1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET"

Transkriptio

1 PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

2 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN OPPIMISKÄSITYS OPPIMISYMPÄRISTÖ OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT LEIKKI ESIOPETUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET EHEYTTÄMINEN KIELI JA VUOROVAIKUTUS MATEMATIIKKA ETIIKKA JA KATSOMUS YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO TERVEYS FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS TAIDE JA KULTTUURI ESIOPETUS VUOROHOIDOSSA KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI HOJKS PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS TULKITSEMIS- JA AVUSTAJAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖ KODIN JA ESIOPETUKSEN KASVATUSKUMPPANUUS ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ MUUT YHTEISTYÖTAHOT ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN ESIOPETUS LAPSEN VALMIUKSIEN ARVIOINTI 15 LIITTEET: Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa. 17 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 18 Pedagoginen arvio. 20 Pedagoginen selvitys 21 Lapsen esiopetussuunnitelma tehostettua tukea varten 22 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. 24 Huoltajien kirjallinen suostumus oppilashuoltotyöhön osallistuvista henkilöistä. 26 Esioppilaan siirtotietolomake kouluun 29 2

3 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen yksilöllisiä oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Esiopetuksessa edistetään, tuetaan ja seurataan lapsen oppimisen valmiuksien kehittymistä ja ehkäistään ennalta mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetuksen tehtävänä on myös edistää lapsen kasvua ohjaamalla häntä vastuulliseen toimintaan, sääntöjen noudattamiseen ja toisten ihmisten arvostamiseen. Huoltajat, opettajat ja lapsen esiopetukseen osallistuva henkilöstö kantavat yhdessä vastuun lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöllisistä kehitystarpeista ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Tärkein tavoite on LAPSEN TERVE MINÄKUVA. Hyväksyn itseni ja toiset ympärilläni Aistin ja tiedostan oman kehoni En vahingoita itseäni, toisia ihmisiä enkä luontoa Pohdin, mikä on oikein ja väärin Hyvät tavat kaunistavat jokaista päivääni Nautin luonnossa liikkumisesta Työskentelen toisten kanssa Keskustelen, ilmaisen oman mielipiteeni ja kuuntelen toisia Opin leikkien Uusien asioiden oppiminen on mukavaa 2. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1. ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Puolangan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen joulukuussa 2010 antamiin valtakunnallisiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, Puolangan kunnan esiopetussuunnitelmaan vuodelta 2001 ja varhaiskasvatussuunnitelmaan vuodelta Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista ja se on perusopetuslain mukaista. Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Esiopetus toteutetaan Puolangalla kirkonkylässä päiväkoti Menninkäisessä ja sivukylällä Väyrylän koululla integroituna 1-2 luokkien perusopetukseen. 3

4 Esikoulukuljetus järjestetään koulukyytien yhteydessä noudattaen koulukuljetuksesta annettuja säädöksiä. Tarjottavan esiopetuksen määrä on vähintään 700 tuntia lukuvuodessa OPPIMISKÄSITYS Lapsen oppiminen on aktiivista ja pohjautuu aikaisempiin tietoihin ja taitoihin. Lapselle ei tarjota valmista tietoa vaan keinoja itse löytää ja oppia aiheen kannalta keskeiset käsitteet. Vertaisryhmän vuorovaikutustilanteissa lapset oppivat yhdessä toisten kanssa ja toisiltaan antamalla virikkeitä toistensa ajattelun ja mielikuvituksen kehittymiseen. Keskeistä toiminnassa on elämyksellisyys, elämänläheisyys, leikki sekä tekemisen ja oppimisen ilo OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristön on tuettava monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä annettava mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Toiminnan lähtökohtina ovat lapsen tarpeet ja edellytykset sekä kiinnostuksen kohteet ja mahdollisuudet yhteistoimintaan. Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista oppimisympäristöä, jossa toiminta toteutuu. Keskeisiä ovat aikuisten, aikuisen ja lapsen sekä lasten keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Oppimisympäristön tavoitteena on olla ilmapiiriltään kannustava, avoin, myönteinen, rohkaiseva, kiireetön ja turvallinen. Tällaisena se tarjoaa tilaisuuksia tutkimiseen, kokeilemiseen, havaitsemiseen, pohdintaan ja ongelmanratkaisuun. Oppimisympäristö pyritään luomaan sellaiseksi, että se tarjoaa haasteita aktiiviseen oppimiseen ja toimimiseen, mutta myös rauhoittumiseen OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT Opettajan tulee tukea oppimista sekä lapsen kielen kehittymistä ja ohjata lasta tiedostamaan oma oppimisensa. Opetusmenetelmien ja työtapojen tulee olla vaihtelevia ja mahdollisimman monipuolisia. Esiopetuksessa lähtökohtana on lapsen kyky ja halu oppia LEIKKI Leikki kuuluu jokaiseen päivään esiopetuksessa. Lasten omiin suunnitelmiin pohjautuvan vapaan, luovan leikin lisäksi on huomioitava myös ohjattu leikki. Leikkiessään lapsi on aktiivinen, luova ja määrätietoinen, hän käsittelee jo oppimaansa ja sitä, mitä hän on parhaillaan oppimassa. Lapsen leikille tulee antaa päivittäin aikaa, tilaa ja materiaaleja, sillä leikki on lapsen omaehtoisen oppimisen luontaisin toimintamuoto. Tavoitteellisessa esiopetuksessa leikki on yksi tärkeimmistä tavoista oppia ja oivaltaa. Leikki kuuluu oleellisesti lapsen elämään. Leikkiä voidaan käyttää oppimisen tukena, mutta ennen kaikkea leikin tulee olla lasten omista aloitteista lähtevä ja lapsen omia tarpeita palvelevaa. Leikki mahdollistaa lapselle suhteiden luomisen elämään ja ympäristöön ja 4

5 leikissä rakentuvat taidot toimivat pohjana sekä lapsen fyysiselle että psyykkiselle kehitykselle. Leikissä lapset käyttävät ja harjaannuttavat niitä taitoja ja käsitteitä, joita he ovat oppineet. Rakentamalla ja muokkaamalla erilaisia ympäristöjä lapset kehittävät ymmärrystään ja tietämystään maailmasta. Leikkiessä kehittyvät lapsen sosiaaliset, emotionaaliset, motoriset ja kognitiiviset taidot. Lasten itsetunto ja itseluottamus saavat vahvistusta onnistuneissa leikeissä. Leikeissä lapsi kokeilee sosiaalisia rooleja, toistaa ja konstruoi käsitteitä ja toimintojaan, harjoittelee kommunikaatiota toisten kanssa ja oppii kontrolloimaan ja säätelemään käyttäytymistään eri tilanteissa, tekee valintoja ja ratkaisuja sekä sosiaalisella että materiaalisella tasolla, oppii hahmottamaan ympäristöään ja tilaa suhteessa itseensä sekä ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Leikin tulee olla osa lapsen jokapäiväistä elämää. Leikkiessään lapsi jäsentää maailmaa. Leikkiessään lapsi oppii uutta. Leikki voi olla tavoitteellista ja opettajan ohjaamaa toimintaa. Lapsen omalle keskittyneelle leikille tulee antaa aikaa ja tilaa. 3. ESIOPETUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET 3.1. EHEYTTÄMINEN Esiopetuksessa opetus rakentuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin ja kiinnostuksen kohteisiin. Eheytetyt kokonaisuudet ja oppimisprosessi ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt. Esiopetuksen sisältöjako on tarkoitettu ohjaamaan opettajan työtä! Teemakokonaisuuksien valinnassa on huomioitava lapsille merkityksellisiä asioita; on tärkeää ottaa lapset mukaan teemojen suunnitteluun. Esiopetuksen keskeisimmät sisältöalueet ovat: Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö- ja luonnontieto Terveys Fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri 3.2. KIELI JA VUOROVAIKUTUS Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Esiopetuksessa tulee tukea lapsen ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä oppimisprosessia erityisesti kielen avulla. Ryhmän jäsenenä lapsi totuttautuu kuuntelemaan sekä lasten että aikuisten puhetta, osallistumaan keskusteluun ja odottamaan tarvittaessa omaa vuoroaan. 5

6 Esiopetuksessa järjestetään avoin oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus omien edellytystensä mukaan tutustua kirjoitettuun kieleen joko itse lukien ja kirjoittaen tai toisten lasten tai aikuisten antaman mallin mukaan. SISÄLLÖT Lapsi puhujana rohkeus ilmaista itseään, kertominen tiedon hankkiminen kyselemällä monipuolisen sana- ja käsitevaraston käyttäminen sadut, kertomukset, asiatekstit runot, lorut, arvoitukset kuvakerronta roolileikit näytelmät, omat tuotokset tilanteeseen sopiva äänen- ja kielenkäyttö Lapsi lukijana kiinnostuminen lukemisesta, lukusuunta kuva- ja leikkilukeminen tiedon hankkiminen lukemalla kriittinen medialukutaito Lapsi kirjoittajana kiinnostuminen kirjoittamisesta oikea kynäote ja kirjoitussuunta tieto puheen muuttamisesta kirjoitukseksi kuva- ja leikkikirjoitus omien viestien tuottaminen kirjainten jäljentäminen suuraakkosin mallista kirjoittaminen tiedon ilmaiseminen kirjoittamalla Lapsi kuuntelijana kielentietoisuus; äänne, tavu, sana, lause keskittyminen kuuntelutilanteissa annettujen ohjeiden ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen muistin harjoittaminen kirjallisuuteen tutustuminen tiedon hankkiminen kuuntelun avulla 3.3. MATEMATIIKKA Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppimiselle. Aikuisen tehtävänä on rakentaa oppimisympäristö, joka tukee ja edistää jokaisen lapsen yksilöllistä matemaattisen ajattelun kehittymistä. Matemaattisen ajattelun käsitteellinen perusta ja arkipäivän matematiikan taidot ovat ensisijaisessa asemassa. Lapsi motivoituu matemaattiseen ajatteluun laulujen, tarinoiden, liikunnan, pelien, pienien työtehtävien, keskustelujen ja erityisesti leikin avulla. Roolileikeistä erityisesti kauppaleikki sisältää monia matemaattista ajattelua kehittäviä elementtejä. SISÄLLÖT Luokittelu Vertailu ja mittaaminen pituus (metri) massa (kilogramma) tilavuus (litra) aika 6

7 lämpötila Pylväsdiagrammi Muodot tasokuviot; kolmio, ympyrä, neliö, nelikulmio kappaleet; pallo Hahmottaminen samanlainen - erilainen symmetria kuvion jatkaminen säännönmukaisuuksien havaitseminen Numeroiden tunnistaminen Lukukäsite, lukujono, lukusanan ja lukumäärän yhdistäminen lukualueella 0-10 Järjestysluvut Yhteen- ja vähennyslaskun periaatteet Suuntien ymmärtäminen ja ilmaiseminen Kellonajat tasa- ja puolitunnit tapahtumajärjestys Rahojen tunnistaminen Päättely ja ongelmanratkaisu 3.4. ETIIKKA JA KATSOMUS Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan. Se voi liittyä eri tilanteisiin tai suunniteltuihin tuokioihin. Eettinen kasvatus lähtee itsetunnon kehittymisestä josta se etenee sosiaalisiin taitoihin ja elinympäristöön. Pohdinnat oikeasta ja väärästä ovat oleellinen osa eettistä kasvatusta. Esiopetus sisältää kaikille yhteistä eettistä kasvatusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta. Uskonto- ja elämänkatsomustietietokasvatukseen lapsi osallistuu huoltajan valinnan mukaan. Kulttuurisen katsomuskasvatuksen tavoitteena on katsomuksellisen ajattelun kehittyminen tutustumalla omaan ja muiden ryhmässä olevien katsomukseen. Uskontokasvatuksessa lapsille annetaan mahdollisuus kohdata yleensä uskontoon liittyviä asioita. Kristittynä elämiseen kuuluvat asiat huomioidaan: kristilliset tavat, juhlat. Elämänkatsomustietokasvatuksessa käsitellään suvaitsevaisuutta ja kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rohkeutta ja omaa identiteettiä sekä hyväntahtoisuutta ja huolenpitoa. SISÄLLÖT hyvän ja pahan, oikean ja väärän pohtiminen arkielämässä, rehellisyys erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentaminen itsestä ja toisista välittäminen ja huolehtiminen, ystävyys 7

8 yhdessä sovittujen sääntöjen noudattaminen; pelit ja leikit hyvien tapojen sisäistäminen ja huomaavaisuus anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen mahdollisuus omaan rauhaan ja hiljentymiseen kirkon ja kirkkovuoden juhlaperinteet ja tavat 3.5. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontiedossa lähtökohtana on lapsen oma monimuotoinen elinympäristö, siihen liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat. Nämä ovat pohjana luotaessa laajempaa ymmärrystä maailmasta. Lähiympäristö tarjoaa esiopetuksen ympäristö- ja luonnontiedolle keskeiset elementit ja sisällöt. Lähimetsä eri vuodenaikoina tutkimuskohteena, turvallisena leikki- ja seikkailupaikkana antaa lapselle päivittäin mahdollisuuden luontevaan luonnossa olemiseen, siitä nauttimiseen ja luonnon kunnioittamiseen. Tavoitteena on vahvistaa elämyksellistä, kokemuksellista ja emotionaalista suhdetta luontoon ja sitä kautta tukea ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Lapsen tulee oppia ymmärtämään ja arvostamaan luonnonvaraista ja rakennettua ympäristöä. Hän oppii omassa toiminnassaan huomioimaan luonnon monimuotoisuutta, ympäristön viihtyisyyttä sekä kauneutta. Lapsen tulee myös tunnistaa oman toiminnan vaikutus ympäristössään esim. jätteiden lajittelu, lelujen kierrätys ja korjaus jne. SISÄLLÖT luonnon havainnointi (sää, eläimet, kasvit jne.) maa ja avaruus (aika, vuodenajat, kuukaudet jne.) ympäristön aineet ja materiaalit (luonnonmateriaalien keruu ja hyödyntäminen) energiaan liittyvät asiat, kierrätys ympäristön siisteydestä huolehtiminen retket luontoon ja rakennettuun ympäristöön liikennekasvatus 3.6. TERVEYS Lapsen ohjaaminen omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä huolehtimiseen toteutuu arkipäivän tilanteissa. Luonnollisten tilanteiden kautta lapsen on mahdollista pohtia ja tiedostaa itsensä suhteessa muihin ja ympäristöön. Myönteiset kokemukset ja oma osallistuminen edistävät lapsen kykyä ymmärtää ja ottaa vastuuta omasta terveydestään ja turvallisuudestaan. SISÄLLÖT Ruokailu ja terveelliset ruokatottumukset, hyvät ruokailutavat Uni ja lepo Henkilökohtainen hygienia Käyttäytyminen ja muiden huomioiminen Turvallinen liikkuminen 8

9 Itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen 3.7. FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS Liikunta on lapselle luonnollinen menetelmä oppia uusia asioita. Liikunnan avulla lapsella on mahdollisuus oppia tuntemaan ja hallitsemaan kehoaan, mikä vaikuttaa lapsen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumiseen. Ohjattu ja lasten omaehtoinen liikunta kuuluvat päivittäiseen toimintaan. SISÄLLÖT Perusliikkeet käveleminen/juokseminen hyppääminen/loikkaaminen kiipeäminen heittäminen/kiinniottaminen pyöriminen/heiluminen Taitotekijät tasapaino rytmi aistiharjoitukset reaktio koordinaatio Kuntotekijät kestävyys nopeus voima notkeus, liikkuvuus Perusliikuntamuodot temppuilu ulkoleikit luontoliikunta musiikki-ja mielikuvaliikunta palloilu hiihto Tutustuminen eri urheilulajeihin mahdollisuuksien mukaan 3.8. TAIDE JA KULTTUURI Musiikki, kuvataiteet, ilmaisukasvatus ja käden työt kuuluvat esiopetuksen päivittäisiin toimintoihin. Taide- ja kulttuurikasvatuksessa lasta ohjataan monipuoliseen ilmaisuun erilaisten teemakokonaisuuksien yhteydessä. Tuetaan lapsen kulttuuri-identiteetin vahvistumista. Lasta ohjataan pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä arvostamaan omaa ja toisten työtä. SISÄLLÖT Välineisiin ja materiaaleihin tutustuminen Välineiden ja materiaalin oikean käytön harjoittelu Taiteen arvostus ja tulkinta Vierailut konserteissa, näytöksissä ja näyttelyissä Erilaisiin viestintävälineisiin tutustuminen ja niiden käytön harjoittelua Musiikki Musiikki mahdollistaa yhteiset tunnekokemukset. Kiinnostuakseen lapsi tarvitsee monipuolisia myönteisiä musiikillisia kokemuksia ja innostuneen ohjauksen. Laulu, soitto ja musiikkiliikunta lisäävät lapsen itseluottamusta ja itseilmaisua. Kuuntelemalla musiikkia lapsi oppii myös keskittymään. Tutustumalla musiikkiin ja äänen pe- 9

10 ruskäsitteisiin luodaan pohjaa myöhemmälle oppimiselle ja harrastamiselle. Musiikki liittyy luontevasti kaikkeen toimintaan. Ilmaisutaito Itseilmaisun keinoin lapsen tunne-elämä, luovuus, itsetunto ja rohkeus vahvistuvat. Hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri auttaa jokaista lasta löytämään persoonallisen tavan ilmaista itseään. Esiopetuksessa draama on taidekasvatusta ja eheyttävä opetusmenetelmä. Draamallinen työtapa liittää useat sisältöalueet toisiinsa. Kuvaamataito Kuvaa tehdessään lapsi jäsentää aina omaa sisäistä todellisuuttaan ja ympäröivää maailmaa. Aikuisen luomat edellytykset taiteen tekemiselle antavat lapselle mahdollisuuksia ja uskallusta toteuttaa itseään kuvallisesti. Lapselle järjestetään mahdollisuuksia tarkastella ja arvioida erilaisia kuvia, taidetta ja ympäristöä. Kuvaamataidon avulla lapsen liike-, tila-, muoto- ja väritaju sekä avaruudellinen ajattelu kehittyvät. Erilaiset tekniikat, välineet, materiaalit ja työtavat tulevat lapselle tutuksi ja hän oppii huolehtimaan työympäristöstä ja -välineistä. Käsityö Käsitöitä tekemällä lapsi harjoittelee perinteisiä kädentaitoja. Lapsi tarvitsee ohjausta ja harjoittelua oppiakseen perustyötaitoja sekä tutustuakseen erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja välineisiin. Työt ja aihepiirit valitaan lapsen maailmasta. Käsityöt kehittävät lapsen hienomotoriikkaa ja näppäryyttä sekä kykyä työskennellä pitkäjännitteisesti, johdonmukaisesti ja omatoimisesti. Lapsi oppii arvostamaan omia ja muiden tuotoksia. Käsitöitä tehdessä lapsi kokee luomisen iloa. Työn tulos on arvokas dokumentti tekijän senhetkisistä taidoista. 4. ESIOPETUS VUOROHOIDOSSA Vuorohoidossa olevien lasten esiopetus toteutetaan Puolangan kunnan yleisen esiopetussuunnitelman mukaisesti. Omat erityisvaatimuksensa käytännön järjestelyille asettavat lasten hoitopäivän pituus ja hoitoaikojen vaihtelevuus. Jottei lapsen päivähoidossa oloaika tule tarpeettoman pitkäksi, vuorohoidossa olevien lasten esiopetus suunnitellaan yksilökohtaisesti lapsen hoitoaikojen pohjalta yhdessä vanhempien kanssa ja sovitut käytännöt kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan. Lapsille varataan tarvittaessa mahdollisuus lepoon hoitopäivän aikana. Jos lapsi on hoidossa viikonloppuna, vanhempien tulisi huolehtia siitä, että lapsella on ko. viikolla 1-2 vapaapäivää esiopetuspäivinä (ma-pe). Näin taataan lapselle riittävä lepo ja yhteinen aika vanhempien kanssa. 5. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA Kasvun ja oppimisen tuen perustana esiopetuksessa ovat yhdessä kodin kanssa sovitut, perusturvallisuutta ylläpitävät tavoitteet, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Esiopetuksessa kasvun ja oppimisen tuki kohdistuu lapsen toiminnan ja oppimisen mahdollistamiseen. Tuen järjestämistä ohjaavat lapsen yksilölliset tarpeet. Kaikki lapset tarvitsevat tukea harjoitellessaan uusia taitoja toiset hieman enemmän kuin toiset. Tuki 10

11 suunnitellaan ja järjestellään niin, että lapsi voi mahdollisimman täysipainoisesti osallistua ryhmän toimintaan (liite 1). Yhteistyö niin huoltajien kuin eri yhteistyötahojen kanssa (mm. neuvola, perheneuvola, terapeutit, koulu) on ensiarvoisen tärkeää erityisesti lapsen erilaisia tuen tarpeita arvioitaessa. Lapsia kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita ja annetaan kehittymistä edistävää ohjausta ja tukea. Lapsen tervettä itsetuntoa vahvistetaan myönteisten oppimiskokemusten ja kannustavan palautteen avulla. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja mahdollisten oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Oikea-aikainen ja oikeanlainen tuki heti tarpeen ilmetessä, ovat ratkaisevia kasvun ja oppimisen turvaamiseksi YLEINEN TUKI Lapsen saama yleinen tuki on laadukasta esiopetusta, jossa lapsen yksilölliset tarpeet ja oppimisedellytykset huomioidaan yhteistyössä huoltajien kanssa. kuuluu esiopetuksen jokaiseen päivään jokaiselle lapselle on välittämistä ja huolenpitoa toteutuu pedagogisilla ratkaisuilla - ryhmäkoko, joustavat ryhmät ja eriyttäminen - avustajapalvelut ja apuvälineet hyödynnetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) voidaan laatia lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma, joka koostuu vanhempien/ huoltajien ja esiopettajan havainnoinnista ja lapsen ryhmäarviointitehtävistä (liite 2) 5.2. TEHOSTETTU TUKI Tehostettua tukea annetaan lapselle silloin, kun yleinen tuki ei riitä ja lapsi tarvitsee säännöllisesti tukea tai samanaikaisesti eri tukimuotoja. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jonka laatimisesta vastaa esiopetuksen opettaja. Arvion laatimisessa on mukana huoltajien lisäksi tarvittaessa myös muita asiantuntijoita esim. terveydenhoitaja, terapeutit, perheneuvolan työntekijä, psykologi (liite 3). Pedagogisessa arviossa kuvataan; lapsen kasvun ja oppimisen tilanne lapsen saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksesta lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityistarpeet arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä tai oppilashuollollisilla ratkaisuilla lasta tulisi tukea Tehostettua tukea saavalle lapselle on laadittava esiopetuksen oppimissuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä esiopettajien, huoltajien ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa pedagogisen arvion pohjalta (liite 5). Esiopetuksen oppimissuunnitelma sisältää seuraavat tiedot; lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet ja tavoitteet 11

12 lapsen työskentely-, vuorovaikutus- ja sosioemotionaalisiin taitoihin liittyvät tavoitteet pedagogiset ratkaisut oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet yhteistyön toteuttaminen huoltajien ja lapsen kanssa lapsen osallistuminen varhaiskasvatustoimintaan ja yhteistyö toiminnan järjestäjän kanssa lapsen edistymisen seuranta ja arviointi suunnitelman laatimiseen osallistuneet 5.3. ERITYINEN TUKI Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten tehdään silloin, kun lapselle annettava tehostettu tuki ei riitä. Pedagoginen selvitys laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa ja siihen liitetään esiopettajan selvitys lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja oppimisen edistymisestä sekä selvitys niiltä tahoilta, jotka työskentelevät lapsen ja/tai perheen kanssa (liite 4). Pedagogisessa selvityksessä kuvataan; lapsen kasvun ja oppimisen tilanne kokonaisuutena lapsen saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksesta lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityistarpeet arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä tai oppilashuollollisilla ratkaisuilla lasta tuetaan Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden esiopetusta ei kasvun ja oppimisen vaikeuksien vuoksi voida järjestää muuten. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista esiopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat esiopetuksen kaikki tukimuodot. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti ja päätös perustuu lapsen ja hänen vanhempiensa kuulemiseen sekä pedagogiseen selvitykseen. Erityisen tuen päätöksessä päätetään lapsen esiopetuspaikka ja muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa lapsen esiopetuksen poikkeava järjestäminen. Erityisen tuen päätös tarkistetaan esiopetuksessa tuen tarpeen muuttuessa. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- ja perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään esiopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua lapsen tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena. 12

13 Lapsen erityinen tuki järjestetään pääsääntöisesti tavallisessa esiopetusryhmässä ja/tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Lapsella voi olla ylimääräisenä resurssina henkilökohtainen tai ryhmäavustaja HOJKS Lapsen erityisen tuen järjestäminen pohjautuu esiopetuksessa laadittavaan lapsen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS, liite 6). Suunnitelma on pedagoginen asiakirja, johon kirjataan eritysopetuksen järjestämiseen liittyvät asiat, opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät seikat. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä huoltajien kanssa. Erityisessä tuessa lapselle tulee olla tarjolla samat tukimuodot kuin yleisessä ja tehostetussa tuessa. Kun tuen tarve ei enää ole säännöllistä ja jatkuvaa, lapsen tuki siirretään tehostetun / yleisen tuen piiriin. Sivistysjohtaja tekee muutoksesta päätöksen PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Jos lapsi ei vamman tai sairauden vuoksi tule saavuttamaan perusopetuksen tavoitteita yhdeksässä vuodessa, tehdään hänelle erityisen tuen päätös ja hänen oppivelvollisuutensa kestää 11 vuotta. Lapsen huoltajalle tulee antaa riittävän ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti seuraavilla tavoilla: Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta (E 1), jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa (E 2) ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen (1 lk) Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja on esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta (E 1) ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta (E 2). Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen alkaessa. HOJKSin laatimisessa hyödynnetään huoltajan luvalla lapselle mahdollisesti laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kuntoutussuunnitelmaa. Jos lapsi ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, tule tehdä päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin lapsi siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin TULKITSEMIS- JA AVUSTAJAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 13

14 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata esiopetuksessa lapselle kasvun ja oppimisen perusedellytykset. Lapsi voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tavoitteena on: parantaa yksittäisen lapsen tai koko ryhmän kasvun ja kehityksen edellytyksiä osana yleistä tukea mikäli lapsi on saanut palveluja yleisen tuen aikana, arvioidaan niiden riittävyys ennen tehostetun tuen aloittamista erityisen tuen aikana HOJKS:aan kirjataan lapsen tarvitsemat avustaja- ja tulkitsemispalvelut sekä henkilöt, jotka osallistuvat tukipalvelujen järjestämiseen 6. YHTEISTYÖ 6.1. KODIN JA ESIOPETUKSEN KASVATUSKUMPPANUUS Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja siksi lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Esiopetushenkilöstöllä on koulutuksen ja kokemuksen antama ammatillinen tieto ja osaaminen. Yhteistyö perustuu kasvatuskumppanuuteen, tasavertaisuuteen, luottamukseen, avoimuuteen ja toisen kunnioittamiseen. Kasvatuskumppanuuteen kuuluu sopimusten tekemistä lapsen hyvinvoinnin edistämisestä ja kasvatusperiaatteista kotona ja esikoulussa. Huolet otetaan esille tarpeeksi ajoissa ja toimitaan aina lapsen parhaaksi. Päivittäisissä keskusteluissa, vanhempainilloissa ja yhteisissä juhlissa huoltajilla on mahdollisuus saada tietoa esiopetuksen tavoitteista, toimintatavoista ja lapsensa edistymisestä. Henkilökohtaisissa keskusteluissa huoltajien kanssa sovitaan lapselle omat tavoitteet esiopetusvuotta varten ja vaihdetaan tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä. Nämä kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan. Kodin ja esiopetuksen yhteistoiminta jatkaa varhaiskasvatuksen kasvatuskumppanuutta ja luo pohjaa myöhemmälle kodin ja koulun yhteistyölle ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ Esikoululaiset tutustuvat tulevaan kouluun ja opettajaan esiopetusvuoden aikana. Esi- ja alkuopetuksen opettajat keskustelevat esikoululaisen oppimisvalmiuksista kouluun siirtymisvaiheessa. Keskustelun tukena on erillinen siirtotietokaavake (liite). Tietojen siirtämiseen esi- ja alkuopetuksen välillä tarvitaan aina vanhempien lupa. Yhteistyötä tehdään myös muiden perusopetusryhmien kanssa esim. kummioppilastoiminnan muodossa. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tulee muodostaa johdonmukaisesti etenevä kasvatuksellinen ja opetuksellinen kokonaisuus. Esi- ja perusopetus yhdessä turvaavat lapsen kehityksen ja oppimisen jatkumon. Koulun ja esiopetuksen henkilöstö luovat yhdessä lapselle turvallisen siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Yhteistyössä pyritään siihen, että lapsen oppimisen edistymisen kannalta tarvittava tieto välittyy esiopetuksesta alkuopetukseen MUUT YHTEISTYÖTAHOT Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä myös seuraavien tahojen kanssa: 14

15 Opetuksen tukipalvelut ja muut asiantuntijat (perheneuvola, lastenneuvola, terapeutit, sosiaalitoimi jne.) Edellä mainittujen tahojen työntekijät tutkivat lapsia ja osallistuvat erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutussuunnitelman (HOJKS) laatimiseen sekä antavat tarvittaessa konsultaatioapua kasvatushenkilöstölle. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja muut tahot kuten srk, yritykset, lähiympäristö jne ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Oppilashuollon tehtävänä on seurata ja tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea lasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajien kanssa (liite 7). Esiopetuksen oppilashuollon palvelut koostuvat lasten- ja perheneuvolan palveluista, hammashuollosta, päivittäisestä, terveellisestä ja riittävästä ruokailusta sekä kuljetusjärjestelyistä (odotusajat, turvallisuus) yhteistyössä huoltajien kanssa. Esiopetuksen pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys perustuvat kunnassa yhteisesti sekä yksiköittäin laadittuihin suunnitelmiin. Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa ja suoritetaan mm. pelastusharjoituksia. Häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy kuuluu kaikille esiopetuksessa työskenteleville. Kiusaamisella tarkoitetaan systemaattista, tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa. Kaikkiin näihin tilanteisiin on puututtava. Myös vanhemmat ilmoittavat esiopetuksen henkilöstölle, mikäli lapsi toistuvasti kertoo häneen kohdistuneesta kiusaamisesta. Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö huoltajien kanssa. Koko esiopetuksessa toimiva henkilöstö on salassapitovelvollinen lapsiin liittyvissä asioissa. Luonnollisesti henkilökunnan keskinäinen tietojen vaihto on sallittua lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen turvaamiseksi. Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on kuitenkin salassapitosäännösten estämättä oikeus saada ja luovuttaa tietoa toisilleen lapsen asianmukaisen opetuksen järjestämiseksi. 7. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN ESIOPETUS Eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien lasten esiopetus järjestetään muun esiopetuksen yhteydessä. Tarpeen vaatiessa lapselle voidaan järjestää pienryhmä- tai yksilöopetusta, jonka avulla lapsen minäkuvaa ja itsetuntoa voidaan vahvistaa. Suomen kieltä opitaan sekä opetuksen että muun vuorovaikutuksen kautta. Vuorovaikutus on kielen oppimisessa yhtä tärkeä kuin kielen opetus. Opetuksessa toteutetaan esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Myös äidinkielen kehittäminen on tärkeää, sillä oma äidinkieli luo pohjan muiden kielten oppimiselle. Lapsen oma kulttuuri huomioidaan mm. uskonnonopetuksessa. 8. LAPSEN VALMIUKSIEN ARVIOINTI Esiopetusvuoden alussa syys-lokakuulla esiopettajat ja/tai koulun erityisopettaja tekevät kouluvalmiuden ryhmätehtävän, jossa arvioidaan lasten lyhytkestoista muistia, ohjeiden 15

16 ymmärtämistä, keskittymistä, hahmottamista ja kielellisiä sekä matemaattisia valmiuksia. Päähuomion tulee kohdistua lapsen sosiaalisen kasvun, yhteistyökyvyn, ilmaisutaitojen ja työskentelytapojen kehittymiseen. Keskeistä ei ole arvioida vain sitä, mitä lapsi osaa itsenäisesti ja yksin, vaan myös sitä, mitä hän osaa yhdessä muiden kanssa. Säännöllisesti käytävissä keskusteluissa opettaja antaa palautetta huoltajille havainnoistaan lapsen kehityksestä. Arvioinnin tulee olla rehellistä ja kannustavaa. Ryhmäarvioinnin sekä ryhmässä tehtyjen havaintojen perusteella lapset ohjataan tarvittaessa psykologin tekemiin yksilötutkimuksiin. Lasta tutkinut psykologi tekee suosituksen siitä, mikä koulu- tai luokkamuoto olisi lapselle paras. Huoltajille tulee antaa riittävästi tietoa ja heitä tulee rohkaista ratkaisuissaan löytää sopivin ajankohta ja koulumuoto lapsen koulun aloitukseen. Koulunkäynnin vuotta myöhemmin aloittaneet lapset sijoitetaan pääsääntöisesti esiopetusryhmään, johon varataan riittävät tukitoimet. Lasten kanssa tehdään itsearviointi syksyllä ja keväällä. Itsearvioinnin tarkoituksena on tukea itsetuntemuksen kasvua ja kehittää oppimistaitojen oppimista. Lapsi oppii taidon arvioida työskentelyään ja suhtautumistaan toisiin. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa toimintakauden lopussa. Arvioinnissa hyödynnetään mm. dokumentointia, havainnointia ja lapsen itsearviointia. Arvioinnissa painotetaan lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymistä pikemmin kuin vain tavoitteiden saavuttamista. Arviointi on jatkuvaa. Opettajan oma arviointi on oleellinen osa työn kehittämistä. Opettaja kehittää jatkuvasti kasvatus- ja opetuskäytäntöjään sekä pohtii kriittisesti perusteita. Kehittäminen ja muutos edellyttävät yhteistyötä ja arviointia opettajien sekä työtiimin kanssa. Esimiehen tehtävänä on arvioida, ohjata ja tukea opettajien työtä. Esiopetusvuoden päätteeksi annetaan lapselle osallistumistodistus, josta ilmenee esiopetuksen tuntimäärä, lukuvuosi ja esiopetusyksikkö. 16

17 KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA YLEINEN TUKI Lapsen oikeus ohjaukseen ja tukeen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma esiopetuksen opettaja vastaa HUOLI Tukimuodot: oppimisympäristön muokkaus, joustavat ryhmät, eriyttäminen Pedagoginen arvio esiopetuksen opettaja vastaa Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: esiopettaja, terveydenhuollon edustaja, toimintaterapeutti, muut asiantuntijat TEHOSTETTU TUKI Säännöllinen tuki tai useita tukimuotoja käytössä Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettuun tukeen esiopetuksen opettaja vastaa HUOLI Tukimuodot ja pedagogiset järjestelyt: tuki vastaa lapsen kehitystasoa ja yksilöllisiä tarpeita Pedagoginen selvitys esiopettajan selvitys, työryhmän selvitys ja arvio tuen tarpeesta Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: esiopettaja, terveydenhuollon edustaja, toimintaterapeutti, muut asiantuntijat ERITYINEN TUKI Erityisopetus ja muu tuki HOJKS-henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen opettaja vastaa Erityinen tuki järjestetään muun esiopetuksen yhteydessä; tuki vastaa lapsen kehitystasoa ja yksilöllisiä tarpeita 17

18 PUOLANGAN KUNTA LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Salassa pidettävä PERUSTIEDOT Lapsen nimi synt.aika Esiopetuksen opettaja ja yhteystiedot Huoltaja/t ja huoltajien yhteystiedot KUVAUS LAPSESTA 1. Lapsen vahvuudet / ilon aiheet (luonteenpiirteet, kiinnostukset, harrastukset, tiedot, taidot) 2. Lapsi tarvitsee apua / tukea 3. Miten lapsi suhtautuu esiopetuksen aloittamiseen? TÄRKEÄÄ LAPSEN KASVATUKSESSA 4. Millaisia asioita pidätte tärkeinä lapsen kasvatuksessa? 5. Onko lapsen kasvussa tai kehityksessä ollut huolenaiheita? Onko perheessänne tapahtunut muutoksia tai muita asioita, jotka voivat heijastua lapsenne kasvuun ja kehitykseen? VALMIUDET JA TAVOITTEET Vanhempien ja lapsen arvio, mitä lapsi jo osaa ja mitä hänen toivotaan oppivan Keskustelussa yhteisesti sovitut tavoitteet ja käytännöt 6. Sosiaaliset valmiudet, vuorovaikutus esim. leikkii toisten lasten kanssa, ottaa kontaktia lapsiin ja aikuisiin, ottaa toiset lapset huomioon, odottaa vuoroaan, hyväksyy säännöt ja rajoitukset, kestää pettymyksiä, luottaa itseensä, pitää puolensa, selvittää ristiriidat, pystyy/osaa kysyä, kuunnella ja keskustella, noudattaa ohjeita 7. Työskentelyvalmiudet / Omatoimisuus ja päivittäistoiminnot esim. on kiinnostunut erilaisista ympäristön ilmiöistä ja uuden oppimisesta, keskittyy annettuihin tehtäviin suorittaen ne loppuun asti, selviytyy päivittäistoiminnoista (pukeminen, ruokailu, wc-käynnit) itsenäisesti 18

19 8. Motoriikka karkeamotoriikka; esim. perusliikuntamuodot, sujuvuus, kömpelyys, kiinnostuneisuus hienomotoriikka; esim. kynän ja saksien käyttö 9. Kieli ja kommunikaatio esim. ilmaisee omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan, keksii tarinoita, ymmärtää puhetta, ymmärtää annettuja ohjeita, puhuu ymmärrettävästi 10. Muita yhteisesti sovittuja tavoitteita ja käytäntöjä esim. esiopetuksen eri sisältöalueilta tai päivittäistoimintoihin liittyen ESIOPETUKSEN TOTEUTUS JA TOIMINTATAVAT 11. Millaista yhteistyötä toivotte kodin ja esiopetuksen välillä? Tiedonkulku ja poissaolot? 12. Millaisia toiveita teillä on esiopetuksen toteutuksen suhteen? 13. Esikoulumatkat ja päivähoito 14. Opetusvideot, lasten elokuvat ja tietokonepelit YHTEISTYÖ 15. Saako esiopetuksen opettaja konsultoida yhteistyötahoja lapsenne kasvuun ja kehitykseen sekä koulunkäynnin aloittamiseen liittyvissä asioissa? Luottamuksellisen keskustelun tarkoituksena on lapsenne yksilöllisen kasvun tukeminen sekä mahdollisimman joustava koulunkäynnin aloittaminen. 16. Muuta tärkeää Me allekirjoittaneet sitoudumme yhteistyöhön lapsen parhaaksi Puolangalla / huoltaja huoltaja esiopettaja Lapsen esiopetuksen opetussuunnitelma annetaan esiopetusvuoden päätyttyä kotiin. Keväällä esiopetusvuoden arvioinnin yhteydessä esikoulun opettaja ja lapsen huoltajat täyttävät yhteistyössä lapsen tulevaan kouluun lähetettävän siirtotietolomakkeen. Arviointikeskustelu käyty / huoltaja huoltaja esiopettaja 19

20 Puolangan kunta PERUSTIEDOT Lapsen nimi Esiopetuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot Pedagoginen arvio Esiopetus synt.aika Salassa pidettävä Huoltaja/t ja huoltajien yhteystiedot PEDAGOGISEN ARVION LAATIMINEN Pedagoginen arvio laadittu, pvm Laatimisesta vastanneet opettajat Muut pedagogisen arvion laatimiseen osallistuneet asiantuntijat Lyhyt kuvaus huoltajan ja lapsen kanssa tehdystä yhteistyöstä ja päivämäärä/t PEDAGOGINEN ARVIO Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne kokonaisuutena Lapsen saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista Lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet Arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta tulisi tukea LAATIMISESSA HYÖDYNNETTY SEURAAVIA ASIAKIRJOJA (asiakirjoja ei liitetä pedagogiseen arvioon) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, laadittu (pp.kk.vvvv) Yleisen tuen aikana laadittu lapsen esiopetuksen opetussuunnitelma, laadittu (pp.kk.vvvv) Kuntoutussuunnitelma, laadittu (pp.kk.vvvv) Mahdolliset muut asiakirjat, mitkä ja niiden laatimispäivämäärät (pp.kk.vvvv) KÄSITTELY MONIAMMATILLISESSA OPPILASHUOLTOTYÖSSÄ Käsittelyn päivämäärät (pp.kk.vvvv) Pedagogisen arvion ja oppilashuollon moniammatillisen käsittelyn perusteella tehty ratkaisu Lapsi ei tarvitse tehostettua tukea Lapselle aloitetaan tehostettu tuki Tehostettua tukea jatketaan Päiväys, allekirjoitukset / 20 huoltajan allekirjoitus huoltajan allekirjoitus esiopettajan allekirjoitus 20

PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET. 3 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ.. 3 1.2. YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Lapsen nimi LAPSIKOHTAINEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

Lapsen nimi LAPSIKOHTAINEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi LAPSIKOHTAINEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Päiväys Päiväys SYKSY (piirrä oma kuva) KEVÄT(piirrä oma kuva) Kerro itsestäsi ja perheestäsi. Kerro itsestäsi ja perheestäsi. lapsen allekirjoitus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi:

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi: ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE Lapsen nimi: kevät 2016 1 PERUSTIEDOT Lapsen sukunimi, etunimi Henkilötunnus Lapsen äidinkieli Huoltaja 1 Huoltaja 2 Osoite Osoite Puhelin Puhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Laukaan kunta Sivistysosasto Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Salassa pidettävä Arkistointiohje; AMS Peruskoulut Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot