Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Tiiviit käyttöohjeet räjähdysturvallisille laitteille"

Transkriptio

1 Prosessikaasukromatografia MicroSAM ja SITRANS CV Käyttöoppaan tiivistelmä Johdanto Tämän dokumentaation tarkoitus Käyttöopas on lyhyt yhteenveto tärkeistä ominaisuuksista, toiminnoista ja turvallisuustiedoista. Se sisältää kaikki tarvittavat tiedot kaasukromatografin turvallista käyttöä varten. Käyttäjän vastuulla on lukea ohjeet huolellisesti ennen kokoamista ja käynnistystä. Varmistuakseen laitteen oikeasta käsittelystä käyttäjän pitäisi tutustua kaasukromatografin käyttöperiaatteisiin. Käyttöopas on tarkoitettu henkilöille, jotka kokoavat kaasukromatografin mekaanisesti, suorittavat sen sähkökytkennät ja käynnistävät sen. Varmista kaasukromatografin optimaalinen käyttö lukemalla käyttöoppaan yksityiskohtainen, sähköinen versio. Käyttötarkoitus Kaasukromatografia käytetään erottamaan ja määrittämään komponentin rakenneosat kaasumuotoisissa näytteissä. Laitetta saa käyttää vain näissä ohjeissa määritettyihin tarkoituksiin. Laitteelle tehdyt muutokset, joita ei ole nimenomaisesti määritetty näissä ohjeissa, saavat siten aikaiseksi sovelluksen, joka ei ole tarkoitetun käytön mukainen. Tämänkaltaiset muutokset laitteeseen ovat ainoastaan käyttäjän vastuulla. Takuuta koskevia huomautuksia Ohjelmointikäsikirjan sisältöä ei saa tehdä minkään aikaisemman tai nykyisen sopimuksen, sitoumuksen tai laillisen suhteen osaksi tai muutokseksi. Kaikki Siemens AG -yhtiön velvoitteet on mainittu vastaavassa myyntisopimuksessa, jossa on myös täydelliset ja yksinomaisesti noudatettavat takuuehdot. Mitkään ohjelmointikäsikirjassa laiteversioihin liittyvät lauseet eivät muodosta uusia takuita tai muuta nykyisiä takuita. Sisältö kuvaa teknistä tilaa julkaisuhetkellä. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin jatkokehityksen mukaisesti. Siemens P2010 A5E , 10/

2 Turvallisuusohjeet Kaasukromatografi noudattaa sovellettavia turvallisuusstandardeja. Jos käsittelyohjeita ja turvallisuustietoja noudatetaan, laitteen käyttäminen ei vaaranna ihmisten terveyttä eikä aiheuta vahinkoja kiinteistölle. Turvallisuustiedot on ilmoitettu käyttöohjeissa ja käyttöoppaassa kaasukromatografissa kromatografin komponenteissa Vain asianmukaisesti pätevät henkilöt saavat olla laitteen kanssa tekemisissä. Laitetta käyttävien henkilöiden täytyy olla tietoisia kaikista näissä käyttöohjeissa kerrotuista vaaran aiheuttajista ja huoltotoiminnoista. Jotta laitteen käyttäminen olisi ongelmatonta ja turvallista, seuraavia määräyksiä on noudatettava: Kuljetus asianmukaisten toimenpiteiden mukaisesti Asianmukainen säilytys Asianmukainen asennus ja kokoonpano Huolellinen käyttö ja huolto Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi on noudatettava käyttöoppaan ohjeita. Vaaralliset kaasut Kaasukromatografin käyttöön vaaditaan useita kaasuja, jotka voivat aiheuttaa erityyppisiä vaaratilanteita. Kaasukromatografi saattaa tarvita kaasuja, jotka muodostavat ilman kanssa räjähtävän sekoituksen. Johdata kaikki poistokaasut, mukaan lukien hengityslaitteen kaasut, ulos kaasukromatografista ja pois paikasta, joka käyttää yhteistä johtoa. Huolehdi aina riittävästä tuuletuksesta antaessasi kaasuputken tyhjentyä, jos näytekaasu sisältää syövyttäviä tai myrkyllisiä komponentteja. VARO Korroosiovaara Kotelot ja putket kestävät liuottimia sekä heikkoja emäksiä ja happoja. Tarkasta kotelon ja putkien vastustuskyky käyttäessäsi laitetta olosuhteissa, joissa on vahvoja emäksiä tai happoja ja/tai joissa lämpötila on korkea. Vältetty liitosjohtojen korroosio ja vauriot, jotka aiheutuvat pysyvästä kosketuksesta seuraavien aineiden kanssa: typpihappo kloorivetyhappo rikkihiili etanoli metaanihappo mineraalitärpätti hydrauliikkaöljy isopropanoli 98 A5E , 10/2010

3 VARO Staattiselle sähkölle herkät laitteet Laite sisältää staattista sähköä huonosti kestäviä osia. Staattista sähköä huonosti kestävät laitteet saattavat tuhoutua sellaisten jännitteiden vaikutuksesta, jotka ovat ihmisen havaitsemattomissa. Tällaisia jännitteitä esiintyy välittömästi, kun komponenttia tai kokoonpanoa koskettaa henkilö, jota ei ole maadoitettu staattista sähköä vastaan. Ylijännityksen aiheuttamaa vauriota moduulille ei tavallisesti voi havaita välittömästi. Se saatetaan havaita vasta pitkän käytön jälkeen. Suojaustoimet staattista sähköpurkausta vastaan: Ennen moduulin parissa työskentelyä kehosta on purettava kaikki sähköstaattiset lataukset esimerkiksi koskettamalla maadoitettua esinettä. Käytettävät laitteet ja työkalut eivät saa sisältää staattista latausta. Irrota verkkoliitäntä ja akku aina ennen moduulien asentamista tai siirtämistä. Pidä moduuleista kiinni vain niiden reunoista äläkä kosketa tappeja tai painettuja johtimia. Pätevät henkilöt VARO Pätevät henkilöt Vain pätevät henkilöt saavat asentaa ja käyttää prosessikaasukromatografia. Mikäli käyttöohjeita ei tunneta tai niitä ei ole olemassa, kaikki Siemens AG -yhtiölle annetut vastuuvaatimukset raukeavat. Siksi on suositeltavaa, että omistajat pyytävät käyttöhenkilökunnalta vahvistuksen ohjeiden vastaanottamisesta kirjallisena. Pätevät henkilöt tietävät, kuinka tuote asennetaan, kootaan ja otetaan käyttöön ja kuinka sitä käytetään. Ihmisillä on seuraavat pätevyydet: Heillä on valtuudet käyttää ja huoltaa laitteita ja järjestelmiä sähköpiirien, korkeapainelaitteiden, syövyttävien aineiden ja vaarallisten laitteiden turvallisuussääntöjen mukaisesti, ja he ovat saaneet koulutuksen tai opastuksen näihin tehtäviin. Räjähdysturvalliset laitteet: Heillä on valtuutus suorittaa toimenpiteitä vaarallisten järjestelmien sähköpiireille ja he ovat saaneet koulutuksen tai opastuksen tähän. Heidät on koulutettu tai opastettu asianmukaisten turvallisuuslaitteiden huoltoon ja käyttöön turvallisuussääntöjen mukaisesti. A5E , 10/

4 Yleiset räjähdyssuojausdirektiivit Sähkölaitteiden asennusta ja käyttöä mahdollisesti räjähtäviin atmosfääreihin säädellään direktiivillä RL 99/92/EU (ATEX 137). Direktiivi viittaa yleisesti tunnettuihin prosessitekniikan säädöksiin. Räjähdyssuojauksen peruuttaminen Räjähdysturvallisen kaasukromatografin koeraportti koskee vain alkuperäistä kokoonpanoa, kytkentää ja asennusta Siemens AG -yhtiön kytkentä- ja johdotussuunnitelman mukaisesti. Yhden tai useamman komponentin vaihtaminen mitätöi laitteen räjähdyssuojauksen. Ehdot Laitteen käytölle ja asennukselle määritetty testitodistus ja kaikki lisäykset sisältävät kaikki ehdot ja säädökset. MicroSAM (7KQ3101) Räjähdysvaara Laite on suunniteltu tulenarkojen ja syttymättömien, kaasumaisten aineiden analysointiin. Apukaasuina käytetään vetyä ja jalokaasuja. Näytteiden happipitoisuus saa olla korkeintaan 2 %, kun tulenarkoja kaasuja analysoidaan tai vetyä käytetään kantajakaasuna. Enintään 21-prosenttista happea ja 1,1 baarin (110 kpa) painetta saa käyttää vain, jos käyttöön otetaan ylimääräinen rakenteellinen räjähdyksensuojaustoimenpide, esim. liekinestimen asentaminen prosessin kytkennän ja kaasukromatografin väliin. Enintään 21-prosenttista happea ja 1,1 baarin (110 kpa) painetta ei saa käyttää räjähtävien sekoitusten kanssa normaalissa käytössä. Seuraavia näytteen ja apukaasun painerajoituksia täytyy ehdottomasti noudattaa: näytekaasu 1.6 bar (160 kpa) absoluuttinen paine apukaasu 8 bar (800 kpa) absoluuttinen paine Jos tulenarat kaasut on kytketty > 1,1 baarin (110 kpa) paineella, kromatografi ja kaasuputki täytyy tyhjentää prosessikaasulla ennen analyysia. Jopa hapettomissa (asetyleeni ja etyleenioksidi) analyysioloissa räjähtäviä, tulenarkoja kaasuja saa olla analysoiduissa sekoituksissa vain pitoisuuksina, jotka eivät ole kriittisiä turvallisuuteen liittyvälle tekniikalle. Asetyleeniä ja etyleenioksia saa olla enintään 100-prosenttisina pitoisuuksina. Sallittu ulkoilman lämpötilan vaihteluväli on C. Jatkuvan toiminnon lämpötilan vaihteluväli on C. 100 A5E , 10/2010

5 SITRANS CV (7KQ3105) Räjähdysvaara Jos kaasukromatografi otetaan käyttöön räjähtävää kaasuseosta sisältävissä ympäristöissä, räjähdyssuojausdirektiivejä on noudatettava. Jos tulenarat kaasut on kytketty 1,1 baarin paineella, huuhtele kaasukromatografi ja kaasun syöttöjohdot jalokaasulla ennen päälle kytkemistä. Kytke kaasukromatografi huollon aikana pois päältä heti, kun ilmakehän ilmaa pääsee sisään; toisin sanoen, kun laite avataan. kun kaasuputkia ja näytekaasuputkia käsitellään. Huuhtele kaasuputket uudelleen jalokaasulla, ennen kuin kytket laitteet päälle huollon jälkeen. Jos kuljetat tietokoneen tai kannettavan tietokoneen räjähdysvyöhykkeen läpi ja/tai haluat avata kromatografin vyöhykkeessä 1, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Yksityiskohtaisen käyttöoppaan ohjeiden noudattaminen on oleellista. Tapaustutkimukset Taulukko 1 Räjähdyssuojauksen tapausesimerkit Tap ausn ro Happipitoi suus normaalik äytössä Hapen lyhytaikain en pitoisuus (ei normaalikä ytössä) Sallitut kantajak aasut % % H2, He, N2, Ar % % H2, He, N2, Ar % % H2, He, N2, Ar % % He, N2, Ar x = koskee tuotetta Näytepaine (absoluuttinen) Ulkoinen liekinestin 1,0... 1,6 bar Ei pakollinen 1,0... 1,6 bar Ei tarpeellinen 1,0... 1,1 bar Pakollinen 1, bar Ei tarpeellinen Aineet, jotka ovat räjähtäviä hapen puuttuess a Ei sallittu Ei sallittu; poikkeuks ena enintään 100- prosenttin en asetyleeni ja etyleeniok sidi Prosessiai nevyöhyke x Ei räjähtävä Vyöhyke 1 Vyöhyke 0 MicroSAM (7KQ3101) Ei sallittu Vyöhyke 1 x x x x SITRANS CV (7KQ3105) x Räjähdyssuojauksen tunnistus Kaasukromatografin kotelo on liekinkestävä. Kotelo vastustaa sisäistä räjähdyspainetta liekinkestävän koteloinnin avulla. Kaasukromatografin kotelossa on arvokilpi, joka ilmaisee räjähdyssuojauksen. Laite on hyväksytty näytekaasuille, joiden tulopaine (absoluuttinen) on 1,6 baaria (160 kpa) ATEX II 2 G Ex d IIC T4 - direktiivin mukaan. A5E , 10/

6 Julkaistun version peruslaite ja liittyvä räjähdyssuojaus Julkaistun version peruslaite ja liittyvä räjähdyssuojaus Julkaistun version peruslaite Peruslaitteen uudet ominaisuudet Suojaus räjähdystä vastaan AS 08 Aktiivinen annostelu, ATEX II 2 G EEx d IIC T4 käyttöjännitteen vaihteluväli laajennettu: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V). FM Luokka I, Jaos 1, Ryhmät A, B, C, D T4 Luokka I, Vyöhyke 1, Ryhmä IIC T4 CSA Luokka I, Jaos 1, Ryhmät B, C, D T4 AS 09 AS 10 elive-injektio: Viidennen magneettiventtiilin käyttöönotto, mikrokalvoventtiilin muunnos 3. muokattu lämpötilan säätöjärjestelmä (lämpötilasuojattu malli) 4. muokattu lämpötilan säätöjärjestelmä (lämpötilasuojattu malli) Koteloinnin tyyppi 4X ATEX II 2 G EEx d IIC T4 FM Luokka I, Jaos 1, Ryhmät A, B, C, D T4 Luokka I, Vyöhyke 1, Ryhmä IIC T4 CSA Luokka I, Jaos 1, Ryhmät B, C, D T4 Koteloinnin tyyppi 4X ATEX II 2G Ex d IIC T4 Gb DMT 03 ATEX E 069 X CSA LUOKKA I, JAOS 1, RYHMÄT A, B, C, D T 4 LUOKKA I, VYÖHYKE 1, RYHMÄT IIC T4 KOTELOINNIN TYYPPI 4X / IP65 Räjähdyssuojaussertifikaatti Lisäosat ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Lisäosa 1 3 FM Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2005/12/14 CSA Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Lisäosa 1 3 FM Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2005/12/14 CSA Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Lisäosa 1 4 FM-sertifikaatti mitätöity CSA Sertifikaatti Pvm Myönnetty 2009/11/ A5E , 10/2010

7 Kokoonpano/asennus/kiinnitys Noudata maassasi sovellettavaa testaussertifikaattia, määräyksiä ja lakeja kytkennän, kokoonpanon ja käytön osalta. Näitä ovat esimerkiksi Kansallinen sähkökoodi (NEC - NFPA 70) (USA) Kanadan sähkökoodi (CEC) (Kanada) käyttövarmuussäädös (Saksa) Vaarallisia alueita koskevia lisämääräyksiä ovat mm. seuraavat: IEC (kansainvälinen) EN (EU) Käyttöpaikassa noudatettavat vaatimukset Räjähdysvaara Kytke vain liittimet ja sulje laite vain, kun se on irrotettu virtalähteestä. Käynnistä laite vain, kun se on kytketty oikein ja kotelo on suljettu. Käytä räjähdysvaarattomissa tiloissa Tee Ex-merkistä pysyvästi ei-luettava, jos laitetta käytetään räjähdysvaarattomissa tiloissa. Seuraavat olosuhteet on huomioitava: sallittu ympäristön lämpötila C suurin sallittu suhteellinen kosteus 90 % 24 V DC käyttöjännite käytä asianmukaista ukkossuojauslaitetta maadoitus on voitava suorittaa käytä kaasukytkentöjä ja noudata kaasun puhtausvaatimuksia kussakin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla suojaa suoralta auringonpaisteelta silloinkin, kun aurinko on matalalla Kiinnitystä koskevat vaatimukset: Seuraavat seikat ovat oleellisia kiinnitykseen liittyen: Kaasuputket, näyteputket, poistokaasuputket Virtakytkin, johtosulake, virtakaapeli Samapotentiaalinen sidoskaapeli Kuivasuodatin kantajakaasulle, jos sovellettavissa Tiedonsiirtokaapeli VARO Älä irrota letkun tulppaa ennen käynnistystä. Jätä letkun tulpat kaasun tuloliitäntöihin kunnes käynnistät kromatografin. Tarkasta kaasuputkien virheetön toiminta ennen kromatografin kytkemistä! Kaasukytkentä numero 8 ei saa olla liitettynä poistokaasuputkeen ja sen on oltava suljettu sulkutulpalla. A5E , 10/

8 VARO Lämmönjohtavuusilmaisimien tuhoutuminen Käytä vain laitteen dokumentaatiossa määritettyä kantajakaasua! Ellei näin tehdä, lämmönjohtavuusilmaisimet voivat tuhoutua. Älä käytä lämmönjohtavuusilmaisimia, joiden siltajännite on korkeampi kuin käyttökohdetiedoissa on määritetty. Siltajännitteet täytyy olla optimoitu pienimpiin sallittuihin arvoihin, jotta lämmönjohtavuusilmaisimet kestävät mahdollisimman pitkään. Suurin sallittu siltavirta on 70 mw heliumille. Kiinnitys Kaasukromatografi toimitetaan paikalla koottuna metallijalustaan. Laite on kiinnitetty varmasti neljällä ruuvilla neljän metallijalustan reiän läpi. kiinnitetty varmasti kahdella ruuvilla kahden pitkänomaisen metallijalustan reiän kautta helpon irrottamisen mahdollistamiseksi. HUOMIO Huomioi oikea kiinnitysasento Kromatografi täytyy aina kiinnittää vaakasuorasti analysointiyksikköön sen yläosassa. Kun se on kiinnitetty oikein, teknisten tietojen oikeellisuus on taattu ja tarkastusluukussa oleva teksti on mahdollista lukea. Jos haluat kiinnittää kromatografin toisenlaiseen asentoon, ota ensin yhteyttä Siemens AG -yhtiön huoltohenkilökuntaan Kuva 1 Kaasukromatografin kiinnitys 104 A5E , 10/2010

9 Virheellinen purkaminen Virheellinen purkaminen Virheellisestä purkamisesta voi aiheutua seuraavaa: - sähköiskun aiheuttama loukkaantuminen - ilmaantuneen väliaineen aiheuttama vaara kytketyssä tilassa - räjähdysvaara vaarallisella alueella Oikeanlainen purkaminen suoritetaan seuraavasti: varmista ennen työn aloittamista, että kaikki fyysiset muuttujat, kuten paine, lämpötila, sähkö, jne. on kytketty pois päältä tai niiden arvo on harmiton. Jos kaasukromatografi sisältää vaarallista väliainetta, se täytyy tyhjentää ennen purkamista. Varmista, ettei ympäristölle vaarallisia aineita pääse vapautumaan. Varmista loput liitännät niin, ettei vaurioita voi syntyä, jos prosessi käynnistetään tahattomasti. A5E , 10/

10 Kytkeminen Kaasuliitännät Kaasuputket Kaasuputket on tehty ruostumattomasta teräksestä, halkaisija 3 mm (1/8''). Käytä vain erittäin puhtaita kaasuputkia, jotka soveltuvat kromatografiaan. Kytke kaasuputket kaasukromatografiin putkikaavion mukaisesti. Kytke kaikkien kaasun tuloliitäntöjen pysäytysventtiili vastasuuntaan kromatografiin. Kaasukromatografin kaasuliitännät Kaikki kaasun tulo- ja lähtöliitännät: Swagelok 1/8''. Kaasun tulo- ja lähtöliitännät on numeroitu Kuva 2 Kaasuliitännät Numero Kuvaus Huomautus 1 Analysointiyksikön lähtö Lämmitetty 2 Analysointiyksikön lähtö Lämmitetty 3 Näyte Lämmitetty 4 Näyte Lämmitetty 5 Kantajakaasun tuloliitäntä Ei lämmitetty 6 Lähtöliitäntä pneumaattisista liittimistä Ei lämmitetty 7 Magneettiventtiilien ja EPC-virtauskytkentöjen säätöaineen purku Ei lämmitetty 8 Varattu Lämmittämätön, suljettu Ohje Kaikki laitekohtaiset putki- ja johdotuskaaviot toimitetaan laitteen kanssa tilauksen mukaisesti. HUOMIO Jos kotelon ja kiinnitysjalustan välisiä paikalla koottuja kaasuputkia lyhennetään, kaasukromatografin räjähdyssuojaus mitätöityy. 106 A5E , 10/2010

11 Numero Kuvaus Huomautus VARO Älä irrota adaptereita Suodattimet on integroitu näytevirran ja kantajakaasun liitäntöihin. Kaasuliitäntöjen 3, 4 ja 5 adapterit sisältävät R60-suodattimen (Tilausnro C70211-A1677-C56), joka on painettu kierteelliseen kanteen ja jota ei saa irrottaa. Näyteputket Kiinnitä näytteen valmistelulaite mahdollisimman lähelle kromatografia, jotta liitosputket ovat lyhyet. Kromatografiin johtavan näyteputken täytyy olla alaspäin kalteva. HUOMIO Mikrokalvoventtiilin suodatin Mikrokalvoventtiilien käyttöikä lyhenee, jos näytteessä on hiukkasia. Tällaisessa tapauksessa suodatin on pakollinen näytteen valmistelulaitteen osa. On suositeltavaa käyttää suodatinta, jonka erotteluaste kaasumaisten näytteiden 1.0 μm:n hiukkasille on 99,99 %. Siemens AG:n näytteen valmistelulaite sisältää tällaiset suodattimet. Poistokaasuputket Kaikki poistokaasuputket täytyy asentaa kaasukromatografista yhteiseen johtoon. Yksittäisten poistokaasuputkien on oltava alaspäin kaltevia suhteessa yhteiseen johtoon. Niiden halkaisija ei saa pienentyä. Yleisen poistokaasuputken materiaali Ruostumaton teräsputkisto: Sisähalkaisija vähintään 12 mm (1/2") Hitsatuilla kannoilla ja kierteisillä kansilla Kaltevuus vähintään 10 %. A5E , 10/

12 Hengityslaite Hengityslaitetta käytetään paineentasaukseen käytön aikana. Paineentasausta vaaditaan käytön aikana tapahtuvien lämpötilavaihtelujen vuoksi. 1 Kuva 3 Hengityslaitteen välikappale Hengityslaite Älä sulje hengityslaitetta Varmista, että hengityslaitetta ei suljeta käytön aikana, muuten: paineentasausta ei enää suoriteta. ex-suojausta ei enää voida taata. Kotelointiluokka IP65 taataan vain, jos putkisto kytketään 1-päihin huoneessa, jossa ei ole räiskyvää vettä eikä pölyä. VAARA Purkautuneiden kaasujen aiheuttama räjähdysvaara Vian ilmetessä kaikki kromatografiin syötetyt kaasut voidaan poistaa hengityslaitteen liitimen tai kytketyn johdon kautta (myös näytteet ja kantajakaasuna käytetty vety). Tällaisissa tapauksissa henkilökunta, laitteet ja ympäristö ovat vaaralle alttiina! Ryhdy siksi asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän välttämiseksi! Älä koskaan kytke hengityslaitteen liitintä poistokaasujärjestelmään! 108 A5E , 10/2010

13 Sähköliitännät Tiedonsiirtokaapelin asentaminen Kaapelin tyyppi Siemens AG suosittelee kierrettyjä parijohtoja, 0,14 mm 2 (AWG 26). VARO Suojaus räjähdystä vastaan Kaikkien kaapeleiden on oltava kytkettynä jakokoteloon. Kaapelin väri Kuvaus Huomautus Asentaminen hubin kanssa 1) Asentaminen ilman hubia 2) Violetti RS232 RxD / RS485 B+ Musta RS232 TxD / RS485 A- Harmaa/vaaleanpu RS232-/RS485-kilpi nainen Punainen/sininen RS232 / RS485 GND Ruskea/vihreä Ethernet 10BaseT TX+ Ethernet-kaapeli: Oranssi/valkoinen valkoinen/vihreä Ethernet 10BaseT TX+ Ethernet-kaapeli: oranssi valkoinen/keltainen Ethernet 10BaseT RX+ Ethernet-kaapeli: vihreä/valkoinen keltainen/ruskea Ethernet 10BaseT RX- Ethernet-kaapeli: vihreä Ethernet-kaapeli: vihreä/valkoinen Ethernet-kaapeli: vihreä Ethernet-kaapeli: oranssi/valkoinen Ethernet-kaapeli: oranssi 1) Standardi EIA/TIA-T568A siirto 2) Standardi EIA/TIA-T568B siirto Samapotentiaalinen sidoskaapeli/maadoitus Räjähdysturvalliselle kaasukromatografille vaaditaan samapotentiaalinen sidoskaapeli riippumatta paikallisista asennusohjeista. Siksi kromatografin kotelo täytyy maadoittaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden vuoksi. Toimenpide 1. Kytke maadoitusruuvit (merkki ) kromatografin alaosan oikealla puolella olevaan keskusmaadoituskohtaan. Sallittavat kaapelin leikkaus on 2,5 mm 2-6 mm On oleellista käyttää pultin aluslevyä kaapelikengän ja kotelon välissä. Kytkentä täytyy tehdä seuraavassa järjestyksessä: Kotelo Pultin aluslevy Kaapelikenkä Aluslevy M6-ruuvi Ukkossuojaus On suositeltavaa asentaa asianmukainen ukkossuojauslaite henkilöstön ja laitteiden suojaamiseksi! A5E , 10/

14 Virtakytkin ja sulake Kaasukromatografissa ei ole virtakytkintä. Asenna siksi ulkoinen virtakytkin, jonka vähimmäiskapasiteetti on 2,5 A, ja hidas 2,5 A:n sulake. Ohje Kiinnitä virtakytkin niin, että se on valmiina käytettäväksi toiminnan aikana. Virtakaapelin kiinnittäminen Kromatografin mukana toimitetaan 4-metrinen kaapeli. Kaapelin halkaisija on 18 mm. Kytke kaikki virtalähteen kaapelit seuraavan taulukon mukaisesti, koska yksi kaapeli ei ole riittävä suurimmalle sallitulle virralle. Kaapeli täytyy reitittää turvallisesti ja liittää jakokoteloon, jossa on hyväksytty suojaus. Asianmukainen kaapelin kansi: M32 liitäntäalueilla mm. Kaapelin väri Kuvaus Valkoinen +24 V DC Ruskea +24 V DC Vihreä +24 V DC Keltainen +24 V DC Harmaa GND 24 V DC Vaaleanpunainen GND 24 V DC Sininen GND 24 V DC Punainen GND 24 V DC Musta Sallittu kaapelin pituus Kromatografin virtalähteen täytyy olla malliin AS07 asti: 24 V DC ( %) mallista AS08 alkaen: 24 V DC (18, ,2 V) Jos virtalähteen jännite on täsmälleen 24 V DC ja kytkettynä on ainoastaan yksi kromatografi, seuraavat kaapelin pituudet ovat sallittuja virtalähteen ja kromatografin välillä, riippuen kaapelin leikkauksesta (etäisyys = puolet kaapelin pituudesta): Kaapelin leikkaus Etäisyys 1,5 mm 2 40 m 2,5 mm 2 70 m 4,0 mm m 6,0 mm m 10,0 mm m 16,0 mm m 110 A5E , 10/2010

15 Digitaaliset lähtö- ja tuloliitännät MicroSAM (7KQ3101) Seuraavaa taulukkoa sovelletaan laitteille versiosta 4 lähtien. Kaapelin väri Kuvaus Käyttö Huomautus Piirikaavio Valkoinen/harmaa Digitaalinen tulo 1+ Näytteen virtaus, 24 V DC = OK, 0 V = liian alhainen Harmaa/ruskea Digitaalinen tulo 2+ Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Valkoinen/ punainen Digitaalinen tulo 3+ tai SSSI* SCL-Rx Ruskea/punainen Digitaalinen tulo 4+ tai SSSI* SCL-Rx Ruskea/sininen Valkoinen/sininen Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Digitaalinen lähtö 1+ Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Digitaalinen lähtö 2+ Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Digitaalinen lähtö 3+ tai SSSI* SCL-Tx Digitaalinen lähtö 4+ tai SSSI* SCL-Tx Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa Käyttökohteen mukaan ohjelmoitavissa 24 V DC optoyhdistimeen Toinen liitäntä +24 V DC:hen Relekosketin 0.5 A / 100 V / 10 W Toinen liitäntä +24 V DC:hen * SSSI-merkit on saatavilla laitteista julkaisuversiosta 10 alkaen. Merkkejä käytetään esimerkiksi IO-jatkeen kytkemiseen (tilausnro A5E ). Katso lisätietoja IO-jatkeen dokumentoinnista. Jos SSSI:tä ei käytetä, johdot ovat käytettävissä niiden alkuperäiseen toimintoon kuten digitaaliset tulo- ja lähtöliitännät. Arc-estodiodi induktiivisilla kuormilla Jos kytket induktiivisia kuormia (esim. venttiileitä) digitaalisille lähdöille, arc-estodiodit täytyy kytkeä rinnakkaisesti. Kaapelin tyyppi Siemens AG suosittelee kierrettyjä parijohtoja, 0,14 mm 2 (AWG 26). Valkoinen/vaaleanpunainen Vaaleanpunainen/ ruskea SITRANS CV (7KQ3105) Kaapelin väri Kuvaus Käyttö Huomautus Piirikaavio Valkoinen/harmaa Digitaalinen tulo 1+ Näytteen virtaus, 24 V DC = OK, 0 V = liian alhainen 24 V optoyhdistimeen Toinen liitäntä +24 V:iin Harmaa/ruskea Digitaalinen tulo 2+ Tuntia synkronointi Valkoinen/punainen Digitaalinen tulo 3+ Tarkistus Ruskea/punainen Digitaalinen tulo 4+ Kalibrointipyynnöt Ruskea/sininen Digitaalinen lähtö 1+ Kalibrointinäyte Relekosketin Valkoinen/sininen Digitaalinen lähtö 2+ Näyte 1 0,5 A / 100 V / 10 W Valkoinen/vaaleanpunainen Digitaalinen lähtö 3+ Näyte 2 Toinen liitäntä +24 V:iin Vaaleanpunainen/ Digitaalinen lähtö 4+ Näyte 3 ruskea Arc-estodiodi induktiivisilla kuormilla Jos kytket induktiivisia kuormia (esim. venttiileitä) digitaalisille lähdöille, arc-estodiodit täytyy kytkeä rinnakkaisesti. A5E , 10/

16 Kaapelin tyyppi Siemens AG suosittelee kierrettyjä parijohtoja, 0,14 mm 2, suojattu, AWG 26. HMI-laitteen kytkeminen Kaasukromatografia käytetään tietokoneella tai kannettavalla tietokoneella. Suojaus räjähdystä vastaan Jos kuljetat tietokoneen tai kannettavan tietokoneen räjähdysvyöhykkeen läpi, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Kaasukromatografin avaaminen vaarallisella alueella virtakytkin päällä on sallittua vain, jos sinulla on tulenkäsittelysertifikaatti. Kytke tietokoneen Ethernet-portti kaasukromatografin vastaaviin johtoihin (katso taulukko Tiedonsiirtokaapelin asentaminen (Sivu 109)). Käyttöönotto Käyttöönotto Seuraavissa ohjeissa on toimenpiteet laitteen käynnistämiselle ja sammuttamiselle. Turvallisuusnäkökohdat täytyy ottaa huomioon. VARO Noudata käyttöönottojärjestystä! Suorita kaikki työt näissä ohjeissa esitetyssä järjestyksessä, jotta kaasukromatografin vaurioitumiselta vältytään. Toimenpide 1. Kaasuputkien kytkeminen (Sivu 113) 2. Kantajakaasun aktivointi (Sivu 113) 3. Kromatografin kytkeminen (Sivu 113) 4. Tietokoneen käyttöohjelmiston käynnistys (Sivu 113) 5. Näytekaasun aktivointi (Sivu 113) Räjähdysvaara Jos kaasukromatografi otetaan käyttöön räjähtävää kaasuseosta sisältävissä ympäristöissä, räjähdyssuojausdirektiivejä on noudatettava. Kytke korjauksen ja huollon aikana kaasukromatografi pois päältä heti, kun ilmakehän ilmaa pääsee sisään toisin sanoen, kun laite avataan. kun kaasuputkia ja näytekaasuputkia käsitellään. Irrota myös muut energialähteet, esim. Ethernet ja Modbus, jos niillä ei ole asianmukaista räjähdyksenkestävää rakennetta. Jos kuljetat tietokoneen tai kannettavan tietokoneen räjähdysvyöhykkeen läpi ja/tai haluat avata kromatografin vyöhykkeessä 1, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Osan Turvallisuusohjeet (Sivu 98) ohjeiden noudattaminen on oleellista. 112 A5E , 10/2010

17 Kaasuputkien kytkeminen Toimenpide 1. Irrota letkun tulpat kromatografin kaasun tulo- ja lähtöliitännöistä "1" - "7". 2. Yhdistä poisto- ja kaasuputket putkikaavion mukaisesti. Kantajakaasun aktivointi Vaatimus Kaikki kaasuputket on kytkettyinä ja tiiviitä. Toimenpide Käännä kantajakaasun paine aina arvoon kpa asti. Kromatografin kytkeminen Vaatimus Ulkoisen virtakytkimen on oltava kiinnitetty ja kytketty osassa "Virtakytkin ja sulake (Sivu 110)" kuvatulla tavalla. Toimenpide Ulkoisen virtakytkimen kytkeminen päälle Vastaus näytöllä versioon 4 saakka: Vastaus LED-valot V DC syttyy. 2. Health Status oikealla ja Health Status vasemmalla syttyy. 3. Sample flow ja Maint.Reg. vilkkuvat yhtä aikaa, kunnes MicroSAM on valmis. 4. Heartbeat alkaa vilkkua, kun MicroSAM on valmis. 5. Failure syttyy, kunnes lämpötila ja paine ovat käyttöarvoissa ja kaikki hälytykset on kuitattu. 6. Ready syttyy päälle kytkemisen jälkeen, kun kromatografi on valmis. Vastaus näytöllä versiosta 5 lähtien: Kaasukromatografi käynnistyy. Viesti "Starting... " näkyy näytön tekstiruudussa. Kun laite on käynnistynyt, viesti katoaa. Tietokoneen käyttöohjelmiston käynnistys Jokaisella laitteella on erityinen käyttöohjelmisto. Aktivoi laite ja käynnistä ohjelmisto vastaavien käyttöohjeiden ja käyttöoppaan mukaisesti. Näytekaasun aktivointi Edellytys Kaikki kaasuputket on kytkettyinä ja tiiviitä. Toimenpide 1. Käännä näytekaasun paine absoluuttiseen paineeseen 160 kpa. 2. Mikäli sovellettavissa, käännä kalibrointikaasun paine absoluuttiseen paineeseen 160 kpa. A5E , 10/

18 Käytön direktiivit Kromatografin kytkeminen Kytke päälle ainoastaan laitteen virtakytkin, jos se on suljettu oikein. Avaa kotelo, kun virtalähde on pois päältä. Räjähdykset Jos avaat kotelon ennenaikaisesti, kaasukromatografin kuumat komponentit ja jäljellä olevat sähkölataukset voivat aiheuttaa räjähdyksiä. Laitteessa on vastaava tarra, joka sisältää nämä tiedot. Irrota laite virtalähteestä ennen kotelon avaamista vaarallisella alueella. On oleellista odottaa 65 minuuttia sen jälkeen, kun virtalähde on kytketty pois päältä. Tulenkäsittelysertifikaatti Saat vaihtaa akun vain, jos sinulla on tulenkäsittelysertifikaatti. Nämä ohjeet ovat sovellettavia huolimatta siitä, onko kaasukromatografi kytketty päälle vai pois päältä. Kotelon avaaminen, kun virtalähde on pois päältä. Diagnostiikkaliitin sijaitsee tilanäyttöpaneelissa. Sitä voi käyttää vain, kun kotelo on auki. Tulenkäsittelysertifikaatti Kotelon avaaminen vaarallisella alueella virtakytkin päällä on sallittua vain, jos sinulla on tulenkäsittelysertifikaatti. Komponenttien huolto ja korjaus Direktiivin noudattaminen Noudata direktiivin RL 99/92/EU (ATEX 137) säädöksiä, kun suoritat huoltoa ja korjauksia räjähdyssuojaukseen liittyville osille. 114 A5E , 10/2010

19 Sammuttaminen Räjähdysvaara Kytke korjauksen ja huollon aikana kaasukromatografit pois päältä heti, kun ilmakehän ilmaa pääsee sisään toisin sanoen, kun laite avataan. kun kaasuputkia ja näytekaasuputkia käsitellään. Huuhtele kaasuputket uudelleen jalokaasulla, ennen kuin kytket laitteet päälle korjauksen tai huollon jälkeen. Ohje Johdinpylväsjärjestelmä ja ilmaisin kontaminoituvat vähiten, jos kromatografi pysyy toiminnassa. Älä sammuta laitetta, jos järjestelmä on muuttumaton vain lyhyen aikaa, esim. 3 viikkoa. Kytke vain tulostuslaitteet pois päältä. Jos kaasukromatografi halutaan sammuttaa, Siemens AG suosittelee seuraavaa järjestystä: 1. Sammuta kaikki näytevirrat. 2. Kytke virtalähde pois päältä. 3. Anna laitteen jäähtyä 65 minuutin ajan. 4. Sammuta kantajakaasu 5. Jos kytket kaasukromatografin pois päältä pitkäksi aikaa, sulje kaikki lähtö- ja tuloliitännät varustukseen kuuluvilla sulkutulpilla. Tiivistäminen estää hapen tai veden tunkeutumisen johdinpylväisiin. Kunnossapito ja huolto Vaarallinen alue Jotta voit huoltaa kaasukromatografia vaarallisella alueella, sinulla täytyy olla tulenkäsittelysertifikaatti. Jos avaat kotelon ennenaikaisesti, kaasukromatografin kuumat komponentit ja jäljellä olevat sähkölataukset voivat aiheuttaa räjähdyksiä. Laitteessa on vastaava varoitusmerkintä. Sen vuoksi on oleellista odottaa vähintään 65 minuuttia aina ennen kromatografin avaamista! Ainoastaan Siemensin huoltoteknikot tai muut valtuutetut henkilöt saavat suorittaa huolto- ja korjaustöitä. Lisätietoja on vastaavissa käyttöohjeissa. A5E , 10/

20 Tekniset tiedot Ilmasto-olosuhteet Sallittu ympäristön lämpötila C (uunin lämpötilasta riippuen) Sallittu säilytys/kuljetuslämpötila -30 C C Sallittu suhteellinen kosteus Maks. 90 % Suojaus pölyä ja kosteutta vastaan: EN / IEC direktiivien mukaan IP 65 NEMA 250 -direktiivin mukaan NEMA 4X Virtalähde Käyttöjännite Malliin AS08 asti: 24 V DC (+10% %) Mallista AS08 alkaen: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V). Ulkoinen sulake T 2,5 A Virrankulutus, tyypillinen 18 W Virrankulutus, enintään 60 W Mitat ja paino Mitat Paino Kiinnitys Asennus Etäisyys seinästä tai seuraavasta kromatografista Etäisyys katosta tai lattiasta Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC-häiriönsieto Voimalinjaperäinen häiriösignaali AC-jännitejohdoissa: IEC IEC IEC IEC Voimalinjaperäinen häiriösignaali signaalijohdoissa: IEC IEC IEC Staattisten sähköpurkausten häiriönsieto: IEC Häiriönsieto kentille: IEC Säteilyhäiriö: CISPR 11/EN x 300 x 220 (leveys x syvyys x korkeus mm) Noin 20 kg paaluun, putkeen tai seinään 300 mm 200 mm IEC : ja NAMUR NE 21 -direktiivien mukaisesti 2 kv Epäsymmetrinen/symmetrinen 2 kv/1 kv 10 V läpäissyt 1 kv Epäsymmetrinen/symmetrinen 1 kv/0,5 kv 10 V Ilma/kosketin 8 kv 10 V/m Luokka B (jännitteisten laitteiden asennus) 116 A5E , 10/2010

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE Digital Energy Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE:n julkaisukoodi: GET-8566 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

ÄKTA avant. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

ÄKTA avant. Käyttöohjeet. Käännetty englannista ÄKTA avant Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.4 Liitännäisasiakirjat...

Lisätiedot

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Ettan Digester Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE STULZ SpA - via Torricelli, 3 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Italy Puh: +39 045 6331600 - faksi: +39 045 6331635 - www.cosmotec.it SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380

Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380 Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380 Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat

Lisätiedot

TPS 320i / 400i / 500i

TPS 320i / 400i / 500i FI / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TPS 320i / 400i / 500i Käyttöohjeet MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0114,DE 005-15072013 0 DE Tervetuloa TPS 320i / 400i /500i virtalähteen

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot