INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen"

Transkriptio

1 INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Innotiimin uutislehti 2/2007 Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen Innotiimi esittelee uuden työkalupakin, jonka avulla esimiestyötä tekevien on helpompi kohdata erilaisia tilanteita ihmisten johtamisessa. Tämä prosessoivaan johtamisotteeseen perustuva kymmenen työkalun paketti tarjoaa konkreettisia menetelmiä jokapäiväisiin esimiestyössä vastaan tuleviin tilanteisiin. Näin jokainen esimies voi kehittää omaa johtamistaitoaan jatkuvasti. Lopputuloksena organisaatiossa yksilöiden motivaatio paranee ja muutosten läpivienti helpottuu. Koko porukka saadaan puhaltamaan yhteen hiileen.

2 2 2/2007 INNONews prosessoivan johtamisotteen työkalut Kysymys Opitaan tekemään erilaisia kysymyksiä erilaisissa tilanteissa ja näkemään niiden meritys ajatteluprosessin aikaansaajina. Eläytyvä kuuntelu Opitaan kuuntelemisen merkitys. Harjoitellaan kysymisen ja kuuntelun taitoa. Jano Vesi Tarkastellaan muutostilanteen sisältöä ja vaiheita, opetellaan muutoshalukkuuden aikaansaamista ja muutosvastarinnan käsittelyä. Vasta kun porukka on valmis muutokseen, voi todellinen muutos alkaa. Vaaka Vaaka on yksi muutosvastarinnan tarkasteluvälineistä, se on muutosvastarinnan käsittelytapa. Ihmisen mieli toimii vaa an lailla, ikäänkuin arvoanalyysi olisi koko ajan kytketty päälle. Mielen prosessointi Miten esimiehen kannattaa työskennellä kun / jotta hän saa omassa porukassaan oikean ihmisten ajatteluprosessin liikkeelle. Miten esimies työskentelee, jotta hän ei joudu prosessissa osapuoleksi. Paalutus Paalutus liittyy myös palautteeseen, mutta selkeämmin rakentavaan / korjaavaan palautteeseen ja on itsearvioinnin kanssa hyvin voimakas palautteen antamisen työkalu. Itsearviointi Itsearviointi liitty voimakkaasti postiiviseen ja rakentavaan palutteeseen, yleensä omaan kehittymiseen. Opettelemme itsearvioinnin käynnistämistä ja merkitystä. Ryhmämuisti Tarkastellaan mitä ja miten hyvässä prosessissa tehdään prosessin aikaiset muistiinpanot. Opera OPERA on kaikkien ryhmätyötapojen ja erilaisten ongelmanratkaisuprosessien perustyökalu, jota voidaan soveltaa useissa eri tilanteissa. OPERAn ideaa mukaillen jopa tavallinen keskustelupalaveri saa uuden ulottuvuuden. Kartta Kartta on yksi prosessoivan esimiehen tärkeimmistä työkaluista. Kartalla esimies hahmottaa koko prosessin aikaansaannostavoitteineen, tekemisineen ja kysymyksenasetteluineen. Ihmisten johtaminen esimiehen suurin haaste Lähes jokainen esimies pitää ihmisten johtamista suurimpana haasteenaan esimiehen vastuualueella. Ihmisten johtaminen pitää sisällään paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat epävarmoja, arvaamattomia, hankalia ja jopa pelottavia. Ihmisten johtamisessa esimies ei voi koskaan olla täysin varma siitä, miten ja millä voimakkuudella hänen alaisensa reagoivat hänen johtamistoimenpiteisiinsä. Monesti esimiehen on vaikea saada porukkaansa mukaan asioihin, varsinkin uusiin toimintatapoihin ja asioiden muuttamiseen. Yksi ehkä erityisen arvaamaton osa-alue ovat ihmisten väliset keskinäiset suhteet. Yllämainituista seikoista johtuen kovin moni esimies tuntuu turvautuvan siihen ratkaisuun, että antaa asioiden olla. Jos ja kun esimiehen vastuulla on ihmisten johtamisen lisäksi joitakin asiantuntijatehtäviä, nämä muut tehtävät nousevat tärkeysjärjestyksen kärkipäähän. Ihmiset jäävät helposti kakkoseksi. Se, että esimies on edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa, johtuu pääasiassa siitä, että hänellä ei ole käytettävissään oikeanlaisia ihmisten johtamisen työkaluja. Kokemukseemme pohjautuen tiedämme, että tuollaisten työkalujen opettelu on itse asiassa suhteellisen helppoa, kunhan ne on kehitetty käyttöön sopiviksi, korostaa Innotiimin Antti Skyttä ja jatkaa: Me uskomme, että johtajaksi ei synnytä. Jokainen esimies voi määrätietoisella harjoituksella kehittyä ihmisten johtajana. Se on kuitenkin koko elämän mittainen oppimisprosessi, haaste on sen verran monimuotoinen ja mittava. Toisin sanoen jokainen esimies voi vähitellen kehittää itsestään erinomaisen ihmisten johtajan. Johtamistyökalujen avulla itsensä kehittäminen on helpompaa ja palkitsevampaa.

3 3 INNONews 3 2/2007 Prosessoiva johtamisote 10 todellista työkalua PJO-työkalupakki on otettu erittäin hyvin vastaan yrityksissä, palautetta valmennukseen osallistuneilta: Vihdoinkin konkreettisia työkaluja saada tuloksia aikaan Olemme tahkonneet tämän muutoksen kanssa jo 4 vuotta, nyt meillä on työkalut onnistua Miksi meille ei ole aiemmin annettu näitä työkaluja? Milloin meidän johto tulee tähän valmennukseen? Uskon tuloksen paranevan näillä keinoin Todella monta hyvää työkalua arjen käyttöön, Kiitos! Ei ole todellakaan rakettitiedettä, onnistuminen on nyt itsestä kiinni Innotiimi on kehittänyt kaikille esimiehille ihmisten johtamisen päätyökalut, joiden avulla esimies pystyy ohjaamaan kaikkia keskeisimpiä hänen vastuualueellaan eteen tulevia tilanteita motivoivasti ja tuloksellisesti. Prosessoiva johtamisote (PJO) -työkalupakkiin kuuluu kymmenen hyväksi havaittua menetelmää, joita voi soveltaa joustavasti tilanteen mukaan. Työkalupakki on kokonaisuus, jossa on riittävä määrä työkaluja kaikkiin esimiestyössä tyypillisiin ja toistuvasti esiin tuleviin tilanteisiin ja haasteisiin. Työkalupakki auttaa pärjäämään mm. kehityskeskustelussa, strategioiden jalkauttamisessa, palautteen antamisessa ja palaverien johtamisessa. Työkalupakki tarjoaa erinomaista evästystä ja otetta myös kertaluonteisten tilanteiden edessä kuten ristiriidan käsittelyssä, muutostilanteissa ja vastuunottoon auttamisessa. Kaikki 10 työkalua ovat helposti ymmärrettäviä ja hyvin käytännönläheisiä. Silti harjoitus tekee mestarin tässäkin lajissa, eli työkalujen aktiivinen käyttö päivittäisessä toiminnassa tuo esiin niiden todellisen hyödyn. PJO-valmennusprosessi ohjaa käytännön taitoihin 1. valmennus 1. pvä 2. pvä 2. valmennus 1. pvä 2. pvä 3. valmennus 1. pvä 2. pvä 4. valmennus 1. pvä 2. pvä Starttitilaisuus Ennakkotehtävät Välitehtävät Välitehtävät Välitehtävät Jatkosuunnitelma Ennakkotehtävä: Mitä haluaisin oppia hallitsemaan paremmin Caset, harjoitukset, käsikirjoitukset Eilisen oppimisoivallukset Välitehtävät, miten vien oppimani käytäntöön, raportit, oppiminen Jatkosuunnitelmat, miten kehitän taitojani käytännössä

4 4 2/2007 INNONews Ihmisten johtamisen perustyökalut: vastaus ja kysymys Tuomas Linna Innotiimin Antti Skyttä (vas.) ja Juha Kontiainen ovat halunneet kehittää esimiehille käytännössä toimivia työkalupakin, jonka työkalut on helppo ottaa käyttöön. Esimiehellä on käytettävissään kaksi perustyökalua ihmisten johtamisessa. Ne ovat vastaus ja kysymys. Kummallakin on omat peruspiirteensä ja molempia tarvitaan. Vastaus on se perinteinen työkalu, kysymys on varsinaisesti vasta nykypäivinä todella tullut vastauksen rinnalle. Niinpä vastaustyökalu on esimiehillä yleensä hyvin hallussa. Kysymys perustyökaluna on jotenkin hämärämpi, käyttökokemuksia ei ole paljon ja varsinaisia kysymyspohjaisia työkaluja ei ole juuri omaksuttu. Antti Skyttä kertookin, että elämme edelleen valmiiden vastausten aikaa. Monet esimiehet toimivat niin, että kun osaavat vastauspohjaisten työkalujen käytön, pyrkivät käyttämään niitä kaikissa esiin tulevissa tilanteissa. Kuitenkin usein kysymyspohjainen työkalu on selvästi parempi ja tuloksellisempi. Vastauspohjaisella työkalulla voidaan saada ihmiset ja tilanteet jopa lukkoon. Vastauspohjaisissa työkaluissa esimiehen mielenkiinto on asiasisällöissä: asioiden eteenpäin saattamisessa, ongelman ratkaisun sisällössä, uuden toimintatavan sisällössä jne. Kysymyspohjaisissa työkaluissa esimiehen mielenkiinto on taas siinä, mitä ja miten hänen porukkansa asiasta ajattelevat ja tuntevat eli siinä, minkälaisia prosesseja ihmisten mielissä liikkuu, millaisia ratkaisuja voimme yhdessä löytää. Siksi kysymys on oiva työkalu kun tavoitteena on saada porukalle lisää ymmärrystä tai saada heidät käsittelemään omia asenteitaan. Kysymyksen voima tulee esiin konkreettisimmillaan, kun on tärkeää saada ryhmä sitoutumaan johonkin. Yhteenvetona: hyvä esimies osaa antaa hyviä vastauksia silloin, kun on niiden paikka ja tehdä erinomaisia kysymyksiä silloin, kun on niiden paikka, linjaa Antti Skyttä hyvän johtamisen tavoitetilan. Esimiestaitojen valmentaminen tähtää liiketoiminnalliseen hyötyyn Esimiehet johtavat entistä enemmän asiantuntijoita. Työntekijöiden koulutustaso on noussut ja työntekijöillä on usein vähintään yhtä hyvä ammattitaito itse työn tekemisestä kuin esimiehellä, usein jopa parempi. Työntekijöillä on hyvä näkemys aktiivisista ongelmista, pullonkauloista ja kehittämisen yksityiskohdista ja siksi he ovat juuri oikeita henkilöitä kehittämään työprosesseja. Esimiehen tarvitsee saada porukka mukaan tarkastelemaan tilannetta ja löytämään kehityskohteita, toimia enemmän itseohjautuvasti. Esimiehellä on kokonaiskäsitys prosessista ja sen vaikutuksista työyhteisön muuhun toimintaan. Esimiehen pitää saada porukka näkemään kehittämistarve, saada syntymään jano kehittää toimintaa ja löytää porukan kanssa keinot sen toteuttamiseen. Valmennuksissa esimiehet usein haluavat oppia erilaisia taitoja. Toiveissa on esimerkiksi saada porukka kehittämään toimintaa, oppia toimimaan vastarannan kiiskien kanssa, asettaa tavoitteita, saada ryhmä ottamaan vastuuta ja valtaa ja edistää osastojen välistä yhteistyötä. Siksi valmennamme esimiehiä käyttämään johtamisen työkaluja siten, että tiimi tai työporukka osallistuu oman työnsä kehittämiseen. Vain näin voidaan saada aikaan todellista motivaatiota ja todellisia tuloksia, kuvailee Juha Kontiainen Innotiimistä.

5 5 INNONews 5 2/2007 Kysymys ja eläytyvä kuuntelu esimerkkeinä johtamisen työkaluista Kysymys johtamistyökaluna 1 Prosessoiva kysymys työllistää aivot: Kun ihmisten johtamisessa on paljolti kyse ihmisten mielen kerrosten ja niissä kulkevien prosessien aktivoimista ja ohjaamista, on erityisen tärkeää osata käynnistää nuo prosessit. Itse asiassa mielen prosessit tarvitsevat kunnolla käynnistyäkseen juuri ne sopivat kysymykset. 2 Palautuskysymys: Asioiden kehittymisen kannalta on tärkeää, että ajatteluprosessi saadaan aktivoitua johdettavien aivoissa. Joskus esimiehen on tarpeellista osata tehdä palautuskysymys, jossa prosessi siirtyy johdettavan mieleen. 3 Kysymysten keila: Kysymysten keila on ajatteluprosessien ohjaamisessa yksi tärkeimmistä ideoista. Kysyjä on se, joka valitsee kuinka laajalla tai kapealla alueella hän haluaa ajatteluprosessien liikkuvan. Usein käynnistysvaiheessa on hyvä käyttää hyvinkin laajaa keilaa. Prosessin edetessä keilaa voi sopivalla tavalla kaventaa. Sitä voi edelleen jatkossa laajentaa. Eläytyvä kuuntelu 1 O men a : Jos haluaa aidosti ymmärtää toista ihmistä, on välttämätöntä tutustua hänen ajatteluunsa hänen omasta taustastaan käsin. Omena on mielikuva, joka auttaa esimiestä muistamaan tämän. Omenahan voi olla toiselle punainen ja toiselle vihreä. 2 Puutarhaan tutustuminen: Jokaisella ihmisellä on oma taustansa tai mielen puutarhansa niin kuin me haluamme asian ilmaista. Jossakin puutarhan osassa on se käyttäytymisen juurisyy, joka saa ihmisen toimimaan. 3 Oman ymmärryksen varmistaminen: Monet vaikeat tilanteet syntyvät, pitkittyvät tai vaikeutuvat esimiehen oman huonon ymmärryksen takia. Siksi esimiehelle on tärkeää varmistaa oma ymmärryksensä siitä, mitä vuorovaikutuskumppani tarkoittaa tai yrittää kertoa.

6 6 2/2007 INNONews Ytimessä mielen prosessit ja niiden ohjaaminen PJO-työkalut on suunniteltu ihmisten johtamiseen ja siksi ne pohjautuvat ihmismielen ymmärrykseen. Ihmisellä kulkee jatkuvasti omassa mielessään erilaisia ajatteluprosesseja. Oheinen kuva näyttää mielen sisällön koostuvan useammasta kerroksesta. Siksi ihmisten johtamisessa esimiehen tulisikin keskittyä erityisesti havainnoimaan ja aktivoimaan kolmea mielen kerrosta ja niiden erilaisia prosesseja. Ylimpänä kerroksena on ymmärryksen kerros, joka toimii älyn voimalla eli on looginen ja punnitseva. Ymmärrystä ei voi antaa toiselle ulkopuolelta, vaan se syntyy sisäisenä prosessina, jota voi toki auttaa eteenpäin. Keskimmäisenä kerroksena on tunteiden ja asenteiden kerros. Usein kaikkein voimakkaimmat ihmisen toimintaan vaikuttavat tekijät löytyvät tästä kerroksesta. Alimmaisena kuviossa on sitoutumisen ja tahdon kerros. Reitti sinne kulkee ymmärryksen ja asenteen kautta. Itse asiassa kaikki nämä kolme mielen kerrosta edustavat asioita, joita ei voi antaa tai sanella toiselle. Näin ollen mitään mielen prosesseista ei saada syntymään, jos esimies käyttää vain vastauspohjaisia työkaluja. Kysymyspohjaisten työkalujen avulla kaikkia näitä prosesseja saadaan käynnistettyä, edistettyä ja ohjattua. Siitä syystä kysymyspohjaiset johtamistyökalut ovat ihmisten johtamisen keskeisintä ydintä.

7 7 INNONews 7 2/2007 Prosessoiva johtamisote tempaa porukan mukaan Valiolla noin 200 esimiestä käy läpi Innotiimin valmennuksen Ihmisten saaminen mukaan ja osallistumaan on yksi johtamisen keskeisimmistä haasteista sekä myös menestystekijöistä. Kun toimintaa halutaan kehittää ja prosesseja tehostaa, se onnistuu parhaiten, kun kaikki ovat yhdessä tekemässä tavoitteista totta. PJO kehityshankkeen tukena Valiolla Valiolla toimintatavan kehittämishanke käynnistettiin vuonna Kehityshankkeen tavoitteena on tuottavuuden lisääminen, työviihtyvyyden parantaminen sekä tilaus-toimitusprosessin kokonaistehokkuuden ja joustavuuden lisääminen. Suomessa Valiolla on yhteensä 15 tehdastoimipaikkaa, joissa työskentelee noin 2000 henkeä. Aloitimme kehityshankkeen aluksi ilman esimiesvalmennusta mutta huomasimme, että jalkautusvaihetta varten esimiehet kaipasivat konkreettisia työkaluja omaan esimiestyöhönsä. Selvitysten jälkeen päädyimme toteuttamaan Innotiimin prosessoivan johtamisotteen (PJO) esimiesvalmennusohjelman, jossa oli koottu samaan pakettiin sekä esimiestyötä tukeva työkalupakki että käytännönläheinen valmennus, kertoo HR-yksikön kehityspäällikkö Juha Penttilä Valiolta. Konkreettisuus tuo positiivista palautetta Valion esimiesvalmennukseen osallistuu n. 200 esimiestä eri tehdastoimipaikoilta. Tällä hetkellä prosessoivaan johtamisotteeseen ovat tutustuneet jo kahdeksan tehtaan esimiehet - ja loppujen toimipaikkojen valmennus on vielä tulossa. Mukana ovat prosessivastaavat ja valmentavat esimiehet. Esimiestemme palaute on ollut hyvin positiivinen kautta linjan. Ihmiset kokevat valmennuksen konkreettisena ja käytännön tilanteita tukevana. Tämä PJO sisältää helposti ymmärrettäviä työkaluja. Ohjelma sisältää myös käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, jotka ovat tärkeä osa uusien esimiestaitojen oppimisessa, kiteyttää Penttilä. Porukka mukaan rakentavat ajatukset esiin PJO tarjoaa esimiestyön tueksi 10 käytännöllistä työkalua, joista kysymys on ns. perustyökalu. Valmennuspaketti sisältää Valiolla kolme kappaletta kahden päivän valmennustilaisuutta. Lisäksi tulevat valmennustilaisuuksien välissä tehtävät itsenäiset välityöt. Perinteinen vastaustyökalu on meilläkin hyvin hallinnassa, mutta tuo kysymyspuoli Juha Penttilä" vaatii uutta orientaatiota meiltä kaikilta. Työkalujen avulla haluamme saada porukan äänen kuuluviin - kysymyksen avulla tavoitamme myös ne joukon hiljaiset, joilla voi olla erittäin rakentavia ajatuksia yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi, summeeraa Penttilä työkalujen merkitystä. Lopputuloksena parempi ilmapiiri Juha Penttilän mielestä Valion tilanteessa konkreettisimmin tähän mennessä on työkaluista päästy hyödyntämään seuraavia: kysymys, eläytyvä kuuntelu, Opera, vaaka ja itsearviointi. Kysymys, eläytyvä kuuntelu ja Opera -työkalujen avulla voidaan parantaa osanottajien aktiivista osallistumista palavereihin. Vanhan mallin mukaiset yhdensuuntaista esittelyä ja yleiskeskusteluja sisältävät palaverit ovat kehittymässä osallistavampaan suuntaan. Vaaka taas on erinomainen kun halutaan peilata porukan tunnelmia, erityisesti muutostilanteissa. Ja itsearvioinnin merkitystä ei voi liikaa korostaa - esimiehen pelisilmä on olennainen asia. Sitä voi kehittää, mutta se vaatii harjoittelua. Valion organisaatiossa on jo kokemusta myös siitä, miten esimiestyö on kehittynyt valmennuksen ja työkalujen käyttöönoton jälkeen. Ihmisillä on tunne siitä, että he tulevat kuulluksi. Parhaita kommentteja on se, että nythän tässä tuntuu aidosti siltä, että meitä kuunnellaan ja meiltä kysytään, siteeraa Penttilä palautetta PJO:n käytöstä Valiolla.

8 Pieni PJO-tarvetesti. Vastaa alla oleviin kysymyksiin rastittamalla ruutu: Muutosten läpivienti sujuu yrityksessämme nopeasti ja tuskatta Uudet menetelmät ja toimintamallit siirtyvät meillä helposti käytäntöön Työntekijämme ymmärtävät bisneksen kokonaisuuden ja ohjautuvat siitä toiminnassaan Työntekijämme ottavat vastuuta ja kehittävät oma-aloitteisesti toimintaansa Työntekijämme ottavat avoimesti vastaan palautetta, myös kriittistä Palaverimme ovat tehokkaita ja tuloksellisia Palavereissa ihmiset osallistuvat aktiivisesti asioiden käsittelyyn Saamme käynnistämämme kehityshankkeet ja -projektit helposti käytäntöön niiden hautautumatta unholaan Yhteistyö toimii erinomaisesti eri osastojen ja yksiköiden välillä Johtoryhmän jäsenet toimivat yhdessä kohti yrityksen ja liiketoiminnan etua, jopa oman vastuualueensa edun kustannuksella Kyllä, pitää 90 prosenttisesti paikkansa Ei, tämän asian suhteen on aika usein haastetta Mikäli vastasit useammin Ei kuin Kyllä voisit ehkä soveltaa prosessoiva johtamisotetta omassa organisaatiossasi. Kysy lisätietoa Innotiimin konsulteilta: Antti Skyttä +358(0) Juha Kontiainen +358 (0) Jari Mielonen +358 (0) Ritva-Anneli Mauno +358 (0) Marcus Lange +358(0) Kari Laine +358(0) Antti Hellström +358 (0) Vapaalantie 2 A FI Vantaa tel

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat:

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Osallistava ihmisten johtaminen Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus 8.9.2016 Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Kari Laine Jarna Savolainen Yhdessä kehittämällä tuloksia Taloudellinen tulos Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Katri Vataja HTT.

Katri Vataja HTT. Katri Vataja HTT katri.vataja@gmail.com Näkökulmani kehittävään arviointiin Projektit Hankkeet Johtamisen kehittäminen Strategiatyö Työyhteisökehittäminen Kehi%ävä arvioin- työyhteisössä MITÄ? Arviointiprosesseja

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

Palautteen antaminen arjessa. Verohallinnon Verotarkastusyksikön työhyvinvointihanke

Palautteen antaminen arjessa. Verohallinnon Verotarkastusyksikön työhyvinvointihanke Palautteen antaminen arjessa Verohallinnon Verotarkastusyksikön työhyvinvointihanke 2013-2014 Verotarkastus 1.5.2013 699 htv Ylijohtaja Anita Wickström Itä- Suomen VTY Kuopio Helinä Könttä Länsi- Suomen

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Vuoropäällikkövalmennus Jollas Instituutti Niko Vastamäki Mistä on hyvä vuoropäällikkö tehty? Jotta vuoropäälliköt pystyvät varmistamaan omalta osaltaan toimipaikkansa

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?)

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?) Pirkko Heiske: MUUTOS JA MUUTOKSESSA ONNISTUMINEN / ESIMIES JA MUUTOS 1) Muutokset ja niihin suhtautuminen Kaksi tapaa suhtautua: - avautuminen, aktiivisuus - sulkeutuminen Mitkä ovat suhtautumistapojen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää!

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää! Äijä-vatu välittämisen välineenä Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki Työkykyä lisää! Valtiokonttori 11.09.2014 11.9.2014 peter.andersen@hel.fi p. 040 334 1699 Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Palautteen antamisen kulttuuri

Palautteen antamisen kulttuuri 7.5.2013 Palautteen antamisen kulttuuri Rondo Training Oy/ Leena Nousiainen www.dazzle.fi www.rondotraining.fi 1 Palautteen antamisen kulttuuri 2 Kriittiset menestystekijät Alkuun Story of your shoes Mitä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

TYÖSUOJELURAHASTON TUOTTEISTAMISPROJEKTI NRO TONY DUNDERFELT DIALOGIA OY

TYÖSUOJELURAHASTON TUOTTEISTAMISPROJEKTI NRO TONY DUNDERFELT DIALOGIA OY MHTT MIELEN HYVINVOINTITREENIT TYÖELÄMÄSSÄ TYÖSUOJELURAHASTON TUOTTEISTAMISPROJEKTI NRO 115330 TONY DUNDERFELT DIALOGIA OY Kestävä, kilpailukykyinen tietoyhteiskunta ei ole mahdollinen ilman kestävää mielenterveyttä.

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889

YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889 YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889 Ilmiöitä ja kysymyksiä työn arjessa 1. Tarvitaanko kaikkeen töiden tekemiseen sataprosenttista työkykyä? 2. Mihin kaikkeen työaika tarkalleen kuluukaan?

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Mielenterveys ja työ. Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos

Mielenterveys ja työ. Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos Mielenterveys ja työ Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos Maailma muuttuu, työ muuttuu Nykypäivän työelämässä pitää koko ajan aloittaa alusta, näyttää jatkuvasti osaavansa ja olevansa hyvä. Työssä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO Valtionhallinnon henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia 16.03.2012 Koonneet: Virpi Einola-Pekkinen

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa?

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Webinaari 9.4.2014 klo 10-11 Opettajankouluttaja, KT Arja Pakkala Lehtori, KM

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

TYÖSKENTELY MUUTOKSESSA ( 1 pv )

TYÖSKENTELY MUUTOKSESSA ( 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky TYÖSKENTELY MUUTOKSESSA ( 1 pv ) Järjestelmäyksikön käytännönläheinen yleinen valmennus koko henkilöstölle. Miten ihminen voi oppia työskentelemään rennon tehokkaasti keskellä muutoksia,

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot