RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 211 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TALOUDEN TOTEUTUMA TALOUSARVION 2009 HANKEKOHTAISET TALOUS- 8 ARVIOMÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 216 HIISIJÄRVI RY:N OIKAISUVAATIMUS IKÄIHMISTEN OPINTIET HANKEEN TOTEUTTAMINEN 11 JA OHJAUSRYHMÄN VALINTA 218 RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LAINA- 12 TAKAUSPYYNTÖ 219 VUOKRASOPIMUS VANHAINTUKISÄÄTIÖN KANSSA VAKINAISESTI PALKATUN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 14 SIIRTÄMINEN PÄIVÄKODILLE PÄIVÄKOTIAPULAISEK- SI 221 ILMOITUSASIAT TARKENNUS LYHYT SAIRAUSPOISSAOLO OMALLA 17 ILMOITUKSELLA ESIMIEHELLE -OHJEESEEN 223 VARAJÄSENEN VALINTA PALVELUIDEN RYHMITTÄ- 18 MINEN -TYÖRYHMÄÄN. 224 Ei asiaa VALTIONKONTTORIN LAINAIN JA KILPAILUTTAMINEN 226 LAUSUNTOPYYNTÖ KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMASTA

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-20:50 puheenjohtaja Heikkinen Hilkka 18:30-20:50 jäsen Heikkinen Mauno 18:30-20:50 varapuh.johtaja Hyyryläinen Unto 18:30-20:50 jäsen Härkönen Jorma 18:30-20:50 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-20:50 Jäsen Tolonen Tarja 18:30-20:50 jäsen Kurkinen Yrjö 18:30-20:50 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-20:50 valt. 1 vpj Potila Raija 18:30-20:50 esittelijä kunnanjohtaja Jansson Oiva 18:30-20:50 pöytäkirjanpitäjä POISSA Tähkäpää Liisa valt.2.vpj. ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Jansson Oiva Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Unto Hyyryläinen Marjo Kangasharju PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ristijärven Yhteispalvelupiste klo 8-16

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 211 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 212 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan vii kon 1. arkipäivänä, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tarkastettu pöy tä kirja pidetään nähtävillä Yhteispalvelupisteessä klo Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan perjantaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä maanantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Unto Hyyryläinen ja Marjo Kangasharju.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 213 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1. Kunnanjohtajan päätös valita Super Ry saattohoitokoulutuksen järjestäjäksi. 2. Kunnanrakennusmestarin päätös /Puunkaatolupa/As Oy Ristijärven Ahonharja. 3. Kunnanrakennusmestarin päätös / Puunkatolupa/Kallensaukko. 4. Kunnanrakennusmestarin päätös /Lausunto etuosto-oikeudesta koskien Suokukka -nimistä tilaa, RN:o 6: Kunnanjohtajan päätös Sivutoimi-ilmoituksesta/Jansson. 6. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta/janssson. 7. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisesta osasta/möttönen. 8. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisesta osasta / Kaikko. 9. Kunnanjohtajan päätös henkilökohtaisen vuosisidonnaisesta osasta/valjus. 10. Maataloussihteerin päätös maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta Maataloussihteerin päätös maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta Kunnanjohtajan päätös rehtorin siirtämisestä opetustoimen vastuualueen vetäjäksi. 13. Kunnanjohtajan päätös perhepäivähoitaja Ritva Hälisen siirrosta päiväkodille. 14. Kunnanrakennusmestarin päätös / Lausunto etuosto-oikeudesta koskien tiloja Kuusiranta RN:o 69:42 ja Liusko RN:o 69:50. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em.päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TALOUDEN TOTEUTUMA KHALL 214 Liitteellä on esitetty talouden toteutuma ajalta Ennusteen mukaan talous toteutuu lähes talousarviossa ennakoidun mukaisena, mutta ylijäämäiseen tulokseen ei päästä. On syy tä olettaa, että loppuvuodesta talousarvion toteuma huononee. Toimintatuotot ovat jääneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulut ovat heinäkuun lopussa hieman ylittyneet, mutta lomapalkkavarauksen muutos aiheuttaa vääristymän kirjanpidossa siten, että lomakuukausina kulut näyttävät isommilta kuin todellisuudessa pitäisi olla. Palvelujen ostot samoin kuin aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat lähes raamissaan. Toimintakate on kuitenkin hyvin lähellä talousarvio toistaiseksi. Opetustoimen valtionosuuden muutos ja ra hoi tuskulujen kirjaukset huonontavat tulosta loppuvuo des ta. Verotulot toteutuvat alle arvion, koska valtakunnallinen tuot tavuuden aleneminen ja siitä johtuva alhainen ve ro tu lo ke hi tys vai kuttaa kunnan yh tei sö ve ro- ja an sio ve ro tu lo tuot toon. Lopullisesti ve rotulo voidaan arvioida vasta tillinpäätöksessä. Investoinneista ovat valmistuneet lähiliikuntapaikka Hyvän Iän puisto, päi vä ko din sa nee raus ja ter veys kes kuk sen keittiön sanee raus. In ves toinnit ovat valtuustoon nähden sito via hankekohtaisina ja muu tok set tuodaan erillisenä päätöksenä kunnanhallituksen ja kunnan val tuuston käsittelyyn. Kuluvana vuonna ei ole tarvinnut nostaa pitkäaikaista lainaa, sen sijaan kun ta todistuksia on nostettu satunnaisesti. Lyhytaikainen kunta to dis tus on huomattavasti edullisempi kuin pitkäaikainen laina. Kun nan on har kittava joidenkin valtionkonttorin lainojen muuttamista pankki lai naksi. Valtionkonttorin lainan korko (7,9%) on huomattavasti yli pit käaikais ten lainakorkojen. Sijoitusten markkina-arvo heinäkuun lopussa oli euroa ja tasearvo euroa. Sijoitusten markkina-arvo on pa rantu nut kesän ai kana. Liitteet: investointien toteutuma, tuloslaskelma. Valmistelija: vs. hallintosihteeri Oiva Jansson, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toteutuman tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TALOUSARVION 2009 HANKEKOHTAISET TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAMUUTOKSET KHALL 215 Ristijärven kunnan talousarvion 2009 investointiohjelma on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisista määrärahoista. Hankkeiden kus tan nusarvioissa on tullut muutoksia ja määrärahaylityksiä, jonka vuoksi osa hankemäärärahoista on käsiteltävä uudelleen. Muutokset voi daan kat taa määrärahasiirtona eri hankkeiden välillä toteu tumatto mista hankkeista. Talousarviomääräraha ylittyy terveyskeskuksen keittiön saneerauksen osalta ja Saukkovaaran kaavoituksen ja vesi- ja viemärilinjo jen osalta. Samoin määräraha ylittyy päiväkodin muutostyön, Esalan ryhmäkodin sosiaalitilojen ja lähiliikuntapaikkojen rakentamisen osal ta. Muiden investointikohteiden määrärahat alittunevat. Liite: määrärahan siirtolaskelma Valmistelu: vs. hallintosihteeri puh Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle investointiohjelman hankekohtaiset määrärahan siirrot esitetyn liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus HIISIJÄRVI RY:N OIKAISUVAATIMUS KHALL 183 Hiisijärvi ry on tehnyt kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen tekemää päätöstä omatoimirahan myön tä mi ses tä Hii sijärven Hiekkojen kunnostukseen. Kunnanhallitus myönsi avustuksen omatoimirahan myöntämisessä käytettyjen periaatteiden mukaisesti eli 60 % arvioiduista rahallisista kustannuksista (60 % / ). Lähettämässään oikaisuvaatimuksessa yhdistys esittää, että heidän ano muksessaan ei virheellisesti ollut huomioitu talkootyön osuutta, jon ka arvoksi on laskettu (130 kone-/miestyötuntia). Kun em. talkootyö lisätään maksettaviin kuluihin, tulee kokonaiskustan nusarvioksi 4 334, josta 60 % on Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi tuotu esille, että hiekkojen alue palvelee matkailullisesti koko kuntaa ja laajemminkin. Hiisijärvi ry:n mielestä on kohtuutonta, että kyläyhdistys joutuu tekemään talkootyön ja jatkuvan valvonnan lisäksi kustantamaan peruskorjauksia. Kyläyhdistys vastaa hiekkojen huollosta ja ostaa kulutustarvikkeet. Hiisijärvi ry pyytää, että kunnanhallitus tarkistaa tekemäänsä päätöstä ja myöntää rahoituksen myös talkootyön osalle. Valmistelija: hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti siirtää asian Tie- ja kiin teis tön hoidon vastuualueen valmisteltavaksi. Jorma Härkönen (yhteisöjäävi) poistui esteeellisenä kokous huonees ta tä män asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL Tekninen toimisto on neuvotellut kesän aikana Hiisijärven kyläyh distyk sen kans sa kunnostusmäärärahojen riittävyydestä. Hankkeen vaativat toimet Hiisijärven hiekoilla ovat olleet mittavat. Hankeen kokonaiskustannusarvio on Kus tan nuk set si säl tä vät maa laus-

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ ta, puu rakenteiden korjausta, kun nos tusta ja uut ta rakentamiseen liittyvää hankintaa n Loppuosa muodostuu kaivinkone- ja tratorityötunneista. Hanke kohdistuu pääosin kunnan omistamalle maal le Hii si järven hiekkojen alueen ja rakenteiden kunnostamiseen matkailukäyttöön soveltuvaksi alueeksi ja kyläyhdistys on sen vuoksi esit tä nyt, että kunnan prosenttiosuutta (60%) kustannuksista korotettaisiin. Kunnanjohtajan uusi ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen Hiisijärven kyläyhdistyksen oikaisuvaatimuksen ja päättää tarkistaa kun nan hal li tuk sen omatoimirahan osuutta Hiisijärven kyläyhdistykselle siten, että tarvikkeet maksetaan laskun mukaan kokonaan 700 ja traktori ja konetyö tun neista maksetaan 60 %/4260. Merkataan pöytäkirjaan, että Jorma Härkönen poistui hankkeen esittelyn jälkeen tämän pykälän käsittelyn ajaksi (klo ). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden ehdotuksen. Lisäksi päätettiin tehdä Hiisijärven kyläyhdistyksen kanssa sopimus alueen ylläpidosta omatoimirahalla ja suorittaa vuosittainen katselmus Hiisijärven Hiekoilla. Edelleen päätettiin että tulevaisuudessa sovitaan hinnat ja pelisäännöt tä mänkaltaisiin projekteihin.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus IKÄIHMISTEN OPINTIET HANKEEN TOTEUTTAMINEN JA OHJAUSRYHMÄN VALINTA KHALL 217 Opetusministeriö on myöntänyt dnro 444/522/2008 yhteensä eu ron eritysavustuksen Risti jär ven kunnalle Ikä ihmisten Opintiet hankkeen toteut ta misek si. Hanke on Ikäihmisten verkko-op pimisport taa lin suunnitte lua ja työs tämistä var ten hyväksytty hanke, jonka Selvitys hankkeesta on annettava mennessä. Hankesuunnitelman Ikäihmisten Opintiet hankkeelle ovat tehneet OldTown In teraktive Oy ja Ilkka Huovio Esiselvityshanke toteutetaan ostopalvelusopimuksin ja työsuhteessa olevien projektisuunnittelijoiden avustuksella. OM päätöksen mukaan hanke on toteutettava loppuun mennessä. Hankkeen toteutuksessa noudatetaan Ristijärven kunnan hallintosääntöä ja projektihallinnosta annettuja ohjeita. Hankkeen ohjausryhmä muodostuu hankkeen sidosryhmistä, joita ovat Ristijärven kunta 2, Seniorpolis Oy 1, Lapin yliopisto, Oulun yliopis to; Ka jaa nin yliopistokeskus 1, Studio Napa ry 1. Valmistelija kunnanjohtaja: Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää toteuttaa hankkeen esitetyllä tavalla ja valtuuttaa kunnanjohtajan palkkaamaan väliaikaisen projektihen kilöstön työsuhteeseen ja ni meää edus ta jan sa Ikä ih mis ten opin tiet hankkeen ohjausryhmään. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja päätti nimetä Ristijärven kunnan edustajiksi kunnanjohtaja Raija Potilan ja Leila Karppisen. Kunnanjohtaja Raija Potila nimettiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LAINATAKAUSPYYNTÖ KHALL 218 Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta pyytää Ristijärven kunnalta omavelkaista takausta euron lainalle, jolla rahoitetaan Kirkkotien vesijohdon saneeraus. Saneeraus on välttämätön runkolinjan uudistamistoimenpide. Osuuskunnan hallitus on kilpailuttanut ko. lainan ja päättänyt ottaa lainan kokouksessaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Nor dea Pank ki Suo mi Oyj:ltä. Laina sidotaan 12 kk Euriboriin + margi naali 1,10 %. Lai na-aika on 5 vuotta, lyhennys tasa-erissä alkaen Laina on tar koitus nostaa mahdollisimman heti. Valmistelija: vs. hallintosihteeri puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Ristijärven vesihuolto-osuuskunnan Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainalle, jonka määrä on euroa, laina-aika 5 vuotta ja korko 12 kk:n Euribor + 1,10 %. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUS VANHAINTUKISÄÄTIÖN KANSSA KHALL 219 Ristijärven vanhaintukisäätiön hallitus on esittänyt vuokrasopimuksen uusimista koskien terveyskeskuksen keittiön saneerattuja tiloja. Vanhaintukisäätiön hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää kunnalle vuokran suuruudeksi 1000 euroa kuukaudessa (alv 0 %), jonka lisäksi säätiö tarjoutuu maksamaan käyttökustannukset. Vuokra-ajaksi on tarjottu 20 vuotta. Oheisena liitteenä vuokrasopimusluonnos, jossa vuokra-ajaksi on määritelty alkaen toistaiseksi kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Käyttökustannukset on yksilöity tarkemmin, samoin koneiden ja laitteiden ylläpito vuokralaisen kustantamana. Vuokran määrästä neuvotellaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Valmistelija: vs. hallintosihteeri puh Liite 3 Vuokrasopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen. Merkitään pöytäkirjaan että Mauno Heikkinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi (klo ). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VAKINAISESTI PALKATUN PERHEPÄIVÄHOITAJAN SIIRTÄMINEN PÄIVÄKODILLE PÄI- VÄKOTIAPULAISEKSI KHALL 220 Ristijärven päiväkodin henkilöstö koostuu tällä hetkellä yhteensä 4 ko ko päiväistä työntekijästä (päivähoidon ohjaaja, 2 lastenhoitajaa ja laitosapulainen). Lisäksi vuosittain 1 kunnan va ki nainen per hepäivähoitaja on siirretty väliaikaisjärjestelyin päiväko dil le aina vuo deksi kerrallaan, jotta päiväkodin työntekijämäärä täyt tää lain sää dännön asettamat vaatimukset. Työvuorossa on oltava riittä vä mää rä henkilökuntaa. Uudistetun päiväkodin myötä, siivottavien neliöiden osuus on myös lisääntynyt. Siirto on to teu tet tu hal lin to sään nön pe rus tel la kun nan joh ta jan vi ran halti ja pää tök senä. Py syvä siirto ei edel lytä li sätyö voi man palk kaa mista perhepäivähoitoon eikä muuta siirrettävän henkilön palkkausta. Päiväkodin työvuorojen toimintaedellytysten turvaamiseksi on esitetty, että päiväkodin henkilöstövahvuus vakinaisitetaan ja perhepäivähoitaja Rit vä Hä li sen ni mi ke muutetaan vas taa maan päiväkodissa olevaa tehtävää, joka koostuu peruspalvelutehtävistä, siivouksesta ja lasten hoidosta. Kunnanjohtajalla on hallintosäännön mukaan oikeus tehdä muutoksia virkojen ja toimien sijoittumisesta vastuualueille 25. Valmistelu: kunnanjohtaja Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus muuttaa perhepäivähoitajan nimikkeen päi vä kotiapulai seksi ja vahvistaa toistaiseksi voimassa olevaksi sijoituspaikak si kun nan päiväkodin. Tehtävään siirretään omalla suostumuksellaan Ritva Hälinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösesityksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 221 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Oulun hallinto-oikeus. Päätös muutoksenhakuun koskien kauppaa Saukko Holidays Oy/ Konstantin Eglin. 2. Kunnallinen työmarkkinalaitos. Ohjeita työnantajille influenssapandemian (sikainfluenssa) varalle. 3. Tampereen kaupunki. Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla Kuntarahoitus Oyj. Koron muutosilmoitus. 5. Länsi-Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Päätös /2009 palk ka tues ta op pi sopimukseen kunta ta:lle. 6. Länsi-Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Päätös /2009 palkkatuesta oppi-sopimukseen kunta ta:lle. 7. Kajaanin ammattioppilaitos. Sopimus määräaikaisesta oppisopimuskoulutuksesta. 8. Kuntaliitto. Influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 poistetaan tartuntatautiasetuksesta lukien. 9. Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Maakuntahallituksen kokous Vaalassa. 10. Kuntaliitto. Yrityksille myönnettävät valtiontukia koskevat periaatteet. 11. Länsi-Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto. Päätös /2009 palkkatuesta kunta ta:lle. 12. Kunnallinen työmarkkinalaitos. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Puolustusvoimat Kainuun aluetoimisto. Kainuun kutsunnat Oy Matkahuolto Ab. Linja-autoliikenteen asikaspalvelusopimus. 15. Kainuun hankinterengas. Hankintayhteistyösopimus. 16. Etera. Vammaisten henkilöiden avustajien työeläkevakuuttaminen. 17. Ristijärven kunnan Kainuun Osuuspankille lähettämä pyyntö lopettaa aiheettomana yritystili Kiinteistönluovutusilmoitukset: Ristijärven kunta / Himanka Saara / Kemilä 7:22 määräala. Tolonen Arvo ja Leena / Kamula Timo ja Julia / Rovveikko 160:4. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus TARKENNUS LYHYT SAIRAUSPOISSAOLO OMALLA ILMOITUKSELLA ESIMIEHELLE -OHJEESEEN KHALL 222 Ristijärven kunta on hyväksynyt henkilöstölleen oikeuden ly hyeen poissaoloon (3 pv) influenssasairauden, mahataudin tmv. äkillisen sai rastu mi sen ai ka na omal la il moi tuksella esimiehelle. Tuolta työkyvyttömyyden ajal ta ei ole tar vit tu erillistä KTES:in V luvun mukaista sai raslo ma todis tusta työ ter veys huol losta tai lää käril tä. Valtio on suosittanut omille lai tok silleen ja työ pai koil leen, et tä yh teisöt ottaisi vat käyttöön STM:n ja kuntaliiton ohjeistuksen laajemmasta oikeudesta 1-5 päi vään pois saoloon il man lää kärintodistusta sika inf luenssa kau den vuoksi syk syllä Myös Kansaneläkelaitos hy väksyy me nettelyn, jos pois saolos ta kir jataan viranhaltijapäätös tmv. kirjallinen esimie hen alle kirjoittma hyväksyntä henkilöstöhallintajärjestelmään. Ristijärven kunnan toimintaohje: Sairastumisesta ilmoitetaan esimiehelle heti sai rau den alussa. Esi mies myöntää aluksi 3 pv ja sen jälkeen tarvit taessa 2 li säpäi vää. Sairastuminen katsotaan alka neen ilmoi tukses ta esim. pe-la-su mu kaan lukien. Kun työntekijä pa laa työpai kalleen, hän te kee säh köi sen sairaslomahakemuksen hy väk syttäväksi esi miehelle. Sairas lo ma myön ne tään 5 päi vään saak ka sikainfluessaan ja sen oi reisiin, ter veyden huollon valta kun nallis ten ohjeistusten mu kaisesti. Sen jäl keisestä ajasta tarvitaan lääkä rinto distus. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnan henkilöstölle oikeuden kvtes:in mukaiseen sairauspoissaoloon omalla ilmoituksella esimiehelle 1-5 päivään alkaen edellä mainituin täsmennyksin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösesityksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VARAJÄSENEN VALINTA PALVELUIDEN RYHMITTÄMINEN -TYÖRYHMÄÄN. KHALL 223 Palveluiden ryhmittäminen -työryhmään on valittu jäseniksi Mauno Heikkinen ja Hilkka Heikkinen. Yhteensattumien vuoksi on käynyt niin, että Ristijärven kumpikaan edustaja ei ole ollut kokouksessa mukana. Olisi tärkeää ja kunnan edun mukaista että jokaisessa mahdollisessa kokouksessa ainakin yksi kunnan edustaja olisi paikalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättä nimetä varajäsenen Palveluiden ryhmittäminen -työryhmään. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Raija Potilan varajäseneksi Palveluiden ryhmittäminen -työryhmään.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus VALTIONKONTTORIN LAINAIN JA KILPAILUTTAMI- NEN KHALL 225 Ristijärven kunnalla on Valtiokonttorilta kaksi erillistä lainaa otettuina vuokratalojen perusparannukseen. Laina , jonka määrä on ,87 euroa ja laina , jonka määrä on ,38 euroa. Molempien lainojen korko on 7,90 %. Lainat voidaan kilpailuttaa ja maksaa lainat pois ilman mitään sakkomaksuja tai muita ylimääräisiä kuluja. Uhden prosenttiyksikön koron laskulla säästyy tämänhetkisen lainamäärän mukaan yli euron säästö korkokuluissa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa ko. Valtiokonttorin lainat. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAS- TA KHALL 226 TOTSU on tehty maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi menevän "Kainuun maakuntaohjelma " tavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella osoittamaan lähimmän kahden vuoden käytännön toteutuksen painopisteet. TOTSU:ssa sovitetaan samalla yhteen ELY:n, AVI:n ja kuntien keskeiset toimenpiteet Kainuun kehittämiseksi. TOTSU:ssa viitataan monessa kohdassa laadittuihin tai valmisteilla oleviin eri alojen kehittämissuunnitelmiin tai teemaohjelmiin, nimet vaihtelevat. Yritysten edustajat ovat olleet mukana ohjelmien laadinnassa ja muutoinkin sidosryhmien välinen yhteistyö on ollut laajaa. Rahoittajat käyttävät näitä suunnitelmia hyväkseen valitessaan rahoitettavia hankkeita. TOTSU ei sisällä tyhjentävää luetteloa toteutettavista hankkeista. Muillakin hankkeilla tai suunnitelmissa on mahdollisuus päästä toteutettaviksi. TOTSU:ssa olevilla esimerkkihankkeilla pyritään totettamaan maakuntaohjelman tavoitteita. Mukana TOTSU:n valmistelussa ovat olleet useat eri tahot maakunnasta kaikilta mahdollisilta tahoilta ja siitä ja sen eri versioista on järjestetty keskustelutilaisuuksia. Myös maakunnan eri organisaatiot ovat keskustelleet TOTSU:n sisällöstä. Monet hankkeet ovat jääneet TOTSU:n ulkopuolelle, niin myös Ristijärven Agora -hanke. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että kunnanjohtaja valtuutetaan kommentoimaan Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma luonnos III:sta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti että kunnajohtaja Raija Potila antaa kommentit Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma :sta.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot