RAJAVARTIOLAITOS. Strategia Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAVARTIOLAITOS. Strategia 2022. Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022"

Transkriptio

1 RAJAVARTIOLAITOS Strategia 2022 Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022

2 Rajavartiolaitoksen strategia on vahvistettu tämän julkaisun mukaisesti Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

4 PERUSTEET Rajavartiolaitokselle säädetyt tehtävät ja kansainväliset velvoitteet yhdessä hallituksen ja sisäasiainministeriön ohjauksen kanssa määrittävät Rajavartiolaitoksen toiminnan päämäärät. Rajavartiolaitoksen vuoden 2009 strategiassa vahvistetut päämäärät on päivitetty tässä strategiatyössä. Päivityksessä on huomioitu hallitusohjelman linjaukset, sisäasiainministeriön strategiatyön tulokset sekä skenaariotyössä syntynyt arvio tulevaisuudesta. Strategialla pyritään sopeuttamaan Rajavartiolaitoksen toiminta supistuviin määrärahoihin sekä terävöittämään toiminnan päämäärät. Päämäärät saavutetaan toimeenpanemalla strategiset linjaukset. Strategisten linjausten valintaan vaikuttaa arvio toimintaympäristön kehityksestä eli skenaariot. Strategiset linjaukset täsmennetään strategiakaudella toimeenpantaviksi hankkeiksi ja toimenpiteiksi. Strategian määrätietoinen toimeenpano ohjaa Rajavartiolaitosta kohti visiotaan. RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT Rajaturvallisuuden ylläpitäminen Suomen ulkorajavalvonta on tehokas ja uskottava. Rajavartiolaitos on johtava rajaturvallisuusviranomainen ja luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta ja torjuu tehokkaasti rajat ylittävän rikollisuuden vaikutuksia Suomeen ja Eurooppaan. Euroopan unionin rajaturvallisuusjärjestelmä on yhdenmukainen. Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen Suomen rajanylityspaikat ovat tehokkaita. Sujuva rajaliikenne edistää ihmisten kanssakäymistä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Merellisen turvallisuuden lisääminen Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius on merellisten monialaonnettomuuksien varalta välitön, rikosten ennaltaehkäisy- ja selvittämiskyky hyvä ja panos merellisen ympäristön suojelemiseksi merkittävä. Veneily ja muu vapaa-ajanvietto rannikolla ja saaristossa on turvallista. Kriisivalmius ja sotilaallinen maanpuolustus Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius osallistua valtakunnan puolustamiseen. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa. Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaanasutulle alueelle Rajavartiolaitoksen toiminta lisää monipuolisesti ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitos toimii perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen lähellä ihmisiä. TUNNUSLAUSE, VISIO, ARVOT Tunnuslause Rajavartiolaitos - Turvana kaikissa oloissa Visio Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden viranomainen, joka lisää ihmisten, ympäristön ja valtion turvallisuutta tehokkaasti. Turvallisuuden takeena on luotettava ja ammattitaitoinen henkilöstö, sotilaallisesti järjestetty organisaatio sekä toimintavarma ja kehittynyt tekniikka. Arvot Luotettavuus, ammattitaito ja yhteistyökyky 4 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

5 STRATEGISET LINJAUKSET Ylläpidetään Suomen rajaturvallisuusjärjestelmän toimintakyky Rajavartiolaitos tuottaa poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta arvokasta tilannetietoa ja kehitysarvioita. Ulkomailla ylläpidetään riittävä Rajavartiolaitoksen yhdysmiesverkosto. Kehitetään yhdessä Venäjän ja muiden keskeisten maiden kanssa toimenpiteitä, jotka edistävät vakaata rajatilannetta. Rajanylitysliikenne tarkastetaan tehokkaasti ja rajanylityspaikkojen väliset alueet valvotaan uskottavasti. Rajavartiolaitoksen rikostorjunta ennalta ehkäisee ja selvittää vakavaa rajat ylittävää rikollisuutta tiiviissä yhteistyössä muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Kyky siirtää voimavaroja painopistealueille rajatilanteen tai yleisen turvallisuustilanteen muuttuessa ylläpidetään, kuten myös valmiudet osallistua terrorismin torjuntaan ja muihin erityisoperaatioihin yhdessä poliisin kanssa. Edistetään viranomaisten yhteistyötä harvaan asuttujen alueiden turvallisuudesta huolehtimiseksi. Varmistetaan riittävät voimavarat kasvavan rajaliikenteen vaikutusten hallitsemiseksi Varmistetaan kasvavan henkilöliikenteen turvallisuus ja sujuvuus itärajan ja pääkaupunkiseudun kansainvälisillä rajanylityspaikoilla. Huolehditaan rajanylityspaikkojen infrastruktuurin ja niihin liittyvien liikenneväylien uudistamisesta. Yhteen sovitetaan uudistusohjelma Venäjän kanssa. Turvataan rajanylityspaikkojen henkilöstövoimavarat, kehitetään rajatarkastusten toimintamallia ja hankitaan tehokkaan ulkorajavalvonnan vaatimat tarkastuslaitteistot. Rajatarkastusten automatisointia lisätään. Tehostetaan Rajavartiolaitoksen ja tullin yhteistoimintaa rajanylityspaikoilla. Samalla varaudutaan näköpiirissä olevaan EU:n ja Venäjän väliseen viisumivapauteen. Vahvistetaan kykyä merellisten onnettomuus- ja uhkatilanteiden hallinnassa Meripelastusvalmiutta parannetaan Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä kehittämällä henkilöstön ammattitaitoa, uudistamalla ilma-alus- ja aluskalustoa sekä ylläpitämällä kattava merialueen tekninen valvontajärjestelmä ja johtamisja toimintavalmius ajanmukaisena. Kansallisten ja kansainvälisten merellisten turvallisuusviranomaisten verkosto pidetään tiiviinä. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta meripelastuksessa edistetään. Parannetaan valmiuksia aluspäästötapausten valvonnassa, selvittämisessä ja tutkinnassa. Rajavartiolaitoksen aluskaluston kykyä avomerellä tapahtuvassa öljyn- ja kemikaalitorjunnassa kehitetään. Yhteistyö Suomen ympäristökeskuksen ja muiden alus-, öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan osallistuvien tahojen kanssa pidetään kiinteänä. Kehitetään valmiuksia tukea avomeriöljyntorjunnan sekä muiden merellisten turvallisuustehtävien johtamista. Kehitetään kykyä rikosten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen merialueilla. Huomioidaan merellisten onnettomuustilanteiden yhteydessä mahdolliseen rikostutkintaan liittyvien alkutoimenpiteiden suorittaminen. Ylläpidetään korkeatasoinen sotilaallinen suorituskyky Säilytetään hyvä valmius ja nopea toimeenpanokyky kaikissa turvallisuustilanteissa. Asevelvolliset koulutetaan korkeatasoisesti. Huolehditaan Rajavartiolaitoksen kyvystä valtakunnan alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Kehitetään rajajoukkojen kykyä erikoisjoukkotoimintaan ja tiedusteluun valtakunnan puolustamiseksi. Vahvistetaan EU:n rajaturvallisuutta Rajavartiolaitos vaikuttaa aktiivisesti yhdenmukaisen ja tehokkaan ulkorajavalvonnan kehittämiseen EU:ssa. Edistetään lainsäädännön, yhteisten toimintamallien ja tekniikan kehittämistä sekä nopeaa käyttöönottoa. Osallistutaan aktiivisesti EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimaan yhteistyöhön henkilöstöllä ja kalustolla. Toimenpiteillä ylläpidetään kykyä osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan. Vahvistetaan EU:n merellistä turvallisuutta Rajavartiolaitos osallistuu aktiivisesti EU:n meripolitiikan toimeenpanoa koskeviin hankkeisiin sekä käyttää asiantuntemus- RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

6 taan merellisten valvontajärjestelmien ja merellisten viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisessä. Lisätään toiminnan tehokkuutta Tehostetaan hallintoa ja tukipalveluja. Lisätään työvoiman joustavaa käyttöä ja tuottavuutta edistäviä toimintamalleja. Kehitetään henkilöstörakennetta, osaamista, tapaa tehdä töitä ja työhyvinvointia. Otetaan käyttöön teknisiä ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi. Parannetaan yhteistyötä tutkimuslaitosten ja palvelutoimittajien kanssa. Kehitetään Rajavartiolaitoksen viestintää Pidetään päättäjät ja kansalaiset tietoisena rajatilanteesta sekä Rajavartiolaitoksen toiminnasta ja tarpeista. Vahvistetaan tehtävien ja toiminnan yhteyttä viestintään. Tiivistetään ulkoista viestintää ja terävöitetään työntekijöiden vastuullista roolia omien tehtäväalueidensa viestinnässä. Ylläpidetään Rajavartiolaitoksen organisaatio muutoskykyisenä ja johtamisjärjestelmä tehokkaana Ylläpidetään sisäinen kehittäminen ennakoivana ja suunnittelujärjestelmä korkeatasoisena. Vahvistetaan toiminnan avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Varmistetaan Rajavartiolaitoksen koulutusjärjestelmän ja tutkimustoiminnan toimivuus sekä niiden kansallinen sekä kansainvälinen verkottuminen. Rajavartiolaitoksen osaaminen rajaturvallisuudessa ja meripelastuksessa ylläpidetään kansainvälisesti korkeatasoisena. Rajavartiolaitoksen henkilöstöä kannustetaan innovatiivisuuteen, monipuoliseen ammattitaitoon sekä muutoskykyyn. Rajavartiolaitoksen tunnettuutta houkuttelevana työnpaikkana lisätään. Rajavartiolaitoksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Rajavartiolaitos toimii arvojensa mukaan luotettavasti, ammattitaitoisesti ja yhteistyökykyisesti. 6 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

7 STRATEGISET TOIMENPITEET Ylläpidetään Suomen rajaturvallisuusjärjestelmän toimintakyky Tehtävä A Kehitetään Rajavartiolaitoksen tilannekuva- ja riskianalyysitoimintaa huomioiden kansallinen kehitys sekä EU:n rajaturvallisuuden kehitystyö ja meripolitiikan toimeenpanoa koskevat hankkeet. B Ylläpidetään Rajavartiolaitoksen kansainvälinen yhdyshenkilöverkosto ja kehitetään sitä tilanteen mukaan joustavasti. C Kehitetään erityisesti Venäjän turvallisuuspalvelun kanssa laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaa. D Jatketaan tilannekuvan ja riskianalyysin, valvontatekniikan sekä hyvän liikkuvuuden hyödyntämiseen perustuvan rajojen valvontamallin kehittämistä. E Voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, Suomenlahdella ja Pohjoisella Itämerellä. F Voimavaroja vähennetään rajojen valvonnasta Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajaosuuksilta sekä läntiseltä merialueelta. G Tuetaan harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelumallin (HARVA) käyttöönottoa. H Vahvistetaan rajaturvallisuutta toimeenpanemalla Rajavartiolaitoksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen tarkastus sekä uudet esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilait. I Ylläpidetään suorituskyky terrorismin torjunnassa ja vaativien ja erityistilanteiden hallinnassa sekä kyky käyttää valtakunnallisia rajavartioreservejä ja Rajavartiolaitoksen asevelvollisia. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano käynnissä käynnissä käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

8 Varmistetaan riittävät voimavarat kasvavan rajaliikenteen hallitsemiseksi Tehtävä A Laaditaan ja ylläpidetään Venäjän kanssa yhteen sovitettu itärajan rajanylityspaikkojen kehittämisohjelma. B Toimeenpannaan itärajan rajanylityspaikkojen infrastruktuurin uudistaminen yhteistoiminnassa tullin ja Liikenneviraston kanssa. C Varaudutaan Suomen ja Venäjän välisen matkustaja-alusliikenteen kasvuun ja vakiintumiseen. D Turvataan rajaturvallisuuden vaatimukset Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliuudistuksessa. E Hankitaan EU säädösten mukaiset rajatarkastuslaitteet ja tietojärjestelmät sekä lisätään rajatarkastusten automatisointia. F Kehitetään rajatarkastusten toimintamallia sekä Rajavartiolaitoksen ja tullin välistä yhteistoimintaa rajanylityspaikoilla. G Lisätään rajatarkastushenkilöstöä kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano käynnissä käynnissä käynnissä käynnissä käynnissä käynnissä Vahvistetaan kykyä merellisten onnettomuus- ja uhkatilanteiden hallinnassa Aikataulu Tehtävä Suunnittelu Toimeenpano A Kehitetään kykyä tukea alusöljyvahingon torjunnan johtamista avomerellä sekä alusöljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakykyä. B Vahvistetaan Rajavartiolaitoksen kykyä meripelastustoimen johtamisessa sekä johtajakoulutuksen kehittäjänä ja antajana. C Kehitetään valmiuksia tukea ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun operatiivista johtamista. D Varmistetaan meripelastusjärjestelmän tehokkuus uusimalla vanhentuneet kaksimoottoriset helikopterit. E Kehitetään monipuolista merellistä suorituskykyä ottamalla käyttöön uusi monitoimivartiolaiva. käynnissä käynnissä alkaen käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

9 F Kehitetään kykyä merellisten onnettomuustilanteiden rikostutkintaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. G Luodaan viranomaisten merellisen venekaluston yhteistyön toimintamalli. Ylläpidetään korkeatasoinen sotilaallinen suorituskyky Tehtävä A Uudistetaan erikseen määritettyjen rajajoukkojen kokoonpano ja käyttöperiaatteet osana joukkojen kokonaisuudistusta. B Kehitetään kykyä erikois- ja vastaerikoisjoukkotoimintaan sekä tiedusteluun Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano Vahvistetaan EU:n rajaturvallisuutta Tehtävä A Johdetaan EU:n rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) kansallinen kehittäminen ja toimeenpano. B Otetaan vastuu EU:n Smart borders paketin kansallisesta toimeenpanosta. C Vahvistetaan osallistumista EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimaan uudistuvaan rajaturvallisuusyhteistyöhön. Edistetään Frontexin yhteistyötä Venäjän kanssa. D Varmistetaan Schengen-järjestelmän ja sen arviointimenettelyn pitäminen tehokkaana ja ajanmukaisena. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

10 Vahvistetaan EU:n merellistä turvallisuutta Tehtävä A Kehitetään EU:n rannikkovartiostoyhteistyötä ja osallistutaan EU:n merialueen viranomaisten yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittämiseen (METO + CISE). B Kehitetään meripelastusviranomaisten kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisvastuullisuutta Itämeren alueella. Venäjä kytketään tiiviimmin yhteistyöhön. C Tiivistetään ympäristöturvallisuuden ylläpitämiseksi viranomaisyhteistyötä Itämeren alueella. Venäjä kytketään tiiviimmin yhteistyöhön. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano Parannetaan tehokkuutta Tehtävä Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano A Otetaan käyttöön uudistettu työhyvinvointimalli B Kehitetään työaikajoustavuutta ja johtamista C Laaditaan, toimeenpannaan ja ylläpidetään RVL:n pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelmat. D Huomioidaan hankinnoissa elinkaarikustannustehokkuus ja ympäristövaikutukset E Hyödynnetään sähköistä asiointia. käynnissä F Syvennetään yhteistyötä valtion yhteisissä hallinto- ja tukipalveluissa. käynnissä G Vahvistetaan hankkeistusta ja hankehallinnan toimintamallia. käynnissä H Uudistetaan henkilöstö- ja taloushallinnon sekä teknisten palvelujen toimintamalli. käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

11 I Edistetään innovaatioiden käyttöönottoa kehittämällä tiivis yhteistyö tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa. J Uudistetaan lentotoiminnan johtaminen ja tukeutuminen sekä ilma-alusten käytön ja ylläpidon toimintamallit Kehitetään Rajavartiolaitoksen viestintää Tehtävä Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano A Lisätään säännöllistä ja tilanteenmukaista tiedottamista erityisesti käynnissä rajaliikenteestä, merellisestä turvallisuudesta ja Rajavartiolaitoksen toimintamahdollisuuksista. B Uudistetaan viestinnän toimintamalli C Hyödynnetään sähköisen viestinnän mahdollisuudet Ylläpidetään Rajavartiolaitoksen organisaatio muutoskykyisenä ja johtamisjärjestelmä tehokkaana Aikataulu Tehtävä Suunnittelu Toimeenpano A Turvataan laadukkaan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Lisätään naisten osuutta sotilashenkilöstössä. B Kehitetään Raja- ja merivartiokoulua uusiutumiskykyisenä, elinikäistä oppimista vahvistavana ja uusia oppimismenetelmiä käyttävänä, kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneena rajaturvallisuus- ja meripelastusalan oppilaitoksena. käynnissä käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

12 RAJAVARTIOLAITOKSEN VOIMAVARASTRATEGIA Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Välttämättömiin ilma-alus- ja alusinvestointeihin sekä rajaliikenteen kasvun vaikutusten hallintaan hankitaan tarvittavat lisävoimavarat. Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin sisäisin voimavarasiirroin. Talousarvion ulkopuoliset rahoituslähteet hyödynnetään täysimääräisesti. Rajavartiolaitoksen voimavarastrategia on esitetty oheisessa kuvassa. TOIMINNAN TEHOSTAMINEN AUTOMATISOINTI (Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Suomenlahden merivartiosto) UUDEN ULKOVARTIOLAIVAN JA HELIKOPTERIKALUSTON KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO RAJAVALVONTA (Lapin rajavartiosto, Kainuun rajavartiosto, Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Merialue) RAJALIIKENTEEN KASVU JA EU-VENÄJÄ VIISUMIVAPAUTEEN VARAUTUMINEN VARTIO- JA ILMA-ALUSINVESTOINNIT HALLITUSOHJELMAN SOPEUTTAMISTOIMET MUUT KEHYSVÄHENNYKSET KUSTANNUSTASON NOUSU TULEVAT SOPEUTTAMISTOIMET VALTION TALOUSARVIO ULKOPUOLISET RAHOITUSLÄHTEET NYKYISET VOIMAVARAT UUDET VOIMAVARAT 12 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

13 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

14 Gränsbevakningsväsendets strategi har fastställts enligt denna publikation Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Jaakko Kaukanen Biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet, konter amiral Matti Möttönen

15 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

16 GRUNDERNA De uppgifter och internationella skyldigheter som fastställts för Gränsbevakningsväsendet tillsammans med regeringens och inrikesministeriets handledning bestämmer målen för Gränsbevakningsväsendets verksamhet. De mål som fastställts i Gränsbevakningsväsendets strategi för 2009 har uppdaterats i föreliggande strategiarbete. I uppdateringen har beaktats riktlinjerna i regeringsprogrammet, resultatet av inrikesministeriets strategiarbete samt den framtidsbedömning som framtagits i scenarioarbetet. Med strategin strävar man till att anpassa Gränsbevakningsväsendets verksamhet till de krympande anslagen samt till att skärpa verksamhetens målsättning. Målen uppnås genom att verkställa de strategiska riktlinjerna. Bedömningen av verksamhetsmiljöns utveckling, d.v.s. scenarierna, inverkar på valet av strategiska riktlinjer. De strategiska riktlinjerna preciseras till projekt och åtgärder som ska verkställas under strategiperioden. Ett målmedvetet verkställande av strategin styr Gränsbevakningsväsendet mot sin vision. GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSMÅL Upprätthållande av gränssäkerheten Övervakningen av Finlands yttre gränser är effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet är den ledande gränssäkerhetsmyndigheten och en pålitlig samarbetspartner, vars verksamhet stärker Finlands interna säkerhet och effektivt avvärjer konsekvenserna av den gränsöverskridande kriminaliteten. Europeiska unionens gränssäkerhetssystem är enhetligt. Säkringen av en smidig gränstrafik Finlands gränsövergångsställen är effektiva. En smidig trafik främjar umgänget mellan människor och näringslivets funktionsmöjligheter. av flertypsolyckor till havs, förmågan till brottsförebyggande och brottsutredning är god och insatsen i skyddandet av den maritima miljön betydande. Båtliv och annan fritidsverksamhet på kustlandet och i skärgården kan utövas tryggt och säkert. Krisberedskap och militärt försvar Gränsbevakningsväsendet har god funktionsförmåga för att trygga samhället i alla störningssituationer och undantagsförhållanden. Gränsbevakningsväsendet har god beredskap för att medverka i rikets försvar. Gränsbevakningsväsendet fungerar till lands, till havs och i luften även under svåra naturförhållanden. Myndigheternas närvaro i gränstrakterna och i de glesbebyggda kustområdena Gränsbevakningsväsendets verksamhet stärker på många sätt människornas dagliga säkerhet i gränstrakterna och i skärgården. Gränsbevakningsväsendet fungerar nära människorna och visar respekt för grundrättigheter och mänskliga rättigheter. MOTTO, VISION, VÄRDEN Motto Gränsbevakningsväsendet Säkerhet under alla förhållanden Vision Finland har Europas tryggaste gräns- och havsområden. Gränsbevakningsväsendet en internationellt respekterad och samarbetsduglig myndighet med ansvar för säkerheten vid gränserna och till havs, som effektivt stärker säkerheten för människorna, miljön och staten. En pålitlig och kompetent personal, en militärt uppställd organisation samt en funktionssäker och avancerad teknik står som garanti för säkerheten. Värden Pålitlighet, yrkeskunnighet och samarbetsförmåga Ökad säkerhet till havs Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och funktionsberedskap är omedelbar i händelse 16 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

17 STRATEGISKA RIKTLINJER Finlands gränssäkerhetssystems funktionsförmåga upprätthålls Gränsbevakningsväsendet producerar värdefull lägesinformation och utvecklingsanalyser för det politiska beslutsfattandet och samhällets säkerhet. Ett tillräckligt nätverk av Gränsbevakningsväsendets sambandsmän upprätthålls i utlandet. Med Ryssland och andra viktiga länder utvecklas sådana åtgärder som främjar en stabil gränssituation. Gränstrafiken kontrolleras effektivt och de områden som ligger mellan gränsövergångsställena övervakas på ett trovärdigt sätt. Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning förebygger och utreder allvarlig gränsöverskridande brottslighet i nära samarbete med andra lagtillsynsmyndigheter. Förmågan att överföra resurser till tyngdpunktsområden när gränssituationen eller det allmänna säkerhetsläget förändras upprätthålls, liksom också beredskapen att delta i terrorismbekämpning och andra specialoperationer i samarbete med polisen. Myndighetssamarbetet för att sköta säkerheten i glest bebodda områden främjas. Tillräckliga resurser för att bemästra konsekvenserna av den växande gränstrafiken säkras Den växande persontrafikens säkerhet och smidighet vid östgränsens och huvudstadsregionens internationella gränsövergångsställen säkras. Förnyandet av gränsövergångsställenas infrastruktur med tillhörande trafikleder tas om hand. Moderniseringsprogrammet samordnas med Ryssland. Personresurserna vid gränsövergångsställena säkras, verksamhetsmodellen för gränskontroll utvecklas och den kontrollutrustning som en effektiv bevakning av de yttre gränserna kräver anskaffas. Automationsgraden vid gränskontrollerna höjs. Gränsbevakningsväsendets och tullens samarbete vid gränsövergångsställena effektiveras. Samtidigt förbereds den förestående visumfriheten mellan EU och Ryssland. Förmågan att hantera olycks- och risksituationer till havs stärks Sjöräddningsberedskapen höjs på Finska viken och norra Östersjön, genom att utveckla personalens yrkeskunskap, förnya luftfarkoster och fartyg, samt genom att upprätthålla ett heltäckande tekniskt övervakningssystem i havsområdet och den kontinuerliga lednings- och aktionsberedskapen i tidsenligt skick. Det täta nätverket mellan nationella och internationella sjösäkerhetsmyndigheter bibehålls. Östersjöländernas gemensamma ansvar inom sjöräddningen främjas. Beredskapen att övervaka, hantera och utreda utsläpp från fartyg förbättras. Gränsbevakningsväsendets förmåga att bekämpa olje- och kemikalieutsläpp på öppet hav utvecklas. Det nära samarbetet med Finlands miljöcentral och andra instanser som deltar i bekämpningen av fartygs-, olje- och kemikalieolyckor bibehålls. Beredskapen att stöda ledningen av oljebekämpning på öppet hav samt andra säkerhetsuppdrag till havs vidareutvecklas. Förmågan att förebygga brott i havsområdet och att utreda dessa utvecklas. I samband med olyckor till havs beaktas skötseln av de inledande åtgärderna i anslutning till en eventuell brottsutredning. Den höga kapaciteten för militära insatser upprätthålls Den goda beredskapen och förmågan till snabb verkställning bibehålls i alla säkerhetslägen. De värnpliktiga ges en högklassig utbildning. Gränsbevakningsväsendets förmåga att övervaka rikets territoriella integritet säkras. Gränstruppernas förmåga inom specialförbands- och underrättelseverksamhet för landets försvar utvecklas. EU:s gränssäkerhet förstärks Gränsbevakningsväsendet verkar aktivt för utvecklingen av en enhetlig och effektiv övervakning av EU:s yttre gränser samt främjar utvecklingen av lagstiftning, gemensamma handlingsmodeller och teknik samt ett snabbt ibruktagande av dessa. Gränsbevakningsväsendet deltar aktivt med personal och utrustning i samarbetet som koordineras av EU:s gräns säkerhetsbyrå (Frontex). Med dessa åtgärder upprätthålls förmågan att delta i internationell krishantering. GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI

18 EU:s säkerhet till havs förstärks Gränsbevakningsväsendet deltar aktivt i projekt som verkställer EU:s havspolitik och använder sin expertis till att utveckla övervakningssystem till havs och samarbete mellan maritima myndigheter. Verksamheten effektiveras Förvaltning och stödfunktioner effektiviseras. En mer flexibel användning av arbetskraften och användningen av funktionsmodeller som ökar produktiviteten ökas. Personalstruktur, kunnande, arbetssätt och välmående i arbetet vidareutvecklas. Tekniska lösningar tas i bruk för att höja produktiviteten. Samarbetet med forskningsanstalter och tjänsteleverantörer förbättras. Gränsbevakningsväsendets kommunikation utvecklas Beslutsfattarna och medborgarna hålls underrättade om läget vid gränserna samt om Gränsbevakningsväsendets verksamhet och behov. Uppgifternas och verksamhetens koppling till kommunikationen stärks. Den yttre kommunikationen görs tätare och personalens ansvarsfulla roll i kommunikationen inom det egna arbetsfältet skärps. Gränsbevakningsväsendet upprätthåller en organisation kapabel till förändring och ett effektivt ledningssystem Det framsynta interna utvecklingsarbetet och planeringssystemet på hög nivå upprätthålls. Verksamhetens öppenhet och interaktivitet förstärks. Gränsbevakningsväsendets utbildningssystem och forskning fungerar och ingår i nationella och internationella nätverk. Gränsbevakningsväsendets kunnande inom gränssäkerhet och sjöräddning upprätthålls på en internationellt hög nivå. Gränsbevakningsväsendets personal uppmuntras till att vara innovativa, mångsidigt yrkeskunniga och förmögna att förnya sig. Gränsbevakningsväsendets renommé som en attraktiv arbetsplats stärks. Gränsbevakningsväsendet bedriver en god personalpolitik. I enlighet med sina värden fungerar Gränsbevakningsväsendet pålitligt, yrkeskunnigt och med samarbetsförmåga. 18 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

19 STRATEGISKA ÅTGÄRDER Finlands gränssäkerhetssystems funktionsförmåga upprätthålls Uppgift A Gränsbevakningsväsendets läges- och riskanalysverksamhet utvecklas med beaktande av den nationella utvecklingen samt av EU:s utvecklingsarbete inom gränssäkerhet och projekten som gäller verkställandet av havspolitiken. B Gränsbevakningsväsendets internationella nätverk av sambandsmän upprätthålls och utvecklas flexibelt enligt rådande situation. C Bekämpningen av illegal invandring och människohandel vidareutvecklas, speciellt i samarbete med med den ryska säkerhetstjänsten. D Gränsövervakningsmodellen baserad på utnyttjande av lägesbild, övervakningsteknik och hög mobilitet vidareutvecklas. E Resurserna vid den sydöstra gränsen, på Finska viken och norra Östersjön säkerställs. F Resurserna minskas inom bevakningen av gränsavsnitten i Norra Karelen, Kajanaland och Lappland samt i det västliga havsområdet. G Implementeringen av säkerhetsprojektet för glesbygdsområden (HARVA) stöds. H Gränssäkerheten stärks genom att verkställa granskningen av helhetsreformen av lagstiftningen gällande Gränsbevakningsväsendet, samt de nya förundersöknings-, tvångsåtgärds- och polislagarna. I Prestationsförmågan vid terrorismbekämpning och hantering av krävande och undantagssituationer samt förmågan att använda riksomfattande gränsbevakningsreserver och Gränsbevakningsväsendets värnpliktiga upprätthålls. Tidtabell Planering Genomförande Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Pågår Fortgående Pågår Pågår Fortgående GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI

20 Tillräckliga resurser för att bemästra den växande gränstrafiken säkras Uppgift A Ett utvecklingsprogram för gränsövergångsställena vid östgränsen, som samordnats med Ryssland, uppgörs och upprätthålls. B Förnyelsen av infrastrukturen vid gränsövergångsställena vid östgränsen verkställs i samarbete med tullen och Trafikverket. C Förberedelser vidtas inför växande trafik med passagerarfartyg mellan Finland och Ryssland. D Beaktandet av gränssäkerhetens krav vid terminalmoderniseringen på Helsingfors-Vanda flygplats säkras. E Gränskontrollutrustning och informationssystem som är förenliga med EU:s lagstiftning anskaffas, och automationsgraden vid gränskontrollerna höjs. F Verksamhetsmodellen för gränskontroll och samarbetet mellan Gränsbevakningsväsendet och tullen vid gränsövergångsställena vidareutvecklas. G Gränskontrollpersonalen vid sydostgränsen och i huvudstadsregionen utökas. Tidtabell Planering Genomförande Pågår Pågår Fortgående Pågår Fortgående Pågår Fortgående Pågår Fortgående Pågår Fortgående Förmågan att hantera olycks- och risksituationer till havs höjs Uppgift A Förmågan att stöda ledningen av bekämpningen av fartygsoljeskador på öppet hav, samt förmågan att bekämpa fartygsolje- och kemikalieolyckor vidareutvecklas. B Gränsbevakningsväsendets förmåga att leda sjöräddningsoperationer, samt dess roll som utvecklare och förmedlare av ledarutbildning stärks. C Beredskap att stöda den operativa ledningen av flygräddningstjänsten utvecklas. Tidtabell Planering Genomförande Pågår Fortgående Pågår Fortgående Från GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

21 D Sjöräddningssystemets effektivitet säkras genom att förnya de föråldrade tvåmotoriga helikoptrarna. E En mångsidig prestationsförmåga till havs utvecklas genom att ta i bruk ett nytt kombinationsbevakningsfartyg. F Förmågan till brottsutredning vid olyckssituationer till havs i samarbete med andra myndigheter utvecklas. G En modell för samarbete gällande myndigheternas båtmateriel till havs skapas. En högklassig militär prestationsförmåga upprätthålls Uppgift A Bestämda gränstruppers sammansättning och användningsprinciper förnyas som en del styrkornas helhetsreform. B Förmågan till insatser med och mot specialförband samt inom spaning utvecklas Pågår Tidtabell Planering Genomförande EU:s gränssäkerhet stärks Uppgift A Gränsbevaknigsväsendet leder och utvecklar den nationella implementeringen av Europeiska unionens gränsövervakningssystem (Eurosur). B Gränsbevakningsväsendet ansvarar för det nationella verkställandet av EU:s Smart Borders -paket. C Deltagandet i det förnyade gränssäkerhetssamarbetet som samordnas av EU:s gränssäkerhetsbyrå (Frontex) stärks. Samarbetet mellan Frontex och Ryssland främjas. D Schengensystemets och dess evalueringsförfarandes effektivitet och tidsenlighet säkras Tidtabell Planering Genomförande Fortgående Fortgående GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 Säästöpäätös 28,0 milj. ~19 milj. palkoista ~ 9 milj. muista tnta.menoista

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö Visio Visio (ote): Suomessa on Euroopan turvallisimmat merialueet Rajavartiolaitos

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa Rajaturvallisuusseminaari 6.4.2016 Eversti Vesa Blomqvist Rajavartiolaitos vesa.blomqvist@raja.fi

Lisätiedot

ITÄMERI TURVALLISUUSALUEENA 14.05.2009 -LPAMIR V-J PENNALA

ITÄMERI TURVALLISUUSALUEENA 14.05.2009 -LPAMIR V-J PENNALA ITÄMERI TURVALLISUUSALUEENA 14.05.2009 -LPAMIR V-J PENNALA 0 Esityksen rakenne Turvallisuusympäristö Meriliikenne ja energiavirrat Uhkakuva Kansainväliset merivalvontahankkeet 1 2 Lähialue Meriliikenne

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Årsberättelse 2009 Annual Report 2009

Vuosikertomus 2009 Årsberättelse 2009 Annual Report 2009 Vuosikertomus 2009 Årsberättelse 2009 Annual Report 2009 Sisältö Innehåll Contents Rajavartiolaitos lyhyesti Gränsbevakningsväsendet i korthet The Border Guard in Brief Päällikön katsaus Chefens översikt

Lisätiedot

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Meripelastus Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä

Lisätiedot

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Kapteeni Mika Suomalainen 25.8.2010 1 Core Concept, Comprehensive Border Security Management 2 Strategic risk analysis 3 National border security strategy

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakunnallinen TKIkehittäminen TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 19.12.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC yhteistyö 2014-2020 ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet: A. Taloudellisen

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen Sisällys Merivartiosto osana Rajavartiolaitosta Suomenlahden merivartiosto

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 16.9.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU METKU MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut Osaprojektin toteuttaja: TKK/ Sovelletun mekaniikan laitos/ Meritekniikka KIRJALLISUUSTUTKIMUS: A REVIEW

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Årsberättelse 2008 Annual Report 2008

Vuosikertomus 2008 Årsberättelse 2008 Annual Report 2008 Vuosikertomus 2008 Årsberättelse 2008 Annual Report 2008 Sisältö Innehåll Contents Rajavartiolaitos lyhyesti Gränsbevakningsväsendet i korthet The Border Guard in Brief Päällikön katsaus Chefens översikt

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3)

LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3) LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3) RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 941/2008 vp Poliisiorganisaation ohjaus ja valvonta Eduskunnan puhemiehelle Suomen poliisi on vakavan rikollisuuden tutkinnan osalta tilanteessa, joka heikentää sen toimintakykyä, uskottavuutta

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Käsky id0971702 1 (2) 20 RVLDno/2013/42 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 20.12.2013

Käsky id0971702 1 (2) 20 RVLDno/2013/42 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 20.12.2013 Käsky id0971702 1 (2) 20 RVLDno/2013/42 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 20.12.2013 [Viitetiedot] RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi. Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland

Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi. Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland Tornionjoen vesiparlamentti 31.3.2009 Pekka Räinä Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet Lisätoimenpiteet

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA MERIPELASTUSOPAS 2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu PL 5 02151 Espoo Verkkoversio ja päivityssivut: www.raja.fi/meripelastusopas2006 ISBN 952-491-116-7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Rajavartiolaitos Gränsbevakningsväsendet The Finnish Border Guard. Vuosikertomus 2012

Rajavartiolaitos Gränsbevakningsväsendet The Finnish Border Guard. Vuosikertomus 2012 Rajavartiolaitos Gränsbevakningsväsendet The Finnish Border Guard Vuosikertomus 2012 Årsberättelse 2012 Annual Report 2012 Sisällys Innehåll Contents III 226A 8 Rajatarkastukset Gränskontroll Border Checks

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI Pertti Woitsch 6.10.2015 1 Pertti Woitsch Security and Defense Industry Executive Senior Advisor, Geowise Oy Chairman, Surma Ltd. Director (non-exec), Temet Oy

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Rajavartiolaitos 2006

Rajavartiolaitos 2006 Rajavartiolaitos 2006 Gränsbevakningsväsendet 2006 The Border Guard 2006 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REPORT Sisällysluettelo Innehåll Contents Rajavartiolaitos lyhyesti Gränsbevakningsväsendet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 178/2005 vp Lieksan Inarin rajanylityspaikan avaaminen henkilöliikenteelle Eduskunnan puhemiehelle Itäisen Suomen suuret tulevaisuuden kysymykset -projektin loppuraportissa arvioidaan

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Turvalliset yhteiskunnat H2020 2014-2015. Timo Taskinen Pauli Stigell Tekes 27.11.2013

Turvalliset yhteiskunnat H2020 2014-2015. Timo Taskinen Pauli Stigell Tekes 27.11.2013 Turvalliset yhteiskunnat H2020 2014-2015 Timo Taskinen Pauli Stigell Tekes 27.11.2013 Turvallisuuden tutkimusta I Huipputason tiede 1. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC): tutkimus tieteen eturintamassa 2.

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

The Draft. Act of Financing of the Counties. Noora Heinonen 6 July 2016 UNOFFICIAL TRANSLATION

The Draft. Act of Financing of the Counties. Noora Heinonen 6 July 2016 UNOFFICIAL TRANSLATION The Draft Act of Financing of the Counties Noora Heinonen 6 July 2016 19.7.2016 1 The basic components of the Draft Act of the Financing of the Counties 1) Act concerns only the financial flow between

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 928/2005 vp Kouluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Eduskunnan puhemiehelle Hyvällä ja kattavalla kouluterveydenhuollolla on todistetusti suuri merkitys lasten ja nuorten terveen

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Population and demography in Finland

Population and demography in Finland Population and demography in Finland Population density in the EU is approximately 114 inhabitants/km 2. Finland s population density is 17,6 inhabitants/km 2. Population density in Uusimaa region is 166,8

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

EU:N ITÄMERI-STRATEGIA UUSI VAIHE ALUEELLISESSA YHTEISTYÖSSÄ

EU:N ITÄMERI-STRATEGIA UUSI VAIHE ALUEELLISESSA YHTEISTYÖSSÄ Itämeri-foorumi, Turku 20.5.2011 EU:N ITÄMERI-STRATEGIA UUSI VAIHE ALUEELLISESSA YHTEISTYÖSSÄ Itämeri-suurlähettiläs Timo Rajakangas, Ulkoasiainministeriö ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Alueen määrittely 2. Yhteistyön

Lisätiedot

Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population

Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population Seven regions Västerbotten, Sweden Häme, Finland Lorraine, France North Hungary, Hungary Asturias,

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot