Valtakunnallisen LUMA-keskuksen toimintaraportti vuodelta 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallisen LUMA-keskuksen toimintaraportti vuodelta 2008"

Transkriptio

1 Valtakunnallisen LUMA-keskuksen toimintaraportti vuodelta 2008 Maija Aksela ja Heimo Saarikko (toim.) 1

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1. Katsaus toimintavuoteen BioPop Biologian opetuksen keskus GeoPiste Maantieteen opetuksen keskus Kemma Kemian opetuksen keskus Kondensaattori Fysiikan opetuksen keskus LumO Luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden opetuksen, opiskelun ja oppimisen keskus Summamutikka Matematiikan opetuksen keskus 40 2

3 1 Katsaus toimintavuoteen LUMA-keskus ja sen tavoitteet Valtakunnallinen LUMA-keskus on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima sateenvarjoorganisaatio koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Keskus on toiminut viisi vuotta vuoden 2008 loppuun mennessä. Se perustettiin Avajaisia vietettiin Kalevalan päivänä LUMA-keskus sai merkittävän kansainvälisen tunnustuksen vuoden 2008 Global Best Awards -kilpailussa Keskusta kiiteltiin kyvystä lisätä oppilaiden kiinnostusta luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan. Myös LUMA-keskuksen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa todettiin aktiiviseksi ja monipuoliseksi. >> Keskuksen tavoitteena on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun ja opetuksen edistäminen kaikilla tasoilla (Strategia, 2008). LUMA-keskuksen missiona on tukea ja edistää lasten ja nuorten luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian elinikäistä oppimista ja harrastuneisuutta sekä tiedekasvatusta. LUMA-keskus toteuttaa missiotaan vuorovaikutuksessa esimerkiksi koulujen, luokanopettajien, aineenopettajien ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa. Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja elinikäistä oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. 3

4 Kuva Vasemmalla vararehtori Hannele Niemi tutustumassa LUMA-keskuksen toimintaan. Keskellä kuvassa koordinaattori, prof. Maija Aksela ja oikealla Olarin koulun matemaattisten aineiden opettaja Sari Pirkkalainen. Elinikäisen oppimisen tukemisessa on olennaista erityisesti koulutuksellisen jatkumon muodostaminen perus- ja täydennyskoulutuksen kesken (Opetusministeriö, 2005). Opettajien mahdollisuuksia pitää ajan tasalla tietojaan ja taitojaan eri oppiaineista sekä myös oppimista ja opetusta koskevasta tutkimuksesta tulee tukea. Elinikäisen oppimisen tavoitteet on huomioitu LUMA-keskuksen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 1.2 LUMA-keskuksen hallinto ja yhteistyö LUMA-keskuksen toimintaa ohjaa johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat edustajat seuraavista yhteistyötahoista: opetusministeriö, Opetushallitus, Helsingin yliopiston biotieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin kaupungin opetusvirasto kuntien edustajana, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Taloudellinen tiedotustoimisto, Teknologiateollisuus ry ja Teknillinen korkeakoulu alkaen. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2008 dekaani, professori Jukka Paakki ja sihteerinä koordinaattori Maija Aksela. Johtoryhmä päätti keskusta koskevista strategisista linjauksista ja toiminnan suuntaviivoista, yhteistyösopimuksista sekä hyväksyi suunnitelman mukaisen varainkäytön. Johtoryhmä vahvisti myös keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman. Keskuksen toiminnan pääteemana vuonna 2008 oli 4

5 erilaiset oppimisympäristöt luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksessa. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani nimitti LUMA-keskuksen johtajaksi jatkokaudelle professori, varadekaani Heimo Saarikon. Johtajan tehtäviin kuuluu mm. johtaa, kehittää ja valvoa keskuksen toimintaa, vastata keskuksen taloudesta sekä päättää LUMAkeskuksen varoista maksettavista palkkioista. Johtaja vahvisti vuoden 2008 alussa LUMA-keskukselle uuden työjärjestyksen. Johtaja nimesi LUMA-keskuksen koordinaattoriksi yliopistonlehtori, sittemmin professori Maija Akselan. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. organisoida LUMA-keskuksen toimintaa, avustaa johtajaa keskuksen toiminnan kehittämisessä ja valvonnassa sekä sen taloudenhoidossa, valmistella ja esitellä yhdessä johtajan kanssa johtoryhmässä käsiteltäviä asioita sekä toimia johtoryhmän sihteerinä. Keskuksen vastuullinen johtaja, koordinaattori ja muut toiminnan kannalta tarvittavat henkilöt toimivat hallintotehtävissä oman päätyönsä ohella. Nykyinen johtaja ja koordinaattori työskentelevät päätyönään fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutuksessa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Opettajankoulutus on LUMA-keskuksen keskeinen toimija. Yhteistyötä tehdään erityisesti Helsingin yliopiston kolmen tiedekunnan, biotieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja käyttäytymistieteellisen, kanssa. Yhteistyötä tehtiin vuonna 2008 lisäksi esimerkiksi koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, virastojen, järjestöjen, seurojen, tiedekeskusten, yhdistysten ja oppimateriaalikustantajien kanssa sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. LUMA-keskuksen käytännön toimintaa suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa kahdestakymmenestä eri yhteistyötahojen asiantuntijajäsenistä koostuva suunnitteluryhmä koordinaattorin johdolla. Jäsenet vastaavat oman alansa näkyvyydestä keskuksen toiminnassa. Resurssikeskusten biologian BioPop, maantieteen GeoPiste, kemian Kemma, fysiikan Kondensaattori, matematiikan Summamutikka, luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen ja oppimisen keskus, LumO, yhdyshenkilöt olivat mukana käytännön toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Eri toimintamuotoihin on lisäksi perustettu omia työryhmiä, esimerkiksi Luova-verkkolehteen toimitusneuvosto ja toimituskunta, Jippo-lehteen toimituskunta sekä LUMA-viikon suunnitteluryhmä. Vuorovaikutus opettajien kanssa on toiminnassa keskeistä. Opettajien ideoita ja toivomuksia kuunnellaan jatkuvasti. LUMA-keskus teki vuonna 2008 sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä eri yhteistyökumppanien kanssa. Verkostoituminen oli keskuksen yksi tärkeä tavoite. Esimerkiksi kansallisesta yhteistyöstä on esimerkkinä LUMA-keskus 5

6 Oulu Oulun yliopistossa. Keskus avattiin keväällä Joensuun ja Kuopion yliopistojen kanssa on suunnitteilla LUMA-yhteistyötä alueelle perustettavan keskuksen kanssa. Ruotsinkielistä toimintaa on vahvistettu yhteistyössä Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan -projektin kanssa. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Humanistisen tiedekunnan Aino -keskuksen kanssa on tehty yhteistyötä sen perustamista lähtien. LUMA-keskus teki myös kansainvälistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi Terrific Science, USA ja KRC, Ruotsi. Sekä keskuksen johtaja Saarikko että koordinaattori Aksela osallistuivat opetusministeriön edustajina EU-kokouksiin ja asiantuntijatehtäviin esimerkiksi Science and Society -ohjelmassa. 1.3 Käytännön esimerkkejä toiminnasta Lasten ja nuorten toiminta Lasten ja nuorten elinikäisen oppimisen tukeminen keskittyi kerhoihin, kesäleireihin, Ksenonit-virtuaalikerhoon, uuteen lasten verkkolehti Jippoon, joka avattiin elokuussa 2008, sekä nuorten verkkolehti Luovaan. Yksityiskohtaisemmat raportit ovat esillä resurssikeskusten omissa raporteista. Toiminnassa pyrittiin tuomaan lapsille ja nuorille onnistumisen elämyksiä ja iloa LUMA-aineiden parissa. Samalla tuettiin luonnollista vuorovaikutusta yliopiston tiedeyhteisön kanssa. Matematiikan päivät 2008 järjestettiin lukiolaisille ja heidän opettajilleen Maunulan matematiikkalukiossa yhteistyössä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ja Maunulan lukion kanssa. 6

7 Kuva Jipon avajaisissa oli tekemisen iloa! Ksenonit-virtuaalikerho toimi viisi vuotta elokuuhun 2008 saakka. Sen toimintaa jatkaa lasten verkkolehti Jippo. Uuden Jippo-verkkolehden tavoitteena on herättää ja tukea lasten kiinnostusta luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan, tuoda tiede kiehtovaksi ja tutuksi lapsille, tukea lasten tutkimusintoa ja iloa sekä seikkailun halua, lasten luonnollista uteliaisuutta ja luovuutta sekä vuorovaikutusta ja harrastuneisuutta ja välittää tietoa ajankohtaisista materiaaleista ja tapahtumista. Lasten verkkolehti Jipon pääasiallinen kohderyhmä on vuotiaat lapset. Sivuilta löytyy myös kerho-ohjaajille, opettajille ja vanhemmille materiaalia tiedekasvatuksen tueksi. Summamutikka-kerhot ovat peruskoulun alaluokkien oppilaille suunnattuja kerhoja, jotka kokoontuivat eri puolilla pääkaupunkiseutua koulujen tiloissa. Kerhoissa tutustuttiin matematiikkaan askarrellen, liikkuen ja pelaten. Kerhoissa tarjottiin onnistumisen elämyksiä sekä matemaattisesti lahjakkaille että niille lapsille, joilla on koulumatematiikassa vaikeuksia tai motivaatioongelmia. Myös luonnontieteiden tiedekerho toimi aktiivisesti Kumpulan tiedekampuksella. Nuorten verkkolehti Luova on jatkanut suosittuna toimintamuotona. Sen tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus osallistua tieteeseen, tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvään löytämisen, keksimisen ja luovuuden iloon. Päämääränä on tukea kiinnostusta sekä avata uusia 7

8 näkökulmia luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan. Luova pyrkii olemaan kehittyvä ja kiinnostava tutkijoiden, opettajien ja nuorten kohtauspaikka -nuorten omaa aktiivisuutta ja innostusta tukeva lähde, jonka kautta nuoret vuorovaikuttavat ja välittävät innostustaan eteenpäin. Kuva Tutkijat, nuoret ja lapset kohtaavat LUMA-keskuksen toiminnassa. Valtakunnallista LUMA-viikkoa on koordinoitu vuodesta 2004 lähtien. Vuonna 2008 LUMA-viikon teemana oli erilaiset oppimisympäristöt LUMA-aineiden opetuksessa. Valtakunnallisen LUMA-viikon tavoitteena on tukea biologian, fysiikan, kemian, maantieteen, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian opetusta ja harrastusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, herättää kiinnostusta LUMA-aineiden ja teknologian opiskeluun ja ammatteihin erilaisten mielenkiintoisten aktiviteettien, elämysten ja kokemusten kautta, tuoda alaa tunnetuksi myös nk. suuren yleisön keskuudessa, kannustaa eri oppiaineita, kouluasteita ja kerhoja yhteistyöhön sekä keskenään että y m p ä r ö i v ä n y h t e i s k u n n a n k a n s s a u u s i e n v a l t a k u n n a l l i s t e n opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti, kerätä parhaita käytänteitä LUMA-viikon aktiviteeteista ja levittää tietoa parhaista käytänteistä ja LUMAviikon tapahtumista verkkosivujen, yhteistyökumppanien ja tiedotusvälineiden kautta. Hyviä käytäntöjä on palkittu yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Vuonna 2008 valittiin kaksi vuoden LUMA-koulua ja heidät palkitaan LUMAkeskuksen 5-vuotisjuhlassa. 8

9 >> Opettajien täydennyskoulutus ja yhteistyö LUMA -keskuksen tavoitteena on tukea opettajien elinikäistä oppimista LUMAkeskuksen tavoitteiden mukaisesti. Sekä aineenopettajille että luokanopettajille järjestettiin lukuisia työpajoja, kesäkursseja sekä valtakunnalliset LUMA tiedepäivät TKK:lla. >> Kuva Iloisia tapaamisia opettajien täydennyskoulutuksessa. Ajankohtaisista tapahtumista ja materiaaleista sekä tutkimuksesta tiedotettiin kerran kuussa sähköpostitse ilmestyvässä uutiskirjeessä sekä LUMA-keskuksen verkkosivuilla. Uutiskirje tavoitti kuukausittain noin satatuhatta opettajaa, opettajaopiskelijaa ja opetuksen tutkijoita sekä muita asiantuntijoita varhaiskasvatuksesta elinkeinoelämään. Lisäksi resurssikeskukset tukivat oppiainekohtaista toimintaa omien verkkosivujensa materiaalien kautta. Kysy - ja keskustelupalstat olivat myös yksi keskuksen toimintamuoto. Esimerkiksi Kysy kemiasta -palsta ja fysiikan opettajien keskustelupalsta olivat aktiivisesti käytössä. Uusinta tutkimustietoa on integroitu LUMA-keskuksen toimintaan. Uuden tutkimustiedon välittäminen on tärkeää opettajien elinikäisen oppimisen tukemisessa. Opettajat tutustuivat tutkimukseen esimerkiksi LUMAtiedepäivillä tai kesäkurssien aikana, seurasivat tutkimustietoa muun muassa 9

10 uutiskirjeen, Luova-verkkolehden tai resurssikeskusten julkaisemien opinnäytetöiden kautta. Kuukauden tutkija -palstaa julkaistiin LUMAuutiskirjeessä sekä Luova-verkkolehdessä. 1.4 Opiskelijat oppijoina ja toimijoina Opettajaopiskelijoiden elinikäisen oppimisen kasvuprosessia pyritään tukemaan yliopisto-opintojen alusta lähtien vuorovaikutuksessa LUMAkeskuksen kanssa. Tavoitteena on sekä opiskelijoiden mielekäs oppiminen että sitoutuminen opettajan työhön. Toiminnalla pyritään tukemaan myös opiskelijan luonnollisen vuorovaikutusyhteyden syntymistä yliopiston kanssa tutkinto-opintojen päätyttyä. Usein opettajaksi valmistumisen jälkeen yhteys yliopistoon katkeaa ja samalla mahdollisuus päivittää omia tietojaan ja taitojaan heikentyy. LUMA-keskus pyrkii kaventamaan kuilua ja lisäämään vuorovaikutusta koulussa toimivien opettajien kanssa. Samalla opettajankoulutus saa opettajilta hyödyllistä tietoa käytännön opetuksen tilanteesta ja pystyy huomioimaan sen opettajankoulutuksen suuntaamisessa ja kehittämisessä. Molemmat osapuolet hyötyvät vuorovaikutuksesta. Vuonna 2008 LUMA-keskuksen käytännön toimintaan osallistui sekä toimijoina että oppijoina matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelijoita, lähinnä opettajaopiskelijoita sekä luokanopettajaopiskelijoita. Toimintamuodot vaihtelivat oppiaineittain. Yleensä toiminta on (i) integroitu tutkinto-opetukseen ja tutkimukseen tai (ii) opiskelijat tekevät sitä opiskelun rinnalla hankkien samalla hyödyllistä työkokemusta. Esimerkiksi resurssikeskusten yhteyshenkilöt ovat pääasiallisesti loppuvaiheen opettajaopiskelijoita tai jatkoopiskelijoita ainelaitoksilla. Luova -verkkolehden päätoimittaja sekä Jippolehden päätoimittaja toimivat aktiivisesti opettajankoulutuksessa. 10

11 Kuva Uudet opettajaopiskelijat ovat mukana LUMA-keskuksen toiminnassa. Toimintamuodot olivat vuonna 2008 monipuolisia. Esimerkiksi matematiikan opiskelijat ohjasivat lapsia kerhoissa. Sekä fysiikan että kemian opettajaopiskelijoiden tutkinto-opetukseen kuului osallistumista LUMAkeskuksen toimintamuotoihin. Esimerkiksi Johdatus fysiikan opetukseen - kurssilla opiskelijat vierailivat ohjaamassa lapsia kouluissa. Biologian opiskelijat olivat aktiivisia BioPop-resurssikeskuksen toiminnoissa. Maantieteen ja kemian opettajaopiskelijat tuottivat uusimman tutkimustiedon mukaista opetusmateriaalia verkkosivuille kaikkien käyttöön. Nuorten verkkolehti Luovan toimitukseen osallistui opiskelijoita eri ainelaitoksilta. Tehtävien tekeminen selvästi innosti opettajaopiskelijoita alansa opiskeluun ja sitoutti opettajaopintoihin. Normaalikouluissa LUMA-toiminta oli esillä monipuolisesti: Opettajaopiskelijat olivat mukana LUMA-viikon valmisteluissa ja LUMA-viikon toiminnassa erilaisin aktiviteetein: päivänavauksia, työpisteitä koulun käytävillä, vitriineihin näyttelyjen järjestämisestä ja LUMA-aineiden aiheisiin liittyviä esityksiä. LUMAtoiminta näkyi perusopetuksessa pitkin matkaa eri LUMA-aineiden opetuksessa: LUMA-toiminnasta kerrottiin oppilaille ja tuotiin esille LUMAkeskuksen verkkosivuja ja verkkolehti. 1.5 Loppusanat LUMA-keskus on toiminut aktiivisesti viisi vuotta vuoden 2008 loppuun mennessä. Toimintamalli on uusi kansainvälisestikin katsottuna. Toiminnassa 11

12 yhdistyy uudella toimintatavalla eri oppiaineiden, yhteistyötahojen ja kouluasteiden yhteistyö. Poikkitieteellinen yhteistyö on myös mahdollista. Muissa maissa yliopistojen yhteistyökeskukset ovat rakentuneet yleensä yhden oppiaineen ympärille. LUMA-keskuksen toimintamalli on herättänyt kiinnostusta kansainvälisesti. Kansainvälistä vuorovaikutusta vahvistettiin muun muassa englanninkielisillä verkkosivuilla, jotka avattiin >> LUMA-keskuksen toiminta tuki oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien elinikäistä oppimista monin eri tavoin. Vuorovaikutus oppilaiden, opettajien, tutkijoiden sekä eri yhteistyötahojen kanssa antoi myös uusia lähestymistapoja opettajankoulutukseen ja sen kehittämiseen. Tutkimuksen integroiminen toimintaan oli olennaista. Uusimman tutkimustiedon levittäminen ja siihen liittyvä koulutus on erityisen tärkeää elinikäisen oppimisen tukemisessa. Tiedotusvälineet raportoivat kiitettävästi LUMA-keskuksen toiminnasta. LUMA-keskuksen visiona vuoteen 2009 mennessä on olla (i) tunnettu luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian uutta tietoa, sovellutuksia ja käyttöä koskevan tiedon esille tuoja, muokkaaja ja levittäjä, (ii) luonnontieteiden, matematiikan ja tietotekniikan opetuksen innovatiivinen kehittäjä ja koulujen tärkeä yhteistyökumppani, (iii) on arvostettu asiantuntija teknologian opetuksen ja tiedekasvatuksen kehittämisessä sekä integroinnin edistämisessä ja (iv) toimii verkottuneena koulujen, elinkeinoelämän ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Kuva Vuoden 2008 teemana oli Erilaiset oppimisympäristöt LUMA-aineiden opetuksessa ja opiskelussa. Koululaiset opiskelevat luonnontieteitä virtuaalisessa oppimisympäristössä Kumpulan tiedekampuksella. 12

13 Kuva LUMA-keskus huomioi toiminnassaan myös perheet. Tässä on tekemisen iloa yhdessä matematiikan parissa. 1.6 Kiitokset LUMA-keskus kiittää taloudellisesta tuesta Helsingin yliopiston ja yhteistyökumppanien lisäksi Suomen Kulttuurirahastoa, Magnus Ehnroothin säätiötä, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiötä, Tieteen tiedotus ry:tä ja Alfred Kordelinin säätiötä. 13

14 2 BioPop Biologian opetuksen keskus Yhteyshenkilöt Johtaja Yhteyshenkilö professori Jouko Rikkinen Terttu Jussila Heini Lankia elokuuhun 2008 asti Yhteystiedot ja verkkosivut 2.1 Toiminnan tavoitteet BioPop Biologian opetuksen resurssikeskus on Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen LUMA-toimintaa, jota toteutetaan yhteistyössä LUMA-keskuksen kanssa. BioPop-resurssikeskuksen toiminnan tarkoituksena on tukea peruskoulun ja lukion biologian opetusta ja innostaa biologian opiskeluun kaikilla luokkaasteilla yhteistyössä yliopiston, koulumaailman sekä muiden tahojen kanssa. Keskus toimii yhteisenä verkostona sekä opettajille ja oppilaille että Bio-ja ympäristötieteiden laitoksen väelle ja aineenopettajaopiskelijoille. Keskeisiä toimintamuotoja ovat opettajille suunnattu täydennyskoulutustoiminta sekä lasten ja nuorten toiminta. BioPop-keskuksen avajaisia vietettiin Kuva Metsäaiheisen prosessidraaman työstämistä Biologian tiedeleirillä. 2.2 Suunnitteluryhmä 14

15 Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen henkilökunnasta koostuva BioPopkeskuksen suunnitteluryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. BioPopkeskuksen johtajana toimii professori Jouko Rikkinen. Yhteyshenkilönä on toiminut elokuuhun asti opiskelija Heini Lankia, sen jälkeen työtä on jatkanut opiskelija Terttu Jussila. Verkkosivujen päivityksestä vastaa yhä Heini Lankia. 2.3 Toiminta vuonna Biologian opettajien täydennyskoulutus klo järjestettiin Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Viikissä opettajien täydennyskoulutustyöpaja aiheena Kasvien kerääminen ja kasvion kokoaminen. Työpajassa pohdittiin kasvien keräämisen ja kasvion tekemisen merkitystä osana lajintuntemusopetusta sekä harjoiteltiin kasvion tekemistä käytännössä. Kouluttajana toimi biologian opettaja Thomas Kuusela Koululaisvierailut Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle BioPop-keskuksen välityksellä Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella vieraili keväällä 2008 kolme lukiolaisryhmää. Sekä biokemian että perinnöllisyystieteen osastolla vieraili yksi helsinkiläinen lukiolaisryhmä. Huhtikuussa Viikissä vieraili myös suuri 40 oppilaan ryhmä Joensuun normaalikoulun lukion Luma-linjalta. Joensuulaiset pääsivät tutustumaan koko Viikin kampuksen opiskelumahdollisuuksiin ensin tiedekunnan järjestämässä luentotilaisuudessa ja sen jälkeen vierailemalla opiskelijatutoreiden ohjaamina eri pääaineiden tutkimusosastoilla. Myös syyslukukaudella 2008 laitoksella vieraili kolme lukiolaisryhmää: kaksi ryhmää Ressun lukiosta ja yksi Martinlaakson lukiosta. Vierailut suuntautuivat biokemian ja mikrobiologian osastoille. BioPop-keskuksen tunnettavuuden lisääntyessä on odotettavissa, että vierailupyynnöt tulevat lisääntymään, ja siksi kouluvierailujen organisointia tehostetaan jatkossa. 15

16 Kuva Kasvien tunnistusta kasviviestissä Biologian tiedeleirillä Biologian tiedeleirejä lapsille ja nuorille Kesäkuussa 2008 järjestettiin ensimmäistä kertaa biologian tiedeleirejä Viikin kampuksella kesäkuuta järjestettiin päiväleiri 8-10 vuotiaille ja kesäkuuta päiväleiri vuotiaille. Leirit olivat hyvin suosittuja ja sujuivat mainiosti. Leirien teemoina olivat vesi- ja metsäympäristöt. Lähiympäristöstä löytyi paljon ihmeteltävää ja tutkittavaa, kuten kasveja, hyönteisiä, vesieliöitä sekä lintuja. Ohjaajina toimivat biologian opettajaopiskelijat Terttu Jussila ja Riina Känkänen Jippo-verkkolehti ja Ksenonit-tiedepäivä Jippo on LUMA-keskuksen uusi, 7-12-vuotiaille lapsille suunnattu luonnontiedeverkkolehti, jonka tavoitteena on tehdä tiede lapsille kiehtovaksi ja tutuksi erilaisten aktiviteettien avulla. BioPop-keskus on tuottanut Jippo-lehteen ja Jipon edeltäjään Ksenonit-virtuaalikerhoon) kuukausittain biologiaan liittyviä tehtäviä ja tutkimuksia. BioPop-keskus osallistui Kumpulan kampuksella järjestettyyn Ksenonit-tiedepäivään. Kaksi biologian aineenopiskelijaa suunnitteli ja toteutti tiedepäivässä lapsille suunnatun biologian työpajan Opi opettamaan ja esiintymään -kurssin suunnittelu BioPop-keskus on ollut mukana uuden biologian koulutusohjelmaan sisältyvän kurssin (Opi opettamaan ja esiintymään) suunnittelussa ja järjestelyissä. Kurssi on suunnattu aineenopettajaopiskelijoille ja muille opetuskysymyksistä 16

17 kiinnostuneille opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä järjestää erilaisia koulutustapahtumia. Pilottikurssi järjestetään keväällä 2009, ja kurssin puitteissa opiskelijat suunnittelevat työpisteitä Jippotiedepäivää varten. Tulevina vuosina opiskelijat voivat kurssilla suunnitteilla myös esimerkiksi verkkomateriaalia BioPop-keskuksen nettisivuille ja täydennyskoulutustyöpajoja opettajille. Kurssin avulla saadaan biologian aineenopettajaopiskelijat mukaan BioPop-keskuksen toimintaan Tiedotus ja Internet-sivut BioPopin internetsivuja päivitetään säännöllisesti. Sivuilla tiedotetaan biologian opettajille ja oppilaille suunnatuista ajankohtaisista tapahtumista sekä uusista ideoista ja linkeistä biologian opetuksen tueksi. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös kuukausittain LUMA-keskuksen uutiskirjeessä. 2.4 Vuoden 2008 toiminnan arviointi Vuonna 2008 BioPop-keskuksen toiminta on kehittynyt huimasti. Ensimmäiseen vuoteen verrattuna erilaisia toimintamuotoja on saatu käynnistettyä hienosti: ensimmäiset oppilasvierailut Viikin kampukselle, ensimmäiset leirit sekä opettajien täydennyskoulutustyöpaja. Yleisestikin ottaen BioPop-keskusta on tehty tunnetummaksi. Etenkin kesän Biologian tiedeleirit olivat suuri menestys. Kevät 2008 oli kiireinen ja henkilöresurssit vähissä, mutta syksyllä on toimintaa taas viritelty kunnolla käyntiin. Tulevalle vuodelle on paljon uusia haasteita tiedossa. 2.5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Olemassa olevia käytäntöjä pyritään myös jatkamaan. Etenkin huippusuositut leirit järjestetään myös vuonna Samoin opettajille suunnattuja työpajoja olisi tarkoitus järjestää edelleen. Mikrobiologian puolelta on suunnitteilla lukiolaisille tarkoitettuja laboratoriokursseja, joiden puitteissa opettajat voivat t u o d a o p p i l a s r y h m ä n s ä t u t u s t u m a a n m i k r o b i o l o g i s e e n laboratoriotyöskentelyyn yliopiston tiloissa. Vuonna 2009 lasten Jippo-tiedepäivää vietetään Viikin kampuksella, ja BioPopkeskus on mukana toiminnan järjestämisessä. Biologia-aiheisia työpisteitä on tänä vuonna tulossa enemmän kuin aiempina vuosina. BioPop-keskuksen nettisivuille ollaan myös suunnittelemassa uutta materiaalia. Vuoden alussa sivuille liitetään esimerkiksi metsäbiologiaa käsittelevä opiskeluympäristö. Resurssien mukaan samantyylisiä sivustoja voidaan laatia myös muista elinympäristöistä. 17

18 Kuva Oivaltamisen iloa Jippo -tiedepäivässä lapsille ja perheille Kumpulan tiedekampuksella. Vuonna 2009 tiedepäivä järjestetään Biotieteellisen tiedekunnan kampuksella BioPopin organisoimana. 18

19 3. GeoPiste Maantieteen opetuksen keskus Yhteyshenkilö Koordinaattori yliopistonlehtori Katariina Kosonen Yhteystiedot ja verkkosivut blogs.helsinki.fi/geopiste_luma/ 3.1 Taustaa GeoPiste avattiin elokuussa Vuoden 2008 toiminta on kokonaisuudessaan ollut vielä osin hyvien toimintatapojen etsimistä ja resurssipisteen markkinointia. Toimintaa on suunnitellut GeoPisteen ohjausryhmä. Siihen kuuluvat maantieteen laitokselta Katariina Kosonen (pj.), Olli Ruth, Tuuli Toivonen, Pirjo Hellemaa, Arttu Paarlahti ja Tino Johansson. Lisäksi mukana ovat olleet vuoden aikana työskennelleet opiskelijaharjoittelijat Liisa-Maija Nyyssönen ja Eija Laihinen (kevät 2008), Turo Hjerppe (kesä 2008) sekä Tero Mäkinen ja Maria Saine (syksy 2008, jatkavat kevään 2009). Kuva Tutkimuksia GeoPisteessä. 3.2 Toiminta vuonna 2008 GeoPisteessä on ollut lukukausien aikana kerran viikossa päivystys. Ellei päivystysaika ole sopinut, vierailijat ovat voineet käydä tutustumassa GeoPisteeseen myös erikseen sovittuna aikana. 19

20 GeoPistettä on mainostettu sähköpostein maantiedon ja biologian opettajiksi opiskeleville (opiskelijalista) ja opettajille (BMOLin kautta). Tarkoituksena on tehdä resurssikeskusta tunnetummaksi ja lisätä päivystyksen kävijämäärää. Tammi- ja helmikuun aikana GeoPisteen valokuvapankissa olevat, Toive Aartolahden diat saivat nimet. Nyt geomorfologiset kuvat ovat paremmin tunnistettavissa, ja siten ne soveltuvat myös opetuskäyttöön. Kuva Vierailijoita tutustumassa GeoPisteen materiaaleihin. GeoPiste oli mukana järjestetyillä Ksenonit-tiedepäivillä. Osanottajat olivat ala-asteikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan. GeoPisteen "vedenmaistajaiset" -rastilla kävi yhteensä neljä ryhmää, joille harjoittelijat pitivät ensin Vantaanjoen valuma-aluetta ja kaupunkivesistöjä käsittelevän esitelmän. Tämän jälkeen lapset saivat maistella kolmea erilaista vesinäytettä, Vantaanjoesta lähtöisin oleva hanavesi, suomalainen pullovesi sekä laboratoriossa puhdistettu, ionivaihdettu vesi. Lapset antoivat kullekin näytteelle arvosanan ja lopuksi keskustelivat yhdessä harjoittelijoiden kanssa muun muassa vesien mausta ja ympäristövaikutuksista. Helka-tietokantaan lisättiin tieto uusista kirjoista, jotka GeoPiste on saanut lahjoituksina. Kotisivuilla kohdassa Opetusresurssit > Kirjallinen aineisto on nyt myös aiempaa tarkemmat ohjeet, miten GeoPisteen kirjakokoelman kirjat löytyvät tietokannasta. Toukokuussa GeoPisteen sivuille lisättiin Kysy maantieteilijältä - palvelu, jossa sivuilla vierailijat voivat esittää maantieteeseen liittyviä kysymyksiä GeoPisteen 20

21 henkilökunnalle. Myöhemmin tarkoituksena on koota usein kysytyistä kysymyksistä pankki, joka liitetään palvelun yhteyteen. Helsingin Normaalilyseon oppilaat kävivät keväällä 2008 harjoittelemassa geokätkentää. Kesän 2008 aikana GeoPisteessä työskenteli harjoittelija, joka tuotti materiaaleja LUMA-keskuksen lasten verkkolehti Jippoon. Harjoittelijat kirjoittivat syksyllä verkkolehti Jippoon uutisia ajankohtaisista maantieteellisistä aiheista. LUMA-viikon aikana järjestettiin mahdollisuus osallistua harjoittelijoiden ohjaamaan geokätkentään. LUMA-viikon yhteydessä marraskuussa avattiin myös pitkään suunniteltu GeoPisteen valokuvakilpailu, jonka kuvilla kartutetaan GeoPisteen kuvapankkia. Kilpailussa on koululaissarja ja yleinen sarja. Tulokset julkistetaan helmikuussa 2009 LUMA-keskuksen 5-vuotisjuhlan yhteydessä. Voittaneista kuvista järjestetään myös näyttely Physicumin valopihalle. GPS-laitteita ja autonavigaattoria on lainattu lukukausien aikana kymmenisen kertaa. Lainat ovat keskittyneet Etelä-Suomeen. Kuva Kiehtovaa matematiikkaa Tessu-koiran kera Juha Oikkosen johdolla Jippotiedepäivillä

22 Kuva Onnistumisen iloa Jippo-tiedepäivillä. 22

23 4. Kemma Kemian opetuksen keskus Yhteyshenkilöt Johtaja Yhteyshenkilö professori Maija Aksela Judit Csikós-Pénzes Yhteystiedot ja verkkosivut 4.1 Tavoitteet Kemman tavoitteina on tukea lasten ja nuorten kemian oppimista, opiskelua ja opetusta, kiinnostusta kemiaan, harrastuneisuutta ja tiedekasvatusta. Kemma toimii osana LUMA-keskusta sen tavoitteiden mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä LUMA-keskuksen kanssa. 4.2 Toiminta Toiminta lasten ja nuorten kanssa Kuten aikaisempina vuosina Kemman toiminta lasten ja nuorten kanssa oli monipuolista myös vuonna Toimintaa oli niin tiedepäivän ja erilaisten leirien kuin Helsingin yliopiston kemian laitokselle tapahtuvien vierailujenkin muodossa. Fyysisen toiminnan lisäksi lapsille ja nuorille tarjottiin toimintaa virtuaalisesti Luova- ja Jippo-luonnontiedeverkkolehtien kautta (www.helsinki.fi/luova ja 23

24 Kuva Nuoria tutkijoita uudessa Kemianluokka Gadolinissa alkoi Kumpulassa vuoden 2008 lasten LUMA-tiedekerho Luonnontieteitä leppoisasti arkipäivän fysiikkaa ja kemiaa. Kerho järjestettiin kuutena keskiviikkona klo Kerho oli suunnattu kouluikäisille lapsille, ja sen teemana oli harrastaa luonnontieteitä leppoisasti sekä liittää fysiikan ja kemian ilmiöt ja aihepiirit arkiseen ympäristöön. Kerhon ohjaajina toimivat fysiikan opettajaopiskelija Kalevi Niskanen sekä kemian opettajaopiskelija Noora Syrjäläinen koululaisryhmillä (7-9 luokat ja lukio) oli mahdollisuus tutustua Kemian opetuksen keskuksessa molekyylimallinnukseen. Ohjaajina toimivat K o k e e l l i s u u s k e m i a n o p e t u k s e s s a I I k u r s s i n o p i s k e l i j a t. Molekyylimallinnustyöpajat olivat hyvin suosittuja, ja kaikki vierailuajat käytettiin järjestettiin viimeisen kerran Ksenonit-tiedepäivä lapsille ja perheille Kumpulassa. Tiedepäivän ohjelmassa oli mm. matemaatikko dos. Juha Oikkosen luento matematiikan saloista sekä runsaasti aktiviteetteja ja tutkimuksia lapsille ja koko perheelle kemian, fysiikan, matematiikan, biologian ja maantieteen aloilta. Kemma järjesti useita kokeellisia työpajoja. Kesän aikana järjestettiin useita leirejä lapsille ja nuorille. Leirien osallistujat olivat 8-19-vuotiaita. Lapsille suunnattuja leirejä oli kaksi kappaletta, Jippotiedeleiri 9-12-vuotiaille sekä Kemian tiedeleiri 8-10-vuotiaille

25 Nuorille vuotiaille oli kemian tiedeleiri Lukioikäisille järjestettiin perinteinen Minustako kemisti? -tutkimusleiri LUMA-viikolla kemian opettajaopiskelijoita lähti vierailemaan pääkaupunkiseudun kouluihin. Vierailut tapahtuivat Kokeellisuus kemian opetuksessa I kurssin puitteissa, tavoitteenaan levittää LUMA-sanomaa kouluihin ja kemian iloa oppilaille. Koko vuoden ajan koululaisryhmillä oli mahdollisuus käydä vierailemassa kemian laitoksella, ja ryhmiä otettiinkin vastaan runsaasti. Marraskuun alusta lähtien tällaiset vierailut tapahtuivat avatun Kemianluokka Gadolinin puitteissa Uusi oppimisympäristö Kemianluokka Gadolin avattiin uusi oppimisympäristö Kemianluokka Gadolin Kuva Kemianluokka Gadolin avattiin syyskuussa 2008 kemian laitokselle Tutustu Gadolinin verkkosivuihin osoitteessa Kemianluokka Gadolin on Helsingin yliopiston ja teollisuuden yhteinen opetushanke. Yhteistyökumppaneina on Kemian laitos, Kemian opetuksen keskus, Kemian opettajankoulutusyksikkö sekä mm. Kemianteollisuus ry. ja Kemira Oyj. Kemianluokka tarjoaa erilaisen oppimisympäristön lapsille ja nuorille kemiassa. 25

26 Vieraileville ryhmille Kemianluokka avautui marraskuun alussa. Vierailun puitteissa on mahdollisuus mm. tehdä kokeellisia töitä laboratoriossa, tutustua molekyylimallinnukseen, käydä vierailulla jossain kemian laitoksen tutkimuslaboratorioista tai kuunnella yleisesitys kemian laitoksesta ja siellä opiskelusta. Kaikenikäiset ja -kokoiset ryhmät ovat tervetulleita vierailemaan. Vierailevia ryhmiä ohjaavat opintojensa loppuvaiheessa olevat tai jo valmistuneet kemian opettajaopiskelijat. Kuva Vierailijoita Kemianluokka Gadolinissa kävi kahden ensimmäisen kuukauden aikana yli 500. Kutsuvieraana oli vararehtori Niemi Toiminta opettajien kanssa Kemman kirjasto on auki kemian opettajille ja opettajaopiskelijoille kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin klo Jos opettaja ei pääse tuolloin käymään esimerkiksi omien töidensä vuoksi, erillisestä aukiolosta voi sopia yhdyshenkilö Judit Csikós-Pénzesin kanssa sähköpostitse. Kemma osallistui toisien valtakunnallisten kemian opetuksen päivien järjestämiseen Jyväskylän yliopistossa yhteistyökumppanina, osallistui posteriesityksin tapahtumaan ja julkaisi 10 tutkimusartikkelia symposiumkirjassa (ks. ope/kop2008/). K e v ä ä n a i k a n a k e m i a n o p e t t a j i l l e j ä r j e s t e t t i i n u s e i t a täydennyskoulutustapahtumia ja 5.3. esiteltiin opettajille uusia vesikemiaan liittyviä kokeellisia töitä. Opettajilla oli työpajassa mahdollisuus 26

27 tutustua samalla mikrokemiaan ja mittausautomaation käyttöön kemian kokeellisuudessa. Työpajat ohjasi kemian aineenopettaja Hannu Marjamäki perusopetuksen luokkien 7-9 opettajille järjestettiin Kemiasta kivaa - työpaja. Kouluttajana toimi KT Elsi Torn kemian aineenopettajilla oli mahdollisuus osallistua Molekyylimallinnuksesta kokeellisuuteen kesäkurssille. Kurssin ohjaajina toimivat nuoret kemian aineenopettajat. Kurssilla tutustuttiin molekyylimallinnukseen ja simulaatioihin sekä näiden käyttöön kokeellisen työskentelyn osana ja mielekkään kemian oppimisen tukena. Kemma oli järjestämässä Kemia tänään -täydennykoulutuspäiviä yhteistyössä Kemianteollisuus ry:n ja Opetushallituksen kanssa. Vuoden 2008 Kemia tänään -täydennyskoulutustapahtuma vietti 10-vuotisjuhlaa. Teemana oli nanokemia. Kemia tänään tarjosi opettajille mahdollisuuden tutustua kemian opetuksen ajankohtaisiin kysymyksiin sekä kemian tämän päivän sovelluksiin ja tulevaisuuden näkymiin. ks. vuoden 2008 ohjelma: files/chemind/osaaminen/kemiatnn08ohjelmakutsuun.pdf Syksyn aikana kemian opettajille ja luokanopettajille järjestettiin kolmena torstaina (23.10., ja ) Kemianluokka oppimisen ja opetuksen tukena työpajoja. Työpajojen aiheena oli Kemianluokka Gadolinin esittely sekä mielekkään kokeellisuuden ja sen kautta tapahtuvan kemian oppimisen tukeminen. Teemoina syksyllä oli ensimmäisellä ja toisella kerralla vesi, kolmannella kerralla arkipäivän ja ruoka-aineiden kemia. Täydennyskoulutuksen ohjaajina toimivat nuoret kemian opettajat Judit Csikós- Pénzes, Heidi Handolin ja Veli-Matti Ikävalko. Projekti toteutettiin osana Kemianluokka Gadolinin täydennyskoulutustoimintaa. Kemian opetuksen keskus auttaa sijaista tarvitsevaa opettajaa tai rehtoria ilmoittamalla Helsingin yliopiston intranetti Almassa (alma.helsinki.fi) sijaistarpeesta kemian opettajankoulutusyksikön välilehdellä Virtuaalinen toiminta Keskuksen sivuilla on edellisvuosien tapaan opetusmateriaalia kemian opetukseen (ks. Lisäksi kemiasta on kirjoitettu nuorten luonnontiedeverkkolehti LUOVAan (www.helsinki.fi/luova) ja lasten verkkotiedelehti Jippoon (www.helsinki.fi/jippo). Lasten, nuorten ja miksei aikuistenkin pohtimia kysymyksiä voi tuttuun tapaan lähettää Kysy kemiasta -palstalle (www.helsinki.fi/kemia/opettaja/palvelut/ kysykemiasta/index.htm). Palstalle lähetettyjä kysymyksiä selvittää kemia opettaja Veli-Matti Ikävalko, joko vastaamalla niihin itse, tai lähettämällä kysymyksen eteenpäin asiantuntevalle taholle. 4.3 Vuoden toiminnan arviointi 27

28 Resurssikeskus Kemman toiminta oli aikaisempien vuosien tapaan vuonna 2008 aktiivista ja monipuolista. Toiminnassa otettiin huomioon lapset, nuoret, perheet, opettajat ja ohjaajat. Toiminnan päätavoite, lasten ja nuorten kemian oppimisen, opiskelun ja opetuksen sekä kiinnostuksen kemiaan, harrastuneisuuden ja tiedekasvatuksen tukeminen, toteutui toivon mukaan kaikissa projekteissa. Vuoden aikana Kemman ja kemian laitoksen vieraina oli noin 1500 lasta ja nuorta. Kemianluokka Gadolin vahvisti entisestään toimintaa opettajien, lasten ja nuorten sekä elinkeinoelämän kanssa. Kemman toiminnan kautta kemian opettajankoulutusyksikön opiskelijoilla oli mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kanssa sekä eri kurssien kautta (Johdatus kemian opetukseen ja Kokeellisuus kemian opetuksessa I ja II), että itsenäisesti. Opettajaopiskelijat mm. ohjasivat lasten työpajoja ja kerhoja ja vierailivat tutustumassa kouluihin. Kentällä olevien kemian opettajien kanssa yhteistyö oli aikaisempien vuosien tapaan hedelmällistä. Opettajien toiveita mm. täydennyskoulutuksesta on kuunneltu, ja toiveiden pohjalta keväällä 2009 järjestetään Opetushallituksen rahoittama Kohti tutkivaa opettajuutta - moduulikoulutus. Koulutuksen teemana on kemian oppiminen mielekkään kokeellisuuden avulla ja se on suunnattu kemian aineenopettajille ja luokanopettajille. Gadolin -klubi nuorille perustetaan nuorille keväällä

29 5 Kondensaattori Fysiikan opetuksen keskus Yhteyshenkilöt Johtaja Yhteyshenkilö professori Heimo Saarikko tutkija Antti Laherto Yhteystiedot ja verkkosivut per.physics.helsinki.fi/kondensaattori/index.html 5.1 Toiminnan tavoitteet Kondensaattorin tarkoitus on tukea ja edistää motivoivaa ja monipuolista fysiikan ja teknologian opetusta ja oppimista niin peruskoulun kaikilla luokkaasteilla, lukiossa kuin ammattikoulussakin. Tuemme myös lasten ja nuorten sekä laajemman yleisön luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Toiminnan keskiössä on fysiikkaan ja sen tuntemukseen pohjautuva kokeellinen opetus. 29

30 Kuva Oivaltamisen riemua fysiikasta. 5.2 Toimintamuodot Opettajien täydennyskoulutuskurssit ja työpajat Fysiikan laitoksella järjestettiin jokakesäinen opettajien täydennyskoulutuskurssi. Tällä kertaa aiheena oli nanotiede ja nanoteknologia, ja kurssilla käsiteltiin näitä aiheita laajasti eri näkökulmista. Kurssi oli suunnattu kaikille fysiikan ja muiden matemaattisten aineiden opettajille sekä biologian opettajille. Lisäksi Fysiikan laitos ja koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjestivät yhteistyössä Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille kesäkurssin Fysiikan laitoksella myös järjestettiin kaikille luonnontieteiden opettajille suunnattu LUMA-työpaja "Taskukaukoputken rakentaminen". Työpajassa tutustuttiin kuvan muodostumiseen linssien avulla ja rakennettiin pieni kaukoputki halvoista materiaaleista Toiminta lapsille ja nuorille Keväällä 2008 Fysiikan ja Kemian laitokset pitivät yhteistyössä luonnontiedekerhoa vuotiaille lapsille. Kerhoryhmä kokoontui kevään aikana yhteensä kuusi kertaa. Kerho-ohjelma käsitteli mm. sähköilmiöitä, mekaniikkaa, happamuutta sekä ruoka-aineiden kemiaa. Koulujen kesälomien alettua Fysiikan laitoksella järjestettiin perinteiset lasten teknologialeirit ja Ensimmäinen leireistä suunnattiin vuotiaille ja jälkimmäinen vuotiaille. Yhteensä leireille osallistui 39 lasta. Leireillä tutustuttiin sekä luonnonilmiöihin että ihmisen rakentamaan ympäristöön kokeellisen työskentelyn ja itse tekemisen kautta. Leiriohjelman teemoja olivat tällä kertaa sähkötekniikka, valo, ilmailun fysiikka sekä arjen teknologia. 30

31 Kuva Iloa Teknologia-leirillä. Lapsiperheille suunnattuna Ksenonit-tiedepäivänä 3.5. järjestettiin Fysikaalisten tieteiden laitoksella kaksi aktiviteettipistettä: toisessa tehtiin tasavirtapiirikytkentöjä ja toisessa tutustuttiin fysiikan maailmaan Posteripelin merkeissä. Fysiikan laitos oli myös mukana Kerhokeskuksen nuortenleirin järjestelyissä elokuussa. Vuoden 2008 aikana Kondensaattori osallistui myös LUMA-keskuksen verkkolehtien (Ksenonit, Jippo sekä Luova) sisällöntuotoon laatimalla fysiikkaa käsitteleviä artikkeleita ja tehtäviä Kondensaattorin kirjasto ja opettajalaboratorio Kondensaattorin kirjaston kokoelma kattaa laajasti paitsi fysiikan oppikirjoja, myös fysiikan opetukseen ja siihen liittyvien alojen tutkimuskirjallisuutta. Kirjastoon on vuonna 2008 tehty uusia hankintoja ja lainaustoimintaa on ollut tasaiseen tahtiin. Lisäksi vierailijoilla on ollut mahdollisuus käyttää ja kokeilla opettajalaboratorion demonstraatio- ja oppilastyövälineistöä. Kondensaattoriin on myös hankittu joitain lainattavia oppilastyövälinesarjoja. Esimerkiksi elokuussa 2008 lainattiin sähkö- ja optiikkatyövälineistöä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileirille fysiikka-aiheista toimintapäivää varten Vierailukäynnit Fysiikan laitoksen PR-assistentti Ilkka Hendolin järjestää yhteistyössä eri osastojen kanssa koululaisryhmien vierailuja laitokselle vuonna 2008 ryhmiä 31

32 kävi noin 45, yhteensä n oppilasta. Kondensaattori oli mukana joidenkin vierailukäyntien sopimisessa ja järjestelyissä. Lisäksi Kondensaattorissa päivystettiin viikottain to Opettajat ja yhteistyötahot vierailivat Kondensaattorin kirjastossa ja opettajalaboratoriossa kuitenkin myös muina aikoina. Tämän lisäksi eri tapahtumien yhteydessä järjestettiin kierroksia laitoksella Sijaispalvelu ja Kondensaattorin verkkosivut Kondensaattorin internetsivuilla tiedotetaan tulevista ja raportoidaan menneistä tapahtumista. Sivut tarjoavat muun muassa opetusmateriaalia, henkilökuvia erilaisista fyysikoista sekä uusia ja ajankohtaisia vinkkejä opetukseen liittyen. Sivuston kautta koulut voivat myös hakea sijaisopettajia; ilmoitukset välitetään Kondensaattorin yhteyshenkilön ylläpitämälle sähköpostilistalle, johon kuuluu pitkällä opinnoissaan olevia opettajaopiskelijoita sekä jo valmistuneita opettajia. Tämä sijaispalvelu on ollut vuonna 2008 ahkerassa käytössä Muuta yhteistyötä Kondensaattori tarjoaa apua fysiikan opetuksen ongelmien kanssa painiskeleville. Yhteistyötä on tehty opettajien lisäksi monien opetusmateriaaleja kehittävien tahojen kanssa. Esimerkiksi keväällä 2008 Kondensaattorin yhteyshenkilö oli mukana Tekniikan museon ja InnoApajaprojektin hankkeessa, jossa suunniteltiin konetekniikkaa käsitteleviä näyttelykohteita. Lisäksi konkreettista toiminnallista yhteistyötä on tehty myös esimerkiksi Kerhokeskuksen kanssa kesäleirin järjestämisessä. 5.3 Vuoden toiminnan arviointi Kondensaattorin toiminta on vastannut tavoitteita ja ollut monipuolista niin tarjonnan (sisällöt, kohderyhmät) kuin yhteistyökuvioidenkin suhteen. Yleistavoitetta lisätä ja tukea kiinnostusta luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä tukea niiden oppimista on taas edistetty. 32

33 6 LumO Luonnonteellisten ja matemaattisten aineiden opetuksen, opiskelun ja oppimisen keskus Yhteyshenkilö Johtaja Jarkko Lampiselkä Yhteystiedot ja verkkosivut Kuva LumO-keskuksen logo 6.1 Taustaa Vuoden 2007 toiminta keskittyi perustettavan resurssikeskuksen henkilöstörekrytointiin, vision ja tehtäväpiirin määrittämiseen. Varsinainen keskuksen perustaminen ja avajaiset siirtyivät vuoden 2008 puolelle ja avajaisia vietettiin Resurssikeskuksen perustaminen 2008 Vuoden 2007 käytyjen keskustelujen perusteella tultiin yhteisymmärrykseen siitä, että Helsingin yliopiston Soveltavan Kasvatustieteen Laitokselle (Soklan) perustetaan luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden (lyhyemmin LUMA aineiden) opetuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuskeskuksen henkilöstö koostuu laitoksen LUMA aineiden pää- ja sivutoimisesta opetus- ja tutkimushenkilökunnasta. 6.3 Henkilöstö Professorit Jari Lavonen Erkki Pehkonen fysiikan ja kemian didaktiikan professori matematiikan ja tietotekniikan didaktiikan professori Maija Ahtee Veijo Meisalo emeritaprofessori emeritusprofessori Lehtorit Kalle Juuti Jarkko Lampiselkä Markku Hannula Kirsti Hoskonen fysiikan didaktiikan yliopistonlehtori kemian didaktiikan yliopistonlehtori matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori 33

34 Hellevi Putkonen Sirpa Wass Jari-Matti Vuorio Ossi Autio matematiikan didaktiikan lehtori (virkavapaalla) matematiikan didaktiikan lehtori matematiikan didaktiikan lehtori teknisen työn didaktiikan lehtori Tutkijat Annika Ampuja Rauno Koskinen Heidi Krzywacki-Vainio Anu Laine fysiikan ja kemian didaktiikka matematiikan didaktiikka matematiikan didaktiikka matematiikan didaktiikka LumO-keskuksen henkilöstö Tutkimus- ja resurssikeskuksien henkilöstö muodostaa myös Soklan LUMA resurssikeskuksen henkilöstön. Näistä henkilöistä etenkin Jari Lavonen, Jarkko Lampiselkä ja Kirsti Hoskonen ovat osallistuneet myös LUMA-keskuksen toimintaan. Jari Lavonen on jäsenenä Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen johtoryhmässä ja Jarkko Lampiselkä ja Kirsti Hoskonen keskuksen suunnitteluryhmässä. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen LUMA aineiden oppimiskeskuksen järjestäytymiskokous pidettiin fysiikan ja kemian opetuksen luokassa (Svp20R sh 406). Keskuksen väliaikaiseksi johtajaksi oli yliopiston LUMAkeskuksen taholta ehdotettu FT Jarkko Lampiselkää ja johtoryhmän sihteeriksi Annika Ampujaa, muita jäseniä ei ollut tuolloin vielä ehdotettu pidetyssä järjestäytymiskokouksessa keskuksen johtoryhmään kokoonpanoksi valittiin seuraavat henkilöt. Johtaja Biologian didaktiikka FT Jarkko Lampiselkä FT Anna Uitto varalla prof. Mauri Åhlberg Fysiikan didaktiikka dos. Kalle Juuti varalla prof. Jari Lavonen Kemian didaktiikka Maantieteen didaktiikka FT Jarkko Lampiselkä FT Pirjo Hellemaa varalla FM Liisa Suomela Matematiikan didaktiikka FM Kirsti Hoskonen varalla FM Heidi Krzywacki-Vainio Teknisen opetuksen didaktiikka FT Ossi Autio (ehdotettu) 34

35 Professori Pehkosen siirtyessä eläkkeelle ja tutkija Annika Ampujan siirryttyä 2. asteen oppilaitokseen opettajaksi, keskuksen johtoryhmä pienentyi alkuperäisestä kahdella. Uusia henkilöitä ei valittu poistuneiden tilalle, sillä virkaatekevä johtokunta on koettu riittävän monipuoliseksi ja aikaansaavaksi ja kokouksissa tullaan käyttämään vuorottelevaa sihteerijärjestelyä. 6.4 Tehtäväpiiri ja toiminnan tavoitteet LumO-keskuksessa huomio kohdistetaan perusopetuksen 1-6 luokkien LUMA aineiden opetukseen, näiden aineiden esi- ja alkuopetukseen ja erityispedagogiikkaan, mutta myös ylempien oppiasteiden oppimiseen, opiskeluun ja opetukseen sekä opettajankoulutukseen. Keskuksen erityisenä kiinnostuksen ja vahvuutena ovat opetuksen arviointi ja opetuksen työtavat, joihin liittyen tuotetaan muun muassa verkko-oppimateriaaleja. Keskus toimii aktiivisesti yhteistyössä LUMA aineiden opettajien ja opettajankouluttajien kanssa. Toiminnan tavoitteita ovat muun muassa oppimateriaalien, verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen yleissivistävää koulua ja opettajankoulutusta varten, opettajien perus- ja täydennyskoulutus sekä eri kouluasteiden että eri koulutusta tarjoavien toimijoiden välisten yhteistyömahdollisuuksien luominen ja niiden ylläpitäminen. Yksi resurssikeskuksen tavoitteista on käyttäjäystävällisen verkkooppimisympäristön kehittäminen peruskoulun 5. ja 6. luokan LUMA aineiden opetusta ja opettajankoulutusta varten (www.edu.helsinki.fi/astel-ope/ ja Sisällöntuotannossa kiinnitetään huomiota siihen, että aineisto on ajanmukaista, perustuu opetuksen ja oppimisen tutkimukseen sekä on vapaasti kaikkien käyttäjien saatavilla. Hanketta on aikaisemmin rahoittanut Opetushallitus. Verkko-oppimisympäristöä kehitetään ja ylläpidetään edelleen yhtenä LumO keskuksen toimintona. Rahoituksella voidaan kattaa muun muassa sisällöntuotantoa kertaluonteisina palkkioina. Toinen tavoite on opettajankoulutukseen tarkoitettujen didaktisesti suuntautuneiden opetusvideoiden kehittämistyö. Hankkeen tavoitteena on tuottaa videokirjasto, jossa eri asteiden opetusta ja niissä sovellettavia pedagogisia ratkaisuja havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla. Soklan resurssikeskuksen henkilökunta osallistuu videotekoprojektiin sekä sisällöntuottajina että ohjausryhmän asiantuntijoina ja resurssikeskuksen rahoituksella voidaan kattaa sekä sisällöntuotannosta että aineiston tunnetuksi tekemisestä aiheutuvia kuluja. Kolmas tavoite on eri oppiasteiden välisten yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpitäminen. Hankkeen tavoitteena on aktivoida toimintaa etenkin Lahden talousalueella ja lisätä sekä opettajien että oppilaiden kiinnostusta LUMA aineiden opiskeluun. Resurssikeskuksen rahoituksella on mahdollista kattaa kuluja, jotka muodostuvat pääasiassa paikallisen tason toiminnasta 35

36 (luentopalkkiot, kokouspalkkiot, kokouskulut) ja esimerkiksi matkakuluista (vierailut yliopistolla, yritysvierailut, LUMA keskuksen tunnetuksi tekeminen). Hankkeen neljäntenä tavoitteena on eri asteiden opettajien koulutustoiminta mahdollistamalla viimeaikaisen tutkimustiedon välittämisen yliopistoista koulun tason toimijoille erilaisten tapahtumien ja koulutuspäivien muodossa. Resurssikeskuksen rahoituksen turvin voidaan lisätä myös muita tähän yliopistojen kolmanteen tehtävään eli yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. 6.5 Keskuksen toiminnan käynnistyminen ja pilottihanke Yliopiston arkkitehti Pirjo Ranta on luonnostellut LumO-keskuksen tilat. Tilat sijoittuvat Svp. 20R uudemman puolen 4.krs aulaan fysiikan ja kemian laboratorion välittömään läheisyyteen. Tilaan saadaan työpiste ATKliitäntämahdollisuudella, kirjakaappeja ja vitriinejä sekä kaksi pöytäryhmää keskuksen vierailijoiden ja opetuslaboratorion opiskelijoiden käyttöön. Tutkjakoulutettava Mikko Apiola laati keskuksen verkkosivut käydyn keskustelun perusteella. Keskuksen visuaalinen ilme vastaa Soveltavan Kasvatustieteen Laitoksen visuaalista ilmettä. Tavoitteena oli sivuston avaaminen avajaisiin mennessä, mikä toteutui suunnitellussa aikataulussa Helsingin yliopiston Soveltavan Kasvatustieteen Laitoksen (SoKLa) LumOkeskus avasi ovensa Keskuksen nimilyhenteen takana ovat sanat luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden oppimisen, opiskelun ja opettamisen keskus. Avajaisiin osallistui monipuolisesti vieraita tiedekunnista, virastoista, keskuksista, laitoksista, kouluista, kustantajilta, teollisuudesta ja lehdestä. Yhteensä paikalla oli reilusti yli 60 kutsuvierasta. (Kuva 2) Soveltavan Kasvatustieteen Laitoksen LumO-keskuksen avajaisiin osallistui monipuolisesti vieraita tiedekunnista, virastoista, keskuksista, laitoksista, kouluista, kustantajilta, teollisuudesta ja lehdestä. Yhteensä paikalla oli reilusti yli 60 kutsuvierasta eli noin 50 % yli ennakoidun määrän. Erityisen kiitoksen ansaitsevat tapahtuman järjestelyihin ja näyttelyihin osallistuneet ihmiset, Annika Ampuja, Pirjo Hellemaa, Kirsti Hoskonen, Heidi Krzywacki-Vainio, Jari Lavonen, Eija Lehmuskalli, Erkki Pehkonen, Ulla Rantanen, Liisa Suomela, Anna Uitto, Sirpa Wass ja Mauri Åhlberg, joita ilman tapahtumasta olisi tullut sangen vaatimaton, sekä Heimo Saarikko ja Maija Aksela, joiden tuki on ollut ratkaiseva keskuksen avaamiselle, sekä dekaani Patric Scheininille ja Soklan johtajalle Juhani Hytöselle rohkaisevista ja kannustavista sanoista keskukselle toiminnalle. 36

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemian opetuksen keskus, Kemma Kemian laitos Matemaa1s- luonnon3eteellinen 3edekunta Helsingin yliopisto Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä Peruste:u

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN LUMA-KESKUKSEN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2007

VALTAKUNNALLISEN LUMA-KESKUKSEN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2007 VALTAKUNNALLISEN LUMA-KESKUKSEN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2007 Maija Aksela ja Heimo Saarikko (toim.) SISÄLLYS 1. Katsaus toimintavuoteen 2007 2. Resurssikeskusten toimintaraportit BioPop Geopiste Kemma

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Valtakunnallisen LUMA-keskuksen vuosikertomus 2009

Valtakunnallisen LUMA-keskuksen vuosikertomus 2009 Valtakunnallisen LUMA-keskuksen vuosikertomus 2009 1 Veera Kallunki ja Maija Aksela (toim.) Sisällysluettelo 1 Katsaus toimintavuoteen 2009...3 2 BioPop Biologian opetuksen keskus...14 3 GeoPiste Maantieteen

Lisätiedot

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia 1. Kansallisen LUMA-toiminnan historia LUMA-toiminta (lyhenne sanoista LUonnontieteet ja MAtematiikka) on ollut aktiivista Suomessa vuodesta 1996 lähtien. Nk.

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko 1 marja happonen, maija aksela & veli-matti ikävalko Kemianluokka Gadolin Kemian opetuksen keskus Kemma Kemian laitos Helsingin

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Tiedekasvatus Helsingin yliopistossa: Oivaltamisen ja onnistumisen iloa!

Tiedekasvatus Helsingin yliopistossa: Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Tiedekasvatus Helsingin yliopistossa: Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Maija Aksela Johtaja, LumA-tiedekasvatuskeskus, HY Johtaja, LUMA-keskus Suomi Prof., tutkimusjohtaja 16/02/2017 1 YHDESSÄ HYVÄÄN

Lisätiedot

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? VILLA ELFVIK 17.11.2011 HANNELE CANTELL AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN JOHTAJA DOSENTTI OKL, HY Oppimisympäristö 1. Fyysiset ja tekniset

Lisätiedot

TIETEEN ILOA KAIKILLE!

TIETEEN ILOA KAIKILLE! TIETEEN ILOA KAIKILLE! SISÄLLYS TAUSTA JA ORGANISAATIO... 4 KANSALLISEN LUMA -TOIMINNAN HISTORIA... 4 TOIMINTAVERKOSTO... 5 VALTAKUNNALLISEN LUMA -KESKUKSEN RESURSSIKESKUKSET... 5 LUMA-KESKUKSEN ORGANISAATIOMALLI...

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008-09

TOIMINTAKERTOMUS 2008-09 TOIMINTAKERTOMUS 2008-09 Maija Aksela & Johannes Pernaa (toim.) Sisällys Alkusanat... 1 1. Toiminnan kuvaus... 2 1.1 Toiminnan tavoitteet ja strategia... 2 1.1.1 Opetuksen tavoitteet... 2 1.1.2 Yritysten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS VUOSIKERTOMUS 2010 Jenni Västinsalo & Maija Aksela (toim.) SISÄLLYS 1 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2010... 3 1.1 LUMA-KESKUS JA SEN TAVOITTEET... 3 1.2 LUMA-KESKUKSEN HALLINTO...

Lisätiedot

Kemian opetuksen uusia tuulia

Kemian opetuksen uusia tuulia Lämpimästi tervetuloa VI valtakunnallisille kemian opetuksen päiville! Kemian opetuksen uusia tuulia Kemian opetuksen päivät, Prof. Maija Aksela, Kemian opettajankoulutusyksikkö ja LUMA/Kemma, kemian laitos,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Kesäkuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Kesäkuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Kesäkuu 2017 TUTKIMUKSIA VESIJÄRVESTÄ KESÄLEIRI ELOKUUN ALUSSA Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää Vesijärvisäätiön tuella Tutkimuksia Vesijärvestä kesäleirin

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana 1 LIITE 4 Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana H. Levävaara 20.1.2006 Omien pilottien seminaarit aloitusseminaari (syysseminaari) 1. 2.9.2000, Messilä kevätseminaari

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Eheyttävä luonnontieteiden opetus

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Eheyttävä luonnontieteiden opetus Eheyttävä luonnontieteiden opetus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Anu Hartikainen-Ahia, Ilpo Jäppinen, Tuula Keinonen, Sirpa Kärkkäinen ja Kari Sormunen 1.

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 13.10.2011 1 13.10.2011 AINEEN MONET MAHDOLLISUUDET Lääkeaineita merestä ja metsästä Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Uudet materiaalit: molekyylit halki, poikki ja

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Maaliskuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Maaliskuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Maaliskuu 2017 LUMA TIEDEKERHO LAHDEN PÄÄKIRJASTOSSA Alakoululaisille suunnattu, hauska ja jännittävä LUMA Tiedekerho tiistaisin pääkirjaston lastenosastolla!

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa - työseminaari II

valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa - työseminaari II valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa - työseminaari II ti 22.3.2005 klo 14.00-16.00 ke 23.3.2005 klo 14.15-16.15 Työseminaarin

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Tiedekampus oppimisympäristönä: koululaisten kokemuksia toiminnallisesta opintokäynnistä kemian laitoksella

Tiedekampus oppimisympäristönä: koululaisten kokemuksia toiminnallisesta opintokäynnistä kemian laitoksella Tiedekampus oppimisympäristönä: koululaisten kokemuksia toiminnallisesta opintokäynnistä kemian laitoksella Maija Aksela Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, Helsingin

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org Chemistry our life, our future Kemia osa hyvää elämää www.chemistry2011.org Suomen Kemian Seura www.kemia2011.fi MAOL ry:n päivät, Lappeenranta 12.02.11 Prof. Maija Aksela, valtakunnallinen LUMAkeskus,

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Helmikuu 2018

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Helmikuu 2018 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Helmikuu 2018 LUMA TIEDEKERHO Suosittu, alakouluikäisille suunnattu LUMA Tiedekerho jatkuu tiistaisin klo 17 18 Tiedeluokka SOLUssa Niemen kampuksella. Maksuttomaan

Lisätiedot

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista LUMAT 1(1), 2013 Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista Pirjo Häkkinen Keski-Suomen LUMA-keskus / Kemian laitos, Jyväskylän yliopisto pirjo.h.h.hakkinen@jyu.fi

Lisätiedot

Syventävän harjoittelun tiedotustilaisuus kevät 2014

Syventävän harjoittelun tiedotustilaisuus kevät 2014 Syventävän harjoittelun tiedotustilaisuus kevät 2014 HY:n Viikin normaalikoulu 3.3.2014 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa on

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Toukokuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Toukokuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Toukokuu 2017 TUU KOODAA MUN KANS ÄITIENPÄIVÄNÄ! Suositut lapsille ja heidän huoltajilleen suunnatut, maksuttomat Tuu koodaa mun kans! koodauspajat saavat jatkoa

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun Ymmärrystä ongelmanratkaisuun Helsingin yliopisto, OKL Anu Laine, Sirpa Wass 1. Tavoitteet opetuksen muuttumisen osalta: (1/3) hyödyntää avoimien ongelmien opetuksen tutkimuksessa aiemmin hankittua tietoa,

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen!

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! Kansallinen StarT-hanke 2016 2018 Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! StarTin keskiössä ovat Taitavat lapset ja nuoret Suomen Tulevaisuuden Tekijät Jokainen voi olla Tähti www.luma.fi/start Päätavoitteena

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin. Muihin asioihin lisättiin sähköinen ylioppilaskirjoitus.

Esityslista hyväksyttiin. Muihin asioihin lisättiin sähköinen ylioppilaskirjoitus. OPETTAJANKOULUTUKSEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Neuvottelukunnan kokous 4/2011 Perjantai 25.11.2011 klo 12:00 14:00 Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 5 A, K108 Neuvottelukunta: Hannele Niemi, professori,

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 1/2013

KEMMAn uutiskirje 1/2013 KEMMAn uutiskirje 1/2013 Iloinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Tässä vuoden 2013 ensimmäisessä kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kestävä kemia ja virtuaaliset ympäristöt tutuksi!

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS. Toimintakertomus 2012. Toimittaneet Maija Aksela ja Lauri Vihma

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS. Toimintakertomus 2012. Toimittaneet Maija Aksela ja Lauri Vihma VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS Toimintakertomus 2012 Toimittaneet Maija Aksela ja Lauri Vihma 2 Kannen kuva: Veikko Somerpuro Sisällys 1. Toiminnan tavoitteet 2. Toimintaympäristö 3. Yhteinen toiminta vuonna

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmä

Äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmä Äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmä Ideapaperi työryhmän työskentelystä Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylän

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Näkemyksiä tavoitteiden ja tuntijaon valmistelutyön pohjaksi fysiikan ja kemian opetuksen näkökulmasta

Näkemyksiä tavoitteiden ja tuntijaon valmistelutyön pohjaksi fysiikan ja kemian opetuksen näkökulmasta Näkemyksiä tavoitteiden ja tuntijaon valmistelutyön pohjaksi fysiikan ja kemian opetuksen näkökulmasta Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon työryhmälle Jari Lavonen Fysiikan ja kemian didaktiikan

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS LUMA-AINEISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

AINEENOPETTAJANKOULUTUS LUMA-AINEISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA LUMAT 3(6), 2015 AINEENOPETTAJANKOULUTUS LUMA-AINEISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jouni Välisaari, Jari Haimi, Anniina Koliseva, Kirsti Koski & Ilkka Ratinen Jyväskylän yliopisto, jouni.valisaari@jyu.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Ohjatun harjoittelun palaute

Ohjatun harjoittelun palaute Ohjatun harjoittelun palaute Raportti harjoittelukouluissa lukuvuonna 2007 2008 suoritetusta palautekyselystä Lähtökohta tavoitteena oli kerätä palautetietoa yliopistojen harjoittelukouluissa ohjattuun

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Päätavoitteena on tukea monialaista yhteisöllistä oppimista ja oivaltamisen iloa yli rajojen luoda pysyvä StarT-toimintakulttuuri tiedefestivaaleineen

Päätavoitteena on tukea monialaista yhteisöllistä oppimista ja oivaltamisen iloa yli rajojen luoda pysyvä StarT-toimintakulttuuri tiedefestivaaleineen Päätavoitteena on tukea monialaista yhteisöllistä oppimista ja oivaltamisen iloa yli rajojen luoda pysyvä StarT-toimintakulttuuri tiedefestivaaleineen innostaa oppimisyhteisöjä tieteitä ja taiteita yhdistelevään

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012 KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012 Kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö tarjoaa opetustoimen henkilöstölle ammatillista pätevyyttä lisäävää ja kelpoisuutta tuottavaa

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Raili Pönni

Aalto-yliopisto. Raili Pönni Aalto-yliopisto Raili Pönni 7.9.2017 Aalto-yliopiston organisaatio Insinööritieteiden Kauppa Kemian tekniikan Sähkötekniikan Perustieteiden Taiteiden ja suunnittelun Professorineuvosto Provosti, vararehtorit

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! projekti 2009-2010 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta peruskoulujen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Elokuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Elokuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Elokuu 2017 LUMA-KERHON OHJAAJAKOULUTUS SYYSKUUSSA 2017 Oletko kiinnostunut työskentelemään luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian parissa yhdessä lasten

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Mitä sitten? kehittämishanke

Mitä sitten? kehittämishanke Mitä sitten? kehittämishanke Luonnontieteellinen integraatio ja ekososiaalinen sivistys Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos Vastuullinen johtaja: Sanna Mäki Projektityöntekijät: Marianna Kuusela

Lisätiedot

Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin

Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin Opetushallitus valitsi vuonna 2008 Kokkolan perusopetuksen koulut mallintamaan uusia ja innovatiivisia tapoja toteuttaa matematiikan opetusta opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Vesimolekyylien kiehtova maailma

Vesimolekyylien kiehtova maailma Vesimolekyylien kiehtova maailma Luokka-aste Oppitunti molekyylimallinnuksesta oli suunniteltu 8. luokan oppilaille. Tavoitteet Tavoitteena on tarkastella kemiallista mallia ja syventää kemiallisen mallin

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Normaalikoulut innovatiivisuutta, luovuutta ja aktiivista vaikuttamista ajan hermolla Miten tähän tilanteeseen on päästy?

Normaalikoulut innovatiivisuutta, luovuutta ja aktiivista vaikuttamista ajan hermolla Miten tähän tilanteeseen on päästy? Helsingin Sanomien otsikko 19.11.2020 Normaalikoulut innovatiivisuutta, luovuutta ja aktiivista vaikuttamista ajan hermolla Miten tähän tilanteeseen on päästy? Ryhmän esittely Helinä Patana, Treen normaalikoulu

Lisätiedot

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Työpajan sisältö Oppimisympäristönä peliohjelmointi hanke Hankkeen esittely Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot