Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 21.05.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Teknisen ja ympäristötoimialan toimintakertomus ja teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus Karkkilan kaupungin siivouspalveluiden hankinta Traktorin hankinta Päällystysurakoitsijan valinta Yhteiskoulun liikuntahallin lattiaurakoitsijan valinta Yksityisteiden hoitovastuut Karkkilan kaupungissa -raportti Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamon käsittelytulos 3/ Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Laakso Risto 18:00-18:57 puheenjohtaja Wesa Kaj 18:00-18:57 varapuheenjohtaja Boström Marianne 18:00-18:57 jäsen Jokila Ulla 18:00-18:57 jäsen Keskinen Tuure 18:00-18:57 jäsen Kivistö Ilkka 18:00-18:57 jäsen Suikka Irja 18:00-18:57 jäsen Örn Leena 18:00-18:57 jäsen Poissa Hongell Kaisa jäsen Majalahti Juha kaupunginjohtaja Sintonen Risto kh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Setälä Kari 18:00-18:57 tekninen johtaja, esittelijä Levoniemi Jaana 18:00-18:57 asianhall.siht. ptkn:pitäjä Vuolukka Esko 18:00-18:57 yhdyskuntatekniikan päällikkö Horttanainen Tarja 18:00-18:57 ruoka-ja puhd.palvelupäällikkö Jumisko Juha 18:00-18:57 kh:n edustaja Allekirjoitukset Risto Laakso puheenjohtaja Jaana Levoniemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Kaj Wesa Marianne Boström Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tekninen ja ympäristötoimiala klo Jaana Levoniemi asianhallintasihteeri

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 50 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enem män kuin puolet lautakunnan jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tösvaltai seksi.

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta 51 Teknisen johtajan ehdotus: Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Kaj Wesa ja Marianne Boström. Pöytäkirja tarkastetaan teknisessä ja ympäristötoimessa klo Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaj Wesa ja Marianne Boström.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 52 Teknisen johtajan ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai tekninen lautakunta toisin päätä. Toimielin voi ottaa kä si tel tä väk seen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sussa. Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjes tyk seksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Teknisen ja ympäristötoimialan toimintakertomus ja teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen /02.02/2013 Tekninen lautakunta 53 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalen terivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat mm. talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ilmenee esityslistan liitteenä olevasta teknisen ja ympäristötoimialan toimintakertomuksesta 2012 (teknisen lautakunnan osuus). Selvitys talousarvion toteutumisesta Teknisiä palveluja pystyttiin tuottamaan pääosin suunnitellusti osin vajavaisinkin henkilöresurssein. Teknisen lautakunnan tuo tot alittuivat 96'533 ja kulut ylittyivät 30'527 ja näin talousarvio ylit tyi 127'060. Pää osin yli tyk seen syy nä oli vat ve si- ja jätevesimaksu- ja liittymämaksutuottojen alit tu mi nen se kä väy läs tön tal vikunnossa pito kus tan nusten ylitty mi nen. Koko toi mi alalla vuo den aikana teh tyjen so peuttamis toi mien jäl keen toi mi alan ta lous arvio ylittyi 64'629. Toimintaa pyö ritet tiin osin va ja vaisin henki löresurssein, mikä ai heutti ison haas teen henkilös tön jaksa misel le. Toimiala pys tyi rea goi maan hy vin kes kei siin pe rus pal velu tar peisiin ja suun ni tel mal lisen toi min nan myö tä ase tetut toi min nal li set tavoitteet saa vu tettiin pääosin kiitettävästi. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti ja toteutumaprosentti, avustusten jälkeen, oli 94,8 %. Ai neet to miin hyö dyk kei siin in ves toi tiin 24'040, ra ken nuksiin ja raken nelmiin 2'441'011, kiintei siin rakenteisiin ja lait teisiin 1'742'262 ja kul jetusväli neisiin sekä kalus toon 135'107. Avustuk sia saatiin 163'670. Inves tointeja toteu tet tiin yh teensä 4'178'750 :lla, kun avustukset on huomioitu. Esityslistan oheismateriaali - toimintakertomus ja investointiosan toteutuminen 2012

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen ja ympäristötoimialan toimintakertomuksen ja investointiosan toteutumisen 2012 teknisen lautakunnan osalta. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, yh dys kun ta tek niikan päällikkö, tekninen isännöitsijä

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus Tekninen lautakunta 54 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seurantaraportti ja toteutumisennuste (osavuosikatsaus) laaditaan lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen raportti koskee ajanjaksoa ja se sisältää euromääräiset talouden toteutumat. Toinen raportti ajanjaksolta ja kolmas raportti ajanjaksolta sisältävät sekä euromääräiset talouden toteutumat että toiminnallisten tavoittei den toteutumat. Kolmas raportti on samalla tilinpäätösennuste. Varsinainen tilinpäätös käsitellään valtuustossa talousarviovuotta seuraavan vuoden kesäkuun kokouksessa. Esityslistan oheismateriaali - osavuosikatsaus 1/2013 Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen 1/2013. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: -

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Karkkilan kaupungin siivouspalveluiden hankinta Tekninen lautakunta 55 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Tar ja Hort ta nai nen, puh tai sähköposti Tekninen ja ympäristötoimiala on pyytänyt tarjouk sen Karkkilan kaupungin siivouspalveluiden tuottamisesta päi vä tyllä tar jous pyyn nöl lä. Han kinta il moitus on julkaistu myös Hilma - ilmoituskanavalla Hankinta on EU-kyn nysarvon ylittä vä han kinta ja han kintamenet tely oli avoin. Tar jousten vertai lu pe rusteena oli ko ko naistaloudelli sesti edullisin tar jous (laatukri teerit 30 %, hinta 70 %). Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 4 palveluntuottajaa. Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa klo 12.10, josta laa dittiin avauspöytäkirja. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutettiin hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: a. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi b. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen c. Tarjousten vertailu a. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajan tuli täyttää hankintalain edellytykset ja tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset sekä liittää tarjoukseen pyydetyt selvitykset. b. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tuli olla sisällöltään tarjouspyynnön ehtojen mukainen eli vastata vaadittuja vaatimuksia sekä pyydettyjä ehtoja. Tarjouksen tuli olla laadittu tarjouspyynnössä mainitulla tavalla ja sisältää vaaditut selvitykset tullakseen huomioiduksi tarjousten vertailussa. c. Tarjousten vertailu Ensimmäisen ja toisen vaiheen läpäisseistä tarjouksista valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten vertailuperusteet Tilaaja valitsee hyväksytysti tehdyistä tarjouksista itselleen kokonaistaloudellisesti edullisimman. Siivouspalveluiden valinta perustuu ar vo ana lyy siin, jossa laatukriteerien painotus on 30 % ja hin-

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: nan pai notus on 70 %. Halvin tarjousten mukainen vertailuhinta saa 700 pistettä. Laatuarviointiperusteiksi valittiin neljä laatuominaisuutta: siivoojien ja työnjohdon perehdyttäminen, laadunhallinta ja dokumentointi, palvelun käynnistämissuunnitelma ja varahenkilöjärjestelmä. Laadullisesti paras vertailu saa 300 pistettä. Saaduista tarjouksista suoritettiin tarjousvertailu tarjouspyynnön mukaisesti. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti RTK-Palvelu Oy, jonka kokonaispistemäärä oli 985,19 pistettä. Taloudelliset vaikutukset - siivouspalveluiden hankinta 315'518,00 / vuosi Esityslistan liitteet - tarjouspyyntö (liite 1) - tarjousten vertailu (liite 2, jaetaan kokouksessa) Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä Karkkilan kaupungin siivouspalveluiden toimijaksi RTK-palvelut Oy:n, jon ka te ke män tar jouk sen ko ko nais pis te määrä on 985,19 pis tettä. 2) delegoida tekniselle johtajalle sopimuksen neuvottelemisen ja allekirjoittamisen. 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Päätös: Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Tarja Horttanainen selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 18 - tarjouspyyntö (liite 1/18) - tarjousten vertailu (liite 2/18) Täytäntöönpano: tarjoajat, tekninen johtaja, ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Traktorin hankinta 32/02.07/2013 Tekninen lautakunta 56 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntateknii kan päällik kö Esko Vuo lukka, puh tai sähköposti Teknisen ja ympäristötoimialan talousarvion investointiosan käyttösuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja siihen sisältyi kalustomääräraha, johon sisältyi trakto rin vaihtohankinta uuteen työkoneeseen Tekninen ja ympäristötoimiala pyysi avoimena menettelynä päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia traktorin vaihdosta uuteen työkoneeseen. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-ilmoituskanavalla ja kau pungin kotisivuilla. Tarjousten jättöaika päättyi klo 15.00, johon mennessä tarjouksen jätti Sara-tuote Oy ja AGCO Suomi Oy Tarjouskuoret avattiin suljetussa tilaisuudessa Tilaisuudessa olivat läsnä yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka ja työjohtaja Jari Arvila. 2 saapunutta tarjousta täyttivät kelpoisuusehdot ja olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousvertailu (tarjoushinnat alv 0%): Sara-Tuote Oy Tarjous saapunut klo11.30 Traktorin merkki ja malli New Holland T AG 50 AGCO Suomi Oy Valtra T163ED FL Koneen veroton kokonais-hinta työlaitteineen (alv0%) Vaihtokoneen arvo (alv 0%) Vaihtokoneen väliraha

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Välirahan osuus työlaittei neen (alv 0%) Teknisen johtajan ehdotus: Tarjousvertailun perusteella Sara-Tuote Oy:n päivätyn tarjouksen mukaan tilaajan maksettavaksi jäävä väliraha on pienin (välirahan osuus työlaitteineen) ja on siten hinnaltaan hal vin. Taloudelliset vaikutukset - traktorin hankinnan kustannukset Esityslistan liite - tarjouspyyntö Tekninen lautakunta päättää: 1. hankkia traktorin halvimman tarjouksen tehneeltä Sara-tuote Oy:ltä vaihtokone huomioiden väliraha (alv 0 %). 2. delegoida tekniselle johtajalle hankintasopimuksen neu vot te lemi sen ja al le kir joit tamisen. 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Päätös: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 19 - tarjouspyyntö Täytäntöönpano: tarjoajat, yhdyskuntatekniikan päällikkö, työnjohtaja

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Päällystysurakoitsijan valinta 31/02.07/2013 Tekninen lautakunta 57 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntateknii kan päällik kö Esko Vuo lukka, puh tai sähköposti Teknisen ja ympäristötoimialan talousarvion investointiosan käyttö suun nitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja sii hen sisältyi päällystemääräraha. Tekninen ja ympäristötoimiala pyysi avoimena hankintamenettelynä yksikköhintaisen tarjouksen 2013 päällystystöistä Hankinta on EU-kynnysarvot alittava palveluhankinta. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta. Hankintailmoitus julkaistiin Hilma - ilmoituskanavalla ja kaupungin www-si vuilla. Il moituksesta lähetettiin myös korjattu versio, jonka kaikki tarjoa jat olivat huomioineet. Tarjousten jättöaika päättyi klo 15.00, johon mennessä tarjouksen jättivät Skanska Oy, Asfaltti kallio Oy, NCC Roads Oy, Forssan ympäristöurakointi Oy, Lem minkäinen Infra Oy. Tarjouskuoret avattiin suljetussa tilaisuudessa klo Tilaisuudessa olivat läsnä yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka ja työnjohtaja Jari Arvila. Kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja näin ollen vertailukelpoisia keskenään. Tarjousten vertailu on tehty tarjouspyynnön mukaisesti vertailuhintojen perusteella.tarjousten vertailun suoritti Esko Vuolukka. Laskennalliset vertailuhinnat ovat seuraavat: Urakoitsija Vertailuhinta [ ] 1. Skanska ,00 2. Asfalttikallio Oy ,00 3. NCC Roads Oy ,00 4. Forssan ympäristöurakointi Oy ,00 5. Lemminkäinen Infra Oy ,00 Tarjouksista tehdyn vertailun perusteella esitetään tekniselle lautakunnalle ratkaistavaksi, että vuoden 2013 päällystystyöurakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen tehnyt Lemminkäinen Infra Oy päivätyn tarjouksen mukaisin

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: hinnoin. Esityslistan liitteet - tarjouspyyntö (liite 1) - tarjousten vertailu (liite 2, jaetaan kokouksessa) 1. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Karkkilan päällyste urakoitsijaksi vuodelle 2013 Lemminkäinen Infra Oy:n. Hankinnan pe rus teena on halvin hinta. 2. Tekninen lautakunta päättää delegoida tekniselle johtajalle urakkasopimuksen neuvottelemisen ja allekirjoittamisen. 3. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Päätös: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 20 - tarjouspyyntö (liite 1/20) - tarjousten vertailu (liite 2/20) Täytäntöönpano: tarjoajat, yhdyskuntatekniikan päällikkö, työnjohtaja

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Yhteiskoulun liikuntahallin lattiaurakoitsijan valinta Tekninen lautakunta 58 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Teknisen lautakunnan talousarvion investointiohjelmassa ''Rakennukset ja rakennelmat '' on varattu määrärahat 300'000 (alv 0 %) vuo delle 2013 Yhteiskoulun liikuntahallin lattian, valaistuksen ja vesikaton saneerauksiin. Tekninen ja ympäristötoimiala on pyytänyt urakkatarjoukset Yhteiskoulun liikuntahallin lattian saneerauksesta päi vätyllä tarjous pyyn nöllä. Han kintail moitus on jul kaistu myös Hil ma-ilmoi tuska navalla Hankintakokonaisuus on kan sallisen kyn nys ar von ylittävä hankinta ja hankin tamenettely on avoin. Koh teen val mis tu mis ajankohdaksi on mää ritelty Tarjous ten vertai lu perus teena oli halvin koko naishinta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme (3) urakoitsijaa. Tar joukset avattiin suljetussa tilaisuudessa klo. 7.25, jos ta laadittiin avauspöytäkirja. Tarjousten käsittely toteutettiin kol messa vaiheessa: ensin tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen ja sitten tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja lo puksi arviointi sekä vertailu. Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut vaatimukset. Saaduista tarjouksista laadittiin tarjousvertailu. Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Halvimman tarjouksen jätti Heikkinen Yhtiöt Oy. Esityslistan liitteet - tarjouspyyntö liitteineen (liite 1) - tarjousten vertailu (liite 2, jaetaan kokouksessa) Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä Yhteiskoulun liikuntahallin lattiaurakoitsijaksi Heikkinen Yhtiöt Oy:n, jon ka te ke män tar jouksen ko ko nais hin ta on 130'000 (alv 0 %). 2) delegoida tekniselle johtajalle urakkasopimuksen neuvottelemisen ja allekirjoitta misen. 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokoukses sa.

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 21 - tarjouspyyntö liitteineen (liite 1/21) - tarjousten vertailu (liite 2/21) Täytäntöönpano: tarjoajat, tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen isännöit sijä

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Yksityisteiden hoitovastuut Karkkilan kaupungissa -raportti 175/ /2013 Tekninen lautakunta 59 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntateknii kan päällik kö Esko Vuo lukka, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Yksityisteiden hoitovastuut Karkkilan kaupungissa - raportti valmistui teknisellä toimialalla Yksi tyis tei den hoi to vas tuiden sel vi tys työ tä lähdettiin alun perin teke mään Kark ki lan kaupungin or ga ni saatio uudistusta varten vuonna 2010 pe rustetun ohjaustyö ryh män kehittä mis ehdotusten pohjalta. Asian taustalla ovat olleet Karkkilan kaupungin hoitovastuulla ol leet yk sityisteiden hoidon epäselvyydet, joita raportis sa on pyritty selvit tämään. Raportissa käydään läpi yksityis teiden hoi don pe rusteita. Hoitovastuiden määrittely ja niiden yhteinen hyväksyntä on kaupun gin tek nisen toi minnan ja palvelukyvyn ylläpidon kannalta järke vää ja pe rusteltua pyrittäessä toiminnan tehostamiseen ja vanhojen käytänteiden järkiperäistämiseen. Esityslistan liite - yksityistieraportti Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja lähettää raportin edelleen kaupungin talouden tasapainottamistyöryhmän käsiteltäväksi. Käsittely: Päätös: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 22 - yksityistieraportti Täytäntöönpano: kaupunginjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, tekninen johtaja

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset / /2013 Tekninen lautakunta 60 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteis töpäällik kö Tapio Joke la, puh tai sähköposti Teknisen lautakunnan talousarviossa 2013 on yksityisteille va rattuna :n määräraha tiekuntien harkinnanvaraisiin avus tuksiin. Yksityisteiden avustusten hakemista koskeva kuulutus on julkaistu Karkkilan Tienoossa ja Karkkilalainen -lehdes sä. Avustushakemukset pyydettiin jättämään klo mennessä teknisen ja ympäristötoimialan kirjaamoon. Määräaikaan mennessä kunnossapitoavustusta haki 45 tiekuntaa. Myöhästyneitä hakemuksia ei tullut. Avustusta hakeneiden tiekuntien teistä Karkkilan kaupungin alueella sijaitsee yhteensä 104,82 km ja näiden hyväksytyiksi kunnossapidon yhteiskustannuksiksi on vuoden 2012 osalta muodostunut ,49 euroa eli kilometrikustannus on 948,46 euroa. Tekninen lautakunta on päättänyt Kark ki lan kaupungin myöntämien tieavustusten jakoperusteista. Kaupungin kunnossapitoavustusten laskentaperusteena on käytetty hyväksyttyjen perusteiden mukaista, avustusta hakeneiden tiekuntien kesken laskettua, keskimääräistä kilometrikustannusta. Laskentamallissa on huomioitu lopullista avustussummaa määrättäessä myös po. yksityistien osalta toteutunut kunnossapitokustannus /km. Kunnossapitoavustusta hakeneiden yksityisteiden keskimääräinen hyväksytty kilometrikustannus on 733,0 / km. Kunnossapitoavustuksen tieluokkien mukaisina avustusprosentteina on käytetty: I-luokan tiet 60 %, II-luokan tiet 45 % ja III-luokan tiet 30 %. Tieluokkien perusteiden mukaiset lähtötiedot käyvät esille tiekuntien toimittamista avustushakemuksista. Esityslistan liitteessä maksettavaksi esitetyt kaupungin kunnossapitoavustukset ovat summaltaan ,12 missä on otet tu vähentävästi huomioon välittömät hallinnolliset menot sekä yhdelle tiekunnalle vuoden 2013 yksityisteiden avustusmäärärahoista haettu perusparannusavustussumma. Palomäki-Suoniemen yksityistie (T45) on hakenut Kark ki lan kaupungilta avustusta yksityistien perusparantamiseen.

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Ha kemus koskee 15% osuutta perusparannushankkeelle hyväksy tys tä euron kustannusarviosta laskettuna. Ely-keskus on hy väk synyt (Dnro 214/2012/UUD/4) kyseiselle yksityistielle val tion perusparannusavustuksen 50% avustusosuudella, kuiten kin enintään euroa. Karkkilan kaupungilta haettava 15% osuus po. tien perusparannuskustannuksista olisi avustuksena 1.000,95. Esityslistan liite - esitys yksityistieavustusten jakamisesta 2013 Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä kaupungin yksityisteiden kun nos sa pi to avus tus ten perusteena olevat tieluokkien avustuspro sentit ja kes ki mää räisen kilometrikustannuksen sekä näiden poh jalta las ketut vuo den 2013 kaupungin kunnossapitoavustusten tie koh taiset avus tussummat. 2) myöntää Palomäki-Suoniemen yksityistielle 667,30 euron (10%) perusparannusavustuksen tien parantamiseen, mikä noudat taa vuo sien ai kana muille vastaaville hankkeille myönnettyä pe rus pa ran nus avus tusten suhteel lista 10%:n osuutta kus tannus ar viosta laskettuna. Kyseinen yksityistien pe rusparannus hanke täyttää teknisen lau takunnan päättämät avustusehdot. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 23 - esitys yksityistieavustusten jakamisesta 2013 Täytäntöönpano: yksityisteiden hoitokunnat, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, toimistosihteeri / mak sa tus

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamon käsittelytulos 3/ / /2013 Tekninen lautakunta 61 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntateknii kan päällik kö Esko Vuo lukka, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Länsi-Uudenmaan Vesi -ja ympäristö ry:n lähettämän ker taraportin mukaan puhdistamon näytteenottoajankohdan käsittelytulos oli seuraava: Näytteenottoajankohdan käsittelytulos saavutti laskentajaksoille asetetut raja-arvot. Käsittelyteho oli 99 % BHK:lle ja fosfo rille. Prosessi nitrifioi tehokkaasti, nitrifikaatioaste lähes 100 %. Kiintoainepitoisuus ilmastuksen 1. linjalla 5,3 g/l ja 2. linjalla 5,4 g/l. Esityslistan liite - Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 3/2013. Tekninen lautakunta merkitsee käsittelytuloksen tiedokseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: - Pöytäkirjan liite nro 24 - Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 3/2013.

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Tekninen lautakunta 62 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja Yleispäätös : Myyty kerrostalohuoneiston As. Oy Hiisirinne osakkeet nrot: korkeimman tarjouksen tehneelle : Myyty Karkkilan kaupungin Tuorilan 11 kau punginosan korttelissa 15 sijaitseva tontti nro : Annettu lupa tilapäisille liikennejärjestelyille Valtatiellä Rau ta päivien katutapahtuman yhteydessä klo : Annettu lupa keskuspuiston kohdalta katuosuuksien Huh din tie ja Kou lu ka tu sulkemiseen vappujuhlatilaisuuden ajaksi klo : Vuokrattu S-marketin kohdalla olevat julistetolpat Harju festivaalin mainostamista varten. Hankintapäätös : Vuoristokodin kuntotutkimuksen ja korjaustarveselvutyksen toteuttajaksi on valittu Vahanen Oy : Yhteiskoulun B-osan rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen sekä B-osan ja liikuntahallin vesikattojen korjaus tar ve sel vi tyksen toteuttajaksi on valittu Vahanen Oy : Hankittu Karkkilan kaupungin rakennusten arvojen-, korjausvelan ja sisäisten vuokrien päivitystyö Trellum Consulting Oy:ltä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankintapäätös : Maantiesuolaerän toimittajiksi on valittu V. Lei no Oy ja Berner Oy : Hankittu ruohonleikkuri Oy J-Trading Ab:ltä. Viranhaltijapäätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä ennen kokousta lautakunnan sihteerin työhuoneessa sekä kokouksen aikana kokoushuoneessa.

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää, että kunta lain 51 :ssä tarkoitettuja otto-oikeu den pii riin kuulu via vi ranhaltijapäätöksiä ei oteta teknisen lautakun nan käsiteltä väksi. Tekninen lautakunta merkitsee viranhal tijapäätökset tie dokseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat Tekninen lautakunta 63 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja esittää kokouksessa katsauksen ajankohtaisis ta asiois ta. Tekninen lautakunta merkitsee katsauksen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa :t 50-54, 59, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla : 60 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsin gin hallinto-oikeudelle: :t ** Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Uuden maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle: :t ** HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan :t ei saa ha kea muu tosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. OIKAISUVAATIMUS koskee :ää 60 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kuttaa (asianosainen) ja - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toi mitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymis tä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe klo Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saa neen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päi vä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuk sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Karkkilan tekniselle lautakunnalle, osoitteeseen kirjaamo PL 50, Karkkila (Käyntiosoite Valtatie 26, Karkkila). Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös teleko piona fax nro tai sähköpostina osoitteeseen Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjalli sesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään il moittamaan myös sähköpostiosoite. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot