Varkauden Nuorten Talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varkauden Nuorten Talo"

Transkriptio

1 Varkauden Nuorten Talo Selvitys nuorten monipalvelukeskuksen tarpeesta ja toimintamallista Varkaudessa Taina Heino Projektipäällikkö Nuorten Palvelupaikka- hanke Helmikuu 2015

2 Sisällys 1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Keskeiset käsitteet Syrjäytyminen ja syrjäytymisen ehkäisy Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki nuorten kohdalla Nuorisotakuu ja Nuorisopalvelutakuu osana sosiaalihuoltolain uudistusta Ohjaamo-malli ja muut monialaiset nuorten palvelukokonaisuudet osana nuorisotakuun toimeenpanoa Nuorten palvelupaikan tarve Varkaudessa Nuorten hyvinvointi sekä elinolot Varkaudessa Nuorten ajatuksia ja kehittämisideoita nuorille suunnattujen palvelujen nykytilanteesta Varkaudessa Nuorten kanssa toimivien tahojen näkemykset palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista Nuorten Talo Toiminnan tavoitteet Kehittämisen painopisteet Monialainen palvelukokonaisuus= Nuorten Talo Toimintaa ohjaavat periaatteet Matala kynnys Monialaisuus Nuorten Talon henkilöstö ja hallinto Hallinto Henkilöstö Nuorten Talon tilat Toimintamallit ja työmenetelmät Suunnitelmista totta- Nuorten Talon jatkokehittämissuositukset... 34

3 1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Varkauden kaupungin nuorisopalvelut, Varkauden monialainen Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, Savon ammatti- ja aikuisopiston Kunnolla ammattiin hanke sekä Nuorisotakuu-työryhmä ideoivat ja suunnittelivat ESR-rahoitteisen Nuorten palvelupaikka- hankkeen vuoden 2013 loppupuolella. Hankeaika on ollut , ja varsinainen hanketoiminta on tapahtunut ajalla Hankkeen tavoitteena on ollut suunnitella ja luoda Varkauteen nuorille suunnattu palvelukokonaisuus, joka yhdistää monialaisesti erilaiset nuorille suunnatut palvelut, ohjauksen sekä nuorille suunnatun toiminnan. Palvelut pyritään palvelukokonaisuudessa organisoimaan niin, että ne muodostavat nuoren näkökulmasta selkeän ja helposti saavutettavan kokonaisuuden, niin sanotulla yhden oven periaatteella ja matalalla kynnyksellä toimien. Laajempana tavoitteena Nuorten palvelupaikalla on nuorten yhteiskuntatakuun edistäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Nuorten monipalvelukeskuksen, josta tässä raportissa käytetään työnimeä Nuorten Talo, avulla tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää alueen nuorten ja nuorten aikuisten sekä perheidensä sosiaalista ja taloudellista syrjäytymiskehitystä. Nuorilla tarkoitetaan tässä selvityksessä nuorisolain mukaisesti alle 30-vuotiaita nuoria, eli nuoria ja nuoria aikuisia. Hankkeessa laajempana taustakehyksenä on vuoden 2013 alusta lähtien voimaan tullut nuorisotakuu, jolla pyritään vastaamaan nuorten koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymiseen. Varkaudessa on laadittu huhtikuussa 2014 Varkauden nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma, jossa kehittämisehdotuksina on myös painotettu nuorten tarvitsemien ohjauspalvelujen kehittämistä, nivelvaiheissa olevien nuorten palvelujen laajentamista sekä nuorten palvelutarpeen määrittelyn tarkentamista. Nämä kehittämisehdotukset ovat olleet osin pohjana Nuorten palvelupaikan toimintamallinkin suunnittelussa. Ajatuksena nuorten palvelujen yhdistäminen niin toiminnallisesti ja osin hallinnollisestikin sekä fyysisesti saman katon alle ei ole uusi; Varkaudessa on jo luvun alkupuolella suunniteltu nuorille suunnattujen palvelujen yhdistämistä yhteen osoitteeseen. Valtakunnallisesti monialaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi on valtionhallinnon taholta ja eri ministeriöiden taholta laadittu erilaisia suosituksia ja ohjattu toimintojen kehittämistä pois siilomaisesta, sektoroituneesta ajattelusta, toiminnasta ja johtamisesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisussa koskien nuorten syrjäytymisen ehkäisyä (Notkola ym. 2013) kehittämissuosituksissa palvelujen kehittämiseksi todetaan seuraavaa: Kehittämissuositusten ytimenä on, että syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuoret

4 tarvitsevat yhden paikan, matalan kynnyksen nuorten yhteispalvelupisteen. Yhden luukun tai oven toimintamallin ohella suosituksissa kehoitetaan vahvistamaan varhaisen tuen työotetta, ja ottamaan käyttöön tunnistamisen malleja, joiden avulla tunnistetaan jo aikaisempaa aiemmin erityistä tukea tarvitsevia nuoria, sekä tarjoamaan näille henkilökohtainen tuki. Nuorten palvelupaikka-hankkeessa on ollut tavoitteena selvittää raportissa kuvatun kaltaisen nuorten monipalvelukeskuksen tarve Varkaudessa, eri organisaatioiden mahdollisuudet sitoutua palveluiden tuottamiseen sekä näiden pohjalta suunnitella nuorten palvelukeskuksen toimintamalli. Tämän selvitysraportin aiheena ovatkin nuo kolme edellä mainittua teemaa: 1) Nuorten monipalvelukeskuksen tarve Varkaudessa 2) Eri toimijatahojen osallisuus nuorten monipalvelukeskuksen toiminnan toteutukseen 3) Nuorten palvelukeskuksen eli Nuorten Talon toimintamalli ja kehittämisen painopistealueet. Hankesuunnitelmassa on korostettu sitä, että hankkeessa kehitettävät palvelut ja toiminta jäävät pysyväksi osaksi Varkauden kaupungin lapsille ja nuorille suunnattua palvelujärjestelmää. Sen toteutumiseksi kaupungin eri hallintokuntien ja toimijoiden, valtionhallinnon, järjestöjen, seurakunnan sekä kaikkien kolmannen sektorin toimijoiden on tunnistettava ja tunnustettava monialaisen palvelukokonaisuuden tarve ja hyödyt niin nuorille, työntekijöille kuin oman toiminnan kehittämisen näkökulmista. Sektoroituneen, toimialakohtaisen palvelujärjestelmän uudistaminen ei ole hetkessä tehty. Syrjäytymisen ehkäisyn ja hyvinvoinnin lisäämisen taustalla ovat luonnollisesti huoli palvelujen kustannuskehityksestä ja tuottavuudesta. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen lisääminen on kuitenkin itseisarvo, jota pitäisi vaalia jo sinällään. Onnistuakseen muutos vaatii yhteistä näkemystä ja tahtotilaa ajatella, johtaa ja tuottaa nuorille suunnattuja palveluja ja toimintoja monialaisena kokonaisuutena. Samalla se kannustaa kohti ajattelutapojen muutosta, jossa tarkastelemme nykyisiä ajattelu- ja toimintamallejamme avoimesti; miten nykyisellä ja tulevalla toiminnallamme tuotamme hyvinvointia niin yksittäisille nuorille kuin koko kaupungin tasolla kaikille nuorille varkautelaisille?

5 2 Keskeiset käsitteet 2.1 Syrjäytyminen ja syrjäytymisen ehkäisy Syrjäytyminen on yleisesti käytetty termi, joka erityisesti 1990-luvulta lähtien on liittynyt myös nuoruudesta käytyyn keskusteluun (Lämsä 2009; Myrskylä 2012). Syrjäytymisen käsite on monitulkintainen ja suhteellinen, ajassa ja paikassa muuntuva käsite. Nykypuheessa syrjäytymisellä tarkoitetaan useimmiten ulkopuolisuutta, jäämistä tai joutumista elämälle merkityksellisten asioiden ulkopuolelle. Syrjäytymiskehitykseen liittyvät määrittelyt ovat usein yksilöllistäviä, jolloin syrjäytymiseen liittyvät kehityskulut sidotaan yksilön tai hänen lähipiirinsä omaan toimintaan ja omiin valintoihin. Yksilöllistävät syrjäytymisen selitysmallit vahvistavat kuvaa syrjäytymisestä yksilön henkilökohtaisena epäonnistumisena, ja syrjäytyminen on tuolloin määritelty irtautumiseksi tavanomaiseksi katsotusta elämästä, toisen luokan kansalaisuudeksi (Lämsä 2009). Syrjäytymiseen käsitteenä on katsottu liittyvän negatiivisen sävyn: syrjäytymisessä on kyse erojen tekemisestä, normien ulkopuolelle jäämisestä ja ulkopuolisuudesta yhteiskunnan keskeisiltä areenoilta. Mikäli syrjäytymistä tarkastellaan tilana, yksilön tai joidenkin ihmisryhmien ominaisuutena, syrjäytymiskäsitteeseen liittyykin leimaava sävy. Syrjäyttämisnäkökulmassa korostetaan puolestaan yhteiskunnallisten rakenteiden ja yhteisötekijöiden merkitystä yksilön ja ryhmien syrjäytymiskehityksessä; yhteiskunnan rakenteet pitävät sisällään elementtejä, jotka lisäävät yksilöiden syrjäytymisriskiä. Nykykeskustelussa nuorten syrjäytymisestä ja erityisesti nuorisotakuuseen liittyy vahva työmarkkinoilta ja koulutusuralta syrjään jäämisen näkökulma. Valtakunnalliset Nuorisobarometrit taas ovat osoittaneet syrjäytymisen nuorten omissa kokemuksissa ja nuorten mieltämänä liittyvän erityisesti syrjäytymiseen sosiaalisista suhteista, yksinäisyyteen ja ulosjäämiseen kaveriporukoista. Syrjäytymisen monet ulottuvuudet korostavatkin syrjäytymistä prosessina, jossa nuori useista, usein yhtäaikaisista eri syistä alkaa pudota pois yhteiskunnan toiminnoista; koulutuksesta, työelämästä, sosiaalisista suhteista kuin hyvinvointipalveluistakin.

6 Syrjäytymisen käsitteen monimuotoisuuden ohella on syrjäytymistä ehkäisevien ja vähentävien toimenpiteiden ja palvelujen vaikuttavuuden osoittaminen ollut hankalaa. Leena Suurpää on toimittanut Nuoria koskeva syrjäytymistieto - koosteen (2009, 30), jossa kuvataan palvelujen vaikuttavuuden osoittamisen vaikeutta seuraavasti: Jos esimerkiksi matalan kynnyksen työpajan nuori saa vuorokausirytminsä kohdalleen, alkaa peseytyä ja tavata ihmisiä, ei se välttämättä näy ainakaan välittömästi tilastoissa. Monet nuorisotutkimukset vahvistavat, että työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten kohdalla sosiaalinen kuntoutuminen on edellytyksenä sille, että muiden, esimerkiksi työllistymiseen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutukset olisivat kestäviä. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien palvelujen hyville käytännöille yhdistäviä tekijöiksi mainitaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportissa (Notkola ym. 2013) seuraavat elementit: nuoria käytännössä palveleva, pysyvä ja tarvittavasti pitkäaikaisesti henkilökohtaista ja yksilöllistä tukea tarjoava työntekijä (ohjaaja, valmentaja, tukihenkilö) nuorta auttava toimiva yhteistyöverkosto (työparityöskentely, tiimi, organisaatioiden välinen työryhmä) sekä palveluiden tarjoaminen nuorta lähellä ja keskitetysti (yhden luukun periaate, saattaen vaihtaminen, jalkautuva työ) 2.2 Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki nuorten kohdalla Varhaisella tuella viitataan sekä lapsen ikään, jolloin tarkoitetaan lapsen varhaisen kehityksen ja perheen hyvinvoinnin tukemista jo ennen lapsen syntymää sekä lapsen varhaisvuosina. Varhaisella tukemisella tarkoitetaan myös sitä, että tukitoimet kasvun ja kehityksen tueksi käynnistyvät mahdollisimman varhain. Varhaiseen tukeen liittyy ennaltaehkäisevä, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen riskitekijöihin sidoksissa oleva näkökulma. Nuoren osalta ennaltaehkäisyllä ja varhaisella tuella tarkoitetaan sitä, että pyritään tunnistamaan nuoren hyvinvointia uhkaavia riskitekijöitä sekä puuttumaan näihin riskeihin tarjoamalla nuorelle lähipiireineen tukea ennen kuin riskit muuttuvat suuriksi ongelmiksi. Riskitekijä voi olla ominaisuus, olosuhde tai tapahtuma, joka tietyissä olosuhteissa lisää häiriön tai ongelman todennäköisyyttä. Nuorten kohdalla riskitekijöinä on tunnistettu pitkälti samoja tekijöitä kuin nuorempienkin lasten ja perheiden hyvinvoinnin osalta.

7 Lasten ja nuorten hyvinvointia suojaavat ja toisaalta uhkaavat tekijät liittyvät lapseen ja nuoreen itseensä, perheeseen ja sen vuorovaikutussuhteisiin, nuoren sosiaaliseen verkostoon sekä viralliseen tuki- ja palvelujärjestelmään. Perheeseen liittyviä suojaavia tai vastaavasti riskitekijöitä voivat olla perheen sisäiset voimavarat tai niiden puute, kuten perheen historia, vanhempien ja lasten persoonallisuus ja lapsi- vanhempisuhde. Samoin perheen ulkoiset voimavarat, kuten perheen sosioekonominen asema vaikuttavat lapsen ja nuoren hyvinvointiin. Esimerkiksi vanhempien työttömyys tai pienituloisuus aiheuttavat usein hyvin konkreettista materiaalista niukkuutta ja osaltaan saattavat olla lisäämässä syrjäytymisriskiä nuoren elämässä. Tutkimusten mukaan nuorten syrjäytyminen onkin vahvasti yhteydessä perheen huono-osaisuuteen (Notkola ym. 2013, 244). Nuoruuteen kuuluu kuitenkin piirteitä hyvinvoinnin rakentumisen osalta, jotka ovat sille ikäkautena ja elämänvaiheena tyypillisiä. Nuoruus elämänvaiheena sisältää tärkeitä ja samalla joskus myös haasteellisia siirtymävaiheita, kuten itsenäiseen asumiseen siirtyminen ja kotoa lähteminen, perheen perustaminen ja siirtyminen koulutusmuodosta toiseen ja opiskeluelämästä työelämään. Koulutuksen nivelvaiheet ja muut nuoren elämän siirtymävaiheet ovat siis kriittisiä elämänvaiheita, joissa tarjottava tuki on syrjäytymisen ehkäisyn kannalta tehokasta toimintaa. Elämän siirtymävaiheet ovat myös käännekohtia ja mahdollisuuksia, jolloin kehitys voi saada positiivisen suunnan. Varhaisen tuen rakenteita ja toimintaa tarvitsevat erityisesti esimerkiksi peruskoulua päättämässä olevat vuotiaat nuoret, tai työelämään ja itsenäiseen elämään valmistautuvat nuoret ja nuoret aikuiset. Nuorten ja lasten osalta oppimisvaikeuksilla on todettu merkittävä yhteys nuorten myöhempiin ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen ongelmiin. Oppimisvaikeuksien riittävän laaja ja oikea-aikainen tunnistaminen ja oikeanlaiset tukitoimet ovatkin merkittävä koulutuksesta syrjäytymisen ennaltaehkäisyn muoto. Työllistymisen ja työelämästä syrjäytymisen näkökulmasta riskiä jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle kasvattavat luonnollisestikin puuttuva toisen asteen koulutus, joko opintojen keskeytymisen tai kokonaan koulutuksen ulkopuolelle jäämisen kautta. Työllisyyden ja opiskelujen ulkopuolelle jäämisen ohella nuoren kehityksen kannalta hyvillä sosiaalisilla suhteilla ja kokemuksella kuulumisesta yhteisöön on suuri merkitys hyvinvoinnin rakentumisessa. Kouluikäisten nuorten kohdalla yksinäisyys on usein ei-toivottua, ja voi liittyä esimerkiksi kiusaamiseen ja nuorten keskinäisiin hierarkioihin (Ollikainen 2012). Riskitekijöiden lisäksi on oleellista tarkastella myös nuoren hyvinvointia vahvistavia ja suojaavia tekijöitä sekä prosesseja, jotka vaikuttavat hyvinvoinnin ja kehitysriskien

8 syntyyn (Linqvist 2008, 12). Tällaisia suojaavia, resursseja luovia tekijöitä ovat esimerkiksi sosiaalinen tuki ja nuoren oma motivaatio, ongelmanratkaisutaidot sekä elämänhallinnan keinot. Resurssien vahvistamisen ja pystyvyyden tukemisen kautta voidaan tukea nuorta ja perheitä jo ennen kuin ongelmia ilmaantuukaan sekä vahvistaa perheiden ja nuorten omaa selviytymiskykyä vaikeissa elämäntilanteissa. 2.3 Nuorisotakuu ja Nuorisopalvelutakuu osana sosiaalihuoltolain uudistusta Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen nuorisotakuun tavoitteena on nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen ja nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen. Nuorisotakuun mukaisesti jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja jokaiselle alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle nuorelle tarjotaan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä työ-, työpaja-, työkokeilu-, opiskelu- tai kuntoutuspaikka. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, jonka kautta peruskoulun päättäneelle nuorelle koulutuspaikan ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa, oppisopimuksen kautta, työpajan tai kuntoutuksen kautta. Nuorisotakuun kautta on tavoitteena ensisijaisesti vaikuttaa nuorten työmarkkinoilta syrjäytymiseen. Nuorisotakuuta valmistellut työryhmä painotti valmistelutyössä nuorisotakuun kohdentamista erityisesti seuraaviin ryhmiin: nuoret, jotka eivät saa perusasteen jälkeen koulutuspaikkaa tai eivät suorita tutkintoa nuoret, jotka työttömänä työnhakijana hakeutuvat TE-toimistojen asiakkaiksi nuoret, joiden ei tiedetä olevan missään aktiivisessa toiminnassa tai jotka tarvitsevat muuta tukea Vuoden 2015 alusta voimaan tullut uusi sosiaalihuoltolaki pyrkii osaltaan vahvistamaan erityistä tukea tarvitsevien, myös nuorten asemaa ja heille tarjottavia palveluita sekä vahvistamaan sosiaalityön ja sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta. Sosiaalihuoltolakiin on kirjattu niin sanottu nuorisopalvelutakuu eli nuori saa moniammatillista tukea yhden palvelupisteen kautta niin kauan, kun hänellä on tarvetta sosiaalipalveluihin. Takuuseen kuuluu omatyöntekijä, palvelutarpeen arviointi ja kohdennettu sosiaalinen kuntoutus.

9 2.4 Ohjaamo-malli ja muut monialaiset nuorten palvelukokonaisuudet osana nuorisotakuun toimeenpanoa Monialaisten palvelukokonaisuuksien määrä niin nuorille, lapsille kuin lapsiperheille on kasvanut 2000-luvun aikana. Palvelujen yhdistämisen taustalla ovat palveluiden ja palvelujärjestelmän koettu hajanaisuus ja pirstaleisuus, joka tekee niiden saavuttamisen ja hahmottamisen vaikeaksi niin asiakkaalle kuin työntekijöillekin. Asiakkaiden palvelutarpeet ovat myös usein entistä monimuotoisempia ja kompleksisempia, joten tarvitaan rinnakkain työskentelyä ja osaamisen jakamista. Monialaisuus on ollut alusta lähtien nuorisotakuun toteuttamisessa perusperiaate niin nuorille suunnattujen palvelujen suunnittelussa, johtamisessa kuin itse palvelujen toteuttamisessakin. Samaan monialaisuuteen ja palvelujen kokoamiseen laajemmiksi kokonaisuuksiksi Nuorisolain mukaisesti kunnissa toimivat monialaiset nuorten palveluja ohjausverkostot ovat avainasemassa yhteistyön, nuorille suunnattujen palvelujen alueellisen seurannan ja suunnittelun toteutuksessa. Palvelujen toteutuksessa sektorikohtaisten, pirstaloituneiden palvelujen on todettu huonosti vastaavan nuorten moninaisiin palvelutarpeisiin. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtyjä toimia koskevassa raportissa todetaan nuorten nykyisin joutuvan asioimaan usealla luukulla, koska julkiset palvelut tuotetaan koordinoimattomasti ja hajanaisesti (Notkola ym. 2013, 8). Palvelujen integroimiseksi on nuorille suunnattuja palveluja suositeltu tuotettavaksi monialaisina, integroituina palvelukokonaisuuksina, jotka pohjautuvat elämänkaariajatteluun. Monialaisia, eri palveluntuottajat ja palvelumuodot yhdistäviä palvelukokonaisuuksia on nimetty Ohjaamo-mallin nimellä nuorisotakuun toteuttamisen yhtenä osana. Ohjaamolla tarkoitetaan nuorisotakuun yhteydessä alle 30-vuotiaille suunnattua matalan kynnyksen monialaista palvelua, joka edellyttää nuorten parissa työskentelevien toimijoiden tiivistä monialaista yhteistyötä. Ohjaamo-mallissa ovat mm. kunnat, Työ- ja elinkeinotoimisto, Kela, oppilaitokset, kolmas sektori, yritykset ja muut nuorten parissa työskentelevät toimijat. Ohjaamo- toiminnan rakentumista ja organisoitumista on määritelty esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön taholta seuraavasti: Ohjaamotoiminta pohjautuu eri organisaatioiden tieto-neuvonta-ja ohjauspalvelu-toimijoiden sekä sosiaali-ja terveydenhuoltopalvelutoimijoiden monipuoliseen ja toisia täydentävään osaamiseen sekä hyvään aiempaan yhteistyöhön. Ohjaamotoiminta perustuu luottamukseen ja kumppanuuteen ja luonteeltaan se on uudenlaista yhdessä toteutettua palvelua / toimintaa. Alkuvaiheessa Ohjaamo -toimintaa tarjotaan nuorille ja jatkossa kaikenikäisille. (Leminen 2014).

10 Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden lisäksi olennainen osa Ohjaamo-toimintaa ovat sosiaalinen kuntoutus, ryhmätoiminnot ja muut nuorten ohjausta ja elämänhallintaa tukevat toiminnot. Myös nuorten oma osuus toiminnassa korostuu: nuorten on tarkoitus olla aktiivisia toimijoita Ohjaamoissa. Ohjaamoilla voi olla monenlaisia ja -mallisia tapoja tuottaa palveluita paikkakunnan/alueen tarpeista ja verkostoista riippuen. Ohjaamossa on kyse siis kaikille avoimesta, matalan kynnyksen palvelutoiminnasta, joka erotuksena esimerkiksi TYP- toiminnalle ei edellytä asiakkuuden perustaksi työttömyysjaksoa tai muutakaan kriteeriä. Ohjaamo-palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen asiakkaan näkökulmasta, ja monialaiseen, sopimukselliseen yhteistyöhön palveluntuottajien ja eri toimijatahojen välillä. Ohjaamojen yhteisinä nimittäjinä ovat siis monialaisuus palvelujen tuottamisessa ja matala kynnys, joka tarkoittaa palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden lisäämistä. Monialaisia palvelukokonaisuuksia nuorille on viime vuosina kehitetty nuorille ja nuorille aikuisille eri puolilla Suomea. Mallia nuorten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen on haettu muun muassa Tanskasta, jossa laaditaan kuntatasolla nuorisostrategioita, ja niissä keskiössä on tarjota tukea nuorelle koordinoidusti yhdestä yksiköstä (Palola, Hannikainen- Ingman & Karjalainen 2012, 60). Tunnetuimpia monialaisia palveluyksiköitä ja toimintamalleja nuorille ovat Oulussa sijaitseva Byströmin talo, Joensuun avoin ammattiopisto Ohjaamo, Mikkelin Olkkari sekä Vantaan Kipinä. Niissä kaikissa monialaisuus toteutuu niin hallinnoinnin kuin toiminnankin tasoilla. Ne ovat pystyneet vakiinnuttamaan paikkansa alueen palvelujärjestelmässä osana nuorten hyvinvointia tukevia ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluja, sekä luomaan uudenlaisia palvelukonsepteja nuorille ja heidän perheilleen.

11 3 Nuorten palvelupaikan tarve Varkaudessa 3.1 Nuorten hyvinvointi sekä elinolot Varkaudessa Varkauden kaupungin Hyvinvointikertomuksessa vuosille todetaan, että valtaosa varkautelaisista nuorista voi hyvin. Myönteinen kehitys näkyy hyvinvointikertomuksen mukaan mm. Kouluterveyskyselyssä vuodelta Hyvinvointikertomuksessa nostetaan nuorten työttömyys ja toimeentulo-ongelmat sekä koulutuksen ulkopuolelle jääminen, joihin on tarpeen miettiä monialaisesti ratkaisuja (Varkauden kaupungin hyvinvointikertomus 2013). Varkaudessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 2409 kpl iältään vuotiasta lasta ja nuorta. Ikäkohorteittain tarkasteltuna suurimman ikäluokan muodostivat vuotiaat nuoret. Tulevaisuudessa nuorten ikäluokkien osuus tulee pienenemään väestöennusteen mukaan syntyvyyden laskun myötä. Taulukko 1. Varkauden vuotias väestö vuoden 2013 väestötietojen mukaan (Tilastokeskus 2013). Ikä Lkm vuotta Varkauden kaupungin osalta toisen asteen opiskelupaikkojen määrällinen riittävyys on yleisesti ottaen ollut hyvä. Viime vuosina yhteishaussa on jäänyt vuosittain yksittäisiä nuoria ilman opiskelupaikkaa, mutta lisähakujen kautta nuorille on löytynyt syksyyn mennessä jokin koulutuspaikka. Joitakin toisen asteen koulutuslinjoja on viime vuosina lakkautunut Varkaudesta, ja tulevaisuuden osalta ikäluokkien pienentyessä myös opiskelumahdollisuudet tulevat kapeutumaan. Tämä heijastuu luonnollisesti siihen, että opintojaan aloittavat nuoret valitsevat useinkin muun kuin ensisijaisen kiinnostuksen kohteensa. Lisäksi Itä-Suomessa nuoret muuttavat muuta maata aikaisemmin yksin asumaan osin juuri toisen asteen opintojen välimatkojen vuoksi. Toisen asteen opintoihin kiinnittyminen on ollut Varkaudessa, niin kuin laajemminkin Itä- Suomessa tarkasteltuna, ongelmallisempaa. Erityisesti tämä näyttäisi koskevan Varkaudessa ammatillisia opintoja, joista keskeyttäneiden määrä on ollut kasvusuuntaista 2010-luvulla. Negatiivisista syistä opintonsa keskeyttäneiden määrä oli Savon ammatti- ja

12 aikuiskoulun Varkauden kahden yksikön (ei sisällä lukio-opetusta) vuonna 2013 yhteensä 96 nuorta (aloituspaikkojen määrä 464) ja vuonna 2014 yhteensä 93 (aloituspaikkojen määrä 407) nuorta. Nämä negatiiviset keskeytysluvut eivät koske ainoastaan varkautelaisia opiskelijoita, vaan sisältävät kaikki negatiivisiksi määritellyt keskeytykset. Erityisesti ne nuoret, jotka keskeyttävät opinnot negatiivisista syistä, tai jotka eivät hae apua opintojensa vaikeuksiin, ovat vaarassa joutua syrjään koulutus- ja työuralta ja tarvitsisivat monialaista tukea. Vaikka suoranaisesti Varkauden tilanteeseen tuotettua tietoa toisen asteen keskeyttämisen syistä ei olekaan olemassa, valtakunnalliset tutkimukset (Kouvo, Stenström, Virolainen & Vuorinen- Lampila 2011) kertovat että koulutuksen keskeyttämisen syyt ovat hyvin moninaisia. Niihin liittyy niin yksilötason tekijöitä, kuten eri tekijöistä johtuvia opiskeluvaikeuksia, puutteellisia elämänhallintataitoja ja motivaatiokysymyksiä kuin koulutuksen ja oppilaitoksen sisäisiä tekijöitä. Ohjauksen merkitys koulutukseen kiinnittymisessä ja sitoutumisessa korostuu kaikilla koulutusasteilla, mutta erityisen tärkeää se on toisen asteen ammatillisiin opintoihin hakeutumisvaiheessa sekä opintojen alussa. (emt., ) Toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen näkyy luonnollisesti heikompina työllistymismahdollisuuksina sekä riskinä syrjäytymiskehitykseen. Pelkän perusasteen suorittaneita työnhakijoita vuotiaita on Varkaudessa yhteensä 205, kun vastaavasti esimerkiksi asukasluvultaan lähes samankokoisessa kaupungissa, Iisalmessa vastaava luku on 156. Toisen asteen opintojen keskeyttäneet ohjautuvat pääsääntöisesti etsivän nuorisotyön piiriin, joka on tärkeässä asemassa koulutuksesta ja työelämästä ulosjäävien nuorten tavoittamisessa sekä heidän ohjaamisessaan palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyö on aloittanut toimintansa kaupungin toimintana vuoden 2012 alusta OKM: n hanketuella, ja vuonna 2015 etsivässä nuorisotyössä toimii kaksi ja puoli työntekijää. Etsivää nuorisotyötä ei ole toistaiseksi vakinaistettu kaupungin omaksi toiminnaksi, vaikkakin etsivään nuorisotyön tehostaminen on kaupunkistrategiassa yksi päälinjaus. Vuonna 2013 etsivän nuorisotyön piiriin hakeutui tai etsivä nuorisotyö tavoitti yhteensä 103 nuorta. Vuonna 2014 etsivän työn tavoittamien nuorten määrä oli kasvussa, ja tuolloin etsivä työ tavoitti yhteensä 147 nuorta (vahvistamaton tilasto). Etsivän nuorisotyön mukaan nähtävissä on aikaisempaan enemmän se, että nuoret itse sekä nuorten vanhemmat ottavat suoraan yhteyttä nuoresta etsiviin. Varkauden hyvinvointikertomuksen toteama siitä, että valtaosa varkautelaisista nuorista voi hyvin, pitänee varmastikin paikkansa. Yhtälailla kasvavana kuvastuu se joukko nuoria, joka ei voi niin hyvin tai joka voi erittäin huonosti. Polarisaatiokehitys nuorten

13 hyvinvoinnissa on valtakunnallinen ilmiö (Autio, Eräranta & Myllyniemi 2008), ja se näyttäytyy myös Varkaudessa nuorten hyvinvoinnin indikaattoreissa. Yhtenä indikaattorina, jolla nuorten syrjäytymistä tarkastellaan, on toimeentulotuen saajien määrä. Varkaudessa nuorten, vuotiaiden kohdalla toimeentulotukea saaneiden määrät ovat huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa korkeammalla: vuonna 2013 toimeentulotukea saaneiden vuotiaiden osuus prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä oli Varkaudessa 27,7 % ja koko maassa 14,9 %. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden määrässä suhde oli samankaltainen; Varkauden osalta osuus oli 5,5 % ja koko maassa vastaava luku oli 3,4 %. Toimeentulotuen ollessa viimesijainen perusturva niille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja muihin etuuksiin, ja saajien määrät kertovat jotakin niiden nuorten määristä, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Nuorten hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin kehityskaaret heijastuvat osaltaan myös palvelujen, ja varsinkin niin sanottujen erityispalvelujen kysyntään. Varkaudessa Lasten ja nuorten keskus Nikula vastaa kaupungin perustason lasten ja nuorten mielenterveystyöstä, koulupsykologisesta työstä sekä perheneuvonnasta. Kokonaisuutena 2010-luvulla sielläkin asiakasmäärät ovat nuorten osalta olleet kasvusuuntaisia. Kasvanut palvelujen tarve on osaltaan heijastunut jonoina palveluihin. Samoin kuntouttavan työtoiminnan osalta asiakasmäärät ovat olleet kasvusuunnassa vuodesta 2013 lähtien. Syrjäytymistä kuvaavien lukujen ja tilastojen kerääminen on osoittautunut vaikeaksi, sillä yksittäistä lukua tai tilastoa josta syrjäytyminen ilmenisi, ei ole. Lapsen ja nuoren syrjäytymisessä on kyse pitkän, asteittaisen ja etenevän prosessin lopputuloksesta eikä tilasta, jota voidaan mitata. Tästä syystä yksittäiset indikaattorit eivät tavoita kokonaisuutta. Kuitenkin niistä välittyy kuva, jonka ammattilaisten näkemykset myös vahvistavat: Varkaudessa on suuri joukko nuoria ja nuoria aikuisia, jotka tarvitsevat vahvaa ja intensiivistä tukea ja että tukea pitäisi pystyä saamaan nykyistä varhaisemmassa vaiheessa ja huomattavasti helpommin.

14 3.2 Nuorten ajatuksia ja kehittämisideoita nuorille suunnattujen palvelujen nykytilanteesta Varkaudessa Nuorten Palvelupaikka- hankkeessa haastateltiin kesällä ja alkusyksystä 2014 eri-ikäisiä nuoria liittyen heidän näkemyksiinsä nuorille suunnattujen palvelujen nykytilanteesta Varkaudessa. Haastatteluilla kartoitettiin nuorten mielipiteitä siitä, mitkä ominaisuudet palvelujen toteutuksessa tekevät niistä vaikeasti tai vastaavasti helposti lähestyttäviä ja saavutettavia. Nuoret miettivät sitä, mitä he kaipaavat oman elämänsä tueksi ja millainen olisi nuorten mielestä paikka tai palvelu, johon kynnys olisi matala. Samalla nuorilta pyydettiin ideoita siitä, miten he kehittäisivät nuorille suunnattuja palveluja ja toimintoja. Tavoitteena oli nuorten palveluodotusten kartoittaminen mahdollisimman laajasti. Nuoria haastateltiin yksin, pareittain ja ryhmäkeskustelujen kautta, ja heidät tavoitettiin haastateltaviksi nuorille suunnattujen palvelujen kautta (mm. Nuorten Paja, Kotiovi omalla nimellä- hanke) sekä nuorisovaltuusto WANUVA: n kautta. Haastatteluihin osallistui kaikkiaan eri-ikäistä 53 nuorta hyvin erilaisten elämäntilanteiden keskellä. Osa nuorista opiskeli, osa oli työttömänä, osa erilaisissa työllistämistoimenpiteissä tai töissä. Samoin asumistilanne ja elämäntilanne vaihtelivat haastateltavien osalta suuresti. Haastatteluihin osallistuminen oli nuorille vapaa-ehtoista ja anonyymiä, haastateltavien henkilötietoja ei kysytty. Haastattelut olivat luonteeltaan vapaamuotoisia, enemmän keskustelutyylisiä tilaisuuksia. Nuoret nimesivät asioita tai elämäntilanteita, joihin kokivat tarvitsevansa apua tai joihin ajattelivat nuorten yleisemminkin tarvitsevan apua. Yleisesti lähes kaikki haastatellut nuoret kokivat tarvitsevansa neuvoja ja tukea omien asioidensa hoitamiseen, kuten virastoissa asiointeihin, erilaisten lomakkeiden täyttämiseen ja kokonaisuuden hallintaan. Tuen tarpeet olivat hyvin vaihtelevia; osalle riittävä palvelu tai apu oli konkreettinen neuvonta jossakin kysymyksessä. Osa nuorista taas toi esiin sen, että tarvitsisi tukea monella elämänalueella. Nuoret toivat esiin sen, että on vaikea hakea apua tai hoitaa asioitaan, jos ei edes tiedä palvelujen olemassaolosta tai mistä konkreettisesti hakea apua. Nuorten kaipaama tuki asioiden hoitamiseen oli osin hyvin konkreettista asioimistukea, kuten kulkemiseen liittyvien ongelmien pohdintaa ja niissä avustamista. Osin kyse oli palveluohjauksen tarpeesta; nuoret kaipasivat tietoa siitä, mihin asioihin, mistä ja miten tukea ja apua voi saada. Paljon kyse oli myös rinnalla kulkijan tarpeesta vaikeiksi koetuissa asiointitilanteissa, ja ne liittyivät nuoren omiin kokemuksiin ja tunteisiin liittyen omiin

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42 Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot

Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta

Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta Uudestaan työpajalle tulleet nuoret kokemuksia toiminnasta Sonja Makkonen Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Makkonen,

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Dialoginen verkostojohtaminen

Dialoginen verkostojohtaminen B4:2013 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Dialoginen verkostojohtaminen alueellisessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistyössä Markus Salonen Dialoginen verkostojohtaminen alueellisessa lasten,

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot