Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi"

Transkriptio

1 t ± * O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi

2 F= O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Sisällysluettelo 1 Yhtiön hallitus ja tilintarkastajat 2 Taloudellinen yleiskatsaus 3 Hallituksen kertomus yhtiön toiminnasta vuonna 1976 ja vuoden 1977 näkymät 4 6 Vuodet numeroiden valossa 7 M yynti ja tilauskanta 8 9 H enkilöstöhallinto 10 Investoinnit 11 M etallituotesektori 12 Konepajasektori 13 Muu teollisuus Kiinteistöhallinto 16 Tytäryhtiöt 17 Oy Predium Ab 17 Oy M etsä-skogby Ab 17 M yyntiyhtiöt 17 Tilinpäätöskommentteja 18 Tuloslaskelma 19 Tase Tilinpäätöksen liitetiedot 22 Rahastosiirrot 23 Ehdotus voittovarojen käytöstä 23 Tilintarkastuskertomus 24 Rahoitusanalyysi 25 Osakkeiden pörssivaihto 26 Osakkeenomistajat 26 Osakkuus muissa yhtiöissä 26 Yhtiön teollisuuden ja henkilöstön rakenne Organisaatio Johtokunta, osastopäälliköt ja sektorijohtajat 32

3 t id O Y F IS K A R S A B HALLITUS Jacob von Julin vuorineuvos Jarl Gripenberg professori T. Gunnar Nyström lääket. ja kir.tri Klaus Ahola johtaja Robert G. Ehrnrooth kauppat.lis. Thomas Tallberg lääket. ja kir. tri Johan L. von Julin insinööri Lauri Kalima pankinjohtaja Göran J. Ehrnrooth diplomiekonomi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS Suomessa vuonna 1976 vallinnut matalasuhdanne oli pahin sitten sotavuosien. Kokonaistuotanto kasvoi vain 0,5%. Vaikeudet koettelivat aluksi metsäteollisuutta, mutta myös metalliteollisuus joutui vuoden kuluessa samaan noidankehään. Inflaatio jatkui edelleenkin vo i makkaana, ja jo neljä vuotta jatkunut maan kilpailukyvyn heikentyminen johti myös vuonna 1976 kannattavuusvaikeuksiin etenkin vientiteollisuudessa. Koko maan vienti kasvoi 21 % eli milj. mk:aan ja tuonti 2% eli milj. mk:aan. Vaihtotaseen alijäämä oli milj. mk (edellisenä vuonna 8 000" milj. mk). Työllisyystilanne heikkeni huomattavasti, ja työttömiä oli keskimäärin 4,1 %. Työttömien määrä vuoden vaihteessa oli yli Palkkojen ja kustannusten nousu jatkui. Metalliteollisuuden tuntipalkkalaisten kokonaispalkkakustannusten lasketaan nousseen 16%. Kuluttajahinnat olivat v keskimäärin 14% edellisvuotista korkeammat, kun taas palkanansaitsijain keskimääräiset nimellispalkat nousivat n. 15%. Reaaliansiot kasvoivat siis vajaan prosentin. Teollisuuden Keskusliitto julkaisi vuoden 1977 tam mikuun alussa "suhdannebarometrin", joka kuvastaa jäsenyritysten odotuksia seuraavasti: "Taloudelliset näkymät ovat teollisuudessa ja rakennustoiminnassa uudelleen heikentyneet. Suhdanneodotusten lievä kohentuminen hidastui jo syyskaudella, ja suhdanteiden huononemista odotetaan taas jopa yleisemmin kuin elpymistä. Noin puolet teollisuudesta ja rakennustoiminnasta arvioi tilanteen pysyvän lähitulevaisuudessa ennallaan, vain 13 prosenttia ennustaa paranemista ja peräti 38 prosenttia heikkenemistä. Erityisen vaikeana nähdään tuleva taloudellinen tilanne rakennusaineteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Vain kemian teollisuudessa odotetaan varsin laajalti elpymistä." TILINTARKASTAJAT varsinaiset tilin ta rk a s ta ja t Jarl Engberg asianajaja Eric Haglund diplomiekonomi, KHT Henrik Brummer fil.kand. va ra tilin ta rk a s ta ja t Otto Ekberg johtaja Henry Lind kauppat.maist., KHT Brita Hisinger-Jägerskiöld diplomiekonomi, vapaaherratar Valuuttamarkkinat olivat epävakaat myös vuonna Englannin punta heikkeni rajusti, sen sijaan Sveitsin frangi ja Saksan markka voimistuivat edelleenkin, jälkim mäinen revalvoitiin lokakuussa. Yhdysvaltain dollari oli melko vakaa; sen myyntikurssi vuodenvaihteessa oli 3,78 mk (3,86). Ruotsin kruunun noteeraus oli 91,70 mk (87,90) ja Englannin punnan 6,43 mk (7,81). Suomen Pankin harjoittama äärimmäisen tiukka rahapolitiikka ja samaan aikaan jatkunut yritysten kannattavuuden heikkeneminen johtivat siihen, että teollisuus entistä vähäisemmässä määrin pystyi rahoittamaan täystyöllisyyden ylläpitämistä valmistamalla varastoon. 3

4 YHTIÖN TOIMINTA M y y n ti Vuoden 1976 alkupuoliskolla m yynnin kehitys oli heikkoa, m utta lähinnä vuoden viim eisen neljän n eksen m yyntiluvut kohensivat tilannetta, joten ko ko naismyynti lisääntyi 5% vuodesta Vuoden nettoliikevaihto oli 345 milj. mk (328). Tam m ikuun 21 päivän ja kesäkuun 30 päivän v ä lisenä aikana voimassa o llu t täydellinen hintasulku vei yritykseltä m ahdollisuudet päästä sinä aikana ka n nattavaan tulokseen, koska samaan aikaan silti e siin tyi kustannusten nousua. H intasulun purkaminen tapahtui ku iten kin joustavasti, ja y h tiö sai su h te e llisen nopeasti uudet hinnat vahvistetuiksi voimassa olevien sääntöjen puitteissa. Kilpailu tuontitavaroita vastaan ja tku i kuitenkin voim akkaana, ja eräillä tu o tealoilla saavutettu m yynninlisäys tapahtui kann a tta vuuden kustannuksella. Yhtiön viennin lisäys joka vuonna 1975 oli ollut pysähdyksissä oli 17% ja vastasi vuoden alun odotuksia. Vienti oli huomattava työllisyystekijä, vaikka hintakilpailu ulkomaan m arkkinoilla k o timaan täm änhetkisen hintatason ja valuuttakurssien vallitessa yleensä painoikin kannattavuuden p i temmällä tähtäyksellä katsoen alle hyväksyttävän tason. muksia, jotka koskevat saksien m arkkinointia mm. Englannin ja Länsi-Saksan m arkkinoilla. Marraskuun 30 päivänä allekirjoitettiin V altionrautateiden kanssa viisivuo tin en runkosopim us, joka ko s kee rautatiekiskojen kiinnitystarvikkeide n to im itu k sia Inhan tehtailta. Tämä ensimmäinen pitkäaikainen sopimus loi pohjan päätökselle uuden takom on rakentamisesta Inhaan. H e n k ilö s tö H enkilöstön saanti ei tuottanut kertom usvuonna m i tään erityisiä vaikeuksia. M utta vaikka henkilöstön vaihtuvuus olikin vuoden aikana huom attavasti e de l lisvuotista alhaisem pi, yh tiön tarkoituksena on e de l leenkin pyrkiä selvittäm ään syyt ja löytäm ään parannuskeinot työtehon kannalta epäterveen suureen vaihtuvuuteen. Tällaiset pyrkim ykset lienevät myös pysyvän henkilöstön etujen mukaisia. Y htiön h e n kilöstön määrä väheni :llä. Täystyöllisyyttä ei p ystytty ylläpitäm ään kaikilla yhtiön tehtailla, mutta supistukset olivat kuitenkin yleensä lyhytaikaisia. Hallitus ja toim itusjohtaja arvostavat sitä innostusta ja työteliäisyyttä, mitä esiintyy koko organisaatiossa, ja lausuvat kiitoksensa yh tiön h enkilöstölle k u lu neesta vuodesta. R a a k a -a in e e t Raaka-aineiden saanti sujui häiriöittä ja terästä lukuunottam atta ilman suuria hinnanvaihteluita. Vuoden 1976 alussa yleisesti ennakoitu terästen hinnan nousu jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi ja kääntyi koko Euroopassa syksyllä 1976 vaikeaksi teräskriisiksi, jonka vaikutukset Suomen terästehtaiden t o i mintaan olivat tuntuvat. Yhtiön teräksen tarpeen, n tonnia, kattoivat suurelta osin toim itukset Ovako Oy:ltä sekä levytuotteiden osalta Rautaruukki Oy:ltä. Sellaisia erikoistuotteita, joita ei valmisteta kotimaassa, tuotiin. In v e s to in n it Vuoden aikana kirjatut investoinnit olivat 18 milj. mk, mikä oli 75% edellisen vuoden arvosta. Vuoden kuluessa tehtiin kolme isoa investointipäätöstä, jotka toteutetaan vuonna 1977 ja joiden rahoitus tapahtuu pääasiassa uusien ulkopuolisten la in o jen turvin. Billnäsissä sijaitsevan saksitehtaan kapasiteettia laajennetaan n. 40% Inhaan rakennetaan uusi takom o rau ta tie kisko jen kiinnitystarvikkeiden ja muiden takom o- tu o tteide n valm istusta varten Loimaan tehtaiden kapasiteettia ja ja lo s tu s astetta nostetaan ja samalla uusitaan kettinginvalm istuksessa nykyään käytettävää ko nekantaa. Vuodenvaihteeseen mennessä hyväksyttyjen investointipäätösten arvioidaan palauttavan sen investointivauhdin, jota yhtiön kehitys- ja uudistustarpeet edellyttävät. R a h a -a s ia t Toim inta pystyttiin rahoittamaan suurin piirtein suunnitelm ien mukaan. Y htiön velkataakka keveni Skogbyn sahan m yynnin yhteydessä. M yyntipäätös oli tehty vuoden 1975 aikana ja se toteutettiin tam m i kuun 1 päivänä Investoinnit on pääasiassa rahoitettu uusien lainojen avulla. Käyttöpääoman tarve, toisin sanoen myyntisaam iset ja varastot ovat vaihdelleet vuoden aikana kuvastaen asiakkaiden maksujen hitautta. Varastotilanne on kyetty pitämään kurissa. Huom attakoon, että tulosrahoitus ei ole ollut tyydyttävää. V u o d e n 1976 ta lo u d e llin e n tu lo s Liikevaihdon ja työllisyyden suhteen vuosi 1976 oli jossakin määrin parempi kuin vuoden alussa ja maan taloudellinen tila huom ioon ottaen oli uskallettu ennustaa. Tässä tu liv a t selvästi ilm i m onialayrityksen Kertomusvuonna solm ittiin W ilkinson M atch -yhtiön kanssa pitkäaikaisia toim itus- ja m arkkinointisopi-

5 hyvät puolet koko yhtiön kattavana tasoittavana tekijänä. Vuoden aikana nähtiin myös jo tuloksia yhtiön pitkän tähtäyksen m arkkinointiponnisteluista, ja o dotukset viennin kasvusta toteutuivat. Y htiön taloudellinen tulos heikkeni, mutta vastasi ennakko-odotuksia. Oman teollisuuden kann a tta vuus parani hiukan, sen sijaan Ä m innefors-sopim uksista saadut tu lo t vähenivät edelleenkin heijastaen synkkiä terässuhdanteita. M etallituotesektorin tulos heikkeni etupäässä ns. teräsm anufaktuuriteollisuuden laskusuhdanteen v u o k si. Konepajasektorin tulos parani jo n k in verran v u o den alun hyvän tilauskannan ansiosta. M uun te o llisuuden tu lo s kohentui huom attavasti, kiin te istö h a l lin to saavutti suurin piirtein edellisen vuoden tason. Skogbyn sahan rakennusten myynnistä kirjattu m yyntivoitto n. 2,4 milj. mk sisältyy tuloslaskelman m uihin tuottoihin. Vuoden tulos osoittaa 1,5 milj. mk:n voittoa, kun varastovarauksen suuruus on pysytetty m u u ttu m a t tomana ja sen jälkeen kun on suoritettu elinkeinoverolain m ukaiset korkeim m at m ahdolliset poistot. N ä k y m ä t Kuten aikaisemmin m ainittiin, kotimaan m arkkinoiden suhdannekuva on heikko. M uutam ia harvoja tuoteryhm iä lu kuunottam atta tämä pätee myös y h tiön tilauskantaan nähden vuoden 1977 alussa. V iennin odotetaan kuitenkin kasvavan myös vuonna Tuloksen parantam isen m ahdollisuudet riip puvat suuressa määrin siitä, m iten hyvin kansantaloudessamme pystytään siirtymään realistisempiin kilpailuasem iin. Liikevaihdon odotetaan voivan nousta n. 5%. VUODET NUMEROIDEN VALOSSA Vuosi Liikevaihto (milj. mk) Viennin osuus (%) Rahoitus- ja vaihto-omaisuus (milj. mk) Käyttöomaisuus Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Osakepääoma Muu oma pääoma1) Palkkakustannukset (milj. m k)2) Investoinnit Poistot Korot ym. netto Maksetut verot 0,6 0,6 0,8 0,9 1,5 1,6 2,9 2,1 Vuoden voitto 0,6 0,8 0,7 2,5 1,1 2,0 1,7 1,5 Osinko 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 1,53) 1) varastovarausta lukuunottam atta 2) mukaani, palkkaslvukustannukset 3) ehdotus vuosikertomuksen mukaan

6 LIIKEVAIHDON KEHITYS (mukaanluettuna vuonna 1973 fuusioidut yksiköt) Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Kiinteistöhallinto Muut erät mukaani, lakkautetut toiminnanalat Mmk % 21% 23% LIIKEVAIHTO (1 000 m k) Myynti ilman liikevaihtoveroa Yhteensä Viennin osuus % Yhteensä V ie n n in osuus % Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Kiinteistöhallinto Myynti yhteensä Raaka-aineiden laskutus./. myynnin oikaisuerät Liikevaihto Muutos edellisestä vuodesta +4% + 5% o % MYYNTI JA TILAUSKANTA Myynti kehittyi vuonna 1976 hyvin eri tavoin yhtiön eri aloilla. Vientivoittoisten yksiköiden myynnin kehitys oli yleensä suotuisampaa. Kotimaassa on yleisesti ottaen metallituoteteollisuus kärsinyt suhdanteiden laskusta enemmän kuin konepajateollisuus. Metallituotesektorin kokonaismyynti laski eräiden ko timaan markkinoille suuntautuneiden tehtaiden myynnin vähentymisen johdosta. Konepajasektori pystyi lisäämään myyntiään vuoden alun tyydyttävän tilauskannan ansiosta. Tuotannon raskaamman osan tilauskanta on laskenut jyrkästi vuonna Yhtiön päämarkkina-alue kotimaa on yleisesti ottaen vastannut odotuksia suhdanteiden heikkenemisestä ja sen aiheuttamasta kysynnän vähenemisestä huolimatta. Yhtiö on vuoden kuluessa voinut todeta ko timaisten ostajien suuremman ostouskollisuuden. Tämä on merkinnyt useiden tuoteryhmien suhteen kotimaan markkinaosuuksien kasvua tuonnin kustannuksella. Yhtiön kokonaistilauskanta väheni jatkuvasti vuoden alkupuolella. Tämä lasku hidastui vuoden loppua kohti. Vuodenvaihteessa tilauskanta oli 22% pienempi kuin vuotta aikaisemmin ja se vastasi keskimäärin kolmen kuukauden myyntiä. Tilauskanta on kuitenkin jakautunut eri tehtaiden kesken hyvin epätasaisesti, mikä saattaa vaikeuttaa vakaan työllisyyden ylläpitämistä vuonna Skogbyn sahan myyminen Oy Metsä-Skogby Ab:lle vuodenvaihteessa 1975/1976 on vaikuttanut vuoden 1976 myyntilukuihin, mikä ei kuitenkaan häiritse vertailukelpoisuutta edellisten vuosien kanssa. Oheisessa taulukossa vuoden 1975 lukuihin sisältyy Skogbyn sahan ulkopuolinen laskutus 12 milj. mk, jota taas vuoden 1976 luvuissa vastaavat varastojen myynnit ja tukkitoimitukset Fiskarsilta Metsä-Skogbylle määrältään 11 milj. mk. MYYNNIN JAKAUTUMA ASIAKAS RYHMITTÄIN Teollisuus Pultti-, ruuvi- ja lankatuotteet Valimo- ja takomotuotteet Muut tuotteet Rakennustoiminta Pultti-, ruuvi- ja lankatuotteet Muut tuotteet Maa- ja metsätalous Koneet ja työkalut Muut tuotteet Kuluttajataloudet Muut (valtio, kunnat ym.) Liikevaihdon jakautum a 8 % 1 0% 1 5 % 7 % 5 % 9 % 1 0 % % 12 % 1 9 % 1 9 % 1 7 % 100% Muutos Muutos milj. mk milj. mk milj. mk % Kotimaa Vienti VIENNIN JAKAUTUMA Suurin muutos viennin jakautumisessa eri kauppa-alueiden kesken on ollut myynnin lisäys SEV- ja EEC-maihin. Vähäistä laskua tapahtui myynnissä Ruotsiin, joka on kuitenkin edelleen yhtiön tärkein vientimaa. Muut mk mk EFTA (Ruotsi) (35 350) (33 732) EEC (Tanska) (Länsi-Saksa) ( 8 804) ( 4619) (12 236) ( 7 431) USA SEV (Neuvostoliitto) ( 8 408) ( 6 659) Muut

7 PALKKAKUSTANNUSTEN KEHITYS (milj. mk) HENKILÖSTÖKEHITYS PO ISTO KELPOISET KÄYTTÖ OMAISUUSINVESTOINNIT JA POISTOT Palkkasivukustannukset Työntekijät Toimihenkilöt Palkat Mmk Investoinnit - Poistot H HENKILÖSTÖHALLINTO Kertomusvuonna henkilöstöhallinnon painopiste on ollut sellaisten johtamismenetelmien suunnittelussa ja kehittä misessä, joiden avulla yhtiö voi myös tulevaisuudessa hankkia, kouluttaa ja pitää palveluksessaan toiminnan edellyttämän henkilöstön. Toimenpiteiden päämääränä on yrityksille yleensä asetettujen tavoitteiden saavuttami nen siten, että henkilöstön perustarpeet otetaan huo mioon. Esimerkkinä ajankohtaisista toimenpiteistä vo i daan mainita pyrkimys henkilöstön vaihtuvuuden vähen tämiseen tai oikeammin sanoen henkilöstön pysyvyyden lisäämiseen. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että tarkoitus on vähentää epäterveen suurta vaihtuvuutta, joka joillakin työpaikoilla on ollut jopa %, mutta ei kuitenkaan tyrehdyttää normaaliksi ilmiöksi katsotta vaa liikkuvuutta. Vuoden aikana jatkuivat eri tahoilla yhteistyökokeiluiksi kutsutut erilaiset toiminnat, kuten sisäinen tiedotustoi minta, koulutustoiminta ja yhteistyömäärärahojen käyttöä koskevat päätökset. Näistä saatuja kokemuksia voidaan pitää antoisina ja myönteisinä. Yhtiössä on kuluneen vuoden aikana esiintynyt menekkivaikeuksia, eräiden tuoteryhmien kannattamattomuutta sekä muita toiminnan häiriöitä, joiden vuoksi henkilös tölle on jouduttu antamaan supistusvaroituksia ja turvau tumaan lomautuksiin ja lyhennettyyn työviikkoon. Eräissä tapauksissa on henkilöstön myötävaikutuksella, esimer kiksi sisäisin siirroin, voitu välttää isommat supistukset. Kaikkiaan 16 uutta asuntoa otettiin käyttöön vuoden aikana. Lisäksi myytiin 9 omakotitonttia. Vuonna 1974 aloitettiin laaja työolojen ja työsuojelun parantamiseen tähtäävä kartoitus, ja näihin parannuksiin on tähän men nessä investoitu 4,0 milj. mk. Kertomusvuonna investoi tiin asuntokohteisiin 0,6 milj. mk. 10 I I INVESTOINNIT Maksetut palkat nousivat 84 milj. mk:aan, työnantajan lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaaliturva- ja palkka sivukustannukset olivat 39 milj. mk ja vastasivat 46% maksetuista palkoista. Henkilöstön määrä väheni lähinnä siitä syystä, että Skogbyn sahan koko henkilöstö (89) siirtyi MetsäSkogbyn palvelukseen. Vuoden aikana 37 henkilöä siirtyi eläkkeelle ja 135 hen kilöä palkittiin palvelusvuosimerkkipäivän johdosta. Heis tä mainittakoon erityisesti, että 5 henkilöä oli ollut 50 vuotta ja 14 henkilöä 45 tai 40 vuotta yhtiön palveluk sessa. Joulukuun 31 päivänä 1976 oli yhtiön palveluksessa henkilöä (3 444). Investointien määrän lasku jatkui vuoden aikana. Kireän rahatilanteen vuoksi ei myöskään työsuojelun ja työolo jen parantamiseen tähtäävää investointiohjelmaa ole voitu toteuttaa tehtailla suunnitellun laajuisena. Tähän ryhmään kuuluvista valmistuneista investoinneista mai nittakoon erityisesti useiden epäkeskopuristimien uusi minen uusien työsuojelumääräysten mukaisesti. Suurin meneillään oleva investointikohde on Salon Kone pajan hydraulinosturituotannon laajentaminen. Inves tointi tulee lisäämään tämän vientiin suuntautuneen tu o telinjan kapasiteettia huomattavasti. Suurin osa tähän kuuluvista investoinneista saadaan valmiiksi vuonna Vuoden aikana toteutetuista investoinneista mainittakoon vielä Lasve Oy:n konekannan osto ja siirtäminen Tammi saareen Ruuvitehtaalle. Koneiden asennus jatkui vielä vuodenvaihteessa. Yhtiön arvopaperiomistus kasvoi 3,0 milj. mk, kun puolet Oy Metsä-Skogby Ab:n osakepääomasta merkittiin. Myös Fiskars A /S :n (Tanska) osakepääomaa korotettiin kertomusvuonna. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti: Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Muut 1975 milj. mk 19,4 1,9 1,4 1, m ilj. m k 7,6 4,1 0,6 5,8 24,0 18,1 Investointikohteen mukainen jakautuma oli seuraava: Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakenteet Koneet ja laitteet M uut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Muut Yllä olevasta oli keskeneräisiä töitä 1975 milj. mk 0,8 7,8 14,0 1,0 0, m ilj. m k 0,8 2,0 10,5 0,7 3,7 0,4 24,0 18,1 3,6 5,3 11

8 Reima Niemi ja Kari Lehtola kokoamassa traktoriketjuja lopulliseen kuntoon Loimaan tehtailla. KONEPAJASEKTORI METALLITUOTESEKTORI M atalasuhdanteesta jo h tu va m e tallituo tteide n k y synnän lasku v a iku tti eniten teräsm a n u fa ktu u ritu o tteiden m enekkiin, eikä niiden valm istuskapasiteettia p ystytty käyttäm ään hyödyksi tyydyttä vällä tavalla. O sittaisia lyhytaikaisia tuo ta nn o nsu p istuksia esiintyi. S iitäkin huolim atta, että vienti lisääntyi 10%, se kto rin kokonaislaskutus väheni 172 m ilj. m k:aan (1 7 8 ). Tästä oli myös seurauksena tuloksen heikkenem inen, etenkin su hd annealttiiden tehtaiden osalta. S ektoriin kuuluu 10 tehdasta ja sen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli ( ). Fiskarsin Konepajan m yynti laski n. 5% e nn ä tysvu o desta Samaan aikaan vie n ti ku iten kin kasvoi 10%, m ihin sisältyy Kanadaan suuntautuneen v ie n nin kaksinkertaistum inen. V uoden aikana la a dittiin ohjelm a tuo ta nn o n tehokkuuden nostam iseksi ja kannattavuuden parantam iseksi. O hjelm a käsittää myös konekannan ja valm istu stilo je n uusimisen. K ertom usvuonna s u o rite tu t to im e n p ite e t ovat ko he n taneet konepajan tu o tta vu u tta. Edellisen vuoden lopusta lähtien on saksien vienti o llu t jatkuvassa nousussa. Määrä on kasvanut n. 50%, ja vuoden lopulla saksitehdas siirtyi k o lm i vu o ro työ h ö n. Lisäys on o llu t voim akkainta niillä m arkkinoilla, jo illa on so lm ittu uusia sopim uksia W ilkin so n M a tc h in kanssa. M yös kaikki aikaisem min avatut m arkkinat joista USA on hallitseva ovat ke hittyn ee t suotuisasti. Keväällä m arkkinoille tulle et om pelusakset m u o do stuivat menestykseksi kaikilla m a rkkina-alueilla. V eitsivalikoim aa on syksyn 12 aikana lisätty uudella keittiövälinesarjalla ja m u u ta m illa puu kko m a lle illa, viim eksi m a in itu t Hienotaetehtaan tuotantoa. Jousite h ta a n to im itu kse t Ruotsin ja Suom en a u to te o llisuu d elle vähenivät, m utta laajem m ilta tu o ta n non supistuksilta ku iten kin v ä ltyttiin. Tilaustakeiden to im itu kse t B illnäsin tehtailta pysyivät tyydyttä vällä tasolla ja kom pensoivat osittain käsityökalujen m ää rän laskua. M arkkam ääräisesti m yynti pysyi edellisen vuoden tasolla ja tu lo s oli tyydyttävä. Rakennus- ja puun ja lostu steo llisuu d en m atalasuh danne va iku tti Jo kio iste n ja Loimaan tehtaiden t o i m intaan. Jo kio iste n tehtaiden tu o ta n n o n tonnim äärä pysyi edellisen vuoden tasolla, m utta heikko h in ta taso huononsi tehtaan tulosta huom attavasti. Kettin k itu o tte id e n kotim ainen kysyntä väheni, mistä oli seurauksena, että Loimaan tehtaiden kapasiteettia ei voitu täysin käyttää hyväksi. P u ltti- ja ru u vitu o tte id e n m yynnin määrä supistui edellisestä vuodesta. Jos ku iten kin otetaan h u o m ioon Inhan te h ta ille siirretyt kuum atyssäystuotteet, lisääntyi kiin n itystarvikkeide n valm istus n. 30%. Vain vähän yli p uo le t y h tiö n p u ltti- ja ruuvitehtaiden valm istuskapasiteetista oli käytössä tu o n n in jyrkästä laskusta huolim atta. Jakeluvarasto to im itti lu e tte lo tu o tte ita ton n im ä ä rä isesti jo n k in verran enem m än kuin edellisenä vuonna. Samalla se pystyi täyttäm ään lisääntyneet v a a ti m ukset lyhyistä toim itu sajo ista ja säilyttäm ään r iit tävän toim itu svalm iu de n. Sektorin m yyn ti nousi 71 m ilj. m k:aan (6 6 ), josta vientiä oli 26%. S ektoriin ku uluu 3 tehdasta ja sen henkilöstön määrä oli 689 (7 2 3 ). Salon Konepajan kapasiteetti oli vuoden aikana lähes kokonaan käytössä. Tämä oli osittain sen ansiota, että siltanosturien m yyn titila n n e oli vuoden a lk u puolella hyvä. H ydraulisten puutavaranosturien m yynnin määrä p y s ty ttiin turvaam aan m atalasuh danteesta h uo lim atta uusitun ja täydennetyn tu o te valikoim an ja lisääntyneen viennin avulla. Salon v a li mo to im i noin 3 /4 -k a p a s ite e tilla. M atalasuhdanteen vaikutus kasvoi syksyn kuluessa sekä siltanosturien että valim on suhteen. Salon Konepajalla on m eneillään in ve sto in tio hje lm a, jo n ka avulla hydrau lin o stu rien valm istuskapasiteetti voidaan asteittain kolm inkertaistaa kesästä 1977 lähtien. Kellokosken tehtaat eivät pystyneet käyttäm ään h y väksi kaikkea tynnyreidenvalm istuskapasiteettiaan. T ynnyreiden m enekki oli norm aalia vähäisempää varsinkin kemian teollisuudessa. Inhan tehtaat y littiv ä t budjettinsa, m utta siitä h u o li matta m yynti laski 1 5% edellisestä vuodesta. R aken nusalalla tu o ta n n o n määrä laski ja mm. saranoiden, vaatekaappien, peltisten ja kokeskuskoteloiden ja läm pöpattereiden kysyntä väheni. Tehtaan kapasi teetista oli käytössä n. 70%. Lom autuksia ja ly h e n nettyä ty ö v iik k o a jo u d u ttiin käyttäm ään useaan o t teeseen tilausten vähäisyyden vuoksi. Takeiden valm istus Inhassa saatiin ku iten kin tu r vatuksi pitkällä tähtäyksellä, kun V altionrautateiden kanssa s o lm ittiin rautatiekiskojen k iin n ity s ta rv ik k e i den to im itu k s ia koskeva runkosopim us. Tämä s o p i mus loi ede llytykse t uuden takom on rakentam iselle; takom on lasketaan valm istuvan syksyllä Sa maan aikaan Ä htä rin kunta rakennuttaa vuokraasuintalon Inhan uudelle asuntoalueelle itse te h d a s alueen läheisyyteen.

9 Fiskarsin rakentama Helsingin läntisen alueen tietokoneohjattu liikennevalokeskus. Christer Lunabba tarkastamassa järjestelmän toimintaa. MUU TEOLLISUUS M uun teollisuuden ryhmä edustaa neljää toisistaan ja yhtiön m etalliteollisuudesta täysin poikkeavaa alaa. Ne ovat jakautuneet siten, että niiden suhdannekierto ei yleensä osu päällekkäin m etalliteollisuuden kanssa. Kokonaism yynti nousi 81 m ilj. mk:aan (75), josta viennin osuus oli 34 milj. mk (24). Henkilöstön lu ku määrä oli 684 (632). K e h y s lis ta te h d a s Kehyslistatehtaan volyym in kehitys kääntyi vuoden viimeisen neljänneksen aikana parempaan suuntaan lähinnä USA:n m arkkinoilla tapahtuneen kysynnän vilkastum isen ansiosta. Kehyslistan tuotanto väheni 8%, mutta valm iiden kehysten tuotanto lisääntyi 26% vuodesta T uotannonsupistuksia jo u d u t tiin toteuttam aan vuoden 1976 ensim m äisellä p u o liskolla, minkä jälkeen valm istus on kasvanut a ste ittain sitä mukaa kuin tilauskantakin. Samoin kuin maan mekaanisen puunjalostusteollisuuden piirissä yleensäkin, tehtaan kannattavuus oli heikkoa etupäässä siksi, että korkeaa kustannustasoa ei voitu korvata vastaavalla m yyntihinnalla m aailm anm arkkinoilla vallitsevassa kilpailutilanteessa. Tehtaan tulos oli epätyydyttävä. Viennin osuus oli 61%. H enkilöstön lukumäärä oli 199 (2 0 0). M u o v ite h d a s M uovitehtaan m yynnin ja tuloksen kehitys jatkui suotuisana. Kaukolämpöjärjestelmissä käytettävien putkieristyselem enttien kysyntä kotim aan m a rkkinoilla oli vilkasta koko vuoden, ja ajoittain to im itu s aikojen pidentym isiä aiheuttanut kapasiteettipula on onnistuttu poistamaan. Tuotteen tekninen kehittäm i nen on edistynyt, samaan aikaan on myös kehitteillä täysin uusia ratkaisuja. Jakokeskuskoteloiden m yynnin lisäys vo im istu i syksyä kohti, jo llo in vienti alkoi päästä vauhtiin. Tätä tarkoitusta varten on luotu agenttiverkosto, joka kattaa 23 maata ja siten useimmat tärkeät ulkomaan markkinat. Tehdas on yhä enenevässä määrin p yrkin yt kä yttä mään kotimaisia raaka-aineentoim ittajia, silloin kun se on teknisesti suinkin o llu t mahdollista. Viennin osuus on 28% ja henkilöstön lukumäärä oli 132 (118). E le k tro n iik k a Elektroniikkatehdas saavutti huomattavan m yynninlisäyksen ja paremman, nyttem m in hyväksyttävän taloudellisen tuloksen. H elsingin kaupunki vastaanotti kesäkuussa ensimmäisen Fiskarsin toim ittam an tietokoneohjatun liikennevalojärjestelm än. Tehtaalle tämä merkitsi ratkaisevaa askelta ja aluevaltausta uuden teknologian alalla. Liikenne-elektroniikan saavuttam aa menestystä vahvistaa lisäksi T ro n d heimin kaupungin tilaus, jonka mukaan sinne tullaan toim ittam aan syksyllä 1977 vastaavanlainen tie to koneohjattu liikennevalojärjestelm ä. Elektroniikka su oritti useita vaativia toim itu ksia lähinnä posti- ja lennätinhallitukselle ja sai syksyn kuluessa useita tilauksia sekä teho- että teollisuuselektroniikan alalta. Viennin osuus oli 17%, henkilöstön lukumäärä 126 (111). T u ru n V e n e v e is tä m ö Turun Veneveistämön vapaa-ajan veneiden m yynti lisääntyi 38% ja veneveistäm ön tulos parani h u o m attavasti, vaikka tu lo s ei ole vielä tyydyttävä. V u o den aikana aloitettiin kahden uuden venetyypin, nim ittä in Finnsailer 36:n ja Finnsailer 38:n sarjavalmistus. M o le m m a t saivat m arkkinoilla hyvän vastaanoton. Samoin tehtiin päätös, että vuoden 1977 kuluessa ryhdytään sarjavalmistamaan suosittua 3 /4 -to n n in Finnfire 33 m erikilpapurjevenettä, jonka on suunnitellut Eivind Still. Pelastus- ja am m attiveneiden m yynti kasvoi vuonna 1976, m utta tilauskanta on laskenut. Veistäm ö käytti n. 2 /3 tilakapasiteetistaan. Viennin osuus oli 72% ja henkilöstön lukumäärä 232 (203)

10 Rauno O llila testaamassa auran laukaisulaltetta Fiskarsin Konepajalla. KIINTEISTÖHALLINTO TYTÄRYHTIÖT MYYNTIYHTIÖT Yhtiö myi vuoden aikana yhteensä 19 aluetta, lähinnä omakotitonteiksi ja muihin asuntotarkoituksiin, mistä sen omistama maa-alue väheni 8,5 ha. Toisaalta se lisäsi maaalueitaan 44,8 ha vaihtokauppojen yhteydessä. Edellisten lisäksi Skogbyn sahan myynti merkitsi luopumista 98,5 ha:n alueesta. Sähköosaston toimitukset kasvoivat 4% eli MWh:iin. Oma tuotanto väheni 47% edellisestä vuodesta MW h:iin. Vedenjuoksutuksen määrä oli vain ko l masosa vuosien keskiarvosta. Maatalousvuosi sitävastoin muodostui hyvin suotuisaksi, ja sadon arvon arvioidaan nousseen edellisestä vuodesta 63%. Tuottavuus kehittyi tänäkin vuonna edulliseen suuntaan. Metsänhakkuiden määrä yhtiön metsistä m3 (31 000) noudatti pääpiirteissään voimassa olevaa met sänhoitosuunnitelmaa. Metsänhoito- ja parannustoi menpiteet nousivat n. 51 mk:aan/ha. Havupuun hankinta Metsä-Skogbylle pystyttiin hoita maan sahan toivomusten mukaisesti, ja toimitukset käsit tivät n m3. Puun hinta sahalla oli hiukan edellis vuotista alhaisempi. Kiinteistöhallinnon osastot työllistivät 162 henkilöä (174). Oy P re d iu m A b Yhtiön toiminta käsitti etupäässä rantakaavan valmistelua yhtiön Tammisaaren saaristossa sijaitseville alueille. Tam misaaren maalaiskunnan kunnanvaltuusto hyväksyi ran takaavaehdotuksen Tämä sekä Tenholan kunnan vuonna 1975 hyväksymä rantakaava Hankonie mellä Lappvikista pohjoiseen sijaitsevaa aluetta varten ovat lääninhallituksessa vahvistettavana. Vuoden aikana ei tehty mitään varsinaisia maakauppoja. Metsätaloutta harjoitettiin normaalissa laajuudessa. T u lot eivät pystyneet kattamaan toiminnan kustannuksia, joita sitäpaitsi lisäsivät korkomenot lähinnä emäyhtiölle. Tilinpäätös on tappiollinen. Yhtiön kokonaan omistamista ulkomaisista m yyntiyh tiöistä Fiskars A /S oli edelleen hallitseva myynnin mää rän, tuotevalikoiman ja henkilöstön lukumäärän suhteen. Yhtiöiden kautta laskutettiin ulkomaisia asiakkaita yh teensä 19 milj. mk:n (16) arvosta; tästä summasta n. 60% oli Turun Veneveistämön tuotteita. Ulkomaisen hen kilöstön määrä oli 36 (36). 16 Oy M e ts ä -S k o g b y A b Yhtiö aloitti toimintansa tammikuun 1 päivänä sillä hen kilöstöllä, joka oli siirtynyt Fiskarsin palveluksesta, ja ryhtyi jatkamaan sahan entistä toimintaa. Kevääksi ennustettua sahasuhdanteiden elpymistä ei tapahtunut, ja vuodesta 1976 muodostui tappiollinen. Suunnitelmat sahan laajennus- ja uudistustyön ensim mäisestä vaiheesta valmistuivat, mutta niiden toteutta mista lykättiin toistaiseksi. Emäyhtiöt Metsäliitto ja Fiskars toim ittivat kumpikin puolet sahan tarvitsemasta puusta. Tuotanto nousi m3:iin (24 500) sahattua tavaraa. Laskutus nousi 15,7 milj. mk:aan (12,1), josta 60% oli vientiä (56). Henkilöstön määrä oli 98 (89). 17

O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 1 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1980

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1980 O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1980 O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1980 SISÄLTÖ Sivu Sivu Katsaus tuotelinjoittain 24 M e t a llit e o llis u u s 24 Kulutustavarat 24 Työkalut ja maatalouskoneet

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

FISKARS VUOSIKERTOMUS 1983

FISKARS VUOSIKERTOMUS 1983 FISKARS VUOSIKERTOMUS HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS FISKARS KONSERNI TO IM INNAN YHTEENVETO, Mmk 979 980 98 40 75 44 373 49 429 86 43 377 50 454 85 4 383 28 2 5 5 7 39 75 45 362 50 32 8 9 23 0,9 4

Lisätiedot

Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla.

Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla. Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla. OV FISKARS AB Toimintakertomus vuodelta 1969, yhtiön 86. toimintavuosi. Ulkopuolinen myynti ja vienti (1000 mk) 1969 1968 Tuotantolaitokset

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Sisältö. Atria Oy lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Sisältö. Atria Oy lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1996 Sisältö Atria Oy lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

A T R I A O Y 1 9 9 5. Atria Oy lyhyesti. Atria Oy harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

A T R I A O Y 1 9 9 5. Atria Oy lyhyesti. Atria Oy harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1995 Sisältö Atria Oy lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 4 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA SOK-YHTYMÄ

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA SOK-YHTYMÄ 1995 SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA SOK-YHTYMÄ TOIMINTA- KERTOMUS SISÄLTÖ Gunnar Uotilan teos Ilves, v. 1960 Ässäkeskuksen ala-aula 3 S-ryhmän toiminta-ajatus...4 S-ryhmän toimintamalli...5 SOK-yhtymä

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille...3. Fiskars tänään...4. Toimitusjohtajan katsaus...6. Hallitus ja tilintarkastajat...8

Tietoja osakkeenomistajille...3. Fiskars tänään...4. Toimitusjohtajan katsaus...6. Hallitus ja tilintarkastajat...8 Vuosikertomus 1998 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille...3 Fiskars tänään...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallitus ja tilintarkastajat...8 Konsernin johto ja organisaatio...9 Kuluttajatuoteryhmä...10

Lisätiedot

Liiketoiminnan rakenne

Liiketoiminnan rakenne Vuosikertomus 2000 Liiketoiminnan rakenne Sähkötekniset tuotteet Komponentit Profiilit Kosketinkiskot Kaapelitiet Tietoliikennekomponentit Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden komponentit Asiakasprofiilit

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ Tilivuosi lyhyesti 1998 1997 Liikevaihto 110,8 Mmk 118,4 Mmk Käyttökate 12,4 Mmk 14,8 Mmk Liikevoitto 7,2 Mmk 9,7 Mmk Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 4,2 Mmk 7,3

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö T I E T O J A O S A K K E E N O M I S T A J I L L E Y H T I Ö K O K O U S Werner Söderström Osakeyhtiö WSOY:n

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1930 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1931 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1930 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1931 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1930 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1931 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO Taloudellinen kehitys Suomessa nuorina 19S0. S is ä lt ö : Siv. Yläsiä p iirte

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S vuosikertomus 2002 2002 VUOSIKERTOMUS 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja tilintarkastaja 7 Konsernin johto 8 Fiskars Brands 12 Inhan Tehtaat 14 Kiinteistöt 16 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 1 9 9 4

Vu o s i k e r t o m u s 1 9 9 4 Vuosikertomus 1994 33 Sisältö Atria Oy lyhyesti... 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... 2 Yhtiökokous... 3 Omistajaluettelo... 3 Taloudellinen informaatio... 3 Yhtiön yleisesittely... 4 Yhtiön organisaatio...

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen 1 9 9 7 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Kaupan toimintaympäristö... 4 Kehitys S-ryhmässä... 5 Yleiskatsaus TOK-yhtymän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

Rocla Vuosikertomus 1998

Rocla Vuosikertomus 1998 Rocla Vuosikertomus 1998 Varastotrukit Kotimaan asiakaspalvelu Rocla Dealers Sopimusvalmistus TOIMINTA-AJATUS Asiakkaan lähisiirtotarpeista huolehtiminen korkealaatuisilla materiaalinkäsittelyalan tuotteilla

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot