BUSINESS COACHING ITSESÄÄTELYN KEHITYSINTERVENTIONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BUSINESS COACHING ITSESÄÄTELYN KEHITYSINTERVENTIONA"

Transkriptio

1 Helsinki University f Technlgy Department f Industrial Engineering and Management Dctral Dissertatin Series 2008/4 Esp 2008 BUSINESS COACHING ITSESÄÄTELYN KEHITYSINTERVENTIONA Ria Parppei Tekniikan thtrin tutkinnn surittamiseksi laadittu väitöskirja, jka esitetään Teknillisen krkeakulun Tutanttaluden laitksen luvalla julkisesti tarkastettavaksi krkeakulun luentsalissa TU1 julukuun 12. päivänä 2008, kl Teknillinen krkeakulu Tutanttaluden laits

2 Ria Parppei Jakelu: Teknillinen krkeakulu Tutanttaluden laits PL TKK Puh: Fax: Internet: ISBN (print) ISBN (electrnic) ISSN (print) ISSN (electrnic) URL: Kaikki ikeudet pidätetään. Mitään sia julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tietkantaan tai välittää eteenpäin missään mudssa ilman julkaisijan lupaa. Ylipistpain Helsinki 2008

3 Tiivistelmä Business caching itsesäätelyn kehitysinterventina Business caching n yksilöllinen valmennusmut, jlla tehstetaan valmennettavan tavitteen saavuttamista ja henkilökhtaista kehittymistä liike- ja työelämän kntekstissa. Caching-prsessi n rakentunut kahdesta ulttuvuudesta, rakenteesta ja dialgista, ja se knkretisituu valmennettavan ja valmentajan välisenä systemaattisena vurvaikutuksena. Tämä tutkimus tarkastelee business cachingia valmennettavan itsesäätelyn kehitysinterventina. Itsesäätelyllä tarkitetaan yksilön timinnan, ajattelun ja tunteiden tietista hallintaa hänen man tavitteensa saavuttamisen varmistamiseksi. Itsesäätelyä n tutkittu lähinnä kasvatustieteissä itsesäädellyn ppimisen yhteydessä, mutta tässä tutkimuksessa itsesäätelyn näkökulma liitetään jhtamiseen sisältyvään henkilöstön kehittämiseen. Business cachingista tai sen vaikutuksista n lemassa varsin vähän ktimaista tutkimustieta, eikä laajempi kansainvälinen tutkimuskaan tarkastele cachingin yhteyttä valmennettavan itsesäätelyyn. Tämän tutkimuksen tavitteena li selvittää, mitä timinnan, ajattelun ja tunteiden hallintaan ja säätelyyn liittyviä rakenteita ja prsesseja business cachingilla vidaan kehittää sekä sitä, miten valmentajat ja valmennettavat raprtivat tähän liittyviä subjektiivisia kkemuksiaan. Pyrkimyksenä ei täten llut tutkia menetelmän bjektiivista vaikuttavuutta alku- ja lppumittauksineen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, miten valmennettavien sijittumisen itsesäätelyn eri kehitystasille raprtitiin ilmenevän. Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimustetta: aineistn keruu tapahtui teemahaastattelemalla valmentajia (n=10) ja valmennettavia (n=8), ja aineistn analysinti tteutettiin pulistrukturituna deduktiivisena sisällönanalyysina. Tutkimustulkset sittivat, että business caching kehittää ennen kaikkea mtivaatin ja vlitin liittyvää timinnan (knatiivista) itsesäätelyä sekä tietisuuden herättämiseen, itsetarkkailuun ja itsereflektin liittyvää kgnitiivista itsesäätelyä. Tämän raprtitiin ilmenevän seuraavasti: 1) Business caching -prsessin rakenne kehitti ja tuki tavitteeseen ja timinnan kntrlleihin sisältyviä yksilöllisiä rakenteita ja tehsti siten tavitteen saavuttamista; 2) business caching -prsessin dialgi kehitti valmennettavan kgnitiivisia taitja ja strategiita, mikä tehsti henkilökhtaista kehittymistä ja surituksen parantamista; 3) kun valmennettavan tavite liittyi vurvaikutukselliseen tai valmentavaan saamiseen, valmennettava maksui valmentajan caching-prsessissa käyttämiä itsesäätelymenetelmiä. Tutkimustulkset sittivat siten business cachingin levan timiva menetelmä valmennettavan itsesäätelykykyä kehitettäessä. Asiasanat: caching, business caching, itsesäätely, itsesäätelykyky, ssiaaliskgnitiivinen itsesäätelyteria, vliti i

4 English abstract Business caching as a develpment interventin f self-regulatin Business caching is a persnal methd fr speeding up gal achievement and making persnal develpment mre effective in the cntext f business and wrking life. The caching prcess has tw dimensins: a structure and a dialgue, carried ut in systematic interactin between the cach and the cachee. This study examines business caching as a develpment interventin f self-regulatin. Selfregulatin refers t deliberate cntrl f self-generated actin, thughts and feelings t ensure the attainment f persnal gals. Self-regulatin has been studied mainly in the field f educatin and self-regulated learning, but in this study the perspective f self-regulatin has been extended t the field f leadership and human resurces develpment. There is still little Finnish research n business caching and its effect, and even the brader internatinal research des nt fcus n the relatinship between caching and self-regulatin. The bjective f this study was t determine which individual structures r prcesses f self-generated actin, thughts and feelings can be develped by business caching and hw the develpment f self-regulatin is subjectively reprted t appear. Thus, the purpse was nt t study bjective effectiveness by means f preand pst-testing. The study als examined hw the individual psitining in different develpmental levels f self-regulatin was reprted t appear. A qualitative apprach was used: cllecting data frm caches (n=10) and cachees (n=8) by means f semi-structured interviews and analyzing the material by using deductive cntent analysis. The results suggest that business caching develps particularly cnative selfregulatin cnnected t mtivatin and vlitin as well as cgnitive self-regulatin cnnected t raising awareness, self-bservatin and self-reflectin. It was reprted t appear as fllws: 1) The structure f the business caching prcess develped and supprted individual structures, which were cnnected t a gal and actin cntrls, thus enhancing gal achievement; 2) the dialgue f the business caching prcess develped cgnitive skills and strategies, which enhanced persnal develpment and perfrmance imprvement; 3) in cases in which the self-set gal was related t interactin skills, the cachee adpted self-regulatin strategies used by the cach in the caching prcess. Thus the results indicated that business caching is a feasible methd when develping the cachee s self-regulatin. Keywrds: caching, business caching, self-regulatin, a scial cgnitive selfregulatin thery, vlitin ii

5 Alkusanat ja kiitkset Tämä väitöskirja n yksi tärkeä välitilinpäätös henkilökhtaiselle mielenkiinnlleni tutkia ja etsiä svellusta sille, kuinka tukea tisen ihmisen itsesäätelyä; lkn kysymyksessä sitten valmentaja ja valmennettava tai vaikkapa esimies ja jhdettava. Tämä kysymys nusi eteeni knkreettisesti vunna 2004 aikuiskasvatustieteen pr gradu tutkimuksessani, jssa käsiteltiin itsesäätelyyn perustuvaa itsensä jhtamisen tukemista. Kysymykseen löysin ptentiaalin vastauksen cachingista, jka tsin siinä vaiheessa vasta nsti päätään Sumessa. Sen jälkeen len syventynyt business cachingiin sekä timimalla itse cachina että jatkamalla tutkimustyötäni tekniikan lisensiaatin tutkintn 2006 ja lpulta tähän väitöskirjatutkimukseen. Tämä n llut hien alku, mutta paljn n jäänyt vielä tehtäväksi; len j jatkanut cachingin piskelua ja tutkimusta justavasti Fieldingin ylipistn Evidence Based Caching tutkint-hjelmassa. Halu ja kiinnstus tutkia, ppia ja sveltaa vat tisinaan tahtneet ylittää lemassa levat resurssit. Onneksi tehtävääni vat tukeneet niin mnet asiansaiset, jtka malla timinnallaan vat pitäneet kiinni sekä tutkimukseni, työskentelyni ja ennen kaikkea elämäni laadusta. Teille kaikille haluan lausua nöyrimmät kiitkseni siitä tsemppaamisesta, jlla lette minut tähän välitilinpäätöstilanteeseeni auttaneet. Valvjaani, prfessri Stina Immsta, kiitän pitkäjännitteisyydestä ja tinkimättömyydestä sillinkin, kun itse j kärsimättömästi halusin laittaa tutkimukseni eteenpäin. Stinan kannustus ja vilpitön mielenkiint tutkimukseni etenemiseen antivat pntta tsempata lppuun asti. Emeritusprfessri Veikk Teikarille lausun kiitkset avarakatseisuudesta, jlla hän näki business cachingissa tutkimusptentiaalia j sillin, kun muut eivät sitä vielä nähneet. Ohjaajalleni, prfessri Matti Vartiaiselle, kiits, että jaksit laajentaa näkökulmaani sellaisille alueille, jtka eivät maan tieteelliseen ulttuvuuteeni vielä kuuluneet. Esitarkastajilleni, prfessri Sili Keskiselle sekä prfessri Riitta Viitalalle, esitän kiitkseni siitä mielenkiinnsta, jlla he ttivat käsikirjitukseni tarkastettavaksi. Riitta Viitalan kannustavat kmmentit saivat minut uskmaan levani ikealla asialla. Kiitän Katriina Karkulehta pyyteettömästä asenteesta hänen timiessaan aineistni vertaisanalyytikkna. Suurkiitkset myös Tutanttaluden laitksen kirjastn ja kanslian henkilökunnalle, jka n viivytyksettä neuvnut ja auttanut minua byrkratian kiemurissa. Haluan myös kiittää aktiivista caching-yhteisöä niin ktimaassa kuin ulkmaillakin. Olen saanut teiltä paljn ideita ja ppinut kanssanne valtavasti. Erityisesti haluan kiittää iii

6 Fieldingin ylipistn EBC hjelman 2008 Eurpan khrttia: Mariannea, Raijaa, Sabinea, Thmasia, Tiinaa sekä Tuulaa. Lisäksi kiitän Tiina Harmajaa ja Kaj Hellbmia henkisestä tuesta ja sparrauksesta väitöskirjaprjektini pitkittyessä. Vanhempiani Masi ja Raim Lehtistä kiitän saamastani työrauhasta, jta ette le häirinneet kyselemällä väitöksen ajankhtaa mitä nyt äiti muutaman kerran prjektin lppuvaiheessa. Teitä n kiittäminen myös siitä, ettei minua le aikinaan kasvatettu minkäänlaiseen lkern ja len saanut rakentaa elämästäni juuri man näköiseni. Ja faija, len j melkein thtri, ja nyt uskallan myöntää, etten vieläkään ymmärrä mttasi Syökää savea, sani sammakk pikasilleen. Veljeäni Karia kiitän vahvasta kannustuksesta, jta hän n sunut aivan kaikille prjekteilleni. Kari, tämä saattaa tulla sinulle yllätyksenä, mutta kädessäsi n pikkusisksi aivan ehta väitöskirja! Edesmenneelle veljelleni Hannulle haluaisin sana paljnkin; sisimmässäni tiedän, että hänkin tiesi tämän päivän vielä kittavan. Olen ilinen myös siitä, että prjektin tässäkin vaiheessa minulla n vielä ystäviä, vaikka yhteydenpit viime aikina n puleltani llut vähintäänkin kehna. Tila ei riitä kiittämään nimeltä kaikkia teitä, jilla n llut tärkeä rli suhteuttamassa väitöskirjan teka muuhun jkapäiväiseen merkitykselliseen elämään. Erityinen kiitkseni lähimmälle ystävälleni Teresa Jantuselle siitä, että vesi n aina llut auki ja kahvia ja juttuseuraa tarjlla. Ja tärkeimpänä haluan kiittää perhettäni. Lapseni Nea ja Nuutti Parppei, äiti kiittää teitä siitä, että ette le antaneet periksi masta humintarpeestanne sillinkaan, kun len yrittänyt vaatia teiltä ehdtnta työrauhaa. Ilman teitä ei tälläkään väitöskirjalla lisi lpulta mitään merkitystä. Mieheni Pekka Parppei, ensin haluan kiittää sinua siitä pitkäjännitteisyydestä, jlla let lukenut nämä alkusanat tänne viimeiseen kappaleeseen asti! Ilman sinua tämän prjektin työstäminen ei käytännössä lisi llut mahdllista. Kiits myös siitä, että let petellut nukkumaan näppiksen naputtelun tahdittamana; että let tullut hymyillen satamasta ktiin, vaikka eväät jäivät mnena aamuna tekemättä; että let jaksanut uska väitöskirjan valmistumiseen; ja ennen kaikkea kiits siitä, että let ymmärtänyt tällä kaikella levan suuren merkityksen minulle. Kirkknummella lkakuussa 2008 Ria Parppei iv

7 SISÄLLYS Tiivistelmä...i English abstract...ii Alkusanat ja kiitkset...iii 1 Jhdant Tutkimusmtivaati Business caching tutkittavana ilmiönä Väitöskirjan rakenne Itsesäätely ja sen kehittäminen Business caching kehitysinterventina Business cachingin taviterientaatit Caching-prsessi Business cachingin lähimenetelmiä Itsesäätely ja itsensä jhtaminen Itsesäätelyn yksilölliset rakenteet Knatiiviset rakenteet Kgnitiiviset rakenteet Affektiiviset rakenteet Uskmukset Itsesäätelyn kehitysinterventiita rganisaatikntekstissa Ssiaalis-kgnitiivinen itsesäätelyteria Yhteenvet Tutkimuksen tteutus Kkemuksen tutkimus laadullisena tutkimuksena Aineistn kuvaus ja hankinta Aineistn analyysi Tulkset Valmentajien kkemukset business cachingista itsesäätelyn kehittäjänä Knatiiviset rakenteet Kgnitiiviset rakenteet Affektiiviset rakenteet Uskmukset Yhteenvet valmentajien kkemuksista...105

8 4.2 Valmennettavien kkemukset business cachingista itsesäätelyn kehittäjänä Knatiiviset rakenteet Kgnitiiviset rakenteet Affektiiviset rakenteet Uskmukset Yhteenvet valmennettavien kkemuksista Valmentajien ja valmennettavien kkemusten yhtenäisyys Itsesäätelyn eri kehitystasjen raprtitu ilmeneminen Tutkimusaineistn pikkeava tapaus Phdinta Tulsten tereettinen ja sveltava tarkastelu Tutkimuksen lutettavuus ja rajitteet Ehdtuksia jatktutkimukselle Lähteet Liitteet...187

9 1 Jhdant 1.1 Tutkimusmtivaati Tämän päivän työelämässä edellytetään yhä itsehjautuvampaa ja itsenäisempää työskentelytapaa sekä henkilökhtaista vastuuntta. Yksilön dtetaan kantavan enemmän vastuuta man työn lisäksi myös masta urastaan (Drucker 2005, Hellbm 2005, 87). Jhdlta edellytetään mien ajatusmallien ja saamisen jatkuvaa uusiutumista (Luma, Suutari & Viitala 2005, 9), itsehjattua ppimista (Ruhtie & Hnka 2003, 111) sekä vastuuntta masta kehittymisestään (Kakknen & Viitala 2007, ). Etenkin tiettyöalilla dtetaan kykyä saavuttaa maan työhönsä liittyvät tavitteet yhä itsenäisemmin ja tehkkaammin: Itsenäisyyttä ja eirutiininmaista ngelmanratkaisukykyä edellyttävien tehtävien yleistyminen n kiistatn tsiasia (Blm, Melin & Pyöriä 2001, 116). Jatkuva uusiutuminen, itsehjautuva työskentelytapa ja menestyminen nykyaikaisessa työelämässä edellyttävät yksilön psyykkisten resurssien tietista kehittämistä ja hyödyntämistä. Åhman (2003, 136) käsitteellisti tämän väitöskirjassaan man mielen jhtamiseksi, jlla hän viittasi mien ajatusten, tunteiden ja tahdn tavitteelliseen hjaamiseen. Åhmanin käsitys sivuaa Zimmermanin (2000,14) näkemystä itsesäätelystä, jlla Zimmerman viittaa itse tutettuihin ajatuksiin, tunteisiin ja timintaan, jiden kautta yksilö pyrkii varmistamaan henkilökhtaisten tavitteidensa saavuttamisen. Nykypäivän rganisaatiiden pyrkiessä krvaamaan byrkratian, hierarkkiset rakenteet sekä autritaarisen jhtajuuden itsenäisillä työkäytännöillä, alitteellisuudella ja yritteliäisyydellä itsesäätelyn kehittämisestä n mudstunut timiva ratkaisu nykyaikaisen rganisaatin tarpeisiin (Wd 2005, 192). Menestyminen työelämässä edellyttää yksilöltä itsesäätelytaitja. Itsehjautuvuus ei le tteutettavissa yksin vaan kestävä muuts asettaa vaatimuksia myös ssiaaliselle ympäristölle. (Ruhtie & Hnka 2003, 25, 129.) Tämän hetkiset rganisaatikulttuurit eivät kuitenkaan tue kknaisvaltaisen itsesäätelykyvyn kehittämistä. Vaikka itsenäistä työskentelytapaa pidetään rganisaatissa 1

10 ensiarvisen tärkeänä, käytännön jhtajuus ei välttämättä le tukemassa jhdettavien itsesäätelykyvyn kehittymistä (Parppei 2004). Alaiset peräänkuuluttavatkin esimiehiltään yhä suurempaa luttamusta sekä lupumista käskyttävästä jhtamistyylistä (STM 2007). Itsesäätelykyvyn merkityksen krstuminen n llut lumassa phjaa Åhmanin (2003) peräänkuuluttamille henkilökhtaisille ja yksilöllisille valmennusmenetelmille. Tässä tutkimuksessa tarkastelen business cachingia yksilöllisenä valmennusmenetelmänä ja itsesäätelyn kehitysinterventina. Jhtamistaidn Opistn (2007) tutkimuksen mukaan rganisaatiiden henkilöstöjht kki business cachingin kiinnstavimmaksi ja ptentiaalisimmaksi henkilöstön kehittämisen menetelmäksi. Syyksi yhä kasvavalle kiinnstukselle Räsänen (2007, jhdant) tteaa, että Cachingissa yhdistyvät hedelmällisellä tavalla yksilön kehittyminen ja rganisaatin tavitteiden saavuttaminen siksi se spii juuri nyt aikaamme ja tarpeisiimme. Kasvanut käytännön mielenkiint business cachingia khtaan n viime aikina nussut esille myös liike-elämälle suunnattujen julkaisujen aihetta kskevissa artikkeleissa (Kauppalehti ; Talussanmat ; Kauppalehti Opti ). Sekä itsesäätelyn että cachingin tutkimus n Sumessa vielä tällä hetkellä alkutekijöissään. Ja vaikka kansainvälinen itsesäätelykyvyn kehittämiseen suunnattu tutkimus nkin lisääntynyt (Uhl-Bien & Graen 1998), rganisaatikntekstissa tehdyt tutkimukset vat rajittuneet yksittäisten tai muutamien itsesäätelyrakenteiden tarkasteluun; tyypillisesti yksilöihin, työkntekstiin tai näiden yhdistelmiin (Vancuver & Day 2005, 170). Varsinkin itsesäätelykyvyn kehittäminen ja siirrettävyys tarvitsevat vielä lisätutkimusta (Zeidner, Bekaerts & Pintrich 2000, 763). Business cachingiin liittyvässä tutkimuksessa n tarkasteltu lähinnä valmennuksen vaikutusta tai vaikuttavuutta (Ballinger 2000; Cnway 2000; Grant 2003; Saling 2005; Sullivan 2006) sekä valmennettavan kkemuksia cachingista tai valmentajasta (Sztucinski 2001; Wasylyshyn 2003, Seamns 2004, Sue-Chan & Latham 2004; Bugae 2005; Jnes & Spner 2006). Ja vaikka kansainvälisten business cachingia tarkastelevien tutkimusten määrä n vahvassa kasvussa, 2

11 niissäkään ei tähän mennessä le käsitelty business cachingin yhteyttä valmennettavan itsesäätelyyn. Vaikka yksilöllisen itsesäätelykyvyn merkitys tämän päivän työelämässä n ilmeinen, sen systemaattinen kehittäminen sana henkilöstön kehittämistä ei kuitenkaan le vielä arkipäivää. Tämän väitöskirjan tarkituksena nkin selvittää business cachingin vaikutusta valmennettavien itsesäätelyn kehittymiseen ja valttaa sen myötä menetelmän timivuutta itsesäätelyn mahdllisena systemaattisena kehittämiskeinna. Tutkimuksen tavitteena n selvittää, mitä timinnan, ajattelun ja tunteiden hallintaan ja säätelyyn liittyviä rakenteita ja prsesseja business cachingilla vidaan kehittää sekä sitä, miten valmentajat ja valmennettavat raprtivat tähän liittyviä subjektiivisia kkemuksiaan. Pyrkimyksenä ei täten le tutkia menetelmän bjektiivista vaikuttavuutta alku- ja lppumittauksineen, mikä lisikin edellyttänyt empiirisen pitkittäisdatan keräämistä. Tulsten perusteella vidaan arviida business caching -prsessin subjektiivisesti kettua vaikutusta työntekijän tavitteen saavuttamisessa ja henkilökhtaisessa kehittymisessä ja sitä kautta business cachingin merkitystä esimerkiksi sana rganisaatin jhtamiskäytäntöjen kehittämistä. Näihin seikkihin pureudun ensimmäisellä tutkimuskysymykselläni: 1. Mitä valmennettavien itsesäätelyyn liittyviä yksilöllisiä rakenteita business caching kehittää? 1a. Miten valmennettavien itsesäätelyn kehittäminen ilmenee valmentajien raprtimiin kkemuksiin perustuen? 1b. Miten valmennettavien itsesäätelyn kehittyminen ilmenee heidän itse raprtimiinsa kkemuksiin perustuen? Tarkastelen asiaa ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä sekä valmennettavien että valmentajien kkemusten kautta. Sekä valmennettavien että valmentajien kkemusten tutkiminen n tarpeen, sillä yhteneväiset kkemukset business cachingin khdistumisesta itsesäätelyn yksilöllisiin rakenteisiin vat edellytyksenä itsesäätelyn systemaattiselle kehittämiselle. 3

12 Zimmermanin (2000) mukaan itsesäätelyn kehittyminen tapahtuu asteittain, taviteltavassa taidssa j pätevää mallia seuraten ja jäljitellen sekä taitja käytäntöön siirtäen. Niiden valmennettavien salta, jiden tavitteet business caching -prsessissa liittyvät kehittymiseen valmentavassa jhtamisessa tai vurvaikutuksessa, pätevänä mallina vidaan pitää valmentajaa, sillä valmentajan kmpetenssiin sisältyvät juuri valmentavaan jhtamiseen ja vurvaikutukseen liittyvät elementit. Näiden valmennettavien khdalla len tarkastellut sitä, miten valmennettavat raprtivat ttavansa mallia valmentajistaan ja vievänsä ppimiaan asiita käytäntöön, mikä pulestaan ilmentää valmennettavien sijittumista itsesäätelyn eri kehitystasille valmentavan jhtamisen ja vurvaikutuksen yhteydessä. Mallinnetun käyttäytymisen ilmentymiä haen tisella tutkimuskysymykselläni: 2. Miten valmennettavien sijittuminen itsesäätelyn eri kehitystasille ilmenee heidän itse raprtimiinsa kkemuksiin perustuen? Näiden tulsten perusteella vidaan päätellä, timiik valmentaja käytännössä valmennettavalle esimerkiksi vurvaikutustaidllisena mallina ja edistää siten itsesäätelyn kehittymistä. Tulksia vidaan käyttää hyväksi rganisaatitaslla esimerkiksi phdittaessa henkilöstöjhtamisen kmpetenssialueita valmentavan jhtamisen yhteyksissä. 1.2 Business caching tutkittavana ilmiönä Business caching n liiketiminnan ja työelämän yhteyksissä tteutettava yksilöllinen valmennusmut, jlla npeutetaan ja tehstetaan valmennettavan tavitteen saavuttamista ja henkilökhtaista kehittymistä (Parppei 2006). Vaikka business caching n yleistynyt myös Sumen yritysmaailmassa, sen tunnettuus ja sisällön syvällisempi ymmärtäminen n vielä melk suppeaa tieteellisten perusteiden käsittelystä puhumattakaan. Myös termin kääntäminen sumen kielelle puhututtaa, sillä englanninkieliselle ammattisanalle halutaan löytää sumenkielinen vastine. Tämä n ymmärrettävää, mutta samalla myös haastavaa. Sumenkielisen termin etsimistä pultaa pyrkimys sumen kielessä käytettävän sanastn 4

13 säilyttämiseksi sumenkielisenä. Lisäksi, sumenkielinen termi vähentäisi yhä lisääntyvän ja tulkinnallisen ammattisanastn eriytymistä. Termin säilyttämistä englanninkielisenä pultaa se, että sumenns ei välttämättä kuvaisi kyseistä ilmiötä ja että caching terminä yhdistetään j ennalta määriteltyyn sisältöön. Esimerkiksi, puhuttaessa liike-elämän valmennuksesta tai liiketimintavalmennuksesta menetelmä mielletään helpsti sisällöltään liikeelämän taitjen ja kmpetenssien valmennukseksi. Henkilökhtainen valmennus käsitetään pulestaan laajemmaksi sateenvarjkäsitteeksi erilaisille henkilökhtaisille valmennusmudille, jihin sisältyy niin urheiluvalmennusta kuin mentrintiakin. Ktimaisten kielten tutkimuskeskuksella ei le susitusta cachingin sumenkieliseksi vastineeksi 1. Termin suraa sumettamista curlingin esimerkin mukaan n myös harkittu, mutta ainakaan vielä ei kutsinki (vrt. kurlinki) le saanut suurta kannatusta. Tisaalta sumen kieleen n vakiintunut vastaavia ammattisanja, kuten Heikkilän (2001) väitöskirjassaan tarkastelemat cping-keint; termi, jta käytetään sellaisenaan myös akateemisessa kirjittelussa. Jtta cachingin kansainvälisestikin rajattu sisällöllinen määrittely vakiintuisi myös Sumessa ja jtta timintapa erttuisi muista lähimenetelmistä, alan ammatinharjittajat ja asiantuntijat vat pääsääntöisesti englanninkielisen termin käytön kannalla. Terminä caching alkaa vakiintua myös sitä käsittelevässä sumenkielisessä akateemisessa kirjittelussa kuten Rmanan ja Leimalan (2005), Keskisen (2006) sekä Rmanan (2007) artikkelit sittavat. Termiä käytetään englanninkielisenä myös esimerkiksi ranskan, saksan sekä krean kielissä. Näihin perusteluihin tukeutuen len päätynyt käyttämään tässä tutkimuksessa alkuperäistä termiä business caching. Prsessiin sallistuvista timijista käytän termejä valmentaja ja valmennettava, kska ne eivät aiheuta tässä yhteydessä sekaannuksen tai epämääräisen tulkinnan vaaraa. Timintatapana caching perustuu systemaattiseen rakenteeseen ja cachingdialgiin, jtka vat kaikissa timintayhteyksissä samat (Parppei 2006). Timintayhteys ja valmennettavan tilanteeseen tuma sisältö, jhn caching khdistuu, mahdllistavat cachingin lukittelun eri kategriihin. Näitä kategriita 1 Tilanne

14 sittavat termin etuliitteet. Selkein erttelu tehdään työyhteisöissä ja liiketiminnassa tapahtuvan (business caching) ja man elämäntaidn (persnnel/life caching) cachingin välille (Martin 2001; Fairley & Stut 2004). Nämä yläkäsitteet vidaan vielä jakaa tarkempiin alalukkiin: business caching esimerkiksi ylimmälle jhdlle (executive caching) tai rganisaatin kehittämiseen (crprate caching) suunnattuun sekä yrityksen sisäiseen cachingiin (internal caching); life caching pulestaan esimerkiksi henkistymiseen (spiritual caching) tai urasuunnitteluun (career caching) suunnattuun cachingiin. Tässä tutkimuksessa tarkastelen työelämän ja liiketiminnan yhteyksissä tapahtuvaa henkilökhtaista business cachingia. Cachingille ei le lemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää (Dwney 2003, 8). Laajasti ttaen caching vidaan ymmärtää ratkaisusuuntautuneeksi, tulsrientituneeksi ja systemaattiseksi timintatavaksi, jssa valmentaja turvautuu vakiintuneisiin ja tunnustettuihin pikkitieteellisiin teriihin ja tekniikihin tukeakseen yksilöiden, ryhmien tai rganisaatiiden tavitteen saavuttamista, surituksen parantamista, hyvinvintia ja itsehjautuvaa ppimista (Grant 2005, 1). Edellisen määritelmän lisäksi cachingin n kirjallisuudessa määritelty muun muassa levan: Prsessi, jssa valmentaja auttaa ihmistä ttamaan käyttöönsä mia vimavarjaan niin, että hän vi saavuttaa tavitteensa (Sumen Caching - yhdistys 2007). Ajatuksia herättävä ja luva prsessi, jka inspiri valmennettavan maksimimaan henkilökhtaisen ja ammatillisen ptentiaalinsa (Internatinal Cach Federatin 2007). Menetelmä henkilön ptentiaalin vapauttamiseksi ja siten man surituksensa maksimimiseksi; enemmänkin ppimaan auttamista kuin pettamista (Whitmre 2004, 8). Oppimisen mut, jssa valmentaja tukee ja edistää valmennettavan ppimista ja kehittymistä tätä hyödyttävällä tavalla (Starr 2003, 226). Tait fasilitida valmennettavan surituskykyä, ppimista ja kehittymistä (Dwney 2003, 21). 6

15 Timintatapa tulsten saavuttamisen tehstamiseksi kuilun pistamista aikmusten ja timinnan väliltä (Martin 2001, 5). Yksilöiden välinen interaktiivinen suhde, jka auttaa ihmisiä tunnistamaan ja tteuttamaan persnalliset ja ammatilliset tavitteensa npeammin kuin he min avuin pystyisivät (Fairley ja Stut 2004, 31). Metdlgia, jlla tuetaan tavitteen saavuttamista sekä parannetaan suritusta, hyvinvintia ja itsehjautuvaa ppimista (Grant 2005, 1). Vaikka edellä levat määritelmät eivät le täysin yhteneväisiä, niissä kaikissa krstetaan menetelmän käyttöä valmennettavana levan henkilön tavitteen tai päämäärän saavuttamiseksi sekä hänen ppimisensa ja kehittymisensä edistämiseksi. Cachingin yleispätevänä tavitteena vidaan nähdä surituksen parantaminen ja haluttujen tulsten saavuttaminen (Starr 2003, 11). Kska caching ei luntevasti le rajattavissa tiettyihin menetelmiin tai tekniikihin, sitä tulisi tarkastella enemmänkin dialgisena tapana timia. Cachingin määritelmää vidaan lisäksi syventää rajaamalla sen ulkpulelle, mitä se ei le. Caching ei le terapiaa esimerkiksi mielenterveydellisten ngelmien ratkaisemiseksi (Martin 2001, 17; Fairley & Stut 2004, 32). Menetelmä n siis suunnattu psyykkisesti terveille henkilöille, jilla ei le merkittäviä kliinisiä mielenterveysngelmia (Fairley & Stut 2004, 32; Grant 2005, 1) ja siten tarvetta esimerkiksi lääketieteelliseen mielenterveyden hitn tai terapiaan. Caching ei le neuvntaa tai pastamista vaan henkilön mien ratkaisujen etsimisen ja hyödyntämisen tukemista (Martin 2001, 9). Se ei le tiettyyn asiasisältöön liittyvää knsultintia ja siksi sen nnistuminen ei välttämättä edellytä valmentajalta saamista tai ammattitaita käsiteltävän substanssin alalta (Starr 2003, 5; McLed 2004, 4; Whitmre 2004, 41), tisaalta alan vahva tuntemus vi lla myös eduksi (Fairley & Stut 2004, 24). Käytännön cachingin rinnalla myös tieteellinen kiinnstus aihetta khtaan n viime aikina npeasti kasvanut, mikä n havaittavissa niin erilaisten artikkelien kuin tutkimustenkin määrän kasvulla. Prfessri Anthny M. Grant, Sydneyn ylipiststa, n tehnyt seurantaa PsychInf ja Dissertatin Abstracts Internatinal (DAI) - 7

16 tietkannissa ilmestyneissä käyttäytymistieteen alaan kuuluvista tieteellisistä kirjituksista, jtka käsittelevät cachingia. Kirjitukset sisältävät artikkeleja, empiirisiä tutkimuksia sekä väitöskirjatutkimuksia. Kuvi 1 sittaa, kuinka kirjitusten määrä n kasvanut vusituhannen vaihteesta lähtien. Caching-mainintjen määrä Mainintjen kknaism äärä n= KUVIO 1. Caching-mainintjen määrä PsychInf ja DAI -tietkannissa ilmestyneissä käyttäytymistieteen alaan kuuluvissa tieteellisissä kirjituksissa (Grant 2005). Sumenkielinen caching-kirjallisuus n myös saanut alkusysäyksensä Harri Hirvihuhdan (2006) kirjittaman ja Mikk Räsäsen (2007) timittaman testen mudssa. Ensimmäinen käsittelee cachingia menetelmällisestä näkökulmasta jälkimmäisen sisältäessä cachingiin ja jhtajuuteen liittyviä artikkeleja. Maria Carlssnin ja Christina Frssellin (2008) tänä vunna julkaisema tes keskittyy pulestaan cachingiin esimiehen työkaluna. 1.3 Väitöskirjan rakenne Väitöskirjan aluksi len tarkastellut perusteluja tämän tutkimuksen tekemiseen. Kska tutkittava ilmiö n sumalaisena tutkimuskhteena verrattain uusi, len heti raprtinnin alussa halunnut valttaa business cachingin lemusta ja termin määrittelyä. 8

17 Tinen luku sisältää kirjallisuuskatsauksen, jssa valtan business cachingia kehitysinterventina; esittelen menetelmää prsessina ja käyn läpi tärkeimpiä sitä sivuavia muita henkilökhtaisen valmennuksen menetelmiä kuten työnhjausta, mentrintia, psyykkistä valmennusta liikunnassa, superjhtajuutta ja prsessiknsultintia. Seuraavaksi käsittelen itsesäätelyä ja sen eri mutja sekä itsesäätelyyn liittyvät yksilöllisiä rakenteita ja prsesseja. Tarkastelen itsesäätelyn kehitysinterventiita rganisaatikntekstissa ja esittelen tutkimukseni tereettisen viitekehyksen: Zimmermanin ssiaalis-kgnitiivisen itsesäätelyterian. Luvun viimeisessä kappaleessa esitän yhteenvedn kirjallisuuskatsauksesta ja lun jhdannn tutkimuksen empiriaan. Klmas luku sisältää katsauksen tutkimuksen empiriaan, jka perustuu laadulliseen tutkimukseen. Tarkastelen tutkimuksessani valmentajien ja valmennettavien kkemuksia heidän raprtiminaan, ja len siten pyrkinyt valttamaan kkemuksen tutkimusta mahdllisimman laajasta näkökulmasta. Kuvaan tutkimusaineistn ja sen teemahaastatteluina tapahtuneen hankinnan. Luvun lpuksi kuvailen aineistn analyysin deduktiivisena sisällönanalyysina. Neljäs luku mudstuu tutkimustulksista. Aluksi tarkastelen valmentajien kkemuksia itsesäätelyn kehittämisestä ja vastaavasti valmennettavien kkemuksia itsesäätelyn kehittymisestä sekä käsittelen valmentajien ja valmennettavien kkemusten yhteneväisyyttä. Yhteneväisyys ilmenee tutkimuksessani yleisellä taslla suhteessa caching-prsessiin, sillä tutkittavat valmentajat ja valmennettavat eivät mudstaneet yhdessä timivia caching-pareja. Selvitän myös itsesäätelyn eri kehitystasjen ilmentymiä haastateltavien raprtimina. Lpuksi nstan esille perusaineiststa pikkeavan tapauksen, jssa valmennusprsessi ei tämän tutkimuksen määrittelyjen mukaan vastannut business caching -prsessia. Tutkimusraprtin viides luku käsittää tutkimuksen phdinnan. Phdin tässä yhteydessä tutkimukseni kntribuutita niin tereettisesta kuin sveltavastakin näkökulmasta. Tarkastelen myös tutkimuksen lutettavuutta ja rajitteita ja lpuksi 9

18 punnitsen mahdllisia jatktutkimusehdtuksia cachingin ja itsesäätelyn laajemmaksi tutkimiseksi. 10

19 2 Itsesäätely ja sen kehittäminen Tässä tutkimuksessa tarkitan itsesäätelyllä yksilön timinnan, ajattelun sekä tunteiden tietista hallintaa man tavitteen saavuttamisen varmistamiseksi. Käytän tarkituksellisesti termiä itsesäätely, jka juntaa juurensa vahvasti kasvatustieteestä ja itsesäädellyn ppimisen yhteydestä. Itsesäätelyn ja siihen liittyvän kasvatustieteellistä alkuperää levan termistön valinta perustuu tutkimuksen pikkitieteelliseen käsittelyyn: itsesäätelyn yksilölliset rakenteet, niihin liittyvä käsitteistö sekä tutkimuksen metateria Zimmermanin (2000) ssiaaliskgnitiivinen itsesäätelyteria juntavat juurensa läheisesti kasvatuspsyklgiaan ja kasvatustieteeseen. Tästä näkökulmasta lennaista n tarkemmin luvussa 2.3 käsiteltävät itsesäätelyn yksilölliset rakenteet, jtka vidaan ryhmitellä klmeen saalueeseen: knatiiviseen eli timinnan, kgnitiiviseen eli ajattelun sekä affektiiviseen eli tunteiden alueeseen. Kasvatustieteellinen lähestymistapa mahdllistaa myös uusien ja merkittävien näkökulmien synnyttämisen jhtamisen kntekstiin. Tästä esimerkkinä timinnan jakaminen mtivaatin ja tavitteeseen liittyviin rakenteisiin; sekä vlitin ja timinnan ylläpitn liittyviin prsesseihin (tarkemmin luvussa 2.3.1). Nykyisen trendin krstaessa työntekijöiden itsehjautuvuutta ja itsenäistä työtetta itsesäätelyn ymmärtämisestä ja kehittämisestä n tullut myös henkilöstöjhtamisen kannalta merkittävää. Tämä n lisännyt tarvetta muuttaa myös yritysten jhtamis- ja kehittämiskäytäntöjä, jllin niihin n sisällytetty henkilökhtaisia yksilöllisiä valmennuselementtejä. Osittaiseenkin itsesäätelyn kehittämiseen suunnatun henkilökhtaisen psyykkisen valmennuksen kirj n laaja. Siihen vidaan katsa kuuluvan sellaiset menetelmät ja tekniikat, jiden tarkituksena n edistää yksilön psyykkisten resurssien kehittymistä tavitteellisesta näkökulmasta. Tällaisen valmennuksen pääpainpiste ei siten le jnkun tiedn tai taidn ppimisessa vaan näiden ppimisen tueksi ja tavitteen saavuttamisen varmistamiseksi tarvittavien taitjen ajattelun, timinnan alittamisen ja ylläpidn sekä tunnetaitjen kehittämisessä. 11

20 2.1 Business caching kehitysinterventina Business cachingin tehtävänä n helpttaa valmennettavan etenemistä itsesäätelysyklissä khti tavitteen saavuttamista (Grant 2003). Käytännössä tämä tapahtuu systemaattisessa caching-prsessissa, vurvaikutuksellisin keinin. Tässä väitöskirjassa len tutkinut kkemuksia, jita valmennettavilla ja valmentajilla n business caching -prsessista itsesäätelyn kehitysinterventina. Jhdatuksena aiheeseen tarkastelen aluksi aikaisempaa, cachingia käsittelevää tutkimusta. Business cachingia käsittelevien tutkimusten tas n hyvin vaihteleva. Mnet tutkimukset vat suuntautuneet vahvasti käytännön tarpeeseen aiheen tieteelliseen käsittelyyn kustannuksella. Olen seuraavassa seulnut mukaan tieteelliset kriteerit täyttäviä business caching -tutkimuksia. Business cachingiin liittyvässä tutkimuksessa n tarkasteltu itse prsessia (Orenstein 2000), valmennuksen vaikutusta tai vaikuttavuutta (Ballinger 2000; Cnway 2000; Grant 2003; Saling 2005; Sullivan 2006), valmennettavan kkemuksia cachingista tai valmentajasta (Sztucinski 2001; Wasylyshyn 2003, Seamns 2004, Sue-Chan & Latham 2004; Bugae 2005; Jnes & Spner 2006), valmentajan kkemuksia cachingista (McCleland 2005) sekä valmentajan ja valmennettavan välistä kmmunikintia (Quick & Macik-Frey 2004). Varsinaisesti itsesäätelyyn liittyvää tutkimusta ei cachingin alalla le tehty, jskin Fraynen ja Lathamin (1987) sekä Lathamin ja Fraynen (1989) kehitysinterventitutkimuksissa yhtenä kehitysmenetelmänä käytettiin henkilökhtaista valmennusta 2. Orenstein (2000) n väitöskirjassaan tarkastellut klmeen eri rganisaatin kuuluvan kahdeksan henkilön business caching -prsessia. Tutkimusaineist mudstuu neljän vuden aikana kerätyistä strukturiduista ja pulistrukturiduista henkilöhaastatteluista, havainninneista sekä tutkijan tekemistä muistiinpanista. Kvalitatiiviseen aineistn analyysin perustuen Orenstein n rakentanut kahdeksan prtaisen mallin kuvaamaan caching-prsessia käytännössä; tavitteen 2 Tarkemmin Fraynen & Lathamin kehitysinterventitutkimuksista kappaleessa

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena Fenmengrafia laadullisena tutkimussuuntauksena 02/14/2012 MK 8.12.2012 Maarit Kallimäki Fenmengrafian peruslähtökhdat Fenmengrafia tutkii ihmisten käsitysten eravuuksia. Lähestymistavan perustajan Ference

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot