Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017"

Transkriptio

1 Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017 Lohjan Teatterin visio Puoliammatillinen teatteri, jonka ohjelmisto kootaan aina eri ikäryhmät yleisössä huomioon ottaen. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa kaupungin muiden kulttuuritoimijoitten kanssa. Valmentava johtaminen ja positiivinen luova ilmapiiri takaavat osaavan henkilöstön, joka viihtyy luovassa työssä ja kestää sen tuomat paineet. Lohjan Teatterin toiminta-ajatus Lohjan Teatteri tuottaa laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja kaikille kaupunkilaisille ja yli kuntarajojen, tarjoten samalla harrastusmahdollisuuden kaikille teatteriharrastuksesta kiinnostuneille.

2 1. KASVUN EDELLYTYKSET Ajantasaisella kaavoituksella huolehditaan, että Lohjalla on tarjolla jatkuvasti vetovoimaisia asuintontteja ja kiinnostavia erityyppisten yritysten sijoittumispaikkoja. Länsiradan edellyttämä kaavoitus saatetaan valmiiksi ja E18-moottoritien varteen pyritään kaavoittamaan uusia työpaikka-alueita. Lohjan alueen logistinen sijainti hyödynnetään ja sitä tuodaan aiempaa täysipainoisemmin esille. Työpaikkarakenteen muutokseen varaudutaan panostamalla erityisesti toimialoihin, joilla nähdään olevan tulevaisuudessa kehityspotentiaalia. Lohjan kasvu turvataan kehittämällä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä niin, että yritysten sijoittuminen Lohjalle on mahdollisimman sujuvaa. Tämä toteutetaan elinkeinotoimen ja kaavoituksen jatkuvalla keskinäisellä vuoropuhelulla ja tarjoamalla joustavasti potentiaalisia sijoittumispaikkoja yrityksille. Aktiivisella elinkeino- ja maapolitiikalla ylläpidetään Lohjan kiinnostavuutta yritysten sijoittumisympäristönä. Yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristön osaamispääoman kehittyminen varmistetaan oppilaitos- ja yliopistoyhteistyöllä sekä koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyksiä kehittämällä. Lohjan mainetta ja tunnettavuutta kehitetään valittuihin markkinoinnillisiin vetovoimatekijöihin panostamalla. Lohjan kaupungin talous pidetään tasapainossa, ja Lohjan on varmistettava väestöpohjan toivotunlainen kasvu jatkossakin. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva tehokkaasti tukeva kaavoitus Länsiradan edellyttämän kaavoituksen valmistellaan valmistelu Tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti Tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja * Lohjan Teatterin tilojen tehokas käyttö 3-4 esitystä esityskaudessa. Lohjan toimiminen tehokkaasti kaavoituksen suunnittelussa *Tilojen vuokraus ulkopuolisille, päätösten aikaansaamiseksi tilojen ollessa vapaana Länsiradan rakentamiseksi teatterikäytöstä. (Aika, jolloin ei omaa Aktiivinen maapolitiikka toimintaa toukokuun lopusta elokuun Yritysalueiden kaavoitus moottoritien alkuun.) Koko kaupungin Netti - varrelle tilanvarausjärjestelmä.(edellyttää yhtä Toisiaan tukevien yritysten työntekijää teatterille kesäajaksi, jos sijoittumisen edistäminen tilavaraus -palvelua kehitetään.) kaavoituksen avulla * Kesäteatteripaikan määrääminen Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoituksessa suunnitelmallinen ja yhteiskuntarakennetta tiivistävä kaavoitus Laadukas osaamisympäristö koulutuksen ja elinkeinoelämän vahvan yhteyden Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön Oppilaitosyhteistyön * Opetuksen kehittämishankkeet työharjoittelupaikkojen luominen opetuksen kehittämishankkeet toisen asteen yhteistyön elinikäisen oppimisen polun rakentaminen yhteistyö taiteen perusopetuksen kanssa * Teatteri mahdollistaa jatkossakin työharjoittelupaikan puvustaja/ lavastaja / ohjaajatyön opiskelijoille sekä teatteritekniikan opiskelijoille.

3 Yritysten hyvä ja kasvua tukeva toimintaympäristö Lohjan tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Kuntarakenteen ja asiakastarpeiden edellyttämät kielisuhteet Yrityspalvelutoiminnan Uusiutuvan yritysrakenteen vahvistaminen Laadullisesti ja määrällisesti riittävän tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen Yritysyhteistyön edistäminen pääkaupunkiseudun ja ympäristökuntien yritysten kanssa Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen Tunnettavuuden rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen vetovoimatekijöiden pohjalta Vuosikate kattaa poistot (ja osan investoinneista), pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit Kuntayhteistyön edellyttämien kielipalvelujen turvaaminen korkeakouluyhteistyö tilojen monipuolinen ja joustava käyttö elinkeinoelämää ja sen henkilöstöä palvelevan koulutuksen ja vapaaajan tuottamien laadukkaat sivistyspalvelut turvallisen elinympäristön edistäminen sivistys-, kulttuuri- ja koulutuskaupunkimaineen nostaminen resurssien turvaaminen ja tarkoituksen mukainen käyttö tarkka taloudenpito tarkoituksenmukainen palveluverkko ja palveluiden tuottaminen * Lohjan Teatteri tarjoaa yrityksille kulttuuripalveluja teatteriesitysten muodossa. * Teatteri takaa omalta osaltaan tasokkaat kulttuuripalvelut. (Esitykset ja oheispalvelut) * Yleisöpohjan laajeneminen ja katsojamäärien lisääntyminen yli kunta rajojen toimii yhtenä kriteerinä palvelun tasosta. * Lohjan Teatteri tuo vuosittain lähes katsojaa Lohjan kaupunkiin. * Tarkka budjetin seuranta-tulot ja menot tasapainossa. * Jos palvelua halutaan lisätä, asiakasmääriä kasvattaa, se edellyttää resurssien lisäämistä. (Tarvittava määrä palkattua henkilökuntaa, tilatarpeen kartoitus.)

4 2. TOIMINNAN TEHOKKUUS Toiminnan tehokkuus varmistetaan tarkastelemalla palvelujen järjestämistapoja ja muokkaamalla niitä uudelleen toiminnallisesti tehokkaammiksi ja sitä kautta taloudellisesti tuottavammiksi. Palveluprosessien tehostamista jatketaan sähköisen asioinnin käyttöönottoa edistävällä tavalla. Kustannustehokkuutta edistetään palveluprosesseissa optimoimalla niitä mahdollisimman paljon tuotteistamisen lisäksi. Kustannustehokkuutta seurataan ajantasaisten raportointijärjestelmien avulla. Sähköisiä asiointimahdollisuuksia otetaan käyttöön kuntalaisten toiveiden mukaan niissä toiminnoissa, joissa käyttöönotto selkeästi ja volyymiltaan edistää palveluiden laadukkuutta ja kustannustehokkuutta. Sähköisen asioinnin toteutetaan tietoturvallisuuden vaatimukset huomioiden. Henkilöstön määrä mitoitetaan tuotettavien palvelujen edellyttämällä tavalla. Henkilöstön motivaatioon, osaamiseen ja palkkauksen kilpailukykyisyyteen panostetaan niin, että tuotettavat palvelut saadaan sujuvasti ja asiakaslähtöisesti tuotettua. Kaupungin palveluverkon tavoitteena on selkeys, toimivuus ja tehokkuus. Palveluiden kustannustehokkuuteen vaikutetaan huolehtimalla myös toimivasta ennaltaehkäisystä kuntalaisten palvelutarpeisiin liittyen. Näin pystytään kohdentamaan tarpeita vastaava tuki ja apuajoissa. Ennakoivalla toimintamallilla mm. edistetään nuorten sosiaalista vahvistamista. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Yhteistyön yritys- ja kolmannen sektorin kanssa kustannus-hyötyanalyysien pohjalta Kansalaisten omaehtoisen palvelutuottamisen edistäminen Oman palvelutoiminnan kaikkien tulosyksiköiden palveluverkkoselvitykset laaditaan yhteistyön kolmannen sektorin kanssa toimintaprosessien laatutyön sähköisten palveluiden * Lohjan teatterin näytelmät tuotetaan Lohjalaisten harrastajien voimin. * Esitysten laatua arvioidaan katsojamäärillä ja mielipidekyselyillä. Kysely sähköisessä muodossa teatterin omilla nettisivuilla. markkina-avain.net Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Tilaverkon optimaalinen käyttö Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen Palvelujen tuotteistamisen loppuun saattaminen Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä Nykyaikaiset tietojärjestelmät Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa Tietoverkkojen (maakuntaverkko, kaupunkiverkko) toteuttaminen Tietoturvallisuuden edistäminen tulosalueiden yhteistyön ja palveluiden tuottaminen poikkihallinnollisesti * Poikkihallinnollisten prosessien kuvaaminen ja selkeät toimintarakenteet ja tavat. tuotteistamisen varhaiskasvatus pilottina sähköisen asioinnin tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen tarkistetaan sivistystoimen viestintäkäytänteet liikuntapaikkojen kunnossapidon rationalisoiminen innovatiivisen tietostrategian laatiminen * Yhteistyötä museon, orkesterin, musiikkiopiston ja tanssikoulujen kanssa. *Esitys on itsessään tuote, markkinointia tuotteen ympärillä tulee jatkuvasti kehittää. * Netticket järjestelmän käyttöä jatketaan. Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Nuorten sosiaalisen vahvistamisen edistäminen * tutkitaan vaihtoehtoisten palvelun järjestämistapoja

5 Ennakointitoiminnan ja -osaamisen * ennakoiva rekrytointi * ajan tasalla olevat palveluverkkosuunnitelmat *Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa * Tiivis yhteistyö oppilaitoksien kanssa, työelämään perehtyminen harjoittelun kautta. * Teattereissa käytettävää mestari-kisälli työhön perehdyttämistapaa voisi käyttää eläkeikää lähestyttäessä. (Oppisopimuskoulutus) Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Töiden oikea mitoitus Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Työympäristön toimivammaksi Johtamisosaamisen Henkilöstön osaamisen Työaikajoustoihin kannustaminen esimiesten tukeminen jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäminen, ajantasainen hyvinvointisuunnitelma osaamisen, rakenteet ja ajantasaiset suunnitelmat säännölliset kehityskeskustelut sivistystoimen hyvän työnantajakuvan vahvistaminen Henkilökunnan tukeminen * Kehityskeskustelut, yhteinen kehityspäivä. * Päivittäiset tuotantopalaverit * Viikkopalaverit (Joka toinen viikko) * Tyky - toiminta *Koulutus(Kurssit,teatteriesitysten seuraaminen) * Mahdolliset työaikajoustot produktionomaisen työn ehdoilla. * Palautekeskustelut, sujuva informaation kulku ylhäältä alaspäin ja päinvastoin. * Tiivis yhteistyö harrastajakentän kanssa Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta Ajantasaisten laskenta- ja raportointijärjestelmien käyttöönotto ajantasainen seuranta, arviointi ja tilastointi * Netticket - järjestelmän käyttö jatkuu. * Vuosittainen toimintakertomus

6 3. ELÄMISEN LAATU Lohjaa kehitetään perheille houkuttelevana asuinpaikkana. Tällä varmistetaan väestöpohjan toivotunlainen kehitys. Kaikille väestöryhmille turvataan taloudelliset realiteetit huomioiden toimivat ja laadukkaat peruspalvelut sekä seudullisesti toteutettavat kulttuuripalvelut ja vapaa-ajan palvelut. Vanhusten kohdalla vahvistetaan ja monimuotoistetaan avopalveluita ja samalla tuetaan kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja ylläpidetään toimintakykyä. Näin mahdollistetaan vanhusten selviämistä pidempään kotona ja vähennetään palvelujärjestelmän laitospainotteisuutta. Lohjan erityispiirre muihin pääkaupunkiseudun ympäryskuntiin verrattuna on laajat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Tämän erityispiirteen kehitys turvataan jatkossakin Lohjan merkittävänä vetovoimatekijänä. Lohjalaisen väestön elinolojen toimivuutta kehitetään myös edistämällä etätyön mahdollisuuksia ja tätä kautta vähentämällä pendelöivien kuntalaisten työmatkaan kulutettavaa kokonaisajankäyttöä vähentämällä. Lohjalaisten turvallisuuteen vaikutetaan ennakoivalla riskienhallinnalla, yhteisöllisyyttä yhteistyössä kolmannen sektorin ja asukasyhdistysten kanssa sekä suunnittelemalla ja mitoittamalla uusi infrastruktuuri turvallisuutta edistävällä tavalla. Liikennejärjestelmän toimivuuteen ja tätä kautta palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuteen panostetaan kehittämällä joukkoliikenteen syöttöliikennejärjestelmää ja lippujärjestelmää, jotta tulevaisuudenkin joukkoliikenneratkaisut ovat mahdollisimman laajassa käytössä. Ilmastonmuutosta hillitään kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä ja ilmastonmuutoksen seurannaisvaikutukset pyritään minimoimaan. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Yhteisöllisyyden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Ennakoivan riskienhallinnan toteuttaminen Elinympäristön terveellisyyden edistäminen Infrastruktuurin mitoittaminen turvallisuutta edistävällä tavalla *työyksiköt ja palvelut turvallisia henkilöstölle ja asiakkaille. * Säännölliset valmiusharjoitukset työyksiköissä kehitetään kuntalaisia osallistavat toimintatavat valmius-, pelastus- ja kriisisuunnitelmat ajan tasalla * Päivitetyt pelastus / turvallisuus suunnitelmat, riskienhallinta, pelastusharjoitukset. Työpaikkojen ja palveluiden hyvä saavutettavuus Tarvittavat peruspalvelut kaikille Syöttöliikenteen ja joukkoliikenne- ja lippujärjestelmän Etätyön tekemisen edellytysten Riittävien palveluiden ylläpito ja Asukkaiden hyvinvoinnin huomioiminen Laitoshoitopainotteisuuden Langattomien verkkoyhteyksien lisääminen kehitetään oman henkilöstön mahdollisuuksia etätyöhön * Palvelut tuotetaan aktiivisella työotteella. asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kunnioittaen, sivistyspolitiikkaa tehden ja seuraten, jatkuvasti kehittäen. * Teatteriharrastus on erinomainen apuväline sosiaalisuuden vahvistamiseen. * Lohjan Harrastajanäyttelijät ry:n jäsenistön kasvattaminen ja hyvien puitteitten luominen mahdollisemman monelle harrastajalle. Vanhojen harrastajien sitouttaminen. * Yleiskaavassa huomioitava mahdollisen kesäteatteripaikan

7 vähentäminen *Asiakastyytyväisyyden varmentaminen säännöllisin kyselyin * Kuntalaisten sosiaalinen vahvistaminen kaavoitus. * Uudet nettisivut mahdollistavat asiakaspalautteen sähköisesti. Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden seudullisesti Luovan talouden ja tuotteistaminen * Kuntalaisten henkisen vireyden ja kasvun edistäminen asiakaskunnan kasvattaminen ja laajentaminen vuorovaikutteisten palvelujen monipuolinen yhteistyö peruspalveluiden kanssa Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen kasvihuonepäästöjen vähentäminen seurannaisvaikutusten vähentäminen * laaditaan sivistystoimen kestävän kehityksen suunnitelma *Ekologinen ajattelu rekvisiitan, lavaste - / puvustusmateriaalien käytön suhteen. Työstetään vanhoista vaatteista uutta ja käytetyistä lavaste-elementeistä uusia lavasteita.

8 4. KAUPUNKIRAKENNE Kaupunkirakenteen kehittämisessä oleellinen strateginen tavoite on Lohjan kaupunkikeskustan elävöittäminen kaupungin todelliseksi toiminnalliseksi ytimeksi. Kaupallisena keskittymänä keskustalla tulee olla omaleimainen profiilinsa kaupungin kahteen muuhun merkittävämpään kaupalliseen keskittymään, Lempolaan ja Tynninharjuun nähden. Kaupunkirakennetta kehitetään eheän nauhakaupunkirakenteen näkökulmasta edistäen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvaa käyttöä. Rakentamisessa huomioidaan aluetehokkuus niin että rakentamattomat kaavatontit otetaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Kylät pyritään säilyttämään elinvoimaisina siten, että kaavoituksella ohjataan maaseutuasumisen keskittymistä kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen. Palveluiden suunnittelussa turvataan sekä läheisyys että saavutettavuus. Liikkumisen sujuvuudesta huolehditaan ja yksityisautoilun tarvetta pyritään vähentämään. Asuin- ja yritysympäristöjen rakentamisessa panostetaan luontoarvojen huomioimiseen. Joukkoliikenteen kehittämisessä varaudutaan Länsiradan tuloon kehittämällä tulevien asemien ympäristöjä omiksi tiiviiksi, toiminnallisiksi ja omaleimaisiksi kokonaisuuksikseen. Erilaiset asumisen vaihtoehdot ja niiden edellyttämät palvelutarpeet huomioidaan radan liiketaloudellisen käytön edellyttämän väestömäärän kehitystarpeiden mukaisesti. Ranta- ja harjualueita varataan kaavoituksessa maisema-asumiseen niin, että kaupunkilaisten rantojen käyttöön liittyvät erityyppiset virkistystarpeet pystytään riittävällä tavalla huomioimaan. Ilmastonmuutos huomioidaan tiiviiden asuinalueiden ja toimivien joukkoliikenneyhteyksien toteuttamisen lisäksi energiatehokkaalla kaavoituksella. Tämän lisäksi laajennetaan kaukolämpöverkkoa ja lisätään ympäristöystävällisen kaukolämmön saatavuutta. Lisäksi edistetään matalaenergiarakentamista ja uusien energiamuotojen käyttöönottoa lämmityksessä ja energiantuotannossa. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Elävä kaupunkikeskusta Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Keskustassa kerrosluvun nostaminen Keskustan roolin vahvistaminen todellisena kaupunkikeskustana Uusien asuinalueiden kaavoittaminen joukkoliikennereittien läheisyyteen Länsiradan huomioiminen asuinalueiden suunnittelussa => riittävä ja monipuolinen maanhankinta Palveluverkon toiminnallisten keskusten väestönkasvuun pohjautuen Rakentamattomien kaavatonttien käyttöönotto kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden tuottaminen ja markkinoiminen keskusta-alueelle kulttuurikampuksen edelleen alueelliset palvelukeskukset hyötyliikunnan edistäminen kestävän kehityksen arvojen ja opetus ja kasvatus palveluiden oikea kohdentaminen taajamakampuksen * Lohjan teatteritalon Kulissin sijainti keskellä kaupunkia tulee säilyttää, rakennuksen ylläpitoon, korjaukseen ja laajennukseen investoida. *Visio: Kulttuurikampusta vahvistaisi uusi yhteinen kulttuurikeskus, johon keskitetään koko kaupungin kulttuuritapahtumien myynti ja osa toimintaa. Mahdollistaisi myös toisen esitystilan käytön pienimuotoisille tapahtumille. *Lohjan Teatterissa 3-4 esitystä esityskaudessa eri ikäryhmät katsojissa huomioon ottaen. Oheispalvelujen tuottaminen jatkuu. (pukuvuokraus, kahviotoiminta.)

9 Miellyttävä, ympäristöarvot huomioiva asuinympäristö Monipuoliset virkistysalueet (luontopuistot, lähiliikuntapaikat, rannat) Elävä maaseutu ja elinvoimaiset kylät Maisema-asumiseen panostaminen Asumisen teema-alueiden Energiatehokkaan kaavoituksen toteuttaminen Matalaenergiarakentamisen edistäminen Elinkaariasumisen mahdollistaminen Kevyen liikenteen reittien Asukasdemokratian Virkistysalueiden toiminnallinen Rantojen käytön toiminnallinen selkeyttäminen Rakentamisen ohjaaminen hajaasutusalueella kyläkeskuksiin lähiliikunta- ja virkistyspaikkojen suunnittelu ja * määritetään mitä sivistyspalveluita tarjotaan hajaasutusalueilla Tehokkaan, ympäristöystävällisen energian hyödyntäminen kattavaa Uuden teknologian hyödyntäminen Energiatuotantomuotojen määrittely kokonaisuutena Ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttöönotto kaukolämpöverkon ulkopuolisilla alueilla * Teatteri rakennuksen korjaustyöt Poistetaan esim. kaikki lämpöhukkaa lisäävät tekijät. (Uudet ikkunat ja ovet koko rakennukseen.)

10 5. KUNTAYHTEISTYÖ Kuntayhteistyössä painotetaan mahdollisuuksien mukaan seudullisuutta palvelujen järjestämistapana. Lohja jatkaa olemassa olevia yhteistyön muotoja tarkoituksenmukaisuuspohjalta, ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisessä Lohja on Länsi-Uudellamaalla ja sen ulkopuolellekin suuntautuen aktiivisena osapuolena. Keihäänkärkinä ovat Länsirata-yhteistyö sekä perusturvapalveluihin liittyvä yhteistyö ja maakuntaverkko-hanke, jonka kautta edistetään hallinnon ja kuntalaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Seudullisessa yhteistyössä mukana olemisen ja sen kehittämisen kautta mahdolliseksi tulevat myös asteittain syvenevät kuntayhteistyön muodot aina kuntaliitoksiin asti. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Lohja vireä Länsi-Uudenmaan aluekeskus Kuntaliitoksiin varautuminen Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden ja -muotojen Länsirata-yhteistyön jatkaminen Metropoliyhteistyön MAL yhteistyön jatkaminen * maakuntaorkesteri * kuntaliitoksiin varautuminen *Lohjan Teatteri vahvistaa asemaansa puoliammatillisena teatterina, keskeisenä kulttuurivaikuttaja ja teatteripalveluiden tarjoajana, markkinointia yli kuntarajojen. (Mahdollisia yhteisiä teatteritapahtumia, Läntisen Uudenmaan teatteripäivät) Aktiivinen seutuyhteistyö Matkailuyhteistyön lisääminen Kulttuuriyhteistyön lisääminen Markkinointi- ja viestintäyhteistyön lisääminen Opetustoimen yhteistyön lisääminen Ekologisen yhteistyön Maakuntaverkko-hankkeen loppuun saattaminen Yrityspalveluyhteistyön lisääminen Länsi-Uudenmaan yrityskeskuksen toimintaaluetta laajentamalla Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön seudullinen lisääminen Ympäristöterveyden mahdollisen laajemman seudullisen yhteistyön tarkastelu Vesihuollon seudullisen yhteistyön tarkastelu Joukkoliikennekokonaisuus suunniteltu ja käytössä Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen sivistystoimi edelläkävijänä alueellisessa yhteistyössä, tiivis yhteistyö kaikilla sivistystoimen tulosalueilla soudulliset kehittämishankkeet *Matkamessut, yhteiset paikalliset messutapahtumat, yhteismarkkinoinnin lisääminen. * Operetti hankkeet Tenoripäivien ja Lohjan kaupunginorkesterin kanssa. *Yhteistyötä esim. musikaalien koreografioinnissa paikallisten tanssikoulujen kanssa (Un Dos Tres, Funka) *Teatteritilan esittelykierrokset jatkuvat kysynnän mukaan. Infokäynnit järjestöissä ja kouluissa jatkuvat. *Monipuolinen ohjelmisto takaa myös yhteistyön koulujen kanssa. (Lastenteatteriesitykset säilytettävä ohjelmistossa.)

11

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Visio Lohjan kaupunginkirjasto on näkyvä tiedon ja kulttuurin välittäjä ja kaikkien alueen asukkaiden käytössä Toiminta-ajatus Lohjan kaupunginkirjaston

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN STRATEGIA KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY

KONTIOLAHDEN STRATEGIA KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY KONTIOLAHDEN STRATEGIA 2014 2017 KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 9.6.2014 44 1 KUNTASTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Kontiolahden kunnan väestömäärä kasvaa noin 150 200 asukkaalla vuodessa.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN STRATEGIA KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY

KONTIOLAHDEN STRATEGIA KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY KONTIOLAHDEN STRATEGIA 2014 2017 KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY 2 (11) SISÄLLYS 1 KUNTASTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 VAHVUUDET, KEHITTÄMISKOHTEET, MAHDOLLISUUDET JA UHAT... 4 3 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kehitysaallot

Jyväskylän kaupungin kehitysaallot Uuden aallon Jyväskylä Jyväskylän kaupungin kehitysaallot Jyväskylän kaupunkistrategia Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.3.2010 Strategiaperusta yhdistymissopimus 18.2.2008 Jyväskylä - kilpailukykyinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kaupunginhallitus 1.11.2010 Kaupunginvaltuusto 10.11.2010 TALOUSARVIO 2011 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut,

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot