstä eikä hylätä hakemusta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti laajan keskustelun jälkeen.

15 15 4 Vastineen antaminen koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskevaan valitukseen Valmistelija/ lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Jarno Perttula, puh sähköposti: Ympäristöltk 4 Koulutuskeskus Sedu, allekirjoittajana toimialajohtaja Hellevi Lassila, on jättänyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskevasta päätöksestä. Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on päättänyt kieltää osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevan koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käytön. Ulkotupakointikatoksen käyttökiellon perusteena on samalla koulualueella olevien alaikäisten suojeleminen tupakoinnin vaaroilta ja haitoilta alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Asian käsittelyn yhteydessä koulutuskeskus Sedulta on tullut terveysviranomaiselle vastine , josta selviää että osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevassa koulutuskeskuksen tiloissa opiskelee päivittäin kokopäiväisesti 137 oppilasta, joista 80 on täysi-ikäisiä ja 57 alaikäisiä. Vaasan hallinto-oikeudelta on tullut lausuntopyyntö, koskien Topeeka 47:ssa sijaitsevan ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa. Lausuntopyynnön mukana on valitusasiakirja, jossa kokopäiväisten opiskelijoiden määräksi on ilmoitettu 215 oppilasta, joista 57 on alaikäisiä. Kyseisellä koulualueella toimii kaksi oppilaitosta, joista toisessa opiskelee alaikäisiä ja koska koulualue on samaa aluetta ja tilat sekä toiminnot ovat yhteisiä, aikuisopiskelijoita ei voi eriyttää alaikäisistä opiskelijoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (nyk. Valviran) kanta asiaan on, että huomattavan osan oppilaitoksen opiskelijoista tulee olla täysi-ikäisiä, jotta tupakointitila voitaisiin oppilaitokseen järjestää. Kuitenkin, mikäli oppilaitoksissa on oppilaita, jotka ovat iältään alle ja yli 18 vuotiaita, on toivottavaa, että niiden osalta sovelletaan samoja säännöksiä, kuin oppilaitoksissa, joissa kaikki oppilaat ovat alle 18 vuotiaita. Niissäkin oppilaitoksissa, joissa ulkotupakointikieltoa ei voida perustaa lakiin, voi oppilaitos, kunta tai vastaava taho vapaaehtoisuuteen perustuvin toimenpitein suojata oppilaita tahattomalta altistumiselta tupakansavulle.

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 7 / 2010 Paikka Kauhajoen krouvi, saunakabinetti Aika 16.12.2010 klo 18.30 19.55 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 6 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 4.11.2010 klo 18.30 20.45 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa.

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa. KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 28.1.2015 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 Diaarinumero 248/11.01.00/2014 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristöjaosto Aika 27.01.2015 klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 12.02.2013 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 45/2010/3 Dnro ESAVI/511/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Hämeenlinna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Siikajoki Jaakkolan maatalousyhtymä Tuomiojantie 281

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot