HÄMEENLINNAN PÄIVÄHOIDON PALAVERIKÄYTÄNTÖ TOIMINTA- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TYÖSTÄMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN PÄIVÄHOIDON PALAVERIKÄYTÄNTÖ TOIMINTA- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TYÖSTÄMISEEN"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN PÄIVÄHOIDON PALAVERIKÄYTÄNTÖ TOIMINTA- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TYÖSTÄMISEEN 1. Käytännön tavoite ja idea lyhyesti Hämeenlinnan päivähoitopalveluissa lasten kuntoutusta suunnitellaan palavereissa, joihin osallistuvat lapsen vanhemmat, päivähoitoryhmän työntekijät sekä tarpeen mukaan lasta tutkivat ja kuntouttavat erityistyöntekijät. Päivähoidon palaverin tavoitteena on niveltää ehjäksi kokonaisuudeksi lapsen kotona ja päivähoidossa tarvitsema yksilöllinen tuki ja kuntoutus. Palaveriyhteistyö edistää lapsen tarvitseman kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se tukee lapsen kanssa toimivia henkilöitä heidän työssään ja kasvattajina. Palaverissa yhteisesti sovitut asiat kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liitettävään lomakkeeseen. Lomakkeen sivuista on tehty seinälehdet yhteistä työskentelyä varten. Ne auttavat kaikkia osallistuja jäsentämään palaverin kulkua ja yhteistä keskustelua. Päivähoidon toiminta- ja kuntoutussuunnitelmapalaveri pidetään kullekin lapselle pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Tarvittaessa on mahdollisuus kokoontua useamminkin. Palaverikäytäntöä noudatetaan aina päivähoidon yhteisissä kokoontumisissa. 2. Käytännön arviointi ja vaikutukset Päivähoidon toiminta- ja kuntoutussuunnitelmien palaverikäytäntö on vakiintunut toimintatapa Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluissa. Työskentelyn tausta-ajatuksena ovat: Päivähoitolaki Toiminta- ja kuntoutussuunnitelma on laadittava kaikille erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille yhteistyössä vanhempien kanssa. Perhelähtöisyys Vanhempien aktiivinen osallistuminen on olennainen osa moniammatillista yhteistyötä. Lapsilähtöisyys Pyrkimyksenä ovat lapsen taidot tunnistava, lapselle merkityksellinen ja lasta aktivoiva vuorovaikutuksellinen toiminta ja ohjaus. Palaverikäytäntö ohjaa keskustelua pysymään lapsen asioissa: mitkä ovat ajankohtaisia kehityshaasteita ja kuinka ne muokataan lasta motivoivaksi harjoitteluksi niin lapsen omissa tehtävissä, ryhmän arjessa ja kotona. Kehityksen eri osa-alueiden tukeminen Palaverikäytännössä asioita pohditaan, suunnitellaan ja niistä sovitaan yhteisesti eri asiantuntijoiden ja vanhempien kesken, jotta lapsen arjessa mahdollistuisi: o Kommunikointi o Liikkuminen o Sosiaalinen vuorovaikutus o Itsenäisyys ja omatoimisuus o Oppiminen

2 Lapsen arjen kuntouttavien elementtien suunnitelmallinen käyttö Aikuiset pyrkivät toiminnallaan mahdollistamaan lapselle ominaisen tavan toimia: leikkiminen, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Yhteisessä keskustelussa pyritään myös ympäristön ja aikuisten toiminnan arviointiin. Esimerkiksi pöytäjärjestystä voidaan suunnitella uudelleen niin, että lapsen omatoimisuus ja osallistuminen vertaisryhmässä mahdollistuisi. Dialogisuus Palavereissa rakennetaan yhteistä ymmärrystä lapsen arjesta. Yhteinen keskustelu antaa tilaa perhekohtaiseen huomiointiin. Lisäksi jokaisen palaverin lopussa on mahdollisuus keskustella ja yhteisesti arvioida palaverikokemuksia. Jos yhteisessä arvioinnissa todetaan muutostarpeita jatkotyöskentelyyn, ne kirjataan lomakkeelle. Päivähoidon palaverikäytännön hyödyt: palaverikäytäntö on osa Hämeenlinnan päivähoidon toimintaa palaverikäytäntö raamittaa selkeästi itse palaverin ja kirjattuna se on selkeä ohje käytännön työhön palaveri kokoaa yhteen kaikki lapsen kanssa työskentelevät, jolloin vanhempien ei tarvitse erikseen kertoa lapsen kuntoutukseen osallistuville erityistyöntekijöille palaverissa sovituista asioista perheellä ja terapeuteilla on mahdollisuus sovitella lapsen terapiakäyntejä tarkoituksenmukaisemmiksi eri työntekijät tulevat tietoisiksi toistensa toiminnasta lapsen asioissa yhteisessä keskustelussa kokonaiskäsitys lapsesta syvenee ja laajenee sekä lapsen tarpeet tulevat monipuolisesti huomioonotetuksi ongelmat muutetaan oppimistavoitteiksi Palaverikäytäntö on selkiyttänyt ja jäsentänyt yhteisiä kokoontumisia. Käytäntö ohjaa työskentelyä pysymään lapsen näkökulmassa. Lisäksi lapsen päivän kulun ja arjen tilanteiden tarkastelu mahdollistaa perheen näkökulman ja kotona harjoiteltavien asioiden huomioimisen. 3. Taustaa Toiminta- ja kuntoutussuunnitelma on lakisääteinen ja laaditaan kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille. Hämeenlinnassa käytäntö koskettaa vuosittain noin sataa perhettä ja lasta. Hämeenlinnan erityisvarhaiskasvatuksen toiminta- ja kuntoutussuunnitelmakäytäntö on vakiintunut toimintatapa Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluissa. Käytäntöä alettiin kehittää 1990-luvun puolivälissä. Erityispäivähoidon puheterapeutti Marja-Leena Pesonen osallistui Suomen Autismiyhdistyksen järjestämään Inkluusioseminaariin Helsingissä. Seminaarissa erityispedagogi Tiina Itkonen ja professori Graig Kennedy Havaijin yliopistosta esittelivät yksilökeskeisen suunnittelun mallin (MAPS= McGill Action Planning System). Hämeenlinnan erityispäivähoidossa oltiin kehittämässä toiminta- ja kuntoutussuunnitelmakäytäntöä. Tavoitteena oli löytää vanhempia osallistava ja lapsen asioissa mukana olevat työntekijät kokoava toimintatapa. Seminaarissa esitellystä mallista, joka oli alun perin tarkoitettu kouluikäisten käyttöön, otettiin kokeiluun seinälehdille kirjaaminen. Alkuperäinen malli oli tarkoitettu kouluikäisten käyttöön). Seinälehdistä Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön valittiin lapsen päivä, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä tavoitteiden konkretisoiminen. Lapsen päivä nähtiin tärkeäksi lapsen arjen kokonaisuuden tarkastelun näkökulmasta. Vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet koettiin tärkeäksi lapsen kokonaispersoonan näkemisen kannalta. Mitä harjoitellaan ja miten seinälehdillä mahdollistui lapsen pulmien ja vaikeuksien muuttaminen oppimistavoitteiksi sekä työnjaosta ja vastuualueista sopiminen. Saadut kokemukset olivat niin myönteisiä, että menetelmä vakiintui luontevaksi käytännöksi. Erityisesti seinälehdet on koettu prosessia selkeyttäviksi. Ensimmäiset uuden palaverikäytännön mukaiset päivähoidon toiminta- ja kuntoutussuunnitelmapalaverit pidettiin syksyllä Käytäntöä kehittämässä olivat Marja-Leena Pesosen ohella kiertävät erityislastentarhanopettajat Tiina Huttunen ja Minna Mattila sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat ja päivähoitoryhmien työntekijät. Palaverikäytäntö vakiintui kokeilujakson jälkeen pysyväksi toimintatavaksi. 4. Käytäntöön osallistuvat tahot / henkilöt Päivähoidon toiminta- ja kuntoutussuunnitelmapalaverin koolle kutsujana toimii alueen konsultoiva erityislastentarhanopettaja tai ryhmän erityislastentarhanopettaja. Kokoontumisissa aina mukana lapsen vanhemmat päivähoitoryhmän työntekijät tarpeen mukaan lasta tutkivat ja kuntouttavat erityistyöntekijät, esimerkiksi: puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja. 2

3 Kehittämisen haasteena on lapsen osallistuminen palaveriin. Tällä hetkellä lapsi on mukana joissain palavereissa. Asiasta sovitaan vanhempien kanssa. Käytäntöön kuuluu kuitenkin, että palaverissa sovitaan, miten siellä sovitut asiat käydään läpi lapsen kanssa ja kuka sen tekee. 5. Käytännön toteuttaminen Päivähoidon kuntoutussuunnitelmatyöskentely perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, jossa vanhempien aktiivinen osallistuminen on olennainen osa työskentelyä. Kokoontumisissa tarkastellaan lapsen ja hänen toimintakykynsä arvioimisen ohella myös ympäristön vaikutusta ja aikuisten toimintaa sekä arjen toimintaa kokonaisuutena. Näin ei juututa tarkastelemaan vain lapsen pulmia, vaan ne muutetaan oppimistavoitteeksi. Yhteisesti sovittuja tavoitteita arvioidaan puolivuosittain. Samalla sovitaan yhdessä uusista tavoitteista Työskentelyyn on vakiintunut oma käytäntö Yhteistyön kannalta keskeisistä toiminta- ja kuntoutussuunnitelmalomakkeensivuista on tehty seinälehdet. Yhdessä sovitut asiat niin vanhempien kuin työntekijöiden ehdottamat - kirjataan näkyviin seinälehtiin. Palaverin vetäjänä toimii päivähoitoalueen konsultoiva erityislastentarhanopettaja tai ryhmän erityislastentarhanopettaja. Kirjaajana on joku ryhmän työntekijöistä Valmistelut Alueen konsultoiva erityislastentarhanopettaja tai ryhmän erityislastentarhanopettaja huolehtii palaverin käytännön järjestelyjen sopimisesta ja delegoimisesta. Kokoustilajärjestelyt o kokoustilasta sopiminen o kokoustilan järjestäminen huolehditaan seinälehdet ja tusseja paikalle järjestetään tuolit puolikaaren muotoon Palaverin vetäjän ja kirjaajan sopiminen Ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa ryhmän lastentarhanopettaja tai erityislastentarhanopettaja keskustelee vanhempien kanssa palaverikäytännöstä. Keskustelussa sovitaan, keitä palaverissa on tarpeen olla mukana. Jatkossa seuraava palaverin ajankohta ja osallistujat sovitaan palaverin lopuksi. Usein vanhemmat joutuvat tekemään työpaikallaan järjestelyjä palaveriin pääsemiseksi. Palaveriin pyritään löytämään ajankohta, joka parhaiten sopii vanhemmille. Lapsen päivähoitoryhmässä voidaan joutua tekemään järjestelyjä niin, että tarpeellinen määrä henkilökuntaa pääsee palaveriin Palaverin aloitus Paikalla olijoille esitellään työskentelytapa, miten toimitaan ja miksi kuntoutussuunnitelma tehdään Sovitaan lopettamisaika Esittäytymiskierros: paikalla olijat kertovat, missä ominaisuudessa ovat paikalla ja mistä asioista ovat vastuussa lapsen kuntoutuksessa 5.3. Työskentely Kirjaaja kirjaa asiat seinälehdille niin, että jokainen palaverin osallistuja näkee, mitä niihin kirjoitetaan. Seinälehtiin merkitään kokoontumisen päivämäärä. Työskentelyä ja lapsen edistymisen seuraamista selkiyttää myös se, että jokainen kokoontuminen kirjataan eri värillä. Pääperiaate on, että fläppipaperit käydään järjestyksessä läpi. Yhteinen keskustelu on kuitenkin tärkeämpää kuin tiukasti järjestyksessä pysyminen. Palaverin vetäjän vastuulla on, että kaikki keskeiset asiat tulevat käsitellyiksi, että pysytään sovitussa aikataulussa ja että jokainen osallistuja saa äänensä kuuluviin. Keskustelun vetäjän tehtävänä on luoda avoin, keskustelun mahdollistava ilmapiiri. 3

4 Keskustelun eteneminen Palaverin aluksi käydään lyhyt kuulumiskierros: kodin, päivähoidon, erityistyöntekijöiden tilannekatsaus lapsen ajankohtaisiin asioihin. Sen jälkeen keskustellaan tarvittaessa lapsen päivässä tapahtuneista muutoksista ja niiden vaikutuksista lapseen. Keskustelun lomassa tulee usein esiin lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Kirjaaja merkitsee ne seinälehdille. Uusia tavoitteita tulee myös esille näiden keskustelujen aikana. Myös ne huomioidaan ja kirjataan näkyviin. Niitä on mahdollisuus tarkentaa yhteisesti palaverin edetessä. Tärkeää on sopia ja kirjata oppimisen järjestäminen kotona ja päivähoidossa. Lapsen tavoitteet asetetaan ja kirjataan mahdollisimman käytännönläheisiksi. Tämä edesauttaa niiden toteuttamista arjessa. Päivähoitohenkilöstöllä ja vanhemmilla on tarvittaessa mahdollisuus keskustella sovituista käytännöistä palaverien välillä konsultoivan erityislastentarhanopettajan kanssa. Seinälehti I Seinälehti II Seinälehti III Seinälehti IV Seinälehti V Lapsen päivä Vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet Mitä lapsen halutaan oppivan Miten oppiminen järjestetään kotona ja päivähoidossa Edistymisen arviointi Tavoitteena on tiedon vaihto lapsen kehityksestä ja siitä, mitä lapsen päivän aikana tapahtuu. Kirjataan ja keskustellaan lapsen päivän kulku heräämisestä nukahtamiseen. Mitkä asiat tuottavat iloa lapselle ja mitkä turhauttavat. Lapsen vahvat puolet ja asiat, joista hän pitää ja tekee mielellään. On tärkeää tukea vahvoja osaalueita ja hyödyntää niitä kuntoutuksessa. Keskustellaan ja kirjataan ne asiat, jotka lapsen halutaan oppivan seuraavaksi, eli lyhyen aikavälin tavoitteet. Keskustellaan myös mihin pitemmän aikavälin tavoitteisiin näillä pyritään. Sovitaan menetelmät, työnjako ja ympäristölle asetettavat tavoitteet. Seuraavalla tapaamisella arvioidaan yhdessä miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja lisätään uudet tavoitteet. Jos kokoontumisia on ollut jo useita, voidaan Lapsen päivä -seinälehti otsikoida A) Lapselle iloa tuottavat ja turhauttavat tilanteet B) Koulun aloittamiseen liittyvät kysymykset Palaverin jälkeen päivähoitoryhmän henkilökunta kokoaa tiedot lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liitettävään toiminta- ja kuntoutussuunnitelmalomakkeeseen. Vanhemmat saavat kopion suunnitelmasta. Seinälehdet säästetään ja ne ovat esillä seuraavassa kokoontumisessa 5.4. Palaverin lopetus mahdollisuus yhdessä keskustellen kommentoida palaveria sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka mietitään mihin yhteistyötahoihin tulisi ottaa yhteyttä ja kuka ottaa sovitaan siitä miten tehty suunnitelma käydään läpi lapsen kanssa. 4

5 Liite 1 Kuvaus päivähoidon kuntoutussuunnitelmapalaverista Idänpään päiväkodissa Läsnäolijat: äiti: Jaana, Villen äiti erityislastentarhanopettaja: Erja päivähoitaja: Satu puheterapeutti: Marja-Leena kuntoutusohjaaja: Katriina konsultoiva erityislastentarhanopettaja: Tiina päivähoidon kasvatustoiminnan johtaja, Marja-Liisa, joka on perehtymässä kuntoutussuunnitelmatyöskentelyyn Kokoontumistilaan on järjestetty tuolit puolikaareen, seinällä ovat Villen toiminta- ja kuntoutussuunnitelman aikaisemmissa palavereissa kirjoitetut seinälehdet: Villen päivä, Villen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, mitä Villen halutaan oppivan, miten Villen oppiminen järjestetään kotona ja päivähoidossa sekä Villen edistymisen arviointi. Palaverin keskustelua ohjaa ja aikatulusta huolehtii konsultoiva erityislastentarhanopettaja Tiina ja kirjaajana toimii ryhmän erityislastentarhanopettaja Erja. Taustatilanne: Ville saapui Idänpään päiväkodin alle 3 vuotiaiden lasten ryhmään syyskuussa 2004 varhaiskuntoutuksellisista syistä. Ville oli toimelias, tarmokas ja seurallinen yksi vuotias, jonka alkutavoitteena oli tutustua ryhmän muihin lapsiin, aikuisiin ja päiväkodin toimintastruktuuriin. Ensimmäisen päiväkotivuoden aikana Ville oppi konttaamaan vuorotahtiin, seisomaan ilman tukea ja kävelemään kädestä taluttaen tai työntökärryjen avulla. Lisäksi Villen yhteiset leikit toisten lasten kanssa ja ääntely vahvistuivat. Kolme vuotta myöhemmin tämän kuvauksen tekemisen aikaan - 4-vuotias Ville on ollut lähes vuoden 3 6 vuotiaiden lasten integroidussa ryhmässä kokopäivähoidossa äidin palattua työhön. Kuluneen toimintakauden aikana Ville osallistui perheensä kanssa Peppi tukiviittomaryhmään. Ville kommunikoi ääntelemällä, viittomalla sekä kuvien avulla. Hän on suosittu kaveri, joka pitää autoleikeistä, kotileikeistä ja pallon potkimisesta. Ville on vikkelä ja kekseliäs, joten ryhmän aikuisten on koko ajan tarkkaan tiedettävä mitä ja missä Ville puuhailee. Palaverin aloitus: Keskusteltiin yhdessä Villen ajankohtaisista kuulumisista: mikä sujuu hyvin kotona ja päivähoidossa, kuinka Ville on edistynyt sekä onko asioita, jotka tuottavat pulmia tai ovat turhauttavia. Toimelias ja puuhakas poika Nukkumaan mennessä vaatii nykyisin äidin viereensä aiemmin nukahti heti itsekseen. Nukahtaa kuitenkin n minuutin kuluessa Vaippa on jäämässä pois Viittomia käyttää paljon, äänteet ja osin myös sanahahmot lisääntyneet; kuvat jääneet Villellä nyt taka-alalle - ne eivät ole enää niin mieluisia kuin aiemmin. Heittelee sekä leikkinä että vastustuksen ilmaisuna tavaroita Yrittää karata tosin katsoo koko ajan taakseen, onko aikuinen huomannut! Kiellettäessä voi purra tai raapia aikuista 5

6 Villen tavoitteiden tarkistaminen: sovitaan yhdessä kuinka Villen kehitystä tuetaan: mitä harjoitellaan kotona ja päiväkodissa ja miten harjoittelu järjestetään. Ääntelyn, puheen ja viittomien lisääminen puheterapeutin ohjaama yksilöllinen harjoitusohjelma eli korit, joissa ääntelyleikkejä, lauluja ja loruja, toimintaohje- ja vuorotteluleikkejä sekä kuunteluleikkejä. Kerätään Villen sanoista ja äänteistä lista, ja niitä hyödynnetään uudessa tarinakorissa. Sovittiin, että äiti menee seuraamaan Villen koreja Äidillä ja puheterapeutilla yhteisiä tapaamisia, joissa myös Villen kommunikaation ja puheenkehityksen arviointia. arjessa tukiviittomat, päivästruktuuri kuvina, leikkivalinnat kuvien avulla Negatiivinen huomionhaku positiiviseksi mahdollisuuksien mukaan jätetään huomioimatta; puuttuminen ja ohjaaminen madollisimman vähäeleisesti ja sanoitta, ilman katsekontaktia kehuvetoisuus: aina kun sujuu hyvin, kannustetaan ja kehutaan ja katsotaan Villeä Heittelyn väheneminen sallittua heittelyä esim. ulkona/ sisällä heittelyaita tai paikka Sallittujen rajojen sisällä pysyminen Käydään Villen kanssa piharajat yhdessä läpi ulkoilun aluksi; pyritään luomaan leppoisa ulkoilun alkamisstruktuuri sekä tarkoituksenmukaiseen tekemiseen ohjaaminen Palaverin päättäminen Sovittiin seuraavan palaverin ajankohta Konsultoiva erityislastentarhanopettaja lähettää palaverista poissaolleelle toimintaterapeutille lyhyen yhteenvedon sekä tiedon seuraavan palaverin ajankohdasta. 6

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU

TOIMINNAN SUUNNITTELU TOIMINNAN SUUNNITTELU Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäiselle lapselle päivähoitoympäristön, jossa heidän tulee saada hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2 / 2007 PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHELEIRIOPPAAN TARKOITUS 3 2. PERHELEIRIN JÄRJESTÄMINEN 4 3. VASTUULLINEN VANHEMMUUS PERHELEIRI

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot