SILENT REPORTAGE KOKEMUKSIA KIINTEÄHINTAISESTA ASUNNONVÄLITYKSESTÄ. Uudenlaisen asunnonvälityksen asiakkaiden haastatteluja 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILENT REPORTAGE KOKEMUKSIA KIINTEÄHINTAISESTA ASUNNONVÄLITYKSESTÄ. Uudenlaisen asunnonvälityksen asiakkaiden haastatteluja 2014"

Transkriptio

1 SILENT REPORTAGE KOKEMUKSIA KIINTEÄHINTAISESTA ASUNNONVÄLITYKSESTÄ Uudenlaisen asunnonvälityksen asiakkaiden haastatteluja 2014 ISBN (nid.) ISBN (PDF)

2 Hiljainen reportaasi KOKEMUKSIA KIINTEÄHINTAISESTA ASUNNONVÄLITYKSESTÄ Uudenlaisen asunnonvälityksen asiakashaastatteluja 2014 ISBN (nid.) ISBN (PDF) 2014 NEWSBROKERS OY (Ltd.) The Global Fact Finders Company Fredrikinkatu 61 A HELSINKI, Finland

3 Totta kai pohdiskelimme, kannattaako ottaa riskiä ja käyttää selkeästi edullisempaa välittäjää, mutta samalla emme kuitenkaan kyenneet oi- kein hahmottamaan mikä se riski sitten olisi ollut verrattuna muihin vä- littäjiin. Tero T., Helsinki Olin kyllä jossain määrin pettynyt välittäjän minulle tuomiin tarjouk- siin, mutta en usko, että siinä markkinatilanteessa olisi ollut muillakaan välittäjillä sen paremmin mahdollisuuksia. Sakari H., Helsinki 3

4 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 YHTEENVETO... 7 Uudenlainen tapa toimia herättää kysymyksiä... 7 Eroaako kiinteähintainen kiinteistönvälitys laadullisesti prosenttipalkkioperusteisesta?... 7 HAASTATTELUT... 9 Tero T., Helsinki... 9 Sakari H., Helsinki... 9 Ritva R., Helsinki Janne R., Vantaa Tom J., Ullanlinna, Helsinki John N., Lauttasaari, Helsinki Piritta P., Vuosaari, Helsinki Kiinteistönvälityksen hintakilpailu yleistyy maailmalla Kannustaako prosenttipalkkio? Newsbrokers & hiljainen journalismi; riippumatonta faktaa tilaustyönä

5 JOHDANTO Kokemuksia kiinteähintaisesta asunnonvälityksestä on Vuokraturva Oy:n keväällä 2014 tilaama Hiljainen reportaasi niistä kokemuksista, joita sen Myyntiturva- yksikön asiakkaat ovat saaneet käyttäessään kiinteähintaista kiinteistönvälityspal- velua. Lisäksi toimitus näki yhtenä tavoitteena taustoittaa kiinteistönvälitysalan kansainvälistä kehitystä. Hiljaisten reportaasien toimitustavan mukaan työn tilaajan osuus on rajoittunut aiheen ja työn laajuuden määrittelyyn. Myyntiturva toimitti listan asiakkaistaan käy- tettäväksi projektissa, mutta haastateltavien lopullinen valinta sekä muu tiedonhan- kinta on tehty riippumattomasti Newsbrokers Oy:n toimituksessa eikä tilaaja ole missään työn vaiheessa puuttunut reportaasin sisältöön. Se on syntynyt yksinomaan haastattelujen perusteella. Asiakashaastattelujen ohella tässä reportaasissa on käytetty lähteenä myös vuonna 2013 Newsbrokersin toimittamaa Hiljaista reportaasia Asuntokaupan uusjako (ISBN PDF). Koko reportaasi on ladattavissa osoitteesta: content/uploads/2013/09/ Asuntokaupan- uusjako.pdf Reportaasiin haastatellut ovat saaneet vastata haastatteluun nimettöminä. Tarpeen vaatiessa haastateltujen yhteystiedot ovat kuitenkin saatavilla Newsbrokersin toi- mituksesta. Reportaasin ovat toimittaneet Mika Horelli ja Pekka Paunio. Tätä Hiljaista repor- taasia voidaan vapaasti käyttää tiedotusvälineissä lähteenä, mutta lähde on mainit- tava. Helsingissä Mika Horelli Newsbrokers Oy 5

6 6

7 YHTEENVETO Uudenlainen tapa toimia herättää kysymyksiä Vuokraturvan aloitettua kiinteähintaisen asunnonvälityspalvelunsa Myyntiturva- nimen alla, sekä kilpailijat että kiinteistönvälitystoimistojen asiakkaat ovat kyselleet, mistä kohdasta Myyntiturva tinkii palveluistaan voidakseen tarjota niitä jopa murto- osalla perinteiseen, provisiopohjaiseen palkkiokäytäntöön verrattuna. Myyntiturva itse on perustellut palvelukonseptiaan kertomalla että pääkaupunki- seudulla, jossa asuntojen hinnat ovat korkeimmat ja kysyntä kovinta, perinteisten kiinteistönvälittäjien prosenttipalkkiot verrattuna vaadittuun työhön ovat selkeässä ristiriidassa. Myyntiturvan mukaan markkinoilla on tilaa ja tilausta välittäjälle, jonka ansaintalogiikka perustuu suureen volyymin hyödyntämiseen asiakkaiden hyväksi. Myyntiturvan kanssa kilpailevat, prosenttipalkkiota laskutusperusteenaan käyttävät kiinteistönvälittäjät ovat perustelleet omia käytäntöjään perinteellä, asiantunte- muksella ja työn laadulla. Argumenttina on käytetty myös vakiintuneiden kiinteis- tönvälittäjien valmiita asiakaslistoja joista voidaan heidän mukaansa poimia sopivia ostajia myyntiin tuleviin kohteisiin. Ongelmallista näiden perusteiden käytölle on kuitenkin se, että ne ovat kaikkien, myös Myyntiturvan käytössä olevia liiketoimin- takäytäntöjä. Eroaako kiinteähintainen kiinteistönvälitys laadullisesti prosenttipalkkioperusteisesta? Oleellinen kysymys onkin, miten kiinteähintaisen kiinteistönvälityspalvelun taso eroaa vai eroaako perinteisestä komissioperusteisesta palvelusta? Onko halvem- pien hintojen taustalla asuntojen polkumyynti kauppojen nopeuttamiseksi tai onko kiinteään hintaan toimivien välittäjien ammattitaito, - etiikka tai osaaminen jollakin tavalla vähäisempää kuin prosenttipalkkaisilla kollegoilla? Poimimme tähän reportaasiin seitsemän Myyntiturvan asiakasta joista jokainen sai kertoa omin sanoin asiakaskokemuksistaan. Kuusi heistä oli myynyt asuntonsa, seit- semännen kaupat eivät olleet toteutuneet. Haastattelujen perusteella asiakkaiden kokemukset ovat erittäin positiivisia eikä peloille keskimääräistä huonommasta palvelusta löytynyt kenenkään kohdalla ka- tetta. Kaikki asunnot oli myyty ammattitaidolla. Niille oli toimeksiannon yhteydessä asetettu realistinen hinta jonka johdosta myös myyntiaikoihin oltiin tyytyväisiä. Sen 7

8 asiakkaan kohdalla, jonka asuntoa ei oltu saatu myytyä, kysymys oli asiakkaan mu- kaan enemmän markkinoiden jäähtymisestä juuri toimeksiannon antamisen aikaan eikä kukaan muukaan välittäjä olisi saanut ko. huoneistoa myytyä asetettuun hin- taan. Vaikka kauppa ei toteutunutkaan, ko. asiakas olisi jatkossakin oman kertoman- sa mukaan valmis käyttämään välittäjänään kiinteähintaista toimistoa, joskin ver- tailtuaan jälleen eri välittäjien tarjouksia ja hinta- arvioita. Kuvaavaa on myös se, että kaikki haastatellut olisivat valmiita käyttämään kiin- teähintaisen välitystoimiston palveluja uudelleen ja suosittelemaan niitä ystävilleen. Tämän raportin otanta on pieni ja sen antamat tiedot ovat esimerkinomaisia. Siksi tätä kannattaakin lukea suppeana otoksena kiinteähintaisen kiinteistönvälityksen asiakastyytyväisyydestä. Jos tulosten yleistettävyyttä halutaan testata, se kannattaa tehdä käyttämällä laajempaa perinteistä kvantitatiivista tai kvalitatiivista mielipide- tutkimusta. 8

9 HAASTATTELUT Tero T., Helsinki Kaupat menivät oikein hyvin, Tero T. kertoo. Hänen mukaansa Myyntiturvan valin- taan 35 neliön välittäjäksi vaikutti järkevältä tuntuva hinta välitystoimeksiannosta. Asunto oli ollut jo pitkään myynnissä ilman tulosta joten olimme vähän pakkotilan- teessa sen myymisen suhteen, Tero T. kertoo. Hänen mukaansa Myyntiturvan edus- taja osasi olla hyvin realistinen määrittäessään Helsingissä sijainneelle yksiölle pyyntihinnan. Meille oli erittäin tärkeää, että hinta oli sillä tavalla oikealla tasolla ettei asunto jää- nyt enää roikkumaan markkinoilla mutta siitä saatiin paras mahdollinen hinta, Te- ro T. määrittelee. Koko myyntitoimeksiannon aikana missään kohdassa ei näkynyt mitään merkkiä siitä, että jotakin oltaisiin tehty jotenkin huonommin tai oikoen verrattuna aikai- sempiin kokemuksiini kiinteistönvälittäjien kanssa. Tero T:n mukaan kiinteähintainen kiinteistönvälitystoiminta on erittäin hyvä ratkai- su ja Myyntiturva osaa perustella sen varsin hyvin. Totta kai pohdiskelimme, kannattaako ottaa riskiä ja käyttää selkeästi edullisempaa välittäjää, mutta samalla emme kuitenkaan kyenneet oikein hahmottamaan mikä se riski sitten olisi ollut verrattuna muihin välittäjiin, hän jatkaa. Olimme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä. Kun seuraavan kerran tarvitsemme välittäjää, tulemme käyttämään samaa, hän summaa. Sakari H., Helsinki Sakari H. laittoi Helsingin Kalliossa sijaitsevan kolmen huoneen asunnon Myyntitur- van kautta markkinoille viime vuoden lokakuussa. Kysymys oli vuonna 2007 valmis- tuneesta uudiskohteesta. H:n mukaan kiinteistövälittäjää valittaessa ehdolla oli kak- si muutakin välittäjää, mutta lopullisesti Myyntiturvan valintaan vaikutti selkeästi edullisempi palkkio ja myyntiedustajan uskottavuus. Ensimmäisellä kiinteistönvälittäjällä, jonka pyysin käymään, oli toinen huoneisto myytävänä samassa talossa. Hänen arvionsa asuntoni arvosta oli niin reilusti ylä- kanttiin, että osasin heti arvioida että kysymys oli siitä, että hän halusi saada minut 9

10 asiakkaaksi ja sen jälkeen hintapyyntöä voisi pudottaa realistiseksi, Sakari H muis- taa. Keskeinen syy myyntiturvan valintaan oli alhainen, mutta selvästi perusteltu kiinteä myyntipalkkio, hän jatkaa. Kun komissiotarjousten ero oli toistakymmentätuhatta euroa, oli tietysti selvää että hinta painoi vaa assa. Kun samalla en keksinyt mitään syytä ennakoida, että Myynti- turvan työ olisi jotenkin kehnompaa kuin muidenkaan päädyin tekemään sopimuk- sen heidän kanssaan. Asuntoa ei kuitenkaan saatu myytyä kolmen kuukauden aikana jonka jälkeen toi- meksianto raukesi. Miksi? Sain kyllä useamman tarjouksen, mutta ne olivat niin alhaisia, että en hyväksynyt niitä, Sakari H. kertoo. Minulla ei ollut mitään pakkoa myydä asuntoani joten en lähtenyt myymään sitä ilmeisen talousnotkahduksen aikana halvemmalla kuin mitä olin suunnitellut ja sa- malla kuitenkin varsinkin näiden arvokkaampien kantakaupunkien asuntojen kaup- pa näytti menneen todella jäihin. Olin kyllä jossain määrin pettynyt välittäjän minul- le tuomiin tarjouksiin, mutta en usko, että siinä markkinatilanteessa olisi ollut muil- lakaan välittäjillä sen paremmin mahdollisuuksia. Meillä oli talossa myytävänä sa- maan aikaan muutama samantyyppinen asunto kuin minunkin. Osa on edelleen myynnissä ja se, minkä tiedän myydyn, myytiin mielestäni liian halvalla. Sakari H. miettii saamaansa palvelua. Voisin sanoa näin, että välillä minä jouduin hieman oikomaan joitakin sanamuotoja, joilla välittäjä ylisti asuntoani myyntiesitteessä ja nettilistauksessa. Ehkä tämä joh- tuu luontaisesta varovaisuudesta, mutta minusta on parempi olla käyttämättä ylisa- noja ja antaa ostajan sitten yllättyä positiivisesti kuin päinvastoin. Sakari H:n mukaan hän saattaa laittaa asuntonsa uudelleen myytäväksi jos markki- nat alkavat vetää. Ja jos näin teen, katson kyllä useamman välittäjän komissiotarjoukset ja käsitykset asuntoni markkina- arvosta ja ratkaisen valintani näiden perusteella, hän kertoo. Mutta epäilen, että maksamalla moninkertaisen välityspalkkion en saisi yhtään sen parempaa palvelua tai sen enempää hintaa asunnostani. 10

11 Ritva R., Helsinki Ritva R. myi vuoden vaihteessa yhdessä kolmen lapsensa kanssa sijoitusasuntona käytetyn 37 neliön yksiön Myyntiturvan kautta Helsingissä. Sanoisin, ettei palvelu olisi voinut olla parempaa, hän kertoo. Välittäjän valintaa vaikutti paitsi kiinteä välityspalkkio, myös hyvät kokemukset Vuokraturvan käytös- tä vuokralaisten löytämiseen perheen sijoitusasuntoihin. Tämä kaupan jälkeen sijoitusasuntoja on vielä kolme ja niiden vuokralaiset vaihtu- vat aika- ajoin. Kun tunsimme jo ennestään tämän vuokrapuolen palvelut, meidän oli helppo käyt- tää myös samaa firmaa myös myytävän asunnon välityksessä. R:n asunto myytiin vain viikossa toimeksiannon antamisesta. Ritva R:n mukaan asuntokauppaan liittyi vielä sellainen jälkiepisodi, että ostaja rek- lamoi myöhemmin asunnon kylpyhuoneesta Myyntiturvalle. Tämä selvitti perinpoh- jaisesti, ettei reklamaatioon ollut aihetta ja auttoi vielä sen jälkeen myyjiä asian kä- sittelyssä ostajan kanssa vaikka välittäjän ei olisi tarvinnut sitä tehdä koska valitus oli todettu aiheettomaksi. Kaikin puolin meille jäi sellainen vaikutelma, että välittäjä teki enemmän kuin odo- tettiin. Janne R., Vantaa Janne R. myi Vantaalla sijaitsevan 55 neliön kerrostalohuoneiston Myyntiturvan kautta viime talvena. Kyllä myyntipalkkion kiinteä hinnoittelu oli yksi välittäjän valinnan syy, mutta toi- nen oli sitten se, että minulle yksi ystäväni oli suositellut tätä välittäjää joten hän oli ikään kuin tutun tuttu, Janne R. perustelee välittäjän valintaa. Itse kaupanteko kävi varsin mutkattomasti. Huoneisto myytiin kuukaudessa toi- meksiannosta. Jos pitäisi jotain sanoa, niin meni kuten odotinkin ellei vielä vähän paremmin, Jan- ne R. tiivistää kokemuksensa. On aivan selvää, että seuraavallakin kerralla käytän Myyntiturvaa, hän päättää. 11

12 Tom J., Ullanlinna, Helsinki Helsinkiläisen Tom J:n mukaan hän onnistui myymään Helsingissä sijaitsevan 26 neliön yksiönsä Jääkärinkadulta todella nopeasti Myyntiturvan kautta. Noin yksinkertaistaen voisin sanoa, että se oli kympin arvoinen suoritus, hän tii- vistää kokemuksensa. Alun perin Tom J. valitsi Myyntiturvan kiinteistönvälittäjäkseen paitsi hintatarjouk- sen, myös tuttujen suosituksen perusteella. Ero muiden välittäjien pyytämiin osuuksiin asuntoni toteutuneesta hinnasta oli sen verran iso, että ajattelin että ainakin voin kokeilla tätä. Olen tehnyt asuntokauppoja aikaisemminkin joten tiedän mistä puhun kun sanon, että tämä palvelu oli vähintään yhtä hyvä ellei parempikin kuin aikaisemmin käyttämieni perinteisellä tavalla toi- mivien kiinteistönvälittäjien, hän jatkaa. Kerroin tästä kuopiolaisille ystävilleni, ja hekin olisivat halunneet käyttää samaa palvelua, mutta sitten he havaitsivat, ettei Myyntiturva toimi Kuopiossa, ainakaan vielä. John N., Lauttasaari, Helsinki Panin Lauttasaaressa sijaitsevan kolmiomme myyntiin viime talvena Myyntiturvan kautta. Meillä oli toki muitakin vaihtoehtoja, mutta päädyimme juuri heihin muita edullisemman välityspalkkion eli siis tämän kiinteän välityspalkkion kautta, John N. kertoo. Hän myöntää, että alkuun hänellä oli jonkin verran ennakkoluuloja uutta toimintatapaa kohtaan. Olimme ensin suunnitelleet myyvämme asunnon itse, mutta kun kerran ammatti- palvelun sai kohtuullisella hinnalla, päätimme kuitenkin käyttää sitä, hän jatkaa. Ensi töikseen Myyntiturva otti huoneistosta erittäin korkeatasoiset kuvat netti- ilmoituksia ja myyntiesitettä varten. Itse palvelu toimi samalla kaavalla ja asiantuntemuksella kuin muidenkin kiinteis- tönvälittäjien. Kaikki yhteydenpito huoneiston näytöistä ja niissä kävijöistä tuli erit- täin juoheasti ja aikaa tuhlaamatta tekstiviesteillä joten tiesimme koko ajan missä mennään. Joka näytön jälkeen vartin sisään tuli tieto siitä, kuinka moni oli käynyt katsomassa ja oliko tullut tai odotettavissa tarjouksia. 12

13 John N. kertoi olleensa taloyhtiön hallituksessa toistakymmentä vuotta joten hän tunsi hyvin taloyhtiössä tapahtuneet asuntokaupat. Myyntiin kului kuusi viikkoa mikä tarkoittaa sitä, että pääsimme juuri keskiarvoon koska asuntojen myyntiin meillä on mennyt lyhyimmillään viisi päivää ja pisimmil- lään 72 päivää, hän laskee. Ostajan lopullista päätöstä viivästytti hieman se, että taloon suunnitellusta putki- remontista tehtiin ratkaisu myynnin ollessa käynnissä ja hän halusi odottaa sen lop- putulemaa. Kun päätös tuli, kaupat päästiin tekemään heti. Olen kyllä voinut hyvillä mielin suositella tätä välittäjää muillekin. Piritta P., Vuosaari, Helsinki Piritta P. myi talvella kaksion Vuosaaresta. Hänen mukaansa ennen välittäjän valin- taa tehtävään kilpailutettiin kolmea eri välittäjää. Valintaan vaikutti ehkä eniten se, että Myyntiturva teki realistisimman arvion huo- neiston hinnasta. Olin itse aika hyvin selvillä täällä myydyistä asunnoista ja siksi ha- lusin karsia ne välittäjät pois joiden kanssa olisi tärvääntynyt aikaa oikean hinnan löytämiseen. Kiinteä välityspalkkio oli sitten toinen asia joka vaikutti järkevältä, Pi- ritta P. kertoo. Itse asiassa kilpailijoiden tarjoamat välityshinnat vaikuttivat päätähuimaavilta. Kaikki paperityöt tehtiin erittäin asiantuntevasti ja asiantuntemuksella. Siinä olisi kilpailijoilla opettelemista. Itse kaupanteko kävikin sitten joutuisasti. Asunto myy- tiin ensi näytöltä viikko toimeksiannon tekemisen jälkeen. 13

14 Kiinteistönvälityksen hintakilpailu yleistyy maailmalla Välittäjät ovat kilpailleet aina hinnoilla palkkioperusteista riippumatta. Suuret, lä- hinnä pankkien kontrolloimat ketjut ovat Suomessa, Ruotsissa ja eräissä muissakin maissa pitkään pitäneet korkeaa komissiotasoa laatumielikuvan ja suuruuden te- hokkuuden perusteella. Pienet ja paikalliset välittäjät ovat joutuneet myymään hal- vemmalla, ellei niillä ole elitististä erikoisosaajan mainetta. Melkein kaikissa länsimaissa prosenttipalkkioiden haarukka on 1,5-4 % plus arvon- lisävero tai liikevaihtovero. Yhdysvallat on kalliimpi poikkeus. Internet on muuttanut asuntokauppaa samalla tavalla kun se on mullistanut monet muutkin kaupan alat. Myytävä esitellään siellä ja kaikki välittäjät ovat joutuneet riippuvaisiksi läsnäolosta tärkeimmissä portaaleissa. Ennen vanhaan niin tärkeistä myytävien asuntojen tietokannoista on tullut vanhanaikaisia kun asunnot kuitenkin on listattu internetin asuntokauppasivustoilla ja jokainen mahdollinen ostaja pääsee saman tien vertaamaan kaupan olevaa tarjontaa. Netin piirissä on luvulla syntynyt eri maissa halpavälittäjiä, joiden kiinteähin- tainen palvelu vaihtelee itse asuntonsa myyjien avustamisesta perinteisempään vä- littäjäpalveluun. Monet pioneeriyritykset kuten Igglo Suomessa ja Hemonline.se Ruotsissa ovat menneet laman aikana konkurssiin, mutta uusia on syntynyt ja ni- menomaan nämä halpavälittäjät ovat ajaneet perinteistä välitystoimintaa hinnoitte- lussa yhä enemmän seinää vasten. Riisutun palvelun halpavälittäjien palkkiot ovat yleensä euron haarukassa. Näillä välittäjillä on minimaaliset toimistoku- lut ja esimerkiksi näytöt myyjä hoitaa itse. Kiinteän palkkion välittäjät näyttävät tulevan markkinoille siinä vaiheessa, kun vaih- toehtovalikko on kasvanut ja täysin netin varassa toimivat halpavälittäjät ja koh- taamispaikat ovat jo rikkoneet perinteisen markkinakentän. Kiinteillä palkkioilla toimivat välittäjät siis ovat muuten perinteisiä täyden palvelun oikeita toimistoja, mutta niiden hinnoitteluperusteet merkitsevät selvää volyymihakuista hintakilpai- lua metropolialueilla. Näin on jo tapahtunut muiden muassa Englannissa ja Australi- assa ja nyt siis myös Suomessa. Sama vaihe on alkanut muissa kansainyhteisömaissa ja Yhdysvalloissa sekä Ruotsissa. Palkkiotaso on selvästi korkeampi kuin nettihalpa- välittäjillä mutta jää kalliiden asuntojen metropolialueilla alle prosenttipalkkioiden kilpailuhaarukan perinteisen alarajan. Muilla kuin kasvualueilla kiinteät hinnat mahtuvat yleensä perinteisen prosenttihaarukkaan. Kansainvälisen vertailun perusteella kiinteä myyntipalkkion yleistyminen ei siis ole mitenkään ainutlaatuinen vaan pikemminkin ajalle tyypillinen. 14

15 Kannustaako prosenttipalkkio? Tärkein argumentti prosenttipalkkion puolesta on, että se kannustaa välittäjää hankkimaan myyjälle parhaan hinnan. Lisäksi puolletaan Suomessa nykyään kiellet- tyä tulospalkkiota eli korkeampaa prosenttia tavoitetason ylittävästä hinnasta. Ku- kaan ei silti osaa kertoa mikä prosentti auttaisi välittäjää saamaan markkinoilta enemmän kuin kukaan ostaja tarjoaa. Paremman hinnan saaminen on usein ajan funktio. Yhdysvalloissa on tutkittu välit- täjien omia kauppoja ja todettu, että välittäjät saavat asunnoistaan ja taloistaan 6% paremman hinnan kuin asiakkaat. 1 Ensinnäkin Yhdysvalloissa on mahdollista mak- saa tulospalkkiota, eikä se ole vaikuttanut tähän. Toiseksi välittäjät pitävät omia asuntojaan paljon pitempään myynnissä kuin asiakkaat. Jos kysymyksessä on on- gelma, sen ratkaisuksi ei kokemuksen perusteella ole palkkiokäytännön valinnasta. Ja edelleen, kun paremman hinnan saaminen on ajan funktio, ajalla on hintansa. Jos välittäjä ei myy myyjälle ostajan tarjousta saadakseen kaupan kiinni vaan pitää asuntoa tarjolla puoli vuotta lisää ja saa sillä asiakkaalle yhden prosentin lisää hin- taa ja inflaatio on enemmän kuin 2 % vuodessa, odotus tosiasiassa pienentää myyn- tihinnan ja palkkion arvoa. Aikaan liittyy myös muita muuttujia ja vapauksien rajoi- tuksia. Näin ollen väittely prosentin, tulospalkkion tai kiinteän korvauksen paremmuudesta palvelumotivaatioon ja myyntihintaan nähden on melko lailla hedelmätöntä. Muut muuttujat näyttävät tutkimuksen ja alan kokemuksen valossa olevat tärkeämpiä. Kiinteän palkkion menestyksen tulee ratkaisemaan se ja vain se, lisääkö se edelläkä- vijöiden asiakkaiden ja kauppojen määrää niin että niiden tulostaso ja työntekijöi- den tulotaso on kilpailukykyinen prosenttiveloittajien kanssa. Tämän reportaasin suppean otannan perusteella asiakastyytyväisyydessä ei ole tekijöitä, jotka hidastai- sivat kiinteän välityspalkkion yleistymistä Suomessa. 1 Steven D. Levitt, Chad Syverson, University of Chicago & American Bar Foundation: Market Distortions when Agents are Better Informed; The Value of information in Real Estate Transactions,

16 16

17 Newsbrokers & hiljainen journalismi; riippumatonta faktaa tilaustyönä Newsbrokers Oy on kansainvälisesti toimiva suomalainen informaatioyritys, joka kokoaa objek- tiivista ja verifioitavissa olevaa tietoa journalistisin työmenetelmin ja paketoi sen haluttuun muotoon helposti avautuvaksi kokonaisuudeksi. Yrityksen keskeinen ja uniikki erikoisosaamisalue on hiljainen journalismi. Se eroaa perintei- sestä journalismista vain siltä osin, että hiljainen journalismi tuottaa faktaa tilaajalle, ei suo- raan julkisuuteen. On tilaajan ratkaistavissa, kuinka hankittua tietoa käytetään. Newsbrokersin tärkeä palvelu on tuottaa journalistisin objektiivisuuskriteerein toimitettuja Silent Reportage eli Hiljainen reportaasi - raportteja. Ne ovat yrityksille ja organisaatioille tilauksesta toimitettuja riippumattomia ja luottamuksellisia raportteja, haastatteluja sekä ar- tikkeleita. Raporttien luonteeseen kuuluu, että niiden riippumattomuuden turvaamiseksi tilaajan osuus rajoittuu raportin aiheen, laajuuden ja käyttötarkoituksen määrittelyyn. Tiukasti journalistisin perustein tuotetuilla Silent Reportage - raporteilla on useita erilaisia käyttötarkoituksia. Niillä voidaan puolueettomasti ulkopuolisin ammattijournalistien silmin, mutta ilman suoraa julkisuutta kartoittaa yrityksen tai sen kilpailijoiden tuotteiden ja palvelu- jen vahvuuksia ja heikkouksia, odotuksia ja uhkia olemassa olevan tai potentiaalisen asiakas- kunnan tai muiden sidosryhmien piirissä. Niillä voidaan hankkia tietoa liiketoimintaympäristön muutoksista sekä uusien tuotteiden ja palvelujen suunnittelun kannalta oleellista vertailutietoa niin kotimaasta kuin ulkomailta. Hil- jaisen reportaasien antamaa uutta tietoa voidaan käyttää mm. markkinatutkimusten ja mie- lipidetiedustelujen suunnittelun pohja- aineistona. Reportaasien sisältöjä voidaan lisäksi hyödyntää organisaatioviestinnän medialle antamana tausta- aineistona tai herätteenä medioiden omaan uutisointiin. Myös toimittamamme refe- renssiraportit ovat aidosti verifioitavissa olevaan todellisuuteen perustuvia dokumentteja. Edelleen raporteilla voidaan antaa päätöksentekijöille helposti avautuvaa, ajantasaista ja objektiivista taustatietoa ratkaisujen tueksi. Silent Reportage ja Hiljainen reportaasi ovat Newsbrokers Oy:n tavaramerkkejä. 17

18 NEWSBROKERS OY Fredrikinkatu 61 A, 6. krs, HELSINKI Puhelin: Y- tunnus:

Tervetuloa Iggloilemaan

Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Igglon tarina - Mikko Ranin, toimitusjohtaja Kiinteistönvälitysmarkkinat Turussa - Matti Kasso, varatoimitusjohtaja, Igglo Oy Igglo-palvelun esittely - Tuire Iso-Kouvola,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Näytesivut. 3 Asunnon hinta-arvio ja toimeksiantosopimuksen tekeminen. KIKU-HKV-01-neuvottelu-color.pdf

Näytesivut. 3 Asunnon hinta-arvio ja toimeksiantosopimuksen tekeminen. KIKU-HKV-01-neuvottelu-color.pdf 3 Asunnon hinta-arvio ja toimeksiantosopimuksen tekeminen Olemme seuranneet tätäkin asuntoa parin muun asunnon rinnalla netissä jo melkein vuoden. Viime keväänä tämän asunnon hintapyynti oli niin poskellaan,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti Kunnanhallitus 93 02.05.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä 218/520/2016 Kunnanhallitus 02.05.2016 93 Asia: Kunnallisvalitus Asian kuvaus:

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

TEE TiLAUS ja erotu joukosta!

TEE TiLAUS ja erotu joukosta! Hyvin markkinoidulla yrityksellä tulee olla toimintaansa tehokkaasti kuvaava logo, esite ja toimivat nettisivut. Näiden tuotteiden avulla erotut kilpailijoistasi ja ostajaehdokkaat löytävät palvelusi helposti.

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Merkki paremmasta palvelusta.

Merkki paremmasta palvelusta. Merkki paremmasta palvelusta. Asuntomyynti Vuokravälitys Toimitilapalvelu Rakentajapalvelu Koulutus www.habita.fi Habita. Suurin suomalainen yksityinen kiinteistönvälitystoimisto. Suomalainen Habita on

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päättää Lomakodin kaava-alueen myyntihinnat ja myyntiprosessin kiinteistövälittäjiltä saatujen hinta-arvoiden pohjalta.

Kunnanvaltuusto päättää Lomakodin kaava-alueen myyntihinnat ja myyntiprosessin kiinteistövälittäjiltä saatujen hinta-arvoiden pohjalta. Kunnanhallitus 202 22.08.2013 Kunnanvaltuusto 66 30.08.2013 Kunnanhallitus 222 12.09.2013 Kunnanhallitus 80 20.03.2014 Kunnanhallitus 198 20.08.2014 Kunnanhallitus 252 09.10.2014 Lomakodin ja Majaran pellon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Sopimusviljely riskinhallinnan työkaluna VYR viljelijäseminaari 27.1.2015 Sanna Kivelä, Viking Malt

Sopimusviljely riskinhallinnan työkaluna VYR viljelijäseminaari 27.1.2015 Sanna Kivelä, Viking Malt Sopimusviljely riskinhallinnan työkaluna VYR viljelijäseminaari 27.1.2015 Sanna Kivelä, Viking Malt Sopimusviljely on ostajan ja viljelijän välinen kumppanuussuhde, jolla tuotantoa ohjataan kysyntälähtöisempään

Lisätiedot

TR Building Investment Research

TR Building Investment Research Uusien asuntojen kauppa Suomessa Kesäkuu 2015 Yhteystiedot: p. 040-595 3156 tuomasr@building-research.fi Data uusien asuntojen kaupasta Suomessa - myynti Asuntojen myynti - kuukausi (kesäkuu 2015) Yhtiö

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kiinteistö Oy Tornitie Kunnanhallitus 13.01.2014 3 Kiinteistö Oy Tornirivi on Pomarkun

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012

KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012 KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012 KOLME SUKUPOLVEA Munkkivuori 1960 Tapiola 1979 Taka-Töölö 2011 12.3.2012 2 ENSIASUNNON HANKINTA KOLMESSA SUKUPOLVESSA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Copyright (C) 2012 Matias Savolainen & Marko Kaarto

Copyright (C) 2012 Matias Savolainen & Marko Kaarto Asunto 400 000 Pankista lainaa 200 000 Pankista lainaa 200 000 Omaa rahaa 100 000 Copyright (C) 2012 Matias Savolainen & Asunto 400 000 Omaa rahaa 100 000 + 100 000 = 200 000 Pankista lainaa 200 000 Pankista

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Tapiontie 11 90100 Oulu ARVIOKIRJA. Maria Järvenpää Kodin arvokirja 5.7.2014

Tapiontie 11 90100 Oulu ARVIOKIRJA. Maria Järvenpää Kodin arvokirja 5.7.2014 Tapiontie 11 90100 Oulu 2014 ARVIOKIRJA Maria Järvenpää Kodin arvokirja 5.7.2014 Arvion tilaaja Oulun seudun ulosottovirasto, Oikeustalo, Rata-aukio 2, 4.kerros 90100 OULU Oulu Arvopäivä 19.8.2014 Kihlakunnanulosottomies

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Putkiremontin vaikutus asunnon hintaan

Putkiremontin vaikutus asunnon hintaan 29.3.2011 Natalia Nikola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Email: natalia.nikola@gmail.com Puh. 040 311 6068 Agenda Motivaatio Tutkimuksen tavoitteet Tietolähteet ja tärkeimmät muuttujat Tulokset putkiremontin

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Vastantekoa sarjatuotantona pakollinen työharjoittelujakso kesällä 1962

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Kiinteistönvälityksen pelisäännöt turvallinen asuntokauppa kaikkien etu

Kiinteistönvälityksen pelisäännöt turvallinen asuntokauppa kaikkien etu Kiinteistönvälityksen pelisäännöt turvallinen asuntokauppa kaikkien etu Jukka Malila toimitusjohtaja Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry Helsinki 13.5.2008 ESITYKSEN RAKENNE: - Johdanto - Kiinteistönvälitysalalla

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Tilojen käyttöasteen kehitys. Edustajiston kokous 11.3.2015 Heikki Pulkkinen

Tilojen käyttöasteen kehitys. Edustajiston kokous 11.3.2015 Heikki Pulkkinen Tilojen käyttöasteen kehitys Edustajiston kokous 11.3. Heikki Pulkkinen PELTOLAN PONSI Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen selvittämään, miten kertavuokrattavien tilojen vuokrankorotukset

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Ostaminen murroksessa

Ostaminen murroksessa Ostaminen murroksessa - miten se näkyy myymälässä Research Insight Finland Janne Numminen Tutkimuksen tavoitteet 1 Luoda 2 muotokuva suomalaisesta päivittäistavaroiden ostajasta. Ymmärtää kuluttajan ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot