Verkostoyhteistyön teoria ja käytäntö. Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkostoyhteistyön teoria ja käytäntö. Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu"

Transkriptio

1 Verkostoyhteistyön teoria ja käytäntö Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

2 Mistä on kyse? Mitä ovat verkostot ja mitä ne eivät ole? Miten verkostot eroavat esimerkiksi yhteistyöstä? yhteistoiminnasta? kumppanuuksista? moniammatillisuudesta?

3 Verkostotutkimuksen viidakko vai ekosysteemi? Sosiaalisten verkostojen tutkimus Politiikkaverkostot Sosiaalipsykologia Sosiaalinen pääoma Yrittäjäverkostojen tutkimus Talousmaantieteellinen verkostotutkimus Organisaatioiden väliset interaktiot Sosiaalisen vaihdannan teoria Resurssiriippuvuusteoria Kriittiset näkökulmat Verkostojen johtaminen? Evoluutioteoriat Tuotantoketjut ja -verkostot Transaktiokustannusten teoria Actor-network theory (ANT) Teollisten verkostojen tutkimus (IMP) Strategiset kumppanuudet Sopimusteoriat Strategiset verkostot Innovaatioverkostojen tutkimus Institutionaaliset teoriat

4 Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn Abstrakti määritelmä: verkosto koostuu solmukohdista, joiden välillä on yhdyssiteitä Mikä tahansa toimijajoukko, organisaatio, hierarkia, markkinat, rakenne, prosessi jne. voidaan nähdä tällaisena verkostona Määritelmä organisoitumisen yhtenä muotona: verkosto on kahden tai useamman autonomisen toimijan pitkäaikaisiin, luottamukseen pohjautuviin suhteisiin perustuvaa yhteistyötä Tämän määritelmän mukaan hierarkia ja markkinat eivät ole verkostoja, vaan on kolme erilaista toiminnan muotoa: markkinat, hierarkiat ja verkostot Esim: Podolny and Page (1998)

5 Hierarkia: auktoriteetti Tehokas rutiiniluonteisiin, monimutkaisiin tehtäviin Verkosto: luottamus Tehokas joustavuutta vaativissa tilanteissa Markkinat: ostosopimukset Tehokas rutiiniluonteisiin, suhteellisen yksinkertaisiin tehtäviin Esim: Powell (1990)

6 Luottamukseen perustuva verkostoituminen mahdollisuutena Hyvä verkostoituminen mahdollistaa samanaikaisesti: Perinteistä tuote- tai palvelukehitystä avoimemman ja laajemman innovatiivisuuden Innovaatioiden nopeamman leviämisen

7 Toimijajoukon luottamus ratkaisuun Hierarkkisen kehittämistyön prosessi On panostettava siihen, että ratkaisu saavuttaa toimijoiden luottamuksen Ratkaisu tuodaan toimijoille ulkopuolelta Ratkaisu Järvensivu, Nykänen, Rajala. Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hanke Aika

8 Toimijajoukon luottamus ratkaisuun Haaste: Miten ylläpidetään jatkuvaa kehittämistä, jos toimijoiden luottamus pitää rakentaa aina uudestaan? Ratkaisu Ratkaisu Ratkaisu Järvensivu, Nykänen, Rajala. Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hanke Aika

9 Toimijajoukon luottamus ratkaisuun Verkostoituneen kehittämisen prosessi Ratkaisu Ratkaisu Ratkaisu Toimijat kehittävät ja hyödyntävät ratkaisuja yhdessä toimien Aloitetaan toimijoiden keskinäisen luottamuksen rakentamisesta Jatkuvan innovoinnin mahdollisuus! Järvensivu, Nykänen, Rajala. Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hanke Aika

10 Miten innovaatiot leviävät? Valtavirran käsitys: ratkaisu kehitetään ensin organisaatiossa A ja sitten se levitetään organisaatioon B Organisaatio A Ratkaisu Ratkaisu Organisaatio B Todellisuus: verkosto A kehittää ratkaisun ensin ja sitten verkoston B toimijat innostuvat verkostosta A ja omaksuvat sen ratkaisumallit Ratkaisu Verkosto A Verkosto B Esim: David Albury (2012)

11 Lähtökohtana avoin verkostoituminen (verkostot ovat niitä ei luoda ) Verkoston johtaja tai koordinaattori Ydinverkostoa

12 Verkostojen johtamisesta Voidaanko verkostoja johtaa? Millä perusteella voidaan johtaa? Millä perusteella ei voida johtaa?

13 Hierarkkinen vs. verkostomainen päätöksenteko Verkoston paine johtajille: Verkostomainen päätöksenteko Verkostomainen päätöksenteko hierarkkisessa kontekstissa Hierarkkinen paine johtajille: Hierarkkinen päätöksenteko Hyvää: Luottamus ja sitoutuminen tukevat innovointia ja innovaatioiden leviämistä. Päätökset nousevat yhteisestä ymmärryksestä. Haasteellista: Vie aikaa. Epävarma päätöksen lopputuloksen suhteen. Miten ne, jotka eivät ole olleet mukana verkostossa? Tehdään keskustelun pohjalta ne päätökset, jotka aidosti kyetään tekemään yhdessä Vaikeammista kohdista keskustellaan edelleen, pyrkien kohti päätöksentekoa Hyvää: Nopeaa ja selkeää päätöksentekoa. Haasteellista: Luottamus ja sitoutuminen päätöksiin pitää rakentaa jälkikäteen. Vaikka päätös olisi selkeä, siihen ei välttämättä ole yhteistä tahtotilaa. Järvensivu, Nykänen, Rajala. Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hanke

14 Operatiivinen taso Strateginen taso Kaupungin hierarkkinen linjatyö Kaupunginhallitus, valtuusto ja lautakunnat Toimiala akj KJ ja johtoryhmä Toimiala akj Toimiala: akj Toimiala akj Tulosalue Tulosalue Tulosalue Wampon arviointi ja kehittäminen Wampon integroituminen toimialojen strategiseen johtamiseen Kaupungin sisäiset ja ulkoiset verkostot Wampo Viksu Muut ohjelmat PKS-seudun yhteistyö Muut strategiset verkostot Wampon vuoropuhelu eri tason toimijaryhmien kanssa Tulosalue: johtaja Tulosyks. Tulosyks. Tulosyks. Tulosyksikkö: päällikkö Wampon integroituminen toimialojen toimintaan Palvelulupausten kehittämisryhmät Eriaiheiset muut kehittämisryhmät Aluetyöryhmät Muut operatiiviset verkostot Esimiehet ja työntekijät Esimerkki: Vantaan vammaispoliittisen ohjelmantyön Wampon verkosto

15 Ensimmäisen ja toisen kehän oppiminen (single and double loop learning, Argyris & Schön, 1978) Ensimmäisen kehän oppiminen: Mitä parannettavaa palveluissamme on? Toisen kehän oppiminen: Mitä kehitettävää on meidän verkostomme kyvyssä kehittää palveluita?

16 Verkostoituneen kehittämistyön haasteet ja eteneminen käytännössä Lisätietoja:

17 Yhteistyön toimivuuden avaintekijät Mitä toiveita, tarpeita ja osaamista toisilla on? Jos autan toisia, auttavatko toiset minua?

18 Vaihe 1: Kehittämishaasteen analyysi sekä tarvittavan verkoston koollekutsuminen ja motivointi osallistumaan Mikä on haaste? Mitä osaamista tarvitaan ratkaisuun? Keitä verkostossa tarvitaan? Tulkaa mukaan!

19 Tarvittavan toimijaverkoston kartoittaminen Verkostoa kannattaa kartoittaa laajasti: Esimiehet, kollegat ja alaiset omassa organisaatiossa Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat Asiakkaat ja asiakkaita edustavat organisaatiot Asiakasrajapinnassa työskentelevät Kehittämistyön asiantuntijat: konsultit, tutkijat, kouluttajat Lähiverkostosto (vahvojen yhteyksien kumppanit) ja laajemmat verkostot (heikompien yhteyksien kumppanit)

20 Tarvittavan resurssipohjan kartoittaminen Toimintaa tukevat rakenteet Verkostoon osallistumisen kannustimet Aikaresursointi kehittämistyöhön Tuki- ja tietojärjestelmät Päätöksenteko Haasteen ratkaisuun liittyvät asiantuntijaresurssit Asiakkaan näkökulma Palveluprosessin näkökulma Johtamisen näkökulma Laskentatoimen näkökulma Rahoituksen näkökulma Liiketoiminnan näkökulma Tiedotuksen ja viestinnän näkökulma Teknologianäkökulma Kehittämistyön resurssit Tilat Tarjoilut Tiedonvälityksen työkalut (intranet, internet) Kehittämistyön asiantuntijaresurssit Kehittämisprosessin projektijohtaminen Kehittämistyön ja dialogin fasilitointi Luovat kehittämismenetelmät ja - työkalut Verkostojohtamisen ja -koordinoinnin resurssit

21 Esimerkki: Fimean kokoama lääkkeiden järkevän käytön kehittämisverkosto Tukiryhmä Tukee ja koordinoi kehittämisverkostoa Taustaorganisaatiot Koulutusyksiköt Ammattijärjestöt ja tieteelliset yhdistykset Koordinaattorit Fimea Kehittämisverkosto Koostuu paikallisesta moniammatillisesta tiimistä Kokoontuu työpajoihin säännöllisesti 4 kertaa vuodessa Tavoitteena kehittää moniammatillisen yhteistyön käytäntöjä ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Verkostojohtamisen menetelmäasiantuntija lääkäri farmasisti Laaja yhteistyöverkosto Arvioi kehittämisverkoston etenemistä ja tuloksia Mahdollistaa kehitystyön tulosten levittämisen valtakunnallisesti Kokoontuu kerran vuodessa potilas ja/tai omainen lääkäri farmasisti hoitaja Koordinaattori? potilas ja/tai omainen Potilasjärjestöt lääkäri farmasisti hoitaja Koordinaattori? lääkäri potilas ja/tai omainen farmasisti potilas ja/tai omainen STM Valvira lääkäri hoitaja Koordinaattori? farmasisti potilas ja/tai omainen hoitaja Koordinaattori? THL KELA Rohtoverkosto? Innokylä Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Asiantuntijaryhmiä Muodostetaan tarvittaessa käsittelemään erityisiä kysymyksiä hoitaja Koordinaattori? Farmaseuttisia, hoidollisia ja lääketieteellisiä palveluita tarjoavat yritykset

22 Vaihe 2: Yhteisistä tavoitteista ja toimintamalleista sopiminen x y z å ö ä Nämä ovat tavoitteemme ja näin me toimimme yhdessä!

23 Tutustumiseen varattava aikaa Erilaisista odotuksista johtuen ensimmäisessä tapaamisessa ei ole syytä kiirehtiä kohti alkuperäisen haasteen ratkaisua vaan on tärkeää aloittaa keskinäisellä tutustumisella

24 Verkoston toimintasuunnitelman laatiminen 1/2 Verkoston päämäärä Mihin verkosto tähtää? Missä ajassa verkostolta odotetaan tuloksia? Verkoston toimijat ja rakenne Ketkä ovat verkoston ydintoimijat? Onko verkostossa muita kuin ydintoimijoita? Mikä on ydintoimijoiden ja muiden toimijoiden suhde toisiinsa? Mitä muita verkostoja on olemassa ja miten tämä verkosto toimii suhteessa niihin? Verkoston toimijoiden tehtävät, roolit ja vastuut Mitä eri tehtäviä ja rooleja verkostossa tarvitaan? Mitä tehtäviä ja rooleja on kunkin toimijan vastuulla? Kuka/ketkä vastaavat verkoston johtamistehtävistä? Koollekutsumisesta? Koordinoinnista? Työskentelyn fasilitoinnista?

25 Verkoston toimintasuunnitelman laatiminen 2/2 Tiedon jäsentäminen ja liikkuminen Miten tietoa jäsennetään yhdessä? Miten tieto liikkuu toimijoiden välillä? Mitä tietojärjestelmiä tiedon jäsentämisessä ja välityksessä hyödynnetään? Kuka/ketkä vastaavat verkoston sisäisestä tiedonvälityksestä? Kuka/ketkä vastaavat verkoston ulkoisesta viestinnästä? Päätöksien tekeminen Miten verkosto tekee päätöksiä? Miten verkosto on yhteydessä mahdollisiin verkoston ulkopuolisiin päätöksentekijöihin? Erityistä: miten budjetista ja rahojen käytöstä päätetään? Verkoston toiminnan seuranta ja arviointi Miten ja missä muodossa verkosto kirjaa ylös tuotoksiaan? Miten ja millä perustein verkosto arvioi tuotosten laatua? Miten ja millä perustein verkosto arvioi toimivuutensa laatua (keskinäisen luottamuksen ja sitoutumisen astetta)? Millä perustein verkosto arvioi olemassaolonsa järkevyyttä? Verkoston tulosten jalkauttaminen

26 Ajat, paikat ja resurssit Verkoston osallistujien on keskusteltava ja sovittava ajankäytöstä: Kuinka paljon verkostoitumiseen on mahdollista ja tarpeellista käyttää aikaa? Miten ajankäyttö jaetaan yhteistyöaikaan ja itsenäiseen työhön verkoston ulkopuolella? Milloin ja kuinka usein on syytä tavata yhdessä? Rahat ja niiden käyttö: Kuinka paljon verkostoitumiseen on käytettävissä yhteistä rahaa? Onko yhteistä budjettia vai vain osallistujien erilliset budjetit? Miten rahojen käytöstä päätetään? Verkosto voi kokoontua monin eri tavoin: Säännöllinen kokoontumispaikka Vaihtuva kokoontumispaikka Kokoontuminen yhden toimijan tiloissa, kiertäen kaikkien tiloissa tai neutraalissa kolmannessa paikassa Kokoontumiset vain fyysisissä paikoissa, vain virtuaalisesti, tai molemmissa Muita verkostoitumisen edellyttämiä resursseja ovat: Tiedonjäsentämisen ja -välityksen työkalut Kokoontumisten kahvi- ja pullatarjoilut Koordinointi- ja fasilitointiresurssit

27 Vaihe 3: Systemaattinen / iteratiivinen työskentely (dialogisin menetelmin!)

28 Yhdessä tekemisen (tuki)menetelmiä Koordinointi ja fasilitointi Työpajat / seminaarit / työkokoukset Tavoitteellinen yhdessä työstäminen (sisällön ja verkoston kehittäminen) Paikka pitää yllä keskinäistä tuntemista, luottamusta ja sitoutumista Verkostoitumista edistävä itsenäinen tekeminen Verkostoitumistehtävät (esimerkiksi uusien henkilöiden kutsuminen ja perehdyttäminen verkostoon) Sisällönkehittämistehtävät Tiedon liikkumisen varmistaminen Tieto ei liiku, vaan sitä liikutetaan! Työpajojen keskusteluissa, ryhmätöissä ja fläppipapereissa Työpajojen ulkopuolella puhelimitse, sähköpostitse, internetin ja intranetin välityksellä Koulutus Yhteinen oppiminen edistää yhteistyön sujuvuutta

29 Verkoston rakenteen ja jäsenistön dynaamisuus Verkostot eivät välttämättä ole selkeärajaisia toimijoiden joukkoja Verkoston rakenteen ja jäsenistön dynaamisuus on verkostolle haaste, mutta luo myös mahdollisuuksia Esimerkkinä dynaamisuudesta: Uusien toimijoiden tuleminen/kutsuminen mukaan Toimijoiden poisjääminen ja poisjättäminen verkostosta

30 Jatkuva seuranta Verkoston toimivuus Verkoston kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden onnistuminen Sisällönkehittämiseen liittyvien toimenpiteiden onnistuminen Kehitetyn sisältöratkaisun onnistuneisuus mutta tiukka seuranta mittarointeineen voi olla myös luovuuden este!

31 Vaihe 4: Verkoston ja sen tulosten levittäminen Osallistumalla ja osallistamalla On tärkeää huomata, että tässäkään vaiheessa kyse ei ole valmiin ratkaisun jalkauttamisesta sellaisenaan muiden käyttöön, vaan keskeistä on rakentaa laajemman verkoston kanssa sellaista keskinäistä luottamusta ja sitoutumista, joka edistää ratkaisun luovaa leviämistä

32 Lähtökohtana avoin verkostoituminen (verkostot ovat niitä ei luoda ) Verkoston johtaja tai koordinaattori Ydinverkostoa

33 Verkostojohtaminen on verkoston toiminnan mahdollistamista ja tukemista 1 2 Mitä? Miten? Millä resursseilla? 4 3

34 Dialogisten yhteistyömenetelmien hyödyntäminen Sekä verkostoa että kansallista ohjeistusta kehitetään jatkuvan Suunnittele Testaa Arvioi Korjaa -kehittämismallin avulla A K T S A K T Kansallinen seminaari 2013 Esimerkki: Fimean kokoama lääkkeiden järkevän käytön kehittämisverkosto S A K T Toimijoiden välinen luottamus vahvistuu Sitoutuminen ja tiedon avoimuus lisääntyvät Verkosto laajenee ja syvenee valtakunnallisesti S A Kansallinen seminaari 2014 K T S A K T Kansallinen seminaari 2015 S Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Kansallinen ohjeistus versio 0.1 Kansallinen ohjeistus kehittyy avoimesti prosessin myötä Kansallinen ohjeistus versio 1.0 Kansallinen ohjeistus versio 1.5 Kansallinen ohjeistus versio 2.0 Kansallisten ja kansainvälisten mallien vertailututkimus

35 Dialogisuus ja innovaatioiden U-teoria

36 Dialogi yhdessä ajattelemisen taito (William Isaacs, 1999) Neljä keskeistä periaatetta: Pidättäydy liian nopeista johtopäätöksistä ja pidä omat ennakkoluulosi taustalla ( suspend ) Kunnioita toista ihmisenä, vaikka et olisikaan samaa mieltä Kuuntele aidosti Puhu aidosti Dialogisuutta on tuettava Tärkeää luoda keskustelijoiden keskuuteen sellainen fyysinen ja henkinen tila ( container ), jossa aito luottamuspohjainen dialogi on mahdollinen

37 Ratkaiseva askel dialogissa: onnistuuko ennakkoluulojen pidättäminen (suspending)? Aikomus keskustella aidosti Pidättäminen onnistuu Pidättäminen ei onnistu Dialogia, jossa luodaan yhdessä uusia merkityksellisiä ajatuksia Keskustelua, jossa niin sanotusti paras argumentti voittaa Väittelyä, jossa argumentti pyritään voittamaan hinnalla millä hyvänsä

38 U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus muodostuu (Scharmer 2007) Haaste Ensimmäinen taso: rutiini Näinhän on aina tehty Ratkaisut

39 U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus muodostuu (Scharmer 2007) Haaste Ensimmäinen taso: rutiini Näinhän on aina tehty Toinen taso: avoin mieli Toimitaan faktojen pohjalta Ratkaisut

40 U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus muodostuu (Scharmer 2007) Haaste Ensimmäinen taso: rutiini Näinhän on aina tehty Toinen taso: avoin mieli Toimitaan faktojen pohjalta Ratkaisut Kolmas taso: avoin sydän Kuunnellaan, mitä muut sanovat

41 U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus muodostuu (Scharmer 2007) Haaste Ensimmäinen taso: rutiini Näinhän on aina tehty Toinen taso: avoin mieli Toimitaan faktojen pohjalta Ratkaisut Kolmas taso: avoin sydän Kuunnellaan, mitä muut sanovat Neljäs taso: avoin tahtotila Avaudutaan yhteiselle tahtotilalle

42 U-teoria: Johtaminen tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus muodostuu (Scharmer 2007) Haaste Ensimmäinen taso: rutiini Näinhän on aina tehty Ratkaisut Tutkitaan faktoja Kuunnellaan ihmisiä Luodaan tila dialogille Hiljennytään Toinen taso: avoin mieli Toimitaan faktojen pohjalta Kolmas taso: avoin sydän Kuunnellaan, mitä muut sanovat Neljäs taso: avoin tahtotila Avaudutaan yhteiselle tahtotilalle Päästetään irti Letting go Annetaan tulla Letting come Tehdään prototyyppejä Kirkastetaan visiota Tuetaan ekosysteemin kehitystä Rakennetaan mikrosysteemejä

43 Yhteenvetoa Verkostojen johtaminen ei ole päätöksentekoa verkostojen puolesta, vaan verkoston oman päätöksenteon tukemista ja mahdollistamista Verkoston johtaminen perustuu verkoston luottamuspääoman rakentamiseen (tunteminen, luottamus, sitoutuminen) Avoimet verkostot ovat ja niitä voidaan tukea, mutta niitä ei varsinaisesti voi luoda Välineinä dialogisuus, aito kuuntelu, avoimuus yhteisen tahtotilan muodostumiselle sekä jatkuva oppiminen prototyyppejä rakentaen

44 Kiitos! Kysymyksiä tai kommentteja? Lisää:

Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä. Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä. Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Nuori Suomi 13.3.2012 Verkosto voidaan määritellä ainakin kahdella

Lisätiedot

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Odotuksesi

Lisätiedot

Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen

Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen Työpaikkojen hyvinvointiverkosto 12.12.2013 Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kommentoi alustusta viestiseinällä Verkostoissa

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot