RAGELab Plus. Väkivallan ehkäisy kokeellisen laboratorion avulla WP5 - TULOKSET RAPORTTI 09

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAGELab Plus. Väkivallan ehkäisy kokeellisen laboratorion avulla WP5 - TULOKSET RAPORTTI 09"

Transkriptio

1 FI OHJEKIRJA RAGELab Plus Väkivallan ehkäisy kokeellisen laboratorion avulla WP5 - TULOKSET RAPORTTI 09 Programme Yhteistyökumppanuus: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Agree / This project has been funded with support from the European Commission LLP IT-GRUNDTVIG-GMP This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. RAGELAB PLUS: PROJEKTI JA SEN TEHTÄVÄT MIKSI RAGELAB PLUS? RAGELAB PLUS PROJEKTI LÄHTÖPISTE: THE RAGELAB ANALYYSI RAPORTTI TYÖKALUJEN KUVAUS 8 2. OHJEITA TYÖKALUSETIN KÄYTTÄMISEEN KOHDERYHMÄ YMPÄRISTÖT AIKATAULU KOULUTTAJIEN TAIDOT TEKNISET VAATIMUKSET/VÄLINEET/MATERIAALIT VAIHE I VAIHE II VAIHE III LOPPUYHTEENVETO 36 JOHTOPÄÄTÖKSET 37 Yhteystietoja 38 Agreement number /

3 JOHDANTO Väkivalta on nykyään yksi vakavimmista sosiaalisista ongelmista, ja sillä on kauaskantoisia sosiaalisia kustannuksia. Näihin kuuluvat väkivallan hoitamiseen käytettyjen tavaroiden ja palvelujen rahallinen arvo sekä sosiaalinen vaikutus ihmissuhteisiin ja elämänlaatuun. Kuullessamme sanan aggressio suurin osa meistä luultavimmin ajattelee ensimmäiseksi fyysistä voimaa nyrkkitappelu, aseellinen hyökkäys, kovaääninen huuto tai jokin muu intensiivinen, hyökkäävä toiminta kahden ihmisen välisessä yhteenotossa. Itse asiassa aggressiivinen käytös on vastausta olosuhteisiin provosoivassa tilanteessa. "Aggressio" on kieltämättä hyvin yleistä nyky-yhteiskunnassa. Joillekin aggressio ja väkivalta ovat päivittäisiä, hyvin henkilökohtaisia kokemuksia. Toisille ilmiö on tuttu lähinnä epäsuorasti, kuten elokuvista tai televisiosta. Yleinen aggressiomalli kuvailee, kuinka aggressio ja aggressiivinen käytös syntyvät sosiaalisissa tilanteissa. Henkilökohtaiset ominaisuudet (geneettiset ja kehitykselliset tekijät), henkilökohtaiset tietorakenteet ja tilanteen ominaisuudet muodostavat yksilön senhetkiset sisäisen tilan. Tämä tila, joka koostuu kognitiivisesta, affektiivisesta ja valppausosiosta, määrittelee käytöksen oli se sitten spontaani reaktio tai hyvin suunniteltu toiminta. Tunnemme yksilö- ja ryhmä-, fyysistä, psykologista, seksuaalista ja sanallista väkivaltaa, ja kaikki niistä johtuvat suvaitsemattomuudesta, kunnioituksen puutteesta, väärinkäsityksistä, siitä, ettemme ymmärrä itseämme tai muita tai kyvyttömyydestä ratkaista ristiriitoja positiivisilla tavoilla. Kaikkiin näihin toimintoihin vaikuttavat voimakkaat tunteet kuten pelko, suuttumus, viha, turhautuminen ja kosto. Yksilön väkivaltaista käytöstä voidaan selittää kolmen peruslähtökohdan avulla: biologisen, psykologisen ja sosiaalisen. Sosiaalisen oppimisen teoria korostaa toisten käytöksen, asenteiden ja tunnereaktioiden havainnoimisen ja jäljittelyn tärkeyttä. Nykyinen media virtuaalipeleineen tarjoaa laajan kirjon jäljiteltäviä roolimalleja. Kysymys onkin siitä, siirtyvätkö kognitiiviset rakenteet ja toiminnot pelistä todellisuuteen ja miten. Mediahahmoilla on tärkeä rooli tässä kehitysprosessissa, koska ne tarjoavat valikoiman mahdollisia minähahmoja, joita henkilö voi kokeilla. Toiveikas samaistuminen antaa vilauksen "entä jos" -mahdollisuuksista, ja tällainen silmäys on voimakas tulevan käytöksen ennuste. Tältä pohjalta sosiaalisen oppimisen aggressioteoria korostaa myös aggressiivisten reaktiotaipumusten hankkimista ja ylläpitoa. Vaikka se ei sulje pois provokaatiota tärkeänä aggression aiheuttajana, sosiaalisen oppimisen näkökulma kohtelee näitä tapahtumia olosuhteina, joissa käytetään opittuja aggressiivisia käytösmalleja. Ragelab Plus -projekti menettelee eri tavalla väkivallan ja sen ehkäisemisen suhteen. Tähän tarkoitukseen on kehitetty erityinen laboratorio, joka käyttää innovatiivisesti tietotekniikan sovelluksia väkivaltaisen käytöksen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen. Käyttämällä usein väkivaltaisia ja väkivaltaan perustuvia konsoli- ja tietokonepelejä Ragelab Plus tarjoaa laboratoriossa tehokkaan ennaltaehkäisymenetelmän väkivallan kehittymisen ja sen erilaisten tasojen tunnistaminen sekä niihin perustuvat emotionaalisen resonanssin tunnukset, itsetietoisuuden vahvistamisen ja itsetuntemuksen taitojen kehittämisen näkökulmasta. Näin yksilö sisäistää helpommin oivalluksensa itsestään ja, vahvempana, mahdolliset muutokset käytöksessään. Innovatiivinen pedagoginen lähestymistapa parantaa koulutuksen laatua ja tukee opettajien ja ohjaajien työtä erikulttuuristen, maahanmuuttaneiden tai sosiaalisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten ammatillisessa ohjauksessa. Väkivallan ehkäisemisen alalla on uusia työtapoja, joita kehitetään ja parannetaan koko ajan. Vieläkin tehokkaampia ja innovatiivisempia ratkaisuja tarvitaan silti. Pieninkin yritys auttaa nuoria kehittämään positiivisempi persoonallisuus ja tekemään parempia päätöksiä elämässään on avuksi. Toivomme, että tämä käsikirja osoittautuu hyödylliseksi avuksi opettajille, ohjaajille ja muille väkivallan ehkäisyn alan asiantuntijoille. Agreement number /

4 1. RAGELAB PLUS: PROJEKTI JA SEN TEHTÄVÄT 1.1. MIKSI RAGELAB PLUS? Väkivaltaisen käyttäytymisen määrä erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa on hälyttävästi lisääntynyt Euroopan yhteisössä, joka on johtanut siihen että olemme huomioineet huomattavan (ensiarvoisen) tarpeen tukea ammatillisia keskeisiä toimijoita. Nuorempi, sosiaalisesti syrjäytynyt tai älyllisesti alemmalla kehitystasolla oleva hyökkää helpommin ja käyttää fyysisiä, suoria, spontaaneja ja vakavampia aggression muotoja kuin vanhempi tai korkeammalla kehitystasolla oleva. Usein reagoidaan aggressiolla uhkaan tai provokaatioon. Sellaista toimintaa on esimerkiksi koulukiusaaminen tai häiriökäyttäytyminen opetusryhmissä. Aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä ei kuitenkaan voida selittää yhden tai kahden tekijän avulla, vaan taustalla on useita eri tekijöitä. Siksi emme voi selittää tällaista käyttäytymistä leimaamalla yhteiskuntaa, mielenterveystyötä, vanhempia tai mediaa syyllisiksi. Lapset ja nuoret ovat ohittaneet vanhempiensa taidot uusimman tekniikan huvikäytössä ja virtuaali- ja atk-pohjaiset pelit ovat usein päivittäistä vapaa-ajan toimintaa koko Euroopassa. Näille peleille on hyvin usein ominaista väkivalta ja aggressiivinen toiminta. Näistä lähtökohdista on kehitetty uudenlainen innovatiivinen oppimisympäristö, joka puhuttelee nuoria heille tutussa virtuaalisessa maailmassa Ajatuksena on ollut luoda opiskelijoille oppimisympäristö, jossa kouluttajat voivat palvella nuoria näillä heidän tuntemillaan välineillä ja kielellä. Turvallisessa ympäristössä ja omien tuntemuksien havaitsemisen taidon avulla nuoret oppivat itsekontrollia ja taidon kypsempiin valintoihin jokapäiväisessä elämässä. Nuorilla aikuisilla virtuaalipelien käyttö väkivaltaista käytöstä ehkäisevässä toiminnassa on hyvin uudenlainen toimintatapa ja menetelmä. Projektissa luodun kolmivaiheisen koulutusmallin kokonaisuuden on tarkoitus tukea kouluttajien ja ohjaajien ammatillista osaamista väkivaltaisen aggressiivisen käytöksen ehkäisyssä, antamalla selkeät ohjeet koulutuskokonaisuuden rakentamiseen. Toisaalta kokonaisuus tukee opiskelijaa toiminnan, pohdinnan ja palautteen avulla omien turhautumisten havaitsemisessa ja uusien toimintatapojen löytämisessä niiden purkamiseen, suuntaamiseen tai itsehillintään. Käsitellessämme virtuaalipeleihin liittyvän aggression tunnuksien psykologista taustatietoa otimme huomioon kulttuurillisten näkökohtien lisäksi sukupuolen, esimerkiksi sen, kuinka aggressiota esiintyy eri kulttuurien (maahanmuuttajatausta), miesten ja naisten, tai sosiaalisesti syrjäytyneiden välillä. Erilaisten tietokonepelien ominaisuuksien, joiden huomataan aiheuttavan ärsyyntymistä ja raivoa, aiheuttamia reaktioita verrataan muiden samasta kulttuurista tulevien ihmisten reaktioihin. Näin pyritään kehittämään menetelmiä ristiriitojen ratkaisemiseen erilaisissa ryhmissä. Agreement number /

5 1.2. RAGELAB PLUS -PROJEKTI Tämä GRUNDTVIG Oppimisyhteistyöhön "RageLab"- Väkivallan ehkäisy Rage Laboratoryn avulla perustuva projekti pyrkii tyydyttämään valtavan tarpeen kehittämällä laajan kolmivaiheisen Rage Laboratory -mallin (opettajille ja ohjaajille), jossa yhdistetään (ärsyttäviä) tietokonepelejä fyysisiin kokemuksiin, huomioiden kulttuurilliset näkökohdat ja muun erilaisuuden, nuorten aikuisten oppijoiden itsetietoisuuden kehittämiseksi. RAGELab Plus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen piirissä ja erilaisista kulttuurillisista, maahanmuuttaja- ja sosiaalisesti syrjäytyneistä ryhmistä tulevien nuorten aikuisten kanssa toimiville kouluttajille ja ohjaajille. Tämä kohderyhmä joutuu yhä useammin kohtaamaan ryhmien aggressiivista käyttäytymistä sisältäviä tilanteita. Vaikka he useimmiten pystyvät käsittelemään tällaisia tilanteita ammattimaisesti, he tarvitsevat myös vaihtoehtoisia keinoja työskennellä kyseisten henkilöiden kanssa ja auttaa löytämään rakentavampia tapoja käsitellä heidän aggressiotaan. Vaihe 1: Virtuaalinen. Omaksumalla avattarien (virtuaalisten hahmojen) ominaisuuksia osallistujat kokevat roolimalleja, käyttäytymismalleja ja tunteita abstraktilla tasolla. Hiljattain kehitetty tietokoneohjelma videotallennusta ja arviointia varten auttaa kouluttajia havainnoimaan ja tallentamaan ihmisten reaktioita heidän pelatessaan väkivaltaisia virtuaalipelejä (Internetpelejä kuten World of Warcraft tai konsolipelejä esim. Wii- tai Playstation -konsolilla) ja osoittaa selvästi raivon, suuttumuksen tai ärsyyntymisen merkit. Tämä on ensimmäinen innovatiivinen askel fyysisen itsetietoisuuden vahvistamiseksi. Vaihe 2: Fyysinen. Laboratoriotilanteessa on mahdollista toimia, liikkua ja tuntea aggressiota suoraan omassa kehossa käyttämällä esim. potkunyrkkeilyä, paintballia tai muita aiemmin valittuja hyvän käytännön työkaluja. Tähän laboratorioon on rakennettu erilaisten pisteiden rata, joka antaa mahdollisuuden vapauttaa tukahdutettu tunne tai aggressio spontaanisti turvallisissa puitteissa, ammattimaisen ohjauksen, tallennuksen ja pohdinnan avulla. Vaihe 3: Todellisuus. Lopullinen ankkurointi tehdään muuntamalla kokemukset yhdeksi energiatietoisuuden linjaksi. Osallistujat määrittävät omat, "avattarien" kaltaiset roolinsa, henkilökohtaisten vahvuuksiensa ja heikkouksiensa pohtimisen perusteella. Tämä menetelmä tuo esiin voimantunnon, joka antaa osallistujalle kyvyn päättää toiminnastaan aggressiivisissa tilanteissa itseensä luottaen. Kouluttajia ja ohjaajia pyydettiin osallistumaan koetoimintoihin ja antamaan palautetta. Kutakin organisaatiota pyydettiin myös toimittamaan nuoria opiskelijoitaan osallistumaan kokeisiin. Yhteistyökumppaneihin kuului seitsemän Euroopan maata, joiden sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen tausta vaihteli. Tämä monikulttuurinen ja vertaileva lähestymistapa toi projektiin lisäarvoa kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdon kautta sekä analysoimalla yhteisesti väkivallan ehkäisyn alalla olemassa olevia menetelmiä ja työkaluja, jotka hyödyntävät virtuaalisia pelejä ja mediaa koulutuksessa ja opetuksessa. Agreement number /

6 1.3. LÄHTÖPISTE: RAGELABIN ANALYYSIRAPORTTI WP2, Tutkimus ja Analyysi, teki yksityiskohtaisen olemassa olevien työkalujen ja menetelmien analyysin seitsemässä yhteistyökumppanimaassa: Italiassa, Saksassa, Tšekissä, Sloveniassa, Suomessa, Kreikassa ja Espanjassa. Tämä raportin tuloksien perusteella valittiin sopivat työkalut (tietokone- tai Internet-pelit, videopelit tai konsolipelit) laboratorioympäristöön seuraavassa työpaketissa, 3: Valmistautuminen. Nuorten aikuisten opiskelijoiden itsetietoisuuden parantamiseksi tarkoitetun laajan Rage Laboratoriotyökalun kehittämisen tutkimusperusteissa käytetty metodologia on koostunut kolmiosaisesta harjoituksesta: 1. alkaen kunkin maan ominaisen tutkimusalueen tunnistamisesta (päätetty aloituskokouksessa Nikosiassa), 2. kehitettiin kolme työkalua: bibliografinen työkalu; haastattelu/kyselylomaketyökalu ja parhaiden käytäntöjen työkalu; tätä seurasi kyselylomakkeen, 13 parhaan käytännön ja 7 bibliografisen viittauksen valmistuminen. Harjoitus toteutettiin tammikuusta maaliskuuhun Työkalujen tuloksia analysoitiin alustavasti, ja analyysin pääasiallisina tuloksina oli: o Aggressiivisen käytöksen syiden suhteen kirjallisuusarviointi vahvistaa inhimillisen aggression monimuotoisuuden, sillä sitä muokkaavat erilaiset tekijät kuten kulttuuri, moraali ja sosiaaliset tilanteet. On löydettävissä varsinkin sosiaalisia, kulttuurillisia ja koulutuksellisia tekijöitä; esim. turhautuminen ja media (aggression kaltaisia käytösmalleja voidaan oppia katselemalla ja jäljittelemällä muiden käyttäytymistä). o Opettajien ja kouluttajien mainitsemissa käytännöissä aggressiivisen käytöksen käsittelemiseksi asiantuntijoiden käyttämät menetelmät perustuvat enimmäkseen keskusteluun, ryhmäkeskusteluihin ja viestintätekniikoihin, jotka useimmiten keskittyvät tunneälykkyyden harjoittamiseen ja opetuksen nopeustekniikoihin. Myös videoiden, elokuvien ja pelien käyttöä on alettu mainita niiden asiantuntijoiden piirissä, jotka käsittelevät nuorten aikuisten ryhmissä esiintyvää väkivaltaista käytöstä. o ICT -taitojen suhteen enemmistö haastatelluista opettajista ja kouluttajista on kertonut, että opiskelijoiden ICT-taidot ovat korkealla tasolla. o Videopelien kerrottiin olevan opiskelijoiden suosituin vapaa-ajan toiminta, ja opettajien mukaan Sonyn Playstation oli eniten käytetty konsoli, Nintendon Wiin ollessa seuraavaksi suosituin. o Vaikka kirjallisuudessa todettiin käytetyimpien pelien olevan World of Warcraft (useita interaktiivisia pelaajia samanaikaisesti) 81,1 % osuudella ja Diablo II CPRGs (yksinpeli) 68,3 % osuudella, molemmat ammuntapelejä, haastatteluissa ilmeni, että opiskelijat käyttivät eniten pelejä kuten Singstar, sotapelit, roolipelit ja FIFA jalkapallopeli. o Kirjallisuuden tutkiminen osoitti myös, että pelaajat pitävät vuorovaikutuksesta muiden pelaajien kanssa. o 55 % tutkituista opettajista ja kouluttajista uskoi, että videopelit voisivat auttaa yksilöitä ymmärtämään omaa aggressiivisuuttaan, ja niitä pidettiin kiinnostavana tapana tavata nuoria heille mieluisessa paikassa oppimisen edistämiseksi, mikä noudattaa analysoitujen parhaiden käytäntöjen johtopäätöksiä. Toteutetun tutkimusharjoituksen tulokset osoittivat, että aggressiolle/aggressiivisuudelle/raivolle tarvitaan selkeä määritelmä. RageLab+:n viitekehyksessä on tärkeää ymmärtää alusta alkaen, että oikea lähestymistapa on lisätä osallistujien tietoisuutta omista tunteistaan sekä auttaa heitä ymmärtämään niitä ja käsittelemään niitä erilaisilla ja rakentavilla tavoilla. Agreement number /

7 Näistä tuloksista voimme kehittää joitain suosituksia Rage-laboratoriolle: o Hyvin suunnitellun ympäristön tärkeys laboratoriolle; o Tarve liittää laboratorioon pätevä arviointi- ja opastusmetodologia jota tukevat selkeästi määritellyt kriteerit, mittarit ja tulokset; o Tarve käyttää tietotekniikan mahdollisuuksia yhteisenä työkaluna ryhmätyön ja yhteistyön tärkeyden korostamiseksi. Agreement number /

8 1.4. TYÖKALUJEN KUVAUS RAGELab Plus loi työkalusetin, "kolmivaiheisen mallin", käyttäen (usein ärsyttäviä) tietokonepelejä ja yksilöllisiä fyysisiä kokemuksia, luoden näin kohderyhmälle hyvin nykyaikaisen työkalun, jolla tavoittaa opiskelijat tehokkaammin. Projekti varmisti, että tulokset ja tuotteet voitiin siirtää maasta toiseen. Ammatillisen koulutuksen piirissä toimivien kouluttajien ja ohjaajien tulevan soveltamistyön ansiosta RAGELab avaa nuorille aikuisille uusia polkuja, joiden kautta parantaa itsetietoisuuttaan ja pohtia toimintaansa sekä hallita raivoa ja aggressiivista käyttäytymistä monikulttuurisessa ympäristössä. Kolmivaiheinen koulutusmalli on esitelty oppaassa vaiheittain ja se kertoo jokaisessa vaiheessa yksityiskohtaisen esimerkin laboratorion perustamisesta: käytettävistä ohjaajista, teknisistä resursseista, tarvikkeista ja tiloista. Se antaa myös vaihekohtaiset mallit tuntien sisällön suunnitteluun, pohdintaan ja palautteeseen. Työkalut on saatavilla kumppanimaiden kielillä Italiaksi, saksaksi, tsekiksi, sloveniaksi, suomeksi, kreikaksi ja espanjaksi. Agreement number /

9 2. OHJEITA TYÖKALUSETIN KÄYTTÄMISEEN 2.1. KOHDE Rage-laboratorio on kattava ja monipuolinen työkalusetti kouluttajien ja ohjaajien tukemiseksi väkivaltaa ehkäisevässä työssä. Luokassa näkyvä aggressiivinen käytös on ilmiselvästi vain jäävuoren huippu, ja voimme kaikki kuvitella, että siihen luultavimmin liittyy muutakin kuin vain senhetkinen huono tuuli. Haluamme auttaa ihmisiä selvittämään, mikä nimenomainen asia laukaisee tämän käytöksen juuri tällä hetkellä, jotta he sitten voivat löytää ja kehittää vaihtoehtoisia toimintatapoja. Laboratorio on tietty, määrätty paikka, jossa tehdään kokeita, tutkitaan tuloksia ja saadaan kokemuksia, jotka toimivat perustuksena uusille kokeille, joita taas arvioidaan, kunnes saadaan esille selkeät vaihtoehdot. Meidän tapauksessamme aiheena on jännite ja turhautuminen mahdollisen aggressiivisen käytöksen alkupisteenä ja kysymys, mikä turhautumisen laukaisee. Rage-laboratorio tarjoaa joustavan ympäristön ja laajan joukon menetelmiä 1. tuoda turhautumisen ja mahdollisen aggressiivisen käytöksen laukaisevia tekijöitä näkyville ja pohdittaviksi turvallisessa, luovassa ja arvostavassa kehyksessä ja 2. auttaa löytämään ja kokeilemaan vaihtoehtoisia toimintatapoja, reaktioita ja käytöstä. Ajatuksena on antaa kouluttajille ja ohjaajille työkalut, jotka tukevat heitä työssään osallistujien kanssa aggressiivisen käytöksen ja väkivallan ehkäisemisen suhteen. Niitä voidaan käyttää yksittäistapauksessa sellaisten osallistujien kanssa, jotka ovat ilmaisseet aggressiivista käytöstä, tai ennaltaehkäisy- ja itsetuntemusharjoituksina opiskelijaryhmän kanssa. Kouluttajat, jotka aikovat toteuttaa Ragelab -koulutusohjelmaa, osallistuvat ensin itse kurssille, jotta varmistetaan kouluttajan aiheen asiantuntemus ja RageLabin toteuttamisen laadukkuus. Kohderyhmä Ragelab kehitettiin ammatillisessa koulutuksessa oleville, erilaisista taustoista tuleville nuorille aikuisille. Lisäksi Ragelab on erinomainen menetelmä sekä tavallisissa kouluissa olevien että henkilökohtaisista syistä erityiskoulussa tai -ohjelmassa olevien nuorten kanssa työskentelemiseksi. Kouluttajilta vaadittavan erityisen huomioinnin ja ohjauksen vuoksi ryhmän koon pitäisi olla enintään 8-10 henkeä. Ryhmädynamiikan vuoksi ryhmän vähimmäiskoko tulisi olla kuusi henkeä. Ryhmän tulisi pysyä samana koko Ragelabin ajan, eli ryhmän jäsenten ei pitäisi vaihtua prosessin aikana. Luottamus ja luottamuksellisuus ovat avaintekijöitä avoimuuden ja pohdintavalmiuksien vahvistamiseksi. Ihannetapauksessa paikalla olisi samaan aikaan kaksi tai kolme kouluttajaa, joista ainakin yksi seuraa ryhmää kaikkien kolmen vaiheen aikana. Agreement number /

10 2.2. YMPÄRISTÖT Tila on tärkeä tekijä opastettaessa ryhmää Ragelabin läpi. Tässä joitain vihjeitä. Vaihe 1: tarvitaan suuri luokkahuone, johon voidaan rakentaa kaksi toimintapistettä ilman, että ne häiritsevät toisiaan. Kahden pelaajan pelatessa peliään neurofeedback-laitteiston kanssa loppuosalle ryhmästä on keksittävä tekemistä. Mikäli tila ja resurssit sallivat, voidaan perustaa kolmaskin toimintapiste, jotta osallistujilla on valinnanvaraa. Varmista, että saatavilla on vettä, ja pidä taukoja. Vaihe 2: fyysisille Seis- ja Paperimiekat -harjoituksille sekä WingTsunille tarvitaan tila, jossa osallistujat mahtuvat liikkumaan vapaasti. Harkitse vaikkapa suurta luokkahuonetta, koulun juhlasalia tai liikuntasalia, tai jos sää sallii ja tila on suojaisa vaikka ulos menemistä. Vaihe 3: ulkona ja/tai sisällä. Sään salliessa yritä järjestää LARP ulkona, tarvitset metsä- tai puistomaista tilaa (kysy lupa maanomistajalta), jossa eri toimintapisteiden välillä on noin kolmen minuutin kävelymatka ja seuraava toimintapiste ei ole näköetäisyydellä. Mikäli on pysyttävä sisätiloissa, voit muokata tarinaa yhdessä LARP-asiantuntijan kanssa löytääksesi sopivan tilan AIKATAULU Seuraava kaavio näyttää koko Ragelabin rakenteen ja aikataulun kolmen viikon ajalle. Agreement number /

11 Täydelliseen Ragelabiin kuuluu: o 3 sessiota vaihetta kohti, joka sessio 4 tunnin pituinen o 3 sessiota viikkoa kohti (esim. ma, ke, pe) joista jokainen 4 tuntia o 3 vaihetta 3 viikon aikana MAHDOLLISET MUKAUTUKSET Alkuperäistä suunnitelmaa voidaan mukauttaa riippuen ryhmän koosta, Rage-laboratorion toteuttamisen tarkoituksesta ja saatavilla olevista järjestelyistä. Mitään vaihetta ei pitäisi kuitenkaan jättää kokonaan pois, koska eri vaiheiden menetelmät ja keskinäinen järjestys ovat Rage-laboratorion toimivuuden ajatus. Vaihe 1: pelit voidaan vaihtaa muihin vastaaviin, kuitenkin pitäen mielessä halutut oppimistavoitteet ja päämäärät; sessioiden määrä voidaan vähentää yhteen, mikäli aika ei riitä ja/tai halutaan keskittyä johonkin tiettyyn näkökulmaan (joukkue/yksilö, asiayhteys, kulttuuri, sukupuoli jne.). Vähimmäistuntimäärä vaiheen läpikäymiseen on 8 tuntia. Vaihe 2: Wingtsun on tunnettu itsepuolustuslaji Euroopassa. Sopivan, ko. lajin tuntevan asiantuntijakouluttajan puuttuessa fyysisen jännitteen laukaisemiseksi voidaan käyttää vastaavia, kohderyhmälle ja saatavilla oleville asiantuntijoille sopivia tekniikoita. Muunkinlaisia itsepuolustustapoja voidaan käyttää: tässä selkeä tavoite on toisaalta oppia puolustamaan omia rajojaan ja toisaalta kunnioittaa rajoja ja sääntöjä, sekä ymmärtää ja tunnistaa erilaisia toimintastrategioita; emme kuitenkaan tarkoita esittää taistelulajeja ainoana mahdollisuutena käsitellä asioita, siispä väkivallattomuuden on oltava valittujen konseptien ja asiantuntijoiden ensisijainen tavoite. Eräs mahdollinen lisä- tai sijaistoiminta voisi olla kalliolta tai seinältä laskeutuminen yhdessä asiantuntijan kanssa, liukumalla alas vartalon ympärille kiedotun köyden tai kitkalaitteen avulla, yleensä kasvot kohti seinää, halliten laskeutumista liikkumalla lyhyin hyppäyksin alaspäin. Jälkeenpäin pohditaan omia tunnelaukaisimia, rajoja, toimintamahdollisuuksia ja esteiden voittamista. Vaiheeseen 2 pitäisi kuulua ainakin Sessio 1 ja yksi WingTsun-sessio, sillä korostamme erityisesti jännityksen ymmärtämistä ja kehon rentouttamista yksin ja fyysisessä kontaktissa toisen kanssa. Vaiheen 2 vähimmäisaika on 8 tuntia. Vaihe 3: Kielitietoisuutta voidaan kehittää monilla luovilla ja myös yksinkertaisilla tavoilla ja sillä on huomattava merkitys vaiheen tavoitteiden kannalta, joten sitä ei kannata jättää pois. Larp-roolipeli voi kestää 4-8 tuntia. Se on kolmannen vaiheen viimeinen osa ja myös päätös Ragelaboratoriolle. Vaihtoehtoisesti voit esitellä roolipelaamista niin, että osallistujat käsikirjoittavat omat roolinsa ja hahmonsa luonteenpiirteet (sis. henkilökohtaisen menneisyyden, vahvuudet ja heikkoudet). Vähimmäisaika vaiheen 3 läpikäymiseen on 8 tuntia OPASTUS Eri vaiheissa tulisi olla läsnä 1-3 kouluttajaa. Ainakin yksi kouluttaja seuraa koko prosessin kaikkien kolmen vaiheen läpi. o Vaihe 1: 2 kouluttajaa (joista toisella teknistä mediaosaamista) ohjaa prosessia. o Vaihe 2: 1 itsepuolustusasiantuntija (WingTsun tai muu) johtaa sessioita, kouluttaja johtaa ryhmän pohdintaa. o Vaihe 3: 1-2 LARP- tai draama-asiantuntijaa johtaa roolipelisessioita, kouluttaja johtaa ryhmän pohdintaa. Agreement number /

12 Yleinen eteneminen vaiheissa 1-3 Vaihe 1 alkaa yleisellä Rage-laboratorion esittelyllä ja tutustumis- ja luottamusharjoituksella. Kaikissa vaiheissa: o Lyhyt esittely sisällöstä/toiminnasta/aikataulusta/tehtävistä o Tehtävien toteutus o Seuranta ja tarkkailut o Pohdinta ja palaute o Oppimispäiväkirja o Siirtovaikutus Vaihe 3 kokoaa yhteen kaikki Rage-laboratorion kokemukset ja varmistaa niiden siirtämisen jokapäiväiseen elämään. Vaihtoehtoisesti tämä voi tapahtua erillisessä kaksituntisessa kohtaamisessa, hyvin pian viimeisen Ragelab-session jälkeen KOULUTTAJIEN TAIDOT RAGElabia toteuttavien kouluttajien/ohjaajien tulisi omata kokemusta aikuiskoulutuksesta ja/tai ammatillisesta koulutuksesta sekä ryhmien ohjaamisesta pidemmällä aikavälillä. Painopisteenä on sosiaalinen kyvykkyys! RAGELabia koulussaan toteuttavien opettajien tulisi tuntea opiskelijoidensa taustat riittävän hyvin. Ammattitaitoa tarvitaan tottakai RAGELabin tavoitteiden ymmärtämisessä ja toteuttamisessa aiotulla tavalla, mutta ennen kaikkea havainnoimisessa sekä harkitun ja arvostavan palautteen antamisessa osallistujille. Tähän kuuluu yksilöiden rajojen tunnistaminen ja kunnioittaminen. RAGELabia ei tule ottaa psykoterapiana, joten pohdintaa ja palautetta on käsiteltävä harkiten, vaikka esiin tulevia tunteita ei pidäkään jättää huomiotta tai kieltää. Tavoitteena on auttaa osallistujia tiedostamaan automaattiset reaktionsa, ymmärtämään laukaisutekijänsä ja löytämään uusia keinoja jos niin halutaan. RAGELabin ainutlaatuisuus ilmenee menetelmien yhdistelmässä sekä pohdinnan ja palautteen tarjoamisessa, mikä vaatii taitavia kouluttajia. Siksi on tarpeen, että RAGELabin käyttämistä suunnittelevat kouluttajat osallistuvat kouluttajien koulutus -kurssille. Tämä kurssi tarjoaa myös koulutusta neurofeedback-laitteiston ja tarpeellisten tietokoneohjelmien käytössä. Näiden kurssien tarjoajien tietoja löytyvät tämän käsikirjan Yhteystiedot -osiosta. Vaiheisiin 2 ja 3 tarvitaan ulkopuolisia asiantuntijoita. WingTsun on Euroopassa tunnettu ja yleinen, joten on mahdollista löytää kouluttaja omalta alueeltanne (www.wingtsunwelt.com). LARP on myös tunnettu kautta Euroopan, jotkin peliyhteisöt ovat varsin suuria ja toiset pienempiä. Tarvitaan kuitenkin avustajia näyttelijöiksi ja yksi tai kaksi pelinjohtajaa. Tärkeitä ohjeita kouluttajille. o Tutki Rage-laboratoriota varten valitut työkalut huolellisesti etukäteen ja mukauta niitä tarvittaessa. Pidä mielessä valtioon, kulttuuriin, sosiaalisiin näkökohtiin ja tietysti omaan kohderyhmään liittyvät erityisvaatimukset. o Varmista, että sovellat Rage-laboratoriota vain sellaiseen kohderyhmään, jonka kanssa olet tottunut työskentelemään. Tämä metodologia ja siihen liittyvä pohdinta saattaa tuoda esiin henkilökohtaisen menneisyyden aiheita, joita voidaan joutua käsittelemään terapeuttisesti. Varmista, että olet hyvin tietoinen omien kykyjesi rajoista ja osallistujien rajoituksista. o Emme suosittele käyttämään tätä metodologiaa sellaisten osallistujien kanssa, joilla on psyykkisiä vaikeuksia. Tarkista, ennen kuin aloitat ryhmän kanssa työskentelyn! Agreement number /

13 o o Kun teet pohdintaa osallistujien kanssa ja puhut yhteyksistä heidän elämäänsä, varmista, että pidät heidät resurssi- ja ratkaisukeskeisellä tasolla. Rage-laboratorion ei ole tarkoitus korvata tai edes aloittaa terapeuttista prosessia. Jos kuitenkin joudut hyvin tunnepitoiseen tilanteeseen, jossa osallistuja selvästi muistaa aiemman epämiellyttävän henkilökohtaisen kokemuksen, hänestä on huolehdittava välittömästi. Tunnista ja tunnusta tunne, anna aikaa rauhoittua, auta rentoutumaan ja päätä huolellisesti mitä tulisi tehdä pitäisikö osallistujan liittyä takaisin ryhmään tai poistua paikalta TEKNISET VAATIMUKSET/VÄLINEET/MATERIAALIT Vaiheessa 1 tarvitaan ehdottomasti teknistä laitteistoa. Pääosin laitteisto koostuu seuraavista: o 1 kannettava tietokone ja neurofeedback-seurantaohjelmisto ja laitteisto. o A/V jakaja (tarvitaan vähintään 2-porttinen). o 2 neurofeedback mittauslaitetta (headset). o Pinnacle Dazzle ulkoinen videonkaappauslaite o Muutamia pienempiä tarvikkeita nauhoitukseen, tallentamiseen ja toistamiseen sekä laitteiden kytkemiseen. Keskeisin osuus on saatavilla kokonaisuutena. Lisätietoa osoitteessa Muut laitteet vaiheessa 1: o 1 Wii-pelikonsoli + 4 peliohjainta + pattereita (suosittelemme varaamaan ylimääräisiä pattereita) o 1 Xbox + 4 peliohjainta + pattereita (suosittelemme varaamaan ylimääräisiä pattereita) o Pelit jotka määritellään kappaleessa Vaihe 1 o 2 videotykkiä tai 2 televisiota (kytkennät A/V tai scart) o 2 valkokangasta tai valkoinen seinä o 1 väritulostin o Videokamera ja/tai digikamera sessioiden tallentamiseen ja palautetta varten (tarkista akut ja vapaa levytila/muistikortti) Ota selvää laitteiden osalta, mitä on jo saatavilla, mitä voit lainata ja mitä pitää hankkia. Esittelykierrosta ja pohdintaa varten tarvitset tavanomaisia koulutustarvikkeita: fläppitaulu, paperia, kyniä, kortteja, nastoja, teippiä jne. Vaihe 2 ei niinkään vaadi teknistä varustusta. Varmista, että sinulla on videokamera tai digitaalikamera tallentaaksesi osallistujien toimintaa. Opiskelijat ovat erityisesti pitäneet tallenteiden katsomisesta jälkikäteen. Varaa myös paljon fläppipaperia tai vanhoja sanomalehtiä ja teippiä tehdäksesi osallistujien kanssa paperimiekkoja. Materiaalin loppuminen voi olla turhautumisen laukaisutekijä! WingTsun osiossa voit miettiä tarvikkeet etukäteen kouluttajan kanssa. Fläppitaulun ja kameran pitäisi riittää. Vaihe 3 vaatii jonkin verran teknistä laitteistoa. Kieli-osiossa ryhmä kannattaa jakaa kolmeen osaan tai harjoitustehtävät voi tehdä pareittain. Seuraavat laitteita tarvitaan: o 1 2 kannettavaa tietokonetta ja Internet-yhteys o 1 videokamera ja mikrofoni o 1 digikamera, 1 tulostin o 1 videotykki Seuraavia lisätarvikkeita kannattaa olla saatavilla: o Runsaasti aikakauslehtiä, soveltuvia osallistujien ikäryhmälle Agreement number /

14 o Liimaa, teippiä, saksia, värikyniä, tusseja jne. LARP tai roolipeli: digikamera kuvaamista varten (varmista, että sinulla on paljon tallennustilaa, tulet varmasti ottamaan paljon kuvia). o Pukuja, aseita (soveltuvia tarinaan, juoneen), meikkejä o Oheismateriaaleja, jotka liittyvät tarinaan 2.6. VAIHE RAGE-LABORATORION ESITTELY Vaiheen 1 aloituksessa kannattaa varata aikaa Rage-laboratorion esittelyyn koko ryhmälle, jotta ymmärtää erilaisia ryhmän odotuksia, huolenaiheita ja antaa heille mahdollisuuden tutustua ympäristöön, kouluttajiin ja toisiinsa. Aika: 1 tunti Esittelyn tavoitteet: o Osallistujat ymmärtävät RageLabin tarkoituksen: - tarkoitusta ja mahdollisia hyötyjä osallistujille - Rage-laboratorion alkuasetelma o Kaikki mukana ja paikalla olevat ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan ja luovat luottamusta: - turvallinen toimintakehys ja ympäristö - turvallinen olo kollegojen ja kouluttajien kanssa o Tunnistetaan ennakko-odotuksia: - osallistujien - pääkouluttajien - avustavien kouluttajien/opettajien o Päätetään yhdessä Rage-laboratorion säännöistä, jotta kaikilla on sama toimintakehys (allekirjoitetaan tarvittaessa) o Lyhyt ja eloisa esittely Rage-laboratorion tarinasta, perusasetelmasta ja menetelmistä, sekä sen tarkoitus ja mahdolliset hyödyt osallistujille. Toisiin tutustuminen: o Kuka kukakin on? Mielenkiinnon kohteita, harrastuksia, o Mitä luulet, että Rage-laboratorio voisi olla? Pelin säännöt: o Tulemme viettämään melko lailla aikaa yhdessä ja työskentelemään yhdessä mikä on sinulle tärkeää, jotta voit olla osa ryhmää, tehdä harjoitukset ja jakaa kokemuksesi? Perustiedot aiheesta- käsitteiden selvitys: o Mistä luulet turhautumisen syntyvän? o Mitä ihmiset tekevät/ajattelet jonkun tekevän tai sanovan turhautuessaan? o Mitä tapahtuu, kun turhaudut? Käytä (piirrä) tulivuori vertauskuvaksi selittääksesi, kuinka ihmiset reagoivat eri tavoilla tunteisiinsa ja kuinka he reagoivat eri tavoin eri asioihin / samoihin asioihin. Tunteet voivat kerääntyä syvälle, kuten laavakin tulivuoressa. Ne luovat painetta ja jossakin vaiheessa paine purkautuu. Joissakin tapauksissa paine ei purkaudu ylöspäin pintaan ja niitä voimme tuntea maanjäristyksinä. Selitä kuinka aggressiivinen käytös seuraa turhautumisesta ja alkaa kiihtymyksestä tai tunnetilasta viha, suru, viha, kyllästyminen jne. Näiden tunteiden pitää nousta määrätylle henkilökohtaiselle tasolle, Agreement number /

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by Kurssimateriaali Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen Funded by 2 Sisältö 4 Forum-teatterin historiasta 4 Augusto Boal mies forum-teatterin takana 5 Miksi Forum-teatterihanke? 6 Forum-teatteria

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

Kompetenssilähtöinen malli parantamaan maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta Työkalut ammattilaisille

Kompetenssilähtöinen malli parantamaan maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta Työkalut ammattilaisille Kompetenssilähtöinen malli parantamaan maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta Työkalut ammattilaisille Toimittaneet Mar Camarasa i Casals ja Laura Sales Gutiérrez Surt Women s Foundation, Espanja

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Digitaaliset pelit. Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas

Digitaaliset pelit. Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Digitaaliset pelit Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Digitaaliset pelit Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn Copyright Suomennos Kieliasun ja sisällön

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA

Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA Riitta Hirvonen Kuopion Kriisikeskus Hilkka Karvonen Tietovire Oy Työsuojelurahasto SISÄLLYSLUETTELO Henkisen työsuojelun toimintaohjelman

Lisätiedot

Suuttumuksen hallinta -ohjelman videon laadinta, prosessin kuvaus ja arviointi

Suuttumuksen hallinta -ohjelman videon laadinta, prosessin kuvaus ja arviointi Suuttumuksen hallinta -ohjelman videon laadinta, prosessin kuvaus ja arviointi Haviala, Heta Ihalainen, Minna 2014 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Suuttumuksen hallinta -ohjelman videon laadinta,

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA)

Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) 1 Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) Tiivistelmä: Joogan opettaminen lapsille on innostava mutta samalla haastava tehtävä erityisesti köyhien asuinalueiden kouluissa.

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot