1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET"

Transkriptio

1 PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

2 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN OPPIMISKÄSITYS OPPIMISYMPÄRISTÖ OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT LEIKKI ESIOPETUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET EHEYTTÄMINEN KIELI JA VUOROVAIKUTUS MATEMATIIKKA ETIIKKA JA KATSOMUS YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO TERVEYS FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS TAIDE JA KULTTUURI ESIOPETUS VUOROHOIDOSSA KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI HOJKS PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS TULKITSEMIS- JA AVUSTAJAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖ KODIN JA ESIOPETUKSEN KASVATUSKUMPPANUUS ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ MUUT YHTEISTYÖTAHOT ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN ESIOPETUS LAPSEN VALMIUKSIEN ARVIOINTI 15 LIITTEET: Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa. 17 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 18 Pedagoginen arvio. 20 Pedagoginen selvitys 21 Lapsen esiopetussuunnitelma tehostettua tukea varten 22 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. 24 Huoltajien kirjallinen suostumus oppilashuoltotyöhön osallistuvista henkilöistä. 26 Esioppilaan siirtotietolomake kouluun 29 2

3 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen yksilöllisiä oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Esiopetuksessa edistetään, tuetaan ja seurataan lapsen oppimisen valmiuksien kehittymistä ja ehkäistään ennalta mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetuksen tehtävänä on myös edistää lapsen kasvua ohjaamalla häntä vastuulliseen toimintaan, sääntöjen noudattamiseen ja toisten ihmisten arvostamiseen. Huoltajat, opettajat ja lapsen esiopetukseen osallistuva henkilöstö kantavat yhdessä vastuun lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöllisistä kehitystarpeista ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Tärkein tavoite on LAPSEN TERVE MINÄKUVA. Hyväksyn itseni ja toiset ympärilläni Aistin ja tiedostan oman kehoni En vahingoita itseäni, toisia ihmisiä enkä luontoa Pohdin, mikä on oikein ja väärin Hyvät tavat kaunistavat jokaista päivääni Nautin luonnossa liikkumisesta Työskentelen toisten kanssa Keskustelen, ilmaisen oman mielipiteeni ja kuuntelen toisia Opin leikkien Uusien asioiden oppiminen on mukavaa 2. ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1. ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Puolangan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen joulukuussa 2010 antamiin valtakunnallisiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, Puolangan kunnan esiopetussuunnitelmaan vuodelta 2001 ja varhaiskasvatussuunnitelmaan vuodelta Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista ja se on perusopetuslain mukaista. Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Esiopetus toteutetaan Puolangalla kirkonkylässä päiväkoti Menninkäisessä ja sivukylällä Väyrylän koululla integroituna 1-2 luokkien perusopetukseen. 3

4 Esikoulukuljetus järjestetään koulukyytien yhteydessä noudattaen koulukuljetuksesta annettuja säädöksiä. Tarjottavan esiopetuksen määrä on vähintään 700 tuntia lukuvuodessa OPPIMISKÄSITYS Lapsen oppiminen on aktiivista ja pohjautuu aikaisempiin tietoihin ja taitoihin. Lapselle ei tarjota valmista tietoa vaan keinoja itse löytää ja oppia aiheen kannalta keskeiset käsitteet. Vertaisryhmän vuorovaikutustilanteissa lapset oppivat yhdessä toisten kanssa ja toisiltaan antamalla virikkeitä toistensa ajattelun ja mielikuvituksen kehittymiseen. Keskeistä toiminnassa on elämyksellisyys, elämänläheisyys, leikki sekä tekemisen ja oppimisen ilo OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristön on tuettava monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä annettava mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Toiminnan lähtökohtina ovat lapsen tarpeet ja edellytykset sekä kiinnostuksen kohteet ja mahdollisuudet yhteistoimintaan. Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista oppimisympäristöä, jossa toiminta toteutuu. Keskeisiä ovat aikuisten, aikuisen ja lapsen sekä lasten keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Oppimisympäristön tavoitteena on olla ilmapiiriltään kannustava, avoin, myönteinen, rohkaiseva, kiireetön ja turvallinen. Tällaisena se tarjoaa tilaisuuksia tutkimiseen, kokeilemiseen, havaitsemiseen, pohdintaan ja ongelmanratkaisuun. Oppimisympäristö pyritään luomaan sellaiseksi, että se tarjoaa haasteita aktiiviseen oppimiseen ja toimimiseen, mutta myös rauhoittumiseen OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT Opettajan tulee tukea oppimista sekä lapsen kielen kehittymistä ja ohjata lasta tiedostamaan oma oppimisensa. Opetusmenetelmien ja työtapojen tulee olla vaihtelevia ja mahdollisimman monipuolisia. Esiopetuksessa lähtökohtana on lapsen kyky ja halu oppia LEIKKI Leikki kuuluu jokaiseen päivään esiopetuksessa. Lasten omiin suunnitelmiin pohjautuvan vapaan, luovan leikin lisäksi on huomioitava myös ohjattu leikki. Leikkiessään lapsi on aktiivinen, luova ja määrätietoinen, hän käsittelee jo oppimaansa ja sitä, mitä hän on parhaillaan oppimassa. Lapsen leikille tulee antaa päivittäin aikaa, tilaa ja materiaaleja, sillä leikki on lapsen omaehtoisen oppimisen luontaisin toimintamuoto. Tavoitteellisessa esiopetuksessa leikki on yksi tärkeimmistä tavoista oppia ja oivaltaa. Leikki kuuluu oleellisesti lapsen elämään. Leikkiä voidaan käyttää oppimisen tukena, mutta ennen kaikkea leikin tulee olla lasten omista aloitteista lähtevä ja lapsen omia tarpeita palvelevaa. Leikki mahdollistaa lapselle suhteiden luomisen elämään ja ympäristöön ja 4

5 leikissä rakentuvat taidot toimivat pohjana sekä lapsen fyysiselle että psyykkiselle kehitykselle. Leikissä lapset käyttävät ja harjaannuttavat niitä taitoja ja käsitteitä, joita he ovat oppineet. Rakentamalla ja muokkaamalla erilaisia ympäristöjä lapset kehittävät ymmärrystään ja tietämystään maailmasta. Leikkiessä kehittyvät lapsen sosiaaliset, emotionaaliset, motoriset ja kognitiiviset taidot. Lasten itsetunto ja itseluottamus saavat vahvistusta onnistuneissa leikeissä. Leikeissä lapsi kokeilee sosiaalisia rooleja, toistaa ja konstruoi käsitteitä ja toimintojaan, harjoittelee kommunikaatiota toisten kanssa ja oppii kontrolloimaan ja säätelemään käyttäytymistään eri tilanteissa, tekee valintoja ja ratkaisuja sekä sosiaalisella että materiaalisella tasolla, oppii hahmottamaan ympäristöään ja tilaa suhteessa itseensä sekä ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Leikin tulee olla osa lapsen jokapäiväistä elämää. Leikkiessään lapsi jäsentää maailmaa. Leikkiessään lapsi oppii uutta. Leikki voi olla tavoitteellista ja opettajan ohjaamaa toimintaa. Lapsen omalle keskittyneelle leikille tulee antaa aikaa ja tilaa. 3. ESIOPETUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET 3.1. EHEYTTÄMINEN Esiopetuksessa opetus rakentuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin ja kiinnostuksen kohteisiin. Eheytetyt kokonaisuudet ja oppimisprosessi ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset sisällöt. Esiopetuksen sisältöjako on tarkoitettu ohjaamaan opettajan työtä! Teemakokonaisuuksien valinnassa on huomioitava lapsille merkityksellisiä asioita; on tärkeää ottaa lapset mukaan teemojen suunnitteluun. Esiopetuksen keskeisimmät sisältöalueet ovat: Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö- ja luonnontieto Terveys Fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri 3.2. KIELI JA VUOROVAIKUTUS Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Esiopetuksessa tulee tukea lapsen ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä oppimisprosessia erityisesti kielen avulla. Ryhmän jäsenenä lapsi totuttautuu kuuntelemaan sekä lasten että aikuisten puhetta, osallistumaan keskusteluun ja odottamaan tarvittaessa omaa vuoroaan. 5

6 Esiopetuksessa järjestetään avoin oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus omien edellytystensä mukaan tutustua kirjoitettuun kieleen joko itse lukien ja kirjoittaen tai toisten lasten tai aikuisten antaman mallin mukaan. SISÄLLÖT Lapsi puhujana rohkeus ilmaista itseään, kertominen tiedon hankkiminen kyselemällä monipuolisen sana- ja käsitevaraston käyttäminen sadut, kertomukset, asiatekstit runot, lorut, arvoitukset kuvakerronta roolileikit näytelmät, omat tuotokset tilanteeseen sopiva äänen- ja kielenkäyttö Lapsi lukijana kiinnostuminen lukemisesta, lukusuunta kuva- ja leikkilukeminen tiedon hankkiminen lukemalla kriittinen medialukutaito Lapsi kirjoittajana kiinnostuminen kirjoittamisesta oikea kynäote ja kirjoitussuunta tieto puheen muuttamisesta kirjoitukseksi kuva- ja leikkikirjoitus omien viestien tuottaminen kirjainten jäljentäminen suuraakkosin mallista kirjoittaminen tiedon ilmaiseminen kirjoittamalla Lapsi kuuntelijana kielentietoisuus; äänne, tavu, sana, lause keskittyminen kuuntelutilanteissa annettujen ohjeiden ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen muistin harjoittaminen kirjallisuuteen tutustuminen tiedon hankkiminen kuuntelun avulla 3.3. MATEMATIIKKA Esiopetuksessa luodaan ja vahvistetaan pohjaa matematiikan oppimiselle. Aikuisen tehtävänä on rakentaa oppimisympäristö, joka tukee ja edistää jokaisen lapsen yksilöllistä matemaattisen ajattelun kehittymistä. Matemaattisen ajattelun käsitteellinen perusta ja arkipäivän matematiikan taidot ovat ensisijaisessa asemassa. Lapsi motivoituu matemaattiseen ajatteluun laulujen, tarinoiden, liikunnan, pelien, pienien työtehtävien, keskustelujen ja erityisesti leikin avulla. Roolileikeistä erityisesti kauppaleikki sisältää monia matemaattista ajattelua kehittäviä elementtejä. SISÄLLÖT Luokittelu Vertailu ja mittaaminen pituus (metri) massa (kilogramma) tilavuus (litra) aika 6

7 lämpötila Pylväsdiagrammi Muodot tasokuviot; kolmio, ympyrä, neliö, nelikulmio kappaleet; pallo Hahmottaminen samanlainen - erilainen symmetria kuvion jatkaminen säännönmukaisuuksien havaitseminen Numeroiden tunnistaminen Lukukäsite, lukujono, lukusanan ja lukumäärän yhdistäminen lukualueella 0-10 Järjestysluvut Yhteen- ja vähennyslaskun periaatteet Suuntien ymmärtäminen ja ilmaiseminen Kellonajat tasa- ja puolitunnit tapahtumajärjestys Rahojen tunnistaminen Päättely ja ongelmanratkaisu 3.4. ETIIKKA JA KATSOMUS Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan. Se voi liittyä eri tilanteisiin tai suunniteltuihin tuokioihin. Eettinen kasvatus lähtee itsetunnon kehittymisestä josta se etenee sosiaalisiin taitoihin ja elinympäristöön. Pohdinnat oikeasta ja väärästä ovat oleellinen osa eettistä kasvatusta. Esiopetus sisältää kaikille yhteistä eettistä kasvatusta ja kulttuurista katsomuskasvatusta. Uskonto- ja elämänkatsomustietietokasvatukseen lapsi osallistuu huoltajan valinnan mukaan. Kulttuurisen katsomuskasvatuksen tavoitteena on katsomuksellisen ajattelun kehittyminen tutustumalla omaan ja muiden ryhmässä olevien katsomukseen. Uskontokasvatuksessa lapsille annetaan mahdollisuus kohdata yleensä uskontoon liittyviä asioita. Kristittynä elämiseen kuuluvat asiat huomioidaan: kristilliset tavat, juhlat. Elämänkatsomustietokasvatuksessa käsitellään suvaitsevaisuutta ja kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rohkeutta ja omaa identiteettiä sekä hyväntahtoisuutta ja huolenpitoa. SISÄLLÖT hyvän ja pahan, oikean ja väärän pohtiminen arkielämässä, rehellisyys erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentaminen itsestä ja toisista välittäminen ja huolehtiminen, ystävyys 7

8 yhdessä sovittujen sääntöjen noudattaminen; pelit ja leikit hyvien tapojen sisäistäminen ja huomaavaisuus anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen mahdollisuus omaan rauhaan ja hiljentymiseen kirkon ja kirkkovuoden juhlaperinteet ja tavat 3.5. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontiedossa lähtökohtana on lapsen oma monimuotoinen elinympäristö, siihen liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat. Nämä ovat pohjana luotaessa laajempaa ymmärrystä maailmasta. Lähiympäristö tarjoaa esiopetuksen ympäristö- ja luonnontiedolle keskeiset elementit ja sisällöt. Lähimetsä eri vuodenaikoina tutkimuskohteena, turvallisena leikki- ja seikkailupaikkana antaa lapselle päivittäin mahdollisuuden luontevaan luonnossa olemiseen, siitä nauttimiseen ja luonnon kunnioittamiseen. Tavoitteena on vahvistaa elämyksellistä, kokemuksellista ja emotionaalista suhdetta luontoon ja sitä kautta tukea ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Lapsen tulee oppia ymmärtämään ja arvostamaan luonnonvaraista ja rakennettua ympäristöä. Hän oppii omassa toiminnassaan huomioimaan luonnon monimuotoisuutta, ympäristön viihtyisyyttä sekä kauneutta. Lapsen tulee myös tunnistaa oman toiminnan vaikutus ympäristössään esim. jätteiden lajittelu, lelujen kierrätys ja korjaus jne. SISÄLLÖT luonnon havainnointi (sää, eläimet, kasvit jne.) maa ja avaruus (aika, vuodenajat, kuukaudet jne.) ympäristön aineet ja materiaalit (luonnonmateriaalien keruu ja hyödyntäminen) energiaan liittyvät asiat, kierrätys ympäristön siisteydestä huolehtiminen retket luontoon ja rakennettuun ympäristöön liikennekasvatus 3.6. TERVEYS Lapsen ohjaaminen omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä huolehtimiseen toteutuu arkipäivän tilanteissa. Luonnollisten tilanteiden kautta lapsen on mahdollista pohtia ja tiedostaa itsensä suhteessa muihin ja ympäristöön. Myönteiset kokemukset ja oma osallistuminen edistävät lapsen kykyä ymmärtää ja ottaa vastuuta omasta terveydestään ja turvallisuudestaan. SISÄLLÖT Ruokailu ja terveelliset ruokatottumukset, hyvät ruokailutavat Uni ja lepo Henkilökohtainen hygienia Käyttäytyminen ja muiden huomioiminen Turvallinen liikkuminen 8

9 Itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen 3.7. FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS Liikunta on lapselle luonnollinen menetelmä oppia uusia asioita. Liikunnan avulla lapsella on mahdollisuus oppia tuntemaan ja hallitsemaan kehoaan, mikä vaikuttaa lapsen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumiseen. Ohjattu ja lasten omaehtoinen liikunta kuuluvat päivittäiseen toimintaan. SISÄLLÖT Perusliikkeet käveleminen/juokseminen hyppääminen/loikkaaminen kiipeäminen heittäminen/kiinniottaminen pyöriminen/heiluminen Taitotekijät tasapaino rytmi aistiharjoitukset reaktio koordinaatio Kuntotekijät kestävyys nopeus voima notkeus, liikkuvuus Perusliikuntamuodot temppuilu ulkoleikit luontoliikunta musiikki-ja mielikuvaliikunta palloilu hiihto Tutustuminen eri urheilulajeihin mahdollisuuksien mukaan 3.8. TAIDE JA KULTTUURI Musiikki, kuvataiteet, ilmaisukasvatus ja käden työt kuuluvat esiopetuksen päivittäisiin toimintoihin. Taide- ja kulttuurikasvatuksessa lasta ohjataan monipuoliseen ilmaisuun erilaisten teemakokonaisuuksien yhteydessä. Tuetaan lapsen kulttuuri-identiteetin vahvistumista. Lasta ohjataan pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä arvostamaan omaa ja toisten työtä. SISÄLLÖT Välineisiin ja materiaaleihin tutustuminen Välineiden ja materiaalin oikean käytön harjoittelu Taiteen arvostus ja tulkinta Vierailut konserteissa, näytöksissä ja näyttelyissä Erilaisiin viestintävälineisiin tutustuminen ja niiden käytön harjoittelua Musiikki Musiikki mahdollistaa yhteiset tunnekokemukset. Kiinnostuakseen lapsi tarvitsee monipuolisia myönteisiä musiikillisia kokemuksia ja innostuneen ohjauksen. Laulu, soitto ja musiikkiliikunta lisäävät lapsen itseluottamusta ja itseilmaisua. Kuuntelemalla musiikkia lapsi oppii myös keskittymään. Tutustumalla musiikkiin ja äänen pe- 9

10 ruskäsitteisiin luodaan pohjaa myöhemmälle oppimiselle ja harrastamiselle. Musiikki liittyy luontevasti kaikkeen toimintaan. Ilmaisutaito Itseilmaisun keinoin lapsen tunne-elämä, luovuus, itsetunto ja rohkeus vahvistuvat. Hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri auttaa jokaista lasta löytämään persoonallisen tavan ilmaista itseään. Esiopetuksessa draama on taidekasvatusta ja eheyttävä opetusmenetelmä. Draamallinen työtapa liittää useat sisältöalueet toisiinsa. Kuvaamataito Kuvaa tehdessään lapsi jäsentää aina omaa sisäistä todellisuuttaan ja ympäröivää maailmaa. Aikuisen luomat edellytykset taiteen tekemiselle antavat lapselle mahdollisuuksia ja uskallusta toteuttaa itseään kuvallisesti. Lapselle järjestetään mahdollisuuksia tarkastella ja arvioida erilaisia kuvia, taidetta ja ympäristöä. Kuvaamataidon avulla lapsen liike-, tila-, muoto- ja väritaju sekä avaruudellinen ajattelu kehittyvät. Erilaiset tekniikat, välineet, materiaalit ja työtavat tulevat lapselle tutuksi ja hän oppii huolehtimaan työympäristöstä ja -välineistä. Käsityö Käsitöitä tekemällä lapsi harjoittelee perinteisiä kädentaitoja. Lapsi tarvitsee ohjausta ja harjoittelua oppiakseen perustyötaitoja sekä tutustuakseen erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja välineisiin. Työt ja aihepiirit valitaan lapsen maailmasta. Käsityöt kehittävät lapsen hienomotoriikkaa ja näppäryyttä sekä kykyä työskennellä pitkäjännitteisesti, johdonmukaisesti ja omatoimisesti. Lapsi oppii arvostamaan omia ja muiden tuotoksia. Käsitöitä tehdessä lapsi kokee luomisen iloa. Työn tulos on arvokas dokumentti tekijän senhetkisistä taidoista. 4. ESIOPETUS VUOROHOIDOSSA Vuorohoidossa olevien lasten esiopetus toteutetaan Puolangan kunnan yleisen esiopetussuunnitelman mukaisesti. Omat erityisvaatimuksensa käytännön järjestelyille asettavat lasten hoitopäivän pituus ja hoitoaikojen vaihtelevuus. Jottei lapsen päivähoidossa oloaika tule tarpeettoman pitkäksi, vuorohoidossa olevien lasten esiopetus suunnitellaan yksilökohtaisesti lapsen hoitoaikojen pohjalta yhdessä vanhempien kanssa ja sovitut käytännöt kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan. Lapsille varataan tarvittaessa mahdollisuus lepoon hoitopäivän aikana. Jos lapsi on hoidossa viikonloppuna, vanhempien tulisi huolehtia siitä, että lapsella on ko. viikolla 1-2 vapaapäivää esiopetuspäivinä (ma-pe). Näin taataan lapselle riittävä lepo ja yhteinen aika vanhempien kanssa. 5. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA Kasvun ja oppimisen tuen perustana esiopetuksessa ovat yhdessä kodin kanssa sovitut, perusturvallisuutta ylläpitävät tavoitteet, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Esiopetuksessa kasvun ja oppimisen tuki kohdistuu lapsen toiminnan ja oppimisen mahdollistamiseen. Tuen järjestämistä ohjaavat lapsen yksilölliset tarpeet. Kaikki lapset tarvitsevat tukea harjoitellessaan uusia taitoja toiset hieman enemmän kuin toiset. Tuki 10

11 suunnitellaan ja järjestellään niin, että lapsi voi mahdollisimman täysipainoisesti osallistua ryhmän toimintaan (liite 1). Yhteistyö niin huoltajien kuin eri yhteistyötahojen kanssa (mm. neuvola, perheneuvola, terapeutit, koulu) on ensiarvoisen tärkeää erityisesti lapsen erilaisia tuen tarpeita arvioitaessa. Lapsia kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita ja annetaan kehittymistä edistävää ohjausta ja tukea. Lapsen tervettä itsetuntoa vahvistetaan myönteisten oppimiskokemusten ja kannustavan palautteen avulla. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja mahdollisten oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Oikea-aikainen ja oikeanlainen tuki heti tarpeen ilmetessä, ovat ratkaisevia kasvun ja oppimisen turvaamiseksi YLEINEN TUKI Lapsen saama yleinen tuki on laadukasta esiopetusta, jossa lapsen yksilölliset tarpeet ja oppimisedellytykset huomioidaan yhteistyössä huoltajien kanssa. kuuluu esiopetuksen jokaiseen päivään jokaiselle lapselle on välittämistä ja huolenpitoa toteutuu pedagogisilla ratkaisuilla - ryhmäkoko, joustavat ryhmät ja eriyttäminen - avustajapalvelut ja apuvälineet hyödynnetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) voidaan laatia lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma, joka koostuu vanhempien/ huoltajien ja esiopettajan havainnoinnista ja lapsen ryhmäarviointitehtävistä (liite 2) 5.2. TEHOSTETTU TUKI Tehostettua tukea annetaan lapselle silloin, kun yleinen tuki ei riitä ja lapsi tarvitsee säännöllisesti tukea tai samanaikaisesti eri tukimuotoja. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jonka laatimisesta vastaa esiopetuksen opettaja. Arvion laatimisessa on mukana huoltajien lisäksi tarvittaessa myös muita asiantuntijoita esim. terveydenhoitaja, terapeutit, perheneuvolan työntekijä, psykologi (liite 3). Pedagogisessa arviossa kuvataan; lapsen kasvun ja oppimisen tilanne lapsen saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksesta lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityistarpeet arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä tai oppilashuollollisilla ratkaisuilla lasta tulisi tukea Tehostettua tukea saavalle lapselle on laadittava esiopetuksen oppimissuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä esiopettajien, huoltajien ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa pedagogisen arvion pohjalta (liite 5). Esiopetuksen oppimissuunnitelma sisältää seuraavat tiedot; lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet ja tavoitteet 11

12 lapsen työskentely-, vuorovaikutus- ja sosioemotionaalisiin taitoihin liittyvät tavoitteet pedagogiset ratkaisut oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet yhteistyön toteuttaminen huoltajien ja lapsen kanssa lapsen osallistuminen varhaiskasvatustoimintaan ja yhteistyö toiminnan järjestäjän kanssa lapsen edistymisen seuranta ja arviointi suunnitelman laatimiseen osallistuneet 5.3. ERITYINEN TUKI Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten tehdään silloin, kun lapselle annettava tehostettu tuki ei riitä. Pedagoginen selvitys laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa ja siihen liitetään esiopettajan selvitys lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja oppimisen edistymisestä sekä selvitys niiltä tahoilta, jotka työskentelevät lapsen ja/tai perheen kanssa (liite 4). Pedagogisessa selvityksessä kuvataan; lapsen kasvun ja oppimisen tilanne kokonaisuutena lapsen saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksesta lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityistarpeet arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä tai oppilashuollollisilla ratkaisuilla lasta tuetaan Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden esiopetusta ei kasvun ja oppimisen vaikeuksien vuoksi voida järjestää muuten. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista esiopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat esiopetuksen kaikki tukimuodot. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti ja päätös perustuu lapsen ja hänen vanhempiensa kuulemiseen sekä pedagogiseen selvitykseen. Erityisen tuen päätöksessä päätetään lapsen esiopetuspaikka ja muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa lapsen esiopetuksen poikkeava järjestäminen. Erityisen tuen päätös tarkistetaan esiopetuksessa tuen tarpeen muuttuessa. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- ja perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään esiopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua lapsen tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena. 12

13 Lapsen erityinen tuki järjestetään pääsääntöisesti tavallisessa esiopetusryhmässä ja/tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Lapsella voi olla ylimääräisenä resurssina henkilökohtainen tai ryhmäavustaja HOJKS Lapsen erityisen tuen järjestäminen pohjautuu esiopetuksessa laadittavaan lapsen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS, liite 6). Suunnitelma on pedagoginen asiakirja, johon kirjataan eritysopetuksen järjestämiseen liittyvät asiat, opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät seikat. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä huoltajien kanssa. Erityisessä tuessa lapselle tulee olla tarjolla samat tukimuodot kuin yleisessä ja tehostetussa tuessa. Kun tuen tarve ei enää ole säännöllistä ja jatkuvaa, lapsen tuki siirretään tehostetun / yleisen tuen piiriin. Sivistysjohtaja tekee muutoksesta päätöksen PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Jos lapsi ei vamman tai sairauden vuoksi tule saavuttamaan perusopetuksen tavoitteita yhdeksässä vuodessa, tehdään hänelle erityisen tuen päätös ja hänen oppivelvollisuutensa kestää 11 vuotta. Lapsen huoltajalle tulee antaa riittävän ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti seuraavilla tavoilla: Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta (E 1), jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa (E 2) ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen (1 lk) Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja on esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta (E 1) ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta (E 2). Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen alkaessa. HOJKSin laatimisessa hyödynnetään huoltajan luvalla lapselle mahdollisesti laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kuntoutussuunnitelmaa. Jos lapsi ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, tule tehdä päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin lapsi siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin TULKITSEMIS- JA AVUSTAJAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 13

14 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata esiopetuksessa lapselle kasvun ja oppimisen perusedellytykset. Lapsi voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tavoitteena on: parantaa yksittäisen lapsen tai koko ryhmän kasvun ja kehityksen edellytyksiä osana yleistä tukea mikäli lapsi on saanut palveluja yleisen tuen aikana, arvioidaan niiden riittävyys ennen tehostetun tuen aloittamista erityisen tuen aikana HOJKS:aan kirjataan lapsen tarvitsemat avustaja- ja tulkitsemispalvelut sekä henkilöt, jotka osallistuvat tukipalvelujen järjestämiseen 6. YHTEISTYÖ 6.1. KODIN JA ESIOPETUKSEN KASVATUSKUMPPANUUS Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja siksi lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Esiopetushenkilöstöllä on koulutuksen ja kokemuksen antama ammatillinen tieto ja osaaminen. Yhteistyö perustuu kasvatuskumppanuuteen, tasavertaisuuteen, luottamukseen, avoimuuteen ja toisen kunnioittamiseen. Kasvatuskumppanuuteen kuuluu sopimusten tekemistä lapsen hyvinvoinnin edistämisestä ja kasvatusperiaatteista kotona ja esikoulussa. Huolet otetaan esille tarpeeksi ajoissa ja toimitaan aina lapsen parhaaksi. Päivittäisissä keskusteluissa, vanhempainilloissa ja yhteisissä juhlissa huoltajilla on mahdollisuus saada tietoa esiopetuksen tavoitteista, toimintatavoista ja lapsensa edistymisestä. Henkilökohtaisissa keskusteluissa huoltajien kanssa sovitaan lapselle omat tavoitteet esiopetusvuotta varten ja vaihdetaan tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä. Nämä kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan. Kodin ja esiopetuksen yhteistoiminta jatkaa varhaiskasvatuksen kasvatuskumppanuutta ja luo pohjaa myöhemmälle kodin ja koulun yhteistyölle ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ Esikoululaiset tutustuvat tulevaan kouluun ja opettajaan esiopetusvuoden aikana. Esi- ja alkuopetuksen opettajat keskustelevat esikoululaisen oppimisvalmiuksista kouluun siirtymisvaiheessa. Keskustelun tukena on erillinen siirtotietokaavake (liite). Tietojen siirtämiseen esi- ja alkuopetuksen välillä tarvitaan aina vanhempien lupa. Yhteistyötä tehdään myös muiden perusopetusryhmien kanssa esim. kummioppilastoiminnan muodossa. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tulee muodostaa johdonmukaisesti etenevä kasvatuksellinen ja opetuksellinen kokonaisuus. Esi- ja perusopetus yhdessä turvaavat lapsen kehityksen ja oppimisen jatkumon. Koulun ja esiopetuksen henkilöstö luovat yhdessä lapselle turvallisen siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Yhteistyössä pyritään siihen, että lapsen oppimisen edistymisen kannalta tarvittava tieto välittyy esiopetuksesta alkuopetukseen MUUT YHTEISTYÖTAHOT Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä myös seuraavien tahojen kanssa: 14

15 Opetuksen tukipalvelut ja muut asiantuntijat (perheneuvola, lastenneuvola, terapeutit, sosiaalitoimi jne.) Edellä mainittujen tahojen työntekijät tutkivat lapsia ja osallistuvat erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutussuunnitelman (HOJKS) laatimiseen sekä antavat tarvittaessa konsultaatioapua kasvatushenkilöstölle. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja muut tahot kuten srk, yritykset, lähiympäristö jne ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Oppilashuollon tehtävänä on seurata ja tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea lasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajien kanssa (liite 7). Esiopetuksen oppilashuollon palvelut koostuvat lasten- ja perheneuvolan palveluista, hammashuollosta, päivittäisestä, terveellisestä ja riittävästä ruokailusta sekä kuljetusjärjestelyistä (odotusajat, turvallisuus) yhteistyössä huoltajien kanssa. Esiopetuksen pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys perustuvat kunnassa yhteisesti sekä yksiköittäin laadittuihin suunnitelmiin. Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa ja suoritetaan mm. pelastusharjoituksia. Häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy kuuluu kaikille esiopetuksessa työskenteleville. Kiusaamisella tarkoitetaan systemaattista, tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa. Kaikkiin näihin tilanteisiin on puututtava. Myös vanhemmat ilmoittavat esiopetuksen henkilöstölle, mikäli lapsi toistuvasti kertoo häneen kohdistuneesta kiusaamisesta. Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö huoltajien kanssa. Koko esiopetuksessa toimiva henkilöstö on salassapitovelvollinen lapsiin liittyvissä asioissa. Luonnollisesti henkilökunnan keskinäinen tietojen vaihto on sallittua lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen turvaamiseksi. Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on kuitenkin salassapitosäännösten estämättä oikeus saada ja luovuttaa tietoa toisilleen lapsen asianmukaisen opetuksen järjestämiseksi. 7. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN ESIOPETUS Eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien lasten esiopetus järjestetään muun esiopetuksen yhteydessä. Tarpeen vaatiessa lapselle voidaan järjestää pienryhmä- tai yksilöopetusta, jonka avulla lapsen minäkuvaa ja itsetuntoa voidaan vahvistaa. Suomen kieltä opitaan sekä opetuksen että muun vuorovaikutuksen kautta. Vuorovaikutus on kielen oppimisessa yhtä tärkeä kuin kielen opetus. Opetuksessa toteutetaan esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Myös äidinkielen kehittäminen on tärkeää, sillä oma äidinkieli luo pohjan muiden kielten oppimiselle. Lapsen oma kulttuuri huomioidaan mm. uskonnonopetuksessa. 8. LAPSEN VALMIUKSIEN ARVIOINTI Esiopetusvuoden alussa syys-lokakuulla esiopettajat ja/tai koulun erityisopettaja tekevät kouluvalmiuden ryhmätehtävän, jossa arvioidaan lasten lyhytkestoista muistia, ohjeiden 15

16 ymmärtämistä, keskittymistä, hahmottamista ja kielellisiä sekä matemaattisia valmiuksia. Päähuomion tulee kohdistua lapsen sosiaalisen kasvun, yhteistyökyvyn, ilmaisutaitojen ja työskentelytapojen kehittymiseen. Keskeistä ei ole arvioida vain sitä, mitä lapsi osaa itsenäisesti ja yksin, vaan myös sitä, mitä hän osaa yhdessä muiden kanssa. Säännöllisesti käytävissä keskusteluissa opettaja antaa palautetta huoltajille havainnoistaan lapsen kehityksestä. Arvioinnin tulee olla rehellistä ja kannustavaa. Ryhmäarvioinnin sekä ryhmässä tehtyjen havaintojen perusteella lapset ohjataan tarvittaessa psykologin tekemiin yksilötutkimuksiin. Lasta tutkinut psykologi tekee suosituksen siitä, mikä koulu- tai luokkamuoto olisi lapselle paras. Huoltajille tulee antaa riittävästi tietoa ja heitä tulee rohkaista ratkaisuissaan löytää sopivin ajankohta ja koulumuoto lapsen koulun aloitukseen. Koulunkäynnin vuotta myöhemmin aloittaneet lapset sijoitetaan pääsääntöisesti esiopetusryhmään, johon varataan riittävät tukitoimet. Lasten kanssa tehdään itsearviointi syksyllä ja keväällä. Itsearvioinnin tarkoituksena on tukea itsetuntemuksen kasvua ja kehittää oppimistaitojen oppimista. Lapsi oppii taidon arvioida työskentelyään ja suhtautumistaan toisiin. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa toimintakauden lopussa. Arvioinnissa hyödynnetään mm. dokumentointia, havainnointia ja lapsen itsearviointia. Arvioinnissa painotetaan lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymistä pikemmin kuin vain tavoitteiden saavuttamista. Arviointi on jatkuvaa. Opettajan oma arviointi on oleellinen osa työn kehittämistä. Opettaja kehittää jatkuvasti kasvatus- ja opetuskäytäntöjään sekä pohtii kriittisesti perusteita. Kehittäminen ja muutos edellyttävät yhteistyötä ja arviointia opettajien sekä työtiimin kanssa. Esimiehen tehtävänä on arvioida, ohjata ja tukea opettajien työtä. Esiopetusvuoden päätteeksi annetaan lapselle osallistumistodistus, josta ilmenee esiopetuksen tuntimäärä, lukuvuosi ja esiopetusyksikkö. 16

17 KASVUN JA OPPIMISEN TUKI ESIOPETUKSESSA YLEINEN TUKI Lapsen oikeus ohjaukseen ja tukeen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma esiopetuksen opettaja vastaa HUOLI Tukimuodot: oppimisympäristön muokkaus, joustavat ryhmät, eriyttäminen Pedagoginen arvio esiopetuksen opettaja vastaa Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: esiopettaja, terveydenhuollon edustaja, toimintaterapeutti, muut asiantuntijat TEHOSTETTU TUKI Säännöllinen tuki tai useita tukimuotoja käytössä Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettuun tukeen esiopetuksen opettaja vastaa HUOLI Tukimuodot ja pedagogiset järjestelyt: tuki vastaa lapsen kehitystasoa ja yksilöllisiä tarpeita Pedagoginen selvitys esiopettajan selvitys, työryhmän selvitys ja arvio tuen tarpeesta Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: esiopettaja, terveydenhuollon edustaja, toimintaterapeutti, muut asiantuntijat ERITYINEN TUKI Erityisopetus ja muu tuki HOJKS-henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen opettaja vastaa Erityinen tuki järjestetään muun esiopetuksen yhteydessä; tuki vastaa lapsen kehitystasoa ja yksilöllisiä tarpeita 17

18 PUOLANGAN KUNTA LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Salassa pidettävä PERUSTIEDOT Lapsen nimi synt.aika Esiopetuksen opettaja ja yhteystiedot Huoltaja/t ja huoltajien yhteystiedot KUVAUS LAPSESTA 1. Lapsen vahvuudet / ilon aiheet (luonteenpiirteet, kiinnostukset, harrastukset, tiedot, taidot) 2. Lapsi tarvitsee apua / tukea 3. Miten lapsi suhtautuu esiopetuksen aloittamiseen? TÄRKEÄÄ LAPSEN KASVATUKSESSA 4. Millaisia asioita pidätte tärkeinä lapsen kasvatuksessa? 5. Onko lapsen kasvussa tai kehityksessä ollut huolenaiheita? Onko perheessänne tapahtunut muutoksia tai muita asioita, jotka voivat heijastua lapsenne kasvuun ja kehitykseen? VALMIUDET JA TAVOITTEET Vanhempien ja lapsen arvio, mitä lapsi jo osaa ja mitä hänen toivotaan oppivan Keskustelussa yhteisesti sovitut tavoitteet ja käytännöt 6. Sosiaaliset valmiudet, vuorovaikutus esim. leikkii toisten lasten kanssa, ottaa kontaktia lapsiin ja aikuisiin, ottaa toiset lapset huomioon, odottaa vuoroaan, hyväksyy säännöt ja rajoitukset, kestää pettymyksiä, luottaa itseensä, pitää puolensa, selvittää ristiriidat, pystyy/osaa kysyä, kuunnella ja keskustella, noudattaa ohjeita 7. Työskentelyvalmiudet / Omatoimisuus ja päivittäistoiminnot esim. on kiinnostunut erilaisista ympäristön ilmiöistä ja uuden oppimisesta, keskittyy annettuihin tehtäviin suorittaen ne loppuun asti, selviytyy päivittäistoiminnoista (pukeminen, ruokailu, wc-käynnit) itsenäisesti 18

19 8. Motoriikka karkeamotoriikka; esim. perusliikuntamuodot, sujuvuus, kömpelyys, kiinnostuneisuus hienomotoriikka; esim. kynän ja saksien käyttö 9. Kieli ja kommunikaatio esim. ilmaisee omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan, keksii tarinoita, ymmärtää puhetta, ymmärtää annettuja ohjeita, puhuu ymmärrettävästi 10. Muita yhteisesti sovittuja tavoitteita ja käytäntöjä esim. esiopetuksen eri sisältöalueilta tai päivittäistoimintoihin liittyen ESIOPETUKSEN TOTEUTUS JA TOIMINTATAVAT 11. Millaista yhteistyötä toivotte kodin ja esiopetuksen välillä? Tiedonkulku ja poissaolot? 12. Millaisia toiveita teillä on esiopetuksen toteutuksen suhteen? 13. Esikoulumatkat ja päivähoito 14. Opetusvideot, lasten elokuvat ja tietokonepelit YHTEISTYÖ 15. Saako esiopetuksen opettaja konsultoida yhteistyötahoja lapsenne kasvuun ja kehitykseen sekä koulunkäynnin aloittamiseen liittyvissä asioissa? Luottamuksellisen keskustelun tarkoituksena on lapsenne yksilöllisen kasvun tukeminen sekä mahdollisimman joustava koulunkäynnin aloittaminen. 16. Muuta tärkeää Me allekirjoittaneet sitoudumme yhteistyöhön lapsen parhaaksi Puolangalla / huoltaja huoltaja esiopettaja Lapsen esiopetuksen opetussuunnitelma annetaan esiopetusvuoden päätyttyä kotiin. Keväällä esiopetusvuoden arvioinnin yhteydessä esikoulun opettaja ja lapsen huoltajat täyttävät yhteistyössä lapsen tulevaan kouluun lähetettävän siirtotietolomakkeen. Arviointikeskustelu käyty / huoltaja huoltaja esiopettaja 19

20 Puolangan kunta PERUSTIEDOT Lapsen nimi Esiopetuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot Pedagoginen arvio Esiopetus synt.aika Salassa pidettävä Huoltaja/t ja huoltajien yhteystiedot PEDAGOGISEN ARVION LAATIMINEN Pedagoginen arvio laadittu, pvm Laatimisesta vastanneet opettajat Muut pedagogisen arvion laatimiseen osallistuneet asiantuntijat Lyhyt kuvaus huoltajan ja lapsen kanssa tehdystä yhteistyöstä ja päivämäärä/t PEDAGOGINEN ARVIO Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne kokonaisuutena Lapsen saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista Lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet Arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta tulisi tukea LAATIMISESSA HYÖDYNNETTY SEURAAVIA ASIAKIRJOJA (asiakirjoja ei liitetä pedagogiseen arvioon) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, laadittu (pp.kk.vvvv) Yleisen tuen aikana laadittu lapsen esiopetuksen opetussuunnitelma, laadittu (pp.kk.vvvv) Kuntoutussuunnitelma, laadittu (pp.kk.vvvv) Mahdolliset muut asiakirjat, mitkä ja niiden laatimispäivämäärät (pp.kk.vvvv) KÄSITTELY MONIAMMATILLISESSA OPPILASHUOLTOTYÖSSÄ Käsittelyn päivämäärät (pp.kk.vvvv) Pedagogisen arvion ja oppilashuollon moniammatillisen käsittelyn perusteella tehty ratkaisu Lapsi ei tarvitse tehostettua tukea Lapselle aloitetaan tehostettu tuki Tehostettua tukea jatketaan Päiväys, allekirjoitukset / 20 huoltajan allekirjoitus huoltajan allekirjoitus esiopettajan allekirjoitus 20

PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET. 3 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ.. 3 1.2. YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Huhtikuu 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET.5 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ.5 1.2. YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET.5

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TERVOLAN KUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunta hyväksynyt 15.6.2011 65 1. ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISNÄKEMYKSET Esiopetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset OPH MÄÄRÄYS 2.12.2010 Tässä esitetyt luvut 4 ja 5 täydentävät aikaisempaa Toivakan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa. 4 KASVUN

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot