RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 211 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TALOUDEN TOTEUTUMA TALOUSARVION 2009 HANKEKOHTAISET TALOUS- 8 ARVIOMÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 216 HIISIJÄRVI RY:N OIKAISUVAATIMUS IKÄIHMISTEN OPINTIET HANKEEN TOTEUTTAMINEN 11 JA OHJAUSRYHMÄN VALINTA 218 RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LAINA- 12 TAKAUSPYYNTÖ 219 VUOKRASOPIMUS VANHAINTUKISÄÄTIÖN KANSSA VAKINAISESTI PALKATUN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 14 SIIRTÄMINEN PÄIVÄKODILLE PÄIVÄKOTIAPULAISEK- SI 221 ILMOITUSASIAT TARKENNUS LYHYT SAIRAUSPOISSAOLO OMALLA 17 ILMOITUKSELLA ESIMIEHELLE -OHJEESEEN 223 VARAJÄSENEN VALINTA PALVELUIDEN RYHMITTÄ- 18 MINEN -TYÖRYHMÄÄN. 224 Ei asiaa VALTIONKONTTORIN LAINAIN JA KILPAILUTTAMINEN 226 LAUSUNTOPYYNTÖ KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMASTA

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:50 puheenjohtaja Heikkinen Hilkka 18:30-20:50 jäsen Heikkinen Mauno 18:30-20:50 varapuh.johtaja Hyyryläinen Unto 18:30-20:50 jäsen Härkönen Jorma 18:30-20:50 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-20:50 Jäsen Tolonen Tarja 18:30-20:50 jäsen Kurkinen Yrjö 18:30-20:50 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:50 valt. 1 vpj Potila Raija 18:30-20:50 esittelijä kunnanjohtaja Jansson Oiva 18:30-20:50 pöytäkirjanpitäjä POISSA Tähkäpää Liisa valt.2.vpj. ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Jansson Oiva Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Unto Hyyryläinen Marjo Kangasharju PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ristijärven Yhteispalvelupiste klo 8-16

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 211 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 212 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan vii kon 1. arkipäivänä, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tarkastettu pöy tä kirja pidetään nähtävillä Yhteispalvelupisteessä klo Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan perjantaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä maanantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Unto Hyyryläinen ja Marjo Kangasharju.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 213 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1. Kunnanjohtajan päätös valita Super Ry saattohoitokoulutuksen järjestäjäksi. 2. Kunnanrakennusmestarin päätös /Puunkaatolupa/As Oy Ristijärven Ahonharja. 3. Kunnanrakennusmestarin päätös / Puunkatolupa/Kallensaukko. 4. Kunnanrakennusmestarin päätös /Lausunto etuosto-oikeudesta koskien Suokukka -nimistä tilaa, RN:o 6: Kunnanjohtajan päätös Sivutoimi-ilmoituksesta/Jansson. 6. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta/janssson. 7. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisesta osasta/möttönen. 8. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisesta osasta / Kaikko. 9. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisesta osasta/valjus. 10. Maataloussihteerin päätös maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta Maataloussihteerin päätös maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta Kunnanjohtajan päätös rehtorin siirtämisestä opetustoimen vastuualueen vetäjäksi. 13. Kunnanjohtajan päätös perhepäivähoitaja Ritva Hälisen siirrosta päiväkodille. 14. Kunnanrakennusmestarin päätös / Lausunto etuosto-oikeudesta koskien tiloja Kuusiranta RN:o 69:42 ja Liusko RN:o 69:50. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em.päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TALOUDEN TOTEUTUMA KHALL 214 Liitteellä on esitetty talouden toteutuma ajalta Ennusteen mukaan talous toteutuu lähes talousarviossa ennakoidun mukaisena, mutta ylijäämäiseen tulokseen ei päästä. On syy tä olettaa, että loppuvuodesta talousarvion toteuma huononee. Toimintatuotot ovat jääneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulut ovat heinäkuun lopussa hieman ylittyneet, mutta lomapalkkavarauksen muutos aiheuttaa vääristymän kirjanpidossa siten, että lomakuukausina kulut näyttävät isommilta kuin todellisuudessa pitäisi olla. Palvelujen ostot samoin kuin aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat lähes raamissaan. Toimintakate on kuitenkin hyvin lähellä talousarvio toistaiseksi. Opetustoimen valtionosuuden muutos ja ra hoi tuskulujen kirjaukset huonontavat tulosta loppuvuo des ta. Verotulot toteutuvat alle arvion, koska valtakunnallinen tuot tavuuden aleneminen ja siitä johtuva alhainen ve ro tu lo ke hi tys vai kuttaa kunnan yh tei sö ve ro- ja an sio ve ro tu lo tuot toon. Lopullisesti ve rotulo voidaan arvioida vasta tillinpäätöksessä. Investoinneista ovat valmistuneet lähiliikuntapaikka Hyvän Iän puisto, päi vä ko din sa nee raus ja ter veys kes kuk sen keittiön sanee raus. In ves toinnit ovat valtuustoon nähden sito via hankekohtaisina ja muu tok set tuodaan erillisenä päätöksenä kunnanhallituksen ja kunnan val tuuston käsittelyyn. Kuluvana vuonna ei ole tarvinnut nostaa pitkäaikaista lainaa, sen sijaan kun ta todistuksia on nostettu satunnaisesti. Lyhytaikainen kunta to dis tus on huomattavasti edullisempi kuin pitkäaikainen laina. Kun nan on har kittava joidenkin valtionkonttorin lainojen muuttamista pankki lai naksi. Valtionkonttorin lainan korko (7,9%) on huomattavasti yli pit käaikais ten lainakorkojen. Sijoitusten markkina-arvo heinäkuun lopussa oli euroa ja tasearvo euroa. Sijoitusten markkina-arvo on pa rantu nut kesän ai kana. Liitteet: investointien toteutuma, tuloslaskelma. Valmistelija: vs. hallintosihteeri Oiva Jansson, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toteutuman tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TALOUSARVION 2009 HANKEKOHTAISET TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAMUUTOKSET KHALL 215 Ristijärven kunnan talousarvion 2009 investointiohjelma on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisista määrärahoista. Hankkeiden kus tan nusarvioissa on tullut muutoksia ja määrärahaylityksiä, jonka vuoksi osa hankemäärärahoista on käsiteltävä uudelleen. Muutokset voi daan kat taa määrärahasiirtona eri hankkeiden välillä toteu tumatto mista hankkeista. Talousarviomääräraha ylittyy terveyskeskuksen keittiön saneerauksen osalta ja Saukkovaaran kaavoituksen ja vesi- ja viemärilinjo jen osalta. Samoin määräraha ylittyy päiväkodin muutostyön, Esalan ryhmäkodin sosiaalitilojen ja lähiliikuntapaikkojen rakentamisen osal ta. Muiden investointikohteiden määrärahat alittunevat. Liite: määrärahan siirtolaskelma Valmistelu: vs. hallintosihteeri puh Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle investointiohjelman hankekohtaiset määrärahan siirrot esitetyn liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus HIISIJÄRVI RY:N OIKAISUVAATIMUS KHALL 183 Hiisijärvi ry on tehnyt kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen tekemää päätöstä omatoimirahan myön tä mi ses tä Hii sijärven Hiekkojen kunnostukseen. Kunnanhallitus myönsi avustuksen omatoimirahan myöntämisessä käytettyjen periaatteiden mukaisesti eli 60 % arvioiduista rahallisista kustannuksista (60 % / ). Lähettämässään oikaisuvaatimuksessa yhdistys esittää, että heidän ano muksessaan ei virheellisesti ollut huomioitu talkootyön osuutta, jon ka arvoksi on laskettu (130 kone-/miestyötuntia). Kun em. talkootyö lisätään maksettaviin kuluihin, tulee kokonaiskustan nusarvioksi 4 334, josta 60 % on Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi tuotu esille, että hiekkojen alue palvelee matkailullisesti koko kuntaa ja laajemminkin. Hiisijärvi ry:n mielestä on kohtuutonta, että kyläyhdistys joutuu tekemään talkootyön ja jatkuvan valvonnan lisäksi kustantamaan peruskorjauksia. Kyläyhdistys vastaa hiekkojen huollosta ja ostaa kulutustarvikkeet. Hiisijärvi ry pyytää, että kunnanhallitus tarkistaa tekemäänsä päätöstä ja myöntää rahoituksen myös talkootyön osalle. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti siirtää asian Tie- ja kiin teis tön hoidon vastuualueen valmisteltavaksi. Jorma Härkönen (yhteisöjäävi) poistui esteeellisenä kokous huonees ta tä män asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL Tekninen toimisto on neuvotellut kesän aikana Hiisijärven kyläyh distyk sen kans sa kunnostusmäärärahojen riittävyydestä. Hankkeen vaativat toimet Hiisijärven hiekoilla ovat olleet mittavat. Hankeen kokonaiskustannusarvio on Kus tan nuk set si säl tä vät maa laus-

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ ta, puu rakenteiden korjausta, kun nos tusta ja uut ta rakentamiseen liittyvää hankintaa n Loppuosa muodostuu kaivinkone- ja tratorityötunneista. Hanke kohdistuu pääosin kunnan omistamalle maal le Hii si järven hiekkojen alueen ja rakenteiden kunnostamiseen matkailukäyttöön soveltuvaksi alueeksi ja kyläyhdistys on sen vuoksi esit tä nyt, että kunnan prosenttiosuutta (60%) kustannuksista korotettaisiin. Kunnanjohtajan uusi ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen Hiisijärven kyläyhdistyksen oikaisuvaatimuksen ja päättää tarkistaa kun nan hal li tuk sen omatoimirahan osuutta Hiisijärven kyläyhdistykselle siten, että tarvikkeet maksetaan laskun mukaan kokonaan 700 ja traktori ja konetyö tun neista maksetaan 60 %/4260. Merkataan pöytäkirjaan, että Jorma Härkönen poistui hankkeen esittelyn jälkeen tämän pykälän käsittelyn ajaksi (klo ). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden ehdotuksen. Lisäksi päätettiin tehdä Hiisijärven kyläyhdistyksen kanssa sopimus alueen ylläpidosta omatoimirahalla ja suorittaa vuosittainen katselmus Hiisijärven Hiekoilla. Edelleen päätettiin että tulevaisuudessa sovitaan hinnat ja pelisäännöt tä mänkaltaisiin projekteihin.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus IKÄIHMISTEN OPINTIET HANKEEN TOTEUTTAMINEN JA OHJAUSRYHMÄN VALINTA KHALL 217 Opetusministeriö on myöntänyt dnro 444/522/2008 yhteensä eu ron eritysavustuksen Risti jär ven kunnalle Ikä ihmisten Opintiet hankkeen toteut ta misek si. Hanke on Ikäihmisten verkko-op pimisport taa lin suunnitte lua ja työs tämistä var ten hyväksytty hanke, jonka Selvitys hankkeesta on annettava mennessä. Hankesuunnitelman Ikäihmisten Opintiet hankkeelle ovat tehneet OldTown In teraktive Oy ja Ilkka Huovio Esiselvityshanke toteutetaan ostopalvelusopimuksin ja työsuhteessa olevien projektisuunnittelijoiden avustuksella. OM päätöksen mukaan hanke on toteutettava loppuun mennessä. Hankkeen toteutuksessa noudatetaan Ristijärven kunnan hallintosääntöä ja projektihallinnosta annettuja ohjeita. Hankkeen ohjausryhmä muodostuu hankkeen sidosryhmistä, joita ovat Ristijärven kunta 2, Seniorpolis Oy 1, Lapin yliopisto, Oulun yliopis to; Ka jaa nin yliopistokeskus 1, Studio Napa ry 1. Valmistelija kunnanjohtaja: Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää toteuttaa hankkeen esitetyllä tavalla ja valtuuttaa kunnanjohtajan palkkaamaan väliaikaisen projektihen kilöstön työsuhteeseen ja ni meää edus ta jan sa Ikä ih mis ten opin tiet hankkeen ohjausryhmään. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja päätti nimetä Ristijärven kunnan edustajiksi kunnanjohtaja Raija Potilan ja Leila Karppisen. Kunnanjohtaja Raija Potila nimettiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LAINATAKAUSPYYNTÖ KHALL 218 Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta pyytää Ristijärven kunnalta omavelkaista takausta euron lainalle, jolla rahoitetaan Kirkkotien vesijohdon saneeraus. Saneeraus on välttämätön runkolinjan uudistamistoimenpide. Osuuskunnan hallitus on kilpailuttanut ko. lainan ja päättänyt ottaa lainan kokouksessaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Nor dea Pank ki Suo mi Oyj:ltä. Laina sidotaan 12 kk Euriboriin + margi naali 1,10 %. Lai na-aika on 5 vuotta, lyhennys tasa-erissä alkaen Laina on tar koitus nostaa mahdollisimman heti. Valmistelija: vs. hallintosihteeri puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Ristijärven vesihuolto-osuuskunnan Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainalle, jonka määrä on euroa, laina-aika 5 vuotta ja korko 12 kk:n Euribor + 1,10 %. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUS VANHAINTUKISÄÄTIÖN KANSSA KHALL 219 Ristijärven vanhaintukisäätiön hallitus on esittänyt vuokrasopimuksen uusimista koskien terveyskeskuksen keittiön saneerattuja tiloja. Vanhaintukisäätiön hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää kunnalle vuokran suuruudeksi 1000 euroa kuukaudessa (alv 0 %), jonka lisäksi säätiö tarjoutuu maksamaan käyttökustannukset. Vuokra-ajaksi on tarjottu 20 vuotta. Oheisena liitteenä vuokrasopimusluonnos, jossa vuokra-ajaksi on määritelty alkaen toistaiseksi kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Käyttökustannukset on yksilöity tarkemmin, samoin koneiden ja laitteiden ylläpito vuokralaisen kustantamana. Vuokran määrästä neuvotellaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Valmistelija: vs. hallintosihteeri puh Liite 3 Vuokrasopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen. Merkitään pöytäkirjaan että Mauno Heikkinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi (klo ). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VAKINAISESTI PALKATUN PERHEPÄIVÄHOITAJAN SIIRTÄMINEN PÄIVÄKODILLE PÄI- VÄKOTIAPULAISEKSI KHALL 220 Ristijärven päiväkodin henkilöstö koostuu tällä hetkellä yhteensä 4 ko ko päiväistä työntekijästä (päivähoidon ohjaaja, 2 lastenhoitajaa ja laitosapulainen). Lisäksi vuosittain 1 kunnan va ki nainen per hepäivähoitaja on siirretty väliaikaisjärjestelyin päiväko dil le aina vuo deksi kerrallaan, jotta päiväkodin työntekijämäärä täyt tää lain sää dännön asettamat vaatimukset. Työvuorossa on oltava riittä vä mää rä henkilökuntaa. Uudistetun päiväkodin myötä, siivottavien neliöiden osuus on myös lisääntynyt. Siirto on to teu tet tu hal lin to sään nön pe rus tel la kun nan joh ta jan vi ran halti ja pää tök senä. Py syvä siirto ei edel lytä li sätyö voi man palk kaa mista perhepäivähoitoon eikä muuta siirrettävän henkilön palkkausta. Päiväkodin työvuorojen toimintaedellytysten turvaamiseksi on esitetty, että päiväkodin henkilöstövahvuus vakinaisitetaan ja perhepäivähoitaja Rit vä Hä li sen ni mi ke muutetaan vas taa maan päiväkodissa olevaa tehtävää, joka koostuu peruspalvelutehtävistä, siivouksesta ja lasten hoidosta. Kunnanjohtajalla on hallintosäännön mukaan oikeus tehdä muutoksia virkojen ja toimien sijoittumisesta vastuualueille 25. Valmistelu: kunnanjohtaja Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus muuttaa perhepäivähoitajan nimikkeen päi vä kotiapulai seksi ja vahvistaa toistaiseksi voimassa olevaksi sijoituspaikak si kun nan päiväkodin. Tehtävään siirretään omalla suostumuksellaan Ritva Hälinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösesityksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 221 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Oulun hallinto-oikeus. Päätös muutoksenhakuun koskien kauppaa Saukko Holidays Oy/ Konstantin Eglin. 2. Kunnallinen työmarkkinalaitos. Ohjeita työnantajille influenssapandemian (sikainfluenssa) varalle. 3. Tampereen kaupunki. Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla Kuntarahoitus Oyj. Koron muutosilmoitus. 5. Länsi-Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Päätös /2009 palk ka tues ta op pi sopimukseen kunta ta:lle. 6. Länsi-Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Päätös /2009 palkkatuesta oppi-sopimukseen kunta ta:lle. 7. Kajaanin ammattioppilaitos. Sopimus määräaikaisesta oppisopimuskoulutuksesta. 8. Kuntaliitto. Influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 poistetaan tartuntatautiasetuksesta lukien. 9. Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Maakuntahallituksen kokous Vaalassa. 10. Kuntaliitto. Yrityksille myönnettävät valtiontukia koskevat periaatteet. 11. Länsi-Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Päätös /2009 palkkatuesta kunta ta:lle. 12. Kunnallinen työmarkkinalaitos. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Puolustusvoimat Kainuun aluetoimisto. Kainuun kutsunnat Oy Matkahuolto Ab. Linja-autoliikenteen asikaspalvelusopimus. 15. Kainuun hankinterengas. Hankintayhteistyösopimus. 16. Etera. Vammaisten henkilöiden avustajien työeläkevakuuttaminen. 17. Ristijärven kunnan Kainuun Osuuspankille lähettämä pyyntö lopettaa aiheettomana yritystili Kiinteistönluovutusilmoitukset: Ristijärven kunta / Himanka Saara / Kemilä 7:22 määräala. Tolonen Arvo ja Leena / Kamula Timo ja Julia / Rovveikko 160:4. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TARKENNUS LYHYT SAIRAUSPOISSAOLO OMALLA ILMOITUKSELLA ESIMIEHELLE -OHJEESEEN KHALL 222 Ristijärven kunta on hyväksynyt henkilöstölleen oikeuden ly hyeen poissaoloon (3 pv) influenssasairauden, mahataudin tmv. äkillisen sai rastu mi sen ai ka na omal la il moi tuksella esimiehelle. Tuolta työkyvyttömyyden ajal ta ei ole tar vit tu erillistä KTES:in V luvun mukaista sai raslo ma todis tusta työ ter veys huol losta tai lää käril tä. Valtio on suosittanut omille lai tok silleen ja työ pai koil leen, et tä yh teisöt ottaisi vat käyttöön STM:n ja kuntaliiton ohjeistuksen laajemmasta oikeudesta 1-5 päi vään pois saoloon il man lää kärintodistusta sika inf luenssa kau den vuoksi syk syllä Myös Kansaneläkelaitos hy väksyy me nettelyn, jos pois saolos ta kir jataan viranhaltijapäätös tmv. kirjallinen esimie hen alle kirjoittma hyväksyntä henkilöstöhallintajärjestelmään. Ristijärven kunnan toimintaohje: Sairastumisesta ilmoitetaan esimiehelle heti sai rau den alussa. Esi mies myöntää aluksi 3 pv ja sen jälkeen tarvit taessa 2 li säpäi vää. Sairastuminen katsotaan alka neen ilmoi tukses ta esim. pe-la-su mu kaan lukien. Kun työntekijä pa laa työpai kalleen, hän te kee säh köi sen sairaslomahakemuksen hy väk syttäväksi esi miehelle. Sairas lo ma myön ne tään 5 päi vään saak ka sikainfluessaan ja sen oi reisiin, ter veyden huollon valta kun nallis ten ohjeistusten mu kaisesti. Sen jäl keisestä ajasta tarvitaan lääkä rinto distus. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnan henkilöstölle oikeuden kvtes:in mukaiseen sairauspoissaoloon omalla ilmoituksella esimiehelle 1-5 päivään alkaen edellä mainituin täsmennyksin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösesityksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VARAJÄSENEN VALINTA PALVELUIDEN RYHMITTÄMINEN -TYÖRYHMÄÄN. KHALL 223 Palveluiden ryhmittäminen -työryhmään on valittu jäseniksi Mauno Heikkinen ja Hilkka Heikkinen. Yhteensattumien vuoksi on käynyt niin, että Ristijärven kumpikaan edustaja ei ole ollut kokouksessa mukana. Olisi tärkeää ja kunnan edun mukaista että jokaisessa mahdollisessa kokouksessa ainakin yksi kunnan edustaja olisi paikalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättä nimetä varajäsenen Palveluiden ryhmittäminen -työryhmään. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Raija Potilan varajäseneksi Palveluiden ryhmittäminen -työryhmään.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VALTIONKONTTORIN LAINAIN JA KILPAILUTTAMI- NEN KHALL 225 Ristijärven kunnalla on Valtiokonttorilta kaksi erillistä lainaa otettuina vuokratalojen perusparannukseen. Laina , jonka määrä on ,87 euroa ja laina , jonka määrä on ,38 euroa. Molempien lainojen korko on 7,90 %. Lainat voidaan kilpailuttaa ja maksaa lainat pois ilman mitään sakkomaksuja tai muita ylimääräisiä kuluja. Uhden prosenttiyksikön koron laskulla säästyy tämänhetkisen lainamäärän mukaan yli euron säästö korkokuluissa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa ko. Valtiokonttorin lainat. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAS- TA KHALL 226 TOTSU on tehty maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi menevän "Kainuun maakuntaohjelma " tavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella osoittamaan lähimmän kahden vuoden käytännön toteutuksen painopisteet. TOTSU:ssa sovitetaan samalla yhteen ELY:n, AVI:n ja kuntien keskeiset toimenpiteet Kainuun kehittämiseksi. TOTSU:ssa viitataan monessa kohdassa laadittuihin tai valmisteilla oleviin eri alojen kehittämissuunnitelmiin tai teemaohjelmiin, nimet vaihtelevat. Yritysten edustajat ovat olleet mukana ohjelmien laadinnassa ja muutoinkin sidosryhmien välinen yhteistyö on ollut laajaa. Rahoittajat käyttävät näitä suunnitelmia hyväkseen valitessaan rahoitettavia hankkeita. TOTSU ei sisällä tyhjentävää luetteloa toteutettavista hankkeista. Muillakin hankkeilla tai suunnitelmissa on mahdollisuus päästä toteutettaviksi. TOTSU:ssa olevilla esimerkkihankkeilla pyritään totettamaan maakuntaohjelman tavoitteita. Mukana TOTSU:n valmistelussa ovat olleet useat eri tahot maakunnasta kaikilta mahdollisilta tahoilta ja siitä ja sen eri versioista on järjestetty keskustelutilaisuuksia. Myös maakunnan eri organisaatiot ovat keskustelleet TOTSU:n sisällöstä. Monet hankkeet ovat jääneet TOTSU:n ulkopuolelle, niin myös Ristijärven Agora -hanke. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että kunnanjohtaja valtuutetaan kommentoimaan Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma luonnos III:sta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti että kunnajohtaja Raija Potila antaa kommentit Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma :sta.

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Palvelulautakunta 27.01.2011 AIKA 18:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 16:00-16:35 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 16.06.2015 Kunnanhallitus 166 31.08.2015

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Vammaisneuvosto AIKA 11.07.2017 kello 10:00-11:30 PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että Sosiaalilautakunta 10 01.03.2016 Kunnanhallitus 59 21.03.2016 Kunnanhallitus 71 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 15 18.04.2016 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN OPPISOPIMUSTOIMEN PERUSTAMINEN KESKUSKEITTIÖLLE Sosltk 01.03.2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot