Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017"

Transkriptio

1 Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017 Lohjan Teatterin visio Puoliammatillinen teatteri, jonka ohjelmisto kootaan aina eri ikäryhmät yleisössä huomioon ottaen. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa kaupungin muiden kulttuuritoimijoitten kanssa. Valmentava johtaminen ja positiivinen luova ilmapiiri takaavat osaavan henkilöstön, joka viihtyy luovassa työssä ja kestää sen tuomat paineet. Lohjan Teatterin toiminta-ajatus Lohjan Teatteri tuottaa laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja kaikille kaupunkilaisille ja yli kuntarajojen, tarjoten samalla harrastusmahdollisuuden kaikille teatteriharrastuksesta kiinnostuneille.

2 1. KASVUN EDELLYTYKSET Ajantasaisella kaavoituksella huolehditaan, että Lohjalla on tarjolla jatkuvasti vetovoimaisia asuintontteja ja kiinnostavia erityyppisten yritysten sijoittumispaikkoja. Länsiradan edellyttämä kaavoitus saatetaan valmiiksi ja E18-moottoritien varteen pyritään kaavoittamaan uusia työpaikka-alueita. Lohjan alueen logistinen sijainti hyödynnetään ja sitä tuodaan aiempaa täysipainoisemmin esille. Työpaikkarakenteen muutokseen varaudutaan panostamalla erityisesti toimialoihin, joilla nähdään olevan tulevaisuudessa kehityspotentiaalia. Lohjan kasvu turvataan kehittämällä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä niin, että yritysten sijoittuminen Lohjalle on mahdollisimman sujuvaa. Tämä toteutetaan elinkeinotoimen ja kaavoituksen jatkuvalla keskinäisellä vuoropuhelulla ja tarjoamalla joustavasti potentiaalisia sijoittumispaikkoja yrityksille. Aktiivisella elinkeino- ja maapolitiikalla ylläpidetään Lohjan kiinnostavuutta yritysten sijoittumisympäristönä. Yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristön osaamispääoman kehittyminen varmistetaan oppilaitos- ja yliopistoyhteistyöllä sekä koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyksiä kehittämällä. Lohjan mainetta ja tunnettavuutta kehitetään valittuihin markkinoinnillisiin vetovoimatekijöihin panostamalla. Lohjan kaupungin talous pidetään tasapainossa, ja Lohjan on varmistettava väestöpohjan toivotunlainen kasvu jatkossakin. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva tehokkaasti tukeva kaavoitus Länsiradan edellyttämän kaavoituksen valmistellaan valmistelu Tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti Tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja * Lohjan Teatterin tilojen tehokas käyttö 3-4 esitystä esityskaudessa. Lohjan toimiminen tehokkaasti kaavoituksen suunnittelussa *Tilojen vuokraus ulkopuolisille, päätösten aikaansaamiseksi tilojen ollessa vapaana Länsiradan rakentamiseksi teatterikäytöstä. (Aika, jolloin ei omaa Aktiivinen maapolitiikka toimintaa toukokuun lopusta elokuun Yritysalueiden kaavoitus moottoritien alkuun.) Koko kaupungin Netti - varrelle tilanvarausjärjestelmä.(edellyttää yhtä Toisiaan tukevien yritysten työntekijää teatterille kesäajaksi, jos sijoittumisen edistäminen tilavaraus -palvelua kehitetään.) kaavoituksen avulla * Kesäteatteripaikan määrääminen Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoituksessa suunnitelmallinen ja yhteiskuntarakennetta tiivistävä kaavoitus Laadukas osaamisympäristö koulutuksen ja elinkeinoelämän vahvan yhteyden Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön Oppilaitosyhteistyön * Opetuksen kehittämishankkeet työharjoittelupaikkojen luominen opetuksen kehittämishankkeet toisen asteen yhteistyön elinikäisen oppimisen polun rakentaminen yhteistyö taiteen perusopetuksen kanssa * Teatteri mahdollistaa jatkossakin työharjoittelupaikan puvustaja/ lavastaja / ohjaajatyön opiskelijoille sekä teatteritekniikan opiskelijoille.

3 Yritysten hyvä ja kasvua tukeva toimintaympäristö Lohjan tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Kuntarakenteen ja asiakastarpeiden edellyttämät kielisuhteet Yrityspalvelutoiminnan Uusiutuvan yritysrakenteen vahvistaminen Laadullisesti ja määrällisesti riittävän tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen Yritysyhteistyön edistäminen pääkaupunkiseudun ja ympäristökuntien yritysten kanssa Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen Tunnettavuuden rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen vetovoimatekijöiden pohjalta Vuosikate kattaa poistot (ja osan investoinneista), pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit Kuntayhteistyön edellyttämien kielipalvelujen turvaaminen korkeakouluyhteistyö tilojen monipuolinen ja joustava käyttö elinkeinoelämää ja sen henkilöstöä palvelevan koulutuksen ja vapaaajan tuottamien laadukkaat sivistyspalvelut turvallisen elinympäristön edistäminen sivistys-, kulttuuri- ja koulutuskaupunkimaineen nostaminen resurssien turvaaminen ja tarkoituksen mukainen käyttö tarkka taloudenpito tarkoituksenmukainen palveluverkko ja palveluiden tuottaminen * Lohjan Teatteri tarjoaa yrityksille kulttuuripalveluja teatteriesitysten muodossa. * Teatteri takaa omalta osaltaan tasokkaat kulttuuripalvelut. (Esitykset ja oheispalvelut) * Yleisöpohjan laajeneminen ja katsojamäärien lisääntyminen yli kunta rajojen toimii yhtenä kriteerinä palvelun tasosta. * Lohjan Teatteri tuo vuosittain lähes katsojaa Lohjan kaupunkiin. * Tarkka budjetin seuranta-tulot ja menot tasapainossa. * Jos palvelua halutaan lisätä, asiakasmääriä kasvattaa, se edellyttää resurssien lisäämistä. (Tarvittava määrä palkattua henkilökuntaa, tilatarpeen kartoitus.)

4 2. TOIMINNAN TEHOKKUUS Toiminnan tehokkuus varmistetaan tarkastelemalla palvelujen järjestämistapoja ja muokkaamalla niitä uudelleen toiminnallisesti tehokkaammiksi ja sitä kautta taloudellisesti tuottavammiksi. Palveluprosessien tehostamista jatketaan sähköisen asioinnin käyttöönottoa edistävällä tavalla. Kustannustehokkuutta edistetään palveluprosesseissa optimoimalla niitä mahdollisimman paljon tuotteistamisen lisäksi. Kustannustehokkuutta seurataan ajantasaisten raportointijärjestelmien avulla. Sähköisiä asiointimahdollisuuksia otetaan käyttöön kuntalaisten toiveiden mukaan niissä toiminnoissa, joissa käyttöönotto selkeästi ja volyymiltaan edistää palveluiden laadukkuutta ja kustannustehokkuutta. Sähköisen asioinnin toteutetaan tietoturvallisuuden vaatimukset huomioiden. Henkilöstön määrä mitoitetaan tuotettavien palvelujen edellyttämällä tavalla. Henkilöstön motivaatioon, osaamiseen ja palkkauksen kilpailukykyisyyteen panostetaan niin, että tuotettavat palvelut saadaan sujuvasti ja asiakaslähtöisesti tuotettua. Kaupungin palveluverkon tavoitteena on selkeys, toimivuus ja tehokkuus. Palveluiden kustannustehokkuuteen vaikutetaan huolehtimalla myös toimivasta ennaltaehkäisystä kuntalaisten palvelutarpeisiin liittyen. Näin pystytään kohdentamaan tarpeita vastaava tuki ja apuajoissa. Ennakoivalla toimintamallilla mm. edistetään nuorten sosiaalista vahvistamista. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Yhteistyön yritys- ja kolmannen sektorin kanssa kustannus-hyötyanalyysien pohjalta Kansalaisten omaehtoisen palvelutuottamisen edistäminen Oman palvelutoiminnan kaikkien tulosyksiköiden palveluverkkoselvitykset laaditaan yhteistyön kolmannen sektorin kanssa toimintaprosessien laatutyön sähköisten palveluiden * Lohjan teatterin näytelmät tuotetaan Lohjalaisten harrastajien voimin. * Esitysten laatua arvioidaan katsojamäärillä ja mielipidekyselyillä. Kysely sähköisessä muodossa teatterin omilla nettisivuilla. markkina-avain.net Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Tilaverkon optimaalinen käyttö Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen Palvelujen tuotteistamisen loppuun saattaminen Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä Nykyaikaiset tietojärjestelmät Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa Tietoverkkojen (maakuntaverkko, kaupunkiverkko) toteuttaminen Tietoturvallisuuden edistäminen tulosalueiden yhteistyön ja palveluiden tuottaminen poikkihallinnollisesti * Poikkihallinnollisten prosessien kuvaaminen ja selkeät toimintarakenteet ja tavat. tuotteistamisen varhaiskasvatus pilottina sähköisen asioinnin tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen tarkistetaan sivistystoimen viestintäkäytänteet liikuntapaikkojen kunnossapidon rationalisoiminen innovatiivisen tietostrategian laatiminen * Yhteistyötä museon, orkesterin, musiikkiopiston ja tanssikoulujen kanssa. *Esitys on itsessään tuote, markkinointia tuotteen ympärillä tulee jatkuvasti kehittää. * Netticket järjestelmän käyttöä jatketaan. Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Nuorten sosiaalisen vahvistamisen edistäminen * tutkitaan vaihtoehtoisten palvelun järjestämistapoja

5 Ennakointitoiminnan ja -osaamisen * ennakoiva rekrytointi * ajan tasalla olevat palveluverkkosuunnitelmat *Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa * Tiivis yhteistyö oppilaitoksien kanssa, työelämään perehtyminen harjoittelun kautta. * Teattereissa käytettävää mestari-kisälli työhön perehdyttämistapaa voisi käyttää eläkeikää lähestyttäessä. (Oppisopimuskoulutus) Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Töiden oikea mitoitus Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Työympäristön toimivammaksi Johtamisosaamisen Henkilöstön osaamisen Työaikajoustoihin kannustaminen esimiesten tukeminen jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäminen, ajantasainen hyvinvointisuunnitelma osaamisen, rakenteet ja ajantasaiset suunnitelmat säännölliset kehityskeskustelut sivistystoimen hyvän työnantajakuvan vahvistaminen Henkilökunnan tukeminen * Kehityskeskustelut, yhteinen kehityspäivä. * Päivittäiset tuotantopalaverit * Viikkopalaverit (Joka toinen viikko) * Tyky - toiminta *Koulutus(Kurssit,teatteriesitysten seuraaminen) * Mahdolliset työaikajoustot produktionomaisen työn ehdoilla. * Palautekeskustelut, sujuva informaation kulku ylhäältä alaspäin ja päinvastoin. * Tiivis yhteistyö harrastajakentän kanssa Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta Ajantasaisten laskenta- ja raportointijärjestelmien käyttöönotto ajantasainen seuranta, arviointi ja tilastointi * Netticket - järjestelmän käyttö jatkuu. * Vuosittainen toimintakertomus

6 3. ELÄMISEN LAATU Lohjaa kehitetään perheille houkuttelevana asuinpaikkana. Tällä varmistetaan väestöpohjan toivotunlainen kehitys. Kaikille väestöryhmille turvataan taloudelliset realiteetit huomioiden toimivat ja laadukkaat peruspalvelut sekä seudullisesti toteutettavat kulttuuripalvelut ja vapaa-ajan palvelut. Vanhusten kohdalla vahvistetaan ja monimuotoistetaan avopalveluita ja samalla tuetaan kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja ylläpidetään toimintakykyä. Näin mahdollistetaan vanhusten selviämistä pidempään kotona ja vähennetään palvelujärjestelmän laitospainotteisuutta. Lohjan erityispiirre muihin pääkaupunkiseudun ympäryskuntiin verrattuna on laajat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Tämän erityispiirteen kehitys turvataan jatkossakin Lohjan merkittävänä vetovoimatekijänä. Lohjalaisen väestön elinolojen toimivuutta kehitetään myös edistämällä etätyön mahdollisuuksia ja tätä kautta vähentämällä pendelöivien kuntalaisten työmatkaan kulutettavaa kokonaisajankäyttöä vähentämällä. Lohjalaisten turvallisuuteen vaikutetaan ennakoivalla riskienhallinnalla, yhteisöllisyyttä yhteistyössä kolmannen sektorin ja asukasyhdistysten kanssa sekä suunnittelemalla ja mitoittamalla uusi infrastruktuuri turvallisuutta edistävällä tavalla. Liikennejärjestelmän toimivuuteen ja tätä kautta palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuteen panostetaan kehittämällä joukkoliikenteen syöttöliikennejärjestelmää ja lippujärjestelmää, jotta tulevaisuudenkin joukkoliikenneratkaisut ovat mahdollisimman laajassa käytössä. Ilmastonmuutosta hillitään kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä ja ilmastonmuutoksen seurannaisvaikutukset pyritään minimoimaan. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Yhteisöllisyyden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Ennakoivan riskienhallinnan toteuttaminen Elinympäristön terveellisyyden edistäminen Infrastruktuurin mitoittaminen turvallisuutta edistävällä tavalla *työyksiköt ja palvelut turvallisia henkilöstölle ja asiakkaille. * Säännölliset valmiusharjoitukset työyksiköissä kehitetään kuntalaisia osallistavat toimintatavat valmius-, pelastus- ja kriisisuunnitelmat ajan tasalla * Päivitetyt pelastus / turvallisuus suunnitelmat, riskienhallinta, pelastusharjoitukset. Työpaikkojen ja palveluiden hyvä saavutettavuus Tarvittavat peruspalvelut kaikille Syöttöliikenteen ja joukkoliikenne- ja lippujärjestelmän Etätyön tekemisen edellytysten Riittävien palveluiden ylläpito ja Asukkaiden hyvinvoinnin huomioiminen Laitoshoitopainotteisuuden Langattomien verkkoyhteyksien lisääminen kehitetään oman henkilöstön mahdollisuuksia etätyöhön * Palvelut tuotetaan aktiivisella työotteella. asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kunnioittaen, sivistyspolitiikkaa tehden ja seuraten, jatkuvasti kehittäen. * Teatteriharrastus on erinomainen apuväline sosiaalisuuden vahvistamiseen. * Lohjan Harrastajanäyttelijät ry:n jäsenistön kasvattaminen ja hyvien puitteitten luominen mahdollisemman monelle harrastajalle. Vanhojen harrastajien sitouttaminen. * Yleiskaavassa huomioitava mahdollisen kesäteatteripaikan

7 vähentäminen *Asiakastyytyväisyyden varmentaminen säännöllisin kyselyin * Kuntalaisten sosiaalinen vahvistaminen kaavoitus. * Uudet nettisivut mahdollistavat asiakaspalautteen sähköisesti. Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden seudullisesti Luovan talouden ja tuotteistaminen * Kuntalaisten henkisen vireyden ja kasvun edistäminen asiakaskunnan kasvattaminen ja laajentaminen vuorovaikutteisten palvelujen monipuolinen yhteistyö peruspalveluiden kanssa Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen kasvihuonepäästöjen vähentäminen seurannaisvaikutusten vähentäminen * laaditaan sivistystoimen kestävän kehityksen suunnitelma *Ekologinen ajattelu rekvisiitan, lavaste - / puvustusmateriaalien käytön suhteen. Työstetään vanhoista vaatteista uutta ja käytetyistä lavaste-elementeistä uusia lavasteita.

8 4. KAUPUNKIRAKENNE Kaupunkirakenteen kehittämisessä oleellinen strateginen tavoite on Lohjan kaupunkikeskustan elävöittäminen kaupungin todelliseksi toiminnalliseksi ytimeksi. Kaupallisena keskittymänä keskustalla tulee olla omaleimainen profiilinsa kaupungin kahteen muuhun merkittävämpään kaupalliseen keskittymään, Lempolaan ja Tynninharjuun nähden. Kaupunkirakennetta kehitetään eheän nauhakaupunkirakenteen näkökulmasta edistäen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvaa käyttöä. Rakentamisessa huomioidaan aluetehokkuus niin että rakentamattomat kaavatontit otetaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Kylät pyritään säilyttämään elinvoimaisina siten, että kaavoituksella ohjataan maaseutuasumisen keskittymistä kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen. Palveluiden suunnittelussa turvataan sekä läheisyys että saavutettavuus. Liikkumisen sujuvuudesta huolehditaan ja yksityisautoilun tarvetta pyritään vähentämään. Asuin- ja yritysympäristöjen rakentamisessa panostetaan luontoarvojen huomioimiseen. Joukkoliikenteen kehittämisessä varaudutaan Länsiradan tuloon kehittämällä tulevien asemien ympäristöjä omiksi tiiviiksi, toiminnallisiksi ja omaleimaisiksi kokonaisuuksikseen. Erilaiset asumisen vaihtoehdot ja niiden edellyttämät palvelutarpeet huomioidaan radan liiketaloudellisen käytön edellyttämän väestömäärän kehitystarpeiden mukaisesti. Ranta- ja harjualueita varataan kaavoituksessa maisema-asumiseen niin, että kaupunkilaisten rantojen käyttöön liittyvät erityyppiset virkistystarpeet pystytään riittävällä tavalla huomioimaan. Ilmastonmuutos huomioidaan tiiviiden asuinalueiden ja toimivien joukkoliikenneyhteyksien toteuttamisen lisäksi energiatehokkaalla kaavoituksella. Tämän lisäksi laajennetaan kaukolämpöverkkoa ja lisätään ympäristöystävällisen kaukolämmön saatavuutta. Lisäksi edistetään matalaenergiarakentamista ja uusien energiamuotojen käyttöönottoa lämmityksessä ja energiantuotannossa. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Elävä kaupunkikeskusta Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Keskustassa kerrosluvun nostaminen Keskustan roolin vahvistaminen todellisena kaupunkikeskustana Uusien asuinalueiden kaavoittaminen joukkoliikennereittien läheisyyteen Länsiradan huomioiminen asuinalueiden suunnittelussa => riittävä ja monipuolinen maanhankinta Palveluverkon toiminnallisten keskusten väestönkasvuun pohjautuen Rakentamattomien kaavatonttien käyttöönotto kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden tuottaminen ja markkinoiminen keskusta-alueelle kulttuurikampuksen edelleen alueelliset palvelukeskukset hyötyliikunnan edistäminen kestävän kehityksen arvojen ja opetus ja kasvatus palveluiden oikea kohdentaminen taajamakampuksen * Lohjan teatteritalon Kulissin sijainti keskellä kaupunkia tulee säilyttää, rakennuksen ylläpitoon, korjaukseen ja laajennukseen investoida. *Visio: Kulttuurikampusta vahvistaisi uusi yhteinen kulttuurikeskus, johon keskitetään koko kaupungin kulttuuritapahtumien myynti ja osa toimintaa. Mahdollistaisi myös toisen esitystilan käytön pienimuotoisille tapahtumille. *Lohjan Teatterissa 3-4 esitystä esityskaudessa eri ikäryhmät katsojissa huomioon ottaen. Oheispalvelujen tuottaminen jatkuu. (pukuvuokraus, kahviotoiminta.)

9 Miellyttävä, ympäristöarvot huomioiva asuinympäristö Monipuoliset virkistysalueet (luontopuistot, lähiliikuntapaikat, rannat) Elävä maaseutu ja elinvoimaiset kylät Maisema-asumiseen panostaminen Asumisen teema-alueiden Energiatehokkaan kaavoituksen toteuttaminen Matalaenergiarakentamisen edistäminen Elinkaariasumisen mahdollistaminen Kevyen liikenteen reittien Asukasdemokratian Virkistysalueiden toiminnallinen Rantojen käytön toiminnallinen selkeyttäminen Rakentamisen ohjaaminen hajaasutusalueella kyläkeskuksiin lähiliikunta- ja virkistyspaikkojen suunnittelu ja * määritetään mitä sivistyspalveluita tarjotaan hajaasutusalueilla Tehokkaan, ympäristöystävällisen energian hyödyntäminen kattavaa Uuden teknologian hyödyntäminen Energiatuotantomuotojen määrittely kokonaisuutena Ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttöönotto kaukolämpöverkon ulkopuolisilla alueilla * Teatteri rakennuksen korjaustyöt Poistetaan esim. kaikki lämpöhukkaa lisäävät tekijät. (Uudet ikkunat ja ovet koko rakennukseen.)

10 5. KUNTAYHTEISTYÖ Kuntayhteistyössä painotetaan mahdollisuuksien mukaan seudullisuutta palvelujen järjestämistapana. Lohja jatkaa olemassa olevia yhteistyön muotoja tarkoituksenmukaisuuspohjalta, ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisessä Lohja on Länsi-Uudellamaalla ja sen ulkopuolellekin suuntautuen aktiivisena osapuolena. Keihäänkärkinä ovat Länsirata-yhteistyö sekä perusturvapalveluihin liittyvä yhteistyö ja maakuntaverkko-hanke, jonka kautta edistetään hallinnon ja kuntalaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Seudullisessa yhteistyössä mukana olemisen ja sen kehittämisen kautta mahdolliseksi tulevat myös asteittain syvenevät kuntayhteistyön muodot aina kuntaliitoksiin asti. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Lohja vireä Länsi-Uudenmaan aluekeskus Kuntaliitoksiin varautuminen Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden ja -muotojen Länsirata-yhteistyön jatkaminen Metropoliyhteistyön MAL yhteistyön jatkaminen * maakuntaorkesteri * kuntaliitoksiin varautuminen *Lohjan Teatteri vahvistaa asemaansa puoliammatillisena teatterina, keskeisenä kulttuurivaikuttaja ja teatteripalveluiden tarjoajana, markkinointia yli kuntarajojen. (Mahdollisia yhteisiä teatteritapahtumia, Läntisen Uudenmaan teatteripäivät) Aktiivinen seutuyhteistyö Matkailuyhteistyön lisääminen Kulttuuriyhteistyön lisääminen Markkinointi- ja viestintäyhteistyön lisääminen Opetustoimen yhteistyön lisääminen Ekologisen yhteistyön Maakuntaverkko-hankkeen loppuun saattaminen Yrityspalveluyhteistyön lisääminen Länsi-Uudenmaan yrityskeskuksen toimintaaluetta laajentamalla Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön seudullinen lisääminen Ympäristöterveyden mahdollisen laajemman seudullisen yhteistyön tarkastelu Vesihuollon seudullisen yhteistyön tarkastelu Joukkoliikennekokonaisuus suunniteltu ja käytössä Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen sivistystoimi edelläkävijänä alueellisessa yhteistyössä, tiivis yhteistyö kaikilla sivistystoimen tulosalueilla soudulliset kehittämishankkeet *Matkamessut, yhteiset paikalliset messutapahtumat, yhteismarkkinoinnin lisääminen. * Operetti hankkeet Tenoripäivien ja Lohjan kaupunginorkesterin kanssa. *Yhteistyötä esim. musikaalien koreografioinnissa paikallisten tanssikoulujen kanssa (Un Dos Tres, Funka) *Teatteritilan esittelykierrokset jatkuvat kysynnän mukaan. Infokäynnit järjestöissä ja kouluissa jatkuvat. *Monipuolinen ohjelmisto takaa myös yhteistyön koulujen kanssa. (Lastenteatteriesitykset säilytettävä ohjelmistossa.)

11

Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010-2017

Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010-2017 Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010-2017 Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010 2017 on laadittu kaupunginvaltuuston 11.11.2009 vahvistaman kaupunkistrategian pohjalle.

Lisätiedot

tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja kaavoituksen suunnittelussa

tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja kaavoituksen suunnittelussa Kasvun edellytykset Tavoite: Antasainen, Lohn kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Vetovoimaisten asuinalueiden suunnitelmallinen yhdyskuntarakenteen tiivistävä kaavoitus

Lisätiedot

Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyden kehittäminen Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen.

Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyden kehittäminen Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen. Tavoite kaupunkistrategiassa Toimenpide kaupunkistrategiassa Sivistystoimen toimenpide 2010-2017 Orkesterin toimenpide 2010-2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Länsiradan edellyttämä kaavoitus

Lisätiedot

lohjan kaupunkistrategia 2009 2017

lohjan kaupunkistrategia 2009 2017 lohjan kaupunkistrategia 2009 2017 LOHJAN KAUPUNKISTRATEGIA 2009 2017 Toimittaja: Taitto: Kuvat: Pekka Puistosalo Seija Nikkanen Lohjan kaupunki 2 SISÄLTÖ Lohjan kaupunkistrategian viitekehys 4 Strategiatyön

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Visio Lohjan kaupunginkirjasto on näkyvä tiedon ja kulttuurin välittäjä ja kaikkien alueen asukkaiden käytössä Toiminta-ajatus Lohjan kaupunginkirjaston

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TALOUSARVIO 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET...1 1.1 Kaupunkistrategia... 1 1.1.1 Lohjan kaupungin visio vuoteen 2017... 1 1.1.2 Arvot Lohjan strategian taustalla...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kaupunginhallitus 1.11.2011 Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 TALOUSARVIO 2011 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut,

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 VISIO 2015 KANKAANPÄÄ Pohjoisen Satakunnan tunnettu ja tunnustettu keskus ARVOT Avoimuus, jolla tarkoitamme Avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa Hallinnon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI

POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI -virtaa hyvään elämään Vaasan kaupungin strategia 2015 Kv 10.11.2014 NÄILLE PERUSTAMME Hyvinvointi Vaasalainen hyvinvointi turvataan laadukkailla ja läheltä saatavilla peruspalveluilla

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014

TALOUSARVIO 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014 TALOUSARVIO 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kaupunginhallitus 31.10.2011 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 TALOUSARVIO 2012 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut,

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA 1 LIITE 3 KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

TULOSKORTTI ASIAKAS. Mittarit/Tavoitteet 2015 2. Ystävällinen älli ja osaava palvelu

TULOSKORTTI ASIAKAS. Mittarit/Tavoitteet 2015 2. Ystävällinen älli ja osaava palvelu 1. Joustava, nopea ja monipuolinen palvelujen saatavuus TULOSKORTTI ASIAKAS 2. Palveluhenki ja -osaaminen 3. Tehokas tiedottaminen 1.1. 1 Palvelujen l saanti asiakkaalle 2. Ystävällinen älli ja osaava

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelustrategia vuoteen 2017

Kuopion kaupungin palvelustrategia vuoteen 2017 Kuopion kaupungin palvelustrategia vuoteen 2017 Taustaa palvelustrategialle Väestön ja ikärakenteen muutos Palvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät Henkilöstömuutokset Palvelutuotannon rahoituskysymykset

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste Kuntastrategia Sivistystoimen strategia Lukio Toinen aste Kirjasto Kulttuuri Varhaiskasvatus Perusopetus Vapaaaikatoimi 1 KUNTASTRATEGIA Askolan kunta 2 VISIO 2020 Askola on elinvoimainen ja edistyksellinen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Sysmän visio 2015 ja menestysideat

Sysmän visio 2015 ja menestysideat Liite 1 Sysmän visio 2015 ja menestysideat YHTEISTYÖ *seutu *osaamisverkot * tietoverkot PALVELUT *julkiset peruspalvelut *yksityiset palvelut *kolmas sektori Sysmä Monipuolisen kulttuurin ja aktiivisen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kehitysaallot

Jyväskylän kaupungin kehitysaallot Uuden aallon Jyväskylä Jyväskylän kaupungin kehitysaallot Jyväskylän kaupunkistrategia Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.3.2010 Strategiaperusta yhdistymissopimus 18.2.2008 Jyväskylä - kilpailukykyinen

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot