Kysely Eurooppa aiheisiin täydennyskoulutuksiin osallistuneille opettajille 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely Eurooppa aiheisiin täydennyskoulutuksiin osallistuneille opettajille 2012"

Transkriptio

1 Kysely Eurooppa aiheisiin täydennyskoulutuksiin osallistuneille opettajille 2012 Raportti Anne Hyvärilä ja Jouni Kivikoski Pohjoisranta Burson Marsteller Oy

2 Kyselyn tausta jatoteutus CIMO on rahoittanut Koulu Euroopassa Eurooppa koulussa ohjelmassa opettajien Eurooppa aiheista täydennyskoulutusta vuodesta 2009 alkaen. Koulutusta on järjestetty vuosittain noin 500 peruskoulujen ja lukioiden opettajalle. Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa koulutusten vaikutusta opettajien antamaan opetukseen ja asenteisiin Eurooppa asioita kohtaan sekä kartoittaa osallistujien näkemyksiä siitä, miten koulutuksia voisi jatkossa kehittää. Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin helmikuussa 2012 internet kyselynä. Kysely lähetettiin CIMOn rahoittamien opettajien täydennyskoulutuksien osallistujille. Kutsuja kyselyyn lähti yhteensä 684 kappaletta. Mukana oli 11 vanhentunutta osoitetta. Vastauksia saatiin yhteensä 189. Kyselyn vastausprosentti ttion 28 %, joka on tämän ä tyyppiselle kyselylle tyydyttävä. Internet kyselyn lisäksi haastateltiin neljä hyviä arvioita koulutuksistaan saanutta järjestäjätahoa. Teemahaastattelulla kartoitettiin sitä, miksi koulutuksissa onnistuttiin niin hyvin ja mitä muut koulutuksia järjestävät tahot voisivat näistä kokemuksista oppia. Tässä raportissa tuloksia tarkastellaan kaikkien vastaajien tasolla, eri koulutustahojen tasolla sekä ajoittain myös muiden vastaajaryhmien tasolla.

3 Kyselyn vastaajien taustatiedot N % Ikä Total (n) Alle 30 vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 59 vuotta 9 5 Sukupuoli Nainen Mies Maantieteellinen Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa) sijainti Etelä-Suomi (muu kuin pääkaupunkiseutu) Länsi-Suomi Itä-Suomi 15 8 Keski-Suomi 12 6 Pohjois-Suomi Ahvenanmaa 0 0 Ammattinimike Luokanopettaja Aineenopettaja Ammatillinen opettaja 9 5 Missä opettaa Alakoulu Yläkoulu Lukio Ammattioppilaitos 8 4 Jokin muu 24 13

4 Kyselyn vastaajien taustatiedot N % Opetusvuodet Alle 4 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 30 vuotta Oppiaine* Vieraat kielet Luonnontieteet** Yhteiskunnall. aineet*** Taito-, taide - ja ilmaisutaitoaineet**** Jokin muu***** 7 5 Kouluttajataho Tietoterra (ent. Euragroup) Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola 15 8 Oulun yliopisto, koulutus ja -tutkimuspalvelut Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus 15 8 Sibelius-Akatemia Akatemia, täydennyskoulutuskeskus Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry *Oppiaineet yhdistettiin viiteen luokkaan, jotta tuloksia voitiin verrata myös eri aineita opettavien kesken. **fysiikka, kemia, biologia, maantieto * *historia *historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomusoppi ****musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, tanssi, kotitalous ja äidinkieli **** filosofia, opinto-ohjaus, atk, terveystieto

5 TYYTYVÄISYYS KOULUTUKSIIN JA KOULUTUSTEN SISÄLTÖ

6 Täydennyskoulutukset koetaan tärkeinä ja niihin ollaan tyytyväisiä Miten tärkeänä pidät täydennyskoulutusta (%, n=183) Kuinka tyytyväinen olet täydennyskoulutukseen(%, n=180) Kaikki (n=180) Sibelius-Akatemia, täydennyskoulutuskeskus (n=58) Tampereen kesäyliopistoyhdistys (n=30) Tietoterra t (n=36) Oulun yliopisto, koulutus ja tutkimuspalvelut (n=28) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa arvioida Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola (n=15) Kajaanin yliopistokeskus (n=14) Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Kohtalaisen tyytyväinen Melko tyytymätön Täydennyskoulutuksiin osallistuneet opettajat pitävät täydennyskoulutuksia tärkeinä, sillä 95 % vastaajista pitää niitä joko erittäin tai melko tärkeinä. Erittäin tärkeinä kokevien määrä on suurin Sibelius-Akatemian koulutuksissa käyneillä, sillä 85 % kokee koulutukset erittäin tärkeiksi. Opettajat ovat myös varsin tyytyväisiä koulutuksiin, sillä 84 % sanoo, olevansa joko erittäin tai melko tyytyväinen käymäänsä täydennyskoulutukseen. Sibelius-Akatemian koulutuksissa käyneistä 74 % kertoo olevansa erittäin tyytyväinen koulutukseen.

7 Kaikkein tyytyväisimpiä ryhmiä ovat Sibelius Akatemian koulutuksessa käyneet, alakoulunjaluonnontieteiden luonnontieteiden opettajat Kaikki (n=180) Sibelius-Akatemia, täydennyskoulutuskeskus (n=57) Alakoulun opettaja (n=52) Luonnontieteiden opettaja (n=14) Taito-, taide- ja ilmaisutaitoaineiden opettaja (n=42) Tampereen kesäyliopisto (n=30) Lukion opettaja (n=68) Yläkoulun opettaja (n=73) Tietoterra (n=36) Vieraiden kielten opettaja (n=40) Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola (n=15) Kajaanin yliopistokeskus (n=14) Työpajojen osuudet liian kaukana opettajan työstä, etätehtäviä ei tehty, koulutus ei vastannut odotuksia Yhteiskunnall. aineiden opettaja (n=26) Oulun yliopisto, koulutus ja - tutkimuspalvelut (n=28) Ammattioppilaitoksen opettaja (n=6) Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Kohtalaisen tyytyväinen y Melko tyytymätön Tarkemmin vastaajaryhmittäin tarkasteltuna kaikkein tyytyväisimpiä koulutuksiin ovat Sibelius-Akatemian koulutuksissa käyneiden lisäksi alakoulun opettajat ja luonnontieteiden opettajat. Ne vastaajat, jotka olivat tyytymättömiä y koulutukseen, perustelivat tyytymättömyyttään muun muassa sillä, että työpajojen osuudet eivät ole tarpeeksi lähellä opettajan työtä.

8 Asiantuntijaluennot, työpajatyöskentely ja kokemusten vaihto ovat koulutusten yleisimmätsisällöt sisällöt Sisältyikö koulutukseen seuraavia asioita? (%, n=183) Asiantuntijaluentoja 85 Oulun Sibelius- Työpajatyöskentelyä 73 Helsingin yliopisto, Akatemia, Tampereen yliopisto, koulutus ja Kajaanin täydennys- kesäyli- Kokemusten vaihtoa toiminnallisista Palmenia -tutkimuspalvelukeskukeskuyhdistys ry yliopistokoulutusopisto- 54 opetusmenetelmistä ja materiaaleista Tietoterra Kouvola (n=38) (n=14) (n=27) (n=15) (n=59) (n=30) Etätehtäviä 25 Asiantuntijaluentoja Työpajatyöskentelyä Eurooppalaisen opetusmateriaalin Kokemusten vaihtoa kartoitusta ja kokeilua Etätehtäviä Jotain muuta, mitä? 8 Opetusmateriaalin kartoitusta ja kokeilua Jotain muuta, mitä? Demonstraatioita, elokuvanäytteitä, reseptien kokeilua, keskustelua Suurimmassa osassa (85 %) koulutuksia on ollut asiantuntijaluentoja. Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluiden, Kajaanin yliopistokeskuksen ja Tampereen kesäyliopistoyhdistyksen koulutuksissa on lähes kaikkien vastaajien mukaan ollut asiantuntijaluentoja ( 96 %, 93 % ja 93 %). Työpajatyöskentelyä on ollut 73 prosentissa koulutuksista. Kajaanin yliopistokeskuksen koulutuksista 87 prosentissa on ollut työpajatyöskentelyä. Kokemusten vaihtoa on ollut joka toisessa koulutuksessa (54 %). Sibelius-Akatemian koulutuksista kokemusten vaihtoa on ollut 69 % koulutuksista. Etätehtäviä on ollut joka neljännessä koulutuksessa. Etätehtävien määrä vaihtelee eri koulutustahoilla paljon: Tietoterran koulutuksissa etätehtäviä on ollut 58 prosentissa, Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelujen täydennyskoulutuksissa ei lainkaan.

9 Kokemusten vaihto nousee koulutusten parhaimmaksi sisällöksi Miten hyvinä pidit koulutukseen sisältyneiden asioiden antia?(%) Kokemusten vaihto toiminnallisista opetusmenetelmistä ja materiaaleista Asiantuntijaluento / - luennot Työpajatyöskentely Eurooppalaisen opetusmateriaalin kartoitus ja kokeilu Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Huono Erittäin huono En osaa sanoa Etätehtävät Jokin muu sisältö* *Demonstraatioita, elokuvanäytteitä, reseptien kokeilua, keskustelua Opettajia pyydettiin arvioimaan koulutuksensa eri sisältöjen antia. Oheisessa kuvassa mukana ovat vain niiden vastaukset, jotka ovat aiemmin kertoneet koulutuksensa sisältäneen kyseisen osion. Kaikkein parhaimmaksi anniksi opettajat arvioivat kokemuksen vaihdon toiminnallisista opetusmenetelmistä ja materiaaleista. Lähes yhtä hyvän arvion saivat asiantuntijaluennot. Työpajatyöskentely sai neljältä vastaajalta viidestä hyvän arvion. Jokin muu sisältö saa vastaajilta erittäin hyvän arvion, mutta muulle sisällölle arvion on antanut vain muutama vastaaja.

10 MITEN KOULUTUKSET SAAVUTTAVAT TAVOITTEENSA?

11 Koulutukset haastavat pohtimaan asenteita Miten hyvin seuraavat tavoitteet täyttyivät?(%, n=154) EOS -vastauksia Haastoi pohtimaan omia asenteita ja mielikuvia % Tarjosi eväitä oman koulun Eurooppa -opetuksen kehittämiseen % Syvensi Eurooppa- ja EU -tietoisuuttasi Tarjosi uusia menetelmiä Eurooppa -teeman opetukseen % 12 % Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin huonosti Syvensi käsityksiä monikulttuurisuudesta % Tarjosi valmiuksia tuoda EU lähemmäksi oppilaiden maailmaa % Opettajia pyydettiin myös arvioimaan miten tietyt, koulutuksille asetetut tavoitteet toteutuivat. Kaikkein parhaiten opettajien mielestä koulutus haastoi pohtimaan omia asenteita ja mielikuvia. Tavoitteen arvioi toteutuneen hyvin 62 prosenttia niistä opettajista, jotka arvion olivat osanneet antaa. Opettajista 45 prosenttia koki, että koulutus tarjosi eväitä oman koulun Eurooppa- opetuksen kehittämiseen. Opettajista 45 prosenttia arvioi koulutuksen syventäneen heidän Eurooppa- ja EU-tietoisuuttaan ja 42 prosenttia arvioi koulutuksen syventäneen käsityksiä monikulttuurisuudesta. Kaikkein heikoimmin tavoitteista toteutui koulutusten kyky tarjota valmiuksia tuoda EU lähemmäksi oppilaiden maailmaa, jonka arvioi toteutuneeksi 39 % opettajista.

12 Eri tahojen koulutukset saavuttavat eri tavoitteita Miten hyvin seuraavat tavoitteet täyttyivät?(%, n= 154, ilman eos vastauksia) Oulun Sibelius- Tampe- yliopisto, Akatemia, reen koulutus Kajaanin täydennys- kesäyli- ja -tutkimuspalvelukeskukeskuyhdistys yliopistokoulutusopisto- ry (n=28) (n=13) (n=37) (n=26) kaikki (n=154) Tietoterra (n=35) Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola (n=15) Haastoi pohtimaan omia asenteita ja mielikuvia Tarjosi eväitä oman koulun Eurooppa-opetuksen kehittämiseen Syvensi Eurooppa- ja EU-tietoisuuttasi Tarjosi uusia menetelmiä Eurooppa-teeman opetukseen Syvensi käsityksiä monikulttuurisuudesta Tarjosi valmiuksia tuoda EU lähemmäksi oppilaiden maailmaa Yhteensä Eri koulutustahojen koulutukset saavuttavat tavoitteita hyvin eri tavalla. Sibelius-Akatemia haastaa kaikkein parhaiten pohtimaan omia asenteita ja mielikuvia, muttei syvennä Eurooppa- ja EU-tietoutta tai tuo valmiuksia tuoda EU lähemmäs oppilaiden maailmaa. Tietoterran koulutusten vahvuuksia ovat taas Eurooppa- ja EU-tietouden syventäminen ja EU:n tuominen lähemmäs oppilaiden maailmaa. Helsingin yliopiston Palmenia Kouvola saa hyvät arviot kaikista muista tavoitteista, lukuun ottamatta omien asenteiden ja mielikuvien haastamista. Tampereen kesäyliopistoyhdistyksen vahvuuksia ovat asenteiden ja mielikuvien haastaminen ja monikulttuurisuuden käsitteiden syventäminen. Tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että eri koulutuksille on asetettu erilaisia tavoitteita.

13 MITÄ ASIOITA OPETTAJAT VIEVÄT OPETUKSEENSA?

14 Valtaosa opettajista on tuonut opetukseensa jotain uutta täydennyskoulutukseen osallistumisensa jälkeen Jotain uutta opetukseen tuoneiden osuus (%, n=173) kaikki (n=173) 71 Sibelius-Akatemia, täydennyskoulutuskeskus (n=58) Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry (n=29) Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola (n=13) 77 Tuonut opetukseen uutta Ei tuonut opetukseen uutta Kajaanin yliopistokeskus (n=13) Oulun yliopisto, i koulutus ja -tutkimuspalvelut (n=27) Tietoterra (n=33) 39 Opettajista 69 prosenttia kertoo vieneensä jotain uutta opetukseensa koulutukseen osallistumisensa jälkeen. Sibelius-Akatemian koulutuksessa käyneistä 90 prosenttia kertoo vieneensä omaan opetukseensa jotain uutta. Tampereen kesäyliopistoyhdistyksen koulutuksessa käyneistä 79 prosenttia kertoo vieneensä jotain uutta opetukseen, Palmenia Kouvolan koulutuksessa käyneistä jotain uutta opetukseen on vienyt 77 prosenttia. EVIDENCE BASED COMMUNICATIONS

15 Kaikkein innokkaimmin uusia asioita opetukseensa veivät PalmeniaKouvolan ja Sibelius Akatemian Akatemiankurssilaisetkurssilaiset kaikki (n=173) Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola (n=13) Sibelius-Akatemia, täydennyskoulutuskeskus (n=58) Alakoulun opettaja (n=51) Yhteiskunnall. aineiden opettaja (n=23) Taito-, taide- ja ilmaisutaitoaineiden opettaja (n=42) Ammattioppilaitoksen opettaja (n=6) Yläkoulun opettaja (n=69) Lukion opettaja (n=65) Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry (n=29) Tuonut useita uusia asioita it Tuonut yhden uuden asian Ei ole tuonut mitään uutta koulutukseen Kajaanin yliopistokeskus (n=13) Tietoterra (n=33) Luonnontieteiden opettaja (n=14) Vieraiden kielten opettaja (n=39) Oulun yliopisto, koulutus ja -tutkimuspalvelut - (n=27) Vastauksista voidaan tarkastella sitä, miten monta eri asiaa opettajat ovat vieneet omaan opetukseensa. Opettajista 27 prosenttia on vienyt opetukseensa useita uusia asioita, 44 prosenttia taas on vienyt opetukseensa yhden uuden asian. Kaikkein aktiivisimmin uusia asioita ovat vieneet opetukseensa Palmenia Kouvolan koulutuksessa käyneet, joista 54 prosenttia on vienyt opetukseen monia uusia asioita. Sibelius-Akatemian koulutuksessa käyneillä vastaava luku on 41 %. Alakoulun opettajista 37 prosenttia on vienyt opetukseen useamman kuin yhden asian, yhteiskunnallisten aineiden opettajista 35 prosenttia.

16 Koulutuksesta opetukseen on vietymenetelmiäjametodeja metodeja Mitä uutta olet tuonut opetukseesi täydennyskoulutukseen osallistumisesi jälkeen(%, n=173) Opetusmenetelmä, metodi 45 Esimerkkejä siitä, mitä opettajat ovat tuoneet opetukseen: Olen tuonut jotakin muuta Muu kirjallinen oppimateriaali Internet-sisältöä Opetusvideo Kirjallinen opas Draamallisia tapoja, leikkejä, ruokia kurssilta, asiantuntemusta, Erasmus-vierailija Ohjelmalinkkejä, Youtube-klipsejä, eri järjestöjen j osoitteita Musiikin opetus on saanut uusia ideoita paljon. ( )nyt on alkamassa jo toinen etwinning.projekti. Olen todella innostunut kaikesta kansainvälisestä toiminnasta. Intoa, rohkeutta kokeilla erilaisia tapoja opettaa Rytmiikkaharjoitukset ovat nyt luokassani jokapäiväisiä. Kaksi Comenius-hakemusta Peli Muu visuaalinen opetusväline 4 2 Havainnollisia kuvia Elokuvan käyttö: olen pyrkinyt löytämään sopivaa materiaalia "lainauksina" käytettäväksi opetuksen elävöittämiseksi En ole tuonut mitään erityistä uutta opetukseen 30 Eniten omaan opetukseen on viety menetelmiä ja metodeja, sillä 45 prosenttia opettajista kertoo vieneensä omaan opetukseen joko opetusmenetelmän tai metodin. Opettajista 21 prosenttia on tuonut opetukseensa jotain muuta, kuten draamallisia i tapoja, asiantuntemusta tai Erasmus-vierailijan. Kirjallista oppimateriaalia opetukseensa on tuonut 15 prosenttia opettajista.

17 Eri koulutuksista opetukseen on vietyeri eri asioita Mitä uutta olet tuonut opetukseesi täydennyskoulutukseen osallistumisesi jälkeen(%, n=173) kaikki (n=173) Tietoterra (n=33) Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola (n=13) Oulun yliopisto, koulutus ja - tutkimus-tkpalvelut (n=27) Kajaanin yliopisto- i keskus (n=13) Sibelius- Akatemia, täydennys- koulutuskeskus (n=58) Tampereen kesäyliopisto- i yhdistys ry (n=29) Opetusmenetelmä, metodi Olen tuonut jotakin muuta Muu kirjallinen oppimateriaali i Internet-sisältöä Opetusvideo Kirjallinen opas Peli Muu visuaalinen opetusväline En ole tuonut mitään erityistä uutta opetuksen Kaikkien innokkaimmin täydennyskoulutuksesta on viety opetukseen erilaisia menetelmiä ja metodeja. Palmenia Kouvolan ja Sibelius-Akatemian kursseilla käyneistä valtaosa (yli 75 %) on vienyt opetukseensa metodin tai menetelmän. Tampereen kesäyliopistoyhdistyksen koulutuksista on viety muita aktiivisemmin opetukseen kirjallista oppimateriaalia. Palmenia Kouvolan kursseilta on viety opetukseen internet-sisältöä. Internet-sisällöksi opettajat mainitsivat erilaiset EU-aiheiset sivustot. Sibelius-Akatemian i koulutuksissa k käyneet ovat aktiivisimmin i i i vieneet jotain koulutuksissa k opittua omaan opetukseensa. Ainoastaan 10 % ilmoitti, etteivät ole vieneet opetukseen mitään erityistä uutta.

18 Koulutuksessa opitut tavat ja materiaalitnäkyvätoppilaille Miten koulutuksessa oppimasi opetustavat ja materiaalit ovat näkyneet oppilaille? Kaikki opettajista eivät iävielä iläole hyödyntäneet höd koulutuksissa k oppimaansa opetuksessa. Osa opettajista on käyttänyt luokassa PBL menetelmää, erilaisia internet sisältöjä tai työpajoissa käytettyjä tehtäviä Kurssilla tehdyt harjoitukset ovat siirtyneet suoraan tai sovellettuina tunneilleni. Joitakin olen käyttänyt työpajatyöskentelynä suoraan, osaa olen soveltanut omalle ryhmälleni sopivammaksi eri oppiaineissa Toivottavasti koulutuksessa heränneet ajatukset ovat alkaneet muokata arkista toimintaani niin, että osaanopettaaoppilaitani opettaa oppilaitani enemmän heistä lähtien jaheidän tarpeitaan kuunnellen. Toivottavasti opettajan suurempana ammattitaitona ja monipuolisempina harjoitteina! Erilaisia menetelmiä kokeiltu keskustelujen pohjana. Jonkin verran EU aiheista opetusmateriaalia käytetty, rajoituksena usein aika ja konepula

19 Koulutuksissa suositelluimmat materiaalitovat EU:n tuottamia Mitä seuraavista opetusmateriaalilähteistä koulutuksessa suositeltiin? (%, n=146) EU:n tuottama materiaali Opetushallituksen tuottama materiaali Kustantamojen tuottama materiaali Linkkiapaja.edu.fi Oulun yliopisto, koulutus ja - Sibelius- Akatemia, täydennys- Tietoterra t Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola tutkimus- palvelut l Kajaanin yliopisto- keskus k koulutus- keskus k Tampereen kesäyliopisto- yhdistys ry (n=30) (n=11) (n=23) (n=11) (n=44) (n=27) EU:n tuottama materiaali Opetushallituksen tuottama Kustantamojen tuottama Linkkiapaja.edu.fi Jokin muu lähde Jokin muu lähde suositeltu ei suositeltu *esim. kouluttajan omat materiaalit Koulutuksissa suositeltiin eniten EU:n tuottamaa materiaalia, sillä opettajista 49 prosenttia kertoi omassa koulutuksessaan suositellun EU:n tuottamaa materiaalia. Opetushallituksen materiaalia on suositeltu 40 prosentissa koulutuksissa. Kaikkein aktiivisemmin eri materiaaleja on suositeltu Tietoterran koulutuksissa. Tietoterran lisäksi EU:n tuottamaa materiaalia on suositeltu aktiivisesti Palmenia Kouvolan ja Tampereen kesäyliopistoyhdistyksen koulutuksissa. Kajaanin yliopistokeskuksen koulutuksissa on suositeltu aktiivisesti Linkkiapaja.edu.fi-sivustoa.

20 Opettajien opetuksessaan eniten käyttämät materiaalit ovat EU:n ja opetushallituksen tuottamia Oletko käyttänyt lähdettä opetuksessa (%, n=146) EU:n tuottama materiaali Opetushallituksen tuottama materiaali Kustantamojen tuottama materiaali käyttänyt ei käyttänyt/ ei osaa sanoa Jokin muu lähde* Linkkiapaja.edu.fi *esim. kouluttajan omat materiaalit Omassa opetuksessaan opettajat ovat käyttäneet aktiivisimmin EU:n ja Opetushallituksen tuottamaa materiaalia. Näitä materiaaleja on käyttänyt omassa opetuksessaan 31 prosenttia opettajista. Lähes yhtä aktiivisesti opettajat ovat käyttäneet kustantamojen tuottamaa materiaalia, joita kertoo käyttäneensä opettajista 29 prosenttia.

21 Kiire ja resurssien puute estävät täydennyskoulutuksessa opitun hyödyntämistä Opettajia pyydettiin kertomaan, mitkä ikäopetustyön arkeen liittyvät tekijät estävät ää koulutuksessa opitun täysimittaista hyödyntämistä. Voimakkaimmin esiin nousivat kiire, opetussuunnitelman joustamattomuus, resurssien puute ja se, että suunnittelu on tehtävä omalla ajalla. Opettajat myös kokivat, etteivät he saa koulutuksista valmista materiaalia tai tarpeeksi konkreettisia esimerkkejä vietäväksi opetustyöhön. KIIRE!!! KIIRE!!! KIIRE!!! Opetussuunnitelmat ovat niin täysiä, että usein uusien ja hyvien metodienkaan ottaminen arkeen on työlästä vanhalla tietää pärjäävänsä ja ehtivänsä! Ei kuitenkaan saatu mitään valmista kirjallista materiaalia, monistetta tms. Itse tein muutamia muistiinpanoja vetäjän kertomista asioista, mutta en ole varma teinkö oikeita muistiinpanoja. Näiden muistiinpanojen pohjalta on vaikea opettaa asiaa oppilaille. Kuusijaksosysteemissä on kursseilla kiire ja uutta ainesta voi ottaa mukaan vain silloin, kun siitä on todella hyötyä. Usein ajan puute tö työssä äja vapaa ajalla. Kaikki pitää tehdä itse ja omalla ajalla. Projektien nivoutuminen oppiaineeseen voi olla haastavaa, aikaa ei aina ole. EVIDENCE BASED COMMUNICATIONS

22 KUINKA HYVIN KOULUTUKSISTA SAADAAN TIETOA?

23 Runsas puolet vastaajista saa tarpeeksi tietoa koulutuksista Onko täydennyskoulutuksista tai mahdollisuuksista saatavilla tietoa (%, n=178) Kajaanin yliopistokeskus (n=14) Vieraiden kielten opettaja (n=39) Tietoterra (n=35) 74 Luonnontieteiden opettaja (n=14) 71 Oulun yliopisto, koulutus- ja tutkimuspalvelut n=26) 65 Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry (n=30) Lukion opettaja (n=69) 62 Riittävästi Hieman liian vähän Aivan liian vähän En osaa sanoa Yhteiskunnall. aineiden opettaja (n=24) Yläkoulun opettaja (n=72) Alakoulun opettaja (n=52) Taito-, taide- ja ilmaisutaitoaineiden opettaja (n=44) Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola (n=13) Sibelius-Akatemia, täydennyskoulutuskeskus (n=60) Ammattioppilaitoksen opettaja (n=7) 14 Hieman yli puolet vastaajista kokee, että koulutuksista on saatavilla tietoa riittävästi. Runsaan kolmanneksen mielestä tietoa on saatavilla hieman liian vähän. Noin joka kymmenes vastaaja kertoo, että tietoa on saatavilla aivan liian vähän. Ne vastaajat, jotka ovat mielestään saaneet liian vähän tietoa täydennyskoulutuksista, k toivovat saavansa tiedon koulutuksista k suoraan omaan sähköpostiinsa. Myös kouluille jaettavat esitteet tavoittaisivat opettajat ja rehtorit. EVIDENCE BASED COMMUNICATIONS

24 Tieto koulutuksista saadaansähköpostitse sähköpostitse ja kollegoilta Mitä kautta sait tiedon täydennyskoulutuksesta (%, n=181) Koulutusjärjestäjän j täjä lähettämästä ä tä sähköpostista t 63 Kollegani suositteli 13 Tietoterra 87, Oulun yliop. 86 Koulutusjärjestäjän nettisivuilta 8 Sibelius-Akatemia i 26 Koulutusjärjestäjän uutiskirjeestä 7 Sibelius-Akatemia 21 Painetusta esitteestä 3 Palmenia, Kouvola 23 Lehti-ilmoituksesta ilmoituksesta 3 Koulutusjärjestäjän tilaisuudesta 1 Palmenia, Kouvola 23 Muualta, mistä? 3 Enemmistö opettajista (63 %) on saanut tiedon koulutuksesta koulutusjärjestäjän lähettämästä sähköpostista. Kollegan suosituksesta tiedon on saanut opettajista 13 prosenttia. Koulutusjärjestäjän nettisivulta tiedon on saanut 8 prosenttia, uutiskirjeestä 7 prosenttia.

25 KOULUTUKSET JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

26 Tietoterran koulutuksissa käyneet ovat osallistuneet innokkaasti muuhun kansainväliseen toimintaan Onko täydennyskoulutukseen osallistuminen innoittanut osallistumaan muuhun kv toimintaan? Mihin?(%, n=166) Tietoterra (n=34) Oulun yliopisto, koulutus ja -tutkimuspalvelut (n=26) Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola (n=13) Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry (n=27) Sibelius-Akatemia, täydennyskoulutuskeskus (n=53) Comenius-hanke, koulun omat kv-hankkeet hankkeet, etwinning Kyllä Ei Kajaanin yliopistokeskus (n=13) Runsas kolmannes vastaajista on saanut täydennyskoulutuksesta innoitteen osallistua myös muuhun kansainväliseen toimintaan. Tällaista toimintaa on muun muassa Comenius-hankkeet, koulun omat kv-hankkeet ja etwinning. Tietoterran koulutuksessa käyneistä 62 prosenttia kertoo koulutuksen innoittaneet heitä muuhun kansainväliseen toimintaan. Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelujen koulutuksissa olleista puolet kertoo koulutuksen innostaneen muuhun kansainväliseen toimintaan.

27 Runsas viidennes opettajista on käynyt muissa täydennyskoulutuksissa Onko käynyt muissa CIMOn tai muun tahon täydennyskoulutuksissa?(%, n=170) kaikki (n=170) Tietoterra (n=34) Kajaanin yliopistokeskus (n=11) Oulun yliopisto, koulutus ja - tutkimuspalvelut (n=26) Opettajista 22 prosenttia on käynyt myös muissa CIMOn tai muun tahon täydennyskoulutuksissa. Innokkaimmin muissa koulutuksissa ovat käyneet Tietoterran koulutuksessa käyneet, joista muissa koulutuksissa kertoo käyneensä 41 prosenttia. Kajaanin yliopistokeskuksen koulutuksissa käyneistä 36 prosenttia on käynyt myös muissa koulutuksissa. Helsingin i yliopisto, i Palmenia Kouvola (n=12) 25 Muina täydennyskoulutuksina opettajat mainitsevat mm. Comenius- koulutuspäivän ja ulkomailla käydyt kurssit. Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry (n=30) 17 Sibelius-Akatemia, täydennyskoulutuskeskus (n=57) 7 Kyllä

28 Joka neljännen opettajan koululla on vieraillut Erasmus opiskelija Onko kutsunut vaihto oppilaita kertomaan kotimaastaan ja kulttuuristaan? (%, n=170) kaikki (n=170) Tietoterra (n=34) Helsingin yliopisto Palmenia Kouvola (n=13) Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry (n=28) Oulun yliopisto, koulutus -ja tutkimuspalvelut (n=26) Sibelius-Akatemia täydennyskoulutuskeskus (n=56) Noin joka neljännen opettajan koululla on vieraillut Erasmusopiskelija. Tietoterran koulutuksen käyneiden opettajien kohdalla luku on korkein, sillä heistä puolet kertoo koulullaan vierailleen Erasmusopiskelijan. Tampereen kesäyliopistoyhdistyksen ja Sibelius-Akatemian koulutusten käyneille mahdollisuus Erasmusopiskelijan saamiseksi oppilaitokseen on kaikkein vierain, sillä 29 prosenttia kertoo, ettei ole kuullutkaan hankkeesta. Kajaanin yliopistokeskus (n=13) Tiedän hankkeen, oppilaitoksessamme on ollut Erasmus-opiskelija Tiedän hankkeen, oppilaitoksessamme ei ole ollut Erasmus -opiskelijaa En ole kuullutkaan hankkeesta

29 KOULUTUSTEN VAIKUTTAVUUS

30 Mahdollisuus kokemusten vaihtoon lisää paitsi tyytyväisyyttä koulutukseen myös menetelmien tuomista omaan opetukseen Miten tyytyväinen olet täydennyskoulutukseen, johon osallistuit? (%, n=180) Mitä uutta olet tuonut opetukseesi täydennyskoulutukseen osallistumisesi jälkeen(%, n=173) 14 2 Ne, joiden kurssilla on ollut kokemusten vaihtoa toiminnallisista opetusmenetelmistä ja materiaaleista 52% 42 Opetusmenetelmä, metodi Olen tuonut t jotakin muuta Muu kirjallinen oppimateriaali Internet-sisältöä Ne, joiden kurssilla on ollut kokemusten vaihtoa toiminnallisista opetusmenetelmistä ja materiaaleista 56 % 42 Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinent Kohtalaisen tyytyväinen Melko tyytymätön Opetusvideo Kirjallinen opas Peli Muu visuaalinen opetusväline En ole tuonut t mitään 30 Ne opettajat, joiden koulutuksissa on ollut mahdollisuus kokemusten erityistä vaihtoon, uutta ovat opetukseen tyytyväisempiä koulutukseen. He myös vievät muita innokkaammin omaan opetukseensa opetusmenetelmiä ja metodeja. Kun kaikkien vastaajien tasolla koulutukseen erittäin tyytyväisten osuus on 42 prosenttia, niiden, joiden koulutuksessa on ollut kokemusten vaihtoa, joukossa erittäin tyytyväisten osuus on 52 prosenttia. Vastaavasti kun kaikkien vastaajien tasolla opetusmenetelmiä ja metodeja on vienyt omaan opetukseensa 45 prosenttia opettajista, niistä, joiden koulutuksissa on ollut mahdollisuus kokemusten vaihtoon, menetelmän tai metodin omaan opetukseensa on vienyt 56 prosenttia.

31 Mitenkoulutukset vaikuttavat? (%) Ne, joille koulutus on toiminut innoitteena osallistua muuhun kansainväliseen toimintaan 37 Vastaajat, jotka kokevat koulutuksen tarjonneen eväitä koulun Eurooppa-opetuksen kehittämiseen i 45 Vastaajat, jotka kokevat, että koulutus haastoi pohtimaan omia asenteita ja mielikuvia 62 Jotain uutta omaan opetukseen tuoneet 71 Koulutuksiin erittäin/melko tyytyväiset 84 Oheiseen pyramidiin on koottu tuloksia täydennyskoulutuksista ja niiden vaikuttavuudesta. Koulutuksiin tyytyväisiä on vastaajista 84 prosenttia. Omaan opetukseensa on tuonut uusia asioita koulutuksen jälkeen 69 prosenttia. Niitä jotka kokevat koulutuksen haastaneen heitä pohtimaan omia asenteitaan ja mielikuvia on vastaajista 62 prosenttia. Niiden vastaajien, jotka kokevat koulutusten tarjonneen eväitä koulun Eurooppa-opetuksen p kehittämiseen, osuus on 45 prosenttia. Innoitteen osallistua muuhun kansainväliseen toimintaan on saanut täydennyskoulutuksesta 37 prosenttia opettajista.

32 KOULUTUSTEN KEHITTÄMINEN

33 Täydennyskoulutuksien hyödynnettävyys paranee lisäämällä konkretiaa Miten täydennyskoulutuksia ja niiden hyödynnettävyyttä voisi kehittää?(%, n=53) konkretiaa ja tehokkuutta koulutuksiin materiaaleja tuntien pitoon monipuolisuutta lisää (kieliä, opettajia, tarjontaa) tehokkaampi tiedottaminen/mainostaminen koulutuksia ympäri Suomen koulutukset k t kouluille parantamalla rahoitusta jälkihuolehtiminen l hti i kurssin jälkeen, jatkuvuus luotava verkostoja osallistujien välille, kokemusten vaihto opettajat mukaan koulutusten suunnitteluun Esimerkkejä siitä, mitä opettajat toivovat: Opettaja haluaa mahdollisimman paljon erilaisia ideoita, aikaa keskusteluun ja opetuskokemusten jakoon enemmän. Koulutuksista huutava pula - helsinkiläiset opettajat todella hankalassa tilanteessa - kaupunki ei maksa koulutuksia, sijaisia, kulttuurialan koulutusta (erit. musiikki) ei juuri ollenkaan saatavissa. Erityisen kiinnostavaa olisi saada tietää eri maissa hyväksi koetuista opetusmetodeista. Mielestäni kaikenlaiset etätehtävät pitäisi unohtaa, sillä ne ovat usein este kiireisten opettajien osallistumiselle. Kaksiosainen täydennyskoulutus: ensin työpaja- ja luentotyyppinen, tietyn ajan päästä reflektoiva tapaaminen, jossa voisi kuvailla ja jakaa kokemuksia täydennyskoulutuksen annista. Koulutuksen jälkeen on innoissaan uusista asioista, mutta ei osaakaan käyttää /ei löydäkään niitä itse enää. Jonkinlainen "jatkohuolehtiminen" tällaisista "teknisesti rajoittuneista". Opettajia a pyydettiin kertomaan, miten täydennyskoulutuksia ys utu s ja niiden hyödynnettävyyttä yyttä voitaisiin parantaa. a Avoimet vastaukset set luokiteltiin märälliseen muotoon. Kaksi asiaa nousi voimakkaimmin esiin: konkretian ja valmiiden materiaalien kaipuu sekä toive koulutusten monipuolisuudesta.

34 Teemoista koulutuksiin toivotaan kansainvälisyyskasvatusta, monikulttuurisuutta ja kotitaloutta Mitä aihealueita tai teemoja tulisi käsitellä enemmän? (%, n=47) kansainvälisyyskasvatus, Eurooppa, eurooppalainen opetus monikulttuurisuus ja sen kohtaaminen kotitalous, ruuan valmistus, eri kulttuurit konkreettiset esimerkit, materiaalit ihmisten väliset suhteet, yhteisöllisyys, yhteiskunta musiikkiin ja taideaineisiin liittyvät kurssit hankkeiden hakeminen, lomakkeiden täyttö Esimerkkejä siitä, mitä iäopettajat toivovat: Lähinnä toivoisin konkreettisia esimerkkejä/ kokemuksia/ valmiita mallejakin. K Kansainvälisyyskasvatus ja suvaitsevaisuuden i lisääminen i ovat edelleen tärkeitä teemoja nuorisoa opetettaessa. Poikapedagogiikkaa: mm. miten motivoin poikia lukemaan. Monikulttuurisuuden toteutus käytännössä. Ruoanvalmistusteema netin välityksellä, jossain päin Eurooppaa kotitaloustunneilla tehdään ruokaa meidän ohjeiden mukaan ja päin vastoin. Saada vaikka valmis "kalvopohja", jonka perusteella voisi vetää tunnin koulussa kunkin maan ruokakulttuurista, uskonnon vaikutuksesta jne. Kyllä tämänkaltainen konkreettinen ote on aina hyvä. Kaikki tuki arjen kansainvälistymiseen on tervetullutta. Opettajia pyydettiin myös kertomaan, mitä teemoja tai aihealueita he toivovat käsiteltävän nykyistä enemmän. Teemoina voimakkaimmin nousi esiin kansainvälisyyskasvatus ja eurooppalaisuus yleensä. Monikulttuurisuus ja sen kohtaaminen nousi myös vahvasti, samoin kuin kotitalouteen liittyvät aiheet. Joka viides korosti jälleen konkreettisia esimerkkejä ja materiaaleja.

35 Kouluttajatahojen haastattelut Osana tutkimusta haastateltiin puhelimitse neljä parhaimpia arvioita koulutuksistaan saanutta kouluttajatahoa. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää, miksi koulutuksissa oli onnistuttu niin hyvin ja oliko koulutuksessa jotain, josta kaikki koulutuksia järjestävät tahot voisivat oppia. Puhelinhaastattelut olivat vapaamuotoisia ja kestivät kukin noin 20 minuuttia. Haastatellut: Tarja Rainamo, Tietoterra Silvia Lehtinen, Helsingin yliopisto, Palmenia Kouvola Sirke Pekkilä, Sibelius Akatemian täydennyskoulutuskeskus Mikko Mattila, Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry

36 Vinkkejä parhailta: Mitä kouluttajat korostivat? Haastatellut nostivat esiin seuraavia, tärkeäksi kokemiaan asioita: Koulutuksen kohteena oltava opettaja ja hänen tarpeensa Tärkeänä osana koulutuksissa ovat keskustelevuus, itse tekeminen ja kokemusten vaihto Ajankohtaisuus ja sovellettavuus koulun arkeen tärkeitä Asiantuntemus ja into on tärkeää (luennoitsijat ja kouluttajat alansa huippuosaajia) Koulutukset kannattaa tehdä osissa välissä tehtäviä, sitten kokemusten vaihto Koulutuksessa opettajat kokivat, että he käyttivät aikansa hyvin. Koko se asenne, että nämä palvelut ovat opettajia varten Opettajien toiveina oli konkretia ja oli hyvä, että oli mahdollisuus keskustella muidenkin opettajien kanssa. Oma asiantuntijuus tällä alalla on tärkeintä. Haluaisinalleviivata alleviivata, että Ajankohtaisia koulutuksia, Kun he osallistuu koulutukseen, koulutus olisi kahdessa osassa joissa on mahdollisuuksien ja välissä olisi vähän työtä mukaan tällaisia toiminnallisia opettajille. ja osallistavia menetelmiä. Meillä oli huippuluennoitsijoita, Sisältö on aina se ykkösjuttu. Sisällön täytyy olla hyvä Jos suinkin mahdollista, kuunnella kohderyhmän toiveita ja ääntä. Tärkeää on myös osaavat kouluttajat, jotka ovat oman alansa eksperttejä ja he voivat antaa erilaisia materiaaleja ja työtapavaihtoehtoja näille kurssilaisille. jotka alustivat valittuun teemaan ja sen jälkeen työpajatyöskentelyn avulla, ohjaajan johdolla rakennettiin konkreettisia esimerkkejä: Miten nämä aiheet voidaan viedä opetukseen. he voivat heti hyödyntää saatua tietoa opetuksessaan, eikä tarvitse käydä vaikka yhtä lukuvuotta koulutusta. Koko ajan reflektio mukana, mikä on heidän kokemuksensa. Linkki opetukseen, että kuinka soveltaisin i tätä opetukseen.

37 JOHTOPÄÄTÖKSET

38 Yhteenveto Täydennyskoulutukset nähdään tärkeinä ja niihin ollaan tyytyväisiä. Koulutukset onnistuivat haastamaan opettajat miettimään omia asenteitaan ja mielikuviaan. Koulutukset myös tarjosivat opettajille eväitä oman koulun Eurooppa opetuksen kehittämiseen. Parhaimmaksi koulutuksen sisällöksi opettajat arvioivat kokemusten vaihdon toiminnallisista opetusmenetelmistä ja materiaaleista. Opettajista valtaosa on vienytkoulutuksesta asioita omaan opetukseensa. Eniten omaan opetukseen opettajat ovat vieneet menetelmiä ja metodeja. Opettajat toivovat o koulutuksilta utu ta lisää konkretiaa, etaa, kuten valmiita materiaaleja. aa eja Kansainvälisyyskasvatus ja monikulttuurisuus ovat aihealueita, joita koskevia koulutuksia opettajat toivovat lisää. Parhaimpia arvioita koulutuksistaan saaneet kouluttajat korostavat koulutusten opettajalähtöisyyttä, keskustelevuutta, itse tekemistä ja kokemusten vaihtoa.

39 Johtopäätökset Täydennyskoulutuksilla k on vaikutusta opettajien opetukseen: valtaosa täydennyskoulutuksessa käyneistä opettajista on vienyt omaan opetukseensa jotain uutta. Koulutukset ovat haastaneet opettajat pohtimaan omia asenteitaan ja mielikuviaan. Koulutukset ovat myös tarjonneet opettajille eväitä oman koulun Eurooppa opetuksen kehittämiseen. Koulutuksia voidaan kehittää lisäämällä opettajalähtöisyyttä (aiheet, konkretia) ja materiaalien sovellettavuutta arjen opetustyöhön. Koulutusten kehittämisessä tärkeä merkitys on myös kokemusten jakamisella. Mahdollisuus jakaa kokemuksia lisää opettajien tyytyväisyyttä koulutuksiin ja sitä, miten paljon opettajat vievät menetelmiä ja metodeja omaan opetukseensa.

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO /.. : syksyn Klassikan opiskelijakysely -. opintovuosi YHTEENVETO Vastauspäivät:. -.. Tarkasteltavat kyselyt ( kpl): Kysely Vastauksia. opintovuoden opiskelijoiden kysely syksy Yhteensä: Perustiedot. Sukupuoli....

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Turku, Pori, Tampere

Turku, Pori, Tampere Ammatillisten oppilaitosten kansainväliseen, ja erityisesti EU-alueen toimintaan osallistuville ja siitä kiinnostuneille, erityisesti ATTO - aineiden opettajille Turku, Pori, Tampere Elämme kansainvälisessä

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Onko ohjelmointi toinen lukutaito? ja yleiskatsaus teknologian ja opetuksen kenttään

Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Onko ohjelmointi toinen lukutaito? ja yleiskatsaus teknologian ja opetuksen kenttään Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät 8.9.2017 Onko ohjelmointi toinen lukutaito? ja yleiskatsaus teknologian ja opetuksen kenttään Mikko Eloholma CPO mikko@mehackit.org Twitter: @eloholmamikko 2017 valmistunut

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Koulutuksen eri moduulit 1. Lukion toimintakulttuurin uudistaminen (Moduuli 1) 1. Arviointi sähköinen arviointi? 2. Ainerajat ylittävä yhteistyö Aineopettajien

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Yhteishaku 2018 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon,

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 1 Kuopion vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 2 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla osallistuit Avita Kaveria peruskoulutukseen?

Lisätiedot

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto HAKIJATUNNUS (Opisto täyttää) Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23..2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot