RAJAVARTIOLAITOS. Strategia Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAVARTIOLAITOS. Strategia 2022. Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022"

Transkriptio

1 RAJAVARTIOLAITOS Strategia 2022 Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022

2 Rajavartiolaitoksen strategia on vahvistettu tämän julkaisun mukaisesti Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

4 PERUSTEET Rajavartiolaitokselle säädetyt tehtävät ja kansainväliset velvoitteet yhdessä hallituksen ja sisäasiainministeriön ohjauksen kanssa määrittävät Rajavartiolaitoksen toiminnan päämäärät. Rajavartiolaitoksen vuoden 2009 strategiassa vahvistetut päämäärät on päivitetty tässä strategiatyössä. Päivityksessä on huomioitu hallitusohjelman linjaukset, sisäasiainministeriön strategiatyön tulokset sekä skenaariotyössä syntynyt arvio tulevaisuudesta. Strategialla pyritään sopeuttamaan Rajavartiolaitoksen toiminta supistuviin määrärahoihin sekä terävöittämään toiminnan päämäärät. Päämäärät saavutetaan toimeenpanemalla strategiset linjaukset. Strategisten linjausten valintaan vaikuttaa arvio toimintaympäristön kehityksestä eli skenaariot. Strategiset linjaukset täsmennetään strategiakaudella toimeenpantaviksi hankkeiksi ja toimenpiteiksi. Strategian määrätietoinen toimeenpano ohjaa Rajavartiolaitosta kohti visiotaan. RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT Rajaturvallisuuden ylläpitäminen Suomen ulkorajavalvonta on tehokas ja uskottava. Rajavartiolaitos on johtava rajaturvallisuusviranomainen ja luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta ja torjuu tehokkaasti rajat ylittävän rikollisuuden vaikutuksia Suomeen ja Eurooppaan. Euroopan unionin rajaturvallisuusjärjestelmä on yhdenmukainen. Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen Suomen rajanylityspaikat ovat tehokkaita. Sujuva rajaliikenne edistää ihmisten kanssakäymistä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Merellisen turvallisuuden lisääminen Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius on merellisten monialaonnettomuuksien varalta välitön, rikosten ennaltaehkäisy- ja selvittämiskyky hyvä ja panos merellisen ympäristön suojelemiseksi merkittävä. Veneily ja muu vapaa-ajanvietto rannikolla ja saaristossa on turvallista. Kriisivalmius ja sotilaallinen maanpuolustus Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius osallistua valtakunnan puolustamiseen. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa. Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaanasutulle alueelle Rajavartiolaitoksen toiminta lisää monipuolisesti ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitos toimii perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen lähellä ihmisiä. TUNNUSLAUSE, VISIO, ARVOT Tunnuslause Rajavartiolaitos - Turvana kaikissa oloissa Visio Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden viranomainen, joka lisää ihmisten, ympäristön ja valtion turvallisuutta tehokkaasti. Turvallisuuden takeena on luotettava ja ammattitaitoinen henkilöstö, sotilaallisesti järjestetty organisaatio sekä toimintavarma ja kehittynyt tekniikka. Arvot Luotettavuus, ammattitaito ja yhteistyökyky 4 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

5 STRATEGISET LINJAUKSET Ylläpidetään Suomen rajaturvallisuusjärjestelmän toimintakyky Rajavartiolaitos tuottaa poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta arvokasta tilannetietoa ja kehitysarvioita. Ulkomailla ylläpidetään riittävä Rajavartiolaitoksen yhdysmiesverkosto. Kehitetään yhdessä Venäjän ja muiden keskeisten maiden kanssa toimenpiteitä, jotka edistävät vakaata rajatilannetta. Rajanylitysliikenne tarkastetaan tehokkaasti ja rajanylityspaikkojen väliset alueet valvotaan uskottavasti. Rajavartiolaitoksen rikostorjunta ennalta ehkäisee ja selvittää vakavaa rajat ylittävää rikollisuutta tiiviissä yhteistyössä muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Kyky siirtää voimavaroja painopistealueille rajatilanteen tai yleisen turvallisuustilanteen muuttuessa ylläpidetään, kuten myös valmiudet osallistua terrorismin torjuntaan ja muihin erityisoperaatioihin yhdessä poliisin kanssa. Edistetään viranomaisten yhteistyötä harvaan asuttujen alueiden turvallisuudesta huolehtimiseksi. Varmistetaan riittävät voimavarat kasvavan rajaliikenteen vaikutusten hallitsemiseksi Varmistetaan kasvavan henkilöliikenteen turvallisuus ja sujuvuus itärajan ja pääkaupunkiseudun kansainvälisillä rajanylityspaikoilla. Huolehditaan rajanylityspaikkojen infrastruktuurin ja niihin liittyvien liikenneväylien uudistamisesta. Yhteen sovitetaan uudistusohjelma Venäjän kanssa. Turvataan rajanylityspaikkojen henkilöstövoimavarat, kehitetään rajatarkastusten toimintamallia ja hankitaan tehokkaan ulkorajavalvonnan vaatimat tarkastuslaitteistot. Rajatarkastusten automatisointia lisätään. Tehostetaan Rajavartiolaitoksen ja tullin yhteistoimintaa rajanylityspaikoilla. Samalla varaudutaan näköpiirissä olevaan EU:n ja Venäjän väliseen viisumivapauteen. Vahvistetaan kykyä merellisten onnettomuus- ja uhkatilanteiden hallinnassa Meripelastusvalmiutta parannetaan Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä kehittämällä henkilöstön ammattitaitoa, uudistamalla ilma-alus- ja aluskalustoa sekä ylläpitämällä kattava merialueen tekninen valvontajärjestelmä ja johtamisja toimintavalmius ajanmukaisena. Kansallisten ja kansainvälisten merellisten turvallisuusviranomaisten verkosto pidetään tiiviinä. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta meripelastuksessa edistetään. Parannetaan valmiuksia aluspäästötapausten valvonnassa, selvittämisessä ja tutkinnassa. Rajavartiolaitoksen aluskaluston kykyä avomerellä tapahtuvassa öljyn- ja kemikaalitorjunnassa kehitetään. Yhteistyö Suomen ympäristökeskuksen ja muiden alus-, öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan osallistuvien tahojen kanssa pidetään kiinteänä. Kehitetään valmiuksia tukea avomeriöljyntorjunnan sekä muiden merellisten turvallisuustehtävien johtamista. Kehitetään kykyä rikosten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen merialueilla. Huomioidaan merellisten onnettomuustilanteiden yhteydessä mahdolliseen rikostutkintaan liittyvien alkutoimenpiteiden suorittaminen. Ylläpidetään korkeatasoinen sotilaallinen suorituskyky Säilytetään hyvä valmius ja nopea toimeenpanokyky kaikissa turvallisuustilanteissa. Asevelvolliset koulutetaan korkeatasoisesti. Huolehditaan Rajavartiolaitoksen kyvystä valtakunnan alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Kehitetään rajajoukkojen kykyä erikoisjoukkotoimintaan ja tiedusteluun valtakunnan puolustamiseksi. Vahvistetaan EU:n rajaturvallisuutta Rajavartiolaitos vaikuttaa aktiivisesti yhdenmukaisen ja tehokkaan ulkorajavalvonnan kehittämiseen EU:ssa. Edistetään lainsäädännön, yhteisten toimintamallien ja tekniikan kehittämistä sekä nopeaa käyttöönottoa. Osallistutaan aktiivisesti EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimaan yhteistyöhön henkilöstöllä ja kalustolla. Toimenpiteillä ylläpidetään kykyä osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan. Vahvistetaan EU:n merellistä turvallisuutta Rajavartiolaitos osallistuu aktiivisesti EU:n meripolitiikan toimeenpanoa koskeviin hankkeisiin sekä käyttää asiantuntemus- RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

6 taan merellisten valvontajärjestelmien ja merellisten viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisessä. Lisätään toiminnan tehokkuutta Tehostetaan hallintoa ja tukipalveluja. Lisätään työvoiman joustavaa käyttöä ja tuottavuutta edistäviä toimintamalleja. Kehitetään henkilöstörakennetta, osaamista, tapaa tehdä töitä ja työhyvinvointia. Otetaan käyttöön teknisiä ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi. Parannetaan yhteistyötä tutkimuslaitosten ja palvelutoimittajien kanssa. Kehitetään Rajavartiolaitoksen viestintää Pidetään päättäjät ja kansalaiset tietoisena rajatilanteesta sekä Rajavartiolaitoksen toiminnasta ja tarpeista. Vahvistetaan tehtävien ja toiminnan yhteyttä viestintään. Tiivistetään ulkoista viestintää ja terävöitetään työntekijöiden vastuullista roolia omien tehtäväalueidensa viestinnässä. Ylläpidetään Rajavartiolaitoksen organisaatio muutoskykyisenä ja johtamisjärjestelmä tehokkaana Ylläpidetään sisäinen kehittäminen ennakoivana ja suunnittelujärjestelmä korkeatasoisena. Vahvistetaan toiminnan avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Varmistetaan Rajavartiolaitoksen koulutusjärjestelmän ja tutkimustoiminnan toimivuus sekä niiden kansallinen sekä kansainvälinen verkottuminen. Rajavartiolaitoksen osaaminen rajaturvallisuudessa ja meripelastuksessa ylläpidetään kansainvälisesti korkeatasoisena. Rajavartiolaitoksen henkilöstöä kannustetaan innovatiivisuuteen, monipuoliseen ammattitaitoon sekä muutoskykyyn. Rajavartiolaitoksen tunnettuutta houkuttelevana työnpaikkana lisätään. Rajavartiolaitoksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Rajavartiolaitos toimii arvojensa mukaan luotettavasti, ammattitaitoisesti ja yhteistyökykyisesti. 6 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

7 STRATEGISET TOIMENPITEET Ylläpidetään Suomen rajaturvallisuusjärjestelmän toimintakyky Tehtävä A Kehitetään Rajavartiolaitoksen tilannekuva- ja riskianalyysitoimintaa huomioiden kansallinen kehitys sekä EU:n rajaturvallisuuden kehitystyö ja meripolitiikan toimeenpanoa koskevat hankkeet. B Ylläpidetään Rajavartiolaitoksen kansainvälinen yhdyshenkilöverkosto ja kehitetään sitä tilanteen mukaan joustavasti. C Kehitetään erityisesti Venäjän turvallisuuspalvelun kanssa laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaa. D Jatketaan tilannekuvan ja riskianalyysin, valvontatekniikan sekä hyvän liikkuvuuden hyödyntämiseen perustuvan rajojen valvontamallin kehittämistä. E Voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, Suomenlahdella ja Pohjoisella Itämerellä. F Voimavaroja vähennetään rajojen valvonnasta Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajaosuuksilta sekä läntiseltä merialueelta. G Tuetaan harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelumallin (HARVA) käyttöönottoa. H Vahvistetaan rajaturvallisuutta toimeenpanemalla Rajavartiolaitoksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen tarkastus sekä uudet esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilait. I Ylläpidetään suorituskyky terrorismin torjunnassa ja vaativien ja erityistilanteiden hallinnassa sekä kyky käyttää valtakunnallisia rajavartioreservejä ja Rajavartiolaitoksen asevelvollisia. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano käynnissä käynnissä käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

8 Varmistetaan riittävät voimavarat kasvavan rajaliikenteen hallitsemiseksi Tehtävä A Laaditaan ja ylläpidetään Venäjän kanssa yhteen sovitettu itärajan rajanylityspaikkojen kehittämisohjelma. B Toimeenpannaan itärajan rajanylityspaikkojen infrastruktuurin uudistaminen yhteistoiminnassa tullin ja Liikenneviraston kanssa. C Varaudutaan Suomen ja Venäjän välisen matkustaja-alusliikenteen kasvuun ja vakiintumiseen. D Turvataan rajaturvallisuuden vaatimukset Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliuudistuksessa. E Hankitaan EU säädösten mukaiset rajatarkastuslaitteet ja tietojärjestelmät sekä lisätään rajatarkastusten automatisointia. F Kehitetään rajatarkastusten toimintamallia sekä Rajavartiolaitoksen ja tullin välistä yhteistoimintaa rajanylityspaikoilla. G Lisätään rajatarkastushenkilöstöä kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano käynnissä käynnissä käynnissä käynnissä käynnissä käynnissä Vahvistetaan kykyä merellisten onnettomuus- ja uhkatilanteiden hallinnassa Aikataulu Tehtävä Suunnittelu Toimeenpano A Kehitetään kykyä tukea alusöljyvahingon torjunnan johtamista avomerellä sekä alusöljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakykyä. B Vahvistetaan Rajavartiolaitoksen kykyä meripelastustoimen johtamisessa sekä johtajakoulutuksen kehittäjänä ja antajana. C Kehitetään valmiuksia tukea ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun operatiivista johtamista. D Varmistetaan meripelastusjärjestelmän tehokkuus uusimalla vanhentuneet kaksimoottoriset helikopterit. E Kehitetään monipuolista merellistä suorituskykyä ottamalla käyttöön uusi monitoimivartiolaiva. käynnissä käynnissä alkaen käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

9 F Kehitetään kykyä merellisten onnettomuustilanteiden rikostutkintaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. G Luodaan viranomaisten merellisen venekaluston yhteistyön toimintamalli. Ylläpidetään korkeatasoinen sotilaallinen suorituskyky Tehtävä A Uudistetaan erikseen määritettyjen rajajoukkojen kokoonpano ja käyttöperiaatteet osana joukkojen kokonaisuudistusta. B Kehitetään kykyä erikois- ja vastaerikoisjoukkotoimintaan sekä tiedusteluun Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano Vahvistetaan EU:n rajaturvallisuutta Tehtävä A Johdetaan EU:n rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) kansallinen kehittäminen ja toimeenpano. B Otetaan vastuu EU:n Smart borders paketin kansallisesta toimeenpanosta. C Vahvistetaan osallistumista EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimaan uudistuvaan rajaturvallisuusyhteistyöhön. Edistetään Frontexin yhteistyötä Venäjän kanssa. D Varmistetaan Schengen-järjestelmän ja sen arviointimenettelyn pitäminen tehokkaana ja ajanmukaisena. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

10 Vahvistetaan EU:n merellistä turvallisuutta Tehtävä A Kehitetään EU:n rannikkovartiostoyhteistyötä ja osallistutaan EU:n merialueen viranomaisten yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittämiseen (METO + CISE). B Kehitetään meripelastusviranomaisten kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisvastuullisuutta Itämeren alueella. Venäjä kytketään tiiviimmin yhteistyöhön. C Tiivistetään ympäristöturvallisuuden ylläpitämiseksi viranomaisyhteistyötä Itämeren alueella. Venäjä kytketään tiiviimmin yhteistyöhön. Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano Parannetaan tehokkuutta Tehtävä Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano A Otetaan käyttöön uudistettu työhyvinvointimalli B Kehitetään työaikajoustavuutta ja johtamista C Laaditaan, toimeenpannaan ja ylläpidetään RVL:n pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelmat. D Huomioidaan hankinnoissa elinkaarikustannustehokkuus ja ympäristövaikutukset E Hyödynnetään sähköistä asiointia. käynnissä F Syvennetään yhteistyötä valtion yhteisissä hallinto- ja tukipalveluissa. käynnissä G Vahvistetaan hankkeistusta ja hankehallinnan toimintamallia. käynnissä H Uudistetaan henkilöstö- ja taloushallinnon sekä teknisten palvelujen toimintamalli. käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

11 I Edistetään innovaatioiden käyttöönottoa kehittämällä tiivis yhteistyö tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa. J Uudistetaan lentotoiminnan johtaminen ja tukeutuminen sekä ilma-alusten käytön ja ylläpidon toimintamallit Kehitetään Rajavartiolaitoksen viestintää Tehtävä Aikataulu Suunnittelu Toimeenpano A Lisätään säännöllistä ja tilanteenmukaista tiedottamista erityisesti käynnissä rajaliikenteestä, merellisestä turvallisuudesta ja Rajavartiolaitoksen toimintamahdollisuuksista. B Uudistetaan viestinnän toimintamalli C Hyödynnetään sähköisen viestinnän mahdollisuudet Ylläpidetään Rajavartiolaitoksen organisaatio muutoskykyisenä ja johtamisjärjestelmä tehokkaana Aikataulu Tehtävä Suunnittelu Toimeenpano A Turvataan laadukkaan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Lisätään naisten osuutta sotilashenkilöstössä. B Kehitetään Raja- ja merivartiokoulua uusiutumiskykyisenä, elinikäistä oppimista vahvistavana ja uusia oppimismenetelmiä käyttävänä, kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneena rajaturvallisuus- ja meripelastusalan oppilaitoksena. käynnissä käynnissä RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

12 RAJAVARTIOLAITOKSEN VOIMAVARASTRATEGIA Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Välttämättömiin ilma-alus- ja alusinvestointeihin sekä rajaliikenteen kasvun vaikutusten hallintaan hankitaan tarvittavat lisävoimavarat. Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin sisäisin voimavarasiirroin. Talousarvion ulkopuoliset rahoituslähteet hyödynnetään täysimääräisesti. Rajavartiolaitoksen voimavarastrategia on esitetty oheisessa kuvassa. TOIMINNAN TEHOSTAMINEN AUTOMATISOINTI (Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Suomenlahden merivartiosto) UUDEN ULKOVARTIOLAIVAN JA HELIKOPTERIKALUSTON KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO RAJAVALVONTA (Lapin rajavartiosto, Kainuun rajavartiosto, Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Merialue) RAJALIIKENTEEN KASVU JA EU-VENÄJÄ VIISUMIVAPAUTEEN VARAUTUMINEN VARTIO- JA ILMA-ALUSINVESTOINNIT HALLITUSOHJELMAN SOPEUTTAMISTOIMET MUUT KEHYSVÄHENNYKSET KUSTANNUSTASON NOUSU TULEVAT SOPEUTTAMISTOIMET VALTION TALOUSARVIO ULKOPUOLISET RAHOITUSLÄHTEET NYKYISET VOIMAVARAT UUDET VOIMAVARAT 12 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA 2022

13 RAJAVARTIOLAITOKSEN STRATEGIA

14 Gränsbevakningsväsendets strategi har fastställts enligt denna publikation Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Jaakko Kaukanen Biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet, konter amiral Matti Möttönen

15 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

16 GRUNDERNA De uppgifter och internationella skyldigheter som fastställts för Gränsbevakningsväsendet tillsammans med regeringens och inrikesministeriets handledning bestämmer målen för Gränsbevakningsväsendets verksamhet. De mål som fastställts i Gränsbevakningsväsendets strategi för 2009 har uppdaterats i föreliggande strategiarbete. I uppdateringen har beaktats riktlinjerna i regeringsprogrammet, resultatet av inrikesministeriets strategiarbete samt den framtidsbedömning som framtagits i scenarioarbetet. Med strategin strävar man till att anpassa Gränsbevakningsväsendets verksamhet till de krympande anslagen samt till att skärpa verksamhetens målsättning. Målen uppnås genom att verkställa de strategiska riktlinjerna. Bedömningen av verksamhetsmiljöns utveckling, d.v.s. scenarierna, inverkar på valet av strategiska riktlinjer. De strategiska riktlinjerna preciseras till projekt och åtgärder som ska verkställas under strategiperioden. Ett målmedvetet verkställande av strategin styr Gränsbevakningsväsendet mot sin vision. GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSMÅL Upprätthållande av gränssäkerheten Övervakningen av Finlands yttre gränser är effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet är den ledande gränssäkerhetsmyndigheten och en pålitlig samarbetspartner, vars verksamhet stärker Finlands interna säkerhet och effektivt avvärjer konsekvenserna av den gränsöverskridande kriminaliteten. Europeiska unionens gränssäkerhetssystem är enhetligt. Säkringen av en smidig gränstrafik Finlands gränsövergångsställen är effektiva. En smidig trafik främjar umgänget mellan människor och näringslivets funktionsmöjligheter. av flertypsolyckor till havs, förmågan till brottsförebyggande och brottsutredning är god och insatsen i skyddandet av den maritima miljön betydande. Båtliv och annan fritidsverksamhet på kustlandet och i skärgården kan utövas tryggt och säkert. Krisberedskap och militärt försvar Gränsbevakningsväsendet har god funktionsförmåga för att trygga samhället i alla störningssituationer och undantagsförhållanden. Gränsbevakningsväsendet har god beredskap för att medverka i rikets försvar. Gränsbevakningsväsendet fungerar till lands, till havs och i luften även under svåra naturförhållanden. Myndigheternas närvaro i gränstrakterna och i de glesbebyggda kustområdena Gränsbevakningsväsendets verksamhet stärker på många sätt människornas dagliga säkerhet i gränstrakterna och i skärgården. Gränsbevakningsväsendet fungerar nära människorna och visar respekt för grundrättigheter och mänskliga rättigheter. MOTTO, VISION, VÄRDEN Motto Gränsbevakningsväsendet Säkerhet under alla förhållanden Vision Finland har Europas tryggaste gräns- och havsområden. Gränsbevakningsväsendet en internationellt respekterad och samarbetsduglig myndighet med ansvar för säkerheten vid gränserna och till havs, som effektivt stärker säkerheten för människorna, miljön och staten. En pålitlig och kompetent personal, en militärt uppställd organisation samt en funktionssäker och avancerad teknik står som garanti för säkerheten. Värden Pålitlighet, yrkeskunnighet och samarbetsförmåga Ökad säkerhet till havs Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och funktionsberedskap är omedelbar i händelse 16 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

17 STRATEGISKA RIKTLINJER Finlands gränssäkerhetssystems funktionsförmåga upprätthålls Gränsbevakningsväsendet producerar värdefull lägesinformation och utvecklingsanalyser för det politiska beslutsfattandet och samhällets säkerhet. Ett tillräckligt nätverk av Gränsbevakningsväsendets sambandsmän upprätthålls i utlandet. Med Ryssland och andra viktiga länder utvecklas sådana åtgärder som främjar en stabil gränssituation. Gränstrafiken kontrolleras effektivt och de områden som ligger mellan gränsövergångsställena övervakas på ett trovärdigt sätt. Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning förebygger och utreder allvarlig gränsöverskridande brottslighet i nära samarbete med andra lagtillsynsmyndigheter. Förmågan att överföra resurser till tyngdpunktsområden när gränssituationen eller det allmänna säkerhetsläget förändras upprätthålls, liksom också beredskapen att delta i terrorismbekämpning och andra specialoperationer i samarbete med polisen. Myndighetssamarbetet för att sköta säkerheten i glest bebodda områden främjas. Tillräckliga resurser för att bemästra konsekvenserna av den växande gränstrafiken säkras Den växande persontrafikens säkerhet och smidighet vid östgränsens och huvudstadsregionens internationella gränsövergångsställen säkras. Förnyandet av gränsövergångsställenas infrastruktur med tillhörande trafikleder tas om hand. Moderniseringsprogrammet samordnas med Ryssland. Personresurserna vid gränsövergångsställena säkras, verksamhetsmodellen för gränskontroll utvecklas och den kontrollutrustning som en effektiv bevakning av de yttre gränserna kräver anskaffas. Automationsgraden vid gränskontrollerna höjs. Gränsbevakningsväsendets och tullens samarbete vid gränsövergångsställena effektiveras. Samtidigt förbereds den förestående visumfriheten mellan EU och Ryssland. Förmågan att hantera olycks- och risksituationer till havs stärks Sjöräddningsberedskapen höjs på Finska viken och norra Östersjön, genom att utveckla personalens yrkeskunskap, förnya luftfarkoster och fartyg, samt genom att upprätthålla ett heltäckande tekniskt övervakningssystem i havsområdet och den kontinuerliga lednings- och aktionsberedskapen i tidsenligt skick. Det täta nätverket mellan nationella och internationella sjösäkerhetsmyndigheter bibehålls. Östersjöländernas gemensamma ansvar inom sjöräddningen främjas. Beredskapen att övervaka, hantera och utreda utsläpp från fartyg förbättras. Gränsbevakningsväsendets förmåga att bekämpa olje- och kemikalieutsläpp på öppet hav utvecklas. Det nära samarbetet med Finlands miljöcentral och andra instanser som deltar i bekämpningen av fartygs-, olje- och kemikalieolyckor bibehålls. Beredskapen att stöda ledningen av oljebekämpning på öppet hav samt andra säkerhetsuppdrag till havs vidareutvecklas. Förmågan att förebygga brott i havsområdet och att utreda dessa utvecklas. I samband med olyckor till havs beaktas skötseln av de inledande åtgärderna i anslutning till en eventuell brottsutredning. Den höga kapaciteten för militära insatser upprätthålls Den goda beredskapen och förmågan till snabb verkställning bibehålls i alla säkerhetslägen. De värnpliktiga ges en högklassig utbildning. Gränsbevakningsväsendets förmåga att övervaka rikets territoriella integritet säkras. Gränstruppernas förmåga inom specialförbands- och underrättelseverksamhet för landets försvar utvecklas. EU:s gränssäkerhet förstärks Gränsbevakningsväsendet verkar aktivt för utvecklingen av en enhetlig och effektiv övervakning av EU:s yttre gränser samt främjar utvecklingen av lagstiftning, gemensamma handlingsmodeller och teknik samt ett snabbt ibruktagande av dessa. Gränsbevakningsväsendet deltar aktivt med personal och utrustning i samarbetet som koordineras av EU:s gräns säkerhetsbyrå (Frontex). Med dessa åtgärder upprätthålls förmågan att delta i internationell krishantering. GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI

18 EU:s säkerhet till havs förstärks Gränsbevakningsväsendet deltar aktivt i projekt som verkställer EU:s havspolitik och använder sin expertis till att utveckla övervakningssystem till havs och samarbete mellan maritima myndigheter. Verksamheten effektiveras Förvaltning och stödfunktioner effektiviseras. En mer flexibel användning av arbetskraften och användningen av funktionsmodeller som ökar produktiviteten ökas. Personalstruktur, kunnande, arbetssätt och välmående i arbetet vidareutvecklas. Tekniska lösningar tas i bruk för att höja produktiviteten. Samarbetet med forskningsanstalter och tjänsteleverantörer förbättras. Gränsbevakningsväsendets kommunikation utvecklas Beslutsfattarna och medborgarna hålls underrättade om läget vid gränserna samt om Gränsbevakningsväsendets verksamhet och behov. Uppgifternas och verksamhetens koppling till kommunikationen stärks. Den yttre kommunikationen görs tätare och personalens ansvarsfulla roll i kommunikationen inom det egna arbetsfältet skärps. Gränsbevakningsväsendet upprätthåller en organisation kapabel till förändring och ett effektivt ledningssystem Det framsynta interna utvecklingsarbetet och planeringssystemet på hög nivå upprätthålls. Verksamhetens öppenhet och interaktivitet förstärks. Gränsbevakningsväsendets utbildningssystem och forskning fungerar och ingår i nationella och internationella nätverk. Gränsbevakningsväsendets kunnande inom gränssäkerhet och sjöräddning upprätthålls på en internationellt hög nivå. Gränsbevakningsväsendets personal uppmuntras till att vara innovativa, mångsidigt yrkeskunniga och förmögna att förnya sig. Gränsbevakningsväsendets renommé som en attraktiv arbetsplats stärks. Gränsbevakningsväsendet bedriver en god personalpolitik. I enlighet med sina värden fungerar Gränsbevakningsväsendet pålitligt, yrkeskunnigt och med samarbetsförmåga. 18 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

19 STRATEGISKA ÅTGÄRDER Finlands gränssäkerhetssystems funktionsförmåga upprätthålls Uppgift A Gränsbevakningsväsendets läges- och riskanalysverksamhet utvecklas med beaktande av den nationella utvecklingen samt av EU:s utvecklingsarbete inom gränssäkerhet och projekten som gäller verkställandet av havspolitiken. B Gränsbevakningsväsendets internationella nätverk av sambandsmän upprätthålls och utvecklas flexibelt enligt rådande situation. C Bekämpningen av illegal invandring och människohandel vidareutvecklas, speciellt i samarbete med med den ryska säkerhetstjänsten. D Gränsövervakningsmodellen baserad på utnyttjande av lägesbild, övervakningsteknik och hög mobilitet vidareutvecklas. E Resurserna vid den sydöstra gränsen, på Finska viken och norra Östersjön säkerställs. F Resurserna minskas inom bevakningen av gränsavsnitten i Norra Karelen, Kajanaland och Lappland samt i det västliga havsområdet. G Implementeringen av säkerhetsprojektet för glesbygdsområden (HARVA) stöds. H Gränssäkerheten stärks genom att verkställa granskningen av helhetsreformen av lagstiftningen gällande Gränsbevakningsväsendet, samt de nya förundersöknings-, tvångsåtgärds- och polislagarna. I Prestationsförmågan vid terrorismbekämpning och hantering av krävande och undantagssituationer samt förmågan att använda riksomfattande gränsbevakningsreserver och Gränsbevakningsväsendets värnpliktiga upprätthålls. Tidtabell Planering Genomförande Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Fortgående Pågår Fortgående Pågår Pågår Fortgående GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI

20 Tillräckliga resurser för att bemästra den växande gränstrafiken säkras Uppgift A Ett utvecklingsprogram för gränsövergångsställena vid östgränsen, som samordnats med Ryssland, uppgörs och upprätthålls. B Förnyelsen av infrastrukturen vid gränsövergångsställena vid östgränsen verkställs i samarbete med tullen och Trafikverket. C Förberedelser vidtas inför växande trafik med passagerarfartyg mellan Finland och Ryssland. D Beaktandet av gränssäkerhetens krav vid terminalmoderniseringen på Helsingfors-Vanda flygplats säkras. E Gränskontrollutrustning och informationssystem som är förenliga med EU:s lagstiftning anskaffas, och automationsgraden vid gränskontrollerna höjs. F Verksamhetsmodellen för gränskontroll och samarbetet mellan Gränsbevakningsväsendet och tullen vid gränsövergångsställena vidareutvecklas. G Gränskontrollpersonalen vid sydostgränsen och i huvudstadsregionen utökas. Tidtabell Planering Genomförande Pågår Pågår Fortgående Pågår Fortgående Pågår Fortgående Pågår Fortgående Pågår Fortgående Förmågan att hantera olycks- och risksituationer till havs höjs Uppgift A Förmågan att stöda ledningen av bekämpningen av fartygsoljeskador på öppet hav, samt förmågan att bekämpa fartygsolje- och kemikalieolyckor vidareutvecklas. B Gränsbevakningsväsendets förmåga att leda sjöräddningsoperationer, samt dess roll som utvecklare och förmedlare av ledarutbildning stärks. C Beredskap att stöda den operativa ledningen av flygräddningstjänsten utvecklas. Tidtabell Planering Genomförande Pågår Fortgående Pågår Fortgående Från GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI 2022

21 D Sjöräddningssystemets effektivitet säkras genom att förnya de föråldrade tvåmotoriga helikoptrarna. E En mångsidig prestationsförmåga till havs utvecklas genom att ta i bruk ett nytt kombinationsbevakningsfartyg. F Förmågan till brottsutredning vid olyckssituationer till havs i samarbete med andra myndigheter utvecklas. G En modell för samarbete gällande myndigheternas båtmateriel till havs skapas. En högklassig militär prestationsförmåga upprätthålls Uppgift A Bestämda gränstruppers sammansättning och användningsprinciper förnyas som en del styrkornas helhetsreform. B Förmågan till insatser med och mot specialförband samt inom spaning utvecklas Pågår Tidtabell Planering Genomförande EU:s gränssäkerhet stärks Uppgift A Gränsbevaknigsväsendet leder och utvecklar den nationella implementeringen av Europeiska unionens gränsövervakningssystem (Eurosur). B Gränsbevakningsväsendet ansvarar för det nationella verkställandet av EU:s Smart Borders -paket. C Deltagandet i det förnyade gränssäkerhetssamarbetet som samordnas av EU:s gränssäkerhetsbyrå (Frontex) stärks. Samarbetet mellan Frontex och Ryssland främjas. D Schengensystemets och dess evalueringsförfarandes effektivitet och tidsenlighet säkras Tidtabell Planering Genomförande Fortgående Fortgående GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STRATEGI

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Puolustusvoimien johtosuhteet 1.1.2015 lukien Försvarsmaktens organisation fr.o.m. 1.1.2015 Finnish Defence Forces

Lisätiedot

LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3)

LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3) LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3) RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 LÄHETE 2280/20/2011 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 21.12.2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Valtion talousarviosta

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017 1 2012 LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA Liikenteenhallinta 2017 Liikenteenhallinta 2017 Tavoitetila ja toiminnan painopisteet Liikennevirasto Helsinki 2012 Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 62/2008 Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi Statsrådets principbeslut om en nationell informationssäkerhetsstrategi Government

Lisätiedot

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Lisätiedot

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Mellersta Österbottens utbildningskoncern Federation of Education in Central Ostrobothnia Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Alusliikennepalvelun kehittäminen

Alusliikennepalvelun kehittäminen 23/2008 Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2008 Liikenne Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18. Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18. Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18 Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Alkuperäinen teos: Council of Europe, Committee of

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2003 2007 5/2003

VALTIONEUVOSTON TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2003 2007 5/2003 VALTIONEUVOSTON TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2003 2007 5/2003 VALTIONEUVOSTON TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2003 2007 5/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIONEUVOSTON TIETOHALLINTOYKSIKKÖ JULKAISUJA 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä

Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Julkaistavissa tiistaina 23.10.2007 kello 15.00 Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. VAK-strategia 2012 2020

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. VAK-strategia 2012 2020 Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa VAK-strategia 2012 2020 Ohjelmia ja strategioita 5/2012 Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa VAK-strategia 2012 2020 3 Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020 ennakkoarviointi 22014 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2014 2020 ENNAKKOARVIOINTI Janne Antikainen Petri Kahila Simo Palviainen Sinikukka

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HANKINTASTRATEGIA

ULKOASIAINHALLINNON HANKINTASTRATEGIA ULKOASIAINHALLINNON HANKINTASTRATEGIA ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINHALLINNON HANKINTASTRATEGIA Hyväksytty 14.11.2013 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ISSN 0358-1489 (Painettu)

Lisätiedot

Forskningspolitiskt program för Helsingfors universitet

Forskningspolitiskt program för Helsingfors universitet Helsingin yliopiston tutkimuspoliittinen ohjelma 2007 2009 Helsingin yliopiston tutkimuspoliittinen ohjelma 2007 2009 Forskningspolitiskt program för Helsingfors universitet 2007 2009 Research Policy of

Lisätiedot

Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012. 79. vuosikerta

Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012. 79. vuosikerta Helsingin Vartiolentue: Minuutit ratkaisevat meripelastuksessa Turun Vartiolentue vartissa valmis hälytystehtäviin Rovaniemen Vartiolentue turvaa pohjoisen ihmisiä Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Reino Lampinen Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 8/2011 II Trafin tulevaisuuden näköaloja

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi

Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2012 Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi Valtioneuvoston

Lisätiedot

teatterikorkea koulun strategia 2012 ja sen toteuttamis suunnitelma 2010 2012 Hyväksytty hallituksessa 2.3.2010

teatterikorkea koulun strategia 2012 ja sen toteuttamis suunnitelma 2010 2012 Hyväksytty hallituksessa 2.3.2010 teatterikorkea koulun strategia 2012 ja sen toteuttamis suunnitelma 2010 2012 Hyväksytty hallituksessa 2.3.2010 TEATTERIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2012 JA SEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2010 2012 1 toiminta-ajatus

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2009. Toimintavarmojen televerkkojen tarjonnan edistäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2009. Toimintavarmojen televerkkojen tarjonnan edistäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2009 Toimintavarmojen televerkkojen tarjonnan edistäminen Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.6.2009 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Tietoturvalliseen tietoyhteiskuntaan Kansallisen tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunnan kertomus valtioneuvostolle 13.12.2005

Tietoturvalliseen tietoyhteiskuntaan Kansallisen tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunnan kertomus valtioneuvostolle 13.12.2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 93/2005 Viestintä Tietoturvalliseen tietoyhteiskuntaan Kansallisen tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunnan kertomus valtioneuvostolle 13.12.2005 Liikenne-

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency 1 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS 5 1.1 Johdon katsaus 5 Ledningens

Lisätiedot

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

1/2003. AMMATTIMAISEEN JOHTAMISEEN VALTIONHALLINNOSSA Johdon kehittämisen strategia 2002-2012 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

1/2003. AMMATTIMAISEEN JOHTAMISEEN VALTIONHALLINNOSSA Johdon kehittämisen strategia 2002-2012 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA AMMATTIMAISEEN JOHTAMISEEN VALTIONHALLINNOSSA Johdon kehittämisen strategia 2002-2012 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HENKILÖSTÖOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS 2007. Arkivverket 2007

ARKISTOLAITOS 2007. Arkivverket 2007 ARKISTOLAITOS 2007 Arkivverket 2007 Toimittajat Redaktörer Editors Marie Mäkinen Kauko Rumpunen Toimituskunta Redaktionsråd Editional board Christina Forssell Elisa Orrman Jarno Linnolahti Rauno Selin

Lisätiedot

Kuukauden termit 22.10.2014

Kuukauden termit 22.10.2014 22.10.2014 Kuukauden termit Valtioneuvoston kanslia julkaisee kuukauden termeissä suosituksia valtionhallinnon käännöstyössä esiin tulleista ajankohtaisista termeistä. Kuukauden termit liittyvät valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia 2015 2030

Lentoliikennestrategia 2015 2030 Lentoliikennestrategia 2015 2030 Julkaisuja 2a/2015 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot