Eduskunnan puhemiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 18/2008 vp Ikääntyvien henkilöiden asumishankkeen rahoitus Eduskunnan puhemiehelle Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa peräänkuulutetaan uutta yhteisöllisyyttä. Hallitusohjelman sosiaali- ja terveyspalveluja koskevassa kohdassa asetetaan keskeiseksi tavoitteeksi vanhusten huollossa ja palveluiden kehittämisessä ikääntyneiden toimintakyvyn, omatoimisuuden ja itsenäisen suoriutumisen vahvistaminen. Asumisen suhteen ohjelmassa todetaan, että "erityisryhmien investointiavustusten myöntämistä jatketaan painopisteen ollessa vanhusten asumisessa." Hallitusohjelman tavoitteena on myös selvittää asuntorahaston tukien käyttöalueen laajentamista palveluasumisessa. Vastaavasti ehdotuksessa valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi esitetään seuraavaa: "Väestön ikääntymiseen ja erityisryhmien tarpeisiin on kiinnitettävä huomiota asuntopolitiikassa ja erityisesti asumiseen liittyvässä palvelutarjonnassa." Aktiiviset seniorit ry Helsingissä ja Kuopion seudun Tiiminki ry Siilinjärvellä ovat kehittäneet tahoillaan uudenlaista yhteisöllisyyteen ja omaehtoisuuteen perustuvaa asumismallia ikääntyvien ihmisten asumiseen ja kotona selviytymiseen. Keskeisiä elementtejä näissä ovat oma normaali asunto, yhteinen ruokasali, harrastustilaa, yhdessä tuotettu perusruokapalvelu, harrastus- ja virkistystoiminta sekä osittain myös kiinteistöpalvelut. Ajatuksena on, että naapureista, lähimmäisistä, pidetään huolta. Tällainen malli on omiaan edistämään ikääntyvien kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Se alentaa myös merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia, kun yhteisön jäsenten kyky selviytyä ja asua yksin pysyy pitkään yllä. Helsingin hanke toteutettiin omistusasuntoratkaisuna noin kaksi vuotta sitten. Siilinjärven hanke on tarkoitus toteuttaa vuokra-asuntopohjalta, koska hankkeessa on katsottu, että siten voidaan parhaiten varmistaa yhteisöllisyyden jatkuvuus asukkaiden vaihtuessa. Lisäksi malli mahdollistaa mukaantulon myös niille, jotka eivät voi hankkia omistusasuntoa. Siilinjärvellä on kuitenkin törmätty siihen, että talolle ei vuosien selvittelyn jälkeenkään löydy rahoitusmallia ARA:n rahoituksen kautta eivätkä yksityiset rahoittajatahot halua lähteä sijoittajiksi Helsingin seudun ulkopuolelle. Hankkeen valmistelu on ollut pysähdyksissä jo kolme vuotta, vaikka talolle on kunnan tonttivarauskin olemassa. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mitä hallitus esittää ratkaisumalliksi perusteluissa kuvatun kaltaiseen, vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan perustuvaan ikääntyvien asuinhankkeeseen, jolla on yhteiskunnan kannalta tarpeellinen ja perusteltu lähtökohta ja joka täyttää hallitusohjelman keskeisiä ikääntyvien asumis- ja hyvinvointitavoitteita ja Versio 2.0

2 miten hallitus konkreettisesti toteuttaa linjaustaan erityisryhmien, kuten vanhusten, asumisen investointiavustusten myöntämisessä? Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2008 Hannakaisa Heikkinen /kesk 2

3 Ministerin vastaus KK 18/2008 vp Hannakaisa Heikkinen /kesk Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Hannakaisa Heikkisen /kesk näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 18/2008 vp: Mitä hallitus esittää ratkaisumalliksi perusteluissa kuvatun kaltaiseen, vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan perustuvaan ikääntyvien asuinhankkeeseen, jolla on yhteiskunnan kannalta tarpeellinen ja perusteltu lähtökohta ja joka täyttää hallitusohjelman keskeisiä ikääntyvien asumis- ja hyvinvointitavoitteita ja miten hallitus konkreettisesti toteuttaa linjaustaan erityisryhmien, kuten vanhusten, asumisen investointiavustusten myöntämisessä? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Hallitusohjelman mukaan asuntopolitiikassakin varaudutaan väestön ikääntymiseen. Yhtenä politiikkatoimenpiteenä jatketaan erityisryhmien investointiavustuksien myöntämistä painopisteen ollessa vanhusten asumisessa. Investointiavustuksilla vanhusväestön käyttöön jo vuosina rahoitettujen asuntojen lukumäärä on Sekä asuntojen rakentamista, perusparannusta että hankintaa on avustettu. Asunnoista on suuri osa muistihäiriöisille ja huonokuntoisille vanhuksille tarkoitettuja palveluasuntoja. Avustuksia vanhuksille tarkoitetuille asuinkohteille on myönnetty mainittuna ajanjaksona 69,2 miljoonaa euroa, joka on yli puolet kaikkiaan investointiavustuksina myönnetyistä 123,8 miljoonasta eurosta. Vuonna 2008 voidaan investointiavustuksia myöntää yhteensä 85 miljoonaa euroa. Vaikka avustusvaltuutta on lisätty edellisvuotisesta 40 miljoonalla eurolla, hakemusten runsauden vuoksi ei kaikille hyväksyttävissä oleville kohteille voida myöntää avustusta. Investointiavustusten myöntämistä koskee laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004), jatkossa investointiavustuslaki. Investointiavustusta voidaan myöntää vuokratalokohteelle silloin, kun samaan rakennus- tai korjaushankkeeseen tai hankintaan myönnetty laina on hyväksytty korkotukilainaksi. Tuki voidaan myöntää paitsi kunnalle tai muulle julkisyhteisölle myös yhteisölle, joka on nimetty vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa (602/2001) tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi sekä yhtiölle, jossa määräysvalta on edellä mainitunlaisella yhteisöllä. Mainitunlainen nimeämismenettely on tarpeen muun muassa sen vuoksi, että Euroopan yhteisön alueella on myös asuntotuotantoon suunnattavan valtiontuen myöntämisen suhteen noudatettava tiettyjä edellytyksiä, jotta tuki olisi yhteismarkkinoille sopivaa. Investointiavustuslaissa on säädetty avustuksensaajalle vielä lisäedellytyksiä, koska vuokratalokohteet ovat tavanomaista vaativampia sekä taloudellisesti että talon toiminnan kannalta. Investointiavustusta voidaan myöntää vain, jos asuinrakennus ja asunnot soveltuvat erityisryhmään kuuluvien käyttöön ja kyseisenlaisille asunnoille on pitkäaikaista asunnontarvetta paik- 3

4 Ministerin vastaus kakunnalla, asuinkohteen sijaintikunta puoltaa avustuksen myöntämistä sekä jos asuinkohteen hankesuunnitelman on sellainen, että hanke voidaan todeta kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perustelluksi. Avustusta voidaan myöntää enintään 5, 20 tai 35 prosenttia hyväksytyistä rakentamis-, perusparannus- tai hankintakustannuksista. Silloin kun avustus myönnetään, avustaa voidaan myös välittömästi asumista palvelevia tiloja kuten yhteistiloja, sauna- ja pesulatiloja sekä ruokasaleja ja keittiöitä sekä henkilökunnan tiloja ja kuntoutustiloja. Investointiavustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Ympäristöministeriö ohjaa tulosohjauksella investointiavustusten myöntämistä. Ohjauksessa on painotettu muun muassa sitä, että avustuspäätöstä tehtäessä on syytä riittävästi kiinnittää huomiota siihen, että kohteen asuin- sekä muilla tiloilla on pitkällä aikavälillä riittävästi käyttöä. Erityisryhmien asumisen tarpeen arviointiin sekä valtakunnantasolla että kuntatasolla on tuotettu tietoa ja mallinnettu tarvearviointia. Edellä olevassa on kuvailtu yleisesti avustusten myöntämisessä huomioon otettavia asioita. Tässä ei ole pyritty arvioimaan kysymyksessä mainittujen toimijoiden kelpoisuutta saada nimeäminen tai hankkeiden sopivuutta avustettaviksi. Mainitut seikat ratkaisee ARA harkintansa perusteella kunkin toimijan ja haetun hankkeen osalta ottaen huomioon myös määrärahatilanteen. Vaikka keskusteluja on käyty, kysymyksessä mainitun vuokratalon rahoittamiseksi ei ARA:n ilmoituksen mukaan ole sille jätetty hakemusta. Kirjallisessa kysymyksessä esitetyt Siilinjärven vuokra-asuntokohteen toteuttamisen ongelmat eivät liity rahoitusmallin puutteeseen vaan siihen, että pitäisi olla lain ehdot täyttävä ja riskinkantoon halukas yleishyödyllinen asuntoyhteisö rahoituksen hakijaksi ja vuokratalon omistajaksi. Kuopion seudun Tiiminki ry ei ole hakenut tällaista asemaa eikä kysymyksen mukaan ole löytynyt muitakaan kiinnostuneita tahoja, joille voitaisiin myöntää rahoitusta. Väestön ikääntyessä tulee asumiseen liittyvien yhteisöllisyyden eri muotojen olla riittävästi huomion kohteena, koska näin voidaan vähentää muun muassa vanhusten kokemaa yksinäisyyttä. Myös omaehtoista toimintaa sen eri muodoissa on syytä tukea jo pelkästään taloudellisten näkökohtienkin vuoksi. Toimivat ratkaisut saatetaan löytää tekemällä yhteistyötä eri tahojen kesken. Vuokra-asuntokohteen toteuttajina ja asumiseen liittyvän palvelutarjonnan ja muun toiminnallisen sisällön kehittäjinä voivat toimia yhteistyössä eri tahot, joilla kullakin on hyvä asiantuntemus omalta erityisalueeltaan. Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2008 Asuntoministeri Jan Vapaavuori 4

5 Ministerns svar KK 18/2008 vp Hannakaisa Heikkinen /kesk Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 18/2008 rd undertecknat av riksdagsledamot Hannakaisa Heikkinen /cent: Vad förslår regeringen som lösning på frågan om det ur samhällets synpunkt nödvändiga och motiverade boendeprojekt för äldre som beskrivs i motiveringen och som grundar sig på frivillig medborgaraktivitet och uppfyller regeringsprogrammets centrala mål i fråga om boende och välfärd för äldre personer och hur ämnar regeringen rent konkret genomföra sina principer vid beviljandet av investeringsunderstöd för boende för grupper med särskilda behov, t.ex. åldringar? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: Enligt regeringsprogrammet förbereder man sig också inom bostadspolitiken inför den åldrande befolkningens behov. En sådan åtgärd är att fortsätta att bevilja investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov med tyngdpunkten lagd på de äldres boende. Redan under åren finansierades bostäder för äldre personer genom investeringsunderstöd. Understöd har givits för byggande, ombyggnad och anskaffning. En stor del av bostäderna är servicebostäder avsedda för äldre personer med minnesstörningar och med svag hälsa. Under den ovannämnda perioden beviljades 69,2 miljoner i bidrag till boenden för äldre, vilket är mer än hälften av det totala belopp på 123,8 miljoner som beviljats i investeringsunderstöd. År 2008 kan sammanlagt 85 miljoner euro beviljas i investeringsunderstöd. Fastän fullmakten att bevilja bidrag har utökats med 40 miljoner euro jämfört med föregående år, kan till följd av det stora antalet ansökningar understöd inte beviljas för alla godtagbara objekt. Lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004), nedan investeringsunderstödslagen, gäller beviljande av investeringsunderstöd. Investeringsunderstöd kan beviljas hyreshus eller hyresbostäder när lån som beviljats för samma byggnads- eller renoveringsprojekt eller anskaffning godkänts som räntestödslån. Understödet kan beviljas dels kommuner eller andra offentliga samfund, dels samfund som i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) anges vara allmännyttiga samfund samt bolag där ett samfund av ovannämnt slag har bestämmanderätt. Att på detta sätt ange vilka samfund som är allmännyttiga är nödvändigt bl.a. för att vissa villkor för beviljandet av statsunderstöd också för bostadsproduktion måste iakttas inom Europeiska gemenskapens område för att stödet skall lämpa sig för den gemensamma marknaden. I investeringsunderstödslagen ingår ytterligare villkor för understödstagare, eftersom hyreshusobjekt är mera krävande än andra både ur ekonomisk synpunkt och i fråga om husets verksamhet. Investeringsunderstöd kan endast beviljas om bostadshuset och bostäderna lämpar sig för personer som hör till en grupp med särskilda behov och dessa personer har ett långvarigt behov av bostad på orten, om den kommun där bostadshu- 5

6 Ministerns svar set är beläget förordar att understöd beviljas och om projektplanen är sådan att projektet i sin helhet kan konstateras vara motiverat i ekonomiskt och funktionellt hänseende. Understöd kan beviljas till högst 5, 20 eller 35 procent av de godkända bygg-, ombyggnads- och anskaffningskostnaderna. Då understöd beviljas kan det beviljas också för lokaler och utrymmen som direkt betjänar boende såsom gemensamma utrymmen, bastur och tvättstugor, matsalar och kök samt personalutrymmen och rehabiliteringslokaler. Investeringsunderstöd beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Miljöministeriet styr beviljandet av investeringsunderstöd genom resultatstyrning. I styrningen har bl.a. betonats att, då beslut om understöd fattas, bör tillräcklig uppmärksamhet fästas vid att bostäderna och övriga utrymmen på lång sikt kommer att vara i tillräckligt bruk. Uppgifter har tagits fram och modeller för behovsbedömningen utarbetats för uppskattningen av behovet av bostäder för grupper med särskilda behov. Ovan har allmänt beskrivits vilka omständigheter som bör beaktas vid beviljandet av understöd. Syftet har inte varit att ta ställning till om de aktörer som nämns i spörsmålet bör bli klassade som allmännyttiga eller om projektet är lämpligt att understöda. Dessa saker avgörs särskilt för varje aktör och projekt av ARA efter prövning och med beaktande av anslagssituationen. Enligt ARA har diskussioner om finansiering av hyreshuset i spörsmålet förts men ingen ansökan om saken lämnats in. Problemen som framförts i spörsmålet angående uppförandet av hyresbostadsobjektet i Siilinjärvi gäller inte avsaknaden av en finansieringsmodell, utan det att sökanden av finansiering och ägaren av hyreshuset bör vara ett allmännyttigt bostadssamfund som uppfyller villkoren i lagen och som är villigt att bära riskerna. Kuopion seudun Tiiminki ry har inte ansökt om en sådan ställning, och det har enligt spörsmålet inte heller funnits några andra intresserade som kunde beviljas finansiering. I och med att befolkningen åldras måste tillräcklig fokus sättas på olika former av social gemenskap i anslutning till boende för att bl.a. den ensamhet som åldringar upplever därigenom ska kunna minskas. Även egna initiativ till aktiviteter i olika former bör understödjas också ur rent ekonomiska synpunkter. Fungerande lösningar kan nås genom samarbete mellan olika aktörer. Var och en av dem kan, genom att de genomfört hyresbostadsprojekt och utvecklat serviceutbudet i samband med boende och annat verksamhetsinnehåll, bidra med god sakkunskap inom sitt eget område. Helsingfors den 6 mars 2008 Bostadsminister Jan Vapaavuori 6

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 342/2013 vp Lainauskorvaukseen varatun määrärahan taso Eduskunnan puhemiehelle Tekijänoikeuteen perustuva lainauskorvausjärjestelmä on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2007. Kirjallisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2013 vp Päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon ohjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Yhä useampi lapsi vammautuu tai sairastuu vakavasti äidin päihteiden käytön vuoksi jo ennen syntymää

Lisätiedot

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp Linkki 30.9.2013 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_613_2013_p.shtml#vastaus KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistettu versio 2.0 KK 613/2013 vp - Jari Lindström

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 225/2011 vp Sijaissynnytysten mahdollistaminen Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Sijaissynnytys on keinohedelmöityksen kaltainen menetelmä. Toimenpiteenä sillä tarkoitetaan munasolun

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 790/2013 vp Reumaa sairastavien hoidon taso ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen Eduskunnan puhemiehelle Aiemmin reumaa sairastava on voinut päästä suoraan reumalääkärille, mutta nykyisin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 538/2013 vp Euroopan kriisimaiden tukemisen korkokustannukset Eduskunnan puhemiehelle Vastauksessaan kysymykseeni Euroopan kriisimaiden tukemisen asiantuntijakuluista ja korkokustannuksista

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 3/12 lokakuu oktober Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 3/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Puheenjohtajan katsaus Ordförandens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

Alueellisten tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus

Alueellisten tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus Alueellisten tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 158/2008 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 158/2008 Alueellisten

Lisätiedot

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 76/05)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 76/05) 2008.3.27. C 76/15 ÁLLAMI TÁMOGATÁS FINNORSZÁG Állami támogatás C 6/08 (ex NN 69/07) Az Ålands Industrihus Ab számára nyújtott állami támogatás Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Valtion lainananto asuntotuotantoon

Valtion lainananto asuntotuotantoon Valtion lainananto asuntotuotantoon Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 205/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 205/2010 Valtion lainananto

Lisätiedot

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 189/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 189/2009

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 1/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sähköpostia 2013/3. Sähköpostia 2013/3 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu

Sähköpostia 2013/3. Sähköpostia 2013/3 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu Sähköpostia 2013/3 1 Sisällys Päätoimittajalta...3 Sähköherkkyys on kasvava ympäristösairaus...4 Kommentteja tietoyhteiskuntakaaren uudesta luonnoksesta...8 Sähköyliherkkyyden luokitteleminen tukeen oikeuttavaksi

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

Hoitotakuu Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 167/2008

Hoitotakuu Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 167/2008 Hoitotakuu Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 167/2008 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 167/2008 Hoitotakuu ISSN 1796-9506 (nid.) ISSN 1796-9514

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015. Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Consumer Policy Programme for the years 2012 2015

Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015. Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Consumer Policy Programme for the years 2012 2015 Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012 2015 Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Consumer Policy Programme for the years 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 41/2012

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto Vuosikertomus Årsberättelse 2013 Julkaisija: ISBN Toimitus: Kansikuva: Kuvat: Taitto: Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Leena

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Ympäristöministeriön raportteja 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Työryhmäraportti 14.12.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Kestävä kehitys valtionhallinnossa. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Kestävä kehitys valtionhallinnossa. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Kestävä kehitys valtionhallinnossa Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys Kestävä kehitys valtionhallinnossa ISSN 1796-9506 (nid.) ISSN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset tukijärjestelmät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset tukijärjestelmät Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset tukijärjestelmät Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 190/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Forskningsprogrammet i affärskunnande Research Programme on Business Know-how (LIIKE 2)

Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Forskningsprogrammet i affärskunnande Research Programme on Business Know-how (LIIKE 2) Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Forskningsprogrammet i affärskunnande Research Programme on Business Know-how (LIIKE 2) Ohjelmamuistio Programbeskrivning Programme memorandum Helsinki 2005 1 Layout:

Lisätiedot