OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN"

Transkriptio

1 OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE ALKAEN

2 Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuen hakeminen Palvelutarpeen arviointi Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoitajaa koskeva kriteerit Päätös omaishoidon tuen myöntämisestä ja omaishoitosopimus Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja kriteerit Omaishoidon keskeytykset Hoitajalle järjestettävä vapaa Hoitopalkkion maksaminen Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen Hoito- ja palvelusuunnitelman ja omaishoitosopimuksen tarkistaminen Asiaa koskeva keskeinen lainsäädäntö... 13

3 1 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoitoa määrittelee laki omaishoidon tuesta /937. Lain 11 mukaan omaishoidon tuen järjestämisvastuu on kunnalla joka sosiaalihuoltolain ( /1301) 3 luvun mukaan on velvollinen järjestämään hoidettavalle sosiaalipalveluja. Tämän lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla hänelle riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Laissa tarkoitetaan omaishoidolla vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitolain 3 sisältää omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset. Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: - henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa, - hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla, - hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia, - omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää, - hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja - tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin. Omaishoidon tuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

4 2 2. Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tukea haetaan aina kirjallisesti omaishoidon tukihakemuksella, joka on saatavissa Eurajoen kunnan kotisivuilta ja terveystoimi/ikääntyminen ja vanhuspalvelut/ omaishoidontuki tai palveluohjaajalta. Hakemukseen tulee liittää lääkärin C-lausunto. Hakemus palautetaan palveluohjaajalle. Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välille sopimus, joka on ns. toimeksiantosopimus, jolloin hoitajalla ei ole työsopimuksen mukaisia loma-, päivä-, raha-, työaika ym. etuuksia. Hoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai huoltajaan. 3. Palvelutarpeen arviointi Hakemuksen saapumisen jälkeen palveluohjaaja tekee parityönä vanhustyön johtajan/sosiaalityöntekijän kanssa kotikäynnin asiakkaan luo, jolloin selvitetään asiakkaan hoidon tarve ja hoitajan soveltuvuus omaishoitajaksi. Omaishoidon tukea arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan ja hoitajan kokonaistilanne, sosiaalinen ympäristö, hoidettavan fyysinen ja psyykkinen kunto ja hoitajan valmiudet omaishoitajan tehtävään. Omaishoidettavan toimintakykyä ja hoidon sitovuutta arvioidaan RAVA toimintakykymittarilla sekä tarvittaessa Mini-Mental -muistitestillä (MMSE), ADL-mittarilla ja myöhäisiän depressioseulalla (GDS-15). Kehitysvammaisiin aikuisiin sovelletaan myös Kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn arviointi- ja hoitoisuusluokitus mittaria. Lapsista omaishoidon tuen piiriin voidaan ottaa pääsääntöisesti kolme vuotta täyttänyt sairas tai vammainen lapsi. Lapsen hoidon ja avun tarvetta verrataan saman ikäisen lapsen tai nuoren hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin. Kehitysvammaisten ja sairaiden lasten hoidon tarvetta arvioidaan heille suunnatuilla toimintakykymittareilla ( Kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn arviointi- ja hoitoisuusluokitus ja Sairaan lapsen toimintakyvyn arviointi- ja hoitoisuusluokitus ). Tarvittaessa pyydetään konsultaatioapua muilta asiantuntijoilta.

5 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma Palveluohjaajaan kotikäynnillä laaditaan omaishoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma mm. hoitajan antamasta hoidosta ja hoidettavan tarvitsemista palveluista. Suunnitelmaan kirjataan: - omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö - muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö - omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö - miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, tai muun poissaolon aikana Hoito- ja palvelusuunnitelmasta lähetetään kopio omaishoidettavalle. 5. Omaishoitajaa koskeva kriteerit Omaishoidon tukea voidaan myöntää vain, jos hoitajan terveys sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Päätöstä tehtäessä tulee tehdä kokonaisvaltainen arvio siitä, selviytyykö hoitaja omaishoitoon sisältyvistä tehtävistä. a) hoitajan tulee olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon omaishoitajan; - fyysinen ja psyykkinen terveydentila, mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito - toimintakyky ja voimavarat, kuten kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista - elämäntilanne ja sosiaaliset verkostot, jotka mahdollistavat omaishoitajana toimimisen - hoitajan soveltuvuudesta hoitotyöhön voidaan edellyttää lääkärin ja/tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto. Jos hoitaja ei esitä lääkärinlausuntoa (kuukauden kuluessa), voidaan päätös tästä syystä tehdä kielteisenä tai lakkauttaa jo voimassaoleva sopimus välittömästi. b) hoitajan tulee olla henkilö, jonka hoidettava on hoitajakseen hyväksynyt

6 4 6. Päätös omaishoidon tuen myöntämisestä ja omaishoitosopimus Palvelutarpeen arvioinnin ja haastattelun pohjalta palveluohjaaja tekee päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä. Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta lukien kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä, kun hoidettava kotiutuu ja/tai omaishoito voidaan todeta alkaneeksi. Hakijalle päätös lähetetään kirjallisena. Viranhaltijan päätökseen tyytymätön asiakas voi saattaa päätöksen Eurajoen kunnan sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Myönteisen omaishoidon tuen päätöksen jälkeen laaditaan omaishoitosopimus, joka on muodoltaan Eurajoen kunnan ja omaishoitajan allekirjoittama toimeksiantosopimus. Sopimuksessa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja siihen liitetään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen Eurajoen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Hoitajan eläketurva määräytyy kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaisesti (Kunnallinen eläkelaki (549/2003). Tuesta peritään alle 68-vuotiailta TEL -vakuutusmaksu. Eurajoen kunta vakuuttaa omaishoitajat tapaturman varalta (Tapaturmavakuutuslaki 608/ ). Tapaturman sattuessa hoitotyössä, tulee omaishoitajan ottaa yhteys palveluohjaajaan/vastaavaan muuhun henkilöön mahdollisimman pian. Omaishoidon tuen sopimus tehdään toistaiseksi tai erityisistä syistä määräajaksi. Sopimus tarkistetaan tarvittaessa. Omaishoitosopimus sisältää tiedot; - hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja sen suorittamistavasta - määräaikaisen sopimuksen kestosta - hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä - sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta - hoitajan oikeuksista, velvollisuuksista ja Eurajoen kunnan velvollisuuksista

7 5 7. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja kriteerit Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidettavan alentuneen toimintakyvyn edellyttämään hoidon ja hoivan tarpeeseen sekä omaishoitajan antamaan hoitoon ja huolenpitoon. Päävastuu omaishoidettavan päivittäisestä hoidosta tulee olla omaishoitajalla. Pelkästään asioiden hoito ja kodinhoito eivät ole riittäviä perusteita omaishoidon tuen myöntämiselle. Hoitajalle maksettava hoitopalkkion suuruus määräytyy päivittäisen hoidon sitovuuden ja hoidettavan palvelutarpeen mukaan jolloin omaishoidon tukea korotetaan tai alennetaan tarvittaessa kotikäyntiä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Pysyvien hoitoon vaikuttavien muutosten ensisijainen ilmoitusvelvollisuus on hoitajalla. Virheellisin perustein maksettu tuki korjataan takautuvasti enintään kuluvan kalenterivuoden ajalta. Omaishoidon tuen palkkioihin tehdään vuosittaiset indeksitarkistukset. Omaishoidontuen palkkion määrät ja myöntämiskriteerit ovat alkaen seuraavat: a) 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat I maksuluokka 385,00 / kk - hoito sitoo omaishoitajaa säännöllisesti ja päivittäin; hoidettava tarvitsee paljon apua monessa eri toiminnossa tai on valvottava keskivaikean dementoitumisen vuoksi. Hoidettava selviytyy yksin muutaman tunnin päivällä, mutta ei yön yli - omaishoidon tuki on vaihtoehto perhehoidolle tai tuetulle palveluasumiselle - muistihäiriöistä kärsivillä tulee olla diagnosoitu alkava tai keskivaikea muistisairaus - Rava -indeksi 2,5-3,0 - kehitysvammaisen henkilön hoitoisuusluokka pisteet: II maksuluokka 500,00 / kk - hoidettava tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa kaikissa päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa ja/tai tarvitsee vaikean muistisairauden vuoksi jatkuvaa valvontaa - pääsääntöisesti hoito sitoo hoitajan ympäri vuorokauden - hoidettava ei selviydy tuntiakaan ilman hoitajaa

8 6 - omaishoito korvaa / vastaa tehostettua palveluasumista - muistihäiriöistä kärsivillä tulee olla diagnosoitu keskivaikea tai vaikea muistisairaus - Rava -indeksi 3,0-3,5 - kehitysvammaisen henkilön hoitoisuusluokka pisteet: III maksuluokka 750,00 / kk - tukea maksetaan erittäin raskashoitoisesta pitkäaikaissairaasta - hoidon määrä ja sitovuus ovat laitoshoidon tasoa - hoito on ympärivuorokautista - hoidettava tarvitsee lähes jatkuvaa tai jatkuvaa apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa ja runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan - hoidettava ei voi asua yksin eikä häntä voi jättää yksin - hoito korvaa/vastaa laitoshoitoa - muistihäiriöistä kärsivillä tulee olla diagnosoitu vaikea muistisairaus - Rava -indeksi yli 3,5 - kehitysvammaisen henkilön hoitoisuusluokka pisteet: IV maksuluokka 1000,00 / kk - raskaan siirtymävaiheen aikainen hoito, jolloin hoitaja on estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Hoitoaika enintään puoli vuotta. b) 3-17-vuotiaat lapset ja nuoret I maksuluokka 385,00 / kk - lapsen- ja nuoren hoito sitoo hoitajaa säännöllisesti ja päivittäin tavanomaista enemmän ikätasoonsa nähden; hoidettava tarvitsee päivittäin hoitoa ja huolenpitoa, tukea ja ohjausta joissakin tai kaikissa omatoimisuuden osa-alueilla, ei kuitenkaan säännöllistä yöaikaista hoidon tarvetta. - toimintakykykartoituksessa saadut pisteet: kehitysvammaisen lapsen hoitoisuusluokka pisteet: 36-46

9 7 II maksuluokka 500,00 / kk - lapsi- ja nuori tarvitsee toistuvaa tai lähes jatkuvaa hoivaa ja huolenpitoa kaikissa päivittäisissä omatoimisuuden osa-alueilla tavanomaista enemmän sekä tarvitsee apuvälineitä kommunikoinnissa ja/tai liikkumisessa - lasta- ja nuorta ei voi jättää yksin ilman valvontaa sisällä tai pihalla - lapsen- ja nuoren hoito sitoo hoitajan lähes koko vuorokauden - toimintakykykartoituksessa saadut pisteet: kehitysvammaisen lapsen hoitoisuusluokka pisteet: III maksuluokka 750,00 / kk - lapsen- ja nuoren hoidon määrä ja sitovuus ovat laitoshoidon tasoa - lapsen- ja nuoren hoito on ympärivuorokautista ja vaativaa ja hän tarvitsee useita/erilaisia apuvälineitä liikkumiseen, siirtymisiin ja hoitotoimenpiteisiin - lapsi- ja nuori tarvitsee lähes jatkuvaa tai jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa ja runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan - lapsen- ja nuoren hoito on täysin riippuvainen hoitajasta ja hoito korvaa/vastaa laitoshoitoa - toimintakykykartoituksessa saadut pisteet: kehitysvammaisen lapsen hoitoisuusluokka pisteet: IV maksuluokka 1000,00 / kk - raskaan siirtymävaiheen aikainen hoito, jolloin hoitaja on estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Hoitoaika enintään puoli vuotta. Omaishoidettavan hoitoisuuden muuttuessa omaishoidontuen maksuluokkaa tarkistetaan käyttäen edellä mainittuja kriteerejä. Jos omaishoidontuen kriteerit eivät asiakkaan hoitoisuuden muuttuessa enää täyty, omaishoidontuki lakkautetaan tiedoksisaantia seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Omaishoidon tuen asiakkaan on mahdollista saada myös kotihoidon palveluja, jos ne sisältyvät hänen hoito- ja palvelusuunnitelmaansa. Päävastuu omaishoidettavan hoidosta ei kuitenkaan voi olla kotihoidolla.

10 8 Omaishoidontuki on veronalaista tuloa, josta kunta on velvollinen suorittamaan ennakonpidätyksen ja eläkevakuutusmaksun, mutta ei sosiaaliturvamaksua. Työeläkemaksu koskee alle 68-vuotiaita hoitajia, joille kertyy KVTEL:n mukainen peruseläketurva. Omaishoidon tuen saaja voi halutessaan vaihtaa palkkion osittain tai kokonaan omaishoidettavalle myönnettäväksi palveluseteliksi ilman siihen normaalisti kuuluvaa omavastuuosuutta. Palvelusetelin käytössä noudatetaan soveltuvin osin sosiaalilautakunnan vahvistamaa toimintaohjetta. 8. Omaishoidon keskeytykset Omaishoidon keskeytyksistä on ilmoitettava palveluohjaajalle. 1) Omaishoidon ennalta sovitut keskeytykset: - omaishoidon tukea alennetaan, jos hoidettavalla on ennalta sovittuja lyhytaikaisia ympärivuorokautisia laitoshoito- / intervalli- tai koulujaksoja vähintään 14 vuorokautta kalenterikuukaudessa (ei sisällä omaishoidon lakisääteisiä vapaapäiviä). - hoidon keskeytyessä hoitopalkkio saadaan jakamalla kuukausipalkkio luvulla 30 ja kertomalla hoitajan tekemällä hoitopäivillä. Omaishoidettavan lähtö- ja paluupäivä katsotaan toteutuneiksi omaishoidon päiviksi. 2) Omaishoidon tilapäiset, ei ennalta sovitut keskeytykset: - hoitopalkkion maksaminen keskeytetään heti, jos hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä. Omaishoidettavan laitoshoitoon, palveluasumiseen tai perhehoitoon lähtöpäivä ja sieltä paluupäivä katsotaan toteutuneiksi omaishoidon päiviksi. - jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan äkillisestä terveydentilan muutoksesta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Omaishoidettavan laitoshoitoon, palveluasumiseen tai perhehoitoon lähtöpäivä ja sieltä paluupäivä katsotaan toteutuneiksi omaishoidon päiviksi (esim. lähtöpäivä on 10. lokakuuta, keskeytys 11. marraskuuta alkaen).

11 9 9. Hoitajalle järjestettävä vapaa Omaishoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista ja sitä kautta varmistaa hoidon laatu. Eurajoen kunnan on huolehdittava hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. Lakisääteisiin vapaisiin ovat oikeutettuja kaikkien maksuluokkien omaishoitajat, jotka ovat tehneet kunnan kanssa omaishoitosopimuksen: - omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteinen vapaa sisältää omaishoitajalle annettavaa vapaata täysinä vuorokausina - omaishoidon vapaat voi pitää, kun lomaoikeus on kertynyt. Kertyneitä vapaita voi kerätä ja pitää ne yhtäjaksoisesti. Vapaan pitäminen ei vaikuta hoitopalkkioon eikä vähennä uusien vapaiden kertymistä - omaishoitajalla on oikeus pitää lakisääteistä omaishoidon vapaata kokonaisina vuorokausina, jolloin Eurajoen kunta on velvollinen huolehtimaan omaishoidon järjestämisestä ympärivuorokautisena palveluna. Ympärivuorokautinen palvelu voidaan järjestää ennalta suunnitellusti ikäihmisten perhehoidossa ja palveluasumisessa tai laitoshoidossa - oikeutta lakisääteiseen omaishoitajavapaaseen ei kerry sellaiselta kalenterikuukaudelta, josta: hoidettava on ollut yli 7 vuorokautta poissa omaishoidosta esim. ympärivuorokautisessa perhehoidossa, kokovuorokautisessa palveluasumisessa tai kokovuorokautisessa laitoshoidossa (ei koske omaishoidontuen lakisääteisten vapaiden pitämistä) - vapaan pitämisestä ja sen aikaisesta hoitojärjestelystä tulee sopia kotiutuskoordinaattorin kanssa Vapaan aikaisen hoidon tilaamisesta / järjestämisestä ja omaishoidon vapaiden pitämisestä vastuu on omaishoitajalla. - poikkeustilanteessa omaishoidon vapaat voidaan omaishoitajan pyynnöstä pitää myös äkillisen, tilapäisen hoitajasta / hoidettavasta johtuvan keskeytyksen aikana, jos omaishoidettava on Eurajoen kunnan palveluasumisessa tai laitoshoidossa, tai jos omaishoidettava on hoidossa perhehoidossa. Näissä poikkeustapauksissa tulee välittömästi ottaa yhteyttä kotiutuskoordinaattoriin asian sopimiseksi

12 10 - omaishoidon vapaat on pidettävä kuluvan kalenterivuoden aikana kuitenkin niin, että joulukuulta kertyneet vapaat voidaan käyttää seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä - hoitajan tulee ilmoittaa pitämänsä omaishoidon vapaat palveluohjaajalle - kun omaishoidon vapaat toteutetaan ympärivuorokautisen perhehoidon, kokovuorokautisen palveluasumisen tai laitoshoidon palveluiden turvin, omaishoidettavalta peritään Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / b määritelty asiakasmaksu/vrk (vuonna ,30 /vrk). Jos vuorokautinen hoitoaika ylittyy yli tunnin, katsotaan ylittyvä aika seuraavaksi hoitovuorokaudeksi. Esimerkki 1. Omaishoitaja pitää lakisääteistä vapaata yhden vuorokauden. Hoidettava tulee vapaan vuoksi lyhytaikaiseen palveluasumiseen tiistaina klo 12 ja lähtee hoidosta keskiviikkona klo 12. Hoidettavalta peritään vapaan aikaisesta hoidosta 1 x 11,30 euroa. Esimerkki 2. Hoidettava tulee lyhytaikaiseen palveluasumiseen tiistaina klo 12 ja lähtee hoidosta seuraavana keskiviikkona klo 15. Tällöin yhden vuorokauden hoitoaika ylittyy yli tunnin, ylimenevää aikaa ei katsota sisältyväksi edellä mainittuun 11,30 euron maksuun, vaan asiakkaalta peritään 2 x 11,30 euron maksu. Omaishoidon vapaata kuluu tällöin kaksi vuorokautta. Esimerkki 3. Jos omaishoitaja pitää lakisääteistä vapaata siten, että omaishoidettava on osavuorokautisessa perhehoidossa tai palveluasumisessa, ja osavuorokautinen hoito on tapahtunut saman vuorokauden sisällä, peritään 11,30 euron maksu/vrk. Hoidettava tulee osavuorokautiseen perhehoitoon tiistaina klo 9 ja lähtee hoidosta tiistaina 18, hoidettavalta peritään 11,30 euron maksu (v. 2015). Hoidettava tulee osavuorokautiseen perhehoitoon tiistaina klo 21 ja lähtee hoidosta keskiviikkona klo 9, hoidettavalta peritään 11,30 euron maksu). Esimerkki 4. Hoidettava tulee lyhytaikaiseen laitoshoitoon tiistaina klo 12 ja lähtee hoidosta seuraavana maanantaina klo 15. Hoitojaksosta kolme vuorokautta on omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaista hoitoa ja loppuosa muuta lyhytaikaista laitoshoitoa. Hoidettavalta peritään vapaan aikaisesta hoidosta 3 x 11,30 euroa ja muusta lyhytaikaishoidosta (perjantai klo 12 lähtien) 4 x 38,10 euroa tai maksukaton täyttymisen jälkeen 4 x 17,60 euroa. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavien palvelujen maksu määrätään vuorokaudelta, kun taas lyhytaikaisesta laitoshoidosta maksu määrätään hoitopäivältä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 2 :n 1 momentin 3-kohdan

13 11 mukaan hoitopäivällä tarkoitetaan laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää. Esimerkeissä on käytetty vuoden 2015 omaishoidon ja lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuja. Omaishoitajalla on oikeus halutessaan vaihtaa kokovuorokautinen palvelu omaishoidon tuen palveluseteliksi: - palvelusetelillä hankitulla palvelulla korvataan omaishoitajan tekemää työtä - palveluseteli myönnetään Eurajoen kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta ostettaviin kotihoitopalveluihin, kuten kotipalvelu, kotisairaanhoito sekä tukipalvelut (mm. ateria-, siivous- ja kuljetuspalvelu) - palvelusetelin arvo on alkaen 200 /seteli/kk, asiakkaan omavastuuosuus määritellään Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / b (vuonna 2015 omavastuu 11,30 /seteli) - ks. tarkemmat ohjeet omaishoidon tuen palvelusetelikäytännön periaatteista - jos omaishoidon vapaat on järjestetty palvelusetelillä, omaishoidon päättyessä jo ansaitut, mutta käyttämättä jääneet palvelusetelit on oikeus käyttää viimeistään seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. TaTu ja ArTo toiminta (koskee yli 65-vuotiaita omaishoidettavia) - TaTu eli taukotupa on palvelukeskus Jokisimpukassa ikäihmisille järjestettävää toimintaa kestoltaan 1-3 tuntia. Omaishoidettava voi viettää aikaansa taukotuvalla tiistaisin klo 9-15 välillä - ArTo eli arjen toveri, joka tulee omaishoidettavan kotiin maksimissaan 4 tuntia/kerta - TaTu ja ArTo toiminnat ovat omaishoidettaville maksuttomia palveluita, eikä ne kuluta lakisääteisiä omaishoidon tuen vapaapäiviä. 10. Hoitopalkkion maksaminen Omaishoidon tukena maksettava palkkio maksetaan omaishoitajalle kuukausittain kuukauden viimeisenä päivänä jälkikäteen. Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan hoitajasta ja / tai hoidettavasta johtuvat keskeytykset, hoitajan pitämät lakisääteiset vapaat sekä omaishoidon päättyminen.

14 Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen - Eurajoen kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden ja omaishoitaja irtisanomista seuraavan yhden kuukauden kuluttua - jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi - irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi (pitkäaikaispäätös, kuolema). 12. Hoito- ja palvelusuunnitelman ja omaishoitosopimuksen tarkistaminen Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan, kun hoidon tarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Omaishoitajalla on velvollisuus ilmoittaa näistä muutoksista palveluohjaajalle.

15 Asiaa koskeva keskeinen lainsäädäntö Sosiaalihuoltolaki /1301 Laki omaishoidon tuesta /937 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä /569 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista /980

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Hoiva- ja hoitotyön palvelut OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen soveltamisohjeet Vahvistettu STL 25.4.2006 30/2006 Muutos STL 29.8.2006 44/2006 Päivitys

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Pohjana Keski-Suomen vammaisten toimintaohje: Työryhmä Armi Lehtinen Jämsä Anne Mari Koukka Laukaa Eira Ohvo Konnevesi Liisa Mustonen Muurame

Lisätiedot

Perhehoidon toimintaohje

Perhehoidon toimintaohje Perhehoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.1.2014 Sisällys 1.PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot