Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille"

Transkriptio

1 Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Käyttöoppaan tiivistelmä Johdanto Tämän dokumentaation tarkoitus Käyttöopas on lyhyt yhteenveto tärkeistä ominaisuuksista, toiminnoista ja turvallisuustiedoista. Se sisältää kaikki tarvittavat tiedot kaasukromatografin turvallista käyttöä varten. Käyttäjän vastuulla on lukea ohjeet huolellisesti ennen kokoamista ja käynnistystä. Varmistuakseen laitteen oikeasta käsittelystä käyttäjän pitäisi tutustua kaasukromatografin käyttöperiaatteisiin. Käyttöopas on tarkoitettu henkilöille, jotka kokoavat kaasukromatografin mekaanisesti, suorittavat sen sähkökytkennät ja käynnistävät sen. Varmista kaasukromatografin optimaalinen käyttö lukemalla käyttöoppaan yksityiskohtainen, sähköinen versio. Käyttötarkoitus Kaasukromatografia käytetään erottamaan ja määrittämään komponentin rakenneosat kaasumuotoisissa näytteissä. Laitetta saa käyttää vain näissä ohjeissa määritettyihin tarkoituksiin. Laitteelle tehdyt muutokset, joita ei ole nimenomaisesti määritetty näissä ohjeissa, saavat siten aikaiseksi sovelluksen, joka ei ole tarkoitetun käytön mukainen. Tämänkaltaiset muutokset laitteeseen ovat ainoastaan käyttäjän vastuulla. Takuuta koskevia huomautuksia Ohjelmointikäsikirjan sisältöä ei saa tehdä minkään aikaisemman tai nykyisen sopimuksen, sitoumuksen tai laillisen suhteen osaksi tai muutokseksi. Kaikki Siemens AG -yhtiön velvoitteet on mainittu vastaavassa myyntisopimuksessa, jossa on myös täydelliset ja yksinomaisesti noudatettavat takuuehdot. Mitkään ohjelmointikäsikirjassa laiteversioihin liittyvät lauseet eivät muodosta uusia takuita tai muuta nykyisiä takuita. Sisältö kuvaa teknistä tilaa julkaisuhetkellä. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin jatkokehityksen mukaisesti. Siemens P2010 A5E , 10/

2 Turvallisuusohjeet Kaasukromatografi noudattaa sovellettavia turvallisuusstandardeja. Jos käsittelyohjeita ja turvallisuustietoja noudatetaan, laitteen käyttäminen ei vaaranna ihmisten terveyttä eikä aiheuta vahinkoja kiinteistölle. Turvallisuustiedot on ilmoitettu käyttöohjeissa ja käyttöoppaassa kaasukromatografissa kromatografin komponenteissa Vain asianmukaisesti pätevät henkilöt saavat olla laitteen kanssa tekemisissä. Laitetta käyttävien henkilöiden täytyy olla tietoisia kaikista näissä käyttöohjeissa kerrotuista vaaran aiheuttajista ja huoltotoiminnoista. Jotta laitteen käyttäminen olisi ongelmatonta ja turvallista, seuraavia määräyksiä on noudatettava: Kuljetus asianmukaisten toimenpiteiden mukaisesti Asianmukainen säilytys Asianmukainen asennus ja kokoonpano Huolellinen käyttö ja huolto Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi on noudatettava käyttöoppaan ohjeita. Vaaralliset kaasut Kaasukromatografin käyttöön vaaditaan useita kaasuja, jotka voivat aiheuttaa erityyppisiä vaaratilanteita. Kaasukromatografi saattaa tarvita kaasuja, jotka muodostavat ilman kanssa räjähtävän sekoituksen. Johdata kaikki poistokaasut, mukaan lukien hengityslaitteen kaasut, ulos kaasukromatografista ja pois paikasta, joka käyttää yhteistä johtoa. Huolehdi aina riittävästä tuuletuksesta antaessasi kaasuputken tyhjentyä, jos näytekaasu sisältää syövyttäviä tai myrkyllisiä komponentteja. VARO Korroosiovaara Kotelot ja putket kestävät liuottimia sekä heikkoja emäksiä ja happoja. Tarkasta kotelon ja putkien vastustuskyky käyttäessäsi laitetta olosuhteissa, joissa on vahvoja emäksiä tai happoja ja/tai joissa lämpötila on korkea. Vältetty liitosjohtojen korroosio ja vauriot, jotka aiheutuvat pysyvästä kosketuksesta seuraavien aineiden kanssa: typpihappo kloorivetyhappo rikkihiili etanoli metaanihappo mineraalitärpätti hydrauliikkaöljy isopropanoli 98 A5E , 10/2010

3 VARO Staattiselle sähkölle herkät laitteet Laite sisältää staattista sähköä huonosti kestäviä osia. Staattista sähköä huonosti kestävät laitteet saattavat tuhoutua sellaisten jännitteiden vaikutuksesta, jotka ovat ihmisen havaitsemattomissa. Tällaisia jännitteitä esiintyy välittömästi, kun komponenttia tai kokoonpanoa koskettaa henkilö, jota ei ole maadoitettu staattista sähköä vastaan. Ylijännityksen aiheuttamaa vauriota moduulille ei tavallisesti voi havaita välittömästi. Se saatetaan havaita vasta pitkän käytön jälkeen. Suojaustoimet staattista sähköpurkausta vastaan: Ennen moduulin parissa työskentelyä kehosta on purettava kaikki sähköstaattiset lataukset esimerkiksi koskettamalla maadoitettua esinettä. Käytettävät laitteet ja työkalut eivät saa sisältää staattista latausta. Irrota verkkoliitäntä ja akku aina ennen moduulien asentamista tai siirtämistä. Pidä moduuleista kiinni vain niiden reunoista äläkä kosketa tappeja tai painettuja johtimia. Pätevät henkilöt VARO Pätevät henkilöt Vain pätevät henkilöt saavat asentaa ja käyttää prosessikaasukromatografia. Mikäli käyttöohjeita ei tunneta tai niitä ei ole olemassa, kaikki Siemens AG -yhtiölle annetut vastuuvaatimukset raukeavat. Siksi on suositeltavaa, että omistajat pyytävät käyttöhenkilökunnalta vahvistuksen ohjeiden vastaanottamisesta kirjallisena. Pätevät henkilöt tietävät, kuinka tuote asennetaan, kootaan ja otetaan käyttöön ja kuinka sitä käytetään. Ihmisillä on seuraavat pätevyydet: Heillä on valtuudet käyttää ja huoltaa laitteita ja järjestelmiä sähköpiirien, korkeapainelaitteiden, syövyttävien aineiden ja vaarallisten laitteiden turvallisuussääntöjen mukaisesti, ja he ovat saaneet koulutuksen tai opastuksen näihin tehtäviin. Räjähdysturvalliset laitteet: Heillä on valtuutus suorittaa toimenpiteitä vaarallisten järjestelmien sähköpiireille ja he ovat saaneet koulutuksen tai opastuksen tähän. Heidät on koulutettu tai opastettu asianmukaisten turvallisuuslaitteiden huoltoon ja käyttöön turvallisuussääntöjen mukaisesti. A5E , 10/

4 Yleiset räjähdyssuojausdirektiivit Sähkölaitteiden asennusta ja käyttöä mahdollisesti räjähtäviin atmosfääreihin säädellään direktiivillä RL 99/92/EU (ATEX 137). Direktiivi viittaa yleisesti tunnettuihin prosessitekniikan säädöksiin. Räjähdyssuojauksen peruuttaminen Räjähdysturvallisen kaasukromatografin koeraportti koskee vain alkuperäistä kokoonpanoa, kytkentää ja asennusta Siemens AG -yhtiön kytkentä- ja johdotussuunnitelman mukaisesti. Yhden tai useamman komponentin vaihtaminen mitätöi laitteen räjähdyssuojauksen. Ehdot Laitteen käytölle ja asennukselle määritetty testitodistus ja kaikki lisäykset sisältävät kaikki ehdot ja säädökset. MicroSAM (7KQ3101) Räjähdysvaara Laite on suunniteltu tulenarkojen ja syttymättömien, kaasumaisten aineiden analysointiin. Apukaasuina käytetään vetyä ja jalokaasuja. Näytteiden happipitoisuus saa olla korkeintaan 2 %, kun tulenarkoja kaasuja analysoidaan tai vetyä käytetään kantajakaasuna. Enintään 21-prosenttista happea ja 1,1 baarin (110 kpa) painetta saa käyttää vain, jos käyttöön otetaan ylimääräinen rakenteellinen räjähdyksensuojaustoimenpide, esim. liekinestimen asentaminen prosessin kytkennän ja kaasukromatografin väliin. Enintään 21-prosenttista happea ja 1,1 baarin (110 kpa) painetta ei saa käyttää räjähtävien sekoitusten kanssa normaalissa käytössä. Seuraavia näytteen ja apukaasun painerajoituksia täytyy ehdottomasti noudattaa: näytekaasu 1.6 bar (160 kpa) absoluuttinen paine apukaasu 8 bar (800 kpa) absoluuttinen paine Jos tulenarat kaasut on kytketty > 1,1 baarin (110 kpa) paineella, kromatografi ja kaasuputki täytyy tyhjentää prosessikaasulla ennen analyysia. Jopa hapettomissa (asetyleeni ja etyleenioksidi) analyysioloissa räjähtäviä, tulenarkoja kaasuja saa olla analysoiduissa sekoituksissa vain pitoisuuksina, jotka eivät ole kriittisiä turvallisuuteen liittyvälle tekniikalle. Asetyleeniä ja etyleenioksia saa olla enintään 100-prosenttisina pitoisuuksina. Sallittu ulkoilman lämpötilan vaihteluväli on C. Jatkuvan toiminnon lämpötilan vaihteluväli on C. 100 A5E , 10/2010

5 SITRANS CV (7KQ3105) Räjähdysvaara Jos kaasukromatografi otetaan käyttöön räjähtävää kaasuseosta sisältävissä ympäristöissä, räjähdyssuojausdirektiivejä on noudatettava. Jos tulenarat kaasut on kytketty 1,1 baarin paineella, huuhtele kaasukromatografi ja kaasun syöttöjohdot jalokaasulla ennen päälle kytkemistä. Kytke kaasukromatografi huollon aikana pois päältä heti, kun ilmakehän ilmaa pääsee sisään; toisin sanoen, kun laite avataan. kun kaasuputkia ja näytekaasuputkia käsitellään. Huuhtele kaasuputket uudelleen jalokaasulla, ennen kuin kytket laitteet päälle huollon jälkeen. Jos kuljetat tietokoneen tai kannettavan tietokoneen räjähdysvyöhykkeen läpi ja/tai haluat avata kromatografin vyöhykkeessä 1, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Yksityiskohtaisen käyttöoppaan ohjeiden noudattaminen on oleellista. Tapaustutkimukset Taulukko 1 Räjähdyssuojauksen tapausesimerkit Tap ausn ro Happipitoi suus normaalik äytössä Hapen lyhytaikain en pitoisuus (ei normaalikä ytössä) Sallitut kantajak aasut % % H2, He, N2, Ar % % H2, He, N2, Ar % % H2, He, N2, Ar % % He, N2, Ar x = koskee tuotetta Näytepaine (absoluuttinen) Ulkoinen liekinestin 1,0... 1,6 bar Ei pakollinen 1,0... 1,6 bar Ei tarpeellinen 1,0... 1,1 bar Pakollinen 1, bar Ei tarpeellinen Aineet, jotka ovat räjähtäviä hapen puuttuess a Ei sallittu Ei sallittu; poikkeuks ena enintään 100- prosenttin en asetyleeni ja etyleeniok sidi Prosessiai nevyöhyke x Ei räjähtävä Vyöhyke 1 Vyöhyke 0 MicroSAM (7KQ3101) Ei sallittu Vyöhyke 1 x x x x SITRANS CV (7KQ3105) x Räjähdyssuojauksen tunnistus Kaasukromatografin kotelo on liekinkestävä. Kotelo vastustaa sisäistä räjähdyspainetta liekinkestävän koteloinnin avulla. Kaasukromatografin kotelossa on arvokilpi, joka ilmaisee räjähdyssuojauksen. Laite on hyväksytty näytekaasuille, joiden tulopaine (absoluuttinen) on 1,6 baaria (160 kpa) ATEX II 2 G Ex d IIC T4 - direktiivin mukaan. A5E , 10/

6 Julkaistun version peruslaite ja liittyvä räjähdyssuojaus Julkaistun version peruslaite ja liittyvä räjähdyssuojaus Julkaistun version peruslaite Peruslaitteen uudet ominaisuudet Suojaus räjähdystä vastaan AS 08 Aktiivinen annostelu, ATEX II 2 G EEx d IIC T4 käyttöjännitteen vaihteluväli laajennettu: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V). FM Luokka I, Jaos 1, Ryhmät A, B, C, D T4 Luokka I, Vyöhyke 1, Ryhmä IIC T4 CSA Luokka I, Jaos 1, Ryhmät B, C, D T4 AS 09 AS 10 elive-injektio: Viidennen magneettiventtiilin käyttöönotto, mikrokalvoventtiilin muunnos 3. muokattu lämpötilan säätöjärjestelmä (lämpötilasuojattu malli) 4. muokattu lämpötilan säätöjärjestelmä (lämpötilasuojattu malli) Koteloinnin tyyppi 4X ATEX II 2 G EEx d IIC T4 FM Luokka I, Jaos 1, Ryhmät A, B, C, D T4 Luokka I, Vyöhyke 1, Ryhmä IIC T4 CSA Luokka I, Jaos 1, Ryhmät B, C, D T4 Koteloinnin tyyppi 4X ATEX II 2G Ex d IIC T4 Gb DMT 03 ATEX E 069 X CSA LUOKKA I, JAOS 1, RYHMÄT A, B, C, D T 4 LUOKKA I, VYÖHYKE 1, RYHMÄT IIC T4 KOTELOINNIN TYYPPI 4X / IP65 Räjähdyssuojaussertifikaatti Lisäosat ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Lisäosa 1 3 FM Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2005/12/14 CSA Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Lisäosa 1 3 FM Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2005/12/14 CSA Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Lisäosa 1 4 FM-sertifikaatti mitätöity CSA Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2009/11/ A5E , 10/2010

7 Kokoonpano/asennus/kiinnitys Noudata maassasi sovellettavaa testaussertifikaattia, määräyksiä ja lakeja kytkennän, kokoonpanon ja käytön osalta. Näitä ovat esimerkiksi Kansallinen sähkökoodi (NEC - NFPA 70) (USA) Kanadan sähkökoodi (CEC) (Kanada) käyttövarmuussäädös (Saksa) Vaarallisia alueita koskevia lisämääräyksiä ovat mm. seuraavat: IEC (kansainvälinen) EN (EU) Käyttöpaikassa noudatettavat vaatimukset Räjähdysvaara Kytke vain liittimet ja sulje laite vain, kun se on irrotettu virtalähteestä. Käynnistä laite vain, kun se on kytketty oikein ja kotelo on suljettu. Käytä räjähdysvaarattomissa tiloissa Tee Ex-merkistä pysyvästi ei-luettava, jos laitetta käytetään räjähdysvaarattomissa tiloissa. Seuraavat olosuhteet on huomioitava: sallittu ympäristön lämpötila C suurin sallittu suhteellinen kosteus 90 % 24 V DC käyttöjännite käytä asianmukaista ukkossuojauslaitetta maadoitus on voitava suorittaa käytä kaasukytkentöjä ja noudata kaasun puhtausvaatimuksia kussakin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla suojaa suoralta auringonpaisteelta silloinkin, kun aurinko on matalalla Kiinnitystä koskevat vaatimukset: Seuraavat seikat ovat oleellisia kiinnitykseen liittyen: Kaasuputket, näyteputket, poistokaasuputket Virtakytkin, johtosulake, virtakaapeli Samapotentiaalinen sidoskaapeli Kuivasuodatin kantajakaasulle, jos sovellettavissa Tiedonsiirtokaapeli VARO Älä irrota letkun tulppaa ennen käynnistystä. Jätä letkun tulpat kaasun tuloliitäntöihin kunnes käynnistät kromatografin. Tarkasta kaasuputkien virheetön toiminta ennen kromatografin kytkemistä! Kaasukytkentä numero 8 ei saa olla liitettynä poistokaasuputkeen ja sen on oltava suljettu sulkutulpalla. A5E , 10/

8 VARO Lämmönjohtavuusilmaisimien tuhoutuminen Käytä vain laitteen dokumentaatiossa määritettyä kantajakaasua! Ellei näin tehdä, lämmönjohtavuusilmaisimet voivat tuhoutua. Älä käytä lämmönjohtavuusilmaisimia, joiden siltajännite on korkeampi kuin käyttökohdetiedoissa on määritetty. Siltajännitteet täytyy olla optimoitu pienimpiin sallittuihin arvoihin, jotta lämmönjohtavuusilmaisimet kestävät mahdollisimman pitkään. Suurin sallittu siltavirta on 70 mw heliumille. Kiinnitys Kaasukromatografi toimitetaan paikalla koottuna metallijalustaan. Laite on kiinnitetty varmasti neljällä ruuvilla neljän metallijalustan reiän läpi. kiinnitetty varmasti kahdella ruuvilla kahden pitkänomaisen metallijalustan reiän kautta helpon irrottamisen mahdollistamiseksi. HUOMIO Huomioi oikea kiinnitysasento Kromatografi täytyy aina kiinnittää vaakasuorasti analysointiyksikköön sen yläosassa. Kun se on kiinnitetty oikein, teknisten tietojen oikeellisuus on taattu ja tarkastusluukussa oleva teksti on mahdollista lukea. Jos haluat kiinnittää kromatografin toisenlaiseen asentoon, ota ensin yhteyttä Siemens AG -yhtiön huoltohenkilökuntaan Kuva 1 Kaasukromatografin kiinnitys 104 A5E , 10/2010

9 Virheellinen purkaminen Virheellinen purkaminen Virheellisestä purkamisesta voi aiheutua seuraavaa: - sähköiskun aiheuttama loukkaantuminen - ilmaantuneen väliaineen aiheuttama vaara kytketyssä tilassa - räjähdysvaara vaarallisella alueella Oikeanlainen purkaminen suoritetaan seuraavasti: varmista ennen työn aloittamista, että kaikki fyysiset muuttujat, kuten paine, lämpötila, sähkö, jne. on kytketty pois päältä tai niiden arvo on harmiton. Jos kaasukromatografi sisältää vaarallista väliainetta, se täytyy tyhjentää ennen purkamista. Varmista, ettei ympäristölle vaarallisia aineita pääse vapautumaan. Varmista loput liitännät niin, ettei vaurioita voi syntyä, jos prosessi käynnistetään tahattomasti. A5E , 10/

10 Kytkeminen Kaasuliitännät Kaasuputket Kaasuputket on tehty ruostumattomasta teräksestä, halkaisija 3 mm (1/8''). Käytä vain erittäin puhtaita kaasuputkia, jotka soveltuvat kromatografiaan. Kytke kaasuputket kaasukromatografiin putkikaavion mukaisesti. Kytke kaikkien kaasun tuloliitäntöjen pysäytysventtiili vastasuuntaan kromatografiin. Kaasukromatografin kaasuliitännät Kaikki kaasun tulo- ja lähtöliitännät: Swagelok 1/8''. Kaasun tulo- ja lähtöliitännät on numeroitu Kuva 2 Kaasuliitännät Numero Kuvaus Huomautus 1 Analysointiyksikön lähtö Lämmitetty 2 Analysointiyksikön lähtö Lämmitetty 3 Näyte Lämmitetty 4 Näyte Lämmitetty 5 Kantajakaasun tuloliitäntä Ei lämmitetty 6 Lähtöliitäntä pneumaattisista liittimistä Ei lämmitetty 7 Magneettiventtiilien ja EPC-virtauskytkentöjen säätöaineen purku Ei lämmitetty 8 Varattu Lämmittämätön, suljettu Ohje Kaikki laitekohtaiset putki- ja johdotuskaaviot toimitetaan laitteen kanssa tilauksen mukaisesti. HUOMIO Jos kotelon ja kiinnitysjalustan välisiä paikalla koottuja kaasuputkia lyhennetään, kaasukromatografin räjähdyssuojaus mitätöityy. 106 A5E , 10/2010

11 Numero Kuvaus Huomautus VARO Älä irrota adaptereita Suodattimet on integroitu näytevirran ja kantajakaasun liitäntöihin. Kaasuliitäntöjen 3, 4 ja 5 adapterit sisältävät R60-suodattimen (Tilausnro C70211-A1677-C56), joka on painettu kierteelliseen kanteen ja jota ei saa irrottaa. Näyteputket Kiinnitä näytteen valmistelulaite mahdollisimman lähelle kromatografia, jotta liitosputket ovat lyhyet. Kromatografiin johtavan näyteputken täytyy olla alaspäin kalteva. HUOMIO Mikrokalvoventtiilin suodatin Mikrokalvoventtiilien käyttöikä lyhenee, jos näytteessä on hiukkasia. Tällaisessa tapauksessa suodatin on pakollinen näytteen valmistelulaitteen osa. On suositeltavaa käyttää suodatinta, jonka erotteluaste kaasumaisten näytteiden 1.0 μm:n hiukkasille on 99,99 %. Siemens AG:n näytteen valmistelulaite sisältää tällaiset suodattimet. Poistokaasuputket Kaikki poistokaasuputket täytyy asentaa kaasukromatografista yhteiseen johtoon. Yksittäisten poistokaasuputkien on oltava alaspäin kaltevia suhteessa yhteiseen johtoon. Niiden halkaisija ei saa pienentyä. Yleisen poistokaasuputken materiaali Ruostumaton teräsputkisto: Sisähalkaisija vähintään 12 mm (1/2") Hitsatuilla kannoilla ja kierteisillä kansilla Kaltevuus vähintään 10 %. A5E , 10/

12 Hengityslaite Hengityslaitetta käytetään paineentasaukseen käytön aikana. Paineentasausta vaaditaan käytön aikana tapahtuvien lämpötilavaihtelujen vuoksi. 1 Kuva 3 Hengityslaitteen välikappale Hengityslaite Älä sulje hengityslaitetta Varmista, että hengityslaitetta ei suljeta käytön aikana, muuten: paineentasausta ei enää suoriteta. ex-suojausta ei enää voida taata. Kotelointiluokka IP65 taataan vain, jos putkisto kytketään 1-päihin huoneessa, jossa ei ole räiskyvää vettä eikä pölyä. VAARA Purkautuneiden kaasujen aiheuttama räjähdysvaara Vian ilmetessä kaikki kromatografiin syötetyt kaasut voidaan poistaa hengityslaitteen liitimen tai kytketyn johdon kautta (myös näytteet ja kantajakaasuna käytetty vety). Tällaisissa tapauksissa henkilökunta, laitteet ja ympäristö ovat vaaralle alttiina! Ryhdy siksi asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän välttämiseksi! Älä koskaan kytke hengityslaitteen liitintä poistokaasujärjestelmään! 108 A5E , 10/2010

13 Sähköliitännät Tiedonsiirtokaapelin asentaminen Kaapelin tyyppi Siemens AG suosittelee kierrettyjä parijohtoja, 0,14 mm 2 (AWG 26). VARO Suojaus räjähdystä vastaan Kaikkien kaapeleiden on oltava kytkettynä jakokoteloon. Kaapelin väri Kuvaus Huomautus Asentaminen hubin kanssa 1) Asentaminen ilman hubia 2) Violetti RS232 RxD / RS485 B+ Musta RS232 TxD / RS485 A- Harmaa/vaaleanpu RS232-/RS485-kilpi nainen Punainen/sininen RS232 / RS485 GND Ruskea/vihreä Ethernet 10BaseT TX+ Ethernet-kaapeli: Oranssi/valkoinen valkoinen/vihreä Ethernet 10BaseT TX+ Ethernet-kaapeli: oranssi valkoinen/keltainen Ethernet 10BaseT RX+ Ethernet-kaapeli: vihreä/valkoinen keltainen/ruskea Ethernet 10BaseT RX- Ethernet-kaapeli: vihreä Ethernet-kaapeli: vihreä/valkoinen Ethernet-kaapeli: vihreä Ethernet-kaapeli: oranssi/valkoinen Ethernet-kaapeli: oranssi 1) Standardi EIA/TIA-T568A siirto 2) Standardi EIA/TIA-T568B siirto Samapotentiaalinen sidoskaapeli/maadoitus Räjähdysturvalliselle kaasukromatografille vaaditaan samapotentiaalinen sidoskaapeli riippumatta paikallisista asennusohjeista. Siksi kromatografin kotelo täytyy maadoittaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden vuoksi. Toimenpide 1. Kytke maadoitusruuvit (merkki ) kromatografin alaosan oikealla puolella olevaan keskusmaadoituskohtaan. Sallittavat kaapelin leikkaus on 2,5 mm 2-6 mm On oleellista käyttää pultin aluslevyä kaapelikengän ja kotelon välissä. Kytkentä täytyy tehdä seuraavassa järjestyksessä: Kotelo Pultin aluslevy Kaapelikenkä Aluslevy M6-ruuvi Ukkossuojaus On suositeltavaa asentaa asianmukainen ukkossuojauslaite henkilöstön ja laitteiden suojaamiseksi! A5E , 10/

14 Virtakytkin ja sulake Kaasukromatografissa ei ole virtakytkintä. Asenna siksi ulkoinen virtakytkin, jonka vähimmäiskapasiteetti on 2,5 A, ja hidas 2,5 A:n sulake. Ohje Kiinnitä virtakytkin niin, että se on valmiina käytettäväksi toiminnan aikana. Virtakaapelin kiinnittäminen Kromatografin mukana toimitetaan 4-metrinen kaapeli. Kaapelin halkaisija on 18 mm. Kytke kaikki virtalähteen kaapelit seuraavan taulukon mukaisesti, koska yksi kaapeli ei ole riittävä suurimmalle sallitulle virralle. Kaapeli täytyy reitittää turvallisesti ja liittää jakokoteloon, jossa on hyväksytty suojaus. Asianmukainen kaapelin kansi: M32 liitäntäalueilla mm. Kaapelin väri Kuvaus Valkoinen +24 V DC Ruskea +24 V DC Vihreä +24 V DC Keltainen +24 V DC Harmaa GND 24 V DC Vaaleanpunainen GND 24 V DC Sininen GND 24 V DC Punainen GND 24 V DC Musta Sallittu kaapelin pituus Kromatografin virtalähteen täytyy olla malliin AS07 asti: 24 V DC ( %) mallista AS08 alkaen: 24 V DC (18, ,2 V) Jos virtalähteen jännite on täsmälleen 24 V DC ja kytkettynä on ainoastaan yksi kromatografi, seuraavat kaapelin pituudet ovat sallittuja virtalähteen ja kromatografin välillä, riippuen kaapelin leikkauksesta (etäisyys = puolet kaapelin pituudesta): Kaapelin leikkaus Etäisyys 1,5 mm 2 40 m 2,5 mm 2 70 m 4,0 mm m 6,0 mm m 10,0 mm m 16,0 mm m 110 A5E , 10/2010

15 Digitaaliset lähtö- ja tuloliitännät MicroSAM (7KQ3101) Seuraavaa taulukkoa sovelletaan laitteille versiosta 4 lähtien. Kaapelin väri Kuvaus Käyttö Huomautus Piirikaavio Valkoinen/harmaa Digitaalinen tulo 1+ Näytteen virtaus, 24 V DC = OK, 0 V = liian alhainen Harmaa/ruskea Digitaalinen tulo 2+ Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Valkoinen/ punainen Digitaalinen tulo 3+ tai SSSI* SCL-Rx Ruskea/punainen Digitaalinen tulo 4+ tai SSSI* SCL-Rx Ruskea/sininen Valkoinen/sininen Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Digitaalinen lähtö 1+ Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Digitaalinen lähtö 2+ Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Digitaalinen lähtö 3+ tai SSSI* SCL-Tx Digitaalinen lähtö 4+ tai SSSI* SCL-Tx Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa 24 V DC optoyhdistimeen Toinen liitäntä +24 V DC:hen Relekosketin 0.5 A / 100 V / 10 W Toinen liitäntä +24 V DC:hen * SSSI-merkit on saatavilla laitteista julkaisuversiosta 10 alkaen. Merkkejä käytetään esimerkiksi IO-jatkeen kytkemiseen (tilausnro A5E ). Katso lisätietoja IO-jatkeen dokumentoinnista. Jos SSSI:tä ei käytetä, johdot ovat käytettävissä niiden alkuperäiseen toimintoon kuten digitaaliset tulo- ja lähtöliitännät. Arc-estodiodi induktiivisilla kuormilla Jos kytket induktiivisia kuormia (esim. venttiileitä) digitaalisille lähdöille, arc-estodiodit täytyy kytkeä rinnakkaisesti. Kaapelin tyyppi Siemens AG suosittelee kierrettyjä parijohtoja, 0,14 mm 2 (AWG 26). Valkoinen/vaaleanpunainen Vaaleanpunainen/ ruskea SITRANS CV (7KQ3105) Kaapelin väri Kuvaus Käyttö Huomautus Piirikaavio Valkoinen/harmaa Digitaalinen tulo 1+ Näytteen virtaus, 24 V DC = OK, 0 V = liian alhainen 24 V optoyhdistimeen Toinen liitäntä +24 V:iin Harmaa/ruskea Digitaalinen tulo 2+ Tuntia synkronointi Valkoinen/punainen Digitaalinen tulo 3+ Tarkistus Ruskea/punainen Digitaalinen tulo 4+ Kalibrointipyynnöt Ruskea/sininen Digitaalinen lähtö 1+ Kalibrointinäyte Relekosketin Valkoinen/sininen Digitaalinen lähtö 2+ Näyte 1 0,5 A / 100 V / 10 W Valkoinen/vaaleanpunainen Digitaalinen lähtö 3+ Näyte 2 Toinen liitäntä +24 V:iin Vaaleanpunainen/ Digitaalinen lähtö 4+ Näyte 3 ruskea Arc-estodiodi induktiivisilla kuormilla Jos kytket induktiivisia kuormia (esim. venttiileitä) digitaalisille lähdöille, arc-estodiodit täytyy kytkeä rinnakkaisesti. A5E , 10/

16 Kaapelin tyyppi Siemens AG suosittelee kierrettyjä parijohtoja, 0,14 mm 2, suojattu, AWG 26. HMI-laitteen kytkeminen Kaasukromatografia käytetään tietokoneella tai kannettavalla tietokoneella. Suojaus räjähdystä vastaan Jos kuljetat tietokoneen tai kannettavan tietokoneen räjähdysvyöhykkeen läpi, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Kaasukromatografin avaaminen vaarallisella alueella virtakytkin päällä on sallittua vain, jos sinulla on tulenkäsittelysertifikaatti. Kytke tietokoneen Ethernet-portti kaasukromatografin vastaaviin johtoihin (katso taulukko Tiedonsiirtokaapelin asentaminen (Sivu 109)). Käyttöönotto Käyttöönotto Seuraavissa ohjeissa on toimenpiteet laitteen käynnistämiselle ja sammuttamiselle. Turvallisuusnäkökohdat täytyy ottaa huomioon. VARO Noudata käyttöönottojärjestystä! Suorita kaikki työt näissä ohjeissa esitetyssä järjestyksessä, jotta kaasukromatografin vaurioitumiselta vältytään. Toimenpide 1. Kaasuputkien kytkeminen (Sivu 113) 2. Kantajakaasun aktivointi (Sivu 113) 3. Kromatografin kytkeminen (Sivu 113) 4. Tietokoneen käyttöohjelmiston käynnistys (Sivu 113) 5. Näytekaasun aktivointi (Sivu 113) Räjähdysvaara Jos kaasukromatografi otetaan käyttöön räjähtävää kaasuseosta sisältävissä ympäristöissä, räjähdyssuojausdirektiivejä on noudatettava. Kytke korjauksen ja huollon aikana kaasukromatografi pois päältä heti, kun ilmakehän ilmaa pääsee sisään toisin sanoen, kun laite avataan. kun kaasuputkia ja näytekaasuputkia käsitellään. Irrota myös muut energialähteet, esim. Ethernet ja Modbus, jos niillä ei ole asianmukaista räjähdyksenkestävää rakennetta. Jos kuljetat tietokoneen tai kannettavan tietokoneen räjähdysvyöhykkeen läpi ja/tai haluat avata kromatografin vyöhykkeessä 1, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Osan Turvallisuusohjeet (Sivu 98) ohjeiden noudattaminen on oleellista. 112 A5E , 10/2010

17 Kaasuputkien kytkeminen Toimenpide 1. Irrota letkun tulpat kromatografin kaasun tulo- ja lähtöliitännöistä "1" - "7". 2. Yhdistä poisto- ja kaasuputket putkikaavion mukaisesti. Kantajakaasun aktivointi Vaatimus Kaikki kaasuputket on kytkettyinä ja tiiviitä. Toimenpide Käännä kantajakaasun paine aina arvoon kpa asti. Kromatografin kytkeminen Vaatimus Ulkoisen virtakytkimen on oltava kiinnitetty ja kytketty osassa "Virtakytkin ja sulake (Sivu 110)" kuvatulla tavalla. Toimenpide Ulkoisen virtakytkimen kytkeminen päälle Vastaus näytöllä versioon 4 saakka: Vastaus LED-valot V DC syttyy. 2. Health Status oikealla ja Health Status vasemmalla syttyy. 3. Sample flow ja Maint.Reg. vilkkuvat yhtä aikaa, kunnes MicroSAM on valmis. 4. Heartbeat alkaa vilkkua, kun MicroSAM on valmis. 5. Failure syttyy, kunnes lämpötila ja paine ovat käyttöarvoissa ja kaikki hälytykset on kuitattu. 6. Ready syttyy päälle kytkemisen jälkeen, kun kromatografi on valmis. Vastaus näytöllä versiosta 5 lähtien: Kaasukromatografi käynnistyy. Viesti "Starting... " näkyy näytön tekstiruudussa. Kun laite on käynnistynyt, viesti katoaa. Tietokoneen käyttöohjelmiston käynnistys Jokaisella laitteella on erityinen käyttöohjelmisto. Aktivoi laite ja käynnistä ohjelmisto vastaavien käyttöohjeiden ja käyttöoppaan mukaisesti. Näytekaasun aktivointi Edellytys Kaikki kaasuputket on kytkettyinä ja tiiviitä. Toimenpide 1. Käännä näytekaasun paine absoluuttiseen paineeseen 160 kpa. 2. Mikäli sovellettavissa, käännä kalibrointikaasun paine absoluuttiseen paineeseen 160 kpa. A5E , 10/

18 Käytön direktiivit Kromatografin kytkeminen Kytke päälle ainoastaan laitteen virtakytkin, jos se on suljettu oikein. Avaa kotelo, kun virtalähde on pois päältä. Räjähdykset Jos avaat kotelon ennenaikaisesti, kaasukromatografin kuumat komponentit ja jäljellä olevat sähkölataukset voivat aiheuttaa räjähdyksiä. Laitteessa on vastaava tarra, joka sisältää nämä tiedot. Irrota laite virtalähteestä ennen kotelon avaamista vaarallisella alueella. On oleellista odottaa 65 minuuttia sen jälkeen, kun virtalähde on kytketty pois päältä. Tulenkäsittelysertifikaatti Saat vaihtaa akun vain, jos sinulla on tulenkäsittelysertifikaatti. Nämä ohjeet ovat sovellettavia huolimatta siitä, onko kaasukromatografi kytketty päälle vai pois päältä. Kotelon avaaminen, kun virtalähde on pois päältä. Diagnostiikkaliitin sijaitsee tilanäyttöpaneelissa. Sitä voi käyttää vain, kun kotelo on auki. Tulenkäsittelysertifikaatti Kotelon avaaminen vaarallisella alueella virtakytkin päällä on sallittua vain, jos sinulla on tulenkäsittelysertifikaatti. Komponenttien huolto ja korjaus Direktiivin noudattaminen Noudata direktiivin RL 99/92/EU (ATEX 137) säädöksiä, kun suoritat huoltoa ja korjauksia räjähdyssuojaukseen liittyville osille. 114 A5E , 10/2010

19 Sammuttaminen Räjähdysvaara Kytke korjauksen ja huollon aikana kaasukromatografit pois päältä heti, kun ilmakehän ilmaa pääsee sisään toisin sanoen, kun laite avataan. kun kaasuputkia ja näytekaasuputkia käsitellään. Huuhtele kaasuputket uudelleen jalokaasulla, ennen kuin kytket laitteet päälle korjauksen tai huollon jälkeen. Ohje Johdinpylväsjärjestelmä ja ilmaisin kontaminoituvat vähiten, jos kromatografi pysyy toiminnassa. Älä sammuta laitetta, jos järjestelmä on muuttumaton vain lyhyen aikaa, esim. 3 viikkoa. Kytke vain tulostuslaitteet pois päältä. Jos kaasukromatografi halutaan sammuttaa, Siemens AG suosittelee seuraavaa järjestystä: 1. Sammuta kaikki näytevirrat. 2. Kytke virtalähde pois päältä. 3. Anna laitteen jäähtyä 65 minuutin ajan. 4. Sammuta kantajakaasu 5. Jos kytket kaasukromatografin pois päältä pitkäksi aikaa, sulje kaikki lähtö- ja tuloliitännät varustukseen kuuluvilla sulkutulpilla. Tiivistäminen estää hapen tai veden tunkeutumisen johdinpylväisiin. Kunnossapito ja huolto Vaarallinen alue Jotta voit huoltaa kaasukromatografia vaarallisella alueella, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Jos avaat kotelon ennenaikaisesti, kaasukromatografin kuumat komponentit ja jäljellä olevat sähkölataukset voivat aiheuttaa räjähdyksiä. Laitteessa on vastaava varoitusmerkintä. Sen vuoksi on oleellista odottaa vähintään 65 minuuttia aina ennen kromatografin avaamista! Ainoastaan Siemensin huoltoteknikot tai muut valtuutetut henkilöt saavat suorittaa huolto- ja korjaustöitä. Lisätietoja on vastaavissa käyttöohjeissa. A5E , 10/

20 Tekniset tiedot Ilmasto-olosuhteet Sallittu ympäristön lämpötila C (uunin lämpötilasta riippuen) Sallittu säilytys/kuljetuslämpötila -30 C C Sallittu suhteellinen kosteus Maks. 90 % Suojaus pölyä ja kosteutta vastaan: EN / IEC direktiivien mukaan IP 65 NEMA 250 -direktiivin mukaan NEMA 4X Virtalähde Käyttöjännite Malliin AS08 asti: 24 V DC (+10% %) Mallista AS08 alkaen: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V). Ulkoinen sulake T 2,5 A Virrankulutus, tyypillinen 18 W Virrankulutus, enintään 60 W Mitat ja paino Mitat Paino Kiinnitys Asennus Etäisyys seinästä tai seuraavasta kromatografista Etäisyys katosta tai lattiasta Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC-häiriönsieto Voimalinjaperäinen häiriösignaali AC-jännitejohdoissa: IEC IEC IEC IEC Voimalinjaperäinen häiriösignaali signaalijohdoissa: IEC IEC IEC Staattisten sähköpurkausten häiriönsieto: IEC Häiriönsieto kentille: IEC Säteilyhäiriö: CISPR 11/EN x 300 x 220 (leveys x syvyys x korkeus mm) Noin 20 kg paaluun, putkeen tai seinään 300 mm 200 mm IEC : ja NAMUR NE 21 -direktiivien mukaisesti 2 kv Epäsymmetrinen/symmetrinen 2 kv/1 kv 10 V läpäissyt 1 kv Epäsymmetrinen/symmetrinen 1 kv/0,5 kv 10 V Ilma/kosketin 8 kv 10 V/m Luokka B (jännitteisten laitteiden asennus) 116 A5E , 10/2010

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet THR9 Ex Turvallisuusohjeet 01.04/FI PS11203AFIAD01 1 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 SUOJATOIMENPITEET... 3 3 VIAT JA VAURIOT... 3 4 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET... 4 5 LISÄMÄÄRÄYKSIÄ PÖLYN AIHEUTTAMILLE

Lisätiedot

SuperWISE II / SuperWISE SC II

SuperWISE II / SuperWISE SC II SuperWISE II / SuperWISE SC II WISE-järjestelmän tiedonsiirtoyksikkö LYHYESTI SuperWISE on tiedonsiirtoyksikkö, joka kokoaa kaikki tiedot antaakseen yleiskuvan WISE-järjestelmästä. Lukee ja jakaa IC Designissä

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite Anturit Läpivirtausanturit Luetteloesite 2 Anturit Läpivirtausanturit Läpivirtausanturi, ilmansyöttö vasemmalla, Qn = 150-5000 l/min läppäperiaate Sähköinen liitäntä: Pistoke, M12x1, 5-napainen 3 Läpivirtausanturi,

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW ASENNUSOPAS 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Sisällys Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ 1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin.

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot