Salla Nyholm Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti"

Transkriptio

1 Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä. 1 Salla Nyholm Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

2 Sisällys 1. Johdanto Toimintakykyisenä ikääntyminen hankeen taustaa SAS-ohjelmakokeilun valmistelu Workshopit SAS-ohjelman testaus SAS-ohjelman käyttökokeilun tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset sekä vaikutukset Porin yta-alueen osahankeen yleiset tavoitteet Yhteispäivystyksen osahankkeen yleiset tavoitteet Arviointityöni lähtökohtia ja tavoitteita Arviointini eettiset näkökulmat SAS-ohjelman käyttökokeilun arviointi SAS-ohjelman käyttöönoton alkukartoitus Kokonaisarvio SAS-ohjelman käyttöönotosta Haastattelujen tuottamaa tietoa Loppukartoituksen tuloksia Yhteenvetoa Lopuksi Lähteet Liitteet... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2

3 1. Johdanto Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoima Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke on osa laajempaa Kaste-ohjelmaa. Hankkeessa on mukana 11 osahanketta. Porin yhteistoiminta-alueen osahankkeessa käynnistettiin helmikuussa 2012 hankkeen rahoittama internetpohjainen 1 SASohjelmakokeilu. SAS-ohjelman kokeilussa Porin yhteistoiminta-alueelta ovat mukana Ulvilan sairaala, Ulvilan kotihoitotiimit ja Vanhainkoti-päiväkeskus Himmelin intervallihoito. Lisäksi kokeiluun osallistuu Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteispäivystys. SAS-ohjelman tavoitteena on sujuvoittaa potilasprosesseja ja auttaa potilassijoitusten koordinoinnissa. Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämistoiminta on laajaa ja monipuolista. Osa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta on sairaanhoitopiirin sisäistä ja osa ulkoista kehittämistä. Satakunnan sairaanhoitopiirin verkkosivuilla kerrotaan, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua, kehittää laaja-alaista yhteistoimintaa erikoissairaanhoidon, peruspalvelujen ja muiden toimijoiden välille sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon alan tutkimusta. Sairaanhoitopiirissä on käynnissä useita hankkeita, joita sairaanhoitopiiri hallinnoi tai on niissä kumppanina. Nykyisistä käynnissä olevista hankkeista laajimmat ja budjetillakin mitattuna suurimmat hankkeet ovat Kaste-ohjelmasta rahoitettavat REMONTTI, Länsi 2012 ja Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeet. (Satakunnan sairaanhoitopiirin verkkosivut, viitattu ) Remontti hankkeen eli Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Länsi-Suomen Kaste-alueella tavoitteita ovat: asiakkaan osallisuuden lisääminen, asiakkaan varhainen tukeminen ja ongelmien ennaltaehkäisy sekä palvelurakenteiden kehittäminen. (Turun kaupunki, REMONTTI hankkeen verkkosivut, viitattu ) Länsi 2012 hanke tukee varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyö kehittämistä kuntien peruspalveluissa. Tavoitteen on mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen, ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen. (Länsi 2012 hankkeen verkkosivut, viitattu ) 1 SAS-toiminta on laitospaikan tai tehostetun palveluasunnon hakuun liittyvää selvitys, arviointi ja sijoitus toimintaa (SAS). SAS-työ on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden yhteistyötä, mutta moniammatillisten tiimien kokoonpanot, työskentelytavat ja sijoituskriteerit vaihtelevat kunnittain. Arviointiin osallistuu hoitava lääkäri ja sosiaalityöntekijä, mutta usein myös palveluohjaaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. (Jaakko Valvanne ja Anja Noro, 1999.) Joissain kaupungeissa SAS-työtä koordinoi erillinen SAS-toimisto kun taas jollain paikkakunnilla SAS-toiminta on enemmän alueellista. SAS-ohjelmakokeilu on Porin vanhuspalvelujen selvitys, arviointi ja sijoitustoimintaan liittyvä kokeilu. 3

4 Tämä raportti on sosiaalityön syventävien opintojen Kehittämistyön käytäntö STYPS1E opintojakson suoritus ja samalla SAS-ohjelmakokeilun arviointiraportti. Raportissa on kuvattu SASohjelmakokeilun taustaa, valmistelua ja etenemistä, mutta raportin painotus on arviointiosiossa. Alussa kerron Kaste-ohjelman taustaa laajemmassa merkityksessä ja kytken sen kansallisiin kehittämisohjelmiin, jonka jälkeen etenen SAS-ohjelman käyttökokeilun valmistelun kuvaamiseen. Raportissani SAS-ohjelmakokeilun valmistelu sisältää workshopit ja SAS-ohjelman testauksen. Workshopeissa SAS-ohjelman sisältöä ja prosesseja suunniteltiin yhdessä ohjelmakokeiluun osallistuvien työntekijöiden ja Porin yta-alueen osahankkeen kehittämistoiminnasta vastaavan vanhuspalvelujen projektityöntekijän kanssa. SAS-ohjelman testauksen tavoitteena oli selvittää, että sisältääkö ohjelma kaikki ne asiat, joista workshopeissa sovittiin. Seuraavissa luvuissa etenen Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen Porin yta-alueen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin osahankkeen yleisiin tavoitteisiin, joista etenen tarkempiin SASohjelmakokeilun tavoitteisiin sekä työni eettisiin näkökohtiin. Varsinainen arviointiosuus alkaa alkukartoituskyselyn tulosten analyysillä. Arviointi painottuu avainhenkilöiden haastattelujen ja loppukartoituskyselyn tuottamaan tietoon ja sen analyysiin. Raporttini loppupuolella peilaan SASohjelmakokeilun onnistumista ja tulevaisuuden näkymiä asetettuihin tavoitteisiin nähden. Arvio-osio sisältää myös toiminta- ja kehittämisehdotuksia sekä arvioita siitä, miten ohjelmaa voisi jatkossa kehittää, mikäli se otettaisiin koko yta-alueen laajuiseen käyttöön. Lopuksi kuvaan kehittämistyöjaksoni etenemistä, työtehtäviäni ja omaa rooliani SAS-ohjelman tuki- ja arviointitehtävässä Toimintakykyisenä ikääntyminen hankeen taustaa Sosiaali- ja terveysministeriön Ikähoiva-työryhmän muistiossa kerrotaan, että reilut suomalaista asuu laitoksissa tai tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Lähes puolet ympärivuorokautista hoivaa saavista asuu tehostetun palveluasumisen palveluasunnoissa, kolmannes vanhainkodeissa ja viidennes terveyskeskusten vuodeosastoilla. Suomessa tapahtuu seuraavien lähivuosikymmenten aikana mittavia väestörakenteellisia muutoksia. Muutoksen vaikuttimia ovat suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle sekä syntyvyyden ja kuolevuuden aleneminen. Etenkin vanhimpien ikäluokkien henkilömäärät kohoavat huomattavasti: vuotta täyttäneiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2009 lopussa 75 vuotta täyttäneiden osuus oli yli 11 prosenttia Satakunnassa. Vuoteen 2020 mennessä 85 vuotta täyttäneiden määrän ennakoidaan kohoavan Itä- ja Länsi-Suomen maakunnissa 3-4 prosenttiin ja vuonna prosenttiin. Väestön ikärakenteen muutos lisää hoivapalvelujen tarvetta, koska 4

5 kaikki eivät ikäänny terveinä ja toimintakykyisinä. Ikääntyneillä etenkin muistisairaus, aivohalvaus, masennus, lonkkamurtumat ja muut sosiaaliset syyt kuten yksinäisyys lisäävät hoivan tarvetta. (STM 2010:28, ) Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton tuottama Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus julkaistiin ensikertaa vuonna Uusi laatusuositus julkaistiin vuonna Laatusuosituksella tavoitellaan ikäihmisten parempaa terveyttä ja hyvinvointia, terveys- ja hyvinvointierojen tasoittumista sekä laadukkaita ja vaikuttavia palveluja. Suosituksessa korostetaan ennaltaehkäisevän ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan lisäämistä. Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon avulla lisätään etenkin muistisairauksista kärsivien ja mielenterveysongelmaisten ikäihmisten kotona pärjäämistä. Asuinolojen paraneminen ja kattavampi kotihoito vähentävät tavallisen palveluasumisen (Porissa lähinnä vanhustentalot) tarvetta, jolloin asumis- ja palvelutarve painottuu enemmän tehostettuun palveluasumiseen. (STM, 2008:8, 3-4.) Ikähoiva työryhmän muistiossa painotetaan, että ikäihmisten pitkäaikaista terveyskeskusten vuodeosastoilla tapahtuvaa hoitoa on vähennettävä ja korvattava se muulla tarpeen mukaisella palvelulla ja hoivalla. Pitkäaikaisen laitoshoidon tilalle on kehitettävä uusi palvelukonsepti. Lisäksi palvelurakenteiden kehittämisessä kuntien on tarkasteltava ympärivuorokautista hoivaa kokonaisuutena. Muistiossa kerrotaan, että palvelurakennemuutoksen lisäksi tavoitteena on muuttaa ajattelutapaa kodista ja kotona asumisesta: koti on joko yksityiskoti tai palvelutarpeen mukaan valittu ryhmä- tai vastaava koti (esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksikkö). Ajattelutapa korostaa ikäihmisten itsemääräämistä ja oikeutta toiminnalliseen arkeen kodinomaisessa ympäristössä. Tavoitteena on, että tuki ja palvelut liikkuvat, eli ne tuodaan ikäihmisen kotiin ja ne räätälöidään kulloisenkin palvelutarpeen mukaiseksi. (STM 2010:28, 18.) Valtakunnallisina tavoitteina on, että vuoteen 2012 mennessä 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai tarvittavien palvelujen turvin, prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa, 5-6 prosenttia asuu omaishoitajan tukemana, 5-6 prosenttia on tehostetun palvelun piirissä ja 3 prosenttia on vanhankodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa vuodeosastoilla. (STM, 2008:8, 30.) Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalvelujen palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa tavoitteena on, että edellä mainitut Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset toteutuvat hankealueella. (Toimintakykyisenä ikääntyminen, hankesuunnitelma 2009, 3,5,6.) Vuonna 2010 Porissa asuvista yli 75-vuotiaista 87,3 prosenttia asui itsenäisesti kotona. Säännöllisen kotihoidon piirissä oli 6,6 prosenttia yli 75-vuotiaista porilaisista. Omaishoitajan tuen turvin asuvia oli 4,3 prosenttia ikäryhmästä. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina oli 6,6 prosenttia ja vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla 5

6 oli 6,1 prosenttia ikäluokasta. Suositusten mukaisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että kotihoidon kattavuutta lisätään ja vastaavasti laitospaikkojen määrää on supistettava. (Sotkanet, Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen seurantaindikaattorit.) Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke koostuu kahdesta teema-alueesta: 1) ikääntyneiden neuvontakeskuksen perustaminen ja 2) rajapintakäytänteiden kehittäminen. Kehittämistoiminnan ydinalueita ovat: gerontologinen osaaminen, kehittämisosaaminen, ammattieettinen osaaminen sekä hyvien käytäntöjen tuntemus ja implementointiosaaminen. (Toimintakykyisenä ikääntyminen, hankesuunnitelma 2009, 3.) Porin yta-alueen pilotin projektityöntekijä kertoi, että ajatus SAS-ohjelmakokeiluun lähti liikkeelle Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen yleisistä tavoitteista. Hankkeen tavoitteena on joustavoittaa ja nopeuttaa kotiutuksia. Kotiuttaminen erikoissairaanhoidosta ja etenkin päivystyksestä nousi tärkeäksi. Kotiutustoiminnan kehittäminen ja selkiyttäminen nähtiin aidosti tarpeelliseksi varsinkin sairaalan päivystyksen osalta. Porin perusturvan vanhuspalvelut kiinnostuivat 2 Roce Partnersin tuottamasta SAS-ohjelmasta ja se nähtiin hyvänä välineenä kotiuttamisten sujuvoittamiseksi. 2. SAS-ohjelmakokeilun valmistelu SAS-ohjelmakokeilun valmistelu oli aloitettu jo syksyn 2011 aikana, jolloin asiasta oli käyty keskusteluja sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön yhteisissä kokouksissa ja tapaamisissa. Mukana keskusteluissa ovat olleet muun muassa sairaalan osastonhoitajat, Porin kaupunginsairaalan sosiaalityöntekijät ja Ulvilan kotihoitoalueen esimiehet. Tieto SASohjelmakokeilusta on kerrottu ohjelmakokeiluun osallistuvien toimipisteiden esimiehille jo syksyllä Syksyllä 2011 järjestettiin Porin kaupunginsairaalan auditoriossa SAS-ohjelman esittelytilaisuus, johon osallistui Porin pilotin vastuuhenkilö sekä Porin perusturvan henkilöstöä. Varsinaisen SAS-ohjelman valmistelu toteutettiin siten, että ohjelman tuottaja haastatteli avainhenkilöitä prosessisuunnittelun pohjaksi. Workshopeissa työstettiin yhdessä Roce Partnersin tuottamaa ohjelman karvalakkimallia ja henkilöstö sai vaikuttaa ohjelman suunnitteluun. 2 Roce Partners on logistiikan tehokkuuden ja toiminta prosessien parantamiseen keskittynyt konsulttiyhtiö. Roce Partnersilla ajatellaan, että palveluita on tuotettava yhä tehokkaammin ja laadukkaammin verkostojen, prosessien parantamisen ja teknologian avulla. Roce Partnersin asiakkaita ovat sekä yritykset että julkiset organisaatiot. (Toni Suihko (Eksote) ja Pekka Häkkinen (Roce Partners ) (2011) Uusia mahdollisuuksia prosessien tehostamiseen Case: SAStoiminta Power Point esitys.) Roce Partners on tuottanut muun muassa Eksoten (Etelä Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) alueelle useita internetpohjaisia prosessisovelluksia. 6

7 2.1. Workshopit Workshop tapaamisissa paikalla olivat lähes kaikki pilottiryhmän avainhenkilöt eli SAS-ohjelman käyttäjät sekä Porin vanhuspalvelujen projektityöntekijä kokouksessa SAS-ohjelman toteuttamisesta vastaavan yrityksen edustajan johdolla käytiin lävitse ohjelman sisältämiä potilasprosesseja. Ohjelman suunnittelija oli haastatellut kokeiluun osallistuvia henkilöitä ja keräämiensä tietojen pohjalta laatinut prosessikaavion. Ohjelmakokeilun avainhenkilöt olivat keskimäärin tyytyväisiä ohjelman sisältöön ja prosesseihin. Näin alkuvaiheessa vaikutti siltä, että ohjelman suunnittelija oli onnistunut melko hyvin luomaan tarvittavat potilasprosessit, koska niistä ei löytynyt paljoa muutettavaa. Sovittiin myös yhteisistä säännöistä eli siitä, miten eri tilanteissa toimitaan. Sovittiin esimerkiksi, että kotihoidon asiakkaana olevan potilas kotiutetaan Ulvilan sairaalasta lähetä kotiin ja tieto kotihoidolle prosessin avulla. Etenkin kotihoito herätti paljon keskustelua ja varsinkin viikonloppukotiutukset nähtiin ongelmallisina, koska viikonloppuisin henkilöstöresurssit ovat vähäiset. Kotihoitohenkilökunnan resurssit ovat viikonloppuisin mitoitettu kulloisellekin määrälle asiakkaita eikä kotihoitajilla ole päivystävää henkilöstöä vastaamaan yllättävään tai nopeaan asiakasmäärän kasvuun. Usein on myös sellainen tilanne, että aikaisemmin kevyillä palveluilla pärjännyt vanhus tarvitseekin sairaalasta kotiutuessaan runsaasti lisäpalveluja. Kotiutettavat vanhukset ovat usein heikkokuntoisia ja kotiutuvat runsaan palvelun turvin, joten kotihoitajat kokivat tähän palvelutarpeeseen vastaamisen haastavaksi. Kaikki toimijat olivat samaa mieltä siitä, että kotihoito ja etenkin viikonloppukotiutukset ovat pullonkaula, joka kaipaa ratkaisua. Pahimmassa tapauksessa esimerkiksi päivystys ei voi kotiuttaa potilasta, koska kotihoito ei voi resurssien vähyyden vuoksi ottaa asiakasta vastaan. Lisäksi keskusteltiin teknisistä ratkaisuista kotihoitoa koskien. Kävi ilmi, että kotihoitajilla ei ole mukanaan puhelimia, vaan jokaisella tiimillä on käytössään vain yksi puhelin. Pilottiryhmän avainhenkilöt olivat sitä mieltä, että kotihoidon tavoitettavuus puhelimitse on aika ajoin ongelmallista. Työskennellessään vanhusten kotona kotihoitajilla ei ole pääsyä tietokoneelle ja SAS-ohjelmaan, joten tieto kotiutuksista tavoittaa kotihoitajat hieman viiveellä. Pohdittiin teknisiä ratkaisuja, joilla helpotettaisiin informaation kulkua kotihoidon ja muiden toimijoiden välillä. SASohjelman suunnittelijat selvittivät, että teknisesti on mahdollista luoda tekstiviesti järjestelmä, jonka avulla tieto lähestyvistä kotiuttamisista saataisiin suoraan kotihoitajien tietoon. Tekstiviestijärjestelmän luominen jää kuitenkin tämän ohjelmakokeilu ulkopuolelle ja siinä on jatkokehittelyn aihetta. 7

8 Porin yhteistoiminta-alueella kotihoito on jaettu alueellisiin tiimeihin. Piloitointiryhmän kesken keskusteltiin myös siitä, että kotihoitoalueiden rajat ovat hankalat hahmottaa ja on vaikeaa tietää, mihin alueeseen potilas kuuluu. SAS-ohjelman osalta ryhmässä käytiin tiivistä keskustelua siitä, miten ohjelma voisi havainnollistaa ja helpottaa oikean kotihoitoalueen löytämistä. SAS-ohjelmassa on valikko, josta valitaan yksi alueellinen kotihoitotiimi, jolle lähtee tieto lähestyvästä kotiutuksesta. Alustavassa vaiheessa ohjelmassa voi valita myös kaikki kotihoitotiimit, jolloin viesti lähtee jokaiseen kotihoitotiimiin. Ohjelman sisään on rakennettavissa karttapalvelu, jonka avulla kotiuttaja voisi etsiä potilaan kotiosoitteen mukaisen kotihoitotiimin. Etenkin päivystyksessä työn kiireellisyys luo haasteita oikean kotihoitoalueen löytämiseen. Workshop tapaamisissa käytiin myös potilastietosivun valikot tarkoin lävitse. SAS-ohjelman suunnittelija oli onnistunut melko hyvin muun muassa potilastietojen keruulomakkeen muotoilussa ja sisällöllisissä seikoissa, vaikkakin ohjelman eri yksityiskohtiin tehtiin hieman muutoksia ja tarkennuksia SAS-ohjelman testaus SAS-ohjelman testaustilaisuudessa oli paikalla kaksi testaajiksi valittua palveluohjaajaa sekä Porin vanhuspalvelujen projektityöntekijä. Molemmat ohjelman testaajat vaikuttivat motivoituneilta ja esittivät myös kysymyksiä SAS-prosessin sisällöstä. Testausryhmän kesken mietimme myös palveluohjaajan roolia SAS-prosessissa ja palveluohjaajien mielestä SAS-ohjelma voi selkiyttää palveluohjauksen työnkuvaa. Esimerkiksi Ulvilan sairaalassa saatetaan odottaa palveluohjaajalta laajaa ja moninaista roolia etenkin kotiutusasioissa. Palveluohjaajat korostivat, että kotiutusasioissa vastuu kuuluu selkeästi sairaalalle. Palveluohjaajan rooli on ennemminkin neuvotteleva: palveluohjaaja antaa sairaalan henkilökunnalle lausunnon potilaan/asiakkaan tilanteesta ja näin kertoo oman näkemyksensä. SAS-prosessissa Ulvilan sairaala voi lähettää palveluohjaajalle lausuntopyynnön, jolloin potilasasia siirtyy palveluohjaajan työpöydälle. Palveluohjaaja tekee arvionsa ja kirjaa sen Effica potilastietojärjestelmään sekä lähettää asiasta viestin Ulvilan sairaalaan. Potilas palautuu jatkohoitopaikkaan, eli palveluohjaaja ei varsinaisesti siirrä potilasta mihinkään (hoitopaikkaan), vaan Ulvilan sairaala omistaa potilaan/asiakkaan. 8

9 3. SAS-ohjelman käyttökokeilun tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset sekä vaikutukset 3.1. Porin yta-alueen osahankeen yleiset tavoitteet SAS-ohjelmakokeilun osalta Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen Porin osahankkeen pilotointisuunnitelmassa mainitut tavoitteet ovat hyvin yleisluontoisia. SAS-toiminnan kehittäminen on osaksi rajapintakäytänteiden kehittämistä. Tavoitteena on SAS-toiminnan kehittäminen ja kuvaaminen potilasohjauksen työvälineenä lähipalvelualueilla. Lisäksi mainitaan kotihoidon saatavuuden, kattavuuden, joustavuuden ja osaamisen lisääminen. Yhteisesti sovittujen käytäntöjen toimeenpano asiakasprosessiin sisältää seuraavanlaisia osa-alueita: hoitovastuun siirto, kotiutuminen, asiakkaan selviytymistä ja voimaantumista tukeva työote ja asiakastiedon kulku. (Porin osa-hankkeen tarkennettu pilotointisuunnitelma.) Porin yta-alueen osa-hankkeen kohteena ovat kunnat, henkilöstö, asiakkaat ja asiakasnäkökulma prosessien ja käytäntöjen kehittämisessä sekä vanhusväestö. Vanhusväestön osalta tavoitellaan palvelujen saatavuutta, kattavuutta ja sujuvuutta. Henkilökunnan gerontologista osaamista vahvistetaan, selkeytetään toimintaohjeita ja vastuita Porin yta-alueella. Kunnille tavoitellaan taloudellista säästöä esimerkiksi sairaalajaksojen vähentymisellä. (Porin osa-hankkeen tarkennettu pilotointisuunnitelma.) Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen tavoiteltavia vaikutuksia ovat: 1) Ikä-ihmiset kykenevät asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään, 2) Sairaalan hoitojaksoilta kotiutuminen on nopeaa, sujuvaa ja hallittua, 3) Kotona jatkuva kuntoutuminen on siten turvattua ja tuettua, että vältetään potilaan sairaalaan palaamisia, 4) Kotihoitohenkilökunnan osaamisen kasvun myötä kotona pystytään hoitamaan entistä huonokuntoisempia asiakkaita, 5) Laitoshoito tarjoaa entistä enemmän aktivoivaa hoitoa ja 5) Asiakasprosessit ovat asiakaslähtöisiä ja sujuvia sekä laatusuositukset täyttäviä. Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeelle asetetut tavoitteet vastaavat Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa ja Ikähoiva työryhmän muistiossa asetettuja valtakunnallisia tavoitteita. (Porin osa-hankkeen tarkennettu pilotointisuunnitelma.) 3.2. Yhteispäivystyksen osahankkeen yleiset tavoitteet Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen Onnistunut ja turvallinen kotiuttaminen/jatkohoitoon siirtyminen osahankkeen tavoitteiksi mainitaan: 1) 9

10 Ikääntyneen/geriatrisen päivystyspotilaan esitietolomakkeen käyttöönotto, 2) Päivystysosastolla kehitetään ja kuvataan sekä kokeillaan moniammatillisesti ikäihmisten kotiuttamisen ja jatkohoitoon siirtymisen palveluketju ja 3) Kehitetään ikääntyneen/geriatrisen potilaan kotiuttamisen/jatkohoitoon siirtymisen kriteerit. Päivystyksessä käynnistetään arviointihoitajamalli, jonka tavoitteena on, että jokainen hoitaja toimii suunnitelmallisesti potilaan kotiutus ja jatkohoitoasioissa. Arviointihoitaja toimii lisäresurssina potilaan kotiutusta suunnitellessa. Arviointihoitajamallin pohjalta kehitetään ikääntyneen/geriatrisen potilaan kotiuttamisen ja/tai jatkohoitoon siirtymisen kriteerit. (Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen tarkennettu pilotointisuunnitelma.) 3.3. Arviointityöni lähtökohtia ja tavoitteita Arviointityöni tavoitteena on tuottaa tietoa SAS-ohjelmakokeilusta ja sen onnistumisesta Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeelle sekä Porin perusturvan vanhuspalveluille. Arviointini tuottaa alustavaa tietoa SAS-ohjelmakokeilusta ja osaltaan sen pohjalta harkitaan ohjelman laajempaa käyttöönottoa ja lisäkehittämistarpeita. Porin osahankkeen projektityöntekijän SASohjelman kokeilulle määrittelemät päätavoitteet ovat arviointi kysymysteni tärkein ohjaaja. Ohjelman käytettävyys ja prosessien tarkoituksenmukaisuus ovat myös arviointiteemojani. Porin osalta SAS-ohjelman käyttökokeilun tavoitteet olivat aluksi hyvin yleisellä tasolla, mikä osaltaan hankaloitti arviointityöni tavoitteenasettelua ja arviointikysymysten tekemistä. Tammikuussa 2012 hahmottelin omat tarkennetut tavoitteeni SAS-ohjelman käyttökokeilulle ja lähetin ne Porin osahankkeen projektityöntekijälle luettavaksi ja pohdittavaksi. Porin yta-alueen osalta SAS-ohjelmakokeilun tärkeimmiksi tavoitteiksi tarkentui hoitovastuun selkiyttäminen, hoitovastuun siirto turvallisesti ja potilaan siirtoprosessin nopeuttaminen. SAS-ohjelmakokeilun täsmällisiä ja konkreettisia tavoitteista ei tehty varsinaista ja erillistä pilotointisuunnitelmaa, vaan ne ovat keskusteluissa esille nousseita tietoja, jotka kirjasin tähän raporttiin. Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksen osalta projektityöntekijä mainitse myös kolme mielestään tärkeintä tavoitetta SAS-ohjelman käyttökokeilulle, jotka ovat: tiedonsaannin paraneminen, eri tahojen välisen yhteistyön paraneminen ja toiminnan koordinoinnin paraneminen. SAS-ohjelman odotetaan yhtenäistävän tietokäytäntöjä ja potilaasta kirjattavia tietoja. Päivystyksen projektisuunnittelija odottaa, että etenkin jos SAS-ohjelma otettaisiin laajempaan käyttöön, niin se yhtenäistäisi potilastietoja etenkin sairaalan ja päivystyksen tulotietojen osalta: vastaanottaja voi luottaa siihen, että SAS-ohjelma tarjoaa riittävästi tietoa potilaan/asiakkaan tilanteesta ja voinnista. Muita SAS-ohjelman käyttökokeilun tavoitteita voisivat olla esimerkiksi henkilöstön välisen 10

11 vuorovaikutuksen ja potilastietojen liikkumisen paraneminen, työkäytäntöjen yhtenäistyminen ja yhteisesti sovittujen toimintatapojen vahvistuminen, palvelujärjestelmän ja potilassiirtoihin liittyvien ongelmakohtien näkyväksi tekeminen ja että henkilökunta tunnistaa ja siirtää lyhytaikaissijoitusta tarvitsevat potilaat/asiakkaat lyhytaikais-sas ohjelmaan. Hyödynsin myös näitä SAS-ohjelman käyttökokeilulle asettamiani tavoitteita, koska arvioinnin kohteena olevien pilottien projektityöntekijät asettivat vain muutamia täsmällisiä tavoitteita SAS-ohjelman käyttökokeilulle. Keräsin tietoa arviointini tueksi Webropol kyselyjen, haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin avulla. Alkukartoitus toteutettiin Webropol kyselynä Tein osallistuvaa havainnointia ja kävin tapaamassa kokeiluun osallistuvaa henkilöstöä. Pilotointihenkilöstön tapaamiset olivat osin haastattelun tyyppisiä, mutta kuitenkin luonteeltaan epävirallisia keskustelutilanteita, joissa pyrin selvittämään käyttäjäkokemuksia, mielipiteitä ja arvioita SAS-ohjelman käytöstä. Useimpien kanssa keskustelimme myös laajemmin henkilön työnkuvasta, roolista organisaatiossa ja yleensäkin SAS-toiminnasta ja sen kehittämisnäkökulmista. Roolini arvioijana sisälsi osin myös kokeiluun osallistuvien tukemista ja kannustamista sekä SAS-ohjelman käyttökokeilun idean ja tavoitteen esille tuomista. 4. Arviointini eettiset näkökulmat Colin Robson kirjoittaa, arviointiin osallistuvalla henkilöllä on oikeus tietää olevansa mukana arvioinnissa. Tällä tarkoitetaan valinnaisuuteen ja tietoon perustuvaa suostumusta (voluntary informed consent) periaatetta. Joissain tapauksissa osallistujat ovat vain näennäisesti vapaaehtoisia. Joskus työntekijät kokevat painostusta arviointiin osallistumiseen. Robson korostaa arvioijan ystävällistä, kunnioittavaa ja empaattista roolia ja huomauttaa, että luottamusta luomalla arvioija pääsee parhaaseen tulokseen. (Robson 2000, ) Arviointiin osallistui lähtökohtaisesti kaikki ohjelman lisenssinhaltijat, mutta käytännön syistä vain osan kanssa onnistuin sopimaan henkilökohtaisen tapaamisen. Jotkut henkilöt eivät työkiireiltään tai muista syistä löytäneet aikaa arviointiasialle ja etenkin kotihoitoa koskeva osuus jäi arviossani lähes kokonaan kyselyn tuottaman aineiston varaan. Tein sellaisen ratkaisun, että käyn tapaamassa sellaisia henkilöitä, ketkä selvästi ovat kiinnostuneita osallistumaan arviointiin ja yhteiseen keskusteluun SAS-asioista ja enkä liiemmin painostanut ketään osallistumaan. Arviointityöni alussa asetin tavoitteekseni tavata ohjelmakokeiluun osallistuvia ja tätä kautta rakentaa heihin luottamuksellisia ja positiivisia suhteita. Henkilökohtaisten tapaamisten tavoitteena oli tätä kautta myös tulla tutuksi kokeiluun osallistuville. Tuttuus voisi lisätä Webropol kyselyn 11

12 vastaajamäärää, koska uskon, että ihmiset vastaavat mieluummin tutulle kuin tuntemattomalle kyselyn lähettäjälle. Luottamuksellisuus liittyy henkilöä koskevien tietojen käyttöön ja salassapitoon. Luottamuksellisia tietoja on käsiteltävä huolellisesti ja sillä tavoin kuin on yhteisesti sovittu ja/tai mihin menettelyyn tutkija on julkisesti sitoutunut. Nimettömyys tarkoittaa, että kerätystä materiaalista ei voi tunnistaa yksittäisen ihmisen henkilöllisyyttä. Robson muistuttaa, että luottamuksellisuus ja nimettömyys eivät itsestään selvästi kuulu osaksi arviointitutkimusta. Tärkeinä on, että arviointitutkimuksen tekijä kunnioittaa kaikkia tekemiään sitoumuksia. Kaikissa tapauksissa tällaiset sitoumukset eivät ole järin mielekkäitä, koska joskus arviointi koskee niin pientä ryhmää ihmisiä, että henkilöllisyyksien tunnistamiselta ei voi kaikin osin välttyä. (Robson 2000, 55.) Pilotointihenkilöstölle lähetetyt kyselyt olivat anonyymikyselyjä, joten vastaajan henkilöllisyys ei käynyt ilmi vastauksista. Kyselyn nimettömyydestä kerrottiin kyselyn saatteessa. Alkukartoituskyselyssä kysyin taustatietona vastaajan toimipistettä, mutta poistin kysymyksen varsinaisesta loppukartoituskyselystä. Käyttökokeiluun osallistuvien määrä on kuitenkin niin pieni, että kysymys toimipisteestä helposti paljastaa vastaajan henkilöllisyyden. Yhtäältä kokeiluun osallistuvien henkilöllisyyksien ilmeneminen tässä raportissa ei ole täysin vältettävissä, koska mukana olevien joukko on pieni ja osin nämä ihmiset tuntevat ja tietävät toistensa näkemykset käsiteltävästä aiheesta, joten henkilöllisyys saattaa olla joissain tapauksissa pääteltävissä raporttini tekstistä. Lähtökohtaisesti raporttini on nimetön ja pyrin siihen, ettei yksittäisiä henkilöitä ole tunnistettavissa. 5. SAS-ohjelman käyttökokeilun arviointi 5.1. SAS-ohjelman käyttöönoton alkukartoitus Alkuvaiheen kartoituksen tavoitteena oli hankkia tuntumaa siitä, miten SAS-ohjelman käyttö on lähtenyt liikkeelle. Tein kokeiluun osallistuville ja SAS-ohjelman lisenssinhaltijoille käyttäjäkyselyn, joka lähetettiin sähköpostitse Webropol -palvelun kautta. Kysely lähetettiin 19 henkilölle, joista 6 vastasi kyselyyn. Vastaajista ainoastaan kaksi henkilöä oli kirjannut ohjelmaan uusia asiakkaita/potilaita. Mikäli vastaaja ei ollut kirjannut yhtään potilasta/asiakasta ohjelmaan, niin avoimessa vastaustilassa syiksi mainittiin seuraavaa: Vastaaja ei pääse kirjaamaan uutta asiakasta/potilasta ohjelmaan Vastaajalla ei ole ollut potilaana/asiakkaana lyhytaikais-sas ohjelmaan sopivaa henkilöä 12

13 Vastaaja ei kirjaa uusia asiakkaita/potilaita ohjelmaan vaan ainoastaan vastaanottaa asiakas/potilassiirtoja Vastaaja käsittelee ainoastaan omaishoidontukiasioita, joten ei varsinaisesti tarvitse ohjelmaa. Vastauksien vähyys kertoo siitä, että kokeilu on käynnistynyt melko hitaasti. Henkilöstö ei ilmeisesti ainakaan alkuvaiheessa ole päässyt vauhtiin SAS-ohjelman käytössä. Ohjelman käyttöönotto eteni aluksi hitaasti ja vastausten pieni lukumäärä kertoo myös siitä, että henkilöstön käyttökokemukset olivat aluksi hyvin vähäisiä. SAS-ohjelmakokeilun valmisteluun henkilöstö oli yleisellä tasolla melko tai täysin tyytyväinen. Myös SAS-ohjelman tuottajan tarjoama käyttökoulutus nähtiin enimmäkseen melko tai täysin riittävänä ja henkilöstön mielestä kouluttaja oli asiantunteva. Positiivisista kokemuksista huolimatta osa vastaajista olisi kaivannut lisätukea SAS-ohjelman käytössä. Kyselyyn vastannut henkilöstö koki ohjelman käytön helpoksi ja puolet vastanneista on sitä mieltä, että ohjelma on teknisesti riittävän toimiva. Puolet vastanneista katsoi, että potilas/asiakastietojen kirjaaminen ohjelmaan ei vie liikaa työaikaa. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että vaikka potilas/asiakastietoa kirjataan moneen tietojärjestelmään, niin siitä huolimatta kirjattava tietomäärä pysyy täysin tai melko kohtuullisena. Yhtä henkilö lukuun ottamatta vastaajat eivät nähneet tuplakirjaamista liian työläänä. Kyselyyn vastanneen henkilöstön mielestä ohjelma tuottaa riittävästi tietoa potilaan/asiakkaan kunnosta ja lyhytaikais -SAS- ohjelmaan kirjattavat potilaat/asiakkaat on helppo tunnistaa. Viestinnän kulkua ja viiveettömyyttä koskien vastaajien näkemykset olivat ristiriitaisia. Vastaajista kolmasosa oli sitä mieltä, että viestien kulku käyttäjien välillä on sujuvaa ja sama määrä vastaajista oli vastakkaisella kannalla. Loput vastaajista ei ottanut negatiivista eikä positiivista kantaa viestien liikkumisen sujuvuuteen. Puolet vastaajista suhtautui potilas/asiakastietoa sisältävien viestien viiveettömään vaihtoon kokonaan tai täysin negatiivisesti. Loput vastaajista olivat neutraalilla kannalla koskien viestien viiveetöntä vaihtoa. Potilaan/asiakkaan siirtoprosessin nopeutumisen osalta kolmasosa vastaajista oli negatiivisella kannalla. Puolet vastaajista ei osannut kertoa, ovatko siirtoprosessit nopeutuneet vai pysyneet ennallaan. Kolmasosa vastaajista uskoi siirtoprosessin nopeutumiseen jatkossa, mikäli SASohjelma otettaisiin laajempaan käyttöön. Kolmasosa vastaajista uskoi myös, että jatkokäytössä SAS-ohjelma tuottaa nykyistä läpinäkyvämpiä potilas/asiakasprosesseja. 13

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ 3 2.1. Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä 3 2.2. Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Ilmari Rostila, Alpo Komminaho ja Matti Mäkelä: LÄNSI 2013 -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Itsearviointia kehittämisen tueksi

Ilmari Rostila, Alpo Komminaho ja Matti Mäkelä: LÄNSI 2013 -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Itsearviointia kehittämisen tueksi Ilmari Rostila, Alpo Komminaho ja Matti Mäkelä: LÄNSI 2013 -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Itsearviointia kehittämisen tueksi 1 Tiivistelmä Päihde- ja mielenterveysongelmien varhaisen tunnistamisen ja niihin

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 1/2011 Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja Lue lisää sivulta 12. Sisältö: Palvelut ovat tärkeimmät, sivu 2 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot