RAJAVARTIOLAITOS. Strategia Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAVARTIOLAITOS. Strategia 2022. Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022"

Transkriptio

1 RAJAVARTIOLAITOS Strategia 2022 Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022

2 Rajavartiolaitoksen strategia on vahvistettu tämän julkaisun mukaisesti Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

4 PERUSTEET Rajavartiolaitokselle säädetyt tehtävät ja kansainväliset velvoitteet yhdessä hallituksen ja sisäasiainministeriön ohjauksen kanssa määrittävät Rajavartiolaitoksen toiminnan päämäärät. Rajavartiolaitoksen vuoden 2009 strategiassa vahvistetut päämäärät on päivitetty tässä strategiatyössä. Päivityksessä on huomioitu hallitusohjelman linjaukset, sisäasiainministeriön strategiatyön tulokset sekä skenaariotyössä syntynyt arvio tulevaisuudesta. Strategialla pyritään sopeuttamaan Rajavartiolaitoksen toiminta supistuviin määrärahoihin sekä terävöittämään toiminnan päämäärät. Päämäärät saavutetaan toimeenpanemalla strategiset linjaukset. Strategisten linjausten valintaan vaikuttaa arvio toimintaympäristön kehityksestä eli skenaariot. Strategiset linjaukset täsmennetään strategiakaudella toimeenpantaviksi hankkeiksi ja toimenpiteiksi. Strategian määrätietoinen toimeenpano ohjaa Rajavartiolaitosta kohti visiotaan. RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT Rajaturvallisuuden ylläpitäminen Suomen ulkorajavalvonta on tehokas ja uskottava. Rajavartiolaitos on johtava rajaturvallisuusviranomainen ja luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta ja torjuu tehokkaasti rajat ylittävän rikollisuuden vaikutuksia Suomeen ja Eurooppaan. Euroopan unionin rajaturvallisuusjärjestelmä on yhdenmukainen. Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen Suomen rajanylityspaikat ovat tehokkaita. Sujuva rajaliikenne edistää ihmisten kanssakäymistä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Merellisen turvallisuuden lisääminen Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius on merellisten monialaonnettomuuksien varalta välitön, rikosten ennaltaehkäisy- ja selvittämiskyky hyvä ja panos merellisen ympäristön suojelemiseksi merkittävä. Veneily ja muu vapaa-ajanvietto rannikolla ja saaristossa on turvallista. Kriisivalmius ja sotilaallinen maanpuolustus Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius osallistua valtakunnan puolustamiseen. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa. Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaanasutulle alueelle Rajavartiolaitoksen toiminta lisää monipuolisesti ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitos toimii perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen lähellä ihmisiä. TUNNUSLAUSE, VISIO, ARVOT Tunnuslause Rajavartiolaitos - Turvana kaikissa oloissa Visio Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden viranomainen, joka lisää ihmisten, ympäristön ja valtion turvallisuutta tehokkaasti. Turvallisuuden takeena on luotettava ja ammattitaitoinen henkilöstö, sotilaallisesti järjestetty organisaatio sekä toimintavarma ja kehittynyt tekniikka. Arvot Luotettavuus, ammattitaito ja yhteistyökyky 4 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

5 STRATEGISET LINJAUKSET Ylläpidetään Suomen rajaturvallisuusjärjestelmän toimintakyky Rajavartiolaitos tuottaa poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta arvokasta tilannetietoa ja kehitysarvioita. Ulkomailla ylläpidetään riittävä Rajavartiolaitoksen yhdysmiesverkosto. Kehitetään yhdessä Venäjän ja muiden keskeisten maiden kanssa toimenpiteitä, jotka edistävät vakaata rajatilannetta. Rajanylitysliikenne tarkastetaan tehokkaasti ja rajanylityspaikkojen väliset alueet valvotaan uskottavasti. Rajavartiolaitoksen rikostorjunta ennalta ehkäisee ja selvittää vakavaa rajat ylittävää rikollisuutta tiiviissä yhteistyössä muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Kyky siirtää voimavaroja painopistealueille rajatilanteen tai yleisen turvallisuustilanteen muuttuessa ylläpidetään, kuten myös valmiudet osallistua terrorismin torjuntaan ja muihin erityisoperaatioihin yhdessä poliisin kanssa. Edistetään viranomaisten yhteistyötä harvaan asuttujen alueiden turvallisuudesta huolehtimiseksi. Varmistetaan riittävät voimavarat kasvavan rajaliikenteen vaikutusten hallitsemiseksi Varmistetaan kasvavan henkilöliikenteen turvallisuus ja sujuvuus itärajan ja pääkaupunkiseudun kansainvälisillä rajanylityspaikoilla. Huolehditaan rajanylityspaikkojen infrastruktuurin ja niihin liittyvien liikenneväylien uudistamisesta. Yhteen sovitetaan uudistusohjelma Venäjän kanssa. Turvataan rajanylityspaikkojen henkilöstövoimavarat, kehitetään rajatarkastusten toimintamallia ja hankitaan tehokkaan ulkorajavalvonnan vaatimat tarkastuslaitteistot. Rajatarkastusten automatisointia lisätään. Tehostetaan Rajavartiolaitoksen ja tullin yhteistoimintaa rajanylityspaikoilla. Samalla varaudutaan näköpiirissä olevaan EU:n ja Venäjän väliseen viisumivapauteen. Vahvistetaan kykyä merellisten onnettomuus- ja uhkatilanteiden hallinnassa Meripelastusvalmiutta parannetaan Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä kehittämällä henkilöstön ammattitaitoa, uudistamalla ilma-alus- ja aluskalustoa sekä ylläpitämällä kattava merialueen tekninen valvontajärjestelmä ja johtamisja toimintavalmius ajanmukaisena. Kansallisten ja kansainvälisten merellisten turvallisuusviranomaisten verkosto pidetään tiiviinä. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta meripelastuksessa edistetään. Parannetaan valmiuksia aluspäästötapausten valvonnassa, selvittämisessä ja tutkinnassa. Rajavartiolaitoksen aluskaluston kykyä avomerellä tapahtuvassa öljyn- ja kemikaalitorjunnassa kehitetään. Yhteistyö Suomen ympäristökeskuksen ja muiden alus-, öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan osallistuvien tahojen kanssa pidetään kiinteänä. Kehitetään valmiuksia tukea avomeriöljyntorjunnan sekä muiden merellisten turvallisuustehtävien johtamista. Kehitetään kykyä rikosten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen merialueilla. Huomioidaan merellisten onnettomuustilanteiden yhteydessä mahdolliseen rikostutkintaan liittyvien alkutoimenpiteiden suorittaminen. Ylläpidetään korkeatasoinen sotilaallinen suorituskyky Säilytetään hyvä valmius ja nopea toimeenpanokyky kaikissa turvallisuustilanteissa. Asevelvolliset koulutetaan korkeatasoisesti. Huolehditaan Rajavartiolaitoksen kyvystä valtakunnan alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Kehitetään rajajoukkojen kykyä erikoisjoukkotoimintaan ja tiedusteluun valtakunnan puolustamiseksi. Vahvistetaan EU:n rajaturvallisuutta Rajavartiolaitos vaikuttaa aktiivisesti yhdenmukaisen ja tehokkaan ulkorajavalvonnan kehittämiseen EU:ssa. Edistetään lainsäädännön, yhteisten toimintamallien ja tekniikan kehittämistä sekä nopeaa käyttöönottoa. Osallistutaan aktiivisesti EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimaan yhteistyöhön henkilöstöllä ja kalustolla. Toimenpiteillä ylläpidetään kykyä osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan. Vahvistetaan EU:n merellistä turvallisuutta Rajavartiolaitos osallistuu aktiivisesti EU:n meripolitiikan toimeenpanoa koskeviin hankkeisiin sekä käyttää asiantuntemus- RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

6 taan merellisten valvontajärjestelmien ja merellisten viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisessä. Lisätään toiminnan tehokkuutta Tehostetaan hallintoa ja tukipalveluja. Lisätään työvoiman joustavaa käyttöä ja tuottavuutta edistäviä toimintamalleja. Kehitetään henkilöstörakennetta, osaamista, tapaa tehdä töitä ja työhyvinvointia. Otetaan käyttöön teknisiä ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi. Parannetaan yhteistyötä tutkimuslaitosten ja palvelutoimittajien kanssa. Kehitetään Rajavartiolaitoksen viestintää Pidetään päättäjät ja kansalaiset tietoisena rajatilanteesta sekä Rajavartiolaitoksen toiminnasta ja tarpeista. Vahvistetaan tehtävien ja toiminnan yhteyttä viestintään. Tiivistetään ulkoista viestintää ja terävöitetään työntekijöiden vastuullista roolia omien tehtäväalueidensa viestinnässä. Ylläpidetään Rajavartiolaitoksen organisaatio muutoskykyisenä ja johtamisjärjestelmä tehokkaana Ylläpidetään sisäinen kehittäminen ennakoivana ja suunnittelujärjestelmä korkeatasoisena. Vahvistetaan toiminnan avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Varmistetaan Rajavartiolaitoksen koulutusjärjestelmän ja tutkimustoiminnan toimivuus sekä niiden kansallinen sekä kansainvälinen verkottuminen. Rajavartiolaitoksen osaaminen rajaturvallisuudessa ja meripelastuksessa ylläpidetään kansainvälisesti korkeatasoisena. Rajavartiolaitoksen henkilöstöä kannustetaan innovatiivisuuteen, monipuoliseen ammattitaitoon sekä muutoskykyyn. Rajavartiolaitoksen tunnettuutta houkuttelevana työnpaikkana lisätään. Rajavartiolaitoksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Rajavartiolaitos toimii arvojensa mukaan luotettavasti, ammattitaitoisesti ja yhteistyökykyisesti. 6 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

7 STRATEGISET TOIMENPITEET Ylläpidetään Suomen rajaturvallisuusjärjestelmän toimintakyky Tehtävä A Kehitetään Rajavartiolaitoksen tilannekuva- ja riskianalyysitoimintaa huomioiden kansallinen kehitys sekä EU:n rajaturvallisuuden kehitystyö ja meripolitiikan toimeenpanoa koskevat hankkeet. B Ylläpidetään Rajavartiolaitoksen kansainvälinen yhdyshenkilöverkosto ja kehitetään sitä tilanteen mukaan joustavasti. C Kehitetään erityisesti Venäjän turvallisuuspalvelun kanssa laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaa. D Jatketaan tilannekuvan ja riskianalyysin, valvontatekniikan sekä hyvän liikkuvuuden hyödyntämiseen perustuvan rajojen valvontamallin kehittämistä. E Voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, Suomenlahdella ja Pohjoisella Itämerellä. F Voimavaroja vähennetään rajojen valvonnasta Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajaosuuksilta sekä läntiseltä merialueelta. G Tuetaan harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelumallin (HARVA) käyttöönottoa. H Vahvistetaan rajaturvallisuutta toimeenpanemalla Rajavartiolaitoksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen tarkastus sekä uudet esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilait. I Ylläpidetään suorituskyky terrorismin torjunnassa ja vaativien ja erityistilanteiden hallinnassa sekä kyky käyttää valtakunnallisia rajavartioreservejä ja Rajavartiolaitoksen asevelvollisia. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano käynnissä käynnissä käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

8 Varmistetaan riittävät voimavarat kasvavan rajaliikenteen hallitsemiseksi Tehtävä A Laaditaan ja ylläpidetään Venäjän kanssa yhteen sovitettu itärajan rajanylityspaikkojen kehittämisohjelma. B Toimeenpannaan itärajan rajanylityspaikkojen infrastruktuurin uudistaminen yhteistoiminnassa tullin ja Liikenneviraston kanssa. C Varaudutaan Suomen ja Venäjän välisen matkustaja-alusliikenteen kasvuun ja vakiintumiseen. D Turvataan rajaturvallisuuden vaatimukset Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliuudistuksessa. E Hankitaan EU säädösten mukaiset rajatarkastuslaitteet ja tietojärjestelmät sekä lisätään rajatarkastusten automatisointia. F Kehitetään rajatarkastusten toimintamallia sekä Rajavartiolaitoksen ja tullin välistä yhteistoimintaa rajanylityspaikoilla. G Lisätään rajatarkastushenkilöstöä kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano käynnissä käynnissä käynnissä käynnissä käynnissä käynnissä Vahvistetaan kykyä merellisten onnettomuus- ja uhkatilanteiden hallinnassa Aikataulu Tehtävä Suunnittelu Toimeenpano A Kehitetään kykyä tukea alusöljyvahingon torjunnan johtamista avomerellä sekä alusöljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakykyä. B Vahvistetaan Rajavartiolaitoksen kykyä meripelastustoimen johtamisessa sekä johtajakoulutuksen kehittäjänä ja antajana. C Kehitetään valmiuksia tukea ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun operatiivista johtamista. D Varmistetaan meripelastusjärjestelmän tehokkuus uusimalla vanhentuneet kaksimoottoriset helikopterit. E Kehitetään monipuolista merellistä suorituskykyä ottamalla käyttöön uusi monitoimivartiolaiva. käynnissä käynnissä alkaen käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

9 F Kehitetään kykyä merellisten onnettomuustilanteiden rikostutkintaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. G Luodaan viranomaisten merellisen venekaluston yhteistyön toimintamalli. Ylläpidetään korkeatasoinen sotilaallinen suorituskyky Tehtävä A Uudistetaan erikseen määritettyjen rajajoukkojen kokoonpano ja käyttöperiaatteet osana joukkojen kokonaisuudistusta. B Kehitetään kykyä erikois- ja vastaerikoisjoukkotoimintaan sekä tiedusteluun Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano Vahvistetaan EU:n rajaturvallisuutta Tehtävä A Johdetaan EU:n rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) kansallinen kehittäminen ja toimeenpano. B Otetaan vastuu EU:n Smart borders paketin kansallisesta toimeenpanosta. C Vahvistetaan osallistumista EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimaan uudistuvaan rajaturvallisuusyhteistyöhön. Edistetään Frontexin yhteistyötä Venäjän kanssa. D Varmistetaan Schengen-järjestelmän ja sen arviointimenettelyn pitäminen tehokkaana ja ajanmukaisena. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

10 Vahvistetaan EU:n merellistä turvallisuutta Tehtävä A Kehitetään EU:n rannikkovartiostoyhteistyötä ja osallistutaan EU:n merialueen viranomaisten yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittämiseen (METO + CISE). B Kehitetään meripelastusviranomaisten kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisvastuullisuutta Itämeren alueella. Venäjä kytketään tiiviimmin yhteistyöhön. C Tiivistetään ympäristöturvallisuuden ylläpitämiseksi viranomaisyhteistyötä Itämeren alueella. Venäjä kytketään tiiviimmin yhteistyöhön. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano Parannetaan tehokkuutta Tehtävä Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano A Otetaan käyttöön uudistettu työhyvinvointimalli B Kehitetään työaikajoustavuutta ja johtamista C Laaditaan, toimeenpannaan ja ylläpidetään RVL:n pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelmat. D Huomioidaan hankinnoissa elinkaarikustannustehokkuus ja ympäristövaikutukset E Hyödynnetään sähköistä asiointia. käynnissä F Syvennetään yhteistyötä valtion yhteisissä hallinto- ja tukipalveluissa. käynnissä G Vahvistetaan hankkeistusta ja hankehallinnan toimintamallia. käynnissä H Uudistetaan henkilöstö- ja taloushallinnon sekä teknisten palvelujen toimintamalli. käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

11 I Edistetään innovaatioiden käyttöönottoa kehittämällä tiivis yhteistyö tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa. J Uudistetaan lentotoiminnan johtaminen ja tukeutuminen sekä ilma-alusten käytön ja ylläpidon toimintamallit Kehitetään Rajavartiolaitoksen viestintää Tehtävä Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano A Lisätään säännöllistä ja tilanteenmukaista tiedottamista erityisesti käynnissä rajaliikenteestä, merellisestä turvallisuudesta ja Rajavartiolaitoksen toimintamahdollisuuksista. B Uudistetaan viestinnän toimintamalli C Hyödynnetään sähköisen viestinnän mahdollisuudet Ylläpidetään Rajavartiolaitoksen organisaatio muutoskykyisenä ja johtamisjärjestelmä tehokkaana Aikataulu Tehtävä Suunnittelu Toimeenpano A Turvataan laadukkaan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Lisätään naisten osuutta sotilashenkilöstössä. B Kehitetään Raja- ja merivartiokoulua uusiutumiskykyisenä, elinikäistä oppimista vahvistavana ja uusia oppimismenetelmiä käyttävänä, kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneena rajaturvallisuus- ja meripelastusalan oppilaitoksena. käynnissä käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

12 RAJAVARTIOLAITOKSEN VOIMAVARASTRATEGIA Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Välttämättömiin ilma-alus- ja alusinvestointeihin sekä rajaliikenteen kasvun vaikutusten hallintaan hankitaan tarvittavat lisävoimavarat. Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin sisäisin voimavarasiirroin. Talousarvion ulkopuoliset rahoituslähteet hyödynnetään täysimääräisesti. Rajavartiolaitoksen voimavarastrategia on esitetty oheisessa kuvassa. TOIMINNAN TEHOSTAMINEN AUTOMATISOINTI (Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Suomenlahden merivartiosto) UUDEN ULKOVARTIOLAIVAN JA HELIKOPTERIKALUSTON KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO RAJAVALVONTA (Lapin rajavartiosto, Kainuun rajavartiosto, Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Merialue) RAJALIIKENTEEN KASVU JA EU-VENÄJÄ VIISUMIVAPAUTEEN VARAUTUMINEN VARTIO- JA ILMA-ALUSINVESTOINNIT HALLITUSOHJELMAN SOPEUTTAMISTOIMET MUUT KEHYSVÄHENNYKSET KUSTANNUSTASON NOUSU TULEVAT SOPEUTTAMISTOIMET VALTION TALOUSARVIO ULKOPUOLISET RAHOITUSLÄHTEET NYKYISET VOIMAVARAT UUDET VOIMAVARAT 12 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

13 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

14 Gränsbevakningsväsendets strategi har fastställts enligt denna publikation Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Jaakko Kaukanen Biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet, konter amiral Matti Möttönen

15 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

16 GRUNDERNA De uppgifter och internationella skyldigheter som fastställts för Gränsbevakningsväsendet tillsammans med regeringens och inrikesministeriets handledning bestämmer målen för Gränsbevakningsväsendets verksamhet. De mål som fastställts i Gränsbevakningsväsendets strategi för 2009 har uppdaterats i föreliggande strategiarbete. I uppdateringen har beaktats riktlinjerna i regeringsprogrammet, resultatet av inrikesministeriets strategiarbete samt den framtidsbedömning som framtagits i scenarioarbetet. Med strategin strävar man till att anpassa Gränsbevakningsväsendets verksamhet till de krympande anslagen samt till att skärpa verksamhetens målsättning. Målen uppnås genom att verkställa de strategiska riktlinjerna. Bedömningen av verksamhetsmiljöns utveckling, d.v.s. scenarierna, inverkar på valet av strategiska riktlinjer. De strategiska riktlinjerna preciseras till projekt och åtgärder som ska verkställas under strategiperioden. Ett målmedvetet verkställande av strategin styr Gränsbevakningsväsendet mot sin vision. GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSMÅL Upprätthållande av gränssäkerheten Övervakningen av Finlands yttre gränser är effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet är den ledande gränssäkerhetsmyndigheten och en pålitlig samarbetspartner, vars verksamhet stärker Finlands interna säkerhet och effektivt avvärjer konsekvenserna av den gränsöverskridande kriminaliteten. Europeiska unionens gränssäkerhetssystem är enhetligt. Säkringen av en smidig gränstrafik Finlands gränsövergångsställen är effektiva. En smidig trafik främjar umgänget mellan människor och näringslivets funktionsmöjligheter. av flertypsolyckor till havs, förmågan till brottsförebyggande och brottsutredning är god och insatsen i skyddandet av den maritima miljön betydande. Båtliv och annan fritidsverksamhet på kustlandet och i skärgården kan utövas tryggt och säkert. Krisberedskap och militärt försvar Gränsbevakningsväsendet har god funktionsförmåga för att trygga samhället i alla störningssituationer och undantagsförhållanden. Gränsbevakningsväsendet har god beredskap för att medverka i rikets försvar. Gränsbevakningsväsendet fungerar till lands, till havs och i luften även under svåra naturförhållanden. Myndigheternas närvaro i gränstrakterna och i de glesbebyggda kustområdena Gränsbevakningsväsendets verksamhet stärker på många sätt människornas dagliga säkerhet i gränstrakterna och i skärgården. Gränsbevakningsväsendet fungerar nära människorna och visar respekt för grundrättigheter och mänskliga rättigheter. MOTTO, VISION, VÄRDEN Motto Gränsbevakningsväsendet Säkerhet under alla förhållanden Vision Finland har Europas tryggaste gräns- och havsområden. Gränsbevakningsväsendet en internationellt respekterad och samarbetsduglig myndighet med ansvar för säkerheten vid gränserna och till havs, som effektivt stärker säkerheten för människorna, miljön och staten. En pålitlig och kompetent personal, en militärt uppställd organisation samt en funktionssäker och avancerad teknik står som garanti för säkerheten. Värden Pålitlighet, yrkeskunnighet och samarbetsförmåga Ökad säkerhet till havs Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och funktionsberedskap är omedelbar i händelse 16 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

17 STRATEGISKA RIKTLINJER Finlands gränssäkerhetssystems funktionsförmåga upprätthålls Gränsbevakningsväsendet producerar värdefull lägesinformation och utvecklingsanalyser för det politiska beslutsfattandet och samhällets säkerhet. Ett tillräckligt nätverk av Gränsbevakningsväsendets sambandsmän upprätthålls i utlandet. Med Ryssland och andra viktiga länder utvecklas sådana åtgärder som främjar en stabil gränssituation. Gränstrafiken kontrolleras effektivt och de områden som ligger mellan gränsövergångsställena övervakas på ett trovärdigt sätt. Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning förebygger och utreder allvarlig gränsöverskridande brottslighet i nära samarbete med andra lagtillsynsmyndigheter. Förmågan att överföra resurser till tyngdpunktsområden när gränssituationen eller det allmänna säkerhetsläget förändras upprätthålls, liksom också beredskapen att delta i terrorismbekämpning och andra specialoperationer i samarbete med polisen. Myndighetssamarbetet för att sköta säkerheten i glest bebodda områden främjas. Tillräckliga resurser för att bemästra konsekvenserna av den växande gränstrafiken säkras Den växande persontrafikens säkerhet och smidighet vid östgränsens och huvudstadsregionens internationella gränsövergångsställen säkras. Förnyandet av gränsövergångsställenas infrastruktur med tillhörande trafikleder tas om hand. Moderniseringsprogrammet samordnas med Ryssland. Personresurserna vid gränsövergångsställena säkras, verksamhetsmodellen för gränskontroll utvecklas och den kontrollutrustning som en effektiv bevakning av de yttre gränserna kräver anskaffas. Automationsgraden vid gränskontrollerna höjs. Gränsbevakningsväsendets och tullens samarbete vid gränsövergångsställena effektiveras. Samtidigt förbereds den förestående visumfriheten mellan EU och Ryssland. Förmågan att hantera olycks- och risksituationer till havs stärks Sjöräddningsberedskapen höjs på Finska viken och norra Östersjön, genom att utveckla personalens yrkeskunskap, förnya luftfarkoster och fartyg, samt genom att upprätthålla ett heltäckande tekniskt övervakningssystem i havsområdet och den kontinuerliga lednings- och aktionsberedskapen i tidsenligt skick. Det täta nätverket mellan nationella och internationella sjösäkerhetsmyndigheter bibehålls. Östersjöländernas gemensamma ansvar inom sjöräddningen främjas. Beredskapen att övervaka, hantera och utreda utsläpp från fartyg förbättras. Gränsbevakningsväsendets förmåga att bekämpa olje- och kemikalieutsläpp på öppet hav utvecklas. Det nära samarbetet med Finlands miljöcentral och andra instanser som deltar i bekämpningen av fartygs-, olje- och kemikalieolyckor bibehålls. Beredskapen att stöda ledningen av oljebekämpning på öppet hav samt andra säkerhetsuppdrag till havs vidareutvecklas. Förmågan att förebygga brott i havsområdet och att utreda dessa utvecklas. I samband med olyckor till havs beaktas skötseln av de inledande åtgärderna i anslutning till en eventuell brottsutredning. Den höga kapaciteten för militära insatser upprätthålls Den goda beredskapen och förmågan till snabb verkställning bibehålls i alla säkerhetslägen. De värnpliktiga ges en högklassig utbildning. Gränsbevakningsväsendets förmåga att övervaka rikets territoriella integritet säkras. Gränstruppernas förmåga inom specialförbands- och underrättelseverksamhet för landets försvar utvecklas. EU:s gränssäkerhet förstärks Gränsbevakningsväsendet verkar aktivt för utvecklingen av en enhetlig och effektiv övervakning av EU:s yttre gränser samt främjar utvecklingen av lagstiftning, gemensamma handlingsmodeller och teknik samt ett snabbt ibruktagande av dessa. Gränsbevakningsväsendet deltar aktivt med personal och utrustning i samarbetet som koordineras av EU:s gräns säkerhetsbyrå (Frontex). Med dessa åtgärder upprätthålls förmågan att delta i internationell krishantering. GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI

18 EU:s säkerhet till havs förstärks Gränsbevakningsväsendet deltar aktivt i projekt som verkställer EU:s havspolitik och använder sin expertis till att utveckla övervakningssystem till havs och samarbete mellan maritima myndigheter. Verksamheten effektiveras Förvaltning och stödfunktioner effektiviseras. En mer flexibel användning av arbetskraften och användningen av funktionsmodeller som ökar produktiviteten ökas. Personalstruktur, kunnande, arbetssätt och välmående i arbetet vidareutvecklas. Tekniska lösningar tas i bruk för att höja produktiviteten. Samarbetet med forskningsanstalter och tjänsteleverantörer förbättras. Gränsbevakningsväsendets kommunikation utvecklas Beslutsfattarna och medborgarna hålls underrättade om läget vid gränserna samt om Gränsbevakningsväsendets verksamhet och behov. Uppgifternas och verksamhetens koppling till kommunikationen stärks. Den yttre kommunikationen görs tätare och personalens ansvarsfulla roll i kommunikationen inom det egna arbetsfältet skärps. Gränsbevakningsväsendet upprätthåller en organisation kapabel till förändring och ett effektivt ledningssystem Det framsynta interna utvecklingsarbetet och planeringssystemet på hög nivå upprätthålls. Verksamhetens öppenhet och interaktivitet förstärks. Gränsbevakningsväsendets utbildningssystem och forskning fungerar och ingår i nationella och internationella nätverk. Gränsbevakningsväsendets kunnande inom gränssäkerhet och sjöräddning upprätthålls på en internationellt hög nivå. Gränsbevakningsväsendets personal uppmuntras till att vara innovativa, mångsidigt yrkeskunniga och förmögna att förnya sig. Gränsbevakningsväsendets renommé som en attraktiv arbetsplats stärks. Gränsbevakningsväsendet bedriver en god personalpolitik. I enlighet med sina värden fungerar Gränsbevakningsväsendet pålitligt, yrkeskunnigt och med samarbetsförmåga. 18 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

19 STRATEGISKA ÅTGÄRDER Finlands gränssäkerhetssystems funktionsförmåga upprätthålls Uppgift A Gränsbevakningsväsendets läges- och riskanalysverksamhet utvecklas med beaktande av den nationella utvecklingen samt av EU:s utvecklingsarbete inom gränssäkerhet och projekten som gäller verkställandet av havspolitiken. B Gränsbevakningsväsendets internationella nätverk av sambandsmän upprätthålls och utvecklas flexibelt enligt rådande situation. C Bekämpningen av illegal invandring och människohandel vidareutvecklas, speciellt i samarbete med med den ryska säkerhetstjänsten. D Gränsövervakningsmodellen baserad på utnyttjande av lägesbild, övervakningsteknik och hög mobilitet vidareutvecklas. E Resurserna vid den sydöstra gränsen, på Finska viken och norra Östersjön säkerställs. F Resurserna minskas inom bevakningen av gränsavsnitten i Norra Karelen, Kajanaland och Lappland samt i det västliga havsområdet. G Implementeringen av säkerhetsprojektet för glesbygdsområden (HARVA) stöds. H Gränssäkerheten stärks genom att verkställa granskningen av helhetsreformen av lagstiftningen gällande Gränsbevakningsväsendet, samt de nya förundersöknings-, tvångsåtgärds- och polislagarna. I Prestationsförmågan vid terrorismbekämpning och hantering av krävande och undantagssituationer samt förmågan att använda riksomfattande gränsbevakningsreserver och Gränsbevakningsväsendets värnpliktiga upprätthålls. Tidtabell Planering Genomförande Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Pågår Fortgående Pågår Pågår Fortgående GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI

20 Tillräckliga resurser för att bemästra den växande gränstrafiken säkras Uppgift A Ett utvecklingsprogram för gränsövergångsställena vid östgränsen, som samordnats med Ryssland, uppgörs och upprätthålls. B Förnyelsen av infrastrukturen vid gränsövergångsställena vid östgränsen verkställs i samarbete med tullen och Trafikverket. C Förberedelser vidtas inför växande trafik med passagerarfartyg mellan Finland och Ryssland. D Beaktandet av gränssäkerhetens krav vid terminalmoderniseringen på Helsingfors-Vanda flygplats säkras. E Gränskontrollutrustning och informationssystem som är förenliga med EU:s lagstiftning anskaffas, och automationsgraden vid gränskontrollerna höjs. F Verksamhetsmodellen för gränskontroll och samarbetet mellan Gränsbevakningsväsendet och tullen vid gränsövergångsställena vidareutvecklas. G Gränskontrollpersonalen vid sydostgränsen och i huvudstadsregionen utökas. Tidtabell Planering Genomförande Pågår Pågår Fortgående Pågår Fortgående Pågår Fortgående Pågår Fortgående Pågår Fortgående Förmågan att hantera olycks- och risksituationer till havs höjs Uppgift A Förmågan att stöda ledningen av bekämpningen av fartygsoljeskador på öppet hav, samt förmågan att bekämpa fartygsolje- och kemikalieolyckor vidareutvecklas. B Gränsbevakningsväsendets förmåga att leda sjöräddningsoperationer, samt dess roll som utvecklare och förmedlare av ledarutbildning stärks. C Beredskap att stöda den operativa ledningen av flygräddningstjänsten utvecklas. Tidtabell Planering Genomförande Pågår Fortgående Pågår Fortgående Från GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

21 D Sjöräddningssystemets effektivitet säkras genom att förnya de föråldrade tvåmotoriga helikoptrarna. E En mångsidig prestationsförmåga till havs utvecklas genom att ta i bruk ett nytt kombinationsbevakningsfartyg. F Förmågan till brottsutredning vid olyckssituationer till havs i samarbete med andra myndigheter utvecklas. G En modell för samarbete gällande myndigheternas båtmateriel till havs skapas. En högklassig militär prestationsförmåga upprätthålls Uppgift A Bestämda gränstruppers sammansättning och användningsprinciper förnyas som en del styrkornas helhetsreform. B Förmågan till insatser med och mot specialförband samt inom spaning utvecklas Pågår Tidtabell Planering Genomförande EU:s gränssäkerhet stärks Uppgift A Gränsbevaknigsväsendet leder och utvecklar den nationella implementeringen av Europeiska unionens gränsövervakningssystem (Eurosur). B Gränsbevakningsväsendet ansvarar för det nationella verkställandet av EU:s Smart Borders -paket. C Deltagandet i det förnyade gränssäkerhetssamarbetet som samordnas av EU:s gränssäkerhetsbyrå (Frontex) stärks. Samarbetet mellan Frontex och Ryssland främjas. D Schengensystemets och dess evalueringsförfarandes effektivitet och tidsenlighet säkras Tidtabell Planering Genomförande Fortgående Fortgående GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA Ilkka Herranen Rajavartiolaitoksen organisaatio Rajavartiolaitoksen päällikkö ~230 esikunta rajavartioasema merivartioasema

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousesitys 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 479 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö Visio Visio (ote): Suomessa on Euroopan turvallisimmat merialueet Rajavartiolaitos

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

ITÄMERI TURVALLISUUSALUEENA 14.05.2009 -LPAMIR V-J PENNALA

ITÄMERI TURVALLISUUSALUEENA 14.05.2009 -LPAMIR V-J PENNALA ITÄMERI TURVALLISUUSALUEENA 14.05.2009 -LPAMIR V-J PENNALA 0 Esityksen rakenne Turvallisuusympäristö Meriliikenne ja energiavirrat Uhkakuva Kansainväliset merivalvontahankkeet 1 2 Lähialue Meriliikenne

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa Rajaturvallisuusseminaari 6.4.2016 Eversti Vesa Blomqvist Rajavartiolaitos vesa.blomqvist@raja.fi

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa

Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Tilannetietoisuus rajaturvallisuuden johtamisessa Kapteeni Mika Suomalainen 25.8.2010 1 Core Concept, Comprehensive Border Security Management 2 Strategic risk analysis 3 National border security strategy

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU METKU MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut Osaprojektin toteuttaja: TKK/ Sovelletun mekaniikan laitos/ Meritekniikka KIRJALLISUUSTUTKIMUS: A REVIEW

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LOGISTIIKKAHANKE. Johanna Viita

ETELÄ-SUOMEN LOGISTIIKKAHANKE. Johanna Viita ETELÄ-SUOMEN LOGISTIIKKAHANKE Johanna Viita 22.8.08 Tämän esityksen sisältö 1. Taustalla Ellissä aiemmin tehty yhteistyö: ESY ja aluerakenne 2030 2. Muut kuljetuskäytävähankkeet erityisesti eteläisen Itämeren

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 16.9.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital ICAPOLI Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Tekes Round Table 27.3.2014 Prof. Pirjo Ståhle Näkökulmia aineettomaan talouteen

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäisen

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. toukokuuta 2012 (31.05) (OR. en) 10464/12 LIMITE PECHE 195

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. toukokuuta 2012 (31.05) (OR. en) 10464/12 LIMITE PECHE 195 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 29. toukokuuta 2012 (31.05) (OR. en) 10464/12 LIMITE PUBLIC PECHE 195 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Sisäisen ja ulkoisen kalastuspolitiikan työryhmä Vastaanottaja:

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 10/2008 vp Viranomaisradioverkon kehittäminen ja sosiaali- ja terveystoimen palveluiden rahoitus Eduskunnan puhemiehelle Viranomaisradioverkko VIRVE on koko Suomen kattava turvallisuusviranomaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena SPPL:n jouluseminaari 8.12.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi 9.12.2015

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 941/2008 vp Poliisiorganisaation ohjaus ja valvonta Eduskunnan puhemiehelle Suomen poliisi on vakavan rikollisuuden tutkinnan osalta tilanteessa, joka heikentää sen toimintakykyä, uskottavuutta

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta

Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta Jätehuoltopäivät 5.10.2011, Tampere Pentti Rantala Pirkanmaan Jätehuolto Kunnat omistavat 100 %, Tampere suurin Hoidetaan kuntien lakisääteinen tehtävä, ei viranomainen

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population

Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population Seven European regions join their forces to create new opportunities from the needs of an ageing population Seven regions Västerbotten, Sweden Häme, Finland Lorraine, France North Hungary, Hungary Asturias,

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot