Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 1 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Jukka Pitkäranta Aili Rajala Heikki Tuomela puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 1-13, sivut 1-41 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Ala-Kyyny ja Paula Kaleva Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 2 1 Ympäristölautakunnan järjestäytyminen kokoustyöskentelyä varten Valmistelija/lisätiedot: Toimistosihteeri Mirja Loukko, puh sähköposti: Ympäristöltk 1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on valinnut ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimintakaudelle Päätösvaltaisuus: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäolo- ja puheoikeus: Ympäristölautakunnan kokouksissa on liikelaitoskuntayhtymän johtajalla läsnäolo-oikeus. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää lautakunta yksittäisten asioiden osalta erikseen. Saapuvilla olevat: Todetaan kokouksessa saapuvilla olevat jäsenet ja muut läsnäolijat. Kokousaika ja -paikka: Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. Esittely: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 38 :n mukaan ympäristölautakunnan kokouksissa asiat päätetään viranhaltijan esittelystä. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpalvelujohtaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty tai muu lautakunnan määräämä henkilö. Erityisestä syystä voi lautakunta päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokouksen julkisuus: Kuntalain 57 :n mukaan lautakunnan kokoukset eivät ole julkisia, ellei lautakunta toisin päätä. Esteellisyys ja este kokousmenettelyssä: Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 33 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokouk-

3 3 Ympäristöltk 1 (jatkoa 2) seen sitä asiaa käsittelemään. Säädökset esteellisyydestä ovat kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :ssä. Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen: Hallintosäännön 41 :n mukaisesti pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä. Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Tiedotustoiminta: Kuntalain 29 :n mukaan on tiedotettava asukkaille vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asiakirjojen julkisuus: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99) mukaan pöytäkirja tulee julkiseksi, kun se on tarkastuksen jälkeen allekirjoitettu. Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavaa: Kokouskutsu: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu ja asialista lähetetään 4 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä. Kiireelliset asiat ja muut mahdolliset asiat eli ns. lisäesityslistan, ympäristölautakunta hyväksyy kulloinkin kokouksessa erikseen käsiteltäväksi sekä samoin toimielimen jäsenten mahdollisesti esille ottamat asiat. Kokousaika: Kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Kokous pidetään pääsääntöisesti perjantaina klo Kokouspaikka: Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kauhajoen kaupungintalolla kokoushuoneessa 5. Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää muuallakin.

4 4 Ympäristöltk 1 (jatkoa 3) Pöytäkirjanpitäjä: Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristöpalveluiden toimistosihteeri tai hänen sijaisensa. Esteellisyys ja este kokousmenettelyssä: Esteen ilmaantuessa jäsen kutsuu varajäsenen sijaansa ja ilmoittaa esteestään lautakunnan sihteerille. Varajäsenen kutsuminen koskee myös yksittäistä esityslistalla olevaa asiaa. Pöytäkirjan tarkastaminen: Jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. Kiireelliseksi katsottavan asian osalta voidaan pöytäkirja tarkastaa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajien valinnassa noudatetaan tasapuolista vuorottelua. Pöytäkirjan nähtävilläolo: Ympäristölautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kauhajoen kaupungintalon 3. kerroksen asiakasneuvonnassa tarkastusta seuraavana arkipäivänä klo Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän www-sivuilla internetissä. Asioiden tiedoksianto ja valitusosoitus: Yleistiedoksianto hoidetaan tiedoksiannosta hallintolaissa annetun lain 62 :n mukaan julkaisemalla kuulutus virallisilla ilmoitustauluilla sekä tarpeen vaatiessa Kauhajoen kunnallislehdessä, TeJuKassa sekä Suupohjan Sanomissa. Esityslistan postittaminen: Esityslista postitetaan lautakunnan varsinaisille jäsenille ja liikelaitoksen johtajalle. Lisäksi lähetetään asialista tiedoksi seuraaville lehdille: Kauhajoen Kunnallislehti, TeJuKa, Suupohjan Sanomat, Suupohjan Seutu, Ilkka, Pohjalainen, Uutispäivä Demari, Yleisradio Pohjanmaan toimintakeskus ja Radio Paitapiiska. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kokousaika: Kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Kokous pidetään pääsääntöisesti torstaina klo Esityslistan postittaminen: Lisäys tekstiin; esityslista lähetetään myös lautakunnan varajäsenille sähköpostilla. Ellei sähköpostia ole käytössä, lähetetään esityslista postissa. Ympäristölautakunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

5 5 2 Päätösvallan delegointi ympäristöterveydenhuollon asioissa Valmistelija/lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Tarja Kortesniemi, puh sähköposti: Ympäristöltk 2 Terveydensuojelulain (763/1994) 7 :n, elintarvikelain (23/2006) 32 :n, lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki) (693/1976) 14a :n ja lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) 11 :n mukaan kunnassa lakien mukaiset tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle. Kemikaalilain (744/89) 7 :n mukaan kunnassa tämän lain ja sen nojalla annettujen ja määräysten noudattamista valvoo kunnanhallitus, jollei tehtävää ole johtosäännössä määrätty jollekin lautakunnalle (kunnan kemikaalivalvontaviranomainen). Valtuusto voi antaa kunnan kemikaaliviranomaiselle oikeiden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lääkelain (395/1987, muutos 22/2006) mukaan nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntää kunta. Laissa ei ole tarkemmin säädetty siitä, miten kunnan tulee järjestää ja organisoida valvonta. Tämä jää siten kunnan päätettäväksi, jolloin valvontatoimivalta voi olla järjestetty kunnissa tietylle kunnan toimielimelle, kunnan viranhaltijalle tai muutoin kuntalain mukaisesti. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa kunnilta siirtyi ko. yhtymälle kaikki muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paitsi päivähoito. Kunnille tulevat tehtävät kuuluvat perussopimuksen mukaisesti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Toimivaltaa siirretään ympäristöpalvelujohtajalle, hänen sijaisenaan toimivalle viranhaltijalle sekä ympäristöterveystarkastajille alla olevien asioiden osalta. Delegoinnista huolimatta asia voidaan viedä harkinnan mukaan lautakunnan käsiteltäväksi: Elintarvikelaki (23/2006) - 13, 15 elintarvikehuoneiston hyväksyminen, EY asetuksen 852/2004 eli yleisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaiset kohteet - 21 elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja siihen liittyvien määräysten antaminen, EY asetuksen

6 6 Ympäristöltk 2 (jatkoa 2) 852/2004 eli yleisen elintarvikehygienia-asetuksen mukaiset kohteet - 36 ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden toteaminen - 55 elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen annettavat määräykset mom. väliaikainen kielto - 57 elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen - 58 haltuunotto - 59 elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) - 3 pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen - 4 vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen Terveydensuojelulaki (763/1994) - 15 päätöksen tekeminen 13 :n mukaisen ilmoituksen johdosta - 18 talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen - 20 talousveden laadunvalvonta ja talousveden käyttöä koskevat määräykset - 29 uimaveden käytön kieltäminen - 30 määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle - 31 määräys vahinkoeläinten hävittämisestä - 42 hautaamisesta aiheutuvan terveyshaitan poistaminen Terveydensuojeluasetus (1280/1994) - 9 talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista määrääminen - 42 haudatun ruumiin siirtäminen Lääkelaki (359/1987), muutos (22/2006) - 54 a nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen - 54 c 2mom toiminnan kieltäminen Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976), muutos (984/2008) - 10 b tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen - 17 säännösten vastaisen toiminnan kieltäminen - 33 a 1 mom. vähittäismyyntiluvan peruuttaminen määräajaksi Kemikaalilaki (744/1989) mom. asian käsittelyn siirto - 45 valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset - 46 kemikaaleja koskevat väliaikaiset toimenpiteet

7 7 Ympäristöltk 2 (jatkoa 3) Toimivaltaa siirretään vastaavalle eläinlääkärille ja hänen sijaisenaan toimivalle viranhaltijalle seuraavien asioiden osalta: Elintarvikelaki (23/2006) - 13, 15 elintarvikehuoneiston hyväksyminen, EY asetuksen 853/2004 eli eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen mukaiset kohteet - 21 elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja siihen liittyvien määräysten antaminen, EY asetuksen 853/2004 eli eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen mukaiset kohteet - 55 elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen annettavat määräykset mom. väliaikainen kielto - 57 elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen - 58 haltuunotto - 59 elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös - 43 lihantarkastus pienteurastamossa ja riistan käsittelylaitoksessa sekä niiden valvonta - 60 Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispaikassa Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) - 3 pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen - 4 vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksyminen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

8 8 3 Vastineen antaminen Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannon ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen. Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 3 Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on myöntänyt ympäristöluvan emolehmätuotannolle Harri ja Armi Laineelle Kauhajoen kaupungin Hyypän kylään Marianpalsta RN:o 10:201 ja Vainiopalsta RN:o 10:128 nimisille tiloille määrätyin ehdoin. Lupa on annettu julkipanon jälkeen alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Ympäristöluvasta ovat yhteisesti valittaneet asiamies varatuomari Hannu Kosken allekirjoittamana Ala-Pantti Eija ja Seppälä Matti, Mäki-Pantti Seppo ja Pirjo, Ranta-Pantti Valde pk, Ala-Pantti Jouko ja Kalevi, Saarikoski Ritva, Päiväkoti Menninkotko Mennin Oy/ Ketola Kirsi ja Lång Tiina, Viljanen Leena, Sillanpää Pekka ja Leila sekä Myllykangas Arja ja Matti. Kuulutus valitusasiakirjojen nähtävillä pidosta on ollut Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Kuulutus on lähetty asianosaisille 18 eri osoitteeseen, sekä luvan saajille Harri ja Armi Laineelle. Vastineet valitukseen tuli antaa klo mennessä. Valituksen jättäjät pyytävät, että Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätös Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannolle hylätään. Valittajien yhteiset perustelut: Valittajat esittävät, että toiminta aiheuttaisi eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta sekä ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa, eikä näitä haittoja voida lupamääräyksilläkään riittävästi ehkäistä. Haju- ja terveyshaittoja aiheutuisi eläinsuojista poistettavasta poistoilmasta, rehujen varastoinnista, suuren lantamäärän varastoinnista naapuriasuntojen välittömässä läheisyydessä. Haittoja aiheutuisi myös kärpästen, hiirien, rottien ja muiden tuhoeläinten kautta. Edelleen haittoja aiheutuisi sekä pohjavesieliöstölle ja läheiselle joelle ja alueen pohjavedenottamolle.

9 9 Ympäristöltk 3 (jatkoa 2) Hankkeen yhteydessä ei ole selvitetty mahdollisuuksia sijoittaa hakemuksessa tarkoitettua eläintenpitoa muulle hakemuksesta esitetystä poikkeavalle ympäristöhaittojen ehkäisemisen kannalta paremmalle paikalle. Poistoilma ja hajuhaitta: Hakemuksessa ei ole esitetty mitään eikä lupapäätöksessä edellytetty poistoilman päästökorkeuden lisäämistä, johon olemassa oleva tekniikkakin jo on tuottanut mahdollisuudet. Rehujen varastointi: Hakemuksessa ja lupamääräyksissä ei ole muuta mainintaa rehujen varastoinnista kuin, että ne on varastoitava asianmukaisesti, mainintaa ei ole myöskään rehupaalimuovien käsittelystä. Lupamääräyksissä tulee joka tapauksessa olla tarkemmat ohjeistukset ja määräykset mm. rehujäänteistä. Edelleenkään ei ole tietoa, miten rehujen varastointi on tarkoitus järjestää. Lantamäärän varastointi ja kuljetus: Lantalan mitoitus on ehdottomasti liian pieni. Vuositasolla 3107 m³ lantamäärän kuljetus edellyttää n. 155 tyhjäyskertaa ja kaikki tapahtuvat kylätiellä, jota käytetään sekä asutuksen että vapaa-ajan asetuksen käyttöön. Tuho- yms. eläimet: Toiminta aiheuttaisi kärpästen, hiirien ja rottien dramaattisen lisääntymisen eläinsuojan läheisyydessä sekä näiden kautta riskin, että tarttuvia tauteja voisi levitä ympäristön asujamistoon. Pohjavesi- ja vedenottamot sekä läheinen joki: Hanke sijaitsee Kyrönjoen valuma-alueen sisällä n. 500 metrin etäisyydellä Kyrönjoen latvauomasta ja korkeuskäyrien mukaan suoraan joesta ylöspäin ja eläinsuojan ja joen välissä ei ole mitään luonnollisia esteitä, joten pintavedet valuvat suoraan jokeen. Lähimmät vedenottamot ovat alle 100 metrin etäisyydellä. Vedenottamoita on myös enemmän kuin hakija on tuonut esille. Näiden kaikkien vedenottamoiden pilaantuminen on toiminnan taholta vaarassa. Vaihtoehtoiset sijoituspaikat: Länsi-Suomen ympäristökeskus on esittänyt perustellusti hankkeen sijoittamista Sahankylään hakijoiden omistamaan kohteeseen. Valittajat yhtyvät ympäristökeskuksen tätä koskevaan ehdotukseen ja sen

10 10 Ympäristöltk 3 (jatkoa 3) perusteluihin. Hanke sijaitsee avoimessa maastossa, jossa ei ole minkäänlaisia suojavyöhykkeitä puustosta. Sen sijaan, että hankkeeseen käytettäisiin arvokasta viljelysmaata, olisi tarkoituksenmukaista rakentaa hanke metsän suojaan. Valittajakohtaiset perusteet: Päiväkoti Menninkotko, Mennin Oy / Kirsi Ketola ja Tiina Lång: Tilalla 10:56 työskentelee 9 kokopäiväistä henkilöä ja hoitopaikassa on lasta hoidossa sisältäen esikoululaiset. Päivittäin ohjelmaan kuuluu retkiä lähiympäristöön ja leikkejä koulun kentällä, jonka etäisyys hankkeesta on vain 100 metriä. Koulu pihassa sijaitsee kaivo, joka ei ole ilmoitettuna hakijan liitteessä. Vallitsevat lounais- ja etelätuulet ovat % suunnitellun karjarakennuksen suunnasta. Eläinsuojan sijoittaminen hakemuksen mukaisesti aiheuttaisi navetasta poistoilman virtaamisen päiväkodin suuntaan, aiheuttaen hajuhaittaa. Myös haittaeläinten määrä lisääntyisi ja lasten altistuminen tartunnoille olisi varmaa. Lannan ja rehun ajo lisäisi liikennettä päiväkodin läheisyydessä, sekä aiheuttaisi vaaratilanteita. Tuotantolaitoksen sijoittaminen vaarantaisi yrityksen elinkeinotoiminnan. Sillanpää Pekka ja Leila: Tila sijaitsee Mennin Oy:n kohdalla ja suoraan etelästä/lounaasta puhaltavien tuulien alla. Lannan- ja rehunajo lisäävät aiheutuvia haittoja. Viljanen Leena: Omistaa hakemuksen liitteessä mainitun kaivon n:o 3, joka on suoraan suunnitellun tuotantorakennuksen alapuolella n. 100 metrin etäisyydellä. Toiminta aiheuttaisi erittäin suuren riskin hänen kaivonsa puhtaudelle ja sitä kautta terveydelle. Mäki-Pantti Pirjo ja Seppo: Hanke aiheuttaisi heille kohtuutonta rasitusta esteettömän kulun suhteen heidän omille tiluksilleen. Raskaat maatalouskoneet aiheuttavat myös lisärasitusta tien kunnolle. Myllykangas Arja ja Matti: Tuotantorakennus aiheuttaa erityisesti hajuhaittaa heidän asumiselleen. Heidän pihassaan sijaitsee kaksi kaivoa, joita ei ole hakemuksessa mainittu. Riskinä on, että kaivojen vesi pilaantuu ja aiheuttaa terveyshaittaa. Haittaeläinten lisääntyminen aiheuttaa heille terveysriskin sekä kohtuutonta haittaa.

11 11 Ympäristöltk 3 (jatkoa 4) Ranta-Pantti Valde perikunta: Tilalla asuu iäkäs henkilö ja hanke vaikuttaa asumiseen ja terveyteen, aiheuttaen suuren riskin. Liikkuminen tiellä vaarantuisi suurten maatalouskoneiden lisääntyvästä liikenteestä. Tilalla 10:136 on kaivo, jonka pilaantuminen suunnitellun tuotannon johdosta on mahdollista. Kyseistä kaivo ei ole merkitty hakijoiden liitteessä. Hajuhaitat ovat erittäin suuret, koska asunnon ja tuotantorakennuksen välinen alue on peltoa. Pyykin kuivatus aiheuttaa kohtuutonta haittaa iäkkäälle ihmiselle. Ala-Pantti Jouko ja Kalevi, Saarikoski Ritva: Heidän vapaa-ajan asuntonsa on n. 100 metrin etäisyydellä ja tontilla on talousvesikaivo. Tuotanto aiheuttaisi riskin kaivolle ja sen pilaantumisen muodossa. Kaivo on maastollisesti suunnitellun hankkeen alapuolella, joten kaivoon voi joutua likaisia pintavesiä. Ottaen huomioon pienen etäisyyden suunniteltuun hankkeeseen ja avoimen maaston, aiheuttaa hanke hajuhaittoja sekä terveyshaittoja haittaeläinten muodossa. Ala-Pantti Eija ja Seppälä Matti: Suunnitelmissa on asuinrakennuksen rakentaminen, joka sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä suunnitellusta tuotantorakennuksesta. Läheisyyden takia se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa hajun ja haittaeläinten ja puutteellisen siisteyden muodossa. Hanke aiheuttaa haittaa heidän kulkemiselleen omille tiluksille. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta antaa Vaasan hallintooikeudelle seuraavan vastineen asiamies Hannu Kosken välityksellä annetusta valituksesta, joka koski Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätöstä Harri ja Armi Laineelle myönnettyä ympäristösuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa emolehmätuotannolle. Valittajat pyytävät Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston päätöstä Harri ja Armi Laineen emolehmätuotannon ympäristöluvasta kumottavaksi. Harri ja Armi Laineella on ollut toiminnassa maidontuotantotila yksityistien vastakkaisella (länsi) puolella. Ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on joutunut puuttumaan vanhan tuotantorakennuksen puutteisiin ja edellyttämään ympäristöluvan hakemista olemassa olevalle toiminnalle. Toiminnan harjoittajat hakivat ympäristölupaa maidontuotannolle, mutta lopettivat toiminnan tilalla ja luopuivat hakemuksesta

12 12 Ympäristöltk 3 (jatkoa 5) ennen päätöksentekoa. Hakijat asuivat tällöin kyseessä olevalla tilalla. Hakijat laittoivat ympäristöluvan vireille emolehmätuotannolle ja uudelle tuotantorakennukselle olemassa olevaan vanhaan tuotantorakennukseen nähden yksityistien vastakkaiselle puolelle. Nykyisin hakijat asuvat eri paikassa, maanteitse noin neljän kilometrin etäisyydellä. Ympäristölautakunta katsoo, että kyseessä ei ole täysin uusi toiminta, vaan olemassa olevan toiminnan saattaminen ympäristönsuojelulain edellyttämälle tasolle. Alue on normaalia maatalousvaltaista aluetta, jossa kotieläintuotannon harjoittaminen voidaan katsoa alueelle tavanomaiseksi toiminnaksi, vaikkakin se pohjavesialueena edellyttää erityisiä suojaustoimenpiteitä. Maataloustoiminnan sijoittaminen uusiin tiloihin ei ympäristölautakunnan käsityksen mukaan muuta naapuruussuhdelain kannalta olemassa ollutta tilannetta huonommaksi, eikä rasitusta kohtuuttomaksi. Ympäristön pilaantumisen vaara ja terveyshaitta on lupamääräyksin ehkäistävissä. Itse tuotantorakennuksen sisältä eläimistä ja niiden toiminnasta syntyvä hajumäärä on hallittavissa esitetyillä ilmanvaihtoratkaisuilla, jossa poistoilmakanavat nousevat rakennusmääräysten mukaisesti suhteutettuna harjakorkeuteen. Poistoilmakanavien nostaminen haetusta aiheuttaisi mahdollisen hajuhaitan leviämisen laajemmalle alueelle. Ilman poistomäärät eivät ole verrannollisia ympäristöön kulkeutuvan hajun määrään nähden. Runsas ilmamäärän virtaama toimii myös hajumäärää laimentavana. Hakijoilla on muitakin maa-alueita, mutta suurin osa (n. 80 %) peltoalasta on Hyypän pohjavesialueella. Hakijoille on myönnetty ympäristölupa Kauhajoen Sahankylään, jossa toiminta on pohjavesialueen ulkopuolella. Maa-alueet ovat kuitenkin lähes kokonaisuudessaan Hyypässä, joka edellyttää paljon maanteitse lanta- ja rehukuljetuksia. Hakijat päätyivät hakemaan ympäristölupaa myös nyt haetulle paikalle, jossa ovat lähellä vanhat tuotantorakennukset sekä kuivaaja. Hyypän pohjavesialueelta valmistui vuonna 2000 Hyypän pohjavesialuesuunnitelma, jossa on määritelty esim. tiiviiden maarakenteiden alueet. Hyypän pohjavesialuesuunnitelma on tehty yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Kauhajoen kaupungin kanssa. Hyypän pohjavesialuesuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen. Rakennuspaikoilta edellytetään maaperätutkimuksia. Harri ja Armi Laineen haetun tuotantorakennuksen alueella on tehty maaperätutkimukset ja alueella on todettu olevan tiiviit maarakenteet. Lupaehdoilla vaikutetaan siihen, ettei tuotannosta aiheudu pintavaluntoja jokeen, eikä pohjavedenottamoille. Asianmukainen lantala on

13 13 Ympäristöltk 3 (jatkoa 6) edellytetty lisäksi rakennettavaksi katteellisena ja seinämällisenä kolmesta suuntaa, jolloin sadevedet eivät myöskään rasita lantalaa. Lantalan sekä tuotantorakennuksen rakenteille on asetettu pohjavesien suojelun kannalta erityisehtoja lupamääräyksessä 3. Hajuhaittojen kannalta lantalan kattaminen ja seinien rakentaminen viilentävät lannan pintaa ja vaikuttavat ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähenemiseen, sekä samalla myös kärpäshaitan pienenemiseen ja esteettisyyteen lähiasutuksen kannalta. Emolehmätuotanto toteutetaan pihatto tyyppisessä tuotantorakennuksessa, josta lanta ajoittain siirretään lantalaan. Emolehmätuotanto ei aiheuta normaalista maataloustoiminnasta poikkeavaa pahempaa hajuhaittaa ympäristöönsä. Rehut käsitellään viljan osalta litistämällä viljankuivaamon tiloissa ja korsirehun osalta varastointi tapahtuu pyöröpaaleissa ulkona pelloilla. Paalausmuovia koskee lupamääräyksen 9 velvoitteet. Käyttökelvottomaksi mennyt tuorerehu luokitellaan jätteeksi, jolloin sitä koskevat myös lupamääräyksen 9 velvoitteet. Rehujätteen käsittely on myös huomioitu erikseen lupamääräyksessä 5, jossa se on velvoitettu sijoitettavaksi lantalaan ja sieltä ravinteiksi pellolle. Yksityistietä koskevat asiat eivät kuulu ympäristölautakunnan arvioitaviin asioihin, vaan ovat yksityistiekunnan liikenteen lisääntyessä pisteytettäviä ja ratkaistavia. Yleinen siisteys- ja huolehtimisvelvoite on lupamääräyksessä 5. Lantalan mitoituksessa hyväksytään laskentakaava, jossa lantalan reunan korkeuteen lisätään 1 metri ja tällä korkeudella kerrotaan lantalan pohjapinta-ala. Näin saadaan lantalaan mahtuva lantamäärä. Lupamääräyksessä 1 on määrätty kuinka paljon tilalta tulee vähintään löytyä käytettävissä olevaa lantatilavuutta. Tuhoeläinten torjunta on kiinteistöjen omistajien velvollisuuksia, joka on huomioitu lupamääräyksessä 5. Yleisellä siisteydellä ja lantalan kattamisella vaikutetaan merkittävästi tuhoeläinten määrään ja esiintymiseen. Lupamääräyksillä estetään tilalta syntyvät pintavalunnat jokeen ja yleensä ympäröivään maastoon. Lupamääräyksellä 2 estetään mahdollisten valuntojen pääsy pohjaveteen rakenteellisilla velvoitteilla. Rakennuspaikka sijaitsee myös tiiviillä maa-alueella. Lupamääräyksillä 2 ja 4 on pyritty turvaamaan pohjaveden laadun seuranta sekä alueella sijaitsevat yksityiskaivot ja vesiyhtymän vedenottamo. Kaikki kaivot eivät ole enää talousvesikäytössä, mutta siitä huolimatta pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lupamääräyksellä 6 estetään mahdollisesti syntyviä valuntoja.

14 14 Ympäristöltk 3 (jatkoa 7) Lupamääräyksellä 7 vaikutetaan lannan levityksessä syntyviin haittoihin pohjaveden sekä hajuhaitan kannalta. Lupamääräyksissä on myös pyritty huomioimaan naapureille aiheutuva haitta lannan käsittelystä sekä itse toiminnasta tilalla, lupamääräykset 5 ja 7. Hakijoiden aikaisempi toiminta ei saa vaikuttaa ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan myöntämisessä. Ympäristöluvassa arvioidaan onko toiminta mahdollista sijoittaa haettuun paikkaan vai ei ja millä ehdoilla. Hakijoiden Sahankylän tila sijaitsee n. 26 km:n etäisyydellä Hyypässä sijaitsevasta tilasta. Ympäristönsuojelulain mukaisesti toimintoja ei voida katsoa toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja ne on näin luvitettava erikseen. Lupaviranomaisten toimivaltaraja on säädetty ympäristönsuojeluasetuksessa 169/2000 :ssä 6 ja 7. Eija Ala-Pantilla ja Matti Seppälällä ei ole vireillä rakennuslupahakemusta suunnittelemalleen paikalle, jolloin päätöstä tehdessään ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto ei voinut huomautusta suunnitelmasta asuinrakennuksen rakentamiseksi tältä osin huomioida. Päätöstä tehdessään ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa ja päätynyt ratkaisuun, jossa haetulle emolehmätuotannolle voidaan ympäristölupa myöntää erityisin ehdoin. Näin ympäristönsuojelulain 42 :n edellytykset täyttyvät. Ympäristöluvassa määrätyin ehdoin toiminta ei aiheuta sellaista vaaraa tai haittaa, joka ei ole lupamääräyksin estettävissä. Olemassa olleen maidontuotannon ja nyt lupahakemuksessa olevan emolehmätuotannon kesken ei tapahdu lähiasutuksen kannalta sellaista olosuhteiden huonontumista, joilla kielteinen päätös olisi naapuruussuhdelain kannalta perusteltua. Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lupaehdoin toiminta voidaan hoitaa ja järjestää siten, ettei pilaantumisen vaaraa ole olemassa. Ympäristölautakunta katsoo, ettei ole syytä kumota päätöstä eikä hylätä hakemusta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti laajan keskustelun jälkeen.

15 15 4 Vastineen antaminen koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskevaan valitukseen Valmistelija/ lisätiedot: Ymp.terv.tarkastaja Jarno Perttula, puh sähköposti: Ympäristöltk 4 Koulutuskeskus Sedu, allekirjoittajana toimialajohtaja Hellevi Lassila, on jättänyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskevasta päätöksestä. Kauhajoen kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontajaosto on päättänyt kieltää osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevan koulutuskeskus Sedun Kauhajoen toimipisteen ulkotupakointikatoksen käytön. Ulkotupakointikatoksen käyttökiellon perusteena on samalla koulualueella olevien alaikäisten suojeleminen tupakoinnin vaaroilta ja haitoilta alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Asian käsittelyn yhteydessä koulutuskeskus Sedulta on tullut terveysviranomaiselle vastine , josta selviää että osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevassa koulutuskeskuksen tiloissa opiskelee päivittäin kokopäiväisesti 137 oppilasta, joista 80 on täysi-ikäisiä ja 57 alaikäisiä. Vaasan hallinto-oikeudelta on tullut lausuntopyyntö, koskien Topeeka 47:ssa sijaitsevan ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa. Lausuntopyynnön mukana on valitusasiakirja, jossa kokopäiväisten opiskelijoiden määräksi on ilmoitettu 215 oppilasta, joista 57 on alaikäisiä. Kyseisellä koulualueella toimii kaksi oppilaitosta, joista toisessa opiskelee alaikäisiä ja koska koulualue on samaa aluetta ja tilat sekä toiminnot ovat yhteisiä, aikuisopiskelijoita ei voi eriyttää alaikäisistä opiskelijoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (nyk. Valviran) kanta asiaan on, että huomattavan osan oppilaitoksen opiskelijoista tulee olla täysi-ikäisiä, jotta tupakointitila voitaisiin oppilaitokseen järjestää. Kuitenkin, mikäli oppilaitoksissa on oppilaita, jotka ovat iältään alle ja yli 18 vuotiaita, on toivottavaa, että niiden osalta sovelletaan samoja säännöksiä, kuin oppilaitoksissa, joissa kaikki oppilaat ovat alle 18 vuotiaita. Niissäkin oppilaitoksissa, joissa ulkotupakointikieltoa ei voida perustaa lakiin, voi oppilaitos, kunta tai vastaava taho vapaaehtoisuuteen perustuvin toimenpitein suojata oppilaita tahattomalta altistumiselta tupakansavulle.

16 16 Ympäristöltk 4 (jatkoa 2) Lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki 693/1976) 12 :n mukaisesti tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Päiväkotien ja oppilaitosten sisätilat käsittävät ko. laitosten kaikki rakennukset sekä rakennelmat, jotka täyttävät tupakkalain 2 :n 10 momentin sisätilan määritelmän. Tupakkalain 2 :n 10 momentin mukaan sisätilalla tarkoitetaan suljettua tilaa, jossa on katto, lattia ja seinät, taikka tilaa, josta yhden tasopinnan lisäämisellä voidaan muodostaa suljettu tila ja joka on tarkoitettu asuin-, oleskelu-, odotus- tai työskentelytilaksi ( /700). Päiväkodin ja oppilaitoksen ulkoalueella tarkoitetaan ko. tontin rajaamaa aluetta sekä sellaisia alueita, jotka kuuluvat koulun tosiasiallisen hallinnan piiriin, kuten koulun hallinnassa olevan opiskelija-asuntolan ulkoalueet. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (tupakkalaki 693/1976) mukaan tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille sekä oppilaitosten oppilaille tarkoitetussa sisätiloissa, sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Eriävistä ilmoitetuista opiskelijamääristä huolimatta alaikäisten opiskelijoiden osuus kokonaisopiskelijamäärästä on ympäristölautakunnan mukaan edelleen huomattava, eikä valitusasiakirjoista ilmene mitään perusteita päätöksen kumoamiselle. Ympäristölautakunta katsoo, että koulun tehtävä on suojella alaikäisiä opiskelijoita tupakoinnin aiheuttamilta vaaroilta sekä haitoilta, eikä päinvastoin edistää tupakointia ulkotupakointikatoksen avulla koulualueella, jolla opiskelee alaikäisiä opiskelijoita. Ympäristölautakunta katsoo, että osoitteessa Topeeka 47 sijaitsevan ulkotupakointikatoksen käyttökieltoa koskeva päätös tulee edelleen pitää voimassa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta painottaa tupakkalain henkeä, jonka tarkoituksena on nimenomaisesti suojella etenkin lapsia ja nuoria tupakoinnin aiheuttamilta vaaroilta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

17 17 5 Petri Honkilahden hakemus maidontuotantotilan ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi Valmistelija/lisätiedot: Vs. ympäristösihteeri Outi Perkiö, puh sähköposti: Ympäristöltk 5 Petri Honkilahti on jättänyt ympäristösuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisen hakemuksen lupamääräysten tarkastamiseksi. Hakemus on laitettu vireille Teuvan kunnan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan (1/02) nojalla, jossa on määrätty tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä sekä esittämään selvitykset karjasuojan lannan varastoinnista ja hyötykäytöstä. Hakemus on jätetty Teuvan kunnan tekniselle- ja ympäristöosastolle, Porvarintie 26 D. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Vireilläolosta on lähetetty kirjeitse tieto asianosaisille; eläinsuojan ja etälietesäiliön naapurikiinteistöjen haltijoille. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia alkaen toimivaltaisena viranomaisena asiassa on aloittanut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta. Eläinsuoja sijaitsee Teuvan kunnan Kirkonkylän tilalla Perkiö RN:o 9:186. Tila sijaitsee peltoalueella. Navetan läheisyydessä sijaitsee useita asuinrakennuksia, joista lähin on n.120 metrin päässä laitoksesta. Teuvajoen sivuhaara Varsalanluoma sijaitsee noin 40 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Lypsykarjanavetassa on 49 lypsylehmää, 59 hiehoa ja 30 yksilöä alle 6 kk:n ikäistä nuorkarjaa. Ympäristönsuojelulain 28 asettaa yleisen luvanvaraisuuden. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 11 a mukaan (eläinsuoja, joka on tarkoitettu lypsylehmälle). Navetan yhteydessä on tilavuudeltaan 1100 m³:n lietelantasäiliö sekä kuivalantala, jonka tilavuus on 75 m³. Lisäksi peltoalueella on 820 m³:n lietelantasäiliö. Yhteensä pumppukaivon kanssa lietetilavuutta on 2425 m³. Nykyään tilalla on käytettävissä lannanlevitykseen 95,73 ha peltoa, josta omaa on 40,73 ha ja vuokrapeltoa 55,31 ha. Tilalla on myös lannan luovutussopimuksia n. 600 m³:n suuruiselle lietemäärälle. Hakijan selvitys lannan levityksestä ja hyötykäytöstä on liitteenä. Vs. ympäristösihteeri Outi Perkiö on tehnyt laitoksella tarkastuksen ja lupahakemus vastaa tilannetta maastossa.

18 18 Ympäristöltk 5 (jatkoa 2) Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta päättää antaa Petri Honkilahdelle liitteen mukaisen tarkistetun ympäristöluvan, esityslistan liite 1 / ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen tarkistetulla kohdalla Käsittelymaksu ja sen määräytyminen. Lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä nro 1 / ympäristölautakunta

19 19 6 Norin vesijohto-osuuskunnan vesilaitosilmoitus Valmistelija/lisätiedot: ymp.terv.tarkastaja Tiia Laamanen, puh sähköposti: Ympäristöltk 6 Norin vesijohto-osuuskunta jakaa talousvettä Norinkylän asukkaille päivittäin 50 m 3 ja vuositasolla noin m 3. Vesi tulee 12 eri kaivosta. Vuonna 2003 Norin vesijohto-osuuskunta on käynnistänyt veden kemiallisen käsittelyn veden laadullisten ongelmien vuoksi. Ongelmat ovat olleet alumiinin, ph:n, KMnO 4 ja värilukujen pitoisuuksissa. Laitoksella on käynnistetty kemiallinen vedenkäsittely, jossa kemikaaleina on ollut käytössä kaliumpermanganaatti, ferrisulfaatti ja natriumhydroksidi. Veden viimeistely tehdään kalkkikivialkaloinnilla. Pikasekoitukseen syötetään ensin kaliumpermanganaattia, joka hapettaa raudan, mangaanin ja alumiinin. Pikasekoitukseen lisätään ferrosulfaattia raudan, mangaanin, alumiinin ja humuksen saostamiseen. Ferrosulfaatti alentaa veden ph:ta, siksi veteen syötetään natriumhydroksidia, jolla saostettavan veden ph-arvo nostetaan arvoon 6,0-6,5. Tällä ph-alueella saostus tapahtuu parhaiten ja veteen liuenneet jäämät ovat pienimmät. Pikasekoituksesta vesi siirtyy hämmennykseen, siitä flotaatioselkeytykseen ja hiekkasuodatuksen kautta kalkkikivisuodatukseen. Kalkkikivisuodatuksessa vesi johdetaan kalkkikivisuodattimelle, jonka läpi kulkiessa veden ph-arvo nousee 1-2 phyksikköä, ollen lähtevässä vedessä ph-arvossa 7,5-8,0. Veden kemiallisen käsittelyn aloittamisen vuoksi Norin vesijohtoosuukunta on tehnyt vesilaitosilmoituksen Teuvan kunnan ympäristölautakunnalle, joka on hyväksynyt laitoksen ilmoituksen mukaiseen toimintaan Norin vesijohto-osuuskunnan vedenottamolle on tehty tarkastus Tarkastuksessa on havaittu, ettei vesilaitos toimi vuonna 2003 vesilaitosilmoituksessa kerrotulla tavalla. Vesilaitoksella on jätetty pois kokonaan kemikaalikäsittelyt kaliumpermanganaatti, ferrosulfaatti ja natriumhydroksidi. Laitoksella on tällä hetkellä käytössä vain vesilaitosilmoituksen liitteessä mainittu kalkkikivialkalointi (kalkkikivisuodatus). Terveydensuojelulain (763/1994) 18 :n mukaan tulee toiminnan hyväksymistä hakea jos vedenkäsittelyä olennaisesti muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Norin vesijohtoosuuskunta ei toimittanut uutta vesilaitosilmoitusta vaan vedenkäsittelyn olennainen muuttaminen tuli ilmi tarkastuskäynnin yhteydessä. Talousvesiasetuksen (461/2000) 14 :n mukaan on terveystarkastaja ollut Norin vesijohto-osuuskunnan tilanteen vuoksi yhteydessä Länsi- Suomen lääninhallitukseen. Lääninhallitus työskentelee yhteistyössä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Lääninhallitus ja ympäris-

20 20 Ympäristöltk 6 (jatkoa 2) tökeskus ovat antaneet toimenpidesuosituksen, jonka mukaan laitoksen vuotuinen vesinäytteiden määrä tulee kaksinkertaistaa valvontatutkimusohjelman määrästä ja vesilaitoksen tulee tiedottaa asiakkaitaan veden laadun muutoksista. Teuvan kunnan ympäristölautakunta antoi määräyksen lisätä vuotuiset vesinäytteet kaksinkertaisiksi ja lisäksi muistutti Norin vesijohto-osuuskuntaa toimimaan vesilaitosilmoituksessa ilmoitetulla tavalla Vesilaitosilmoituksen mukaiseen toimintaan ei kuitenkaan ole palattu. Vuoden 2008 aikana Norin vesijohto-osuuskunnan talousvedestä otetuista näytteistä on esiintynyt talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten ja suositusten ylityksiä mm. koliformiset bakteerit (6-11 pmy / 100 ml; raja-arvo 0 pmy / 100 ml), E. colin (2-4 pmy / 100 ml; raja-arvo 0 pmy / 100 ml), alumiinin (0,23-0,64 mg/l; raja-arvo 0,2 mg/l), KMnO4:n (36-39 mg/l; tavoite 20 mg/l) ja COD(Mn) (7,4-15 mg O 2 /l; raja-arvo 5,0 mg O 2 /l) lukuarvojen osalta. Lisäksi väriluku on vaihdellut välillä (kirkas < 15). Koska Norin vesijohto-osuuskunta ei ole käynnistänyt kemiallista käsittelyä laitoksellaan taloudellisiin syihin vedoten, on Teuvan kunnan vs. terveystarkastaja pyytänyt Norin vesijohto-osuuskuntaa toimittamaan uuden vesilaitosilmoituksen terveydensuojelulain mukaisesti. Vesilaitosilmoitus on toimitettu Norin vesijohtoosuuskunnan vesilaitosilmoituksen mukaisesti laitoksella tultaisiin tekemään muutoksia lähinnä parantamaan laitoksen varustusta kemikaalipumppujen ym. osalta. Muutosten suorittamisajankohdaksi on ilmoitettu 11/08-12/09. Laitos käynnistettäisiin Teuvan kunnan ympäristölautakunta on pyytänyt vesilaitosilmoituksen johdosta Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausuntoa. Ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, ettei vesilaitoksen raakaveden käsittely ainoastaan hiekkapeti- ja kalkkikivisuodatuksella ole riittävä menetelmä talousveden laadun takaamiseksi. Toistuvia talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten ylityksiä ei voida katsoa hyväksyttäviksi. Lausunnossa todetaan, että vesilaitoksen tulee tehdä pikaisesti parannustoimenpiteet veden käsittelyprosessiin sekä ottaa vuonna 2003 rakennettu vedenkäsittelylaitos uudelleen käyttöön. Lausunto esityslistan lisätietona 1 / ympäristöltk Vesihuoltolain (119/2001, ) mukaan vesilaitos on velvollinen huolehtimaan talousvetensä määrästä ja laadusta laitoksen verkostossa. Mikäli vesilaitos ei kykene täyttämään velvollisuuttaan taloudellisista tai muista syistä, tai veden laatua ei parannustoimenpiteistä huolimatta saada parannettua vaatimusten mukaiseksi, tulee vesilaitoksen raakaveden lähde vaihtaa, ts. ottaa käyttöön uusi vedenottamo, ostaa vesi toiselta yhtiöltä tai kytkeä verkosto toisen vesilaitoksen jakeluverkostoon.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus päättää siirtää toimivaltaansa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisissä tehtävissä alaisilleen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 1 (3) Viranomaistoimet Oikeus suorittaa seuraavia viranomaistoimia: Ympäristöterveyspäällikkö, valvontainsinööri,

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 4 :n 26 kohdan nojalla viranhaltijat,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN LIITE YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN 2017 Voimassa 1.4.2017 alkaen Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 21.3.2017 12 1 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTA-

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 /

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 / PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE Ympthjaosto 9 / 7.6.2016 Kunnan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.2016, 14 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1. Inarin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.2016 lukien 1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lupavaliokunta

Lupavaliokunta 1 Lupavaliokunta 29.6.2017 Sisällysluettelo 1 Lupavaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tehtävät... 3 3 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalueen esimiesten

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 11

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 2 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 1.7.2008 klo 8.30 14.46 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, 9, Kaupunginhallitus, 365,

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, 9, Kaupunginhallitus, 365, Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (6), 9, Kaupunginhallitus, 365, 05.06.2017 9 Alueellisen n toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille TRE:4278/00.02.01/2017,, 9 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.04.2017 klo 18:00-22:20 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Herman, 4. kerros Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 12.4.2016 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Laki tai asetus Ympäristönsuojelulaki :

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot