Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille"

Transkriptio

1 Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Käyttöoppaan tiivistelmä Johdanto Tämän dokumentaation tarkoitus Käyttöopas on lyhyt yhteenveto tärkeistä ominaisuuksista, toiminnoista ja turvallisuustiedoista. Se sisältää kaikki tarvittavat tiedot kaasukromatografin turvallista käyttöä varten. Käyttäjän vastuulla on lukea ohjeet huolellisesti ennen kokoamista ja käynnistystä. Varmistuakseen laitteen oikeasta käsittelystä käyttäjän pitäisi tutustua kaasukromatografin käyttöperiaatteisiin. Käyttöopas on tarkoitettu henkilöille, jotka kokoavat kaasukromatografin mekaanisesti, suorittavat sen sähkökytkennät ja käynnistävät sen. Varmista kaasukromatografin optimaalinen käyttö lukemalla käyttöoppaan yksityiskohtainen, sähköinen versio. Käyttötarkoitus Kaasukromatografia käytetään erottamaan ja määrittämään komponentin rakenneosat kaasumuotoisissa näytteissä. Laitetta saa käyttää vain näissä ohjeissa määritettyihin tarkoituksiin. Laitteelle tehdyt muutokset, joita ei ole nimenomaisesti määritetty näissä ohjeissa, saavat siten aikaiseksi sovelluksen, joka ei ole tarkoitetun käytön mukainen. Tämänkaltaiset muutokset laitteeseen ovat ainoastaan käyttäjän vastuulla. Takuuta koskevia huomautuksia Ohjelmointikäsikirjan sisältöä ei saa tehdä minkään aikaisemman tai nykyisen sopimuksen, sitoumuksen tai laillisen suhteen osaksi tai muutokseksi. Kaikki Siemens AG -yhtiön velvoitteet on mainittu vastaavassa myyntisopimuksessa, jossa on myös täydelliset ja yksinomaisesti noudatettavat takuuehdot. Mitkään ohjelmointikäsikirjassa laiteversioihin liittyvät lauseet eivät muodosta uusia takuita tai muuta nykyisiä takuita. Sisältö kuvaa teknistä tilaa julkaisuhetkellä. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin jatkokehityksen mukaisesti. Siemens P2010 A5E , 10/

2 Turvallisuusohjeet Kaasukromatografi noudattaa sovellettavia turvallisuusstandardeja. Jos käsittelyohjeita ja turvallisuustietoja noudatetaan, laitteen käyttäminen ei vaaranna ihmisten terveyttä eikä aiheuta vahinkoja kiinteistölle. Turvallisuustiedot on ilmoitettu käyttöohjeissa ja käyttöoppaassa kaasukromatografissa kromatografin komponenteissa Vain asianmukaisesti pätevät henkilöt saavat olla laitteen kanssa tekemisissä. Laitetta käyttävien henkilöiden täytyy olla tietoisia kaikista näissä käyttöohjeissa kerrotuista vaaran aiheuttajista ja huoltotoiminnoista. Jotta laitteen käyttäminen olisi ongelmatonta ja turvallista, seuraavia määräyksiä on noudatettava: Kuljetus asianmukaisten toimenpiteiden mukaisesti Asianmukainen säilytys Asianmukainen asennus ja kokoonpano Huolellinen käyttö ja huolto Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi on noudatettava käyttöoppaan ohjeita. Vaaralliset kaasut Kaasukromatografin käyttöön vaaditaan useita kaasuja, jotka voivat aiheuttaa erityyppisiä vaaratilanteita. Kaasukromatografi saattaa tarvita kaasuja, jotka muodostavat ilman kanssa räjähtävän sekoituksen. Johdata kaikki poistokaasut, mukaan lukien hengityslaitteen kaasut, ulos kaasukromatografista ja pois paikasta, joka käyttää yhteistä johtoa. Huolehdi aina riittävästä tuuletuksesta antaessasi kaasuputken tyhjentyä, jos näytekaasu sisältää syövyttäviä tai myrkyllisiä komponentteja. VARO Korroosiovaara Kotelot ja putket kestävät liuottimia sekä heikkoja emäksiä ja happoja. Tarkasta kotelon ja putkien vastustuskyky käyttäessäsi laitetta olosuhteissa, joissa on vahvoja emäksiä tai happoja ja/tai joissa lämpötila on korkea. Vältetty liitosjohtojen korroosio ja vauriot, jotka aiheutuvat pysyvästä kosketuksesta seuraavien aineiden kanssa: typpihappo kloorivetyhappo rikkihiili etanoli metaanihappo mineraalitärpätti hydrauliikkaöljy isopropanoli 98 A5E , 10/2010

3 VARO Staattiselle sähkölle herkät laitteet Laite sisältää staattista sähköä huonosti kestäviä osia. Staattista sähköä huonosti kestävät laitteet saattavat tuhoutua sellaisten jännitteiden vaikutuksesta, jotka ovat ihmisen havaitsemattomissa. Tällaisia jännitteitä esiintyy välittömästi, kun komponenttia tai kokoonpanoa koskettaa henkilö, jota ei ole maadoitettu staattista sähköä vastaan. Ylijännityksen aiheuttamaa vauriota moduulille ei tavallisesti voi havaita välittömästi. Se saatetaan havaita vasta pitkän käytön jälkeen. Suojaustoimet staattista sähköpurkausta vastaan: Ennen moduulin parissa työskentelyä kehosta on purettava kaikki sähköstaattiset lataukset esimerkiksi koskettamalla maadoitettua esinettä. Käytettävät laitteet ja työkalut eivät saa sisältää staattista latausta. Irrota verkkoliitäntä ja akku aina ennen moduulien asentamista tai siirtämistä. Pidä moduuleista kiinni vain niiden reunoista äläkä kosketa tappeja tai painettuja johtimia. Pätevät henkilöt VARO Pätevät henkilöt Vain pätevät henkilöt saavat asentaa ja käyttää prosessikaasukromatografia. Mikäli käyttöohjeita ei tunneta tai niitä ei ole olemassa, kaikki Siemens AG -yhtiölle annetut vastuuvaatimukset raukeavat. Siksi on suositeltavaa, että omistajat pyytävät käyttöhenkilökunnalta vahvistuksen ohjeiden vastaanottamisesta kirjallisena. Pätevät henkilöt tietävät, kuinka tuote asennetaan, kootaan ja otetaan käyttöön ja kuinka sitä käytetään. Ihmisillä on seuraavat pätevyydet: Heillä on valtuudet käyttää ja huoltaa laitteita ja järjestelmiä sähköpiirien, korkeapainelaitteiden, syövyttävien aineiden ja vaarallisten laitteiden turvallisuussääntöjen mukaisesti, ja he ovat saaneet koulutuksen tai opastuksen näihin tehtäviin. Räjähdysturvalliset laitteet: Heillä on valtuutus suorittaa toimenpiteitä vaarallisten järjestelmien sähköpiireille ja he ovat saaneet koulutuksen tai opastuksen tähän. Heidät on koulutettu tai opastettu asianmukaisten turvallisuuslaitteiden huoltoon ja käyttöön turvallisuussääntöjen mukaisesti. A5E , 10/

4 Yleiset räjähdyssuojausdirektiivit Sähkölaitteiden asennusta ja käyttöä mahdollisesti räjähtäviin atmosfääreihin säädellään direktiivillä RL 99/92/EU (ATEX 137). Direktiivi viittaa yleisesti tunnettuihin prosessitekniikan säädöksiin. Räjähdyssuojauksen peruuttaminen Räjähdysturvallisen kaasukromatografin koeraportti koskee vain alkuperäistä kokoonpanoa, kytkentää ja asennusta Siemens AG -yhtiön kytkentä- ja johdotussuunnitelman mukaisesti. Yhden tai useamman komponentin vaihtaminen mitätöi laitteen räjähdyssuojauksen. Ehdot Laitteen käytölle ja asennukselle määritetty testitodistus ja kaikki lisäykset sisältävät kaikki ehdot ja säädökset. MicroSAM (7KQ3101) Räjähdysvaara Laite on suunniteltu tulenarkojen ja syttymättömien, kaasumaisten aineiden analysointiin. Apukaasuina käytetään vetyä ja jalokaasuja. Näytteiden happipitoisuus saa olla korkeintaan 2 %, kun tulenarkoja kaasuja analysoidaan tai vetyä käytetään kantajakaasuna. Enintään 21-prosenttista happea ja 1,1 baarin (110 kpa) painetta saa käyttää vain, jos käyttöön otetaan ylimääräinen rakenteellinen räjähdyksensuojaustoimenpide, esim. liekinestimen asentaminen prosessin kytkennän ja kaasukromatografin väliin. Enintään 21-prosenttista happea ja 1,1 baarin (110 kpa) painetta ei saa käyttää räjähtävien sekoitusten kanssa normaalissa käytössä. Seuraavia näytteen ja apukaasun painerajoituksia täytyy ehdottomasti noudattaa: näytekaasu 1.6 bar (160 kpa) absoluuttinen paine apukaasu 8 bar (800 kpa) absoluuttinen paine Jos tulenarat kaasut on kytketty > 1,1 baarin (110 kpa) paineella, kromatografi ja kaasuputki täytyy tyhjentää prosessikaasulla ennen analyysia. Jopa hapettomissa (asetyleeni ja etyleenioksidi) analyysioloissa räjähtäviä, tulenarkoja kaasuja saa olla analysoiduissa sekoituksissa vain pitoisuuksina, jotka eivät ole kriittisiä turvallisuuteen liittyvälle tekniikalle. Asetyleeniä ja etyleenioksia saa olla enintään 100-prosenttisina pitoisuuksina. Sallittu ulkoilman lämpötilan vaihteluväli on C. Jatkuvan toiminnon lämpötilan vaihteluväli on C. 100 A5E , 10/2010

5 SITRANS CV (7KQ3105) Räjähdysvaara Jos kaasukromatografi otetaan käyttöön räjähtävää kaasuseosta sisältävissä ympäristöissä, räjähdyssuojausdirektiivejä on noudatettava. Jos tulenarat kaasut on kytketty 1,1 baarin paineella, huuhtele kaasukromatografi ja kaasun syöttöjohdot jalokaasulla ennen päälle kytkemistä. Kytke kaasukromatografi huollon aikana pois päältä heti, kun ilmakehän ilmaa pääsee sisään; toisin sanoen, kun laite avataan. kun kaasuputkia ja näytekaasuputkia käsitellään. Huuhtele kaasuputket uudelleen jalokaasulla, ennen kuin kytket laitteet päälle huollon jälkeen. Jos kuljetat tietokoneen tai kannettavan tietokoneen räjähdysvyöhykkeen läpi ja/tai haluat avata kromatografin vyöhykkeessä 1, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Yksityiskohtaisen käyttöoppaan ohjeiden noudattaminen on oleellista. Tapaustutkimukset Taulukko 1 Räjähdyssuojauksen tapausesimerkit Tap ausn ro Happipitoi suus normaalik äytössä Hapen lyhytaikain en pitoisuus (ei normaalikä ytössä) Sallitut kantajak aasut % % H2, He, N2, Ar % % H2, He, N2, Ar % % H2, He, N2, Ar % % He, N2, Ar x = koskee tuotetta Näytepaine (absoluuttinen) Ulkoinen liekinestin 1,0... 1,6 bar Ei pakollinen 1,0... 1,6 bar Ei tarpeellinen 1,0... 1,1 bar Pakollinen 1, bar Ei tarpeellinen Aineet, jotka ovat räjähtäviä hapen puuttuess a Ei sallittu Ei sallittu; poikkeuks ena enintään 100- prosenttin en asetyleeni ja etyleeniok sidi Prosessiai nevyöhyke x Ei räjähtävä Vyöhyke 1 Vyöhyke 0 MicroSAM (7KQ3101) Ei sallittu Vyöhyke 1 x x x x SITRANS CV (7KQ3105) x Räjähdyssuojauksen tunnistus Kaasukromatografin kotelo on liekinkestävä. Kotelo vastustaa sisäistä räjähdyspainetta liekinkestävän koteloinnin avulla. Kaasukromatografin kotelossa on arvokilpi, joka ilmaisee räjähdyssuojauksen. Laite on hyväksytty näytekaasuille, joiden tulopaine (absoluuttinen) on 1,6 baaria (160 kpa) ATEX II 2 G Ex d IIC T4 - direktiivin mukaan. A5E , 10/

6 Julkaistun version peruslaite ja liittyvä räjähdyssuojaus Julkaistun version peruslaite ja liittyvä räjähdyssuojaus Julkaistun version peruslaite Peruslaitteen uudet ominaisuudet Suojaus räjähdystä vastaan AS 08 Aktiivinen annostelu, ATEX II 2 G EEx d IIC T4 käyttöjännitteen vaihteluväli laajennettu: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V). FM Luokka I, Jaos 1, Ryhmät A, B, C, D T4 Luokka I, Vyöhyke 1, Ryhmä IIC T4 CSA Luokka I, Jaos 1, Ryhmät B, C, D T4 AS 09 AS 10 elive-injektio: Viidennen magneettiventtiilin käyttöönotto, mikrokalvoventtiilin muunnos 3. muokattu lämpötilan säätöjärjestelmä (lämpötilasuojattu malli) 4. muokattu lämpötilan säätöjärjestelmä (lämpötilasuojattu malli) Koteloinnin tyyppi 4X ATEX II 2 G EEx d IIC T4 FM Luokka I, Jaos 1, Ryhmät A, B, C, D T4 Luokka I, Vyöhyke 1, Ryhmä IIC T4 CSA Luokka I, Jaos 1, Ryhmät B, C, D T4 Koteloinnin tyyppi 4X ATEX II 2G Ex d IIC T4 Gb DMT 03 ATEX E 069 X CSA LUOKKA I, JAOS 1, RYHMÄT A, B, C, D T 4 LUOKKA I, VYÖHYKE 1, RYHMÄT IIC T4 KOTELOINNIN TYYPPI 4X / IP65 Räjähdyssuojaussertifikaatti Lisäosat ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Lisäosa 1 3 FM Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2005/12/14 CSA Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Lisäosa 1 3 FM Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2005/12/14 CSA Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Lisäosa 1 4 FM-sertifikaatti mitätöity CSA Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2009/11/ A5E , 10/2010

7 Kokoonpano/asennus/kiinnitys Noudata maassasi sovellettavaa testaussertifikaattia, määräyksiä ja lakeja kytkennän, kokoonpanon ja käytön osalta. Näitä ovat esimerkiksi Kansallinen sähkökoodi (NEC - NFPA 70) (USA) Kanadan sähkökoodi (CEC) (Kanada) käyttövarmuussäädös (Saksa) Vaarallisia alueita koskevia lisämääräyksiä ovat mm. seuraavat: IEC (kansainvälinen) EN (EU) Käyttöpaikassa noudatettavat vaatimukset Räjähdysvaara Kytke vain liittimet ja sulje laite vain, kun se on irrotettu virtalähteestä. Käynnistä laite vain, kun se on kytketty oikein ja kotelo on suljettu. Käytä räjähdysvaarattomissa tiloissa Tee Ex-merkistä pysyvästi ei-luettava, jos laitetta käytetään räjähdysvaarattomissa tiloissa. Seuraavat olosuhteet on huomioitava: sallittu ympäristön lämpötila C suurin sallittu suhteellinen kosteus 90 % 24 V DC käyttöjännite käytä asianmukaista ukkossuojauslaitetta maadoitus on voitava suorittaa käytä kaasukytkentöjä ja noudata kaasun puhtausvaatimuksia kussakin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla suojaa suoralta auringonpaisteelta silloinkin, kun aurinko on matalalla Kiinnitystä koskevat vaatimukset: Seuraavat seikat ovat oleellisia kiinnitykseen liittyen: Kaasuputket, näyteputket, poistokaasuputket Virtakytkin, johtosulake, virtakaapeli Samapotentiaalinen sidoskaapeli Kuivasuodatin kantajakaasulle, jos sovellettavissa Tiedonsiirtokaapeli VARO Älä irrota letkun tulppaa ennen käynnistystä. Jätä letkun tulpat kaasun tuloliitäntöihin kunnes käynnistät kromatografin. Tarkasta kaasuputkien virheetön toiminta ennen kromatografin kytkemistä! Kaasukytkentä numero 8 ei saa olla liitettynä poistokaasuputkeen ja sen on oltava suljettu sulkutulpalla. A5E , 10/

8 VARO Lämmönjohtavuusilmaisimien tuhoutuminen Käytä vain laitteen dokumentaatiossa määritettyä kantajakaasua! Ellei näin tehdä, lämmönjohtavuusilmaisimet voivat tuhoutua. Älä käytä lämmönjohtavuusilmaisimia, joiden siltajännite on korkeampi kuin käyttökohdetiedoissa on määritetty. Siltajännitteet täytyy olla optimoitu pienimpiin sallittuihin arvoihin, jotta lämmönjohtavuusilmaisimet kestävät mahdollisimman pitkään. Suurin sallittu siltavirta on 70 mw heliumille. Kiinnitys Kaasukromatografi toimitetaan paikalla koottuna metallijalustaan. Laite on kiinnitetty varmasti neljällä ruuvilla neljän metallijalustan reiän läpi. kiinnitetty varmasti kahdella ruuvilla kahden pitkänomaisen metallijalustan reiän kautta helpon irrottamisen mahdollistamiseksi. HUOMIO Huomioi oikea kiinnitysasento Kromatografi täytyy aina kiinnittää vaakasuorasti analysointiyksikköön sen yläosassa. Kun se on kiinnitetty oikein, teknisten tietojen oikeellisuus on taattu ja tarkastusluukussa oleva teksti on mahdollista lukea. Jos haluat kiinnittää kromatografin toisenlaiseen asentoon, ota ensin yhteyttä Siemens AG -yhtiön huoltohenkilökuntaan Kuva 1 Kaasukromatografin kiinnitys 104 A5E , 10/2010

9 Virheellinen purkaminen Virheellinen purkaminen Virheellisestä purkamisesta voi aiheutua seuraavaa: - sähköiskun aiheuttama loukkaantuminen - ilmaantuneen väliaineen aiheuttama vaara kytketyssä tilassa - räjähdysvaara vaarallisella alueella Oikeanlainen purkaminen suoritetaan seuraavasti: varmista ennen työn aloittamista, että kaikki fyysiset muuttujat, kuten paine, lämpötila, sähkö, jne. on kytketty pois päältä tai niiden arvo on harmiton. Jos kaasukromatografi sisältää vaarallista väliainetta, se täytyy tyhjentää ennen purkamista. Varmista, ettei ympäristölle vaarallisia aineita pääse vapautumaan. Varmista loput liitännät niin, ettei vaurioita voi syntyä, jos prosessi käynnistetään tahattomasti. A5E , 10/

10 Kytkeminen Kaasuliitännät Kaasuputket Kaasuputket on tehty ruostumattomasta teräksestä, halkaisija 3 mm (1/8''). Käytä vain erittäin puhtaita kaasuputkia, jotka soveltuvat kromatografiaan. Kytke kaasuputket kaasukromatografiin putkikaavion mukaisesti. Kytke kaikkien kaasun tuloliitäntöjen pysäytysventtiili vastasuuntaan kromatografiin. Kaasukromatografin kaasuliitännät Kaikki kaasun tulo- ja lähtöliitännät: Swagelok 1/8''. Kaasun tulo- ja lähtöliitännät on numeroitu Kuva 2 Kaasuliitännät Numero Kuvaus Huomautus 1 Analysointiyksikön lähtö Lämmitetty 2 Analysointiyksikön lähtö Lämmitetty 3 Näyte Lämmitetty 4 Näyte Lämmitetty 5 Kantajakaasun tuloliitäntä Ei lämmitetty 6 Lähtöliitäntä pneumaattisista liittimistä Ei lämmitetty 7 Magneettiventtiilien ja EPC-virtauskytkentöjen säätöaineen purku Ei lämmitetty 8 Varattu Lämmittämätön, suljettu Ohje Kaikki laitekohtaiset putki- ja johdotuskaaviot toimitetaan laitteen kanssa tilauksen mukaisesti. HUOMIO Jos kotelon ja kiinnitysjalustan välisiä paikalla koottuja kaasuputkia lyhennetään, kaasukromatografin räjähdyssuojaus mitätöityy. 106 A5E , 10/2010

11 Numero Kuvaus Huomautus VARO Älä irrota adaptereita Suodattimet on integroitu näytevirran ja kantajakaasun liitäntöihin. Kaasuliitäntöjen 3, 4 ja 5 adapterit sisältävät R60-suodattimen (Tilausnro C70211-A1677-C56), joka on painettu kierteelliseen kanteen ja jota ei saa irrottaa. Näyteputket Kiinnitä näytteen valmistelulaite mahdollisimman lähelle kromatografia, jotta liitosputket ovat lyhyet. Kromatografiin johtavan näyteputken täytyy olla alaspäin kalteva. HUOMIO Mikrokalvoventtiilin suodatin Mikrokalvoventtiilien käyttöikä lyhenee, jos näytteessä on hiukkasia. Tällaisessa tapauksessa suodatin on pakollinen näytteen valmistelulaitteen osa. On suositeltavaa käyttää suodatinta, jonka erotteluaste kaasumaisten näytteiden 1.0 μm:n hiukkasille on 99,99 %. Siemens AG:n näytteen valmistelulaite sisältää tällaiset suodattimet. Poistokaasuputket Kaikki poistokaasuputket täytyy asentaa kaasukromatografista yhteiseen johtoon. Yksittäisten poistokaasuputkien on oltava alaspäin kaltevia suhteessa yhteiseen johtoon. Niiden halkaisija ei saa pienentyä. Yleisen poistokaasuputken materiaali Ruostumaton teräsputkisto: Sisähalkaisija vähintään 12 mm (1/2") Hitsatuilla kannoilla ja kierteisillä kansilla Kaltevuus vähintään 10 %. A5E , 10/

12 Hengityslaite Hengityslaitetta käytetään paineentasaukseen käytön aikana. Paineentasausta vaaditaan käytön aikana tapahtuvien lämpötilavaihtelujen vuoksi. 1 Kuva 3 Hengityslaitteen välikappale Hengityslaite Älä sulje hengityslaitetta Varmista, että hengityslaitetta ei suljeta käytön aikana, muuten: paineentasausta ei enää suoriteta. ex-suojausta ei enää voida taata. Kotelointiluokka IP65 taataan vain, jos putkisto kytketään 1-päihin huoneessa, jossa ei ole räiskyvää vettä eikä pölyä. VAARA Purkautuneiden kaasujen aiheuttama räjähdysvaara Vian ilmetessä kaikki kromatografiin syötetyt kaasut voidaan poistaa hengityslaitteen liitimen tai kytketyn johdon kautta (myös näytteet ja kantajakaasuna käytetty vety). Tällaisissa tapauksissa henkilökunta, laitteet ja ympäristö ovat vaaralle alttiina! Ryhdy siksi asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän välttämiseksi! Älä koskaan kytke hengityslaitteen liitintä poistokaasujärjestelmään! 108 A5E , 10/2010

13 Sähköliitännät Tiedonsiirtokaapelin asentaminen Kaapelin tyyppi Siemens AG suosittelee kierrettyjä parijohtoja, 0,14 mm 2 (AWG 26). VARO Suojaus räjähdystä vastaan Kaikkien kaapeleiden on oltava kytkettynä jakokoteloon. Kaapelin väri Kuvaus Huomautus Asentaminen hubin kanssa 1) Asentaminen ilman hubia 2) Violetti RS232 RxD / RS485 B+ Musta RS232 TxD / RS485 A- Harmaa/vaaleanpu RS232-/RS485-kilpi nainen Punainen/sininen RS232 / RS485 GND Ruskea/vihreä Ethernet 10BaseT TX+ Ethernet-kaapeli: Oranssi/valkoinen valkoinen/vihreä Ethernet 10BaseT TX+ Ethernet-kaapeli: oranssi valkoinen/keltainen Ethernet 10BaseT RX+ Ethernet-kaapeli: vihreä/valkoinen keltainen/ruskea Ethernet 10BaseT RX- Ethernet-kaapeli: vihreä Ethernet-kaapeli: vihreä/valkoinen Ethernet-kaapeli: vihreä Ethernet-kaapeli: oranssi/valkoinen Ethernet-kaapeli: oranssi 1) Standardi EIA/TIA-T568A siirto 2) Standardi EIA/TIA-T568B siirto Samapotentiaalinen sidoskaapeli/maadoitus Räjähdysturvalliselle kaasukromatografille vaaditaan samapotentiaalinen sidoskaapeli riippumatta paikallisista asennusohjeista. Siksi kromatografin kotelo täytyy maadoittaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden vuoksi. Toimenpide 1. Kytke maadoitusruuvit (merkki ) kromatografin alaosan oikealla puolella olevaan keskusmaadoituskohtaan. Sallittavat kaapelin leikkaus on 2,5 mm 2-6 mm On oleellista käyttää pultin aluslevyä kaapelikengän ja kotelon välissä. Kytkentä täytyy tehdä seuraavassa järjestyksessä: Kotelo Pultin aluslevy Kaapelikenkä Aluslevy M6-ruuvi Ukkossuojaus On suositeltavaa asentaa asianmukainen ukkossuojauslaite henkilöstön ja laitteiden suojaamiseksi! A5E , 10/

14 Virtakytkin ja sulake Kaasukromatografissa ei ole virtakytkintä. Asenna siksi ulkoinen virtakytkin, jonka vähimmäiskapasiteetti on 2,5 A, ja hidas 2,5 A:n sulake. Ohje Kiinnitä virtakytkin niin, että se on valmiina käytettäväksi toiminnan aikana. Virtakaapelin kiinnittäminen Kromatografin mukana toimitetaan 4-metrinen kaapeli. Kaapelin halkaisija on 18 mm. Kytke kaikki virtalähteen kaapelit seuraavan taulukon mukaisesti, koska yksi kaapeli ei ole riittävä suurimmalle sallitulle virralle. Kaapeli täytyy reitittää turvallisesti ja liittää jakokoteloon, jossa on hyväksytty suojaus. Asianmukainen kaapelin kansi: M32 liitäntäalueilla mm. Kaapelin väri Kuvaus Valkoinen +24 V DC Ruskea +24 V DC Vihreä +24 V DC Keltainen +24 V DC Harmaa GND 24 V DC Vaaleanpunainen GND 24 V DC Sininen GND 24 V DC Punainen GND 24 V DC Musta Sallittu kaapelin pituus Kromatografin virtalähteen täytyy olla malliin AS07 asti: 24 V DC ( %) mallista AS08 alkaen: 24 V DC (18, ,2 V) Jos virtalähteen jännite on täsmälleen 24 V DC ja kytkettynä on ainoastaan yksi kromatografi, seuraavat kaapelin pituudet ovat sallittuja virtalähteen ja kromatografin välillä, riippuen kaapelin leikkauksesta (etäisyys = puolet kaapelin pituudesta): Kaapelin leikkaus Etäisyys 1,5 mm 2 40 m 2,5 mm 2 70 m 4,0 mm m 6,0 mm m 10,0 mm m 16,0 mm m 110 A5E , 10/2010

15 Digitaaliset lähtö- ja tuloliitännät MicroSAM (7KQ3101) Seuraavaa taulukkoa sovelletaan laitteille versiosta 4 lähtien. Kaapelin väri Kuvaus Käyttö Huomautus Piirikaavio Valkoinen/harmaa Digitaalinen tulo 1+ Näytteen virtaus, 24 V DC = OK, 0 V = liian alhainen Harmaa/ruskea Digitaalinen tulo 2+ Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Valkoinen/ punainen Digitaalinen tulo 3+ tai SSSI* SCL-Rx Ruskea/punainen Digitaalinen tulo 4+ tai SSSI* SCL-Rx Ruskea/sininen Valkoinen/sininen Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Digitaalinen lähtö 1+ Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Digitaalinen lähtö 2+ Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Digitaalinen lähtö 3+ tai SSSI* SCL-Tx Digitaalinen lähtö 4+ tai SSSI* SCL-Tx Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa 24 V DC optoyhdistimeen Toinen liitäntä +24 V DC:hen Relekosketin 0.5 A / 100 V / 10 W Toinen liitäntä +24 V DC:hen * SSSI-merkit on saatavilla laitteista julkaisuversiosta 10 alkaen. Merkkejä käytetään esimerkiksi IO-jatkeen kytkemiseen (tilausnro A5E ). Katso lisätietoja IO-jatkeen dokumentoinnista. Jos SSSI:tä ei käytetä, johdot ovat käytettävissä niiden alkuperäiseen toimintoon kuten digitaaliset tulo- ja lähtöliitännät. Arc-estodiodi induktiivisilla kuormilla Jos kytket induktiivisia kuormia (esim. venttiileitä) digitaalisille lähdöille, arc-estodiodit täytyy kytkeä rinnakkaisesti. Kaapelin tyyppi Siemens AG suosittelee kierrettyjä parijohtoja, 0,14 mm 2 (AWG 26). Valkoinen/vaaleanpunainen Vaaleanpunainen/ ruskea SITRANS CV (7KQ3105) Kaapelin väri Kuvaus Käyttö Huomautus Piirikaavio Valkoinen/harmaa Digitaalinen tulo 1+ Näytteen virtaus, 24 V DC = OK, 0 V = liian alhainen 24 V optoyhdistimeen Toinen liitäntä +24 V:iin Harmaa/ruskea Digitaalinen tulo 2+ Tuntia synkronointi Valkoinen/punainen Digitaalinen tulo 3+ Tarkistus Ruskea/punainen Digitaalinen tulo 4+ Kalibrointipyynnöt Ruskea/sininen Digitaalinen lähtö 1+ Kalibrointinäyte Relekosketin Valkoinen/sininen Digitaalinen lähtö 2+ Näyte 1 0,5 A / 100 V / 10 W Valkoinen/vaaleanpunainen Digitaalinen lähtö 3+ Näyte 2 Toinen liitäntä +24 V:iin Vaaleanpunainen/ Digitaalinen lähtö 4+ Näyte 3 ruskea Arc-estodiodi induktiivisilla kuormilla Jos kytket induktiivisia kuormia (esim. venttiileitä) digitaalisille lähdöille, arc-estodiodit täytyy kytkeä rinnakkaisesti. A5E , 10/

16 Kaapelin tyyppi Siemens AG suosittelee kierrettyjä parijohtoja, 0,14 mm 2, suojattu, AWG 26. HMI-laitteen kytkeminen Kaasukromatografia käytetään tietokoneella tai kannettavalla tietokoneella. Suojaus räjähdystä vastaan Jos kuljetat tietokoneen tai kannettavan tietokoneen räjähdysvyöhykkeen läpi, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Kaasukromatografin avaaminen vaarallisella alueella virtakytkin päällä on sallittua vain, jos sinulla on tulenkäsittelysertifikaatti. Kytke tietokoneen Ethernet-portti kaasukromatografin vastaaviin johtoihin (katso taulukko Tiedonsiirtokaapelin asentaminen (Sivu 109)). Käyttöönotto Käyttöönotto Seuraavissa ohjeissa on toimenpiteet laitteen käynnistämiselle ja sammuttamiselle. Turvallisuusnäkökohdat täytyy ottaa huomioon. VARO Noudata käyttöönottojärjestystä! Suorita kaikki työt näissä ohjeissa esitetyssä järjestyksessä, jotta kaasukromatografin vaurioitumiselta vältytään. Toimenpide 1. Kaasuputkien kytkeminen (Sivu 113) 2. Kantajakaasun aktivointi (Sivu 113) 3. Kromatografin kytkeminen (Sivu 113) 4. Tietokoneen käyttöohjelmiston käynnistys (Sivu 113) 5. Näytekaasun aktivointi (Sivu 113) Räjähdysvaara Jos kaasukromatografi otetaan käyttöön räjähtävää kaasuseosta sisältävissä ympäristöissä, räjähdyssuojausdirektiivejä on noudatettava. Kytke korjauksen ja huollon aikana kaasukromatografi pois päältä heti, kun ilmakehän ilmaa pääsee sisään toisin sanoen, kun laite avataan. kun kaasuputkia ja näytekaasuputkia käsitellään. Irrota myös muut energialähteet, esim. Ethernet ja Modbus, jos niillä ei ole asianmukaista räjähdyksenkestävää rakennetta. Jos kuljetat tietokoneen tai kannettavan tietokoneen räjähdysvyöhykkeen läpi ja/tai haluat avata kromatografin vyöhykkeessä 1, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Osan Turvallisuusohjeet (Sivu 98) ohjeiden noudattaminen on oleellista. 112 A5E , 10/2010

17 Kaasuputkien kytkeminen Toimenpide 1. Irrota letkun tulpat kromatografin kaasun tulo- ja lähtöliitännöistä "1" - "7". 2. Yhdistä poisto- ja kaasuputket putkikaavion mukaisesti. Kantajakaasun aktivointi Vaatimus Kaikki kaasuputket on kytkettyinä ja tiiviitä. Toimenpide Käännä kantajakaasun paine aina arvoon kpa asti. Kromatografin kytkeminen Vaatimus Ulkoisen virtakytkimen on oltava kiinnitetty ja kytketty osassa "Virtakytkin ja sulake (Sivu 110)" kuvatulla tavalla. Toimenpide Ulkoisen virtakytkimen kytkeminen päälle Vastaus näytöllä versioon 4 saakka: Vastaus LED-valot V DC syttyy. 2. Health Status oikealla ja Health Status vasemmalla syttyy. 3. Sample flow ja Maint.Reg. vilkkuvat yhtä aikaa, kunnes MicroSAM on valmis. 4. Heartbeat alkaa vilkkua, kun MicroSAM on valmis. 5. Failure syttyy, kunnes lämpötila ja paine ovat käyttöarvoissa ja kaikki hälytykset on kuitattu. 6. Ready syttyy päälle kytkemisen jälkeen, kun kromatografi on valmis. Vastaus näytöllä versiosta 5 lähtien: Kaasukromatografi käynnistyy. Viesti "Starting... " näkyy näytön tekstiruudussa. Kun laite on käynnistynyt, viesti katoaa. Tietokoneen käyttöohjelmiston käynnistys Jokaisella laitteella on erityinen käyttöohjelmisto. Aktivoi laite ja käynnistä ohjelmisto vastaavien käyttöohjeiden ja käyttöoppaan mukaisesti. Näytekaasun aktivointi Edellytys Kaikki kaasuputket on kytkettyinä ja tiiviitä. Toimenpide 1. Käännä näytekaasun paine absoluuttiseen paineeseen 160 kpa. 2. Mikäli sovellettavissa, käännä kalibrointikaasun paine absoluuttiseen paineeseen 160 kpa. A5E , 10/

18 Käytön direktiivit Kromatografin kytkeminen Kytke päälle ainoastaan laitteen virtakytkin, jos se on suljettu oikein. Avaa kotelo, kun virtalähde on pois päältä. Räjähdykset Jos avaat kotelon ennenaikaisesti, kaasukromatografin kuumat komponentit ja jäljellä olevat sähkölataukset voivat aiheuttaa räjähdyksiä. Laitteessa on vastaava tarra, joka sisältää nämä tiedot. Irrota laite virtalähteestä ennen kotelon avaamista vaarallisella alueella. On oleellista odottaa 65 minuuttia sen jälkeen, kun virtalähde on kytketty pois päältä. Tulenkäsittelysertifikaatti Saat vaihtaa akun vain, jos sinulla on tulenkäsittelysertifikaatti. Nämä ohjeet ovat sovellettavia huolimatta siitä, onko kaasukromatografi kytketty päälle vai pois päältä. Kotelon avaaminen, kun virtalähde on pois päältä. Diagnostiikkaliitin sijaitsee tilanäyttöpaneelissa. Sitä voi käyttää vain, kun kotelo on auki. Tulenkäsittelysertifikaatti Kotelon avaaminen vaarallisella alueella virtakytkin päällä on sallittua vain, jos sinulla on tulenkäsittelysertifikaatti. Komponenttien huolto ja korjaus Direktiivin noudattaminen Noudata direktiivin RL 99/92/EU (ATEX 137) säädöksiä, kun suoritat huoltoa ja korjauksia räjähdyssuojaukseen liittyville osille. 114 A5E , 10/2010

19 Sammuttaminen Räjähdysvaara Kytke korjauksen ja huollon aikana kaasukromatografit pois päältä heti, kun ilmakehän ilmaa pääsee sisään toisin sanoen, kun laite avataan. kun kaasuputkia ja näytekaasuputkia käsitellään. Huuhtele kaasuputket uudelleen jalokaasulla, ennen kuin kytket laitteet päälle korjauksen tai huollon jälkeen. Ohje Johdinpylväsjärjestelmä ja ilmaisin kontaminoituvat vähiten, jos kromatografi pysyy toiminnassa. Älä sammuta laitetta, jos järjestelmä on muuttumaton vain lyhyen aikaa, esim. 3 viikkoa. Kytke vain tulostuslaitteet pois päältä. Jos kaasukromatografi halutaan sammuttaa, Siemens AG suosittelee seuraavaa järjestystä: 1. Sammuta kaikki näytevirrat. 2. Kytke virtalähde pois päältä. 3. Anna laitteen jäähtyä 65 minuutin ajan. 4. Sammuta kantajakaasu 5. Jos kytket kaasukromatografin pois päältä pitkäksi aikaa, sulje kaikki lähtö- ja tuloliitännät varustukseen kuuluvilla sulkutulpilla. Tiivistäminen estää hapen tai veden tunkeutumisen johdinpylväisiin. Kunnossapito ja huolto Vaarallinen alue Jotta voit huoltaa kaasukromatografia vaarallisella alueella, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Jos avaat kotelon ennenaikaisesti, kaasukromatografin kuumat komponentit ja jäljellä olevat sähkölataukset voivat aiheuttaa räjähdyksiä. Laitteessa on vastaava varoitusmerkintä. Sen vuoksi on oleellista odottaa vähintään 65 minuuttia aina ennen kromatografin avaamista! Ainoastaan Siemensin huoltoteknikot tai muut valtuutetut henkilöt saavat suorittaa huolto- ja korjaustöitä. Lisätietoja on vastaavissa käyttöohjeissa. A5E , 10/

20 Tekniset tiedot Ilmasto-olosuhteet Sallittu ympäristön lämpötila C (uunin lämpötilasta riippuen) Sallittu säilytys/kuljetuslämpötila -30 C C Sallittu suhteellinen kosteus Maks. 90 % Suojaus pölyä ja kosteutta vastaan: EN / IEC direktiivien mukaan IP 65 NEMA 250 -direktiivin mukaan NEMA 4X Virtalähde Käyttöjännite Malliin AS08 asti: 24 V DC (+10% %) Mallista AS08 alkaen: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V). Ulkoinen sulake T 2,5 A Virrankulutus, tyypillinen 18 W Virrankulutus, enintään 60 W Mitat ja paino Mitat Paino Kiinnitys Asennus Etäisyys seinästä tai seuraavasta kromatografista Etäisyys katosta tai lattiasta Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC-häiriönsieto Voimalinjaperäinen häiriösignaali AC-jännitejohdoissa: IEC IEC IEC IEC Voimalinjaperäinen häiriösignaali signaalijohdoissa: IEC IEC IEC Staattisten sähköpurkausten häiriönsieto: IEC Häiriönsieto kentille: IEC Säteilyhäiriö: CISPR 11/EN x 300 x 220 (leveys x syvyys x korkeus mm) Noin 20 kg paaluun, putkeen tai seinään 300 mm 200 mm IEC : ja NAMUR NE 21 -direktiivien mukaisesti 2 kv Epäsymmetrinen/symmetrinen 2 kv/1 kv 10 V läpäissyt 1 kv Epäsymmetrinen/symmetrinen 1 kv/0,5 kv 10 V Ilma/kosketin 8 kv 10 V/m Luokka B (jännitteisten laitteiden asennus) 116 A5E , 10/2010

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Koodiavain. KOKO 6 20 mm

Koodiavain. KOKO 6 20 mm Sähköohjatut venttiilit Ympäristön lämpötila: -20... +0 C Väliaineen lämpötila: maks. +0 C Väliaine: 0 ì m suodatettu ilma ja neutraalit kaasut, Väliaine: voitelulla tai ilman Rakenne: karaventtiili Runko:

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

VESIMITTARIN ASENTAMINEN

VESIMITTARIN ASENTAMINEN VESIMITTARIN ASENTAMINEN Helppoa ja vaivatonta! Ei vaadi aiempaa kokemusta sähköliitännöistä Tarvitset vain perustyökalut VILKASE.FI ASENNUSOHJE..0 (.) VILKASEetälukulaite (.) Pulssikaapeli (.) Antenni

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE AITO VERKKO 6kW 907228 AITO VERKKO 9kW 907229 1. SÄHKÖKIUASPAKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke. Luetteloesite Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke 3 Moninapapistoke D-Sub (44-napainen) Moninapapistoke (44-napainen) high density Liitin,

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot