Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS"

Transkriptio

1 Siilinjärven Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA 2011 LUONNOS Ympäristöterveyslautakunta x

2 1 Johdanto Kansanterveyslakiin (66/1972) on sisällytetty käsite ympäristöterveydenhuolto, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvan terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Kansanterveyslain 1 :ssä ympäristöterveydenhuoltoon kuuluviksi laeiksi säädetään kuuluvaksi terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (23/2006), laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004), kemikaalilaki (744/1989), tupakkalaki (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolaki (765/2009). Kunnan ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden virkatehtäviä sisältyy edellä mainittujen ympäristöterveydenhuollon lakien lisäksi myös mm. eläintautilakiin (55/1980) ja eläinsuojelulakiin (247/1996). Kunnan viranomaisen valvontatoiminnasta säädetään edellä mainittujen lakien lisäksi mm. rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EY N:o 882/2004 (ns. valvonta-asetus) ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöksistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EY N:o 854/2002 (ns. eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus) sekä valtioneuvoston asetuksessa elintarvikevalvonnasta (321/2006). Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (ns. valvontasuunnitelma-asetus) edellyttävät, että kunnallisten valvontaviranomaisten tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet sekä paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne. Lainsäädännössä määrätään kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä, valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, valvontakohteitten tarkastustiheydestä, näytteenotosta ja valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista. Suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle toimintavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Monijäsenisen toimielimen hyväksymä selvitys ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta on lähetettävä aluehallintovirastolle vuosittain suunnitelmavuoden jälkeisen maaliskuun loppuun mennessä. Ympäristöterveydenhuollon lakien mukaan valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä, terveyshaittoja ehkäisevää ja yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista. Valvonnan on ehkäistävä terveysvaaroja ja suojattava kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Sivu 2 / 39

3 Valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajalle maksullista. Kunta tai yhteistoiminta-alue perii suunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä tutkimuksista kunnan ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisen maksun. Valvontamaksut määräytyvät tarkastusmäärien ja tarkastuksiin keskimäärin käytettävän ajan perusteella. Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon taksassa valvontakohteet ovat jaettu maksuluokkiin, joiden perusteella maksut pääsääntöisesti peritään. Valtio korvaa kunnan valvontaviranomaiselle aiheutuneet kustannukset sellaisista keskusvirastojen kuntien toimeen pantaviksi esittämistä tarkastuksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka laissa säädetään ao. viraston tehtäviksi voimaan astuneen lääkelain muutoksen myötä tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinivalmisteita on saanut myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnan osalta lääkelaissa viitataan tupakkalakiin. Vaikka voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole vaatimusta nikotiinivalmisteiden valvonnan sisällyttämisestä kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan, on ko. valmisteita koskeva osio sisällytetty tähän suunnitelmaan. Tämä suunnitelma on ensimmäinen, joka koskee uutta Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Siilinjärven kunta. 2 Valvontasuunnitelman valmistelu Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaluonnos oli nähtävillä x.12. x Nähtävillä pitoa koskeva kuulutus julkaistiin sopimuskuntien ilmoitustaululla x ja alueen paikallislehdissä. Kuulutus julkaistiin Koillis- Savossa , Matissa ja Liisassa , Pitäjäläisessä ja Uutis-Jousessa Valvontaviranomainen yhteistoiminta-alueella Juankosken ja Nilsiän kaupungit ja Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kunnat ovat sopineet aloittavan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta vuonna Tehtäviä hoitamaan perustetaan kuntien yhteinen lautakunta, ympäristöterveyslautakunta, jossa on yksi jäsen jokaisesta sopimuskunnasta. Siilinjärven kunnanvaltuusto asettaa ympäristöterveyslautakunnan ja päättää sen johtosäännön hyväksymisestä Johtosäännön 5 :n mukaan ympäristöterveyslautakunta hoitaa Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden (ml. Varpaisjärven), Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntien ympäristöterveydenhuollon viranomaiselle määrätyt tehtävät sekä lääkelaissa kunnalle määrätyt nikotiinivalmisteiden myyntiä ja valvontaa koskevat tehtävät. Siilinjärven kunnanvaltuusto on antanut väliaikaisen toimivallan alaisilleen viranhaltijoille, kunnes ympäristöter- Sivu 3 / 39

4 veyslautakunta delegoi toimivaltaansa ensimmäisessä kokouksessaan. Tällä varmistetaan häiriötön palvelujen tuottaminen. Lautakunnan alaiset virat ja toimet sekä niiden hoitajat ja pääasialliset tehtävät ovat seuraavassa taulukossa. Viranhaltijoilla on erityislainsäädännön edellyttämä pätevyys. Virka / toimi Viranhaltija Tehtävät Paula Anttila, Maaninka (vv.) Auli Holopainen, Rautavaara (vs.) p Kirsi Govenius, Nilsiä p , Mia Koivisto, Lapinlahti p Anneli Laine, Kaavi p , Eero Lappeteläinen p , Kunnaneläinlääkärit Valvontaeläinlääkäri Vastaava eläinlääkäri Tarja Lipponen, Juankoski p , Laura Malinen, Maaninka (vs.) p , Päivystävä eläinlääkäri Paavo Miettinen, Kuopio p Jussi Mykkänen, Lapinlahti p Mari Utriainen, Tuusniemi p , Antti Vartia, Kuopio p Raija Väänänen, Nilsiä p , Paavo Miettinen p Leena Manner puh Eläinlääkintähuolto (praktikkopalvelut), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, eläintautivalvonta Eläinsuojeluvalvonta, eläintautivalvonta, elintarvikevalvonta Eläinlääkintähuollosta vastaava viranhaltija, elintarvikevalvonta, eläinten tervey- Sivu 4 / 39

5 Terveystarkastajat Toimistosihteeri Ympäristöterveysjohtaja Susanna Haatainen puh ja Seppo Hakkarainen, Kaavi p Avoin, Siilinjärvi p Ritva Hämäläinen, Kaavi p Laura Paldanius, Nilsiä (vv.) Taina Nissinen, Nilsiä (vs.) p Tauno Kähkönen, Lapinlahti p Ritva Savolainen puh ja Eija Potasev puh Hanna Rintala puh , den ja hyvinvoinnin valvonta, lautakunnan pöytäkirjanpitäjä Terveydensuojelun valvonta pl. vesilaitokset sekä elintarvikelain valvontaa (Siilinjärvi, Maaninka), Kuluttajaturvallisuusvalvonta (Siilinjärvi, Maaninka, Lapinlahti) Tietyt terveydensuojelun valvontatehtävät: asumisterveys ja muut sisäilmaan läheisesti liittyvät sekä elintarvike- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi), kemikaalivalvonnan varahenkilö Vesilaitosten valvonta (Siilinjärvi, Maaninka, Lapinlahti), kemikaalivalvonta (koko yhteistoiminta-alue), elintarvikevalvonta (Siilinjärvi, Maaninka, Lapinlahden ammattikeittiöt) Muu kuin asumisterveyteen ja sisäilmaan liittyvä terveydensuojeluvalvonta, elintarvike- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi) Muu kuin asumisterveyteen ja sisäilmaan liittyvä terveydensuojeluvalvonta sekä elintarvike- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta (Nilsiä, Rautavaara) Tietyt terveydensuojelun valvontatehtävät: asumisterveys, muut sisäilmaan läheisesti liittyvät (Lapinlahti, Nilsiä, Rautavaara), elintarvikevalvontaa: muut kuin ammattikeittiöt, Lapinlahti Elintarvikevalvonta (Siilinjärvi, Maaninka), lisäksi kohteita terveydensuojelu- ja kuluttajaturvallisuusvalvonnasta Toimistotehtävät ml. TerveKuu Terveysvalvonnan johtaja, lautakunnan esittelijä, elintarvikevalvonta, eläinten hyvinvoinnin valvonta Kaikki tarkastajat hoitavat lisäksi tupakkavalvontaa ja nikotiinimyynnin valvontaa. Eläinlääkäripäivystys on järjestetty kolmessa päivystysringissä: Lapinlahti, Nilsiä ja Rautavaara, Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi sekä Kuopio, Siilinjärvi ja Maaninka. Kuopio-Siilinjärvi-Maaninka-alueelle suureläinpäivystyksen järjestää Siilinjärven kunta ja pieneläinpäivystyksen järjestämisestä vastaa Kuopion kaupunki. Lisäksi Siilinjärvi järjestää isäntäkuntana ns. sekapäivystyksen sekä pieneläinten takapäivystyksen yhteistoiminta-alueen muihin kuntiin. Sivu 5 / 39

6 4 Valtakunnalliset valvontaohjelmat Keskushallintoviranomaiset, Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Turvatekniikan keskus (Tukes) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE), ovat laatineet yhteisen valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman. Lisäksi keskushallintoviranomaiset laativat kukin toimialaltaan toimialakohtaisen valvontaohjelman. Toimialakohtaisiin valvontaohjelmiin on viitattu valvontasuunnitelman asianomaisissa kohdissa. Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tulee lainsäädännön ja valvontaohjelmien mukaan sisältää vähintään: o tarkastusten sisältö; o valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; o tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; o kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä o valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi o hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Lisäksi valtakunnallisen valvontaohjelman yhteisen osan mukaan kunnan valvontasuunnitelmassa on todettava o ympäristöterveydenhuollon käytettävissä olevat voimavarat o riskitekijöiden arviointiin perustuva valvontakohteiden valvontatarpeen määrittely o valvonnan painopisteet Kunnan valvontasuunnitelmaan suositellaan myös kirjattavaksi: o henkilöstön pätevyyden ylläpidon periaatteet o koulutussuunnitelma o tarkastussuunnitelma o näytteenottosuunnitelma o viestintäsuunnitelma o erityistilannesuunnitelma o valvontaviranomaisen käytössä oleva kohderekisteri ja arvio kehittämiskulusta Valvontasuunnitelma tulee laatia riskiperusteisen valvontatarpeen, ei olemassa olevien resurssien, mukaiseksi. Lisäksi valvontasuunnitelmassa tulee varata aikaisempien valvontakokemusten perusteella resursseja myös suunnitelman ulkopuolisten tehtävien hoitoon. 5 Valvontasuunnitelma 5.1 Yleistä valvontasuunnitelmasta Valvontakohteet Yhteistoiminta-alueella sijaitsevat ympäristöterveydenhuollon valvontakohteet kirjataan digitaaliseen muotoon TerveKuu -nimiseen valvontaohjelmaan vuoden 2011 aikana. Alkutuotantopaikat kirjataan ohjelmaan sitä mukaa kun niitä tarkastetaan. Ohjelma on ollut Siilinjärvellä käytössä vuodesta 2001 alkaen, ja siinä on valmius valtakunnalliseen tiedonkeruuseen. Ohjelmaan syötetään kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien osalta valvottavien toiminnanharjoittajien (toimijoiden) ja toimipaikkojen tiedot sekä mm. toimipaikkoja koskevat tar- Sivu 6 / 39

7 kastuspöytäkirjat ja näytteiden tutkimustulokset. Poikkeuksena ovat tupakan vähittäismyyntiluvat, jotka luetteloidaan Valviran erillisessä rekisterissä. Kohteiden, jotka on hyväksytty tai hyväksytään ohjelman käyttöönoton jälkeen, hyväksymisasiakirjat (päätös) ovat järjestelmässä. Lisäksi kohteiden asiakirjojen paperiversiot ovat kohdekansiossa tai -riippukansiossa. Valtakunnallisen elintarvikevalvonnan tiedonkeruun (KUTI 1a) edellyttämä kohdetietojen tarkistaminen aloitettiin vuosina ja sitä jatketaan suunnitelmavuonna. Tarkistettavana on muun muassa ennen vuotta 1996 toimintansa aloittaneiden toimipaikkojen huoneiston hyväksymis- ja toiminnan aloitusajankohdat. Tiedot siirretään valtakunnalliseen ohjelmaan suunnitelmavuoden aikana. Tietoa mahdollisista uusista valvontakohteista, joista toiminnanharjoittaja ei ole ollut yhteydessä, saadaan mm. kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta sekä seuraamalla paikallislehtiä (Koillis-Savo, Matti ja Liisa, Pitäjäläinen ja Uutis-Jousi). Käytettävissä on myös toimialakohtainen yritysluettelo Säännöllisen valvonnan tarkastukset Säännöllisen valvonnan tarkastuksella arvioidaan valvontakohteen vaatimuksenmukaisuus. Tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia toimenpiteitä. Yhden kohteen kuuluessa useamman lain perusteella valvottavaksi, koko valvonta pyritään suorittamaan samalla valvontakäynnillä, mikäli se on ajankäytön puolesta mahdollista, ja mikäli sama tarkastaja suorittaa valvonnan kaikkien osa-alueiden osalta. Valvontakohteiden elintarvikevalvonnan tarvetta on arvioitu osaan kohteista tehdyn riskinarvioinnin perusteella (Oulun seudun ympäristöviraston laatima malli). Tämän otoksen perusteella tarkastustiheys on muiden kohteiden osalta määritetty mm. kokemukseen ja paikalliseen tuntemukseen perustuen, ottaen huomioon kohteen vuosittainen toiminta-aika ja aikaisemmat valvontatiedot. Valvontaa kohdistetaan erityisesti sitä eniten vaativiin kohteisiin. Näin ollen esimerkiksi hyvin toimiva omavalvonta tai vastaava muu kohteessa tehtävä sisäinen valvonta, laadunvalvonta tai käyttötarkkailu, hyvä hygieniatuntemus sekä hyvä turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen pienentävät riskiä ja tätä kautta suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit, piittaamattomuus, kohteessa tapahtuneet onnettomuudet tai toistuvasti kuluttajilta tai toisilta elinkeinonharjoittajilta tulleet toimintaa koskevat ilmoitukset ovat peruste nostaa tarkastustiheyttä. Liitteessä on valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet ja tehtävien tarkastusten määrä sekä keskimääräinen tarkastusaika. Kullakin viranhaltijalla on kohdekohtainen tarkastustiheydet ja -ajat sisältävä valvontakohdeluettelo ja valvontasuunnitelma omista valvontakohteistaan. Viranhaltijakohtaiset valvontakohdeluettelot ja suunnitelma tallennetaan yhteiseen verkkolevypalveluun. Tarkastusten sisältö perustuu pääasiassa valtakunnallisiin valvontaohjelmiin. Jos tarkastuksessa on havaittu seikkoja, jotka eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia, viranomainen antaa toimijalle ohjeita ja kehotuksia epäkohtien poistamiseksi. Tarkastukset sisältävät yleensä myös aiemmin todettujen epäkohti- Sivu 7 / 39

8 en korjaamisen seurantaa. Tarvittaessa viranomainen ryhtyy hallinnollisiin pakkokeinoihin epäkohtien korjaamiseksi. Valvoja voi tarvittaessa sopia toimijan kanssa neuvottelutilaisuuksista, jotka voidaan sopia pidettäväksi tarkastuskäynnin yhteydessä tai erikseen. Neuvotteluista laaditaan muistio. Tarkastuksista laaditaan tarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan tiedoksi tarkastuskohteeseen ja mahdollisille muille asianosaisille. Tarkastuskertomus voidaan tarvittaessa lähettää tiedoksi myös muille viranomaisille. Valvontakirjanpito kokonaisuudessaan sisältää huoneistohyväksyntään ja ilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat, tarkastuskertomukset, neuvotteluista pidettävät muistiot, viranomaisnäytteiden tutkimustulokset, arviointiraportit sekä viranomaisen muista toimenpiteistään kirjaamat asiat. 5.2 Elintarvikevalvonta Elintarvikevalvontaohjelma Elintarvikevalvontaohjelma on paitsi osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa, myös osa vuosien elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU). Evira odottaa aluehallintovirastojen, kuntien ja muiden elintarvikevalvontaviranomaisten osallistuvan o Eviran vuoden 2011 tulostavoitteisiin liittyviin hankkeisiin, joita ovat Lisäaineet, aromit ja entsyymit koulutus kunnissa tulisi varautua osallistumaan koulutukseen Allergeenimerkintöjen valvontahanke Patogeeniprojektit, vuodelle 2011 Evira suunnitellut yhden kuntien tulisi varautua osallistumaan Kasvisten salmonellaprojekti kuntien elintarvikevalvontayksiköitä on pyydetty toteuttamaan projektia omalla alueellaan o Tietojärjestelmäprojektit Risk Sheriff: Tietojärjestelmä, jonka avulla valvontakohteiden tarkastustiheys voidaan määritellä tieteellisen riskinarvioinnin tietoihin ja valvontahistoriaan nojaten. Useita KUTI-tietojärjestelmään liittyviä projekteja o EU:n laajuiset hankkeet EU-Listeria : Kartoitus Listeria monocytogenes bakteerin esiintyvyydestä kaupan olevissa kylmäsavustetuissa ja graavisuolatuissa kalajalosteissa, eräissä juustoissa ja graavisuolatuissa kalajalosteissa osallistuvilta kunnilta pyydetään erikseen osallistumista Elintarvikevalvontaohjelmassa ei ole muutettu aiempaa säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvien valvontakohteiden jaottelua riskiluokkiin toiminnan luonteen ja laajuuden perusteella. Ohjelmassa on luokille määritelty ohjeellinen vuosittain tehtävien tarkastusten määrä (tarkastustiheys) ja ohjeellinen tarkastusaika. Ohjelman mukaan tarkastuskertojen määrää voidaan riskitekijöiden Sivu 8 / 39

9 arviointiin perustuen lisätä tai vähentää 50 %. Tarkastusajan tulee sisältää tarkastukseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan tarvittava aika sekä tarkastukseen valmistautumisen. Valvontaohjelmassa esitetyt tarkastuskerrat ja -ajat on esitetty liitteen kohdassa Elintarvikevalvontakohteet Elintarvikevalvontakohteita ovat o hyväksyntää edellyttävät elintarvikehuoneistot, o elintarvikealan toiminta, josta tehdään ilmoitus valvontaviranomaiselle, o alkutuotantopaikat sekä o elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita valmistavat ja markkinoivat toimijat. Yhteistoiminta-alueella sijaitsevien elintarvikevalvonnan kohteiden määrä kohdeluokittain ja kunnittain on esitetty liitteen kohdassa Valvonnan painopistealueet yhteistoiminta-alueella Kuntien elintarvikevalvonnan tiedon kehittämiseen liittyen on päivitettävä TerveKuu-ohjelmassa olevien valvontakohteiden tiedot. Osassa yhteistoimintaalueen sopimuskunnista ohjelmaan on vietävä valvontakohdetiedot. Valvontakohteita koskeva tietoaineisto siirretään vuoden 2011 aikana kohdetietojärjestelmään (KUTI 1a). Elintarvikevalvonnan tarkastettavien kohteiden riskinarviointi suoritetaan vuonna 2011 Oulun seudun ympäristöviraston laatimalla mallilla valvonnan kohdentamiseksi oikein. Arvioitujen kohteiden tarkastustiheys ja tarkastuksen sisältö perustuvat jatkossa riskiluokitukseen. Kasvisten salmonellaprojektiin ei enää vuonna 2011 osallistuta. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan muihin valtakunnallisiin hankkeisiin Säännöllisen valvonnan tarkastukset Elintarvikealan toimijalla on ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta. Omavalvonnan avulla toimija varmistaa, että elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu sinä aikana, kun elintarvike on toimijan vastuulla. Viranomaisvalvonnalla varmistetaan, että omavalvonta toimii tehokkaasti, elintarvikkeen turvallisuus, jäljitettävyys ja muu määräystenmukaisuus toteutuu kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa ja että elintarvikehuoneistot ja alkutuotantopaikat sekä toiminta niissä täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Yhteistoiminta-alueella sijaitseviin elintarvikehuoneistoihin tehdään tarkastuksia liitteen kohdassa 1 esitettyyn perustuen pääsääntöisesti ilman ennakkoilmoitusta silloin, kun valvontakohteessa on toimintaa. Joissain tapauksissa tarkastus voidaan toteuttaa myös muulloin, esimerkiksi aamulla ennen toiminnan aloittamista. Kohteissa tehtävien tarkastusten lisäksi toimintaa valvotaan myös tarkastamalla kohteen asiakirjoja toimistotyönä. Tarkastukset voivat sisältää myös näytteiden ottoa ja mittauksia. Tarkastuksilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Elintarviketurvallisuusviraston tarkastuslistoja, -ohjeita ja lomakkeita. Sivu 9 / 39

10 Tarkastus voi kohdistua: o omavalvonnan toimivuuteen, o omavalvontanäytteiden tuloksiin, o elintarvikehuoneiston tiloihin, laitteisiin tai välineisiin, o henkilön ammattitaidon selvittämiseen, o työohjeisiin ja työskentelytapoihin, o jäljitettävyyteen, o elintarvikkeiden koostumukseen, o pakkausmerkintöihin ja pakkausmateriaaleihin tai o mittalaitteiden rekisteröimien arvojen lukemiseen. Valvontaviranomainen arvioi elintarvikehuoneiston tilat, koko toiminnan sekä tarvittaessa omavalvontajärjestelmän pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kerran vuodessa tai harvemmin tarkastettavat kohteet arvioidaan koko toiminnaltaan joka tarkastuskerralla. Laitoksille tehdään erilliset tarkemmat suunnitelmat siitä, mihin seikkoihin eri valvontakäynneillä erityisesti kiinnitetään huomiota, jotta kaikki laitoksen toiminnot tulevat huomioiduksi vuoden aikana. Mikäli tarkastuksen yhteydessä havaitaan omavalvontasuunnitelmassa tai sen toteuttamisessa puutteita, valvontaviranomainen voi ottaa näytteitä omavalvontasuunnitelman toimivuuden valvomiseksi. Näytteenotto- ja analyysikustannukset laskutetaan toiminnanharjoittajalta. Kohteeseen tehdään ns. lisätarkastus havaittujen epäkohtien korjausten valvomiseksi. Kunnaneläinlääkäri tekee tarvittaessa ante mortem tarkastuksia tiloilla sekä luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksia elintarvikelain 43 :n 3 momentissa tarkoitetuissa paikoissa. 5.3 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma Myös eläinten terveys- ja hyvinvointiohjelma on osa elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU) Valvontakohteet Eläintilat yhteistoiminta-alueella Valvonnan painopistealueet yhteistoiminta-alueella Eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnassa painotutaan uuden eläinlääkintähuoltolain vaatimusten soveltamiseen käytäntöön. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin hankkeisiin Säännöllisen valvonnan tarkastukset Eläinten terveyden valvontaa tehdään säännöllisesti osana elintarvikelain mukaisia alkutuotantotilojen tarkastuksia. Samoilla tarkastuksilla kiinnitetään huomiota myös eläinten hyvinvointiin. Säännöllisiä valvontakäyntejä tehdään tiloille seuraavissa tapauksissa: o Yli 20 kutun/uuhen tiloille tehdään vuosittain tiloille pakollisten lampaiden ja vuohien TSE-tautien valvontaohjelman sekä maedi-visna terveysvalvontaohjelmien mukainen eläinten terveydentilan, tilan Sivu 10 / 39

11 eläinliikenteen ja -kontaktien, kirjanpidon sekä näytteiden lähettämisen ja muun toiminnan lainmukaisuuden tarkastus. Maedi-visna - tarkastuksella otetaan verinäytteitä MMMa 15/EEO/2001 mukaisesti, ja tarkastuskäynnin sekä näytteiden perusteella tilalle annetaan terveystodistus. o Säännöllisiä eläinsuojelutarkastuksia tehdään eläinsuojelulain 24 :n mukaisiin kohteisiin. o Alkutuotantopaikoista maidontuotantotilat tarkastetaan elintarvikelain ja alkutuotantoasetuksen mukaisesti kerran kolmessa vuodessa. Jos lääninhallitus suorittaa eläinsuojeluauditoinnin/-auditointeja kuntaan, niihin osallistutaan Muut tarkastukset ja valvontatoimet Eläinten terveyden valvonnassa seurantaa tarttuvien eläintautien ja niiden oireiden varalta tehdään normaalien sairas- ja terveydenhuoltokäyntien yhteydessä. Tutkittaessa eläimiä, ja tarkastettaessa esim. sairastuvuus- ja kuolleisuustietoja terveydenhuollon yhteydessä, pidetään mielessä tarttuvien eläintautien oireisto. Lisäksi alkutuotannon toimijoilla on velvollisuus ilmoittaa kunnaneläinlääkäreille esim. luomisista sekä tautiepäilyistä (esim. esikotelomätäepäily mehiläistarhalla). Epäilyksen herätessä otetaan tarvittavia näytteitä (esim. ulostenäytteet salmonellaan sopivissa ripulitapauksissa, verinäytteitä sekä mahdollisesti sikiö- ja jälkeisnäytteitä bruselloosin varalta normaalia suuremman luomisfrekvenssin yhteydessä), ja tarvittaessa ryhdytään eläintautilainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin. Eläinten hyvinvoinnin valvonnassa eläinsuojelutarkastuksia tehdään ilman epäilyä mm. kenneleihin ja talleihin sekä epäilyyn perustuen. Epäilyilmoituksia tulee eri sidosryhmiltä (lääninhallitus, meijerin tuotanto-osuuskunta, lomittajat, siementäjät) sekä suoraan kansalaisilta. Eläinlääkärit arvioivat jokaisen epäilyilmoituksen erikseen, ja tilanteen vaatiessa tehdään kohteeseen tarkastus ennalta ilmoittamatta. 5.4 Terveydensuojeluvalvonta Valtakunnallinen ohjelma Terveydensuojelulain vuosien valvontaohjelman tavoitteena on o yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja saattaa toiminnanharjoittajat samanarvoiseen asemaan valvonnan tiheyden ja laadun osalta o valvonnan painopistealueiden avulla turvata ihmisten terveellinen elinympäristö kohdistamalla rajalliset valvontaresurssit tehokkaasti ja suunnitelmallisesti Ohjelman painopistealueet, jotka kuntien tulee erityisesti ottaa huomioon suunnitelmissaan: o terveydellisten olojen valvonta kohteissa, joita lapset ja nuoret käyttävät o vanhusten palveluja antavat laitokset tai vastaavat o asetuksen 177/2008 mukaiset uimarannat, eli ns. EU-uimarannat, joilla käy yli sata uimaria päivässä uimakauden aikana Vuonna 2011 uimavesiprofiilien laatiminen ja ensimmäinen uimavesiluokitus, sekä Sivu 11 / 39

12 o talousvettä toimittavien laitosten näytemäärät ja varautuminen erityistilanteisiin Vuonna 2011 asetuksen 461/2000 mukaiset laitokset (ns. ison asetuksen mukaiset vesilaitokset, joista toimitetaan talousvettä vähintään 10 m3 /pv taikka vähintään 50 henkilön tarpeisiin): näytemäärien asettaminen asetuksen mukaisiksi, valvontatutkimusohjelman päivittäminen ja erityistilannesuunnitelman laatiminen / päivittäminen Terveydensuojelulain mukaiset, suunnitelmallisen valvonnan kohteet on jaettu kolmeen riskiluokkaan, joiden perusteella on määritetty valvontakohdetyypin yleinen tarkastustiheys. Paikallisen riskinarvioinnin perusteella kohdekohtaista tarkastustiheyttä voidaan lisätä tarpeelliseksi katsotulla määrällä tai vähentää enintään puoleen valvontaohjelman mukaisesta. Tästä huolimatta valvontaohjelman painopisteinä olevat kohteet tulee tarkastaa sinä ajanjaksona, kun ne ovat valvontaohjelman painopisteinä. Terveydensuojelulain valvontaohjelman mukaiset riskiluokat ja tarkastustiheydet ovat esitetty liitteen kohdassa Valvontakohteet Terveydensuojelulain mukaisia säännöllisen valvonnan kohteita ovat terveydensuojelulain 13 :n mukaiset ilmoitusvelvolliset kohteet ja terveydensuojelulain 18 :n ja 19 :n mukaisen hyväksynnän vaativat talousvettä toimittavat laitokset. Muita kohteita voidaan ottaa suunnitelmallisen valvonnan piiriin, jos toiminta riskinarviointiin perustuen voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Terveydensuojelulain valvontakohteiden määrä kohdeluokittain on esitetty liitteen kohdassa Valvonnan painopistealueet yhteistoiminta-alueella Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa painopisteenä ovat o ison asetuksen mukaisten vesilaitosten, joilla on oma käsittelylaitos, valmiudet erityistilanteisiin, valvontasuunnitelmat ja näytemäärien päivittäminen o kohteet joita lapset ja nuoret käyttävät o vanhainkotien, muiden vanhusten palveluita antavien, vammaisten palveluun tarkoitettujen ja vastaavien kohteiden terveysolot Yhteistoiminta-alueella on vain yksi ns. EU-uimaranta (asetuksen 177/2008 mukainen uimaranta), Siilinlahden uimaranta, jolle on tehty asetuksen edellyttämä uimavesiprofiili jo vuonna Uimavesiluokitus laaditaan asetuksen ohjeiden mukaan uimakauden 2011 päätyttyä. Tarve asuntojen terveydellisiä olosuhteita koskeviin tarkastuksiin säilynee. Terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa osallistutaan sisäilmaongelmien ratkaisemiseen, johon Siilinjärvellä sisältyy osallistuminen kunnan sisäilmatyöryhmän toimintaan Säännöllisen valvonnan tarkastukset Sivu 12 / 39

13 Terveydensuojelulain mukaisen valvontakohteen tarkastuksen tavoitteena on selvittää mahdollisen terveyshaitan esiintyminen tai sellaisen olosuhteen esiintyminen, josta voi aiheutua terveyshaittaa. Olosuhteiden lisäksi tarkastellaan toimintaa ja arvioidaan kohteen vaatimustenmukaisuus. Tarkastuksilla käytetään mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman ja Valviran laatiman terveydensuojelun valvontaohjeiston ohjeita tarkastus- ja valvontakäyntien ydinasioista. Tarkastukset tehdään yleensä toiminnanharjoittajan kanssa ennalta sovittuna aikana. Havainnot tarkastuksella tehdään pääasiassa aistinvaraisesti. Ympäristöterveyspalveluiden mittalaitteiden avulla arvioidaan alustavasti tarkempien mittausten/tutkimusten tarpeellisuus. Tarkastukseen liittyy ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisesti näytteenottoa. Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tehdään eri kohdetyypeittäin liitteen kohdan 2 mukaisesti. Tarkastusten sisältö on valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuen kohdetyypeittäin seuraava: Kohde Talousvettä toimittavat laitokset Kylpylät Yleiset uimarannat Päivähoitopaikat Koulut ja oppilaitokset Tarkastuksen sisältö Valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi, henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus, erityistilanteisiin varautuminen, laitoksen oma käyttötarkkailu, laitostilojen siisteys ja kunto, kemikaalien käyttö ja varastointi Asiakasmäärään perustuen henkilöstön allasvesihygieeninen osaaminen, valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuminen, allasveden laatuvaatimusten täyttymisen seuranta, tulokset asiakkaiden nähtävillä, puhdistuslaitteiden toiminta niiden huolto ja käyttötarkkailu, ilmanvaihto, yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt, sauna- ja pesutilat, kalusteiden ja pintojen kunto sekä jätehuolto. Uimaveden laaturiskeihin ja kävijämääriin perustuen rannan siivous ja jätehuolto, yleiseen käyttöön tarkoitettu käymälät ja pukeutumistilat, valvontaviranomaisen ottamien valvontanäytteiden tutkimustulokset niitä varten varatulla ilmoitustaululla, kieltotaulu päästää koiria ja muita kotieläimiä uimarannalle Lapsimäärään perustuen yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, siivousohjelma ja - välineet, käymälät, pesu- ja pukeutumistilat, vaatteiden käsittely, valaistus, sisäilman laatu, melu, jätehuolto, piha- ja leikkialueet Oppilasmäärään perustuen yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, siivousohjelma ja - välineet, käymälät, pesu- ja pukeutumistilat, Sivu 13 / 39

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1 Sisältö VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1. OSA I VALVONTASUUNNITELMA. Johdanto... 2 2. Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. YLEISTÄ 1.1 Valvontaviranomainen, tehtävien hoito sekä valvonnan voimavarat 1.2 Valvontasuunnitelma

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Lisätiedot