Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi"

Transkriptio

1 t ± * O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi

2 F= O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Sisällysluettelo 1 Yhtiön hallitus ja tilintarkastajat 2 Taloudellinen yleiskatsaus 3 Hallituksen kertomus yhtiön toiminnasta vuonna 1976 ja vuoden 1977 näkymät 4 6 Vuodet numeroiden valossa 7 M yynti ja tilauskanta 8 9 H enkilöstöhallinto 10 Investoinnit 11 M etallituotesektori 12 Konepajasektori 13 Muu teollisuus Kiinteistöhallinto 16 Tytäryhtiöt 17 Oy Predium Ab 17 Oy M etsä-skogby Ab 17 M yyntiyhtiöt 17 Tilinpäätöskommentteja 18 Tuloslaskelma 19 Tase Tilinpäätöksen liitetiedot 22 Rahastosiirrot 23 Ehdotus voittovarojen käytöstä 23 Tilintarkastuskertomus 24 Rahoitusanalyysi 25 Osakkeiden pörssivaihto 26 Osakkeenomistajat 26 Osakkuus muissa yhtiöissä 26 Yhtiön teollisuuden ja henkilöstön rakenne Organisaatio Johtokunta, osastopäälliköt ja sektorijohtajat 32

3 t id O Y F IS K A R S A B HALLITUS Jacob von Julin vuorineuvos Jarl Gripenberg professori T. Gunnar Nyström lääket. ja kir.tri Klaus Ahola johtaja Robert G. Ehrnrooth kauppat.lis. Thomas Tallberg lääket. ja kir. tri Johan L. von Julin insinööri Lauri Kalima pankinjohtaja Göran J. Ehrnrooth diplomiekonomi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS Suomessa vuonna 1976 vallinnut matalasuhdanne oli pahin sitten sotavuosien. Kokonaistuotanto kasvoi vain 0,5%. Vaikeudet koettelivat aluksi metsäteollisuutta, mutta myös metalliteollisuus joutui vuoden kuluessa samaan noidankehään. Inflaatio jatkui edelleenkin vo i makkaana, ja jo neljä vuotta jatkunut maan kilpailukyvyn heikentyminen johti myös vuonna 1976 kannattavuusvaikeuksiin etenkin vientiteollisuudessa. Koko maan vienti kasvoi 21 % eli milj. mk:aan ja tuonti 2% eli milj. mk:aan. Vaihtotaseen alijäämä oli milj. mk (edellisenä vuonna 8 000" milj. mk). Työllisyystilanne heikkeni huomattavasti, ja työttömiä oli keskimäärin 4,1 %. Työttömien määrä vuoden vaihteessa oli yli Palkkojen ja kustannusten nousu jatkui. Metalliteollisuuden tuntipalkkalaisten kokonaispalkkakustannusten lasketaan nousseen 16%. Kuluttajahinnat olivat v keskimäärin 14% edellisvuotista korkeammat, kun taas palkanansaitsijain keskimääräiset nimellispalkat nousivat n. 15%. Reaaliansiot kasvoivat siis vajaan prosentin. Teollisuuden Keskusliitto julkaisi vuoden 1977 tam mikuun alussa "suhdannebarometrin", joka kuvastaa jäsenyritysten odotuksia seuraavasti: "Taloudelliset näkymät ovat teollisuudessa ja rakennustoiminnassa uudelleen heikentyneet. Suhdanneodotusten lievä kohentuminen hidastui jo syyskaudella, ja suhdanteiden huononemista odotetaan taas jopa yleisemmin kuin elpymistä. Noin puolet teollisuudesta ja rakennustoiminnasta arvioi tilanteen pysyvän lähitulevaisuudessa ennallaan, vain 13 prosenttia ennustaa paranemista ja peräti 38 prosenttia heikkenemistä. Erityisen vaikeana nähdään tuleva taloudellinen tilanne rakennusaineteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Vain kemian teollisuudessa odotetaan varsin laajalti elpymistä." TILINTARKASTAJAT varsinaiset tilin ta rk a s ta ja t Jarl Engberg asianajaja Eric Haglund diplomiekonomi, KHT Henrik Brummer fil.kand. va ra tilin ta rk a s ta ja t Otto Ekberg johtaja Henry Lind kauppat.maist., KHT Brita Hisinger-Jägerskiöld diplomiekonomi, vapaaherratar Valuuttamarkkinat olivat epävakaat myös vuonna Englannin punta heikkeni rajusti, sen sijaan Sveitsin frangi ja Saksan markka voimistuivat edelleenkin, jälkim mäinen revalvoitiin lokakuussa. Yhdysvaltain dollari oli melko vakaa; sen myyntikurssi vuodenvaihteessa oli 3,78 mk (3,86). Ruotsin kruunun noteeraus oli 91,70 mk (87,90) ja Englannin punnan 6,43 mk (7,81). Suomen Pankin harjoittama äärimmäisen tiukka rahapolitiikka ja samaan aikaan jatkunut yritysten kannattavuuden heikkeneminen johtivat siihen, että teollisuus entistä vähäisemmässä määrin pystyi rahoittamaan täystyöllisyyden ylläpitämistä valmistamalla varastoon. 3

4 YHTIÖN TOIMINTA M y y n ti Vuoden 1976 alkupuoliskolla m yynnin kehitys oli heikkoa, m utta lähinnä vuoden viim eisen neljän n eksen m yyntiluvut kohensivat tilannetta, joten ko ko naismyynti lisääntyi 5% vuodesta Vuoden nettoliikevaihto oli 345 milj. mk (328). Tam m ikuun 21 päivän ja kesäkuun 30 päivän v ä lisenä aikana voimassa o llu t täydellinen hintasulku vei yritykseltä m ahdollisuudet päästä sinä aikana ka n nattavaan tulokseen, koska samaan aikaan silti e siin tyi kustannusten nousua. H intasulun purkaminen tapahtui ku iten kin joustavasti, ja y h tiö sai su h te e llisen nopeasti uudet hinnat vahvistetuiksi voimassa olevien sääntöjen puitteissa. Kilpailu tuontitavaroita vastaan ja tku i kuitenkin voim akkaana, ja eräillä tu o tealoilla saavutettu m yynninlisäys tapahtui kann a tta vuuden kustannuksella. Yhtiön viennin lisäys joka vuonna 1975 oli ollut pysähdyksissä oli 17% ja vastasi vuoden alun odotuksia. Vienti oli huomattava työllisyystekijä, vaikka hintakilpailu ulkomaan m arkkinoilla k o timaan täm änhetkisen hintatason ja valuuttakurssien vallitessa yleensä painoikin kannattavuuden p i temmällä tähtäyksellä katsoen alle hyväksyttävän tason. muksia, jotka koskevat saksien m arkkinointia mm. Englannin ja Länsi-Saksan m arkkinoilla. Marraskuun 30 päivänä allekirjoitettiin V altionrautateiden kanssa viisivuo tin en runkosopim us, joka ko s kee rautatiekiskojen kiinnitystarvikkeide n to im itu k sia Inhan tehtailta. Tämä ensimmäinen pitkäaikainen sopimus loi pohjan päätökselle uuden takom on rakentamisesta Inhaan. H e n k ilö s tö H enkilöstön saanti ei tuottanut kertom usvuonna m i tään erityisiä vaikeuksia. M utta vaikka henkilöstön vaihtuvuus olikin vuoden aikana huom attavasti e de l lisvuotista alhaisem pi, yh tiön tarkoituksena on e de l leenkin pyrkiä selvittäm ään syyt ja löytäm ään parannuskeinot työtehon kannalta epäterveen suureen vaihtuvuuteen. Tällaiset pyrkim ykset lienevät myös pysyvän henkilöstön etujen mukaisia. Y htiön h e n kilöstön määrä väheni :llä. Täystyöllisyyttä ei p ystytty ylläpitäm ään kaikilla yhtiön tehtailla, mutta supistukset olivat kuitenkin yleensä lyhytaikaisia. Hallitus ja toim itusjohtaja arvostavat sitä innostusta ja työteliäisyyttä, mitä esiintyy koko organisaatiossa, ja lausuvat kiitoksensa yh tiön h enkilöstölle k u lu neesta vuodesta. R a a k a -a in e e t Raaka-aineiden saanti sujui häiriöittä ja terästä lukuunottam atta ilman suuria hinnanvaihteluita. Vuoden 1976 alussa yleisesti ennakoitu terästen hinnan nousu jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi ja kääntyi koko Euroopassa syksyllä 1976 vaikeaksi teräskriisiksi, jonka vaikutukset Suomen terästehtaiden t o i mintaan olivat tuntuvat. Yhtiön teräksen tarpeen, n tonnia, kattoivat suurelta osin toim itukset Ovako Oy:ltä sekä levytuotteiden osalta Rautaruukki Oy:ltä. Sellaisia erikoistuotteita, joita ei valmisteta kotimaassa, tuotiin. In v e s to in n it Vuoden aikana kirjatut investoinnit olivat 18 milj. mk, mikä oli 75% edellisen vuoden arvosta. Vuoden kuluessa tehtiin kolme isoa investointipäätöstä, jotka toteutetaan vuonna 1977 ja joiden rahoitus tapahtuu pääasiassa uusien ulkopuolisten la in o jen turvin. Billnäsissä sijaitsevan saksitehtaan kapasiteettia laajennetaan n. 40% Inhaan rakennetaan uusi takom o rau ta tie kisko jen kiinnitystarvikkeiden ja muiden takom o- tu o tteide n valm istusta varten Loimaan tehtaiden kapasiteettia ja ja lo s tu s astetta nostetaan ja samalla uusitaan kettinginvalm istuksessa nykyään käytettävää ko nekantaa. Vuodenvaihteeseen mennessä hyväksyttyjen investointipäätösten arvioidaan palauttavan sen investointivauhdin, jota yhtiön kehitys- ja uudistustarpeet edellyttävät. R a h a -a s ia t Toim inta pystyttiin rahoittamaan suurin piirtein suunnitelm ien mukaan. Y htiön velkataakka keveni Skogbyn sahan m yynnin yhteydessä. M yyntipäätös oli tehty vuoden 1975 aikana ja se toteutettiin tam m i kuun 1 päivänä Investoinnit on pääasiassa rahoitettu uusien lainojen avulla. Käyttöpääoman tarve, toisin sanoen myyntisaam iset ja varastot ovat vaihdelleet vuoden aikana kuvastaen asiakkaiden maksujen hitautta. Varastotilanne on kyetty pitämään kurissa. Huom attakoon, että tulosrahoitus ei ole ollut tyydyttävää. V u o d e n 1976 ta lo u d e llin e n tu lo s Liikevaihdon ja työllisyyden suhteen vuosi 1976 oli jossakin määrin parempi kuin vuoden alussa ja maan taloudellinen tila huom ioon ottaen oli uskallettu ennustaa. Tässä tu liv a t selvästi ilm i m onialayrityksen Kertomusvuonna solm ittiin W ilkinson M atch -yhtiön kanssa pitkäaikaisia toim itus- ja m arkkinointisopi-

5 hyvät puolet koko yhtiön kattavana tasoittavana tekijänä. Vuoden aikana nähtiin myös jo tuloksia yhtiön pitkän tähtäyksen m arkkinointiponnisteluista, ja o dotukset viennin kasvusta toteutuivat. Y htiön taloudellinen tulos heikkeni, mutta vastasi ennakko-odotuksia. Oman teollisuuden kann a tta vuus parani hiukan, sen sijaan Ä m innefors-sopim uksista saadut tu lo t vähenivät edelleenkin heijastaen synkkiä terässuhdanteita. M etallituotesektorin tulos heikkeni etupäässä ns. teräsm anufaktuuriteollisuuden laskusuhdanteen v u o k si. Konepajasektorin tulos parani jo n k in verran v u o den alun hyvän tilauskannan ansiosta. M uun te o llisuuden tu lo s kohentui huom attavasti, kiin te istö h a l lin to saavutti suurin piirtein edellisen vuoden tason. Skogbyn sahan rakennusten myynnistä kirjattu m yyntivoitto n. 2,4 milj. mk sisältyy tuloslaskelman m uihin tuottoihin. Vuoden tulos osoittaa 1,5 milj. mk:n voittoa, kun varastovarauksen suuruus on pysytetty m u u ttu m a t tomana ja sen jälkeen kun on suoritettu elinkeinoverolain m ukaiset korkeim m at m ahdolliset poistot. N ä k y m ä t Kuten aikaisemmin m ainittiin, kotimaan m arkkinoiden suhdannekuva on heikko. M uutam ia harvoja tuoteryhm iä lu kuunottam atta tämä pätee myös y h tiön tilauskantaan nähden vuoden 1977 alussa. V iennin odotetaan kuitenkin kasvavan myös vuonna Tuloksen parantam isen m ahdollisuudet riip puvat suuressa määrin siitä, m iten hyvin kansantaloudessamme pystytään siirtymään realistisempiin kilpailuasem iin. Liikevaihdon odotetaan voivan nousta n. 5%. VUODET NUMEROIDEN VALOSSA Vuosi Liikevaihto (milj. mk) Viennin osuus (%) Rahoitus- ja vaihto-omaisuus (milj. mk) Käyttöomaisuus Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Osakepääoma Muu oma pääoma1) Palkkakustannukset (milj. m k)2) Investoinnit Poistot Korot ym. netto Maksetut verot 0,6 0,6 0,8 0,9 1,5 1,6 2,9 2,1 Vuoden voitto 0,6 0,8 0,7 2,5 1,1 2,0 1,7 1,5 Osinko 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 1,53) 1) varastovarausta lukuunottam atta 2) mukaani, palkkaslvukustannukset 3) ehdotus vuosikertomuksen mukaan

6 LIIKEVAIHDON KEHITYS (mukaanluettuna vuonna 1973 fuusioidut yksiköt) Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Kiinteistöhallinto Muut erät mukaani, lakkautetut toiminnanalat Mmk % 21% 23% LIIKEVAIHTO (1 000 m k) Myynti ilman liikevaihtoveroa Yhteensä Viennin osuus % Yhteensä V ie n n in osuus % Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Kiinteistöhallinto Myynti yhteensä Raaka-aineiden laskutus./. myynnin oikaisuerät Liikevaihto Muutos edellisestä vuodesta +4% + 5% o % MYYNTI JA TILAUSKANTA Myynti kehittyi vuonna 1976 hyvin eri tavoin yhtiön eri aloilla. Vientivoittoisten yksiköiden myynnin kehitys oli yleensä suotuisampaa. Kotimaassa on yleisesti ottaen metallituoteteollisuus kärsinyt suhdanteiden laskusta enemmän kuin konepajateollisuus. Metallituotesektorin kokonaismyynti laski eräiden ko timaan markkinoille suuntautuneiden tehtaiden myynnin vähentymisen johdosta. Konepajasektori pystyi lisäämään myyntiään vuoden alun tyydyttävän tilauskannan ansiosta. Tuotannon raskaamman osan tilauskanta on laskenut jyrkästi vuonna Yhtiön päämarkkina-alue kotimaa on yleisesti ottaen vastannut odotuksia suhdanteiden heikkenemisestä ja sen aiheuttamasta kysynnän vähenemisestä huolimatta. Yhtiö on vuoden kuluessa voinut todeta ko timaisten ostajien suuremman ostouskollisuuden. Tämä on merkinnyt useiden tuoteryhmien suhteen kotimaan markkinaosuuksien kasvua tuonnin kustannuksella. Yhtiön kokonaistilauskanta väheni jatkuvasti vuoden alkupuolella. Tämä lasku hidastui vuoden loppua kohti. Vuodenvaihteessa tilauskanta oli 22% pienempi kuin vuotta aikaisemmin ja se vastasi keskimäärin kolmen kuukauden myyntiä. Tilauskanta on kuitenkin jakautunut eri tehtaiden kesken hyvin epätasaisesti, mikä saattaa vaikeuttaa vakaan työllisyyden ylläpitämistä vuonna Skogbyn sahan myyminen Oy Metsä-Skogby Ab:lle vuodenvaihteessa 1975/1976 on vaikuttanut vuoden 1976 myyntilukuihin, mikä ei kuitenkaan häiritse vertailukelpoisuutta edellisten vuosien kanssa. Oheisessa taulukossa vuoden 1975 lukuihin sisältyy Skogbyn sahan ulkopuolinen laskutus 12 milj. mk, jota taas vuoden 1976 luvuissa vastaavat varastojen myynnit ja tukkitoimitukset Fiskarsilta Metsä-Skogbylle määrältään 11 milj. mk. MYYNNIN JAKAUTUMA ASIAKAS RYHMITTÄIN Teollisuus Pultti-, ruuvi- ja lankatuotteet Valimo- ja takomotuotteet Muut tuotteet Rakennustoiminta Pultti-, ruuvi- ja lankatuotteet Muut tuotteet Maa- ja metsätalous Koneet ja työkalut Muut tuotteet Kuluttajataloudet Muut (valtio, kunnat ym.) Liikevaihdon jakautum a 8 % 1 0% 1 5 % 7 % 5 % 9 % 1 0 % % 12 % 1 9 % 1 9 % 1 7 % 100% Muutos Muutos milj. mk milj. mk milj. mk % Kotimaa Vienti VIENNIN JAKAUTUMA Suurin muutos viennin jakautumisessa eri kauppa-alueiden kesken on ollut myynnin lisäys SEV- ja EEC-maihin. Vähäistä laskua tapahtui myynnissä Ruotsiin, joka on kuitenkin edelleen yhtiön tärkein vientimaa. Muut mk mk EFTA (Ruotsi) (35 350) (33 732) EEC (Tanska) (Länsi-Saksa) ( 8 804) ( 4619) (12 236) ( 7 431) USA SEV (Neuvostoliitto) ( 8 408) ( 6 659) Muut

7 PALKKAKUSTANNUSTEN KEHITYS (milj. mk) HENKILÖSTÖKEHITYS PO ISTO KELPOISET KÄYTTÖ OMAISUUSINVESTOINNIT JA POISTOT Palkkasivukustannukset Työntekijät Toimihenkilöt Palkat Mmk Investoinnit - Poistot H HENKILÖSTÖHALLINTO Kertomusvuonna henkilöstöhallinnon painopiste on ollut sellaisten johtamismenetelmien suunnittelussa ja kehittä misessä, joiden avulla yhtiö voi myös tulevaisuudessa hankkia, kouluttaa ja pitää palveluksessaan toiminnan edellyttämän henkilöstön. Toimenpiteiden päämääränä on yrityksille yleensä asetettujen tavoitteiden saavuttami nen siten, että henkilöstön perustarpeet otetaan huo mioon. Esimerkkinä ajankohtaisista toimenpiteistä vo i daan mainita pyrkimys henkilöstön vaihtuvuuden vähen tämiseen tai oikeammin sanoen henkilöstön pysyvyyden lisäämiseen. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että tarkoitus on vähentää epäterveen suurta vaihtuvuutta, joka joillakin työpaikoilla on ollut jopa %, mutta ei kuitenkaan tyrehdyttää normaaliksi ilmiöksi katsotta vaa liikkuvuutta. Vuoden aikana jatkuivat eri tahoilla yhteistyökokeiluiksi kutsutut erilaiset toiminnat, kuten sisäinen tiedotustoi minta, koulutustoiminta ja yhteistyömäärärahojen käyttöä koskevat päätökset. Näistä saatuja kokemuksia voidaan pitää antoisina ja myönteisinä. Yhtiössä on kuluneen vuoden aikana esiintynyt menekkivaikeuksia, eräiden tuoteryhmien kannattamattomuutta sekä muita toiminnan häiriöitä, joiden vuoksi henkilös tölle on jouduttu antamaan supistusvaroituksia ja turvau tumaan lomautuksiin ja lyhennettyyn työviikkoon. Eräissä tapauksissa on henkilöstön myötävaikutuksella, esimer kiksi sisäisin siirroin, voitu välttää isommat supistukset. Kaikkiaan 16 uutta asuntoa otettiin käyttöön vuoden aikana. Lisäksi myytiin 9 omakotitonttia. Vuonna 1974 aloitettiin laaja työolojen ja työsuojelun parantamiseen tähtäävä kartoitus, ja näihin parannuksiin on tähän men nessä investoitu 4,0 milj. mk. Kertomusvuonna investoi tiin asuntokohteisiin 0,6 milj. mk. 10 I I INVESTOINNIT Maksetut palkat nousivat 84 milj. mk:aan, työnantajan lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaaliturva- ja palkka sivukustannukset olivat 39 milj. mk ja vastasivat 46% maksetuista palkoista. Henkilöstön määrä väheni lähinnä siitä syystä, että Skogbyn sahan koko henkilöstö (89) siirtyi MetsäSkogbyn palvelukseen. Vuoden aikana 37 henkilöä siirtyi eläkkeelle ja 135 hen kilöä palkittiin palvelusvuosimerkkipäivän johdosta. Heis tä mainittakoon erityisesti, että 5 henkilöä oli ollut 50 vuotta ja 14 henkilöä 45 tai 40 vuotta yhtiön palveluk sessa. Joulukuun 31 päivänä 1976 oli yhtiön palveluksessa henkilöä (3 444). Investointien määrän lasku jatkui vuoden aikana. Kireän rahatilanteen vuoksi ei myöskään työsuojelun ja työolo jen parantamiseen tähtäävää investointiohjelmaa ole voitu toteuttaa tehtailla suunnitellun laajuisena. Tähän ryhmään kuuluvista valmistuneista investoinneista mai nittakoon erityisesti useiden epäkeskopuristimien uusi minen uusien työsuojelumääräysten mukaisesti. Suurin meneillään oleva investointikohde on Salon Kone pajan hydraulinosturituotannon laajentaminen. Inves tointi tulee lisäämään tämän vientiin suuntautuneen tu o telinjan kapasiteettia huomattavasti. Suurin osa tähän kuuluvista investoinneista saadaan valmiiksi vuonna Vuoden aikana toteutetuista investoinneista mainittakoon vielä Lasve Oy:n konekannan osto ja siirtäminen Tammi saareen Ruuvitehtaalle. Koneiden asennus jatkui vielä vuodenvaihteessa. Yhtiön arvopaperiomistus kasvoi 3,0 milj. mk, kun puolet Oy Metsä-Skogby Ab:n osakepääomasta merkittiin. Myös Fiskars A /S :n (Tanska) osakepääomaa korotettiin kertomusvuonna. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti: Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Muut 1975 milj. mk 19,4 1,9 1,4 1, m ilj. m k 7,6 4,1 0,6 5,8 24,0 18,1 Investointikohteen mukainen jakautuma oli seuraava: Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakenteet Koneet ja laitteet M uut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Muut Yllä olevasta oli keskeneräisiä töitä 1975 milj. mk 0,8 7,8 14,0 1,0 0, m ilj. m k 0,8 2,0 10,5 0,7 3,7 0,4 24,0 18,1 3,6 5,3 11

8 Reima Niemi ja Kari Lehtola kokoamassa traktoriketjuja lopulliseen kuntoon Loimaan tehtailla. KONEPAJASEKTORI METALLITUOTESEKTORI M atalasuhdanteesta jo h tu va m e tallituo tteide n k y synnän lasku v a iku tti eniten teräsm a n u fa ktu u ritu o tteiden m enekkiin, eikä niiden valm istuskapasiteettia p ystytty käyttäm ään hyödyksi tyydyttä vällä tavalla. O sittaisia lyhytaikaisia tuo ta nn o nsu p istuksia esiintyi. S iitäkin huolim atta, että vienti lisääntyi 10%, se kto rin kokonaislaskutus väheni 172 m ilj. m k:aan (1 7 8 ). Tästä oli myös seurauksena tuloksen heikkenem inen, etenkin su hd annealttiiden tehtaiden osalta. S ektoriin kuuluu 10 tehdasta ja sen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli ( ). Fiskarsin Konepajan m yynti laski n. 5% e nn ä tysvu o desta Samaan aikaan vie n ti ku iten kin kasvoi 10%, m ihin sisältyy Kanadaan suuntautuneen v ie n nin kaksinkertaistum inen. V uoden aikana la a dittiin ohjelm a tuo ta nn o n tehokkuuden nostam iseksi ja kannattavuuden parantam iseksi. O hjelm a käsittää myös konekannan ja valm istu stilo je n uusimisen. K ertom usvuonna s u o rite tu t to im e n p ite e t ovat ko he n taneet konepajan tu o tta vu u tta. Edellisen vuoden lopusta lähtien on saksien vienti o llu t jatkuvassa nousussa. Määrä on kasvanut n. 50%, ja vuoden lopulla saksitehdas siirtyi k o lm i vu o ro työ h ö n. Lisäys on o llu t voim akkainta niillä m arkkinoilla, jo illa on so lm ittu uusia sopim uksia W ilkin so n M a tc h in kanssa. M yös kaikki aikaisem min avatut m arkkinat joista USA on hallitseva ovat ke hittyn ee t suotuisasti. Keväällä m arkkinoille tulle et om pelusakset m u o do stuivat menestykseksi kaikilla m a rkkina-alueilla. V eitsivalikoim aa on syksyn 12 aikana lisätty uudella keittiövälinesarjalla ja m u u ta m illa puu kko m a lle illa, viim eksi m a in itu t Hienotaetehtaan tuotantoa. Jousite h ta a n to im itu kse t Ruotsin ja Suom en a u to te o llisuu d elle vähenivät, m utta laajem m ilta tu o ta n non supistuksilta ku iten kin v ä ltyttiin. Tilaustakeiden to im itu kse t B illnäsin tehtailta pysyivät tyydyttä vällä tasolla ja kom pensoivat osittain käsityökalujen m ää rän laskua. M arkkam ääräisesti m yynti pysyi edellisen vuoden tasolla ja tu lo s oli tyydyttävä. Rakennus- ja puun ja lostu steo llisuu d en m atalasuh danne va iku tti Jo kio iste n ja Loimaan tehtaiden t o i m intaan. Jo kio iste n tehtaiden tu o ta n n o n tonnim äärä pysyi edellisen vuoden tasolla, m utta heikko h in ta taso huononsi tehtaan tulosta huom attavasti. Kettin k itu o tte id e n kotim ainen kysyntä väheni, mistä oli seurauksena, että Loimaan tehtaiden kapasiteettia ei voitu täysin käyttää hyväksi. P u ltti- ja ru u vitu o tte id e n m yynnin määrä supistui edellisestä vuodesta. Jos ku iten kin otetaan h u o m ioon Inhan te h ta ille siirretyt kuum atyssäystuotteet, lisääntyi kiin n itystarvikkeide n valm istus n. 30%. Vain vähän yli p uo le t y h tiö n p u ltti- ja ruuvitehtaiden valm istuskapasiteetista oli käytössä tu o n n in jyrkästä laskusta huolim atta. Jakeluvarasto to im itti lu e tte lo tu o tte ita ton n im ä ä rä isesti jo n k in verran enem m än kuin edellisenä vuonna. Samalla se pystyi täyttäm ään lisääntyneet v a a ti m ukset lyhyistä toim itu sajo ista ja säilyttäm ään r iit tävän toim itu svalm iu de n. Sektorin m yyn ti nousi 71 m ilj. m k:aan (6 6 ), josta vientiä oli 26%. S ektoriin ku uluu 3 tehdasta ja sen henkilöstön määrä oli 689 (7 2 3 ). Salon Konepajan kapasiteetti oli vuoden aikana lähes kokonaan käytössä. Tämä oli osittain sen ansiota, että siltanosturien m yyn titila n n e oli vuoden a lk u puolella hyvä. H ydraulisten puutavaranosturien m yynnin määrä p y s ty ttiin turvaam aan m atalasuh danteesta h uo lim atta uusitun ja täydennetyn tu o te valikoim an ja lisääntyneen viennin avulla. Salon v a li mo to im i noin 3 /4 -k a p a s ite e tilla. M atalasuhdanteen vaikutus kasvoi syksyn kuluessa sekä siltanosturien että valim on suhteen. Salon Konepajalla on m eneillään in ve sto in tio hje lm a, jo n ka avulla hydrau lin o stu rien valm istuskapasiteetti voidaan asteittain kolm inkertaistaa kesästä 1977 lähtien. Kellokosken tehtaat eivät pystyneet käyttäm ään h y väksi kaikkea tynnyreidenvalm istuskapasiteettiaan. T ynnyreiden m enekki oli norm aalia vähäisempää varsinkin kemian teollisuudessa. Inhan tehtaat y littiv ä t budjettinsa, m utta siitä h u o li matta m yynti laski 1 5% edellisestä vuodesta. R aken nusalalla tu o ta n n o n määrä laski ja mm. saranoiden, vaatekaappien, peltisten ja kokeskuskoteloiden ja läm pöpattereiden kysyntä väheni. Tehtaan kapasi teetista oli käytössä n. 70%. Lom autuksia ja ly h e n nettyä ty ö v iik k o a jo u d u ttiin käyttäm ään useaan o t teeseen tilausten vähäisyyden vuoksi. Takeiden valm istus Inhassa saatiin ku iten kin tu r vatuksi pitkällä tähtäyksellä, kun V altionrautateiden kanssa s o lm ittiin rautatiekiskojen k iin n ity s ta rv ik k e i den to im itu k s ia koskeva runkosopim us. Tämä s o p i mus loi ede llytykse t uuden takom on rakentam iselle; takom on lasketaan valm istuvan syksyllä Sa maan aikaan Ä htä rin kunta rakennuttaa vuokraasuintalon Inhan uudelle asuntoalueelle itse te h d a s alueen läheisyyteen.

9 Fiskarsin rakentama Helsingin läntisen alueen tietokoneohjattu liikennevalokeskus. Christer Lunabba tarkastamassa järjestelmän toimintaa. MUU TEOLLISUUS M uun teollisuuden ryhmä edustaa neljää toisistaan ja yhtiön m etalliteollisuudesta täysin poikkeavaa alaa. Ne ovat jakautuneet siten, että niiden suhdannekierto ei yleensä osu päällekkäin m etalliteollisuuden kanssa. Kokonaism yynti nousi 81 m ilj. mk:aan (75), josta viennin osuus oli 34 milj. mk (24). Henkilöstön lu ku määrä oli 684 (632). K e h y s lis ta te h d a s Kehyslistatehtaan volyym in kehitys kääntyi vuoden viimeisen neljänneksen aikana parempaan suuntaan lähinnä USA:n m arkkinoilla tapahtuneen kysynnän vilkastum isen ansiosta. Kehyslistan tuotanto väheni 8%, mutta valm iiden kehysten tuotanto lisääntyi 26% vuodesta T uotannonsupistuksia jo u d u t tiin toteuttam aan vuoden 1976 ensim m äisellä p u o liskolla, minkä jälkeen valm istus on kasvanut a ste ittain sitä mukaa kuin tilauskantakin. Samoin kuin maan mekaanisen puunjalostusteollisuuden piirissä yleensäkin, tehtaan kannattavuus oli heikkoa etupäässä siksi, että korkeaa kustannustasoa ei voitu korvata vastaavalla m yyntihinnalla m aailm anm arkkinoilla vallitsevassa kilpailutilanteessa. Tehtaan tulos oli epätyydyttävä. Viennin osuus oli 61%. H enkilöstön lukumäärä oli 199 (2 0 0). M u o v ite h d a s M uovitehtaan m yynnin ja tuloksen kehitys jatkui suotuisana. Kaukolämpöjärjestelmissä käytettävien putkieristyselem enttien kysyntä kotim aan m a rkkinoilla oli vilkasta koko vuoden, ja ajoittain to im itu s aikojen pidentym isiä aiheuttanut kapasiteettipula on onnistuttu poistamaan. Tuotteen tekninen kehittäm i nen on edistynyt, samaan aikaan on myös kehitteillä täysin uusia ratkaisuja. Jakokeskuskoteloiden m yynnin lisäys vo im istu i syksyä kohti, jo llo in vienti alkoi päästä vauhtiin. Tätä tarkoitusta varten on luotu agenttiverkosto, joka kattaa 23 maata ja siten useimmat tärkeät ulkomaan markkinat. Tehdas on yhä enenevässä määrin p yrkin yt kä yttä mään kotimaisia raaka-aineentoim ittajia, silloin kun se on teknisesti suinkin o llu t mahdollista. Viennin osuus on 28% ja henkilöstön lukumäärä oli 132 (118). E le k tro n iik k a Elektroniikkatehdas saavutti huomattavan m yynninlisäyksen ja paremman, nyttem m in hyväksyttävän taloudellisen tuloksen. H elsingin kaupunki vastaanotti kesäkuussa ensimmäisen Fiskarsin toim ittam an tietokoneohjatun liikennevalojärjestelm än. Tehtaalle tämä merkitsi ratkaisevaa askelta ja aluevaltausta uuden teknologian alalla. Liikenne-elektroniikan saavuttam aa menestystä vahvistaa lisäksi T ro n d heimin kaupungin tilaus, jonka mukaan sinne tullaan toim ittam aan syksyllä 1977 vastaavanlainen tie to koneohjattu liikennevalojärjestelm ä. Elektroniikka su oritti useita vaativia toim itu ksia lähinnä posti- ja lennätinhallitukselle ja sai syksyn kuluessa useita tilauksia sekä teho- että teollisuuselektroniikan alalta. Viennin osuus oli 17%, henkilöstön lukumäärä 126 (111). T u ru n V e n e v e is tä m ö Turun Veneveistämön vapaa-ajan veneiden m yynti lisääntyi 38% ja veneveistäm ön tulos parani h u o m attavasti, vaikka tu lo s ei ole vielä tyydyttävä. V u o den aikana aloitettiin kahden uuden venetyypin, nim ittä in Finnsailer 36:n ja Finnsailer 38:n sarjavalmistus. M o le m m a t saivat m arkkinoilla hyvän vastaanoton. Samoin tehtiin päätös, että vuoden 1977 kuluessa ryhdytään sarjavalmistamaan suosittua 3 /4 -to n n in Finnfire 33 m erikilpapurjevenettä, jonka on suunnitellut Eivind Still. Pelastus- ja am m attiveneiden m yynti kasvoi vuonna 1976, m utta tilauskanta on laskenut. Veistäm ö käytti n. 2 /3 tilakapasiteetistaan. Viennin osuus oli 72% ja henkilöstön lukumäärä 232 (203)

10 Rauno O llila testaamassa auran laukaisulaltetta Fiskarsin Konepajalla. KIINTEISTÖHALLINTO TYTÄRYHTIÖT MYYNTIYHTIÖT Yhtiö myi vuoden aikana yhteensä 19 aluetta, lähinnä omakotitonteiksi ja muihin asuntotarkoituksiin, mistä sen omistama maa-alue väheni 8,5 ha. Toisaalta se lisäsi maaalueitaan 44,8 ha vaihtokauppojen yhteydessä. Edellisten lisäksi Skogbyn sahan myynti merkitsi luopumista 98,5 ha:n alueesta. Sähköosaston toimitukset kasvoivat 4% eli MWh:iin. Oma tuotanto väheni 47% edellisestä vuodesta MW h:iin. Vedenjuoksutuksen määrä oli vain ko l masosa vuosien keskiarvosta. Maatalousvuosi sitävastoin muodostui hyvin suotuisaksi, ja sadon arvon arvioidaan nousseen edellisestä vuodesta 63%. Tuottavuus kehittyi tänäkin vuonna edulliseen suuntaan. Metsänhakkuiden määrä yhtiön metsistä m3 (31 000) noudatti pääpiirteissään voimassa olevaa met sänhoitosuunnitelmaa. Metsänhoito- ja parannustoi menpiteet nousivat n. 51 mk:aan/ha. Havupuun hankinta Metsä-Skogbylle pystyttiin hoita maan sahan toivomusten mukaisesti, ja toimitukset käsit tivät n m3. Puun hinta sahalla oli hiukan edellis vuotista alhaisempi. Kiinteistöhallinnon osastot työllistivät 162 henkilöä (174). Oy P re d iu m A b Yhtiön toiminta käsitti etupäässä rantakaavan valmistelua yhtiön Tammisaaren saaristossa sijaitseville alueille. Tam misaaren maalaiskunnan kunnanvaltuusto hyväksyi ran takaavaehdotuksen Tämä sekä Tenholan kunnan vuonna 1975 hyväksymä rantakaava Hankonie mellä Lappvikista pohjoiseen sijaitsevaa aluetta varten ovat lääninhallituksessa vahvistettavana. Vuoden aikana ei tehty mitään varsinaisia maakauppoja. Metsätaloutta harjoitettiin normaalissa laajuudessa. T u lot eivät pystyneet kattamaan toiminnan kustannuksia, joita sitäpaitsi lisäsivät korkomenot lähinnä emäyhtiölle. Tilinpäätös on tappiollinen. Yhtiön kokonaan omistamista ulkomaisista m yyntiyh tiöistä Fiskars A /S oli edelleen hallitseva myynnin mää rän, tuotevalikoiman ja henkilöstön lukumäärän suhteen. Yhtiöiden kautta laskutettiin ulkomaisia asiakkaita yh teensä 19 milj. mk:n (16) arvosta; tästä summasta n. 60% oli Turun Veneveistämön tuotteita. Ulkomaisen hen kilöstön määrä oli 36 (36). 16 Oy M e ts ä -S k o g b y A b Yhtiö aloitti toimintansa tammikuun 1 päivänä sillä hen kilöstöllä, joka oli siirtynyt Fiskarsin palveluksesta, ja ryhtyi jatkamaan sahan entistä toimintaa. Kevääksi ennustettua sahasuhdanteiden elpymistä ei tapahtunut, ja vuodesta 1976 muodostui tappiollinen. Suunnitelmat sahan laajennus- ja uudistustyön ensim mäisestä vaiheesta valmistuivat, mutta niiden toteutta mista lykättiin toistaiseksi. Emäyhtiöt Metsäliitto ja Fiskars toim ittivat kumpikin puolet sahan tarvitsemasta puusta. Tuotanto nousi m3:iin (24 500) sahattua tavaraa. Laskutus nousi 15,7 milj. mk:aan (12,1), josta 60% oli vientiä (56). Henkilöstön määrä oli 98 (89). 17

11 O Y F IS K A R S A B Tl LI N PÄÄTÖS KOMMENTTEJA Tuloslaskelm a Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 17 milj. mk, toisin sanoen 5%. Tiukasti varastojen suuruutta tarkkailemalla onnistuttiin aineostot pitämään edellisen vuoden tasolla. Varastojen nettovähennys, 6,0 milj. mk, johtuu osittain Skogbyn sahan varastojen myynnistä Oy Metsä-Skogby Ab:lle. Palkka- ja henkilöstökustannusten lisäys oli vain n. 5%, koska henkilöstön kokonaismäärä väheni. Muihin muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin 35,4 milj. mk sisältyy suurimpana yksittäisenä eränä sähkövoiman ostamisesta aiheutuneet menot. Kirjanpidolliset poistot käsittävät suurimmat elinkeinoverolain sallimat poistot sekä ns. kehitysalueilla sijaitsevien rakennusten ja koneiden jäännöspoistot. Skogbyn sahan koneiden ja laitteiden myynnistä saatu myyntitulo on elinkeinoverolain määräysten ja kirjanpitokäytännön mukaisesti kirjattu kirjanpitoarvojen vähennykseksi. Osittain tästä johtuu, että poistot ovat edellisvuotista pienemmät. Muihin tuloihin sisältyy se kirjanpidollinen 2,4 milj. mk:n suuruinen myyntivoitto, joka muodostui Skogbyn sahan rakennusten myynnistä. Ns. nettokorot, toisin sanoen korkokulujen ja -tuottojen välinen ero, vähenivät 13,6 milj. mk:sta 13,0 milj. mk:aan edelliseen vuoteen verrattuna. Tase Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna ovat myyntisaatavat lisääntyneet 12 milj. mk. Tähän on osittain syynä vuoden 1976 lopussa tapahtunut voimakas myynnin lisäys ja toisaalta taipumus maksuaikojen venymiseen, mikä kuvastaa yleistä rahan niukkuutta. Myönnettyjen toimitusluottojen lisäys, n. 9 milj. mk, on muodostunut suurimmaksi osaksi konepajatuotteiden viennistä ja Turun Veneveistämön tuotteiden myynnistä omille ulkomaisille myyntiyhtiöille. Kirjattu varastojen vähennys kuvastaa kehitystä, kun varastovaraus on pidetty markkamääräisesti m uuttum attomana. Varaston kirjanpitoarvo on 52,5% välittömästä hankintamenosta, ja varastovarauksen lasketaan nousevan 51,8 milj. mk:aan. Käyttöomaisuuden muutokset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta: Kirjanpitoarvo Investoinnit ja aktivoinnit Myynnit ja vähennykset Poistot Kirjanpitoarvo ,4 milj. mk + 18,1»» - 7,8»» - 13,2»» 116,5 milj. mk Lyhytaikaisen vieraan pääoman vähentyminen on syntynyt Skogbyn sahan myynnin yhteydessä tehdyistä lainajärjestelyistä. Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät vuonna 1977 maksettavaksi erääntyvät pitkäaikaisten lainojen kuoletukset 14,6 milj. mk. TULOSLASKELMA L iik e v a ih to , ,46 M uuttuvat ja kiinteät kulut Aineet ja tarvikkeet Palkat Laki- ja sopimusperusteiset henkilösivukulut Vuokrat M uut m uuttuvat ja kiinteät kulut Valmistus omaan käyttöön Varastojen muutos , , , , , , , , , , , , , , , ,26 K ä y ttö k a te , ,20 P o is to t Rakennuksista Koneista ja kalustosta Muista aineellisista hyödykkeistä Aineettom ista oikeuksista Muista pitkävaikutteisista menoista , , , , , , , , , ,58 L iik e y lija a m ä , ,62 M u u t t u o t o t ja k u lu t Korkotuotot O sinkotuotot M uut tuotot M uut kulut Varausten muutokset Korkokulut Välittömät verot Tilikauden verot Edellisten vuosien verot Rahastosta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 T ilik a u d e n v o itto , ,48 19

12 F= O V F IS K A R S A B TASE V A S TA A V A A V ASTA TTA V A A R ahoitusom aisuus Rahat ja pankkisaamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Ennakkomaksut Siirtosaamiset Saamiset tytäryhtiöiltä, toimitusluotot muut Toimitusluottosaamiset , , , , , , , , , , , , , , , ,15 V ieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat Ennakkomaksut Siirtovelat Rahoitusvekselit Toimitusluottolainat, lyhytaikainen osa Muut lyhytaikaiset velat , , , , , , , , , , , , , ,14 V a ih to -o m a isuus Aineet ja tarvikkeet Valmisteet ja puolivalmisteet K äyttö om aisu u s Keskeneräiset työt Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot A rvo stu se rä t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 P itkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Toimitusluottolainat Muut pitkäaikaiset velat V araukset Oma pääom a Osakepääoma Vararahasto Käyttörahasto I II Muut rahastot Käyttämättömät voittovarat Tilikauden voitto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT RAHASTOSIIRROT EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ V a lm is tu s p a ik a t A rvo s tu s e rä t Arvostuserät, vastaavaa Pitkäaikaisia lainoja vastaan kirjatut kurssierot Oman pääom an m u u to kse t Osakepääoma Vararahasto Voittovaroista Käyttörahasto I Viiden vuoden jälkeen nostamatta olevat osingot Maa-alueiden myyntien yhteydessä realisoituneet arvonkorotukset siirretty käyttörahasto ll:sta Skogbyn sahan maa-alueiden myyntivoitto Käyttörahasto II Maa-alueiden myyntien yhteydessä realisoituneet arvonkorotukset siirretty käyttörahasto l:een , , , , , , , , , , , , ,00 Rahasto sosiaalitoimintaa varten Voittovarat Osingonjakoon Vararahastoon Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä E läkevastuu Yhtiön eläkesitoumuksista johtuva vastuu Eläkesäätiön vastuuvajaus V a s tu u s ito u m u k s e t Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset Takaukset Vekselivastuut , , , , , , , , , , , , , ,00 Tilinpäätöksessä on maa-alueiden myyntien yhteydessä realisoituneet arvonkorotukset mk ,00 siirretty Käyttörahasto ll:sta Käyttörahasto l:een. Samaan Käyttörahasto l:een on myös siirretty Skogbyn sahan myynnistä muodostunut kirjanpidollinen maaalueiden myyntivoitto mk ,00. Lisäksi on mainittuun rahastoon siirretty osingot, joita ei ole nostettu 5 vuoden kuluessa, mk 102,00. Käyttörahasto I on näiden siirtojen jälkeen mk ,00. Hallitus ehdottaa, että yllä mainitut rahastosiirrot hyväksyttäisiin. v u u u e n v o in o on m«i o z z j / z,4 ö. Yhtiöjärjestyksen mukaan voitosta jaetaan osakkeenomistajille 4%:n korko eli 4 mk osakkeelta. 10% voitosta siirretään vararahastoon. Tilivuoden voitto maksetaan 4%:n korko (4 mk osakkeelta) siirretään vararahastoon tilivuoden voitosta jää ja kun siihen lisätään käyttämättömät voittovarat edelliseltä vuodelta jää yhtiökokouksen käytettäväksi Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille maksetaan edellisen lisäksi 3% (3 mk osakkeelta) että käyttämättömien vo itto varojen tilille jätetään Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1977 Jarl G ripenberg Klaus A hola Thom as T a llb erg Lauri K alim a Jacob von Ju lin mk , , , , , ,21 mk ,00 mk ,21 T. G unnar N yströ m R obert G. E hrnrooth Johan L. von J u lin G öran J. E hrnrooth ,28 2 2

14 Uusi Inhan tehtaitten valmistama M ini Buster alumiinivene; ohjaamassa Gustaf Enholm. TILINTARKASTUSKERTOMUS Oy Fiskars Ab:n 28 päivänä huhtikuuta 1976 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme suorittaneet yhtiön hallinnon ja tilien tarkastuksen vuodelta 1976 ja esitämme siitä seuraavan kertomuksen. Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen, lukeneet hallituksen toimintakertomuksen, yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä suorittaneet muut tarpeellisiksi katsomamme tarkastustoimenpiteet. KHT-tilintarkastaja Henry Lind on tarkastanut yhtiön kirjanpitoa ja sisäistä kontrollia. Erillisissä kertomuksissa sekä 29 päivänä maaliskuuta 1977 päivätyssä yhteisselostuksessa on yhtiön johdon tietoon saatettu suoritettujen tarkastusten laajuus ja niiden aikana tehdyt havainnot. Olemme tutustuneet mainittuihin asiakirjoihin ja saaneet täydentäviä suullisia selvityksiä. Tarkastuksessamme olemme todenneet, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa tilivuodelta ,48 markkaa, on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Hallituksen toimintakertomuksessa annetut tiedot tilinpäätöksestä täydentävät kuvaa yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta tilasta. Tilivuoden kokonaistulokseen sisältyvät edellisien vuosien tapaan ns. Äminneforsin sopimusten perusteella saadut tuotot. Edellä esitettyyn viitaten ja koska olemme todenneet, että yhtiön asioita tilivuoden aikana on hoidettu huolellisesti, ehdotamme yhtiökokoukselle että tilinpäätös vuodelta 1976 vahvistetaan ja että tilin päätöksessä tehdyt, hallituksen toimintakertomuksessa mainitut rahastosiirrot hyväksytään että hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus vuoden 1976 hallinnosta ja että yhtiökokouksen käytettävänä olevat voittovarat käytetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Helsinki, 5 päivänä huhtikuuta 1977 Ja rl Engberg Eric Haglund Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja H enrik B rum m er RAHOITUSANALYYSI Rahan lä h te e t Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja varauksia Käyttöomaisuuden myynti Vieraan pääoman lisäys ( + )/ vähennys ( - ) Lyhytaikainen Pitkäaikainen *) 1975 milj. mk 34,9 1,0 35,9 + 4,9 + 8,0 12,9 Osakeannin maksettu osa 2,2 *) sisältää vastaavien arvostuserien muutoksen Rahan k ä y ttö Nettokorot Verot Osingot 13,6 2,9 1,1 17, m ilj. mk 29,7 12,3 42,0-3,1 + 8,9 5,8 51,0 47,8 13,0 2,1 1,5 16,6 Rahoitusomaisuuden lisäys ( + )/ vähennys ( - ) Vaihto-omaisuuden lisäys ( + )/ vähennys ( - ) Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin arvopapereihin - 2,7 + 12,1 9,4 23,6 0, ,1-6,0 13,1 14,4 3,7 18,1 47,

15 Hans Jörg valvoo Jousitehtaalla jousipakan koepuristusta. OSAKKEIDEN PÖRSSIVAIHTO OSAKKUUS MUISSA YHTIÖISSÄ Yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin Arvopaperipörssissä nousi mk:aan, jolloin myytiin osaketta. Vuoden alussa kurssi oli 155 mk ja vuoden lopussa 152 mk, korkein noteeraus vuoden aikana oli 165 mk ja alhaisin 143 mk. Verotusarvo oli 148 mk (149) osakkeelta. M yyntiyhtiöt ulkomailla (kokonaan emäyhtiön om istuk sessa) Fiskars A/S, Tanska, perustettu 1969 (98%) Fiskars Ges.m.b.H., Itävalta, perustettu 1972 Fiskars Svenska AB, Ruotsi, perustettu 1974 Fiskars GmbH, Länsi-Saksa, perustettu 1975 Ballena Ltd., Englanti, perustettu 1970 (siirtynyt yhtiön omistukseen 1 975) Fiskars USA Ltd., perustettu 1976 OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiön osakepääoma pysyi muuttumattomana koko vuo den, ja se muodostui nimellisarvoltaan 100 mk:n osakkeesta. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 961 (902) rekisteröityä osakasta. Yhtiön osakkaat jakautuvat seuraavasti: Yksityishenkilöt Säätiöt ja muut yleishyödylliset järjestöt Liikeyritykset Pankit ja vakuutuslaitokset Yhtiön osuus (yli 20%) muissa yrityksissä Oy Predium Ab 100% Oy Metsä-Skogby Ab 50% 50% 36% Tietotyö Oy Ovako Oy Luetteloon ei ole otettu asuntoyhtiöitä eikä muita vas taavia. Osuus osake pääomasta % 88,1 7,7 3,6 0,6 100,0 Suurin osakas omistaa 5,2% osakepääomasta. Billnäs-näkym ä; jakeluvarasto, jousitehdas ja saksitehdas 26 Keskuskauppakam arin 50 ja 45 palvelusvuoden ansiom erkin toim inta vu o n n a saaneet. Istumassa vasemmalta: Uno Johansson 50, Fiskarsin Konepaja A ili Koskinen 50, Saksitehdas Karl W iberg 50, Fiskarsin Konepaja N iilo Lähteenm äki 50, Jokio iste n tehtaat Seisomassa vasemmalta: Bertel Nyström 45, Rakennusja kuljetusosasto Bror Ehrsten 45, Billnäsin tehtaat Sim o M etsävuori 50, Jokio iste n tehtaat O nni Toivonen 45, Jokio iste n tehtaat Aarne N um m i 45, Jo kio iste n tehtaat.

16 RAAKA-AINEET JA TARVIKKEET YHTIÖN TEOLLISUUDEN JA HENKILÖSTÖN RAKENNE TOIMIALA TEHTAAT TUOTTEET Teräsmanufaktuuri Jokioisten tehtaat Loimaan tehtaat Pulttitehdas Ruuvitehdas Jousitehdas Lankatuotteet ja naulat Kettingit Pulttituotteet Ruuvituotteet Lehti- ja kierrejouset Metallituoteteollisuus Hienotaetehdas Saksitehdas Työkalutehdas Billnäsin tehtaat Inhan tehtaat Kellokosken tehtaat Taloustyökalut, *)kts. Muovitehdas Sakset Konetyökalut; metalli, muovi Käsityökalut, takeet Saranat, peltikaapit, lämpöpatterit, alumiiniveneet, raidetarvikkeet, takeet Peltitynnyrit, jätesäkkitelineet Fiskarsin Konepaja Aurat, äkeet Konepajateollisuus Salon Konepaja Puutavaranosturit, siltanosturit Porvoon koneistamo Hydraul komponentit Valimo Salon valimo Teräs-, pallografiitti-, suomugrafiittivalua, kappalepaino kg Muovituoteteollisuus Muovitehdas I Kaukolämpöeristyselementit, jakokeskuskotelot, muoviset lipputangot * )(valmistetaan Hienotaetehtaalla) Veneveistämö Turun Veneveistämö Lasikuituiset vapaa-ajan veneet ja ammattiveneet Elektroniikka Elektroniikka Liikenne- ja teollisuuselektroniikka Puuntyöstö Kehyslistatehdas Puiset kehykset ja kehyslistat 100% HENKI LÖSTÖJ AKAUTU MA Tuotanto 2850 II Ylemmät toimihenkilöt Tekniset toimihenkilöt 6% % 330 H ttt Pohjan paikallishallinto 45! Kiinteistöhallinto 160 II Myynti ja jakelu 130 I Konttoritoimihenkilöt Työntekijät 10% % % 3340 iti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Tuotekehitys ja tekniikka 55 Keskushallinto 100 Yhteensä 3340 i i 28 29

17 OY FISKARS AB METALLITUOTE- SEKTORI K. Aberg*} Sektorin esikunta Talousjaosto Myyntijohto ja myyntijaostot ORGANISAATIOKAAVA Fiskarsin Konepaja Billnäsin tehtaat Jokioisten tehtaat Hienotaetehdas Työkalutehdas Loimaan tehtaat Saksitehdas Pulttitehdas Jousitehdas Ruuvitehdas F= KONEPAJASEKTORI V. Korpeinen*) Talousjaosto Tuotantotekninen jaosto Myyntijohto ja myyntijaostot 1 Kellokosken tehtaat Inhan tehtaat Salon Konepaja Salon Konepaja Hydraulinosturit Siltanosturit Valimo Porvoon koneistamo YHTIÖKOKOUS I HALLITUS I TOIMITUSJOHTAJA G. J. Ehrnrooth*) KIINTEISTÖHALLINTO O. Bruncrona*) Kiinteistökonttori Rakennus-ja kuljetusosasto Arkisto Puutavaranhankinta ja metsätalous Maatalous Fiskarsin sähkö MUU TEOLLISUUS Kehyslistatehdas Muovitehdas Turun Veneveistämö YRITYSSUUNNITTELU M. Rautiainen*) ^ 1 1n 1 i 1 Osto Standardisointi Materiaalitekninen laboratorio Menetelmäsuunnittelujaosto Systeemijaosto ATK-jaosto YHTEISET OSASTOT ") Yhtiön johtokunnan jäsen Finanssi I ^enkilöstö- ^allinto 1 Erikoistehtävät 30 31

18 O V F IS K A R S A B YHTIÖN JOHTOKUNTA Göran J. Ehrnrooth diplomiekonomi Olof Bruncrona diplomi-insinööri Väinö Korpeinen diplomi-insinööri Mauno Rautiainen diplomi-insinööri Kaj Äberg diplomiekonomi Toimitusjohtaja, johtokunnan puheenjohtaja Kiinteistöhallinto Konepajasektori Yrityssuunnittelu Metallituotesektori OSASTOPÄÄLLIKÖT Nybergh, Erik Eklund, Nils Huttunen, Osmo Grandell, Helmer Tallberg, Torsten Palin, N. H. varatuomari diplomiekonomi agronomi diplomiekonomi kauppat.kand. diplomi-insinööri apul.joht. Lakiasiat Osto Henkilöstöhallinto Markkinointipalvelu Finanssi Erikoistehtävät SEKTORI JOHTAJAT Zitting, Carl C. insinööri, apul.joht. Höglund, Nils Holmström, Lars Klinge, Paul V. Blomquist, Fredrik Hiekkanen, Raimo insinööri, apul.joht. diplomi-insinööri, apul.joht. agronomi, myyntijohtaja diplomiekonomi, vientijohtaja diplomi-insinööri, myyntijohtaja ( alkaen) Metallituotesektori Metallituotesektori Metallituotesektori Metallituotesektori Metallituotesektori Konepajasektori 32 LM McCann/Frenckell 1977

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 1 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot