KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta AIKA klo 16:00-17:20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta AIKA klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 33 Ympäristölupapäätös / Eläinsuojat lypsykarjatoiminnalle ja nuorkarjan pitoon / Kostamovaara Lauri ja Heli 34 Rakennuslupahakemus karjarakennuksen rakentamiselle / Kostamovaara Lauri 35 Maa-ainesten ottoluvan siirto MH-Kivi Oy:ltä Destia Oy:lle / Peuraselän sora-alue 36 Päätös vesijohtoverkostoon liittämisen vapautushakemuksesta / Tila Pajuranta 113:8 / Kesälahdet 37 Päätös vesijohtoverkostoon liittämisen vapautushakemuksesta / Tila Rantarovakko 113:25 / Luukinen Väinö 38 Ilmoitusasiat Muut asiat

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta AIKA klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kangas Esa 16:00-17:20 puheenjohtaja Tohmola Teija 16:00-17:20 varapuheenjohtaja Niemistö Sami 16:00-17:20 jäsen Pöyliö Miia 16:00-17:20 jäsen Korhonen Timo 16:00-17:20 varajäsen POISSA Luttinen Lauri jäsen MUU Pikkuvirta Sirkka 16:00-17:20 kh:n edustaja Niemelä Pekka 16:00-17:20 esittelijä Kotavaara Aila 16:00-17:20 esittelijä Kunnari Eija 16:00-17:20 pöytäkirjanpitäjä Rantanen Atte 16:00-17:03 kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä..201 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esa Kangas Eija Kunnari KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä..201 Kemijärvellä..201 Lauri Luttinen Sami Niemistö PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Rakennusvalvontatoimistossa, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros, maanantaina klo 9:00-15:30 Eija Kunnari toimistosihteeri

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAKL 31 Hallintosäännön 5 :n mukaan toimielimen kokouksesta tulee ilmoittaa neljää päivää en nen kokousta sen jäsenille. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja julkaistu kaupungin ko tisivuilla Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen RAKL 32 Hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirja tulee tarkastaa toimielimen päättä mäl lä ta valla. Rakennuslautakunta on kunkin vuoden ensimmäisessä kokouk sessa määrännyt, että pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten va littua jäsen tä pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen, jollei tarkastamisajasta muu ten erik seen pää tetä. Päätösehdotus (rakennustarkastaja): Pöy tä kir jan tar kas ta ji na ovat vuorossa Lauri Luttinen ja Sami Niemistö. Tarkastus on tiistaina heti ko kouk sen jäl keen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiintimo Korhonen ja Sami Niemistö. Tarkastus on heti kokouksen jälkeen.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Ympäristölupapäätös / Eläinsuojat lypsykarjatoiminnalle ja nuorkarjan pitoon / Kostamovaara Lauri ja Heli 162/59/593/2015 RAKL 33 Kostamovaara Lauri ja Heli (os. Kostamontie 66, Kostamo) ovat jättäneet ym pä ris tön suo je lu lain 39 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee Kemijärvellä Kostamon kylässä tilalla Laurila 12:6 olevan entisen lyp sy kar ja eläin suo jan muutosta nuorkarjan pitoon sekä uuden lyp sy kar ja eläin suojan rakentamista ja lypsykarjatoiminnan tuotannon lisäämistä. Olemassa olevalle toi min nal le on myönnetty ym pä ris tö lu pa Tilalla tulisi olemaan muutostöiden jälkeen 65 lypsylehmää (nyt 44), 30 hiehoa (nyt 24), 20 alle 6 kk ikäistä vasikkaa (nyt 10). Puolet vasikoista menee vä li tyk seen. Uuden eläinsuojan yhteyteen tilalle Laurila 63:3 rakennetaan 2500 m 3 :n lieteallas. Ole mas sa olevan eläinsuojan lietealtaat jäävät käyttöön. Lannan le vi tyk seen on peltoalaa nykyisellään käytössä 45,24 ha. Laidunalaa on tila kes kuk sen läheisyydessä käytössä 4,5 ha. Maitohuone- ja muut pesuvedet johdetaan lietealtaaseen. Uuteen eläinsuojaan tulee jätteen polttava käymälä. Vanhan navetan hygieniatiloja ei saneerata ja wc-istuin harkitaan poistettavaksi. Säilörehua tehdään esikuivattuna laakasiiloon 1000 t/v. Rakennetaan uudet tuo rere hu sii lot 1410 m 3, josta puristenesteet pumpataan uuteen lietesäiliöön. Toiminnassa syntyvinä jätteinä ilmoitetaan mm. jäteöljy, akut, tyhjät astiat, lois teput ket ym. elektroniikka, kuol lei ta eläimiä, pilaantunutta rehua, muovia ja me tal li romua. Jät teet lajitellaan, käsitellään ja hyö dyn ne tään jätekohtaisesti. Oheisena on sijaintia osoittava kartta ja pienennys asemapiirustuksesta. Liitteessä 1 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. (ympäristösihteeri Aila Kotavaara puh ) Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Rakennuslautakunta päättää myöntää Lauri ja He li Kostamovaaralle liitteen 1 mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle lyp sy karja toi min taan Kostamon kylässä tilalla Laurila 12:6. Samalla rakennuslautakunta päät tää lu pa mak suk si liitteessä 1 mainitun taksan mukaisen maksun. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Rakennuslupahakemus karjarakennuksen rakentamiselle / Kostamovaara Lauri 290/58/582/2015 RAKL 34 Kostamovaara Lauri on jättänyt ra ken nus val von ta toi mis toon ra ken nuslupa ha ke muk sen ( ) koskien uuden karjarakennuksen ra ken ta mis ta. Rakennuspaikka sijaitsee Narkilahti Leena Marjatalta ostetulla määräalalla kiin teistös tä ( ). Kauppa määräalasta on tehty Kaupan jälkeen mää rä ala on liitetty Kostamovaara Laurin ja Helin jo aikaisemmin omistamaan kiinteis töön ( ). Syntynyt kiinteistö sijaitsee Kostamon kylässä ja on kooltaan noin 11,3 ha. Rakennuspaikka on kaavoittamatonta aluetta. Uusi karjarakennus on yksikerroksinen, ulkomitoiltaan 58,2 m x 20,3 m ja sei nä korkeus n. 4,1 m. Rakennuksen kerrosala on m 2 ja tilavuus m 3. Rakennuksen kantavat rakenteet muodostuvat betonianturoista, teräsbetoni sandwich seinäele men teis tä, betonitäytteisistä teräspilareista sekä liimapuupalkeista ja kan ta vas ta pro fii li pel lis tä. Vesikatteena on ku mi bi tu mi ker mi ka te. Rakennus kuuluu paloluokitukseltaan P2 / E1-paloluokkaan. Rakennusta käytetään lypsykarjan pitoon. Rakennuslupaa varten tarvittavat lausunnot on pyydetty palo- ja ter veys tar kas ta jalta, eläinlääkäriltä sekä ympäristösihteeriltä. Rakennustarkastaja esittelee lu pa ha ke muk sen kokouksen alussa. Oheisena toimitetaan kopiot hakemuksesta ja rakennuslupapiirustuksista. Liitteenä 2 on esitys rakennuslupapäätökseksi. Päätösehdotus (rakennustarkastaja): Rakennuslautakunta päättää myöntää liitteen 2 mukaisen rakennusluvan Kostamovaara Laurille ja Helille karjarakennuksen ra ken ta mi sel le. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Maa-ainesten ottoluvan siirto MH-Kivi Oy:ltä Destia Oy:lle / Peuraselän sora-alue 341/58/584/2012 RAKL 35 MH-Kivi Oy, y-tunnus (entinen Morenia Oy) Pekka Pamp pu nen ja Destia Oy Seppo Ylitapio ja Jukka Salovaara ovat yhdessä jättäneet saa puneek si kirjatun ja allekirjoitetun anomuksen hyväksyä Peuraselän sora-alu een haltijaksi Destia Oy, y-tunnus Edelleen pyydetään määräämään uusi luvanhaltija asettamaan vakuus, jotta alunpe rin asetettu vakuus voitaisiin vapauttaa. Rakennuslautakunta on myöntänyt Peuraselän sora-alueelle More nia Oy:lle (nykyisin MH-Kivi Oy) maa-ainesten ottoluvan. Metsähallituksen (Suomen valtio) maalle Halosenrannan kylässä tilalle Simula 65:28 ( ). Ky sei sen maa-ai nes ten ottoluvan viimeinen voimassaolopäivä on Luvan mukainen maa-ainesten ottomäärä on m 3. Luvan voi mas sa ollessa ottoa on ollut jätettyjen vuosi-ilmoitusten mukaan m 3. Lu van mukaista ot tomah dol li suut ta on jäljellä m 3. Morenia Oy:ltä on edellytetty lu val le MAL 12 :n mukainen :n vakuus, jonka tulee olla voimassa lu pa eh to jen mukaisesti 6 kk yli lupa-ajan, saakka. Vakuus on saatu. Luvassa määrätty vakuuden toimittamisvelvoite koskee uutta lu van hal ti jaa. Kun uusi luvan haltija toimittaa vakuudet palautetaan edellisen luvan hal ti jan vakuus. Maa-ainesluvan velvoitteista vapauttaminen perustuu MAL:n 13 a :ään. Maa-ainesten ottolupien siirrosta, luvan velvoitteista vapauttamisesta (MAL 13 a ) pe ri tään velvoitteista vapautetulta 60 kun nan maa-ai nes tak san (tekn. ltk ) mukaisesti. Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. (Ympäristösihteeri Aila Kotavaara puh ) Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Rakennuslautakunta päättää siirtää Morenia Oy:lle, nykyiselle MH-Kivi Oy:lle Peuraselän sora-alueelle myönne tyn maa-ainesten ot to lu van Destia Oy:lle. Lupa siirretään vanhoin lupaehdoin ja vel voit tein. Destia Oy:n tu lee toimittaa luvassa edel ly tet ty vakuus vii meistään Vakuuden tulee ol la voi mas sa 6 kk yli lu pa-ajan. Va kuu den määrää voidaan tarkistaa luvan voimassaolon aikana tai mää rä tä li sä va kuus. Kun uusi lu van haltija on toimittanut hyväksytyn vakuuden, pa lau te taan edel li sen lu van hal tijan vakuus. Maa-ainesten ottoluvan siirrosta, luvan velvoitteista vapauttamisesta (MAL 13 a ) pe ri tään velvoitteista vapautetulta MH-Kivi Oy:ltä maksu 60 kun nan maa-ai nestak san (tekn. ltk ) mukaisesti.

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Päätös vesijohtoverkostoon liittämisen vapautushakemuksesta / Tila Pajuranta 113:8 / Kesälahdet 52/59/592/2015 RAKL 36 Kesälahti Erkki ja Kesälahti Raimo ovat jättäneet vapautusanomuksen ve si joh to ver kos toon liit ty mi sestä Iso ky län kylässä tilalla Pajuranta 113:8. Omistavat myös viereisen tilan Lisä-Pajuranta 113:22, joka on rakentamaton. Kemijärven kaupungin tekninen lautakunta on määrännyt vesihuol to lain 8 :n no jalla Sipovaara-Kallaanvaara alueen viemärilaitoksen toi minta-alu eek si, joka jo ai em min( ) on ol lut vesilai toksen toiminta-aluetta. Vapau tus ha ke muk sen kohtee na ole va ti la si jait see molemmilla toi minta-alueilla. Vesihuoltolain ( /681) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella si jaitse va kiin teis tö on liitettä vä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Vesihuoltolain 11 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää ha ke muk ses ta kiin teis töl le toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen va pau tuk sen 10 :ssä tar koi te tus ta liittämisvelvollisuu desta. Ennen vapautuksen myöntä mistä ve si huol tolai tok sel le ja kiinteistön omistajal le tai haltijal le on varattava ti lai suus tulla kuul luksi. Li säk si on pyydettävä kunnan terveydensuojeluviranomaisen lau sunto. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta ai heutu neet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolai toksen palve lu jen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista ve si huol to lai tok sen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiin teis töl lä on käytettä vissä riittävästi vaa ti muk set täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi edel ly tyk se nä, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja kä sit te ly voi daan järjestää ym pä ris tön suo je lu lais sa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Hakemuksesta on kuul tu vesihuoltolaitosta ja sii tä on pyy det ty kun nan ter vey densuojeluvi ran omai sen lau sunto (ve si huolto laki 11 ). Kaupungin vesihuoltolaitos, kunnallistekniikan päällikkö on an ta nut lausunnon, jossa toteaa, että kiinteistön va paut ta mi nen liittymisvelvollisuudesta ve sijoh to ver kos toon ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta toi min ta-alu eel la. Lau sunnon mu kaan liittämiskustannukset vesijohtover kos toon, mi kä liittäminen tapahtuu samanaikaisesti viemäriin liittämisen kanssa, tu li si vat olemaan n Johtava terveystarkastaja on lausunnossaan todennut mm. että: "Mikäli talousvesi täyttää vaatimukset, liittäminen verkostoon muodostuisi kiin teistön omistajalle kohtuuttomaksi (liit tä mi ses tä aiheutuvien kustannusten tai muu erityi sen syyn vuoksi) ja va paut ta mi nen vesijohtoon liittymisestä ei vaaranna ve si huollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta puol lan vapautuksen myöntämistä." Kiinteistön kai von ve si on tutkittu myöhemmin ja täyttää vaatimukset. Vapautusta haetaan tilapäisessä käytössä (2-4 kk/v, 1-2 käyttäjää kerralla) käy tössä olevalle 1957 ra ken ne tul le asuinrakennukselle. Kiinteistöllä on oma rengaskaivo, jos ta kiinteistö ot taa talousvetensä. Hakemusta perustellaan rakennuksen vähäisellä käytöllä ja perusmaksujen kohtuut to mil la kustannuksilla suhteessa rakennuksen käyttöön ja sillä, että kiinteistön oma vesi on hyvälaatuista. Kiinteistön liittäminen vesijohto ver kos toon voidaan katsoa muo dostuvan kiin teis tön omis ta jil le kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon se, että kiinteistöllä olevan oman kai von vesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja käyttö on vähäistä. Saatujen lausuntojen ja edellä esitetyn perusteella vesihuoltolain 11 :n va pau tuspe rus teet vesijohtoverkostoon liittämisestä täyttyvät. Oheisena sijaintikartta. Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. (ympäristösihteeri Aila Kotavaara puh ) Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Rakennuslautakunta päät tää myöntää Erkki Ke sä lah den ja Raimo Kesälahden anomuksesta Iso ky län kylässä tilalle Pajuranta 113:8 vapautuksen ve si huol to lain 11 :n pe rus teel la vesi huoltolain 10 :n mu kaisesta ve si joh toverkostoon liittä mis velvolli suu desta toistaiseksi. Mikäli olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, et tä kiin teis tön liit tä mi nen kun nalliseen ve si joh toverkostoon katsotaan tarpeelliseksi voi daan kiin teis tö vel voit taa liitettä väksi ve si joh to ver kos toon. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Päätös vesijohtoverkostoon liittämisen vapautushakemuksesta / Tila Rantarovakko 113:25 / Luukinen Väinö 199/59/592/2015 RAKL 37 Väinö Luukinen on jättänyt vapautusanomuksen vesijohto ver kos toon liitty mi sestä Iso ky län kylässä tilalla Rantarovakko 113:25. Kemijärven kaupungin tekninen lautakunta on määrännyt vesihuol to lain 8 :n no jalla Sipovaara-Kallaanvaara alueen viemärilaitoksen toi minta-alu eek si, joka jo ai em min( ) on ol lut vesilai toksen toiminta-aluetta. Vapau tus ha ke muk sen kohtee na ole va ti la si jait see molemmilla toi minta-alueilla. Vesihuoltolain ( /681) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella si jaitse va kiin teis tö on liitettä vä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Vesihuoltolain 11 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää ha ke muk ses ta kiin teis töl le toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen va pau tuk sen 10 :ssä tar koi te tus ta liittämisvelvollisuu desta. Ennen vapautuksen myöntä mistä ve si huol tolai tok sel le ja kiinteistön omistajal le tai haltijal le on varattava ti lai suus tulla kuul luksi. Li säk si on pyydettävä kunnan terveydensuojeluviranomaisen lau sunto. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta ai heutu neet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolai toksen palve lu jen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista ve si huol to lai tok sen toiminta-alueella. Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiin teis töl lä on käytettä vissä riittävästi vaa ti muk set täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi edel ly tyk se nä, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja kä sit te ly voi daan järjestää ym pä ris tön suo je lu lais sa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Hakemuksesta on kuul tu vesihuoltolaitosta ja sii tä on pyy det ty kun nan ter vey densuojeluvi ran omai sen lau sunto (ve si huolto laki 11 ). Kaupungin vesihuoltolaitos, kunnallistekniikan päällikkö on an ta nut lausunnon, jossa toteaa, että kiinteistön va paut ta mi nen liittymisvelvollisuudesta ve sijoh to ver kos toon ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta toi min ta-alu eel la. Lau sunnon mu kaan liittämiskustannukset vesijohtover kos toon, mi kä liittäminen tapahtuu samanaikaisesti viemäriin liittämisen kanssa tu li si vat olemaan n Johtava terveystarkastaja on lausunnossaan todennut, että "Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä tulee olla käytettävissä riit täväs ti vaatimukset täyttävää talousvettä. Yksityiskaivojen veden laatuvaatimuksista sää de tään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden ta lous veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista nro 401/2001. Kiinteistön kai von ve si on tutkittu ja vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Mikäli liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi (liittä mi ses tä aiheutuvien kustannusten tai muu erityisen syyn vuoksi) ja va paut ta minen vesijohtoon liittymisestä ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella puollan vapautuksen myöntämistä." Vapautusta haetaan vakituisessa käytössä olevalle 1949 ra ken ne tul le asuin ra kennuk sel le. Kiinteistöllä on oma rengaskaivo, jos ta kiinteistö ot taa talousvetensä. Hake mus ta perustellaan asukkaiden (2) iällä ja koska omas sa kaivossa on hy vä käyttö ve si, jota on ollut riittäväsi. Kiinteistön liittäminen vesijohto ver kos toon voidaan katsoa muo dostuvan kiin teis tön omis ta jal le kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon se, että kiinteistöllä olevan oman kai von vesi täyttää sille asetetut vaatimukset. Saatujen lausuntojen ja edellä esitetyn perusteella vesihuoltolain 11 :n va pau tuspe rus teet vesijohtoverkostoon liittämisestä täyttyvät. Oheisena sijaintikartta. Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. (ympäristösihteeri Aila Kotavaara puh ) Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Rakennuslautakunta päät tää myöntää Väinö Luukisen anomuksesta Iso ky län kylässä tilalle Rantarovakko 113:25 va pautuk sen ve si huol to lain 11 :n pe rus teel la vesi huoltolain 10 :n mu kai sesta ve si johtoverkostoon liittä mis velvolli suu desta toistaiseksi. Mikäli olosuhteet myöhemmin muuttuvat siten, et tä kiin teis tön liit tä mi nen kun nalliseen ve si joh toverkostoon katsotaan tarpeelliseksi voi daan kiin teis tö vel voit taa liitettä väksi ve si joh to ver kos toon. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Ilmoitusasiat 177/59/599/2010, 417/55/554/2012 RAKL 38 Ympäristösihteeri: Matti Kelloniemi Oy:lle maa-ainesten ottoalueiden suojausten tarkistaminen koskien Marjamäen ja Ketolan sora-alueita. Lapin ELY-keskus: Päätökset: Seuraavat yritykset on merkitty jätehuoltorekisteriin; Petteri Korteniemi, Heikkinen & Puljula Oy, Jätehuolto K. Malila, Kemin kaupunki, Kemin Eko-Romu Oy, Keijo Piittisjärvi, MP-Roskaton Oy, Rovaniemen Ekoteam Oy, Kuljetuspalvelu Moilanen Oy, J.M. Kuusela Oy, Hannu Matti Juntti, Kalottipalvelu Oy, Tornion Logistiikka Center Oy, Kuljetusliike Ville Purra Ky, Juhani Kiviaho Oy, Kauhanen T. Oy, Herajärven Kuljetus Oy, KTK-Tornio Oy, ja Sodankylän Jätehuolto Oy. Ilmoitukset; Seuraavat yritykset on poistettu jätehuoltorekisteristä; Pellon Betoni Oy, Tornion Hinauspalvelu Oy, M.J. matilainen Ky, Rantamaulan Kone Oy, LVI-Kilpimaa Oy ja Kari G Oy. Ilmoitus; Seuraava yritys on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään: Temotek Oy (jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa). Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Hallinto-oikeus kumoaa rakennuslautakunnan päätöksen ja hylkää hakemuksen. Rakennuslautakunta on myöntänyt :n 55 Napapiirin Kuljetus Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen Kemijärven kaupungissa sijaitsevalta Ketolan sora-alueelta Kemijärven kunnan yhteismetsä RN:o 1:0 tilalta. Valittajana on Lapin ELY-keskus. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ilmoitus, ettei Mia Lappalaisen kantelukirjoitus ole antanut aihetta toimenpiteisiin (oheisena). Aluehallintovirasto: Päätös Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimen kevään 2015 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Ahma Ympäristö Oy Lautajoen kalankasvatuslaitoksen velvoitetarkkailujen tulokset 2014 ja Peuraselän suljetun kaatopaikan ja Kemijärven jäteaseman ympäristötarkkailun raportti vuodelta PÖYRY Lapin turvetuotantoalueiden tarkkailu 2014 ja Kemijoen vesistötarkkailu (ympäristösihteeri Aila Kotavaara puh ) Rakennustarkastaja: - 63, antopäivä Lapin aluehallintoviraston päätös Erkki Hulkon kunnalliskantelusta koskien mm. Kemijärven kaupungin rakennuslautakunnan toimintaa

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Kujanvieri-asiassa (oheisena). (rakennustarkastaja Pekka Niemelä puh ) Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennuslautakunta Muut asiat RAKL 39 Muita asioita ei ollut. Seuraava rakennuslautakunnan kokous on

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 31, 32, 38, 39 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät 35 Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät 34, 36, 37 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Vaasan hallinto-oikeus 33 Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös Antopäivä: Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 01.04.2015 klo 18:03-20:31 Paikka Kaupungintalo, 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Huhtala Anssi pj. Nieminen Tero vpj. Hanhela Jenni j.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55 Tekninen lautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot