Nina Kukkonen. Puolivalmiiden aterioiden luokittelu. Myynnin ja uusien tuotenimikkeiden kehityksen tarkastelu vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nina Kukkonen. Puolivalmiiden aterioiden luokittelu. Myynnin ja uusien tuotenimikkeiden kehityksen tarkastelu vuosina 2002-2004"

Transkriptio

1 Nina Kukkonen Puolivalmiiden aterioiden luokittelu. Myynnin ja uusien tuotenimikkeiden kehityksen tarkastelu vuosina Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Julkaisuja nro 44 Markkinointi Helsinki 2008

2 Puolivalmiiden aterioiden luokittelu. Myynnin ja uusien tuotenimikkeiden kehityksen tarkastelu vuosina Nina Kukkonen Lisensiaatintutkimus Markkinointi Kevät 2008

3 Ohjaaja Professori Saara Hyvönen Helsingin Yliopisto, Taloustieteen laitos Tarkastajat KTT Matti Tuominen Helsingin Kauppakorkeakoulu KTT Hannu Pirnes Laurea Ammattikorkeakoulu Helsingin Yliopisto Maatalous metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos PL 27 (Latokartanonkaari 9) Helsingin Yliopisto Puh Fax ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Helsinki 2008 Yliopistopaino

4 Esipuhe Valmisruokien suosio on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Erilaiset valmisruoat hallitsevat useiden eri tuoteryhmien valikoimaa, mutta niiden määrittely on moninaista ja sekavaa. Kaupan ja teollisuuden yhteistyön kehittäminen ja tuoteryhmähallinnan toteuttaminen asiakaslähtöisesti vaatii selvitystä siitä, kuinka kaupan toimijat näkevät puolivalmiiden aterioiden määrittelyn ja niiden sijoittamisen eri tuoteryhmiin. Lisensiaatintutkimukseni Puolivalmiiden aterioiden luokittelu. Myynnin ja uusien tuotenimikkeiden kehityksen tarkastelu vuosina selvittää kuinka puolivalmiita ateriat on kaupan toimijoiden näkökulmasta määritelty ja kuinka niiden myynti on 2000 luvulla eri alueilla ja eri myymälätyypeissä kehittynyt. Tämä lisensiaatintyö on tehty Helsingin Yliopiston Taloustieteen laitokselle osana Maa ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja MTT Taloustutkimuksen koordinoimaa projektia Kuluttaja arvo markkinoinnin johtamisen välineenä. Kiitän projektin vastuullista johtajaa Terri Kupiaista ja projektin ohjausryhmää hyvistä kommenteista ja arvokkaista ohjeista tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimukseen haastatelluilla asiantuntijoilla oli merkittävä rooli varsinaisen tutkimusaineiston keräämisessä, suuri kiitos heille kaikille. Erityinen kiitos toimitusjohtaja Rami Veraselle ACNielsen Finland Oy:stä mahdollisuudesta saada tutkimuskäyttöön ainutlaatuinen kaupan myyntiaineisto. Ilman hänen panostustaan ei tätä tutkimusta olisi voitu tehdä. Kiitokset myös useille ACNielsen Finland Oy:n työntekijöille aineiston rajoitteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta. ETM Virpi Korhosen, dosentti Hannu Ritan ja VTM Maarit Valtarin asiantuntemus aineiston tilastollisessa analysoinnissa oli korvaamaton. Tutkimukseni ohjauksesta ja kannustuksesta haluan esittää sydämelliset kiitokseni markkinoinnin professori KTT Saara Hyvöselle. Hänen asiantunteva ohjaus sekä kehittävä kritiikki ovat auttaneet tekemään työstäni entistä paremman. MMT Petri Ollilaa kiitän tärkeistä neuvoista ja kommenteista työni viimeistelyvaiheessa. Suuri kiitos kuuluu myös kollegoilleni Taloustieteen laitoksella sekä ystävilleni ja lähipiirilleni, joiden kommentit ovat auttaneet viemään työtäni eteenpäin. Kiitos KTT Matti Tuominen ja KTT Hannu Pirnes lisensiaatintyöni esitarkastajina toimimisesta sekä arvokkaista neuvoista ja näkemyksistä tätä työtä ja jatkotutkimusta ajatellen. Lisäksi esitän kiitokseni Suomen Kulttuurirahastolle ja Agronomiliiton tiede ja tutkimussäätiölle saamastani taloudellisesta tuesta. Lisensiaatintutkimukseni on vienyt suuren osan vapaa ajastani erityisesti keväällä 2008 ja tästä syystä omistan tämän tutkimukseni pienelle Emma tyttärelleni. Espoossa toukokuussa 2008 Nina Kukkonen

5 Helsingin Yliopisto, Taloustieteen laitos Puolivalmiiden aterioiden luokittelu. Myynnin ja uusien tuotenimikkeiden kehityksen tarkastelu vuosina Nina Kukkonen Tiivistelmä: Tutkielman tarkoituksena oli selvittää mistä tuotteista puolivalmiit ateriat muodostuvat, muodostaa puolivalmiit ateriat tuotekokonaisuus sekä tarkastella tämän kokonaisuuden kehitystä vuosina eri myymälätyypeissä ja maantieteellisillä alueilla. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä päivittäistavarakaupassa tapahtuneista muutoksista ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä kumppanuudesta osana tuoteryhmähallintaa. Tutkimus etsii vastausta kysymykseen: mitä puolivalmiit ateriat ovat ja kuinka päivittäistavarakaupan rakennemuutoksen osatekijät näkyvät puolivalmiiden aterioiden kehityksessä eri alueilla ja eri myymälätyypeissä? Mitä mahdollisuuksia tuoteryhmien uudenlainen luokittelu sekä myymälä ja aluekohtaisten erojen tunteminen tarjoaa kaupan tavararyhmähallinnalle, lajitelmastrategioiden kehittämiseksi ja kaupan ja teollisuuden yhteistyölle? Tutkielman teoreettisessa osassa tarkasteltiin Suomen elintarviketeollisuutta ja valmisruokamarkkinoita. Lisäksi käsiteltiin Suomen päivittäistavaramarkkinoiden rakenteelliseen kehitykseen ja kaupan ketjuuntumiseen liittyviä tekijöitä. Elintarviketeollisuuden ja kaupan kumppanuussuhteita pyrittiin selvittämään tarkastelemalla kumppanuuden, tuoteluokittelujen ja tuoteryhmähallinnan merkitystä tuoteryhmien määrittelyssä. Empiirinen osa toteutettiin yhdistämällä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusotteita. Kaupan ja teollisuuden edustajien keskuudessa tehdyt 9 haastattelua muodostivat esitutkimuksen, jonka perusteella varsinainen tutkimusaineisto kerättiin. Tutkimusaineistona käytettiin ACNielsen Finland Oy:n ScanTrack aineistoa ja siitä kerättyä pakasteiden, tuoretuotteiden ja pakattujen elintarvikkeiden ja niiden alatuoteryhmien myyntitietoja. Yhteensä tutkimuksessa tarkasteltiin 83 tuotetta. Analyysimenetelminä käytettiin varianssianalyysiä (ANOVA) ja korrespondenssianalyysiä. Tulosten mukaan puolivalmiiden aterioiden myynti on lisääntynyt sekä myymälä että aluetasolla tarkasteltaessa. Tuoteryhmien myynti oli nopeampaa vuosina kuin vuosina Kaupan omien merkkien kasvu oli maltillisempaa vuosina kuin vuosina Tuoretuotteissa myynnin kasvu ja uusien tuotenimikkeiden lukumäärä oli suurinta. Myymälätyypeittäin tarkastelu osoittaa, että supermarketeissa puolivalmiiden aterioiden kasvu oli suhteellisesti korkeinta. Tuoteryhmien myynnin kasvussa alueittain tarkasteltuna ei voitu havaita merkittäviä eroja. Tutkimus antaa aiheen korostaa kaupan ja teollisuuden välistä yhteistyötä tuoteryhmien hallinnassa. Tulokset osoittavat, että kaupan ja teollisuuden tulee pohtia tuoteryhmähallintaa ja tuotteiden rooleja erilailla eri maantieteellisillä alueilla ja eri myymälätyypeissä. Tutkimuksessa muodostettu puolivalmiit ateriat kokonaisuus voi osaltaan edesauttaa sen tuoteryhmien asiakaslähtöistä kehittämistä liittämällä samantyyppiset tuotteet nykyistä paremmin yhteen. Avainsanat: päivittäistavarakauppa, kumppanuus, tuote, tuoteryhmähallinta, valikoima

6 University of Helsinki, Department of Economics and Management Classification of partly prepared meals a study on the sales and development of new products for the period 2002 to 2004 Nina Kukkonen Abstract: This study aimed at developing a preliminary classification of partly prepared meals by analyzing the development of their product categories for different store types and in different regions in Finland over the 2002 to 2004 period. A further objective was to understand the major changes in retail structures in Finland and partnership as a part of category management, by studying the factors influencing them. This study sought an answer to the questions: What are partly prepared meals and how do the changes in grocery store structure affect the development of partly prepared meals in different regions and for different store types? What opportunities do a new grouping of products and knowledge of store and regional differences offer to product line management in particular: in stores, selection strategy development, and the co operation between manufacturers and retailers? The theoretical section of this study considered: Finnish food industries and partly prepared meal markets. Moreover it discussed factors related to the structural development of Finnish partly prepared meals markets and retail chains. Retailer and food industry partnerships were clarified by examining the meaning of partnership, category management and launching of new products. The empirical part of the study combined quantitative and qualitative research approaches. Nine interviews of retail and industry representatives formed the basis of the preliminary research to develop an initial classification of partly prepared meals in different store types. These methods and data comprise ACNielsen Finland Ltd s ScanTrack and the sales information for frozen foods, fresh products, packaged goods, and their sub product groups, collected through ScanTrack. Altogether, the study researched 83 products. Analysis of Variance (ANOVA) and Correspondence Analysis were used to test the significance. The results showed that the sales of partly prepared meals increased in stores and regions during the study period. However, sales of the product categories were faster during than the period. Moreover, the growth of store brands decreased during in comparison to the period. Sales of fresh products grew the most and the numbers of new products was also the highest. Analysis by store type revealed most partly prepared meals were bought from supermarkets. There were no significant geographical differences in product group sales. From the consumer point of view, our data suggest a preliminary classification of partly prepared meals and co operation in category management between retailers and food manufactures is very important. Furthermore retailers and producers should change their approaches to category management and product roles to suit the region and store type. The product line for partly prepared meals, created in this study, might have a positive effect on customer orientated product group development by combining similar products in a more enticing way for consumers. Keywords: grocery store, partnership, product, category management, variety

7 6 SISÄLTÖ Esipuhe Tiivistelmä Abstract 1. Johdanto Tutkimuksen tausta Tavoitteet, rajaukset ja rakenne Aiemmat tutkimukset Suomen elintarviketeollisuus ja valmisruokamarkkinat Suomen elintarviketeollisuus Tuoteryhmien myynnin kehitys Valmiit ateriat ja valmisruokamarkkinat Mitä puolivalmiit ateriat ovat? Valmisruokamarkkinat Suomen päivittäistavaramarkkinoiden rakenteellinen kehitys ja kaupan ketjuuntuminen Päivittäistavarakauppaan vaikuttavia muutoksia Päivittäistavaramarkkinat Päivittäistavarakaupan muutosteorioita rakennekehityksessä Päivittäistavaramyymälöiden lukumäärän ja myynnin kehitys Myymälätyypit Sijaintitekijöiden merkityksestä päivittäistavarakaupassa Päivittäistavarakaupan ketjut Kaupan omat merkit Elintarviketeollisuuden ja kaupan kumppanuussuhteet kysyntälähtöinen hankintayhteistyö Kumppanuus yhteistyömuotona Kysyntälähtöinen hankintayhteistyö (ECR) Tuoteluokittelu markkinoinnin näkökulmasta Uutuustuotteet Tuoteryhmähallinta näkökulma valikoimiin Tuoteryhmähallintaprosessi esimerkkinä valmiit ateriat Tuoteryhmän määrittely ja tuoteryhmäpuu Tuoteryhmän rooli Tuoteryhmän analysointi... 64

8 4.6.4 Tuoteryhmän tavoitteet Tuoteryhmän strategiat, taktiikka ja ohjeistus Tuoteryhmäsuunnitelman toteuttaminen Tutkimuksen viitekehys Tutkimuksen empiiriset tavoitteet ja tutkimusmetodologia Tutkimuksen empiiriset tavoitteet Aineiston hankinta Haastatteluaineiston hankinta Kvantitatiivisen sekundaariaineiston hankinta Analyysimenetelmät Tutkimuksen luotettavuuden arviointi Tutkimusaineiston kuvaus Tuoteryhmien luokittelu Pakasteet Tuoretuotteet Pakatut elintarvikkeet Uudet tuotenimikkeet Puolivalmiiden aterioiden myynnin kehitys Myynnin kehitys myymäläkohtaisesti vuosina Myymäläkohtaiset erot myynnin kehityksessä Kaupan omat merkit ja myymälätyypit vuonna 2003 ja Alueelliset erot myynnin kehityksessä Kaupan omat merkit alueittain vuonna 2003 ja Uusien tuotenimikkeiden lanseeraukset vuonna Uudet tuotenimikkeet myymälätyypeittäin Uudet tuotenimikkeet alueittain Uusien tuotenimikkeiden lanseeraukset vuonna Uudet tuotenimikkeet myymälätyypeittäin Uudet tuotenimikkeet alueittain Uusien tuotenimikkeiden lanseerausten myymälä ja aluekohtaiset yhteydet Korrespondenssianalyysin tulokset vuoden 2003 yhteyksistä Korrespondenssianalyysin tulokset vuoden 2004 yhteyksistä Tulosten tarkastelu, johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset Keskeiset tulokset Johtopäätökset Jatkotutkimusehdotukset LÄHTEET LIITTEET...187

9 8 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta Päivittäistavarakauppa on viime vuosina kokenut suuria muutoksia. Nämä voidaan jakaa kuluttajissa, kaupassa ja elintarviketeollisuudessa tapahtuneisiin muutoksiin. Kaupan ja teollisuuden näkökulmasta päivittäistavarakauppaan ovat vaikuttaneet kilpailupaineet, uudenlaiset liiketyypit ja ketjuuntuminen sekä taloudelliset tekijät ja informaatioteknologian kehittyminen. Markkinatilanteen vaihtelut, kaupan omat merkit ja etenkin tuontituotteiden määrässä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet kauppojen tuotevalikoimaan ja erityisesti puolivalmiiden aterioiden lukumäärän kasvuun. Puolivalmiit ateriat ja aterian osat muodostavat yhä tärkeämmän osan eri tuoteryhmien valikoimasta. Kuluttajien sosiodemografiset muuttujat kuten ikä, koulutus, kansallisuus, tulot ja perheen koko sekä elämäntilanne vaikuttavat päivittäistavarakauppaan ja tuoteryhmien menestykseen (Dhar & Hoch 1997; Montgomery 1997). Myös kuluttajien ja kotitalouksien ruokailutottumukset ovat viime vuosina muuttuneet. Erityisesti vaivattomuus on korostunut ruoanlaitossa. Osasyynä tähän voi olla kotitalouksien koon pieneneminen 1 ja muutokset väestön ikärakenteessa. Myös alueelliset tekijät vaikuttavat osaltaan kuluttajien tuloihin ja elämäntilanteeseen. Tunnusomaista viimeaikaiselle kehitykselle on myös naisten osuuden kasvu työllisestä työvoimasta (Tilastokeskus 2007). Kotitalouden kulutusmenot olivat vuonna 2002 keskimäärin euroa. Tästä kotiin hankittujen elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osuus oli 13 %. Vaikka elintarvikkeiden osuus kotitalouden menoista on pienentynyt, elintarvikkeisiin käytetty rahamäärä on kasvanut. Vuonna 2002 elintarvikkeisiin käytettiin henkeä kohti 1580 euroa (Berg & Pajunen 2003). Kuluttajien ostokäyntien lukumäärä on laskenut koko 2000 luvun samalla kun keskiostokset ovat kasvaneet. Vuonna 2003 keskiostos oli 17,20 euroa ostokäyntiä kohti (ACNielsen 2004). Vaikka ostokäynneissä ja keskiostos 1 Vuonna 2001 yhden hengen asuntokuntia oli 37,7 %, vuonna 2004 yhden hengen asuntokuntia 39 % (Stat 2007).

10 9 ten määrässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, vastaavia muutoksia ei voida havaita tarkasteltaessa suosituimpia kotona syötyjä ruokia. Ateriointiin käytetty aika on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt, sen sijaan välipaloihin ja kahvitteluun sekä ravintolamenoihin kulutetaan aikaa ja varoja aiempaa enemmän (Varjonen 2000; Varjonen 2001). Päivittäistavarakaupassa on otettava yhä merkittävämmin huomioon kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja ostokäyttäytymisen muutokset. Uusien tuotteiden lisääntyessä tarvitaan uudenlaisia välineitä hallitsemaan sekä kaupan ja teollisuuden yhteistyötä että kaupan tuoteryhmiä. Erilaisten yhteistyömuotojen ja teknisten toimenpiteiden avulla voidaan tehokkaasti edistää ja ylläpitää yhteisiä toimintatapoja. Vähittäiskaupan rakenne vaikuttaa kaupan alalla toimivien tahojen lisäksi suoraan myös kuluttajiin, elintarviketeollisuuteen ja koko yhteiskuntaan. Se määrittelee pitkälti tuotteiden laadun, hinnan ja tuotevalikoiman. Tällä hetkellä päivittäistavarakaupan alalla suuntauksena on kauppojen lukumäärän väheneminen ja myymäläkoon kasvu. Kaupan sijaintitekijät korostuvat uutuustuotteiden ja kaupan omien merkkien lisääntyessä. Tuotteiden saatavuuteen, kuluttajien tarpeiden tunnistamiseen ja tuoteluokitteluun liittyvät tekijät ovat keskeisiä päivittäistavarakaupan kohtaamia haasteista. Näihin pyritään vastaamaan lisäämällä teollisuuden ja kaupan välistä yhteistyötä, joka käytännön toiminnassa ilmenee kysyntälähtöisenä hankintayhteistyönä (ECR, Efficient Consumer Responce). Myös uusien vaihtoehtoisten jakelukanavien kuten sähköisen kaupankäynnin kasvu asettaa perinteisen päivittäistavarakaupan uusien haasteiden eteen (mm. Santasalo 1995; Finne & Kokkonen 2005). Tutkimusaihe on rajattu käsittelemään puolivalmiiden aterioiden luokittelua ja myynnin ja tuotenimikkeiden kehitystä vuosina Rajaamiseen vaikutti päivittäistavarakaupan roolin kasvaminen yhteiskunnassa sekä lajitelmanmuodostuksesta ja tuoteryhmähallintaa käsittelevä melko vähäinen akateeminen tutkimus. Tutkimusaiheen taustalla on toisaalta päivittäistavarakaupan ja sen keskusliikkeiden sekä teollisuuden toiveet tarkastella puolivalmiiden aterioiden myynnin ja uusien tuotenimikkeiden rakennetta ja kehitystä, toisaalta kaupan ja elintarviketeollisuuden halu selkeyttää käsitystä siitä, mistä tuotteista puolivalmiit ateriat koostuvat. Erityisesti puolivalmiiden aterioiden valitsemiseen tutkimusalueeksi vaikutti niiden myynnin pitkään jatkunut kasvu sekä tuotteiden hallitseva asema päivittäistavarakaupan eri

11 10 tuoteryhmissä. Uutta tietoa tarvitaan erityisesti suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotekehityksen pohjaksi sekä kaupan lajitelmastrategioiden kehittämiseksi. Tällä hetkellä elintarviketeollisuuden ja kaupan näkökulmasta puutteena nähdään ennen kaikkea valtavan myyntiaineiston analysointi ja käyttö päätöksenteon tukena. Seuraavassa luvussa esitetään tutkimuksen tavoite, rajaukset sekä rakenne. 1.2 Tavoitteet, rajaukset ja rakenne Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mistä tuotteista puolivalmiit ateriat muodostuvat, muodostaa puolivalmiit ateriat tuotekokonaisuus sekä tarkastella tämän kokonaisuuden kehitystä vuosina eri myymälätyypeissä ja maantieteellisillä alueilla. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä päivittäistavarakaupassa tapahtuneista muutoksista, tuoteryhmien kehityksestä ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tutkimus etsii vastausta kysymykseen: mitä puolivalmiit ateriat ovat ja kuinka päivittäistavarakaupan rakennemuutoksen osatekijät näkyvät puolivalmiiden aterioiden kehityksessä eri alueilla ja eri myymälätyypeissä? Mitä mahdollisuuksia tuoteryhmien uudenlainen luokittelu sekä myymälä ja aluekohtaisten erojen tunteminen tarjoaa kaupan tavararyhmähallinnalle, lajitelmastrategioiden kehittämiseksi ja kaupan ja teollisuuden yhteistyölle? Miten myynnissä ja tuotenimikkeiden lukumäärässä tapahtuneiden muutosten perusteella voidaan ennustaa puolivalmiiden aterioiden kehityksestä? Tutkimuksessa pyritään selvittämään kaupan rakennemuutoksen konkretisoitumista ja kumppanuutta elintarviketeollisuudessa. Lisäksi perehdytään ECR:n ja tuoteryhmäjohtamiseen valikoimien rakentamisessa. Tutkimus yhdistää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä ja on pääosin kuvaileva. Empiirisesti tarkastellaan tuoteryhmien ja alatuoteryhmien myynneissä ja uusien tuotenimikkeiden lukumäärässä tapahtuneita muutoksia sekä tutkitaan myymälätyyppien ja alueiden välisiä eroja tuoteryhmien kehityksessä. Vaikka tutkimusongelmaan vaikuttavat oleelliset kuluttajien ostokäyttäytymisessä tapahtuvat muutokset, on kuluttajien segmentointi rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tarkoituksena on käsitellä ainoastaan kaupan ja teollisuuden

12 näkökulmasta puolivalmiiden aterioiden luokittelua ja kehitystä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. 11 Tutkimus jakaantuu johdannon lisäksi toimialakatsaukseen ja kahteen varsinaiseen teorialukuun. Luvussa kaksi luodaan toimialakatsaus Suomen elintarviketeollisuuteen ja valmisruokamarkkinoihin. Lisäksi perehdytään valmiiden aterioiden luokitteluihin. Päivittäistavarakaupan rakenteellista kehitystä ja ketjuuntumista käsitellään luvussa kolme. Kysyntälähtöisen hankintayhteistyön piirteitä, kaupan kumppanuussuhteita sekä tuoteryhmähallintaa tarkastellaan teoriaosan lopussa luvussa neljä. Tutkimusaineiston hankintaan ja analysointiin keskitytään luvussa viisi. Tutkimuksen pääpaino on empiirisessä kuvauksessa. Empiiriset tutkimustulokset esitetään luvuissa kuusi ja seitsemän. Aluksi kuvataan tutkimusaineisto ja tämän jälkeen tarkastellaan erikseen vuosien ja myynnin kehitystä. Lisäksi tutkitaan vuosina 2003 ja 2004 uusien tuotteiden lanseerausten välisiä eroja eri myymälätyypeissä ja eri alueilla. Viimeinen, kahdeksas luku sisältää tulosten tarkastelun ja johtopäätökset. Lisäksi esitetään tutkimuksen pohjalta syntyneitä jatkotutkimusehdotuksia. 1.3 Aiemmat tutkimukset Päivittäistavarakaupan ketjuuntumista, kaupan rakennemuutosta ja kuluttajien valintoja on tarkasteltu akateemisessa tutkimuksessa useista eri näkökulmista. Erityisesti Suomen päivittäistavarakaupan rakennemuutosta koskevat tutkimukset ovat keskittyneet kaupan näkökulmaan. Ensimmäisenä kaupan rakennemuutosta käsittelevänä väitöskirjana pidetään Helena Mäkisen (1982) tutkimusta: Evoluutio vai revoluutio elintarvikkeiden markkinointijärjestelmissä vuosina : teoreettinen ja empiirinen muutosanalyysi. Home (1989) tarkasteli myymälätoiminnan lopettamiseen ja jatkamiseen liittyviä tekijöitä maaseudulla. Tavoitteena oli löytää tekijöitä toimintansa lopettaneiden ja toimintaansa jatkavien kylämyymälöiden erojen tunnistaminen. Kaupan rakennemuutosta talousmaantieteen, erityisesti kaupan sijainti ja saavutettavuus käsitteisiin keskityttiin Marjasen (1997) tutkimuksessa. Kaupan rakennemuutosta ovat käsitelleet myös Aalto Setälä (1999) ja Huuhka (2002). Huuhka (2002) tutki vähittäiskaupan muutosta koskevia teorioita ja loi mallin vähittäiskaupan

13 12 myymälätyyppien erilaisten pitkän ja lyhyenaikavälin muutosten ymmärtämiseksi. Peltoniemi (1993) tarkasteli yritysten strategista käyttäytymistä ja sovelsi teoreettista tarkastelukehystä kaupan ryhmittymien kilpailuun. Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myös päivittäistavarakaupan kilpailukykyyn (Korolainen 2001). Pietalan (2003) väitöskirja Päivittäistavarakaupan dynamiikka ja ostoskäyttäytyminen pääkaupunkiseudulla selvitti vähittäiskaupan tarjontajärjestelmän rakennemuutosta pääkaupunkiseudulla vuosina Mitronen (2002) keskittyi tarkastelemaan liiketoiminnan ohjausjärjestelmiä ja mekanismeja, joita kaupan hybridiorganisaatiossa käytetään liiketoiminnan ohjauksessa ja tehokkuuden tavoittelemisessa. Lindblomin (2003) tavoitteena oli lisätä ymmärrystä panimo ja virvoitusjuomateollisuuden välisen vaihdantasuhteen muutoksesta ja muutoksen taustalla vaikuttaneista toimintaympäristön tapahtumista vuosina Kajalo (2002) esitti historiallisia ja empiirisiä näkökulmia kauppojen aukiolon vapauttamiseen Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin kuinka eri myymäläketjut ja yksittäiset myymälät erosivat toisistaan aukioloaikojensa ja kauppiaiden kokemusten suhteen. Pirnes (1996) tutki kannattavuutta ja tehokkuutta vähittäiskaupassa. Päivittäistavarakaupan alalla tapahtuneita muutoksia kuluttajien näkökulmasta ovat tarkastelleet muun muassa Uusitalo (1998), joka tutki kuluttajien havaintoja ja käsityksiä päivittäistavarakaupoista, kuinka kuluttajien preferenssit myymälöitä kohtaan muodostuvat ja Raijas (1997), jonka tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien käyttäytymistä päivittäistavarakaupan valinnassa Suomen ja Norjan välillä. Laaksonen (1987) tarkasteli päivittäistavarakaupan ostokäyttäytymistä muuttuvassa päivittäistavarakaupan ympäristössä. Mäkelä (2002) esitteli useita näkökulmia ateria ja ruokakulttuurin muutokseen sosiologisen kulttuurin ja kulutustutkimuksen näkökulmasta. Tutkimus kiinnittää erityisesti huomiota syömisen uusien ulottuvuuksien kuten vaivattomuuden ja vaivannäön sekä teknologisuuden ja luonnollisuuden vastakkainasetteluun. Edellä esitettyjen tutkimusten tutkimusotteet ovat olleet sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimuksia. Päivittäistavarakaupan alalla tapahtuneita muutoksia, kaupan ja teollisuuden välisiä suhteita elintarviketeollisuudessa tai tuoteryhmähallintaan liittyviä tekijöitä on tarkasteltu akateemisessa tutkimuksessa viime aikoina hyvin vähän. Myöskään lajitelmanmuodostusta ei erityisesti kaupan näkökulmasta ole tarkasteltu.

14 2. Suomen elintarviketeollisuus ja valmisruokamarkkinat 13 Tässä luvussa tarkastellaan Suomen elintarviketeollisuutta ja sen tuoteryhmien myynnin kehitystä tutkimuksen kohteena olevalla aikavälillä. Tämän jälkeen käsitellään puolivalmis ateria käsitettä. Luvun lopussa luodaan katsaus Suomen valmisruokamarkkinoihin. 2.1 Suomen elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala metalli, metsä ja kemianteollisuuden jälkeen. Vuonna 2003 kaikkien työllisten lukumäärä oli 2,6 miljoonaa ja elintarviketeollisuus työllisti yli henkilöä (ETL 2004). Toimipaikkoja oli runsaat 700. Elintarvikkeiden tuotannon bruttoarvo oli 8,5 mrd euroa ja jalostusarvo 2,1 mrd euroa. Raaka aineista 85 % oli kotimaisia. Elintarviketeollisuus jakaantuu yhdeksään eri alatoimialaan, joista vuoden 2004 tietojen perusteella suurimmat olivat teurastus ja lihanjalostus, muut elintarvikkeet (mm. sokerin valmistus, kahvi, mausteet) sekä meijeri ja jäätelöteollisuus. Vuosina eniten nousivat kalan (10 %) sekä teurastus ja lihanjalostustuotteiden (4,6 %) tuotanto. Maltaat menettivät 6,6 % edellisvuoden bruttoarvoon verrattuna. Vuonna 2003 muut elintarvikkeet olivat suurin työllistäjä Suomen elintarviketeollisuudessa. Vuonna 2003 elintarvikeviennin arvo oli 968 milj. euroa (Elintarviketalous 2004). Tuolloin vientimaista suurimmat olivat Venäjä (21,7 %) ja Ruotsi (17,9 %). Merkittävimmät vientituotteet olivat juusto, sokerikemian tuotteet (ksylitoli) sekä voi ja muut rasvat. Tuonnin arvo oli 2,2 mrd euroa, ja se jakaantui teollisten elintarvikkeiden (66,5 %), alkutuotannon tuotteiden (27,7 %) ja rehujen (5,8 %) kesken. Merkittävimpiä tuontituotteita olivat alkoholijuomat, hedelmät ja juusto. Tuonnin arvo oli yli puolet suurempi kuin viennin. Tunnusomaista elintarvikkeiden viennissä oli elintarviketeollisuuden raaka aineiden suuri osuus ja tuonnissa jalostetut elintarvikkeet. 2.2 Tuoteryhmien myynnin kehitys Suomen päivittäistavarakaupassa tuoteryhmät jaotellaan seuraavasti: juomat, makeistuotteet, maitotaloustuotteet, tuoretuotteet, pakasteet, henkilökohtainen

15 14 hygienia, kodintarvikkeet, koiran ja kissanruoka, pakatut elintarvikkeet, savukkeet ja tupakkatuotteet (ACNielsen 2004). Seuraavaksi tarkastellaan edellä mainittujen tuoteryhmien ja niiden alatuoteryhmien myynnin kehitystä. Taulukossa 1 on esitetty päivittäistavarakaupan kymmenen suurinta alatuoteryhmää vuonna 2003, joista kolme suurinta olivat keskioluet, leipomotuotteet ja lihavalmisteet. Valmisruoat, jotka ovat tuoretuotteiden alatuoteryhmä, olivat kahdeksanneksi suurin alatuoteryhmä ja niiden osuus kokonaismyynnistä 3,1 %. Yleisesti kyseisenä vuonna menestyivät kauppojen omat merkit, laadukkaat valmisruoat, kotimaiset tuotteet ja ruokapakasteista wokit ja ateriat (ACNielsen 2004 ref. PTY ). Taulukko 1. Päivittäistavarakaupan 10 suurinta alatuoteryhmää vuonna 2003: kokonaismyynti 11,4 mrd euroa. (ACNielsen 2004 ref. PTY ). Tuoteryhmä Myynti 1000e. Osuus kokonaismyynnistä, % Keskioluet ,1 Leipomotuotteet ,9 Lihavalmisteet ,5 Juustot ,6 Savukkeet ,8 Maidot ,6 Makeistuotteet yht ,3 Valmisruoat ,1 Virvoitusjuomat ,0 Lihat ,9 Urheilujuomat ovat koko 2000 luvun olleet yksi virvoitusjuomien nopeimmin ja merkittävimmin kasvaneista alatuoteryhmistä. Myös pakastemarjojen, luontaistuotteiden, erilaisten ateria ja ruokakastikkeiden sekä texmex tuotteiden arvon nousu on melko merkittävä. Taulukossa 2 on esitetty nopeimmin kasvaneet alatuoteryhmät vuonna 2003, mukaan lukien non food tuotteet.

16 Taulukko 2. Nopeimmin kasvaneet alatuoteryhmät vuonna 2003 (ACNielsen 2004 ref. PTY ). 15 Tuoteryhmä Arvon muutos % v Urheilujuomat 549,2 Pakastemarjat 25,4 Non food (partakoneet) 23,2 Non food (ilmanraikasteet) 22,8 Luontaistuotteet 21,5 Non food (vauvan kosteuspyyhkeet) 20,0 Hapankermat 16,8 Ateria ja ruokakastikkeet 16,3 Texmex tuotteet 15,9 Dippikastikkeet 15,6 Taulukossa 3 on esitetty euromääräisesti merkittävimmin kasvaneet alatuoteryhmät vuonna Tarkasteltaessa todellista myynnin kehitystä on tuotteiden tarkastelussa otettu huomioon myynnin prosenttiosuuden muutos edellisvuoteen verrattuna. Suurin myynnin kasvu oli teollisesti pakatulla lihalla (12,6 %). Kahvileipien myynnin kasvu oli euromääräisesti melko vähäinen, mutta myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 9,7 %. Jogurtit, vanukkaat ja muut välipalat kasvoivat kolmanneksi eniten (6,7 %), valmisruokien myynti kasvoi vuosien 2002 ja 2003 välillä 6 %. Taulukko 3. Alatuoteryhmien euromääräisesti suurimmat kasvajat 2003 (ACNielsen 2004 ref. PTY ). Tuote Kasvu euroina Myynnin kehitys % v Teollisesti pakattu liha ,6 Teollisesti pakatut juustot ,6 Panimotuotteet ,0 Valmisruoat ,0 Jogurtti, vanukas ja muut ,7 välipalat Makeiset ,6 Virvoitusjuomat ,8 Kahvileivät ,7 Savukkeet ,6 Maitovalmisteet ,7 Tunnusomaista vuodelle 2003 oli terveyden ja hyvinvoinnin korostuminen kaikissa tuoteryhmissä, kalliimpien, laadukkaimpien kotiruokatyyppisten valmisaterioiden kasvu sekä entistä suuremmat pakkauskoot etenkin valmisruoissa (ACNielsen 2003).

Miksi kuluttaja ostaa valmisruokaa?

Miksi kuluttaja ostaa valmisruokaa? MTT:n selvityksiä 174 Miksi kuluttaja ostaa valmisruokaa? Valmisruokien valintaan vaikuttavat tekijät eri kuluttajaryhmissä Terri Kupiainen ja Eeva Järvinen Talous MTT:n selvityksiä 174 96 s., 6 liitettä

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus www.toimialaraportit.fi Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 2/2007 Kari Välimäki Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Saara Hyvönen Matti Tuominen & Tuija Venäläinen. Markkinaosaaminen, innovatiivisuus ja menestyminen kansainvälinen elintarvikealan yritysvertailu

Saara Hyvönen Matti Tuominen & Tuija Venäläinen. Markkinaosaaminen, innovatiivisuus ja menestyminen kansainvälinen elintarvikealan yritysvertailu Saara Hyvönen Matti Tuominen & Tuija Venäläinen Markkinaosaaminen, innovatiivisuus ja menestyminen kansainvälinen elintarvikealan yritysvertailu Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro

Lisätiedot

Kuluttajat kehittäjinä

Kuluttajat kehittäjinä Minna Lammi, Raija Järvinen ja Johanna Leskinen (toim.) Kuluttajat kehittäjinä Miten asiakkaat vaikuttavat palvelumarkkinoilla? Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2007 Kuluttajat kehittäjinä Miten asiakkaat

Lisätiedot

Letuista samppanjaan

Letuista samppanjaan MTT:n selvityksiä 10 Letuista samppanjaan Mansikankuluttaja elämäntyylitutkimuksen näkökulmassa Satu Tillgrén Terri Kupiainen Talous MTT:n selvityksiä 10 98 s., 5 liitettä Letuista samppanjaan Mansikankuluttaja

Lisätiedot

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TIEDONANTOJA 215 1996 PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TERRI KUPIAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Elintarvikealan maaseutuyritysten keskeiset markkinointikanavat

Elintarvikealan maaseutuyritysten keskeiset markkinointikanavat MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 226-1998 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland IJI(If(JU)II, LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Elintarvikealan

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Noora Sievänen Pro gradu -tutkielma Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi Case: Käsityömyymälä verkossa. Kirsi Mertala

Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi Case: Käsityömyymälä verkossa. Kirsi Mertala Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi Case: Käsityömyymälä verkossa Kirsi Mertala Opinnäytetyö Liikkeenjohdon koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 29.4.2013 Liikkeenjohdon koulutusohjelma Tekijä Kirsi

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa

Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa Maa- ja elintarviketalous 83 Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa Sari Forsman-Hugg, Jaana Paananen, Merja Isoniemi, Inkeri Pesonen, Johanna Mäkelä, Katri Jakosuo, Sirpa Kurppa Talous Maa- ja

Lisätiedot

LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET

LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET PTT työpapereita 160 PTT Working Papers 160 LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET Ari Peltoniemi* Kyösti Arovuori** Jyrki Niemi*** Perttu Pyykkönen** Helsinki 2014 *Kuluttajatutkimuskeskus ** Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut

Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Monika Rautvuori 2010 Markkinoinnin

Lisätiedot

KESKUSVARAAMON NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA

KESKUSVARAAMON NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA KESKUSVARAAMON NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Case: Jyväskylä Booking Maiju Hjelt Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa

Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa JOHANNA SÄRKIJÄRVI Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa ACTA WASAENSIA 306 ALUETIEDE 13 III Julkaisija Julkaisupäivämäärä Vaasan yliopisto Syyskuu 2014 Tekijä(t) Julkaisun tyyppi

Lisätiedot

Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010.

Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010. Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010. Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Hakala 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Merja Salmio Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA Inka Hento ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ Hento,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan Jari Karjalainen Pertti Kiuru

Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan Jari Karjalainen Pertti Kiuru Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan Jari Karjalainen Pertti Kiuru Helsingin kauppakorkeakoulu HSE Pienyrityskeskus LTT-tutkimuspalvelut 01.10.2008

Lisätiedot

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle PÄIVI HAAPALAINEN MARTTI LINDMAN Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 173 VAASA 2011 III Julkaisija Julkaisuajankohta Vaasan yliopisto

Lisätiedot

BIOJÄTEVIRTOJEN ARVOKETJU JA SEN TARJOAMAT LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVON ALUEELLA

BIOJÄTEVIRTOJEN ARVOKETJU JA SEN TARJOAMAT LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVON ALUEELLA BIOJÄTEVIRTOJEN ARVOKETJU JA SEN TARJOAMAT LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVON ALUEELLA Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Rinne 2009 Markkinoinnin ja johtamisen

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN B-TO-B MARKKINOINNIN NÄKÖKULMASTA

KOKOUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN B-TO-B MARKKINOINNIN NÄKÖKULMASTA Anni Kataja KOKOUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN B-TO-B MARKKINOINNIN NÄKÖKULMASTA Case ABC Vaasa Liiketalous ja matkailu 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä Anni Kataja Opinnäytetyön

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA

HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA JUSSI SAARI HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA Diplomityö Prof. Jarkko Rantala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 8.10.2014. i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KILPAILIJA-ANALYYSI JOHDON TYÖKALUNA EMPIIRINEN ANALYYSI ICT- TOIMIALAN YRITYKSISTÄ

KILPAILIJA-ANALYYSI JOHDON TYÖKALUNA EMPIIRINEN ANALYYSI ICT- TOIMIALAN YRITYKSISTÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimen maisteriohjelma Oona Takala KILPAILIJA-ANALYYSI JOHDON TYÖKALUNA EMPIIRINEN ANALYYSI ICT- TOIMIALAN YRITYKSISTÄ Tarkastajat ja ohjaajat:

Lisätiedot

MAASEUDUN PIENYRITYSTEN STRATEGIAT, MUUTOSKYVYK- KYYS JA TULOKSELLISUUS

MAASEUDUN PIENYRITYSTEN STRATEGIAT, MUUTOSKYVYK- KYYS JA TULOKSELLISUUS TIEDONANTOJA 201 1995 MAASEUDUN PIENYRITYSTEN STRATEGIAT, MUUTOSKYVYK- KYYS JA TULOKSELLISUUS SAARA HYVÖNEN TERRI KUPIAINEN PETRI PIETIKÄINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS

Lisätiedot

PIRKANMAAN ALKUTUOTANTO- JA ELINTARVIKEKETJUT. Toimialastrategia

PIRKANMAAN ALKUTUOTANTO- JA ELINTARVIKEKETJUT. Toimialastrategia PIRKANMAAN ALKUTUOTANTO- JA ELINTARVIKEKETJUT Toimialastrategia Syyskuu 2001 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 1.1 Selvitystyön tarve ja tausta 2 1.2 Tavoitteet 4 2 TOIMIALAN RAKENNEKUVAUS 5 2.1 Alueiden

Lisätiedot