Annettu julkipanon jälkeen Ylä-Savon seudun maakuntakaavan vahvistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annettu julkipanon jälkeen Ylä-Savon seudun maakuntakaavan vahvistaminen"

Transkriptio

1 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM14,13/5222/2001 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ylä-Savon seudun maakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston päätös Kaavan sisältö Ylä-Savon seudun maakuntakaava käsittää Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven, Varpaisjärven ja Vieremän kunnat. Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa on ajantasaistettu aiempien seutukaavojen aluevaraukset, jotka tällä kaavalla on tarkoitus kumota. Uusia alueidenkäyttömuotoja vahvistettuihin seutukaavoihin verrattuna ovat retkisatamat, kallioalueet, perinnemaisemat, virkistyskalastus- ja erämatkailualueet, käytöstä poistetut kaatopaikat ja pilaantuneet maa-alueet. Maakuntakaavan valmistelu on aloitettu rakennuslain voimassa ollessa, mutta kaava on hyväksytty maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eivät koske Ylä-Savon seudun maakuntakaavaa, mutta ne on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon suunnittelutyössä. Kaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin ympäristöministeriölle yksi valitus. LAUSUNNOT Ministeriöiden lausunnot Sisäasiainministeriö, opetusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä työministeriö ovat antaneet asiasta lausunnon. Lisäksi oikeusministeriölle, puolustusministeriölle, valtiovarainministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle sekä maa- ja metsätalousministeriölle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen. Sisäasiainministeriö toteaa, että maakuntakaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa ja näin ollen ministeriö ei näe esteitä maakuntakaavan vahvistamiselle. Opetusministeriö on pyytänyt Museoviraston lausunnon, johon ministeriö yhtyy. Museovirasto ei vastusta maakuntakaavan vahvistamista. Esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset ovat kaavassa hyvin huomioitu. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön aluevaraukset ja niitä koskevat määräykset ovat riittäviä. Lähinnä kuntakaavoitusta palvelevassa kohdeluettelossa on vähäisiä puutteita.

2 2 Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää huomiota tieverkon toiminnallisiin luokituksiin. Lukuisten teiden toiminnallista luokkaa on nostettu ja yksityisteitä on merkitty yleisiksi teiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole kaikilta osin samaa mieltä esitettyjen tieluokitusten kanssa. Kantatien 77 Kyyjärvi - Siilinjärvi muuttaminen valtatieksi ei ole lähitulevaisuudessa perusteltua. Kantatien 88 Raahe-Iisalmi palauttaminen takaisin valtatieksi ei ole myöskään aiheellista. Ministeriö esittää tiettyjen seututeiden palauttamista yhdysteiksi: - Mt 5572 Uitto - Pielavesi, - Mt 5640, 5646 Vianto (Maaninka) - Lapinlahti, - Mt 5861 Takkomäki - Sonkajärvi, - Mt 5862 Poromäki - Laakajärvi, - Mt 5863 Sonkajärven kko - Sonkakoski, - Mt 5910 Vieremä - Ryhälänmäki ja - Mt 7693 Maaselkä - Kiuruvesi. Yhdysteiden osalta ministeriö toteaa, että ainoastaan Palojärven yksityistien muuttaminen yleiseksi tieksi Kiuruvedellä on vireillä. Maakuntakaavassa on joitakin rakennussuojelukohteita siirretty aluemerkinnän sisään kuuluviksi. Tämä on lisännyt suojelukohteiden määrää. Liikenneja viestintäministeriön mukaan suojelukohteiksi on tullut useita sellaisia rautatieasemarakennuksia, joiden suojelukelpoisuus tulisi arvioida vasta yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää poistettavaksi seuraavia suojelukohteita: SR (Alapitkän asema Lapinlahti), ma (Peltosalmen asema, Iisalmi aluerajauksen SRkohdeluettelosta) ja ma (Kauppilanmäen pysäkki, Sonkajärvi aluerajauksen SR-kohdeluettelosta). Mainitut kohteet eivät ole olleet Ratahallintokeskuksen ja Museoviraston selvityksissä esillä suojelukohteina, eikä niillä voi olla Ratahallintokeskukselta saadun lausunnon perusteella seudullista tai valtakunnallista merkitystä. Lapinlahdella merkitty vesiviskuri (SR ) tulisi poistaa kaavaehdotuksesta, koska yksittäiset koneet ja laitteet eivät kuulu maakuntakaavassa suojeltaviin kohteisiin. Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää myös huomiota vesiväylästön merkintätapoihin varsinaisten väylien ja venereittien osalta. Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että jotkut vesiväylät ja -reitit on esitetty nykyistä tilannetta syvempinä. Kauppamerenkulun satamat ja retkisatamat olisi syytä myös merkitä toisistaan poikkeavilla merkinnöillä. Lopuksi ministeriö painottaa hiljaisten alueiden suojelutarvetta ja esittää Pohjois-Savon liitolle, että se ottaisi ne jatkosuunnittelun kohteeksi Ylä- Savon kaupunkiseuduilla. Työministeriö kiinnittää lausunnossaan huomiota Ylä-Savon elinkeinoedellytysten parantamiseen. Työllisyyden kannalta on merkittävää, että luodaan myös maakuntakaavoituksella uusien yritysten sijoittumiselle hyvät edellytykset. Tällöin alueella tulee kiinnittää huomiota liikenneyhteyksiin ja työvoiman saatavuuteen. Ylä-Savolle on erityisen tärkeätä kehittää TENyhteysverkkoon kuuluvaa valtatietä 5. Myös kantatiehen 77, ns. Siniseen tiehen tulee kiinnittää huomiota. Sen merkitys on lisääntymässä mm. matkailu-, elämys- ja kulttuuripalvelujen osalta. Lausunnossa painotetaan, että

3 3 maakuntakaavoituksessa tulee tukea muuta yhteiskuntapoliittista suunnittelua, laajoja ja kestäviä hyvinvointivaikutuksia etsivään suuntaan. Muut lausunnot VALITUKSET Valituksen sisältö Maakuntakaavasta on antanut lausuntonsa myös Pohjois-Savon ympäristökeskus, joka viittaa antamaansa lausuntoon Ylä-Savon seudun maakuntakaavaehdotuksesta. Siinä kiinnitetään huomiota maakuntakaavaehdotuksen havainnollistamiseen ja eräisiin luonnonsuojelukohteisiin. Maakuntavaltuuston päätöksestä ovat valittaneet Matti ja Tuulikki Kärkkäinen Espoosta. Valittajat vaativat ensisijaisesti erämatkailualueen rme poistamista maakuntakaavasta. Toissijaisesti valittajat vaativat, että ympäristöministeriö pyytää valituksesta uuden vastineen Pohjois-Savon liitolta. Valittajat harjoittavat metsätaloutta omistamillaan metsätiloilla Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeissa sekä Pielaveden kunnassa. Erämatkailualueella rme valittajat omistavat Iisalmen kaupungin Pitolamminmäen kylässä sijaitsevan Ilveskallion tilan RN:o 1:54 (98,31 ha). Ensisijaista vaatimusta valittajat perustelevat seuraavasti: Aluevaraus on maankäyttö- ja rakennuslain säännösten (4, 25 ja 28 ) vastainen, eikä se perustu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Aluevaraus ei perustu maakunnalliseen priorisointiin eikä vaihtoehtoisten alueiden vertailuun. Aluevarausta tehtäessä ei ole otettu huomioon, millaisia erämatkailualueita naapurimaakunnat tarjoavat. Kaavassa ei ole perusteltu tarvetta käyttää erämatkailualuemerkintää, joka ei sisälly ympäristöministeriön kaavamerkintäasetukseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki tai sen perusteella annetut säädökset eivät tunne kehittämisluonteisia merkintöjä. Laki ei tunne myöskään ohjeellisen rajauksen käsitettä liiton esittämässä merkityksessä. Alueen muut merkinnät ovat enimmäkseen ristiriidassa erämatkailualueen kanssa. Aluevaraus on ulkoilulain vastainen. Näin ollen aluevaraus on tehty lakiin perustumattomasti. Lisäksi liitto on ylittänyt toimivaltansa ryhtyessään käyttämään kaavoitusmenettelyä tiedottamiseen ja asukkaiden aktivointiin. Erämatkailualuetta ei määritellä lainsäädännössä. Ellei käsitettä täsmennetä kaavoitusmenettelyssä, jää maanomistajan oikeusturva riippumaan viranomaisten kulloisestakin tulkinnasta. Lähdeteosten ja erämaalain hallituksen esityksen mukaan erämatkailuun käytettäville alueille on tunnusomaista tiettömyys, laaja-alaisuus, asumattomuus ja syrjäisyys. Kaikkien näiden kriteerien perusteella aluevaraus on epätarkoituksenmukainen. Epätarkoituksenmukaisuus johtuu puutteellisesta valmistelusta. Kylätoimikunnan kokouksessa keskusteltiin matkailun mahdollisuuksista (moottorikelkkareitit, enduropyöräily, patikointi, lumikenkämatkailu, ratsastus ja ruokailu nuorisoseuran talolla). Keskustelua ei voi tulkita aloitteeksi erämatkailualueen saamiseksi alueelle. Enduroon eli maastomoottoripyöräilyyn tarkoitettua aluetta ei voida sijoittaa pohjavesialueelle (pv ). Aluevaraus ei perustu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n edellyttämiin selvityksiin. Aluevarauksen suunnittelussa ei ole myöskään kiinnitetty huomiota läheiseen Väisälänmäen alueeseen, jonka matkailuyritysten kehittämistä aluevaraus saattaa vaikeuttaa.

4 Kaikki maakuntakaavan merkinnät ovat oikeusvaikutuksiltaan samanarvoisia, joten liiton tulkinta erämatkailualuemerkinnän ohjausvaikutuksen lievyydestä on lakiin perustumaton. Alueella maa- ja metsätaloutta harjoittaville syntyy riski mittavista taloudellisista menetyksistä erityisesti siksi, ettei kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen rahoituksen saaminen tarpeellisille hankkeille ole viranomaisten maakuntakaavan edistämisvelvoitteen vuoksi varmaa. Natura-ohjelman kokemusten perusteella on varauduttava myös siihen, että ympäristöministeriö käyttää hyväkseen säädösten muuttumista ja kaavan oikeusvaikutukset saattavat siten olla ennalta arvaamattomat. Lisäksi erilaiset ulkopuoliset käyttäjäryhmät saattavat tulkita, että jokamiehen erämatkailuoikeuden toteuttaminen on alueella ensisijaista toimintaa. Tämä voi vaikeuttaa metsätalouden harjoittamista ja riistanhoitotyötä sekä lisätä roskaantumista. Toissijaista vaatimusta valittajat perustelevat seuraavasti: Pohjois-Savon liiton maakuntasuunnittelija Seppo Laitila on ollut hallintomenettelylain 10 :n 2 ja 6 kohtien nojalla esteellinen valmistelemaan liiton vastineita valittajien muistutukseen ja valitukseen, koska hän on maakuntakaavatyöryhmän sihteerinä virkavastuussa kaavan valmistelun yhteydessä mahdollisesti tapahtuneesta virheellisestä menettelystä. Valittajien oikeusturvan vuoksi päätösehdotuksen laatijana ei voida käyttää henkilöä, jonka voi edes epäillä toimivan omassa asiassaan ja yrittävän mahdollisesti peitellä mahdollisia omia virheellisiä menettelyjään ja laiminlyöntejään maakuntakaavan valmistelussa. Näin ollen vastineita ei ole liitossa käsitelty hallintomenettelylain ja hyvän hallintokäytännön edellyttämällä tavalla. 4 VASTINEET YM. Pohjois-Savon liitto on antanut vastineen lausunnoista ja valituksesta. Lisäksi liitto on ympäristöministeriön pyynnöstä toimittanut päivätyn lisäselvityksen rme-aluerajausten varausperusteista. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kannanotot ministeriöiden lausuntoihin Valittajat ovat antaneet vastaselitykset liiton vastineesta ja lisäselvityksestä. Valtioneuvoston antama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tullut voimaan Näin ollen valtioneuvoston päätös ei ole ollut esteenä tapahtuneelle Ylä-Savon seudun maakuntakaavan hyväksymiselle eikä myöskään maakuntakaavan vahvistamiselle. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon osalta ympäristöministeriö toteaa, että Pohjois-Savon liitto on tieverkon suunnitteluperiaatteiden osalta esittänyt toiminnallisen luokituksen, joka lähtökohdiltaan perustuu tieviranomaisten luokitukseen. Arvioitaessa maakuntakaavan toteuttamisedellytyksiä on pidettävä mielessä maakuntasuunnittelun pitkä aikatähtäys. Maakuntakaavassa ilmaistu tieluokitus ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja tiesuunnittelua. Maakuntakaavan tulkinta on kuitenkin tältäkin osin yleispiirteinen.

5 Valta- ja kantatiet muodostavat yhdessä päätieverkon eikä niillä ole keskenään kovinkaan suurta eroa. Valtatiet yhdistävät maakunta- ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa ja toimivat tärkeimpinä ulkomaanreitteinä. Kantatiet yhdistävät kaupunkikeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiin ja ovat laatu- ja palvelutasoltaan lähellä valtateitä. Kantatie 77 on osa ns. kansainvälistä Sinistä tietä. Sen kehittäminen on myös elinkeinoelämän kannalta perusteltua. Lausunnossaan työministeriö katsoo, että Sinisen tien merkitys kasvaa mm. matkailun takia. Kantatien 88 kautta kulkee suorin Kuopion ja Oulun kaupunkiseutujen välinen yhteys. Koska molemmat kaupunkiseudut ovat valtakunnallisesti merkittäviä aluekeskuksia ja tie palvelee muutoinkin pitkämatkaista liikennettä, voidaan kantatien 88 katsoa täyttävän valtatielle määritellyt liikenteelliset vaatimukset. Kun lisäksi otetaan huomioon maakuntakaavan pitkä aikatähtäys, ei ympäristöministeriö katso olevan perusteita puuttua maakuntakaavan luokitusratkaisuun kantateitä 77 ja 88 koskevilta osin. Seututiet yhdistävät kuntakeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa ja kytkevät merkittävimmät muut liikennettä synnyttävät kohteet ylempiluokkaiseen verkkoon. Maakuntakaavassa on esitetty useita yhdysteitä seututeiksi, joilla ei ole liikenne- ja viestintäministeriön mielestä seututien merkitystä. Tältä osin ympäristöministeriö on ottanut liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon huomioon jäljempänä ilmenevällä tavalla. Yhdystiet toimivat etupäässä paikallis- ja kyläkeskusten sekä hajaasutusalueiden liikenneyhteyksinä. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että useita yksityisteitä on muutettu yhdysteiksi. Maakunnan tasapainoisen aluerakenteen kannalta on tärkeätä, että paikalliskeskuksista ja haja-asutusalueilta on tyydyttävä palvelujen saavutettavuus. Tällä tavalla tuetaan maankäytön kehittämistä ja pyritään ylläpitämään sekä edistämään taloudellista aluerakennetta. Yhdystietasoisella tieverkolla turvataan osaltaan maaseudun elinkeinoelämän kuljetustarve ja kuljetusten säännöllisyys. Ympäristöministeriö katsoo, että uudet, esitetyt yhdystiet ovat vertailukelpoisia kaavassa esitettyihin muihin yhdysteihin. Näillä teillä esiintyy mm. läpikulkuliikennettä ja matkailua palvelevaa liikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnossa poistettavaksi esitetyt rautatiehistoriaan liittyvät kohteet on osoitettu joko suoraan SR-merkinnällä (Alapitkän asema ja Lapinlahden vesiviskuri) tai ne sisältyvät ma-merkinnällä osoitettuihin alueisiin (Peltosalmen asema ja Kauppilanmäen pysäkki). Arvokkaat maisema-alueet on kaavassa osoitettu ma-merkinnällä. Peltosalmen asema ja Kauppilanmäen pysäkki sisältyvät ma-rajausten kohdalla kaavaselostuksessa oleviin kohdeluetteloihin, jotka eivät vahvistu. SRmerkinnällä osoitetaan rakennussuojelulain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suojeltavia alueita. Poistettavaksi esitetyt asemarakennukset ja pysäkki ovat Pohjois-Savon liiton tekemän selvityksen "Ylä-Savon seutukaava, kulttuuriympäristö, 1996" mukaan arvotettu maakunnallisesti merkittäviksi kohteiksi. Maakuntakaava kohdistuu ensisijaisesti valtakunnallisiin, maakunnallisiin, seudullisiin ja ylikunnallisiin alueidenkäyttökysymyksiin. Maakuntakaava 5

6 6 voi sisältää myös pienialaisia kohteita, mikäli niillä on maakunnallista tai valtakunnallista merkitystä tai niiden esittäminen on perusteltua seudun oloista johtuvien erityisten tarpeiden kannalta. Maakuntakaava on kuitenkin myös tällöin maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaavan SR- ja ma-merkinnöillä ei ratkaista yksityiskohtaisesti säilyttämis- ja suojelukysymyksiä eikä määrätä näitä kysymyksiä koskevista menettely- ja yhteistyötavoista. Rakennusten suojelu ei lopullisesti toteudu maakuntakaavalla, vaan joko yksityiskohtaisessa kaavassa tai rakennussuojelulain mukaisella päätöksellä. Ympäristöministeriö pitää kyseisten suojelukohteiden osoittamista perusteltuna. Liikenne- ja viestintäministeriön poistettavaksi esittämä Soinlahden asemarakennus (SR ) Iisalmessa ei ole kaavakartalla eikä myöskään SR-kohteiden luettelossa, joten sitä koskeva huomautus lausunnossa on aiheeton. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnossa tuodaan esille, etteivät laiva- ja veneväylille esitetyt syvyydet vastaa nykyistä tilannetta eikä niiden syventämiselle löydy perusteita. Ylä-Savon alueella on otettu yhdeksi maakunnan kehittämistavoitteeksi veneilyn lisääminen ja sen edellytysten parantaminen. Se merkitsee mm. veneja laivareittien syventämistä, jota myös Järvi-Suomen merenkulkupiiri on alustavasti selvittänyt. Ympäristöministeriö toteaa, että maakuntakaavassa esitettyjä laivaväylien syvyyksiä on tulkittava yleispiirteisesti. Työministeriön lausunnossa tuodaan esille valtatien 5 ja kantatien 77 merkitys elinkeinoelämän edellytysten parantamisen näkökulmasta. Ympäristöministeriö viittaa näiden teiden osalta liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon johdosta lausumaansa. Johtopäätöksenä ministeriöiden lausunnoista ympäristöministeriö katsoo, että ministeriöiden kannat eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n 4 momentin tarkoittamalla tavalla eriävät, eikä tällaista tilannetta synny myöskään vahvistamispäätöstä tehtäessä. Asiaa ei siten ole tarpeen siirtää valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavaksi. Lausuma valituksesta Menettelyvirhettä koskeva väite Valittajien mukaan Pohjois-Savon liiton maakuntasuunnittelija Seppo Laitila on ollut hallintomenettelylain 10 :n 2 ja 6 kohtien nojalla esteellinen valmistelemaan liiton vastineita valittajien muistutukseen ja valitukseen, koska hän on maakuntakaavatyöryhmän sihteerinä virkavastuussa kaavan valmistelun yhteydessä mahdollisesti tapahtuneesta virheellisestä menettelystä. Kuntalain 86 :n 1 momentin ja 52 :n 2 momentin nojalla maakunnan liiton viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain 10 ja 11 :ssä säädetään. Hallintomenettelylain 10 :n 1 momentin 2 kohdan nojalla virkamies on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen. Hallintomenettelylain 10 :n 1 momentin 6 kohdan nojalla virkamies

7 7 on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Pohjois-Savon liiton maakuntasuunnittelija Seppo Laitila on tehtävänkuvansa mukaisesti osaltaan laatinut Ylä-Savon seudun maakuntakaavaa. Kaavaselostuksesta käy ilmi, että hän on toiminut myös kaavan laadintaa varten perustetun maakuntakaavatyöryhmän sihteerinä. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että kaavaehdotuksesta tehtyä muistutusta tai kaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta koskevasta ratkaisusta olisi odotettavissa Seppo Laitilalle hallintomenettelylain 10 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua erityistä hyötyä tai vahinkoa. Jäljempänä esitetyillä perusteilla maakuntakaavan laadinnassa ei ole tapahtunut valituksessa esitettyjä virheellisyyksiä. Asiassa ei ole käynyt ilmi muitakaan sellaisia seikkoja, joiden perusteella Seppo Laitila olisi voinut olla hallintomenettelylain 10 :n nojalla esteellinen valmistelemaan liiton vastineita. Edellä esitetyn perusteella Seppo Laitila ei ole ollut esteellinen valmistelemaan Pohjois-Savon liiton vastineita valittajien muistutukseen ja valitukseen, eikä vastineiden käsittelyssä ole tapahtunut valituksessa esitettyä menettelyvirhettä. Näin ollen ympäristöministeriö hylkää menettelyvirhettä koskevan väitteen ja siihen perustuvan valittajien toissijaisen vaatimuksen uuden vastineen pyytämisestä liitolta. Aluerajaus rme Valittajien ensisijainen vaatimus kohdistuu Iisalmen kaupungissa sijaitsevaan aluerajaukseen rme (Pörsänmäki-Lampaanjärvi). Merkinnän rme selitys on "Erämatkailualue, ohjeellinen rajaus". Kaavaselostuksen mukaan merkinnällä osoitetaan laajemmat erämatkailuun ja retkeilyyn soveltuvat tai tässä käytössä jo olevat alueet. Merkintään ei liity kaavamääräyksiä eikä rakentamisrajoitusta. Merkintään liittyy suositus: "Alueella tapahtuva rakentaminen ja muu toiminta tulisi sopeuttaa alueen käyttötavoitteeseen. Alueelle tulisi laatia toteuttavien yhteisöjen ja maanomistajien yhteistyönä käyttösuunnitelma, jossa tarkastellaan matkailuun liittyviä toimintoja, metsänhoitoa ja rantojen ja vesistöjen käyttöä.". Maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukaan maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä ja suhde muuhun maakunnan suunnitteluun määritellään maankäyttö- ja rakennuslain 25 :ssä. Pykälän 1 momentin mukaan maakunnan suunnittelun kokonaisuuden muodostavat maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma. Pykälän 3 momentin mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Pykälän 4 momentin mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Näin ollen maakuntasuunnitelmassa määritellään maakunnan kehityksen tavoitteet ja strategiat niiden saavuttamiseksi. Maakuntakaavalla puolestaan

8 8 luodaan alueidenkäytöllisiä edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle ja toteutetaan maakunnan kehittämisstrategiaa. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois- Savon maakuntasuunnitelman v. 2020, jonka laadinta on aloitettu vuonna Maakuntasuunnitelmassa matkailun kehittämisen tavoitteeksi asetetaan matkailutulon kasvu, kannattava ja kilpailukykyinen matkailun yritystoiminta, alan työpaikkojen lisääminen sekä kokonaislaadun nostaminen. Matkailua koskevan strategian lähtökohtana on asiakaslähtöinen, laadukas, ympäristövastuullinen ja ympärivuotinen matkailun yritystoiminta. Maakuntasuunnitelman luonnon virkistyskäyttöä koskevassa osassa todetaan, että luonto on Pohjois-Savon matkailun keskeisin kehittämisresurssi ja viitataan vuonna 2001 valmistuneeseen Pohjois-Savon matkailustrategiaan, jossa korostetaan kestävään kehitykseen ja luontoa säästäviin ratkaisuihin perustuvaa matkailun kehittämistä. Kehittämisstrategiaksi määritellään luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun lisääminen. Ylä-Savon seudun maakuntakaavan selostuksen kirjallisuusluettelossa mainitaan Pohjois-Savon aikaisempi maakuntasuunnitelma vuodelta Myös siinä tavoitteeksi asetetaan luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun lisääminen muun muassa kehittämällä luonto- ja kalastusmatkailua maaseudun sivuelinkeinoksi. Kaavaselostuksen mukaan rme-merkinnällä osoitetuilla alueilla on mahdollisuudet kehittää erämatkailuun liittyviä toimintoja ja rme-aluerajausten tavoitteena on erähenkisen luontomatkailun perusedellytysten parantaminen alueella. Näin ollen rme-aluerajaukset luovat alueidenkäytöllisiä edellytyksiä maakuntasuunnitelmissa matkailulle ja luonnon virkistyskäytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle ja toteuttavat maakuntasuunnitelmissa määriteltyä kehittämisstrategiaa. Maakuntakaavan sisältövaatimukset asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä, jonka 1 momentin mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on muun muassa kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Pykälän 3 momentin mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Maakuntakaavalla tulee siten luoda alueidenkäytölliset edellytykset matkailuelinkeinoa koskevien maakunnallisten tavoitteiden saavuttamiselle sovittaen ne yhteen muiden alueidenkäyttötarpeiden kanssa. Näin ollen maakuntakaavassa voi olla tarpeen ja perusteltua osoittaa alueita, joilla on erähenkisen luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n 1 momentin mukaan maakuntakaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa rme-aluerajausten osoittaminen perustuu maakunnallisiin tavoitteisiin. Aluerajauksiin ei liity sellaisia ylimaakunnallisia suunnittelutarpeita tai vaikutuksia, että niiden osoittaminen olisi edellyttänyt erityisen ylimaakunnallisen selvityksen tekemistä. Naapurimaakuntien liitot ovat osallistuneet maakuntakaavan laadintaan muun muassa lausuntomenettelyn kautta, eikä niillä ole ollut huomautettavaa rme-aluerajauksista. Valituksessa rme-aluerajaus rinnastetaan ulkoilulain (606/1973) mukaiseen valtion retkeilyalueeseen ja sen perustamisedellytyksiin. Ylä-Savon seudun maakuntakaavan rme-aluerajauksella ei kuitenkaan osoiteta eikä perusteta

9 9 retkeily-, ulkoilu- tai virkistysaluetta. Rajaus ei luo alueella liikkuville jokamiehenoikeuksia laajempia oikeuksia. Mahdollisten luontomatkailuhankkeiden toteuttaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja sopimusta maanomistajan kanssa. Myös kaavaselostuksessa todetaan, että kohteiden toteutuminen riippuu täysin paikallisesta aktiivisuudesta ja tapahtuu eri tahojen välisenä yhteistyönä, jossa maanomistajat ovat luonnollisesti mukana. Ympäristöministeriö on antanut asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Kaavamerkintäasetuksen 1 :n nojalla kaavoissa voidaan tarvittaessa käyttää muitakin kuin asetuksen liitteen mukaisia merkintöjä. Näin ollen Pohjois-Savon liitto voi maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin perustuen käyttää maakuntakaavassa rme-merkintää. Kaavaselostuksen perusteella rme-merkinnällä osoitetaan alueita, jotka ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, että niillä on erähenkisen luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Merkinnän ohjausvaikutus kohdistuu yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja muuhun viranomaistoimintaan. Merkintä on aluevarausmerkintää yleispiirteisempi, joten se jättää yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja päätöksenteolle enemmän liikkumavaraa. Merkinnän yleispiirteisyyttä korostaa se, että alueiden rajaukset ovat ohjeellisia. Aluerajaukselle rme sijoittuvat muut maakuntakaavamerkinnät eivät ole ristiriidassa rme-merkinnän tavoitteiden kanssa. Mahdollisten luontomatkailutoimintojen sijoittumista koskevassa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on otettava huomioon myös valituksessa mainittu tärkeä pohjavesialue pv Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Lainkohtaa täsmentää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1, jonka mukaan kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Kaavaselostuksen mukaan rme-merkinnällä osoitettujen alueiden valinnassa on otettu huomioon erityisesti kuntien ja muiden paikallisten tahojen, muun muassa kylätoimikuntien esitykset ja paikallistuntemus. Toimittamassaan lisäselvityksessä liitto toteaa, ettei rme-aluerajauksista ole tehty erillisselvitystä, vaan liitto on katsonut, että olemassa olevat tiedot ja kaavatyöryhmän edustama paikallistuntemus antavat edellytykset ohjeellisten rajausten osoittamiseen. Lisäselvityksessä liitto esittää aluerajaukselle rme seuraavia perusteita: Alue levittäytyy Pörsänmäen kyläkeskuksen ympärille ja sen tavoitteena on edistää matkailun kehittämistä ja tukea palvelujen säilymistä. Alue on maastomuodoiltaan ja luonnoltaan pienipiirteisesti vaihtelevaa sisältäen järviä, lampia, soita ja ympäristöstään yli 100 metrin korkeuteen kohoavia mäkiä. Asutus sijoittuu pääasiassa yleisten teiden varsille, eikä muodosta estettä erämatkailutoimintojen kehittämiselle. Voimakkaasti vaihteleva mäkimaasto puolestaan muodostaa luontaisen meluesteen yleiseltä tieltä tulevalle liikennemelulle. Alue tarjoaa kohtuullisen suppealla alueella päivä-

10 10 retkien puitteissa monipuolista savolaista luontoa matkailijoiden koettavaksi. Alueen kautta kulkee moottorikelkkailun runkoreitti. Liitto on rme-aluerajaksia suunnitellessaan ottanut maankäyttö- ja rakennuslain osallistumista ja vuorovaikutusta koskevien säännösten mukaisesti huomioon myös paikallisten tahojen näkemyksiä. Esitetyn selvityksen perusteella alue on ominaisuuksiltaan sellainen, että erähenkisen luontomatkailun kehittäminen on alueella mahdollista. Kun otetaan huomioon rmemerkinnän sisältö, tarkoitus ja jäljempänä esitetyt oikeusvaikutukset, aluerajauksen rme voidaan katsoa perustuvan riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Myöskään valituksessa mainittu Väisälänmäen alue ei ole esteenä aluerajauksen osoittamiselle. Maakuntakaavan on yleispiirteisyydestään huolimatta oltava riittävän täsmällinen sen oikeusvaikutuksien arvioimiseksi. Merkinnän rme tarkoituksena on osoittaa alueita, jotka ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, että niillä on erähenkisen luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Luontomatkailulla tarkoitetaan luonnon virkistyskäyttöön perustuvaa matkailua. Kun otetaan huomioon maakuntakaavan yleispiirteisyys ja rme-merkinnän sisältö ja tarkoitus, merkinnän on katsottava olevan riittävän täsmällinen, jotta sen pohjalta voidaan ratkaista, miten maakuntakaavaa on tältä osin pidettävä ohjeena yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Valittajien mukaan alueella maa- ja metsätaloutta harjoittaville syntyy riski mittavista taloudellisista menetyksistä siksi, ettei kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisen rahoituksen saaminen tarpeellisille hankkeille ole viranomaisten maakuntakaavan edistämisvelvoitteen vuoksi varmaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n 2 momentin nojalla viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Tämä maakuntakaavan viranomaistoimintaa ohjaava oikeusvaikutus eli viranomaisvaikutus koskee lähtökohtaisesti kaikkia viranomaisia, joilla on alueiden käyttöä koskevia tehtäviä. Viranomaisvaikutuksen merkitys erityislainsäädännön nojalla tapahtuvassa viranomaisen päätöksenteossa riippuu toisaalta siitä, miten päätöksenteon edellytyksistä on kysymyksessä olevassa erityislaissa säädetty ja toisaalta siitä, mikä on kysymyksessä olevan maakuntakaavamerkinnän ja siihen mahdollisesti liittyvän kaavamääräyksen sisältö ja tarkoitus. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävä rahoituspäätös on alueiden käyttöä koskeva viranomaistoimi, joten maakuntakaavan viranomaisvaikutus koskee päätöksen tekevää viranomaista eli metsäkeskusta. Viranomaisvaikutuksella on merkitystä erityisesti siltä osin kuin metsäkeskuksen päätöksentekoon sisältyy tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Merkinnän rme vaikutuksista metsätalouden harjoittamiseen todetaan kaavaselostuksessa seuraavaa: "Merkinnällä ei voi maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ohjata alueen metsänkäsittelyä. Metsät hoidetaan metsälain ja Metsäkeskus Tapion suositusten mukaan.". Merkintään ei liity metsätalouden harjoittamista koskevia määräyksiä. Merkinnän sisällön ja tarkoituksen

11 11 perusteella on katsottava, että viranomaisten maakuntakaavan edistämisvelvoite vaikuttaa rme-aluerajausten osalta ensisijaisesti erä- ja luontomatkailua koskevaan viranomaisten suunnitteluun ja muuhun, esimerkiksi erilaisia tukitoimenpiteitä koskevaan, päätöksentekoon. Sen sijaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtäviä rahoituspäätöksiä koskevassa kokonaisharkinnassa rme-merkinnän vaikutus on vähäisempi. Merkintä ei estä rahoituksen myöntämistä, kunhan toimenpiteellä ei hävitetä alueen niitä ominaisuuksia, joiden vuoksi sillä on erähenkisen luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi on huomattava, että kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla on mahdollista myöntää rahoitusta myös sellaisille toimenpiteille, jotka parantavat alueen soveltuvuutta erähenkiseen luontomatkailuun. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n nojalla maakuntakaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa. Mahdollisten luontomatkailuhankkeiden toteuttaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja sopimusta maanomistajan kanssa. Esitetyn selvityksen perusteella rme-aluerajausten osoittaminen on Ylä-Savon seudun kehittämisen kannalta perusteltua ja kysymyksessä oleva alue on ominaisuuksiltaan sellainen, että erähenkisen luontomatkailun kehittäminen on alueella mahdollista. Metsien hoitoon ja käyttöön rme-aluerajauksilla sovelletaan metsälakia (1093/1996). Merkintään ei liity rakentamisrajoitusta. Kun otetaan vielä huomioon rmemerkinnän edellä selostetut oikeusvaikutukset, merkinnästä ei voida katsoa aiheutuvan valittajille maanomistajina kohtuutonta haittaa. Edellä esitetyn perusteella aluerajaus rme ei ole lainvastainen eikä Pohjois-Savon liitto siten ole ylittänyt sille maakuntakaavan laatijana kuuluvaa toimivaltaa. Näin ollen ympäristöministeriö hylkää valituksen. Vahvistamatta jätetyt aluevaraukset ja määräykset Eräät seututievaraukset Yleiset tiet luokitellaan sen mukaan, minkälaista liikennettä ne välittävät. Seututiet ovat seutukuntien sisäisiä yhteyksiä ja liittävät näitä maan päätieverkkoon. Ne yhdistävät kuntakeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa ja kytkevät merkittävimmät muut liikennettä synnyttävät kohteet ylempiluokkaiseen verkkoon. Seuraavien seututievarausten ei voida katsoa täyttävän maakuntakaavalle asetettavia vaatimuksia: - Mt 5572 Uitto - Pielavesi, - Mt 5640, 5646 Vianto (Maaninka) - Lapinlahti, - Mt 5861 Takkomäki - Sonkajärvi, - Mt 5862 Poromäki - Laakajärvi, - Mt 5863 Sonkajärven kko - Sonkakoski, - Mt 5910 Vieremä - Ryhälänmäki ja - Mt 7693 Maaselkä - Kiuruvesi. Nämä yhdystiet palvelevat pääosin paikallista liikennettä, vaikka niillä on myös jonkin verran pitempimatkaista ja läpikulkevaa liikennettä. Ne eivät siten vastaa liikenteellisiltä ominaisuuksiltaan seututeitä eikä maakuntakaava-asiakirjoissa ole esitetty sellaista selvitystä, jolla kyseisten teiden luokan

12 Maakuntakaavan vahvistaminen OIKAISUNLUONTEISET KORJAUKSET 12 nostamista voidaan perustella ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyjen taikka alue- ja yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Ympäristöministeriö jättää vahvistamatta edellä esitetyt seututeiden aluevaraukset. Aluevarauksiin RM , T ja MU sekä aluerajaukseen el liittyvät rakentamismääräykset Maankäyttö- ja rakennuslain 33 :n 1 momentin mukaan maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. Rakentamisrajoitusalueella maakuntakaavalla on suoraan rakennusten rakentamiseen kohdistuva oikeusvaikutus. Maankäyttö- ja rakennuslain 30 :n 1 momentin nojalla maakuntakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa. Rakentamista koskevat maakuntakaavamääräykset eli rakentamismääräykset liittyvät kiinteästi maankäyttö- ja rakennuslain 33 :n mukaiseen rakentamisrajoitukseen. Rakentamismääräyksillä voidaan täsmentää maakuntakaavan suoraan rakennusten rakentamiseen kohdistuvaa oikeusvaikutusta. Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa rakentamisrajoitusalue on määritelty kaavamerkintöjen selitykseen liitetyllä merkinnällä 1) ja siihen liittyvällä määräyksellä. Kaavan RM-, T- ja MU-alueilla sekä el-aluerajauksella (Lentoliikenteen erityisalue, ohjeellinen rajaus) ei ole voimassa rakentamisrajoitusta. Aluevarauksiin RM , T ja MU sekä aluerajaukseen el liittyy kuitenkin rakentamismääräys. Kaavamääräyksillä ei voida laajentaa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia. Rakentamismääräyksiä ei siten voida maankäyttö- ja rakennuslain 30 :n 1 nojalla antaa rakentamisrajoitusalueen ulkopuolisille alueille, koska maakuntakaava ei suoraan ohjaa rakennusten rakentamista näillä alueilla. Näin ollen ympäristöministeriö jättää edellä mainitut rakentamismääräykset vahvistamatta. Ympäristöministeriö katsoo, että Ylä-Savon seudun maakuntakaava muilta kuin edellä vahvistamatta jätetyiltä osin täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 28 :ssä asetetut sisältövaatimukset. Koska maakuntakaavan vahvistamiselle muilta osin ei muutoinkaan ole maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n 3 momentista johtuvaa estettä, ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavan. Samalla vahvistetaan kaava-alueella voimassa olevien seutukaavojen kumoaminen lukuun ottamatta edellä vahvistamatta jätettyjä tieosuuksia. Ympäristöministeriö on tehnyt maakuntakaavaan maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n 6 momentin nojalla seuraavat oikaisunluonteiset korjaukset:

13 13 - Kaavakartan otsakkeesta on poistettu sana "ehdotus". - Kaava-alueen rajaa osoittava viivamerkintä on korjattu yhtenäiseksi. - Pääradan merkintä on korjattu yhtenäiseksi. - Kaavamerkintä S on korjattu kaavaselostuksen mukaisesti merkinnäksi SL RM-merkintöjen selitykseksi on kaavakarttaan ja -selostuksen liitteeseen 1 korjattu "Matkailupalvelujen alue" liiton tarkoituksen ja kaavaselostuksen (s. 44) mukaisesti. - Kaavakarttaan on lisätty seuraava viittaus: Tämän maakuntakaavan mer kintöihin liittyvät maakuntamääräykset ja suositukset esitetään maakunta kaavan selostuksen liitteissä 1 ja 2. Kaavaselostus on saatavilla Pohjois- Savon liitosta (Sepänkatu 1, PL 247, Kuopio). - RM-merkintään liittyvä rakentamismääräys on muutettu suositukseksi liiton tarkoituksen ja kaavaselostuksen (s. 44) mukaisesti. Korjaukset on tehty kaavakarttaan ja -selostuksen liitteeseen 1 punaisella lukuun ottamatta pääradan merkintää, joka on korjattu mustalla värillä. Kaavan voimaantulo Ympäristöministeriö määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. JATKOTOIMENPITEET Pohjois-Savon liiton on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 :n mukaisesti kuulutettava kaavan voimaantulosta. Pohjois-Savon liiton tulee lisäksi lähettää päätös tiedoksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 :n mukaisille viranomaisille otettavaksi huomioon suunnittelussa, päätöksenteossa sekä alueidenkäyttöä koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä. Oikeusvaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n 1 momentin mukaisesti maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n 2 momentin mukaisesti viranomaisten on suunnitellessaan alueidenkäyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamista otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteellä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus on voimassa kaavassa 1)-merkinnällä osoitetuilla alueilla. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 4 ' 3 mom., 9 ', 17 ', 25 ', 27 ', 28 ', 29, 30, 31 ', 33 ', 191 ', 201 ' ja 209 ' 5 mom. Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 1 ', 9, 10 ', 93 ja 95 ' Kuntalaki (365/1995) 4 ', 52 2 mom., 86 1 mom., 90 ja 92 ' Hallintomenettelylaki (598/1982) 10 Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista (1332/2001) 3 ' ja 5 '

14 14 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Ministeri Suvi-Anne Siimes Ylitarkastaja Jorma Keva LIITE Valitusosoitus JAKELU JA MAKSU Päätös, maksutta Pohjois-Savon liitto, PL 247, Kuopio Päätös, maksu 135 euroa Matti ja Tuulikki Kärkkäinen, Sepetlahdentie 7 A 21, Espoo Tiedoksi Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Opetusministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työministeriö Pohjois-Savon ympäristökeskus, PL 1049, Kuopio Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosasto jke.pik.ylä-savo13-14

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Lapin liiton maakuntavaltuuston päätös Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS Lapin liiton maakuntavaltuuston päätös Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.1.2016 DNr:o YM6/5222/2014 ASIA Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ Lapin liiton maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 1 Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS? OAS on suunnitelma noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM4/5222/2006 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006 ASIA Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitus ja metsätalous -infotilaisuus Turku 13.3.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Sisältö Kaavoitusjärjestelmä Maankäyttö-

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Pirkanmaan alueyksikkö. Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus

Suomen metsäkeskus. Pirkanmaan alueyksikkö. Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus Suomen metsäkeskus Pirkanmaan alueyksikkö Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus Metsälaki ja lain valvonta kaavoitusalueiden metsien käsittelyssä Reijo Suninen, esittelijä UKK-instituutti 18.4.2013

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot 2/2 Jakelu Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetusministeriö

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Lähtökohtia kaavan laadinnalle

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Lähtökohtia kaavan laadinnalle Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava Lähtökohtia kaavan laadinnalle Taustaa Etelä-Savon maakuntakaava ollut voimassa 4.10.2010 alkaen Liitto seuraa kaavan ajantasaisuutta ja tekee vuosittain seurantaraportin,

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN MERKINTÖJEN SELITYKSET JA MAANKÄYTTÖ- LUOKKAKOHTAISET YLEISMÄÄRÄYKSET JA -SUOSITUKSET

MAAKUNTAKAAVAN MERKINTÖJEN SELITYKSET JA MAANKÄYTTÖ- LUOKKAKOHTAISET YLEISMÄÄRÄYKSET JA -SUOSITUKSET MAAKUNTAKAAVAN MERKINTÖJEN SELITYKSET JA MAANKÄYTTÖ- LUOKKAKOHTAISET YLEISMÄÄRÄYKSET JA -SUOSITUKSET LIITE 1 KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE Vuoteen 2020 mennessä tarvittava TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE TEOLLISUUSTOIMINTOJEN

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kuva (Tuomas Vasama). 2 Sisällysluettelo 1 KAAVOITUSKATSAUS... 3 2 JOHDANTO... 3 2.1 Maankäytön suunnittelu... 3 2.2 Kaavahierarkia... 3 2.3 Kaavoituksen

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA Kunnanhallitus 100 20.06.2005 Kunnanvaltuusto 52 27.06.2005 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA 48/41/413/2003 KH 100 Kh 11.05.2004 58 Sammaliston ja Mustaniemen alueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 10 ) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO- VIHTARIN JA SUURI-PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

3. Osayleiskaavan lainvastaisuus Toivikkeen ja Aittoissuonmäen alueiden osalta.

3. Osayleiskaavan lainvastaisuus Toivikkeen ja Aittoissuonmäen alueiden osalta. Asia: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 16.11.2012 nro 12/0996/5 Asian kuvaus: Karkkilan kaupungin selitys valitukseen 3741/1/12, Rudus Oy. VALITUKSEN KOHTEET 1. Toivikkeen suunnitellun maa-ainesten ottoalueen

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot