INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen"

Transkriptio

1 INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Innotiimin uutislehti 2/2007 Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen Innotiimi esittelee uuden työkalupakin, jonka avulla esimiestyötä tekevien on helpompi kohdata erilaisia tilanteita ihmisten johtamisessa. Tämä prosessoivaan johtamisotteeseen perustuva kymmenen työkalun paketti tarjoaa konkreettisia menetelmiä jokapäiväisiin esimiestyössä vastaan tuleviin tilanteisiin. Näin jokainen esimies voi kehittää omaa johtamistaitoaan jatkuvasti. Lopputuloksena organisaatiossa yksilöiden motivaatio paranee ja muutosten läpivienti helpottuu. Koko porukka saadaan puhaltamaan yhteen hiileen.

2 2 2/2007 INNONews prosessoivan johtamisotteen työkalut Kysymys Opitaan tekemään erilaisia kysymyksiä erilaisissa tilanteissa ja näkemään niiden meritys ajatteluprosessin aikaansaajina. Eläytyvä kuuntelu Opitaan kuuntelemisen merkitys. Harjoitellaan kysymisen ja kuuntelun taitoa. Jano Vesi Tarkastellaan muutostilanteen sisältöä ja vaiheita, opetellaan muutoshalukkuuden aikaansaamista ja muutosvastarinnan käsittelyä. Vasta kun porukka on valmis muutokseen, voi todellinen muutos alkaa. Vaaka Vaaka on yksi muutosvastarinnan tarkasteluvälineistä, se on muutosvastarinnan käsittelytapa. Ihmisen mieli toimii vaa an lailla, ikäänkuin arvoanalyysi olisi koko ajan kytketty päälle. Mielen prosessointi Miten esimiehen kannattaa työskennellä kun / jotta hän saa omassa porukassaan oikean ihmisten ajatteluprosessin liikkeelle. Miten esimies työskentelee, jotta hän ei joudu prosessissa osapuoleksi. Paalutus Paalutus liittyy myös palautteeseen, mutta selkeämmin rakentavaan / korjaavaan palautteeseen ja on itsearvioinnin kanssa hyvin voimakas palautteen antamisen työkalu. Itsearviointi Itsearviointi liitty voimakkaasti postiiviseen ja rakentavaan palutteeseen, yleensä omaan kehittymiseen. Opettelemme itsearvioinnin käynnistämistä ja merkitystä. Ryhmämuisti Tarkastellaan mitä ja miten hyvässä prosessissa tehdään prosessin aikaiset muistiinpanot. Opera OPERA on kaikkien ryhmätyötapojen ja erilaisten ongelmanratkaisuprosessien perustyökalu, jota voidaan soveltaa useissa eri tilanteissa. OPERAn ideaa mukaillen jopa tavallinen keskustelupalaveri saa uuden ulottuvuuden. Kartta Kartta on yksi prosessoivan esimiehen tärkeimmistä työkaluista. Kartalla esimies hahmottaa koko prosessin aikaansaannostavoitteineen, tekemisineen ja kysymyksenasetteluineen. Ihmisten johtaminen esimiehen suurin haaste Lähes jokainen esimies pitää ihmisten johtamista suurimpana haasteenaan esimiehen vastuualueella. Ihmisten johtaminen pitää sisällään paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat epävarmoja, arvaamattomia, hankalia ja jopa pelottavia. Ihmisten johtamisessa esimies ei voi koskaan olla täysin varma siitä, miten ja millä voimakkuudella hänen alaisensa reagoivat hänen johtamistoimenpiteisiinsä. Monesti esimiehen on vaikea saada porukkaansa mukaan asioihin, varsinkin uusiin toimintatapoihin ja asioiden muuttamiseen. Yksi ehkä erityisen arvaamaton osa-alue ovat ihmisten väliset keskinäiset suhteet. Yllämainituista seikoista johtuen kovin moni esimies tuntuu turvautuvan siihen ratkaisuun, että antaa asioiden olla. Jos ja kun esimiehen vastuulla on ihmisten johtamisen lisäksi joitakin asiantuntijatehtäviä, nämä muut tehtävät nousevat tärkeysjärjestyksen kärkipäähän. Ihmiset jäävät helposti kakkoseksi. Se, että esimies on edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa, johtuu pääasiassa siitä, että hänellä ei ole käytettävissään oikeanlaisia ihmisten johtamisen työkaluja. Kokemukseemme pohjautuen tiedämme, että tuollaisten työkalujen opettelu on itse asiassa suhteellisen helppoa, kunhan ne on kehitetty käyttöön sopiviksi, korostaa Innotiimin Antti Skyttä ja jatkaa: Me uskomme, että johtajaksi ei synnytä. Jokainen esimies voi määrätietoisella harjoituksella kehittyä ihmisten johtajana. Se on kuitenkin koko elämän mittainen oppimisprosessi, haaste on sen verran monimuotoinen ja mittava. Toisin sanoen jokainen esimies voi vähitellen kehittää itsestään erinomaisen ihmisten johtajan. Johtamistyökalujen avulla itsensä kehittäminen on helpompaa ja palkitsevampaa.

3 3 INNONews 3 2/2007 Prosessoiva johtamisote 10 todellista työkalua PJO-työkalupakki on otettu erittäin hyvin vastaan yrityksissä, palautetta valmennukseen osallistuneilta: Vihdoinkin konkreettisia työkaluja saada tuloksia aikaan Olemme tahkonneet tämän muutoksen kanssa jo 4 vuotta, nyt meillä on työkalut onnistua Miksi meille ei ole aiemmin annettu näitä työkaluja? Milloin meidän johto tulee tähän valmennukseen? Uskon tuloksen paranevan näillä keinoin Todella monta hyvää työkalua arjen käyttöön, Kiitos! Ei ole todellakaan rakettitiedettä, onnistuminen on nyt itsestä kiinni Innotiimi on kehittänyt kaikille esimiehille ihmisten johtamisen päätyökalut, joiden avulla esimies pystyy ohjaamaan kaikkia keskeisimpiä hänen vastuualueellaan eteen tulevia tilanteita motivoivasti ja tuloksellisesti. Prosessoiva johtamisote (PJO) -työkalupakkiin kuuluu kymmenen hyväksi havaittua menetelmää, joita voi soveltaa joustavasti tilanteen mukaan. Työkalupakki on kokonaisuus, jossa on riittävä määrä työkaluja kaikkiin esimiestyössä tyypillisiin ja toistuvasti esiin tuleviin tilanteisiin ja haasteisiin. Työkalupakki auttaa pärjäämään mm. kehityskeskustelussa, strategioiden jalkauttamisessa, palautteen antamisessa ja palaverien johtamisessa. Työkalupakki tarjoaa erinomaista evästystä ja otetta myös kertaluonteisten tilanteiden edessä kuten ristiriidan käsittelyssä, muutostilanteissa ja vastuunottoon auttamisessa. Kaikki 10 työkalua ovat helposti ymmärrettäviä ja hyvin käytännönläheisiä. Silti harjoitus tekee mestarin tässäkin lajissa, eli työkalujen aktiivinen käyttö päivittäisessä toiminnassa tuo esiin niiden todellisen hyödyn. PJO-valmennusprosessi ohjaa käytännön taitoihin 1. valmennus 1. pvä 2. pvä 2. valmennus 1. pvä 2. pvä 3. valmennus 1. pvä 2. pvä 4. valmennus 1. pvä 2. pvä Starttitilaisuus Ennakkotehtävät Välitehtävät Välitehtävät Välitehtävät Jatkosuunnitelma Ennakkotehtävä: Mitä haluaisin oppia hallitsemaan paremmin Caset, harjoitukset, käsikirjoitukset Eilisen oppimisoivallukset Välitehtävät, miten vien oppimani käytäntöön, raportit, oppiminen Jatkosuunnitelmat, miten kehitän taitojani käytännössä

4 4 2/2007 INNONews Ihmisten johtamisen perustyökalut: vastaus ja kysymys Tuomas Linna Innotiimin Antti Skyttä (vas.) ja Juha Kontiainen ovat halunneet kehittää esimiehille käytännössä toimivia työkalupakin, jonka työkalut on helppo ottaa käyttöön. Esimiehellä on käytettävissään kaksi perustyökalua ihmisten johtamisessa. Ne ovat vastaus ja kysymys. Kummallakin on omat peruspiirteensä ja molempia tarvitaan. Vastaus on se perinteinen työkalu, kysymys on varsinaisesti vasta nykypäivinä todella tullut vastauksen rinnalle. Niinpä vastaustyökalu on esimiehillä yleensä hyvin hallussa. Kysymys perustyökaluna on jotenkin hämärämpi, käyttökokemuksia ei ole paljon ja varsinaisia kysymyspohjaisia työkaluja ei ole juuri omaksuttu. Antti Skyttä kertookin, että elämme edelleen valmiiden vastausten aikaa. Monet esimiehet toimivat niin, että kun osaavat vastauspohjaisten työkalujen käytön, pyrkivät käyttämään niitä kaikissa esiin tulevissa tilanteissa. Kuitenkin usein kysymyspohjainen työkalu on selvästi parempi ja tuloksellisempi. Vastauspohjaisella työkalulla voidaan saada ihmiset ja tilanteet jopa lukkoon. Vastauspohjaisissa työkaluissa esimiehen mielenkiinto on asiasisällöissä: asioiden eteenpäin saattamisessa, ongelman ratkaisun sisällössä, uuden toimintatavan sisällössä jne. Kysymyspohjaisissa työkaluissa esimiehen mielenkiinto on taas siinä, mitä ja miten hänen porukkansa asiasta ajattelevat ja tuntevat eli siinä, minkälaisia prosesseja ihmisten mielissä liikkuu, millaisia ratkaisuja voimme yhdessä löytää. Siksi kysymys on oiva työkalu kun tavoitteena on saada porukalle lisää ymmärrystä tai saada heidät käsittelemään omia asenteitaan. Kysymyksen voima tulee esiin konkreettisimmillaan, kun on tärkeää saada ryhmä sitoutumaan johonkin. Yhteenvetona: hyvä esimies osaa antaa hyviä vastauksia silloin, kun on niiden paikka ja tehdä erinomaisia kysymyksiä silloin, kun on niiden paikka, linjaa Antti Skyttä hyvän johtamisen tavoitetilan. Esimiestaitojen valmentaminen tähtää liiketoiminnalliseen hyötyyn Esimiehet johtavat entistä enemmän asiantuntijoita. Työntekijöiden koulutustaso on noussut ja työntekijöillä on usein vähintään yhtä hyvä ammattitaito itse työn tekemisestä kuin esimiehellä, usein jopa parempi. Työntekijöillä on hyvä näkemys aktiivisista ongelmista, pullonkauloista ja kehittämisen yksityiskohdista ja siksi he ovat juuri oikeita henkilöitä kehittämään työprosesseja. Esimiehen tarvitsee saada porukka mukaan tarkastelemaan tilannetta ja löytämään kehityskohteita, toimia enemmän itseohjautuvasti. Esimiehellä on kokonaiskäsitys prosessista ja sen vaikutuksista työyhteisön muuhun toimintaan. Esimiehen pitää saada porukka näkemään kehittämistarve, saada syntymään jano kehittää toimintaa ja löytää porukan kanssa keinot sen toteuttamiseen. Valmennuksissa esimiehet usein haluavat oppia erilaisia taitoja. Toiveissa on esimerkiksi saada porukka kehittämään toimintaa, oppia toimimaan vastarannan kiiskien kanssa, asettaa tavoitteita, saada ryhmä ottamaan vastuuta ja valtaa ja edistää osastojen välistä yhteistyötä. Siksi valmennamme esimiehiä käyttämään johtamisen työkaluja siten, että tiimi tai työporukka osallistuu oman työnsä kehittämiseen. Vain näin voidaan saada aikaan todellista motivaatiota ja todellisia tuloksia, kuvailee Juha Kontiainen Innotiimistä.

5 5 INNONews 5 2/2007 Kysymys ja eläytyvä kuuntelu esimerkkeinä johtamisen työkaluista Kysymys johtamistyökaluna 1 Prosessoiva kysymys työllistää aivot: Kun ihmisten johtamisessa on paljolti kyse ihmisten mielen kerrosten ja niissä kulkevien prosessien aktivoimista ja ohjaamista, on erityisen tärkeää osata käynnistää nuo prosessit. Itse asiassa mielen prosessit tarvitsevat kunnolla käynnistyäkseen juuri ne sopivat kysymykset. 2 Palautuskysymys: Asioiden kehittymisen kannalta on tärkeää, että ajatteluprosessi saadaan aktivoitua johdettavien aivoissa. Joskus esimiehen on tarpeellista osata tehdä palautuskysymys, jossa prosessi siirtyy johdettavan mieleen. 3 Kysymysten keila: Kysymysten keila on ajatteluprosessien ohjaamisessa yksi tärkeimmistä ideoista. Kysyjä on se, joka valitsee kuinka laajalla tai kapealla alueella hän haluaa ajatteluprosessien liikkuvan. Usein käynnistysvaiheessa on hyvä käyttää hyvinkin laajaa keilaa. Prosessin edetessä keilaa voi sopivalla tavalla kaventaa. Sitä voi edelleen jatkossa laajentaa. Eläytyvä kuuntelu 1 O men a : Jos haluaa aidosti ymmärtää toista ihmistä, on välttämätöntä tutustua hänen ajatteluunsa hänen omasta taustastaan käsin. Omena on mielikuva, joka auttaa esimiestä muistamaan tämän. Omenahan voi olla toiselle punainen ja toiselle vihreä. 2 Puutarhaan tutustuminen: Jokaisella ihmisellä on oma taustansa tai mielen puutarhansa niin kuin me haluamme asian ilmaista. Jossakin puutarhan osassa on se käyttäytymisen juurisyy, joka saa ihmisen toimimaan. 3 Oman ymmärryksen varmistaminen: Monet vaikeat tilanteet syntyvät, pitkittyvät tai vaikeutuvat esimiehen oman huonon ymmärryksen takia. Siksi esimiehelle on tärkeää varmistaa oma ymmärryksensä siitä, mitä vuorovaikutuskumppani tarkoittaa tai yrittää kertoa.

6 6 2/2007 INNONews Ytimessä mielen prosessit ja niiden ohjaaminen PJO-työkalut on suunniteltu ihmisten johtamiseen ja siksi ne pohjautuvat ihmismielen ymmärrykseen. Ihmisellä kulkee jatkuvasti omassa mielessään erilaisia ajatteluprosesseja. Oheinen kuva näyttää mielen sisällön koostuvan useammasta kerroksesta. Siksi ihmisten johtamisessa esimiehen tulisikin keskittyä erityisesti havainnoimaan ja aktivoimaan kolmea mielen kerrosta ja niiden erilaisia prosesseja. Ylimpänä kerroksena on ymmärryksen kerros, joka toimii älyn voimalla eli on looginen ja punnitseva. Ymmärrystä ei voi antaa toiselle ulkopuolelta, vaan se syntyy sisäisenä prosessina, jota voi toki auttaa eteenpäin. Keskimmäisenä kerroksena on tunteiden ja asenteiden kerros. Usein kaikkein voimakkaimmat ihmisen toimintaan vaikuttavat tekijät löytyvät tästä kerroksesta. Alimmaisena kuviossa on sitoutumisen ja tahdon kerros. Reitti sinne kulkee ymmärryksen ja asenteen kautta. Itse asiassa kaikki nämä kolme mielen kerrosta edustavat asioita, joita ei voi antaa tai sanella toiselle. Näin ollen mitään mielen prosesseista ei saada syntymään, jos esimies käyttää vain vastauspohjaisia työkaluja. Kysymyspohjaisten työkalujen avulla kaikkia näitä prosesseja saadaan käynnistettyä, edistettyä ja ohjattua. Siitä syystä kysymyspohjaiset johtamistyökalut ovat ihmisten johtamisen keskeisintä ydintä.

7 7 INNONews 7 2/2007 Prosessoiva johtamisote tempaa porukan mukaan Valiolla noin 200 esimiestä käy läpi Innotiimin valmennuksen Ihmisten saaminen mukaan ja osallistumaan on yksi johtamisen keskeisimmistä haasteista sekä myös menestystekijöistä. Kun toimintaa halutaan kehittää ja prosesseja tehostaa, se onnistuu parhaiten, kun kaikki ovat yhdessä tekemässä tavoitteista totta. PJO kehityshankkeen tukena Valiolla Valiolla toimintatavan kehittämishanke käynnistettiin vuonna Kehityshankkeen tavoitteena on tuottavuuden lisääminen, työviihtyvyyden parantaminen sekä tilaus-toimitusprosessin kokonaistehokkuuden ja joustavuuden lisääminen. Suomessa Valiolla on yhteensä 15 tehdastoimipaikkaa, joissa työskentelee noin 2000 henkeä. Aloitimme kehityshankkeen aluksi ilman esimiesvalmennusta mutta huomasimme, että jalkautusvaihetta varten esimiehet kaipasivat konkreettisia työkaluja omaan esimiestyöhönsä. Selvitysten jälkeen päädyimme toteuttamaan Innotiimin prosessoivan johtamisotteen (PJO) esimiesvalmennusohjelman, jossa oli koottu samaan pakettiin sekä esimiestyötä tukeva työkalupakki että käytännönläheinen valmennus, kertoo HR-yksikön kehityspäällikkö Juha Penttilä Valiolta. Konkreettisuus tuo positiivista palautetta Valion esimiesvalmennukseen osallistuu n. 200 esimiestä eri tehdastoimipaikoilta. Tällä hetkellä prosessoivaan johtamisotteeseen ovat tutustuneet jo kahdeksan tehtaan esimiehet - ja loppujen toimipaikkojen valmennus on vielä tulossa. Mukana ovat prosessivastaavat ja valmentavat esimiehet. Esimiestemme palaute on ollut hyvin positiivinen kautta linjan. Ihmiset kokevat valmennuksen konkreettisena ja käytännön tilanteita tukevana. Tämä PJO sisältää helposti ymmärrettäviä työkaluja. Ohjelma sisältää myös käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, jotka ovat tärkeä osa uusien esimiestaitojen oppimisessa, kiteyttää Penttilä. Porukka mukaan rakentavat ajatukset esiin PJO tarjoaa esimiestyön tueksi 10 käytännöllistä työkalua, joista kysymys on ns. perustyökalu. Valmennuspaketti sisältää Valiolla kolme kappaletta kahden päivän valmennustilaisuutta. Lisäksi tulevat valmennustilaisuuksien välissä tehtävät itsenäiset välityöt. Perinteinen vastaustyökalu on meilläkin hyvin hallinnassa, mutta tuo kysymyspuoli Juha Penttilä" vaatii uutta orientaatiota meiltä kaikilta. Työkalujen avulla haluamme saada porukan äänen kuuluviin - kysymyksen avulla tavoitamme myös ne joukon hiljaiset, joilla voi olla erittäin rakentavia ajatuksia yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi, summeeraa Penttilä työkalujen merkitystä. Lopputuloksena parempi ilmapiiri Juha Penttilän mielestä Valion tilanteessa konkreettisimmin tähän mennessä on työkaluista päästy hyödyntämään seuraavia: kysymys, eläytyvä kuuntelu, Opera, vaaka ja itsearviointi. Kysymys, eläytyvä kuuntelu ja Opera -työkalujen avulla voidaan parantaa osanottajien aktiivista osallistumista palavereihin. Vanhan mallin mukaiset yhdensuuntaista esittelyä ja yleiskeskusteluja sisältävät palaverit ovat kehittymässä osallistavampaan suuntaan. Vaaka taas on erinomainen kun halutaan peilata porukan tunnelmia, erityisesti muutostilanteissa. Ja itsearvioinnin merkitystä ei voi liikaa korostaa - esimiehen pelisilmä on olennainen asia. Sitä voi kehittää, mutta se vaatii harjoittelua. Valion organisaatiossa on jo kokemusta myös siitä, miten esimiestyö on kehittynyt valmennuksen ja työkalujen käyttöönoton jälkeen. Ihmisillä on tunne siitä, että he tulevat kuulluksi. Parhaita kommentteja on se, että nythän tässä tuntuu aidosti siltä, että meitä kuunnellaan ja meiltä kysytään, siteeraa Penttilä palautetta PJO:n käytöstä Valiolla.

8 Pieni PJO-tarvetesti. Vastaa alla oleviin kysymyksiin rastittamalla ruutu: Muutosten läpivienti sujuu yrityksessämme nopeasti ja tuskatta Uudet menetelmät ja toimintamallit siirtyvät meillä helposti käytäntöön Työntekijämme ymmärtävät bisneksen kokonaisuuden ja ohjautuvat siitä toiminnassaan Työntekijämme ottavat vastuuta ja kehittävät oma-aloitteisesti toimintaansa Työntekijämme ottavat avoimesti vastaan palautetta, myös kriittistä Palaverimme ovat tehokkaita ja tuloksellisia Palavereissa ihmiset osallistuvat aktiivisesti asioiden käsittelyyn Saamme käynnistämämme kehityshankkeet ja -projektit helposti käytäntöön niiden hautautumatta unholaan Yhteistyö toimii erinomaisesti eri osastojen ja yksiköiden välillä Johtoryhmän jäsenet toimivat yhdessä kohti yrityksen ja liiketoiminnan etua, jopa oman vastuualueensa edun kustannuksella Kyllä, pitää 90 prosenttisesti paikkansa Ei, tämän asian suhteen on aika usein haastetta Mikäli vastasit useammin Ei kuin Kyllä voisit ehkä soveltaa prosessoiva johtamisotetta omassa organisaatiossasi. Kysy lisätietoa Innotiimin konsulteilta: Antti Skyttä +358(0) Juha Kontiainen +358 (0) Jari Mielonen +358 (0) Ritva-Anneli Mauno +358 (0) Marcus Lange +358(0) Kari Laine +358(0) Antti Hellström +358 (0) Vapaalantie 2 A FI Vantaa tel

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek Myyntivalmentajan valmennusopas Kalle Ek Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 21.11.2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 20.10.2011 Tekijä tai tekijät Kalle Ek Raportin nimi Myyntivalmentajan

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä INNONews Innotiimin lehti asiakkaille ja kumppaneille 2009 Innovatiivisuutta tarvitaan juuri nyt! Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä Nokia:

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 2 2007 Sisällysluettelo 1 l 2011 16 DialogueTeam Virtual: Etäpalavereiden laatua mitattiin ja kehitettiin Fenniassa Toisin tekemällä tulosta... 3 Relational

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Tutkimusraportti 20.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Henkinen pääoma 2004 Tutkimusraportti 15.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Teemu J. Lehtonen Hannu Salmensaari Raporttia saa vapaasti

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot