BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE"

Transkriptio

1 BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.:

2 BENSIN/DIESELSUG INNEHÅLL 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5.1 Risker vid fel användning 5.2 Märkning 6 HANDHAVANDE 6.1 Användning 7 SERVICE OCH UNDERHÅLL 7.1 Underhåll CE / Ex Denna bensin/dieselsug modell LY40FS är konstruerad och tillverkad i överrensstämmelse med följande direktiv: 94/09/EC 97/23/EG Certificate for receipt of Technical Documentation Directive 94/9/EC Annex VIII 3 NB 0518 SIRA CERTIFICATION SERVICE Rake Lane Eccleston, Chester, Cheshire CH4 9JN: United Kingdom Product Quality assurance Directive 94/9/ EC Annex VII : NB 0035 TÜV RHEINLAND INDUSTRIE SERVICE GMBH - TÜV Rheinland Group Am Grauen Stein D Köln Germany Tillverkad av: LIH YANN INDUSTRIAL CO., LTD. 753 Sec 1, Si-Nam Rd.,Wurih Taichung 414, Taiwan 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Förvara manualen på en säker plats i anslutning till produkten och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med produkten. 2. TEKNISKA DATA Art nr Tankmaterial: rostfritt stål Vikt: , 5 kg Mått: x 390 x 940 mm Kapacitet: l Tryckkälla: tryckluft vid 5 8 bar Max tömningstryck: ,5 bar Driftstemperatur: C till 50 C 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE är en bensin/dieselsug. Produkten är konstruerat för att: Användas enligt instruktionerna i denna manual. Produkten får ej: Användas till annat arbete än vad den är tillverkad för. 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 2

3 Försiktighetsåtgärder Viktig information om bensin: Bensin är mycket brandfarligt och avger ångor även vid mycket låga temperaturer. Det finns risk för brand eller explosion om det finns en antändningskälla i närheten. Bensin kan flyta på en vattenyta och kan transporteras långa sträckor och orsaka faror långt från den plats där utsläppet skedde. Bensinångor skingras inte lätt. Bensin har en tendens att sjunka till lägsta möjliga nivå och kan samlas i tankar, håligheter, avlopp, gropar eller andra slutna områden där det finns lite luftrörelse. Brandfarlig atmosfär kan finnas i tomma tankar och bensindunkar. Det finns också en risk om bensin spills på kläder, mattor, etc. Bensinångor kan vara farliga vid inandning. Bensinångor är tyngre än luft. 1 liter utspillt bränsle kan bilda upp till liter brandfarlig gasblandning. Utspilld bensin kan transporteras på vattenytan och antändas långt från källan på grund av bensinångor. Riskbedömning: Innan bränsletömmaren används eller man erbjuder tjänster med bränsletömning måste alla användare genomföra en riskbedömning. Detta gör det möjligt för all personal att bedöma risknivån vid tömning och förvaring av mycket brandfarliga vätskor så att man uppfyller lokala och regionala regler för hälsa och säkerhet. Användarutbildning: Alla som använder bränsletömmaren ska vara medveten om de brandfarliga ämnena och antändningskällan i arbetsområdet. Alla ska också vara medvetna om reglerna rörande säker förvaring av bränsle. Genomförande av utbildning för all personal som använder bränsletömmaren rekommenderas. Detta förebygger olyckor och felaktig användning. Förvaring av bensin: Det är förbjudet att använda bränsletömmaren som förvaringstank och att förvara bensin i den över natten. Alla inlopps- och utloppsventiler samt förslutningar ska vara stängda när bränsletömmaren inte används. En skylt med texten Bränsletömmare används och/eller Explosiv atmosfär måste sättas upp på arbetsplatsen. Innehållet på sådana skyltar anges i denna bruksanvisning. Alla andra krav i lokala och regionala regler för hälsa och säkerhet måste följas. 5. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5.1 Risker vid fel användning Kontrollera alltid ventilpositionerna hos enheten. Oavsiktliga utsläpp av bensin till arbetsområdet kan öka koncentrationen av brandfarliga ämnen och/eller kan öka risken för explosion. Läs noga avsnitten Allmänna säkerhetsföreskrifter och Handhavande i denna bruksanvisning. Användning i potentiellt explosiva atmosfärer Varma ytor: Själva enheten saknar värmekälla och skapade heta ytor. Mekaniskt bildad gnista Det finns inga rörliga delar förutom tankhjulen som har en rotationshastighet som är lägre än 1 m/s. Flytta alltid enheten genom att trycka på tankens handtag. Flytta inte enheten hastigt mellan olika platser. Statisk elektricitet Jordledningar och jordkedja finns för urladdning av statisk elektricitet. Användaren ska säkerställa anslutning av jordningspunkter inte bara till fordonet utan även till den designerade jordningspunkten vid arbetsområdet. Användaren ska kontrollera den elektriska kontinuiteten som en regelbunden underhållsprocedur. 3

4 Explosiv atmosfär Vid användning av bränsletömmaren eller när man erbjuder tjänsten bränsletömning kan arbetsområdet innehålla en explosiv atmosfär. En riskbedömning av arbetsområdet ska genomföras. Håll öppen eld, signallampor, spisar, värmeplattor, elektriska motorer och andra antändningskällor borta från området. En skylt med texten Bränsletömmare används och/ eller Explosiv atmosfär måste sättas upp på arbetsplatsen. Detta är användarens ansvar. Rekommenderat innehåll på sådana skyltar är följande: Skylten Bränsletömmare används (! i en triangel) FARA BRÄNSLETÖMMARE ANVÄNDS Rökning förbjuden Ingen öppen lampa Inga mobiltelefoner INGEN SVETS- ELLER ELEKTRISK UTRUSTNING FÅR ANVÄNDAS I DETTA OMRÅDE Skylten Explosiv atmosfär EX (svarta bokstäver i en triangel med gul bakgrund) Fara Explosiv atmosfär Felaktig användning Den automatiska och spillsäkra backventilen förhindrar spill av brandfarliga ämnen som kan skapa en explosiv atmosfär. Tömningsröret inuti tanken förhindrar oavsiktligt utsläpp av brandfarliga ämnen men anslutningen är inte säker. Spridning av bensin Bensinångor skingras inte lätt. Ska förvaras och användas i väl ventilerade områden. 5.1 Märkning Bränsletömningsenheten är märkt enligt det Europeiska direktivet 04/9/EC. 6. HANDHAVANDE 6.1 Användning Snabbkoppling Slangrulle Nippel Vattenavskiljare Oljekopp Regulator Töms dagligen Bränsletömmarens delar Tank Handtag Lock på flaskan för oljeavfall Flaska för oljeavfall Suganslutning Tömningsanslutning Funktionsreglage (kulventil) Utlopp till flaska för oljeavfall Manometer Venturieffektorer Säkerhetsventil (avlastningsventil) Inloppsventil för tryckluft (för vakuum) Munstycke för trycksättning Huvudslang Sugslangar Jordledningar Luftförsörjning 4

5 Kontrollera att det finns en designerad jordningspunkt i alla arbetsområden för bränsletömmaren. Kontrollera att det inte finns någon möjlig antändningskälla i bränsletömmarens arbetsområde. Personal ska bära lämpliga skor för undvikande av gnistor och skyddsutrustning såsom handskar och skyddsglasögon. Kontrollera att alla brandfarliga material har avlägsnats från området. Kontrollera att det finns lämpliga produkter för inneslutning av spill tillgängliga. Kontrollera att det finns brandsläckare med pulver eller skum till hands. Innan sugningen, kontrollera bränslenivån med nivåsiktslangen och att enheten har kapacitet att rymma det bränsle som ska tömmas. För bästa funktion ska tryckluftskällan förses med en tryckregulator och ett inline-filter. Sugning av bränsle från ett fordon till bränsletömmarens tank ADAPTER HUVUD BRÄNSLE- LEDNINGSADAPTER Anslutning till tryckluftskällan För bästa funktion ska tryckluftskällan förses med en tryckregulator och ett inline-filter. Säkerställ att tryckluftens arbetstryck alltid är 5-8 bar. Kontrollera sedan att tryckluftsinloppets ventil och funktionsreglagets ventil är stängda. Anslut tryckluftskällan till inloppsanslutningen på bränsletömningsenheten. Användning Anslut (kläm fast) först den ena änden av jordledningen till den designerade jordningspunkten i arbetsområdet och anslut därefter (kläm fast) den andra änden till jordningspunkten på bränsletömningsenheten. Funktionsreglaget i öppet läge Öppna luftventilen Huvudslangens anslutning på sugsidan (Förutsatt att enheten har en god anslutning till tryckluftskällan enligt ovan) 1. Stäng av fordonets motor och flytta nyckeln till en säker plats. 2. Anslut (kläm fast) ena änden av den andra jordledningen till en lämplig jordningspunkt på fordonet. Anslut sedan (kläm fast) den andra änden till den designerade jordningspunkten på bränsletömningsenheten. 3. Anslut huvudslangen till suganslutningen på enheten. 4. Välj en lämplig sugslang från slanghållaren och anslut den till huvudslangen. 5. För in sugslangen så långt som möjligt i fordonstanken via påfyllningsröret. 6. För in bränsletömningsslangen i flaskan för oljeavfall och den andra änden i fordonstanken. 7. Öppna funktionsreglagets ventil. (För sugfunktion när denna ventil är öppen) 8. Öppna inloppsventilen för tryckluft för att skapa vakuum i tanken. 5

6 9. Under sugprocessen ska manometern visa runt 500 mm Hg. 10. När bränsletanken är tömd kommer luft att sugas in i enheten. Detta utjämnar vakuumförhållandet till atmosfärstryck (manometern visar 0 ). 11. Stäng inloppsventilen för tryckluft och funktionsreglagets ventil. 12. Koppla loss sugslangen. När sugslangen tas ut ur bränsletanken ska den torkas av noga med en duk för avlägsnande av kvarvarande bränsle. Sätt tillbaka sugslangen i slanghållaren. 13. Koppla loss huvudslangen från enheten. Återför anslutningshandtaget till stödkonsolen. 14. Alternativt kan användaren bibehålla vakuumet i tanken utan att ansluta luftledningen för tömningsåtgärden. Anmärkning: Ångutblåset från venturi samlas upp vid sidan i återvinningsflaskan. Användaren ska ta återvinningssonden från flaskan och föra in den i påfyllningsröret för bensin/diesel på fordonet för att återvinna kvarvarande ångor. För in sonden i bränsletanken för att återvinna ångor Återvinningsflaska för uppsamling av ångutblåset För in sonden i bränsletanken för att återvinna ångor Återvinningsflaska för uppsamling av ångutblåset Tömma tillbaka bränslet till fordonets tank eller till en förvaringstank (Förutsatt att enheten har en god anslutning till tryckluftskällan enligt ovan) 1. Anslut (kläm fast) ena änden av den andra jordledningen till en lämplig jordningspunkt på fordonet eller förvaringstanken för bränsle. Anslut sedan (kläm fast) den andra änden till den designerade jordningspunkten på bränsletömningsenheten. 2. Kontrollera att tryckluftsinloppets ventil och funktionsreglagets ventil är stängda. 3. Anslut huvudslangen till tömningsanslutningen (utloppet) på enheten. 4. Anslut tömningsslangen (samma som sugslangen) till huvudslangen. Fäst tömningsslangen till fordonet eller till en lämplig tank för bränsleförvaring. 5. Anslut en luftningspistol till trycksättningsmunstycket och börja trycksätta tanken. 6. Bränslet börjar omedelbart tömmas ut. 7. Efter tömningen, stäng och koppla loss luftningspistolen och för tillbaka huvudslangen till stödkonsolen. 8. Släpp ut trycket genom att dra i tryckutjämningsventilen. Manometerns visning sjunker till atmosfärstryck. (Manometern visar 0.) 9. Torka noga av slangen med en duk för att avlägsna kvarvarande bränsle. 10. Alternativt kan användaren trycksätta tanken via inloppsventilen för tryckluft. Öppna inloppsventilen och håll funktionsreglagets ventil stängd. OBS! MYCKET BRANDFARLIGA ÅNGOR KAN EXPLODERA Anslut jordledningar mellan enheten och fordonet; mellan enheten och jord Ångor kan antändas av en gnista på flera meters avstånd Håll öppen eld, signallampor, spisar, värmeplattor, elektriska motorer och andra antändningskällor borta från området Håll alla ventiler stängda när enheten inte används 6

7 Får inte förvaras i fordon eller bostäder Förvara och använd i väl ventilerat område Fyll inte tanken till mer än 95 % för att tilllåta expansion Anslut alltid ångåtervinningsröret till fordonstanken eller förvaringstanken. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten får den permanenta märkningen inte avlägsnas från produkten av någon som helst orsak. Den ska finnas på produkten tills den kasseras. 7. SERVICE OCH UNDERHÅLL 7.1 Underhåll Kontrollera och byt ut oljefiltret vid behov när sugfunktionen är svag trots att bra vakuumförhållande skapas i tanken. Rengör flaskan för oljeavfall om den innehåller brandfarliga ämnen. Det finns också ett avlopp med plugg i tankens botten. Det är endast avsett för rengöring av tankens insida. Inte för tömning av bränsle. Genomför ofta en kontroll av kontinuiteten hos jordledningarna med hjälp av en multimeter på en säker plats (en gång i månaden rekommenderas). Det är inte tillåtet att använda en multimeter i bränsletömmarens arbetsområde. Varning Det är inte tillåtet att modifiera utrustningen. Om så görs är överensstämmelsedeklarationen av ATEX inte längre giltig. 7

8 BENSIN-/DIESELSUGER INNHOLD 1 INNLEDNING 2 TEKNISKE DATA 3 BRUKSOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5.1 Risikoer ved feil bruk 5.2 Merking 6 HÅNDTERING 6.1 Bruk 7 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 7.1 Vedlikehold CE / Ex Denne bensin-/dieselsugeren, modell LY40FS, er konstruert og produsert i samsvar med følgende direktiv: 94/09/EC 97/23/EG Certificate for receipt of Technical Documentation Directive 94/9/EC Annex VIII 3 NB 0518 SIRA CERTIFICATION SERVICE Rake Lane Eccleston, Chester, Cheshire CH4 9JN: United Kingdom Product Quality assurance Directive 94/9/ EC Annex VII : NB 0035 TÜV RHEINLAND INDUSTRIE SERVICE GMBH - TÜV Rheinland Group Am Grauen Stein D Köln Germany Produsert av: LIH YANN INDUSTRIAL CO., LTD. 753 Sec 1, Si-Nam Rd.,Wurih Taichung 414, Taiwan 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Tankmateriale: rustfritt stål Vekt: , 5 kg Mål: x 390 x 940 mm Kapasitet: l Trykkilde: trykkluft ved 5 8 bar Maks. tømmetrykk: ,5 bar Driftstemperatur: C til 50 C 3. BRUKSOMRÅDE er en bensin-/dieselsuger. Produktet er konstruert for å: brukes i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Produktet må ikke: brukes til annet arbeid enn det den er framstilt for. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes.+ 8

9 Forsiktighetstiltak Viktig informasjon om bensin: Bensin er svært brannfarlig og avgir damper også ved svært lave temperaturer. Det er risiko for brann eller eksplosjon dersom det finnes en antennelseskilde i nærheten. Bensin kan flyte på vannoverflaten og kan transporteres lange strekninger og forårsake fare langt fra stedet der utslippet skjedde. Bensindamp tynnes ikke lett ut. Bensin har en tendens å synke til lavest mulig nivå og kan samles i tanker, fordypninger, avløp, groper eller andre lukkede områder der det er lite luftbevegelse. Det kan være en brannfarlig atmosfære i tomme tanker og bensinkanner. Det er også risiko dersom bensin søles på klær, matter, etc. Bensindamp kan være farlig ved innånding. Bensindamp er tyngre enn luft. 1 liter sølt drivstoff kan danne inntil liter brannfarlig gassblanding. Sølt bensin kan transporteres på vannoverflaten og antennes langt fra kilden på grunn av bensindamp. Risikovurdering: Før drivstofftømmeren brukes eller man tilbyr tjenester med drivstofftømming, må alle brukere gjennomføre en risikovurdering. Dette gjør det mulig for alt personale å vurdere risikonivået ved tømming og oppbevaring av svært brannfarlige væsker slik at man oppfyller lokale og regionale regler for helse og sikkerhet. Brukeropplæring: Alle som bruker drivstofftømmeren, skal kjenne til de brannfarlige stoffene og antennelseskildene i arbeidsområdet. Alle skal også kjenne til reglene for sikker oppbevaring av drivstoff. Alt personale som bruker drivstofftømmeren, skal ha nødvendig opplæring. Dette forebygger ulykker og feil bruk. Oppbevaring av bensin: Drivstofftømmeren må ikke brukes som oppbevaringstank, og det må ikke oppbevares bensin i den over natten. Alle innløps- og utløpsventiler og lukkinger skal være stengt når drivstofftømmeren ikke er i bruk. Et skilt med teksten Drivstofftømmer i bruk og/eller Eksplosiv atmosfære må settes opp på arbeidsplassen. Innholdet på slike skilt angis i denne bruksanvisningen. Alle andre krav i lokale og regionale regler for helse og sikkerhet må følges. 5. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5.1 Risikoer ved feil bruk Kontroller alltid ventilposisjonene til enheten. Utilsiktede utslipp av bensin til arbeidsområdet kan øke konsentrasjonen av brannfarlige stoffer og/eller kan øke risikoen for eksplosjon. Les nøye avsnittene Generelle sikkerhetsforskrifter og Håndtering i denne bruksanvisningen. Bruk i potensielt eksplosive atmosfærer Varme flater: Selve enheten har ingen varmekilde og ingen varme overflater dannes. Mekanisk dannet gnist Det finnes ingen bevegelige deler unntatt tankhjulene, som har en rotasjonshastighet lavere enn 1 m/s. Flytt alltid enheten ved å trykke på tankens håndtak. Flytt ikke enheten hastig mellom ulike steder. Statisk elektrisitet Jordledninger og jordingskjede finnes for utlading av statisk elektrisitet. Brukeren skal sikre tilkobling av jordingspunkter ikke bare til kjøretøyet, men også til det utvalgte jordingspunktet ved arbeidsområdet. Brukeren skal kontrollere den elektriske kontinuiteten som en jevnlig vedlikeholdsprosedyre. 9

10 Eksplosiv atmosfære Ved bruk av drivstofftømmeren, eller når man tilbyr tjenesten drivstofftømming, kan man måtte forholde seg til et arbeidsområde der det finnes eksplosiv atmosfære. En risikovurdering av arbeidsområdet skal da gjennomføres. Hold åpen ild, signallamper, komfyrer, kokeplater, elektriske motorer og andre antennelseskilder borte fra området. Et skilt med teksten Drivstofftømmer i bruk og/eller Eksplosiv atmosfære må settes opp på arbeidsplassen. Dette er brukerens ansvar. Anbefalt innhold på slike skilt er følgende: Skiltet Drivstofftømmer i bruk (! i en trekant) FARE DRIVSTOFFTØMMER I BRUK Røyking forbudt Ingen åpen lampe Ingen mobiltelefoner SVEISEUTSTYR ELLER ELEKTRISK UT- STYR MÅ IKKE BRUKES I DETTE OMRÅ- DET Skiltet Eksplosiv atmosfære EX (sorte bokstaver i en trekant med gul bakgrunn) Fare Eksplosiv atmosfære Feil bruk Den automatiske og sølsikre tilbakeslagsventilen hindrer søl av brannfarlige stoffer som kan skape en eksplosiv atmosfære. Tømmerøret i tanken hindrer utilsiktet utslipp av brannfarlige stoffer, men tilkoblingen er ikke sikker. Spredning av bensin Bensindamper tynnes ikke lett ut. Bensin skal oppbevares og brukes i godt ventilerte områder. 5.1 Merking Drivstofftømmingsenheten er merket i samsvar med det europeiske direktivet 04/9/EF. 6. HÅNDTERING 6.1 Bruk Hurtigkobling Slangerulle Nippel Vannavskiller Oljekopp Regulator Luftforsyning Tømmes Daglig Drivstofftømmerens deler Tank Håndtak Lokk på flaske for oljeavfall Flaske for oljeavfall Sugetilkobling Tømmetilkobling Funksjonsregulering (kuleventil) Utløp til flaske for oljeavfall Manometer Venturieffektorer Sikkerhetsventil (avlastningsventil) Innløpsventil for trykkluft (for vakuum) Munnstykke for trykksetting Hovedslange Sugeslanger Jordledninger 10

11 Kontroller at det finnes et utvalgt jordingspunkt i alle arbeidsområder for drivstofftømmeren. Kontroller at det ikke finne noen mulig antennelseskilde i drivstofftømmerens arbeidsområde. Personale skal bruke egnede sko for å unngå gnister, og verneutstyr så som hansker og vernebriller. Kontroller at alle brannfarlige materialer er fjernet fra området. Kontroller at det finnes egnede produkter til å ha søl i tilgjengelige. Kontroller at det finnes brannslukkere med pulver eller skum for hånden. Før suging, kontroller drivstoffnivået med nivåsiktslangen, og at enheten har kapasitet til å romme drivstoffet som skal tømmes. For best funksjon skal trykkluftkilden utstyres med en trykkregulator og et inline-filter. Tilkobling til trykkluftkilde For best funksjon skal trykkluftkilden utstyres med en trykkregulator og et inline-filter. Sikre at trykkluftens arbeidstrykk alltid er 5-8 bar. Kontroller deretter at trykkluftsinnløpets ventil og funksjonsregulatorens ventil er stengt. Koble trykkluftkilden til innløpstilkoblingen på drivstofftømmingsenheten. Suging av drivstoff fra et kjøretøy til drivstofftømmerens tank ADAPTER HOVED DRIVSTOFF- LEDNINGSADAPTER Bruk Koble (klem fast) først den ene enden av jordledningen til jordingspunktet i arbeidsområdet, og koble deretter (klem fast) den andre enden til jordingspunktet på drivstofftømmingsenheten. Funksjonsregulator i åpen posisjon Åpne luftventilen Hovedslangens tilkobling på sugesiden (Forutsatt at enheten har en god tilkobling til trykkluftkilden som vist ovenfor) 1. Slå av kjøretøyets motor, og flytt nøkkelen til et sikkert sted. 2. Koble (klem fast) den ene enden av den andre jordledningen til et egnet jordingspunkt på kjøretøyet. Koble deretter (klem fast) den andre enden til jordingspunktet på drivstofftømmingsenheten. 3. Koble hovedslangen til sugetilkoblingen på enheten. 4. Velg en egnet sugeslange fra slangeholderen, og koble den til hovedslangen. 5. Før sugeslangen så langt som mulig inn i kjøretøyets tank via påfyllingsrøret. 11

12 6. Før drivstofftømmeslangen inn i flasken for oljeavfall og den andre enden i kjøretøyets tank. 7. Åpne funksjonsregulatorens ventil. (For sugefunksjon når denne ventilen er åpen) 8. Åpne innløpsventilen for trykkluft for å skape vakuum i tanken. 9. Under sugeprosessen skal manometeret vise rundt 500 mm Hg. 10. Når drivstofftanken er tømt, vil luft suges inn i enheten. Dette utjevner vakuumforholdet til atmosfæretrykk (manometeret viser 0 ). 11. Steng innløpsventilen for trykkluft og funksjonsregulatorens ventil. 12. Kople løs sugeslangen. Når sugeslangen tas ut av drivstofftanken, skal den tørkes grundig av med en klut for å fjerne gjenværende drivstoff. Sett sugeslangen tilbake i slangeholderen. 13. Koble løs hovedslangen fra enheten. Tilbakefør tilkoblingshåndtaket til støttebraketten. 14. Alternativt kan brukeren opprettholde vakuumet i tanken uten å tilkoble luftledningen for tømmingstiltak. Anmerkning: Damputblåset fra venturi samles opp ved siden i gjenvinningsflasken. Brukeren skal ta gjenvinningssonden fra flasken og føre den inn i påfyllingsrøret for bensin/diesel på kjøretøyet for å gjenvinne gjenværende damper. Før sonden inn i drivstofftanken for å gjenvinne damper Gjenvinningsflaske for oppsamling av damputblåset Før sonden inn i drivstofftanken for å gjenvinne damper Gjenvinningsflaske for oppsamling av damputblåset Tømme drivstoffet tilbake i kjøretøyets tank eller til en oppbevaringstank (Forutsatt at enheten har en god tilkobling til trykkluftkilden som angitt ovenfor) 1. Koble (klem fast) den ene enden av den andre jordledningen til et egnet jordingspunkt på kjøretøyet eller oppbevaringstanken for drivstoff. Koble deretter (klem fast) den andre enden til jordingspunktet på drivstofftømmingsenheten. 2. Kontroller at trykkluftsinnløpets ventil og funksjonsregulatorens ventil er stengt. 3. Koble hovedslangen til tømmingstilkoblingen (utløpet) på enheten. 4. Koble tømmeslangen (samme som sugeslangen) til hovedslangen. Fest tømmeslangen til kjøretøyet eller til en egnet tank for drivstoffoppbevaring. 5.. Koble en luftpistol til trykksettingsmunnstykket, og begynn å trykksette tanken. 6. Drivstoff begynner straks å tømmes ut. 7. Etter tømming, steng og koble fra luftepistolen, og før hovedslangen tilbake til støttebraketten. 8. Slipp ut trykket ved å dra i trykkutjevningsventilen. Manometerets visning synker til atmosfæretrykk. (Manometeret viser 0.) 9. Tørk grundig av slangen med en klut for å fjerne gjenværende drivstoff. 10. Alternativt kan brukeren trykksette tanken via innløpsventilen for trykkluft. Åpne innløpsventilen, og hold funksjonsregulatorens ventil stengt. OBS! SVÆRT BRANNFARLIG DAMP KAN EKS- PLODERE Koble jordledninger mellom enheten og kjøretøyet og mellom enheten og jord. Damp kan antennes av en gnist på flere meters avstand. Hold åpen ild, signallamper, komfyrer, kokeplater, elektriske motorer og andre antennelseskilder borte fra området. Hold alle ventiler stengt når enheten ikke er i bruk. Må ikke oppbevares i kjøretøy eller bolig. Oppbevar og bruk i godt ventilert område. Fyll ikke tanken til mer enn 95 % for å gi rom for ekspansjon. 12

13 Koble alltid dampgjenvinningsrøret til kjøretøyets tank eller oppbevaringstanken. For å sikre korrekt og sikker bruk av produktet må den permanente merkingen under ingen omstendigheter fjernes fra produktet. Denne skal sitte på produktet til det kasseres. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Vedlikehold Kontroller og skift ut oljefilteret ved behov når sugefunksjonen er svak, selv om det skapes gode vakuumforhold i tanken. Rengjør flasken for oljeavfall om den inneholder brannfarlige stoffer. Det finnes også et avløp med plugg i tankens bunn. Dette er kun beregnet for rengjøring av tankens innside, ikke for tømming av drivstoff. Utfør ofte en kontroll av kontinuiteten til jordledningene ved hjelp av et multimeter på et sikkert sted (en gang i måneden anbefales). Det må ikke brukes et multimeter i drivstofftømmerens arbeidsområde. Advarsel Det er ikke tillatt å modifisere utstyret. Om dette gjøres, er samsvarserklæringen av ATEX ikke lenger gyldig. 13

14 BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TEKNISET TIEDOT 3 KÄYTTÖKOHTEET 4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5 ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 5.1 Virheellisen käyttämisen aiheuttamat vaarat 5.2 Merkintä 6 KÄYTTÄMINEN 6.1 Käyttö 7 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 7.1 Kunnossapito CE / Ex Tämä bensiinin tai dieselpolttoaineen imemiseen tarkoitettu malli LY40FS on suunniteltu ja valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: 94/09/EC 97/23/EG Certificate for receipt of Technical Documentation Directive 94/9/EC Annex VIII 3 NB 0518 SIRA CERTIFICATION SERVICE Rake Lane Eccleston, Chester, Cheshire CH4 9JN: United Kingdom Product Quality assurance Directive 94/9/ EC Annex VII : NB 0035 TÜV RHEINLAND INDUSTRIE SERVICE GMBH - TÜV Rheinland Group Am Grauen Stein D Köln Germany Valmistaja: LIH YANN INDUSTRIAL CO., LTD. 753 Sec 1, Si-Nam Rd.,Wurih Taichung 414, Taiwan 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai laitevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa tuotteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava sen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Säiliön materiaali: ruostumaton teräs Paino: ,5 kg Mitat: x 390 x 940 mm Kapasiteetti: l Painelähde: Paineilma, 5 8 baaria Suurin tyhjennyspaine: ,5 baaria Käyttölämpötila: C 3. KÄYTTÖKOHTEET on bensiinin/dieselpolttoaineen imulaite. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi tätä käyttöohjetta noudattaen. Tuotetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 14

15 Varotoimet Tärkeitä tietoja bensiinistä Bensiini syttyy erittäin helposti. Se höyrystyy jo alhaisessa lämpötilassa. Jos lähellä on syttymislähde, on olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara. Bensiini kelluu veden pinnalla. Se voi kulkeutua pitkiä matkoja ja aiheuttaa vaaroja kaukana vuotopaikasta. Höyrystynyt bensiini ei haihdu helposti. Bensiinihöyryillä on taipumus hakeutua mahdollisimman alas. Niitä voi kertyä säiliöihin, koloihin, viemäreihin, kuoppiin ja muihin suljettuihin paikkoihin, jossa ilma ei vaihdu. Tyhjissä polttoainekanistereissa ja säiliöissä voi olla syttyviä höyryjä. Bensiiniä voi läikkyä esimerkiksi vaatteille ja matoille. Bensiinihöyryt voivat olla vaarallisia sisään hengitettyinä. Bensiinihöyry on ilmaa raskaampaa. 1 litran bensiinipäästöstä voi muodostua litraa vaarallista kaasuseosta. Roiskunut bensiini voi kulkeutua vettä pitkin. Siitä nousevat höyryt voivat syttyä kaukana lähtöpaikasta. Riskienarviointi Ennen polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen käyttämistä tai polttoaineen tyhjennyspalvelujen tarjoamista kaikkien käyttäjien on arvioitava riskit. Kun helposti syttyvien nesteiden tyhjentämiseen ja säilyttämiseen liittyvät riskit arvioidaan, paikalliset ja alueelliset terveys- ja turvallisuussäännöt täytetään. Käyttäjäkoulutus Kaikkien polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen käyttäjien on oltava tietoisia työskentelyalueella säilytettävistä palovaarallisista aineista ja syttymislähteistä. Lisäksi kaikkien tulee tuntea polttoaineen turvallisen käyttämisen säännöt. On suositeltavaa, että kaikki polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen käyttäjät koulutetaan perusteellisesti. Näin ehkäistään onnettomuudet ja virheellinen käyttäminen. Bensiinin säilyttäminen On kiellettyä käyttää polttoainesäiliön tyhjennyslaitetta säiliönä ja säilyttää bensiiniä siinä yli yön. Kun polttoainesäiliön tyhjennyslaitetta ei käytetä, kaikkien tulo- ja lähtöventtiilien sekä liitäntöjen tulee olla suljettuina. Työntekopaikalle on asetettava Polttoainesäiliön tyhjennyslaite käytössä- ja/tai Räjähdysvaara-kyltti. Tällaisten kylttien sisältö kuvataan tässä käyttöohjeessa. Kaikkia paikallisia sekä alueellisia työterveys- ja turvallisuussääntöjä on noudatettava. 5. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 5.1 Virheellisen käyttämisen aiheuttamat vaarat Tarkista aina laitteen venttiilien asennot. Bensiinipäästö työskentelyalueella voi kasvattaa palovaarallisten aineiden pitoisuutta ja/tai räjähdysvaaraa. Lue tämän käyttöohjeen Yleiset turvallisuusohjeet- ja Käyttäminen-kohdat tarkasti. Käyttäminen räjähdysvaarallisissa paikoissa Lämpimät pinnat Itse laitteessa ei ole lämpölähdettä eikä kuumia pintoja. Mekaaninen kipinöinti Säiliön pyörät ovat laitteen ainoat liikkuvat osat. Niiden pyörimisnopeus on enintään 1 m/s. Siirrä laitetta aina painamalla säiliön kahvaa. Älä siirrä laitetta nopeasti. Staattinen sähkö Staattinen sähkövaraus puretaan maadoitusjohtojen ja -ketjun avulla. Käyttäjän on varmistettava, että ne yhdistetään ajoneuvon maadoituspisteiden lisäksi myös työskentelyalueella sijaitsevaan erityiseen maadoituskohtaan. Huollon yhteydessä on varmistettava, että sähköinen johtavuus on kunnossa. 15

16 Räjähdysvaaralliset tilat Kun polttoainesäiliön tyhjennyslaitetta käytetään tai polttoaineen tyhjennyspalveluja tarjotaan, työskentelyalueella voi olla räjähdysvaara. Työskentelyalueella vallitsevat riskit on arvioitava. Alueella ei saa olla avotulta, merkkivaloja, liesiä, lämpölevyjä, sähkömoottoreita eikä muita syttymislähteitä. Työntekopaikalle on asetettava Polttoainesäiliön tyhjennyslaite käytössä- ja/tai Räjähdysvaara-kyltti. Tämä on käyttäjän vastuulla. Suositus tällaisten kylttien sisällöksi: Polttoainesäiliön tyhjennyslaite käytössä (! kolmion keskellä) VAARA POLTTOAINESÄILIÖN TYHJENNYSLAITE KÄYTÖSSÄ Tupakointi kielletty Avoimia valaisimia ei saa käyttää Matkapuhelimien käyttö kielletty TÄLLÄ ALUEELLA EI SAA KÄYTTÄÄ HIT- SAUS- EIKÄ SÄHKÖLAITTEITA Räjähdysvaarallinen tila EX (mustat kirjaimet kolmiossa keltaisella taustalla) Vaara. Räjähdysvaara Käyttäminen virheellisesti Automaattinen roiskesuojattu takaiskuventtiili estää syttyviä aineita roiskumasta ja räjähdysvaaraa. Säiliön tyhjennysputki estää syttyviä aineita vuotamasta vahingossa, mutta liitos ei ole varma. Bensiinin kulkeutuminen Höyrystynyt bensiini ei haihdu helposti. Bensiiniä saa säilyttää ja käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. 5.1 Merkintä Polttoainesäiliön tyhjennyslaite on merkitty EUdirektiivin 04/9/EU mukaisesti. Seuraavat tiedot näkyvät säiliössä. 6. KÄYTTÄMINEN 6.1 Käyttö Pikaliitos Letkukela Nippa Vedenerotin Öljykuppi Säädin Tyhjennetään päivittäin Ilmansyöttö Polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen osat Säiliö Kahva Jäteöljyastian kansi Jäteöjyastia Imuliitäntä Tyhjennysliitäntä Säädin (palloventtiili) Jäteöljyastian tyhjennys Painemittari Venturi-putket Varoventtiili (tyhjennysventtiili) Paineilman tuloventtiili (tyhjiötä varten) Paineistussuutin Pääletku Imuletkut Maadoitusjohtimet 16

17 Tarkista, että kaikilla työntekoalueilla on erityinen maadoituspiste polttoainesäiliön tyhjennyslaitetta varten. Tarkista, ettei polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen käyttöalueella ole mitään syttymislähteitä. Henkilöstön on käytettävä jalkineita, jotka eivät aiheuta kipinöitä, ja suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja. Varmista, että kaikki palovaaralliset materiaalit on poistettu alueelta. Tarkista, että käytettävissä on aineita roiskeiden imeyttämiseksi. Tarkista, että käytettävissä on jauhetta tai vaahtoa sisältävä palonsammutin. Ennen polttoaineen imemistä tarkista sen määrä tasoletkun avulla ja että tyhjennettävä polttoaine mahtuu laitteeseen. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi paineilmalähteessä on oltava paineensäädin ja ilmansyöttöön yhdistetty suodatin. Yhdistäminen paineilman lähteeseen Polttoaineen imeminen ajoneuvosta polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen säiliöön SOVITIN PÄÄLE POLTTOAINE- LETKUN Parhaiden tulosten saavuttamiseksi paineilmalähteessä on oltava paineensäädin ja ilmansyöttöön yhdistetty suodatin. Varmista, että paineilman työpaine on 5 8 baaria. Tarkista, että paineilman syötön venttiili ja toiminnon säätöventtiili on suljettu. Yhdistä paineilman lähde polttoaineen tyhjennyslaitteen tuloliitäntään. Käyttö Yhdistä ensin maadoitusjohdon toinen pää työskentelyalueella sijaitsevaan maadoituspisteeseen. Yhdistä tämän jälkeen toinen pää polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen maadoituspisteeseen. (Edellyttää, että laite on yhdistetty kunnolla paineilman lähteeseen edellä kuvatulla tavalla.) Toiminnonsäädin avoimessa asennossa Avaa ilmaventtiili. Pääletkun liitäntä imupuolella 1. Sammuta ajoneuvon moottori. Säilytä avainta turvallisessa paikassa. 2. Kiinnitä maadoitusjohdon toinen pää sopivaan maadoituspisteeseen ajoneuvossa. Kiinnitä tämän jälkeen maadoitusjohdon toinen pää polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen maadoituspisteeseen. 3. Yhdistä pääletku laitteen imuliitäntään. 4. Valitse letkunpitimestä oikean kokoinen imuletku. Yhdistä se pääletkuun. 5. Työnnä imuletku mahdollisimman syvälle ajoneuvon polttoainesäiliöön täyttöputken kautta. 17

18 6. Aseta tyhjennysletkun toinen pää jäteöljyastiaan ja toinen pää ajoneuvon polttoainesäiliöön. 7. Avaa toimintosäätimen venttiili. (Imeminen edellyttää, että tämä venttiili avataan.) 8. Avaa paineilman tuloventtiili, jotta säiliöön muodostuu tyhjiö. 9. Imemisen aikana painemittarin lukeman tulee olla noin 500 mm Hg. 10. Kun polttoainesäiliö on tyhjä, laitteeseen imetään ilmaa. Tällöin tyhjiö muuttuu ilmakehän paineeksi, jolloin painemittari näyttää nollaa. 11. Sulje paineilman tuloventtiili ja toimintosäätimen venttiili. 12. Irrota imuletku. Kun imuletku otetaan pois polttoainesäiliöstä, polttoaine on kuivattava siitä huolellisesti kankaalla. Aseta imuletku takaisin letkunpitimeen. 13. Irrota pääletku laitteesta. Aseta liitoskahva takaisin tukikonsoliin. 14. Tyhjiö voidaan myös säilyttää säiliössä. Tällöin ilmaletkua ei yhdistetä. Huomautus: Venturi-putkesta peräisin oleva höyry kerääntyy talteenottoastian luokse. Höyryn ottaminen talteen edellyttää, että talteenottokärki otetaan pois astiasta ja se viedään bensiinin tai dieselpolttoaineen täyttöputkeen. Höyryt otetaan talteen viemällä kärki polttoainesäiliöön. Höyryn talteenottoastia Höyryt otetaan talteen viemällä kärki polttoainesäiliöön. Höyryn talteenottoastia Polttoaineen tyhjentäminen takaisin ajoneuvon polttoainesäiliöön tai säilytyssäiliöön (Edellyttää, että laite on yhdistetty kunnolla paineilman lähteeseen edellä kuvatulla tavalla.) 1. Kiinnitä maadoitusjohdon toinen pää sopivaan maadoituspisteeseen ajoneuvossa tai polttoaineen säilytyssäiliössä. Kiinnitä tämän jälkeen maadoitusjohdon toinen pää polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen maadoituspisteeseen. 2. Tarkista, että paineilman syötön venttiili ja toiminnon säätöventtiili on suljettu. 3. Yhdistä pääletku laitteen tyhjennysliitäntään (ulostuloon). 4. Yhdistä tyhjennysletku (sama kuin imuletku) pääletkuun. Kiinnitä tyhjennysletku ajoneuvoon tai polttoaineen säilytyssäiliöön. 5. Yhdistä ilmaamispistooli paineistamissuuttimeen ja aloita säiliön paineistaminen. 6. Polttoaine alkaa poistua säiliöstä. 7. Tyhjennyksen päätyttyä sulje ja irrota ilmaamispistooli. Aseta pääletku takaisin tukikonsoliin. 8. Vapauta paine vetämällä paineentasausventtiiliä. Painemittarin lukema palautuu ympäröivän ilmakehän paineeseen eli nollaan. 9. Kuivaa polttoaine letkusta liinalla. 10. Säiliö voidaan paineistaa myös paineilman tuloventtiilin avulla. Avaa tuloventtiili ja pidä toimintosäätimen venttiili suljettuna. HUOMIO! SYTTYVÄT HÖYRYT VOIVAT RÄJÄHTÄÄ. Yhdistä maadoitusjohdot laitteen ja ajoneuvon sekä laitteen ja maadoituksen väliin. Höyryt voivat syttyä kipinästä monen metrin etäisyydeltä. Alueella ei saa olla avotulta, merkkivaloja, liesiä, lämpölevyjä, sähkömoottoreita eikä muita syttymislähteitä. Pidä kaikki venttiilit suljettuina, kun laitetta ei käytetä. Laitetta ei saa säilyttää ajoneuvossa eikä asunnossa. 18

19 Laitetta saa säilyttää ja käyttää vain alueella, jolla on hyvä ilmanvaihto. Täytä säiliö enintään 95-prosenttisesti, jotta siihen jää laajenemisvaraa. Älä koskaan yhdistä höyryjen talteenottoputkea ajoneuvon polttoainesäiliöön tai polttoaineen säilytyssäiliöön. Pysyvää merkintää ei saa poistaa laitteesta sen varmistamiseksi, että laitetta käytetään oikein ja turvallisesti. Sen on oltava laitteessa, kunnes se poistetaan käytöstä. 7. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 7.1 Kunnossapito Jos imu toimii heikosti vaikka säiliössä vallitsee kunnollinen tyhjiö, tarkista öljynsuodatin ja vaihda se. Jos jäteöljysäiliö sisältää palovaarallisia aineita, puhdista se. Säiliön pohjassa on tulpalla varustettu poistoaukko. Se on tarkoitettu vain säiliön sisäosan puhdistamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu polttoaineen tyhjentämiseen. Tarkista maadoitusjohtimien sähkönjohtavuus yleismittarilla usein (suositus: kerran kuukaudessa). Yleismittaria ei saa käyttää polttoainesäiliön tyhjennyslaitteen käyttöalueella. Varoitus Laitetta ei saa muokata. Jos laitetta muokataan, ATEX:in vaatimustenmukaisuustodistus ei ole enää voimassa. 19

20 BENZIN/DIESELPUMPE INDHOLD 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKE DATA 3 ANVENDELSESOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5 SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5.1 Risici ved forkert brug 5.2 Mærkning 6 VARETAGELSE 6.1 Anvendelse 7 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 7.1 Vedligeholdelse CE / Ex Denne benzin/dieselpumpe, model LY40FS er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiv: 94/09/EC 97/23/EG Certificate for receipt of Technical Documentation Directive 94/9/EC Annex VIII 3 NB 0518 SIRA CERTIFICATION SERVICE Rake Lane Eccleston, Chester, Cheshire CH4 9JN: United Kingdom Product Quality assurance Directive 94/9/ EC Annex VII : NB 0035 TÜV RHEINLAND INDUSTRIE SERVICE GMBH - TÜV Rheinland Group Am Grauen Stein D Köln Germany Fremstillet af: LIH YANN INDUSTRIAL CO., LTD. 753 Sec 1, Si-Nam Rd.,Wurih Taichung 414, Taiwan 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personeller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med produktet. Ved eventuelt salg skal vejledningen følge maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art. nr Tankmateriale: rustfrit stål Vægt: , 5 kg Mål: x 390 x 940 mm Kapacitet: l Trykkilde: Trykluft ved 5 8 bar Maks. tømningstryk: ,5 bar Driftstemperatur: C til 50 C 3. ANVENDELSESOMRÅDE er en tanktømmer til benzin/diesel. Produktet er konstrueret til: Anvendelse iht. instruktionerne i denne manual. Produktet må ikke: Anvendes til andet arbejde end det, det er beregnet til. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 20

21 Forsigtighedsforanstaltninger Vigtig information om benzin: Benzin er meget brandfarligt og afgiver dampe selv ved meget lave temperaturer. Der er risiko for brand eller eksplosion, hvis der er antændelseskilder i nærheden. Benzin kan flyde på vand og kan transporteres langt og forårsage fare langt væk fra, hvor udslippet skete. Benzindampe spreder sig ikke let. Benzin har en tendens til at synke til det lavest mulige niveau og kan samles i tanke, udhulninger, afløb, fordybninger eller andre lukkede områder, hvor der kun er lidt bevægelse i luften. Brandfarlige luftarter kan forekomme i tomme tanke og benzindunke. Der kan også opstå fare, hvis benzinen spildes på tøjet, måtter, etc. Benzindampe kan være farlige ved indånding. Benzindampe er tungere end luft. 1 liter spildt brændstof kan danne op til liter brandfarlig luftart. Spildt benzin kan transporteres på vandets overflade og antændes langt fra kilden pga. benzindampe. Risikovurdering: Inden tanktømmeren tages i brug eller der tilbydes brændstoftømning, skal alle brugere gennemføre en risikovurdering. Dette gør det muligt for de ansatte at bedømme risikoniveauet ved tømning og opbevaring af meget brandfarlige væsker, så man opfylder de lokale og regionale regler vedrørende sundhed og sikkerhed. Brugeruddannelse: Alle, som bruger tanktømmeren, skal være bevidste om de brandfarlige stoffer og antændelseskilder i arbejdsområdet. Alle skal også kende reglerne for sikker opbevaring af brændstof. Det anbefales, at alle ansatte, som bruger tanktømmeren, gennemfører en uddannelse i brugen. Dette forebygger ulykker og forkert brug. Opbevaring af benzin: Det er forbudt at anvende tanktømmeren som opbevaringstank og at opbevare benzin i den natten over. Alle ind- og udløbsventiler samt lukkeanordninger skal være lukket, når tanktømmeren ikke er i brug. Et skilt med teksten Her bruges tanktømmer og/eller Eksplosive luftarter skal opsættes på arbejdspladsen. Indholdet af sådanne skilte angives i denne brugsvejledning. Alle andre krav i lokale og regionale regler vedrørende sundhed og sikkerhed skal opfyldes. 5. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5.1 Risici ved forkert brug Kontroller altid ventilernes position på enheden. Utilsigtede udslip af benzin i arbejdsområdet kan øge koncentrationen af brandfarlige stoffer og/eller kan øge faren for eksplosion. Læs omhyggeligt afsnittet Generelle sikkerhedsforskrifter og Varetagelse i denne brugsvejledning. Anvendelse i potentielt eksplosive omgivelser Varme flader: Selve enheden er uden varmekilde og der opstår ikke varme flader. Mekanisk dannet gnist Der er ingen bevægelige dele udover tankhjulet, der har en rotationshastighed, som er mindre end 1 m/s. Flyt altid tanken ved at trykke på tankens håndtag. Flyt ikke enheden hurtigt mellem forskellige steder. Statisk elektricitet Jordledninger og jordkæde bortleder statisk elektricitet. Brugeren skal sikre tilslutning af jordpunkter, ikke kun til køretøjet, men også til det faste jordpunkt i arbejdsområdet. Brugeren skal kontrollere den elektriske kontinuitet som en regelmæssig vedligeholdelsesprocedure. 21

22 Eksplosiv luftart Ved brug af tanktømmeren, eller når der tilbydes tjenester med brændstoftømning, kan arbejdsområdet indeholde eksplosive luftarter. Der skal foretages en risikovurdering af arbejdsområdet. Hold åben ild, signallamper, ovne, varmeplader, elektriske motorer og andre antændelseskilder væk fra området. Et skilt med teksten Her bruges tanktømmer og/ eller Eksplosive luftarter skal opsættes på arbejdspladsen. Dette er brugerens ansvar. Anbefalet indhold af sådanne skilte er følgende: Skiltet Her bruges tanktømmer (! i en trekant) FARE HER BRUGES TANKTØMMER Rygning forbudt Ingen lamper med ild Ingen mobiltelefoner INTET SVEJSE- ELLER ELEKTRISK UD- STYR MÅ ANVENDES I DETTE OMRÅDE Skiltet Eksplosiv luftart EX (sorte bogstaver i en trekant med gul baggrund) Fare Eksplosiv luftart Forkert brug Den automatiske og spildsikre returventil forhindrer spild af brandfarlige stoffer, der kan udvikle eksplosive luftarter. Udtømningsrøret inde i tanken forhindrer utilsigtet udslip af brandfarlige stoffer, men tilslutningen er ikke sikker. Spredning af benzin Benzindampe opløses og forsvinder ikke let. Skal opbevares og anvendes i godt ventilerede områder. 5.2 Mærkning Bränsletömningsenheten är märkt enligt det Europeiska direktivet 04/9/EC. 6. VARETAGELSE 6.1 Anvendelse Lynkobling Oliekop Vandudskiller Luftforsyning Regulator Tømmes dagligt Tanktømmerens dele Tank Håndtag Låg på flasken til olieaffald Flaske til olieaffald Sugetilslutning Tømningstilslutning Funktionsregulator (kugleventil) Udløb til flasken til olieaffald Manometer Venturieffektorer Sikkerhedsventil (aflastningsventil) Indløbsventil til trykluft (til vakuum) Mundstykke til tryksætning Hovedslange Sugeslanger Jordledninger Slangerulle Nippel 22

23 Kontroller, at der er et fast jordpunkt til tanktømmeren i alle arbejdsområder. Kontroller, at der ikke findes mulige antændelseskilder i tanktømmerens arbejdsområde. Ansatte skal bruge passende fodtøj for at undgå gnister og beskyttelsesudstyr som handsker og sikkerhedsbriller. Kontroller, at alle brandfarlige materialer er fjernet fra området. Kontroller, at der er egnede produkter tilgængelige til indelukning af spild. Kontroller, at der er ildslukker med pulver eller skum tilgængelig. Inden sugningen kontrolleres brændstofniveauet med niveaumålerslangen, samt at enheden har kapacitet til at rumme det brændstof, der skal tømmes ud. Den bedste funktion opnås ved at forsyne trykluftkilden med en trykregulator og et inline filter. Tilslutning til trykluftkilden Opsugning af brændstof fra et køretøj til tanktømmerens tank ADAPTER HUVUD BRÄNSLE- LEDNINGSADAPTER Den bedste funktion opnås ved at forsyne trykluftkilden med en trykregulator og et inline filter. Sørg for, at trykluftens arbejdstryk altid er 5 8 bar. Kontroller derefter, at trykluftindløbets ventil og funktionsregulatorens ventil er lukkede. Slut trykluftkilden til indløbstilslutningen på tanktømningsenheden. Anvendelse Slut (klem fast) først den ene ende af jordledningen til det faste jordpunkt i arbejdsområdet og slut derefter (klem fast) den anden ende til jordpunktet på tanktømningsenheden Funktionsregulatoren i åben position Åben luftventilen Hovedslangens tilslutning på sugesiden (Forudsat at enheden er sluttet godt til trykluftkilden, som på ovenstående) 1. Sluk køretøjets motor og læg nøglen et sikkert sted. 2. Slut (klem fast) den ene ende af den anden jordledning til et egnet jordpunkt på køretøjet. Slut derefter (klem fast) den anden ende til det faste jordpunkt på tanktømningsenheden. 3. Slut hovedslangen til sugetilslutningen på enheden. 4. Vælg en egnet sugeslange fra slangeholderen og slut den til hovedslangen. 5. Sugeslangen stikkes så langt som muligt ned i køretøjets tank via påfyldningsrøret. 23

24 6. Stik slangen til brændstoftømning i flasken til olieaffald og den anden ende i køretøjets tank. 7. Åben funktionsregulatorens ventil. (Til sugefunktion, når denne ventil er åben) 8. Åben indløbsventilen til trykluft, så der skabes vakuum i tanken. 9. Under sugeprocessen skal manometeret vise omkring 500 mm Hg. 10. Når brændstoftanken er tømt, suges der luft ind i enheden. Dette udjævner vakuumforholdet til det atmosfæriske tryk (manometeret viser 0 ). 11. Luk indløbsventilen til trykluft samt funktionsregulatorens ventil. 12. Tag sugeslangen af. Når sugeslangen tages op af brændstoftanken, skal den omhyggeligt tørres af med en klud, så resterende brændstof fjernes. Sæt sugeslangen tilbage i slangeholderen. 13. Fjern hovedslangen fra enheden. Før tilslutningshåndtaget tilbage til støttekonsollen. 14. Alternativt kan brugeren bevare vakuumet i tanken uden at tilslutte luftledningen til tømningsanordningen. Anmærkning: Dampudblæsningen fra venturi opsamles ved siden i genindvindingsflasken. Brugeren skal tage genindvindingssonden fra flasken og føre den ind i påfyldningsrøret til benzin/diesel i køretøjet for at genindvinde tilbageværende dampe. Før sonden ned i brændstoftanken for at genindvinde dampe Før sonden ned i brændstoftanken for at genindvinde dampe Genindvindingsflaske til opsamling af dampudlæsningen Genindvindingsflaske til opsamling af dampudlæsningen Hælde brændstoffet tilbage i køretøjets tank eller i en opbevaringstank (Forudsat at enheden er sluttet godt til trykluftkilden, som på ovenstående) 1. Slut (klem fast) den ene ende af den anden jordledning til et egnet jordpunkt på køretøjet eller opbevaringstanken til brændstof. Slut derefter (klem fast) den anden ende til det faste jordpunkt på tanktømningsenheden. 2. Kontroller, at trykluftindløbets ventil og funktionsregulatorens ventil er lukkede. 3. Slut hovedslangen til tømningstilslutningen (udløbet) på enheden. 4. Slut tømningsslangen (den samme som sugeslangen) til hovedslangen. Fastgør tømningsslangen til køretøjet eller til en egnet tank til opbevaring af brændstof. 5. Slut en trykluftpistol til tryksætningsmundstykket og start tryksætning af tanken. 6. Brændstoffet udtømmes med det samme. 7. Efter tømningen slukkes og fjernes trykluftpistolen, og hovedslangen sættes tilbage i støttekonsollen. 8. Slip trykket ud ved at trække i trykudjævningsventilen. Manometerets viser falder til atmosfærisk tryk. (Manometeret viser 0 ). 9. Tør omhyggeligt slangen af med en klud, så resterende brændstof fjernes. 10. Alternativt kan brugeren tryksætte tanken via indløbsventilen til trykluft. Åben indløbsventilen og hold funktionsregulatorens ventil lukket. OBS! MEGET BRANDFARLIGE DAMPE KAN EKSPLODERE Tilslut jordledninger mellem enheden og køretøjet, mellem enheden og jord. Dampe kan antændes af en gnist på flere meters afstand Hold åben ild, signallamper, ovne, varmeplader, elektriske motorer og andre antændelseskilder væk fra området Hold alle ventiler lukket, når enheden ikke er i brug Må ikke opbevares i køretøjer eller beboelser Skal opbevares og anvendes i godt ventilerede områder 24

25 Fyld ikke tanken til mere end 95% af den tilladte ekspansion Slut altid dampgenindvindingsrøret til køretøjets tank eller opbevaringstanken For at sikre korrekt og sikker brug af produktet må den permanente afmærkning ikke fjernes fra produktet af nogen som helst grund. Den skal blive siddende, indtil produktet kasseres. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse Kontroller og udskift oliefiltret ved behov, når sugefunktionen er svag på trods af, at der skabes gode vakuumforhold i tanken. Rengør flasken for olieaffald, hvis den indeholder brandfarlige stoffer. Der er også et afløb med prop i tankens bund. Det er kun beregnet til rengøring af tanken indvendigt. Ikke til tømning af brændstof. Foretag ofte kontrol af kontinuiteten i jordledningerne med et multimeter (en gang hver måned anbefales). Det er ikke tilladt at anvende et multimeter i tanktømmerens arbejdsområde. Advarsel Det er ikke tilladt at modificere udstyret. Hvis dette sker, er overensstemmelseserklæringen iht. ATEX ikke længere gyldig. 25

26 Original manual FUEL RETRIEVER Document No. ATEX-LY-40FS-06 Fuel Retriever Unit Model: LY-40FS User Manual (English Version) Manufacturing Year: 2012 Informatvion for European Market: According to the relevant Safety Directive, the importer, agent or distributor who places the product to European market shall translate this user manual into the language of the country in which the product is to be used. Such translated user manual shall be provided together with this original user manual. The additional address and contact information of the organization who responsible for replaceable accessories other than original manufacturer shall be provided in suitable way in this user manual as necessary. Manufacturer: Lih Yann Industrial Co., Ltd. 753 Sec 1, Si-Nam Rd.,Wurih 414 Taichung, Taiwan (R.O.C.) Tel: Fax: Document No. Issue Date Version Prepared by Approved by ATEX-LY- 40FS Lee Wen Hsiung PRECAUTIONS Important facts about Petrol: Petrol is highly flammable and gives off vapor, even at very low temperatures. There is a risk of fire or explosion if a source of ignition is present. Petrol can float on the surface of water and may travel long distances, causing danger away from the place where it escaped. Petrol vapor does not disperse easily. Petrol tends to sink to the lowest possible level and may collect in tanks, cavities, drains, pits, or other enclosed areas, where there is little air movement. Flammable atmospheres may be present in empty tanks and petrol cans. There is also a danger if petrol is spilled on clothing, rags etc. Petrol vapor can be harmful if inhaled. Petrol fumes are heavier than air. 1 liter of spilt fuel can create up to 15,000 liters of flammable gas mixture. Petrol spillage can travel on top of water and ignite a long way from the source due to petrol vapors. Risk assessment: Before using the fuel retriever, or offering a fuel retriever service, all users are requested to carry out a risk assessment. This will enable all personnel to assess the level of danger associated with the recovery and storage of highly flammable liquids in order to comply with the local or regional Health and Safety regulations. Regarding to the regulation information can be found on the relevant website. User training: All personnel operating the fuel retriever should be aware of the flammable substances and ignition source at his work area. All personnel should also be aware of the regulations regarding the safe storage of fuels. Carry out training for all personnel operating the fuel retriever is advised. This will help protect against accidents and misuse. Storage of Petrol: It is prohibited to store the petrol in the fuel retriever overnight as a storage tank. Keep all inlet and outlet valves and closure in closed position when not in use. Fuel Retriever in Progress sign and / or Explosive atmosphere sign is requested to place at work area. Content of such signs are provided in this user manual. Any other request by the local or regional Health and Safety regulations must followed. 26

27 Product description Designed for the safe removal, storage and return back or dispose of petrol or diesel. The unit is supplied with a tube which is passed into the fuel tank. Venturi design with air power operated. Stainless steel tank. Suck in and refill petrol or diesel during maintenance job. Installed with safety valve design. Provided with two earthing leads. Electrical continuity design for earthing performance. Installed with spill proof check valve. Furnished with fuel vapor recovery bottle and tube. TECHNICAL SPECIFICATION Model LY-40FS Tank material Stainless steel tank Weight kg Dimension x 390 x 940 mm Capacity Liter Air power source Compressed air bar Max depleting pressure bar Vapor recovery system with vapor recovery system Service temperature C to 50 C Major parts of the Fuel Retriever Unit 1 Tank 2 Handle 3 Waste oil bottle cap 4 Waste oil bottle 5 Connector for suction 6 Connector for depletion 7 Function switch (Ball Valve) 8 Outlet to the waste oil bottle 9 Pressure gauge 10 Ventri effectors 11 Safety valve (relief valve) 12 Compressed air inlet valve (for vacuum) 13 Nozzle for pressurizing 14 Main hose 15 Suction tubes 16 Earthing leads Put into service Ensure that there is a designated earth point in all fuel retriever work area. Check that the work area for fuel retriever service is clear of all possible sources of ignition. Personnel shall wear correct footwear to avoid possibility of sparks and safety protection such as gloves, goggles. Ensure that combustible materials are removed from the area. Ensure that suitable spill containment products are available. Ensure that a powder or foam fire extinguisher is at hand. For suction service, check the fuel level from the level sight tube and ensure that the unit is capable of containing fuel to be emptied. For the best service, the compressed air source should be incorporated with air regulator and inline filter. Operation First of all, connect (clamp) one end of the earthing lead to the designated earth point of the work area and then connect (clamp) the other end to the earth point on the fuel retriever unit. Connect to the compressed air source For the best service, the compressed air source should be incorporated with air regulator and inline filter. Ensure that the air working pressure range is 5~8 bar at all time. Then ensure the compressed air inlet valve, function switch valve are closed. Connect the compressed air source to the inlet connector of the fuel retriever unit. Suction fuel from a vehicle to the fuel retriever tank (Assume that the unit has well connected with compressed air source as above) Switch off the vehicle engine and remove the key to a safe place. Connect (clamp) one end of second earth lead to suitable earth point on the vehicle. Then connect (clamp) the other end to the designated earth point on the fuel retriever unit. Connect the main hose to the suction connector at the unit. Select a suitable suction tube from the tube holder and connect it to the main hose. Insert the suction tube as far as possible in to the vehicle tank via the filler neck. Insert the fuel recovery tube to waste oil bottle and the other end to the vehicle tank. Open the function switch valve. (For suction function when this valve is opened) 27

28 Open compressed air inlet valve to create vacuum in the tank. During the suction process, the vacuum gauge should keep around 500 mm Hg. When the vehicle fuel tank is emptied, air will be extracted into the unit. This will release vacuum condition back to atmosphere (Show 0 at the pressure gauge). Close the compressed air inlet valve and function switch valve. Disconnect suction tube. As suction tube is retrieved from the fuel tank, wipe hose carefully with a cloth to remove any excess fuel. Return suction tube to tube holder. Disconnect main hose from the unit. Return connecting handle back to retaining bracket. Alternatively user may keep vacuum force in the tank without connecting to air line for extraction task. Dangers of inappropriate use Always ensure the valves position of the unit. Unintended release of petrol to the work area may increase concentration of flammable substance and / or may appear possibility of explosion. Please read carefully to the precautions and put into service section in this manual. Use in potential explosive atmosphere areas Hot surface: The unit itself does not have any heat source or hot surface created. Mechanically generated spark: There is no moving part except the tank wheels which are less than 1m/s circumferential speed. Always transfer the unit by pushing the tank handle. Do not rush push the unit from place to place. Deplete the fuel back to vehicle tank or to a storage tank (Assume that the unit has well connected with compressed air source as above) 1. Connect (clamp) one end of second earth lead to suitable earth point on the vehicle or fuel storage tank. Then connect (clamp) the other end to the designated earth point on the fuel retriever unit. 2. Ensure the compressed air inlet valve and function switch valve are closed. 3. Connect the main hose to the depleting connector (outlet) at the unit. 4. Connect the depletion tube (same as suction tube) with the main hose. Secure the depletion tube to the vehicle or a suitable fuel storage tank. 5. Connect a tyre gun to pressurizing nozzle and start pressurizing the tank. 6. Fuel will be depleted immediately. 7. After depletion, close and disconnect the tyre gun and return main hose to the retaining bracket. 8. Release pressure by pulling the pressure relief valve. Pressure gauge reading will drop to atmosphere. (Show 0 at the pressure gauge) 9. Wipe hose carefully with a cloth to remove any excess fuel. 10. Alternatively user may pressurize the tank from the compressed air inlet. Open air inlet valve and keep close of the function switch valve. 28 Static electricity: Earthing leads and earth chain are provided to discharge static electricity. User shall ensure the connection of earth points not only to the vehicle but also to designated earth point at the work area. User shall ensure the electrical continuity as regular maintenance procedure. Explosive atmosphere: When using the fuel retriever, or offering a fuel retriever service, the working area may occur an explosive atmosphere. Risk assessment shall be carried out to the work area. Keep away from flame, pilot lights, stoves, heaters, electric motors, and other sources of ignition. Fuel Retriever in Progress sign and / or Explosive atmosphere sign shall be placed at work area upon user s responsibility. Recommended contents of such signs are as following: Fuel Retriever in Progress sign (! in triangle) DANGER FUEL RETRIEVAL IN PROGRESS NO Smoking NO Naked Lights NO Mobile Phones NO WELDING OR ELECTRICAL EQUIP- MENT TO BE USED IN THIS AREA Explosive atmosphere sign

29 EX (black letter in triangle with yellow background) Danger Explosive Atmosphere Misuse: Auto-spill proof check valve prevent spill off flammable substance which may create explosive atmosphere. The depletion pipe inside the tank prevent un-intended release of flammable substance however the connection is not correct. Dispersion of petrol: Petrol vapor does not disperse easily. Store and use in well-ventilated area. II2 GD TX II2 GD TX Marking The Fuel Retriever Unit is marked in accordance with European Directive 94/9/EC. The following information marked on the container. 1) Name plate Cautions DANGER EXTREMELY FLAMMABLE VAPORS CAN EXPLODE Connect earthing leads between the unit and vehicle; between the unit and ground. Vapors can be ignited by a spark or flame source many feet away Keep away from flame, pilot lights, stoves, heaters, electric motors, and other sources of ignition Keep all valves closed when not in use Do not store in vehicle or living space Store and use in well-ventilated area Do not let the tank be filled more than 95% full to allow for expansion Always connect the vapor recovery tube to the vehicle tank or storage tank In order to use the product correctly and safely, the permanently secured marking shall not be removed from the product in any reason. It shall be attached until the product is disposed. 7.1 Maintenance: Check and replace the oil filter as necessary when suction function is weak however the vacuum condition is well created in the tank. Clean up the waste oil bottle if there is flammable substance. Plugged drain outlet is also designated at the tank bottom. It is only for purpose of cleaning the inside of tank. Not for depletion of fuel. Carry out electrical continuity inspection to the earthing leads by using a multitester at a safe location frequently (once per month is recommended). A multitester is not allowed to use at the fuel retriever work area. Warning: Changes to the equipment are not allowed without approval by the person responsible for the ATEX assessment at Lih Yann Industrial Co., Ltd. If changes are made or spare parts other than Lih Yann Industrial Co., Ltd., original spare parts are used, the ATEX declaration of conformity is no longer valid. 29

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

SE/NO/FI Comfit AFO. PATIENT INFORMATION ver 02-2015

SE/NO/FI Comfit AFO. PATIENT INFORMATION ver 02-2015 SE/NO/FI PATIENT INFORMATION ver 02-2015 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SE - Innehållsförteckning sid 3 NO - Innholdsfortegnelse sid 9 FI - Sisällys sid 14 1. Introduktion 2. Generella säkerhetsråd 3. Användningsområde

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

(FN65DA/FN65RHA/FN55AX) Cordless Finish Nailers OPERATING INSTRUCTIONS (ORIGINAL INSTRUCTIONS)

(FN65DA/FN65RHA/FN55AX) Cordless Finish Nailers OPERATING INSTRUCTIONS (ORIGINAL INSTRUCTIONS) F-15/F-16A/F-18 (FN65DA/FN65RHA/FN55AX) Cordless Finish Nailers OPERATING INSTRUCTIONS (ORIGINAL INSTRUCTIONS) BETRIEBSANLEITUNG (ÜBERSETZUNG DER URSPRÜNGLICHEN ANWEISUNGEN ) GEBRUIKSAANWIJZING (VERTALING

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion deutsch dansk suomi svenska BEKOMAT 16 CO (BM16CO) Sehr geehrter

Lisätiedot

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI)

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) P o o L e n c l o s u r e s Nova & Classic General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) Preface - English Preface Congratulations on your purchase of a

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion deutsch dansk suomi svenska BEKOMAT 12 (BM12) BEKOMAT 12 CO (BM12CO)

Lisätiedot