RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 211 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TALOUDEN TOTEUTUMA TALOUSARVION 2009 HANKEKOHTAISET TALOUS- 8 ARVIOMÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 216 HIISIJÄRVI RY:N OIKAISUVAATIMUS IKÄIHMISTEN OPINTIET HANKEEN TOTEUTTAMINEN 11 JA OHJAUSRYHMÄN VALINTA 218 RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LAINA- 12 TAKAUSPYYNTÖ 219 VUOKRASOPIMUS VANHAINTUKISÄÄTIÖN KANSSA VAKINAISESTI PALKATUN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 14 SIIRTÄMINEN PÄIVÄKODILLE PÄIVÄKOTIAPULAISEK- SI 221 ILMOITUSASIAT TARKENNUS LYHYT SAIRAUSPOISSAOLO OMALLA 17 ILMOITUKSELLA ESIMIEHELLE -OHJEESEEN 223 VARAJÄSENEN VALINTA PALVELUIDEN RYHMITTÄ- 18 MINEN -TYÖRYHMÄÄN. 224 Ei asiaa VALTIONKONTTORIN LAINAIN JA KILPAILUTTAMINEN 226 LAUSUNTOPYYNTÖ KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMASTA

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:50 puheenjohtaja Heikkinen Hilkka 18:30-20:50 jäsen Heikkinen Mauno 18:30-20:50 varapuh.johtaja Hyyryläinen Unto 18:30-20:50 jäsen Härkönen Jorma 18:30-20:50 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-20:50 Jäsen Tolonen Tarja 18:30-20:50 jäsen Kurkinen Yrjö 18:30-20:50 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:50 valt. 1 vpj Potila Raija 18:30-20:50 esittelijä kunnanjohtaja Jansson Oiva 18:30-20:50 pöytäkirjanpitäjä POISSA Tähkäpää Liisa valt.2.vpj. ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Jansson Oiva Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Unto Hyyryläinen Marjo Kangasharju PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ristijärven Yhteispalvelupiste klo 8-16

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 211 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 212 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan vii kon 1. arkipäivänä, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tarkastettu pöy tä kirja pidetään nähtävillä Yhteispalvelupisteessä klo Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan perjantaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä maanantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Unto Hyyryläinen ja Marjo Kangasharju.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 213 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1. Kunnanjohtajan päätös valita Super Ry saattohoitokoulutuksen järjestäjäksi. 2. Kunnanrakennusmestarin päätös /Puunkaatolupa/As Oy Ristijärven Ahonharja. 3. Kunnanrakennusmestarin päätös / Puunkatolupa/Kallensaukko. 4. Kunnanrakennusmestarin päätös /Lausunto etuosto-oikeudesta koskien Suokukka -nimistä tilaa, RN:o 6: Kunnanjohtajan päätös Sivutoimi-ilmoituksesta/Jansson. 6. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta/janssson. 7. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisesta osasta/möttönen. 8. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisesta osasta / Kaikko. 9. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisesta osasta/valjus. 10. Maataloussihteerin päätös maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta Maataloussihteerin päätös maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta Kunnanjohtajan päätös rehtorin siirtämisestä opetustoimen vastuualueen vetäjäksi. 13. Kunnanjohtajan päätös perhepäivähoitaja Ritva Hälisen siirrosta päiväkodille. 14. Kunnanrakennusmestarin päätös / Lausunto etuosto-oikeudesta koskien tiloja Kuusiranta RN:o 69:42 ja Liusko RN:o 69:50. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em.päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TALOUDEN TOTEUTUMA KHALL 214 Liitteellä on esitetty talouden toteutuma ajalta Ennusteen mukaan talous toteutuu lähes talousarviossa ennakoidun mukaisena, mutta ylijäämäiseen tulokseen ei päästä. On syy tä olettaa, että loppuvuodesta talousarvion toteuma huononee. Toimintatuotot ovat jääneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulut ovat heinäkuun lopussa hieman ylittyneet, mutta lomapalkkavarauksen muutos aiheuttaa vääristymän kirjanpidossa siten, että lomakuukausina kulut näyttävät isommilta kuin todellisuudessa pitäisi olla. Palvelujen ostot samoin kuin aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat lähes raamissaan. Toimintakate on kuitenkin hyvin lähellä talousarvio toistaiseksi. Opetustoimen valtionosuuden muutos ja ra hoi tuskulujen kirjaukset huonontavat tulosta loppuvuo des ta. Verotulot toteutuvat alle arvion, koska valtakunnallinen tuot tavuuden aleneminen ja siitä johtuva alhainen ve ro tu lo ke hi tys vai kuttaa kunnan yh tei sö ve ro- ja an sio ve ro tu lo tuot toon. Lopullisesti ve rotulo voidaan arvioida vasta tillinpäätöksessä. Investoinneista ovat valmistuneet lähiliikuntapaikka Hyvän Iän puisto, päi vä ko din sa nee raus ja ter veys kes kuk sen keittiön sanee raus. In ves toinnit ovat valtuustoon nähden sito via hankekohtaisina ja muu tok set tuodaan erillisenä päätöksenä kunnanhallituksen ja kunnan val tuuston käsittelyyn. Kuluvana vuonna ei ole tarvinnut nostaa pitkäaikaista lainaa, sen sijaan kun ta todistuksia on nostettu satunnaisesti. Lyhytaikainen kunta to dis tus on huomattavasti edullisempi kuin pitkäaikainen laina. Kun nan on har kittava joidenkin valtionkonttorin lainojen muuttamista pankki lai naksi. Valtionkonttorin lainan korko (7,9%) on huomattavasti yli pit käaikais ten lainakorkojen. Sijoitusten markkina-arvo heinäkuun lopussa oli euroa ja tasearvo euroa. Sijoitusten markkina-arvo on pa rantu nut kesän ai kana. Liitteet: investointien toteutuma, tuloslaskelma. Valmistelija: vs. hallintosihteeri Oiva Jansson, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toteutuman tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TALOUSARVION 2009 HANKEKOHTAISET TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAMUUTOKSET KHALL 215 Ristijärven kunnan talousarvion 2009 investointiohjelma on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisista määrärahoista. Hankkeiden kus tan nusarvioissa on tullut muutoksia ja määrärahaylityksiä, jonka vuoksi osa hankemäärärahoista on käsiteltävä uudelleen. Muutokset voi daan kat taa määrärahasiirtona eri hankkeiden välillä toteu tumatto mista hankkeista. Talousarviomääräraha ylittyy terveyskeskuksen keittiön saneerauksen osalta ja Saukkovaaran kaavoituksen ja vesi- ja viemärilinjo jen osalta. Samoin määräraha ylittyy päiväkodin muutostyön, Esalan ryhmäkodin sosiaalitilojen ja lähiliikuntapaikkojen rakentamisen osal ta. Muiden investointikohteiden määrärahat alittunevat. Liite: määrärahan siirtolaskelma Valmistelu: vs. hallintosihteeri puh Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle investointiohjelman hankekohtaiset määrärahan siirrot esitetyn liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus HIISIJÄRVI RY:N OIKAISUVAATIMUS KHALL 183 Hiisijärvi ry on tehnyt kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen tekemää päätöstä omatoimirahan myön tä mi ses tä Hii sijärven Hiekkojen kunnostukseen. Kunnanhallitus myönsi avustuksen omatoimirahan myöntämisessä käytettyjen periaatteiden mukaisesti eli 60 % arvioiduista rahallisista kustannuksista (60 % / ). Lähettämässään oikaisuvaatimuksessa yhdistys esittää, että heidän ano muksessaan ei virheellisesti ollut huomioitu talkootyön osuutta, jon ka arvoksi on laskettu (130 kone-/miestyötuntia). Kun em. talkootyö lisätään maksettaviin kuluihin, tulee kokonaiskustan nusarvioksi 4 334, josta 60 % on Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi tuotu esille, että hiekkojen alue palvelee matkailullisesti koko kuntaa ja laajemminkin. Hiisijärvi ry:n mielestä on kohtuutonta, että kyläyhdistys joutuu tekemään talkootyön ja jatkuvan valvonnan lisäksi kustantamaan peruskorjauksia. Kyläyhdistys vastaa hiekkojen huollosta ja ostaa kulutustarvikkeet. Hiisijärvi ry pyytää, että kunnanhallitus tarkistaa tekemäänsä päätöstä ja myöntää rahoituksen myös talkootyön osalle. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti siirtää asian Tie- ja kiin teis tön hoidon vastuualueen valmisteltavaksi. Jorma Härkönen (yhteisöjäävi) poistui esteeellisenä kokous huonees ta tä män asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL Tekninen toimisto on neuvotellut kesän aikana Hiisijärven kyläyh distyk sen kans sa kunnostusmäärärahojen riittävyydestä. Hankkeen vaativat toimet Hiisijärven hiekoilla ovat olleet mittavat. Hankeen kokonaiskustannusarvio on Kus tan nuk set si säl tä vät maa laus-

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ ta, puu rakenteiden korjausta, kun nos tusta ja uut ta rakentamiseen liittyvää hankintaa n Loppuosa muodostuu kaivinkone- ja tratorityötunneista. Hanke kohdistuu pääosin kunnan omistamalle maal le Hii si järven hiekkojen alueen ja rakenteiden kunnostamiseen matkailukäyttöön soveltuvaksi alueeksi ja kyläyhdistys on sen vuoksi esit tä nyt, että kunnan prosenttiosuutta (60%) kustannuksista korotettaisiin. Kunnanjohtajan uusi ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen Hiisijärven kyläyhdistyksen oikaisuvaatimuksen ja päättää tarkistaa kun nan hal li tuk sen omatoimirahan osuutta Hiisijärven kyläyhdistykselle siten, että tarvikkeet maksetaan laskun mukaan kokonaan 700 ja traktori ja konetyö tun neista maksetaan 60 %/4260. Merkataan pöytäkirjaan, että Jorma Härkönen poistui hankkeen esittelyn jälkeen tämän pykälän käsittelyn ajaksi (klo ). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden ehdotuksen. Lisäksi päätettiin tehdä Hiisijärven kyläyhdistyksen kanssa sopimus alueen ylläpidosta omatoimirahalla ja suorittaa vuosittainen katselmus Hiisijärven Hiekoilla. Edelleen päätettiin että tulevaisuudessa sovitaan hinnat ja pelisäännöt tä mänkaltaisiin projekteihin.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus IKÄIHMISTEN OPINTIET HANKEEN TOTEUTTAMINEN JA OHJAUSRYHMÄN VALINTA KHALL 217 Opetusministeriö on myöntänyt dnro 444/522/2008 yhteensä eu ron eritysavustuksen Risti jär ven kunnalle Ikä ihmisten Opintiet hankkeen toteut ta misek si. Hanke on Ikäihmisten verkko-op pimisport taa lin suunnitte lua ja työs tämistä var ten hyväksytty hanke, jonka Selvitys hankkeesta on annettava mennessä. Hankesuunnitelman Ikäihmisten Opintiet hankkeelle ovat tehneet OldTown In teraktive Oy ja Ilkka Huovio Esiselvityshanke toteutetaan ostopalvelusopimuksin ja työsuhteessa olevien projektisuunnittelijoiden avustuksella. OM päätöksen mukaan hanke on toteutettava loppuun mennessä. Hankkeen toteutuksessa noudatetaan Ristijärven kunnan hallintosääntöä ja projektihallinnosta annettuja ohjeita. Hankkeen ohjausryhmä muodostuu hankkeen sidosryhmistä, joita ovat Ristijärven kunta 2, Seniorpolis Oy 1, Lapin yliopisto, Oulun yliopis to; Ka jaa nin yliopistokeskus 1, Studio Napa ry 1. Valmistelija kunnanjohtaja: Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää toteuttaa hankkeen esitetyllä tavalla ja valtuuttaa kunnanjohtajan palkkaamaan väliaikaisen projektihen kilöstön työsuhteeseen ja ni meää edus ta jan sa Ikä ih mis ten opin tiet hankkeen ohjausryhmään. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja päätti nimetä Ristijärven kunnan edustajiksi kunnanjohtaja Raija Potilan ja Leila Karppisen. Kunnanjohtaja Raija Potila nimettiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LAINATAKAUSPYYNTÖ KHALL 218 Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta pyytää Ristijärven kunnalta omavelkaista takausta euron lainalle, jolla rahoitetaan Kirkkotien vesijohdon saneeraus. Saneeraus on välttämätön runkolinjan uudistamistoimenpide. Osuuskunnan hallitus on kilpailuttanut ko. lainan ja päättänyt ottaa lainan kokouksessaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Nor dea Pank ki Suo mi Oyj:ltä. Laina sidotaan 12 kk Euriboriin + margi naali 1,10 %. Lai na-aika on 5 vuotta, lyhennys tasa-erissä alkaen Laina on tar koitus nostaa mahdollisimman heti. Valmistelija: vs. hallintosihteeri puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Ristijärven vesihuolto-osuuskunnan Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainalle, jonka määrä on euroa, laina-aika 5 vuotta ja korko 12 kk:n Euribor + 1,10 %. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUS VANHAINTUKISÄÄTIÖN KANSSA KHALL 219 Ristijärven vanhaintukisäätiön hallitus on esittänyt vuokrasopimuksen uusimista koskien terveyskeskuksen keittiön saneerattuja tiloja. Vanhaintukisäätiön hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää kunnalle vuokran suuruudeksi 1000 euroa kuukaudessa (alv 0 %), jonka lisäksi säätiö tarjoutuu maksamaan käyttökustannukset. Vuokra-ajaksi on tarjottu 20 vuotta. Oheisena liitteenä vuokrasopimusluonnos, jossa vuokra-ajaksi on määritelty alkaen toistaiseksi kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Käyttökustannukset on yksilöity tarkemmin, samoin koneiden ja laitteiden ylläpito vuokralaisen kustantamana. Vuokran määrästä neuvotellaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Valmistelija: vs. hallintosihteeri puh Liite 3 Vuokrasopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen. Merkitään pöytäkirjaan että Mauno Heikkinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi (klo ). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VAKINAISESTI PALKATUN PERHEPÄIVÄHOITAJAN SIIRTÄMINEN PÄIVÄKODILLE PÄI- VÄKOTIAPULAISEKSI KHALL 220 Ristijärven päiväkodin henkilöstö koostuu tällä hetkellä yhteensä 4 ko ko päiväistä työntekijästä (päivähoidon ohjaaja, 2 lastenhoitajaa ja laitosapulainen). Lisäksi vuosittain 1 kunnan va ki nainen per hepäivähoitaja on siirretty väliaikaisjärjestelyin päiväko dil le aina vuo deksi kerrallaan, jotta päiväkodin työntekijämäärä täyt tää lain sää dännön asettamat vaatimukset. Työvuorossa on oltava riittä vä mää rä henkilökuntaa. Uudistetun päiväkodin myötä, siivottavien neliöiden osuus on myös lisääntynyt. Siirto on to teu tet tu hal lin to sään nön pe rus tel la kun nan joh ta jan vi ran halti ja pää tök senä. Py syvä siirto ei edel lytä li sätyö voi man palk kaa mista perhepäivähoitoon eikä muuta siirrettävän henkilön palkkausta. Päiväkodin työvuorojen toimintaedellytysten turvaamiseksi on esitetty, että päiväkodin henkilöstövahvuus vakinaisitetaan ja perhepäivähoitaja Rit vä Hä li sen ni mi ke muutetaan vas taa maan päiväkodissa olevaa tehtävää, joka koostuu peruspalvelutehtävistä, siivouksesta ja lasten hoidosta. Kunnanjohtajalla on hallintosäännön mukaan oikeus tehdä muutoksia virkojen ja toimien sijoittumisesta vastuualueille 25. Valmistelu: kunnanjohtaja Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus muuttaa perhepäivähoitajan nimikkeen päi vä kotiapulai seksi ja vahvistaa toistaiseksi voimassa olevaksi sijoituspaikak si kun nan päiväkodin. Tehtävään siirretään omalla suostumuksellaan Ritva Hälinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösesityksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 221 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Oulun hallinto-oikeus. Päätös muutoksenhakuun koskien kauppaa Saukko Holidays Oy/ Konstantin Eglin. 2. Kunnallinen työmarkkinalaitos. Ohjeita työnantajille influenssapandemian (sikainfluenssa) varalle. 3. Tampereen kaupunki. Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla Kuntarahoitus Oyj. Koron muutosilmoitus. 5. Länsi-Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Päätös /2009 palk ka tues ta op pi sopimukseen kunta ta:lle. 6. Länsi-Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Päätös /2009 palkkatuesta oppi-sopimukseen kunta ta:lle. 7. Kajaanin ammattioppilaitos. Sopimus määräaikaisesta oppisopimuskoulutuksesta. 8. Kuntaliitto. Influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 poistetaan tartuntatautiasetuksesta lukien. 9. Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Maakuntahallituksen kokous Vaalassa. 10. Kuntaliitto. Yrityksille myönnettävät valtiontukia koskevat periaatteet. 11. Länsi-Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Päätös /2009 palkkatuesta kunta ta:lle. 12. Kunnallinen työmarkkinalaitos. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Puolustusvoimat Kainuun aluetoimisto. Kainuun kutsunnat Oy Matkahuolto Ab. Linja-autoliikenteen asikaspalvelusopimus. 15. Kainuun hankinterengas. Hankintayhteistyösopimus. 16. Etera. Vammaisten henkilöiden avustajien työeläkevakuuttaminen. 17. Ristijärven kunnan Kainuun Osuuspankille lähettämä pyyntö lopettaa aiheettomana yritystili Kiinteistönluovutusilmoitukset: Ristijärven kunta / Himanka Saara / Kemilä 7:22 määräala. Tolonen Arvo ja Leena / Kamula Timo ja Julia / Rovveikko 160:4. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TARKENNUS LYHYT SAIRAUSPOISSAOLO OMALLA ILMOITUKSELLA ESIMIEHELLE -OHJEESEEN KHALL 222 Ristijärven kunta on hyväksynyt henkilöstölleen oikeuden ly hyeen poissaoloon (3 pv) influenssasairauden, mahataudin tmv. äkillisen sai rastu mi sen ai ka na omal la il moi tuksella esimiehelle. Tuolta työkyvyttömyyden ajal ta ei ole tar vit tu erillistä KTES:in V luvun mukaista sai raslo ma todis tusta työ ter veys huol losta tai lää käril tä. Valtio on suosittanut omille lai tok silleen ja työ pai koil leen, et tä yh teisöt ottaisi vat käyttöön STM:n ja kuntaliiton ohjeistuksen laajemmasta oikeudesta 1-5 päi vään pois saoloon il man lää kärintodistusta sika inf luenssa kau den vuoksi syk syllä Myös Kansaneläkelaitos hy väksyy me nettelyn, jos pois saolos ta kir jataan viranhaltijapäätös tmv. kirjallinen esimie hen alle kirjoittma hyväksyntä henkilöstöhallintajärjestelmään. Ristijärven kunnan toimintaohje: Sairastumisesta ilmoitetaan esimiehelle heti sai rau den alussa. Esi mies myöntää aluksi 3 pv ja sen jälkeen tarvit taessa 2 li säpäi vää. Sairastuminen katsotaan alka neen ilmoi tukses ta esim. pe-la-su mu kaan lukien. Kun työntekijä pa laa työpai kalleen, hän te kee säh köi sen sairaslomahakemuksen hy väk syttäväksi esi miehelle. Sairas lo ma myön ne tään 5 päi vään saak ka sikainfluessaan ja sen oi reisiin, ter veyden huollon valta kun nallis ten ohjeistusten mu kaisesti. Sen jäl keisestä ajasta tarvitaan lääkä rinto distus. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnan henkilöstölle oikeuden kvtes:in mukaiseen sairauspoissaoloon omalla ilmoituksella esimiehelle 1-5 päivään alkaen edellä mainituin täsmennyksin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösesityksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VARAJÄSENEN VALINTA PALVELUIDEN RYHMITTÄMINEN -TYÖRYHMÄÄN. KHALL 223 Palveluiden ryhmittäminen -työryhmään on valittu jäseniksi Mauno Heikkinen ja Hilkka Heikkinen. Yhteensattumien vuoksi on käynyt niin, että Ristijärven kumpikaan edustaja ei ole ollut kokouksessa mukana. Olisi tärkeää ja kunnan edun mukaista että jokaisessa mahdollisessa kokouksessa ainakin yksi kunnan edustaja olisi paikalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättä nimetä varajäsenen Palveluiden ryhmittäminen -työryhmään. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Raija Potilan varajäseneksi Palveluiden ryhmittäminen -työryhmään.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VALTIONKONTTORIN LAINAIN JA KILPAILUTTAMI- NEN KHALL 225 Ristijärven kunnalla on Valtiokonttorilta kaksi erillistä lainaa otettuina vuokratalojen perusparannukseen. Laina , jonka määrä on ,87 euroa ja laina , jonka määrä on ,38 euroa. Molempien lainojen korko on 7,90 %. Lainat voidaan kilpailuttaa ja maksaa lainat pois ilman mitään sakkomaksuja tai muita ylimääräisiä kuluja. Uhden prosenttiyksikön koron laskulla säästyy tämänhetkisen lainamäärän mukaan yli euron säästö korkokuluissa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa ko. Valtiokonttorin lainat. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAS- TA KHALL 226 TOTSU on tehty maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi menevän "Kainuun maakuntaohjelma " tavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella osoittamaan lähimmän kahden vuoden käytännön toteutuksen painopisteet. TOTSU:ssa sovitetaan samalla yhteen ELY:n, AVI:n ja kuntien keskeiset toimenpiteet Kainuun kehittämiseksi. TOTSU:ssa viitataan monessa kohdassa laadittuihin tai valmisteilla oleviin eri alojen kehittämissuunnitelmiin tai teemaohjelmiin, nimet vaihtelevat. Yritysten edustajat ovat olleet mukana ohjelmien laadinnassa ja muutoinkin sidosryhmien välinen yhteistyö on ollut laajaa. Rahoittajat käyttävät näitä suunnitelmia hyväkseen valitessaan rahoitettavia hankkeita. TOTSU ei sisällä tyhjentävää luetteloa toteutettavista hankkeista. Muillakin hankkeilla tai suunnitelmissa on mahdollisuus päästä toteutettaviksi. TOTSU:ssa olevilla esimerkkihankkeilla pyritään totettamaan maakuntaohjelman tavoitteita. Mukana TOTSU:n valmistelussa ovat olleet useat eri tahot maakunnasta kaikilta mahdollisilta tahoilta ja siitä ja sen eri versioista on järjestetty keskustelutilaisuuksia. Myös maakunnan eri organisaatiot ovat keskustelleet TOTSU:n sisällöstä. Monet hankkeet ovat jääneet TOTSU:n ulkopuolelle, niin myös Ristijärven Agora -hanke. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että kunnanjohtaja valtuutetaan kommentoimaan Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma luonnos III:sta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti että kunnajohtaja Raija Potila antaa kommentit Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma :sta.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 16.06.2015 Kunnanhallitus 166 31.08.2015

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen Yhteistyöryhmä 48 07.12.2016 Kunnanhallituksen 71 14.12.2016 henkilöstöjaosto Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen YTR 48 Nurmijärven kunnan aikaisempien ohjeiden mukaan esimiehellä on oi keus myöntää

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että Sosiaalilautakunta 10 01.03.2016 Kunnanhallitus 59 21.03.2016 Kunnanhallitus 71 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 15 18.04.2016 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN OPPISOPIMUSTOIMEN PERUSTAMINEN KESKUSKEITTIÖLLE Sosltk 01.03.2016

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta Kitee Aika 26.02.2013 klo 13:30-17:50 Paikka Kiteen kaupungintalo, Hellin kammari Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Karppanen Jouko

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Kunnanhallitus 26.04.2010 AIKA 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 103 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 104 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 13 Omavelkaisen takauksen myöntäminen / Huittisten Puhdistamo Oy

Otsikko Sivu 13 Omavelkaisen takauksen myöntäminen / Huittisten Puhdistamo Oy Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 28 Kunnanvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:03 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Omavelkaisen takauksen myöntäminen / Huittisten

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot