Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011"

Transkriptio

1 Mari Jääskö YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

2 2 Lapin yliopisto, matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Työn nimi: Yhteistuotantoa vai sanahelinää myynnin johtamisen käytäntö Tekijä: Mari Jääskö Koulutusohjelma/oppiaine: Johtamisen koulutusohjelma Työn laji: Pro gradu työ x_ Sivulaudaturtyö Lisensiaatintyö Sivumäärä: 72 Vuosi: Syksy 2011 Tiivistelmä Pro gradu tutkielmani toteutettiin Lapland Sales Academy hankkeen yhteydessä. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa rovaniemeläisten liikkeiden asemaa. Tutkimukseni linkittyy hankkeeseen, siten että pyrin tutkimaan myynnin johtamisen nykytilaa ja kirjallisuuden uusia suuntauksia. Tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena oli hahmottaa myynnin johtamisen käytäntöä. Aiemmassa myynnin johtamisen kirjallisuudessa voidaan nähdä kaksi selkeästi erilaista suuntausta. Perinteinen myynnin johtamisen kirjallisuus esittää erilaisia tehtäviä, joihin paneutumalla myynnin johtaja voi kehittää joko myyntiään tai myyntiyksikköään, joka puolestaan johtaa parempiin tuloksiin. Uudessa, vasta esiin työntyvässä, suuntauksessa painotetaan roolien uudelleenjakoa. Uudenlainen roolijako mahdollistaa asiakkaan osallistumisen tuotantoon tai vähimmillään arvon luontiin. Empiiristä tutkimusta aiheesta on vielä hyvin vähän. Oman tutkimukseni tarkoituksena on lisätä empiriaa suuntauksen antamissa kehyksissä. Tutkimukseni toteutin etnografisella tutkimustavalla, havainnoimalla erään rovaniemeläisen ketjun yrityksen myynnin johtajaa viikon ajan. Tutkittava yritys haluaa pysyä anonyymina tutkimuksessa. Tutkimuksessani pyrin havainnoimaan myynnin johtajan päivittäisiä tehtäviä. Lisäksi pyrin havaitsemaan onko uudenlaisilla myynnin johtamisen ajatuksilla vaikutuksia käytännön kenttään. Tutkimustuloksena havaitsin teoreetikoiden SDL-mallikeskustelun tuomien ajatuksien virtaavan käytäntöön ja ohjaavan muutoksen suuntaa. Usein myynnin johtamisen kirjallisuudessa tehtävää kuvataan monien tehtävien kokonaisuutena. Todellisuudessa myynnin johtaminen alimmalla tasolla on kuitenkin monien tehtävien hoitamista jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, jota voisi kuvata jonkinasteiseksi kaaokseksi. Tehtävän hoitaminen ei ole millään tavalla lineaarista tehtävästä seuraavaan siirtymistä, jollaiseksi perinteinen kirjallisuus sen kuvaa. Avainsanat: myynnin johtaminen, SDL-malli (service dominant logic), yhteistuotanto (coproduction), etnografia, johtaminen Muita tietoja: Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_ (vain Lappia koskevat)

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ JOHDANTO Tutkimuksen tausta, tavoite ja rakenne Myynnin johtaminen käsitteenä AIEMPI TUTKIMUS Myynnin johtamisen merkitys Myynnin johtamisen suuntaukset Perinteinen näkökulma, tuotekeskeisyys Palvelukeskeisyys Myynnin johtamisen tehtävät Myynnin johtamisen strategiset tehtävät Koulutus Ohjaus ja valmennus Motivointi ja palkitseminen Suunnittelu EMPIIRINEN TUTKIMUS Tutkimuskohde Tutkimuksen toteutus Aineiston analyysi Tutkijan positio Tutkimuksen eettisyys YHTEISTUOTANTOA VAI YKSISUUNTAISTA MYYNTIÄ Tutkimukseen kohdistuvat ennakko-oletukset Tutkimusviikon kuvaus Päivä Päivä Päivä Päivä Päivä Yhteenveto tutkimusviikosta... 46

4 4 4.3 Myynnin johtamisen tehtävät käytännössä Strategiset tehtävät Koulutus Ohjaus ja valmennus Motivointi ja palkitseminen Suunnittelu Muutoksen suuntana palvelukeskeisyys? Kaupankäynnin perustana palvelu Palvelun hämärtyminen Tuotteet jakelukanavina Kilpailuedun lähde Palvelukeskeisyys Asiakas arvon yhteistuottajana Asiakasorientoituneisuus Resurssien yhdistäminen Arvon yksilöllisyys Keskustelua SDL-mallin tekijöistä JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimustulokset Mistä on uudenlaiset myyntiareenat tehty? KIRJALLISUUS... 69

5 5 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta, tavoite ja rakenne Tutkimus on osa Lapland Sales Academy hanketta, jota suunniteltiin Pro gradututkielmani aloitusaikaan. Hankkeen tarkoituksena on tutkia Rovaniemen kauppakeskusten ja muiden keskustan liikkeiden elinvoimaisuustekijöitä. Hankkeen tarkoituksena on myös tarjota myynnin tukipalveluita keskustan yrittäjille. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on keskittyä myynnin johtamisen tutkimiseen osana hanketta. Tutkimuksessani selvitän alueen myynnin johtamisen nykytilaa etnografisella menetelmällä ja tutkielmani tarjoaa näkökulmaa myynnin johtamisen uusimpiin suuntauksiin aiemman kirjallisuuden osion myötä. Aihe kiinnostaa itseäni siitä syystä, että olen itse työskennellyt useissa vähittäismyynnin liikkeissä ja ollut mukana useissa myyntikoulutuksissa. Tutkimuksessani pyrin selvittämään myynnin johtamisen nykytilaa Rovaniemen kauppakeskuksessa olevassa liikkeessä, joka on osa laajempaa ketjuyritystä. Ensisijaisena kiinnostuksen kohteenani on uudenlaisen SDL-mallin mukaisen ajattelun esiin työntyminen käytännössä. Lisäksi olen kiinnostunut myynnin johtajien asiakasnäkökulmasta. Tutkimukseni aikana pyrin selvittämään onko uudenlaisten teoreettisten keskustelujen myötä tullut uudenlaisia ajatuksia käytännön kenttään ja millaisina käytänteinä nämä ilmenevät. Tutkimukseni jakautuu viiteen osioon. Johdanto-osiossa käsittelen lyhyesti tutkimuksen taustaa ja tavoitteita. Lisäksi jaottelen myynnin johtamisen tasoja, joka helpottaa tämän tutkimuksen hahmottamista. Luvussa kaksi käsittelen myynnin johtamiseen liittyvää aiempaa kirjallisuutta ja tutkimusta. Kolmannessa luvussa käsittelen etnografisen tutkimussuuntauksen ajatuksia ja perustelen valintaani. Neljännessä luvussa kuvailen tutkimustani ja vertaan sitä aiemman kirjallisuuden suuntauksiin. Viimeisessä osiossa pohdin tutkimuksen tuloksia ja ajatuksia, joita uusimmilla tutkimussuuntauksilla on annettavana käytännön liikkeenharjoittajille.

6 6 1.2 Myynnin johtaminen käsitteenä Myynnin johtajia voidaan jakaa kahdelle tasolle. Alemmalla tasolla ovat osaston myyntijohtaja, toimialan myyntijohtaja ja maantieteellisen alueen myyntijohtaja. Ylemmällä tasolla ovat alueellinen myyntijohtaja, yleinen myyntijohtaja ja kansallinen myyntijohtaja. (Anderson et al. 1997, 57) Myynnin johtajia voidaan siis jakaa yrityksen sisäisesti vertikaalisesti ja horisontaalisesti. Tutkimukseen osallistuva myynnin johtaja on yksikön myynnin johtaja, joka vastaa vain oman myymälänsä toiminnasta. Erityisesti ketjun yksikön myynnin johtajana hänellä saattaa olla rajoitettu vaikutusvalta tehtäviin toimiin. Varsinaiset suuremmat strategiset linjaukset yleensä annetaan ketjun ylemmiltä tasoilta. Tyypillistä ketjuille on keskitetty päättäminen ja yksikköjen tasolla keskitytään annettujen ohjeiden noudattamiseen. Myynnin johtajan tehtävät ovat moninaisia, joten myynnin johtajana tulee osata monenlaisia tehtäviä. Usein tehtävää värittää päällekkäisyys, jolloin paineensietokyvyn täytyy olla hyvä. Myynnin johtamisella pyritään maksimaaliseen myyntiin ja asiakkaiden lisäämiseen ja säilyttämiseen.

7 7 2 AIEMPI TUTKIMUS Myynnin johtamisen historian nähdään alkavan 1910-luvulta, jolloin huomio kiinnitettiin myynnin kulujen vähentämiseen luvun vaihteessa myynnin johtaminen alkoi uudelleen kukoistaa usean vuosikymmenen tauon jälkeen. (Ingram et al. 1997, 23-24). Kiinnostuksen puutteeseen noina vuosina vaikuttivat sodat. Talouden uuden kukoistuksen myötä, alettiin painottaa uudelleen myynnin tärkeyttä. Suurin osa nykyisistä tutkimuksista on tehty markkinoinnin saralla (Madhavaram & McDonald 2010, 1078). Avainsanoja nykyisessä myynnin johtamistutkimuksessa ovat tietopohjaisuus, asiakaskeskeisyys ja ongelmanratkaisu, joihin nykyiset myynnin johtamisen teoriat pohjautuvat. Uusien teorioiden mukaan yritysten tulisi olla asiakaskeskeisiä ongelmanratkaisijoita. Asiakkaan rooli on muuttunut aktiiviseksi toimijaksi. Muuttuneita käsitteitä myynnin johtamisen kentällä tarkastelen tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Tutkimusten mukaan myynnin johtamisen tutkimukset ovat lisääntyneet viime vuosina ja uusia teorioita ja malleja on niistä johdettu (Richards et al. 2010, 268). Tutkimuksissa myynnin johtaminen jaetaan karkeasti kahteen pääsuuntaukseen, tuotekeskeiseen ja palvelukeskeiseen (Vargo & Lusch 2004, 7). Perinteisessä tuotekeskeisessä suuntauksessa tuotteen arvo on yrityksen antama, joka toteutuu vaihtotilanteessa. Palvelukeskeisessä suuntauksessa tuotteen arvo perustuu tuotteen palveluihin ja syntyy kulutuskokemuksessa (Vargo et al. 2008, 146). Palvelukeskeisestä myynnin johtamisesta empiirisiä tutkimuksia on kuitenkin hyvin vähän sen uutuuden vuoksi.

8 8 2.1 Myynnin johtamisen merkitys Yritysten kannattaa panostaa myynnin johtamiseen, koska se on havaittu tärkeäksi kilpailutekijäksi (Madhavaram & McDonald 2010, 1079). Kaikille yrityksille myynti on tietysti tärkein osa liiketoimintaa, koska yritysten päätehtävä on tuottaa taloudellista voittoa. Taloudellisen tuottamisen roolissa myyntiyksiköillä on suuri merkitys. Pelhamin (2006, 177) mukaan yritys voi saavuttaa itselleen kestävän kilpailuedun panostamalla myynnin johtamiseen. Hänen mielestään yritysten tulisi panostaa konsulttiorientoitumiseen myynnissä, koska sen kopioiminen on vaikeaa sosiaalisen kompleksisuuden vuoksi (2006, 179). Kestävä kilpailuetu syntyy, kun yrityksellä on hallussaan jotain sellaista, jota kilpailijat eivät voi helposti saada itselleen. Kestävästä kilpailuedusta on kuitenkin kiistelty voidaanko sellaista saavuttaa lainkaan. Prahaladin ja Ramaswamyn (2004) mukaan perinteinen tehtävä myyntifunktioille on luoda tuotteelle arvo, joka perustuu tuotteeseen tai palveluun. Asiakkaiden rooli on edustaa kysyntää tuotteiden tarjonnalle. Vielä tänäkin päivänä hyvin moni ala edelleen jatkaa tällaista ajattelumallia. Uuden mallin mukaan arvo luodaan asiakkaan kanssa yhdessä, jolloin tuotteen tai palvelun arvo perustuu yhdessä luomisen kokemuksiin. (Prahalad & Ramaswamy 2004, 12 16). Aiempi malli näkee asiakkaan passiivisena objektina, jolle yritys myy tuotettaan. Uuden mallin mukaan asiakas on aktiivinen osallistuja. Mielenkiintoista omassa tutkimuksessani on, miten käytännössä myynnin johtaja suhtautuu asiakkaaseen. Tällainen yhteistuottaminen voi olla käytännössä hyvin vaikea toteuttaa, varsinkin jos yritys on jälleenmyyjä. Useat liikkeet myyvät monen valmistajan tuotteita, jolloin tuotantoon ei voi vaikuttaa millään tavalla. Jossain määrin kuitenkin Rovaniemellä on liikkeitä, jotka myyvät omia tuotteitaan, kuten The Body Shop, Change, Triumph, Gina Tricot tai Sinooperi. Mikään näistä liikkeistä ei tarjoa minkäänlaisia osallistumismahdollisuuksia internetsivuillaan. Alkeellisella asteella Rovaniemelläkin voidaan nähdä yhteistuotantoa, esimerkiksi painopalvelu Kopiplus tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisiin tuotteisiin. Liikkeestä voi tilata erilaisia lahjaesineitä omalla kuvallaan. Tosin tämä idea on hyvin yleistynyt tällä alalla, eikä valtakunnallisesti tämä yritys

9 9 ole ainoa palvelun tarjoaja. Uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja voisi toivoa olevan enemmän. Nykyaikaisen asiakassuhteen tulisi perustua yhteistyöhön, palvelun tai tuotteen laatuun. Tällöin yritys kykenee tarjoamaan henkilökohtaisempia tuotteita tai palveluita yrityksille. (Pelham 2006, 178). Oma näkemykseni asiakkaasta on enemmän uuden mallin mukainen. Nykyisin on yleistä tilata tuotteita internetistä. Etenkin pienillä paikkakunnilla tarjonta on hyvin suppeaa, jolloin voi helposti tilata yksilöllisempiä tuotteita internetistä. Asiakas ei ole passiivinen vastaanottaja, vaan nykyasiakas on hyvin tietoinen valinnoistaan. Kuten edellä todettu, monella alalla asiakas ei vielä pääse vaikuttamaan varsinaisesti tuotantoprosessiin. Prahalad ja Ramaswamy (2004, 120) toteavat, ettei asiakas maksa tuotantokustannuksista, vaan kokemastaan hyödystä. Asiakas on valmis maksamaan korkean hinnan, jos hän kokee sen olevan hintansa arvoinen. Myyntifunktion on nähty muuttuvan monella tavalla. Asiakkaat ovat entistä vaativampia ja tietoisempia, tähän on vahvasti vaikuttanut kommunikaatioteknologian kehitys ja leviäminen (esim. Ingram et al 1997, Rubanovitsch & Valorinta 2009, Arvidsson 2009). Myynnin osalta suurimmat muutokset koskevat asiakkaan näkemistä eri tavalla, asiakas nähdään tietoisena ja aktiivisena valitsijana ja vaikuttajana. Aiemmin asiakkaalle tarjottiin tuotteita omasta valmiista valikoimasta, joka on tuotettu yrityksen suunnitelmien mukaan. Nykyisen ihannemallin mukaan asiakas osallistuu tuotteen tuottamiseen tavalla tai toisella, jolloin tuote on yksilöllinen. Ingram et al. (1997, 9) mukaan muutos tapahtuu myyntitapahtumista asiakassuhteiden rakentamisen suuntaan. Tutkimusten mukaan pitkäaikaisten asiakassuhteiden on nähty olevan tuottavampia suhteessa käytettyihin panoksiin, kuin lyhytaikaisten asiakassuhteiden (Pelham 2006, 178). Uusien asiakassuhteiden hankkimiseen tarvitaan kalliita markkinointipanostuksia. Uudenlaisessa myyntimallissa ei painoteta volyymiin, vaan tuottavuuteen ja tuotteiden laatuun. Asiakassuhdejohtamiseen on tarjolla monenlaisia malleja ja teknologisia ratkaisuja, joita esittelen seuraavassa kappaleessa.

10 Myynnin johtamisen suuntaukset Markkinoiden käsitys on muuttunut ensimmäisten myynnin johtamissuuntausten jälkeen. Aiemmin markkinat nähtiin paikkana, jossa myyjä tarjoaa tuotettaan ja asiakas tarjoaa kysynnän. Nykyisin asiakkaat ovat huomanneet mahdollisuutensa vaikuttaa tuotantoon ja markkinat nähdään foorumina, jossa asiakas ja yritys kohtaavat (Prahalad & Ramaswamy 2004, ). Tällaisia foorumeita käytännössä ovat internet-sivustot, joista asiakas pystyy hankkimaan tietoa tuotteesta ja sen valmistuksesta. Markkinoista on tullut paikka, jossa tuotteen arvo määräytyy, johon eivät enää vaikuta tuotantokustannukset (Prahalad & Ramaswamy 2004, 119). Tässä kappaleessa käsittelen perinteistä näkökulmaa ja myöhemmin käsittelen tarkemmin uutta, palvelukeskeistä näkökulmaa. Perinteinen ja uusi näkökulma myyntijohtamiseen eroavat monella tavalla. Vargo ja Lusch (2004, 7) ovat hahmottaneet kuusi tekijää, joissa perinteinen ja uusi näkökulma merkittävimmin eroavat. 1) Perinteisessä näkökulmassa ihmiset vaihtavat tuotteita, kun puolestaan uuden näkökulman mukaan ihmiset vaihtavat kykyjä, kuten tietoa tai taitoa, tai palveluita. Työntekijät, asiakkaat, sidosryhmät tai yhteisön jäsenet tarjoavat yritykselle palvelujaan ja yritys puolestaan tuottaa niitä yhdessä eri tahojen kanssa. 2) Tuotteen merkitys perinteisessä markkinataloudessa oli lopputuote, jonka markkinoijat myyvät asiakkailleen. Uudessa ajattelutavassa tuote nähdään palvelun välittäjänä, jonka myötä saadaan asiakkaille välitettyä palvelua. 3) Aiemmin asiakas nähtiin passiivisena vastaanottaja, kun taas uudessa markkinataloudessa asiakas on yhteistuottaja. Markkinoinnin tehtävä on tuottaa interaktioita asiakkaaseen, jotta tuote saadaan tuotettua. 4) Perinteisessä ajattelutavassa yritys määritteli tuotteen arvon. Uusimman näkemyksen mukaan yritys tarjoaa arvoaan, jonka asiakas määrittää tuotetta käyttäessään. 5) Aiemman ajattelutavan mukaan asiakas on operandiresurssi. Nykyisin asiakas nähdään operanttina resurssina, joka on aktiivinen kaupankäynnissä ja yhteistuotannossa. 6) Taloudellisen kasvun lähde nähtiin aiemmin konkreettisista tuotteista johtuvana tai resurssien ylijäämänä. Nykyisin tuottavuuden nähdään kasvavan erikoistuneisuuden myötä, kun yrityksellä on tarjota erityistä tietoa tai kykyjä. Tähän tietotaitoon sisältyy kyky hyödyntää operantteja resursseja.

11 11 Seuraavaksi käsittelen lyhyesti perinteisen näkökulman suuntauksia. Sen jälkeen käsittelen tarkemmin uusinta, vielä esiin työntyvää, suuntausta. Käsittelen sitä yksityiskohtaisesti siitä syystä, että se on hyvin teoreettinen ja monimuotoinen. Suuntauksena se on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen. Lopuksi jaottelen vielä myynnin johtamiseen liittyviä tehtäviä omana kappalenaan Perinteinen näkökulma, tuotekeskeisyys Madhavaram ja McDonald (2010, ) painottavat koulutusta avainsanana myynnin johtamisessa. Heidän mielestään koulutuksia tarvitaan lisäämään myyntihenkilöstön kykyä hahmottaa asiakkaiden tarpeita. Heidän mielestään myyntihenkilöstön tulisi vaikuttaa tuotekehitykseen ja asiakassuhteiden rakentamiseen. Apuvälineenä tällaisessa tietopohjaisessa myynnin johtamisessa voitaisiin käyttää asiakassuhteiden hallinta-järjestelmää (CRM). Asiakassuhteiden hallinta-järjestelmä (CRM) esitetään asiakaskeskeisenä, mutta Prahaladin ja Ramaswamyn (2004, 133) mukaan tässä mallissa asiakas on passiivinen markkinoinnin kohde. Useissa suomalaisissa yrityksissä asiakassuhteiden hallintajärjestelmän on todettu olevan tehoton (Rubanovitsch & Valorinta 2009, 14). CRM-järjestelmän tehottomuuden vuoksi kehitettiin seuraava järjestelmä, joka numeerisen tiedon sijasta keräisi asiakkaan subjektiivisia kokemuksia. Asiakkaan kokemuksen johtamis-järjestelmän (CEM) tarkoituksena on tutkia asiakkaan kokemuksia myyntikohtaamisissa ja näin ollen tuottaa parempia kokemuksia. Asiakaskokemukseen luetaan myös yrityksen logon näkeminen. Tavoitteena on luoda asiakasuskollisuutta ja tunneside asiakkaan ja yrityksen välille (Davidkin 2010, 4, 20-23). Uusien suuntausten myötä on kehitelty myynnin johtamismalleja, joiden perusajatuksena on asiakaslähtöisyys tai konsultoiva myynti. Näiden suuntausten voidaan nähdä olevan ensimmäisiä malleja kohti palvelukeskeistä näkökulmaa. Konsultoivassa myynnissä myyjä nähdään asiakkaan ongelmanratkaisijana, joka myy

12 12 tuotteen sijasta ratkaisua ongelmaan. Konsultoivan myynnin tarkoituksena on lisätä myynnin laatua, ei määrää. Konsultoivalla myynnillä uskotaan olevan merkitystä asiakasuskollisuuteen. (Pelham 2006, ) Perinteisille myynnin johtamisteorioille on olennaista erilaisten tehtäväryhmien hallitseminen pikemmin kuin luovuus. Myöhemmin käsittelen tarkemmin erilaisia myynnin johtamisen tehtäviä, joita on jaoteltu Ingramin et al. teoksessa Sales Management: Analysis and Decision Making (1997), joka on hyvin tyypillinen myynnin johtajien opetukseen tarkoitettu kirja. Kirjassa painotetaan tiukkaa myyntiorganisaation hallintaa luovien ratkaisujen sijaan Palvelukeskeisyys Asiakkaiden ja yritysten tulisi tulevaisuudessa luoda tuotteen tai palvelun arvo yhdessä. Tämän ajatuksen pohjalta luotu myynnin johtamisen mallin suomensin palvelukeskeisen logiikan malliksi (service-dominant logic, SDL). Malli pohjautuu ajatukseen, että tuotteen tai palvelun arvo on subjektiivinen, joka perustuu asiakkaan kokemaan hyötyyn (Lusch et al. 2007, 17). Tuote kehitetään yhdessä, esimerkiksi asiakkaat voivat tehdä ehdotuksia yrityksen internet-sivustoilla. SDL-mallin mukaista yhteistuottamista vähimmillään on arvon muodostamisprosessi, jos ei varsinaista tuottamista (Vargo & Lusch 2008, 7). Tuotteen arvo nähdään SDLjohtamisessa muodostuvan ainoastaan käyttäjän kokemasta hyödystä (Lusch et al. 2007, 11). SDL-mallin perustekijät Vargon et al. (2008, 148) kehittämä ajatus palvelukeskeisestä logiikasta perustuu kymmeneen perusajatukseen: 1) Palvelu on perustavin tekijä kaupankäynnissä.

13 13 2) Epäsuora kaupankäynti hämärtää kaupankäynnin tärkeintä tekijää, palvelua. 3) Tuotteet ovat palvelun jakelukanava. 4) Kilpailuedun lähteenä ovat operantit resurssit. Operantit resurssit, kuten tieto, ovat näkymättömiä tai vaikeasti määriteltäviä (Vargo & Lusch 2004, 3). 5) Kaikki alat ovat palvelualoja. 6) Asiakas on aina arvon yhteistuottaja. 7) Yritys ei voi tuottaa arvoa. Se voi ainoastaan tarjota arvoehdotuksia. 8) Palvelukeskeinen näkökulma on luonnostaan asiakasorientoitunut. 9) Kaikki sosiaaliset ja taloudelliset toimijat ovat resurssien yhdistäjiä. 10) Arvo määräytyy yksilöllisesti sen tuottaman hyödyn mukaan. SDL-mallin voidaan nähdä olevan yksilöiden ja organisaatioiden verkosto, jossa jäsenet vaihtavat omaa osaamistaan muiden osaamiseen (Lusch et al. 2007, 5). SDLmallissa on siis kyse tilanteesta, jossa kaikki ovat toimijoita, ei ainoastaan yrityksen omat toimijat. Yrityksen tulisi kyetä näkemään mahdolliset toimijat koko ympäristössään (Lusch et al. 2007, 9). Yhteistuotanto ei ole ainoa sana, joka kuvaa SDL-mallia. Xie et al. (2008, ) ovat kehittäneet tuottajakuluttaja-käsitteen (prosumption, production-consumption), joka kuvaa prosessia yhteistuotannosta ja lopputuotteen tuottamasta hyödystä. He kuvaavat prosessia, jonka lopputulos ei välttämättä ole tuottajan vaikutettavissa. SDL-malli on uusi 2000-luvun ilmiö, jonka on mahdollistanut ennen kaikkea ITteknologian kehittyminen nykyiseen muotoonsa. Aiemmin ostajat eivät ole voineet tiedostaa kaikkea mahdollista tarjontaa. Lisäksi etäisyydet aiheuttivat kalliit toimituskustannukset ja hitaan toimituksen (Lusch et al. 2007, 10). SDL-malli on luojiensa mukaan manageriaalinen malli tai markkinoinnin malli (Vargo & Lusch 2008, 2). Siitä on hyötyä myynnin käsitteellistämiseen ja käytännön uusien ideoiden luontiin. Mallia voi soveltaa kaikille talouden aloille, perinteisille ja voittoa tavoittelemattomille yrityksille (Vargo & Lusch 2008, 6).

14 14 Tuotteen arvo Kuten jo SDL-mallin perusajatuksissa kerrotaan arvon muodostuvan joka asiakkaan kokeman hyödyn kautta, arvo on aina uniikki (Vargo et al. 2008, 148). Tuotteen arvo voi vaihdella kuluttajan mukaan. Jollekin arvo voi olla suuri, toiselle taas tuote voi olla mitätön. Jos ajatellaan vaikka puuntyöstökoneita, sen arvo on mitätön sellaiselle, joka sitä ei osaa käyttää. Arvon määrityksen voidaan nähdä jakautuvan kahteen jo Aristoteleen (via Vargo et al. 2008, 146) ajoilta, jolloin hän määritteli arvon käyttöarvoon ja kaupalliseen arvoon. SDL-mallissa arvo perustuu käyttöarvoon. Arvo on subjektiivinen ja hyötyjän määrittämä, näin ollen asiakkaasta arvon yhteisluojana muodostuu operanttiresurssi (Lusch et al. 2007, 17). Tämän ajattelun mukaan on mahdotonta, että tuottaja yksin määrittelisi tuotteen hinnan. Yhteisluotu arvo perustuu asiakkaan ja yrityksen käymien dialogien, kohtaamisten, yksilöityjen palveluiden ja yksilöityneisyyden kokemuksiin (Rajah et al. 2008, 367). Arvo muodostuu monien tekijöiden summana, ei yrityksen valmiiksi antamana. Arvo ja arvonluonti sisältyvät palveluun, siksi arvo on vaikeaselkoinen käsite (Vargo et al. 2008, 146). Arvo luodaan yhdessä, vaikka lopullisen arvon määrittää asiakas käyttökokemuksensa mukaan. Käytännössä yritys ehdottaa tuotteen arvoa myyntihinnallaan, johon asiakas vastaa hyväksymällä tai hylkäämällä sen. Usein käytännössä käy niin, että jos tuotetta ei saada myytyä, se joudutaan myymään alennetulla hinnalla jonkin ajan kuluttua. Silloin tuotteen ehdotettu arvo on ollut liian korkea, jolloin myyjä joutuu antamaan uuden hinta- eli arvoehdotuksen. Arvonluonti määrittyy käyttöarvossa, mutta se välittyy kaupallisena arvona. (Vargo et al. 2008, ) Käytännössä yksinkertaisimmillaan arvonluonnin voi ymmärtää esimerkiksi autokaupassa. Auton valmistamisessa käytetään tietoa ja taitoa sen luomiseksi. Arvonluonti tapahtuu kuluttajan ajaessa ostamaansa autoa, muuten auto on täysin arvoton. Toisena esimerkkinä voidaan nähdä kampaajan palvelu. Kampaaja lisää oman tietämyksensä ammatistaan luodakseen asiakkaalle uuden kampauksen.

15 15 Asiakas kokee työn arvon tyytyväisyytenä lopputulokseen. (Vargo et al. 2008, 146, 149) Toisaalta kaupankäynti on aina toteutunut näin. SDL-mallin myötä on luotu uudenlaiset termit asioiden käsitteellistämiseen. Arvo voidaan nähdä tuottajan lupauksena siitä, että kaupallinen arvo on suhteessa käyttöarvoon (Lusch et al. 2007, 13). Asiakas olettaa maksaessaan tuotteesta tietyn hinnan sen olevan vähintään sen arvoinen käytössä. Asiakas voi joko pettyä tai hänen odotuksensa voivat ylittyä. Ostohinta asettaa tietynlaiset odotukset tuotteelle. Arvonmuodostumisprosessi ei ole asiakkaan näkökulmasta kuitenkaan rationaalinen prosessi (Vargo & Lusch 2008, 4). Asiakas ei aina tietoisesti mieti tuotteen arvoa ja arvonmuodostusprosessiin voi vaikuttaa irrationaaliset seikat. Arvo on ennen kaikkea vaikeasti määriteltävä, heterogeeninen kokemus, yhteisluotu ja katoavainen (Vargo & Lusch 2008b, 28). Tuotteen arvo ei voi perustua tuotantokuluihin, kuten aiempi tuotekeskeinen ajattelumalli ehdottaa. Tuotantokustannukset eivät vaikuta millään tavalla siihen, miten asiakas tuotteen käytön kokee. Tuotteen arvo katoaa tuotteen loputtua, esimerkiksi ruoka ei täytä vatsaa enää seuraavana päivänä kulutuksesta, joten sen arvo on nolla. Arvonmuodostusprosessi voi perustua kokeiluun. Autoa ostaessa asiakas pääsee koeajolle, jolloin hän voi muodostaa kokemuksen tuotteen käytöstä jo ennen tuotteen ostoa (Edvardsson et al. 2005, 149). Edvardssonin et al. (2005, 150) mukaan yritykset voisivat hyödyntää hyperrealistisia vaihtoehtoja, joilla testiajoja voitaisiin laajentaa muihinkin tuotteisiin. Tällaisilla koeajoilla voidaan vähentää pettymyksiä arvonmuodostusprosessissa. Arvonmuodostusprosessi tosin on pidempi kuin yksi ajo. Auton omistaja määrittää auton arvon käytössä pidemmällä ajalla. Palvelu Kuten edellä todettu, uuden SDL-mallin mukaan palvelu on keskeinen tekijä kaupankäynnissä. Tuote on väline palvelun toimittamiseksi, ei varsinainen kaupan kohde kuten aiempi ajattelutapa näkee. Palvelu kaupan perustana ei ole uusi ajatus,

16 16 se on esitetty jo 1800-luvulla (Bastiat via Vargo & Lusch 2008b, 27). Vargo et al. (2008, 145) mukaan palvelu on kyky, joka lisätään hyödyn saavuttamiseksi. Hyöty puolestaan määrittää tuotteen arvon, jonka asiakas käyttäessään kokee. Mitä parempia palveluita tuotteeseen lisätään, sitä korkeammaksi hyöty määrittyy. Hyödyn arvo kuitenkin on riippuvainen sen kuluttajasta, kuten edellä on todettu. SDL-mallissa nähdään palvelun vaihdettavan palveluun. Asiakas tarjoaa yritykselle palveluaan yhteistuotannossa ja yritys antaa tuotteen palveluineen. Palvelusta puhuttaessa ei tulisi sekoittaa palvelua (yksikkö) palveluihin. Yksittäinen tuote palveluineen viittaa SDL-malliin, kun taas palvelumarkkinointi edustaa aikaisempaa näkökulmaa omana suuntauksenaan. Tuotteella on merkittävä rooli, mutta sen rooli on välineellinen SDL-mallissa. (Vargo 2009, 374) Ensisijaisesti on tarkoituksena tarjota palvelua, jota muiden kilpailijoiden voi olla vaikea toteuttaa. Palvelu perustuu yrityksen erityisiin kykyihin, joilla se erottuu kilpailijoistaan. Palvelun lisääminen tuotteeseen muodostaa kokemuksen. SDL-mallin mukaan kyse on ensisijaisesti kokemuksen luomisesta (Vargo & Lusch 2008, 4). Tuote sinänsä ei voi olla kokemus, vaan sen käyttö. Koska tarkoituksena on myydä kokemus, ei arvonmuodostusprosessikaan voi olla rationaalinen. Kuten edellä todettu arvon kokemukseen voi vaikuttaa irrationaaliset tekijät, kuten tunteet ja mielikuvat. Asiakkaan osallistuminen Lusch et al. (2007, 12) hahmottavat kuusi tapaa, joilla asiakas osallistuu yhteisluomisen prosessiin. 1) Asiantuntijuus. Asiakkaat, jotka omaavat tarvittavaa osaamista osallistuvat todennäköisemmin. 2) Kontrolli. Osallistuminen tapahtuu silloin, kun asiakas haluaa vaikuttaa prosessin lopputulokseen. 3) Fyysinen pääoma. Asiakas osallistuu todennäköisemmin, jos hän omaa tarvittavan fyysisen pääoman. 4) Riskin otto. Yhteisluonnin konsepti sisältää aina riskin, fyysisen, psykologisen ja sosiaalisen. Yhteisluonti voi kuitenkin vähentää riskiä. 5) Fyysinen hyöty. Yhteisluontiin osallistutaan sen luoman viihdykkeen vuoksi, lopputulos on palkitseva. 6) Taloudellinen hyöty. Yhteisluonnista saavutettu taloudellinen etu on

17 17 keskeisin houkutin osallistumiseen. Tekijät määrittävät osallistumisen motivaatioiden lisäksi halukkuuden määrää. (Lusch et al. 2007, 12) Osallistumisen havainnollistamiseksi käytän esimerkkinä kultasepällä teetettyä tuotetta, joka on melkein ainoa yhteisluontiprosessi, johon Rovaniemellä voi osallistua. Asiakkaan asiantuntijuus on tieto siitä, millaisen tuotteen hän haluaa. Kultaseppä tarjoaa oman asiantuntijuutensa tuotteen valmistuksesta. Asiakas tilaa mittatilaustyönä haluamansa tuotteen, koska haluaa ainutlaatuisen tuotteen tai ei löydä mieleistänsä tuotetta olemassa olevasta tarjonnasta. Asiakas tilaa tuotteen siinä tapauksessa, että hän pystyy ilmaisemaan millaisen tuotteen haluaa. Riski syntyy kuitenkin siitä, ymmärtävätkö asiakas ja kultaseppä toisiaan täydellisesti. Koko prosessin palkinto asiakkaalle on yksilöllinen tuote, jota hän ei olisi muuten saanut. Taloudellinen etu on vaikein perustella tämän esimerkin kautta, koska yksittäisen tuotteen valmistus maksaa enemmän kuin sarjan. Toisaalta taloudellinen etu voisi toteutua, jos verrataan sellaiseen tilanteeseen, että teettämisen sijaan asiakas olisi ostanut kalliin brändin tuotteen. Tällöin asiakas olisi mahdollisesti maksanut enemmän ilmaa merkistä, kuin raakakulta ja kultasepän työ. Michel et al. (2008, 62) käyttää käytännön esimerkkinä Ikeaa, jossa asiakkaan rooli yhteisluojana on etsiä tuote hyllystä itse ja koota se kotona. Asiakas voi luoda monenlaisia, haluamiaan kokonaisuuksia Ikean tuotevalikoiman tuotteista. Ikean esimerkissä on helppo ymmärtää yhteisluonnin malli. Hinta on Ikean määrittelemä. Asiakas vastaan hintatarjoukseen joko valitsemalla Ikean tuotteen tai ostamalla kalliimman tuotteen muulta valmistajalta, joka tarjoaa kokoamisen ja mahdollisesti myös kuljetuksen. Asiakas osallistuu luomisprosessiin kokoamalla itse tuotteen ja siten säästää rahallisesti, koska Ikean tuotteet ovat edullisempia kuin muiden valmistajien. Asiakkaalla on arvonyhteisluojana kolme roolia, ostaja, käyttäjä ja maksaja. Asiakkaalla voi olla kaikki roolit tai roolit voivat jakautua useammalle henkilölle, jos tuote ostetaan jollekin muulle kuin itselle tai tuote on ilmainen. (Michel et al. 2008, 61)

18 18 Perinteinen markkinointi pyrkii saamaan asiakkaan muistamaan yrityksen tai tuotteen. Asiakkaan oppiminen voidaan jakaa kolmeen osaan, joista muistaminen on ensimmäinen. Toinen osa on sisäistäminen ja kolmas osa suhteellistaminen. Jos halutaan muuttaa asiakassuhdetta yhteisluomisen malliin, asiakkaan oppimisen tulisi sisältää kaikki vaiheet. Suhteellistaminen tarkoittaa sitä, että asiakas pystyy arvioimaan tuotetta ja omia toimiaan suhteessa tuottajaan. Se tarkoittaa arvon uudelleenarvioimista, sitä miten se vaikuttaa hänen elämään, päämääriin ja toiveisiin. (Payne et al. 2008, 88) Suomalaisessa yhteiskunnassa on selkeästi nähtävissä yhteisluonnin ajatuksien esiintyöntyminen. Ympäristöään seuratessa huomaa monenlaisia tapoja, joilla luovat yksityiset henkilöt voivat osallistua yritysten kanssa yhteistuotantoon. Monenlaisia suunnittelukilpailuja järjestetään eri yrityksien tahoilta, kuten esimerkiksi kenkien suunnittelukilpailu (Andiamo), laukun suunnittelukilpailu (Voice-radio) tai radiomainoksen suunnittelukilpailu (Radiomedia). Tällaisia kilpailuja järjestämällä yritykset voivat saada käyttöönsä edullisemmin uusia, tuoreita ideoita. Kilpailuihin osallistujat ovat tuotteiden käyttäjiä, sillä muuten he eivät edes osallistuisi. Kuten aiemmassa kappaleessa mainittu, asiakas voi osallistua koekäyttöön koeajossa eli hyperrealistisissa sovituskopeissa. Microsoft Windows 2000 beta-versiota koekäytti jopa käyttäjää, jotka antoivat palautetta Microsoftille. Asiakkaat olivat niin innokkaita kokeilemaan uutta versiota, että he olisivat olleet jopa valmiita maksamaan osallistumisestaan. (Prahalad & Ramaswamy 2000, 79) Tällainen tieto on yritykselle erittäin tärkeää tuotteiden kehittämisessä ja parhaimmassa tapauksessa melkein ilmaista. Useat yritykset hyödyntävät tätä mahdollisuutta jo käytännössä. Suomalaiset yritykset hyödyntävät koekäyttömahdollisuuksia. Etsimällä internetistä löytää monenlaisia tuotteita koekäytettäväksi. Yritysten tulisi kerätä palautetta koekäytöstä, jotta se olisi hyödyllistä myös yritykselle. Asiakkaan rooli yhteisluojana voi olla tuotannollinen monella tapaa. Asiakkaiden omaamaa tietoa voidaan saada helpomminkin kuin hyperrealistisilla sovituskopeilla, vaikka ne lisäksi saavat kokeilijat haluamaan oikeaa tuotetta. Kaikkien yritysten on kohtuullisen helppo lisätä omille sivuilleen keskustelupalstoja, joista on saatavilla paljon hyödyllistä tietoa tuottajille (Prahalad & Ramaswamy

19 , 82). Keskustelupalstoilta voidaan kerätä monenlaista tietoa asiakkaiden käyttökokemuksista. Asiakas voi toimia yrityksen yhteistuottajana tietämättään. Yritykset monitoroivat internetin keskustelupalstoja, eivätkä kaikki palstan käyttäjät ole siitä tietoisia. Osa asiakkaista osallistuu tietoisesti tuotteiden kehittämiseen, jolloin he jakavat kokemuksiaan yrityksen omilla internetsivustoilla ja toivovat parannuksia tuotteisiin. (Blazevic & Lievens 2008, ) SDL-mallin hyöty SDL-mallin käytöllä voidaan saavuttaa kilpailuetu. Kilpailuetua ei tuota tuote tai palvelu itsessään, vaan tieto eli operantit resurssit, joilla palvelun tuottaminen on mahdollista (Vargo et al. 2008, 9). Yrityksen taito vetää puoleensa kyvykkyyksiä, operantteja resursseja, takaa sille vahvan kilpailuaseman markkinoilla (Lusch et al. 2007, 9). Operanttien resurssien löytämiseksi yrityksen tulisi tarkastella kaikkia mahdollisia ympärillä olevia resursseja, joita nykyiset internetyhteydet mahdollistavat koko maailmanlaajuisesti. Koko ympäröivää yhteisöä tulisi tarkastella mahdollisten resurssien varastona, joita tarvittaessa voi hyödyntää (Lusch et al. 2007, 16). Erityisesti asiakkaita tulisi sitouttaa yrityksen kyvyiksi luomalla jatkuvia dialogeja heidän kanssaan ja saaden näistä dialogeista hyödyllistä ja arvokasta tietoa (Prahalad & Ramaswamy 2000, 82). Asiakkaiden ei aina tarvitse olla tietoisia osallistumisestaan, kuten edellä mainittu internetin monitorointi. Osallistumisen ei tarvitse perustua vapaaehtoisuuteen. Tarkoituksena on pyrkiä hyödyntämään nykyinen informaatioteknologia sen koko laajuudessaan. Tehokkaalla informaatioteknologialla voidaan vähentää nykyisiä turhia aika- tai muita panostuksia, joita arvonmuodostusprosessissa muodostuu. Informaatioteknologian tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan suunnitella järjestelmiä, jotka havaitsevat nykyisen yrityksen tarjoaman palvelun heikot kohdat ja luovat arvokkaita kokemuksia palveluprosessiin (Lusch et al. 2007, 10). Olemassa olevilla ohjelmistoilla voidaan tehokkaasti monitoroida koko internettiä, jolloin

20 20 kaikki mahdollinen tieto on yrityksen saatavilla ja tulkittavissa. SDL-malli ei olisi voinut esiintyä aiemmin, koska tarvittavia resursseja ei ollut vielä olemassa. SDL-mallin mukaisessa myynnin johtamisessa keskitytään tuottamaan ensiluokkaista palvelua, joka lisätään tuotteisiin. Yrityksen kyvykkyys lisätä korkealaatuista palvelua voi johtaa asiakasuskollisuuteen ja käyntien tiheyteen (esim. Liu 2006, 31, Flint et al. 2011, 219, Edvardsson et al. 2005, 150). Korkealaatuisella palvelulla voidaan saavuttaa asiakasuskollisuutta ja korkeampaa arvoa tuotteille. Yritykselle se tarkoittaa kannattavampaa ja tuottavampaa toimintaa. SDL-mallin nähdään yhdistävän kykyjä monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, joka on osiaan suurempi summa. Tästä esimerkkinä Google, joka yhdistää kykyjä, asiantuntemusta, tietoa ja datoja. Googlen arvo perustuu asiakkaan käyttökokemuksiin. Google rakentuu eri käyttäjien tiedoista ja taloudellisesti nojaa maksaviin tiedon tuottajiin, mainoksiin. (Michel et al. 2008, 63) Google on saavuttanut maailmanlaajuisen aseman hakupalvelun tarjoajana. Käytännössä SDL-malli markkinoinnin välineenä toteutuu asiakas- ja markkinakeskeisyytenä, joka tarkoittaa asiakkailta tarpeiden oppimista (Vargo & Lusch 2004, 6). Hyperrealististen koekäyttömahdollisuuksien tarjoamisella voidaan oppia paljon asiakkaiden tarpeista, käyttökokemuksista ja tätä tietoa hyödyntämällä kehittää tuote entistä paremmaksi (Edvardsson et al. 2005, 150). Hyperrealistinen koekokemus sisältää fyysiset ja mentaaliset artefaktit, jotta koekäyttökokemus hyperrealistisesti olisi mahdollisimman aidontuntuinen (Edvardsson et al. 2005, 152). Koekäyttö ei ole kannattava, jos tuote todellisuudessa on toisenlainen ja asiakas kokee pettymyksen ostaessaan oikean tuotteen. Ikea on yksi yrityksistä, joka tarjoaa hyperrealistisia koekäyttökokemuksia sivustoillaan. Myös myymälöiden suunnittelu on toteutettu siten, että siellä liikkuminen olisi käyttökokemus. Osastot on suunniteltu havainnollistamaan kodin eri osia. (Edvardsson et al. 2005, 154). Empiirisen tutkimuksen mukaan asiakkaiden tarpeita voi oppia internetsivustoilta. Erilaisilta keskustelupalstoilta voi saada tietoa siitä, millaisia tuotteita asiakkaat toivoisivat tai millaisia puutteita tuotteissa on. (Blazevic & Lievens 2008, ) Tällainen tieto on arvokasta ja edullista.

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella Pro gradu tutkielma Ella Karvo Kevät 2014 1 TIIVISTELMÄ Työn nimi:

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Jenni Nikkanen 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista

Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Erika Luukkonen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa

Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa Toimijaverkostoteoreettinen näkökulma tietohallinnon rakenteisiin ja käytäntöihin Pro gradu -tutkielma Sosiologia Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot