Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla"

Transkriptio

1 Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala

2

3 SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA JA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ POHJANMAALLA Vaasan yliopisto Levón-instituutti Telle Lemetyinen ja Kimmo Riusala Euroopan sosiaalirahasto

4 ESR- Hyvät käytännöt -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Eeva-Liisa Koivuneva Toimitussihteeri - Editor Toni Vasama Toimituksen osoite - Address Työministeriö - Ministry of Labour PL - P.o.Box VALTIONEUVOSTO puh. - tel. (09) ISBN ISSN Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy Paino: Oy Edita Ab, Helsinki 2004

5 SAATESANAT Eräänä työhallinnon haasteellisena tehtävänä on maahanmuuttajien työelämävalmiuksien parantaminen ja työllistymisen edistäminen. Työttömyys on ollut ulkomaalaisväestön keskuudessa huomattavasti korkeampaa kuin muun väestön. Maahanmuuttajien työllistymisellä on merkitystä paitsi maahanmuuttajien itsensä kannalta kotoutumista edistävänä tekijänä, myös laajemmin. Maahanmuuttajien työllistyminen on nähtävissä eräänä ratkaisuna työmarkkinoilla ennakoitavissa oleviin lähiajan muutoksiin, kuten työvoiman ikääntymiseen ja mahdolliseen työvoimapulaan. Ratkaisuja maahanmuuttajien integroimiseksi paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille sekä työelämäkynnyksen ylittämiseksi on pyritty löytämään mm. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamalla hanketoiminnalla. ESR-projektien tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, joita voidaan ottaa käytäntöön kansallisessa työvoimapolitiikassa. Olennaisena osana ESR-hanketoimintaa on siten hyvien käytäntöjen levittäminen. Nyt julkaistava selvitys käsittelee ESR-hankkeissa maahanmuuttajatyöstä saatuja kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Pohjanmaalla. Selvitys on ensimmäinen työministeriön tavoite 3 -ohjelmasta rahoittama alueellinen selvitys, ja se on laadittu Vaasan yliopiston Levón-instituutin arviointiyksikön toimesta. Toivon, että selvitys osaltaan edistää maahanmuuttajien työllistymistä, työelämän moninaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita. Helsingissä huhtikuussa 2004 Eeva-Liisa Koivuneva projektipäällikkö 5

6

7 SISÄLLYS SAATESANAT... 5 JOHDANTO... 9 TAUSTAA MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISELLE TARKASTELTAVAT PROJEKTIT Novi Horizonti...17 Jupiterista ammattitaitoa...19 Metka...21 Ankkuri...22 Kvinnoresurs...25 Equal Response...26 SenioriittaS...27 Nya möjligheter i Sydösterbotten...28 Vägledande utbildning och språk...29 DOORS...30 MAAHANMUUTTAJAHANKKEISTA OPITUT HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hyvä käytäntö: Riittävästi aikaa...33 Hyvä käytäntö: Hankkeiden prosessimainen eteneminen...34 Hyvä käytäntö: Oikeita työpaikkoja...35 Hyvä käytäntö: Ryhmät tavoitteen mukaan...36 Hyvä käytäntö: Toimijoiden välinen yhteistyö ja palvelupaketit...37 Hyvä käytäntö: Työparikäytäntö...38 Hyvä käytäntö: Työyhteisön kuunteleminen ja informoiminen...39 Hyvä käytäntö: Kulttuuritulkkitoiminta...40 Hyvä käytäntö: Täsmäkoulutusta ja työssäoppimista...41 Hyvä käytäntö: Kielikoulutuksen tehostaminen...42 YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Haastatellut henkilöt...52 Liite 2. Haastattelurunko /-teemat...53 ESR- HYVÄT KÄYTÄNNÖT JULKAISUT

8 8

9 JOHDANTO Tällä selvityksellä kuvataan maahanmuuttajaprojekteissa saatuja kokemuksia Pohjanmaalla. Toteutetuista hankkeista etsitään parhaita käytäntöjä, joiden perusteella tulevaisuudessa menestyksellisten hankkeiden suunnittelua voidaan edistää. Erityistä huomiota selvityksessä kiinnitetään siihen, millaisia hyviä keinoja maahanmuuttajien työllistämiseksi on kehitetty ja miten alueen yrityksiä on saatu mukaan maahanmuuttajaprojekteihin ja maahanmuuttajien palkkaamiseen. Lisäksi selvitetään, miten yritysten työvoimatarpeet ja maahanmuuttajien työvoimatarjonta on saatu parhaiten kohtaamaan. Tutkituista seikoista on jalostettu parhaita käytäntöjä, joita voidaan tulevaisuudessa soveltaa toteutettaviin maahanmuuttajahankkeisiin. Selvityksessä tarkastellaan seitsemää eri ESR-rahoitteista hanketta, joissa kohderyhmänä ovat olleet maahanmuuttajat, ja joilla on pyritty edistämään heidän työllistymistään. Tarkasteltavat hankkeet ovat Novi Horizonti, Jupiterista ammattitaitoa, Metka, Ankkuri, Kvinnoresurs, Equal Response ja Doors. Equal Response poikkeaa muista tarkasteltavista hankkeista siinä, että se muodostuu joukosta osahankkeita. Equal Responsen hankkeista on valittu tarkasteluun ne, jotka keskittyvät maahanmuuttajakysymyksiin. Tätä tarkemmin tarkasteltavat hankkeet kuvaillaan tämän selvityksen kolmannessa luvussa. Niin maahanmuuttajahankkeita, maahanmuuttajien työvalmiuksien parantamista kuin yritysten mukaan saantia työllisyyshankkeisiinkin tarkastellaan tässä selvityksessä prosessimaisesti. Hankkeiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että niiden suunnittelua ja toteuttamista tarkastellaan erillään toisistaan ja maahanmuuttajien työllistymisen kohdalla erotetaan toisistaan maahanmuuttajien rekrytoituminen hankkeeseen, hankkeen aikainen toiminta ja työllisyysvaiheen tukeminen. Näin ollen tässä selvityksessä on kyse prosessi- tai kehittämisarvioinnista. Prosessievaluoinnissa tarkastellaan toimintaa, jolla tavoitteisiin pyritään ja sen perusta on pitkälti tekijöiden itsearvioinnissa ja oppimiskokemusten miettimisessä (ks. esim. Seppänen-Järvelä 2003). Tarkastelu tapahtuu erityisesti hankkeiden toteuttajien omista näkemyksistä. Monesti prosessiarviointi kulkee jonkin tietyn projektin rinnalla, mutta tässä se tehdään kertaluonteisesti ja sitä ennemminkin käytetään tulevien kuin nyt tarkasteltavien hankkeiden suuntaamisessa. Vaikka parhaista tai hyvistä käytännöistä puhutaan paljon, on hyvän käytännön käsite vielä varsin epämääräinen ja siitä on kirjoitettu menetelmänä LUKU JOHDANTO 9

10 verrattain vähän (esim. Lehto 2001, Mannila et al. 2001, Henttonen 2002). Hyvät käytännöt voivat olla useista osaprojekteista koostuvia kokonaisuuksia, yksittäisiä projekteja tai projektien osia. Käytännössä hyvät käytännöt identifioituvat koko projektiin (Nyyssölä 2000). Metalli- ja elektroniikkateollisuuden kehittämistä käsitelleessä julkaisussa Lehto (2001) tiivisti hyvän käytännön keskeiset ominaisuudet seuraavanlaisesti: taustalla tulee olla todellinen tarve tai ongelma, suunnittelussa huomioidaan kohderyhmien tarpeet ja toimintaedellytykset, käytäntö synnyttää merkittäviä tuloksia ja vaikutuksia, käytäntö on ajankohtainen myös muille organisaatioille tai toimijaryhmille ja käytännön tulee olla siirrettävissä tietyin edellytyksin uusiin toimintaympäristöihin. Lehto (2001) tarkastelee lisäksi hyviä käytäntöjä innovaatiotutkimuksen näkökulmasta. Innovaation määrittely prosessiksi (esim. Kolehmainen 1997), jonka tavoitteena on uusien välineiden, käytäntöjen, ajattelumallien tai toimintatapojen kehittäminen, käyttöönottaminen tai soveltaminen, on hyvin yhteensopiva hyvän käytännön käsitteen kanssa. Innovatiivisuuden vaade on siis perusteltu ainakin silloin, kun sillä viitataan esimerkiksi hankkeen sisällön, toteutustavan tai menetelmän uutuuteen ja omaperäisyyteen (Nyyssölä 2000). Työministeriön määrittelemät hyvien käytäntöjen kriteerit ovat hyvin pitkälti edellä esitetyn kaltaisia (esim. Mäkinen ja Uusikylä 2002). Lisäyksenä aiemmin esitettyyn listaan, työministeriön kriteereistä voisi tuoda esille työllistymisvaikutukset sekä mahdollisuuden yleistää käytäntö normaaliksi toiminnaksi. Kun opetusministeriön rahoittamista Leonardo-projekteista etsittiin hyviä käytäntöjä, kriteereinä olivat innovatiivisuus, hyödynnettävyys, sovellettavuus ja kansainvälisyys (Nyyssölä 2000). Tämä selvitys pohjautuu tarkastelluista projekteista saatuun kirjalliseen materiaaliin ja aiempiin aihetta koskeviin tutkimuksiin sekä projektivetäjien ja muiden asiantuntijoiden, kuten työhallinnon ja Vaasan ulkomaalaistoimiston edustajien, haastatteluihin. Yritysmaailma ja maahanmuuttajat oli rajattu tehtävänannon ulkopuolelle. Yrittäjien näkemyksiä muun muassa maahanmuuttajien palkkaamisesta on luettavissa Maria Österåkerin (2003) hiljattain ilmestyneestä tutkimuksesta sekä TT:n (Teollisuus ja Työnantajat 2003) tuoreesta maahanmuuttopolitiikkaa ja yritysten työvoimatarpeita käsittelevästä tutkimusraportista. Haastatteluja selvitystä varten tehtiin yhteensä 18 kappaletta (12 henkilökohtaista haastattelua ja 6 puhelinhaastattelua). Tämä selvitys on osa ESR-hankkeiden tuotekehitystä. Se palvelee Pohjanmaan TE-keskusta, joka pyrkii saamaan tietoa tällä selvityksellä siitä, minkä tyyppisellä toiminnalla pystytään parhaiten saavuttamaan projekteille asetetut tavoitteet. Selvitys tukee myös Pohjanmaan TE-keskuksen työvoimaosas- 10

11 ton maahanmuuttajastrategian laadintaa. Selvitys on tehty Vaasan yliopiston Levón-instituutin arviointiyksikössä marraskuun 2003 ja tammikuun 2004 välisenä aikana. Seuraava luku toimii selvityksen viitekehyksenä. Siinä esitellään lyhyesti keskeisiä tuloksia muutamista maahanmuuttajien työllistymistä ja integroitumista käsitelleistä tutkimuksista. Tämän jälkeen esitellään selvityksessä tarkastellut hankkeet. Hankkeiden kuvaus pohjautuu sekä hankkeista saatuun kirjalliseen materiaaliin että projektinvetäjien ja asiantuntijoiden haastatteluihin. Selvityksen neljännessä luvussa tarkastellaan hankkeista esiin nousseita hyviä käytäntöjä. Selvityksen viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto siitä, mitä on opittavissa Pohjanmaan TE-keskuksen alueella tähän mennessä toteutetuista ja toteutuksen alla olevista maahanmuuttajahankkeista. LUKU JOHDANTO 11

12 TAUSTAA MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISELLE Suomeen tulleiden maahanmuuttajien määrä on muihin maihin verrattuna pieni. Maahanmuuttajien kokonaismäärän kasvu on kuitenkin ollut nopeaa: 1990-luvulla maahanmuuttajien määrä lähes viisinkertaistui (Forsander 2002). Suomessa asui vuoden 2002 lopussa noin ulkomaan kansalaista. Työttömyys on ulkomaalaisväestön keskuudessa huomattavasti korkeampaa kuin muun väestön. Viime vuosien aikana ulkomaalaisten työttömyysaste on kuitenkin selkeästi laskenut. Vuoden 2002 lopussa ulkomaalaisten työttömyysaste oli noin 29 prosenttia, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 31,6 prosenttia ja esimerkiksi vuonna 1997 vielä 45 prosenttia (Monitori 2003a). Ulkomaalaisväestön määrä Pohjanmaan TE-keskuksen alueella kesällä 2002 oli noin 4000 ja heidän työttömyysasteensa noin 27 prosenttia (Pohjanmaan TE-keskus 2002). Työllistyminen on tärkein maahanmuuttajien kotoutumista edesauttava tekijä (Manninen 2001). Valtosen (1999) tutkimuksen mukaan on turha puhua kotoutumisesta, ellei ole olemassa todellisia työllistymismahdollisuuksia. Nykyisten maahanmuuttajien työllisyyden parantaminen on tärkeätä paitsi työvoimavarojen hyödyntämisen kannalta, myös kotoutumisen edistämiseksi ja yleisen ulkomaalaisvastaisuuden ehkäisemiseksi (Teollisuus ja Työnantajat 2003). Työministeri Tarja Filatov korostaa sitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa työ on keskeisessä asemassa ja sen vuoksi maahanmuuttajien työllistyminen on erittäin tärkeää myös heidän täyden yhteiskuntaosallisuutensa tähden (Työministeriön tiedote ). Maahanmuuttajien kynnys työelämään on kuitenkin erityisen korkea monesta eri syystä: suomen kielen taito voi olla vielä puutteellinen, ammattitaito ei vastaa suomalaisten työmarkkinoiden vaatimuksia, työnantajilla ja työyhteisöillä voi olla ennakkoluuloja maahaanmuuttajaa tai hänen osaamistaan kohtaan, eikä maahanmuuttajalla ole hallussaan sitä suhteiden verkostoa, jota suomalaiset voivat alkaa rakentaa jo päiväkodista lähtien (Forsander 2002). Yleisesti ottaen maahanmuuttajien työtilannetta luonnehtivat epävarmuus ja väliaikaisuus eli tilanne, jossa työttömyys, työllisyysjaksot ja työhallinnon toimenpiteet vaihtelevat. (Forsander 2000; 2001). Tutkimusten mukaan tehokkaimpia maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat yksilöllisen työllistymissuunnitelman laatiminen maahanmuuttajalle, varhaisessa vaiheessa suoritettu ammattitaidon kartoi- 12

13 tus ja tarvittava täydennyskoulutus, intensiiviset tuetut kontaktit työmarkkinoille (esim. työharjoittelu, työssäoppiminen, työkokeilu), työvoimatoimistojen suorat kontaktit työnantajiin sekä suomalaisten antamat suositukset (esim. Pitkänen 1999, Manninen 2001, Forsander 2002). Ulkomaisen työkokemuksen aliarvostus suomalaisilla työmarkkinoilla on tuttua monelle maahanmuuttajalle (Forsander 2002, Opetusministeriö 2002). Ammatillisessa koulutuksessa olisikin syytä lisätä näyttötutkintoon valmentavien kurssien sekä ammattitaidon päivittämiseen tähtäävän täsmäkoulutuksen osuutta, sillä suomalainen todistus on hyvä suositus maahanmuuttajalle ja se auttaa työllistymisessä (Pitkänen 1999, Opetusministeriö 2002). Tuettujen työelämäkontaktien kohdalla on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi harjoittelupaikka on yhteensopiva maahanmuuttajan oman koulutuksen ja osaamisen kanssa (Matinheikki-Kokko et al. 2003). Ohjaamisessa ja koulutuksessa tulisi kuitenkin tukea maahanmuuttajan omaa aktiivisuutta ja parantaa hänen omia tiedonhankintavalmiuksiaan. Näin tuetaan maahanmuuttajan selviytymistä pitkällä aikavälillä. Tässä suhteessa riittävän informaation jakaminen suomalaisesta yhteiskunnasta on olennaista (Teollisuus ja Työnantajat 2003). Kun maahanmuuttaja on omaksunut riittävät työnhakutaidot ja hallitsee perustiedot Suomen työmarkkinatilanteesta, pitkäkestoiset vertaisryhmät eli niin sanotut työhakuklubit ovat osoittautuneet toimiviksi maahanmuuttajien omaehtoisen työllistymisen edistäjänä (Matinheikki-Kokko et al. 2003). Erityisen keskeistä työllistymisen kannalta on riittävä suomen (ruotsin) kielen taito, jota työnantajat pitävät myös suomalaisen työkulttuurin tuntemisen mittarina. Suomen kielen opetus tehostuu, jos käyttöön otetaan laajasti tasoryhmät ja tasokokeet (Pitkänen 1999, Manninen 2001, Forsander 2002). Maahanmuuttajille suunnattujen hankkeiden puitteissa onkin kehitetty yhtenäisiä suomen kielen arviointi- ja kurssijärjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet varsin toimiviksi maahanmuuttajien suomen kielen opintojen edistämisessä (ks. esim. Pitkänen 1999). Hyviä kokemuksia on myös saatu suomen kielen jatkokurssien eriyttämisestä eri aloille, sillä kielitaitovaatimukset vaihtelevat aloittain. Myös työnantajapuoli suosittelee suomen kielen opintojen yhdistämistä ammatilliseen koulutukseen (Teollisuus ja Työnantajat 2003). Ammatilliset kielikurssit eivät kuitenkaan saa syrjäyttää suomen kielen perusopetusta, vaan näitä molempia tarvitaan (Pitkänen 1999, Manninen 2001). Tärkeää on myös se, että maahanmuuttajat saisivat heti maahan tultuaan omakielistä ohjausta siitä, kuinka Suomessa haetaan työtä ja toimitaan työelämässä (Forsander 2002). Kouluissa maahanmuuttajalasten sekä luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten LUKU TAUSTAA MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISELLE 13

14 tulee saada oman äidinkielen opetusta, koska äidinkielen hyvä hallinta edesauttaa myös muissa opinnoissa (esimerkiksi suomen kieli) edistymistä (Manninen 2001). Maahanmuuttajien työllistymisen kannalta olennaista on myös se, että nykyisellään suomalaisissa yrityksissä työskentelee vähän maahanmuuttajia. Tähän on ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin maahanmuuttajia on Suomessa melko vähän ja toiseksi suomalaiset työnantajat eivät ole olleet kovin halukkaita palkkaamaan maahanmuuttajia. (Joroinen & Ali 2000) TT:n kyselyn mukaan teollisuuden henkilöstöstä vain vajaa prosentti on ulkomaalaisia (Teollisuus ja Työnantajat 2003). Saman kyselyn mukaan nuoret suhtautuvat maahanmuuttajiin suvaitsevaisemmin kuin ikääntyneet ja johtavassa asemassa olevat suhtautuvat maahanmuuttajien lisäämiseen positiivisemmin kuin muut työntekijät. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös Jaakkolan (1999) maahanmuuttoa ja etnisiä asenteita kartoittaneesta tutkimuksesta. Jaakkolan (1999, 2002) mukaan valtaosa suomalaisista (83%) hyväksyisi ainakin periaatteessa maahanmuuttajat työyhteisönsä jäseniksi tai esimiehekseen (67%). Österåkerin (2003) mukaan Pohjanmaalla yrittäjät suhtautuvat maahanmuuttajien palkkaamiseen myönteisemmin kuin pitkäaikaistyöttömien tai vajaakuntoisten työntekijöiden palkkaamiseen. Maahanmuuttajan palkkaaminen edellytys on kuitenkin se, että hän osaa suomen ja/tai ruotsin kielen. Yritysmaailman näkökulmasta maahanmuuttajien kielitaidon kehittäminen onkin yksi keskeisistä panostusalueista (Teollisuus ja Työnantajat 2003, Österåker 2003). Yhtenä esteenä maahanmuuttajien palkkaamiselle pohjalaisissa yrityksissä on se, että yrittäjät eivät tunne alueen yleistä maahanmuuttajatilannetta eikä maahanmuuttajien työvoimapotentiaalia. Yrittäjille tulisikin levittää tietoa tästä. Moni yrittäjä näki, että tulevaisuudessa maahanmuuttajia palkataan yhä enemmän, koska yritykset kohtaavat pian työvoimapulaa. Kynnys palkata ensimmäinen maahanmuuttaja yritykseen on melko korkea. Mutta jos yritys palkkaa maahanmuuttajan ja saa hänestä hyviä kokemuksia, madaltuu kynnys palkata myös lisää maahanmuuttajia. Sen vuoksi onkin tärkeää, että yrittäjille kerrotaan muiden yrittäjien kokemuksista maahanmuuttajien työllistämisestä (Manninen 2001, Österåker 2003). On arvioitu, että yli puolet työpaikoista välittyy informaalien sosiaalisten verkostojen eikä niinkään perinteisten työnhakukanavien kautta (esim. Naumanen ja Silvennoinen 1996, Matinheikki-Kokko et al. 2003). Edelle mainittujen tuettujen työelämäkontaktien lisäksi maahanmuuttajien sosiaalisia kontakteja suomalaisten kanssa voidaan edistää ay-toiminnan, yritysten henkilöstön valmennuksen, erilaisien perehdyttämismenettelyjen, tutorointi- ja 14

15 mentorointijärjestelmien sekä selkeän kommunikaation opettelun avulla (Mannila 2002, Matinheikki-Kokko et al. 2003). Työpaikoilla voidaan järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia ja sinne voidaan tuoda kulttuuriasiantuntijoita kertomaan maahanmuuttajien kotimaasta. Näin tehtiin esimerkiksi ESR-rahoitteisessa ETMO-projektissa, jonka tavoitteena oli juuri erilaisten kulttuurien ymmärtämisen lisääminen ja hyvien käytäntöjen edistäminen työpaikoilla (Monitori 2003b). Niin sanotut sisääntulotyöpaikat ovatkin tärkeitä maahanmuuttajien työllistymisen kannalta, koska näiden työpaikkojen avulla maahanmuuttajat voivat hankkia itselleen arvokasta suomalaista työkokemusta (Forsander ja Alitolppa-Niitamo 2000, Forsander 2001). Monesti maahanmuuttaja palkataan yritykseen onnistuneen harjoittelu- tms. jakson jälkeen (Österåker 2003). Erilaiset hankkeet yms. toimenpiteet voivat edistää tällaisten sisääntulotyöpaikkojen löytymisessä. Forsanderin (2001) mukaan maahanmuuttajien työllistymisen tukemista ei tulisi kuitenkaan lopettaa siihen, että henkilöt ovat saaneet sisääntulotyöpaikan, vaan maahanmuuttajien koulutukseen ja tuettuihin työelämäkontakteihin tulee senkin jälkeen satsata, jotta maahanmuuttajien osaaminen saadaan kunnolla työmarkkinoiden käyttöön. Jos yhteiskunta ei tue maahanmuuttajia täydennyskoulutuksella ja kielikursseilla on vaarana, että maahanmuuttajat juuttuvat sisääntuloammatteihin ilman etenemismahdollisuuksia (Manninen 2001). Samalla, kun koulutetuin osa maahanmuuttajista hyötyy aktivoivasta kotouttamispolitiikasta, on olemassa vaara, että heikoimmassa asemassa olevat maahanmuuttajat eivät saa tarvitsemaansa peruskoulutusta ja syrjäytyvät sen seurauksena yhteiskunnasta. Esimerkiksi Helsingin alueella joka kolmannella pakolaisella on puutteellinen luku- ja kirjoitustausta tai vain muutama vuosi peruskoulua takanaan. Suomi onkin saapunut maahanmuuttopolitiikassaan vaiheeseen, jossa yksi ainut tie ei johda perille. Yhtäältä on saatava koulutetuin ja aktiivisin osa maahanmuuttajista kiinni työelämään ja toisaalta on huolehdittava työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien, kuten eläkeläisten, työkyvyttömien ja kotiäitien oikeudesta kotoutumiskoulutukseen nykyistä kattavammin (Monitori 2001). Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen ja työllistyminen vaativat systemaattista ja pitkäjänteistä työtä, sillä maahanmuuttajien polku työelämään on erittäin pitkä. Työ vaatii tuekseen verkostoa ja yhteistyötä työelämän eri osapuolten kesken (Pitkänen 1999). Sisäasianministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljasen mukaan maahanmuuttoasioiden parissa toimii lukuisia viranomaisia, jolloin vastuusuhteet ovat hajallaan. Hän ei kuitenkaan usko, että maahanmuuttoasiat voitaisiin keskittää yhdelle viranomaiselle. Viljanen LUKU TAUSTAA MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISELLE 15

16 korostaakin sitä, että nykyisten viranomaisten on tehostettava niin keskinäistä yhteistyötään kuin omaa toimintaansakin (Monitori 2003c). Myös teollisuuden työnantajat korostavat viranomaisten välisten vastuusuhteiden selkeyttämisen sekä työvoimaviranomaisten ja yritysten välisen yhteistyön tiivistämisen tärkeyttä (Teollisuus ja Työnantajat 2003). TT:n mukaan esimerkiksi yhteishankintakoulutuksesta on saatu yrityskentällä hyviä kokemuksia. Maahanmuuttajien omien näkemyksien mukaan maahanmuuttajakoulutuksen tarjonta on tällä hetkellä pirstaleinen ja epätäydellinen (Helsingin kaupunki 1998, Monitori 2003b). Olisikin tärkeää, että maahanmuuttajat ja maahanmuuttajajärjestöt voitaisiin sitouttaa nykyistä tiiviimmin mukaan yhteistyöhön. Tästä on saatu lupaavia kokemuksia muun muassa ESR-rahoitteisessa MAJAKKA-projektissa (Härkäpää et al. 2002). 16

17 TARKASTELTAVAT PROJEKTIT Tässä selvityksessä on tutustuttu seitsemään eri projektiin, joista yksi muodostuu useasta osaprojektista. Näistä osaprojekteista on valittu tarkasteluun ne, joiden kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat. Tarkasteltavat projektit ovat 1. Novi Horizonti 2. Jupiterista ammattitaitoa 3. Metka 4. Ankkuri 5. Kvinnoresurs 6. Equal Response: SenioriittaS Nya möjligheter I Sydösterbotten Vägledande utbildning och språk 7. DOORS Novi Horizonti Hanketta hallinnoi Svenska Österbottens Folkakademi. Hankkeen toteutusaika oli (ESR-tietopalvelu 2003c). LUKU TARKASTELTAVAT PROJEKTIT Hankkeen kuvaus Novi Horizonti -hankkeen tavoitteena oli aktivoida maahanmuuttajanaisia itsensä työllistämiseen ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Itsensä työllistämistä edistettiin antamalla koulutuksen avulla tarpeellinen teoreettinen tieto aiheesta ja innostamalla vierailuilla itsensä työllistämisessä onnistuneiden henkilöiden luona uskaltamaan ryhtyä toimeen. Naisten itsensä työllistämisajatus perustui siihen, että näillä naisilla on entuudestaan, kotimaastaan taitoja, joita he voivat hyödyntää uudentyyppisessä yritystoiminnassa, esimerkiksi naisten osuuskunnassa tai alihankintatyössä. Tavoitteena siis oli, että naiset voivat soveltaa aiempia taitojaan uudessa ympäristössä (Ivars 2001). Hankkeen kohderyhmään kuuluivat sellaiset maahanmuuttaja- ja pakolaisnaiset, jotka eivät olleet työllistyneet Suomessa, vaikka heillä on perus-, ammatti- tai korkeakoulutus kotimaastaan (Simidzija 2001). Novi Horizonti - projekti muodostui koulutuksesta, jota järjestetään lähi- ja etäopetuksena, 17

18 sekä opintovierailuista ja työharjoittelusta. Opetuksessa pyrittiin huomioimaan osallistujien henkilökohtaiset tarpeet muokkaamalla opetusta niiden mukaisesti. Opetuksessa ongelmanratkaisutyyppisellä lähestymistavalla oli suuri painoarvo (Ivars 2001). Projektissa pidettiin tärkeänä myös sitä, että kaikilla osallistujilla olisi kurssin jälkeen joko työpaikka tai suunnitelma työpaikan luomisesta tai jatkokoulutuksesta (Simidzija 2001). Hankkeeseen osallistuneista 15 naisesta kuusi oli perustamassa omaa yritystä ja yksi oli perustamassa omaa yritystä myöhemmin. Yhtälailla kuusi naista jatkoi koulutusta hankkeen jälkeen. Lopuista kahdesta naisesta toinen jatkoi laulamista ja piano-oppituntien antamista ja toinen opastaa ja emännöi venäläisiä turisteja. (Novi Horizonti 2001). Hankkeen erityispiirteitä Novi Horizonti -hanketta voidaan pitää eräänlaisena päänavauksena maahanmuuttajanaisten työllistymishaasteiden tuomisessa julkiseen keskusteluun. Myös hankkeen tavoitetta työllistää maahanmuuttajanaiset yrittäjyyden kautta voidaan pitää verrattain kunnianhimoisena ja innovatiivisenakin. Taustalla oli yksi maahanmuuttajatyön tärkeimmistä periaatteista, eli maahanmuuttajien kotimaassaan hankkimien tietojen ja taitojen mahdollisimman hyvä hyödyntäminen. Hankkeen aikana tehtiin kuitenkin tärkeä havainto, että maahanmuuttajanaisille kynnys työllistymiseen ja erityisesti yrittäjyyteen on korkea. Monen maahanmuuttajanaisen kohdalla pitää tehdä paljon töitä, ennen kuin he todella tietävät mitä he haluavat tehdä ja ovat valmiita sitoutumaan pitkäaikaiseen työllistymiseen. Tämän prosessin käynnistäminen on kuitenkin välttämätöntä, jos halutaan varmistaa kohderyhmän todellinen integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Toinen huomionarvoinen piirre hankkeessa oli ryhmän aktiiviset kontaktit työnantajiin. Hankkeen aikana tehtiin 42 opintokäyntiä yrityksiin ja 18 yritystä otti kurssilaisia työharjoitteluun. Voidaan todeta, että tieto maahanmuuttajanaisista potentiaalisena työvoimana kasvoi merkittävästi alueen yritysten keskuudessa. 18

19 Jupiterista ammattitaitoa Jupiterista ammattitaitoa -hanketta hallinnoi Jupiter säätiö. Hankkeen toteutusaika on (ESR-tietopalvelu 2003a). Hankkeen kuvaus Jupiterista ammattitaitoa -hankkeella pyritään vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä ja ehkäisemään syrjäytymistä Vaasan alueella (Pohjanmaan TE-keskus 2003). Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisuhan alla olevat nuoret sekä muut vaikeasti työllistyvät kuten maahanmuuttajat. Tämä ei siis ole puhdas maahanmuuttajahanke, vaan sen kohderyhmään kuuluu muitakin vaikeasti työllistettäviä ryhmiä (ESR-tietopalvelu 2003a). Maahanmuuttajiin ja muihin hankkeen osallistujiin kohdistetaan samoja toimenpiteitä, tosin maahanmuuttajilla annetaan ehkä hiukan muita enemmän ohjausta ja heillä on pidempi työharjoittelu kuin muilla. Maahanmuuttajien ja muiden yhdistämistä samaan hankkeeseen perustellaan muun muassa sillä, että työelämässäkin maahanmuuttajat ovat sekaisin muiden kanssa, eivät erikseen omassa ryhmässä. Hankkeen on tarkoitus synnyttää yhteistyöverkosto vaikeasti työllistyvien henkilöiden avuksi. Hankkeen avulla pyritään synnyttämään eri kohderyhmille yksilöllisesti sovellettavissa oleva työhön valmennusmalli (ESR-tietopalvelu 2003a). Mallin on nähty toimivan hyvin, joskin kehittämistä on muun muassa siinä, kuinka paljon ja millaista ryhmäohjausta tulisi tarjota (Jupiterista ammattitaitoa 2003). Mallissa olennaista on se, että kurssilla olon tulee olla päämäärätietoista. Hankkeessa muodostetaan 2,5 kuukauden pituisen (vaihteluväli 2 viikkoa - 6 kuukautta) työharjoittelujakson aikana jokaiselle osallistujille yksilöllinen ja realistinen suunnitelma työhön tai koulutukseen hakeutumiseen tai muuhun ratkaisuun. Keinoina tässä käytetään muun muassa työharjoittelua, tutorointia, terveystarkastusta, työvalmennuksen lyhytkursseja sekä työharjoittelua Jupiterin eri osastoilla (kädentaidot, puu, EkoCenter, myymälä ja keittiö). Hankkeen jälkeen osallistujat työllistyvät tai aloittavat koulutuksen. Lisäksi heillä on tietoa omasta osaamisestaan ja suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Hankkeen osallistujista noin kahdeksan prosenttia eli reilut 10 henkeä on maahanmuuttajia. Projektin aikana on käynyt selväksi, että osallistujajoukko on ennakoitua vaikeammin työllistyvää, joten hankkeen tavoitteet henkilöiden työllistymisestä avoimille työmarkkinoille tai jatkamisesta koulutukseen eivät toteudu. Suunniteltu 2,5 kuukauden projektiaika ei monen osallistujan kohdalla riitä työllistymiseen avoimille työmarkkinoille, mistä syystä osa jat- LUKU TARKASTELTAVAT PROJEKTIT 19

20 kaa työllistymiskykyjensä parantamista Kyvyt käyttöön -projektissa, joka on myös Jupiter-säätiön projekti (Jupiterista ammattitaitoa 2002). Saatujen kokemusten mukaan maahanmuuttajan työllistyminen edellyttää (1) työkokemusta, (2) koulutusta, tutkintoa ja (3) kielitaitoa. Työllistymessä on edettävä yrittäjien ehdoilla, heille on levitettävä tietoa maahanmuuttajista, jotta työllistyminen ei kaadu tiedon puutteeseen tai kommunikaatiovaikeuksiin. Siivousala on ehkä kiitollisin ajatellen maahanmuuttajien työllistämistä. Tämä johtuu ennen kaikkea alalla vallitsevasta työvoimapulasta. Hankkeen erityispiirteitä Jupiterista ammattitaitoa -hankkeen selkeä erityispiirre on sen perusajatus työllistettävästä ihmisestä kokonaisuutena, joka koostuu monesta eri osa-alueesta, ei pelkästään koulutus- tai työtaustasta. Hankkeessa painotetaan muun muassa osallistujien terveydenhoitoa (terveydenhoitaja ja työpsykologi) ja kuntoutusta. Tällainen kokonaisvaltainen ammattitaidon ja työterveyden kartoittaminen on erittäin tärkeä lähtökohta myös maahanmuuttajien työllistymisen kannalta. Aikaisempien tutkimus- ja selvityshankkeiden perusteella asian tärkeyttä ei ole maahanmuuttajatyössä vielä täysin tiedostettu. Toinen hankkeen erityispiirre on se, että hankkeessa on hyvin sisäistetty työllistymispolun katkeamattomuuden periaate. Jos maahanmuuttaja ei ole Jupiterista ammattitaitoa -hankkeen jälkeen vielä valmis siirtymään työelämään, hän voi jatkaa Kyvyt käyttöön -projektissa. Maahanmuuttajia kannustetaan myös eteenpäin urallaan. Uratikkaat-hankkeen avulla maahanmuuttajista voi tulla esimerkiksi siivousalan yrittäjiä. Tällaisen selkeän palvelupaketin luominen tekee toiminnasta päämäärätietoista ja antaa maahanmuuttajille arvokasta aikaa valmistaa itseään työelämään siirtymistä varten. Muutaman kuukauden kurssi on kuitenkin lyhyt jakso maahanmuuttajan polulla kohti avoimia työmarkkinoita. Lopullinen päämäärä eli avoimille työmarkkinoille työllistyminen, on kuitenkin pidettävä jatkuvasti mielessä. Jupiterista ammattitaitoa -hankkeenkin kohdalla on havaittu, että maahanmuuttajat alkavat viihtyä liiankin hyvin muiden kurssilaisten ja hankkeen toimintojen parissa ja siirtyminen normaaliin työelämään alkaa tuntua hieman pelottavalta. Tähän on pyritty puuttumaan vaihtamalla säännöllisesti suomalaista työparia, joiden kanssa maahanmuuttajat hankkeen aikana tekevät yhteistyötä. Tämä työparikäytäntö sinällään on myös hyvä tapa alentaa maahanmuuttajien suomalaiseen työyhteisöön liittyviä pelkoja. Ideaalitapauksessa tämä maahanmuuttajasta ja suomalaisesta koostuva työpari voisi siirtyä yhdessä uudelle työpaikalle, jolloin kynnys päästä sisään suomalaiseen työyhteisöön alentuisi merkittävästi. Työ- 20

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot