OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos kortteliin 770 (Härkävehmaankatu 1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos kortteliin 770 (Härkävehmaankatu 1)"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos kortteliin 770 (Härkävehmaankatu 1) Hyvinkään kaupungin 08. kaupunginosan korttelia 770 koskeva asemakaavan muutos 08:032 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutoksen laatiminen Hyvinkään kaupungin 08. kaupunginosan kortteliin SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI Suunnittelualue (kortteli 770) sijaitsee noin 1,2 km päässä kaupungin ydinkeskustasta luoteeseen. Kortteli sijoittuu Vieremän-, Vaiveron- ja Härkävehmaankadun rajaamalle alueelle ja sen pinta-ala on noin 0,82 ha. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti on Sveitsinpuiston ja Härkävehmaan koulun läheisyydessä, punaisella rajatulla alueella. 2 TAVOITTEET JA PERUSTEET ASEMAKAAVAMUUTOKSELLE Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen kortteliin 770, jonka rakennukset kuuluvat Hyvinkään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan. Tonttijaon mukaisen tontin 1 ja tonttien 2 sekä 3 kohdalla muutetaan käyttötarkoitusta ja tarkistetaan muita kaavamääräyksiä, koska ne eivät kaikilta osin vastaa nykytilannetta. Lisäksi tonttijaon mukainen tontti 1 jaetaan kaavamuutoksella kahdeksi tontiksi. Kaikilla kolmella tontilla on runsaasti rakennusoikeutta jäljellä ja niiden rakennuskantana on pientaloja piharakennuksineen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen niin, että nykyiset rakennukset on mahdollista säilyttää. Tämä osaltaan toteuttaa kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman tavoitteita. 3 LÄHTÖTIEDOT Nykytilanne ja alueen lähiympäristö Kortteli 770 lähiympäristöineen on osa kaupungin merkittävää kulttuuriympäristöä. Korttelin 770 vanhan rakennuskannan lisäksi lähistöllä on mm. Sveitsin puisto, Sveitsin rinteen koulu, Sveitsin uimala, Härkävehmaan koulu, Rantasipi-hotelli ja Rietinpuiston asuntoalue. Kortteli 770 muodostuu kolmesta tontista, joissa on omakotitalot sekä tonteilla 1 ja 2 lisäksi piharakennukset. Talojen pihat ovat isoja ja avaria sekä niillä on runsas ja vahva puusto; erityisesti Härkä- 1

3 vehmaankadun puolella. Puusto koostuu pääasiassa isoista koivuista ja männyistä sekä muutamista kuusista. Tontin 1 asuinrakennus (Talo Nemes) on suunniteltu vuonna 1932 ja se on valmistunut Talossa on 20-luvun uusklassimin piirteitä (mm. ikkunajako, ovi- ja ikkunamalli) ja toisaalta viitteitä funktionalismiin; pyöreä veranta nauhaikkunoineen ja kattoterasseineen. Talo on aumakattoinen kaksikerroksinen rapattu omakotalo, jossa on myös pieni kellari. Rakennus on kerrosalaltaan n. 212 k-m 2. Tontin länsipäädyssä sijaitsee yksikerroksinen lautaverhoiltu talousrakennus, joka on n. 71 k-m 2 suuruinen. Tontin rakennuksia remontoitu vuosien varrella, muuta talojen julkisivuissa on kuitenkin säilynyt alkuperäinen ilme. Tontilla 2 on vuonna 1937 valmistunut hirsirunkoinen puolitoistakerroksinen omakotitalo, joka on pinta-alaltaan n. 130 k-m2 suuruinen. Talon erikoisuus on, omakotitaloille epätyypillinen, kaareva kattoharja. Autotalli-/talousrakennus on tiilirunkoinen ja vaaleaksi rapattu talo, joka on suuruudeltaan n. 99 k-m 2. Tontilla 3 sijaitsee 684 k-m 2 suuruinen vuonna 1960 valmistunut asuinrakennus: Villa Nemes, joka oli valmistuessaan tarkoitettu yksityiskodiksi. Talon on suunnitellut Aarne Ervi vuonna Talossa on sen jälkeen toiminut Marjaana-koti kuurosokeille. Nykyisin rakennus tunnetaan nimellä Villa Petriina. Rakennus sijoittuu rinteeseen siten, että osa talosta on kaksikerroksinen ja pääosa on yhdessä tasossa. Kattomuotona on erittäin loiva pulpettikatto. Julkisivuissa on paljon lasipintaa ja alumiinilevyä sekä kahitiiltä. Taloon on tehty vuosien saatossa jonkin verran muutoksia, joista isompi n. 250 k- m 2 laajennus on vuodelta Kuva 2. Villa Petriina. Korttelin 770 eteläpuolella sijaitsee 1960-luvun alussa valmistunut Härkävehmaan koulu, jonka on suunnitellut arkkitehti Jorma Järvi vuonna Koulu on matala, pitkänomainen ja pääosin yksikerroksinen rakennus, joka sijaitsee puistomaisessa ympäristössä mäntymetsän keskellä. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Sveitsin puisto ulkoilualueineen. Puisto on kokonaisuudessaan noin 200 hehtaarin suuruinen. Luoteispuolella, Vieremänkadulla on muutama rinteeseen sijoitettu omako- 2

4 titalo sekä yksi tyhjä tontti. Talot ovat ja 70-luvulta. Pohjoispuolella on nelikerroksinen vuonna 1970 valmistunut punatiilinen kerrostalo. Kaakkoispuolella on 1970-luvun alkupuolella rakentuneita pitkähköjä nelikerroksisia lamellikerrostaloja. Vaiveronkadulla, suunnittelualuetta vastapäätä, on muutamia muuta lähiympäristöä uudempaa kerrostalotuotantoa, jotka ovat rakentuneet 1980-luvun lopulla. Ne ovat 3-4 kerroksisia vaalean sävyisiä betonielementtitaloja. Vaiveronkadun varsi, korttelin 770 lähistöllä, käsittää paljon luvulla rakennettuja kaksikerroksisia omakoti- ja pienkerrostaloja. Kuva 3. Talo Nemes on 1930-luvulta (tonttijaon mukainen tontti 1). 3

5 Kuva 4. Omakotitalon erikoisuus on kaareva katon harja (tontti 2). Kaukolämpöputkisto ja muu kunnallistekninen verkosto kulkee Vaiveronkadulla sekä korttelin 770 pohjoispuolelta Vieremänkatua pitkin. Maanomistus Korttelin 770 tontit ovat yksityisessä omistuksessa. Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustaajaman osayleiskaavan ja se on saanut lainvoiman Kortteli 770 sijoittuu yleiskaavassa erillispientalojen alueelle (AO). Pääosa kerrosalasta varataan erillispientaloja varten. Alueen tonttitehokkuudeksi suositellaan e=0,2 0,3. Alue sijoittuu ruuturasteroidulle alueelle, joka tarkoittaa korttelin kuuluvan arvokkaaseen kulttuuriympäristöalueeseen. Alueen arvokkaat piirteet tulee säilyttää asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Kortteli sijaitsee myös yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella (sininen aaltoviiva). Kuva 5. Kortteli 770 on yleiskaavassa AO-, pohjavesi- ja arvokkaalla kulttuuriympäristöalueella. Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa kaikkiaan kolme asemakaavaa. Korttelin 770 tontilla1 on voimassa vahvistettu asemakaava. Tontin pinta-ala on m 2. Tontin käyttötarkoitus asunto- ja liikekortteli, jolla on rakennusoikeutta 944 k-m 2 (e=0,4). Käyttämätöntä rakennusoikeutta tontilla n. 661 k-m 2 ja pakollinen kerrosluku on kaksi. Tontin 2 asemakaava on tullut voimaan ja siinä sen käyttötarkoitus on yhdistettyjen liikeja asuntokerrostalojen korttelialuetta (ALK). Tontin pinta-ala on m 2. Rakennusoikeus tontilla on 822 k-m 2 (e=0,4), josta on käyttämättä n. 593 k-m 2 ja kerrosluvuksi on osoitettu kaksi. 4

6 Tontin 3 käyttötarkoitukseksi on osoitettu vanhusten tai muiden erityisryhmien hoitokodin korttelialue (AS-1). Kaava on tullut voimaan Pinta-alaltaan tontti on m 2 ja sille on osoitettu rakennusoikeutta 973 k-m 2 (e=0,35), josta on käyttämättä n. 289 k-m 2. Tontin kerrosluvuksi on määritelty kaksi. Katualueella on voimassa sama kaava kuin tontilla 1 eli vahvistettu asemakaava. Katualueelle ei ole suunnitteilla muutoksia vaan ko. alue on mukana kaavamuutoksessa kaavateknisesti syystä. Kuva 6. Ote ajantasakaavasta. Suunnittelualueelle sijoittuu kolme eri-ikäistä asemakaavaa. Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma Korttelin 770 rakennukset sisältyvät Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma. Korttelin 770 tontilla 3 sijaitsee Marjaana-koti (Villa Nemes), jonka valintaperusteena on, että se on arkkitehtonisesti arvokas moderni yksityiskoti. Se on myöhemmistä muutoksista huolimatta säilyttänyt tunnusomaiset piirteensä. Hoitosuunnitelmassa esitetään alkuperäisen arkkitehtuurin ja materiaalien säilyttämistä. Kyseisen korttelin tonttien 1 ja 2 rakennuksista ei ole kohde-esittelyä hoitosuunnitelman luonnoksessa, mutta ne ovat kuitenkin osa arvokasta kulttuuriympäristöä. Korttelin 770 ympäristössä on muitakin kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan kuuluvia kohteita: Sveitsinrinteen koulu (suunnittelijoina arkkitehdit Jorma Järvi ja Raimo S. O. Valjakka), Sveitsin uimala (suunnittelijana Raimo S. O. Valjakka), Härkävehmaan koulu, Rantasipi-hotelli (suunnittelijana arkkitehti Martti Jaatinen) ja Rietinpuiston asuntoalue (suunnittelijoina arkkitehdit Lauri Silvennoinen ja Raimo S. O. Valjakka sekä rakennusarkkitehti Martti Järvinen). Muut suunnitelmat Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyö on parhaillaan tekeillä. Suunnitelma ohjaa puiston kehittämistä. 5

7 4 VAIKUTUSTEN ARVIONTI Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Tämän alueen kaavaa laadittaessa erityistä huomiota kiinnitetään uuden rakentamisen sopeutumiseen ympäristöön sekä tutkitaan olemassa olevien rakennusten suojelun tarvetta ja ylipäätään vaikutukset osana Sveitsin aluetta. Vaikutusten arvioinnilla tarkennetaan myös alueen suunnittelun tavoitteita. 5 OSALLISET Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön käyttäjät Kaupungin toimialat: o tekniikka ja ympäristö: kunnallistekniikka (kadunsuunnittelu, liikennesuunnittelu, puistoyksikkö), tonttipalvelut, rakennusvalvonta, ympäristöpalvelu, Hyvinkään Vesi o sivistystoimi: kulttuurihistoriallinen osasto, perusturva Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Verkonrakentajat: Caruna Oy, Hyvinkään Lämpövoima Oy 6 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Vireilletulo (tammikuu 2015) Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen tammikuussa Asemakaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kirjeitse naapuritonttien omistajille ja haltijoille sekä muille nimetyille osallisille. Kaupungin yhteistyötahoille sekä verkonrakentajille ilmoitetaan sähköpostitse. Vireilletulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville ja siihen voi tutustua kaavoitusyksikössä sekä kaupungin www-sivuilla. Luonnosvaihe (talvi/kevät 2015) Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen laitetaan nähtäville 30 päivän ajaksi Teknisen keskuksen kaavoitusyksikön ilmoitustaululle (Suutarinkatu 2, 2. krs.) sekä kaupungin verkkosivuille. Luonnosvaiheen kuulemisesta tiedotetaan nimetyille osallisille ja yhteistyötahoille joko kirjeellä tai sähköpostin välityksellä. Lisäksi luonnosvaiheen kuulemisesta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa ja kaupungin www-sivuilla. Tässä vaiheessa osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaluonnosta koskevia mielipiteitä joko kirjallisesti tai suullisesti ilmoituksessa mainittuna ajankohtana. Mielipiteet tutkitaan kaavoitusyksikössä ja huomioidaan tavoitteiden puitteissa mahdollisuuksien mukaan. Mielipiteitä käsitellään tarvittaessa kaavakäsittelyn yhteydessä teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Ehdotusvaihe (kesä/syksy 2015) Suunnitelma muokataan asemakaavaehdotukseksi, jonka kaupunginhallitus asettaa teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (Tekninen keskus/kaavoitusyksikkö). Tässä vaiheessa nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa ja kaavaehdotuksesta saa tarvittaessa jättää kirjallisen muistutuksen kuulutuksessa esitetyllä tavalla. Nähtävillä olon jälkeen mahdolliset muistutukset käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kaupungin hallituksessa ja tutkitaan suunnitelman muuttamistarve. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen sen jälkeen, kun asia on käsitelty teknisessä lautakunnassa. 6

8 Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo Asemakaavaehdotus hyväksytään kaupunginhallituksessa. Hyväksymisestä ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä nähtävillä oloaikana kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymispäätöksestä voi edelleen valittaa 30 vrk kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle. Valitusajan päätyttyä kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kaupungin internet-sivuilla Koko kaavaprosessin ajan kaavoituksen kotisivuilta (www.hyvinkaa.fi) löytyy tietoja kaavasta ja sen etenemisestä. 7 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta määrätään MRL:n 63 :ssä. Suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa ja se on mahdollisine päivityksineen koko kaavaprosessin ajan nähtävillä kaavoituksen verkkosivuilla sekä saatavilla kaavayksiköstä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavayksikköön asian valmistelijalle, asemakaavasuunnittelija Jari Mettälälle. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 64 ) nojalla osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. VALMISTELIJA asemakaavasuunnittelija Jari Mettälä Yhteystiedot: p Postiosoite: HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Käyntiosoite: Kaavoitus Tekninen keskus/kaavoitus PL 21 Suutarinkatu 2 D, Hyvinkää (II kerros) Hyvinkää PÄIVÄYS Hyvinkäällä 20. marraskuuta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosaa koskeva asemakaava 28:007 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 11.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo Hyvinkään kauungin 6. kauunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 01.04.2014 LASITALO Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. Kaavan/ suunnitelman nimi KASSATALO Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1643/2013 Kaavatunnus 200009 7.10.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 29.10.2014 Diaari nro AKAA 689/2013 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 26.2.2015, päivitetty x.x.2015 Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto ALAKAUPUNGIN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS ASEMAKAAVA KOSKEE SEURAAVIA KORTTELEITA 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 401, 403, 404, 405, 406,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot