TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE"

Transkriptio

1 Määttänen Jenni TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Jenni Määttänen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Hoitotyön koulutusohjelma Nimeke Tyytyväisyyskysely Mikkelin keskussairaalan lastenpoliklinikalla asioivien lasten ja nuorten vanhemmille Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien tyytyväisyyttä lapsensa saamaan hoitoon Mikkelin keskussairaalan lastenpoliklinikalla. Tavoitteena oli saada tietoa, jonka avulla henkilökunta pystyy kehittämään toimintaansa. Opinnäytetyössä tarkastellaan vanhempien mielipidettä ennakkoajanvarauksen toteutumisesta, vastaanottoajan riittävyydestä, lapsen ja vanhempien saamasta kohtelusta, lapsen saamasta hoidosta, perheen huomioimisesta hoidoissa sekä ohjeiden selkeydestä. Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella, joka sisälsi 35 kysymystä. Kysymyksistä oli 25 strukturoitua kysymystä ja kymmenen oli avointa kysymystä. Kyselyn perusjoukko oli Mikkelin keskussairaalan lastenpoliklinikalla huhtikuussa 2007 asioivien lasten ja nuorten vanhemmat. Kyselyyn vastasi yhteensä 37 vanhempaa. Aineisto analysoitiin SPSS for Windows 13 -ohjelmalla ja avoimet kysymykset sisällön analyysillä. Kyselyn tulokset osoittavat, että vanhempien mielestä kutsukirje oli selkeä, vastaanotolle pääsi ilmoitettuna aikana ja vastaanottoon käytettiin riittävästi aikaa. Henkilökunnan ammattitaito oli vastaajien mielestä hyvä, ja henkilökunnan palveluhenkisyyteen oltiin tyytyväisiä. Vanhempien mielestä lapsen sairaudesta saatiin vastaanottokäynnillä riittävästi tietoa ja lapsen toiveet otettiin hyvin huomioon. Vanhemmat kokivat, että lapsen pelkoihin kiinnitettiin hyvin huomiota vastaanottokäynnin yhteydessä. Vanhempien mielestä heidät otettiin hyvin huomioon vastaanottokäynnillä. Vanhemmat saivat mielestään osallistua lapsensa hoitoon, vain pieni osa vastaajista oli eri mieltä. Jatkohoito-ohjeet kerrottiin vanhempien mielestä heille itselleen selkeästi, mutta lapsille jatkohoito-ohjeet olisi muutamien vastaajien mielestä pitänyt kertoa selkeämmin. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä lapsen asioita käsiteltiin vain perheen, lapsen ja henkilökunnan kesken. Muutama vastaaja oli kuullut käyntinsä aikana toisten lasten asioita joko odotustilassa tai vastaanottohuoneesta. Lastenpoliklinikan ilmapiiri oli vanhempien mielestä levollinen ja rauhallinen. Odotustilat olivat suurimman osan mielestä viihtyisät. Odotustiloihin kuitenkin kaivattiin mm. tuoreempia lehtiä ja viherkasveja. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää lastenpoliklinikan toiminnan kehittämisessä. Jatkossa aihetta voisi tutkia suuremmalla otoksella ja pidemmällä aineistonkeruuajalla kuin tässä tutkimuksessa. Asiasanat (avainsanat) Sairaan lapsen hoito, perhekeskeisyys, sairaalahoitoon valmistaminen, tyytyväisyys, saatu kohtelu, saatu ohjaus Sivumäärä Kieli URN 29 s. + liitteet 12 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Salla Seppänen Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin keskussairaala, lastenpoliklinikka

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Jenni Määttänen Degree programme and option Degree Programme in Nursing Name of the bachelor's thesis Satisfaction questionnaire for the Parents of Children and Youngsters Consulting the Children's outpatient department of Mikkeli Central Hospital Abstract The aim of the bachelor s thesis was to find out how satisfied parents were with the treatment their children had received in the children's outpatient department of Mikkeli Central Hospital. The objective of the study was to obtain information to help the nursing staff to develop their work. In the study, the opinions of the parents were viewed: how the booking of an appointment had succeeded, if the reception time had been sufficient, how the child and parents had been treated, how the child had been looked after, how the family had been considered in various treatments and whether clear instructions had been given. In the study a quantitative research method was used. The material was gathered by means of a semi-structured questionnaire with 35 questions. 25 of the questions were structured questions and 10 open questions. The population consisted of those parents of children and youngsters who had consulted the children's outpatient clinic in Mikkeli Central Hospital in April A total of 37 parents responded to the questionnaire. The data were analysed by using the SPSS for Windows 13 programme and the open questions were analysed by content analysis. The results of the study showed that the parents found the letter of invitation to be clearly composed, they got to the reception at the time specified, and enough time was used upon the reception. The respondents thought that the staff was skilled, and they were satisfied with the staff's willingness to be of service. In the opinion of the parents they received adequate knowledge of their child's disease during the appointment, and the children's wishes were properly taken into account. The parents also felt that enough attention was paid to the fears of their children. Personally, the parents felt they had been considered well during the reception. Most parents thought they were given an ample opportunity of participating in the treatment of their children; only a small part of the respondents thought otherwise. Instructions for further care were explained clearly to the parents, whereas some respondents felt that children should have received clearer instructions. Almost all respondents thought the child's affairs were dealt with only by the family, child and staff. Some respondents had overheard other children's affairs either in the waiting room or from the reception room. The parents considered the atmosphere of the children's outpatient department to be calm and peaceful. Most of them regarded the waiting rooms as comfortable. However, some of the respondens thought that there shoud be fresher copies of magazines and indoor plants in the waiting rooms. The results of the study can be used in developing the work of the children's outpatient department. In the future, the topic could be studied with a larger sample and a longer period of material gathering than was the case in this study. Subject headings, (keywords) The Care of a Sick Child, Family Centredness, Preparation for Hospital Care, Satisfaction, Treatment and Guidance Received Pages Language URN 29 p. + app. 12 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Salla Seppänen Bachelor s thesis assigned by The Central Hospital of Mikkeli, children s outpatient department

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PERHEKESKEINEN HOITOTYÖ Sairaalahoidon lapselle aiheuttamat pelot Lapsen ja perheen valmistaminen sairaalahoitoon Lapsen aikaisemmat kokemukset POTILASTYYTYVÄISYYS JA AIEMMAT TUTKIMUKSET OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselylomakkeen laadinta ja esitestaus Aineistonkeruu Analyysimenetelmät TULOKSET Vastaajien taustatiedot Vastaajien tyytyväisyys ennakkoajanvarauksen toimivuuteen ja vastaanottoajan riittävyyteen Vastaajien tyytyväisyys lapsen saamasta hoidosta Vastaajien mielipide saadusta ohjauksesta Vastaajien antamaa palautetta vastaanottokäynnistä JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotuksia Oman oppimisen pohdintaa LÄHTEET LIITTEET 1 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 2 TUTKIMUSLUPA 3 KYSELYLOMAKE 4 TIIVISTELMÄT LÄHTEINÄ KÄYTETYISTÄ TUTKIMUKSISTA 5 VASTAAJIEN AMMATIT

5 1 JOHDANTO 1 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vanhempien tyytyväisyyttä lapsensa saamaan hoitoon Mikkelin keskussairaalan lastenpoliklinikalla. Opinnäytetyössä tarkastellaan mm. ennakkoajanvarauksen toteutumista, vastaanottoajan riittävyyttä, lapsen ja vanhempien saamaa kohtelua, lapsen saamaa hoitoa, perheen huomioimista hoidoissa ja ohjeiden selkeyttä. Yksikön henkilökunta halusi kyselyn tehtäväksi, koska Mikkelin keskussairaalan lastenpoliklinikalle ei ole aiemmin tehty tyytyväisyyskyselyä. Kyselyn tavoitteena on saada tietoa, jonka avulla henkilökunta pystyy kehittämään toimintaansa. Mikkelin keskussairaalan lastenpoliklinikalla työskentelee neljä sairaanhoitajaa ja viisi lääkäriä. Lastenpoliklinikalle potilaita tulee lähetteellä ensikäynnille, päivystyksinä ja kontrollikäynnille. Vuonna 2006 lastenpoliklinikalle kertyi poliklinikkakäyntejä (diabetespoliklinikka ja neurologian poliklinikka mukaan lukien) noin Lastenpoliklinikan osuus tästä kokonaisuudesta oli noin 3500 käyntiä. Näistä käynneistä alle 7- vuotiaita astmaatikkoja ja astman takia ensikertalaisia oli noin 800. Loput käyntikerrat (noin 2700) muodostivat pääsääntöisesti sydän-, munuais- ja kastelijalapset, keskosten kehityskontrollit ja yli 7-vuotiaat astmaatikot. Tarkempia tietoja tautiryhmistä ja käyntikerroista ei ole saatavilla. (Ihalainen 2007.) Asiakastyytyväisyyttä voidaan tutkia kyselyn avulla. Kyselyillä on tarkoitus selvittää konkreettisia tapauksia ja tilanteita, joissa potilaat ovat kokeneet saaneensa huonoa tai hyvää hoitoa. Mittauksen tuottama aineisto on kuvauksia, kokemuksia ja havaintoja. Tulokset osoittavat mistä kenkä puristaa ja mitä tulee tehdä tyytyväisyyden lisäämiseksi. (Vuori 1993, 63.) Tutkimus hoidon laadusta (Grönforsin ym. 2001) osoittaa, että potilaan tyytyväisyyteen ovat yhteydessä voimakkaimmin ihmiskeskeinen ilmapiiri, pysyvä henkilökunta, esimiehen toiminta, hoitajien koulutus ja yksilövastuinen toimintamalli. Mikkelin keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkupoliklinikalle (Loimula-Kontkanen 2005) tehdyn tutkimuksen mukaan potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää miten tyytyväisiä lasten vanhemmat ovat saamaansa palveluun Mikkelin keskussairaalan lastenpoliklinikalla.

6 2 PERHEKESKEINEN HOITOTYÖ 2 Perhekeskeisyyttä määriteltäessä hoitotyössä on usein käytetty Dohertyn ja Baridin (1986) perhekeskeisyydestä muodostamia tasoja. Perhekeskeisyys ei aina toteudu samanlaisena, vaan perheen huomioiminen eri tasoilla vaihtelee. Ensimmäisellä tasolla kiinnitetään hyvin vähän huomiota perheeseen. Toisella tasolla huomioidaan se, että asiakkaat tulevat perheistä ja perheen jäsenillä on suuri vaikutus hyvinvointiin. Perheelle annetaan tietoja ja neuvotaan erilaisissa hoitotilanteissa. Kolmannella tasolla tieto perustuu terveen perheen kehitykseen. Hoidossa kiinnitetään huomiota perheen emotionaalisiin reaktioihin ja stressiin. Hoitajan tulisi rohkaista perhettä erilaisissa tilanteissa. Neljänteen tasoon kuuluvat perheen tilanteen arviointi ja suunnitelmallinen työ perheen hyväksi. Perheneuvonnan avulla perhettä tuetaan selviytymään stressistä ja kriisistä. Friedmanin (1992) mukaan perhekeskeinen hoitotyö on tärkeää ottaa huomioon silloin, kun perheessä on jokin häiriö, joka vaikuttaa yhteen tai useampaan perheenjäseneen, tällöin tämä häiriö voi vaikuttaa myös toisiin perheenjäseniin ja perhekokonaisuuteen. Toinen syy on se, että perheen rooli on keskeinen terveyden edistämisessä, esimerkiksi terveiden elämäntapojen edistämisessä. Kolmas syy on se, että yhden perheen jäsenen terveysongelma voi johtaa sairauden tai jonkin riskitekijän löytymiseen toisista perheen jäsenistä. Viimeisenä hän mainitsee, että yksilöstä ja hänen toiminnastaan saa selkeämmän kuvan, kun tiedetään perheen taustatekijät. Lasten sairaanhoidossa perhekeskeisyydellä tarkoitetaan koko perheen voimavarojen löytämistä ja tukemista lapsen sairauden voittamiseksi. Perheen tulisi saada osallistua lasta koskeviin päätöksiin ja saada päätöksiä varten tarvittavat tiedot. Vanhemmilla on oikeus osallistua kaikkiin tilanteisiin, elleivät he itse halua olla poissa. (Minkkinen 1995, 249.) Sairaanhoidon käytännössä perhe liittyy tavallisesti luontevasti lapsen tai nuoren potilaan hoitamiseen. Alaikäisellä potilaalla on huoltaja, joka osallistuu tavallisesti lapsensa asioista päättämiseen ja tämän hoitoon osastolla. (Åstedt-Kurki & Paavilainen 1999, 320.)

7 3 Perheen osallistuminen lapsen hoitoon on selvästi lisääntynyt viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Perhe on muuttunut vierailijasta hoitoon osallistujaksi ja luonnolliseksi läsnäolijaksi. Myös perheen ja hoitajan välinen suhde on kehittynyt tasavertaiseen ja avoimeen suuntaan. Perheitä pyritään huomioimaan aiempaa yksilöllisemmin, ja lapsen ja perheen turvallisuuden tunteesta huolehtiminen on korostunut. (Santahuhta ym. 2001, 290.) Lampisen ym. (2000, 195) on tutkinut minkälaista tukea hoitajat antavat vanhemmille lapsen ollessa sairaalassa ja minkälaiset mahdollisuudet heillä omasta mielestään on leikki-ikäisen lapsen vanhempien tukemiseen sairaalassa. Tutkimuksen mukaan hoitajat pitivät vanhempien tukemista tärkeänä osana työtään. Tutkimuksesta käy ilmi, että suurin osa hoitajista rohkaisi ja tuki lapsen vanhempia ja pyrki huomioimaan heidän toiveensa lapsen hoidossa. Tutkimukseen osallistuvista hoitohenkilökunnasta kaikki halusivat tutustua vanhempiin, mutta vain kolmasosa otti itse yhteyttä vanhempiin, mikäli nämä eivät olleet osastolla. Suurin osa hoitohenkilökunnasta oli sitä mieltä, ettei heillä ollut riittävästi aikaa vanhempien tukemiseen. Kivelän ja Niemisen (2000) tutkimuksen tarkoituksena on kuvata vanhempien, kouluikäisen lapsen ja hoitajan yhteistyön mahdollistavien tekijöiden (vastuun, luottamuksen ja asiakaskeskeisyyden) toteutumista lyhytaikaisessa lasten perhekeskeisessä hoitotyössä. Tutkimuksessa ilmenee, että puolet hoitajista on sitä mieltä, etteivät vanhemmat aina tiedä, miten osallistua lapsensa hoitoon. Yli kolmasosa hoitajista kertoi keskustelevansa vanhempien kanssa siitä, miten he haluavat hoitaa lastaan. Hoitajista lähes kolmannes koki, että vanhemmat puuttuivat liikaa lapsensa hoitoon sairaalassa. Kuitenkin puolet hoitajista antoi myönteistä palautetta vanhemmille heidän osallistumisestaan hoitoon aina tai usein, mutta melkein puolet hoitajista vain joskus tai harvoin. Mikkelin keskussairaalan lasten vuodeosastolla tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä perhekeskeinen lastenhoitotyö vanhempien mielestä on ja mitä siihen kuuluu. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mitä vanhemmat odottavat perhekeskeistä työtä tekevältä hoitotyöntekijältä. Tutkimuksen mukaan vanhemmat pitävät tärkeänä olla lapsensa kanssa osastolla koko hoitojakson ajan. Lapsen ja perheen yksilölliset tavat ja tottumukset tulisi ottaa huomioon hoitotyötä suunniteltaessa ja hoitotyön menetelmiä

8 valittaessa. Myös tiedonsaanti koettiin tärkeäksi. Hoitotyöntekijöiltä vanhemmat toivoivat tukea keskustelun ja ajan antamisen muodossa. (Albrecht & Parkkinen 2002.) 4 Lasten hoitotyö eroaa monessa suhteessa aikuisten hoitotyöstä. Lapsen ikä ja kehitystaso asettavat ohjaukselle omia vaatimuksia, sillä on epävarmaa, mitä lapsi ymmärtää hoitohenkilökunnan käyttämistä käsitteistä ja termeistä. Aikuiselle voi olla myös hankalaa asettua lapsen kokemusmaailmaan. Lapsi reagoi sairastumiseen ja vastaanottotilanteisiin fyysisesti ja psyykkisesti eri tavoin kuin aikuinen. (Minkkinen 1995, 244.) Lasten hoitotyö on monipuolista toimintaa, joka sisältää sekä terveiden että sairaiden lasten hoitamisen. Lasten hoitotyön keskeisiä haasteita ovat lapsen ja perheen emotionaalisen tasapainon tukeminen ja ylläpitäminen erilaisissa ja vaihtuvissa tilanteissa. Hoitotyössä vaikuttavat arvot, normit, eettiset periaatteet, erilaiset teoriat ja käsitykset lapsesta, lapsen kehityksestä ja siihen liittyvistä tekijöistä, perheen merkityksestä lapselle ja sairauden vaikutuksesta lapseen ja perheeseen. (Minkkinen ym. 1997, 98.) Hoitohenkilökunnan näkökulmasta lasten hoitotyö on vaihtelevaa, koska lasten ikäjakauma on 0 15 vuotta ja näin erot esimerkiksi anatomiassa ja fysiologiassa ovat suuria (Minkkinen 1995, ). 2.1 Sairaalahoidon lapselle aiheuttamat pelot Lapset suhtautuvat sairaalaan menoonsa hyvin eri tavoin, mutta sairaalahoidon tiedetään aiheuttavan lapselle traumaattisia pelkoja helpommin kuin aikuiselle. Erilaiset tutkimukset, verinäytteen ottaminen tai ero vanhemmista voivat muodostua lapselle traumaattiseksi kokemukseksi. Eri tutkimuksissa onkin tärkeää ottaa lapsi mahdollisimman paljon mukaan toimenpiteen suorittamiseen, koska osallistuminen antaa lapselle mahdollisuuden vaikuttaa tilanteeseen ja pelottava asia saadaan näin osittain lapsen omaan säätelyyn. (Ivanoff ym. 2001, 126.) Kehitystasonsa mukaan lapset pelkäävät sairaalassa erilaisia asioita. Esimerkiksi leikkiikäiselle ruumiillinen koskemattomuuden säilyminen on tärkeää. Pienet naarmut ja vammat huolestuttavat ja pelottavat lasta. Tavallisia pelkoja aiheuttavia tilanteita leikkiikäiselle ovat yksin oleminen, vieras ympäristö, paikoillaan pitäminen tutkimuksissa, pistokset ja kipu. Kouluikäisille tyypillisiä pelkoja aiheuttavia tilanteita ovat kipu ja

9 5 epämukava olo, pistokset, muutokset ruumiinkuvassa, rajoitukset liikkumisessa, toimenpiteet, vieras ympäristö ja kuolema. Nuorille pelkoa aiheuttaa kipu, huoli elimistön kontrollin menettämisestä ja ulkonäön muutoksista sekä kuoleman pelko. (Ivanoff ym. 2001, 127.) Ivanoffin ym.(1999, 272) tekemän tutkimuksen mukaan lasten sairaalahoidon aikaisten pelon kokemusten pääulottuvuuksiksi muodostuvat vieras ympäristö, hylätyksi tuleminen, kehon vahingoittumisen uhka, kipu, itsemääräämisoikeuden rajoitukset sekä alistaminen ja mielivalta. Lasten pelon kokemukset sairaalassa liittyivät usein tilanteisiin, joissa vanhemmat eivät ole läsnä. Lasten sairaalahoidon aikaisten pelkojen tunnistaminen auttaa hoitohenkilökuntaa eläytymään lasten maailmaan. Lapsen maailmaan eläytyminen mahdollistaa osaltaan lapsen kokemuksen ymmärtämisen, mikä on edellytyksenä hyvälle lastenhoitotyölle. 2.2 Lapsen ja perheen valmistaminen sairaalahoitoon Sairaalahoitoon valmistaminen on hoitotyön auttamismenetelmä, joka painottaa yksilön käsitysten, aikaisempien kokemusten ja selviytymistapojen huomioon ottamista. Valmistamiseen sisältyy tiedon antamista siitä, mitä tulee tapahtumaan, millaisia aistimuksia potilaalla voi olla toimenpiteen aikana, tietoa selviytymiskeinoista ja emotionaalista tukea. (Muurinen & Surakka 2001, 96.) Lapsen ja perheen saapuessa sairaalaan kartoitetaan lapsen ja perheen valmistamisen tarve. Lapsen ja perheen tulisi saada riittävästi tarvitsemiansa tietoja tulevasta toimenpiteestä tai tutkimuksesta. Tietojen perusteella pyritään vähentämään ja estämään pelkoja ja epävarmuutta. On tärkeää, että lapsi ja vanhemmat tietävät ennen toimenpidettä tai tutkimusta seuraavat asiat: miksi ja mitä tehdään, miten, milloin ja missä se tehdään, kuka sen tekee, milloin ja miten he kuulevat tuloksista, mitä muutoksia lapsella on toimenpiteen jälkeen, miten hoidetaan ja mitä lapselta ja perheeltä odotetaan. (Muurinen & Surakka 2001, ) Lapselle tehdään sairaalassa monia erilaisia tutkimuksia ja toimenpiteitä. Näihin voi liittyä monenlaisia pelkoja ja stressitekijöitä. Etukäteen hyvin valmistettu lapsi kokee vähemmän stressiä ja pelkoa erilaisissa tilanteissa kuin lapsi, jota ei ole valmistettu.

10 6 Kun lapselle on perusteltu tutkimuksen tarkoitukset, tällöin lapsi ymmärtää paremmin esimerkiksi tutkimuksen tai hoidon onnistumiselle vaadittavat asennot ja paikoillaan olot. Tavoitteena on motivoida lapsi ja vanhemmat ja saada heidät hyväksymään toimenpiteen ja tutkimuksen osana hoitoa ja ovat yhteistyökykyisiä voimavarojensa mukaan. (Muurinen & Surakka 2001, 98.) Valmistamisen avulla lapsen ja vanhempien luottamus sairaalaa ja hoitohenkilökuntaa kohtaan kasvavat. Valmistaminen sairaalaan tulee tehdä siten, että lapsi ja vanhemmat kokevat tapahtuman turvalliseksi ja inhimilliseksi ja että tutkimus tuottaa lapselle mahdollisimman vähän pelkoa ja kipua. Valmistaminen lisää muun muassa lapsen aktiivista selviytymistä, kivun hallitsemista ja yhteistyökykyä. Se auttaa lasta ymmärtämään toimenpiteiden tarkoitusta, lisää lapsen turvallisuuden tunnetta ja edistää luottamuksen säilymistä hoitohenkilökuntaa kohtaan. (Muurinen & Surakka 2001, ) 2.3 Lapsen aikaisemmat kokemukset Lähes jokaisella lapsella on sairaalaan tullessaan kokemuksia siitä, miten häntä on hoidettu aikaisemmin ja miten hän on saamansa hoidon kokenut. Tiedetään, että lapsen yksikin epämiellyttävä neuvolakokemus saattaa herättää pelon koko sairaalan hoitohenkilökuntaa kohtaan. Lapsella saattaa olla sairaalasta myös omia mielikuvia, muisto omasta tai sisaren sairaalassaolosta tai hän on saattanut kuulla isovanhempiensa kuolleen sairaalassa, mitkä kaikki vaikuttavat lapsen suhtautumiseen sairaalassa oloon tai saattavat herättää pelkoja. (Gröhn-Rissanen 1999, 22.) Lapsen aikaisemmat kokemukset suuresta vaarasta tai toistuvista elämänmuutoksista voivat muovata hänen persoonallisuuttaan tai aiheuttaa kroonista turvattomuutta. Sairaalaan joutuminen saattaa aktivoida aikaisemmat pelot, minkä seurauksena lapsen stressikokemus voi olla kohtuuttoman voimakas. Potilaan kokeman stressin ja aikaisemman sairaalahoidon välillä on todettu olevan yhteys. Mitä lyhyempi aika edellisestä sairaalahoidosta on ollut, sitä enemmän potilas kokee stressiä. (Gröhn-Rissanen 1999, )

11 3 POTILASTYYTYVÄISYYS JA AIEMMAT TUTKIMUKSET 7 Potilastyytyväisyyttä on mitattu monenlaisin mittarein, lähtökohtana tyytyväisyyden laadun ja määrän kuvaaminen. Tyytyväisyydellä on tarkoitettu potilaan käsityksiä saamastaan hoidosta, jolloin siihen eivät suoranaisesti sisälly potilaan terveydentilaan vaikuttaneet hoidon tulokset eivätkä saadun hoidon tarkoituksenmukaisuus potilaan terveyden kannalta. Tyytyväisyys kuvastaa potilaan positiivista asennetta hoitoaan kohtaan. (Leino-Kilpi & Vuorenheimo 1992, 25.) Tässä tutkimuksessa tyytyväisyydellä tarkoitetaan lasten poliklinikalla asioivien lasten vanhempien käsityksiä saadusta hoidosta. Hoidon arvioinnissa voidaan osoittaa potilastyytyväisyydelle kolme mahdollista funktiota. Ensimmäiseksi tyytyväisyys voi toimia laadukkaan hoidon tunnusmerkkinä, oikeutettuna ja toivottuna hoidon tuloksena, jota ilman hoitoa ei voida pitää hyvänä. Toiseksi tyytyväisyys voi myös toimia laadukkaan hoidon osoittimena heijastaen potilaiden näkemyksiä saamansa hoidon eri aspekteista. Kolmanneksi tyytyväisyyttä voidaan pitää ehtona tai edellytyksenä hoidon tavoitteiden saavuttamiselle, koska oletetaan, että tyytyväiset potilaat noudattavat tyytymättömiä potilaista paremmin heille annettuja ohjeita ja hakeutuvat myös helpommin hoitoon jatkossa. (Leino-Kilpi & Vuorenheimo 1992, 25.) Tyytyväisyysmittareita on olemassa useita. Mittarin hyödynnettävyydestä riippuu, miten luotettavaa ja hyödyllistä tietoa potilastyytyväisyydestä voidaan saada. On muistettava, että tyytyväisyysmittarit mittaavat ainoastaan potilastyytyväisyyttä, eivät hoidon laatua. Tämän vuoksi potilastyytyväisyystutkimuksien käyttöön terveydenhuoltopalveluiden kehittämisen perusteena tulisi suhtautua kriittisesti. Hoidon laatu on käsitteenä laajempi kuin tyytyväisyys, mistä syystä potilaan tyytyväisyyttä voidaan pitää vain yhtenä osaalueena määriteltäessä hoidon laatua. (Leino-Kilpi & Vuorenheimo 1992, ) Potilastyytyväisyyttä voidaan mitata esimerkiksi kyselyllä. Hoitojaksoon kohdistuva arviointi tehdään usein jakson lopussa, esimerkiksi potilaan lähtiessä sairaalasta tai muutaman viikon kuluessa kotiutuksesta (Vuori 1993, 63.). Grönforsin ym. (2001, 231) tekemän tutkimuksen mukaan potilaan tyytyväisyyteen olivat yhteydessä voimakkaimmin ihmiskeskeinen ilmapiiri, pysyvä henkilökunta, esimiehen toiminta, hoitajien koulutus ja yksilövastuinen toimintamalli. Tutkimuksessa esimiehen toiminta, koulutus, yksilövastuinen toimintamalli ja ihmiskeskeinen ilmapiiri selittivät sekä hoitajien että

12 8 potilaiden tyytyväisyyttä. Kuitenkaan työntekijän tyytyväisyys ei välttämättä näyttänyt olevan yhteydessä potilaiden tyytyväisyyteen eikä toisinpäin. Mikkelin keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkupoliklinikalle (Loimula-Kontkanen 2005) tehdyn tutkimuksen mukaan potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. 4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vanhempien tyytyväisyyttä lapsensa saamaan hoitoon Mikkelin keskussairaalan lastenpoliklinikalla. Opinnäytetyössä tarkastellaan vanhempien tyytyväisyyttä ennakkoajanvarauksen toteutumiseen, vastaanottoajan riittävyyteen, lapsen saamaan kohteluun, lapsen saamaan hoitoon, perheen huomioimiseen hoidoissa ja ohjeiden selkeyteen. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten ennakkoajanvaraus toimi vanhempien arvioimana? 2. Miten vanhemmat kokivat vastaanottoajan riittävyyden? 3. Miten tyytyväisiä vanhemmat olivat lapsensa saamaan hoitoon? - Miten vanhempien mielestä lasta kohdeltiin? - Miten vanhemmat kokivat lapsensa saaman hoidon? 4. Miten tyytyväisiä vanhemmat olivat saamaansa ohjaukseen? - Miten perhe otettiin vanhempien mielestä huomioon ohjauksessa? - Miten vanhemmat kokivat ymmärtäneensä saadut ohjeet? 5 KYSELYN TOTEUTTAMINEN 5.1 Kyselylomakkeen laadinta ja esitestaus Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin kysely, koska se on helppo ja luotettava tapa kerätä aineistoa tyytyväisyyttä kartoittavissa tutkimuksissa. Hirsjärvi ym. (2006, 184) korostavat, että kyselymenetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Kyselytutkimuksiin liittyy myös heikkouksia: saatu aineisto voi jäädä pinnalliseksi ja tutkimus teoreettisesti vaatimattomaksi. Kyselyssä ei ole myöskään mahdollista varmis-

13 tua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen ja miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat olleet vastaajan näkökulmasta. 9 Kyselylomakkeen laatimisessa käytin apuna korva-, nenä- ja kurkkupoliklinikan potilastyytyväisyyskyselylomaketta ja aikaisemmin tehtyjen tyytyväisyystutkimusten mittareita (ks. liite 5). Kyselylomakkeen väittämissä on neljä vaihtoehtoa. Nämä ovat täysin eri mieltä, osittain eri mieltä, osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. Päädyin tähän ratkaisuun, koska mielestäni on parempi, että vastausvaihtoehtoja on enemmän kuin kaksi, kyllä ja ei. Valitsemaani menetelmää kutsutaan Likertin asteikoksi. Asteikot ovat tavallisimmin 5- tai 7-portaisia, ja vaihtoehdot muodostavat nousevan tai laskevan skaalan. (Hirsjärvi ym. 2006, 189.) Valitsin tutkimukseeni 4-portaisen asteikon, koska halusin jättää pois vaihtoehdon en osaa sanoa, koska uskon, että monet olisivat vastanneet en osaa sanoa ja se ei mielestäni tuo mitään tietoa tutkimukseen. Kyselylomakkeeseen (liite 3) tuli yhteensä 35 kysymystä. Kysymyksistä 25 on strukturoitua kysymystä ja 10 on avointa ja tarkentavaa kysymystä. Kysymykset 1 11 kartoittavat vastaajan taustatietoja. Kysymykset mittaavat vastaajien tyytyväisyyttä ennakkoajanvarauksen toteutumisesta ja vastaanottoajan riittävyydestä. Kysymykset mittaa vastaajien tyytyväisyyttä lapsensa saamaan kohteluun / hoitoon ja perheen huomioon ottamista. Kysymykset mittaavat vastaajien tyytyväisyyttä saamiinsa hoito-ohjeisiin. Viimeiset kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden antaa palautetta vastaanottokäynnistä. (ks. taulukko 1) TAULUKKO 1. Tutkimuskysymykset ja niitä vastaavat kyselylomakkeen kysymykset (ks. Liite 4) Tutkimuskysymys Kyselylomake, kysymysnumero Taustatiedot Miten ennakkoajanvaraus toimi vastaajien arvioimana ja miten vastaajat kokivat vastaanottoajan riittävyyden? 2. Miten tyytyväisiä vastaajat ovat lapsensa saamaan hoitoon? 3. Miten tyytyväisiä vastaajat ovat saamaansa ohjaukseen? Palaute vastaanottokäynnistä Kyselylomaketta esitestasi kuusi (6) vanhempaa lastenpoliklinikalla. Vanhemmat vastasivat kaikkiin kysymyksiin eikä mitään korjausehdotuksia tullut. Esitestauslomakkeita ei

14 10 otettu mukaan tutkimukseen. Kyselylomake tulee testata aina ennen varsinaista mittausta. Testaaminen tarkoittaa, että muutama perusjoukkoa vastaava ihminen arvioi kriittisesti kyselylomaketta. Arvioinnin kohteena tulisi olla kysymysten ja ohjeiden selkeys ja yksiselitteisyys, vastausvaihtoehtojen toimivuus, kyselylomakkeen pituus ja vastaamiseen käytetyn ajan kohtuullisuus. Testaajien tulisi pystyä lisäksi arvioimaan, puuttuuko kyselylomakkeesta jokin olennainen kysymys tutkimusongelman kannalta tai onko kyselylomakkeessa asian kannalta mukana tarpeettomia kysymyksiä. (Vilkka 2005, ) 5.2 Aineistonkeruu Kyselyn perusjoukko on Mikkelin keskussairaalan lastenpoliklinikalla huhtikuussa 2007 asioivien lasten ja nuorten vanhemmat. Lastenpoliklinikka ei halunnut rajata kyselyyn vastaajia hoitoon tulleen lapsen iän eikä tulosyyn mukaan. Tammikuusta 2007 alkaen lasten astma- ja allergiapoliklinikka on yhdistynyt lastenpoliklinikan ajanvaraukseen. Lastenpoliklinikalla toimivat myös diabetes- ja neurologian poliklinikat. Näillä yksiköillä on oma ajanvaraus ja omat hoitajat. Tämän takia näissä yksiköissä asioivien lasten vanhemmat eivät osallistuneet kyselyyn. Opinnäytetyölle hain tutkimusluvan kirjallisesti hallintoylihoitaja Mirja Rasimukselta (liite 1) Luvan myönsi johtajaylilääkäri Matti Suistomaa (liite 2). Kysely kuitenkin aloitettiin jo apulaisylilääkäri Juha Viitalan luvalla. Vein lastenpoliklinikalle yhteensä 97 kyselylomaketta (47 kappaletta ja 50 kappaletta ), jotka hoitohenkilökunta jakoi vanhemmille vastaanoton yhteydessä huhtikuun 2007 aikana. Yhteensä kyselylomakkeita oli vanhemmille jaettu 47 kappaletta. Vanhemmat palauttivat täytetyn kyselylomakkeen joko postissa minulle tai lastenpoliklinikalla olevaan palautelaatikkoon. Kyselylomakkeita täytettiin ja palautettiin yhteensä 37 kappaletta. Vastausprosentiksi tuli 78,7 %. Palautetuista kyselylomakkeista lastenpoliklinikalle palautelaatikkoon palautui 18 (48,6 %) kappaletta ja postin kautta sain täytettyjä kyselylomakkeita 19 (51,4 %) kappaletta.

15 5.3 Analyysimenetelmät 11 Määrällisen aineiston analysoin SPSS for Windows 13 ohjelmalla. Strukturoiduista eli suljetuista kysymyksistä laskin frekvenssit, prosentit ja keskiarvot. Taustatiedoista olen Microsoft Office Excel 2003 ohjelmalla tehnyt diagrammeja (ks. kuviot 1 7). Strukturoiduista kysymyksistä tein taulukot, joissa näkyy kysymyksittäin vastauksien keskiarvo (ks. taulukot 1 4). Avointen kysymysten vastaukset analysoin sisällön analyysilla. Sisällön analyysia voidaan käyttää päiväkirjojen, kirjeiden, puheiden, dialogien, raporttien, kirjojen, artikkeleiden ja muun kirjallisen materiaalin analyysiin. Sisällön analyysi on paljon käytetty menetelmä hoitotieteellisissä tutkimuksissa. Sen avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3 4.) Sisällön analyysi on keino järjestää, kuvailla ja kvantifioida tutkittavaa ilmiötä, ja sen tarkoituksena on saada ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Tutkimuksen tuloksena raportoidaan muodostetut kategoriat ja niiden sisällöt eli se, mitä kategorioilla tarkoitetaan. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3 4, 10.) Käytän tuloksien kuvaamisessa myös suoria lainauksia, koska aineiston suorilla lainauksilla voidaan lisätä raportin luotettavuutta ja osoittaa lukijalle luokittelun alkuperä. Analyysin tekemiseksi ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä. Sisällön analyysissa voidaan lähteä etenemään kahdella tavalla, joko aineistolähtöisesti induktiivisella otteella tai deduktiivisesti käyttäen aineiston luokittelussa hyväksi jotain aikaisempaa käsitejärjestelmää. Tutkijan päätettävissä on myös se, keskittyykö hän vain siihen, mikä on ilmiselvästi ilmaistu vai analysoiko hän myös piilossa olevia viestejä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.) Tässä työssä analysoin aineistoa induktiivisella sisällön analyysillä, koska halusin tulosten ilmentävän mahdollisimman hyvin niitä tekijöitä, joita tiedonantajat ovat ilmiöstä kertoneet, enkä käyttänyt luokittelussa hyväksi aiemmin kehitettyä teoreettista viitekehystä. Aineistosta analysoin ainoastaan ilmisisältö, jotta tutkijan oma tulkinta ei vääristäisi tutkimuksen tuloksia. Induktiivisessa sisällönanalyysissä tehdään yleisiä johtopää-

16 töksiä yksittäisten tapausten pohjalta. Induktiivisella lähestymistavalla voi saada uutta tietoa ja antaa ideoita käytännön hoitotyöhön. (Lauri & Elomaa 2001, 78.) 12 Koska otos oli pieni ja vastausten erot olivat pieniä, ei ristiintaulukointia kannattanut tehdä. Se ei olisi antanut kattavampia tutkimustuloksia. Ristiintaulukoinnin avulla tutkitaan ovatko taulukoissa havaitut erot riittävän suuria, jotta riippuvuus voitaisiin yleistää perusjoukkoon (Mamia 2005, 34). 6 TULOKSET 6.1 Vastaajien taustatiedot Tutkimukseeni vastasi yhteensä 37 vastaajaa (N=37), joista 31 (83,8 %) vastaajaa oli äiti, 4 (10,8 %) vastaajaa oli isä, 1 (2,7 %) vastaaja oli isovanhempi ja 1 (2,7 %) vastaaja oli muu, sijaisvanhempi (ks. kuvio 1) Lukumäärä äiti isä isovanhempi muu Kuvio 1. Vastaajan suhde lapseen (n=37) Vastaajien keski-ikä oli 35,6 vuotta, nuorin vastaaja oli 25-vuotias ja vanhin 60-vuotias (ks. kuvio 2).

17 13 Lukumäärä alle 30-vuotiaat vuotiaat yli 40-vuotiaat Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma (n=37) Vastaajista naimattomia oli 2 (5,4 %), avoliitossa 11 (29,7 %), avioliitossa 21 (54,1 %) ja yksinhuoltajia 3 (8,1 %) (ks. kuvio 3) Lukumäärä naimaton avoliitto avioliitto yksinhuoltaja leski Kuvio 3. Vastaajan siviilisääty (n=37) Ammattiopisto- tai AMK-tutkinnon suorittaneita oli 18 (48,6 %) vastaajaa, kouluasteentutkinnon suorittaneita 13 (35,1 %) vastaajaa, ylioppilaita 3 (8,1 %) vastaajaa ja peruskoulun suorittaneita 3 (8,1 %) vastaajaa (ks. kuvio 4). Vastaajien ammatit on esitetty taulukossa, joka on liitteenä (ks. liite 5).

18 14 Lukumäärä peruskoulu ylioppilas kouluasteen tutkinto 18 ammattiopistotai AMK-tutkinto Kuvio 4. Vastaajan koulutustaso (n=37) Lasten keski-ikä oli 6,5 vuotta, nuorin potilas oli 0,3-vuotias ja vanhin 15-vuotias. Eniten oli 6 10-vuotiaita lapsia ja vähiten alle 1-vuotiaita lapsia. (ks. kuvio 5) Lukumäärä alle 1-vuotta 1-5-vuotta 6-10-vuotta yli 10-vuotta Kuvio 5. Lasten ikäjakauma (n=37) Ensikäynnillä oli 5 (13,5 %) lasta, kontrollikäynnillä 31 (83,8 %) lasta ja päivystyskäynnillä 1 (2,7 %) lapsi (ks. kuvio 6). Vastanneista 28:lla (75,5 %) oli perheessä muita lapsia ja yhdeksällä (24,3 %) ei ollut muita lapsia.

19 Lukumäärä ensikäynti kontrollikäynti päivystyskäynti 1 Kuvio 6. Lasten vastaanottokäynnit (n=37) Vastaajista 28 (75,7 %) tuli lapsensa kanssa vastaanotolle astman tai allergian, 5 (13,3 %) sydänsairauksien, 1 (2,7 %) yökastelun, 1 (2,7 %) lääketasapainon hakemisen, 1 (2,7 %) virtsatieinfektion ja 1 (2,7 %) kilpirauhasarvojen tarkkailun takia (ks. Kuvio 7) Lukumäärä allergia/astma sydänsairaus yökastelu lääketasapainon löytyminen virtsatieinfektio kilpirauhasarvojen tarkkailu Kuvio 7. Lapsen vastaanottokäynnin syy (n=37) 6.2 Vastaajien tyytyväisyys ennakkoajanvarauksen toimivuuteen ja vastaanottoajan riittävyyteen Kysymykset käsittelivät vastaajien mielipidettä ennakkoajanvarauksen toimivuudesta ja vastaanottoajan riittävyydestä. Kysymykset olivat jaettu neljään (4) asteik-

20 16 koon, jota kutsutaan Likertin asteikoksi. Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 1 4 (1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = osittain samaa mieltä ja 4 = täysin samaa mieltä). Tyytyväisimpiä vastaajat olivat henkilökunnan palveluhenkisyyteen (ka 3,95) ja vastaanottoaikaan käytettyyn aikaan (ka 3,84). Vähiten tyytyväisiä vastaajat olivat vastaanottoajan pitävyyteen (ka 3,38) ja odotustilojen viihtyvyyteen (ka 3,14) (ks. taulukko 2) TAULUKKO 2. Vastaajien tyytyväisyys ennakkoajanvarauksen toimivuuteen ja vastaanottoajan riittävyyteen (kysymykset ja vastauksien keskiarvot) Kysytty asia Vastausten keskiarvo kutsukirjeen selkeys (n=37) 3,78 vastaanottoajan pitävyys (n=37) 3,38 vastaanottoaikaan käytetty aika (n=37) 3,84 henkilökunnan ammattitaito (n=37) 3,68 henkilökunnan palveluhenkisyys (n=37) 3,95 ilmapiiri (n=37) 3,76 odotustilojen viihtyvyys (n=37) 3,14 Summamuuttujien keskiarvo 3, Vastaajien tyytyväisyys lapsen saamasta hoidosta Kysymyksillä haluttiin selvittää miten tyytyväisiä vastaajat olivat lapsensa saamaan hoitoon. Kysymykset olivat jaettu neljään (4) asteikkoon, vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 1 4 (1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = osittain samaa mieltä ja 4 = täysin samaa mieltä). Tyytyväisimpiä vastaajat olivat lapsen saamassa hoidossa vanhempien huomioimiseen (ka 3,73) ja lapsen pelon huomioimiseen (ka 3,72). Vähiten tyytyväisiä vastaajat olivat lapsen toiveiden huomioimiseen (ka 3,65) ja mahdollisuuteen vaikuttaa lapsensa hoitoon (ka 3,53) (ks. taulukko 3).

HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ

HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ Hanna Litmanen, Hanna Liukkonen STH1-04 HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 22.5.2007

Lisätiedot

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Jutta Kosunen, Tiia Laukkanen TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö Syksy 2007 Jenny Asimont HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala Koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Jaana Harhala Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS Muikku Sisko Pro - gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Hoitotieteen tieteenala Oulun yliopisto Toukokuu 2015 OULUN YLIOPISTO LKT, Terveystieteiden

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot

Niina Mäntykorpi & Suvi Pokela TERVEYSTIEDON OPPIMISEN JA TERVEYDENHOITAJAN OHJAUKSEN VAIKUTUS KAHDEKSASLUOKKALAISTEN SEKSUAALITERVEYSASENTEISIIN

Niina Mäntykorpi & Suvi Pokela TERVEYSTIEDON OPPIMISEN JA TERVEYDENHOITAJAN OHJAUKSEN VAIKUTUS KAHDEKSASLUOKKALAISTEN SEKSUAALITERVEYSASENTEISIIN Niina Mäntykorpi & Suvi Pokela TERVEYSTIEDON OPPIMISEN JA TERVEYDENHOITAJAN OHJAUKSEN VAIKUTUS KAHDEKSASLUOKKALAISTEN SEKSUAALITERVEYSASENTEISIIN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön

Lisätiedot

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta?

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Rahko Mari & Rantala Reija Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Tammikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ PERHEVALMENNUKSESTA

VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ PERHEVALMENNUKSESTA VANHEMPIEN MIELIPITEITÄ PERHEVALMENNUKSESTA Anna Kalola - Sanna Mannonen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Miia Levänen, Jonna Pasanen HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Miia Levänen, Jonna Pasanen

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Isabel Poikkimäki Kesäkuu 2004

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Hanna Haapalainen Henna Juvonen TERVEYDENHOITAJIEN IMETYSOHJAUSVALMIUDET Kyselytutkimus Itä-Suomen alueen äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajille

Lisätiedot

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN Heidi Lahnamaa Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Päivi Kainulainen TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Kehittämistyö Terveydenhoitajan koulutusohjelma Marraskuu 2007

Lisätiedot

Kirsi Koskela ENSISYNNYTTÄJIEN KOKEMUKSIA TEHOSTETUSTA IMETYSOHJAUKSESTA PERHEVALMENNUKSESSA

Kirsi Koskela ENSISYNNYTTÄJIEN KOKEMUKSIA TEHOSTETUSTA IMETYSOHJAUKSESTA PERHEVALMENNUKSESSA Kirsi Koskela ENSISYNNYTTÄJIEN KOKEMUKSIA TEHOSTETUSTA IMETYSOHJAUKSESTA PERHEVALMENNUKSESSA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET Pekka Marttala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalialan suuntautumisvaihtoehto Sosionomi

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot