Päivä kerrallaan tässä eletään. Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivä kerrallaan tässä eletään. Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa"

Transkriptio

1 Päivä kerrallaan tässä eletään Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa Maija Korvensola & Heli Rossi Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Opinnäytetyö

2 2 TIIVISTELMÄ Maija Korvensola ja Heli Rossi Päivä kerrallaan tässä eletään Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa Helsinki, kevät sivua 1 liite Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, Sairaanhoitaja (AMK). Tutkimus pohjautuu HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) Lasten ja nuorten sairaalan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun väliseen Lasten ja perheiden kotihoidon tukeminen projektiin välisenä aikana. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka perhe selviää kun siihen syntyy pitkäaikaisesti sairas tai vammainen lapsi. Minkälaisia selviytymiskeinoja perheillä on? Riittävätkö yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot? Tutkimus on kvalitatiivinen. Aineisto on kerätty teemahaastattelulla kaikilta projektiin osallistuneilta kolmelta perheeltä ja kuudelta terveysalanopiskelijalta. Aineistoa on analysoitu teemoittelun avulla. Aineistossa ei ole eritelty opiskelijoiden ja perheiden vastauksia, koska ne ovat tukeneet toisiaan ja opiskelijoiden vastaukset pohjautuvat havaintoihin. Tutkimustulosten perusteella keskeisiksi asioiksi selviytymisen ja jaksamisen kannalta nousivat yhteiskunnan tuki, sosiaalinen verkosto ja vertaistuki. Myös vapaa-aika ja lapset ovat merkittäviä tekijöitä jaksamisessa ja selviytymisessä. Avainsanat: perhe, pitkäaikaissairaus, vammaisuus, selviytyminen, jaksaminen.

3 3 ABSTRACT Maija Korvensola and Heli Rossi We are getting by one day at time To cope with a chronically ill or handicapped child Helsinki, Spring 2003 Language: Finnish 53 pages 1 appendices Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education The study is based on a project, Supporting family homecare for children. The project was a combined effort of the Helsinki and Uusimaa Hospital Group s children and youth hospitals and The Diaconia Polytechnic, The purpose of the study was to determine how families cope with children who have chronicle illnesses or handicaps. Some of the questions looked at are as follows: What are the family s means of coping? Are the various forms of communal help offered to the family sufficient? The study is qualitative. The material has been collected with theme-interviews carried out with 3 families and 6 polytechnic students taking part in the project. There was no differentiation made between the responses of students and families, because the responses from both groups were very similar. Also, the answers of students were based on observations during the project. Based on the results, the most relevant factors for coping proved to be communal aid, social networking and the peer support of other families. Other significant factors for coping in everyday life were seen as quality spare-time, interesting hobbies and having the time to spend with the children. Key words: family, chronicle illness, handicapped, coping

4 4 TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT JOHDANTO TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET JA AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA Pitkäaikaissairaus ja vammaisuus Selviytyminen ja jaksaminen Perhe Perhehoitotyö Perhekeskeisyys Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja LASTEN JA PERHEIDEN KOTIHOIDON TUKEMINEN PROJEKTI Projektin tausta Projektin osapuolet Projektin tavoitteet Projektin työsuunnitelma TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Kvalitatiivinen tutkimus Tutkimusmenetelmän valinta Teemahaastattelu Aineiston analysointi TUTKIMUSTULOKSET Projekti - Tällasii saisi olla lisää Jaksaminen - No tota paremminkin tietysti voisi jaksaa Selviytyminen - Onhan nää lapset ihanii Perhehoitotyö Et siel on hoidettu vähä niiku kaikkia Tukimuodot - Niitä on, jos osaa ettii TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA POHDINTAA Opinnäytetyöprosessin kuvausta Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Tulevaisuuden näkymiä...48 LÄHTEET...50 LIITTEET Liite

5 5 1 JOHDANTO Vanhemmille sairaan tai vammaisen lapsen syntymä aiheuttaa järkytyksen ja usein kriisin, jonka kokemiseen ja selviytymiseen vaikuttavat vanhempien sen hetkinen elämäntilanne, aikaisemmat kokemukset ja mahdolliset menetykset. Lapsen ja vanhempien oman selviytymisen ohella vanhemmat voivat olla huolissaan muista sisaruksista. Vanhempien väsymys ja syyllisyys, suru lapsen menettämisestä saattavat altistaa heitä jopa masennukselle. Perheet kuitenkin löytävät keinoja jaksaa arjessa ja jokaisella perheellä on omat subjektiiviset selviytymiskeinonsa. Yhteiskunnan tarjoama tuki on taloudellisessa merkityksessä keskeinen asia selviytymisessä. Sosiaalinen verkosto, johon kuuluu muun muassa ystäviä ja sukulaisia, auttaa jaksamaan arjessa eteenpäin, samoin itse perhe, johon saattaa kuulua useampiakin lapsia. Vertaistuen merkitys korostuu etenkin silloin, kun perheessä on sairas tai vammainen lapsi. Vapaa-ajalla on suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnin kannalta, vapaa-aika voi tarkoittaa ihmisille kuitenkin hyvin eri asioita. Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, kuinka perhe selviytyy, kun siihen syntyy pitkäaikaisesti sairas tai vammainen lapsi. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille niitä tekijöitä, jotka nousivat keskeisiksi ongelmiksi tutkimuksessa mukana olleiden perheiden elämässä ja nostaa esille niitä voimavaroja ja keinoja, jotka auttavat jaksamaan ja selviytymään. Tarkoituksena on myös selvittää riittävätkö yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot, vai tarvitaanko esimerkiksi erilaisia projekteja turvaamaan perheen selviytymistä. Opinnäytetyömme kulkee tiiviisti käsi kädessä Lasten ja nuorten sairaalan osasto 6:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin yksikön välisen Pitkäaikaissairaan lapsen ja perheen kotihoidon tukeminen projektin kanssa, joka aloitettiin lokakuussa 2001 ja päättyi joulukuussa Pilottiprojektiin osallistui kolme perhettä, joissa on pitkäaikaisesti sairas tai vammainen lapsi, ja kolme opiskelijaparia, jotka opiskelevat

6 6 sairaan- tai terveydenhoitajiksi. Perheet saivat ylimääräistä apua opiskelijoilta, jotka auttoivat perheitä heidän kotonaan. Materiaalia tutkimusta varten on kerätty aikaisemmista tutkimuksista, asiaa käsittelevistä muista teoksista sekä haastattelemalla pilottiprojektiin osallistuneita perheitä ja opiskelijoita. Perheet ovat kertoneet omia kokemuksia selviytymisestä ja siihen käytettävistä keinoista, joita opiskelijoiden tekemät havainnot vahvistavat. Projektin myötä saimme huomata, kuinka vaikeaa arjessa selviytyminen saattaa olla sairaan lapsen ollessa kotihoidossa sairaalahoidon sijaan. Tulevaisuudessa terveydenhuollossa ollaan siirtymässä yhä enemmän avopainotteiseen hoitoon, joten koimme tärkeäksi nähdä perheen jokapäiväistä elämää sairaan lapsen kanssa kotioloissa.

7 7 2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET JA AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 2.1 Pitkäaikaissairaus ja vammaisuus Sairaus ja vammaiskäsitteiden välinen raja on häilyvä, mutta esimerkiksi lääketieteessä on haluttu pitää ne laadullisesti erillään. Sairaudelle on tyypillistä kehon omien puolustusmekanismien käynnistyminen sairastuttua ja elimistön eräänlainen aktivoituminen taistelemaan terveyden puolesta. Vammaisuutta puolestaan pidetään anatomisena tai fysiologisena poikkeavuutena tai vajavaisuutena, jolloin elimistön omat puolustusmekanismit eivät käynnistykään. (Urponen 1989, 7.) Vuoden 1988 alussa voimaantulleen vammaispalvelulain tarkoituksena on tavoittaa kaikki erityishuollon tarpeessa olevat vammaiset ja kehittää vammaisuudesta aiheutuvien haittojen ja erityiskustannusten korvaamista. Laissa vammaisena pidetään henkilöä, jonka toimintakyvyn voidaan sairauden tai vamman johdosta arvioida yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan alentuneen niin, että siitä aiheutuu hänelle erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista arjen toiminnoista. (Urponen 1989, 7.) Urposen (1989) mukaan sairaus-käsitteelle ei ole olemassa vakiintunutta määrittelyä. Yleensä määrittelyjä käytetään epäspesifisti ja ylimalkaisesti riippuen siitä näkökulmasta, mistä sairautta käsitellään. Pohdittaessa käsitettä sairaus lääketieteilijä, psykologi, sosiologi tai hoitotieteilijä saattaa päätyä hyvinkin erilaisiin tuloksiin. Sairauden käsite on sidoksissa aikaan ja on siksi sopimuksenvarainen, eikä universaali käsite. (Urponen 1989, 4.) Pitkäaikaisella sairaudella ymmärretään sairautta tai vammaa, jonka lääketieteelliseen luonteeseen kuuluu pitkäaikaisuus ja joka aiheuttaa jatkuvaa, yleensä vähintään kolme kuukautta kestävää lääkinnällisen avun tarvetta. Pitkäaikaissairaita ovat muun muassa monet synnynnäiset vammat, eri tavoin epämuodostuneet lapset sekä monet veritauteja, reumaa ja allergisia sairauksia potevat lapset. Osa pitkäaikaissairauksista voidaan asianmukaisella hoidolla parantaa täysin, osa vaatii hoitoa läpi elämän, ja osa pahenee

8 8 hoidosta huolimatta ja johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Myös perheen avuntarve on erilainen eri sairauksissa. Jotkut pitkäaikaisesti sairaat lapset tarvitsevat jopa kuukausia kestävää sairaalahoitoa. Nykyään suurin osa lapsista voidaan kuitenkin hoitaa avohoidossa ja monet perheet pärjäävät sairaan lapsen kanssa kotona. (Kantero, Seppänen, Vähäkainu & Österlund 1993, 124.) Lapsen pitkäaikaissairaus on hänen elämänkulkuaan muuttava tekijä. Muutokset voivat näkyä muun muassa siinä minkälaiseksi käsitys omasta itsestä muodostuu ja siinä minkälaisiksi hänen sosiaaliset suhteensa kehittyvät. Lapsen oma näkemys itsestään ja voimavaroistaan sekä niistä tavoitteista, joihin hän uskoo yltävänsä vaikuttavat oleellisella tavalla sairauden kokemiseen. Tällä alueella perheen ja läheisten suhtautuminen sairauteen on ratkaisevassa asemassa. Lapsen pitkäaikaissairaus voidaan nähdä vaikuttavan suuressa määrin hänen sosiaaliseen kehitykseensä ja elämänkulkuunsa. (Urponen 1989, ) Lasten krooniset eli pitkäaikaissairaudet jakaantuvat erilaisiin ryhmiin, joissa kussakin on lääketieteellisiä ja sairaanhoidollisia erityispiirteitä. Pitkäaikaissairauden yhtenä tunnusmerkkinä pidetään lyhyin väliajoin toistuvia sairaalakertoja. Pitkäaikaissairauksien skaala on nopeasti ja alati muuttuvaa. Nykyään tyypillisimpiä lasten pitkäaikaissairauksia ovat diabetes ja astma. Näiden sairauksien rinnalle on syntynyt myös uudenlaisia kroonisia ongelmapotilaita, kuten AIDSia ja syöpää sairastavat lapset. Pitkäaikaissairaina pidetään myös vaikeista sydänvioista leikkauksen avulla selvinneitä imeväisiä. (Siimes, Antikainen & Syvänen 1992, 173.) 2.2 Selviytyminen ja jaksaminen Käsitetä selviytyminen (coping) on määritelty monin eri tavoin. Selviytyminen määritellään muun muassa ihmisen omakohtaisena kokemuksena ja tuntemuksena omasta jaksamisesta ja pärjäämisestä. Se on siis yksilökohtainen, subjektiivinen ja kokemuksellinen asia ja tila. Selviytymättömyys tarkoittaa jaksamattomuutta, uupumista ja väsymystä, jopa suoranaista loppuun palamista ja katkeroitumista. (Ikonen 2000, 13.)

9 9 On tärkeää erottaa stressin käsite selviytymisen tai selviytymättömyyden käsitteistä. Erilaisissa kriisitiloissa ihminen kokee stressiä. Sillä tarkoitetaan yleisesti ottaen ärsykereaktio-tilaa, jossa asetetut vaatimukset ja resurssit eivät kohtaa. Puuttuvat resurssit voivat olla fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia. Stressiä syntyy muun muassa ihmisen kokiessa menetyksiä, läheisen sairastuttua ja työn kuormittaessa liikaa. Stressiä voi syntyä miltei kaikkialla, missä ihminen ei saavuta tavoitteitaan ja kokee joutuvansa jollain tavalla uhan alaiseksi. Selviytymättömyys johtaa usein elämän kriisiytymiseen. Kriisi on tilanne, joka uhkaa yksilön fyysistä olemassaoloa, sosiaalista identiteettiä ja perustarpeita. Elämältä putoaa ikään kuin pohja pois. Kriisit kuluttavat henkistä ja fyysistä energiaa. Selviytymättömyyteen sisältyvät uupuminen ja väsyminen voivat synnyttää pitkäaikaista sisäistä lamaantumista, jähmettymistä ja pysähtymistä. (Ikonen 2000, 13.) Annika Lillrank (1998) on tutkinut sitä kuinka lapsen sairastuminen syöpään vaikuttaa ennen kaikkea vanhempien kriisikokemukseen. Lillrank on laatinut eksistentiaalisen kriisin mallin, joka kuvaa vanhempien yksilöllisiä kokemuksia ja käytännön hoitovastuuta dynaamisena kriisikokemuksena, jonka kolme pääpiirrettä ovat ratkaisematon ongelma, identiteetin uudelleen jäsentäminen ja hyväksyttävät ratkaisut. Tutkimuksessa ilmeni, että vanhempien ja lapsen välisen suhteen menetyksen uhka vaikuttaa etenkin vanhempiin henkilökohtaisesti, heidän välisiin suhteisiin sekä myös muihin sosiaalisiin suhteisiin ja tilanteisiin. (Lillrank 1998, 9.) Selvitäkseen kriisistä ratkaisemattomana ongelmana vanhempien tärkeimmät toimintastrategiat ovat elää päivä kerrallaan sekä konstruktoida omia syyseurauskäsityksiään lääketieteellisestä selityksestä huolimatta. Kun vanhemmat jäsentävät identiteettiään udelleen, heidän roolinsa vanhempina, heidän työroolinsa samoin kuin heidän henkilökohtaiset asenteensa ha olemisensa muuttuvat. Vanhemmat jakavat sairaan lapsen hoitovastuun ja monilla tutkimukseen osallistuneilla isillä oli vastuu sekä palkkatyöstä että kotitöistä. (Lillrank 1998, 9 10.) Lillrankin tutkimuksessa nousi esille, että sairauden akuutin vaiheen jälkeen vanhemmat yrittivät löytää hyväksyttäviä ratkaisuja selvitä niin eksistentiaalisesta ongelmasta, arkielämän vaatimuksista kuin omista ura ja työsuunnitelmista. Suurin osa

10 10 tutkimukseen osallistuneista vanhemmista tuntuivat karttavan itse-reflektiota, toisin sanoen sairauden kokemuksien jäsentämistä ja prosessointia omaan elämään. Sen sijaan vanhemmat kokivat paremmaksi selviytymistä edistäväksi tekijäksi sen, että he jatkaisivat elämistä päivä kerrallaan. Niinpä tutkimus jätti avoimeksi pystyykö vanhempien enemmistö tulevaisuudessa itse-reflektion avulla jäsentämään ja prosessoimaan lapsen sairauden kokemuksiaan ja luopumaan kielletystä surusta, jota he ovat käyttäneet selviytymisstrategianaan selvitäkseen kaikesta lisääntyneestä käytännön hoitovastuusta. (Lillrank 1998, 9 10.) Selviytyminen on prosessi, johon kuuluu mikä tahansa toiminta, joka vähentää tai poistaa tehokkaasti fyysistä tai psyykkistä uhkaa. Se auttaa sekä itseä että muita tilanteen hallitsemisessa. Vaikeuksien voittaminen vaatii yksilöltä niin fyysisten kuin henkistenkin voimavarojen käyttöönottoa ja ulkoisten sosiaalisten tukiverkostojen hyödyntämistä. Aktiivisessa selviytymisessä käsitellään samanaikaisesti sekä varsinaista stressitilannetta että sen laukaisemia toimintaa rajoittavia tunteita. Aktiiviset ja myönteiset asenteet ovat tehokkaita uhkaavien stressiseuraamusten lievittäjiä. Toivo, rohkeus, neuvokkuus ja halu saattaa elämänsä uuteen järjestykseen voivat muuttaa stressin uusiksi voimanlähteiksi, joita voidaan käyttää kasvun mahdollisuuksina. (Ayalon 1996, 12.) Selviytyminen on yhteydessä olemassaolokokemukseen ja elämän tärkeyden ja merkityksen mieltämiseen. Selviytymiseen liittyy yksilön voimavaroihin tai asioihin, jotka hän on kokenut omistavansa. Voimavarat ovat fyysisiä, kognitiivisia, emotionaalisia, sosiaalisia ja spirituaalisia. Selviytymisessä on kysymys siitä, että ihminen käsittää olevansa suuressa määrin oman elämänsä muovaaja. Jokaisella on rajansa ja näissä rajoissa hän muokkaa ympäristöään ja itseään. (Ikonen 2000, 14.) Raitasalon (1995) mukaan selviytyminen on eräänlaista elämänhallintaa. Elämänhallinta voidaan nähdä kykynä toimia ennen kokemattomissa ja uusissa tilanteissa. Elämänhallinnalla tarkoitetaan myös valmiutta kohdata ja ratkaista vaikeita tilanteita, sekä ehkäistä niihin liittyviä ahdistavia ja ikäviä kokemuksia. Lisäksi se voidaan nähdä sopeutumiskykynä odottamattomiin, turvattomuutta aiheuttaviin tilanteisiin ja kykyä itse vaikuttaa elämäänsä niin, etteivät ulkopuoliset tekijät liiaksi pääse horjuttamaan sisäistä tasapainoa. Avuttomuus on elämänhallinnan vastakohta. (Raitasalo 1995, 18.)

11 11 Vaikeissa elämäntilanteissa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kaatuvat päälle hyökyaallon tavoin. Kriisissä olemme valinnan edessä. Kriisi on yksilön, perheen, ryhmän tai muun ryhmittymän elämäntilanne, johon kuuluu muutoksia. Selviytyminen edellyttää uudenlaista tapaa elää, uudenlaisia selviytymiskeinoja tai uskoa entisiin keinoihin. Kriisi on usein nähty prosessina, joka etenee vaiheittain. Pääpiirteissään kriisien on sanottu noudattelevan seuraavaa reittiä: 1. Sokkivaihe, jolloin yksilön on vaikea kohdata ahdistavaa tilannetta. Yksilö suojautuu, vetäytyy ja ehkä lamaantuu. Yksilö saattaa peittää epätoivon ja pelon tyynen ulkokuoren alle. Tämä on vaihe, jolloin järkipuhe ei auta, koska menetys, uhkaava tilanne, ero, kuolema tai sairastuminen ei ole yksilön mielestä pohjimmiltaan järjen asia. 2. Reaktiovaiheen aikana yksilö reagoi hyvin herkästi pieniinkin asioihin. Tunteet ovat valloillaan, pelko hiipii mieleen, syyllisyys nostaa päätään, viha ja kiukku nousevat pintaan, katkeruudesta puhumattakaan. Yksilö saattaa uskotella itselleen, ettei mitään ole tapahtunutkaan. Todellisuuden kohtaaminen sattuu. Ahdistava tilanne saattaa aiheuttaa fyysisiä oireita. 3. Läpityöskentely ja selviytyminen on vaihe, jossa yksilö alkaa vähitellen ymmärtää mitä on tapahtunut. Hiljalleen ihminen hyväksyy tapahtuman osaksi itseään, elämän kulkuaan. Yksilö tajuaa, ettei voi saada menetettyä takaisin, mutta tulevaisuuden suhteen hän on optimistinen. (Cullberg 1991, ) On todettu, että yksilön selviytymiseen vaikuttavat hänen käytettävissä olevat niin sanotut selviytymisvoimavarat. Selviytymisvoimavarat jaetaan henkilökohtaisiin -, ihmisten välisiin -, organisatorisiin ja yhteisöllisiin voimavaroihin. Henkilökohtaisiin voimavaroihin kuuluu asenteet, työskentelystrategiat ja vapaa-ajan toiminnot eli ne asiat, joita ihminen tekee estääkseen tai vähentääkseen uupumista. Rakkaus, ystävien tai perheen tuki, vertaisryhmät ja sosiaalinen elämä kuuluvat ihmisten välisiin voimavaroihin. Organisatosia voimavaroja ovat puolestaan organisaation sisäinen ohjaus, kuten työnohjaus. Yhteisöllisiä voimavaroja ovat kaikki, mitä yhteisöllä on

12 12 tarjottavanaan yksilölle esimerkiksi kulttuuri -, vapaa-ajan ja sosiaalipalvelujen muodossa. (Ayalon 1995, 14.) Vanhempien voimavarojen merkitys perheen jaksamisen kannalta on tärkeää. Vanhemmat saavat voimavaroista jaksamista perhe-elämäänsä ja lasten kasvatukseen haluamallaan tavalla. Voimavaroiksi voidaan määritellä tekijöitä, jotka auttavat joko välttämään haitallisia kuormittavia tekijöitä tai selviämään niistä. Henkilökohtaiset, perheen sisäiset tai ulkopuoliset voimavarat auttavat vanhempia tilanteissa, joissa he tuntevat jonkin asia uhkaavan perheen tai heidän itsensä hyvinvointia. Henkilökohtaisia voimavaroja voivat olla vanhempien ikä, sosioekonominen asema, terveys, tiedot ja taidot sekä itsetunto. Sisäisiä voimavaroja ovat myös perheenjäsenten keskinäinen vuorovaikutus, kasvatukseen liittyvät tiedot ja taidot, parisuhde, vapaa-aika ja harrastukset. Ulkoisia voimavaroja voivat olla sosiaalisista suhteista saatu tuki. (Pietilä 1999, ) Itälinna, Leinonen ja Saloviita (1994) ovat tutkineet kehitysvammaista lasta hoitavien perheiden voimavaroja ja jaksamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä keinoja, joiden avulla yhteisön ammatillisia ja muita voimavaroja voidaan parhaiten käyttää perheiden yksilöllisen tarpeiden hyväksi. Itälinnan ym. mukaan ammatillinen näkökulma kehitysvammaisuuteen on korostanut kehitysvammaisen henkilön roolia alan ammattilaisten toimenpiteiden kohteena. Lapsen oikeus normaaliin elämään omassa perheessään on tutkijoiden mielestä usein jäänyt ammatillisten tavoitteiden varjoon. (Itälinna, Leinonen & Saloviita 1994, ) Ammattilaisten keskuudessa vammaisten lasten perheitä koskevat käsitykset ovat olleet sangen kapeita. Ne ovat perustuneet sairausmalliin, joka on nähnyt monet asiatilat ehdottomina seurauksina itse vammasta, vaikka ne todellisuudessa ovat määräytyneet ihmisten keskinäisessä toiminnassa. Esimerkiksi laitoshuollon tarve on nähty kätkeytyvän lapseen itseensä, vaikka kysymyksessä on ollut asianmukaisten yhteiskunnallisten palvelujen puute tai haluttomuus tukea riittävästi lapsen kotihoitoa. (Itälinna ym. 1994, ) Vanhempien suurin haaste on asiantuntijoiden näkemysten mukaan on ollut oppia hyväksymään lapsen vammaisuus ja sen aiheuttamat väistämättömät seuraamukset.

13 13 Näihin seuraamuksiin on kuulunut se, että perheet ovat joutuneet erityisorganisaatioiden asiakkaiksi. Tutkijoiden mukaan asiantuntijoilta on jäänyt huomaamatta, että kehitysvammaisten lasten vanhemmat yleensä tarkoittavat vammaisuuden hyväksymisellä eri asiaa kuin ammattilaiset. Vanhemmille tuon hyväksymisprosessin päätekohta on vammaisen lapsen tasaveroinen ja arvostettu jäsenyys perheessä. (Itälinna ym. 1994, 15.) Itälinnan ym. tutkimuksesta ilmeni, että perheen käytössä olevat voimavarat vaikuttavat osaltaan siihen, miten rasittavaksi vanhemmat kokevat kehitysvammaisen lapsen kotihoidon. Tässä tutkimuksessa perheen voimavarat jaettiin 1) fyysisiin ja aineellisiin voimavaroihin, 2) puolisoiden väliseen suhteeseen, 3) ympäristön antamaan viralliseen ja epäviralliseen tukeen sekä 4) vanhempien toimintatapoihin stressitilanteissa ja heidän käsitykseensä oman elämän hallinnasta. (Itälinna ym. 1994, 171.) Perheen fyysisillä ja aineellisilla voimavaroilla oli vain vähän yhteyksiä koetun stressin kanssa. Vanhempien keskinäisen suhteen onnellisuus sekä puolisolta saatu runsas henkinen tuki liittyivät vähäiseen stressiin. Puolison osallistuminen lapsen hoitoon ja kotitöihin oli myös tärkeää. Sosiaalisen ympäristön tarjoama tuki ja hyväksyntä olivat vielä parisuhdettakin tärkeämpiä vanhempien kokeman stressin selittäjänä. Tutkimuksessa nousi esille, että asiantuntijoiden antama apu oli näistä tuen muodoista vähiten tärkeä eikä virallisen tuen kokonaismäärällä ollut edes yhteyttä vanhempien kokemaan stressiin. Ratkaisukeskeinen toiminta, sosiaalisen tuen etsintä ja parempi elämänhallinta liittyivät vähäisempään stressiin. Itsensä syyttäminen, toiveajattelu ja ongelmien välttely olivat yhteydessä keskimääräistä suurempaan stressiin. (Itälinna ym. 1994, 171.) Ayalon (1995) painottaa, että vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on yksi selviytymisen lähtökohdista. Sanotaan, että jaettu taakka on kevyempi eli vaikeuksista ja ahdistuksesta puhuminen, tunteiden jakaminen ja tuen vastaanottamien häpeilemättä ovat tärkeitä yksilön selviytymisprosessissa. Tiedon antaminen ja etsiminen auttavat osaltaan selviytymisen eteenpäinmenossa. Tukiverkot ovat avainasemassa kun puhutaan selviytymisestä. Vastoinkäymisiltä suojaavan, eräänlaisena puskurina toimivaan tukiverkostoon voi kuulua perheenjäseniä, ystäviä, työtovereita sekä samanlaisessa

14 14 tilanteessa olevia kohtalontovereita. Vertaistukiryhmä mahdollistaa keskinäisen samaistumisen ja rohkaisee avoimeen vuorovaikutukseen. (Ayalon 1995, ) Selviytymistä voidaan tarkastella myös ongelmanratkaisuyrityksenä ja mukautumisena siihen stressiin, joka syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Stressi ei synny siitä mitä ihmiselle tapahtuu vaan siitä miten ihminen suhtautuu asioihin ja ottaa ne vastaan. Tilanteet kuluttavat ihmisen sopeutumiskykyä, ja ihminen luokittelee erilaiset havainnot itselleen joko hyödyllisiksi tai vahingollisiksi. Selviytymistä määräävät tekijät ovat tilanne tai persoonalliset tekijät. (Ikonen 2000, 30.) Kyngäs, Nikkonen ja Seppänen (1997) ovat tutkineet leikki-ikäisenä diabetekseen sairastuneen lapsen vanhempien selviytymisprosessia neljän ensimmäisen viikon aikana lapsen diagnoosista. Tutkimuksessa ilmeni, että vanhempien selviytymisprosessiin kuuluu kuusi vaihetta: 1) epäuskon-, 2) epätietoisuuden ja syyllisyyden-, 3) hoidon opettelun-, 4) normalisoinnin-, 5) epävarmuuden- ja 6) uudelleen järjestäytymisen vaihe. Tämän selviytymisprosessin eri vaiheissa vanhempien kokema steressi ja tilanteen hallinnan tunne muuttuivat. (Kyngäs, Nikkonen & Seppänen 1997, 169.) Epäuskon vaiheessa vanhemmilla oli tapana pyrkiä selittämään lapsen sairautta pois virheellisenä diagnoosina. Ensitiedot koettiin hyvin merkityksellisenä selviytymisen kannalta. Vanhemmat etsivät syytä lapsensa sairastumiselle ja oman itsensä syyllistäminen oli tavallista epätietoisuuden ja syyllisyyden vaiheessa. Selviytymiskeino tässä vaiheessa oli tuen hakeminen puolisolta ja muilta diabeetikkolasten vanhemmilta eli vertaistuesta. (Kyngäs ym. 1997, ) Hoidon opettelun vaiheessa korostuivat sellaisten ohjaustilanteiden merkitykset, joissa paneuduttiin vanhempien ja perheen kokemiin ongelmiin. Näin heidän oli helpompi tunnistaa lapsen sairauden asettamat vaatimukset ja ottaa vastuuta diabeteksen hoidosta. Paluu mahdollisimman normaaliin arkielämään oli normalisointivaiheen selviytymiskeino. Epävarmuuden vaiheessa diabeetikkolapsen hoito ohjasi kokonaisvaltaisesti perheen arkea ja päivärytmiä. Uudelleenjärjestäytymisvaiheessa vanhemmat alkoivat sopeutua siihen, että heidän lapsensa on pitkäaikaisesti sairas ja sen aiheuttamiin muutoksiin ha vaatimuksiin perheen arjessa. (Kyngäs ym. 1997, 170.)

15 15 Vanhempien selviytymisen kannalta oleellisiksi tekijöiksi muodostuivat vanhempien kehittämät toimintamallit, jotka auttoivat hallitsemaan diabeetikkolapsen hoidon asettamia vaatimuksia. Vastuuta hoidosta ja siihen liittyvistä tekijöistä oli jaettu perheenjäsenten kesken. Emotionaalista tukea vanhemmat saivat perheenjäseniltä, omaisilta ja ystäviltä. Hoitohenkilökunnalta saatu tuki oli lähinnä sairauden lääketieteellisiin ongelmiin liittyvää. (Kyngäs ym. 1997, 174.) 2.3 Perhe Perinteiset perhemuodot ovat muutoksessa, joten perhe voidaan määritellä kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Perheen arviointikriteerit ovat nykyään henkilökohtaisia: kriteerejä ovat muun muassa käsitys oikeasta perheestä, ihmisten välinen kanssakäyminen, sitoutuminen ja kiintymykset sekä oikeus määritellä oma perhe. (Pietilä 2002, ) Perheen määritelmälle ei ole yksiselitteistä vastausta, käsitykset voivat vaihdella kulttuurin ja eri aikakausien myötä. Perinteisesti perhettä on määritelty ryhmäksi, jonka jäsenet liittyvät toisiinsa avo/avioliiton, syntymän tai adoption kautta. Perhe on sosiaalinen ja psykologinen yksikkö. Pääsääntöisesti perheitä on kuvattu kolmella päätyypillä: ydinperhe, suurperhe ja uusperhe. (Etzell ym. 1998, ) Näiden yleisimpien pääryhmien sisällä on lukuisa määrä alaryhmiä. (Linna 1994, 1 4.) Haastattelemalla opiskelijoita perhettä määriteltiin muun muassa seuraaville käsitteillä: perhe on ryhmä toisilleen tärkeitä henkilöitä, joilla on yhteinen koti. Liitto jossa puhutaan, kasvatetaan ja neuvotellaan. Perheellä on oma kehitysvaiheensa ja jäsenet tuntevat kuuluvansa yhteen. Perheenjäseniä voivat yhdistää biologiset- tai tunnesiteet. Perhe voi olla myös yhteisö, jonka jäsen tuntee olonsa turvalliseksi, rakastetuksi ja kunnioitetuksi. Esimerkiksi hoitotyössä perhettä määriteltäessä on hyvin tärkeää ottaa huomioon myös asiakkaan oma käsitys perheestä. (Etzell ym. 1998, ) Perheen sisällä on havaittavissa erilaisia osaryhmittymiä, jotka vastaavat jokainen omalta osaltaan perheen toimivuudesta. Myös erilaiset roolit tulevat selkeästi esille

16 16 tarkasteltaessa perhettä. Nämä kaikki asiat on hyvä muistaa kun tehdään perhehoitotyötä, koska niiden ymmärtäminen auttaa kokonaisvaltaisessa hoitotyössä. (Paunonen 1999, ) Parisuhteessa ihanteellinen perheen toimintamalli on selvärajainen ja sen toiminta on joustavaa. Molemmat osapuolet huolehtivat perheen tehtävistä ja johtavat toimintoja. Vuorovaikutussuhteet ovat avoimia ja erilaisille tunteille annetaan tilaa. Ilmapiiri on lämmin ja ymmärtäväinen, myöskään huumoria ei ole unohdettu. Ihanteellisessa perhemallissa korostuu parisuhteen ja vanhemmuuden yhteenkuuluvuus, joka auttaa rakentamaan selkeät rajat. Koko perhedynamiikan toimivuus ja toimimattomuus perheyhteisössä perustuu parisuhteelle. (Paunonen 1999, ) Lapsen syntyessä perheen osaryhmittymä muuttuu ja siitä muodostuu vanhemmuus, se ei kuitenkaan poista parisuhteen osaryhmittymää. Vanhemmuuden tehtävänä on huolehtia lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta huolenpidosta, lapsen kasvatus- ja sosialistamistehtävästä. Vanhemmuuteen kuuluu myös huolenpito lapsen tarpeista sekä rakastava, läheinen ja lämmin vuorovaikutussuhde. (Paunonen 1999, ) Sisarusten osaryhmittymän tehtävä on olla perheen lasten ensimmäinen harjoittelupaikka sosiaalisille suhteille, missä opetellaan tasavertaisten suhteiden luomista. Rajojen tulisi olla selkeät niin, että sisarukset voivat koetella ihmissuhdetaitojen kehittymistä ilman vanhempien väliintuloa. (Paunonen 1999, ) Isovanhemmuuden merkitys nyky-yhteiskunnassa on heikentynyt, mutta sen merkitys lapselle ei suinkaan ole vähentynyt. Edelleen isovanhemmat ovat mukana lapsen kehityksessä. Isovanhempien kautta lapsi saa ymmärtämystä vanhenemiseen ja mukavia yhteisiä hetkiä. (Paunonen 1999, ) Lapsen syntyminen perheeseen on aina suuri muutos vaikka se olisikin suunniteltua ja toivottua. Tästä syystä perhe tarvitsee tukea myös raskauden aikana. Hoitohenkilökunta voi opastamalla, neuvoa antamalla ja tukemalla lievittää pelkoja ja epäselvyyksiä, sekä tehdä ehkäisevää terveydenhoitoa koko perheelle. Synnytysvaihe on voimakas

17 17 muutosvaihe, jossa äiti siirtyy odottavan naisen roolista äidin rooliin. Raskaus aiheuttaa niin fysiologisia kuin psykologisia ja emotionaalisia muutoksia. Muutoksia tapahtuu myös ihmissuhteissa, jolloin suhde omaan äitiin, aviopuolisoon ja syntyneeseen lapseen saattaa muuttua. Myös elämäntilanteen muuttuminen saattaa mietityttää verrattuna normaaliin elämään jota on totuttu elämään. Naisen elämä voi muuttua työn, vapaa-ajan, harrastusten, talouden ja asumisen suhteen. Moniin näistä asioista varmasti löytyy myöhemmin ratkaisuja ja kompromisseja, mutta aluksi ne saattavat kovastikin hämmentää niin naista kuin koko perhettäkin. (Vehviläinen Julkunen 1999, ) Raskausaika ja lapsen syntyminen voi olla perheelle epävarmuutta ja jopa pelkoa tuova kokemus. Epävarmuus voi tuntua vaikka perheessä olisikin jo muita lapsia, jokainen lapsi on kuitenkin oma yksilö ja tuo mukanaan erilaisia haasteita. Pelkona voi olla poikkeavuus lapsen terveydentilassa. Joka tapauksessa niin terve kuin vammainenkin lapsi tarvitsee vanhempien hoivaa ja huolenpitoa. Vammainen lapsi voi tarvita kuitenkin enemmän hoitoa, riippuen vamman laadusta ja lisäsairauksista. Erään tutkimuksen mukaan valtaosa kehitysvammaisen lapsen vanhemmista oli sitä mieltä, että vammaisen lapsen vanhemmuus oli tuonut mukanaan myönteisiä asioita. Esimerkiksi tarkoituksen ja mielekkyyden kokeminen elämässä, perheen keskinäisen ymmärtämyksen lisääntyminen, elämää rikastuttavat kokemukset ja uuden oppiminen. Vanhempia rasitti enemmänkin ympäristön suhtautuminen kuin lapsen vammaisuus. (Etzell ym. 1998, ) Perhehoitotyö Perhehoitotyön tarkoituksena on ottaa huomioon sekä yksilön ja perheen, että terveyden ja sairauden väliset yhteydet hoitosuunnitelmaa ja analysointia tehtäessä. Perhehoitotyön tavoitteena on tukea perheen omia voimavaroja unohtamatta itsehoitoperiaatetta. Hoitotyön tulisikin koostua asioista, jotka tukevat erilaisin toiminnoin perheen voimavarojen ja muutosten vastaanottamista. (Hakulinen, Koponen & Paunonen 1999, )

18 18 Perheen merkitys on hoitohenkilökunnan tiedossa terveydenhuollossa ja hoitotyön tekemisessä, mutta asenteet sitä kohtaan ovat olleet hyvinkin erilaisia eri aikakausina. Tällä hetkellä perheen merkitystä potilaan ja henkilökunnan voimavarojen kannalta pidetään merkityksellisenä. Perheen ollessa mukana hoitotyössä kyseessä ei ole hoitohenkilökunnan resurssien lisääminen, vaan potilaan tukeminen ja hoidon suunnittelu. Potilaan paranemiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn perheen vaikutus on suuri. Etenkin jatkohoidoissa perhe on yleensä enemmän vastuussa kuin sairaalaoloissa, ehkä juuri tästä syystä perhe tuntee olevansa hieman ulkopuolinen perheenjäsenen ollessa osastohoidossa. Yhteistyö perheen kanssa tulee selvimmin esille äitiys- ja lastenneuvoloissa ja lastenosastoilla. (Paunonen & Vehviläinen - Julkunen 1999, ) Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) toteutti vuosina keskoslasten perheiden Kotipalvelun kehittämisprojektin eli Keskosprojektin. Ajatus Keskosprojektista ja sen tarpeellisuudesta nousi keskoslasten vanhemmilta. Useat heistä olivat sitä mieltä, että sairaalasta lähdön jälkeen tarjolla olevia palveluja ja tukimuotoja oli liian vähän tai niitä oli riittämättömästi. Toimintansa aikana Keskosprojekti tuotti palvelua 67 keskoslapsen perheelle. Projektiin osallistuminen oli maksutonta ja vapaaehtoista. (Honkamaa 2002, ) Keskosprojektin tavoitteena oli kehittää toimintamalli keskoslasten kotihoitoon ja tukea perheitä arkielämässä keskoslapsen kotiutuessa. Tarkoituksena oli, että keskoslasten perheiden elämänlaatu paranee edistämällä koko perheen hyvinvointia kiinnittämällä huomiota arkielämän sujuvuuteen, uuteen elämäntilanteeseen sopeutumiseen, sosiaalisten suhteiden säilymiseen ja uusien tukiverkostojen löytymiseen. Yhteistyö perheiden kanssa aloitettiin lapsen ollessa sairaalassa ja varsinainen toiminta perheissä alkoi lapsen kotiutuessa sairaalasta. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2001.) Vanhemmuuden ja perhe-elämän tukemisessa merkityksellistä oli perhetyöntekijän aito läsnäolo ja riittävän pitkät kotikäynnit. Vanhempien, erityisesti äitien, jaksamista edisti se, että perhetyöntekijällä oli aikaa kuunnella ja keskustella keskoslapsen huolenpitoon liittyvien asioiden lisäksi myös muista perheen sen hetkiseen elämään kuuluvista asioista. Koko perheen hyvinvointia edistettiin muun muassa tukemalla vanhempien keskinäistä työnjakoa kodin ja lastenhoidossa. Lisäksi vanhemmille järjestettiin

19 19 lastenhoitoapua Mannerheimin Lastensuojeluliitosta ja perheen omien sosiaalisten verkostojen kautta. Vanhemmilla jäin näin aikaa myös perheen muille lapsille, KELA:ssa, apteekissa ja kaupassa asioimiseen, harrastuksiin ja yhteiseen aikaan puolison kanssa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2001.) Perheenjäsenen sairastuminen ja sairaalaan joutuminen vaikuttaa koko perheen elämään hyvinkin voimakkaasti. Siihen sisältyy yleensä suurta huolta ja pelkoa selviytymisestä ja jaksamisesta. Omaisten reaktiot voivat olla hyvinkin voimakkaita shokin kaltaisia reaktioita, fyysisiä ja psyykkisiä oireita, kuten päänsärkyä, verenpaineen nousua, vatsakipuja, ruokahaluttomuutta, väsymystä, ahdistusta, masentuneisuutta ja itkuisuutta. Omaiset voivat kokea syyllisyyttä perheen jäsenen sairastumisesta, myös pelko, häpeä ja epätietoisuus ovat yleisiä tuntemuksia. Nämä ovat asioita, joihin hoitohenkilökunta voi vaikuttaa omalla ammattitaidollaan ja vuorovaikutustaidoillaan. Perheenjäsenen ollessa sairas ja sairaalahoidossa, tapahtuu muutoksia myös kotona, muun perheen selviytyminen normaalista elämästä saattaa muuttua, esimerkiksi elannon hankkimisen, kotitöiden, harrastusten ja sosiaalisten suhteiden osalta. (Åstedt Kurki & Paavilainen 1999, ) Sairaalassa vieraileminen perheenjäsenen luona voi olla raskasta henkisesti ja matkat saattavat olla pitkiäkin, näin ollen koko perheen elämänrytmi saa muutoksia, jotta arkipäivästä selvittäisiin. Sairaalan vierailuajoista on vähitellen alettu luopumaan, mutta edelleen suositellaan aikoja jolloin hoitoja ei tehdä ja henkilökunta on omilla tauoillaan, tällöin perhe voi saada kuvan että hoitohenkilökunnan tavoittaminen on vaikeaa. Perheen mukaantulo perushoidoissa on ilman muuta sallittua, näin ollen perhe saa olla mukana hoidoissa ja kokee olevansa hyödyllinen ja tarpeellinen hoidon jäsen. Perheenjäsenellä on sairaalassa mahdollisuus läheistään tavatessa keskustella myös muiden omaisien ja hoitohenkilökunnan kanssa mieltä askarruttavista asioista. (Åstedt Kurki & Paavilainen 1999, )

20 Perhekeskeisyys Perhekeskeisen hoidon tavoitteena on, että hoitotyöntekijä tunnistaa hoitotyön vuorovaikutuksessa yksilön ja perheen voimavarat ja tukee niitä. Tavoitteena on, että perhe kykenee luomaan myönteisen ympäristön lapsen kasvulle ja selvittämään ongelmatilanteita hyvin lapsen kehityksen kannalta. Perhe on paras asiantuntija omassa elämässään, siitä syystä paras mahdollisuus auttaa perhettä on toimia sen kanssa yhteistyössä. (Etzell ym. 1998, 178.) Potilaan hoidon kannalta on hyvin tärkeää ottaa huomioon koko perhe, tämä ei kuitenkaan pelkästään tarkoita sitä, että perheen tulisi fyysisesti olla läsnä hoitojen aikana. Perheen huomioonottamisella voidaan tarkoittaa myös sitä, että tutustutaan potilaan ympärillä oleviin ihmisiin, perhetilanteeseen ja ympäristöön. Tämä on tärkeää siitä syystä, että perheenjäsenen sairastuminen ja vointi yleensä vaikuttaa muunkin perheen terveyteen ja hyvinvointiin. (Åstedt Kurki & Paavilainen 1999, ) Perhekeskeisyyden tarkoituksena on ottaa koko perhe mukaan hoitoprosessiin ja päätöksentekoon. Tähän liittyy kuitenkin monia ongelmakohtia, jotka ovat omiaan estämään perhekeskeisen hoitotyön toteutumisen. Esimerkkejä tällaisesta estyneestä perhekeskeisyydestä ovat perheen ja potilaan haluttomuus, hoitohenkilökunnan vastustus ja kiireellisyys, huonot ja ahtaat tilat sekä tietosuoja. Ensisijaisen tärkeää on perheen ja potilaan osallistumishalukkuus perhekeskeiselle hoitotyölle, myös hoitohenkilökunnan asenteella on suuri merkitys. Omaiset saatetaan kokea hoidon arvostelijana enemmän kuin hoitoon osallistuvana osana. Tilojen ahtauden ja kiireen vuoksi heidät saatetaan kokea häiriönä hoitohenkilökunnan puolelta. (Paunonen & Vehviläinen - Julkunen 1999, ) Perhekeskeinen hoitotyö käsitteen mukaan yksilö on keskeisenä henkilönä perheen ollessa taustatekijänä. Perhe kuitenkin otetaan huomioon potilaan tilaa arvioitaessa ja hoidonsuunnittelussa. Lasten hoidossa perhe on paitsi taustatekijä myös jatkuva hoidon antaja. Perhekeskeistä hoitotyötä käytetään myös psykiatrisessa hoitotyössä, äitiyshuollossa ja lastenneuvolatyössä. Erona perhehoitotyöhön perhesysteemisen

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI Marjo Sorsa Pro-gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu 2004 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN Heidi Lahnamaa Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

Merja Sillanpää SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN MERKITYS SYNNYTYS- MASENNUKSESTA TOIPUMISESSA

Merja Sillanpää SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN MERKITYS SYNNYTYS- MASENNUKSESTA TOIPUMISESSA Merja Sillanpää SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN MERKITYS SYNNYTYS- MASENNUKSESTA TOIPUMISESSA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelujen ohjauksen suuntautumisvaihtoehto 2009 SOSIAALISEN TUEN JA VERTAISTUEN

Lisätiedot

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA JA ODOTUKSIA MUNUAIS- JA SIIRTOPOTILAIDEN LIITON HOITORENGASPALVELUSTA

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA JA ODOTUKSIA MUNUAIS- JA SIIRTOPOTILAIDEN LIITON HOITORENGASPALVELUSTA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 20 Minna Lehtonen VANHEMPIEN KOKEMUKSIA JA ODOTUKSIA MUNUAIS- JA SIIRTOPOTILAIDEN LIITON HOITORENGASPALVELUSTA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 20 Vanhempien

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSET ALLERGIASTA JA ASTMASTA

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSET ALLERGIASTA JA ASTMASTA LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSET ALLERGIASTA JA ASTMASTA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Helmikuu 2006 Pro grdu -tutkielma Nuutila Minna TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen RAKASTETTAVA PIENOKAINEN Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen Anni Hinssa Janni Hyvärinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalinen kuntoutus Anu Seppälä PERHEHOITAJAN TYÖN HAASTEITA VAMMAISEN TAI PITKÄAIKAISSAI- RAAN LAPSEN LYHYTAIKAISESSA HOIDOSSA POHJOIS-

Lisätiedot

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Jaana Harhala Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeesta lapsen autismidiagnosoinnin aikana Opinnäytetyö Eveliina Remes Meiju Kurkinen Sosiaalialan

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot

OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN

OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN Kaisu Ylikoski Opinnäytetyö syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Ylikoski, Kaisu.

Lisätiedot

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI Kelppe-Räsänen Elina Nieminen Suvi Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET JA TUKI ALZHEIMERIN TAUTIA SAIRASTAVAN LÄHEISEN KOTIHOIDOSSA

OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET JA TUKI ALZHEIMERIN TAUTIA SAIRASTAVAN LÄHEISEN KOTIHOIDOSSA OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET JA TUKI ALZHEIMERIN TAUTIA SAIRASTAVAN LÄHEISEN KOTIHOIDOSSA Kirsi Ainasoja - Merja Virtanen Päättötyö Syksy 1998 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/

Lisätiedot

PUOLISON JA LÄHEISTEN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI IMETYKSEN AIKANA

PUOLISON JA LÄHEISTEN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI IMETYKSEN AIKANA PUOLISON JA LÄHEISTEN ANTAMA SOSIAALINEN TUKI IMETYKSEN AIKANA Jelena Bernardelli Viktoria Kähäri Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia -ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA Katariina Niukkala Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Ylempi ammattikorkeakoulu Sosiaaliala Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA Hitaasti hengitellen ja hengästyen, päivästä toiseen toivoen, helpompaa huomista odotellen ja jatkuvasti kiviä käännellen" eteenpäin!

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ Piritta Siika-aho g9699 Anne Kukkonen g9700 Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia- ammattikorkeakoulu Diak Pohjoinen, Oulu Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

Eväitä omaan elämään

Eväitä omaan elämään Eväitä omaan elämään Läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista Sosiaali- ja terveysala Sosionomi Opinnäytetyö 21.9.2007 Niina Grekelä 0302565 Niina Kaikkonen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot