Hyväksytty johtokunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 Hyväksytty johtokunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE ALKAEN

2 Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuen hakeminen Palvelutarpeen arviointi Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoitajaa koskeva kriteerit Päätös omaishoidon tuen myöntämisestä ja omaishoitosopimus Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja kriteerit Omaishoidon keskeytykset Hoitajalle järjestettävä vapaa Hoitopalkkion maksaminen Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen Hoito- ja palvelusuunnitelman ja omaishoitosopimuksen tarkistaminen Asiaa koskeva keskeinen lainsäädäntö... 11

3 1 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoitoa määrittelee laki omaishoidon tuesta /937. Lain 11 mukaan omaishoidon tuen järjestämisvastuu on kunnalla joka sosiaalihuoltolain (710/1982) 3 luvun mukaan on velvollinen järjestämään hoidettavalle sosiaalipalveluja. Tämän lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla hänelle riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Laissa tarkoitetaan omaishoidolla vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitolain 3 sisältää omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset. Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: - henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa; - hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla; - hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia; - omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää; - hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja - tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jatkossa LLKY) myöntää omaishoidon tukea, jos tässä toiminaohjeessa olevat myöntämiskriteerit täyttyvät.

4 2 2. Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti omaishoidon tukihakemuksella, joka on saatavissa LLKY:n Internet sivuilta osoitteesta tai kotihoidon palveluohjaajilta. Hakemus palautetaan oman kotikunnan palveluohjaajalle. Palveluohjaajien yhteystiedot: Isojoki, puh Karijoki, puh Kauhajoki, puh tai tai Teuva, puh Omaishoidon tukea voi hakea jatkuvasti, mutta ei takautuvasti. Hakemuslomakkeeseen tulee vain tarvittaessa liittää ajan tasalla oleva lääkärinlausunto (C tai B), muu lääkärin antama selvitys tai muu asiantuntijalausunto josta ilmenee hoidon sitovuus ja vaativuus. 3. Palvelutarpeen arviointi Hakemuksen saapumisen jälkeen palveluohjaaja tekee kotikäynnin asiakkaan luo, jolloin selvitetään hakijan hoidon tarve ja sekä hoitajan soveltuvuus omaishoitajaksi. 75 vuotta täyttäneille arviointi hoidon tarpeesta tehdään 7 päivän kuluessa yhteydenotosta. Omaishoidon tukea arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan ja hoitajan kokonaistilanne, sosiaalinen ympäristö, hoidettavan fyysinen ja psyykkinen kunto ja hoitajan valmiudet omaishoitajan tehtävään. Omaishoidettavan toimintakykyä ja hoidon sitovuutta arvioidaan RAVA toimintakykymittarilla, Mini-Mental -muistitestillä (MMSE) ja myöhäisiän depressioseulalla (GDS-15). Lapsista omaishoidon tuen piiriin voidaan ottaa pääsääntöisesti kolme vuotta täyttänyt sairas tai vammainen lapsi. Lapsen hoidon ja avun tarvetta verrataan saman ikäisen lapsen tai nuoren hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin. Kehitysvammaisten ja sairaiden lasten hoidon tarvetta arvioidaan heille suunnatuilla toimintakykymittareilla. Tarvittaessa pyydetään konsultaatioapua muilta asiantuntijoilta.

5 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma Palveluohjaajaan kotikäynnillä laaditaan omaishoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma mm. hoitajan antamasta hoidosta ja hoidettavan tarvitsemista palveluista. Suunnitelmaan kirjataan: - omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö - muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö - omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö - miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, tai muun poissaolon aikana Hoito- ja palvelusuunnitelmasta lähetetään kopio omaishoidettavalle. 5. Omaishoitajaa koskeva kriteerit Omaishoidon tukea voidaan myöntää vain, jos hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Päätöstä tehtäessä tulee tehdä kokonaisvaltainen arvio siitä, selviytyykö hoitaja omaishoitoon sisältyvistä tehtävistä. a. Hoitajan tulee olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon omaishoitajan; - fyysinen ja psyykkinen terveydentila, mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito - toimintakyky ja voimavarat, kuten kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista - elämäntilanne ja sosiaaliset verkostot, jotka mahdollistavat omaishoitajana toimimisen - hoitajan soveltuvuudesta hoitotyöhön voidaan edellyttää lääkärin ja/tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto. Jos hoitaja ei esitä lääkärinlausuntoa (kuukauden kuluessa), voidaan päätös tästä syystä tehdä kielteisenä tai muuttaa jo voimassaoleva sopimus välittömästi kielteiseksi. b. Hoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava on hoitajakseen hyväksynyt

6 4 6. Päätös omaishoidon tuen myöntämisestä ja omaishoitosopimus Palvelutarpeen arvioinnin ja haastattelun pohjalta palveluohjaaja tekee päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä. Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta lukien kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä, kun hoidettava kotiutuu ja omaishoito voidaan todeta alkaneeksi. Hakijalle päätös lähetetään kirjallisena. Viranhaltijan päätökseen tyytymätön asiakas voi saattaa päätöksen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perusturvalautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Myönteisen omaishoidon tuen päätöksen jälkeen laaditaan omaishoitosopimus, joka muodoltaan on LLKY:n ja omaishoitajan allekirjoittama toimeksiantosopimus. Sopimuksessa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja siihen liitetään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen LLKY:n, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Hoitajan eläketurva määräytyy kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaisesti (Kunnallinen eläkelaki (549/2003). Tuesta peritään alle 68-vuotiailta TEL -vakuutusmaksu. LLKY vakuuttaa omaishoitajat tapaturman varalta (Tapaturmavakuutuslaki 608/ mom). Tapaturman sattuessa hoitotyössä, tulee omaishoitajan ottaa yhteys palveluohjaajaan/vastaavaan muuhun henkilöön mahdollisimman pian. Omaishoidon tuen sopimus tehdään toistaiseksi tai erityisistä syistä määräajaksi. Sopimus tarkistetaan tarvittaessa. Omaishoitosopimus sisältää tiedot; - hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja sen suorittamistavasta - määräaikaisen sopimuksen kestosta - hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä - sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta - hoitajan oikeuksista, velvollisuuksista ja LLKY:n velvollisuuksista 7. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja kriteerit Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidettavan alentuneen toimintakyvyn edellyttämään hoidon ja hoivan tarpeeseen sekä omaishoitajan antamaan hoitoon ja huolenpitoon. Päävastuu omaishoidettavan hoidosta tulee olla omaishoitajalla. Pelkästään asioiden hoito ja kodinhoito eivät ole riittäviä perusteita omaishoidon tuen myöntämiselle.

7 5 Hoitajalle maksettava hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan jolloin omaishoidon tukea korotetaan tai alennetaan tarvittaessa. Pysyvien hoitoon vaikuttavien muutosten ensisijainen ilmoitusvelvollisuus on hoitajalla. Virheellisin perustein maksettu tuki korjataan takautuvasti enintään kuluvan kalenterivuoden ajalta. LLKY:ssä omaishoidon tukea myönnetään hakijoille kahdessa eri ikäryhmässä ja näistä kummassakin kolmessa eri maksuluokassa. Omaihoidon tuen palkkiohihin tehdään vuosittaiset indeksitarkistukset. Omaishoidontuen palkkion määrät ja myöntämiskriteerit ovat alkaen seuraavat: a) 18 vuotiaat ja sitä vanhemmat I maksuluokka 750,37 /kk - hoidon määrä ja sitovuus ovat laitoshoidon tasoa - hoito on ympärivuorokautista - hoidettava tarvitsee lähes jatkuvaa tai jatkuvaa apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa ja runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan - hoidettava ei voi asua yksin eikä häntä voi jättää yksin - hoito korvaa/vastaa laitoshoitoa - Rava -indeksi vähintään 3,50 tai muistihäiriöistä kärsivillä tulee olla diagnosoitu vaikea muistisairaus II maksuluokka 636,27 /kk - hoidettava tarvitsee toistuvaa tai lähes jatkuvaa hoivaa ja huolenpitoa kaikissa päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa ja/tai tarvitsee muistamattomuuden vuoksi jatkuvaa valvontaa - pääsääntöisesti hoito sitoo hoitajan ympäri vuorokauden - hoidettava voi olla lyhyitä hetkiä päivässä yksin, mutta ei voi asua yksin - omaishoito korvaa/vastaa tehostettua palveluasumista - Rava -indeksi 2,5-3,49 tai muistihäiriöistä kärsivillä tulee olla diagnosoitu keskivaikea tai vaikea muistisairaus III -maksuluokka 413,22 /kk - hoito sitoo omaishoitajaa säännöllisesti ja päivittäin; hoidettava tarvitsee päivittäin hoitoa ja huolenpitoa, tukea ja ohjausta joissakin tai kaikissa henkilökohtaisissa toiminnoissa, ei kuitenkaan säännöllistä yöaikaista hoidon tarvetta

8 6 - hoidettava voi asua myös tuetusti yksin - omaishoidon tuki on vaihtoehto tehostetulle kotihoidolle (3 x päivässä), perhehoidolle tai tavalliselle palveluasumiselle - Rava -indeksi 2,00-2,49 tai muistihäiriöistä kärsivillä tulee olla diagnosoitu alkava tai keskivaikea muistisairaus b) Lapset ja nuoret (3-17 vuotiaat) ja muut erityistilanteet Lasten ja nuorten (3-17-vuotiaat lapset ja nuoret) kohdalla sekä muissa erityistilanteissa hoidontarvetta ja sitovuutta arvioidaan erillisellä toimintakykykartoitukseen laaditulla mittarilla. Omatoimisuuden osa-alueella tarkoitetaan lapsen- ja nuoren arkipäivän toiminnoissa selviytymistä. I maksuluokka 750,37 /kk - lapsen- ja nuoren hoidon määrä ja sitovuus ovat laitoshoidon tasoa - lapsen- ja nuoren hoito on ympärivuorokautista ja vaativaa ja hän tarvitsee useita/erilaisia apuvälineitä liikkumiseen, siirtymisiin ja hoitotoimenpiteisiin - lapsi- ja nuori tarvitsee lähes jatkuvaa tai jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa ja runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan - lapsen- ja nuoren hoito on täysin riippuvainen hoitajasta ja hoito korvaa/vastaa laitoshoitoa - toimintakykykartoituksessa saadut pisteet: II maksuluokka 636,27 /kk - lapsi- ja nuori tarvitsee toistuvaa tai lähes jatkuvaa hoivaa ja huolenpitoa kaikissa päivittäisissä omatoimisuuden osa-alueilla tavanomaista enemmän sekä tarvitsee apuvälineitä kommunikoinnissa ja/tai liikkumisessa - lasta- ja nuorta ei voi jättää yksin ilman valvontaa sisällä tai pihalla - lapsen- ja nuoren hoito sitoo hoitajan lähes koko vuorokauden - toimintakykykartoituksessa saadut pisteet: III -maksuluokka 413,22 /kk - lapsen- ja nuoren hoito sitoo hoitajaa säännöllisesti ja päivittäin tavanomaista enemmän ikätasoonsa nähden; hoidettava tarvitsee päivittäin hoitoa ja huolenpitoa, tukea ja ohja-

9 7 usta joissakin tai kaikissa omatoimisuuden osa-alueilla, ei kuitenkaan säännöllistä yöaikaista hoidon tarvetta. - toimintakykykartoituksessa saadut pisteet: Omaishoidon tuen hoitopalkkio voidaan sopia edellä mainittuja maksuja pienemmäksi, jos hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä Laki omaishoidon tuesta /937 3 :n 1 mom. edellyttää, taikka siihen on hoitajan esittämä erityinen syy. Omaishoidettavan hoitoisuuden muuttuessa omaishoidontuen maksuluokkaa tarkistetaan käyttäen edellä mainittuja kriteerejä. Ennen tehdyt omaishoidon tukipäätökset pysyvät siihen saakka voimassa. Jos omaishoidontuen kriteerit eivät hoitoisuuden muuttuessa enää täyty, omaihoidontuki lakkautetaan. Omaishoidon tuen asiakkaan on mahdollista saada myös kotihoidon palveluja, jos ne sisältyvät hänen hoito- ja palvelusuunnitelmaansa. LLKY toimittaa omaishoidon tuen hoitopalkkiosta ennakonpidätyksen ja perii työeläkemaksun. Työeläkemaksu koskee alle 68-vuotiaita hoitajia, joille kertyy KVTEL:n mukainen peruseläketurva. 8. Omaishoidon keskeytykset Omaishoidon keskeytyksistä on ilmoitettava Suupohjan LLKY:lle omaishoidon läsnäololomakkeella. Omaishoidon säännölliset, ennalta sovitut keskeytykset: - Omaishoidon tukea alennetaan, jos hoidettavalla on sovittuja lyhytaikaisia ympärivuorokautisia laitoshoito- / intervalli- tai koulujaksoja vähintään 14 vuorokautta kuukaudessa (ei koske akuuttia sairaanhoitoa). - Hoidon keskeytyessä hoitopalkkio saadaan jakamalla kuukausipalkkio luvulla 30 ja kertomalla hoitajan tekemällä hoitopäivillä. Omaishoidettavan lähtö- ja paluupäivä katsotaan toteutuneiksi omaishoidon päiviksi. Omaishoidon tilapäiset, ei ennalta sovitut keskeytykset:

10 8 - Hoitopalkkion maksaminen keskeytetään heti, jos hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä. - Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyksessä noudatetaan seuraavia periaatteita; o Omaishoidettavan laitoshoitoon, palveluasumiseen tai perhehoitoon lähtöpäivä ja sieltä paluupäivä katsotaan toteutuneiksi omaishoidon päiviksi. o Hoitopalkkion maksaminen keskeytyy vasta seuraavan kalenterikuukauden aikana, em. ensimmäistä poissaolopäivää vastaavasta kalenteripäivästä alkaen. Esim. asiakas siirtyy palveluasumiseen 14.4 (= lähtöpäivä), ensimmäinen poissaolopäivä on 15.4, omaishoidon tuki maksetaan ja keskeytyy 15.5 alkaen. 9. Hoitajalle järjestettävä vapaa Omaishoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista ja sitä kautta varmistaa hoidon laatu. LLKY:n on huolehdittava hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. Lakisääteisiin vapaisiin ovat oikeutettuja kaikkien maksuluokkien omaishoitajat. - Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteinen vapaa sisältää omaishoitajalle annettavaa vapaata täysinä vuorokausina. - Vapaapäivät voi pitää, kun lomaoikeus on kertynyt. Vapaapäiviä voi kerätä ja pitää ne yhtäjaksoisesti. Vapaan pitäminen ei vaikuta hoitopalkkioon eikä vähennä uusien vapaiden kertymistä. - Vapaan pitämisestä ja sen aikaisesta hoitojärjestelystä tulee myös sopia etukäteen hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Vapaan aikaisen hoidon tilaamisesta/järjestämisestä ja omaishoidon vapaiden pitämisestä vastuu on omaishoitajalla. Jos omaishoidon vapaat järjestetään ennalta sovitulla lyhytaikaisella hoitojaksolla perhehoidossa, palveluasumisessa tai laitoshoidossa tulee omaishoitajan ilmoittaa lakisääteisten vapaiden pitämisestä siihen yksikköön, jossa omaishoidettavaa vapaiden aikana hoidetaan. Poikkeustilanteessa omaishoidon vapaat voidaan pitää myös äkillisen tilapäisen hoitajasta/hoidettavasta johtuvan keskeytyksen aikana, jos omaishoidettava on laitoshoidossa tai palveluasumisessa. Myös tällöin omaishoitajan tulee ilmoitaa vapaiden pitämisestä hoitavaan yksikköön.

11 9 - Vapaapäivät on pidettävä kuluvan kalenterivuoden aikana kuitenkin niin, että joulukuun kertyneet vapaat voidaan käyttää seuraavan tammikuun loppuun mennessä. - Jos omaishoidon vapaat on järjestetty palvelusetelillä, omaishoidon päättyessä jo ansaitut, mutta käyttämättä jääneet palvelusetelit on oikeus käyttää kuluvan kalenterikuukauden loppuun mennessä. - Hoitajan tulee ilmoittaa pitämänsä vapaapäivät LLKY:lle omaishoidon läsnäololomakkeella. - Omaishoitajan pitäessä lakisääteisiä vapaata, omaishoidettavalta peritään laitoshoidon, palveluasumisen ja perhehoidon palveluista Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / b määritelty asiakasmaksu (Vuonna ,60 /vrk). Omaishoidon vapaiden toteuttamistavasta on etukäteen sovittava kotihoidon palveluohjaajan kanssa. Omaishoitajalla on oikeus valita seuraavista omaishoidon vapaiden toteuttamistavoista hänelle ja hoidettavalle parhaiten sopiva vaihtoehto. LLKY: n tarjoamat vaihtoehdot ovat: a. Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito toimeksiantosopimuksella: sijaishoito järjestetään omaishoidettavan kotiin siten, että sinne palkataan omaishoitajan sijaiseksi vähintään 17 vuotta täyttänyt henkilö omaishoitajan vapaan ajaksi. Sijaisen ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen. omaishoitajan sijaista koskevat samat vaatimukset kuin varsinaiseksi omaishoitajaksi hyväksyttävää. jos omaishoitajan vapaat järjestetään omaishoidon sijaisen avulla, sijaiselle maksetaan palkkio, joka vastaa hoidon sitovuutta ja vaativuutta. Palkkio maksetaan vain toteutuneista lomitusvuorokausista, kuitenkin korkeintaan 3vrk/kk seuraavasti: - 1 ja 2 -maksuluokassa 56,60 /vrk - 3- maksuluokassa 36 /vrk b. Ikäihmisten perhehoito lyhytaikaista, joko osavuorokautista tai kokovuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, joka tapahtuu perhehoitajan kodissa. ks. tarkemmat ohjeet perhehoidon toimintaohje, ikäihmiset c. Ennalta suunniteltu lyhytaikaishoito palveluasumisessa tai laitoshoidossa d. omaishoidon tuen palveluseteli:

12 10 vaihtoehto niille omaishoitajille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina palvelusetelillä hankitulla palvelulla korvataan omaishoitajan tekemää työtä palveluseteli myönnetään LLKY:n hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta ostettaviin kotihoitopalveluihin, kuten kotipalvelu ja kotisairaanhoito, tukipalvelut, omaishoidettavan toimintakykyä ylläpitävä virkistys- ja kotikuntoutuspalvelu palvelusetelin arvo on 180 /seteli, asiakkaan omavastuuosuus määritellään Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / b (vuonna 2012 omavastuu 10,60 /seteli). ks. tarkemmat ohjeet omaishoidon tuen palvelusetelikäytännön periaatteista Oikeutta lakisääteiseen omaishoitajavapaaseen ei kerry sellaiselta kalenterikuukaudelta, josta: - hoitaja on ollut vähintään kolme päivää vapaana omaishoidosta (ei koske omaishoidontuen lakisääteisten vapaiden pitämistä) - hoidettava on ollut vähintään 15 vuorokautta poissa omaishoidosta hoitajan vapaan vuoksi esim. perhehoidossa, palveluasumisessa tai laitoshoidossa (ei koske omaishoidontuen lakisääteisten vapaiden pitämistä) 10. Hoitopalkkion maksaminen Hoitopalkkion maksamisen edellytyksenä on omaishoidon läsnäololomakkeen palauttaminen kotihoitotoimistoon. Lomake tulee palauttaa kunkin kuukauden osalta viimeistään seuraavan kuukauden neljänteen päivään mennessä. Lomakkeella ilmoitetaan hoitajasta ja hoidettavasta johtuvat keskeytykset, hoitajan pitämät lakisääteiset vapaat, omaishoidon sijaista koskevat tiedot sekä omaishoidon päättyminen. Omaishoidon tukena maksettava palkkio maksetaan omaishoitajalle kuukausittain kuukauden 15.päivänä jälkikäteen. 11. Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen - LLKY voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua. - Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi.

13 11 - Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy, jos hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi (pitkäaikaispäätös, kuolema). Omaishoidontukea ei maksta em. tapahtumaa seuraavasta päivästä alkaen. 12. Hoito- ja palvelusuunnitelman ja omaishoitosopimuksen tarkistaminen Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan, kun hoidon tarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Omaishoitajalla on velvollisuus ilmoittaa näistä muutoksista palveluohjaajalle. 13. Asiaa koskeva keskeinen lainsäädäntö Sosiaalihuoltolaki /710 Laki omaishoidon tuesta /937 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä /569 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812

14 Liite 1: OMAISHOIDON TUKI 3-17 VUOTIAAN SAIRAAN TAI KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN JA NUOREN TOIMINTA- KYVYN KARTOITUS JA -LUOKITUS Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Hoitaja: Puhelin: 1. Liikkumiskyky 0. Liikkuu ikäisensä tavoin. 1. Tarvitsee jonkin verran apua liikkumisessaan. 2. Tarvitsee liikkumiseen apuvälineen. 3. Tarvitsee valvontaa liikkumisessa ja leikeissä. 4. Tarvitsee asennon muuttamisessa ja säilyttämisessä hoitajan apua. 5. Tarvitsee huomattavasti apua liikkumisessa, käyttää pyörätuolia. 6. On täysin autettava. 2. Syöminen 0. Syö ikäistensä tavoin. 1. Syö ikäistensä tavoin, mutta tarvitsee valvontaa ja ohjausta. 2. Tarvitsee jonkin verran hoitajan apua ruokailussa (nielemisvaikeuksia, ruoan tietynlainen asettelu, soseruoka, syö itsenäisesti) 3. Tarvitsee ruokailussa jatkuvasti hoitajan apua (mm. ruoka-aineallergia, syötettävä) 4. Letkuruokinta 3. Peseytyminen/ henkilökohtaisen hygienian huolehtiminen 0. Peseytyy ikäistensä tavoin. 1. Pystyy peseytymään sanallisen ohjauksen mukaan tai valvottuna. 2. Tarvitsee apua peseytymisessä. 3. Ei pysty peseytymään itse.

15 4. Pukeutuminen 0. Pukeutuu ikäistensä tavoin 1. Pukeutuu itse sanallisen tai kuvallisen ohjauksen mukaan 2. Tarvitsee apua yksittäisten vaatekappaleiden pukemisessa 3. Tarvitsee runsaasti apua pukeutumisessa 4. Ei pysty itse pukeutumaan 5. WC- Käynti 0. Ikätason mukaista. 1. Osaa ilmaista tarpeensa, tarvitsee hieman apua 2. Tarvitsee ohjausta ja muistuttamista 3. Tarvitsee hoitajan apua (tarvitsee vaippoja satunnaisesti) 4. Osaa käydä wc:ssä, muttei tunnista ulostamisen tarvetta, ei pidätyskykyä 5. Tarvitsee huomattavasti apua (käyttää vaippoja jatkuvasti) 6. Katetroitava/kestokatetri 6. Puheen ymmärtäminen 0. Ymmärtää puheen. 1. Ymmärtää puhetta tilanteisiin liittyen (kaksiosaiset ohjeet, esim. kun on syöty, pyyhitään suu) 2. Ymmärtää yksiosaiset ohjeet (esim. lähdetään pesulle, mennään syömään) 3. Ymmärtää vain lyhyet yksinkertaiset kehotukset (esim. tule, ota, anna) 4. Tarvitsee puhetta korvaavia/ tukevia, kommunikointimenetelmiä ja toisen henkilön apua. 5. Ei ymmärrä/ ei reagoi puheeseen 7. Puhuminen 0. Puhuu ikäistensä tavoin. 1. Puhe epäselvää, mutta ymmärrettävää. 2. Puhuu vain yksittäisiä sanoja. 3. Puhuu huonosti; vain perhe ja hoitaja ymmärtävät. 4. Osaa puhua, mutta puhuu valikoidusti (mutismi) 5. Tarvitsee puhetta korvaavia/ tukevia kommunikaatiomenetelmiä, toisen henkilön apua (esim. kuvat, tukiviittomat, puhekommunikaattori, tietokone) 6. Ei puhu eikä kykene ilmaisemaan itseään.

16 8. Sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutustaidot 0. Ikätason mukaista. 1. Tarvitsee aikuisen ohjausta ja tukea (kielellinen ohje aikuiselta esim. aikuinen saattaa lapsen vuorovaikutustilanteeseen toisen lapsen kanssa) 2. Tarvitsee apua vuorovaikutustilanteissa, kuten leikkimisessä (esim. leikin alulle saattamista kaverin kanssa ja etenemisessä) 3. Kommunikaatiotaito puuttuu, ottaa kontaktia fyysisesti (käytössä kuvat/ tukiviittomat, huomion kiinnittämistä fyysisellä tavalla kuten koskettelemalla ja äänenkäytöllä yms.) 4. Käyttäytyy aggressiivisesti lapsia ja aikuisia kohtaan 5. Eristäytynyt sosiaalisista tilanteista/ ei ota kontaktia 9. Lääkitys, hoidot ja kuntoutus 0. Ei lääkitystä eikä hoitoja 1. Vaatii lääkitystä tai kuntoutusta/terapiaa 2. Vaatii lääkitystä ja kuntoutusta/terapiaa 3. Vaatii lääkitystä (injektiot lisänä) ja on terveyttä uhkaava sairaus joka vaatii hoitoja (esim. syöpähoidot, vakavat epilepsia kohtaukset, jotka vaativat sairaalahoitoa yms) 4. Lapsen ja nuoren vaikeavammaisuus (esim.monivammaisuus kulkee läpielämän) 5. Saattohoito (esim. INCL ja JNCL) 10. Aistien toiminta Näkö 0. Näkee normaalisti 1. Tarvitsee apuvälineen ja näkee sen avulla (esim. silmälasit, lukutaulut yms.) 2. Näkö heikentynyt. Selviytyy tutussa ympäristössä, mutta tarvitsee apua oudossa ympäristössä 3. Ei näe Kuulo 0. Kuulee normaalisti 1. Tarvitsee apuvälineen ja kuulee sen avulla (kuulolaite) 2. Kuulo heikentynyt, tarvitsee tukiviittomia ja kuvia 3. Kuuro, tarvitsee kommunikaatiomenetelmää (viittomakieli)

17 Tunto SI-oireet (sensorisen integraation oire=aisti yli- tai aliherkkyys; näkö, tunto, kuulo, haju ja mku) 1. Lievät (esim. yksi aistiherkkyys) 2. Keskivaikeat (esim. kaksi tai useampi aistiherkkyys) 3. Vaikeat (useita haastavia aistiherkkyyksiä, jotka vaikuttavat moniin kehityksen osaalueisiin) 11. Lepo ja uni 0. Nukkuu yönsä hyvin 1. Heräilee yöllä, tarvitsee hoitajan apua (esim. kääntäminen, lääkitys) 2. Ei nuku öisin, vuorokausirytmi sekaisin (esim. autistinen lapsi) 3. Lapsi on vaikeahoitoinen päivisin ja öisin (useita tarpeita, laitoshoito tasoa) 12. Hoitotyön sitovuus ja vaativuus 0. Selviytyy ikätasoaan vastaavasti. 1. Voi jättää hetkeksi yksin (tutussa ympäristössä) 2. Tarvitsee vähän tukea ja ohjausta (omatoim. taitoihin tukea, toistot, valvonta) 3. Tarvitsee paljon tukea ja ohjausta (kuvat, viittomat, kommunikointi, konk.apu) 4. Täysin autettava, vaatii kaiken aikaa valvontaa (vastaa laittoshoidon tasoa) 13. Hoitajan kokemus hoitotyön rasittavuudesta 1 helppo vaikea 0. Rasittavuus asteikoilla Rasittavuus asteikoilla Rasittavuus asteikoilla 8-10 Pisteet yhteensä: Hoitoisuusluokka:

18 Maksuluokka Hoitoisuusluokkapisteet omaishoidontuki /kuukausi Täysin autettava ,37 /kk I II Huomattavasti apua tarvitseva ,27 /kk III Suurimmaksi osaksi autettava ,22 /kk KELA:n alle 16-vuotiaan vammaistuki:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Hoiva- ja hoitotyön palvelut OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen soveltamisohjeet Vahvistettu STL 25.4.2006 30/2006 Muutos STL 29.8.2006 44/2006 Päivitys

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Perhehoidon toimintaohje

Perhehoidon toimintaohje Perhehoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.1.2014 Sisällys 1.PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Pohjana Keski-Suomen vammaisten toimintaohje: Työryhmä Armi Lehtinen Jämsä Anne Mari Koukka Laukaa Eira Ohvo Konnevesi Liisa Mustonen Muurame

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät...

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot