Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS"

Transkriptio

1 Siilinjärven Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS Ympäristöterveyslautakunta x

2 1 Johdanto Kansanterveyslakiin (66/1972) on sisällytetty käsite ympäristöterveydenhuolto, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvan terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Kansanterveyslain 1 :ssä ympäristöterveydenhuoltoon kuuluviksi laeiksi säädetään kuuluvaksi terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (23/2006), laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004), kemikaalilaki (744/1989), tupakkalaki (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolaki (765/2009). Kunnan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden virkatehtäviä sisältyy edellä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien lisäksi myös mm. eläintautilakiin (55/1980) ja eläinsuojelulakiin (247/1996). Kunnan viranomaisen valvontatoiminnasta säädetään edellä mainittujen lakien lisäksi mm. rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EY N:o 882/2004 (ns. valvonta-asetus) ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöksistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EY N:o 854/2002 (ns. eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus) sekä valtioneuvoston asetuksessa elintarvikevalvonnasta (321/2006). Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (ns. valvontasuunnitelma-asetus) edellyttävät, että kunnallisten valvontaviranomaisten tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet sekä paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne. Lainsäädännössä määrätään kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä, valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, valvontakohteitten tarkastustiheydestä, näytteenotosta ja valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista. Suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle toimintavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Monijäsenisen toimielimen hyväksymä selvitys ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta on lähetettävä aluehallintovirastolle vuosittain suunnitelmavuoden jälkeisen maaliskuun loppuun mennessä. Ympäristöterveydenhuollon lakien mukaan valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä, terveyshaittoja ehkäisevää ja yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista. Valvonnan on ehkäistävä terveysvaaroja ja suojattava kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Sivu 2 / 39

3 Valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajalle maksullista. Kunta tai yhteistoiminta-alue perii suunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä tutkimuksista kunnan ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisen maksun. Valvontamaksut määräytyvät tarkastusmäärien ja tarkastuksiin keskimäärin käytettävän ajan perusteella. Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon taksassa valvontakohteet ovat jaettu maksuluokkiin, joiden perusteella maksut pääsääntöisesti peritään. Valtio korvaa kunnan valvontaviranomaiselle aiheutuneet kustannukset sellaisista keskusvirastojen kuntien toimeen pantaviksi esittämistä tarkastuksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka laissa säädetään ao. viraston tehtäviksi voimaan astuneen lääkelain muutoksen myötä tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinivalmisteita on saanut myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnan osalta lääkelaissa viitataan tupakkalakiin. Vaikka voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole vaatimusta nikotiinivalmisteiden valvonnan sisällyttämisestä kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan, on ko. valmisteita koskeva osio sisällytetty tähän suunnitelmaan. Tämä suunnitelma on ensimmäinen, joka koskee uutta Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Siilinjärven kunta. 2 Valvontasuunnitelman valmistelu Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaluonnos oli nähtävillä x.12. x Nähtävillä pitoa koskeva kuulutus julkaistiin sopimuskuntien ilmoitustaululla x ja alueen paikallislehdissä. Kuulutus julkaistiin Koillis- Savossa , Matissa ja Liisassa , Pitäjäläisessä ja Uutis-Jousessa Valvontaviranomainen yhteistoiminta-alueella Juankosken ja Nilsiän kaupungit ja Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kunnat ovat sopineet aloittavan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta vuonna Tehtäviä hoitamaan perustetaan kuntien yhteinen lautakunta, ympäristöterveyslautakunta, jossa on yksi jäsen jokaisesta sopimuskunnasta. Siilinjärven kunnanvaltuusto asettaa ympäristöterveyslautakunnan ja päättää sen johtosäännön hyväksymisestä Johtosäännön 5 :n mukaan ympäristöterveyslautakunta hoitaa Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden (ml. Varpaisjärven), Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntien ympäristöterveydenhuollon viranomaiselle määrätyt tehtävät sekä lääkelaissa kunnalle määrätyt nikotiinivalmisteiden myyntiä ja valvontaa koskevat tehtävät. Siilinjärven kunnanvaltuusto on antanut väliaikaisen toimivallan alaisilleen viranhaltijoille, kunnes ympäristöter- Sivu 3 / 39

4 veyslautakunta delegoi toimivaltaansa ensimmäisessä kokouksessaan. Tällä varmistetaan häiriötön palvelujen tuottaminen. Lautakunnan alaiset virat ja toimet sekä niiden hoitajat ja pääasialliset tehtävät ovat seuraavassa taulukossa. Viranhaltijoilla on erityislainsäädännön edellyttämä pätevyys. Virka / toimi Viranhaltija Tehtävät Paula Anttila, Maaninka (vv.) Auli Holopainen, Rautavaara (vs.) p Kirsi Govenius, Nilsiä p , Mia Koivisto, Lapinlahti p Anneli Laine, Kaavi p , Eero Lappeteläinen p , Kunnaneläinlääkärit Valvontaeläinlääkäri Vastaava eläinlääkäri Tarja Lipponen, Juankoski p , Laura Malinen, Maaninka (vs.) p , Päivystävä eläinlääkäri Paavo Miettinen, Kuopio p Jussi Mykkänen, Lapinlahti p Mari Utriainen, Tuusniemi p , Antti Vartia, Kuopio p Raija Väänänen, Nilsiä p , Paavo Miettinen p Leena Manner puh Eläinlääkintähuolto (praktikkopalvelut), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, eläintautivalvonta Eläinsuojeluvalvonta, eläintautivalvonta, elintarvikevalvonta Eläinlääkintähuollosta vastaava viranhaltija, elintarvikevalvonta, eläinten tervey- Sivu 4 / 39

5 Terveystarkastajat Toimistosihteeri Ympäristöterveysjohtaja Susanna Haatainen puh ja Seppo Hakkarainen, Kaavi p Avoin, Siilinjärvi p Ritva Hämäläinen, Kaavi p Laura Paldanius, Nilsiä (vv.) Taina Nissinen, Nilsiä (vs.) p Tauno Kähkönen, Lapinlahti p Ritva Savolainen puh ja Eija Potasev puh Hanna Rintala puh , den ja hyvinvoinnin valvonta, lautakunnan pöytäkirjanpitäjä Terveydensuojelun valvonta pl. vesilaitokset sekä elintarvikelain valvontaa (Siilinjärvi, Maaninka), Kuluttajaturvallisuusvalvonta (Siilinjärvi, Maaninka, Lapinlahti) Tietyt terveydensuojelun valvontatehtävät: asumisterveys ja muut sisäilmaan läheisesti liittyvät sekä elintarvike- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi), kemikaalivalvonnan varahenkilö Vesilaitosten valvonta (Siilinjärvi, Maaninka, Lapinlahti), kemikaalivalvonta (koko yhteistoiminta-alue), elintarvikevalvonta (Siilinjärvi, Maaninka, Lapinlahden ammattikeittiöt) Muu kuin asumisterveyteen ja sisäilmaan liittyvä terveydensuojeluvalvonta, elintarvike- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi) Muu kuin asumisterveyteen ja sisäilmaan liittyvä terveydensuojeluvalvonta sekä elintarvike- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta (Nilsiä, Rautavaara) Tietyt terveydensuojelun valvontatehtävät: asumisterveys, muut sisäilmaan läheisesti liittyvät (Lapinlahti, Nilsiä, Rautavaara), elintarvikevalvontaa: muut kuin ammattikeittiöt, Lapinlahti Elintarvikevalvonta (Siilinjärvi, Maaninka), lisäksi kohteita terveydensuojelu- ja kuluttajaturvallisuusvalvonnasta Toimistotehtävät ml. TerveKuu Terveysvalvonnan johtaja, lautakunnan esittelijä, elintarvikevalvonta, eläinten hyvinvoinnin valvonta Kaikki tarkastajat hoitavat lisäksi tupakkavalvontaa ja nikotiinimyynnin valvontaa. Eläinlääkäripäivystys on järjestetty kolmessa päivystysringissä: Lapinlahti, Nilsiä ja Rautavaara, Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi sekä Kuopio, Siilinjärvi ja Maaninka. Kuopio-Siilinjärvi-Maaninka-alueelle suureläinpäivystyksen järjestää Siilinjärven kunta ja pieneläinpäivystyksen järjestämisestä vastaa Kuopion kaupunki. Lisäksi Siilinjärvi järjestää isäntäkuntana ns. sekapäivystyksen sekä pieneläinten takapäivystyksen yhteistoiminta-alueen muihin kuntiin. Sivu 5 / 39

6 4 Valtakunnalliset valvontaohjelmat Keskushallintoviranomaiset, Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Turvatekniikan keskus (Tukes) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE), ovat laatineet yhteisen valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman. Lisäksi keskushallintoviranomaiset laativat kukin toimialaltaan toimialakohtaisen valvontaohjelman. Toimialakohtaisiin valvontaohjelmiin on viitattu valvontasuunnitelman asianomaisissa kohdissa. Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tulee lainsäädännön ja valvontaohjelmien mukaan sisältää vähintään: o tarkastusten sisältö; o valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; o tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; o kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä o valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi o hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Lisäksi valtakunnallisen valvontaohjelman yhteisen osan mukaan kunnan valvontasuunnitelmassa on todettava o ympäristöterveydenhuollon käytettävissä olevat voimavarat o riskitekijöiden arviointiin perustuva valvontakohteiden valvontatarpeen määrittely o valvonnan painopisteet Kunnan valvontasuunnitelmaan suositellaan myös kirjattavaksi: o henkilöstön pätevyyden ylläpidon periaatteet o koulutussuunnitelma o tarkastussuunnitelma o näytteenottosuunnitelma o viestintäsuunnitelma o erityistilannesuunnitelma o valvontaviranomaisen käytössä oleva kohderekisteri ja arvio kehittämiskulusta Valvontasuunnitelma tulee laatia riskiperusteisen valvontatarpeen, ei olemassa olevien resurssien, mukaiseksi. Lisäksi valvontasuunnitelmassa tulee varata aikaisempien valvontakokemusten perusteella resursseja myös suunnitelman ulkopuolisten tehtävien hoitoon. 5 Valvontasuunnitelma 5.1 Yleistä valvontasuunnitelmasta Valvontakohteet Yhteistoiminta-alueella sijaitsevat ympäristöterveydenhuollon valvontakohteet kirjataan digitaaliseen muotoon TerveKuu -nimiseen valvontaohjelmaan vuoden 2011 aikana. Alkutuotantopaikat kirjataan ohjelmaan sitä mukaa kun niitä tarkastetaan. Ohjelma on ollut Siilinjärvellä käytössä vuodesta 2001 alkaen, ja siinä on valmius valtakunnalliseen tiedonkeruuseen. Ohjelmaan syötetään kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien osalta valvottavien toiminnanharjoittajien (toimijoiden) ja toimipaikkojen tiedot sekä mm. toimipaikkoja koskevat tar- Sivu 6 / 39

7 kastuspöytäkirjat ja näytteiden tutkimustulokset. Poikkeuksena ovat tupakan vähittäismyyntiluvat, jotka luetteloidaan Valviran erillisessä rekisterissä. Kohteiden, jotka on hyväksytty tai hyväksytään ohjelman käyttöönoton jälkeen, hyväksymisasiakirjat (päätös) ovat järjestelmässä. Lisäksi kohteiden asiakirjojen paperiversiot ovat kohdekansiossa tai -riippukansiossa. Valtakunnallisen elintarvikevalvonnan tiedonkeruun (KUTI 1a) edellyttämä kohdetietojen tarkistaminen aloitettiin vuosina ja sitä jatketaan suunnitelmavuonna. Tarkistettavana on muun muassa ennen vuotta 1996 toimintansa aloittaneiden toimipaikkojen huoneiston hyväksymis- ja toiminnan aloitusajankohdat. Tiedot siirretään valtakunnalliseen ohjelmaan suunnitelmavuoden aikana. Tietoa mahdollisista uusista valvontakohteista, joista toiminnanharjoittaja ei ole ollut yhteydessä, saadaan mm. kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta sekä seuraamalla paikallislehtiä (Koillis-Savo, Matti ja Liisa, Pitäjäläinen ja Uutis-Jousi). Käytettävissä on myös toimialakohtainen yritysluettelo Säännöllisen valvonnan tarkastukset Säännöllisen valvonnan tarkastuksella arvioidaan valvontakohteen vaatimuksenmukaisuus. Tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia toimenpiteitä. Yhden kohteen kuuluessa useamman lain perusteella valvottavaksi, koko valvonta pyritään suorittamaan samalla valvontakäynnillä, mikäli se on ajankäytön puolesta mahdollista, ja mikäli sama tarkastaja suorittaa valvonnan kaikkien osa-alueiden osalta. Valvontakohteiden elintarvikevalvonnan tarvetta on arvioitu osaan kohteista tehdyn riskinarvioinnin perusteella (Oulun seudun ympäristöviraston laatima malli). Tämän otoksen perusteella tarkastustiheys on muiden kohteiden osalta määritetty mm. kokemukseen ja paikalliseen tuntemukseen perustuen, ottaen huomioon kohteen vuosittainen toiminta-aika ja aikaisemmat valvontatiedot. Valvontaa kohdistetaan erityisesti sitä eniten vaativiin kohteisiin. Näin ollen esimerkiksi hyvin toimiva omavalvonta tai vastaava muu kohteessa tehtävä sisäinen valvonta, laadunvalvonta tai käyttötarkkailu, hyvä hygieniatuntemus sekä hyvä turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen pienentävät riskiä ja tätä kautta suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit, piittaamattomuus, kohteessa tapahtuneet onnettomuudet tai toistuvasti kuluttajilta tai toisilta elinkeinonharjoittajilta tulleet toimintaa koskevat ilmoitukset ovat peruste nostaa tarkastustiheyttä. Liitteessä on valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet ja tehtävien tarkastusten määrä sekä keskimääräinen tarkastusaika. Kullakin viranhaltijalla on kohdekohtainen tarkastustiheydet ja -ajat sisältävä valvontakohdeluettelo ja valvontasuunnitelma omista valvontakohteistaan. Viranhaltijakohtaiset valvontakohdeluettelot ja suunnitelma tallennetaan yhteiseen verkkolevypalveluun. Tarkastusten sisältö perustuu pääasiassa valtakunnallisiin valvontaohjelmiin. Jos tarkastuksessa on havaittu seikkoja, jotka eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia, viranomainen antaa toimijalle ohjeita ja kehotuksia epäkohtien poistamiseksi. Tarkastukset sisältävät yleensä myös aiemmin todettujen epäkohti- Sivu 7 / 39

8 en korjaamisen seurantaa. Tarvittaessa viranomainen ryhtyy hallinnollisiin pakkokeinoihin epäkohtien korjaamiseksi. Valvoja voi tarvittaessa sopia toimijan kanssa neuvottelutilaisuuksista, jotka voidaan sopia pidettäväksi tarkastuskäynnin yhteydessä tai erikseen. Neuvotteluista laaditaan muistio. Tarkastuksista laaditaan tarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan tiedoksi tarkastuskohteeseen ja mahdollisille muille asianosaisille. Tarkastuskertomus voidaan tarvittaessa lähettää tiedoksi myös muille viranomaisille. Valvontakirjanpito kokonaisuudessaan sisältää huoneistohyväksyntään ja ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat, tarkastuskertomukset, neuvotteluista pidettävät muistiot, viranomaisnäytteiden tutkimustulokset, arviointiraportit sekä viranomaisen muista toimenpiteistään kirjaamat asiat. 5.2 Elintarvikevalvonta Elintarvikevalvontaohjelma Elintarvikevalvontaohjelma on paitsi osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa, myös osa vuosien elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU). Evira odottaa aluehallintovirastojen, kuntien ja muiden elintarvikevalvontaviranomaisten osallistuvan o Eviran vuoden 2011 tulostavoitteisiin liittyviin hankkeisiin, joita ovat Lisäaineet, aromit ja entsyymit koulutus kunnissa tulisi varautua osallistumaan koulutukseen Allergeenimerkintöjen valvontahanke Patogeeniprojektit, vuodelle 2011 Evira suunnitellut yhden kuntien tulisi varautua osallistumaan Kasvisten salmonellaprojekti kuntien elintarvikevalvontayksiköitä on pyydetty toteuttamaan projektia omalla alueellaan o Tietojärjestelmäprojektit Risk Sheriff: Tietojärjestelmä, jonka avulla valvontakohteiden tarkastustiheys voidaan määritellä tieteellisen riskinarvioinnin tietoihin ja valvontahistoriaan nojaten. Useita KUTI-tietojärjestelmään liittyviä projekteja o EU:n laajuiset hankkeet EU-Listeria : Kartoitus Listeria monocytogenes bakteerin esiintyvyydestä kaupan olevissa kylmäsavustetuissa ja graavisuolatuissa kalajalosteissa, eräissä juustoissa ja graavisuolatuissa kalajalosteissa osallistuvilta kunnilta pyydetään erikseen osallistumista Elintarvikevalvontaohjelmassa ei ole muutettu aiempaa säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvien valvontakohteiden jaottelua riskiluokkiin toiminnan luonteen ja laajuuden perusteella. Ohjelmassa on luokille määritelty ohjeellinen vuosittain tehtävien tarkastusten määrä (tarkastustiheys) ja ohjeellinen tarkastusaika. Ohjelman mukaan tarkastuskertojen määrää voidaan riskitekijöiden Sivu 8 / 39

9 arviointiin perustuen lisätä tai vähentää 50 %. Tarkastusajan tulee sisältää tarkastukseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan tarvittava aika sekä tarkastukseen valmistautumisen. Valvontaohjelmassa esitetyt tarkastuskerrat ja -ajat on esitetty liitteen kohdassa Elintarvikevalvontakohteet Elintarvikevalvontakohteita ovat o hyväksyntää edellyttävät elintarvikehuoneistot, o elintarvikealan toiminta, josta tehdään ilmoitus valvontaviranomaiselle, o alkutuotantopaikat sekä o elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita valmistavat ja markkinoivat toimijat. Yhteistoiminta-alueella sijaitsevien elintarvikevalvonnan kohteiden määrä kohdeluokittain ja kunnittain on esitetty liitteen kohdassa Valvonnan painopistealueet yhteistoiminta-alueella Kuntien elintarvikevalvonnan tiedon kehittämiseen liittyen on päivitettävä TerveKuu-ohjelmassa olevien valvontakohteiden tiedot. Osassa yhteistoimintaalueen sopimuskunnista ohjelmaan on vietävä valvontakohdetiedot. Valvontakohteita koskeva tietoaineisto siirretään vuoden 2011 aikana kohdetietojärjestelmään (KUTI 1a). Elintarvikevalvonnan tarkastettavien kohteiden riskinarviointi suoritetaan vuonna 2011 Oulun seudun ympäristöviraston laatimalla mallilla valvonnan kohdentamiseksi oikein. Arvioitujen kohteiden tarkastustiheys ja tarkastuksen sisältö perustuvat jatkossa riskiluokitukseen. Kasvisten salmonellaprojektiin ei enää vuonna 2011 osallistuta. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan muihin valtakunnallisiin hankkeisiin Säännöllisen valvonnan tarkastukset Elintarvikealan toimijalla on ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta. Omavalvonnan avulla toimija varmistaa, että elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu sinä aikana, kun elintarvike on toimijan vastuulla. Viranomaisvalvonnalla varmistetaan, että omavalvonta toimii tehokkaasti, elintarvikkeen turvallisuus, jäljitettävyys ja muu määräystenmukaisuus toteutuu kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa ja että elintarvikehuoneistot ja alkutuotantopaikat sekä toiminta niissä täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Yhteistoiminta-alueella sijaitseviin elintarvikehuoneistoihin tehdään tarkastuksia liitteen kohdassa 1 esitettyyn perustuen pääsääntöisesti ilman ennakkoilmoitusta silloin, kun valvontakohteessa on toimintaa. Joissain tapauksissa tarkastus voidaan toteuttaa myös muulloin, esimerkiksi aamulla ennen toiminnan aloittamista. Kohteissa tehtävien tarkastusten lisäksi toimintaa valvotaan myös tarkastamalla kohteen asiakirjoja toimistotyönä. Tarkastukset voivat sisältää myös näytteiden ottoa ja mittauksia. Tarkastuksilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Elintarviketurvallisuusviraston tarkastuslistoja, -ohjeita ja lomakkeita. Sivu 9 / 39

10 Tarkastus voi kohdistua: o omavalvonnan toimivuuteen, o omavalvontanäytteiden tuloksiin, o elintarvikehuoneiston tiloihin, laitteisiin tai välineisiin, o henkilön ammattitaidon selvittämiseen, o työohjeisiin ja työskentelytapoihin, o jäljitettävyyteen, o elintarvikkeiden koostumukseen, o pakkausmerkintöihin ja pakkausmateriaaleihin tai o mittalaitteiden rekisteröimien arvojen lukemiseen. Valvontaviranomainen arvioi elintarvikehuoneiston tilat, koko toiminnan sekä tarvittaessa omavalvontajärjestelmän pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kerran vuodessa tai harvemmin tarkastettavat kohteet arvioidaan koko toiminnaltaan joka tarkastuskerralla. Laitoksille tehdään erilliset tarkemmat suunnitelmat siitä, mihin seikkoihin eri valvontakäynneillä erityisesti kiinnitetään huomiota, jotta kaikki laitoksen toiminnot tulevat huomioiduksi vuoden aikana. Mikäli tarkastuksen yhteydessä havaitaan omavalvontasuunnitelmassa tai sen toteuttamisessa puutteita, valvontaviranomainen voi ottaa näytteitä omavalvontasuunnitelman toimivuuden valvomiseksi. Näytteenotto- ja analyysikustannukset laskutetaan toiminnanharjoittajalta. Kohteeseen tehdään ns. lisätarkastus havaittujen epäkohtien korjausten valvomiseksi. Kunnaneläinlääkäri tekee tarvittaessa ante mortem tarkastuksia tiloilla sekä luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksia elintarvikelain 43 :n 3 momentissa tarkoitetuissa paikoissa. 5.3 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma Myös eläinten terveys- ja hyvinvointiohjelma on osa elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU) Valvontakohteet Eläintilat yhteistoiminta-alueella Valvonnan painopistealueet yhteistoiminta-alueella Eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnassa painotutaan uuden eläinlääkintähuoltolain vaatimusten soveltamiseen käytäntöön. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin hankkeisiin Säännöllisen valvonnan tarkastukset Eläinten terveyden valvontaa tehdään säännöllisesti osana elintarvikelain mukaisia alkutuotantotilojen tarkastuksia. Samoilla tarkastuksilla kiinnitetään huomiota myös eläinten hyvinvointiin. Säännöllisiä valvontakäyntejä tehdään tiloille seuraavissa tapauksissa: o Yli 20 kutun/uuhen tiloille tehdään vuosittain tiloille pakollisten lampaiden ja vuohien TSE-tautien valvontaohjelman sekä maedi-visna terveysvalvontaohjelmien mukainen eläinten terveydentilan, tilan Sivu 10 / 39

11 eläinliikenteen ja -kontaktien, kirjanpidon sekä näytteiden lähettämisen ja muun toiminnan lainmukaisuuden tarkastus. Maedi-visna - tarkastuksella otetaan verinäytteitä MMMa 15/EEO/2001 mukaisesti, ja tarkastuskäynnin sekä näytteiden perusteella tilalle annetaan terveystodistus. o Säännöllisiä eläinsuojelutarkastuksia tehdään eläinsuojelulain 24 :n mukaisiin kohteisiin. o Alkutuotantopaikoista maidontuotantotilat tarkastetaan elintarvikelain ja alkutuotantoasetuksen mukaisesti kerran kolmessa vuodessa. Jos lääninhallitus suorittaa eläinsuojeluauditoinnin/-auditointeja kuntaan, niihin osallistutaan Muut tarkastukset ja valvontatoimet Eläinten terveyden valvonnassa seurantaa tarttuvien eläintautien ja niiden oireiden varalta tehdään normaalien sairas- ja terveydenhuoltokäyntien yhteydessä. Tutkittaessa eläimiä, ja tarkastettaessa esim. sairastuvuus- ja kuolleisuustietoja terveydenhuollon yhteydessä, pidetään mielessä tarttuvien eläintautien oireisto. Lisäksi alkutuotannon toimijoilla on velvollisuus ilmoittaa kunnaneläinlääkäreille esim. luomisista sekä tautiepäilyistä (esim. esikotelomätäepäily mehiläistarhalla). Epäilyksen herätessä otetaan tarvittavia näytteitä (esim. ulostenäytteet salmonellaan sopivissa ripulitapauksissa, verinäytteitä sekä mahdollisesti sikiö- ja jälkeisnäytteitä bruselloosin varalta normaalia suuremman luomisfrekvenssin yhteydessä), ja tarvittaessa ryhdytään eläintautilainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin. Eläinten hyvinvoinnin valvonnassa eläinsuojelutarkastuksia tehdään ilman epäilyä mm. kenneleihin ja talleihin sekä epäilyyn perustuen. Epäilyilmoituksia tulee eri sidosryhmiltä (lääninhallitus, meijerin tuotanto-osuuskunta, lomittajat, siementäjät) sekä suoraan kansalaisilta. Eläinlääkärit arvioivat jokaisen epäilyilmoituksen erikseen, ja tilanteen vaatiessa tehdään kohteeseen tarkastus ennalta ilmoittamatta. 5.4 Terveydensuojeluvalvonta Valtakunnallinen ohjelma Terveydensuojelulain vuosien valvontaohjelman tavoitteena on o yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja saattaa toiminnanharjoittajat samanarvoiseen asemaan valvonnan tiheyden ja laadun osalta o valvonnan painopistealueiden avulla turvata ihmisten terveellinen elinympäristö kohdistamalla rajalliset valvontaresurssit tehokkaasti ja suunnitelmallisesti Ohjelman painopistealueet, jotka kuntien tulee erityisesti ottaa huomioon suunnitelmissaan: o terveydellisten olojen valvonta kohteissa, joita lapset ja nuoret käyttävät o vanhusten palveluja antavat laitokset tai vastaavat o asetuksen 177/2008 mukaiset uimarannat, eli ns. EU-uimarannat, joilla käy yli sata uimaria päivässä uimakauden aikana Vuonna 2011 uimavesiprofiilien laatiminen ja ensimmäinen uimavesiluokitus, sekä Sivu 11 / 39

12 o talousvettä toimittavien laitosten näytemäärät ja varautuminen erityistilanteisiin Vuonna 2011 asetuksen 461/2000 mukaiset laitokset (ns. ison asetuksen mukaiset vesilaitokset, joista toimitetaan talousvettä vähintään 10 m3 /pv taikka vähintään 50 henkilön tarpeisiin): näytemäärien asettaminen asetuksen mukaisiksi, valvontatutkimusohjelman päivittäminen ja erityistilannesuunnitelman laatiminen / päivittäminen Terveydensuojelulain mukaiset, suunnitelmallisen valvonnan kohteet on jaettu kolmeen riskiluokkaan, joiden perusteella on määritetty valvontakohdetyypin yleinen tarkastustiheys. Paikallisen riskinarvioinnin perusteella kohdekohtaista tarkastustiheyttä voidaan lisätä tarpeelliseksi katsotulla määrällä tai vähentää enintään puoleen valvontaohjelman mukaisesta. Tästä huolimatta valvontaohjelman painopisteinä olevat kohteet tulee tarkastaa sinä ajanjaksona, kun ne ovat valvontaohjelman painopisteinä. Terveydensuojelulain valvontaohjelman mukaiset riskiluokat ja tarkastustiheydet ovat esitetty liitteen kohdassa Valvontakohteet Terveydensuojelulain mukaisia säännöllisen valvonnan kohteita ovat terveydensuojelulain 13 :n mukaiset ilmoitusvelvolliset kohteet ja terveydensuojelulain 18 :n ja 19 :n mukaisen hyväksynnän vaativat talousvettä toimittavat laitokset. Muita kohteita voidaan ottaa suunnitelmallisen valvonnan piiriin, jos toiminta riskinarviointiin perustuen voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Terveydensuojelulain valvontakohteiden määrä kohdeluokittain on esitetty liitteen kohdassa Valvonnan painopistealueet yhteistoiminta-alueella Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa painopisteenä ovat o ison asetuksen mukaisten vesilaitosten, joilla on oma käsittelylaitos, valmiudet erityistilanteisiin, valvontasuunnitelmat ja näytemäärien päivittäminen o kohteet joita lapset ja nuoret käyttävät o vanhainkotien, muiden vanhusten palveluita antavien, vammaisten palveluun tarkoitettujen ja vastaavien kohteiden terveysolot Yhteistoiminta-alueella on vain yksi ns. EU-uimaranta (asetuksen 177/2008 mukainen uimaranta), Siilinlahden uimaranta, jolle on tehty asetuksen edellyttämä uimavesiprofiili jo vuonna Uimavesiluokitus laaditaan asetuksen ohjeiden mukaan uimakauden 2011 päätyttyä. Tarve asuntojen terveydellisiä olosuhteita koskeviin tarkastuksiin säilynee. Terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa osallistutaan sisäilmaongelmien ratkaisemiseen, johon Siilinjärvellä sisältyy osallistuminen kunnan sisäilmatyöryhmän toimintaan Säännöllisen valvonnan tarkastukset Sivu 12 / 39

13 Terveydensuojelulain mukaisen valvontakohteen tarkastuksen tavoitteena on selvittää mahdollisen terveyshaitan esiintyminen tai sellaisen olosuhteen esiintyminen, josta voi aiheutua terveyshaittaa. Olosuhteiden lisäksi tarkastellaan toimintaa ja arvioidaan kohteen vaatimustenmukaisuus. Tarkastuksilla käytetään mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman ja Valviran laatiman terveydensuojelun valvontaohjeiston ohjeita tarkastus- ja valvontakäyntien ydinasioista. Tarkastukset tehdään yleensä toiminnanharjoittajan kanssa ennalta sovittuna aikana. Havainnot tarkastuksella tehdään pääasiassa aistinvaraisesti. Ympäristöterveyspalveluiden mittalaitteiden avulla arvioidaan alustavasti tarkempien mittausten/tutkimusten tarpeellisuus. Tarkastukseen liittyy ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisesti näytteenottoa. Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tehdään eri kohdetyypeittäin liitteen kohdan 2 mukaisesti. Tarkastusten sisältö on valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuen kohdetyypeittäin seuraava: Kohde Talousvettä toimittavat laitokset Kylpylät Yleiset uimarannat Päivähoitopaikat Koulut ja oppilaitokset Tarkastuksen sisältö Valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi, henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus, erityistilanteisiin varautuminen, laitoksen oma käyttötarkkailu, laitostilojen siisteys ja kunto, kemikaalien käyttö ja varastointi Asiakasmäärään perustuen henkilöstön allasvesihygieeninen osaaminen, valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuminen, allasveden laatuvaatimusten täyttymisen seuranta, tulokset asiakkaiden nähtävillä, puhdistuslaitteiden toiminta niiden huolto ja käyttötarkkailu, ilmanvaihto, yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt, sauna- ja pesutilat, kalusteiden ja pintojen kunto sekä jätehuolto. Uimaveden laaturiskeihin ja kävijämääriin perustuen rannan siivous ja jätehuolto, yleiseen käyttöön tarkoitettu käymälät ja pukeutumistilat, valvontaviranomaisen ottamien valvontanäytteiden tutkimustulokset niitä varten varatulla ilmoitustaululla, kieltotaulu päästää koiria ja muita kotieläimiä uimarannalle Lapsimäärään perustuen yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, siivousohjelma ja - välineet, käymälät, pesu- ja pukeutumistilat, vaatteiden käsittely, valaistus, sisäilman laatu, melu, jätehuolto, piha- ja leikkialueet Oppilasmäärään perustuen yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, siivousohjelma ja - välineet, käymälät, pesu- ja pukeutumistilat, Sivu 13 / 39

14 valaistus, sisäilman laatu, melu, jätehuolto, piha-alueet Vanhainkodit, palvelutalot ja asumispalvelut Asiakasmääriin ja asiakkaiden omatoimisuuteen/hoidettavuuteen perustuen yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, siivousohjelma ja -välineet, käymälät, pesu- ja pukeutumistilat, valaistus, sisäilman laatu, melu, jätehuolto, piha-alueet Kauneushoitolat, parturit, kampaamot, julkiset kuntosalit ja liikuntatilat Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot Julkiset majoitushuoneistot Hautausmaat Tilojen ja välineiden siisteys ja puhdistus, ilmanvaihto, siivousjärjestelyt, pesutilat, käymälät. Kauneushoitoloissa sekä julkisilla kuntosaleilla ja liikuntatiloissa myös pukeutumistilat. Asiakasmääriin ja harjoitettavan toiminnan laatuun perustuen yleinen siisteys, käymälät ja muut sosiaalitilat, sisäilman laatu, ilmanvaihto, toiminnan aiheuttama melu Asiakasmääriin perustuen varustelutaso, majoitustilat, yleiset tilat, käymälät ja pesuja saunatilat, yleinen siisteys, siivousjärjestelyt, sisäilman laatu, ilmanvaihto Pohjavesiolosuhteisiin perustuen ruumiiden säilytys, hautojen peittäminen, yleisökäymälät, puhtaanapito Muut tarkastukset ja valvontatoimet Säännöllisen valvonnan lisäksi esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa osallistutaan sisäilmaongelmien terveydellisten haittojen selvittelyyn yhteistyössä toiminnanharjoittajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Muista valvontakohteista tärkeimmällä sijalla ovat asunnot, joissa valvontaa tehdään pyynnön perusteella terveyshaittaepäilyissä. 5.5 Kuluttajaturvallisuusvalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa on vuosina valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan kolme erityistä teema-aluetta: o hallituksen esityksessä (99/2010) ehdotetun kuluttajaturvallisuuslain aiheuttamien mahdollisten muutosten omaksuminen ja toteuttaminen Tuoteturvallisuus-käsitteen sijaan ryhdytään käyttämään termiä kuluttajaturvallisuus Toiminnanharjoittajien ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle silloin, kun palveluun voi liittyä merkittäviä riskejä. Ilmoitus maksullinen. Vaatimus turvallisuusasiakirjasta lakiin kaikille ilmoitusvelvollisille toiminnanharjoittajille Hallinnollisten pakkokeinojen selkeyttäminen ja kehittäminen. Hallinnolliset pakkokeinot olisivat monipuolisesti kunnan valvontaviranomaisen käytössä. Sivu 14 / 39

15 Valvontaviranomaiselle aiempaa laajempi oikeus saada valvonnassa tarpeellisia tietoja Varautuminen erityistilanteisiin o kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopistealueiden päivityksen aiheuttamien muutosten omaksuminen ja toteuttaminen Uusina painopistealueina sisäleikkipaikat ja turvapuhelinpalvelut Eri lakien mukaisten tarkastusten tekemisessä samalla tarkastuskäynnillä suositellaan tarpeen mukaista harkintaa Keskimääräiset tarkastusajat on pidetty toistaiseksi entisellään, mutta kohteen tarkastusaikaan ei lasketa kuuluvaksi matkoja Tarkastustiheyden laskeminen niiden kohteiden kohdalla, joita on yhdellä toiminnanharjoittajalla paljon o kuluttajaturvallisuusvalvonnan resurssien varmistaminen Valvontayksikössä tulisi olla kuluttajaturvallisuusvalvontaan erikoistuneita viranhaltijoita. Jokaisessa valvontayksikössä tulisi olla vähintään yksi kuluttajaturvallisuusvalvontaan erikoistunut viranhaltija ja hänelle osaava varahenkilö. Vuoden 2011 valtakunnallisen kuluttajaturvallisuusvalvontaprojektin aiheena on Koripallokorien ja jalkapallomaalien turvallisuus yleisillä pallopelialueilla. Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontaprojektina on turvapuhelinpalveluiden luotettavuus. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaohjelmassa esitetyt keskimääräiset tarkastustiheydet ja -ajat kohdetyyppikohtaisesti ovat liitteen kohdassa Valvontakohteet Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa kunnan valvontaviranomainen valvoo pääsääntöisesti kuluttajapalveluiden turvallisuutta. Säännöllinen valvonta kohdistuu pääasiassa ns. painopistealueiden kohteiden valvontaan kuluttajaturvallisuuslainsäädännön laajan soveltamisalan takia. Kulutustavaroiden turvallisuutta valvoo Turvatekniikan keskus (Tukes) lukuun ottamatta kosmetiikan, lelujen ja kynttilätuotteiden paikallista valmistusta, jota valvoo kunnan valvontaviranomainen. Tukes voi pyytää apua kunnan valvontaviranomaiselta näytteenotossa ja myynnistä poistettujen tavaroiden jälkivalvonnassa. Tuoteturvallisuusvalvonnan painopistealueiden kohdeluokkiin sijoittuvien valvontakohteiden lukumäärä on liitteen kohdassa Valvonnan painopistealueet yhteistoiminta-alueella o Kuluttajaturvallisuuslain aiheuttamien mahdolliset muutokset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuonna o Sisäleikkipaikat ja turvapuhelinpalvelut kartoitetaan. Ne otetaan säännöllisen valvonnan piiriin viimeistään vuonna o Kuluttajaturvallisuuteen ollaan vuodesta 2011 alkaen jossain määrin erikoistumassa Sivu 15 / 39

16 o Tuoteturvallisuusvalvonnassa osallistutaan mahdollisuuksien mukaan valtakunnalliseen ja alueelliseen valvontaprojektiin Säännöllisen valvonnan tarkastukset Tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvän tarkastuksen tarkoituksena on saada selville, onko tarjottu palvelu tai tavara turvallinen ja kuinka asiakasturvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään. Valvontaviranomaisen tehtävänä on selvittää, onko tarkastuksen kohde mahdollista saada riittävän turvalliseksi. Toiminnanharjoittajan tehtävänä on miettiä tarvittavat keinot turvallisuuden lisäämiseksi. Tuoteturvallisuusvalvonnan tarkastukset kohdistuvat liitteen kohdassa 3 oleviin Tukesin määrittämiin kohdetyyppeihin. Valvontakohteisiin tehdään ennalta sovittuja tarkastuksia, jälkivalvontaan liittyviä tarkastuksia ja ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia. Tarkastuksesta sovitaan etukäteen kohteen kanssa, ellei ole olemassa jotain syytä tehdä tarkastus yllättäen. Ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia tehdään esim. kuluttajailmoitusten yhteydessä. Tarkastus tehdään myös muun muassa, jos kohteessa on tapahtunut onnettomuus, vaaratilanne tai muu erityistilanne. Tarkastuksilla käytetään Turvatekniikan keskuksen (Tukes) työohjeita, valvontaohjeita ja tarkastuslistoja. Tuoteturvallisuusvalvontaan sisältyy keskeisesti ennen tarkastusta toimistolla tehtävä työ, jolloin tutustutaan kohteeseen mm. selvittämällä turvallisuusasiakirja/-suunnitelma. Itse tarkastus sisältää mm. palvelun suorittamiseen käytettävien varusteiden ja tilojen turvallisuuden tarkastamisen, keskustelua toiminnanharjoittajan ja mahdollisuuksien mukaan myös henkilöstön kanssa sekä tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan palvelun suorittamisen seuraamista todellisilla suorituspaikoilla Muut tarkastukset ja valvontatoimet Muita kuin painopistealueiden mukaisia kohteita valvotaan mm. ilmoitusten ja tapauskohtaisesti tehtävän riskinarvioinnin perusteella. 5.6 Kemikaalivalvonta Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma Kemikaalivalvonnan tavoitteena ja tarkoituksena on selvittää, täyttävätkö Suomessa markkinoilla olevat tai markkinoille saatettavat kemikaalit kemikaalilainsäädännön vaatimukset. Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen tekee tarkastuksia erityisesti kuluttajille myytäviä kemikaaleja markkinoille saattavien toiminnanharjoittajien sekä vähittäismyyntiä harjoittavien toiminnanharjoittajien tiloihin. Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on Euroopan kemikaaliviraston valvontafoorumissa päätettyjen valvontahankkeiden lisäksi osallistua muiden valtakunnallisten valvontahankkeiden toteuttamiseen sekä valvoa erityisesti, että 1) markkinoille saatettavat kemikaalit on luokiteltu ja pakattu sekä niiden päällykset on merkitty CLP-asetuksen (Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta; (EY) N:o 1272/2008) tai kemikaalilain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti Sivu 16 / 39

17 2) toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet kemikaalilain 48 a :n 2 momentissa tarkoitetut tiedot kemikaalituoterekisteriin 3) REACH-asetuksen (Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista; (EY) N:o 1907/2006) artiklassa tarkoitettuja tiedottamisvelvoitteita noudatetaan 4) REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisia rajoituksia noudatetaan sekä 5) vaarallisen kemikaalin vähittäismyyntiä koskevia kemikaalilain ja sen nojalla annettuja säännöksiä noudatetaan. Kemikaalilainsäädäntöä ja kunnan valvontavelvoitetta sovelletaan myös biosideihin ja suojauskemikaaleihin. Valvontaohjelman mukaan valvontakohteiden tarkastustiheys on määriteltävä siten, että valvontakohteista tarkastetaan vuosittain vähintään joko 10 % tai 1 valvontakohde / asukasta. Valviran ja SYKE:n antamat kohdetyyppien ohjeelliset tarkastustiheystavoitteet ja tarkastusajat ovat esitetty liitteen kohdassa 4. Valvonnan vuosittaisista painopistealueista tiedotetaan keskusviranomaisen internetsivuilla. Tämän valvontasuunnitelman laatimishetkellä tietoja näistä painopistealueista ei ollut saatavilla Valvontakohteet Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen valvontakohteita ovat kuluttaja- ja teollisuuskemikaalien toimittajat (erityisesti kuluttajakemikaalien toimittajat) sekä vähittäismyyntipaikat. Kemikaalitoimittajalla tarkoitetaan suomalaista aineen tai seoksen markkinoille saattamisesta vastaavaa toimittajaa, eli REACH- ja CLP-asetusten mukainen valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä ja jakelija. Kemikaalien markkinoille saattamisesta vastaavien kemikaalitoimittajien tulisi löytyä keskusviranomaisten ylläpitämistä rekistereistä ja luetteloista, joita ovat o kemikaalituoterekisteri (KETU) o luettelot suojauskemikaaleista o luettelo kiinnittymisenestovalmisteista (antifouling-valmisteet) o biosidisten torjunta-aineiden rekisteri (BTA). Siilinjärvellä on kaksi teollisuuskemikaalien toimittajaa. Kuluttajakemikaalien toimittajia ei yhteistoiminta-alueella ole tiedossa. Kemikaalien vähittäismyyntipaikkoja ovat o erikoistumaton vähittäismyynti (päivittäistavaramyymälä, tavaratalo), o erikoismyymälät (rautakauppa, jakeluasema tai auto- ja veneilytarvikkeiden myymälä, huonekaluliikkeet, kodinkoneliikkeet, puutarha- ja valokuvausalan sekä askartelu- ja harrastekaupat, internet- ja suoramyynti, halpamyymälät/-tavaratalot, realisointi- ja poistomyymälät). Tärkeimpiä valvontakohteita ovat yhteistoiminta-alueella erikoismyymälät. Tyypillisiä vähittäismyynnissä olevia vaarallisia aineita sisältäviä kemikaaleja ovat viemärinavausaineet, tuulilasinpesunesteet, grillihiilien sytytysnesteet, spraymaalit, lakat, liuottimet sekä erilaiset pesu- ja puhdistusaineet. Vähit- Sivu 17 / 39

18 täismyynnissä olevia biosidisia torjunta-aineita ovat hyönteiskarkotteet ja - myrkyt ja jyrsijöille tarkoitetut myrkyt, suojauskemikaaleja ovat erilaiset puunsuoja-aineet. Kemikaalilain valvontakohteiden määrä kohdeluokittain on esitetty liitteen kohdassa Valvonnan painopistealueet yhteistoiminta-alueella Kemikaalivalvonnassa painopisteenä ovat vuonna 2011 erikoismyymälät. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisiin valtakunnallisiin valvontaprojekteihin Säännöllisen valvonnan tarkastukset Kemikaalivalvonnan tavoitteena on selvittää, täyttävätkö Suomessa markkinoilla olevat ja Suomen kautta Euroopan markkinoille saatettavat kemikaalit Euroopan yhteisöjen kemikaaleja koskevan lainsäädännön vaatimukset ja määräykset. Tarkastuksen laajuus riippuu siitä, tehdäänkö tarkastus kemikaalitoimittajan toimipaikassa vai vähittäismyymälässä. Kemikaalitoimittajien ja vähittäismyyjien tarkastuksilla tarkastetaan, että vaarallisen tai vaarallisia aineita sisältävän kemikaalin 1. pakkaus täyttää kemikaaliasetuksen 15 :n tai CLP-asetuksen 35 artiklan mukaiset vaatimukset, ja että pakkaus on varustettu turvasulkimella ja näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella STM : n asetuksen (430/2001) tai CLP-asetuksen liitteen II osan 3 mukaisesti 2. etiketin merkinnät täyttävät kemikaaliasetuksen 16 :n tai CLP-asetuksen 17 artiklan mukaiset vaatimukset 3. STM:n asetuksen (553/2008) mukaiset tiedot on toimitettu Valviran ylläpitämään kemikaalituoterekisteriin (KETU-rekisteri) kemikaalilain 48 a :n 2 momentin mukaisesti, ja että etiketin merkinnät vastaavat rekisteriilmoituksen kohtaa pesu- ja puhdistusaineiden pakkausmerkinnät ovat pesuaineasetuksen 11 artiklan ja liitteen VII mukaiset 5. biosidivalmisteet, antifouling-valmisteet ja suojauskemikaalit löytyvät Valviran ja SYKEn ylläpitämistä rekistereistä ja luetteloista, ja että 6. REACH-asetuksen kemikaaleja koskevia rajoituksia noudatetaan. Lisäksi kemikaalitoimittajien tarkastuksilla tarkastetaan, että vaarallisen tai vaarallisia aineita sisältävän kemikaalin 7. käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen artiklan 31 (tai asti kumotun STM :n asetuksen 1202/2001) mukaisesti, ja että käyttöturvallisuustiedote vastaa KETU-rekisteriin ilmoitettuja tietoja ja että etiketin merkinnät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteen kohtaa 15. Kemikaalivalvontatarkastukset sovitaan yleensä etukäteen. Tarkastukset suunnataan ensisijaisesti kunnan alueella toimiviin erityisesti yleiseen kulutukseen tarkoitettuja kemikaaleja markkinoille saattaviin kemikaalitoimittajiin. Tarkastettavaksi valitaan vaarallisiksi luokiteltuja tai vaarallisia aineita sisältäviä kemikaaleja. Kemikaalitoimittajan luona tarkastetaan vähintään viisi (5) kemikaalia. Kemikaalitoimittajaa pyydetään toimittamaan etukäteen tarkastettavien Sivu 18 / 39

19 5.7 Tupakkavalvonta kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet tai koostumustiedot, jos kemikaali on tarkoitettu vain yleiseen kulutukseen, sekä niiden etiketit. Ennen varsinaista tarkastusta tarkastetaan etikettimerkintöjen ja käyttöturvallisuustiedotteiden vastaavuus. Ennen tarkastusta selvitetään tarkastettavia kemikaaleja koskevat mahdolliset rajoitukset sekä ennakkohyväksyntää edellyttävien biosidisten torjunta-aineiden ja suojauskemikaalien löytyminen rekistereistä. Ennen varsinaista tarkastusta selvitetään myös, tulisiko tarkastettavat kemikaalit varustaa turvasulkimella tai näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella. Jokaisesta kemikaalitoimittajan toimipaikalla tarkastettavasta kemikaalista täytetään keskusviranomaisen laatima tarkastuslomake, mistä tarkastetun kemikaalin tiedot syötetään Valviran valvontatietojen keruujärjestelmään. Vähittäismyynnin tarkastuksilla valvotaan, että vähittäismyyntiasetuksessa (676/1993) kemikaalien myynnille, muulle luovuttamiselle ja säilyttämiselle annettuja vaatimuksia noudatetaan. Näitä ovat muun muassa erittäin myrkylliset ja myrkylliset kemikaalit säilyttäminen lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa. Lisäksi valvotaan, että jakelulaitteistot on merkitty, jos on kyse polttonesteiden tai muiden kemikaalien vähittäismyynnistä automaateista. Vähittäismyynnin tarkastusten tavoitteena on myös selvittää, löytyykö vähittäismyynnistä puutteellisin merkinnöin varustettuja tai puutteellisesti pakattuja kemikaaleja sekä onko kemikaalin suomalainen markkinoille saattaja toimittanut kemikaalista tiedot KETU-rekisteriin. Tarkoituksena on myös selvittää, että biosidiset torjunta-aineet, suojauskemikaalit ja antifouling-valmisteet löytyvät rekistereistä ja luetteloista ja kemikaaleja koskevia rajoituksia noudatetaan. Vähittäismyynnissä tarkastetaan vähintään viisi (5) kemikaalia myymälää kohden. Vähittäismyynnissä olevien vaaralliseksi merkittyjen tai vaarallisia aineita sisältävien kemikaalien ja niiden markkinoille saattamisesta vastaavien kemikaalitoimittajien tulee löytyä KETU-rekisteristä. Mikäli kemikaali löytyy KETUrekisteristä, tarkistetaan kemikaalin päällysmerkintöjen vastaavuus rekisteriilmoitukseen. Etiketin vastaavuus KETU-rekisterin kemikaalia koskeviin tietoihin syötetään tarkastuslomakkeelta Valviran valvontatietojen keruujärjestelmään, mihin kirjataan myös vähittäismyynnissä toteutetun valvonnan johdosta edellytetyt toimenpiteet. Kemikaalivalvonnan tarkastussuunnitelma vuodelle 2011 on tehty valtakunnallisen valvontaohjelman ohjeellisiin tarkastustiheyksiin perustuen liitteen kohdan 4 mukaisesti. Tarkastuksia tehdään kuitenkin vähintään siten, että tarkastuskohteista tarkastetaan vähintään 10 %, jos resursseja ei ole tehdä tarkastuksia suunnitelman mukaisesti Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma Valvontaohjelman tarkoituksena on ohjata kuntia valvomaan tupakkalain toteutumista sekä edistää valvonnan suunnitelmallisuutta ja laatua. Sillä myös yhtenäistetään valvontakäytäntöjä koko maassa ja pyritään siten saattamaan toiminnanharjoittajat valvonnan osalta samanarvoiseen asemaan. Sivu 19 / 39

20 Valvontasuunnitelmaan tulee valvontaohjelman mukaan kirjata tupakkalain säännöllinen valvonta, joka on mahdollista suunnitella etukäteen. Säännöllistä valvontaa voivat olla esimerkiksi: - tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta; - tupakkatuotteiden myyntipaikkojen ja myynnin valvonta; - tupakointivälineiden myynnin valvonta; - automaattisten myyntilaitteiden sijoittamisen valvonta; sekä - tupakan, tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien ja tupakointivälineiden mainonnan ja muun myynninedistämistoiminnan valvonta. Kunnan on ohjelman mukaan tupakkalain säännöllisen valvonnan lisäksi varattava riittävästi työaika- ja henkilöresursseja myös muuhun tupakkalain valvontaan, kuten yllättäviin valvontatapauksiin. Tupakkalain valvonnan painopisteet vuonna 2011 ovat: o ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet, joissa on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä erillinen tupakointitila. o tupakkatuotteiden myyntilupa-asiat o koulujen ja muiden oppilaitosten läheisyydessä olevat tupakkatuotteiden myyntipaikat Mahdollisista Valviran ja aluehallintovirastojen valvontaprojekteista tiedotetaan ohjelman mukaan erikseen. Valvontaprojekteihin voi kuulua muun muassa tarkastuksia, mittauksia ja näytteenottoa. Tupakkalain valvontaohjelman mukaiset kohdetyyppikohtaiset tarkastustiheydet ovat liitteen kohdassa Valvontakohteet Tupakkalain 17 :n mukaan kunnan tulee omasta aloitteestaan tai tehtyjen ilmoitusten perusteella valvoa tupakan myyntiä, mainontaa ja myyntipaikkoja sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista toimialueellaan. Tupakkalain mukaisia valvontakohteita ovat siten mm. ravitsemusliikkeet, oppilaitokset, päiväkodit, yleiset kulkuneuvot, virastojen ja viranomaisten yleisölle ja asiakkaille varatut sisätilat, vähittäismyyntipaikat ja automaattiset myyntilaitteet. Tupakkalaissa säädettyä mainonta- ja myynninedistämiskiellon noudattamista valvotaan kunnan alueella toimivissa yrityksissä. Tähän valvonnan piiriin kuuluvat myös paikallislehtien ja paikkakunnalla kotitalouksiin jaettavien julkaisujen mainokset. Tupakkalain valvontakohteiden määrä kohdeluokittain on liitteen kohdassa Valvonnan painopistealueet yhteistoiminta-alueella Yhteistoiminta-alueella on ainoastaan yksi ravitsemisliike, jossa on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä erillinen tupakointitila. Tämä tarkastetaan valtakunnallisen valvontaohjelman painopistealueen mukaisesti. Sivu 20 / 39

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011 Ymptltk 26.1.2011, 9, liite 4 Siilinjärven Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010. Päivitys vuodelle 2010

Siilinjärven kunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010. Päivitys vuodelle 2010 Siilinjärven kunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 Ympäristölautakunta sivu 2(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 1 3.1 Tarkastusten sisältö.2 3.2 Kohteiden

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut. VALVONTASUUNNITELMA 2013 2014 päivitys vuodelle 2014

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut. VALVONTASUUNNITELMA 2013 2014 päivitys vuodelle 2014 Ymptltk 18.12.2013 23 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2017 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET...

Lisätiedot

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (9) Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (9) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA Hyväksytty nähtäville 27.10.2011 41 Hyväksytty 1.12.2011

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KEMIKAALILAIN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN KEMIKAALILAIN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN KEMIKAALILAIN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Kemikaalilain valvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 5 1. Kemikaalilain valvonta..... 2 1.1

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ympäristöterveyslautakunta 16.12.2015 19 LIITE Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille 2008-2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN KEMIKAALIVALVONTAVIRANOMAISEN

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 Sisällys 1.

Lisätiedot

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 Sisällysluettelo 1. Taustaa...1 Terveydensuojelun tarkoitus ja tehtävä... 1 Kunnan terveydensuojelulain valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Ympt ltk 26.3.2015 valvontasuunnitelman 2014 toteutuminen liite 2 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov syyskuu Tarkastus Vastuuhenkilö(t) myynti- ja

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(10) Ympäristöterveydenhuollon tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 21 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 21 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 21 Asianro 3656/11.02/2012 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJE- LULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta -

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 20.02.2014. 29 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29 20.02.2014. 29 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 29 Asianro 3656/11.02/2012 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2013 Ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSVALVONTA KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 YLEISTÄ Kemikaalilain (744/1989, muutos 287/2006) 5 :n perusteella Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 TAMPERE 1 (16) TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Lisätiedot

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto (13.12.2010 70). Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän (13.12.2010 69) ympäristöterveyslautakunnan

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSVALVONTA. TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA 2008 2010 (Päivitetty vuodelle 2010)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSVALVONTA. TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA 2008 2010 (Päivitetty vuodelle 2010) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSVALVONTA TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA 2008 2010 (Päivitetty vuodelle 2010) TUPAKKALAIN TEHTÄVÄ JA TARKOITUS (laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) Tupakkalain

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 VALVONTAOHJELMIA 3:2014 Dnro 7958/06.10.07.00/2014 Päiväys 5.9.2014 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-33-9

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...1 1.1 Lainsäädäntö ja valvonnan tavoitteet...1 1.2 Valtakunnallinen valvontaohjelma...1 1.3

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI ELINTARVIKELAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Valvontayksikön tulee laatia säännöllistä valvontaa

Lisätiedot