Ilmoitusasiat. Hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitusasiat. Hallitus 113 18.12.2013"

Transkriptio

1 Hallitus Ilmoitusasiat 1218/ /2013, 1215/ /2013, 1216/ /2013, 547/ /2013, 1217/ /2013 H 113 1) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo /2013 Omais hoi don tuen hoitopalkkiot vuonna 2014: Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan in dek sitar kis tuk sen johdosta lukien. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoi to palk kiois ta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan ka len te ri vuo sit tain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tar koi tetul la palkkakertoimella. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin on 1,327 ja vuodelle 2014 vah vis tet tu palkkakerroin on 1,350. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 381,00 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siir ty mä vaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 761,99 euroa kuu kau des sa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sel laisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suurem mik si tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tar kis tus ajan kohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,73 prosen tin korotusta vuoteen 2013 verrattuna. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voi tu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee si jaishoi ta jan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suu ruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,73 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän si jais hoi don palkkioihin. Lisätietoa asiasta löytyy osoitteesta 2) Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo /2013 Kuntien sosiaalilautakunnille tai vastaavia tehtäviä hoitaville toi mi eli mil le elatusapujen ja elatustukien määrien nousuista lu kien:

2 Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen mää rät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elin kus tan nusin dek sin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuo den lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan. Lain tar koit ta mia korvauksia ovat avioliittolain, lapsen elatuksesta an ne tun lain ja vahingonkorvauslain tarkoittama elatusapu, ri kos va hin ko lais sa tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai ela tus vel vol lisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettavat kor vauk set sekä elatustukilaissa tarkoitettu elatustuki. Elinkustannusindeksin pisteluku oli 1875 lokakuussa 2012 ja 1897 lo ka kuus sa Elinkustannusindeksin nousu lokakuusta 2012 loka kuu hun 2013 oli 1,17 prosenttia. Eräiden elatusapujen sitomisesta elin kus tan nuk siin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, kor vauksia ja elatustukia korotetaan 1,17 prosenttia lukien. Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vah vis ta mis päi vämää räs tä riippumatta. Täysimääräisen elatustuen määrä on lukien 153,63 euroa kuu kau des sa lasta kohden. Lisätietoja asiasta löytyy 3) Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo a/2013 Oi kaisu Kuntainfoon 9/2013 kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja ter veyden huol los ta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityis huol to pii reil le sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indek si tar kis tusten voimaan tulosta lukien: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon pal velusete liä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu 21. marraskuuta 2013 anne tul la valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja ter ve ys mi nis teri ön ilmoituksella (valtioneuvoston asetus sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 825/2013, sekä sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tar kis tetuis ta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja ko ti pal ve lun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä, 826/2013). Muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta Tarkistuksessa on asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetyllä ta val la käytetty neljää eri tarkistusperustetta. Indeksien muutokset käy vät ilmi seuraavasta taulukosta. Tarkistusperuste, muutos aikavälillä Muutos %

3 sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi (2005=100), 7, ansiotasoindeksi (2000=100), ,00 työeläkeindeksi, ,54 kansaneläkeindeksi, ,70 Taulukko nykyisistä ja uusista maksuista, valtioneuvoston asetus 825/2013 ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus 826/2013 ovat liittee nä. Pyöristyssääntöjen johdosta yksittäisten maksujen muu tospro sen tit eivät välttämättä tarkalleen vastaa yllä esitettyjä muu tospro sent te ja. HUOM! Asetukseen 825/2013 on tullut kolme pientä kir joi tus vir het tä, jotka oikaistaan säädöskokoelmaan joulukuun 2013 aikana. Lii te taulu kos sa luvut ovat alun perinkin olleet oikeat. Virheet liittyivät seu raaviin maksuihin: 3, tilapäisessä kotihoidossa lääkärin tai ham maslää kä rin käynti pitää olla 14,70; 9, hammaslääkärin hoidon perus mak su terveyskeskuksessa pitää olla 10,30; sekä 26 a, ly hytai kai sen laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen pitää olla 16,10 euroa. Palvelu Nykyinen maksu/ tulorajat Uusi maksu/ tulorajat euroa euroa Kotona annettavat palvelut Tulorajat: 1 henkilö henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Korotus/lisähenkilö Kotisairaanhoito lääkäri tai hammaslääkäri 13,80 14,70 muu henkilö 8,70 9,30 Tk-lääkärin vastaanotto vuosimaksu 27,50 29,30 käyntimaksu 13,80 14,70 päivystysmaksu 18,90 20,20 Fysioterapia 7,50 8,00 Sairaalan poliklinikkamaksu 27,50 29,30 Päiväkirurgian maksu 90,30 96,40

4 Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito perusmaksu, 7,50 8,00 suuhygienisti perusmaksu, 9,60 10,30 hammaslääkäri perusmaksu, 14,00 14,90 erikoishammaslääkäri Kuvantamistutkimukset hammaskuva 6,20 6,60 panoraamaröntgen 13,80 14,70 Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 6,20 6,60 Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan 0-2 6,20 6, ,80 14, ,50 29, ,20 42, ,40 60,20 Proteettiset toimenpiteet proteesin pohjaus 40,20 42,90 proteesin korjaus 27,50 29,30 akryyliosa- ja 134,20 143,20 kokoproteesi kruunut ja sillat 134,20 143,20 hampaalta rankaproteesi 163,00 173,90 Sarjassa annettava hoito 7,50 8,00 Lyhyt aikainen laitoshoito psykiatrian 15,10 16,10 hoitopäivämaksu hoitopäivämaksu 32,60 34,80 hoitopäivämaksu 15,10 16,10 maksukaton ylittymisen jälkeen Päivä- ja yöhoidon maksu 15,10 16,10 Kuntoutushoidon maksu 11,30 12,10 Lastensuojelun maksut 1342, ,40 Lääkärintodistus 33,90 36,20 Lääkärintodistus ajo-oikeutta 40,90 43,60

5 varten Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 33,90 36,20 Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa Maksukatto Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 10,60 11,30 Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluseteli Tulorajat kotitalouden koon mukaan: 1 henkilö henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Tulorajan korotus/lisähenkilö Palvelusetelin arvo vähintään Palvelusetelin alin arvo 7 7 4) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ilmoitus Erva-se mi naa ris ta Oulussa: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/sari Hirsikangas on lä het tä nyt kut sun liittyen Oulussa pidettävään OYS:n eri tyis vastuu alu een perinteiseen kevätseminaariin (ERVA-se mi naa ri). Kut suttui na ovat sairaanhoitopiirien hallitusten jäsenet ja valtuuston puheen joh ta jis to sekä virkamiesjohto. Kokouspaikkana on Hotelli Scandic Oulu, Saaristonkatu 4. Hotellista on varattu majoitusta var ten huonekiintiön nimellä OYS-ERVA. Jokaista sairaanhoitopiiriä pyy detään varaamaan huoneet itse suoraan hotellista puh. (08) (alavalinta 5) tai sähköpostilla va raus tunnus ta OYS käyttämällä mennessä. Se mi naa ris sa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia asioi ta, tuottavuuden ja vaikuttavuuden ilmentymiä sekä yhteisiä er va teemoja. Tarkempi ohjelma valmistuu. Kokouksessa keskustellaan tarkemmin seminaariin osallistumisesta. Kut su on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 5) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS/Knuuti Helena on lä het tä nyt kutsun sairaanhoitopiirien valtuustojen ja hal litus ten puheenjohtajistoille ja sairaanhoitopiirien johtajille ja joh ta ja ylilää kä reil le sairaanhoitopiirien yhteiseen tapaamiseen:

6 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS/Knuuti Helena on lähet tä nyt kutsun sairaanhoitopiirien yhteisestä ta paa mi sesta to klo Tilaisuuden paikkana on Bio me dicum Helsinki, luentosali 3, os. Haartimankatu 8, Helsinki (Mei lah den sairaala-alue). Tilaisuuden aiheena on sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mis uudis tus (sote-uudistus). STM:n järjestämislakityöryhmän mietintö se kä lakiehdotus valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä ja siitä pyydet tä neen kuntakentältä lausunnot. Keskustelu asiasta tulee olemaan vilkasta kevään 2014 aikana. On hyödyllistä pohtia näitä asioita yhteisesti sairaanhoitopiirien kesken. Tilaisuuden tarkka ohjelma toimitetaan myöhemmin. Il moit tau tu mi set mennessä Kutsu tilaisuuteen on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 6) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL:n pe rus ter veyden huol to 2012 tilastoraportti 29/2013 Kaksi kolmasosaa väestöstä käyt ti terveyskeskuksen palveluja: Perusterveydenhuollon avohoitokäyntejä oli vuonna 2012 noin 24,5 mil joo naa, joista lääkärikäyntejä oli 6,8 miljoonaa ja käyntejä muiden am mat ti hen ki löi den luona 17,7 miljoonaa. Asukasta kohden käyn te jä oli 4,5. Käyntien lukumäärä väheni noin 15 % edellisestä vuodesta1. Tätä tar kas tel taes sa on huomioitava perusterveydenhuollon avohoidon tilas toin ti ta van muutos ja muutos päivittäiseen tiedonsiirtoon2. Lu kumää räl li ses ti suurin muutos oli muun ammattihenkilökunnan luo tehdyis sä käynneissä, jotka vähenivät noin 4 miljoonalla käynnillä. Muutos ta selittävät muutokset kotisairaanhoidon ja kotihoidon käyntien tilas toin nis sa3. Hengityselinten sairaudet ja tukielinsairaudet olivat suurimmat diagnoo si ryh mät terveyskeskusten avohoidossa. Perusterveydenhuollon avo hoi don käyntisyiden kirjaamisaste oli 66 prosenttia vuonna Terveyskeskusten suun terveydenhuollon käyntejä oli vuonna 2012 yli 4,9 miljoonaa. Suun terveydenhuollon käynneistä 68 prosenttia oli ham mas lää kä rei den vastaanottokäyntejä. Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettiin noin asiakasta, jot ka olivat keskimäärin 76-vuotiaita. Asiakkaista 81 prosenttia oli yli 65-vuo tiai ta. Vuodeosastojen hoitopäivien kokonaismäärä väheni nel jä prosenttia vuodesta Ero hoitopäivien määrässä su ku-

7 puol ten välillä on kaventunut. Vuodeosastohoidossa oltiin eniten veren kier to elin ten ja psykiatristen sairauksien vuoksi. Lisätietoa asias ta löytyy osoitteesta palvelut/perusterveydenhuolto 7) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSA- VI/994/ /2013 yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaih tu mi ses ta/osuus kun ta Kainuun Kanerva, Hoivatiimi: Palveluntuottaja on ilmoittanut aluehallintovirastolle vastuuhenkilön vaih tu mi ses ta lukien. Ilmoitus on saapunut alue hal lin to viras toon Lisäselvitys on saapunut Vastuuhenkilöksi on ehdotettu sairaanhoitaja, AMK Satu Säisää. Ilmoitettu muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien re kis teriin. 8) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSA- VI/2070/ /2013 palveluntuottajan yhtiömuodon muutoksesta Ky:stä Oy:ksi/Hammaslääkäriasema Kuutti Oy: Hammaslääkäriasema Kuutti Oy on ilmoittanut alue hal linto vi ras tol le yhtiömuodon muutoksesta kommandiittiyhtiöstä osa ke yhtiök si. Y-tunnus säilyy entisenä (Y-tunnus ). Aluehallintovirasto on tehnyt yhtiömuodon muutoksen yksityisen tervey den huol lon rekisteriin. 9) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSA- VI/2268/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuot tajan palvelutoiminnan lopettamisesta/oorninki Oy: Palvelujen tuottaja Oorninki Oy on ilmoittanut Pohjois-Suomen aluehal lin to vi ras tol le yksityisen terveydenhuollon toiminnan lo pet ta mi sesta lukien. Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään Oulun osalta osoittees sa Susitie 6, Oulu ja Paltamon toimipaikan osalta Pal tamon terveyskeskuksen arkistossa. Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen anta jien rekisteriin. 10) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSA- VI/600/ /2013 Ilmoituksenvaraisten yksityisten so si aa li pal velu jen rekisteröinti/mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun Piiri ry:

8 Palvelun tuottaja on ilmoittanut ja saa pu neella ilmoituksella seuraavat yksityiset sosiaalipalvelut tal le tet ta vak si yksityisten palvelujen antajien rekisteriin: Palveluja tuottava toimintayksikkö: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry/ammatilliset pal velut, Välikatu 19, Kajaani. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi on ilmoitettu Sari Liuski-Ursinia (so si aa li- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, suun tau tu misvaih to eh to na sosiaalikasvatus). Tehtävänä yksikössä vastuuhenkilö, per he toi min nan päällikkö alkaen. Poissa ajalla Toimintayksikön vastuuhenkilönä ajalla Tanja Alaraatikka (markkinointilinjan mer ko nomi). Muutoksen toteuttamispäivä on Tuotettavat palvelut: KOTIPALVELU: Kotipalvelu - lapsiperheet: 200 asiakaspaikkaa SOSIAALIALAN MUUT PALVELUT: Perhetyö - lapsiperheet: 60 asia kas paik kaa. Henkilökunnan määrä kokoaikaisina työntekijöinä yhteensä: 11,5. Lisäselvitys kotipalvelun osalta saapunut Lisäselvitys mää rä ai kai sen vastuuhenkilön osalta saapunut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on antanut lausun not seuraavasti: koskien ammatillista perhetyötä ja koskien kotipalvelua. Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja Mannerheimin Las ten suo je lu lii ton Kainuun piiri ry:n ilmoittamat sosiaalipalvelut (perhe työ) talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Il moi tettua kotipalvelua ei talleteta yksityisten palvelujen antajien re kis te riin. Toiminnan vakituiseksi vastuuhenkilöksi rekisteröidään Sa ri Liuski-Ursinia. Vastuuhenkilön määräaikaiseksi sijaiseksi re kiste röi dään ajalle Tanja Alaraatikka. Toiminnan aloittamispäivä: (toiminta jatkuu). Päätös on nähtävillä hallituksen kokouksessa. 11) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSA-

9 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: VI/2395/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen an tamis ta koskevan luvan muuttamien, uuden toimintayksikön pe rus ta minen/kuh mon JK-Fysioterapia Oy: Aluehallintovirastolle on saapunut hakemus , jota on täyden net ty , jossa hakija on pyytänyt yksityisen ter vey denhuol lon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, et tä aluehallintovirasto hyväksyy uuden toimipaikan. Palveluja tuottava toimipaikka: - Kuhmon JK-Fysioterapia Oy/ c/o Lääkärikeskus Medikatti Ay, Suomus sal mi. Tuotettavat palvelut: FYSIOTERAPEUTTINEN TOIMINTA: Fysikaaliset käsittelyt, liike- ja lii kun ta hoi to, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen mää rit te ly, ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta, potilaan kotona annet ta va fysioterapia. HIERONTA Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu fysioterapeutti Juha Matti Kampmania. Tilat on tarkastettu Lääkärikeskus Medikatti Ay:n toimesta Aluehallintovirasto on tehnyt Kuhmon JK-Fysaioterapia Oy:lle myönnettyyn lupaan hakemuksessa pyydetyt muutokset. Aluehallintovirasto hyväksyy uuden toimipaikan. Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Päätös on nähtävillä hallituksen kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Hallitus: Hallitus päätti, että Erva seminaariin Oulussa voivat osallistua hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat. Hallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

10

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 245 Kunnanhallitus 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 16:00-19:36 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 172 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 247 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot