Työpaikkaopinnot rakennustekniikan tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa. Mika Metsäalho

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikkaopinnot rakennustekniikan tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa. Mika Metsäalho"

Transkriptio

1 Työpaikkaopinnot rakennustekniikan tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa Mika Metsäalho Ammatillinen opettajankoulutus HAMKin opinnäytetyöjulkaisuja 11/2005

2 Mika Metsäalho Työpaikkaopinnot rakennustekniikan tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa ISBN ISSN HAMKin opinnäytetyöjulkaisuja 11/2005 JULKAISIJA Hämeen ammattikorkeakoulu PL HÄMEENLINNA puh. (03) 6461 faksi (03) Kannen suunnittelu: HAMK Julkaisut Tämän teoksen kopioiminen on tekijäinoikeuslain (404/61, muut. 897/80) ja valokuvauslain (405/61, muut. 898/80) sekä Suomen valtion ja Kopiosto ry:n tekemän sopimuksen mukaisesti kielletty. Hämeenlinna, marraskuu 2005

3 TYÖPAIKKAOPINNOT RAKENNUSTEKNIIKAN TUOTANTOPAINOTTEISESSA INSINÖÖRIKOULUTUKSESSA Opinnäytetyö Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen opettajakorkeakoulu Mika Metsäalho Mika Metsäalho

4 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Ammatillinen opettajakorkeakoulu PL 182, Korkeakoulunkatu Hämeenlinna OPINNÄYTETYÖ Työn nimi Työpaikkaopinnot rakennustekniikan tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa Tekijä Mika Metsäalho Kupparinmäentie 8 B Hämeenlinna Tilaaja HAMK Rakennustekniikka Visamäentie 35 B Hämeenlinna (03) 6461 Ohjaaja Kari Kähkönen Hyväksytty..20 arvosanalla Hyväksyjä Arvosana-asteikko 5 = kiitettävä, 4-3 = hyvä, 2-1 = tyydyttävä

5 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HÄMEENLINNA TIIVISTELMÄ Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä Mika Metsäalho Vuosi 2005 Toimeksiantaja Työn nimi Työn säilytyspaikka HAMK Rakennustekniikka Työpaikkaopinnot rakennustekniikan tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tuotantopainotteista (TUPA) insinöörikoulutusta on järjestetty ammattikorkeakouluissa teknikkokoulutuksen lopettamisen jälkeen 1990-luvun lopulta alkaen. Valtakunnallisesti, ja jo pelkästään Hämeen ammattikorkeakoulussa, tuotantopainotteisen koulutuksen toteutuksissa on olemassa useita toimintatapoja. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koostaa tietopaketti tuotantopainotteisesta insinöörikoulutuksesta ja siihen liittyvistä työpaikkaopinnoista yritysten työpaikkaohjaajia varten. Opinnäytetyössä käsitellään työssäoppimista ja sen historiaa, tuotantopainotteisen koulutuksen lähtökohtia ja niihin liittyviä työpaikkaopintojen toteutusmalleja. Käytännön esimerkit ja ohjeet koskevat Hämeen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmaa. Työssäoppimisen teoreettista taustaa on tutkittu lukuisten aiheitta käsittelevien teosten ja artikkelien avulla. Näkemyksen laajentamiseksi on haastateltu myös Koulutuskeskus Tavastian rakennusosaston opettajia toisen asteen työssäoppimisen toteutuksista. Lisäksi työn laadinnan tukena on käytetty noin viiden vuoden ajalta kertynyttä kokemuspohjaista tietoa työpaikkaopintojen toteuttamisesta HAMKin rakennustekniikan koulutusohjelmassa. Työpaikkaopinnot eroavat perusharjoittelusta oleellisesti kahdella tavalla. Ensinnäkin työpaikkaopinnoissa opiskelija hakeutuu työnjohto- tai toimihenkilötasoisiin tehtäviin, kun taas harjoitteluksi hyväksytään myös rakennusalan suorittavan tason työtehtävät. Toinen oleellinen harjoittelun ja työpaikkaopintojen ero on jakson tavoitteellisuus ja arviointi. Ennen työpaikkaopintojakson alkua kukin opiskelija laatii ja hyväksyttää itselleen henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan jakson aikana ja sen jälkeen. Työpaikkaopinnot arvioidaan harjoittelusta poiketen arvosanalla. Jakson kokonaisarviointi muodostuu työpaikkaohjaajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan omasta arvioinnista.

6 Asiasanat Sivut työpaikkaopinnot, työssäoppiminen, tuotantopainotteinen insinöörikoulutus 50 + liitteet

7 SISÄLLYS 1 JOHDANTO MUUTTUVA TYÖELÄMÄ JA RAKENNUSALAN KOULUTUKSEN MURROS 1990-LUVULLA Työelämän muutos Tekusta ammattikorkeakouluun Teknikkokoulutuksen loppu ja tuotantopainotteisen koulutuksen alkutaival Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppimisen määritelmiä Työssäoppimisen taustaa Esikuva ammatillisen peruskoulutuksen puolelta Työssäoppiminen eli työpaikkaopinnot ammattikorkeakoulussa Työpaikkajaksot tai työelämäprojektit Työharjoittelu ja työpaikkaopinnot ammattikorkeakoulussa TYÖPAIKAN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖ Amk:n ja yritysten yhteistyömuodot organisaatiotasolla Työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteistyö Työpaikkaopintojen sopimukset Työturvallisuus ja vakuutusturva TYÖPAIKKAOHJAAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT Tavoitteiden määrittely ja jaksosuunnitelma työpaikkajakson alussa Mahdollinen erillinen aloituspalaveri Työssäoppijan perehdyttäminen ja esittely organisaatiossa Työturvallisuusnäkökohdat Työn opastus ja palautteen anto jakson aikana Arviointi yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa TYÖPAIKKAOPINNOT PONNAHDUSLAUTA TYÖELÄMÄÄN Tuotannosta vastaavan henkilöstön kouluttamisen merkitys Työpaikkaopinnot kasvattavat yrityksen toimintakulttuuriin Jatkuvan yhteistyön merkitys työelämän ja oppilaitosten välillä YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET

8 1 JOHDANTO Tuotantopainotteisen (TUPA) insinöörikoulutuksen alkuperäisiä määrittelyjä löytyy kahdesta dokumentista: ammattikorkeakoululaista ja ammattikorkeakouluasetuksesta. Niiden lisäksi käydään keskustelua siitä, mitä määrittelyt eri tekniikanalojen koulutuksen toteutuksessa käytännössä tarkoittavat. Uusi ammattikorkeakoululaki määrittelee opetuksen puitteet. Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen kehittämishankkeen (TUPA-hanke) ohjausryhmä kiteytti lokakuun seminaarissa käydyn keskustelun pohjalta seuraavan määrittelyn: Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tähtää tuotannon ja palvelujen esimies-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Se sisältää 20 opintoviikkoa (ov) työpaikalla tapahtuvaa käytännön opiskelua, jonka sisältö on sovittu ja joka poikkeaa työpaikkaharjoittelusta. Menetelmä on kytköksissä sisältöön. Tuotantopainotteisuus voi heijastua sisältöihin ja painotuksiin myös laajemmin. Työelämäintegroidut 20 ov:n opinnot voivat olla joko työpaikalla tapahtuvia opintoja tai käytäntöpainotteisia kehitysprojekteja. Kehitysprojektien aiheiden on tultava yrityksestä ja yritysten pitää osallistua ohjaukseen ja arviointiin. Työpaikalla tapahtuva opiskelu on suunnitelmallista ja sen tavoitteista ja arvioinnista sovitaan ammattikorkeakoulun ja työ-paikan kesken. Tavoitteet täsmennetään opettajan, työpaikan yhdyshenkilön ja opiskelijan yhteistyönä. (http://www.tupa.hamk.fi/tupa.nsf/) Määrittelyn taustalla ovat seuraavat linjaukset ja dokumentit: Opetusministeriö totesi kirjeessään (49/400/97), että kehitettävien uusien sekä pysyvästi jatkuvien tuotantopainotteisten koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen käytäntöpainotteisuus turvataan siten, että harjoittelun laajuus on 40 opintoviikkoa 160:stä. Tästä 20 opintoviikkoa määriteltiin samalla tavalla kuin muussakin tekniikan alan koulutuksessa ja 20 opintoviikkoa käytännön opiskeluna, esimerkiksi yrityksissä suoritettavina projektitöinä. 1

9 Opetusministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävä oli selvittää tekniikan ammattikorkeakoulututkintojen ja insinööri (AMK) -tutkintonimikkeeseen liittyvän tuotantopainotteisen koulutuksen määrällinen ja sisällöllinen kehittämistarve, täsmensi määritelmää muistiossaan seuraavasti: Tuotantopainotteiseen insinöörikoulutukseen kuuluvan 20 opintoviikon käytännön opiskelun työryhmä näkee perinteisestä työharjoittelusta (20 ov) selvästi erottuvina yrityksissä tehtävinä projektitöinä, joihin on kiinteästi integroitu insinöörikoulutuksen teoriaopintoja noin 20 ov. (http://www.tupa.hamk.fi/tupa.nsf/) Opetussuunnitelmista työryhmä toteaa, että yhtäältä opintojen järjestäminen yritysmäisessä ympäristössä jo korkeakoulussa tuo tarvittavaa käytännönläheisyyttä, toisaalta opintojaksojen sijoittaminen työelämään edistää vuorovaikutustaitojen ja työelämän käytänteiden hallinnan kehittymistä. Projekti- ja tiimityöskentely opiskelumuotona tukevat samoja tavoitteita. Opetusministeriön kirjeen (28/401/2000), joka koskee päätöstä ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmista, liitteessä 2 annetaan seuraava määräys tai ohje: Ammattikorkeakoulu voi järjestää tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon ja insinöörin (AMK) tutkintonimikkeeseen johtavaa koulutusta kaikissa sille vahvistetuissa koulutusohjelmissa myös tuotantopainotteisena. Tällöin tutkintoon sisältyvän harjoittelun laajuus on 20 opintoviikon asemasta 40 opintoviikkoa. Opetusministeriön päätöksessä (17/401/2004), joka koskee ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmia ECTS:n (European Credit Transfer and Accumulation System, suom. eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä) mukaisten opintopisteiden käyttöönoton jälkeen, on määräys tai ohje opintopisteiksi (op) muunnettuna 30 / 60 opintopistettä. Käytännössä siis nykyinen ammattikorkeakoulun insinööritutkinnon laajuus on myös opintopisteinä 1,5-kertainen entisiin opintoviikkoihin verrattuna eli nykyään 240 opintopistettä 160 opintoviikon sijaan. Ammattikorkeakoululaki (351/2003, annettu ) toteaa 17 :ssä, että osa tutkintotavoitteisesta opetuksesta voidaan järjestää työpaikoilla. Eduskunnan sivistysvaliokunta toteaa lakiesityksestä tekemässään mietinnössä 17 :n perus- 2

10 teluissa, että työpaikalla toteutettavan työharjoittelun ja opinnäytetöiden lisäksi on eräillä koulutusaloilla tarpeellista järjestää osa opetuksesta työpaikalla (esimerkiksi tuotantopainotteinen koulutus). Työpaikalla käytännön työtehtävien muodossa annettavan opetuksen tulisi perustua ammattikorkeakoulun ja työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen. (http://www.tupa.hamk.fi/tupa.nsf/) Asetuksessa ammattikorkeakouluista ( /352) määrätään 4 :ssä opintojen rakenne: 1) perus- ja ammattiopintoja 2) vapaasti valittavia opintoja 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua 4) opinnäytetyö. Asetuksen 6 :n mukaan opetusministeriö päättää koulutusohjelmista siten, että päätöksestä käy ilmi koulutusohjelman nimi, tarvittaessa suuntautumisvaihtoehdot, koulutusala, tutkinto ja tutkintonimike, koulutusohjelman laajuus opintoviikkoina sekä harjoittelun laajuus. Asetuksen 7 :n mukaan harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. (http://www.tupa.hamk.fi/tupa.nsf/) Oma kokemukseni tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen järjestämisestä tulee vuodesta 1999 alkaen Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) rakennustekniikan koulutusohjelmasta. Vuonna 1999 HAMKin rakennustekniikan koulutusohjelmassa toteutettiin vuonna 1997 aloittaneen tuotantopainotteisen opiskelijaryhmän opintoihin liittyen ensimmäiset työpaikkaopintojaksot, joiden toteutuksessa olin mukana ehkä enemmänkin tarkkailijana. Työpaikkaopintojen käytännön toteutuksessa olen ollut mukana ohjaavana opettajana ja työpaikkaopintojen koordinoijana vuodesta 2000 asti, siis lähes koko tuotantopainotteisen koulutuksen elinkaaren ajan, ja kerännyt kuluneelta ajalta mittavan määrän tietoa työpaikkaopintojen toteuttamisesta, joka koskee rakennustekniikan TUPA-insinöörikoulutusta. Kuluneen kuuden vuoden ajalta on olemassa suuri määrä ohjeita, sopimusversioita, tavoitemäärittelyjä ja raportointikansioita sekä opiskelija- että työnantajapalautetta. Lisäksi olen osallistunut aktiivisesti vuodesta 2002 lähtien HAMK:n koordinoimaan valtakunnalliseen TUPA-hankkeeseen, jonka projektipäällikkönä toimii Juhani Keskitalo HAMK:n kehittämisyksiköstä. Hankkeen kautta olen saanut laajasti koko tekniikan alaa koske- 3

11 vaa taustatietoutta tuotantopainotteisen koulutuksen tilasta ja kehittymisestä valtakunnallisesti tuotantopainotteisen koulutuksen alkutaipaleen ajalta. Juhani Keskitalon kanssa aktiivisesti yhteistyössä toimien olen saanut koko TUPAhankkeen aineistot käyttööni myös tätä opinnäytetyötä varten. Näkemykseni laajentamiseksi olen haastatellut myös Koulutuskeskus Tavastian rakennusosaston henkilöstöä ammatillisen peruskoulutuksen puolella toteutettavien työssäoppimisjaksojen käytännön järjestelyistä ja vaatimuksista. Saamieni tietojen mukaan näyttää siltä, että työpaikoilla toteutettavat insinöörikoulutuksen työpaikkaopinnot ovat käytännössä saaneet esikuvansa toisella asteella (ammattikouluissa / -instituuteissa) jo pitkään käytössä olleista työssäoppimisjaksoista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koostaa tietopaketti tuotantopainotteisesta insinöörikoulutuksesta ja siihen liittyvistä työpaikkaopinnoista yritysten työpaikkaohjaajia varten. Opinnäytetyössä käsitellään työssäoppimista ja sen historiaa, tuotantopainotteisen koulutuksen lähtökohtia ja niihin liittyviä työpaikkaopintojen toteutusmalleja. Käytännön esimerkkinä käytän oman toimipaikkani, HAMKin rakennustekniikan, tuotantopainotteista insinöörikoulutusta. Joiltakin osin täydentäviä esimerkkejä tulee mukaan myös muiden ammattikorkeakoulujen rakennustekniikoiden ja HAMKin tuotantopainotteista koulutusta järjestävien koulutusohjelmien kautta. Kaikkia esitettyjä käytännön sovelluksia ja ohjeita ei pidä yleistää kaikkea ammattikorkeakoulun työssäoppimista koskeviksi vaan niitä sovelletaan sellaisenaan tällä hetkellä vain HAMKin rakennustekniikan koulutusohjelman työpaikkaopintojen toteutuksissa. 4

12 2 MUUTTUVA TYÖELÄMÄ JA RAKENNUSALAN KOULU- TUKSEN MURROS 1990-LUVULLA Luvussa 2 käsitellään työelämän muutoksia 1990-luvulta nykypäivään ja rakennusalan tuotantojohdon koulutusjärjestelmän muutosta teknikkokoulutuksen lopettamisen kautta nykyiseen tuotantopainotteiseen insinöörikoulutukseen. 2.1 Työelämän muutos Käytännössä koko yhteiskunta on kokenut isoja muutoksia 1990-luvun alusta nykypäivään. Muutokset ovat nopeita ja ne ovat yleisiä kaikkialla. Muutokset eivät välttämättä aina ole seurausta millekään aiemmalle, joten niitä saattaa olla varsin vaikea ennustaa. Yksilö ja yhteiskunta tai organisaatio voi kohdata muutoksen aiheuttaman epävarmuuden ainakin kahdella eri tavalla: Ensinnäkin muutoksen aiheuttamaa epävarmuutta voidaan vähentää pitäytymällä tutuissa ajattelumalleissa ja rutiineissa ja odottaa, että maailma hakeutuu tavallaan itsestään stabiiliin tilaan ja järjestykseen. Toisaalta muutosten aiheuttama epävarmuus voidaan hyväksyä ja lähteä kulkemaan muutoksen mukana ja ottaa muutoksesta irti sen mahdollisesti tarjoamat hyödyt. (Ruohotie 2000, ) Tiedon merkitys on koko ajan kasvamassa, mutta samalla myös muu inhimillinen vuorovaikutus kuin tiedon tuottaminen ja levittäminen on olennaista (Ruohotie, 2000, 18). Korkean teknologian maihin on muodostunut ns. tietoyhteiskunta, joka tuo mukanaan suuren määrän erilaisia kehitykseen liittyviä, jopa järjenvastaisia ilmiöitä. Esimerkkinä voisi todeta mm. tiedon merkityksen nyky-yhteiskunnassa: Samalla, kun tieto tulee yhä tärkeämmäksi tuotannontekijäksi, sen hinta laskee ja merkitys kilpailukyvylle pienenee, koska tieto on kaikkien saatavilla oleva yleishyödyke. (Ruohotie 2000, ) Tiedon uusiutumisen vauhti siis alkaa olla niin huima, että asiantuntijatyötä tekevä ei enää pysty seuraamaan oman työnsä ohessa kaikkia alansa uusia näkemyksiä. Tiedon uusiutumisvauhtina on tähän asti yleisesti pidetty määritelmää, että tieto kaksinkertaistuu joka vuosi (Ruohotie 2000, 20). Viimeisim- 5

13 pien tutkimusten mukaan on todettu, että nykyään tietomäärä kaksinkertaistuu keskimäärin joka 20. kuukausi (Ruohotie P., luento , HAMK, Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen kehittämisseminaari). Tämähän tarkoittaa, että käytännössä yrityksen tms. organisaation tuottamat tuotteet tai palvelut voivat jäädä kehityksestä jälkeen yllättävänkin nopeasti. Kaikki edellä kuvattu on seurausta teknologian nopeasta muutosvauhdista ja uusista innovaatioista. On arvioitu, että työelämä muuttuu seuraavien kymmenen vuoden aikana enemmän kuin viimeksi kuluneen viidenkymmenen vuoden aikana (Ruohotie 2000, 21). Yhä harvemmat yritykset voivat enää sanoa toimivansa vakailla markkinoilla, joiden ennustaminen vaikkapa muutamia vuosi eteenpäin on helppoa. Mm. rakennusalalla markkinanäkymien ennustaminen on osoittautunut pitkällä aikavälillä varsin hankalaksi, vaikkakin nykyiseen euroaikaan maltillisten korkotason muutosten myötä ennustettavuus onkin huomattavasti parantunut. Kuitenkin työelämässä tapahtuu koko ajan ilmiöitä, jotka tekevät ammattitaidon jatkuvan kehittämisen ja tiedon päivittämisen välttämättömäksi jo kilpailukyvyn säilymisen kannalta katsottuna. Organisaatioiden uusia, kriittisiä menestystekijöitä ovat nopeus, joustavuus ja innovatiivisuus. Em. vaatimukset täyttävän organisaation henkilöstö koostuu monialaosaajista, jotka ovat jatkuvasti valmiita oppimaan uutta ja tarvittaessa siirtymään uusiin tehtäviin. Kuvatun ilmiön kautta tullaan tilanteeseen, jossa yrityksen tärkeimmäksi investointikohteeksi muodostuukin henkilöstö ehkä ennen totutun laite- ja konekannan sijaan. Tämä on jo selvästi nähtävissä nykyisessä yritysmaailmassa, jossa henkilöstön rekrytointi, perehdyttäminen ja täydennyskoulutus saavat koko ajan entistä suuremman roolin yritysten menestystekijöinä. (Ruohotie 2000, 22.) Tietoyhteiskunta merkitsee palvelualoille isoa kehitysvirikettä. Jo nyt palvelut hallitsevat yhä enemmän taloudellista toimintaa, kun taas alkutuotannon parissa työskentelee entistä vähemmän ihmisiä. Tietotekniikka tulee muokkaamaan useiden palvelualojen toimintaa vielä huomattavasti. Tehokas tietojenkäsittely ja nopea tiedon, kuvan ja äänen siirto vähentävät ajan ja paikan merkitystä. 6

14 Tätä kautta myös etätyön osuus tehtävästä työmäärästä tulee edelleen kasvamaan. (Työ vuonna 2005, ) Tekniikan kehityksen ja tietoyhteiskunnan rakennemuutoksen myötä huomattava määrä entisiä ammatteja on kadonnut, uusia on syntynyt ja hyvin monessa ammatissa työn sisältö on muuttunut. Pitkälle koulutetun väestön osuus on lisääntynyt ja vähän koulutettujen osuus pienentynyt. Tällä hetkellä työikäisestä väestöstä noin 70 % tekee ns. toimihenkilötyötä ja vain noin 30 % ruumiilliseksi luokiteltavaa työtä. (Työ vuonna 2005, ) Kehityksen odotetaan yhä jatkuvan tähän suuntaan. Tällainen kehitys tuottaa jatkossa entistä suurempia vaikeuksia rakennusalalle, joka on kuitenkin hyvin työvoimapainotteinen ja perinteinen toimiala. Jo tällä hetkellä rakennustyömaille on vaikea saada ammattitaitoista suorittavan tason henkilöstöä ja jopa tuotantojohdostakin alkaa olla pulaa, koska suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Alalla on työvoimapulaa, vaikka 1980-luvun huippuvuosien työvoimamäärään ei tällä hetkellä ylletäkään. 80- luvun lopulla rakennusala työllisti noin henkilöä, tällä hetkellä alalla toimii noin työntekijää, vaikka rakentamisen volyymi nykyisellään onkin jo hyvin lähellä huippuvuosien tasoa. Voidaan siis todeta, että työn tuottavuus, joka nousi laman aikana, on jäänyt selvästi huippuaikoja korkeammalle tasolle. (Työ vuonna 2005, 9; julkaisut/tilastot_suhdanteet/kuvio_12.pdf) Kaiken kaikkiaan koko sosiaalinen ympäristö ja yhteiskunnalliset olosuhteet muuttuvat. Työikäisen väestön keski-ikä kasvaa ja eläkeläisten määrä lisääntyy. (Ruohotie 2000, 22.) Työikäistä työvoimaa on siis käytännössäkin vähemmän kuin 1980-luvun lopulla. Tätä kautta voidaan taas todeta, että edellä esillä ollut työn tuottavuuden taso onkin ollut pakko pitää korkeampana kuin ennen lamaa, muuten osa työelämän tehtävistä olisi jäänyt ilman tekijää. Rakennusalalla työn tuottavuuden nousu ei kuitenkaan ole pystynyt täysin korvaamaan työvoimavajetta, joka on syntynyt 2000-luvun rakentamisen volyymin nousun myötä. 7

15 Muodostunutta työvoimapulaa paikataan tällä hetkellä osittain ulkomaisella työvoimalla. Rakennusalalla ammattityöntekijöitä tulee varsinkin Baltian maista, erityisesti Virosta, mutta myös jonkin verran Venäjältä, Puolasta ja Romaniasta. Tässä mielessä rakentaminen Suomessa kansainvälistyy, samoin käy lähes kaikilla muillakin toimialoilla. Näin työelämään tulee yhä uusia ammattitaitovaatimuksia, jotka tulee huomioida myös koulutuksen eri asteilla. Kansainvälistymisen ja globaalin kansantalouden myötä perinteisen ammatillisen osaamisen lisäksi työelämässä tarvitaan hyvin usein kielitaitoa ja kykyä työskennellä hyvinkin moninaisissa työyhteisöissä eri kansallisuutta olevien henkilöiden kanssa. Tämä edellyttää myös muiden maiden kulttuurien hyväksyntää, jotta yhteistyö ja toiminnot työpaikoilla pyörivät parhaalla mahdollisella tavalla hyvän tuottavuuden saavuttamiseksi. (Työ vuonna 2005, 14.) Edellä mainittu työväestön ikääntyminen voidaan nähdä sekä heikkoutena että vahvuutena. Pitkään työelämässä olleilla henkilöillä on valtava työkokemus ja näin myös suuri määrä elämänkokemusta ja pitkälle kantavia toimintamalleja. Vastuuntuntoisina ja yleensä hyvin analyyttisesti ajattelevina heille on helppo antaa ns. luottopakin tehtäviä. Ikääntymisessä on tietysti myös omat ongelmansa: Sairaudet lisääntyvät, työkyvyttömyys lisääntyy ja yleinen toimintakyky alkaa eläkeiän lähestyessä väistämättä vähentyä. (Työ vuonna 2005, 14.) Ajan mittaan edellä kuvattu tilanne johtaa tuottavuuden laskuun, jos uutta ammattitaitoista henkilöstöä ei saada koulutettua riittävän ajoissa työpaikoille osittain vanhojen ammattilaisten perehdyttämisen ja opastuksen kautta. Tätä pitkän työuran tehneen ammattiväestön osaamista pystytään nyt nopeasti toimien hyödyntämään vielä muutaman vuoden ajan, kunnes suuret ikäluokat ovat pääasiassa jo siirtyneet eläkkeelle. Peliaikaa tämän suhteen on käytettävissä enää noin viisi vuotta. Seuraavan viiden vuoden kuluessa vastuullisimmat työtehtävät siirtyvät suurilta ikäluokilta seuraavan ikäpolven hoidettaviksi, siis tällä hetkellä vuotiaille työntekijöille (Työ vuonna 2005, 15-16). Tämä vastuun siirto on tietysti varsin luonnollinen askel työelämän kehityksessä, mutta se tuo mukaan myös uhkakuvia. Jo tälläkin hetkellä tuo edellä mainittu vuotiaiden ryhmä on 8

16 osittain jopa ylityöllistetty, joten uusien, vastuullisempi tehtävien siirtäminen näille työntekijöille saattaa muuttaa työkuorman kohtuuttomaksi. Töiden uudelleenjärjestelyssä on syytä nostaa esiin työssä jaksaminen ja työuupumus, joka on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuoden aikana. Tutkimuksissa on todettu, että tällä hetkellä lähes puolella työikäisistä on lieviä työuupumuksen aiheuttamia stressioireita, vakavampia oireita on noin 7 %:lla vuotiaasta työväestöstä. Jos ongelmaan ei muisteta kiinnittää huomiota, vastaavasti sairauspoissaolot eri muodoissaan alkavat heikentää työn tuottavuutta. Toisena ongelmana uusien vastuunottajien ryhmässä nähdään vähäinen täydennyskouluttautumisen mahdollisuus ajan puutteen vuoksi. Kaikki työaika kuluu päivittäisten rutiinien pyörittämiseen, eikä järjestelmälliseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen ole aikaa juuri laisinkaan. Edellä kuvatun tiedon uusiutumisnopeuden aikana tämäkin voi koitua kohtalokkaaksi yritettäessä pysyä mukana nykyisten työelämävaatimusten oravanpyörässä. Tästä voidaan ottaa esimerkkinä tällä hetkellä noin 45-vuotiaan työväestön tietotekninen osaaminen. Pääosa näistä työelämässä olevista on saanut koulutuksensa noin 20 vuotta sitten, jolloin tietoverkkotekniikka (TVT) oli nykyiseen tasoon nähden vielä lapsenkengissä. Läheskään kaikilla työelämän alueilla ja koulutusaloilla TVT ei ollut arkipäivää, kuten nyt voidaan todeta olevan lähes kaikilla toimialoilla. Jatkuvan työpaineen alla työskennellyt väestö ei välttämättä ole ajan kuluessa ehtinyt kouluttautua nykyisten vaatimusten tasolle, mikä saattaa kostautua nyt, kun vastuullisimmat työtehtävät lankeavat tämän ryhmän hoidettavaksi. Jatkuva kouluttautumisen tarve (elinikäinen oppiminen) tuottavuusvaatimuksista ja työpaineista huolimatta on siis aina pidettävä esillä työyhteisöjä kehitettäessä. 2.2 Tekusta ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulukokeilu alkoi 1990-luvun alkupuolella, nykyään lähes kaikki kokeilukouluista on vakinaistettu. Opetusministeriö teki päätöksen ensimmäisistä väliaikaisista ammattikorkeakouluista vuonna 1991 ja ensimmäiset kokeilut käynnistyivät vuonna Lukuvuonna Suomessa on 31 opetushallinnon alaista vakinaista ammattikorkeakoulua, joissa työskentelee 9

17 yhteensä n opettajaa. Vuonna 2004 niissä oli yhteensä aloituspaikkaa ja opiskelijoita kaikkiaan noin Suurin osa aikaisemmista opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista on muuttunut ammattikorkeakoulututkinnoiksi ja opistoasteen koulutus päättynyt. Ammattikorkeakoulut on perustettu pääosin entisten opistoasteen oppilaitosten pohjalle. Ammattikorkeakouluissa on myös samat koulutusalat kuin toisen asteen (ent. ammattikoulu) opinnoissa. (http://www.mol.fi/; Nykyinen Suomen koulutusjärjestelmä on esitetty kuviossa 1. KUVIO 1 Suomen koulutusjärjestelmä (http://www.minedu.fi/opm/koulutus/koulutusjarjestelmakaavio.pdf) 10

18 Hämeen ammattikorkeakoulu aloitti väliaikaisena ammattikorkeakouluna amkkokeilun ensimmäisten joukossa vuonna Tuolloin ammattikorkeakoulun rinnalla toimi vielä aiempi Hämeenlinnan teknillinen oppilaitos joka toteutti teknikkokoulutusta mm. rakennusosastolla. Insinöörikoulutus siirtyi teknillisen oppilaitoksen ammatilliselta korkea-asteelta väliaikaisen ammattikorkeakoulun hoidettavaksi. Vuonna 1996 aloitti toimintansa vakinainen Hämeen ammattikorkeakoulu, jonka rinnalle muotoutui Hämeen ammatti-instituutti jatkamaan mm. luonnonvara-alan peruskoulutusta. 2.3 Teknikkokoulutuksen loppu ja tuotantopainotteisen koulutuksen alkutaival Pääosin vuonna 1992 käynnistyneet ammattikorkeakoulukokeilut mahdollistivat osittain teknikkokoulutuksen toteutuksen ammattikorkeakoulun yhteydessä, koska teknikkokoulutus toteutettiin teknillisissä oppilaitoksissa, joista osa oli mukana ammattikorkeakoulukokeilussa. Sekä va. ammattikorkeakouluissa että muilla tahoilla pohdittiin kuitenkin teknikkokoulutuksen asemaa ammattikorkeakoulujen vakinaistumisen jälkeisessä tilanteessa. Tohtori Ari Orelma selvitti opetushallituksen toimesta laajan kyselytutkimuksen avulla työelämän muutoksia sekä osaamistarpeita lähinnä teknikkokoulutuksen, mutta osittain myös insinöörikoulutuksen näkökulmasta. Tutkimuksesta ilmenee, että työnantajilla ja työntekijöillä on varsin yhteneväiset käsitykset niin työelämän muutoksista kuin osaamistarpeista. (Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen kehittämistarpeet 2000, 1.) Opetusministeriö päätti (7/400/96) ryhtyä toimenpiteisiin siten, että sähköalalla ja rakennusalalla käynnistettäisiin vuonna 1997 teknikkokoulutuksen korvaavia 160 ov:n laajuisia käytäntöpainotteisia koulutusohjelmia, jotka johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon. Aloituspaikkojen määriä supistettiin samalla %. Kone- ja metallialalla sekä auto- ja kuljetusalalla käynnistettiin suppeahko kokeilu, jossa koulutuksen laajuus oli 140 opintoviikkoa, ja se johti teknikon tutkintoon. Graafisen alan, paperiteollisuuden, kemian- 11

19 teollisuuden, puualan, pintakäsittelyalan sekä tekstiili- ja vaatetusalan ja elintarvikealan osalta lykättiin päätöksentekoa, kunnes opetushallitus olisi valmistellut ehdotuksen ammattitutkintorakenteen muuttamisesta. Lopulliset ratkaisut päätettiin tehdä vuoden 1998 loppuun mennessä. (Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen kehittämistarpeet 2000, 2.) Opetusministeriö teki päätöksen (27/11/1997) nuorten koulutuksen rakenteesta. Päätös poisti teknikkokoulutuksen alkaen. Teknikkokoulutuksen päättymiseen liittyvistä jatkotoimista todettiin (opetusministeriön kirje 49/400/97, ), että väistyvän teknikkokoulutuksen pohjalta kehitetään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia tai suuntautumisvaihtoehtoja tekstiili- ja vaatetusalalla, kone- ja metallialalla, LVI-alalla, auto- ja kuljetusalalla, puualalla, pintakäsittelyalalla, paperi- ja kemianteollisuuden alalla ja elintarvikealalla. Sähkö- ja rakennusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa tuotantopainotteista koulutusta päätettiin jatkaa pysyvästi. Käytäntöpainotteisuus oli tarkoitus turvata siten, että harjoittelun laajuudeksi tuli 40 opintoviikkoa 160:stä. Tästä 20 opintoviikkoa määriteltiin samalla tavalla kuin muussakin tekniikan alan koulutuksessa ja 20 opintoviikkoa käytännön opiskeluna esimerkiksi yrityksissä suoritettavina projektitöinä. Lisäksi kokeilutoiminnasta saatavia kokemuksia tuli hyödyntää uusia tuotantopainotteisia koulutusohjelmia suunniteltaessa. Monivaiheisen keskustelun, selvitystyön ja kokeilutoiminnan kautta oli siten päädytty nykyiseen tilanteeseen. (Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen kehittämistarpeet 2000, 3-4; fi/julkaisut/) Käytännössä Hämeen ammatti-instituutti otti sisään viimeiset rakennusteknikon tutkintoon tähtäävät opiskelijat syksyllä Viimeisen teknikkoryhmän teoreettinen valmistumisaika oli keväällä Vain muutamia teknikon tutkintoja on suoritettu pitkittyneiden opintojen takia vielä tämän ajankohdan jälkeen vuoteen 2001 asti. Opetusministeriön ja opetushallituksen aiemmin kuvattujen päätösten ja toimenpiteiden kautta Hämeen amk:n rakennustekniikan koulutusohjelma käynnisti valtakunnassa ensimmäisten joukossa tuotantopainoteisen 160 opintoviikon laajuisen toteutuksen tammikuussa 1997 korvaamaan lakkautet- 12

20 tavaa teknikon tutkintoa, joka oli laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Tällöin syksyllä 1996 haettiin ryhmää opiskelemaan Rakennusmestari (AMK) tutkintoa. Rakennusmestarin nimikehän on alalla vanhaa perua ja erittäin arvostettu kaiken kaikkiaan. Varsinkin alan toimihenkilöjärjestöt ehdottivat erityisesti rakennusmestaritutkinnon palauttamista esimerkiksi tuotantoinsinöörin nimikkeen sijaan korvaamaan koulutusjärjestelmästä pois jäävän teknikkotutkinnon. Rakennusmestari (AMK) koulutuksen alkutaival oli hankala. Laman jäljet näkyivät vielä selvästi rakennusalalla eikä yleistä vetovoimaa koulutukseen ollut. Käytännössä kaikki 90-luvun alkupuoliskolla rakennusalan teknikko- tai insinöörikoulutuksen suorittaneet valmistuivat suoraan työttömyyskortistoon ja työvoimareserviä riitti näin pitkään, ennen kuin alalle tulevia, valmistuvia opiskelijoita alettiin palkata yrityksiin. Hakijoiden määrää todennäköisesti vähensi myös perinteiseen teknilliseen koulutukseen verraten outo ryhmän aloitusaika tammikuussa eikä syyskuussa, johon tekniikan alan korkea-asteella ja ammattikorkeakoulussa oli totuttu. Tuntui, että nuoret eivät yksinkertaisesti heränneet normaalista poikkeavaan hakuaikaan. Tuotantopainotteisen koulutuksen käynnistymiseen varsinkin rakennusalalla tuli vielä lisää mutkia, kun tuotantopainotteiselta linjalta valmistuvien amk-tutkinnon nimikkeestä alettiin käydä uudelleen keskustelua melkeinpä heti, kun ensimmäiset ryhmät oli saatu käyntiin. Rakennusmestari (AMK) tutkintonimikkeen vaihtoehdoksi oli ehdolla useita erilaisia versioita insinöörin nimikkeestä: Tuotantoinsinööri (AMK), tuotantopainotteinen insinööri (AMK), työmaainsinööri (AMK). Ennen kuin yhtään HAMKin rakennustekniikan rakennusmestaria ehti valmistua, nimike vaihtui opetusministerin päätöksellä vuoden 2000 lopulla tutkintonimikkeeksi insinööri (AMK), tuotantopainotteinen suuntautumisvaihtoehto. Tehty ratkaisu aiheutti vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan rakennusalan toimihenkilöjärjestöjen ja Rakennusteollisuus RT ry:n toimesta, mutta keskustelulla ei enää ollut käytännön merkitystä päätöksenteon kannalta, päätöksethän olivat jo olemassa. 13

Rakennusalan työnjohtokoulutuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa

Rakennusalan työnjohtokoulutuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Rakennusalan työnjohtokoulutuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:30 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Työelämä osana insinööriopintoja

Työelämä osana insinööriopintoja Työelämä osana insinööriopintoja Juhani Keskitalo (toim.) Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen valtakunnallinen laatuhanke Hämeen ammattikorkeakoulu Juhani Keskitalo (toim.) TYÖELÄMÄ OSANA INSINÖÖRIOPINTOJA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

Laatu ammattikorkeakoulujen

Laatu ammattikorkeakoulujen Laatu ammattikorkeakoulujen menestystekijänä Näkökulmia koulutuksen laatutyöhön Pia Koiso-Kanttila & Riitta Paasivuori (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA A: TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU

Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Helmikuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Markus Miller Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Ylempi AMK Automaatioteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Ylempi AMK koulutusohjelma

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA

1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA JOUKO LEHTONEN & HELI KANERVA-LEHTO & JENNI KOIVISTO TUTKIMUSPAJA MAHDOLLISUUTENA YHDISTÄÄ OPETUS JA T&K TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 24 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2006 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen.

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Jorma Sipilä Kahtena vai yhtenä? Koulutuspoliittinen selvitys Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN

KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN Teollisuuden henkilöstö- ja koulutustarvetutkimus Loppuraportti 27.11.1997 ESIPUHE O heinen raportti on Euroopan sosiaalirahaston tukeman Teollisuuden henkilöstö-

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Erno Lehtinen 1), Tuire Palonen 1), Päivi Tynjälä 2), Kirsi Klemelä 1), Satu Merenluoto 1), Kirsi Pohjola 2) ja Koen

Lisätiedot

Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) OSAAMINEN ESIIN Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 5/2009 Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) OSAAMINEN ESIIN Näkökulmia tunnistamiseen

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo 1 Selvitys humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista KOPSU Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Työssä ja työstä

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot