Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017"

Transkriptio

1 Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017 Lohjan Teatterin visio Puoliammatillinen teatteri, jonka ohjelmisto kootaan aina eri ikäryhmät yleisössä huomioon ottaen. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa kaupungin muiden kulttuuritoimijoitten kanssa. Valmentava johtaminen ja positiivinen luova ilmapiiri takaavat osaavan henkilöstön, joka viihtyy luovassa työssä ja kestää sen tuomat paineet. Lohjan Teatterin toiminta-ajatus Lohjan Teatteri tuottaa laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja kaikille kaupunkilaisille ja yli kuntarajojen, tarjoten samalla harrastusmahdollisuuden kaikille teatteriharrastuksesta kiinnostuneille.

2 1. KASVUN EDELLYTYKSET Ajantasaisella kaavoituksella huolehditaan, että Lohjalla on tarjolla jatkuvasti vetovoimaisia asuintontteja ja kiinnostavia erityyppisten yritysten sijoittumispaikkoja. Länsiradan edellyttämä kaavoitus saatetaan valmiiksi ja E18-moottoritien varteen pyritään kaavoittamaan uusia työpaikka-alueita. Lohjan alueen logistinen sijainti hyödynnetään ja sitä tuodaan aiempaa täysipainoisemmin esille. Työpaikkarakenteen muutokseen varaudutaan panostamalla erityisesti toimialoihin, joilla nähdään olevan tulevaisuudessa kehityspotentiaalia. Lohjan kasvu turvataan kehittämällä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä niin, että yritysten sijoittuminen Lohjalle on mahdollisimman sujuvaa. Tämä toteutetaan elinkeinotoimen ja kaavoituksen jatkuvalla keskinäisellä vuoropuhelulla ja tarjoamalla joustavasti potentiaalisia sijoittumispaikkoja yrityksille. Aktiivisella elinkeino- ja maapolitiikalla ylläpidetään Lohjan kiinnostavuutta yritysten sijoittumisympäristönä. Yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristön osaamispääoman kehittyminen varmistetaan oppilaitos- ja yliopistoyhteistyöllä sekä koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyksiä kehittämällä. Lohjan mainetta ja tunnettavuutta kehitetään valittuihin markkinoinnillisiin vetovoimatekijöihin panostamalla. Lohjan kaupungin talous pidetään tasapainossa, ja Lohjan on varmistettava väestöpohjan toivotunlainen kasvu jatkossakin. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva tehokkaasti tukeva kaavoitus Länsiradan edellyttämän kaavoituksen valmistellaan valmistelu Tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti Tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja * Lohjan Teatterin tilojen tehokas käyttö 3-4 esitystä esityskaudessa. Lohjan toimiminen tehokkaasti kaavoituksen suunnittelussa *Tilojen vuokraus ulkopuolisille, päätösten aikaansaamiseksi tilojen ollessa vapaana Länsiradan rakentamiseksi teatterikäytöstä. (Aika, jolloin ei omaa Aktiivinen maapolitiikka toimintaa toukokuun lopusta elokuun Yritysalueiden kaavoitus moottoritien alkuun.) Koko kaupungin Netti - varrelle tilanvarausjärjestelmä.(edellyttää yhtä Toisiaan tukevien yritysten työntekijää teatterille kesäajaksi, jos sijoittumisen edistäminen tilavaraus -palvelua kehitetään.) kaavoituksen avulla * Kesäteatteripaikan määrääminen Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoituksessa suunnitelmallinen ja yhteiskuntarakennetta tiivistävä kaavoitus Laadukas osaamisympäristö koulutuksen ja elinkeinoelämän vahvan yhteyden Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön Oppilaitosyhteistyön * Opetuksen kehittämishankkeet työharjoittelupaikkojen luominen opetuksen kehittämishankkeet toisen asteen yhteistyön elinikäisen oppimisen polun rakentaminen yhteistyö taiteen perusopetuksen kanssa * Teatteri mahdollistaa jatkossakin työharjoittelupaikan puvustaja/ lavastaja / ohjaajatyön opiskelijoille sekä teatteritekniikan opiskelijoille.

3 Yritysten hyvä ja kasvua tukeva toimintaympäristö Lohjan tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Kuntarakenteen ja asiakastarpeiden edellyttämät kielisuhteet Yrityspalvelutoiminnan Uusiutuvan yritysrakenteen vahvistaminen Laadullisesti ja määrällisesti riittävän tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen Yritysyhteistyön edistäminen pääkaupunkiseudun ja ympäristökuntien yritysten kanssa Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen Tunnettavuuden rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen vetovoimatekijöiden pohjalta Vuosikate kattaa poistot (ja osan investoinneista), pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit Kuntayhteistyön edellyttämien kielipalvelujen turvaaminen korkeakouluyhteistyö tilojen monipuolinen ja joustava käyttö elinkeinoelämää ja sen henkilöstöä palvelevan koulutuksen ja vapaaajan tuottamien laadukkaat sivistyspalvelut turvallisen elinympäristön edistäminen sivistys-, kulttuuri- ja koulutuskaupunkimaineen nostaminen resurssien turvaaminen ja tarkoituksen mukainen käyttö tarkka taloudenpito tarkoituksenmukainen palveluverkko ja palveluiden tuottaminen * Lohjan Teatteri tarjoaa yrityksille kulttuuripalveluja teatteriesitysten muodossa. * Teatteri takaa omalta osaltaan tasokkaat kulttuuripalvelut. (Esitykset ja oheispalvelut) * Yleisöpohjan laajeneminen ja katsojamäärien lisääntyminen yli kunta rajojen toimii yhtenä kriteerinä palvelun tasosta. * Lohjan Teatteri tuo vuosittain lähes katsojaa Lohjan kaupunkiin. * Tarkka budjetin seuranta-tulot ja menot tasapainossa. * Jos palvelua halutaan lisätä, asiakasmääriä kasvattaa, se edellyttää resurssien lisäämistä. (Tarvittava määrä palkattua henkilökuntaa, tilatarpeen kartoitus.)

4 2. TOIMINNAN TEHOKKUUS Toiminnan tehokkuus varmistetaan tarkastelemalla palvelujen järjestämistapoja ja muokkaamalla niitä uudelleen toiminnallisesti tehokkaammiksi ja sitä kautta taloudellisesti tuottavammiksi. Palveluprosessien tehostamista jatketaan sähköisen asioinnin käyttöönottoa edistävällä tavalla. Kustannustehokkuutta edistetään palveluprosesseissa optimoimalla niitä mahdollisimman paljon tuotteistamisen lisäksi. Kustannustehokkuutta seurataan ajantasaisten raportointijärjestelmien avulla. Sähköisiä asiointimahdollisuuksia otetaan käyttöön kuntalaisten toiveiden mukaan niissä toiminnoissa, joissa käyttöönotto selkeästi ja volyymiltaan edistää palveluiden laadukkuutta ja kustannustehokkuutta. Sähköisen asioinnin toteutetaan tietoturvallisuuden vaatimukset huomioiden. Henkilöstön määrä mitoitetaan tuotettavien palvelujen edellyttämällä tavalla. Henkilöstön motivaatioon, osaamiseen ja palkkauksen kilpailukykyisyyteen panostetaan niin, että tuotettavat palvelut saadaan sujuvasti ja asiakaslähtöisesti tuotettua. Kaupungin palveluverkon tavoitteena on selkeys, toimivuus ja tehokkuus. Palveluiden kustannustehokkuuteen vaikutetaan huolehtimalla myös toimivasta ennaltaehkäisystä kuntalaisten palvelutarpeisiin liittyen. Näin pystytään kohdentamaan tarpeita vastaava tuki ja apuajoissa. Ennakoivalla toimintamallilla mm. edistetään nuorten sosiaalista vahvistamista. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Yhteistyön yritys- ja kolmannen sektorin kanssa kustannus-hyötyanalyysien pohjalta Kansalaisten omaehtoisen palvelutuottamisen edistäminen Oman palvelutoiminnan kaikkien tulosyksiköiden palveluverkkoselvitykset laaditaan yhteistyön kolmannen sektorin kanssa toimintaprosessien laatutyön sähköisten palveluiden * Lohjan teatterin näytelmät tuotetaan Lohjalaisten harrastajien voimin. * Esitysten laatua arvioidaan katsojamäärillä ja mielipidekyselyillä. Kysely sähköisessä muodossa teatterin omilla nettisivuilla. markkina-avain.net Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Tilaverkon optimaalinen käyttö Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen Palvelujen tuotteistamisen loppuun saattaminen Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä Nykyaikaiset tietojärjestelmät Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa Tietoverkkojen (maakuntaverkko, kaupunkiverkko) toteuttaminen Tietoturvallisuuden edistäminen tulosalueiden yhteistyön ja palveluiden tuottaminen poikkihallinnollisesti * Poikkihallinnollisten prosessien kuvaaminen ja selkeät toimintarakenteet ja tavat. tuotteistamisen varhaiskasvatus pilottina sähköisen asioinnin tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen tarkistetaan sivistystoimen viestintäkäytänteet liikuntapaikkojen kunnossapidon rationalisoiminen innovatiivisen tietostrategian laatiminen * Yhteistyötä museon, orkesterin, musiikkiopiston ja tanssikoulujen kanssa. *Esitys on itsessään tuote, markkinointia tuotteen ympärillä tulee jatkuvasti kehittää. * Netticket järjestelmän käyttöä jatketaan. Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Nuorten sosiaalisen vahvistamisen edistäminen * tutkitaan vaihtoehtoisten palvelun järjestämistapoja

5 Ennakointitoiminnan ja -osaamisen * ennakoiva rekrytointi * ajan tasalla olevat palveluverkkosuunnitelmat *Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa * Tiivis yhteistyö oppilaitoksien kanssa, työelämään perehtyminen harjoittelun kautta. * Teattereissa käytettävää mestari-kisälli työhön perehdyttämistapaa voisi käyttää eläkeikää lähestyttäessä. (Oppisopimuskoulutus) Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Töiden oikea mitoitus Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Työympäristön toimivammaksi Johtamisosaamisen Henkilöstön osaamisen Työaikajoustoihin kannustaminen esimiesten tukeminen jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäminen, ajantasainen hyvinvointisuunnitelma osaamisen, rakenteet ja ajantasaiset suunnitelmat säännölliset kehityskeskustelut sivistystoimen hyvän työnantajakuvan vahvistaminen Henkilökunnan tukeminen * Kehityskeskustelut, yhteinen kehityspäivä. * Päivittäiset tuotantopalaverit * Viikkopalaverit (Joka toinen viikko) * Tyky - toiminta *Koulutus(Kurssit,teatteriesitysten seuraaminen) * Mahdolliset työaikajoustot produktionomaisen työn ehdoilla. * Palautekeskustelut, sujuva informaation kulku ylhäältä alaspäin ja päinvastoin. * Tiivis yhteistyö harrastajakentän kanssa Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta Ajantasaisten laskenta- ja raportointijärjestelmien käyttöönotto ajantasainen seuranta, arviointi ja tilastointi * Netticket - järjestelmän käyttö jatkuu. * Vuosittainen toimintakertomus

6 3. ELÄMISEN LAATU Lohjaa kehitetään perheille houkuttelevana asuinpaikkana. Tällä varmistetaan väestöpohjan toivotunlainen kehitys. Kaikille väestöryhmille turvataan taloudelliset realiteetit huomioiden toimivat ja laadukkaat peruspalvelut sekä seudullisesti toteutettavat kulttuuripalvelut ja vapaa-ajan palvelut. Vanhusten kohdalla vahvistetaan ja monimuotoistetaan avopalveluita ja samalla tuetaan kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja ylläpidetään toimintakykyä. Näin mahdollistetaan vanhusten selviämistä pidempään kotona ja vähennetään palvelujärjestelmän laitospainotteisuutta. Lohjan erityispiirre muihin pääkaupunkiseudun ympäryskuntiin verrattuna on laajat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Tämän erityispiirteen kehitys turvataan jatkossakin Lohjan merkittävänä vetovoimatekijänä. Lohjalaisen väestön elinolojen toimivuutta kehitetään myös edistämällä etätyön mahdollisuuksia ja tätä kautta vähentämällä pendelöivien kuntalaisten työmatkaan kulutettavaa kokonaisajankäyttöä vähentämällä. Lohjalaisten turvallisuuteen vaikutetaan ennakoivalla riskienhallinnalla, yhteisöllisyyttä yhteistyössä kolmannen sektorin ja asukasyhdistysten kanssa sekä suunnittelemalla ja mitoittamalla uusi infrastruktuuri turvallisuutta edistävällä tavalla. Liikennejärjestelmän toimivuuteen ja tätä kautta palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuteen panostetaan kehittämällä joukkoliikenteen syöttöliikennejärjestelmää ja lippujärjestelmää, jotta tulevaisuudenkin joukkoliikenneratkaisut ovat mahdollisimman laajassa käytössä. Ilmastonmuutosta hillitään kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä ja ilmastonmuutoksen seurannaisvaikutukset pyritään minimoimaan. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Yhteisöllisyyden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Ennakoivan riskienhallinnan toteuttaminen Elinympäristön terveellisyyden edistäminen Infrastruktuurin mitoittaminen turvallisuutta edistävällä tavalla *työyksiköt ja palvelut turvallisia henkilöstölle ja asiakkaille. * Säännölliset valmiusharjoitukset työyksiköissä kehitetään kuntalaisia osallistavat toimintatavat valmius-, pelastus- ja kriisisuunnitelmat ajan tasalla * Päivitetyt pelastus / turvallisuus suunnitelmat, riskienhallinta, pelastusharjoitukset. Työpaikkojen ja palveluiden hyvä saavutettavuus Tarvittavat peruspalvelut kaikille Syöttöliikenteen ja joukkoliikenne- ja lippujärjestelmän Etätyön tekemisen edellytysten Riittävien palveluiden ylläpito ja Asukkaiden hyvinvoinnin huomioiminen Laitoshoitopainotteisuuden Langattomien verkkoyhteyksien lisääminen kehitetään oman henkilöstön mahdollisuuksia etätyöhön * Palvelut tuotetaan aktiivisella työotteella. asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kunnioittaen, sivistyspolitiikkaa tehden ja seuraten, jatkuvasti kehittäen. * Teatteriharrastus on erinomainen apuväline sosiaalisuuden vahvistamiseen. * Lohjan Harrastajanäyttelijät ry:n jäsenistön kasvattaminen ja hyvien puitteitten luominen mahdollisemman monelle harrastajalle. Vanhojen harrastajien sitouttaminen. * Yleiskaavassa huomioitava mahdollisen kesäteatteripaikan

7 vähentäminen *Asiakastyytyväisyyden varmentaminen säännöllisin kyselyin * Kuntalaisten sosiaalinen vahvistaminen kaavoitus. * Uudet nettisivut mahdollistavat asiakaspalautteen sähköisesti. Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden seudullisesti Luovan talouden ja tuotteistaminen * Kuntalaisten henkisen vireyden ja kasvun edistäminen asiakaskunnan kasvattaminen ja laajentaminen vuorovaikutteisten palvelujen monipuolinen yhteistyö peruspalveluiden kanssa Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen kasvihuonepäästöjen vähentäminen seurannaisvaikutusten vähentäminen * laaditaan sivistystoimen kestävän kehityksen suunnitelma *Ekologinen ajattelu rekvisiitan, lavaste - / puvustusmateriaalien käytön suhteen. Työstetään vanhoista vaatteista uutta ja käytetyistä lavaste-elementeistä uusia lavasteita.

8 4. KAUPUNKIRAKENNE Kaupunkirakenteen kehittämisessä oleellinen strateginen tavoite on Lohjan kaupunkikeskustan elävöittäminen kaupungin todelliseksi toiminnalliseksi ytimeksi. Kaupallisena keskittymänä keskustalla tulee olla omaleimainen profiilinsa kaupungin kahteen muuhun merkittävämpään kaupalliseen keskittymään, Lempolaan ja Tynninharjuun nähden. Kaupunkirakennetta kehitetään eheän nauhakaupunkirakenteen näkökulmasta edistäen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvaa käyttöä. Rakentamisessa huomioidaan aluetehokkuus niin että rakentamattomat kaavatontit otetaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Kylät pyritään säilyttämään elinvoimaisina siten, että kaavoituksella ohjataan maaseutuasumisen keskittymistä kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen. Palveluiden suunnittelussa turvataan sekä läheisyys että saavutettavuus. Liikkumisen sujuvuudesta huolehditaan ja yksityisautoilun tarvetta pyritään vähentämään. Asuin- ja yritysympäristöjen rakentamisessa panostetaan luontoarvojen huomioimiseen. Joukkoliikenteen kehittämisessä varaudutaan Länsiradan tuloon kehittämällä tulevien asemien ympäristöjä omiksi tiiviiksi, toiminnallisiksi ja omaleimaisiksi kokonaisuuksikseen. Erilaiset asumisen vaihtoehdot ja niiden edellyttämät palvelutarpeet huomioidaan radan liiketaloudellisen käytön edellyttämän väestömäärän kehitystarpeiden mukaisesti. Ranta- ja harjualueita varataan kaavoituksessa maisema-asumiseen niin, että kaupunkilaisten rantojen käyttöön liittyvät erityyppiset virkistystarpeet pystytään riittävällä tavalla huomioimaan. Ilmastonmuutos huomioidaan tiiviiden asuinalueiden ja toimivien joukkoliikenneyhteyksien toteuttamisen lisäksi energiatehokkaalla kaavoituksella. Tämän lisäksi laajennetaan kaukolämpöverkkoa ja lisätään ympäristöystävällisen kaukolämmön saatavuutta. Lisäksi edistetään matalaenergiarakentamista ja uusien energiamuotojen käyttöönottoa lämmityksessä ja energiantuotannossa. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Elävä kaupunkikeskusta Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Keskustassa kerrosluvun nostaminen Keskustan roolin vahvistaminen todellisena kaupunkikeskustana Uusien asuinalueiden kaavoittaminen joukkoliikennereittien läheisyyteen Länsiradan huomioiminen asuinalueiden suunnittelussa => riittävä ja monipuolinen maanhankinta Palveluverkon toiminnallisten keskusten väestönkasvuun pohjautuen Rakentamattomien kaavatonttien käyttöönotto kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden tuottaminen ja markkinoiminen keskusta-alueelle kulttuurikampuksen edelleen alueelliset palvelukeskukset hyötyliikunnan edistäminen kestävän kehityksen arvojen ja opetus ja kasvatus palveluiden oikea kohdentaminen taajamakampuksen * Lohjan teatteritalon Kulissin sijainti keskellä kaupunkia tulee säilyttää, rakennuksen ylläpitoon, korjaukseen ja laajennukseen investoida. *Visio: Kulttuurikampusta vahvistaisi uusi yhteinen kulttuurikeskus, johon keskitetään koko kaupungin kulttuuritapahtumien myynti ja osa toimintaa. Mahdollistaisi myös toisen esitystilan käytön pienimuotoisille tapahtumille. *Lohjan Teatterissa 3-4 esitystä esityskaudessa eri ikäryhmät katsojissa huomioon ottaen. Oheispalvelujen tuottaminen jatkuu. (pukuvuokraus, kahviotoiminta.)

9 Miellyttävä, ympäristöarvot huomioiva asuinympäristö Monipuoliset virkistysalueet (luontopuistot, lähiliikuntapaikat, rannat) Elävä maaseutu ja elinvoimaiset kylät Maisema-asumiseen panostaminen Asumisen teema-alueiden Energiatehokkaan kaavoituksen toteuttaminen Matalaenergiarakentamisen edistäminen Elinkaariasumisen mahdollistaminen Kevyen liikenteen reittien Asukasdemokratian Virkistysalueiden toiminnallinen Rantojen käytön toiminnallinen selkeyttäminen Rakentamisen ohjaaminen hajaasutusalueella kyläkeskuksiin lähiliikunta- ja virkistyspaikkojen suunnittelu ja * määritetään mitä sivistyspalveluita tarjotaan hajaasutusalueilla Tehokkaan, ympäristöystävällisen energian hyödyntäminen kattavaa Uuden teknologian hyödyntäminen Energiatuotantomuotojen määrittely kokonaisuutena Ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttöönotto kaukolämpöverkon ulkopuolisilla alueilla * Teatteri rakennuksen korjaustyöt Poistetaan esim. kaikki lämpöhukkaa lisäävät tekijät. (Uudet ikkunat ja ovet koko rakennukseen.)

10 5. KUNTAYHTEISTYÖ Kuntayhteistyössä painotetaan mahdollisuuksien mukaan seudullisuutta palvelujen järjestämistapana. Lohja jatkaa olemassa olevia yhteistyön muotoja tarkoituksenmukaisuuspohjalta, ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisessä Lohja on Länsi-Uudellamaalla ja sen ulkopuolellekin suuntautuen aktiivisena osapuolena. Keihäänkärkinä ovat Länsirata-yhteistyö sekä perusturvapalveluihin liittyvä yhteistyö ja maakuntaverkko-hanke, jonka kautta edistetään hallinnon ja kuntalaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Seudullisessa yhteistyössä mukana olemisen ja sen kehittämisen kautta mahdolliseksi tulevat myös asteittain syvenevät kuntayhteistyön muodot aina kuntaliitoksiin asti. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Lohja vireä Länsi-Uudenmaan aluekeskus Kuntaliitoksiin varautuminen Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden ja -muotojen Länsirata-yhteistyön jatkaminen Metropoliyhteistyön MAL yhteistyön jatkaminen * maakuntaorkesteri * kuntaliitoksiin varautuminen *Lohjan Teatteri vahvistaa asemaansa puoliammatillisena teatterina, keskeisenä kulttuurivaikuttaja ja teatteripalveluiden tarjoajana, markkinointia yli kuntarajojen. (Mahdollisia yhteisiä teatteritapahtumia, Läntisen Uudenmaan teatteripäivät) Aktiivinen seutuyhteistyö Matkailuyhteistyön lisääminen Kulttuuriyhteistyön lisääminen Markkinointi- ja viestintäyhteistyön lisääminen Opetustoimen yhteistyön lisääminen Ekologisen yhteistyön Maakuntaverkko-hankkeen loppuun saattaminen Yrityspalveluyhteistyön lisääminen Länsi-Uudenmaan yrityskeskuksen toimintaaluetta laajentamalla Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön seudullinen lisääminen Ympäristöterveyden mahdollisen laajemman seudullisen yhteistyön tarkastelu Vesihuollon seudullisen yhteistyön tarkastelu Joukkoliikennekokonaisuus suunniteltu ja käytössä Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen sivistystoimi edelläkävijänä alueellisessa yhteistyössä, tiivis yhteistyö kaikilla sivistystoimen tulosalueilla soudulliset kehittämishankkeet *Matkamessut, yhteiset paikalliset messutapahtumat, yhteismarkkinoinnin lisääminen. * Operetti hankkeet Tenoripäivien ja Lohjan kaupunginorkesterin kanssa. *Yhteistyötä esim. musikaalien koreografioinnissa paikallisten tanssikoulujen kanssa (Un Dos Tres, Funka) *Teatteritilan esittelykierrokset jatkuvat kysynnän mukaan. Infokäynnit järjestöissä ja kouluissa jatkuvat. *Monipuolinen ohjelmisto takaa myös yhteistyön koulujen kanssa. (Lastenteatteriesitykset säilytettävä ohjelmistossa.)

11

tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja kaavoituksen suunnittelussa

tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja kaavoituksen suunnittelussa Kasvun edellytykset Tavoite: Antasainen, Lohn kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Vetovoimaisten asuinalueiden suunnitelmallinen yhdyskuntarakenteen tiivistävä kaavoitus

Lisätiedot

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kaupunginhallitus 1.11.2011 Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 TALOUSARVIO 2011 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut,

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Kuntajohtajakokous 12.2.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 Valtuusto 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014-2016 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA... 1 YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta TOIMINTA-AJATUS Lempäälä on itsenäinen, hyvän asumisen ja kilpailukykyisten palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Kunnan vetovoiman takaa sen sijainti Suomen nopeimmin kehittyvällä alueella

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Uusi Jyväskylä Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Työvaliokunta 26.11.2007 Talous, hallinto ja henkilöstö 2 Toimialaryhmien yhteiset sekä taloutta ja henkilöstöä koskevat

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012

Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012 Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012 Yhdessä tamperelaisten parhaaksi Tampereen kaupunki pitää kaupunkilaisten palveluista huolen myös vaikeina aikoina. Se edellyttää hyvää yhteistyötä ja talouden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2006. Taloussuunnitelma 2007 2008. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 2.11.2005

TALOUSARVIO 2006. Taloussuunnitelma 2007 2008. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 2.11.2005 TALOUSARVIO 2006 Taloussuunnitelma 2007 2008 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 2.11.2005 2.11.2005 1 TALOUSARVIO 2006 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki, suunnittelu ja tutkimustoiminta

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot