Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 1 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Jukka Pitkäranta Aili Rajala Heikki Tuomela puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 1-13, sivut 1-41 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Ala-Kyyny ja Paula Kaleva Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 2 1 Ympäristölautakunnan järjestäytyminen kokoustyöskentelyä varten Valmistelija/lisätiedot: Toimistosihteeri Mirja Loukko, puh sähköposti: Ympäristöltk 1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on valinnut ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimintakaudelle Päätösvaltaisuus: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäolo- ja puheoikeus: Ympäristölautakunnan kokouksissa on liikelaitoskuntayhtymän johtajalla läsnäolo-oikeus. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää lautakunta yksittäisten asioiden osalta erikseen. Saapuvilla olevat: Todetaan kokouksessa saapuvilla olevat jäsenet ja muut läsnäolijat. Kokousaika ja -paikka: Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. Esittely: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 38 :n mukaan ympäristölautakunnan kokouksissa asiat päätetään viranhaltijan esittelystä. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpalvelujohtaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty tai muu lautakunnan määräämä henkilö. Erityisestä syystä voi lautakunta päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokouksen julkisuus: Kuntalain 57 :n mukaan lautakunnan kokoukset eivät ole julkisia, ellei lautakunta toisin päätä. Esteellisyys ja este kokousmenettelyssä: Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 33 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokouk-

3 3 Ympäristöltk 1 (jatkoa 2) seen sitä asiaa käsittelemään. Säädökset esteellisyydestä ovat kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :ssä. Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen: Hallintosäännön 41 :n mukaisesti pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä. Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Tiedotustoiminta: Kuntalain 29 :n mukaan on tiedotettava asukkaille vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asiakirjojen julkisuus: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99) mukaan pöytäkirja tulee julkiseksi, kun se on tarkastuksen jälkeen allekirjoitettu. Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavaa: Kokouskutsu: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu ja asialista lähetetään 4 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä. Kiireelliset asiat ja muut mahdolliset asiat eli ns. lisäesityslistan, ympäristölautakunta hyväksyy kulloinkin kokouksessa erikseen käsiteltäväksi sekä samoin toimielimen jäsenten mahdollisesti esille ottamat asiat. Kokousaika: Kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Kokous pidetään pääsääntöisesti perjantaina klo Kokouspaikka: Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kauhajoen kaupungintalolla kokoushuoneessa 5. Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää muuallakin.

4 4 Ympäristöltk 1 (jatkoa 3) Pöytäkirjanpitäjä: Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristöpalveluiden toimistosihteeri tai hänen sijaisensa. Esteellisyys ja este kokousmenettelyssä: Esteen ilmaantuessa jäsen kutsuu varajäsenen sijaansa ja ilmoittaa esteestään lautakunnan sihteerille. Varajäsenen kutsuminen koskee myös yksittäistä esityslistalla olevaa asiaa. Pöytäkirjan tarkastaminen: Jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. Kiireelliseksi katsottavan asian osalta voidaan pöytäkirja tarkastaa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajien valinnassa noudatetaan tasapuolista vuorottelua. Pöytäkirjan nähtävilläolo: Ympäristölautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kauhajoen kaupungintalon 3. kerroksen asiakasneuvonnassa tarkastusta seuraavana arkipäivänä klo Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän www-sivuilla internetissä. Asioiden tiedoksianto ja valitusosoitus: Yleistiedoksianto hoidetaan tiedoksiannosta hallintolaissa annetun lain 62 :n mukaan julkaisemalla kuulutus virallisilla ilmoitustauluilla sekä tarpeen vaatiessa Kauhajoen kunnallislehdessä, TeJuKassa sekä Suupohjan Sanomissa. Esityslistan postittaminen: Esityslista postitetaan lautakunnan varsinaisille jäsenille ja liikelaitoksen johtajalle. Lisäksi lähetetään asialista tiedoksi seuraaville lehdille: Kauhajoen Kunnallislehti, TeJuKa, Suupohjan Sanomat, Suupohjan Seutu, Ilkka, Pohjalainen, Uutispäivä Demari, Yleisradio Pohjanmaan toimintakeskus ja Radio Paitapiiska. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kokousaika: Kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Kokous pidetään pääsääntöisesti torstaina klo Esityslistan postittaminen: Lisäys tekstiin; esityslista lähetetään myös lautakunnan varajäsenille sähköpostilla. Ellei sähköpostia ole käytössä, lähetetään esityslista postissa. Ympäristölautakunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

5 5 2 Päätösvallan delegointi ympäristöterveydenhuollon asioissa Valmistelija/lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Tarja Kortesniemi, puh sähköposti: Ympäristöltk 2 Terveydensuojelulain (763/1994) 7 :n, elintarvikelain (23/2006) 32 :n, lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki) (693/1976) 14a :n ja lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) 11 :n mukaan kunnassa lakien mukaiset tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle. Kemikaalilain (744/89) 7 :n mukaan kunnassa tämän lain ja sen nojalla annettujen ja määräysten noudattamista valvoo kunnanhallitus, jollei tehtävää ole johtosäännössä määrätty jollekin lautakunnalle (kunnan kemikaalivalvontaviranomainen). Valtuusto voi antaa kunnan kemikaaliviranomaiselle oikeiden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lääkelain (395/1987, muutos 22/2006) mukaan nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntää kunta. Laissa ei ole tarkemmin säädetty siitä, miten kunnan tulee järjestää ja organisoida valvonta. Tämä jää siten kunnan päätettäväksi, jolloin valvontatoimivalta voi olla järjestetty kunnissa tietylle kunnan toimielimelle, kunnan viranhaltijalle tai muutoin kuntalain mukaisesti. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa kunnilta siirtyi ko. yhtymälle kaikki muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paitsi päivähoito. Kunnille tulevat tehtävät kuuluvat perussopimuksen mukaisesti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Toimivaltaa siirretään ympäristöpalvelujohtajalle, hänen sijaisenaan toimivalle viranhaltijalle sekä ympäristöterveystarkastajille alla olevien asioiden osalta. Delegoinnista huolimatta asia voidaan viedä harkinnan mukaan lautakunnan käsiteltäväksi: Elintarvikelaki (23/2006) - 13, 15 elintarvikehuoneiston hyväksyminen, EY asetuksen 852/2004 eli yleisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaiset kohteet - 21 elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja siihen liittyvien määräysten antaminen, EY asetuksen

6 6 Ympäristöltk 2 (jatkoa 2) 852/2004 eli yleisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaiset kohteet - 36 ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden toteaminen - 55 elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen annettavat määräykset mom. väliaikainen kielto - 57 elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen - 58 haltuunotto - 59 elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) - 3 pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen - 4 vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen Terveydensuojelulaki (763/1994) - 15 päätöksen tekeminen 13 :n mukaisen ilmoituksen johdosta - 18 talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen - 20 talousveden laadunvalvonta ja talousveden käyttöä koskevat määräykset - 29 uimaveden käytön kieltäminen - 30 määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle - 31 määräys vahinkoeläinten hävittämisestä - 42 hautaamisesta aiheutuvan terveyshaitan poistaminen Terveydensuojeluasetus (1280/1994) - 9 talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista määrääminen - 42 haudatun ruumiin siirtäminen Lääkelaki (359/1987), muutos (22/2006) - 54 a nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen - 54 c 2mom toiminnan kieltäminen Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976), muutos (984/2008) - 10 b tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen - 17 säännösten vastaisen toiminnan kieltäminen - 33 a 1 mom. vähittäismyyntiluvan peruuttaminen määräajaksi Kemikaalilaki (744/1989) mom. asian käsittelyn siirto - 45 valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset - 46 kemikaaleja koskevat väliaikaiset toimenpiteet

7 7 Ympäristöltk 2 (jatkoa 3) Toimivaltaa siirretään vastaavalle eläinlääkärille ja hänen sijaisenaan toimivalle viranhaltijalle seuraavien asioiden osalta: Elintarvikelaki (23/2006) - 13, 15 elintarvikehuoneiston hyväksyminen, EY asetuksen 853/2004 eli eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen mukaiset kohteet - 21 elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja siihen liittyvien määräysten antaminen, EY asetuksen 853/2004 eli eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen mukaiset kohteet - 55 elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen annettavat määräykset mom. väliaikainen kielto - 57 elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen - 58 haltuunotto - 59 elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös - 43 lihantarkastus pienteurastamossa ja riistan käsittelylaitoksessa sekä niiden valvonta - 60 Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispaikassa Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) - 3 pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen - 4 vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

8 8 3 Vastineen antaminen Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannon ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen. Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 3 Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on myöntänyt ympäristöluvan emolehmätuotannolle Harri ja Armi Laineelle Kauhajoen kaupungin Hyypän kylään Marianpalsta RN:o 10:201 ja Vainiopalsta RN:o 10:128 nimisille tiloille määrätyin ehdoin. Lupa on annettu julkipanon jälkeen alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Ympäristöluvasta ovat yhteisesti valittaneet asiamies varatuomari Hannu Kosken allekirjoittamana Ala-Pantti Eija ja Seppälä Matti, Mäki-Pantti Seppo ja Pirjo, Ranta-Pantti Valde pk, Ala-Pantti Jouko ja Kalevi, Saarikoski Ritva, Päiväkoti Menninkotko Mennin Oy/ Ketola Kirsi ja Lång Tiina, Viljanen Leena, Sillanpää Pekka ja Leila sekä Myllykangas Arja ja Matti. Kuulutus valitusasiakirjojen nähtävillä pidosta on ollut Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Kuulutus on lähetty asianosaisille 18 eri osoitteeseen, sekä luvan saajille Harri ja Armi Laineelle. Vastineet valitukseen tuli antaa klo mennessä. Valituksen jättäjät pyytävät, että Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätös Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannolle hylätään. Valittajien yhteiset perustelut: Valittajat esittävät, että toiminta aiheuttaisi eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta sekä ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa, eikä näitä haittoja voida lupamääräyksilläkään riittävästi ehkäistä. Haju- ja terveyshaittoja aiheutuisi eläinsuojista poistettavasta poistoilmasta, rehujen varastoinnista, suuren lantamäärän varastoinnista naapuriasuntojen välittömässä läheisyydessä. Haittoja aiheutuisi myös kärpästen, hiirien, rottien ja muiden tuhoeläinten kautta. Edelleen haittoja aiheutuisi sekä pohjavesieliöstölle ja läheiselle joelle ja alueen pohjavedenottamolle.

9 9 Ympäristöltk 3 (jatkoa 2) Hankkeen yhteydessä ei ole selvitetty mahdollisuuksia sijoittaa hakemuksessa tarkoitettua eläintenpitoa muulle hakemuksesta esitetystä poikkeavalle ympäristöhaittojen ehkäisemisen kannalta paremmalle paikalle. Poistoilma ja hajuhaitta: Hakemuksessa ei ole esitetty mitään eikä lupapäätöksessä edellytetty poistoilman päästökorkeuden lisäämistä, johon olemassa oleva tekniikkakin jo on tuottanut mahdollisuudet. Rehujen varastointi: Hakemuksessa ja lupamääräyksissä ei ole muuta mainintaa rehujen varastoinnista kuin, että ne on varastoitava asianmukaisesti, mainintaa ei ole myöskään rehupaalimuovien käsittelystä. Lupamääräyksissä tulee joka tapauksessa olla tarkemmat ohjeistukset ja määräykset mm. rehujäänteistä. Edelleenkään ei ole tietoa, miten rehujen varastointi on tarkoitus järjestää. Lantamäärän varastointi ja kuljetus: Lantalan mitoitus on ehdottomasti liian pieni. Vuositasolla 3107 m³ lantamäärän kuljetus edellyttää n. 155 tyhjäyskertaa ja kaikki tapahtuvat kylätiellä, jota käytetään sekä asutuksen että vapaa-ajan asetuksen käyttöön. Tuho- yms. eläimet: Toiminta aiheuttaisi kärpästen, hiirien ja rottien dramaattisen lisääntymisen eläinsuojan läheisyydessä sekä näiden kautta riskin, että tarttuvia tauteja voisi levitä ympäristön asujamistoon. Pohjavesi- ja vedenottamot sekä läheinen joki: Hanke sijaitsee Kyrönjoen valuma-alueen sisällä n. 500 metrin etäisyydellä Kyrönjoen latvauomasta ja korkeuskäyrien mukaan suoraan joesta ylöspäin ja eläinsuojan ja joen välissä ei ole mitään luonnollisia esteitä, joten pintavedet valuvat suoraan jokeen. Lähimmät vedenottamot ovat alle 100 metrin etäisyydellä. Vedenottamoita on myös enemmän kuin hakija on tuonut esille. Näiden kaikkien vedenottamoiden pilaantuminen on toiminnan taholta vaarassa. Vaihtoehtoiset sijoituspaikat: Länsi-Suomen ympäristökeskus on esittänyt perustellusti hankkeen sijoittamista Sahankylään hakijoiden omistamaan kohteeseen. Valittajat yhtyvät ympäristökeskuksen tätä koskevaan ehdotukseen ja sen

10 10 Ympäristöltk 3 (jatkoa 3) perusteluihin. Hanke sijaitsee avoimessa maastossa, jossa ei ole minkäänlaisia suojavyöhykkeitä puustosta. Sen sijaan, että hankkeeseen käytettäisiin arvokasta viljelysmaata, olisi tarkoituksenmukaista rakentaa hanke metsän suojaan. Valittajakohtaiset perusteet: Päiväkoti Menninkotko, Mennin Oy / Kirsi Ketola ja Tiina Lång: Tilalla 10:56 työskentelee 9 kokopäiväistä henkilöä ja hoitopaikassa on lasta hoidossa sisältäen esikoululaiset. Päivittäin ohjelmaan kuuluu retkiä lähiympäristöön ja leikkejä koulun kentällä, jonka etäisyys hankkeesta on vain 100 metriä. Koulu pihassa sijaitsee kaivo, joka ei ole ilmoitettuna hakijan liitteessä. Vallitsevat lounais- ja etelätuulet ovat % suunnitellun karjarakennuksen suunnasta. Eläinsuojan sijoittaminen hakemuksen mukaisesti aiheuttaisi navetasta poistoilman virtaamisen päiväkodin suuntaan, aiheuttaen hajuhaittaa. Myös haittaeläinten määrä lisääntyisi ja lasten altistuminen tartunnoille olisi varmaa. Lannan ja rehun ajo lisäisi liikennettä päiväkodin läheisyydessä, sekä aiheuttaisi vaaratilanteita. Tuotantolaitoksen sijoittaminen vaarantaisi yrityksen elinkeinotoiminnan. Sillanpää Pekka ja Leila: Tila sijaitsee Mennin Oy:n kohdalla ja suoraan etelästä/lounaasta puhaltavien tuulien alla. Lannan- ja rehunajo lisäävät aiheutuvia haittoja. Viljanen Leena: Omistaa hakemuksen liitteessä mainitun kaivon n:o 3, joka on suoraan suunnitellun tuotantorakennuksen alapuolella n. 100 metrin etäisyydellä. Toiminta aiheuttaisi erittäin suuren riskin hänen kaivonsa puhtaudelle ja sitä kautta terveydelle. Mäki-Pantti Pirjo ja Seppo: Hanke aiheuttaisi heille kohtuutonta rasitusta esteettömän kulun suhteen heidän omille tiluksilleen. Raskaat maatalouskoneet aiheuttavat myös lisärasitusta tien kunnolle. Myllykangas Arja ja Matti: Tuotantorakennus aiheuttaa erityisesti hajuhaittaa heidän asumiselleen. Heidän pihassaan sijaitsee kaksi kaivoa, joita ei ole hakemuksessa mainittu. Riskinä on, että kaivojen vesi pilaantuu ja aiheuttaa terveyshaittaa. Haittaeläinten lisääntyminen aiheuttaa heille terveysriskin sekä kohtuutonta haittaa.

11 11 Ympäristöltk 3 (jatkoa 4) Ranta-Pantti Valde perikunta: Tilalla asuu iäkäs henkilö ja hanke vaikuttaa asumiseen ja terveyteen, aiheuttaen suuren riskin. Liikkuminen tiellä vaarantuisi suurten maatalouskoneiden lisääntyvästä liikenteestä. Tilalla 10:136 on kaivo, jonka pilaantuminen suunnitellun tuotannon johdosta on mahdollista. Kyseistä kaivo ei ole merkitty hakijoiden liitteessä. Hajuhaitat ovat erittäin suuret, koska asunnon ja tuotantorakennuksen välinen alue on peltoa. Pyykin kuivatus aiheuttaa kohtuutonta haittaa iäkkäälle ihmiselle. Ala-Pantti Jouko ja Kalevi, Saarikoski Ritva: Heidän vapaa-ajan asuntonsa on n. 100 metrin etäisyydellä ja tontilla on talousvesikaivo. Tuotanto aiheuttaisi riskin kaivolle ja sen pilaantumisen muodossa. Kaivo on maastollisesti suunnitellun hankkeen alapuolella, joten kaivoon voi joutua likaisia pintavesiä. Ottaen huomioon pienen etäisyyden suunniteltuun hankkeeseen ja avoimen maaston, aiheuttaa hanke hajuhaittoja sekä terveyshaittoja haittaeläinten muodossa. Ala-Pantti Eija ja Seppälä Matti: Suunnitelmissa on asuinrakennuksen rakentaminen, joka sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä suunnitellusta tuotantorakennuksesta. Läheisyyden takia se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa hajun ja haittaeläinten ja puutteellisen siisteyden muodossa. Hanke aiheuttaa haittaa heidän kulkemiselleen omille tiluksille. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta antaa Vaasan hallintooikeudelle seuraavan vastineen asiamies Hannu Kosken välityksellä annetusta valituksesta, joka koski Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätöstä Harri ja Armi Laineelle myönnettyä ympäristösuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa emolehmätuotannolle. Valittajat pyytävät Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätöstä Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannon ympäristöluvasta kumottavaksi. Harri ja Armi Laineella on ollut toiminnassa maidontuotantotila yksityistien vastakkaisella (länsi) puolella. Ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on joutunut puuttumaan vanhan tuotantorakennuksen puutteisiin ja edellyttämään ympäristöluvan hakemista olemassa olevalle toiminnalle. Toiminnan harjoittajat hakivat ympäristölupaa maidontuotannolle, mutta lopettivat toiminnan tilalla ja luopuivat hakemuksesta

12 12 Ympäristöltk 3 (jatkoa 5) ennen päätöksentekoa. Hakijat asuivat tällöin kyseessä olevalla tilalla. Hakijat laittoivat ympäristöluvan vireille emolehmätuotannolle ja uudelle tuotantorakennukselle olemassa olevaan vanhaan tuotantorakennukseen nähden yksityistien vastakkaiselle puolelle. Nykyisin hakijat asuvat eri paikassa, maanteitse noin neljän kilometrin etäisyydellä. Ympäristölautakunta katsoo, että kyseessä ei ole täysin uusi toiminta, vaan olemassa olevan toiminnan saattaminen ympäristönsuojelulain edellyttämälle tasolle. Alue on normaalia maatalousvaltaista aluetta, jossa kotieläintuotannon harjoittaminen voidaan katsoa alueelle tavanomaiseksi toiminnaksi, vaikkakin se pohjavesialueena edellyttää erityisiä suojaustoimenpiteitä. Maataloustoiminnan sijoittaminen uusiin tiloihin ei ympäristölautakunnan käsityksen mukaan muuta naapuruussuhdelain kannalta olemassa ollutta tilannetta huonommaksi, eikä rasitusta kohtuuttomaksi. Ympäristön pilaantumisen vaara ja terveyshaitta on lupamääräyksin ehkäistävissä. Itse tuotantorakennuksen sisältä eläimistä ja niiden toiminnasta syntyvä hajumäärä on hallittavissa esitetyillä ilmanvaihtoratkaisuilla, jossa poistoilmakanavat nousevat rakennusmääräysten mukaisesti suhteutettuna harjakorkeuteen. Poistoilmakanavien nostaminen haetusta aiheuttaisi mahdollisen hajuhaitan leviämisen laajemmalle alueelle. Ilman poistomäärät eivät ole verrannollisia ympäristöön kulkeutuvan hajun määrään nähden. Runsas ilmamäärän virtaama toimii myös hajumäärää laimentavana. Hakijoilla on muitakin maa-alueita, mutta suurin osa (n. 80 %) peltoalasta on Hyypän pohjavesialueella. Hakijoille on myönnetty ympäristölupa Kauhajoen Sahankylään, jossa toiminta on pohjavesialueen ulkopuolella. Maa-alueet ovat kuitenkin lähes kokonaisuudessaan Hyypässä, joka edellyttää paljon maanteitse lanta- ja rehukuljetuksia. Hakijat päätyivät hakemaan ympäristölupaa myös nyt haetulle paikalle, jossa ovat lähellä vanhat tuotantorakennukset sekä kuivaaja. Hyypän pohjavesialueelta valmistui vuonna 2000 Hyypän pohjavesialuesuunnitelma, jossa on määritelty esim. tiiviiden maarakenteiden alueet. Hyypän pohjavesialuesuunnitelma on tehty yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Kauhajoen kaupungin kanssa. Hyypän pohjavesialuesuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen. Rakennuspaikoilta edellytetään maaperätutkimuksia. Harri ja Armi Laineen haetun tuotantorakennuksen alueella on tehty maaperätutkimukset ja alueella on todettu olevan tiiviit maarakenteet. Lupaehdoilla vaikutetaan siihen, ettei tuotannosta aiheudu pintavaluntoja jokeen, eikä pohjavedenottamoille. Asianmukainen lantala on

13 13 Ympäristöltk 3 (jatkoa 6) edellytetty lisäksi rakennettavaksi katteellisena ja seinämällisenä kolmesta suuntaa, jolloin sadevedet eivät myöskään rasita lantalaa. Lantalan sekä tuotantorakennuksen rakenteille on asetettu pohjavesien suojelun kannalta erityisehtoja lupamääräyksessä 3. Hajuhaittojen kannalta lantalan kattaminen ja seinien rakentaminen viilentävät lannan pintaa ja vaikuttavat ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähenemiseen, sekä samalla myös kärpäshaitan pienenemiseen ja esteettisyyteen lähiasutuksen kannalta. Emolehmätuotanto toteutetaan pihatto tyyppisessä tuotantorakennuksessa, josta lanta ajoittain siirretään lantalaan. Emolehmätuotanto ei aiheuta normaalista maataloustoiminnasta poikkeavaa pahempaa hajuhaittaa ympäristöönsä. Rehut käsitellään viljan osalta litistämällä viljankuivaamon tiloissa ja korsirehun osalta varastointi tapahtuu pyöröpaaleissa ulkona pelloilla. Paalausmuovia koskee lupamääräyksen 9 velvoitteet. Käyttökelvottomaksi mennyt tuorerehu luokitellaan jätteeksi, jolloin sitä koskevat myös lupamääräyksen 9 velvoitteet. Rehujätteen käsittely on myös huomioitu erikseen lupamääräyksessä 5, jossa se on velvoitettu sijoitettavaksi lantalaan ja sieltä ravinteiksi pellolle. Yksityistietä koskevat asiat eivät kuulu ympäristölautakunnan arvioitaviin asioihin, vaan ovat yksityistiekunnan liikenteen lisääntyessä pisteytettäviä ja ratkaistavia. Yleinen siisteys- ja huolehtimisvelvoite on lupamääräyksessä 5. Lantalan mitoituksessa hyväksytään laskentakaava, jossa lantalan reunan korkeuteen lisätään 1 metri ja tällä korkeudella kerrotaan lantalan pohjapinta-ala. Näin saadaan lantalaan mahtuva lantamäärä. Lupamääräyksessä 1 on määrätty kuinka paljon tilalta tulee vähintään löytyä käytettävissä olevaa lantatilavuutta. Tuhoeläinten torjunta on kiinteistöjen omistajien velvollisuuksia, joka on huomioitu lupamääräyksessä 5. Yleisellä siisteydellä ja lantalan kattamisella vaikutetaan merkittävästi tuhoeläinten määrään ja esiintymiseen. Lupamääräyksillä estetään tilalta syntyvät pintavalunnat jokeen ja yleensä ympäröivään maastoon. Lupamääräyksellä 2 estetään mahdollisten valuntojen pääsy pohjaveteen rakenteellisilla velvoitteilla. Rakennuspaikka sijaitsee myös tiiviillä maa-alueella. Lupamääräyksillä 2 ja 4 on pyritty turvaamaan pohjaveden laadun seuranta sekä alueella sijaitsevat yksityiskaivot ja vesiyhtymän vedenottamo. Kaikki kaivot eivät ole enää talousvesikäytössä, mutta siitä huolimatta pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lupamääräyksellä 6 estetään mahdollisesti syntyviä valuntoja.

14 14 Ympäristöltk 3 (jatkoa 7) Lupamääräyksellä 7 vaikutetaan lannan levityksessä syntyviin haittoihin pohjaveden sekä hajuhaitan kannalta. Lupamääräyksissä on myös pyritty huomioimaan naapureille aiheutuva haitta lannan käsittelystä sekä itse toiminnasta tilalla, lupamääräykset 5 ja 7. Hakijoiden aikaisempi toiminta ei saa vaikuttaa ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan myöntämisessä. Ympäristöluvassa arvioidaan onko toiminta mahdollista sijoittaa haettuun paikkaan vai ei ja millä ehdoilla. Hakijoiden Sahankylän tila sijaitsee n. 26 km:n etäisyydellä Hyypässä sijaitsevasta tilasta. Ympäristönsuojelulain mukaisesti toimintoja ei voida katsoa toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja ne on näin luvitettava erikseen. Lupaviranomaisten toimivaltaraja on säädetty ympäristönsuojeluasetuksessa 169/2000 :ssä 6 ja 7. Eija Ala-Pantilla ja Matti Seppälällä ei ole vireillä rakennuslupahakemusta suunnittelemalleen paikalle, jolloin päätöstä tehdessään ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto ei voinut huomautusta suunnitelmasta asuinrakennuksen rakentamiseksi tältä osin huomioida. Päätöstä tehdessään ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa ja päätynyt ratkaisuun, jossa haetulle emolehmätuotannolle voidaan ympäristölupa myöntää erityisin ehdoin. Näin ympäristönsuojelulain 42 :n edellytykset täyttyvät. Ympäristöluvassa määrätyin ehdoin toiminta ei aiheuta sellaista vaaraa tai haittaa, joka ei ole lupamääräyksin estettävissä. Olemassa olleen maidontuotannon ja nyt lupahakemuksessa olevan emolehmätuotannon kesken ei tapahdu lähiasutuksen kannalta sellaista olosuhteiden huonontumista, joilla kielteinen päätös olisi naapuruussuhdelain kannalta perusteltua. Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lupaehdoin toiminta voidaan hoitaa ja järjestää siten, ettei pilaantumisen vaaraa ole olemassa. Ympäristölautakunta katsoo, ettei ole syytä kumota päätöstä eikä hylätä hakemusta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti laajan keskustelun jälkeen.

15 15 4 Vastineen antaminen koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskevaan valitukseen Valmistelija/ lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Jarno Perttula, puh sähköposti: Ympäristöltk 4 Koulutuskeskus Sedu, allekirjoittajana toimialajohtaja Hellevi Lassila, on jättänyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskevasta päätöksestä. Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on päättänyt kieltää osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevan koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käytön. Ulkotupakointikatoksen käyttökiellon perusteena on samalla koulualueella olevien alaikäisten suojeleminen tupakoinnin vaaroilta ja haitoilta alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Asian käsittelyn yhteydessä koulutuskeskus Sedulta on tullut terveysviranomaiselle vastine , josta selviää että osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevassa koulutuskeskuksen tiloissa opiskelee päivittäin kokopäiväisesti 137 oppilasta, joista 80 on täysi-ikäisiä ja 57 alaikäisiä. Vaasan hallinto-oikeudelta on tullut lausuntopyyntö, koskien Topeeka 47:ssa sijaitsevan ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa. Lausuntopyynnön mukana on valitusasiakirja, jossa kokopäiväisten opiskelijoiden määräksi on ilmoitettu 215 oppilasta, joista 57 on alaikäisiä. Kyseisellä koulualueella toimii kaksi oppilaitosta, joista toisessa opiskelee alaikäisiä ja koska koulualue on samaa aluetta ja tilat sekä toiminnot ovat yhteisiä, aikuisopiskelijoita ei voi eriyttää alaikäisistä opiskelijoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (nyk. Valviran) kanta asiaan on, että huomattavan osan oppilaitoksen opiskelijoista tulee olla täysi-ikäisiä, jotta tupakointitila voitaisiin oppilaitokseen järjestää. Kuitenkin, mikäli oppilaitoksissa on oppilaita, jotka ovat iältään alle ja yli 18 vuotiaita, on toivottavaa, että niiden osalta sovelletaan samoja säännöksiä, kuin oppilaitoksissa, joissa kaikki oppilaat ovat alle 18 vuotiaita. Niissäkin oppilaitoksissa, joissa ulkotupakointikieltoa ei voida perustaa lakiin, voi oppilaitos, kunta tai vastaava taho vapaaehtoisuuteen perustuvin toimenpitein suojata oppilaita tahattomalta altistumiselta tupakansavulle.

16 16 Ympäristöltk 4 (jatkoa 2) Lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki 693/1976) 12 :n mukaisesti tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Päiväkotien ja oppilaitosten sisätilat käsittävät ko. laitosten kaikki rakennukset sekä rakennelmat, jotka täyttävät tupakkalain 2 :n 10 momentin sisätilan määritelmän. Tupakkalain 2 :n 10 momentin mukaan sisätilalla tarkoitetaan suljettua tilaa, jossa on katto, lattia ja seinät, taikka tilaa, josta yhden tasopinnan lisäämisellä voidaan muodostaa suljettu tila ja joka on tarkoitettu asuin-, oleskelu-, odotus- tai työskentelytilaksi ( /700). Päiväkodin ja oppilaitoksen ulkoalueella tarkoitetaan ko. tontin rajaamaa aluetta sekä sellaisia alueita, jotka kuuluvat koulun tosiasiallisen hallinnan piiriin, kuten koulun hallinnassa olevan opiskelija-asuntolan ulkoalueet. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki 693/1976) mukaan tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille sekä oppilaitosten oppilaille tarkoitetussa sisätiloissa, sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Eriävistä ilmoitetuista opiskelijamääristä huolimatta alaikäisten opiskelijoiden osuus kokonaisopiskelijamäärästä on ympäristölautakunnan mukaan edelleen huomattava, eikä valitusasiakirjoista ilmene mitään perusteita päätöksen kumoamiselle. Ympäristölautakunta katsoo, että koulun tehtävä on suojella alaikäisiä opiskelijoita tupakoinnin aiheuttamilta vaaroilta sekä haitoilta, eikä päinvastoin edistää tupakointia ulkotupakointikatoksen avulla koulualueella, jolla opiskelee alaikäisiä opiskelijoita. Ympäristölautakunta katsoo, että osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevan ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskeva päätös tulee edelleen pitää voimassa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta painottaa tupakkalain henkeä, jonka tarkoituksena on nimenomaisesti suojella etenkin lapsia ja nuoria tupakoinnin aiheuttamilta vaaroilta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

17 17 5 Petri Honkilahden hakemus maidontuotantotilan ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi Valmistelija/lisätiedot: Vs. ympäristösihteeri Outi Perkiö, puh sähköposti: Ympäristöltk 5 Petri Honkilahti on jättänyt ympäristösuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisen hakemuksen lupamääräysten tarkastamiseksi. Hakemus on laitettu vireille Teuvan kunnan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan (1/02) nojalla, jossa on määrätty tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä sekä esittämään selvitykset karjasuojan lannan varastoinnista ja hyötykäytöstä. Hakemus on jätetty Teuvan kunnan tekniselle- ja ympäristöosastolle, Porvarintie 26 D. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Vireilläolosta on lähetetty kirjeitse tieto asianosaisille; eläinsuojan ja etälietesäiliön naapurikiinteistöjen haltijoille. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Eläinsuoja sijaitsee Teuvan kunnan Kirkonkylän tilalla Perkiö RN:o 9:186. Tila sijaitsee peltoalueella. Navetan läheisyydessä sijaitsee useita asuinrakennuksia, joista lähin on n.120 metrin päässä laitoksesta. Teuvajoen sivuhaara Varsalanluoma sijaitsee noin 40 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Lypsykarjanavetassa on 49 lypsylehmää, 59 hiehoa ja 30 yksilöä alle 6 kk:n ikäistä nuorkarjaa. Ympäristönsuojelulain 28 asettaa yleisen luvanvaraisuuden. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 11 a mukaan (eläinsuoja, joka on tarkoitettu lypsylehmälle). Navetan yhteydessä on tilavuudeltaan 1100 m³:n lietelantasäiliö sekä kuivalantala, jonka tilavuus on 75 m³. Lisäksi peltoalueella on 820 m³:n lietelantasäiliö. Yhteensä pumppukaivon kanssa lietetilavuutta on 2425 m³. Nykyään tilalla on käytettävissä lannanlevitykseen 95,73 ha peltoa, josta omaa on 40,73 ha ja vuokrapeltoa 55,31 ha. Tilalla on myös lannan luovutussopimuksia n. 600 m³:n suuruiselle lietemäärälle. Hakijan selvitys lannan levityksestä ja hyötykäytöstä on liitteenä. Vs. ympäristösihteeri Outi Perkiö on tehnyt laitoksella tarkastuksen ja lupahakemus vastaa tilannetta maastossa.

18 18 Ympäristöltk 5 (jatkoa 2) Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta päättää antaa Petri Honkilahdelle liitteen mukaisen tarkistetun ympäristöluvan, esityslistan liite 1 / ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen tarkistetulla kohdalla Käsittelymaksu ja sen määräytyminen. Lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä nro 1 / ympäristölautakunta

19 19 6 Norin vesijohto-osuuskunnan vesilaitosilmoitus Valmistelija/lisätiedot: ymp.terv.tarkastaja Tiia Laamanen, puh sähköposti: Ympäristöltk 6 Norin vesijohto-osuuskunta jakaa talousvettä Norinkylän asukkaille päivittäin 50 m 3 ja vuositasolla noin m 3. Vesi tulee 12 eri kaivosta. Vuonna 2003 Norin vesijohto-osuuskunta on käynnistänyt veden kemiallisen käsittelyn veden laadullisten ongelmien vuoksi. Ongelmat ovat olleet alumiinin, ph:n, KMnO 4 ja värilukujen pitoisuuksissa. Laitoksella on käynnistetty kemiallinen vedenkäsittely, jossa kemikaaleina on ollut käytössä kaliumpermanganaatti, ferrisulfaatti ja natriumhydroksidi. Veden viimeistely tehdään kalkkikivialkaloinnilla. Pikasekoitukseen syötetään ensin kaliumpermanganaattia, joka hapettaa raudan, mangaanin ja alumiinin. Pikasekoitukseen lisätään ferrosulfaattia raudan, mangaanin, alumiinin ja humuksen saostamiseen. Ferrosulfaatti alentaa veden ph:ta, siksi veteen syötetään natriumhydroksidia, jolla saostettavan veden ph-arvo nostetaan arvoon 6,0-6,5. Tällä ph-alueella saostus tapahtuu parhaiten ja veteen liuenneet jäämät ovat pienimmät. Pikasekoituksesta vesi siirtyy hämmennykseen, siitä flotaatioselkeytykseen ja hiekkasuodatuksen kautta kalkkikivisuodatukseen. Kalkkikivisuodatuksessa vesi johdetaan kalkkikivisuodattimelle, jonka läpi kulkiessa veden ph-arvo nousee 1-2 phyksikköä, ollen lähtevässä vedessä ph-arvossa 7,5-8,0. Veden kemiallisen käsittelyn aloittamisen vuoksi Norin vesijohtoosuukunta on tehnyt vesilaitosilmoituksen Teuvan kunnan ympäristölautakunnalle, joka on hyväksynyt laitoksen ilmoituksen mukaiseen toimintaan Norin vesijohto-osuuskunnan vedenottamolle on tehty tarkastus Tarkastuksessa on havaittu, ettei vesilaitos toimi vuonna 2003 vesilaitosilmoituksessa kerrotulla tavalla. Vesilaitoksella on jätetty pois kokonaan kemikaalikäsittelyt kaliumpermanganaatti, ferrosulfaatti ja natriumhydroksidi. Laitoksella on tällä hetkellä käytössä vain vesilaitosilmoituksen liitteessä mainittu kalkkikivialkalointi (kalkkikivisuodatus). Terveydensuojelulain (763/1994) 18 :n mukaan tulee toiminnan hyväksymistä hakea jos vedenkäsittelyä olennaisesti muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Norin vesijohtoosuuskunta ei toimittanut uutta vesilaitosilmoitusta vaan vedenkäsittelyn olennainen muuttaminen tuli ilmi tarkastuskäynnin yhteydessä. Talousvesiasetuksen (461/2000) 14 :n mukaan on terveystarkastaja ollut Norin vesijohto-osuuskunnan tilanteen vuoksi yhteydessä Länsi- Suomen lääninhallitukseen. Lääninhallitus työskentelee yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Lääninhallitus ja ympäris-

20 20 Ympäristöltk 6 (jatkoa 2) tökeskus ovat antaneet toimenpidesuosituksen, jonka mukaan laitoksen vuotuinen vesinäytteiden määrä tulee kaksinkertaistaa valvontatutkimusohjelman määrästä ja vesilaitoksen tulee tiedottaa asiakkaitaan veden laadun muutoksista. Teuvan kunnan ympäristölautakunta antoi määräyksen lisätä vuotuiset vesinäytteet kaksinkertaisiksi ja lisäksi muistutti Norin vesijohto-osuuskuntaa toimimaan vesilaitosilmoituksessa ilmoitetulla tavalla Vesilaitosilmoituksen mukaiseen toimintaan ei kuitenkaan ole palattu. Vuoden 2008 aikana Norin vesijohto-osuuskunnan talousvedestä otetuista näytteistä on esiintynyt talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten ja suositusten ylityksiä mm. koliformiset bakteerit (6-11 pmy / 100 ml; raja-arvo 0 pmy / 100 ml), E. colin (2-4 pmy / 100 ml; raja-arvo 0 pmy / 100 ml), alumiinin (0,23-0,64 mg/l; raja-arvo 0,2 mg/l), KMnO4:n (36-39 mg/l; tavoite 20 mg/l) ja COD(Mn) (7,4-15 mg O 2 /l; raja-arvo 5,0 mg O 2 /l) lukuarvojen osalta. Lisäksi väriluku on vaihdellut välillä (kirkas < 15). Koska Norin vesijohto-osuuskunta ei ole käynnistänyt kemiallista käsittelyä laitoksellaan taloudellisiin syihin vedoten, on Teuvan kunnan vs. terveystarkastaja pyytänyt Norin vesijohto-osuuskuntaa toimittamaan uuden vesilaitosilmoituksen terveydensuojelulain mukaisesti. Vesilaitosilmoitus on toimitettu Norin vesijohtoosuuskunnan vesilaitosilmoituksen mukaisesti laitoksella tultaisiin tekemään muutoksia lähinnä parantamaan laitoksen varustusta kemikaalipumppujen ym. osalta. Muutosten suorittamisajankohdaksi on ilmoitettu 11/08-12/09. Laitos käynnistettäisiin Teuvan kunnan ympäristölautakunta on pyytänyt vesilaitosilmoituksen johdosta Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausuntoa. Ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, ettei vesilaitoksen raakaveden käsittely ainoastaan hiekkapeti- ja kalkkikivisuodatuksella ole riittävä menetelmä talousveden laadun takaamiseksi. Toistuvia talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten ylityksiä ei voida katsoa hyväksyttäviksi. Lausunnossa todetaan, että vesilaitoksen tulee tehdä pikaisesti parannustoimenpiteet veden käsittelyprosessiin sekä ottaa vuonna 2003 rakennettu vedenkäsittelylaitos uudelleen käyttöön. Lausunto esityslistan lisätietona 1 / ympäristöltk Vesihuoltolain (119/2001, ) mukaan vesilaitos on velvollinen huolehtimaan talousvetensä määrästä ja laadusta laitoksen verkostossa. Mikäli vesilaitos ei kykene täyttämään velvollisuuttaan taloudellisista tai muista syistä, tai veden laatua ei parannustoimenpiteistä huolimatta saada parannettua vaatimusten mukaiseksi, tulee vesilaitoksen raakaveden lähde vaihtaa, ts. ottaa käyttöön uusi vedenottamo, ostaa vesi toiselta yhtiöltä tai kytkeä verkosto toisen vesilaitoksen jakeluverkostoon.

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 17. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 17. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 17 KOKOUSAIKA 27.2.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla.

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 11.11.2011 9376 Agnico-Eagle Finland Oy Pokantie 541 99250 KIISTALA VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Rouravaara 6-10 Hakija Agnico-Eagle Finland Oy KIISTALA

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 27.8.2008 klo 9.00 11.45 ja 12.30 14.15 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 12.4.2016 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Laki tai asetus Ympäristönsuojelulaki :

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 11.1.2017 Kokoustiedot Aika Tiistai 31.1.2017 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 20.02.2015 klo 09.00-13.05 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot