Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology. LUT Energy Research report Mari Hupponen, Risto Soukka Julkisia hankintoja kestävä kehitys huomioiden - Case siivouspalvelut Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Pl LAPPEENRANTA Lappeenranta 2010

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Työn tausta Työn tavoitteet Työn toteutus JULKISIA HANKINTOJA KESTÄVÄ KEHITYS HUOMIOIDEN Julkisten hankintaprosessien vaiheet Kynnysarvot Tarjousten valinta ja tekniset eritelmät SIIVOUSPALVELUN JOUTSENMERKKI SIIVOUSPALVELUN NYKYTILANNE - LAHTI Siivous Lahden kaupungin siivouspalveluhankinnat Lahden kaupungin siivouspalveluun liittyvät hankinnat Lahden siivouspalveluyritysten eroavaisuuksia Siivous Lahdessa Siivouslaadun seuranta Siivousaineet Siivoukseen liittyvät kuljetukset ja varastointi Leasing Siivoustarvikkeet Pyykinpesu ja -kuivaus Jätehuolto Koulutus ja perehdytys Muita sosiaalisia näkökohtia KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOIMINEN PALVELUHANKINNOISSA CASE SIIVOUSPALVELUT Siivouspalvelun kestävän kehityksen näkökohtien tunnistaminen Lahden uimahallin siivouspalvelun elinkaarimallinnus Pyykinpesun ja -kuivauksen skenaariot Pyykinpesun ja -kuivauksen vaikutukset ilmastonmuutokseen... 36

3 5.3 Lahden kaupungin kohteiden siivouspalvelun kilpailutus kestävä kehitys huomioiden Vaatimukset ja arviointiperusteet Todentaminen ja perustelut Sopimuksen seuranta TULOKSET YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET LIITE I: Haastattelukysymykset LIITE II: Ympäristömerkittyjen kemikaalien käyttöosuus

4 3 LYHENNELUETTELO EPA EU EY GaBi GPP KELAA! Kultu L LCA LCC L&T LEED SEMCo SFS TTS Valonia United States Environmental Protection Agency, USA:n ympäristönsuojeluvirasto Euroopan unioni Euroopan yhteisö Elinkaariarviointiohjelma Green Public Procurement, ympäristöä säästävät julkiset hankinnat Kestävä kulutus ja elämänlaatu Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta Laki Life Cycle Assessment, elinkaariarviointi Life Cycle Cost, elinkaarikustannus Lassila & Tikanoja Oyj Leadership in Energy and Environmental Design, rakennuksille suunnattu kansainvälinen ympäristöluokitus The Swedish Environmental Management Council, Ruotsin ympäristöjohtamisneuvosto Suomen standardisoimisliitto Työtehoseura Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

5 4 1 JOHDANTO Suomessa julkiset hankinnat ovat 27 miljardia euroa vuodessa, mikä on noin 15 % bruttokansantuotteesta (Valtioneuvosto 2009, 1). Tästä lähes 75 % muodostaa kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten organisaatioiden hankinnat (Ympäristöministeriö 2008, 10). Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan valtion, kuntien, kuntayhtymien, valtion liikelaitosten sekä muiden hankintalaissa määriteltyjen hankintayksiköiden oman organisaationsa ulkopuolelta tekemiä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja (L /348). Suuren volyymin vuoksi julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistäjänä. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet, samalla huomioiden tasavertaisesti ympäristö, ihminen ja talous. (Ympäristöministeriö 2009.) Kestävä kehitys sisällytettiin vuonna 1997 EY:n (Euroopan yhteisön) perustamissopimukseen, mistä lähtien se on ollut EU:n (Euroopan unionin) yleisenä päämääränä (Euroopan komissio 2005, 7). Kestävien hankintojen edistämiseksi tehtyjä toimia vuosina on kerätty kuvaan 1. Kuvasta voidaan havaita, että ympäristöystävällisten hankintojen osuuden kasvattamiseksi on laadittu koko ajan tiukempia tavoitteita. Huhtikuussa 2009 hallitus hyväksyi Kestävien hankintojen periaatepäätöksen. Päätöksessä kuntia suositellaan ottamaan ympäristö huomioon vuonna 2010 vähintään 25 % hankinnoissa. Vuonna % hankinnoissa. Valtion keskustahallintoa velvoitetaan huomioimaan ympäristönäkökulma kaikissa hankinnoissa viimeistään vuonna (Valtioneuvosto 2009, 1-2.) Hankintalain 2 :ssä todetaan: Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen (L /348).

6 Hallitus hyväksyi Kestävien hankintojen periaatepäätöksen 2008 Kestävät hankinnat -toimintaohjelma (Ympäristöministeriön asettaman Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus) Valtioneuvosto hyväksyi ilmasto- ja energiastrategian: Suomen tulee vähentää eipäästökauppasektorilla kasvihuonekaasupäästöjä 16 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on 38 % vuonna 2020 Julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelu avattu (Motiva) 2007 Julkisia hankintoja koskevan lain uudistus (L /348) 2006 Uudistettu EU:n kestävän kehityksen strategia: Ympäristöystävällisten julkisten hankintojen osuus tulisi olla parhaimpien maiden tasolla vuonna 2010 (10917/06) Energiapalveludirektiivi: Kansallinen energiansäästötavoite 9 % vuosille vuosien loppukulutuksen keskiarvosta (EY 32/2006) 2005 Ympäristöä säästäviä hankintoja - Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (Euroopan komissio) KULTU-toimikunnan ehdotus kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi 2004 Julkisten hankintojen ympäristöopas (Suomen ympäristökeskus) Hankintadirektiivi (EY 18/2004) 2003 Yhdennetty tuotepolitiikka Elinkaariajattelu politiikan perustana (KOM (2003) 302 lopullinen) ympäristöä koskeva toimintaohjelma (EY 1600/2002) Kioton pöytäkirjan ratifiointi: Suomen velvoitteena saada kasvihuonekaasupäästöt vuosina vuoden 1990 tasolle 2001 Ympäristöhankintojen maksullisen tietokannan Hymonet avaus Julkisia hankintoja koskeva tulkinta-asiakirja (KOM(2001) 274 lopullinen) EU:n kestävän kehityksen strategia: Edistetään talouskasvua, sosiaalista yhteenkuuluvuutta samalla huomioiden ympäristö (KOM(2001) 264 lopullinen) 2000 Lissabonin huippukokous: Ympäristöinnovaatioiden edistäminen 1997 EY:n perustamissopimus: Kestävä kehitys sisällytettynä Kuva 1. Toimia kestävien hankintojen edistämiseksi vuosina Kansalliset toimet Kansainväliset toimet Ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja tekemällä voidaan toimia esimerkkinä, vaikuttaa markkinoihin, auttaa kehittämään uusia innovaatioita, vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä edistää hyvinvointia. Samalla säästetään rahaa, kun huomioidaan hankinnan koko elinkaaren aikaiset kustannukset. (Euroopan komissio 2005, 5.) Ympäristöystävällisten hankintojen säästöt muodostuvat erityisesti hankinnan käytöstä ja käytöstä poistosta. 1.1 Työn tausta Tutkimus sisältyy Kelaa! (Kestävä kulutus ja elämänlaatu) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kulutuksen edistäminen. Hankkeen päätoteuttajana toimii Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston alaisuudessa toimiva Valonia (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) yhdessä Lahden seudun ympäristöpalvelujen kanssa. Hanke toteutetaan vuosina helmikuu 2011.

7 6 Tutkimus toteutetaan Kelaa!-hankkeen Lahden seudun osaprojektille, jonka tavoitteena on kaupungin omien toimintojen kehittäminen materiaali- ja energiatehokkaammiksi erityisesti julkisten hankintojen osalta. Tutkimuksessa ovat mukana Lahden seudun ympäristöpalvelut sekä Lahden hankintapalvelut. Lahden kaupunki on allekirjoittanut Aalborgin sitoumukset vuonna Sitoumuksella Lahti vahvisti vuonna 1996 allekirjoittamansa Aalborgin julistuksen eli Euroopan kaupunkien sopimuksen kohti kestävää kehitystä. Sitoumusten avulla on tarkoitus tehostaa kaupungin kestävän kehityksen työtä. (Lahden kaupunki 2007.) Toteutettavalla tutkimuksella tuetaan tätä työtä. 1.2 Työn tavoitteet Hanke on rajattu koskemaan Lahden hankintapalvelun julkisia hankintoja ja esimerkkitapaukseksi on valittu siivouspalveluhankinnat. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, - miten Lahden kaupungin hankintapalvelut voivat siivouspalveluhankintoja tehdessä huomioida kestävän kehityksen - miten voidaan vähentää Lahden kaupungin käyttämien siivouspalveluiden ympäristövaikutuksia ja miten voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon myös muita kestävän kehityksen näkökulmia. 1.3 Työn toteutus Työn alussa (kappaleessa 2) on kuvattu julkisten hankintojen hankintaprosessia. Erityisesti on paneuduttu tarjouspyynnön laatimiseen ja, miten kestävä kehitys on mahdollista huomioida laadittaessa tarjouspyyntöasiakirjoja. Kappaleessa 3 on kuvattu siivouspalvelun joutsenmerkin myöntämisperusteet. Työssä on selitetty, mitä tarkoitetaan siivouksella (kappale 4.1) sekä minkälaisia siivouspalveluhankintoja sekä siivouspalveluun liittyviä hankintoja Lahden kaupunki on tehnyt ja kuinka niissä on huomioitu kestävä kehitys (kappaleet 4.2 ja 4.3). Työssä on

8 7 selvitetty siivouspalvelun nykytilanne Lahdessa haastattelemalla Lahden siivouspalveluyritysten edustajia sekä käymällä kohdevierailuilla (kappale 4.4). Työssä on tunnistettu siivouspalvelun eri kestävän kehityksen näkökohdat eri elinkaaren vaiheille (kappale 5.1). Kappaleessa 5.2. on tarkasteltu elinkaarimallinnusta periaatteisella tasolla ilmastonmuutoksen näkökulmasta, kun kyseessä on Lahden uimahallin siivous. Kappaleessa 5.3. on esitelty, miten siivouspalveluhankinnat voidaan kilpailuttaa kestävä kehitys huomioiden. 2 JULKISIA HANKINTOJA KESTÄVÄ KEHITYS HUOMIOI- DEN Julkisten hankintojen tekemisessä tulee noudattaa hankintalainsäädännössä määriteltyjä menettelytapoja. Lainsäädännön tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä. Tavoitteena on myös antaa yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakointeja julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Pääperiaatteina julkisia hankintoja tehdessä on hankintojen avoin kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. (L /348.) 2.1 Julkisten hankintaprosessien vaiheet Julkiset hankinnat voidaan jakaa kuvan 2 mukaisesti 14 vaiheeseen. Vaiheiden lukumäärään ja kestoon vaikuttavat muun muassa hankinnan arvo ja monimutkaisuus. Raportissa keskitytään erityisesti vaiheeseen kaksi Tarjouspyynnön laatiminen, jotta saadaan muodostettua kestävä päätös vaiheessa 10 Hankintapäätöksen tekeminen.

9 8 Vaihe 1 Hankinnan suunnittelu Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Tarjouspyynnön laatiminen Hankinnasta ilmoittaminen Tarjouspyynnön lähettäminen Vaihe 5 Tarjousten vastaanottaminen Vaihe 6 Vaihe 7 Vaihe 8 Tarjousten avaaminen Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen Tarjousten sisällön tarkastaminen Vaihe 9 Vaihe 10 Tarjousten vertailu Hankintapäätöksen tekeminen Vaihe 11 Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Vaihe 12 Vaihe 13 Vaihe 14 Hankintasopimuksen laatiminen Jälki-ilmoitus Sopimuksenaikainen yhteistyö Kuva 2. Julkisen hankinnan hankintaprosessi (Rehn 2007, 55) Tarjouspyynnöstä tulee tehdä selkeä, jotta sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja vertailtavia tarjouksia. Toimittajien tehtävänä on puolestaan antaa kirjallisesti ja määräaikaan mennessä tarjouksensa. Tarjouspyynnössä tulee olla: - hankinnan kohteen määrittely - viittaus hankintailmoitukseen - määräaika tarjouksen laatimiselle - osoite, johon tarjoukset toimitetaan - kieli tai kielet, joilla tarjous tehdään - vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, jotka tulee toimittaa - tarjouksen valintaperuste sekä kokonaistaloudellista edullisuutta käytettäessä vertailuperusteet ja niiden painotus (ks. kappale 2.3)

10 9 - tarjouksen voimassaoloaika - muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä. (L /348.) 2.2 Kynnysarvot Julkiset hankinnat voidaan jakaa hankinnan arvon perusteella EU-hankintoihin, kansallisiin hankintoihin ja pienhankintoihin (ts. vähäiset hankinnat) (Ukkola 2007; Aalto-Setälä et al. 2008, 590). Hankintalain 16 :ssä on määritelty EU-kynnysarvot, jotka päivitetään kahden vuoden välein (L /348) alkaen kynnysarvot ovat olleet taulukon 1 mukaiset (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010). Hankintaviranomaisen tulee määrittää hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa ja verrata arvoa taulukon kynnysarvoihin (L /348). Mikäli hankinta ylittää EUkynnysarvon, kyseessä on EU-hankinta. Taulukko 1. EU-kynnysarvot (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010) Valtion keskushallintoviranomainen Hankintalaji [ ] Tavarahankinnat Palveluhankinnat Suunnittelukilpailut Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Muut hankintaviranomaiset (esim. kunta) [ ] Hankintalain 15 :ssä on puolestaan määritelty kansalliset kynnysarvot, jotka on esitelty taulukossa 2 (L /348). Kansallisen kynnysarvon ylittäviä, mutta EUkynnysarvon alittavia hankintoja kutsutaan kansallisiksi hankinnoiksi. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ovat pienhankintoja (ts. vähäisiä hankintoja). (Aalto- Setälä et al. 2008, 590.) Taulukko 2. Kansalliset kynnysarvot (L /348) Hankintalaji Tavarahankinnat Palveluhankinnat Suunnittelukilpailut Käyttöoikeussopimukset Hankintalain liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut sekä koulutuspalvelut yhteishankintana Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Hankintaviranomainen [ ]

11 10 Hankintalaista pienhankintoja koskee voimaan astunut lakimuutoksen 83 hankintaoikaisusta (L /348). Pienhankintoja tehdessä hankintayksiköt voivat melko vapaasti käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa hankintamenettelyä, kun muistetaan noudattaa myös pienhankintoja koskevia perusperiaatteita kilpailusta ja tasapuolisesta kohtelusta. Käytännössä kilpailutus tapahtuu hankintayksiköiden omia hankintaohjeita noudattaen. (Ukkola 2007.) Kuvassa 3 on esitelty hankinnan arvon ja hankintalain soveltamista tarkemmin. Hankinnan arvo Joustavammat menettelyt Direktiivin mukaiset menettelyt Hankintaohjeet Hankintalaki Kansallinen kynnysarvo EU-kynnysarvo Kuva 3. Hankinnan arvo ja hankintalain soveltaminen (Kuntaliitto 2007, 5) Kansallisen kynnysarvon (ja myös EU-kynnysarvon) ylittävät julkiset hankinnat tulee ilmoittaa HILMAan. HILMA on sähköinen ilmoituskanava, jota kautta hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Ilmoituskanavan ylläpidosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö ja sen käyttö on maksutonta. Yritykset voivat HILMAsta katsoa käynnissä olevia hankintoja ja saada tulevista hankinnoista ennakkotietoa. (HILMA 2009.) 2.3 Tarjousten valinta ja tekniset eritelmät Hankintalain 62 :n perusteella julkisten hankintojen tarjouksista tulee valita kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kestävän kehityksen huomioimi-

12 11 seksi kannattaa valita kokonaistaloudellisesti edullisin, sillä tällöin vertailussa huomioidaan ennalta ilmoitetut vertailuperusteet. Vertailuperusteina voi olla esimerkiksi laatu, hinta, tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, ympäristöystävällisyys, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huoltopalvelu, toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika taikka elinkaarikustannukset (LCC, Life Cycle Cost). (L /348.) Vertailuperusteiden lisäksi hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettava vertailuperusteiden suhteellinen painotus. Painotus on mahdollista ilmoittaa myös kohtuullisella vaihteluvälillä tai vertailuperusteet tärkeysjärjestyksessä, jos painotuksen ilmaiseminen ei ole muutoin mahdollista. Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta voidaan myös hyväksyä vaihtoehtoisia tarjouksia, jos tämä on hankintailmoituksessa ilmoitettu sallituksi. (L /348.) Hankintalain 44 :ssä todetaan, että teknisten eritelmien kuvaaminen tapahtuu hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien tulee mahdollistaa tarjoajille samanlaiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun ja ne eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Laatiminen tapahtuu: - viittaamalla kansalliseen tai kansainväliseen standardiin, eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään, viralliseen tekniseen määrittelyyn tai tekniseen viitteeseen; viittaukseen tulee lisätä sanat tai vastaava. - suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat tarpeeksi täsmällisiä hankinnan kohteen määrittämiseen ja tarjousten valintaan. (L /348.) Hankintalain 45 :n perusteella ympäristöominaisuuksia koskevia vaatimuksia voi sisällyttää suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskeviin vaatimuksiin. Vaatimusten esittämiseen voidaan käyttää ympäristömerkeissä olevia yksityiskohtaisia perusteita tai niiden osia. Edellytyksenä on että: - eritelmät soveltuvat tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien määrittämiseen - merkin vaatimukset kehitetään tieteellisen tiedon pohjalta - kaikki asianomaiset tahot ovat voineet osallistua merkin laatimiseen - merkki on kaikkien saatavilla.

13 12 Hankintayksikkö voi ilmoittaa, että tietyllä ympäristömerkillä varustetun tuotteen tai palvelun katsotaan täyttävän ympäristöominaisuuksiin liittyvät vaatimukset, mutta sen tulee hyväksyä myös tarjoajan esittämä muu osoitus. Osoituksena voi olla esimerkiksi valmistajan tekninen asiakirja tai tekninen raportti tunnustetulta toimielimeltä. (L /348.) Hankintasopimukseen voi myös asettaa erityisehtoja esimerkiksi liittyen ympäristö- ja sosiaalisiin näkökohtiin, kuten ammatillista koulutusta työpaikalla. Ehdot tulee mainita jo hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. (L /348.) Vaatimuksia voi kohdistaa myös ammatilliseen pätevyyteen ja laatuun. Hankintalain 59 :n perusteella ammatillinen pätevyys voidaan osoittaa esimerkiksi seuraavin asiakirjoin: - todistus johtohenkilöiden ja suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä - luettelo edellisen kolmen vuoden aikana toteutuneista tärkeimmistä tavarantoimituksista tai palveluista arvoineen, ajankohtineen ja vastaanottajineen - selvitys keskimääräisestä työvoimasta ja johtohenkilöiden lukumäärästä - selvitys työvälineistä, kalustosta ja teknisistä laitteista - näytteet, kuvaukset ja valokuvat sekä todistukset, jotka osoittavat vaatimustenmukaisuuden teknisten eritelmien tai standardien kanssa - selvitys ammattitaidosta, tehokkuudesta, kokemuksesta tai luotettavuudesta - selvitys toteutettavista ympäristöhoitotoimenpiteistä - selvitys laadunvarmistustoimenpiteistä. (L /348.) Taulukkoon 3 on kerätty julkisten hankintojen tekemisessä huomioitavia asioita. Tarkoituksena on näyttää, mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä.

14 13 Taulukko 3. Julkisten hankintojen tekemisessä huomioitavia asioita (Nissinen 2004, 53 54; Euroopan komissio 2005, 22; L /348) Sallittua Kiellettyä Annetaan yhtäläiset mahdollisuudet tarjoajille Viitataan valmistajaan, tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, menetelmään tai tuotantoon, sillä kohteen kuvaaminen muutoin hankalaa, liitetään viittaukseen sanat tai vastaava Rajoitetaan kilpailua Viitataan valmistajaan, tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, menetelmään tai tuotantoon niin, että suositaan tai syrjitään tiettyjä tarjoajia tai tavaroita Vaaditaan, että täytetään ympäristömerkin kriteerit Vaaditaan ympäristönhallintamenettelyjä, jotka ovat tärkeitä palvelun ympäristövaikutusten kannalta Ilmoitetaan, että - tuote tulee olla valmistettu tietystä materiaalista tai materiaaleista - mikään materiaaleista tai kemikaaleista ei saa olla ympäristölle haitallinen (ja annetaan lista aineista, joita ei saa sisältää) - tietty prosenttiosuus on vähintään kierrätettyä tai käytettyä materiaalia Vaaditaan tiettyä kuljetusmuotoa, joka ei johda syrjintään Vaaditaan ympäristömerkkiä Vaaditaan ympäristöjärjestelmää Tekniset eritelmät eivät liity sopimuksen kohteeseen Käytetään kuljetusmatkaa Hankintalain 46 :n mukaisesti tarjouksessaan tarjoajan tulee osoittaa tavaransa, palvelunsa tai rakennusurakkansa täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset. Ehtoja vastaamattomat tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta. (L /348.) 3 SIIVOUSPALVELUN JOUTSENMERKKI Joutsenmerkki on pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka käyttöä valvoo Suomessa SFS (Suomen Standardisoimisliitto) -Ympäristömerkintä. Joutsenmerkillä tähdätään kestävään kehitykseen askel kerrallaan. Ympäristömerkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät ympäristöasiantuntijoiden asettamat kriteerit. Kyseiset kriteerit tarkistetaan määräajoin, 3-5 vuoden välein. Kyseisessä vaiheessa luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudelleen. (SFS-Ympäristömerkintä 2009b.) Kriteerien laadinnassa huomioidaan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta sekä laatu. Ehdotukset uusiksi tuoteryhmiksi testataan relevanssin, potentiaalin ja ohjattavuuden kannalta. Relevanssilla tarkoitetaan, että tarkastetaan liittyykö tuoteryhmään ympäristöongelma ja kuinka suuri se on. Potentiaalilla puoles-

15 14 taan tarkoitetaan, voidaanko ympäristöongelmalle tehdä jotain. Ohjattavuudella katsotaan muun muassa, miten hyvin ympäristömerkki voi puuttua ongelmaan, voidaanko laatia erottelevia vaatimuksia ja onko riittävästi toimijoita markkinoilla. (SFS- Ympäristömerkintä 2009b.) Siivoukseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden joutsenkriteerit ja niiden omaavien yritysten määrä ( ): - Ammattikäytön tekstiilien pesuaineet (3 yritystä) - Kemialliset pesulat (-) - Käsipyyherullajärjestelmä (1 yritys) - Lattianhoitotuotteet (kalvonmuodostavat) (6 yritystä) - Mikrokuituliinat ja -mopit (5 yritystä) - Pehmopaperit (9 yritystä) - Pesulapalvelut (1 yritys) - Puhdistusaineet (17 yritystä) - Shampoo ja saippua (15 yritystä) - Pyykinpesukoneet (-) - Siivouspalvelut (1 yritys, Lassila & Tikanoja Oyj:n L&T Ekosiivous) - Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet (6 yritystä) (SFS- Ympäristömerkintä 2010). Joutsenmerkin kriteerit laaditaan pohjoismaisena yhteistyönä. Yksi osa prosessia on avoin lausuntokierros, jonka aikana muun muassa valmistajat pääsevät ilmaisemaan oman kantansa kriteereistä. Kriteerityössä käytetään myös usein ulkopuolista asiantuntijaryhmää. Kriteerien vahvistus tapahtuu ympäristömerkintälautakuntakäsittelyn jälkeen. Kussakin pohjoismaassa on oma lautakunta sekä sihteeristö, joka hoitaa esimerkiksi lupien myöntämisen. Jokainen voi tutustua joutsenmerkin kriteereihin -sivuilla. (SFS-Ympäristömerkintä 2009b.) Siivouspalvelun joutsenmerkin kriteeriversio 2.1 on voimassa asti. Joutsenmerkin myöntäminen edellyttää, että - kaikki pakolliset vaatimukset täytetään - saavutetaan vähintään 16 pistettä 27 mahdollisesta. Jos siivouspalveluyritys ei käytä siivouspalvelussa ajoneuvoja tai yrityksellä on muussa kuin siivouspal-

16 15 velussa käytettäviä ajoneuvoja, yrityksen on saatava vähintään 13 pistettä 22 mahdollisesta. - Pohjoismainen ympäristömerkintä on tehnyt tarkastuskäynnin. (SFS- Ympäristömerkintä 2009a, 4) Taulukossa 4 on esitelty siivouspalvelun kriteeriversion 2.1 vaatimukset. Taulukkoon on merkitty pakolliset vaatimukset kirjaimella O ja pistevaatimukset kirjaimella P (SFS-Ympäristömerkintä 2009a, 2). Taulukko 4. Siivouspalvelun kriteeriversion 2.1 vaatimukset (SFS-Ympäristömerkintä 2009a, 5-22) Vaatimus Lyhyt kuvaus tai esimerkki YLEISVAATIMUKSET O1 Siivottujen neliömetrien määrä [m 2 ] Vuoden aikana siivottujen neliömetrien määrä KEMIKAALIVAATIMUKSET O2 Kemikaalien tiedot Käyttöohjeet tai käyttöturvallisuustiedotteet, kuvaus aineen käyttötarkoituksesta ja annostelusta O3 Oikea annostelu Annosteluohjeet tai mittavälineet työpisteissä O4 Kemikaalien kulutus yli 640 μl/m 2 Kulutus ei saa olla suurempi kuin 640 μl/m 2 P1 Kemikaalien kulutus [μl/m 2 ] Pisteet (0-5) kulutusmäärän mukaan O5 Ympäristömerkittyjen kemikaalien käyttö Käyttömäärän oltava yli 50 til.-% [til.-%] O6 Ympäristömerkittömien kemikaalien luokitus Kemikaalit eivät saa olla annetun taulukon mukaisesti luokiteltuja O7 Ympäristömerkittömät kemikaalit: aineet, Annettu ainesosat, joita tuotteet eivät saa sisältää joita ei saa sisältyä P2 Ympäristömerkityt kemikaalit [til.-%] Pisteitä (0-5) ympäristömerkittyjen kemikaalien osuuden mukaan P3 Tiivistetyt tuotteet [til.-%] Tiivistettyjä tuotteita yli 30 til.-% (1 p) tai yli 50 til.-% (2 p) KULJETUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET * O8 Euro IV -normin ajoneuvojen osuus [%] Ajoneuvojen osuus tai ajettujen kilometrien määrä vähintään 95 % O9 Kuljetusten enimmäispolttoaineenkulutus Annettu polttoaineen enimmäiskulutusmäärät [ml/m 2 ] P4** Kuljetusten polttoaineenkulutus [ml/m 2 ] Pisteitä (1-5) polttoaineen kulutuksen mukaan P5** Polttoaineen hyödyntäminen [l/100 km] Pisteitä (1-5) polttoaineen kulutuksen mukaan JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET P6 Jätepussit [mg/m 2 ] Pisteitä (0-4) pussien kulutuksen mukaan P7 Jätteiden lajittelu Siivouspalveluyrityksen oman toiminnan jätteiden lajittelu vähintään 5 jakeeseen (1 p) YMPÄRISTÖMERKITTYJEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖ P8 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osto [%] Annettu tuotteita (pehmopaperit, käsipyyherullat, WC-tilojen saippuat, kopiopaperit, pesukoneet, työasut, siivousliinat ja mopit, polttoaine, muut) ja P9 Ympäristömerkittyjen palvelujen osto [%] osuuksia, joilla saa enintään 3 p Annettu palveluja (pesulapalvelut, autopesu, painotuotteet painosta, muut) ja osuuksia, joilla saa enintään 2 pistettä LAADUNHALLINTA O10 Siivouksen laadun arviointijärjestelmä Tulee olla laadun arviointijärjestelmä O11 Kirjalliset työohjeet Tulee laatia kirjalliset työohjeet (työtehtävä, laatu, taajuus, siivouskohde, menetelmät)

17 16 O12 Asiakasneuvonta Neuvontaa, miten asiakas voi vähentää siivouksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta TYÖYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT EETTISET VAATIMUKSET SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA LAATUJOHTAMINEN O13 Viranomaisvaatimukset Noudatetaan mm. työympäristöä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä O14 Eettiset vaatimukset Annettu vaatimuksia, jotka yrityksen tulee täyttää (esim. kaikilla työntekijöillä tulee olla nimikyltti tai yrityksen henkilökortti näkyvillä) O15 Henkilöstön perehdyttäminen Tulee olla uusien työntekijöiden perehdyttämissuunnitelma (annettu lista perusasioista) O16 Hakijan laatujohtamista koskevat vaatimukset Laadittava organisaatiokaavio ja määriteltävä yhteyshenkilö sekä varmistettava, että vaatimukset täyttyvät O17 Vuosiraportointi Tulee olla toimintaohjeet vuotuisen kulutusselvityksen laatimisesta Tulee säilyttää kaikki joutsenmerkin käyttöoikeutta koskevat asiakirjat O18 Joutsenmerkin vaatimusten dokumentaatio O19 Markkinointi Tulee tuntea kriteerit ja mainittu asiakirja sekä antaa kuvaus muista palveluista *= Jos hakijalla ei ole siivoustoimintaan käytettäviä ajoneuvoja, kuljetuksia koskevaa vaatimusta ei tarvitse huomioida. **= Valitaan toinen vaatimuksista P4 tai P5. Siivouspalvelun kriteeriversion 2.1 ja 1.5 eroina voidaan huomata muun muassa, että - aineiden oikeaan annosteluun on suhtauduttu tiukemmin - kemikaalien kulutuksen enimmäismäärän ylitystä ei pysty enää selittämään - ympäristömerkittyjen kemikaalien osuus tulee olla entistä suurempi - kannattaa suosia tiivistettyjä tuotteita - tiukennuksia on tullut myös kuljetuksia koskeviin vaatimuksiin - siivouspalveluyrityksen oman toiminnan jätteet eivät jää ympäristömerkin ulkopuolelle - kannattaa suosia ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden ostoa - asiakkaille tulee tarjota jätteiden lajittelupalvelua ja suositeltava lajittelukohteita - tulee täyttää eettisiä vaatimuksia (SFS-Ympäristömerkintä 2008, 4-14; SFS- Ympäristömerkintä 2009a, 5-22).

18 17 4 SIIVOUSPALVELUN NYKYTILANNE - LAHTI 4.1 Siivous Siivous on palvelua, joka sisältää sisätilojen puhtaana pysymisen kannalta tarpeelliset tehtävät. Siivous voidaan jakaa ylläpito- ja perussiivoukseen. Ylläpitosiivouksella tarkoitetaan säännöllisesti käsi- ja/tai konemenetelmin tapahtuvaa siivousta, jolla pidetään sovittu puhtaustaso. Perussiivouksella puolestaan tarkoitetaan siivousta, joka suoritetaan silloin, kun ylläpitosiivouksella ei enää saada sovittua puhtaustasoa. (SFS 5967:2010, 3-4.) Perussiivous on harvemmin tapahtuvaa siivousta, jolloin käytetään usein vahvempia aineita kuin ylläpitosiivouksessa. Likaa muodostuu niin luonnosta, ihmisestä kuin ihmisen toiminnasta (Heikkilä et al. 2009, 41). Lika voidaan jakaa kuvan 4 mukaisesti hyväksyttävään ja poistettavaan (Ahtimo et al. 1993, 23). Siivoustarpeeseen vaikuttavat tilan puhtaustasovaatimus, likatyyppi, lian määrä sekä kiinnittymistapa (Heikkilä et al. 2009, 42). Vaarallinen Haitallinen Häiritsevä Hyväksyttävä LIKA SIIVOUSTARVE Kuva 4. Lian siivoustarve (Heikkilä et al. 2009, 42) Palvelu on kokemus, johon on tyytyväinen kun saa mitä ennakkoon on odottanut (Ahtimo et al. 1993, 17). Tämän vuoksi siivoojien tulee tuntea asiakkaan kanssa sovitut puhtaustasovaatimukset. Laatu voidaan jakaa tekniseen (esim. koneet ja aineet) sekä toiminnalliseen laatuun (esim. ystävällisyys ja ulkoinen olemus). Valvonnassa siivoo-

19 18 ja käyttää aistinvaraista laadun arviointia, kuten miltä tilassa näyttää siivouksen jälkeen. Puhtautta on myös mahdollista seurata mittaamalla, esimerkiksi Hygicultpintahygieniatestillä (uimahallit), tai/ja toteuttamalla laadunseurantakierroksia, joista kerrotaan myöhemmin lisää (ks. kappale 4.4.2) (Heikkilä et al. 2009, 22 ja 33.) Siivoukseen liittyy myös sisäilman laatu. Sisäilmalla tarkoitetaan ilmaa, jota hengitämme rakennuksessa ollessamme. (Heikkilä et al. 2009, 45.) Länsimaisen teollisuusyhteiskunnan asukkaan on todettu olevan n % elinajastaan sisätiloissa (Korhonen ja Lintunen 2003, 23). Sisäilmaston laatu on tärkeä osa työturvallisuutta sekä terveyttä (Heikkilä et al. 2009, 45). Suomessa huonon sisäilman kustannuksiksi on arvioitu n. 6 miljardia euroa vuodessa (esim. home, radon, työteho, sairauspoissaolot), mikä on suurempi rahamäärä, mitä menee rakennusten lämmitykseen vuodessa (Korhonen ja Lintunen 2003, 87). Kustannukset vaihtelevat eri lähteiden mukaan, mutta yhteistä niillä on se, että huono sisäilma käy kalliiksi. Yksi sisäilmaston laatutekijä on huonepöly ja sen määrä, johon siivouksella pystytään vaikuttamaan. (Heikkilä et al. 2009, 45.) 4.2 Lahden kaupungin siivouspalveluhankinnat Raportin kirjoittamisvaiheessa Lahden kaupunkia on vielä ohjattu ostamaan siivous Lahden Siivouspalvelulta. Tulevina vuosina alkaa vapaa kilpailutilanne, mutta tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. (Jantunen et al ) Lahden kaupungin kohteista muiden kuin Lahden Siivouspalvelun siivottavana olivat syksyllä 2010 muun muassa: Lahden sosiaali- ja terveystoimialan omat kohteet (kyseisen toimialan siivouspalvelu) Palvelutalot 4 kpl (SOL Palvelut Oy) Sotainvalidien asunnot (SOL Palvelut Oy) Lahden uimahallit pois lukien maauimala (Trinomi Ky) Lahden kirjastot ja kirjastoautot (ISS Palvelut Oy) Satamat (SAN-Palvelut Ky) (Ruuth 2010b; Räsänen 2010).

20 19 Tutkimuksen esimerkkitapaukseksi on valittu Lahden uimahallien siivous. Kyseinen kilpailutus toteutettiin edellisen kerran kesällä Tällöin pisteytyksessä huomioitiin: henkilökunnan ammattitaito (15 %) käytettävien aineiden ja välineiden soveltuvuus kohteisiin (5 %) toimitusvarmuus ja kokemus vastaavan palvelun tuottamisesta (20 %) palvelun kokonaiskustannukset (60 %). Laatukriteerit vaikuttivat siis kokonaisuudessaan 40 %. (Ruuth 2010a.) Kilpailutuksessa ei huomioitu ympäristöasioita. Räsäseltä (2009) saaduissa aiemmissa siivouspalveluhankinnoissa on ollut myös maininta: Käytettävien aineiden ja välineiden soveltuvuus sekä aineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyys (5 %). Kyseisissä tapauksissa palveluntarjoajat ovat vastailleet hyvin eri tavoin kysyttyihin asioihin, minkä seurauksena kokonaispisteytyksen eroavaisuudet ovat tulleet ainoastaan palvelun kokonaiskustannuksista. Tarjouspyynnössä on siis huomioitu ympäristöasiat, mutta lopputulokseen asialla ei ole ollut merkitystä. Toinen merkille pantava asia on painoprosentit. Ympäristöasioiden painotus saattaa olla esimerkiksi vain 5 %. Tarkasteltua Räsäseltä (2009) saatuja aiempia siivouspalveluhankintoja, edullisella hinnalla palveluntarjoaja on voinut voittaa kilpailutuksen, vaikka ei olisi huomioinut lainkaan ympäristöasioita. 4.3 Lahden kaupungin siivouspalveluun liittyvät hankinnat Siivouspalveluhankintojen (ks. kappale 4.2) lisäksi Lahden kaupunki on kilpailuttanut siivoukseen liittyvinä hankintoina muun muassa: jätesäkit ja -pussit pehmopaperit pesu- ja puhdistusaineet siivouskoneet siivouspalvelun työasut siivousvälineet vaihtomattopalvelut.

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi 1 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 3: Siivous ja ympäristö Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä:

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusi hankintadirektiivi Artikla 67 2 Hankintaviranomaisen kannalta kokonaistaloudellisesti

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Miten näytteenottovälineet päätyvät näytteenottajan kärryyn? Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Hankintalainsäädäntö Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy Vihreät IT-hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy 1 Vihreät IT-hankinnat Miksi vihreitä julkisia hankintoja? Mitä ovat vihreät julkiset hankinnat? Ympäristöasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus TARJOUSPYYNTÖ Kudoskäsittelyautomaatti ja huolto 1(5) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö 01.06.2015 Evira/3903/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista?

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Motiva, Kestävien hankintojen vuosiseminaari Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Taustaa EU:n julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat direktiivit uudistettiin

Lisätiedot

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Kuinka ympäristöasiat huomioidaan hankinnoissa Ekotukikoulutus 10.11.2015 Turun kaupungin tavara- ja palveluhankinnat vuositasolla M Tavarahankinnat Palveluhankinnat

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248551-2010:text:fi:html FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Ohjeet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

26.2.2014. Hankinnan kohteena ovat siivouspalvelut Savon koulutuskuntayhtymän kohteisiin:

26.2.2014. Hankinnan kohteena ovat siivouspalvelut Savon koulutuskuntayhtymän kohteisiin: Perustelumuistio 26.2.2014 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SIIVOUSPALVELUHANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat siivouspalvelut n kohteisiin: Savon ammatti - ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 70100

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Toimitusjohtaja Eino Fagerlund Savon Yrittäjät 29.10.2008 5.11.2008 1 Yleistä Kunnat suurin ostaja lähes jokaisessa Suomen kunnassa Kunnat ja yleensä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Tarjouksen tekeminen - valmistautuminen LUE tarjouspyyntö huolellisesti läpi Merkitse huomiokynällä Mitä todistuksia pyydetään? Mitä selvityksiä kysytään?

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot