Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology. LUT Energy Research report Mari Hupponen, Risto Soukka Julkisia hankintoja kestävä kehitys huomioiden - Case siivouspalvelut Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Pl LAPPEENRANTA Lappeenranta 2010

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Työn tausta Työn tavoitteet Työn toteutus JULKISIA HANKINTOJA KESTÄVÄ KEHITYS HUOMIOIDEN Julkisten hankintaprosessien vaiheet Kynnysarvot Tarjousten valinta ja tekniset eritelmät SIIVOUSPALVELUN JOUTSENMERKKI SIIVOUSPALVELUN NYKYTILANNE - LAHTI Siivous Lahden kaupungin siivouspalveluhankinnat Lahden kaupungin siivouspalveluun liittyvät hankinnat Lahden siivouspalveluyritysten eroavaisuuksia Siivous Lahdessa Siivouslaadun seuranta Siivousaineet Siivoukseen liittyvät kuljetukset ja varastointi Leasing Siivoustarvikkeet Pyykinpesu ja -kuivaus Jätehuolto Koulutus ja perehdytys Muita sosiaalisia näkökohtia KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOIMINEN PALVELUHANKINNOISSA CASE SIIVOUSPALVELUT Siivouspalvelun kestävän kehityksen näkökohtien tunnistaminen Lahden uimahallin siivouspalvelun elinkaarimallinnus Pyykinpesun ja -kuivauksen skenaariot Pyykinpesun ja -kuivauksen vaikutukset ilmastonmuutokseen... 36

3 5.3 Lahden kaupungin kohteiden siivouspalvelun kilpailutus kestävä kehitys huomioiden Vaatimukset ja arviointiperusteet Todentaminen ja perustelut Sopimuksen seuranta TULOKSET YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET LIITE I: Haastattelukysymykset LIITE II: Ympäristömerkittyjen kemikaalien käyttöosuus

4 3 LYHENNELUETTELO EPA EU EY GaBi GPP KELAA! Kultu L LCA LCC L&T LEED SEMCo SFS TTS Valonia United States Environmental Protection Agency, USA:n ympäristönsuojeluvirasto Euroopan unioni Euroopan yhteisö Elinkaariarviointiohjelma Green Public Procurement, ympäristöä säästävät julkiset hankinnat Kestävä kulutus ja elämänlaatu Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta Laki Life Cycle Assessment, elinkaariarviointi Life Cycle Cost, elinkaarikustannus Lassila & Tikanoja Oyj Leadership in Energy and Environmental Design, rakennuksille suunnattu kansainvälinen ympäristöluokitus The Swedish Environmental Management Council, Ruotsin ympäristöjohtamisneuvosto Suomen standardisoimisliitto Työtehoseura Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

5 4 1 JOHDANTO Suomessa julkiset hankinnat ovat 27 miljardia euroa vuodessa, mikä on noin 15 % bruttokansantuotteesta (Valtioneuvosto 2009, 1). Tästä lähes 75 % muodostaa kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten organisaatioiden hankinnat (Ympäristöministeriö 2008, 10). Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan valtion, kuntien, kuntayhtymien, valtion liikelaitosten sekä muiden hankintalaissa määriteltyjen hankintayksiköiden oman organisaationsa ulkopuolelta tekemiä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja (L /348). Suuren volyymin vuoksi julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistäjänä. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet, samalla huomioiden tasavertaisesti ympäristö, ihminen ja talous. (Ympäristöministeriö 2009.) Kestävä kehitys sisällytettiin vuonna 1997 EY:n (Euroopan yhteisön) perustamissopimukseen, mistä lähtien se on ollut EU:n (Euroopan unionin) yleisenä päämääränä (Euroopan komissio 2005, 7). Kestävien hankintojen edistämiseksi tehtyjä toimia vuosina on kerätty kuvaan 1. Kuvasta voidaan havaita, että ympäristöystävällisten hankintojen osuuden kasvattamiseksi on laadittu koko ajan tiukempia tavoitteita. Huhtikuussa 2009 hallitus hyväksyi Kestävien hankintojen periaatepäätöksen. Päätöksessä kuntia suositellaan ottamaan ympäristö huomioon vuonna 2010 vähintään 25 % hankinnoissa. Vuonna % hankinnoissa. Valtion keskustahallintoa velvoitetaan huomioimaan ympäristönäkökulma kaikissa hankinnoissa viimeistään vuonna (Valtioneuvosto 2009, 1-2.) Hankintalain 2 :ssä todetaan: Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen (L /348).

6 Hallitus hyväksyi Kestävien hankintojen periaatepäätöksen 2008 Kestävät hankinnat -toimintaohjelma (Ympäristöministeriön asettaman Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus) Valtioneuvosto hyväksyi ilmasto- ja energiastrategian: Suomen tulee vähentää eipäästökauppasektorilla kasvihuonekaasupäästöjä 16 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on 38 % vuonna 2020 Julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelu avattu (Motiva) 2007 Julkisia hankintoja koskevan lain uudistus (L /348) 2006 Uudistettu EU:n kestävän kehityksen strategia: Ympäristöystävällisten julkisten hankintojen osuus tulisi olla parhaimpien maiden tasolla vuonna 2010 (10917/06) Energiapalveludirektiivi: Kansallinen energiansäästötavoite 9 % vuosille vuosien loppukulutuksen keskiarvosta (EY 32/2006) 2005 Ympäristöä säästäviä hankintoja - Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (Euroopan komissio) KULTU-toimikunnan ehdotus kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi 2004 Julkisten hankintojen ympäristöopas (Suomen ympäristökeskus) Hankintadirektiivi (EY 18/2004) 2003 Yhdennetty tuotepolitiikka Elinkaariajattelu politiikan perustana (KOM (2003) 302 lopullinen) ympäristöä koskeva toimintaohjelma (EY 1600/2002) Kioton pöytäkirjan ratifiointi: Suomen velvoitteena saada kasvihuonekaasupäästöt vuosina vuoden 1990 tasolle 2001 Ympäristöhankintojen maksullisen tietokannan Hymonet avaus Julkisia hankintoja koskeva tulkinta-asiakirja (KOM(2001) 274 lopullinen) EU:n kestävän kehityksen strategia: Edistetään talouskasvua, sosiaalista yhteenkuuluvuutta samalla huomioiden ympäristö (KOM(2001) 264 lopullinen) 2000 Lissabonin huippukokous: Ympäristöinnovaatioiden edistäminen 1997 EY:n perustamissopimus: Kestävä kehitys sisällytettynä Kuva 1. Toimia kestävien hankintojen edistämiseksi vuosina Kansalliset toimet Kansainväliset toimet Ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja tekemällä voidaan toimia esimerkkinä, vaikuttaa markkinoihin, auttaa kehittämään uusia innovaatioita, vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä edistää hyvinvointia. Samalla säästetään rahaa, kun huomioidaan hankinnan koko elinkaaren aikaiset kustannukset. (Euroopan komissio 2005, 5.) Ympäristöystävällisten hankintojen säästöt muodostuvat erityisesti hankinnan käytöstä ja käytöstä poistosta. 1.1 Työn tausta Tutkimus sisältyy Kelaa! (Kestävä kulutus ja elämänlaatu) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kulutuksen edistäminen. Hankkeen päätoteuttajana toimii Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston alaisuudessa toimiva Valonia (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) yhdessä Lahden seudun ympäristöpalvelujen kanssa. Hanke toteutetaan vuosina helmikuu 2011.

7 6 Tutkimus toteutetaan Kelaa!-hankkeen Lahden seudun osaprojektille, jonka tavoitteena on kaupungin omien toimintojen kehittäminen materiaali- ja energiatehokkaammiksi erityisesti julkisten hankintojen osalta. Tutkimuksessa ovat mukana Lahden seudun ympäristöpalvelut sekä Lahden hankintapalvelut. Lahden kaupunki on allekirjoittanut Aalborgin sitoumukset vuonna Sitoumuksella Lahti vahvisti vuonna 1996 allekirjoittamansa Aalborgin julistuksen eli Euroopan kaupunkien sopimuksen kohti kestävää kehitystä. Sitoumusten avulla on tarkoitus tehostaa kaupungin kestävän kehityksen työtä. (Lahden kaupunki 2007.) Toteutettavalla tutkimuksella tuetaan tätä työtä. 1.2 Työn tavoitteet Hanke on rajattu koskemaan Lahden hankintapalvelun julkisia hankintoja ja esimerkkitapaukseksi on valittu siivouspalveluhankinnat. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, - miten Lahden kaupungin hankintapalvelut voivat siivouspalveluhankintoja tehdessä huomioida kestävän kehityksen - miten voidaan vähentää Lahden kaupungin käyttämien siivouspalveluiden ympäristövaikutuksia ja miten voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon myös muita kestävän kehityksen näkökulmia. 1.3 Työn toteutus Työn alussa (kappaleessa 2) on kuvattu julkisten hankintojen hankintaprosessia. Erityisesti on paneuduttu tarjouspyynnön laatimiseen ja, miten kestävä kehitys on mahdollista huomioida laadittaessa tarjouspyyntöasiakirjoja. Kappaleessa 3 on kuvattu siivouspalvelun joutsenmerkin myöntämisperusteet. Työssä on selitetty, mitä tarkoitetaan siivouksella (kappale 4.1) sekä minkälaisia siivouspalveluhankintoja sekä siivouspalveluun liittyviä hankintoja Lahden kaupunki on tehnyt ja kuinka niissä on huomioitu kestävä kehitys (kappaleet 4.2 ja 4.3). Työssä on

8 7 selvitetty siivouspalvelun nykytilanne Lahdessa haastattelemalla Lahden siivouspalveluyritysten edustajia sekä käymällä kohdevierailuilla (kappale 4.4). Työssä on tunnistettu siivouspalvelun eri kestävän kehityksen näkökohdat eri elinkaaren vaiheille (kappale 5.1). Kappaleessa 5.2. on tarkasteltu elinkaarimallinnusta periaatteisella tasolla ilmastonmuutoksen näkökulmasta, kun kyseessä on Lahden uimahallin siivous. Kappaleessa 5.3. on esitelty, miten siivouspalveluhankinnat voidaan kilpailuttaa kestävä kehitys huomioiden. 2 JULKISIA HANKINTOJA KESTÄVÄ KEHITYS HUOMIOI- DEN Julkisten hankintojen tekemisessä tulee noudattaa hankintalainsäädännössä määriteltyjä menettelytapoja. Lainsäädännön tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä. Tavoitteena on myös antaa yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakointeja julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Pääperiaatteina julkisia hankintoja tehdessä on hankintojen avoin kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. (L /348.) 2.1 Julkisten hankintaprosessien vaiheet Julkiset hankinnat voidaan jakaa kuvan 2 mukaisesti 14 vaiheeseen. Vaiheiden lukumäärään ja kestoon vaikuttavat muun muassa hankinnan arvo ja monimutkaisuus. Raportissa keskitytään erityisesti vaiheeseen kaksi Tarjouspyynnön laatiminen, jotta saadaan muodostettua kestävä päätös vaiheessa 10 Hankintapäätöksen tekeminen.

9 8 Vaihe 1 Hankinnan suunnittelu Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Tarjouspyynnön laatiminen Hankinnasta ilmoittaminen Tarjouspyynnön lähettäminen Vaihe 5 Tarjousten vastaanottaminen Vaihe 6 Vaihe 7 Vaihe 8 Tarjousten avaaminen Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen Tarjousten sisällön tarkastaminen Vaihe 9 Vaihe 10 Tarjousten vertailu Hankintapäätöksen tekeminen Vaihe 11 Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Vaihe 12 Vaihe 13 Vaihe 14 Hankintasopimuksen laatiminen Jälki-ilmoitus Sopimuksenaikainen yhteistyö Kuva 2. Julkisen hankinnan hankintaprosessi (Rehn 2007, 55) Tarjouspyynnöstä tulee tehdä selkeä, jotta sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja vertailtavia tarjouksia. Toimittajien tehtävänä on puolestaan antaa kirjallisesti ja määräaikaan mennessä tarjouksensa. Tarjouspyynnössä tulee olla: - hankinnan kohteen määrittely - viittaus hankintailmoitukseen - määräaika tarjouksen laatimiselle - osoite, johon tarjoukset toimitetaan - kieli tai kielet, joilla tarjous tehdään - vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, jotka tulee toimittaa - tarjouksen valintaperuste sekä kokonaistaloudellista edullisuutta käytettäessä vertailuperusteet ja niiden painotus (ks. kappale 2.3)

10 9 - tarjouksen voimassaoloaika - muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä. (L /348.) 2.2 Kynnysarvot Julkiset hankinnat voidaan jakaa hankinnan arvon perusteella EU-hankintoihin, kansallisiin hankintoihin ja pienhankintoihin (ts. vähäiset hankinnat) (Ukkola 2007; Aalto-Setälä et al. 2008, 590). Hankintalain 16 :ssä on määritelty EU-kynnysarvot, jotka päivitetään kahden vuoden välein (L /348) alkaen kynnysarvot ovat olleet taulukon 1 mukaiset (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010). Hankintaviranomaisen tulee määrittää hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa ja verrata arvoa taulukon kynnysarvoihin (L /348). Mikäli hankinta ylittää EUkynnysarvon, kyseessä on EU-hankinta. Taulukko 1. EU-kynnysarvot (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010) Valtion keskushallintoviranomainen Hankintalaji [ ] Tavarahankinnat Palveluhankinnat Suunnittelukilpailut Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Muut hankintaviranomaiset (esim. kunta) [ ] Hankintalain 15 :ssä on puolestaan määritelty kansalliset kynnysarvot, jotka on esitelty taulukossa 2 (L /348). Kansallisen kynnysarvon ylittäviä, mutta EUkynnysarvon alittavia hankintoja kutsutaan kansallisiksi hankinnoiksi. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ovat pienhankintoja (ts. vähäisiä hankintoja). (Aalto- Setälä et al. 2008, 590.) Taulukko 2. Kansalliset kynnysarvot (L /348) Hankintalaji Tavarahankinnat Palveluhankinnat Suunnittelukilpailut Käyttöoikeussopimukset Hankintalain liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut sekä koulutuspalvelut yhteishankintana Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Hankintaviranomainen [ ]

11 10 Hankintalaista pienhankintoja koskee voimaan astunut lakimuutoksen 83 hankintaoikaisusta (L /348). Pienhankintoja tehdessä hankintayksiköt voivat melko vapaasti käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa hankintamenettelyä, kun muistetaan noudattaa myös pienhankintoja koskevia perusperiaatteita kilpailusta ja tasapuolisesta kohtelusta. Käytännössä kilpailutus tapahtuu hankintayksiköiden omia hankintaohjeita noudattaen. (Ukkola 2007.) Kuvassa 3 on esitelty hankinnan arvon ja hankintalain soveltamista tarkemmin. Hankinnan arvo Joustavammat menettelyt Direktiivin mukaiset menettelyt Hankintaohjeet Hankintalaki Kansallinen kynnysarvo EU-kynnysarvo Kuva 3. Hankinnan arvo ja hankintalain soveltaminen (Kuntaliitto 2007, 5) Kansallisen kynnysarvon (ja myös EU-kynnysarvon) ylittävät julkiset hankinnat tulee ilmoittaa HILMAan. HILMA on sähköinen ilmoituskanava, jota kautta hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Ilmoituskanavan ylläpidosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö ja sen käyttö on maksutonta. Yritykset voivat HILMAsta katsoa käynnissä olevia hankintoja ja saada tulevista hankinnoista ennakkotietoa. (HILMA 2009.) 2.3 Tarjousten valinta ja tekniset eritelmät Hankintalain 62 :n perusteella julkisten hankintojen tarjouksista tulee valita kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kestävän kehityksen huomioimi-

12 11 seksi kannattaa valita kokonaistaloudellisesti edullisin, sillä tällöin vertailussa huomioidaan ennalta ilmoitetut vertailuperusteet. Vertailuperusteina voi olla esimerkiksi laatu, hinta, tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, ympäristöystävällisyys, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huoltopalvelu, toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika taikka elinkaarikustannukset (LCC, Life Cycle Cost). (L /348.) Vertailuperusteiden lisäksi hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettava vertailuperusteiden suhteellinen painotus. Painotus on mahdollista ilmoittaa myös kohtuullisella vaihteluvälillä tai vertailuperusteet tärkeysjärjestyksessä, jos painotuksen ilmaiseminen ei ole muutoin mahdollista. Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta voidaan myös hyväksyä vaihtoehtoisia tarjouksia, jos tämä on hankintailmoituksessa ilmoitettu sallituksi. (L /348.) Hankintalain 44 :ssä todetaan, että teknisten eritelmien kuvaaminen tapahtuu hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien tulee mahdollistaa tarjoajille samanlaiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun ja ne eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Laatiminen tapahtuu: - viittaamalla kansalliseen tai kansainväliseen standardiin, eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään, viralliseen tekniseen määrittelyyn tai tekniseen viitteeseen; viittaukseen tulee lisätä sanat tai vastaava. - suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat tarpeeksi täsmällisiä hankinnan kohteen määrittämiseen ja tarjousten valintaan. (L /348.) Hankintalain 45 :n perusteella ympäristöominaisuuksia koskevia vaatimuksia voi sisällyttää suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskeviin vaatimuksiin. Vaatimusten esittämiseen voidaan käyttää ympäristömerkeissä olevia yksityiskohtaisia perusteita tai niiden osia. Edellytyksenä on että: - eritelmät soveltuvat tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien määrittämiseen - merkin vaatimukset kehitetään tieteellisen tiedon pohjalta - kaikki asianomaiset tahot ovat voineet osallistua merkin laatimiseen - merkki on kaikkien saatavilla.

13 12 Hankintayksikkö voi ilmoittaa, että tietyllä ympäristömerkillä varustetun tuotteen tai palvelun katsotaan täyttävän ympäristöominaisuuksiin liittyvät vaatimukset, mutta sen tulee hyväksyä myös tarjoajan esittämä muu osoitus. Osoituksena voi olla esimerkiksi valmistajan tekninen asiakirja tai tekninen raportti tunnustetulta toimielimeltä. (L /348.) Hankintasopimukseen voi myös asettaa erityisehtoja esimerkiksi liittyen ympäristö- ja sosiaalisiin näkökohtiin, kuten ammatillista koulutusta työpaikalla. Ehdot tulee mainita jo hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. (L /348.) Vaatimuksia voi kohdistaa myös ammatilliseen pätevyyteen ja laatuun. Hankintalain 59 :n perusteella ammatillinen pätevyys voidaan osoittaa esimerkiksi seuraavin asiakirjoin: - todistus johtohenkilöiden ja suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä - luettelo edellisen kolmen vuoden aikana toteutuneista tärkeimmistä tavarantoimituksista tai palveluista arvoineen, ajankohtineen ja vastaanottajineen - selvitys keskimääräisestä työvoimasta ja johtohenkilöiden lukumäärästä - selvitys työvälineistä, kalustosta ja teknisistä laitteista - näytteet, kuvaukset ja valokuvat sekä todistukset, jotka osoittavat vaatimustenmukaisuuden teknisten eritelmien tai standardien kanssa - selvitys ammattitaidosta, tehokkuudesta, kokemuksesta tai luotettavuudesta - selvitys toteutettavista ympäristöhoitotoimenpiteistä - selvitys laadunvarmistustoimenpiteistä. (L /348.) Taulukkoon 3 on kerätty julkisten hankintojen tekemisessä huomioitavia asioita. Tarkoituksena on näyttää, mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä.

14 13 Taulukko 3. Julkisten hankintojen tekemisessä huomioitavia asioita (Nissinen 2004, 53 54; Euroopan komissio 2005, 22; L /348) Sallittua Kiellettyä Annetaan yhtäläiset mahdollisuudet tarjoajille Viitataan valmistajaan, tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, menetelmään tai tuotantoon, sillä kohteen kuvaaminen muutoin hankalaa, liitetään viittaukseen sanat tai vastaava Rajoitetaan kilpailua Viitataan valmistajaan, tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, menetelmään tai tuotantoon niin, että suositaan tai syrjitään tiettyjä tarjoajia tai tavaroita Vaaditaan, että täytetään ympäristömerkin kriteerit Vaaditaan ympäristönhallintamenettelyjä, jotka ovat tärkeitä palvelun ympäristövaikutusten kannalta Ilmoitetaan, että - tuote tulee olla valmistettu tietystä materiaalista tai materiaaleista - mikään materiaaleista tai kemikaaleista ei saa olla ympäristölle haitallinen (ja annetaan lista aineista, joita ei saa sisältää) - tietty prosenttiosuus on vähintään kierrätettyä tai käytettyä materiaalia Vaaditaan tiettyä kuljetusmuotoa, joka ei johda syrjintään Vaaditaan ympäristömerkkiä Vaaditaan ympäristöjärjestelmää Tekniset eritelmät eivät liity sopimuksen kohteeseen Käytetään kuljetusmatkaa Hankintalain 46 :n mukaisesti tarjouksessaan tarjoajan tulee osoittaa tavaransa, palvelunsa tai rakennusurakkansa täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset. Ehtoja vastaamattomat tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta. (L /348.) 3 SIIVOUSPALVELUN JOUTSENMERKKI Joutsenmerkki on pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka käyttöä valvoo Suomessa SFS (Suomen Standardisoimisliitto) -Ympäristömerkintä. Joutsenmerkillä tähdätään kestävään kehitykseen askel kerrallaan. Ympäristömerkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät ympäristöasiantuntijoiden asettamat kriteerit. Kyseiset kriteerit tarkistetaan määräajoin, 3-5 vuoden välein. Kyseisessä vaiheessa luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudelleen. (SFS-Ympäristömerkintä 2009b.) Kriteerien laadinnassa huomioidaan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta sekä laatu. Ehdotukset uusiksi tuoteryhmiksi testataan relevanssin, potentiaalin ja ohjattavuuden kannalta. Relevanssilla tarkoitetaan, että tarkastetaan liittyykö tuoteryhmään ympäristöongelma ja kuinka suuri se on. Potentiaalilla puoles-

15 14 taan tarkoitetaan, voidaanko ympäristöongelmalle tehdä jotain. Ohjattavuudella katsotaan muun muassa, miten hyvin ympäristömerkki voi puuttua ongelmaan, voidaanko laatia erottelevia vaatimuksia ja onko riittävästi toimijoita markkinoilla. (SFS- Ympäristömerkintä 2009b.) Siivoukseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden joutsenkriteerit ja niiden omaavien yritysten määrä ( ): - Ammattikäytön tekstiilien pesuaineet (3 yritystä) - Kemialliset pesulat (-) - Käsipyyherullajärjestelmä (1 yritys) - Lattianhoitotuotteet (kalvonmuodostavat) (6 yritystä) - Mikrokuituliinat ja -mopit (5 yritystä) - Pehmopaperit (9 yritystä) - Pesulapalvelut (1 yritys) - Puhdistusaineet (17 yritystä) - Shampoo ja saippua (15 yritystä) - Pyykinpesukoneet (-) - Siivouspalvelut (1 yritys, Lassila & Tikanoja Oyj:n L&T Ekosiivous) - Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet (6 yritystä) (SFS- Ympäristömerkintä 2010). Joutsenmerkin kriteerit laaditaan pohjoismaisena yhteistyönä. Yksi osa prosessia on avoin lausuntokierros, jonka aikana muun muassa valmistajat pääsevät ilmaisemaan oman kantansa kriteereistä. Kriteerityössä käytetään myös usein ulkopuolista asiantuntijaryhmää. Kriteerien vahvistus tapahtuu ympäristömerkintälautakuntakäsittelyn jälkeen. Kussakin pohjoismaassa on oma lautakunta sekä sihteeristö, joka hoitaa esimerkiksi lupien myöntämisen. Jokainen voi tutustua joutsenmerkin kriteereihin -sivuilla. (SFS-Ympäristömerkintä 2009b.) Siivouspalvelun joutsenmerkin kriteeriversio 2.1 on voimassa asti. Joutsenmerkin myöntäminen edellyttää, että - kaikki pakolliset vaatimukset täytetään - saavutetaan vähintään 16 pistettä 27 mahdollisesta. Jos siivouspalveluyritys ei käytä siivouspalvelussa ajoneuvoja tai yrityksellä on muussa kuin siivouspal-

16 15 velussa käytettäviä ajoneuvoja, yrityksen on saatava vähintään 13 pistettä 22 mahdollisesta. - Pohjoismainen ympäristömerkintä on tehnyt tarkastuskäynnin. (SFS- Ympäristömerkintä 2009a, 4) Taulukossa 4 on esitelty siivouspalvelun kriteeriversion 2.1 vaatimukset. Taulukkoon on merkitty pakolliset vaatimukset kirjaimella O ja pistevaatimukset kirjaimella P (SFS-Ympäristömerkintä 2009a, 2). Taulukko 4. Siivouspalvelun kriteeriversion 2.1 vaatimukset (SFS-Ympäristömerkintä 2009a, 5-22) Vaatimus Lyhyt kuvaus tai esimerkki YLEISVAATIMUKSET O1 Siivottujen neliömetrien määrä [m 2 ] Vuoden aikana siivottujen neliömetrien määrä KEMIKAALIVAATIMUKSET O2 Kemikaalien tiedot Käyttöohjeet tai käyttöturvallisuustiedotteet, kuvaus aineen käyttötarkoituksesta ja annostelusta O3 Oikea annostelu Annosteluohjeet tai mittavälineet työpisteissä O4 Kemikaalien kulutus yli 640 μl/m 2 Kulutus ei saa olla suurempi kuin 640 μl/m 2 P1 Kemikaalien kulutus [μl/m 2 ] Pisteet (0-5) kulutusmäärän mukaan O5 Ympäristömerkittyjen kemikaalien käyttö Käyttömäärän oltava yli 50 til.-% [til.-%] O6 Ympäristömerkittömien kemikaalien luokitus Kemikaalit eivät saa olla annetun taulukon mukaisesti luokiteltuja O7 Ympäristömerkittömät kemikaalit: aineet, Annettu ainesosat, joita tuotteet eivät saa sisältää joita ei saa sisältyä P2 Ympäristömerkityt kemikaalit [til.-%] Pisteitä (0-5) ympäristömerkittyjen kemikaalien osuuden mukaan P3 Tiivistetyt tuotteet [til.-%] Tiivistettyjä tuotteita yli 30 til.-% (1 p) tai yli 50 til.-% (2 p) KULJETUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET * O8 Euro IV -normin ajoneuvojen osuus [%] Ajoneuvojen osuus tai ajettujen kilometrien määrä vähintään 95 % O9 Kuljetusten enimmäispolttoaineenkulutus Annettu polttoaineen enimmäiskulutusmäärät [ml/m 2 ] P4** Kuljetusten polttoaineenkulutus [ml/m 2 ] Pisteitä (1-5) polttoaineen kulutuksen mukaan P5** Polttoaineen hyödyntäminen [l/100 km] Pisteitä (1-5) polttoaineen kulutuksen mukaan JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT VAATIMUKSET P6 Jätepussit [mg/m 2 ] Pisteitä (0-4) pussien kulutuksen mukaan P7 Jätteiden lajittelu Siivouspalveluyrityksen oman toiminnan jätteiden lajittelu vähintään 5 jakeeseen (1 p) YMPÄRISTÖMERKITTYJEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖ P8 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osto [%] Annettu tuotteita (pehmopaperit, käsipyyherullat, WC-tilojen saippuat, kopiopaperit, pesukoneet, työasut, siivousliinat ja mopit, polttoaine, muut) ja P9 Ympäristömerkittyjen palvelujen osto [%] osuuksia, joilla saa enintään 3 p Annettu palveluja (pesulapalvelut, autopesu, painotuotteet painosta, muut) ja osuuksia, joilla saa enintään 2 pistettä LAADUNHALLINTA O10 Siivouksen laadun arviointijärjestelmä Tulee olla laadun arviointijärjestelmä O11 Kirjalliset työohjeet Tulee laatia kirjalliset työohjeet (työtehtävä, laatu, taajuus, siivouskohde, menetelmät)

17 16 O12 Asiakasneuvonta Neuvontaa, miten asiakas voi vähentää siivouksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta TYÖYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT EETTISET VAATIMUKSET SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA LAATUJOHTAMINEN O13 Viranomaisvaatimukset Noudatetaan mm. työympäristöä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä O14 Eettiset vaatimukset Annettu vaatimuksia, jotka yrityksen tulee täyttää (esim. kaikilla työntekijöillä tulee olla nimikyltti tai yrityksen henkilökortti näkyvillä) O15 Henkilöstön perehdyttäminen Tulee olla uusien työntekijöiden perehdyttämissuunnitelma (annettu lista perusasioista) O16 Hakijan laatujohtamista koskevat vaatimukset Laadittava organisaatiokaavio ja määriteltävä yhteyshenkilö sekä varmistettava, että vaatimukset täyttyvät O17 Vuosiraportointi Tulee olla toimintaohjeet vuotuisen kulutusselvityksen laatimisesta Tulee säilyttää kaikki joutsenmerkin käyttöoikeutta koskevat asiakirjat O18 Joutsenmerkin vaatimusten dokumentaatio O19 Markkinointi Tulee tuntea kriteerit ja mainittu asiakirja sekä antaa kuvaus muista palveluista *= Jos hakijalla ei ole siivoustoimintaan käytettäviä ajoneuvoja, kuljetuksia koskevaa vaatimusta ei tarvitse huomioida. **= Valitaan toinen vaatimuksista P4 tai P5. Siivouspalvelun kriteeriversion 2.1 ja 1.5 eroina voidaan huomata muun muassa, että - aineiden oikeaan annosteluun on suhtauduttu tiukemmin - kemikaalien kulutuksen enimmäismäärän ylitystä ei pysty enää selittämään - ympäristömerkittyjen kemikaalien osuus tulee olla entistä suurempi - kannattaa suosia tiivistettyjä tuotteita - tiukennuksia on tullut myös kuljetuksia koskeviin vaatimuksiin - siivouspalveluyrityksen oman toiminnan jätteet eivät jää ympäristömerkin ulkopuolelle - kannattaa suosia ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden ostoa - asiakkaille tulee tarjota jätteiden lajittelupalvelua ja suositeltava lajittelukohteita - tulee täyttää eettisiä vaatimuksia (SFS-Ympäristömerkintä 2008, 4-14; SFS- Ympäristömerkintä 2009a, 5-22).

18 17 4 SIIVOUSPALVELUN NYKYTILANNE - LAHTI 4.1 Siivous Siivous on palvelua, joka sisältää sisätilojen puhtaana pysymisen kannalta tarpeelliset tehtävät. Siivous voidaan jakaa ylläpito- ja perussiivoukseen. Ylläpitosiivouksella tarkoitetaan säännöllisesti käsi- ja/tai konemenetelmin tapahtuvaa siivousta, jolla pidetään sovittu puhtaustaso. Perussiivouksella puolestaan tarkoitetaan siivousta, joka suoritetaan silloin, kun ylläpitosiivouksella ei enää saada sovittua puhtaustasoa. (SFS 5967:2010, 3-4.) Perussiivous on harvemmin tapahtuvaa siivousta, jolloin käytetään usein vahvempia aineita kuin ylläpitosiivouksessa. Likaa muodostuu niin luonnosta, ihmisestä kuin ihmisen toiminnasta (Heikkilä et al. 2009, 41). Lika voidaan jakaa kuvan 4 mukaisesti hyväksyttävään ja poistettavaan (Ahtimo et al. 1993, 23). Siivoustarpeeseen vaikuttavat tilan puhtaustasovaatimus, likatyyppi, lian määrä sekä kiinnittymistapa (Heikkilä et al. 2009, 42). Vaarallinen Haitallinen Häiritsevä Hyväksyttävä LIKA SIIVOUSTARVE Kuva 4. Lian siivoustarve (Heikkilä et al. 2009, 42) Palvelu on kokemus, johon on tyytyväinen kun saa mitä ennakkoon on odottanut (Ahtimo et al. 1993, 17). Tämän vuoksi siivoojien tulee tuntea asiakkaan kanssa sovitut puhtaustasovaatimukset. Laatu voidaan jakaa tekniseen (esim. koneet ja aineet) sekä toiminnalliseen laatuun (esim. ystävällisyys ja ulkoinen olemus). Valvonnassa siivoo-

19 18 ja käyttää aistinvaraista laadun arviointia, kuten miltä tilassa näyttää siivouksen jälkeen. Puhtautta on myös mahdollista seurata mittaamalla, esimerkiksi Hygicultpintahygieniatestillä (uimahallit), tai/ja toteuttamalla laadunseurantakierroksia, joista kerrotaan myöhemmin lisää (ks. kappale 4.4.2) (Heikkilä et al. 2009, 22 ja 33.) Siivoukseen liittyy myös sisäilman laatu. Sisäilmalla tarkoitetaan ilmaa, jota hengitämme rakennuksessa ollessamme. (Heikkilä et al. 2009, 45.) Länsimaisen teollisuusyhteiskunnan asukkaan on todettu olevan n % elinajastaan sisätiloissa (Korhonen ja Lintunen 2003, 23). Sisäilmaston laatu on tärkeä osa työturvallisuutta sekä terveyttä (Heikkilä et al. 2009, 45). Suomessa huonon sisäilman kustannuksiksi on arvioitu n. 6 miljardia euroa vuodessa (esim. home, radon, työteho, sairauspoissaolot), mikä on suurempi rahamäärä, mitä menee rakennusten lämmitykseen vuodessa (Korhonen ja Lintunen 2003, 87). Kustannukset vaihtelevat eri lähteiden mukaan, mutta yhteistä niillä on se, että huono sisäilma käy kalliiksi. Yksi sisäilmaston laatutekijä on huonepöly ja sen määrä, johon siivouksella pystytään vaikuttamaan. (Heikkilä et al. 2009, 45.) 4.2 Lahden kaupungin siivouspalveluhankinnat Raportin kirjoittamisvaiheessa Lahden kaupunkia on vielä ohjattu ostamaan siivous Lahden Siivouspalvelulta. Tulevina vuosina alkaa vapaa kilpailutilanne, mutta tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. (Jantunen et al ) Lahden kaupungin kohteista muiden kuin Lahden Siivouspalvelun siivottavana olivat syksyllä 2010 muun muassa: Lahden sosiaali- ja terveystoimialan omat kohteet (kyseisen toimialan siivouspalvelu) Palvelutalot 4 kpl (SOL Palvelut Oy) Sotainvalidien asunnot (SOL Palvelut Oy) Lahden uimahallit pois lukien maauimala (Trinomi Ky) Lahden kirjastot ja kirjastoautot (ISS Palvelut Oy) Satamat (SAN-Palvelut Ky) (Ruuth 2010b; Räsänen 2010).

20 19 Tutkimuksen esimerkkitapaukseksi on valittu Lahden uimahallien siivous. Kyseinen kilpailutus toteutettiin edellisen kerran kesällä Tällöin pisteytyksessä huomioitiin: henkilökunnan ammattitaito (15 %) käytettävien aineiden ja välineiden soveltuvuus kohteisiin (5 %) toimitusvarmuus ja kokemus vastaavan palvelun tuottamisesta (20 %) palvelun kokonaiskustannukset (60 %). Laatukriteerit vaikuttivat siis kokonaisuudessaan 40 %. (Ruuth 2010a.) Kilpailutuksessa ei huomioitu ympäristöasioita. Räsäseltä (2009) saaduissa aiemmissa siivouspalveluhankinnoissa on ollut myös maininta: Käytettävien aineiden ja välineiden soveltuvuus sekä aineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyys (5 %). Kyseisissä tapauksissa palveluntarjoajat ovat vastailleet hyvin eri tavoin kysyttyihin asioihin, minkä seurauksena kokonaispisteytyksen eroavaisuudet ovat tulleet ainoastaan palvelun kokonaiskustannuksista. Tarjouspyynnössä on siis huomioitu ympäristöasiat, mutta lopputulokseen asialla ei ole ollut merkitystä. Toinen merkille pantava asia on painoprosentit. Ympäristöasioiden painotus saattaa olla esimerkiksi vain 5 %. Tarkasteltua Räsäseltä (2009) saatuja aiempia siivouspalveluhankintoja, edullisella hinnalla palveluntarjoaja on voinut voittaa kilpailutuksen, vaikka ei olisi huomioinut lainkaan ympäristöasioita. 4.3 Lahden kaupungin siivouspalveluun liittyvät hankinnat Siivouspalveluhankintojen (ks. kappale 4.2) lisäksi Lahden kaupunki on kilpailuttanut siivoukseen liittyvinä hankintoina muun muassa: jätesäkit ja -pussit pehmopaperit pesu- ja puhdistusaineet siivouskoneet siivouspalvelun työasut siivousvälineet vaihtomattopalvelut.

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Ohjeet

Lisätiedot

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Kuinka ympäristöasiat huomioidaan hankinnoissa Ekotukikoulutus 10.11.2015 Turun kaupungin tavara- ja palveluhankinnat vuositasolla M Tavarahankinnat Palveluhankinnat

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Tarjoukset 23.5.2016 klo 13.00 mennessä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016)

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016) VASTINE MARKKINAOIKEUS RADANRAKENTAJANTIE 5 00520 HELSINKI Viite: Dnro 2016/350 VASTINE MUSAMAAILMA OY:N VALITUKSEEN 1. VASTINEEN ANTAJA Pudasjärven kaupunki PL 10 93101 Pudasjärvi 2. VASTINEEN ANTAJAN

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Hoiva-avustaja, Ivalo.

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Hoiva-avustaja, Ivalo. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Hoiva-avustaja, Ivalo. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31963576.aspx Ulkoinen hankinta ID 49399-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi

Lisätiedot

HILMA Julkiset hankinnat

HILMA Julkiset hankinnat HILMA Julkiset hankinnat Tunnus Salasana Sisään Unohtuiko tunnus tai salasana? Rekisteröidy Etusivu På svenska Palaute Usein kysyttyä Yhteystiedot Ulkoiset linkit Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset.

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. PALVELUN KUVAUS JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tällä liitteellä annetaan tietoja hankinnan kohteesta sekä määritellään palvelun vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajan on täytettävä koko sopimuskauden ajan.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

Tiehöylä. Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Versio 2. Julkaisu pm 10.7.2013 4:35

Tiehöylä. Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Versio 2. Julkaisu pm 10.7.2013 4:35 Tiehöylä. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36222236.aspx Ulkoinen hankinta ID 228290-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely Avoin menettely

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

FinnClean Seminaari Tähtien sali

FinnClean Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? FinnClean 2011 26.10.2011 Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? MITÄ ON PYYDETTY TARJOUSPYYNNÖSSÄ? MITÄ TARJOAJA LUPAA TARJOUKSESSAAN?

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

HA huolto 2014 Länsi. Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Päättäminen. Versio 3. Julkaisu pm 12.7.

HA huolto 2014 Länsi. Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Päättäminen. Versio 3. Julkaisu pm 12.7. HA huolto 2014 Länsi Tieto Versio 3 URL http://dk.mercell.com/permalink/42921566.aspx Ulkoinen hankinta ID 237265-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA HANKINTASTRATEGIAN TAVOITE JA TEHTÄVÄT Hankintastrategian tavoitteena on ohjata hankintojen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista kunnan sisällä siten, että julkiset

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Kuljetusalan perus- tai ammattitutkintoon tai niiden osiin valmistava koulutus, kapasiteetti, klusteri.

Kuljetusalan perus- tai ammattitutkintoon tai niiden osiin valmistava koulutus, kapasiteetti, klusteri. Kuljetusalan perus- tai ammattitutkintoon tai niiden osiin valmistava koulutus, kapasiteetti, klusteri. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31889888.aspx Ulkoinen hankinta ID 43401-2012

Lisätiedot

VANHUSPALVELUKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

VANHUSPALVELUKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ VANHUSPALVELUKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KOHTEEN NÄYTTÖ... 4 5 HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut.

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36567460.aspx Ulkoinen hankinta ID 234783-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere 1 / 7 Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunki/kirjaamo kirjaamo@tampere.fi PL 487 33101 Tampere HANKINTAOIKAISU Asianosainen Valoa design rhs Oy (2118967-4) Pellavatehtaankatu 9 33100 TAMPERE Asianosaisen

Lisätiedot