Vahvan amma(llisen iden(tee(n ja maineen rakentaminen Vies( ry, mentoroin(ohjelma Valmentaja: Johanna UP Partners UP Partners Oy 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvan amma(llisen iden(tee(n ja maineen rakentaminen Vies( ry, mentoroin(ohjelma 10.3.2015. Valmentaja: Johanna Tuu@, UP Partners UP Partners Oy 1"

Transkriptio

1 Vahvan amma(llisen iden(tee(n ja maineen rakentaminen Vies( ry, mentoroin(ohjelma Valmentaja: Johanna UP Partners UP Partners Oy 1

2 Illan teemat ja tavoideet 1. Ymmärrät miten amma4llinen iden4tee7 kehi:yy 2. Hahmotat, mistä amma7vies4jän osaaminen muodostuu 3. Saat työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen 4. Opit luo:amaan osaamiseesi ja saavu:amaan flow- 4lan 5. Saat neuvoja amma4llisen maineen rakentamiseen 6. Opit hyödyntämään tukea amma4lliseen kehi:ymiseen UP Partners Oy 2

3 Millainen minä olen? Mitä minä osaan? Mitä muut minusta aja:elevat? Keskustelemme kysymyksistä, jotka ovat kiehtoneet ihmisiä aikojen alusta. UP Partners Oy 3

4 la(nassa idem = sama Identiteetti Oma käsitys itsestä ihmisenä ja yksilönä. Identiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja kokemusten pohjalta koko elämän ajan. Ammatillinen identiteetti = Oma käsitys itsestä ammatillisena toimijana. Identiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja kokemusten pohjalta koko työelämän ajan. UP Partners Oy 4

5 Minulla on vahva amma(llinen Kun aja:elen niin, e:ä q Minulla on hyvät 4edot erikoisalastani q Minulla on hyvät taidot q Haluan kehi:ää osaamistani jatkuvas4 q Oman alani periaa:eet ja ee7set ohjeet tuntuvat omilta q Tunnen kuuluvani omaan heimooni UP Partners Oy 5

6 Parikeskustelu: n. 2 min Miltä vahva amma(llinen tuntuu? Kuvatkaa yhdellä tunnesanalla! Jaetaan fiilikset! Valmentaja kirjaa. UP Partners Oy 6

7 Vahva amma(llinen tuo minulle fiiliksen: Innostava Itsevarma Helppo Leikkisä Karismaa7nen Voimaantunut Rauhallinen Iloinen Turvallinen Hyvä Tyytyväinen Energinen Mo4voitunut Tukeva! Tavoitellaan tätä fiilistä joka päivä! UP Partners Oy 7

8 Amma(llinen kehidyy koko opiskelu- ja työelämän ajan Vuorovaikutuksessa amma4llisen ja sosiaalisen verkostomme kanssa Takaisin antaminen, mentorointi Ammattilliset luottamustehtävät Työpaikat, tehtävät, projektit Koulutus, opinnot, jatkuva oppiminen. Alat, ammatit Kiinnostuksen kohteet, harrastukset Lapsuuden koti ja perhe, sukuyhteisö, läheiset ihmiset UP Partners Oy 8

9 Elämän ja uran portaista mieleeni tulee näitä asioita Kiinnostuksen kohteet ohjaavat toimintaamme Jatkuva oppiminen on tärkeää Keskity prioriteedeihisi ja oleelliseen Valintojen pohjalla arvot Työpaikat ja yhteisöt vaiku:avat meihin. Jos et viihdy jossain, hae itsellesi sopivampi paikka. MutkiDeleva ura voi myös olla kiehtova Välillä peliin astuu Puhdas SaDuma Kaikki voi olla myös ZikZakia Tartu (laisuuteen, kun sellainen tarjoutuu kohdallesi UP Partners Oy 9

10 Valmentajan arvoja, osaamisia ja etappeja Promo(va Ltd UP Partners Oy 10

11 Miten jäsennät osaamista? Miten voit esidää omia osaamisia? Mitä on osaaminen? Miten voit tunnistaa omia osaamisia? UP Partners Oy 11

12 Yleiset työelämä- taidot Sosiaaliset taidot Osaamisen alueet Yleinen malli Kansain- välinen osaaminen Asiantun4juus. Oman alan 4edot & taidot Vies4ntä- taidot Kaupallinen ja taloudellinen osaaminen Tekniset taidot Lähde: Val+a työelämäään UP Partners Oy 12

13 Kaupallisen ja taloudellisen osaamisen sektorissa Ymmärrä organisaa(osi (liike)toiminta ja luvut! Tämän ansiosta pääset keskustelemaan strategisista ydinasioista, ja arvostuksesi nousee. UP Partners Oy 13

14 Mistä osaamiset muodostuvat? Taidot (Skills) Tiedot (Knowledge) Henkilö- kohtaiset ominaisuudet (Personal A:ributes) Osaamiset (Competencies) UP Partners Oy 14

15 päätehtäviä q Verkkosivujen sisällöntuotanto ja seuranta q Sisäinen vies4ntä q Mediavies4ntä ja mediasuhteet q Leh4en ja julkaisujen tuo:aminen ja toimi:aminen q Markkinoin4vies4ntä, brändinrakennus, tarinankerronta q Sosiaalisen median hallinta q Vies4nnän johtaminen q Projek4vies4ntä q Maineen rakentaminen q Muutosvies4ntä q Sijoi:ajasuhteet, talousvies4ntä Vies3nnän amma+laiset tutkimus UP Partners Oy 15

16 taitoja q Kirjallinen vies4ntä q Suullinen vies4ntä q Visuaalinen suunni:elu q Sosiaalisen median hallinta q Ihmissuhteet ja Vuorovaikutus q Yhteistyötaidot (HR, markkinoin4, myyn4,palveluhenkilöstö, johto ) q Projek4hallinta q Valmentaminen, konsultoiminen, neuvominen q Johtaminen (ihmisten, leadership) q Hallinta (asioiden, management) q Analyy7nen aja:elu q Strateginen aja:elu q Ison kuvan näkeminen q Yri:äjämäinen toimintatapa Löydä omat lempilajit ja yhdistelmät! Vies3nnän amma+laiset tutkimus UP Partners Oy 16

17 Henkilökohtaisia ominaisuuksia, mm. q Diplomaa7suus q Empaa7suus q Energisyys q Innostuneisuus q Innova4ivisuus q Integritee7, rehellisyys, eheys q Luovuus q Luote:avuus q Rohkeus q Sinnikkyys (resilienssi) q Palveluasenne (oma ego sivussa) q Tiimihenkisyys q Tulossuuntautuneisuus q Uteliaisuus q Vastuullisuus Huomaa: Myös ominaisuuksia voi kehidää! Sinulla on ainutlaatuiset vahvuudet! UP Partners Oy 17

18 Hyödynnä vahvuutesi roolissasi ja tehtävässäsi Kehity näkemykselliseksi vies4jäksi. Ole oma itsesi! Teoria- 4edot Omat vahvuudet Käy- tännön taidot Vies4jän osaamisia rooleina q Luominen ja esi:äminen q Organisoiminen q Valmentaminen & konsultoiminen q Analysoiminen, tutkiminen q Johtaminen UP Partners Oy 18

19 Osaamisen ja kokemuksen tasot Pohdi johtajuu:a. Tunnustele kiinnostustasi. Jos tunnet imua, etene rohkeas4 esimieskoulutukseen! Asiantun(jataso Johtotaso Vies4ntäpäälliköt Vies4ntäjohtajat SuoriDava taso Vies4ntäassisten4t Vies4ntäkoordinaa:orit Suunni:elijat Asiantun4jat Vies4ntäpäälliköt Hallitsevat erityisalueita Johtoryhmän jäseniä Vies4ntäyksikön esimiehiä Elisa Juholin: Communicare! Kasva vies3nnän amma+laiseksi UP Partners Oy 19

20 Talon sisällä / palvelutarjoajana Vies4ntätehtäviä on tarjolla monenkokoisissa ja monenlaisissa työpaikoissa ja - yhteisöissä. Työsuhteet muu:uvat yhä monimuotoisemmksi. Se tarkoi:aa valinnanvaraa! Selviät hienos4, kun muistat nämä 3 asiaa: Johda itse itseäsi, kehitä itse omaa osaamistasi, suunni:ele omaa uraasi! UP Partners Oy 20

21 Oma paikkasi löytyy kyllä! Ponnistele pitkäjänteises4. Harjoi:elemalla ja tekemällä oppimalla kehityt mestariksi! UP Partners Oy 21

22 Miten voit tunnistaa omia vahvuuksia ja osaamisia? 1. Itsetuntemus, sisäinen tarkkailija (=oman itsesi tj) 2. Elämän eri osa- alueiden arvioin( (vahvuudet & heikkoudet) 3. LueDelo työ- ja muun elämäsi tärkeimmistä ja sinulle itsellesi merkityksellisimmistä aikaansaannoksista. 4. Onnistumisten takana olevien tekijöiden analysoin( 5. Kokemustesi tarkastelu: Koulutus, työ, luo:amustehtävät, harrastukset, muut ak4vitee4t 6. Palaute muilta (Pyydä tätä itse ak4ivises4) 7. Opinnoista saatavat arvosanat ja arviot 8. Verkkopohjaiset työvälineet ja tes(t UP Partners Oy 22

23 Mitä hyötyä on oman osaamisen tunnistamisesta? 1. Osaat sanallistaa ja tehdä näkyväksi sen mitä jo osaat 2. Pystyt ase:amaan itsellesi sopivia tavoideita 3. Voit kartoi:aa omia kehi:ymistarpeita ja laa4a uusia kehidymissuunnitelmia 4. Onnistut paremmin työnhaku(lanteissa, kehityskeskusteluissa ja asiantun4japalveluiden myynnissä 5. Tukee etenemistä urallasi asiantun4jana tai esimiehenä 6. Helpo:aa muiden osaamisen tunnistamista 7. Kannustaa parempaan vuorovaikutukseen 8. Lisää työhyvinvoin(a ja jaksamista 9. Tukee itsesi johtamista kokonaisvaltaises( UP Partners Oy 23

24 Löydä flow- kanava Kasvun ja oppimisen op(mi(la Korkea Hätä Haasteet Hämmennys Huoli Kontrolli Matala Apa4a Matala Rentous Tylsistyminen Taidot Korkea Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Op3mal Experience (1990) UP Partners Oy 24

25 Miltä Flow tuntuu? 1. Olet täydellises( keskidynyt ir( arjesta, jopa ekstaasissa 2. Selkeys (edät mitä pitää tehdä ja miten edetä 3. Taitosi riidävät olet rauhallinen, ajatuksesi on tekemisessä, etkä huolehdi itsestäsi 4. AjaDomuuden tunne aikasi kuluu kuin siivillä 5. Sisäinen mo(vaa(o tekeminen itsessään mo(voi Suomeksi mm. imu, virtaus, innostus Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Op3mal Experience (1990) UP Partners Oy 25

26 Kirjoita tarinaksi: Oma vies(jähistoriani <3 ä n i s n e Varhain 1. Miksi minusta tuli vies4jä? 2. Mitä kaikkea vies4nnällistä tein jo Lapsuudenkodissa Päiväkodissa Koulussa Harrastuksissa Muualla? 3. Oliko lähelläni esikuvia, jotka inspiroivat alalle? UP Partners Oy 26

27 Mitä muut minusta ja osaamisestani aja:elevat? Millainen maine minulla on? UP Partners Oy 27

28 Sokrateen mainemodo The way to gain a good reputa4on is to endeavor to be what you desire to appear. Socrates, Greek Philosopher, born 469 B.C. UP Partners Oy 28

29 Mitä henkilökohtainen maine on? Sitä, mitä muut ihmiset aja:elevat sinusta, ja sitä, mitä he sanovat sinusta toisilleen. UP Partners Oy 29

30 Mainemalli ja maineen rakennusosat Henkilökohtaiset vahvuudet Ulkoinen olemus Kehon kieli Esi:elypuhe Sinun tarinasi Suullinen ja kirjallinen Vies4ntä Esitykset Some- profiilit & - keskustelu Teot, Tulokset Aikaansaannokset Jatkuva parantaminen Vies4ntä Olemus Tulokset Itsen johta- minen Osaamiset Vuoro- vaikutus Verkostot Amma4lliset osaamiset Tiedot, taidot Amma4llinen ja sosiaalinen verkosto Keitä tunnet ja ketkä tuntevat sinut Tukijoukkosi Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Luo:amuksen rakentaminen Malli: Johanna Tuu+, 2015 UP Partners Oy 30

31 Muista mainekäden avulla 3. Läheiset henkilökohtaiset suhteet 4. Arvostava vuorovaikutus 5. Yhteiset tulokset ja saavutukset 6. Huolellinen vies(ntä 2. Vahva ja jatkuvas( kehidyvä osaaminen 1. MiellyDävä persoonallisuus, jota johdat UP Partners Oy 31

32 Rakenna maineda arjen tekemisessä Ensivaikutelman luominen kohtaamisessa ulkoisella olemuksella Oman itsen esi:eleminen Oman tarinan kertominen Vies4ntä Esitykset Some- keskustelut Työn tuloksista kertominen Haasteelliset 4lanteet, konflik4t Olemus Tulokset Itsen johta- minen Osaamiset Vuoro- vaikutus Verkostot Työn tekeminen, palvelu Avuksi tarjoutuminen Oman osaamisen jatkuva kehi:äminen Koulu:autuminen, opiskeleminen Mentoroiminen Suhteiden vaaliminen Amma4llisiin tapahtumiin osallistuminen Keskusteleminen ja ajatusten vaihtaminen Kuunteleminen Palau:een antaminen Palau:een vastaan- o:aminen Tehokas yhteistyö arjessa Tunne itsesi. Hallitse itsesi. Johda itseäsi. UP Partners Oy 32

33 Rakenna maineesi sisältä ulospäin Tee työsi hyvin, auta muita, edistä yhteistä hyvää Rakenna luo:amukseen perustuva ja henkilökohtainen suhde esimiehiin, työkavereihin, asiakkaisiin ja kumppaneihin Parasta ja luonnollisinta maineenrakennusta ovat työkavereiden, asiakkaiden ja kumppanien kehut ja suosi:elut osaamisestasi ja tavastasi palvella Käytä sosiaalista mediaa työvälineenäsi organisaa4osi periaa:eet ja mahdolliset ohjeet huomioon o:aen Ole aito UP Partners Oy 33

34 Rakenna LinkedIn- profiilistasi maineesi kivijalka HENKILÖ Kuva Nimi Ammatillinen otsikko Toimiala. Työpaikat. Oppilaitos.Yhteystiedot. Kontaktiverkosto. ENSIVAIKUTELMA Yhteenveto: Tarkoitus, osaaminen, kokemus, henkilökohtaiset vahvuudet,persoonallisuus, toimintatyyli intohimo! Erikoisalat avainsanoina. KIINNOSTAVA PERSOONALLINEN ESITTELYPUHE Työkokemukset ja suosittelijat / tehtävänimike ja työnantaja URAPOLKU & TUKIJAT Vastuut, tulokset, saavutukset, portfolio. Henkilöt, jotka suosittelevat osaamista, vuorovaikutustyyliä, persoonallisuutta. Taidot ja suosittelijat Ammattitaidot ja -tiedot, toimialatuntemus, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, työelämätaidot, työkalutaidot. Suosittelijat. Muut osiot: Sertifikaatit. Koulutus. Kurssit. Kielet. Organisaatiot. Kiinnostuksen kohteet. Julkaisut. Muut. TAIDOT, TIEDOT, VERKOSTO KOULUTUS YM UP Partners Oy 34

35 Ketkä voivat audaa sinua kehidymään ihmisenä ja q Esimies q Työkaverit q Seniorkollegat q Mentorit q Valmentajat q Sukulaiset q Amma7järjestösi q Heimosi jäsenet q Hyväntahtoiset rehelliset ystävät Kutsu ihmisiä avuksesi. Kuuntele neuvoja! Ota tarjodua apua vastaan ja kiitä avusta. Tarjoa apua muille. Ihmiset audavat mielellään! UP Partners Oy 35

36 kasvuun Elisa Juholin: Communicare! Kasva vies4nnän amma7laiseksi. MIF UP Partners Oy 36

37 Toteuta unelmasi! UP Partners Oy 37

38 Tehtävä kahdenkeskiseen aktor- mentor- tapaamiseen Millä tavalla esitän omat vahvat ominaisuuteni sekä amma4lliset 4etoni ja taitoni CV:ssäni ja/tai LinkedIn- profiilissani? Poh(kaa yhdessä! CV UP Partners Oy 38

39 Kiitos kun saimme valmentaa! Onnea tavoideidesi saavudamiseen. UP Partners Oy 39

40 UP Partners Oy 40

41 UrasuunniDelussa ja urahallinnassa hyödynnä liidosi urapalvelutarjonta Varaa henkilökohtainen puhelinvalmennusaika! UP Partners Oy 41

42 Tervetuloa LinkedIn- verkostoomme! Seuraa yritystä UP Partners Lähetä rohkeas( kontak(kutsu valmentajalle UP Partners Oy 42

43 Osaaminen Flow Itsen johtaminen Maine UP Partners Oy 43

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015 Tukea työnhakuun. Uskallusta urasuunnitteluun. KOULUTUSTEEMAT Koulutusta kehittymiseen. Työkaluja työhyvinvointiin. Energiaa elämään! KOULUTUSTARJONTA Hei! Tässä koulutusesitteessä on esimerkkejä Montevistan

Lisätiedot

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Sisällysluettelo 2 Yhtiö Sivu 3 Hyvinvointi Sivu 4 Henkilökohtainen kasvu ja ihmissuhteet Sivu 5 Mitä on Suosittelumarkkinointi? Sivu 7 Palkkiojärjestelmämme

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna MAALISKUU 2014 Johdanto... 3 Tämän oppaan kirjoittajat... 5 Mitä ajatusjohtajuudella tarkoitetaan?... 6 Ajatusjohtajuuden punainen lanka...

Lisätiedot

Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa

Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa 1. Työkalupakki ohjaukseen ja valmennukseen sosiodynaamisella näkökulmalla 2. 4. Työnohjauksen menetelmistä ja suhteesta taideterapiaan käytännön esimerkkinä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

Teema 1 Koulutus ja työnhaku

Teema 1 Koulutus ja työnhaku Teema 1 Koulutus ja työnhaku Tässä teemassa on tarkoituksena, että selvität tämän hetkisen tilanteesi kouluttautumis- ja työllistymissuunnitelmien pohjaksi. Tehtävät ohjaavat sinua erittelemään tavoitteitasi,

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti Esityksen sisältö Mitä jaettu johtaminen on? Jaettu johtajuus perustuu kokemuksien ja tunteiden työstämiselle Jaetun johtamisen taustalla olevat

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices 1 SISÄLLYS LINKKILISTA... 2 TYÖNHAUN VAIHEET... 3 OSAAMISEN JÄSENTÄMINEN... 3 TAVOITE... 3 TIEDONHAKU... 4 TYÖNHAUN ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Markkinointi. Seppo Pannula

Markkinointi. Seppo Pannula Markkinointi Seppo Pannula Markkinoinnin merkitys Markkinoinnin merkitys on sen tehtävässä: Markkinoinnin tehtävä on saa2aa oikeat myyjät ja oikeat ostajat yhteen (oikeilla) markkinoilla. Markkinoin8 on

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot