Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017"

Transkriptio

1 Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017 Lohjan Teatterin visio Puoliammatillinen teatteri, jonka ohjelmisto kootaan aina eri ikäryhmät yleisössä huomioon ottaen. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa kaupungin muiden kulttuuritoimijoitten kanssa. Valmentava johtaminen ja positiivinen luova ilmapiiri takaavat osaavan henkilöstön, joka viihtyy luovassa työssä ja kestää sen tuomat paineet. Lohjan Teatterin toiminta-ajatus Lohjan Teatteri tuottaa laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja kaikille kaupunkilaisille ja yli kuntarajojen, tarjoten samalla harrastusmahdollisuuden kaikille teatteriharrastuksesta kiinnostuneille.

2 1. KASVUN EDELLYTYKSET Ajantasaisella kaavoituksella huolehditaan, että Lohjalla on tarjolla jatkuvasti vetovoimaisia asuintontteja ja kiinnostavia erityyppisten yritysten sijoittumispaikkoja. Länsiradan edellyttämä kaavoitus saatetaan valmiiksi ja E18-moottoritien varteen pyritään kaavoittamaan uusia työpaikka-alueita. Lohjan alueen logistinen sijainti hyödynnetään ja sitä tuodaan aiempaa täysipainoisemmin esille. Työpaikkarakenteen muutokseen varaudutaan panostamalla erityisesti toimialoihin, joilla nähdään olevan tulevaisuudessa kehityspotentiaalia. Lohjan kasvu turvataan kehittämällä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä niin, että yritysten sijoittuminen Lohjalle on mahdollisimman sujuvaa. Tämä toteutetaan elinkeinotoimen ja kaavoituksen jatkuvalla keskinäisellä vuoropuhelulla ja tarjoamalla joustavasti potentiaalisia sijoittumispaikkoja yrityksille. Aktiivisella elinkeino- ja maapolitiikalla ylläpidetään Lohjan kiinnostavuutta yritysten sijoittumisympäristönä. Yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristön osaamispääoman kehittyminen varmistetaan oppilaitos- ja yliopistoyhteistyöllä sekä koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyksiä kehittämällä. Lohjan mainetta ja tunnettavuutta kehitetään valittuihin markkinoinnillisiin vetovoimatekijöihin panostamalla. Lohjan kaupungin talous pidetään tasapainossa, ja Lohjan on varmistettava väestöpohjan toivotunlainen kasvu jatkossakin. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva tehokkaasti tukeva kaavoitus Länsiradan edellyttämän kaavoituksen valmistellaan valmistelu Tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti Tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja * Lohjan Teatterin tilojen tehokas käyttö 3-4 esitystä esityskaudessa. Lohjan toimiminen tehokkaasti kaavoituksen suunnittelussa *Tilojen vuokraus ulkopuolisille, päätösten aikaansaamiseksi tilojen ollessa vapaana Länsiradan rakentamiseksi teatterikäytöstä. (Aika, jolloin ei omaa Aktiivinen maapolitiikka toimintaa toukokuun lopusta elokuun Yritysalueiden kaavoitus moottoritien alkuun.) Koko kaupungin Netti - varrelle tilanvarausjärjestelmä.(edellyttää yhtä Toisiaan tukevien yritysten työntekijää teatterille kesäajaksi, jos sijoittumisen edistäminen tilavaraus -palvelua kehitetään.) kaavoituksen avulla * Kesäteatteripaikan määrääminen Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoituksessa suunnitelmallinen ja yhteiskuntarakennetta tiivistävä kaavoitus Laadukas osaamisympäristö koulutuksen ja elinkeinoelämän vahvan yhteyden Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön Oppilaitosyhteistyön * Opetuksen kehittämishankkeet työharjoittelupaikkojen luominen opetuksen kehittämishankkeet toisen asteen yhteistyön elinikäisen oppimisen polun rakentaminen yhteistyö taiteen perusopetuksen kanssa * Teatteri mahdollistaa jatkossakin työharjoittelupaikan puvustaja/ lavastaja / ohjaajatyön opiskelijoille sekä teatteritekniikan opiskelijoille.

3 Yritysten hyvä ja kasvua tukeva toimintaympäristö Lohjan tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Kuntarakenteen ja asiakastarpeiden edellyttämät kielisuhteet Yrityspalvelutoiminnan Uusiutuvan yritysrakenteen vahvistaminen Laadullisesti ja määrällisesti riittävän tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen Yritysyhteistyön edistäminen pääkaupunkiseudun ja ympäristökuntien yritysten kanssa Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen Tunnettavuuden rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen vetovoimatekijöiden pohjalta Vuosikate kattaa poistot (ja osan investoinneista), pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit Kuntayhteistyön edellyttämien kielipalvelujen turvaaminen korkeakouluyhteistyö tilojen monipuolinen ja joustava käyttö elinkeinoelämää ja sen henkilöstöä palvelevan koulutuksen ja vapaaajan tuottamien laadukkaat sivistyspalvelut turvallisen elinympäristön edistäminen sivistys-, kulttuuri- ja koulutuskaupunkimaineen nostaminen resurssien turvaaminen ja tarkoituksen mukainen käyttö tarkka taloudenpito tarkoituksenmukainen palveluverkko ja palveluiden tuottaminen * Lohjan Teatteri tarjoaa yrityksille kulttuuripalveluja teatteriesitysten muodossa. * Teatteri takaa omalta osaltaan tasokkaat kulttuuripalvelut. (Esitykset ja oheispalvelut) * Yleisöpohjan laajeneminen ja katsojamäärien lisääntyminen yli kunta rajojen toimii yhtenä kriteerinä palvelun tasosta. * Lohjan Teatteri tuo vuosittain lähes katsojaa Lohjan kaupunkiin. * Tarkka budjetin seuranta-tulot ja menot tasapainossa. * Jos palvelua halutaan lisätä, asiakasmääriä kasvattaa, se edellyttää resurssien lisäämistä. (Tarvittava määrä palkattua henkilökuntaa, tilatarpeen kartoitus.)

4 2. TOIMINNAN TEHOKKUUS Toiminnan tehokkuus varmistetaan tarkastelemalla palvelujen järjestämistapoja ja muokkaamalla niitä uudelleen toiminnallisesti tehokkaammiksi ja sitä kautta taloudellisesti tuottavammiksi. Palveluprosessien tehostamista jatketaan sähköisen asioinnin käyttöönottoa edistävällä tavalla. Kustannustehokkuutta edistetään palveluprosesseissa optimoimalla niitä mahdollisimman paljon tuotteistamisen lisäksi. Kustannustehokkuutta seurataan ajantasaisten raportointijärjestelmien avulla. Sähköisiä asiointimahdollisuuksia otetaan käyttöön kuntalaisten toiveiden mukaan niissä toiminnoissa, joissa käyttöönotto selkeästi ja volyymiltaan edistää palveluiden laadukkuutta ja kustannustehokkuutta. Sähköisen asioinnin toteutetaan tietoturvallisuuden vaatimukset huomioiden. Henkilöstön määrä mitoitetaan tuotettavien palvelujen edellyttämällä tavalla. Henkilöstön motivaatioon, osaamiseen ja palkkauksen kilpailukykyisyyteen panostetaan niin, että tuotettavat palvelut saadaan sujuvasti ja asiakaslähtöisesti tuotettua. Kaupungin palveluverkon tavoitteena on selkeys, toimivuus ja tehokkuus. Palveluiden kustannustehokkuuteen vaikutetaan huolehtimalla myös toimivasta ennaltaehkäisystä kuntalaisten palvelutarpeisiin liittyen. Näin pystytään kohdentamaan tarpeita vastaava tuki ja apuajoissa. Ennakoivalla toimintamallilla mm. edistetään nuorten sosiaalista vahvistamista. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Yhteistyön yritys- ja kolmannen sektorin kanssa kustannus-hyötyanalyysien pohjalta Kansalaisten omaehtoisen palvelutuottamisen edistäminen Oman palvelutoiminnan kaikkien tulosyksiköiden palveluverkkoselvitykset laaditaan yhteistyön kolmannen sektorin kanssa toimintaprosessien laatutyön sähköisten palveluiden * Lohjan teatterin näytelmät tuotetaan Lohjalaisten harrastajien voimin. * Esitysten laatua arvioidaan katsojamäärillä ja mielipidekyselyillä. Kysely sähköisessä muodossa teatterin omilla nettisivuilla. markkina-avain.net Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Tilaverkon optimaalinen käyttö Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen Palvelujen tuotteistamisen loppuun saattaminen Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä Nykyaikaiset tietojärjestelmät Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa Tietoverkkojen (maakuntaverkko, kaupunkiverkko) toteuttaminen Tietoturvallisuuden edistäminen tulosalueiden yhteistyön ja palveluiden tuottaminen poikkihallinnollisesti * Poikkihallinnollisten prosessien kuvaaminen ja selkeät toimintarakenteet ja tavat. tuotteistamisen varhaiskasvatus pilottina sähköisen asioinnin tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen tarkistetaan sivistystoimen viestintäkäytänteet liikuntapaikkojen kunnossapidon rationalisoiminen innovatiivisen tietostrategian laatiminen * Yhteistyötä museon, orkesterin, musiikkiopiston ja tanssikoulujen kanssa. *Esitys on itsessään tuote, markkinointia tuotteen ympärillä tulee jatkuvasti kehittää. * Netticket järjestelmän käyttöä jatketaan. Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Nuorten sosiaalisen vahvistamisen edistäminen * tutkitaan vaihtoehtoisten palvelun järjestämistapoja

5 Ennakointitoiminnan ja -osaamisen * ennakoiva rekrytointi * ajan tasalla olevat palveluverkkosuunnitelmat *Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa * Tiivis yhteistyö oppilaitoksien kanssa, työelämään perehtyminen harjoittelun kautta. * Teattereissa käytettävää mestari-kisälli työhön perehdyttämistapaa voisi käyttää eläkeikää lähestyttäessä. (Oppisopimuskoulutus) Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Töiden oikea mitoitus Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Työympäristön toimivammaksi Johtamisosaamisen Henkilöstön osaamisen Työaikajoustoihin kannustaminen esimiesten tukeminen jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäminen, ajantasainen hyvinvointisuunnitelma osaamisen, rakenteet ja ajantasaiset suunnitelmat säännölliset kehityskeskustelut sivistystoimen hyvän työnantajakuvan vahvistaminen Henkilökunnan tukeminen * Kehityskeskustelut, yhteinen kehityspäivä. * Päivittäiset tuotantopalaverit * Viikkopalaverit (Joka toinen viikko) * Tyky - toiminta *Koulutus(Kurssit,teatteriesitysten seuraaminen) * Mahdolliset työaikajoustot produktionomaisen työn ehdoilla. * Palautekeskustelut, sujuva informaation kulku ylhäältä alaspäin ja päinvastoin. * Tiivis yhteistyö harrastajakentän kanssa Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta Ajantasaisten laskenta- ja raportointijärjestelmien käyttöönotto ajantasainen seuranta, arviointi ja tilastointi * Netticket - järjestelmän käyttö jatkuu. * Vuosittainen toimintakertomus

6 3. ELÄMISEN LAATU Lohjaa kehitetään perheille houkuttelevana asuinpaikkana. Tällä varmistetaan väestöpohjan toivotunlainen kehitys. Kaikille väestöryhmille turvataan taloudelliset realiteetit huomioiden toimivat ja laadukkaat peruspalvelut sekä seudullisesti toteutettavat kulttuuripalvelut ja vapaa-ajan palvelut. Vanhusten kohdalla vahvistetaan ja monimuotoistetaan avopalveluita ja samalla tuetaan kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja ylläpidetään toimintakykyä. Näin mahdollistetaan vanhusten selviämistä pidempään kotona ja vähennetään palvelujärjestelmän laitospainotteisuutta. Lohjan erityispiirre muihin pääkaupunkiseudun ympäryskuntiin verrattuna on laajat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Tämän erityispiirteen kehitys turvataan jatkossakin Lohjan merkittävänä vetovoimatekijänä. Lohjalaisen väestön elinolojen toimivuutta kehitetään myös edistämällä etätyön mahdollisuuksia ja tätä kautta vähentämällä pendelöivien kuntalaisten työmatkaan kulutettavaa kokonaisajankäyttöä vähentämällä. Lohjalaisten turvallisuuteen vaikutetaan ennakoivalla riskienhallinnalla, yhteisöllisyyttä yhteistyössä kolmannen sektorin ja asukasyhdistysten kanssa sekä suunnittelemalla ja mitoittamalla uusi infrastruktuuri turvallisuutta edistävällä tavalla. Liikennejärjestelmän toimivuuteen ja tätä kautta palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuteen panostetaan kehittämällä joukkoliikenteen syöttöliikennejärjestelmää ja lippujärjestelmää, jotta tulevaisuudenkin joukkoliikenneratkaisut ovat mahdollisimman laajassa käytössä. Ilmastonmuutosta hillitään kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä ja ilmastonmuutoksen seurannaisvaikutukset pyritään minimoimaan. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Yhteisöllisyyden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Ennakoivan riskienhallinnan toteuttaminen Elinympäristön terveellisyyden edistäminen Infrastruktuurin mitoittaminen turvallisuutta edistävällä tavalla *työyksiköt ja palvelut turvallisia henkilöstölle ja asiakkaille. * Säännölliset valmiusharjoitukset työyksiköissä kehitetään kuntalaisia osallistavat toimintatavat valmius-, pelastus- ja kriisisuunnitelmat ajan tasalla * Päivitetyt pelastus / turvallisuus suunnitelmat, riskienhallinta, pelastusharjoitukset. Työpaikkojen ja palveluiden hyvä saavutettavuus Tarvittavat peruspalvelut kaikille Syöttöliikenteen ja joukkoliikenne- ja lippujärjestelmän Etätyön tekemisen edellytysten Riittävien palveluiden ylläpito ja Asukkaiden hyvinvoinnin huomioiminen Laitoshoitopainotteisuuden Langattomien verkkoyhteyksien lisääminen kehitetään oman henkilöstön mahdollisuuksia etätyöhön * Palvelut tuotetaan aktiivisella työotteella. asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kunnioittaen, sivistyspolitiikkaa tehden ja seuraten, jatkuvasti kehittäen. * Teatteriharrastus on erinomainen apuväline sosiaalisuuden vahvistamiseen. * Lohjan Harrastajanäyttelijät ry:n jäsenistön kasvattaminen ja hyvien puitteitten luominen mahdollisemman monelle harrastajalle. Vanhojen harrastajien sitouttaminen. * Yleiskaavassa huomioitava mahdollisen kesäteatteripaikan

7 vähentäminen *Asiakastyytyväisyyden varmentaminen säännöllisin kyselyin * Kuntalaisten sosiaalinen vahvistaminen kaavoitus. * Uudet nettisivut mahdollistavat asiakaspalautteen sähköisesti. Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden seudullisesti Luovan talouden ja tuotteistaminen * Kuntalaisten henkisen vireyden ja kasvun edistäminen asiakaskunnan kasvattaminen ja laajentaminen vuorovaikutteisten palvelujen monipuolinen yhteistyö peruspalveluiden kanssa Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen kasvihuonepäästöjen vähentäminen seurannaisvaikutusten vähentäminen * laaditaan sivistystoimen kestävän kehityksen suunnitelma *Ekologinen ajattelu rekvisiitan, lavaste - / puvustusmateriaalien käytön suhteen. Työstetään vanhoista vaatteista uutta ja käytetyistä lavaste-elementeistä uusia lavasteita.

8 4. KAUPUNKIRAKENNE Kaupunkirakenteen kehittämisessä oleellinen strateginen tavoite on Lohjan kaupunkikeskustan elävöittäminen kaupungin todelliseksi toiminnalliseksi ytimeksi. Kaupallisena keskittymänä keskustalla tulee olla omaleimainen profiilinsa kaupungin kahteen muuhun merkittävämpään kaupalliseen keskittymään, Lempolaan ja Tynninharjuun nähden. Kaupunkirakennetta kehitetään eheän nauhakaupunkirakenteen näkökulmasta edistäen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvaa käyttöä. Rakentamisessa huomioidaan aluetehokkuus niin että rakentamattomat kaavatontit otetaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Kylät pyritään säilyttämään elinvoimaisina siten, että kaavoituksella ohjataan maaseutuasumisen keskittymistä kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen. Palveluiden suunnittelussa turvataan sekä läheisyys että saavutettavuus. Liikkumisen sujuvuudesta huolehditaan ja yksityisautoilun tarvetta pyritään vähentämään. Asuin- ja yritysympäristöjen rakentamisessa panostetaan luontoarvojen huomioimiseen. Joukkoliikenteen kehittämisessä varaudutaan Länsiradan tuloon kehittämällä tulevien asemien ympäristöjä omiksi tiiviiksi, toiminnallisiksi ja omaleimaisiksi kokonaisuuksikseen. Erilaiset asumisen vaihtoehdot ja niiden edellyttämät palvelutarpeet huomioidaan radan liiketaloudellisen käytön edellyttämän väestömäärän kehitystarpeiden mukaisesti. Ranta- ja harjualueita varataan kaavoituksessa maisema-asumiseen niin, että kaupunkilaisten rantojen käyttöön liittyvät erityyppiset virkistystarpeet pystytään riittävällä tavalla huomioimaan. Ilmastonmuutos huomioidaan tiiviiden asuinalueiden ja toimivien joukkoliikenneyhteyksien toteuttamisen lisäksi energiatehokkaalla kaavoituksella. Tämän lisäksi laajennetaan kaukolämpöverkkoa ja lisätään ympäristöystävällisen kaukolämmön saatavuutta. Lisäksi edistetään matalaenergiarakentamista ja uusien energiamuotojen käyttöönottoa lämmityksessä ja energiantuotannossa. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Elävä kaupunkikeskusta Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Keskustassa kerrosluvun nostaminen Keskustan roolin vahvistaminen todellisena kaupunkikeskustana Uusien asuinalueiden kaavoittaminen joukkoliikennereittien läheisyyteen Länsiradan huomioiminen asuinalueiden suunnittelussa => riittävä ja monipuolinen maanhankinta Palveluverkon toiminnallisten keskusten väestönkasvuun pohjautuen Rakentamattomien kaavatonttien käyttöönotto kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden tuottaminen ja markkinoiminen keskusta-alueelle kulttuurikampuksen edelleen alueelliset palvelukeskukset hyötyliikunnan edistäminen kestävän kehityksen arvojen ja opetus ja kasvatus palveluiden oikea kohdentaminen taajamakampuksen * Lohjan teatteritalon Kulissin sijainti keskellä kaupunkia tulee säilyttää, rakennuksen ylläpitoon, korjaukseen ja laajennukseen investoida. *Visio: Kulttuurikampusta vahvistaisi uusi yhteinen kulttuurikeskus, johon keskitetään koko kaupungin kulttuuritapahtumien myynti ja osa toimintaa. Mahdollistaisi myös toisen esitystilan käytön pienimuotoisille tapahtumille. *Lohjan Teatterissa 3-4 esitystä esityskaudessa eri ikäryhmät katsojissa huomioon ottaen. Oheispalvelujen tuottaminen jatkuu. (pukuvuokraus, kahviotoiminta.)

9 Miellyttävä, ympäristöarvot huomioiva asuinympäristö Monipuoliset virkistysalueet (luontopuistot, lähiliikuntapaikat, rannat) Elävä maaseutu ja elinvoimaiset kylät Maisema-asumiseen panostaminen Asumisen teema-alueiden Energiatehokkaan kaavoituksen toteuttaminen Matalaenergiarakentamisen edistäminen Elinkaariasumisen mahdollistaminen Kevyen liikenteen reittien Asukasdemokratian Virkistysalueiden toiminnallinen Rantojen käytön toiminnallinen selkeyttäminen Rakentamisen ohjaaminen hajaasutusalueella kyläkeskuksiin lähiliikunta- ja virkistyspaikkojen suunnittelu ja * määritetään mitä sivistyspalveluita tarjotaan hajaasutusalueilla Tehokkaan, ympäristöystävällisen energian hyödyntäminen kattavaa Uuden teknologian hyödyntäminen Energiatuotantomuotojen määrittely kokonaisuutena Ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttöönotto kaukolämpöverkon ulkopuolisilla alueilla * Teatteri rakennuksen korjaustyöt Poistetaan esim. kaikki lämpöhukkaa lisäävät tekijät. (Uudet ikkunat ja ovet koko rakennukseen.)

10 5. KUNTAYHTEISTYÖ Kuntayhteistyössä painotetaan mahdollisuuksien mukaan seudullisuutta palvelujen järjestämistapana. Lohja jatkaa olemassa olevia yhteistyön muotoja tarkoituksenmukaisuuspohjalta, ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisessä Lohja on Länsi-Uudellamaalla ja sen ulkopuolellekin suuntautuen aktiivisena osapuolena. Keihäänkärkinä ovat Länsirata-yhteistyö sekä perusturvapalveluihin liittyvä yhteistyö ja maakuntaverkko-hanke, jonka kautta edistetään hallinnon ja kuntalaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Seudullisessa yhteistyössä mukana olemisen ja sen kehittämisen kautta mahdolliseksi tulevat myös asteittain syvenevät kuntayhteistyön muodot aina kuntaliitoksiin asti. Tavoite Toimenpide Sivistystoimen toimenpide Lohjan teatterin toimenpide Lohja vireä Länsi-Uudenmaan aluekeskus Kuntaliitoksiin varautuminen Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden ja -muotojen Länsirata-yhteistyön jatkaminen Metropoliyhteistyön MAL yhteistyön jatkaminen * maakuntaorkesteri * kuntaliitoksiin varautuminen *Lohjan Teatteri vahvistaa asemaansa puoliammatillisena teatterina, keskeisenä kulttuurivaikuttaja ja teatteripalveluiden tarjoajana, markkinointia yli kuntarajojen. (Mahdollisia yhteisiä teatteritapahtumia, Läntisen Uudenmaan teatteripäivät) Aktiivinen seutuyhteistyö Matkailuyhteistyön lisääminen Kulttuuriyhteistyön lisääminen Markkinointi- ja viestintäyhteistyön lisääminen Opetustoimen yhteistyön lisääminen Ekologisen yhteistyön Maakuntaverkko-hankkeen loppuun saattaminen Yrityspalveluyhteistyön lisääminen Länsi-Uudenmaan yrityskeskuksen toimintaaluetta laajentamalla Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön seudullinen lisääminen Ympäristöterveyden mahdollisen laajemman seudullisen yhteistyön tarkastelu Vesihuollon seudullisen yhteistyön tarkastelu Joukkoliikennekokonaisuus suunniteltu ja käytössä Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen sivistystoimi edelläkävijänä alueellisessa yhteistyössä, tiivis yhteistyö kaikilla sivistystoimen tulosalueilla soudulliset kehittämishankkeet *Matkamessut, yhteiset paikalliset messutapahtumat, yhteismarkkinoinnin lisääminen. * Operetti hankkeet Tenoripäivien ja Lohjan kaupunginorkesterin kanssa. *Yhteistyötä esim. musikaalien koreografioinnissa paikallisten tanssikoulujen kanssa (Un Dos Tres, Funka) *Teatteritilan esittelykierrokset jatkuvat kysynnän mukaan. Infokäynnit järjestöissä ja kouluissa jatkuvat. *Monipuolinen ohjelmisto takaa myös yhteistyön koulujen kanssa. (Lastenteatteriesitykset säilytettävä ohjelmistossa.)

11

Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010-2017

Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010-2017 Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010-2017 Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010 2017 on laadittu kaupunginvaltuuston 11.11.2009 vahvistaman kaupunkistrategian pohjalle.

Lisätiedot

tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja kaavoituksen suunnittelussa

tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja kaavoituksen suunnittelussa Kasvun edellytykset Tavoite: Antasainen, Lohn kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Vetovoimaisten asuinalueiden suunnitelmallinen yhdyskuntarakenteen tiivistävä kaavoitus

Lisätiedot

Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyden kehittäminen Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen.

Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyden kehittäminen Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen. Tavoite kaupunkistrategiassa Toimenpide kaupunkistrategiassa Sivistystoimen toimenpide 2010-2017 Orkesterin toimenpide 2010-2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Länsiradan edellyttämä kaavoitus

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

lohjan kaupunkistrategia 2009 2017

lohjan kaupunkistrategia 2009 2017 lohjan kaupunkistrategia 2009 2017 LOHJAN KAUPUNKISTRATEGIA 2009 2017 Toimittaja: Taitto: Kuvat: Pekka Puistosalo Seija Nikkanen Lohjan kaupunki 2 SISÄLTÖ Lohjan kaupunkistrategian viitekehys 4 Strategiatyön

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Visio Lohjan kaupunginkirjasto on näkyvä tiedon ja kulttuurin välittäjä ja kaikkien alueen asukkaiden käytössä Toiminta-ajatus Lohjan kaupunginkirjaston

Lisätiedot

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kaupunginhallitus 1.11.2011 Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 TALOUSARVIO 2011 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TALOUSARVIO 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET...1 1.1 Kaupunkistrategia... 1 1.1.1 Lohjan kaupungin visio vuoteen 2017... 1 1.1.2 Arvot Lohjan strategian taustalla...

Lisätiedot

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus Strategian raportointi Kaupunginhallitus 2.5.2017 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstökyselyn tulokset Henkilöstökyselyn tulokset 18.12.2017 Kyselyn toteuttaminen Vastauksia 616/1800 = 34 % Kyselyaika: 26.10 13.11.2017 Sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö suurimmat vastaajaryhmät

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 1 100 Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia 2018-2021 Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin Historialtaan ja

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014

TALOUSARVIO 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014 TALOUSARVIO 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kaupunginhallitus 31.10.2011 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 TALOUSARVIO 2012 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut,

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI

POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI -virtaa hyvään elämään Vaasan kaupungin strategia 2015 Kv 10.11.2014 NÄILLE PERUSTAMME Hyvinvointi Vaasalainen hyvinvointi turvataan laadukkailla ja läheltä saatavilla peruspalveluilla

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 VISIO 2015 KANKAANPÄÄ Pohjoisen Satakunnan tunnettu ja tunnustettu keskus ARVOT Avoimuus, jolla tarkoitamme Avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa Hallinnon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA 1 LIITE 3 KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Toimiva kaupunki. Anni Sinnemäki

Toimiva kaupunki. Anni Sinnemäki Toimiva kaupunki Anni Sinnemäki 23.11.2017 Anni Sinnemäki Apulaispormestari, Kaupunkiympäristön toimiala 24.11.2017 Anni Sinnemäki 2 Maailman toimivin kaupunki Helsingin strategia vuosille 2017-2021 24.11.2017

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kaupunginhallitus 1.11.2010 Kaupunginvaltuusto 10.11.2010 TALOUSARVIO 2011 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut,

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

TULOSKORTTI ASIAKAS. Mittarit/Tavoitteet 2015 2. Ystävällinen älli ja osaava palvelu

TULOSKORTTI ASIAKAS. Mittarit/Tavoitteet 2015 2. Ystävällinen älli ja osaava palvelu 1. Joustava, nopea ja monipuolinen palvelujen saatavuus TULOSKORTTI ASIAKAS 2. Palveluhenki ja -osaaminen 3. Tehokas tiedottaminen 1.1. 1 Palvelujen l saanti asiakkaalle 2. Ystävällinen älli ja osaava

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot