Annettu julkipanon jälkeen Ylä-Savon seudun maakuntakaavan vahvistaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annettu julkipanon jälkeen Ylä-Savon seudun maakuntakaavan vahvistaminen"

Transkriptio

1 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM14,13/5222/2001 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ylä-Savon seudun maakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston päätös Kaavan sisältö Ylä-Savon seudun maakuntakaava käsittää Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven, Varpaisjärven ja Vieremän kunnat. Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa on ajantasaistettu aiempien seutukaavojen aluevaraukset, jotka tällä kaavalla on tarkoitus kumota. Uusia alueidenkäyttömuotoja vahvistettuihin seutukaavoihin verrattuna ovat retkisatamat, kallioalueet, perinnemaisemat, virkistyskalastus- ja erämatkailualueet, käytöstä poistetut kaatopaikat ja pilaantuneet maa-alueet. Maakuntakaavan valmistelu on aloitettu rakennuslain voimassa ollessa, mutta kaava on hyväksytty maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eivät koske Ylä-Savon seudun maakuntakaavaa, mutta ne on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon suunnittelutyössä. Kaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin ympäristöministeriölle yksi valitus. LAUSUNNOT Ministeriöiden lausunnot Sisäasiainministeriö, opetusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä työministeriö ovat antaneet asiasta lausunnon. Lisäksi oikeusministeriölle, puolustusministeriölle, valtiovarainministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle sekä maa- ja metsätalousministeriölle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen. Sisäasiainministeriö toteaa, että maakuntakaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa ja näin ollen ministeriö ei näe esteitä maakuntakaavan vahvistamiselle. Opetusministeriö on pyytänyt Museoviraston lausunnon, johon ministeriö yhtyy. Museovirasto ei vastusta maakuntakaavan vahvistamista. Esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset ovat kaavassa hyvin huomioitu. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön aluevaraukset ja niitä koskevat määräykset ovat riittäviä. Lähinnä kuntakaavoitusta palvelevassa kohdeluettelossa on vähäisiä puutteita.

2 2 Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää huomiota tieverkon toiminnallisiin luokituksiin. Lukuisten teiden toiminnallista luokkaa on nostettu ja yksityisteitä on merkitty yleisiksi teiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole kaikilta osin samaa mieltä esitettyjen tieluokitusten kanssa. Kantatien 77 Kyyjärvi - Siilinjärvi muuttaminen valtatieksi ei ole lähitulevaisuudessa perusteltua. Kantatien 88 Raahe-Iisalmi palauttaminen takaisin valtatieksi ei ole myöskään aiheellista. Ministeriö esittää tiettyjen seututeiden palauttamista yhdysteiksi: - Mt 5572 Uitto - Pielavesi, - Mt 5640, 5646 Vianto (Maaninka) - Lapinlahti, - Mt 5861 Takkomäki - Sonkajärvi, - Mt 5862 Poromäki - Laakajärvi, - Mt 5863 Sonkajärven kko - Sonkakoski, - Mt 5910 Vieremä - Ryhälänmäki ja - Mt 7693 Maaselkä - Kiuruvesi. Yhdysteiden osalta ministeriö toteaa, että ainoastaan Palojärven yksityistien muuttaminen yleiseksi tieksi Kiuruvedellä on vireillä. Maakuntakaavassa on joitakin rakennussuojelukohteita siirretty aluemerkinnän sisään kuuluviksi. Tämä on lisännyt suojelukohteiden määrää. Liikenneja viestintäministeriön mukaan suojelukohteiksi on tullut useita sellaisia rautatieasemarakennuksia, joiden suojelukelpoisuus tulisi arvioida vasta yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää poistettavaksi seuraavia suojelukohteita: SR (Alapitkän asema Lapinlahti), ma (Peltosalmen asema, Iisalmi aluerajauksen SRkohdeluettelosta) ja ma (Kauppilanmäen pysäkki, Sonkajärvi aluerajauksen SR-kohdeluettelosta). Mainitut kohteet eivät ole olleet Ratahallintokeskuksen ja Museoviraston selvityksissä esillä suojelukohteina, eikä niillä voi olla Ratahallintokeskukselta saadun lausunnon perusteella seudullista tai valtakunnallista merkitystä. Lapinlahdella merkitty vesiviskuri (SR ) tulisi poistaa kaavaehdotuksesta, koska yksittäiset koneet ja laitteet eivät kuulu maakuntakaavassa suojeltaviin kohteisiin. Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää myös huomiota vesiväylästön merkintätapoihin varsinaisten väylien ja venereittien osalta. Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että jotkut vesiväylät ja -reitit on esitetty nykyistä tilannetta syvempinä. Kauppamerenkulun satamat ja retkisatamat olisi syytä myös merkitä toisistaan poikkeavilla merkinnöillä. Lopuksi ministeriö painottaa hiljaisten alueiden suojelutarvetta ja esittää Pohjois-Savon liitolle, että se ottaisi ne jatkosuunnittelun kohteeksi Ylä- Savon kaupunkiseuduilla. Työministeriö kiinnittää lausunnossaan huomiota Ylä-Savon elinkeinoedellytysten parantamiseen. Työllisyyden kannalta on merkittävää, että luodaan myös maakuntakaavoituksella uusien yritysten sijoittumiselle hyvät edellytykset. Tällöin alueella tulee kiinnittää huomiota liikenneyhteyksiin ja työvoiman saatavuuteen. Ylä-Savolle on erityisen tärkeätä kehittää TENyhteysverkkoon kuuluvaa valtatietä 5. Myös kantatiehen 77, ns. Siniseen tiehen tulee kiinnittää huomiota. Sen merkitys on lisääntymässä mm. matkailu-, elämys- ja kulttuuripalvelujen osalta. Lausunnossa painotetaan, että

3 3 maakuntakaavoituksessa tulee tukea muuta yhteiskuntapoliittista suunnittelua, laajoja ja kestäviä hyvinvointivaikutuksia etsivään suuntaan. Muut lausunnot VALITUKSET Valituksen sisältö Maakuntakaavasta on antanut lausuntonsa myös Pohjois-Savon ympäristökeskus, joka viittaa antamaansa lausuntoon Ylä-Savon seudun maakuntakaavaehdotuksesta. Siinä kiinnitetään huomiota maakuntakaavaehdotuksen havainnollistamiseen ja eräisiin luonnonsuojelukohteisiin. Maakuntavaltuuston päätöksestä ovat valittaneet Matti ja Tuulikki Kärkkäinen Espoosta. Valittajat vaativat ensisijaisesti erämatkailualueen rme poistamista maakuntakaavasta. Toissijaisesti valittajat vaativat, että ympäristöministeriö pyytää valituksesta uuden vastineen Pohjois-Savon liitolta. Valittajat harjoittavat metsätaloutta omistamillaan metsätiloilla Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeissa sekä Pielaveden kunnassa. Erämatkailualueella rme valittajat omistavat Iisalmen kaupungin Pitolamminmäen kylässä sijaitsevan Ilveskallion tilan RN:o 1:54 (98,31 ha). Ensisijaista vaatimusta valittajat perustelevat seuraavasti: Aluevaraus on maankäyttö- ja rakennuslain säännösten (4, 25 ja 28 ) vastainen, eikä se perustu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Aluevaraus ei perustu maakunnalliseen priorisointiin eikä vaihtoehtoisten alueiden vertailuun. Aluevarausta tehtäessä ei ole otettu huomioon, millaisia erämatkailualueita naapurimaakunnat tarjoavat. Kaavassa ei ole perusteltu tarvetta käyttää erämatkailualuemerkintää, joka ei sisälly ympäristöministeriön kaavamerkintäasetukseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki tai sen perusteella annetut säädökset eivät tunne kehittämisluonteisia merkintöjä. Laki ei tunne myöskään ohjeellisen rajauksen käsitettä liiton esittämässä merkityksessä. Alueen muut merkinnät ovat enimmäkseen ristiriidassa erämatkailualueen kanssa. Aluevaraus on ulkoilulain vastainen. Näin ollen aluevaraus on tehty lakiin perustumattomasti. Lisäksi liitto on ylittänyt toimivaltansa ryhtyessään käyttämään kaavoitusmenettelyä tiedottamiseen ja asukkaiden aktivointiin. Erämatkailualuetta ei määritellä lainsäädännössä. Ellei käsitettä täsmennetä kaavoitusmenettelyssä, jää maanomistajan oikeusturva riippumaan viranomaisten kulloisestakin tulkinnasta. Lähdeteosten ja erämaalain hallituksen esityksen mukaan erämatkailuun käytettäville alueille on tunnusomaista tiettömyys, laaja-alaisuus, asumattomuus ja syrjäisyys. Kaikkien näiden kriteerien perusteella aluevaraus on epätarkoituksenmukainen. Epätarkoituksenmukaisuus johtuu puutteellisesta valmistelusta. Kylätoimikunnan kokouksessa keskusteltiin matkailun mahdollisuuksista (moottorikelkkareitit, enduropyöräily, patikointi, lumikenkämatkailu, ratsastus ja ruokailu nuorisoseuran talolla). Keskustelua ei voi tulkita aloitteeksi erämatkailualueen saamiseksi alueelle. Enduroon eli maastomoottoripyöräilyyn tarkoitettua aluetta ei voida sijoittaa pohjavesialueelle (pv ). Aluevaraus ei perustu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n edellyttämiin selvityksiin. Aluevarauksen suunnittelussa ei ole myöskään kiinnitetty huomiota läheiseen Väisälänmäen alueeseen, jonka matkailuyritysten kehittämistä aluevaraus saattaa vaikeuttaa.

4 Kaikki maakuntakaavan merkinnät ovat oikeusvaikutuksiltaan samanarvoisia, joten liiton tulkinta erämatkailualuemerkinnän ohjausvaikutuksen lievyydestä on lakiin perustumaton. Alueella maa- ja metsätaloutta harjoittaville syntyy riski mittavista taloudellisista menetyksistä erityisesti siksi, ettei kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen rahoituksen saaminen tarpeellisille hankkeille ole viranomaisten maakuntakaavan edistämisvelvoitteen vuoksi varmaa. Natura-ohjelman kokemusten perusteella on varauduttava myös siihen, että ympäristöministeriö käyttää hyväkseen säädösten muuttumista ja kaavan oikeusvaikutukset saattavat siten olla ennalta arvaamattomat. Lisäksi erilaiset ulkopuoliset käyttäjäryhmät saattavat tulkita, että jokamiehen erämatkailuoikeuden toteuttaminen on alueella ensisijaista toimintaa. Tämä voi vaikeuttaa metsätalouden harjoittamista ja riistanhoitotyötä sekä lisätä roskaantumista. Toissijaista vaatimusta valittajat perustelevat seuraavasti: Pohjois-Savon liiton maakuntasuunnittelija Seppo Laitila on ollut hallintomenettelylain 10 :n 2 ja 6 kohtien nojalla esteellinen valmistelemaan liiton vastineita valittajien muistutukseen ja valitukseen, koska hän on maakuntakaavatyöryhmän sihteerinä virkavastuussa kaavan valmistelun yhteydessä mahdollisesti tapahtuneesta virheellisestä menettelystä. Valittajien oikeusturvan vuoksi päätösehdotuksen laatijana ei voida käyttää henkilöä, jonka voi edes epäillä toimivan omassa asiassaan ja yrittävän mahdollisesti peitellä mahdollisia omia virheellisiä menettelyjään ja laiminlyöntejään maakuntakaavan valmistelussa. Näin ollen vastineita ei ole liitossa käsitelty hallintomenettelylain ja hyvän hallintokäytännön edellyttämällä tavalla. 4 VASTINEET YM. Pohjois-Savon liitto on antanut vastineen lausunnoista ja valituksesta. Lisäksi liitto on ympäristöministeriön pyynnöstä toimittanut päivätyn lisäselvityksen rme-aluerajausten varausperusteista. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kannanotot ministeriöiden lausuntoihin Valittajat ovat antaneet vastaselitykset liiton vastineesta ja lisäselvityksestä. Valtioneuvoston antama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tullut voimaan Näin ollen valtioneuvoston päätös ei ole ollut esteenä tapahtuneelle Ylä-Savon seudun maakuntakaavan hyväksymiselle eikä myöskään maakuntakaavan vahvistamiselle. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon osalta ympäristöministeriö toteaa, että Pohjois-Savon liitto on tieverkon suunnitteluperiaatteiden osalta esittänyt toiminnallisen luokituksen, joka lähtökohdiltaan perustuu tieviranomaisten luokitukseen. Arvioitaessa maakuntakaavan toteuttamisedellytyksiä on pidettävä mielessä maakuntasuunnittelun pitkä aikatähtäys. Maakuntakaavassa ilmaistu tieluokitus ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja tiesuunnittelua. Maakuntakaavan tulkinta on kuitenkin tältäkin osin yleispiirteinen.

5 Valta- ja kantatiet muodostavat yhdessä päätieverkon eikä niillä ole keskenään kovinkaan suurta eroa. Valtatiet yhdistävät maakunta- ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa ja toimivat tärkeimpinä ulkomaanreitteinä. Kantatiet yhdistävät kaupunkikeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiin ja ovat laatu- ja palvelutasoltaan lähellä valtateitä. Kantatie 77 on osa ns. kansainvälistä Sinistä tietä. Sen kehittäminen on myös elinkeinoelämän kannalta perusteltua. Lausunnossaan työministeriö katsoo, että Sinisen tien merkitys kasvaa mm. matkailun takia. Kantatien 88 kautta kulkee suorin Kuopion ja Oulun kaupunkiseutujen välinen yhteys. Koska molemmat kaupunkiseudut ovat valtakunnallisesti merkittäviä aluekeskuksia ja tie palvelee muutoinkin pitkämatkaista liikennettä, voidaan kantatien 88 katsoa täyttävän valtatielle määritellyt liikenteelliset vaatimukset. Kun lisäksi otetaan huomioon maakuntakaavan pitkä aikatähtäys, ei ympäristöministeriö katso olevan perusteita puuttua maakuntakaavan luokitusratkaisuun kantateitä 77 ja 88 koskevilta osin. Seututiet yhdistävät kuntakeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa ja kytkevät merkittävimmät muut liikennettä synnyttävät kohteet ylempiluokkaiseen verkkoon. Maakuntakaavassa on esitetty useita yhdysteitä seututeiksi, joilla ei ole liikenne- ja viestintäministeriön mielestä seututien merkitystä. Tältä osin ympäristöministeriö on ottanut liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon huomioon jäljempänä ilmenevällä tavalla. Yhdystiet toimivat etupäässä paikallis- ja kyläkeskusten sekä hajaasutusalueiden liikenneyhteyksinä. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että useita yksityisteitä on muutettu yhdysteiksi. Maakunnan tasapainoisen aluerakenteen kannalta on tärkeätä, että paikalliskeskuksista ja haja-asutusalueilta on tyydyttävä palvelujen saavutettavuus. Tällä tavalla tuetaan maankäytön kehittämistä ja pyritään ylläpitämään sekä edistämään taloudellista aluerakennetta. Yhdystietasoisella tieverkolla turvataan osaltaan maaseudun elinkeinoelämän kuljetustarve ja kuljetusten säännöllisyys. Ympäristöministeriö katsoo, että uudet, esitetyt yhdystiet ovat vertailukelpoisia kaavassa esitettyihin muihin yhdysteihin. Näillä teillä esiintyy mm. läpikulkuliikennettä ja matkailua palvelevaa liikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnossa poistettavaksi esitetyt rautatiehistoriaan liittyvät kohteet on osoitettu joko suoraan SR-merkinnällä (Alapitkän asema ja Lapinlahden vesiviskuri) tai ne sisältyvät ma-merkinnällä osoitettuihin alueisiin (Peltosalmen asema ja Kauppilanmäen pysäkki). Arvokkaat maisema-alueet on kaavassa osoitettu ma-merkinnällä. Peltosalmen asema ja Kauppilanmäen pysäkki sisältyvät ma-rajausten kohdalla kaavaselostuksessa oleviin kohdeluetteloihin, jotka eivät vahvistu. SRmerkinnällä osoitetaan rakennussuojelulain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suojeltavia alueita. Poistettavaksi esitetyt asemarakennukset ja pysäkki ovat Pohjois-Savon liiton tekemän selvityksen "Ylä-Savon seutukaava, kulttuuriympäristö, 1996" mukaan arvotettu maakunnallisesti merkittäviksi kohteiksi. Maakuntakaava kohdistuu ensisijaisesti valtakunnallisiin, maakunnallisiin, seudullisiin ja ylikunnallisiin alueidenkäyttökysymyksiin. Maakuntakaava 5

6 6 voi sisältää myös pienialaisia kohteita, mikäli niillä on maakunnallista tai valtakunnallista merkitystä tai niiden esittäminen on perusteltua seudun oloista johtuvien erityisten tarpeiden kannalta. Maakuntakaava on kuitenkin myös tällöin maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaavan SR- ja ma-merkinnöillä ei ratkaista yksityiskohtaisesti säilyttämis- ja suojelukysymyksiä eikä määrätä näitä kysymyksiä koskevista menettely- ja yhteistyötavoista. Rakennusten suojelu ei lopullisesti toteudu maakuntakaavalla, vaan joko yksityiskohtaisessa kaavassa tai rakennussuojelulain mukaisella päätöksellä. Ympäristöministeriö pitää kyseisten suojelukohteiden osoittamista perusteltuna. Liikenne- ja viestintäministeriön poistettavaksi esittämä Soinlahden asemarakennus (SR ) Iisalmessa ei ole kaavakartalla eikä myöskään SR-kohteiden luettelossa, joten sitä koskeva huomautus lausunnossa on aiheeton. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnossa tuodaan esille, etteivät laiva- ja veneväylille esitetyt syvyydet vastaa nykyistä tilannetta eikä niiden syventämiselle löydy perusteita. Ylä-Savon alueella on otettu yhdeksi maakunnan kehittämistavoitteeksi veneilyn lisääminen ja sen edellytysten parantaminen. Se merkitsee mm. veneja laivareittien syventämistä, jota myös Järvi-Suomen merenkulkupiiri on alustavasti selvittänyt. Ympäristöministeriö toteaa, että maakuntakaavassa esitettyjä laivaväylien syvyyksiä on tulkittava yleispiirteisesti. Työministeriön lausunnossa tuodaan esille valtatien 5 ja kantatien 77 merkitys elinkeinoelämän edellytysten parantamisen näkökulmasta. Ympäristöministeriö viittaa näiden teiden osalta liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon johdosta lausumaansa. Johtopäätöksenä ministeriöiden lausunnoista ympäristöministeriö katsoo, että ministeriöiden kannat eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n 4 momentin tarkoittamalla tavalla eriävät, eikä tällaista tilannetta synny myöskään vahvistamispäätöstä tehtäessä. Asiaa ei siten ole tarpeen siirtää valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavaksi. Lausuma valituksesta Menettelyvirhettä koskeva väite Valittajien mukaan Pohjois-Savon liiton maakuntasuunnittelija Seppo Laitila on ollut hallintomenettelylain 10 :n 2 ja 6 kohtien nojalla esteellinen valmistelemaan liiton vastineita valittajien muistutukseen ja valitukseen, koska hän on maakuntakaavatyöryhmän sihteerinä virkavastuussa kaavan valmistelun yhteydessä mahdollisesti tapahtuneesta virheellisestä menettelystä. Kuntalain 86 :n 1 momentin ja 52 :n 2 momentin nojalla maakunnan liiton viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain 10 ja 11 :ssä säädetään. Hallintomenettelylain 10 :n 1 momentin 2 kohdan nojalla virkamies on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen. Hallintomenettelylain 10 :n 1 momentin 6 kohdan nojalla virkamies

7 7 on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Pohjois-Savon liiton maakuntasuunnittelija Seppo Laitila on tehtävänkuvansa mukaisesti osaltaan laatinut Ylä-Savon seudun maakuntakaavaa. Kaavaselostuksesta käy ilmi, että hän on toiminut myös kaavan laadintaa varten perustetun maakuntakaavatyöryhmän sihteerinä. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että kaavaehdotuksesta tehtyä muistutusta tai kaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta koskevasta ratkaisusta olisi odotettavissa Seppo Laitilalle hallintomenettelylain 10 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua erityistä hyötyä tai vahinkoa. Jäljempänä esitetyillä perusteilla maakuntakaavan laadinnassa ei ole tapahtunut valituksessa esitettyjä virheellisyyksiä. Asiassa ei ole käynyt ilmi muitakaan sellaisia seikkoja, joiden perusteella Seppo Laitila olisi voinut olla hallintomenettelylain 10 :n nojalla esteellinen valmistelemaan liiton vastineita. Edellä esitetyn perusteella Seppo Laitila ei ole ollut esteellinen valmistelemaan Pohjois-Savon liiton vastineita valittajien muistutukseen ja valitukseen, eikä vastineiden käsittelyssä ole tapahtunut valituksessa esitettyä menettelyvirhettä. Näin ollen ympäristöministeriö hylkää menettelyvirhettä koskevan väitteen ja siihen perustuvan valittajien toissijaisen vaatimuksen uuden vastineen pyytämisestä liitolta. Aluerajaus rme Valittajien ensisijainen vaatimus kohdistuu Iisalmen kaupungissa sijaitsevaan aluerajaukseen rme (Pörsänmäki-Lampaanjärvi). Merkinnän rme selitys on "Erämatkailualue, ohjeellinen rajaus". Kaavaselostuksen mukaan merkinnällä osoitetaan laajemmat erämatkailuun ja retkeilyyn soveltuvat tai tässä käytössä jo olevat alueet. Merkintään ei liity kaavamääräyksiä eikä rakentamisrajoitusta. Merkintään liittyy suositus: "Alueella tapahtuva rakentaminen ja muu toiminta tulisi sopeuttaa alueen käyttötavoitteeseen. Alueelle tulisi laatia toteuttavien yhteisöjen ja maanomistajien yhteistyönä käyttösuunnitelma, jossa tarkastellaan matkailuun liittyviä toimintoja, metsänhoitoa ja rantojen ja vesistöjen käyttöä.". Maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukaan maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä ja suhde muuhun maakunnan suunnitteluun määritellään maankäyttö- ja rakennuslain 25 :ssä. Pykälän 1 momentin mukaan maakunnan suunnittelun kokonaisuuden muodostavat maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma. Pykälän 3 momentin mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Pykälän 4 momentin mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Näin ollen maakuntasuunnitelmassa määritellään maakunnan kehityksen tavoitteet ja strategiat niiden saavuttamiseksi. Maakuntakaavalla puolestaan

8 8 luodaan alueidenkäytöllisiä edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle ja toteutetaan maakunnan kehittämisstrategiaa. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois- Savon maakuntasuunnitelman v. 2020, jonka laadinta on aloitettu vuonna Maakuntasuunnitelmassa matkailun kehittämisen tavoitteeksi asetetaan matkailutulon kasvu, kannattava ja kilpailukykyinen matkailun yritystoiminta, alan työpaikkojen lisääminen sekä kokonaislaadun nostaminen. Matkailua koskevan strategian lähtökohtana on asiakaslähtöinen, laadukas, ympäristövastuullinen ja ympärivuotinen matkailun yritystoiminta. Maakuntasuunnitelman luonnon virkistyskäyttöä koskevassa osassa todetaan, että luonto on Pohjois-Savon matkailun keskeisin kehittämisresurssi ja viitataan vuonna 2001 valmistuneeseen Pohjois-Savon matkailustrategiaan, jossa korostetaan kestävään kehitykseen ja luontoa säästäviin ratkaisuihin perustuvaa matkailun kehittämistä. Kehittämisstrategiaksi määritellään luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun lisääminen. Ylä-Savon seudun maakuntakaavan selostuksen kirjallisuusluettelossa mainitaan Pohjois-Savon aikaisempi maakuntasuunnitelma vuodelta Myös siinä tavoitteeksi asetetaan luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun lisääminen muun muassa kehittämällä luonto- ja kalastusmatkailua maaseudun sivuelinkeinoksi. Kaavaselostuksen mukaan rme-merkinnällä osoitetuilla alueilla on mahdollisuudet kehittää erämatkailuun liittyviä toimintoja ja rme-aluerajausten tavoitteena on erähenkisen luontomatkailun perusedellytysten parantaminen alueella. Näin ollen rme-aluerajaukset luovat alueidenkäytöllisiä edellytyksiä maakuntasuunnitelmissa matkailulle ja luonnon virkistyskäytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle ja toteuttavat maakuntasuunnitelmissa määriteltyä kehittämisstrategiaa. Maakuntakaavan sisältövaatimukset asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä, jonka 1 momentin mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on muun muassa kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Pykälän 3 momentin mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Maakuntakaavalla tulee siten luoda alueidenkäytölliset edellytykset matkailuelinkeinoa koskevien maakunnallisten tavoitteiden saavuttamiselle sovittaen ne yhteen muiden alueidenkäyttötarpeiden kanssa. Näin ollen maakuntakaavassa voi olla tarpeen ja perusteltua osoittaa alueita, joilla on erähenkisen luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n 1 momentin mukaan maakuntakaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa rme-aluerajausten osoittaminen perustuu maakunnallisiin tavoitteisiin. Aluerajauksiin ei liity sellaisia ylimaakunnallisia suunnittelutarpeita tai vaikutuksia, että niiden osoittaminen olisi edellyttänyt erityisen ylimaakunnallisen selvityksen tekemistä. Naapurimaakuntien liitot ovat osallistuneet maakuntakaavan laadintaan muun muassa lausuntomenettelyn kautta, eikä niillä ole ollut huomautettavaa rme-aluerajauksista. Valituksessa rme-aluerajaus rinnastetaan ulkoilulain (606/1973) mukaiseen valtion retkeilyalueeseen ja sen perustamisedellytyksiin. Ylä-Savon seudun maakuntakaavan rme-aluerajauksella ei kuitenkaan osoiteta eikä perusteta

9 9 retkeily-, ulkoilu- tai virkistysaluetta. Rajaus ei luo alueella liikkuville jokamiehenoikeuksia laajempia oikeuksia. Mahdollisten luontomatkailuhankkeiden toteuttaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja sopimusta maanomistajan kanssa. Myös kaavaselostuksessa todetaan, että kohteiden toteutuminen riippuu täysin paikallisesta aktiivisuudesta ja tapahtuu eri tahojen välisenä yhteistyönä, jossa maanomistajat ovat luonnollisesti mukana. Ympäristöministeriö on antanut asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Kaavamerkintäasetuksen 1 :n nojalla kaavoissa voidaan tarvittaessa käyttää muitakin kuin asetuksen liitteen mukaisia merkintöjä. Näin ollen Pohjois-Savon liitto voi maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin perustuen käyttää maakuntakaavassa rme-merkintää. Kaavaselostuksen perusteella rme-merkinnällä osoitetaan alueita, jotka ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, että niillä on erähenkisen luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Merkinnän ohjausvaikutus kohdistuu yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja muuhun viranomaistoimintaan. Merkintä on aluevarausmerkintää yleispiirteisempi, joten se jättää yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja päätöksenteolle enemmän liikkumavaraa. Merkinnän yleispiirteisyyttä korostaa se, että alueiden rajaukset ovat ohjeellisia. Aluerajaukselle rme sijoittuvat muut maakuntakaavamerkinnät eivät ole ristiriidassa rme-merkinnän tavoitteiden kanssa. Mahdollisten luontomatkailutoimintojen sijoittumista koskevassa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on otettava huomioon myös valituksessa mainittu tärkeä pohjavesialue pv Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Lainkohtaa täsmentää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1, jonka mukaan kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Kaavaselostuksen mukaan rme-merkinnällä osoitettujen alueiden valinnassa on otettu huomioon erityisesti kuntien ja muiden paikallisten tahojen, muun muassa kylätoimikuntien esitykset ja paikallistuntemus. Toimittamassaan lisäselvityksessä liitto toteaa, ettei rme-aluerajauksista ole tehty erillisselvitystä, vaan liitto on katsonut, että olemassa olevat tiedot ja kaavatyöryhmän edustama paikallistuntemus antavat edellytykset ohjeellisten rajausten osoittamiseen. Lisäselvityksessä liitto esittää aluerajaukselle rme seuraavia perusteita: Alue levittäytyy Pörsänmäen kyläkeskuksen ympärille ja sen tavoitteena on edistää matkailun kehittämistä ja tukea palvelujen säilymistä. Alue on maastomuodoiltaan ja luonnoltaan pienipiirteisesti vaihtelevaa sisältäen järviä, lampia, soita ja ympäristöstään yli 100 metrin korkeuteen kohoavia mäkiä. Asutus sijoittuu pääasiassa yleisten teiden varsille, eikä muodosta estettä erämatkailutoimintojen kehittämiselle. Voimakkaasti vaihteleva mäkimaasto puolestaan muodostaa luontaisen meluesteen yleiseltä tieltä tulevalle liikennemelulle. Alue tarjoaa kohtuullisen suppealla alueella päivä-

10 10 retkien puitteissa monipuolista savolaista luontoa matkailijoiden koettavaksi. Alueen kautta kulkee moottorikelkkailun runkoreitti. Liitto on rme-aluerajaksia suunnitellessaan ottanut maankäyttö- ja rakennuslain osallistumista ja vuorovaikutusta koskevien säännösten mukaisesti huomioon myös paikallisten tahojen näkemyksiä. Esitetyn selvityksen perusteella alue on ominaisuuksiltaan sellainen, että erähenkisen luontomatkailun kehittäminen on alueella mahdollista. Kun otetaan huomioon rmemerkinnän sisältö, tarkoitus ja jäljempänä esitetyt oikeusvaikutukset, aluerajauksen rme voidaan katsoa perustuvan riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Myöskään valituksessa mainittu Väisälänmäen alue ei ole esteenä aluerajauksen osoittamiselle. Maakuntakaavan on yleispiirteisyydestään huolimatta oltava riittävän täsmällinen sen oikeusvaikutuksien arvioimiseksi. Merkinnän rme tarkoituksena on osoittaa alueita, jotka ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, että niillä on erähenkisen luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Luontomatkailulla tarkoitetaan luonnon virkistyskäyttöön perustuvaa matkailua. Kun otetaan huomioon maakuntakaavan yleispiirteisyys ja rme-merkinnän sisältö ja tarkoitus, merkinnän on katsottava olevan riittävän täsmällinen, jotta sen pohjalta voidaan ratkaista, miten maakuntakaavaa on tältä osin pidettävä ohjeena yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Valittajien mukaan alueella maa- ja metsätaloutta harjoittaville syntyy riski mittavista taloudellisista menetyksistä siksi, ettei kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisen rahoituksen saaminen tarpeellisille hankkeille ole viranomaisten maakuntakaavan edistämisvelvoitteen vuoksi varmaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n 2 momentin nojalla viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Tämä maakuntakaavan viranomaistoimintaa ohjaava oikeusvaikutus eli viranomaisvaikutus koskee lähtökohtaisesti kaikkia viranomaisia, joilla on alueiden käyttöä koskevia tehtäviä. Viranomaisvaikutuksen merkitys erityislainsäädännön nojalla tapahtuvassa viranomaisen päätöksenteossa riippuu toisaalta siitä, miten päätöksenteon edellytyksistä on kysymyksessä olevassa erityislaissa säädetty ja toisaalta siitä, mikä on kysymyksessä olevan maakuntakaavamerkinnän ja siihen mahdollisesti liittyvän kaavamääräyksen sisältö ja tarkoitus. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävä rahoituspäätös on alueiden käyttöä koskeva viranomaistoimi, joten maakuntakaavan viranomaisvaikutus koskee päätöksen tekevää viranomaista eli metsäkeskusta. Viranomaisvaikutuksella on merkitystä erityisesti siltä osin kuin metsäkeskuksen päätöksentekoon sisältyy tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Merkinnän rme vaikutuksista metsätalouden harjoittamiseen todetaan kaavaselostuksessa seuraavaa: "Merkinnällä ei voi maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ohjata alueen metsänkäsittelyä. Metsät hoidetaan metsälain ja Metsäkeskus Tapion suositusten mukaan.". Merkintään ei liity metsätalouden harjoittamista koskevia määräyksiä. Merkinnän sisällön ja tarkoituksen

11 11 perusteella on katsottava, että viranomaisten maakuntakaavan edistämisvelvoite vaikuttaa rme-aluerajausten osalta ensisijaisesti erä- ja luontomatkailua koskevaan viranomaisten suunnitteluun ja muuhun, esimerkiksi erilaisia tukitoimenpiteitä koskevaan, päätöksentekoon. Sen sijaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtäviä rahoituspäätöksiä koskevassa kokonaisharkinnassa rme-merkinnän vaikutus on vähäisempi. Merkintä ei estä rahoituksen myöntämistä, kunhan toimenpiteellä ei hävitetä alueen niitä ominaisuuksia, joiden vuoksi sillä on erähenkisen luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi on huomattava, että kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla on mahdollista myöntää rahoitusta myös sellaisille toimenpiteille, jotka parantavat alueen soveltuvuutta erähenkiseen luontomatkailuun. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n nojalla maakuntakaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa. Mahdollisten luontomatkailuhankkeiden toteuttaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja sopimusta maanomistajan kanssa. Esitetyn selvityksen perusteella rme-aluerajausten osoittaminen on Ylä-Savon seudun kehittämisen kannalta perusteltua ja kysymyksessä oleva alue on ominaisuuksiltaan sellainen, että erähenkisen luontomatkailun kehittäminen on alueella mahdollista. Metsien hoitoon ja käyttöön rme-aluerajauksilla sovelletaan metsälakia (1093/1996). Merkintään ei liity rakentamisrajoitusta. Kun otetaan vielä huomioon rmemerkinnän edellä selostetut oikeusvaikutukset, merkinnästä ei voida katsoa aiheutuvan valittajille maanomistajina kohtuutonta haittaa. Edellä esitetyn perusteella aluerajaus rme ei ole lainvastainen eikä Pohjois-Savon liitto siten ole ylittänyt sille maakuntakaavan laatijana kuuluvaa toimivaltaa. Näin ollen ympäristöministeriö hylkää valituksen. Vahvistamatta jätetyt aluevaraukset ja määräykset Eräät seututievaraukset Yleiset tiet luokitellaan sen mukaan, minkälaista liikennettä ne välittävät. Seututiet ovat seutukuntien sisäisiä yhteyksiä ja liittävät näitä maan päätieverkkoon. Ne yhdistävät kuntakeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa ja kytkevät merkittävimmät muut liikennettä synnyttävät kohteet ylempiluokkaiseen verkkoon. Seuraavien seututievarausten ei voida katsoa täyttävän maakuntakaavalle asetettavia vaatimuksia: - Mt 5572 Uitto - Pielavesi, - Mt 5640, 5646 Vianto (Maaninka) - Lapinlahti, - Mt 5861 Takkomäki - Sonkajärvi, - Mt 5862 Poromäki - Laakajärvi, - Mt 5863 Sonkajärven kko - Sonkakoski, - Mt 5910 Vieremä - Ryhälänmäki ja - Mt 7693 Maaselkä - Kiuruvesi. Nämä yhdystiet palvelevat pääosin paikallista liikennettä, vaikka niillä on myös jonkin verran pitempimatkaista ja läpikulkevaa liikennettä. Ne eivät siten vastaa liikenteellisiltä ominaisuuksiltaan seututeitä eikä maakuntakaava-asiakirjoissa ole esitetty sellaista selvitystä, jolla kyseisten teiden luokan

12 Maakuntakaavan vahvistaminen OIKAISUNLUONTEISET KORJAUKSET 12 nostamista voidaan perustella ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyjen taikka alue- ja yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Ympäristöministeriö jättää vahvistamatta edellä esitetyt seututeiden aluevaraukset. Aluevarauksiin RM , T ja MU sekä aluerajaukseen el liittyvät rakentamismääräykset Maankäyttö- ja rakennuslain 33 :n 1 momentin mukaan maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. Rakentamisrajoitusalueella maakuntakaavalla on suoraan rakennusten rakentamiseen kohdistuva oikeusvaikutus. Maankäyttö- ja rakennuslain 30 :n 1 momentin nojalla maakuntakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa. Rakentamista koskevat maakuntakaavamääräykset eli rakentamismääräykset liittyvät kiinteästi maankäyttö- ja rakennuslain 33 :n mukaiseen rakentamisrajoitukseen. Rakentamismääräyksillä voidaan täsmentää maakuntakaavan suoraan rakennusten rakentamiseen kohdistuvaa oikeusvaikutusta. Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa rakentamisrajoitusalue on määritelty kaavamerkintöjen selitykseen liitetyllä merkinnällä 1) ja siihen liittyvällä määräyksellä. Kaavan RM-, T- ja MU-alueilla sekä el-aluerajauksella (Lentoliikenteen erityisalue, ohjeellinen rajaus) ei ole voimassa rakentamisrajoitusta. Aluevarauksiin RM , T ja MU sekä aluerajaukseen el liittyy kuitenkin rakentamismääräys. Kaavamääräyksillä ei voida laajentaa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia. Rakentamismääräyksiä ei siten voida maankäyttö- ja rakennuslain 30 :n 1 nojalla antaa rakentamisrajoitusalueen ulkopuolisille alueille, koska maakuntakaava ei suoraan ohjaa rakennusten rakentamista näillä alueilla. Näin ollen ympäristöministeriö jättää edellä mainitut rakentamismääräykset vahvistamatta. Ympäristöministeriö katsoo, että Ylä-Savon seudun maakuntakaava muilta kuin edellä vahvistamatta jätetyiltä osin täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä asetetut sisältövaatimukset. Koska maakuntakaavan vahvistamiselle muilta osin ei muutoinkaan ole maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n 3 momentista johtuvaa estettä, ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavan. Samalla vahvistetaan kaava-alueella voimassa olevien seutukaavojen kumoaminen lukuun ottamatta edellä vahvistamatta jätettyjä tieosuuksia. Ympäristöministeriö on tehnyt maakuntakaavaan maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n 6 momentin nojalla seuraavat oikaisunluonteiset korjaukset:

13 13 - Kaavakartan otsakkeesta on poistettu sana "ehdotus". - Kaava-alueen rajaa osoittava viivamerkintä on korjattu yhtenäiseksi. - Pääradan merkintä on korjattu yhtenäiseksi. - Kaavamerkintä S on korjattu kaavaselostuksen mukaisesti merkinnäksi SL RM-merkintöjen selitykseksi on kaavakarttaan ja -selostuksen liitteeseen 1 korjattu "Matkailupalvelujen alue" liiton tarkoituksen ja kaavaselostuksen (s. 44) mukaisesti. - Kaavakarttaan on lisätty seuraava viittaus: Tämän maakuntakaavan mer kintöihin liittyvät maakuntamääräykset ja suositukset esitetään maakunta kaavan selostuksen liitteissä 1 ja 2. Kaavaselostus on saatavilla Pohjois- Savon liitosta (Sepänkatu 1, PL 247, Kuopio). - RM-merkintään liittyvä rakentamismääräys on muutettu suositukseksi liiton tarkoituksen ja kaavaselostuksen (s. 44) mukaisesti. Korjaukset on tehty kaavakarttaan ja -selostuksen liitteeseen 1 punaisella lukuun ottamatta pääradan merkintää, joka on korjattu mustalla värillä. Kaavan voimaantulo Ympäristöministeriö määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. JATKOTOIMENPITEET Pohjois-Savon liiton on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 :n mukaisesti kuulutettava kaavan voimaantulosta. Pohjois-Savon liiton tulee lisäksi lähettää päätös tiedoksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 :n mukaisille viranomaisille otettavaksi huomioon suunnittelussa, päätöksenteossa sekä alueidenkäyttöä koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä. Oikeusvaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n 1 momentin mukaisesti maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n 2 momentin mukaisesti viranomaisten on suunnitellessaan alueidenkäyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamista otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteellä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus on voimassa kaavassa 1)-merkinnällä osoitetuilla alueilla. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 4 ' 3 mom., 9 ', 17 ', 25 ', 27 ', 28 ', 29, 30, 31 ', 33 ', 191 ', 201 ' ja 209 ' 5 mom. Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 1 ', 9, 10 ', 93 ja 95 ' Kuntalaki (365/1995) 4 ', 52 2 mom., 86 1 mom., 90 ja 92 ' Hallintomenettelylaki (598/1982) 10 Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista (1332/2001) 3 ' ja 5 '

14 14 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Ministeri Suvi-Anne Siimes Ylitarkastaja Jorma Keva LIITE Valitusosoitus JAKELU JA MAKSU Päätös, maksutta Pohjois-Savon liitto, PL 247, Kuopio Päätös, maksu 135 euroa Matti ja Tuulikki Kärkkäinen, Sepetlahdentie 7 A 21, Espoo Tiedoksi Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Opetusministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työministeriö Pohjois-Savon ympäristökeskus, PL 1049, Kuopio Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosasto jke.pik.ylä-savo13-14

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

PÄÄTÖS Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2016 DNr:o YM7/5222/2014 ASIA Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Kainuun liiton maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Rovaniemen maakuntakaavan vahvistaminen. Lapin liiton maakuntavaltuuston päätös

Rovaniemen maakuntakaavan vahvistaminen. Lapin liiton maakuntavaltuuston päätös Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o 1/5222/2000 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2001 ASIA Rovaniemen maakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Lapin liiton maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Pohjois-Savon ympäristökeskus.

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan vahvistaminen. Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Pohjois-Savon ympäristökeskus. Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM4/5222/2007 Annettu julkipanon jälkeen 27.112008 ASIA Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Opetusministeriö yhtyy Museoviraston ja Turun maakuntamuseon lausuntoihin.

Opetusministeriö yhtyy Museoviraston ja Turun maakuntamuseon lausuntoihin. Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM15/5222/2001 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2002 ASIA E 18 vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Varsinais-Suomen liiton

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Lapin liiton maakuntavaltuuston päätös Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS Lapin liiton maakuntavaltuuston päätös Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.1.2016 DNr:o YM6/5222/2014 ASIA Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ Lapin liiton maakuntavaltuuston

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS TIIVISTELMÄ Maakuntavaltuusto 1.12.2017 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS Sisällys LAINVOIMAISET MAAKUNTAKAAVAT... 1 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI... 2 MAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Ajankohtaista kaavoituksessa Suomen metsäkeskuksen kaavoituskoulutus metsäalan toimijoille Niina Riissanen 7.4.2017 10.4.2017

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Maakuntakaavan vaikutukset metsätalouteen

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Maakuntakaavan vaikutukset metsätalouteen Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Maakuntakaavan vaikutukset metsätalouteen Markus Erkkilä 14.10.2016 Esityksen sisältö Kaavajärjestelmä (MRL, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava,

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM4/5222/2006 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006 ASIA Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Pirkanmaan alueyksikkö. Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus

Suomen metsäkeskus. Pirkanmaan alueyksikkö. Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus Suomen metsäkeskus Pirkanmaan alueyksikkö Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus Metsälaki ja lain valvonta kaavoitusalueiden metsien käsittelyssä Reijo Suninen, esittelijä UKK-instituutti 18.4.2013

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 1 Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS? OAS on suunnitelma noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA SEUTUKUNTAKIERROS OLLI RISTANIEMI WWW.KESKISUOMI.FI/2.VMK MAAKUNTAKAAVA OSANA SUOMEN KAAVAJÄRJESTELMÄÄ SUOMEN KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitus ja metsätalous -infotilaisuus Turku 13.3.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Sisältö Kaavoitusjärjestelmä Maankäyttö-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä KEMIÖSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRFIN LÄNTEISEN SAARISTON RANTAYLEISKAAVA RANTAYLEISKAAVAMUUTOS Osa tiloista Stusnäs Östergård 322-516-1-0 ja Stusnäs Vestergård 322-516-2-10 Stusnäsin kylässä OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö Kohta 1 Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että Päijät-Hämeen maakuntakaavassa on lukuisia asumisen laajenemisalueita, päivittäistavarakaupan suuryksiköiden,

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Kehittämisperiaatemerkinnät maakuntakaavoituksessa

Kehittämisperiaatemerkinnät maakuntakaavoituksessa Maakuntakaavan toteuttaminen 1. Kehittämisperiaatemerkinnöistä 2. Kehittämisvyöhykkeistä ja niiden toteuttamisesta 3. Maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen seurannasta 4. Jatkuvan suunnittelun periaatteesta

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 94/2015 10.02.02 143 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

Metsänomistajan kaavoitusapu

Metsänomistajan kaavoitusapu 23 Lorem ipsum sit amet dolor estres con consequeter lorem ipsum ces lorem ipsum sit amet dolor estares. Metsänomistajan kaavoitusapu Tapio Oy 4.11.2016 1 Metsänomistajan kaavoitusapu Sisällys 1. Metsänomistaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot 2/2 Jakelu Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetusministeriö

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kaavojen metsätalousvaikutusten

Kaavojen metsätalousvaikutusten Kaavojen metsätalousvaikutusten arviointi Leena Kärkkäinen, Helena Haakana, Hannu Hirvelä, Reetta Lempinen & Tuula Packalen Ajankohtaista kaavoituksessa Suomen metsäkeskuksen kaavoituskoulutus metsäalan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E20600910.00 HÄMEENKYRÖN KUNTA ARONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA, ARONIEMI 108-438-3-75 KUVA MAANMITTAUSLAITOS 2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista VALMIS FIKIRV LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos. Ehdotus

Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos. Ehdotus Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 9.8.2017 KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys 9.8.2017

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Keski-Suomen ELY-keskus 19.04.2017 MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1 ) Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS 2017 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Sisällys. Mikä maakuntakaava on? s.3. Miksi maakuntakaavoja tarvitaan? s.4. Miten ja mihin maakuntakaava vaikuttaa? s.4

Sisällys. Mikä maakuntakaava on? s.3. Miksi maakuntakaavoja tarvitaan? s.4. Miten ja mihin maakuntakaava vaikuttaa? s.4 Maakuntakaava Juhani Seppovaara / Kuvaliiteri Mikä maakuntakaava on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueiden

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56,

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56, Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 18, 16.06.2015 Kunnanhallitus, 56, 22.06.2015 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta MjuDno-2015-275 Tekninen lautakunta,

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot