VALTIONEUVOSTON VIIKKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON VIIKKO"

Transkriptio

1 /50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/ VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI.. 11 Eduskunnan vastaukset Kansainväliset asiat Muuta Nimitysasiat VALTIONEUVOSTO Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset Valtioneuvoston päätökset Nimitysasiat Raha-asiat HALLITUKSEN NEUVOTTELUT Talouspoliittinen ministerivaliokunta LUOVUTETUT MIETINNÖT.. 19 TASAVALLAN PRESIDENTTI EDUSKUNNAN VASTAUKSET Tasavallan presidentti vahvisti seuraavat lait: Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta (HE 121/2014 vp). Lakia Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta muutetaan siten, että tutkimuslaitos yhdistetään Helsingin yliopistoon ja laitoksen nimi muuttuu Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiksi. Laitoksen tehtävät säilyvät pääosin entisellään, ja laitoksen henkilöstö siirtyy instituuttiin Helsingin yliopiston palvelukseen. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin päivitetään tutkimuslaitoksen uusi nimi. Lait tulevat voimaan (OM apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen ) Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta, laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta ja laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta (HE 18/2014 vp). Terrorismirikoksia koskevaa rikoslain lukua muutetaan siten, että entistä paremmin ehkäistään terrorististen rikosten tekeminen. Tämän vuoksi myös täydennetään poliisilain salaisia tiedonhankintakeinoja ja pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä. Lait tulevat voimaan (OM lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala ) Laki kielilain 5 :n muuttamisesta (HE 206/2014 vp). Kielilakia muutetaan siten, että yksikielinen kunta voidaan kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella säätää kaksikieliseksi kesken sen kymmenvuotiskauden, jonka ajaksi valtioneuvosto on säätänyt kunnan yksikieliseksi. Laki tulee voimaan (OM kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa ) Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta (HE 208/2014 vp). Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voidaan irtisanoa sekä siirtää toisiin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuskunnan luottamuksen. Lisäksi lakiin lisätään nimenomainen säännös, jonka perusteella toimitusjohtajan kanssa voidaan tehdä johtajasopimus. Lakia täsmennetään myös siten, että valtuuskunnan erottaessa hallituksen, uusi hallitus valitaan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Laki tulee voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki ) Laki valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta (HE 179/2014 vp). Valtiokonttorista annettua lakia muutetaan siten, että Valtiokonttorilla on mahdollisuus hoitaa valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten lainanottoa sekä tuottaa näille muita Valtiokonttorin palveluita /145 11

2 Laki tulee voimaan (VM budjettineuvos Petri Syrjänen ) Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a :n muuttamisesta, laki perintöja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 123/2014 vp). Perintöja lahjaverolain veroasteikkoja tarkistetaan korottamalla veroprosenttia kussakin asteikon portaassa yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi asteikkojen ylin, vuosina yli euron määräisiin perintöosuuksiin ja lahjoihin sovellettava kolmella prosenttiyksiköllä korotettu veroprosentti säädetään pysyväksi. Siitä johtuen muutetaan perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Lait tulevat voimaan (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen ) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 :n muuttamisesta (LA 47/2014 vp). Lain voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella eli vuoden 2016 loppuun. Laki tulee voimaan (VM neuvotteleva virkamies Risto Sakki ) Laki jäteverolain muuttamisesta (HE 126/2014 vp). Jäteveron tasoa korotetaan 55 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Lisäksi jäteverolakiin lisätään säännös, jonka mukaan verovelvollisen tulee antaa jäteveroilmoituksen ohella ilmoitus verokautena kaatopaikalle toimitetuista jätteistä, jotka eivät ole veronalaisia. Tilastoilmoitus annetaan lain toimivuuden seurantaa ja kehittämistä varten. Lisäksi jäteverolakiin tehdään eräitä selventäviä ja teknisluonteisia muutoksia. Laki tulee voimaan (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo ) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 134/2014 vp). Lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että mahdollistetaan rahastosta valtion talousarvioon siirrettävän määrän kertaluonteinen korottaminen vuonna 2015 enintään 500 miljoonalla eurolla. Laki tulee voimaan (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro ) Laki autoverolain muuttamisesta (HE 125/2014 vp). Takseille myönnettävää autoveron alennusta muutetaan. Isojen erikoisvarusteltujen esteettömien tilataksien, koulukuljetustaksien ja invataksien autoverotuet säilytetään. Maahanmuuton yhteydessä muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen veronalennus poistetaan. Lakiin lisätään säännös Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön oikeudesta käyttää toisessa Euroopan talousalueen valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa 14 päivää Suomessa veroa suorittamatta. Lisäksi sallitaan toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn työsuhdeauton lainaaminen perheenjäsenille. Autoveron palautukselle maksetaan korkoa, kun veroa palautetaan vietäessä Suomessa verotettu tänne määräaikaista käyttöä varten tuotu auto pysyvästi maasta. Lisäksi lakiin tehdään muutoksia koskien tilanteita, joissa Liikenteen turvallisuusvirasto kantaa autoveron ajoneuvon ensirekisteröinnin jälkeen. Laki tulee voimaan (VM hallitussihteeri Markus Teräväinen ) Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 124/2014 vp). Ajoneuvoveron perusveron tasoa korotetaan verotuottojen lisäämiseksi ja veron ohjausvaikutuksen parantamiseksi. Korotus on päästön määrästä riippuen euroa vuositasolla. Ajoneuvokannan keskipäästöisellä autolla vero nousee noin 60 euroa vuodessa. Korotus painottuu lievästi keski- ja suuripäästöisiin ajoneuvoihin. Lisäksi lakiin tehdään useita teknisluonteisia muutoksia. Laki tulee voimaan (VM hallitussihteeri Markus Teräväinen ) Vuoden 2015 tuloveroasteikkolaki, laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta ja laki Verohallinnosta annetun lain 11 :n muuttamisesta (HE 122/2014 vp). Vuoden 2015 tuloveroasteikkolaki sisältää valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon. Asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennetaan euroon. Asteikon tulorajoja, lukuun ottamatta kahta ylintä tulorajaa, korotetaan noin 1,5 prosentilla. Lisäksi tehdään muutoksia muihin verolakeihin. Lait tulevat voimaan (VM ylitarkastaja Timo Annala ) Laki tuloverolain muuttamisesta ja laki arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 220/2014 vp). Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden tuloverotuksesta säädetään vastaavalla tavalla kuin yliopistojen tuloverotuksesta. Ammattikorkeakoululain 5 :ssä tarkoitetut ammattikorkeakouluosakeyhtiöt ovat verovelvollisia elinkeinotulostaan yhteisöihin sovellettavan 20 prosentin verokannan mukaisesti sekä muuhun kuin yleiseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulostaan kunnalle ja seurakunnalle alennetun verokannan mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen varsinainen toiminta jää verotuksen ulkopuolelle. Arvonlisäverolakiin lisätään säännös ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden arvonlisäverovelvollisuudesta. Myös ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden verotusasemasta säädetään vastaavalla tavalla kuin yliopistojen arvonlisäverotuksesta. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöt ovat verovelvollisia liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden tarjoamat lakisääteiset koulutuspalvelut ovat edelleen verottomia. Lait tulevat voimaan Tuloverotusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. (VM erityisasiantuntija Tarja Järvinen ) Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 53/2014 vp). Arvonlisäverolain 70 :n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua verottomuutta ei sovelleta silloin, kun kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvä sanoma- tai aikakauslehti kuljetetaan Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen. Myynnistä ei kuitenkaan suoriteta veroa siltä osin kuin veroa on suoritettava lehden maahantuonnista. Laki tulee voimaan (VM erityisasiantuntija Tuula Karjalainen ) Laki perusopetuslain 26 a ja 35 :n muuttamisesta (HE 135/2014 vp). Perusopetuslakia muutetaan siten, että esiopetus tulee velvoittavaksi. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laki tulee voimaan (OKM hallitusneuvos Anne- Marie Brisson ) /145

3 Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta ja laki maatalouden interventiorahastosta (HE 118/2014 vp). Lailla Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta säädetään rahaston kansallisen toimintaohjelman valmistelusta sekä siihen liittyvistä viranomaisten ja kalatalouden toimintaryhmien tehtävistä sekä tuensaajaan, tukikelpoisiin kustannuksiin ja tuen hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen ja takaisinperintään liittyvistä täsmennyksistä. Ohjelmakautta koskeva laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista kumotaan. Maatalouden interventiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että maatalouden interventiorahastosta ei jatkossa rahoiteta yhteiseen kalatalouspolitiikkaan liittyviä interventiotoimenpiteitä. Lait tulevat voimaan (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta ) Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 141/2014 vp). Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain mukaisen tukijärjestelmän soveltamista jatketaan siten, että luopumistukea voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, joka luopuu laissa säädetyin tavoin maatalouden harjoittamisesta vuosina Lakiin tehdään tuensaajan ikää sekä luovutettavan maatilan elinkelpoisuuden arvioinnissa sovellettavaa, tilalla harjoitettavasta maataloudesta saatavaa vähimmäistuloa koskevia muutoksia. Luopumistuen saamisen vähimmäisikää nostetaan vuosina 2017 ja 2018 lähisukulaisten välillä tapahtuvien sukupolvenvaihdosten osalta nykyisestä 59 vuodesta 60 vuoteen. Porotalouden osalta ikärajaa nostetaan vuosina 2017 ja 2018 nykyisestä 56 vuodesta 57 vuoteen. Maatilan taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaessa maatilalta edellytetään saatavan yritystuloa luopumista seuraavan viiden vuoden ajan euroa vuodessa, kuten voimassa olevan lainsäädännön mukaankin. Vuoden 2015 alusta lukien tästä tulosta vähintään euroa vuodessa on tultava maataloudesta saatavasta tulosta. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (MMM hallitussihteeri Jarno Virta ) Laki kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 221/2014 vp). Sopimuksen tärkein muutos koskee vastavuoroista tieveroista vapauttamista ja lisäksi kuljetuslupajärjestelmän laajentamista koskemaan yli 6 tonnin kokonaispainoisten ajoneuvojen sijasta yli 3,5 tonnin kokonaispainoisia autoja kuten yleisesti muidenkin maiden kanssa solmituissa vastaavissa tieliikennesopimuksissa on sovittu. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö ) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (HE 222/2014 vp). Lakiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta lisätään säännökset VAK-katsastuksia suorittavien ja VAK-hyväksyntöjä myöntävien henkilöiden erikoiskoulutusta antavalta jatkokouluttajalta edellytettävästä jatkokoulutusluvasta ja sen valvonnasta. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä. Laki tulee voimaan (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne ) Laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki tieliikennelain muuttamisesta ja laki autoverolain 3 :n muuttamisesta (HE 119/2014 vp). Lakimuutoksilla uudistetaan ajoneuvoja koskevien säännösten ja määräysten antovaltuudet sekä tarkistetaan liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenteen turvallisuusviraston välistä ajoneuvojen norminannon työnjakoa. Muiden ajoneuvojen kuin autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevat yksityiskohtaisten normien antovaltuudet siirretään Liikenteen turvallisuusvirastolle. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa yksityiskohtaiset tekniset määräykset moottoripyörille, mopoille, traktoreille, liikennetraktoreille, moottorityökoneille ja polkupyörille sekä näiden ajoneuvoluokkien perävaunuille. Norminantovaltuuksien siirtoon liittyen autoverolaissa oleva valtuus säätää ajoneuvojen osien prosenttiosuuksien määrittämisestä annetaan liikenne- ja viestintäministeriön sijasta valtioneuvostolle. Lisäksi lakeihin tehdään vähäisiä muita muutoksia. Lait tulevat voimaan (LVM liikenneneuvos Kari Saari ) Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 142/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuodelle 2015 tehdä lain 3 :ssä säädetyn indeksin mukaista vuotuista korotusta. Laki tulee voimaan ja se on voimassa saakka. (LVM viestintäneuvos Elina Normo ) Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta (HE 144/2014 vp). Katsastustoiminnan valvontamaksun määrä lasketaan 2,20 euroon. Laki tulee voimaan (LVM yli-insinööri Maria Rautavirta ) Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 :n muuttamisesta (HE 145/2014 vp). Lakia muutetaan siten, että Viestintävirasto voi myöntää valtion tukea myös niissä kunnissa toteutettaville laajakaistahankkeille, joiden hankkeita on tähän saakka tuettu Euroopan unionin maaseuturahastosta. Laki tulee voimaan (LVM neuvotteleva virkamies Elina Thorström ) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta, laki yhdistyslain muuttamisesta ja laki yritys- ja yhteisötietolain 10 :n muuttamisesta (HE 149/2014 vp). Lakien muutoksilla keskitetään Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisina toimivien maistraattien ja ELY-keskusten tehtäviä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Lait tulevat voimaan (TEM ylitarkastaja Mika Kotala ) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (HE 96/2014 vp). Lakiin lisätään säännös työeläkevakuutusyhtiön hallituksen velvollisuudesta vahvistaa yhtiölle omistajaohjauksen periaatteet. Lisäksi yhtiölle säädetään velvollisuus pitää julkista luetteloa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä muun johdon ja sijoitustoimintaan osallistuvan henkilökunnan jäsenyyksistä taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien muiden yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelimissä. Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tehtäviin lisätään mahdollisten eturistiriitojen hal /145 13

4 litsemiseksi toteutettavien kirjallisten menettelytapojen hyväksyminen. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan esteellisyyttä osallistua asian käsittelyyn yhtiön hallituksessa koskevaa säännöstä täsmennetään. Työeläkevakuutusyhtiön johdon kanssa tehtävät merkittävät liiketoimet on käsiteltävä yhtiön hallituksessa ja liiketoimien keskeinen sisältö on julkistettava. Lakiin lisätään lisäksi säännökset työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiristä ja sisäpiiriin kuuluvien arvopaperiomistuksia koskevasta julkisesta rekisteristä. Työeläkevakuutusyhtiön hallintojärjestelmää koskevaa sääntelyä täsmennetään. Lisäksi lakiin lisätään uusi säännös palkitsemisjärjestelmästä. Laki tulee voimaan (STM johtaja Heli Backman ) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki työttömyysetuuksien rahoituksesta ja laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 151/2014 vp). Ansiopäivärahan laskentasääntöä muutetaan siten, että ansiopäiväraha alenee niiltä, joiden palkka ylittää euroa kuukaudessa. Lisäksi korotetun ansio-osan määrää alennetaan. Ansiopäivärahaan tehtävistä muutoksista syntyy noin 50 miljoonan euron säästö työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettaviin ansiopäivärahamenoihin. Tämä säästö tilitetään Kansaneläkelaitokselle alentamaan valtion rahoitusvastuuta päivärahamenoista. Lait tulevat voimaan (STM johtaja Esko Salo ) Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (HE 223/2014 vp). Lailla säädetään työttömyysvakuutusmaksut vuodelle Laki tulee voimaan (STM johtaja Esko Salo ) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki sosiaalihuoltolain 59 :n kumoamisesta, laki kansanterveyslain 45 :n kumoamisesta, laki erikoissairaanhoitolain 53 a :n kumoamisesta, laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 78 :n kumoamisesta, laki mielenterveyslain 33 d :n kumoamisesta, laki tartuntatautilain 38 a :n kumoamisesta, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 :n 5 momentin kumoamisesta, laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 38 :n kumoamisesta ja laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 22 b :n kumoamisesta (HE 185/2014 vp). Laeilla tarkennetaan muistutusmenettelyä koskevia säännöksiä. Lisäksi yhdenmukaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluasioiden käsittely hallintolain kanteluasioiden käsittelyä koskevien uusien säännösten mukaiseksi. Lait tulevat voimaan (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Talonen ) Laki lapsilisälain 7 :n muuttamisesta (HE 165/2014 vp). Kaikkia lapsilisän tasoja alennetaan 8,1 prosenttia. Alentaminen ei koske lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Lapsilisän alentaminen ei vaikuta toimeentulotukea saavien perheiden taloustilanteeseen, sillä toimeentulotukilaskelmassa lapsilisä otetaan huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tulona. Laki tulee voimaan (STM hallitussihteeri Liisa Holopainen ) Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 203/2014 vp). Muutokset ovat lainsäädäntöteknisiä eikä niillä ole vaikutusta nykyiseen soveltamiskäytäntöön. Laki tulee voimaan ja sitä sovelletaan takautuvasti vuoden 2014 alusta. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen ) Laki asuntosäästöpalkkiolain 3 :n muuttamisesta (HE 214/2014 vp). Asuntosäästöpalkkiolakia muutetaan siten, että säästösopimuksen teon yläikärajaa nostetaan 39 vuoteen tämä ikä mukaan lukien. Laki tulee voimaan (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen ) Tasavallan presidentti hyväksyi turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutokset sekä vahvisti lain turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain konttilain muuttamisesta (HE 87/ 2014 vp). Konttiyleissopimusta sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä käytettäviin uusiin ja vanhoihin kontteihin lukuun ottamatta erityisesti ilmakuljetuksiin tarkoitettuja kontteja. Konttiyleissopimuksen liitteiden muutokset hyväksyttiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean istunnossa vuonna Muutokset koskevat hyväksyttyä tarkastusohjelmaa sekä kontteja valvovien viranomaisten tehtäviä. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola ) KANSAINVÄLISET ASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat kansainväliset asiat: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron, Liettuan, Latvian ja Irlannin muodostaman EU:n pohjoismaisen taisteluosaston valmiusvuoroa (UM lähetystöneuvos Minna Laajava ) Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNIFIL rauhanturvaoperaatiossa Libanonissa enintään 350 sotilaalla (UM lähetystöneuvos Jonna Laurmaa ) Suomen Ramallah n yhteystoimiston päällikön, ulkoasiainneuvos Pirkko- Liisa Kyöstilän tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Sanna Kyllösen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tuesta palestiinalaishallinnon opetussektorille Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä ja se on tarkoitus allekirjoittaa Ramallah'ssa viimeistään tammikuussa Sopimus tulee sen XIII artiklan mukaan voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus tullaan saattamaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Kirsikka Lehto-Asikainen ) Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiedeja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksyminen. (OKM kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen ) Tasavallan presidentti hyväksyi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk /145

5 seen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistettuun VI liitteeseen liittyvän vuoden 2008 typen oksidien teknisen säännöstön ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset sekä mainitun yleissopimuksen uudistettuun VI liitteeseen tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson ) MUUTA Tasavallan presidentti päätti seuraavat asiat: Tasavallan presidentti päätti määrätä Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet -nimisestä viranomaisesta annetun maakuntalain 1 a :n 1 momentin raukeamaan ja muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalain osalta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam ) NIMITYSASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat nimitysasiat: Abujan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhuryn sivuakkreditointi Beniniin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Puolustusministeriön osastopäällikön, kenraalimajuri Esa Ilmari Pulkkisen nimittäminen kenraalin virkaan määräajaksi (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta ) VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYKSET Valtioneuvosto antoi eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset: Hallituksen esitys (HE 337/2014 vp) eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 :n muuttamisesta. Esityksen mukaan laissa tarkoitettuja valtiontakauksia voitaisiin antaa myös sellaiselle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle, joka tehdään talouden sopeutusohjelman pidennykseen sisältyvän rahoitustuen maksamista varten. Päätös sopeutusohjelman pidennyksestä olisi tehtävä ennen sopeutusohjelman päättymistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen ) Valtioneuvosto antoi eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset: Hallituksen esitys (HE 338/2014 vp) eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen sopimuksen yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla. Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimuksen tavoitteena on edistää ja säännellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä. Yhteistyön piiriin kuuluvat ydinenergian käyttöön liittyvä tutkimus, ydinaineiden ja ydinenergian käyttöön liittyvien aineiden ja teknologian siirto sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden edistäminen. Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat oikeudelliset menettelyt on saatettu loppuun. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan. (TEM neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala ) Hallituksen esitys (HE 339/2014 vp) eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, jolla kumotaan raittiustyölaki. Ehdotuksen mukaan nykyisen raittiustyölain ja -asetuksen mukaiset tehtävät ja vastuut siirrettäisiin lähes sellaisinaan uuteen lakiin. Laissa säädettäisiin yleisellä tasolla päihdehaittojen seurannasta, toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Vastuu laaja-alaisen ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä säilyisi kunnilla. Kunnat saisivat ohjausta ja tukea aluehallintovirastoilta. Lain valtakunnallinen ohjaus kuuluisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja johto sosiaali- ja terveysministeriölle. Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset laeiksi huumausainelain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Laeissa olevat viittaukset muutettaisiin koskemaan ehdotettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 loppupuolella. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen ) VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvosto antoi seuraavat asetukset: Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Indonesian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus on voimassa lukien. Asetus tulee voimaan (UM lähetystöneuvos Sami Leino ) Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä. Asetusta on tarkistettu viimeksi vuonna Tämän jälkeen on tehty useita kuntaliitoksia, joiden johdosta on tarpeen tarkistaa asetus vastaamaan vuoden 2015 alusta lukien voimassa olevaa kuntajaotusta. Tarkistukset ovat siten teknisiä eikä niillä muuteta käräjäoikeuksien tuomiopiirejä. Asetus tulee voimaan (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio ) Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille. Asetuksella säädetään eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille. Asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 96/22/EY (hormonikieltodirektiivi) hormonaalisia ja muita kasvua edistäviä aineita koskevia käyttökieltoja. Lisäksi asetuksella säädetään eräiden ihmisten hoidon kannalta keskeisten mikrobilääkkeiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille, jotta lääkkeiden teho ihmisille säilyy. Asetus tulee voimaan (MMM lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen ) Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen muuttamisesta. Metsänhoitoyhdistyksistä annettu /145 15

6 laki tulee voimaan Lain muutosten voimaantulon myötä valtaosa metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen säännöksistä kumotaan tarpeettomina. Lisäksi metsänhoitoyhdistyksen valtuuston valitsemista koskevia säännöksiä tarkistetaan lakimuutoksen edellyttämällä tavalla. Asetus tulee voimaan (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen ) Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 :n muuttamisesta. Vuoden 2014 Etelä-Suomen kansallisen tuen erikoiskasvitukea alennetaan ja kotieläintalouden hehtaaritukea korotetaan. Tuotannon lopullinen laajuus on osoittautunut erisuuruiseksi kuin alun perin arvioitu, joten tukitasoja muutetaan Euroopan komission päätöksen rajoitteen noudattamiseksi. Erikoiskasvituki on 88 euroa/ha ja kotieläintalouden hehtaarituki 43 euroa/ha. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo ) Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta. Liite ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset, laki (997/ 2014) sekä laki (998/2014) ja asetus tulevat voimaan (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson ) Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 6 lukua, jossa säädetään aluksista aiheutuvan ilman pilaantumisen ehkäisemisestä, muutetaan siten, että asetus vastaa vahvistetun (998/2014) merenkulun ympäristönsuojelulain muutoksia. Asetukseen sisällytetään myös EU:n vuonna 2012 uudistetun rikkidirektiivin edellyttämät muutokset. Asetus tulee voimaan (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson ) Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksella saadaan aikaan oikeudelliset puitteet suomalaisten ja korealaisten toimijoiden väliselle yhteistyölle rauhanomaisen ydinenergian käytön alalla. Sopimus, laki (934/ 2014) ja asetus tulevat voimaan (TEM teollisuusneuvos Herkko Plit ) VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Valtioneuvosto teki seuraavat päätökset: Päätös nimetä ehdokkaiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomen suhteen valittavan tuomarin tehtävään oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Pauliine Koskelo, oikeustieteen tohtori, varatuomari Jukka Lindstedt ja oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Anne E. Niemi alkavalle yhdeksän vuoden toimikaudelle. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta ) Päätös nimetä Suomen suhteen valitun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin sijaan toimiviksi ad hoc -tuomareiksi oikeustieteen tohtori, varatuomari Pekka Aalto, oikeustieteen tohtori, varatuomari Anna- Liisa Autio, oikeustieteen tohtori Jari Pirjola, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Mikko Puumalainen ja oikeustieteen tohtori, varatuomari Pasi Pölönen alkavalle kahden vuoden toimikaudelle. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta ) Päätös määrätä oikeusneuvos Gustav Bygglin Pysyvän välitystuomioistuimen jäseneksi kuuden vuoden toimikaudeksi lukien. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto ) Päätös hyväksyä neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT-EU- kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (HE 92/2014 vp). (UM lähetystöneuvos Esko Männistö ) Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon johdosta koskien sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron, Liettuan, Latvian ja Irlannin muodostaman EU:n pohjoismaisen taisteluosaston valmiusvuoroa ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta mietinnön mukaisen kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava ) Päätös määrätä sivutoimiset työoloja tai yritystoimintaa sekä sotilasvammaasioita tuntevat jäsenet ja heidän varajäsenet vakuutusoikeuteen toimikaudeksi (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari ) Päätös valtion virastoista, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 :ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Päätöksellä vahvistetaan valtion virastojen ja laitosten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintojen siirtäminen valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) 5 :n 1 momentissa tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtoriin sen mukaisesti kuin siitä sovitaan tehtäviä ja toimintoja siirtävien virastojen ja Valtorin välillä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, Metsäntutkimuslaitoksesta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Säteilyturvakeskuksesta, Tilastokeskuksesta, työja elinkeinoministeriön Rakennerahastosta sekä Viestintävirastosta siirretään tehtävät, joita Valtori tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 :n 1 momentin ja 5 :n 3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Tehtävien ja toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset, niihin liitty /145

7 vät oikeudet ja velvollisuudet sekä vireillä olevat asiat sekä siirrettävissä tehtävissä olevat henkilöt, siten kuin niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksissa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Säteilyturvakeskuksen, Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön Rakennerahaston siirrot toteutetaan Viestintäviraston siirto toteutetaan Osa Viestintäviraston henkilöstösiirroista toteutetaan siirtoprojektin ohjausryhmän päätöksen mukaisesti palveluiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi siirtovaiheen aikana. (VM neuvotteleva virkamies Timo Saastamoinen ) Päätös myöntää ammattikorkeakoulujen toimiluvat. Ammattikorkeakouluuudistuksen toisessa vaiheessa on säädetty kokonaan uudistettu ammattikorkeakoululaki (932/2014), joka tulee voimaan Mainitun lain perusteella nykyisestä ylläpitäjäjärjestelmästä luovutaan ja ammattikorkeakouluista muodostetaan osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Uuden ammattikorkeakoululain voimaan tullessa voimassa olevien toimilupien voimassaolo päättyy. Lain siirtymäsäännöksen mukaan osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toimilupa siirretään uuden lain mukaiseksi osakeyhtiön toimiluvaksi lukien. Toimiluvan siirtäminen edellyttää, että osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole sellaisia määräenemmistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Muiden kuin osakeyhtiömuotoisten ylläpitäjien on tullut hakea osakeyhtiölle myönnettävää toimilupaa ammattikorkeakoulutoimintaan. Uuden ammattikorkeakoululain toimilupakriteerien mukaiset uudet toimiluvat myönnetään myös lukien. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen ) Päätös asettaa Luonnonvarakeskuksen johtokunta toimikaudeksi Kokoonpano: puheenjohtaja: toimialajohtaja Juha Mäntylä Metsä Group; varapuheenjohtaja: hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin Kone Oyj; jäsenet: toimitusjohtaja Jari Koskinen Rapidaile Oy, toimitusjohtaja Auli Kuusela Taimen Oy, johtaja Tiina Mattila-Sandholm Valio Oy ja yrittäjä Fredrik von Limburg Stirum Kosken kartano. (MMM lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola ) Päätös oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö valtion puolesta luovuttamaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toimintaa jatkamaan perustetulle ja valtion kokonaan omistamalle osakeyhtiölle Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hallinnassa oleva koko omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta arvoltaan noin 8,7 miljoonaa euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja. Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta perustetun osakeyhtiön osakkeita osakepääoman korotuksen ( euroa) yhteydessä. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen ) Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2013 antaman kertomuksen johdosta. Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 9/2014 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 29/2014 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (LVM viestintäneuvos Elina Normo ) Päätös myöntää TeliaSonera Finland Oyj:lle ja Ålands Telekommunikation Ab:lle toimiluvat verkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa laajakaistaisessa matkaviestinverkossa Ahvenanmaan maakunnassa taajuusalueilla ja MHz, ja MHz sekä ja MHz. Myönnettävien toimilupien tavoitteena on edistää nopeiden, neljännen sukupolven matkaviestinverkkojen rakentamista Ahvenanmaan maakunnassa. (LVM viestintäneuvos Kaisa Laitinen ) Päätös määrätä opetusneuvos Jukka Lehtinen varajäsenenään opetusneuvos Heli Nederström opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja hallitussihteeri Tiina Muinonen varajäsenenään johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä jäseniksi Liikenneturvan hallitukseen vuosiksi 2015 ja (LVM yli-insinööri Marcus Merin ) Päätös oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö valtion puolesta luovuttamaan valtion kokonaan omistamalle Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimiselle osakeyhtiölle Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen (Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköä ja sen toimintaan liittyvää omaisuutta, immateriaalisia oikeuksia sekä liiketoimintaa lukuun ottamatta) hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset ja muut oikeudet sekä liiketoiminta yhteisarvoltaan arviolta noin euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja ja päättämään luovutuksen muista ehdoista sekä lisäksi maksamaan yhtiön omaan pääomaan rahana euroa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta sekä rahana maksettavaa sijoitusta vastaan merkitsemään valtion puolesta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen ( euroa) yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan vähintään ja enintään euroa. (TEM teollisuusneuvos Petri Lehto ) Päätös myöntää Fennovoima Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Hanhikiven ydinvoimalaitoshanketta varten Raahen kaupungissa ja Pyhäjoen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueilla. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen ) Päätös määrätä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudet jäsenet päättyvälle toimikaudelle. Uudet jäsenet: puheenjohtaja: pääministeri Alexander Stubb; varapuheenjohtaja: ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen; jäsenet: kehitysministeri Sirpa Paatero ulkoasiainministeriö, viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriö, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriö, asiantuntija Elin Blomqvist Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja ympäristöpäällikkö Miira Riipinen Suomen Kuntaliitto; uudet varajäsenet: erityisavustaja Sonja Kekkonen ulkoasiainministeriö, osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi sosiaali- ja terveysministeriö, lainopillinen asiamies Albert Mäkelä Suomen Yrittäjät, asiantuntija Satu Valtere Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja kehi /145 17

8 tyspoliittinen asiantuntija Tuuli Hietaniemi Kepa ry. (YM ympäristöneuvos Sauli Rouhinen ) Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät: Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2014 vp) eduskunnalle useanvälisen palvelukauppasopimuksen neuvottelemisesta (Trade in Services Agreement, TiSA). Sopimuksen tavoitteena on Maailman kauppajärjestön WTO:n palvelukaupan yleissopimusta (General Agreement on Trade in Services, GATS) pidemmälle menevä palveluiden kaupan vapauttaminen. Keskeisenä tavoitteena on myös vahvistaa palveluiden kansainvälisen kaupan olemassa olevia sääntöjä ja luoda uusia sääntöjä, jotka vastaavat yritysten nykypäivänä kohtaamiin haasteisiin. Sopimuksella pyritään edistämään kauppa- ja investointiympäristön ennakoitavuutta sopimusneuvotteluihin osallistuvissa maissa. Tavoitteena on myöhemmin laajentaa neuvottelujen lopputulos koko WTO-jäsenistöä koskevaksi. (UM lähetystöneuvos Jukka Pesola ) NIMITYSASIAT Valtioneuvosto päätti seuraavat nimitysasiat: Oikeustieteen tohtori Matti Joutsen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan virkaan (OM hallitusneuvos Leena Kuusama ) Oikeustieteen tohtori Timo Viherkenttä valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin virkaan (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki ) Kasvatustieteiden maisteri Kari Anttila valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen , kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka valtiosihteeri Pilvi Torsti on virkavapaana, ja kuitenkin enintään kulttuurija asuntoministeri Pia Viitasen toimikauden ajaksi ja ympäristöministeriössä enintään siksi ajaksi, jonka ministeri Viitanen on määrätty käsittelemään ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ) RAHA-ASIAT Opetusneuvos, kauppatieteiden maisteri Emmi Virtanen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan lukien. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen ) Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan seuraavia asioita: Uudistetun lainanotto- ja velanhallintavaltuuden myöntäminen Valtiokonttorille eduskunnan tekemän päätöksen (HE 132/2014 vp) mukaisesti. Muutos koskee lainanottovaltuuden lisäämistä 110 miljardista eurosta 125 miljardiin euroon sekä tähän enimmäismäärään sisältyvän lyhytaikaisen lainanottovaltuuden lisäämistä 15 miljardista eurosta 18 miljardiin euroon. Lainanottovaltuuden lisääminen mahdollistaa valtion talousarvion tasapainottamiseksi tarvittavan lainanoton sekä valtion maksuvalmiuden turvaamisen vuosina (VM finanssineuvos Arto Eno ) Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja Nykyisen maksuasetuksen voimassaolo päättyy vuoden 2014 lopussa. Julkisoikeudellisissa tietopalvelusuoritteissa kyselypalveluiden yksikkömaksuja lasketaan ja rekisterin kertapäivitysten sekä poimintapalveluiden yksikkömaksuja nostetaan kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi. Julkisoikeudellisissa tietopalvelusuoritteissa ennustetaan kustannusvastaavuuden vuosina 2015 ja 2016 olevan 96 prosenttia. Julkisoikeudellisissa varmennepalvelusuoritteissa kansalaisvarmenteen ja biovarmenteiden maksut pidetään ennallaan. Erikseen laskutettavien terveydenhuollon varmenteiden maksuja nostetaan hieman täyteen kustannusvastaavuuteen pääsemiseksi. Julkisoikeudellisissa varmennepalvelusuoritteissa ennustetaan kustannusvastaavuuden olevan 99 prosenttia vuonna 2015 ja 100 prosenttia vuonna Asetus tulee voimaan ja on voimassa vuoden 2016 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki ) Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 :ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Vuoden 2013 verotustietojen tultua käyttöön valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 :ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Sovellettaessa verontilityslain 5 a :ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2014 suoritettavissa verontilityslain 5 :n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus ) Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta. Nykyinen asetus on voimassa saakka. Uuden asetuksen mukaan Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi enintään 34 prosenttia järjestelmän tulokertymästä. Loppuosa tulokertymästä jaetaan Maanmittauslaitoksen ja kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kesken siten, että Maanmittauslaitos saa tästä osasta tulokertymää 69 prosenttia ja kunnat 31 prosenttia. Asetuskautena katetaan järjestelmästä saatavilla tuloilla euron suuruinen osuus Maanmittauslaitokselle uuden kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestoinnista aiheutuneesta euron suuruisesta kustannuksesta. Asetus tulee voimaan ja on voimassa saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen ) Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista. Nykyinen asetus on voimassa saakka. Uudessa asetuksessa kiinteistötietojärjestelmästä annettavista viranomaisten oikeaksi todistamista luetteloista, otteista ja suoritteista perittävät maksut säilytetään ennallaan. Tulostepalvelusta teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavien suoritteiden hintoja korotetaan 0,30 eurolla siten, että uusi hinta on 5,30 euroa. Asetus tulee voimaan /145

9 ja on voimassa saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen ) Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2015 käyttösuunnitelman ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2015 myöntää, vahvistaminen. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määrä 85,6 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmassa 4,5 miljoonaa euroa ja kulutusmenoja 34,3 miljoonaa euroa eli yhteensä 38,8 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2015 myöntää, rajataan 10 miljoonaan euroon. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki ) Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Haminan Energia Oy:lle Haminaan suunnitellun LNG-terminaalin investointia varten vuonna 2014 käytettävissä olevasta momentin (LNGterminaalien investointituki) sitoumusvaltuudesta euroa, kuitenkin enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea on haettu euron investointikustannuksille. Investointituki maksetaan hankkeen edistymisen mukaan vuosina (TEM ylitarkastaja Pekka Grönlund ) HALLITUKSEN NEUVOTTELUT TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA Valtion kiinteistöjen käyttöä tehostetaan vuokrajärjestelmään muutoksia Valtio uusii kiinteistöjensä vuokrajärjestelmää ja tehostaa toimitilojen käyttöä. Muutokset laskevat kokonaisvuokria arviolta 7 prosentilla vuoden 2016 alusta. Muutos ehdotetaan toteuttavaksi budjettineutraalisti eli vähentämällä vastaavasti toimintamenomäärärahoja. Tehostamalla toimitilojen käyttöä uskotaan olevan mahdollista säästää 100 miljoonaa euroa vuodessa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi muutosehdotuksia kokouksessaan Valtioneuvosto käsittelee ehdotukset lähiaikoina. Valtion vuokrajärjestelmä omakustannusperiaatteiseksi Vuokrien määrittelemisessä esitetään siirryttäväksi omakustannusperiaatteen käyttöön. Vuokriin kohdistetaan kaikki Senaatti-kiinteistöjen kustannuserät ja omalle pääomalle määritelty vaihtoehtoiskustannus (omakustannus), joka vastaa valtion velanoton korkokustannusten neljän vuoden keskiarvoa. Vaihtoehtoiskustannuksen taso päätettäisiin neljän vuoden välein osana julkisen talouden suunnitelmaa. Omakustannusperiaatteen seurauksena Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena olevien virastojen ja laitosten kokonaisvuokrien arvioidaan alentuvan 7 prosentilla eli noin 40 milj. eurolla vuoden 2016 alusta lukien. Vuokranalennuksen vaikutus talousarvioon toteutettaisiin budjettineutraalisti. Valtion omien tilojen käyttö ensisijaiseksi ja vuokrasopimuksista irtautuminen helpommaksi Valtion tilojen hankinta ja hallinta keskitettäisiin yhdelle hankintayksikölle (Senaatti-kiinteistöt). Valtion omien tilojen käyttö säädettäisiin ensisijaiseksi. Markkinoiden tilatarjontaa hyödynnetään silloin kun valtiolla jo oleva tila ei sovellu tarkoitukseen. Virastoille ja laitoksille säädetään tilatietojen toimittamista koskeva velvoite. Vuokrasopimusten joustavuutta lisättäisiin helpottamalla virastojen ja laitosten irtautumista tarpeettomista valtion omistamista tiloista. Senaattikiinteistöt voi tehokkaammin tarjota ratkaisuja eri virastojen tilatarpeisiin ja myydä valtiolle tarpeetonta tilaa. Vuokrasopimuksen irtisanomisen jälkeen tila jää kokonaisuudessaan Senaatti-kiinteistöjen vastuulle. Työryhmän loppuraportti toimitetaan lausunnoille ministeriöille. Ehdotuksen toimeenpanemiseksi on lisäksi tarkoitus uudistaa valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoidosta. Valtiolle uusi toimitilastrategia Uuden toimitilastrategian tavoitteena on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa. Tilojen kehittämisellä edistetään parempia työsuorituksia ja parannetaan kustannustehokkuutta. Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus. Toimistotiloissa suositaan monitilaympäristöä, jossa on tiloja sekä tiimityölle että keskittymistä vaativalle työlle. Työtapoja kehitetään edelleen huomioiden etätyö ja monipaikkainen työ. Käyttösidonnaisia tiloja (esimerkiksi varuskunnat, vankilat, laboratoriot) kehitetään tukemaan entistä paremmin viranomaisten ydintehtäviä kustannustehokkuus ja muut toiminnan tavoitteet huomioiden. Tilatehokkuutta parannetaan Toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti tilatehokkuutta parannetaan tavoitteena säästöt kustannuksissa ja energian käytössä. Tilatehokkuustavoite hankittaville tai peruskorjattaville toimistotiloille on 18 m 2 /htv ja uudisrakennuksille 15 m 2 /htv. Käyttösidonnaisille tiloille laaditaan erillisiä tilatehokkuustavoitteita. LUOVUTETUT MIETINNÖT Tilatehokkuuden ja toimitilojen hallinnoinnin parantamisesta arvioidaan saatavan 100 miljoonan euron säästö vuositasolla, joka toteutuisi kahdeksan vuoden aikana. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että hallinnonalat laativat osaltaan Senaatti-kiinteistöjen tuella toimitilastrategian tarkempaa toimeenpanoa koskevan toteutusarvion aikatauluineen ja säästövaikutuksineen vuoden 2015 aikana. Lisätietoja: valtion vuokrajärjestelmä: budjettineuvos Tomi Hytönen, p ; toimitilastrategia: neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, p , valtiovarainministeriö Tulevaisuuden kunta-asiantuntijaryhmä luovutti liikenneja kuntaministeri Paula Risikolle ehdotuksensa, jossa käsiteltiin Suomen tulevaisuuden erityyppisiä kuntamalleja. Tulevaisuuden kunnan lähtökohtia ovat ryhmän mukaan vahva ja läpinäkyvä kunnallinen itsehallinto, suurten kaupunkiseutujen kilpailukyky, palvelutuotannon moni /145 19

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN II VAIHE Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp. - HE n:o 11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 242844 1(2) mmm.fi 24.10.2017 1726/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014 27/2014 Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä 27.1.2017 Lisätietoja: Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, riitta.ronn@ym.fi, 0295250255 HE laiksi rakennuksen

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 74

1988 vp. - HE n:o 74 1988 vp. - HE n:o 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuoden 1974 alusta ovat maatalousyrittäjien eläkelakiin sisältyneet

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 963. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 N:o 963 969 SISÄLLYS N:o Sivu 963 Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuonna 2013 Pohjoismaiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä 19.1.2017 Lisätietoja: Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, riitta.ronn@ym.fi, p. 0295250255 HE laiksi rakennuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Verkkolaskun lähetys valtiolla

Verkkolaskun lähetys valtiolla Verkkolaskun lähetys valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1 Q2 Verkkolaskujen lähetys

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 155 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisä maksettaisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Uudistettu asiakasneuvottelukunta on aloittanut tänä vuonna Valtiovarainministeriön asettamispäätös 6.2.2017 Asiakasneuvottelukunta

Lisätiedot

Yrityksen verolait -päivitys 1/2015

Yrityksen verolait -päivitys 1/2015 Yrityksen verolait -päivitys 1/2015 KORVATAAN UUDELLA: 1.1.1-1a, 1.1.5-9, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.2-6, 1.4.6, 1.4.9, 1.5.2, 3.1, 3.5, 4.2-4.4, 4.8, 5.3, 6.1-3, 6.5, 6.8-10, 7.1.3-4, 7.2.1, 7.3.1-2, 8.2, 8.5-7,

Lisätiedot