Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan"

Transkriptio

1 Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja seurantaan

2 TEKIJÄT Maija Hakanen Lotta Mattsson 1. painos ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, Helsinki PL 200, Helsinki Puh Faksi

3 Sisältö Esipuhe Kansainväliset päästövähennystavoitteet ja Suomi Päästövähennystavoitteiden vertailuvuodet, tavoitevuodet ja prosenttitavoitteet Päästötonnit ja -ekvivalentit Kokonaispäästötavoite ja asukaskohtainen tavoite Kuntaorganisaation, kuntayhteisön ja eri sektoreiden päästötavoitteet Käyttö- ja alueperusteiset päästöt Päästölaskenta ja -seuranta Hiilineutraalius ja päästöjen kompensointi Hiilinielut

4 Esipuhe Ilmastonmuutoksen hillinnälle asetetaan tavoitteita monella tasolla: kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, valtioiden tasolla ja paikallisesti. Kunnissa tapa, jolla tavoite on esitetty, vaihtelee suuresti. Kunnan omat tarpeet ja kunnan toimien vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä periaatteita kunnan tavoitteiden asettamiselle. Vertailtavuutta muihin kuntiin ja myös valtakunnallisiin tavoitteisiin ei kuitenkaan tulisi unohtaa, vaikka sen onkin haasteellista. Päästölaskentaa voidaan kunnassa tehdä alue- ja kulutusperustaisesti, lisäksi hiilineutraalisuuden käsite tuo vertailtavuuteen oman haasteensa. Kansallisesta näkökulmasta toive linkityksestä valtakunnalliseen päästöinventaarioon ja IPCC:n laskentaohjeisiin on ymmärrettävä. Tässä raportissa Kuntaliitto esittää hyviä käytäntöjä kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja seurantaan. Raportti on tarkoitettu kunnissa tehtävän tavoitteenasettelun apuvälineeksi siinä vaiheessa, kun kunnassa mietitään ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden asettamista. Myös seurantaa ja laskentaa varten tarvitaan - ja onneksi on myös olemassa - yksityiskohtaista opastusta. Raportin laadinnassa Kuntaliitto on hyödyntänyt pidettyä, Kuntaliiton koolle kutsumaa aivoriihtä. Aivoriiheen osallistuivat Maija Hakanen, Kalevi Luoma, Lotta Mattsson ja Emilia Paavilainen Kuntaliitosta, Jyri Seppälä, Jyrki Tenhunen, Olli-Pekka Pietiläinen, Jari Rantsi ja Jouko Petäjä Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), Pirkko Heikinheimo ja Harri Laurikka ympäristöministeriöstä, Johannes Lounasheimo ja Leena Mikkonen-Young Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä (HSY) sekä Kari Grönfors Tilastokeskuksesta. Kuntaliitto kiittää mainittuja henkilöitä erinomaisesta panoksesta raportin sisällön tuottamisessa. Kuntaliitto vastaa kuitenkin yksin raportin sisällöstä. Raportti on ollut myös kommenteilla em. henkilöillä sekä kuntien ilmastokampanjan yhdyshenkilöillä. Raportissa keskitytään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Raportissa käsitellään lyhyesti myös päästöjen kompensointia ja hiilinielujen huomioon ottamista kunnan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuustavoitteiden asettaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen eivät sisälly raporttiin. Helsingissä Maija Hakanen ja Lotta Mattsson 4

5 1 Kansainväliset päästövähennystavoitteet ja Suomi Kansainvälinen yhteisö on päässyt yksimielisyyteen pitkän tähtäimen tavoitteesta, jonka mukaan maapallon ilmasto ei saisi lämmetä kahta astetta enempää. Tavoite hyväksyttiin Cancúnin ilmastokokouksessa vuonna Sen saavuttamiseksi olisi maailmanlaajuisia päästöjä vähennettävä vähintään 50 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Eurooppa-neuvosto on asettanut tavoitteeksi vähentää päästöjä prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana teollisuusmaille asetettuja vähennystavoitteita. Vuonna 1997 hyväksytyssä Kioton pöytäkirjassa on kehittyneille teollisuusmaille asetettu sitovat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen mukaan kuuden kasvihuonekaasun eli hiilidioksidin, metaanin, dityppioksidin, fluorihiilivedyn, perfluorihiilivedyn ja rikkiheksafluoridin päästöjä vähennetään vuoden 1990 tasosta vuosina yhteensä 5,2 prosenttia. Dohan ilmastokokouksessa joulukuussa 2012 kyettiin sopimaan Kioton sopimuksen jatkamisesta. Euroopan unioni on jakanut Kioton pöytäkirjan mukaisen vähennysvaatimuksen jäsenvaltioilleen, 8 prosenttia vuoden 1990 tasosta aikavälillä Suomelle tavoite merkitsee päästöjen vakiinnuttamista vuoden 1990 tasolle, joka on noin 71 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. Kioton pöytäkirja painottuu päästöjen vähentämiseen, sillä päästöjä sitovien hiilinielujen vaikutuksen arviointiin liittyy paljon epävarmuutta. Hiilinielujen käyttöä päästövelvoitteiden täyttämisessä on Kioton pöytäkirjassa rajoitettu, mutta sopimus on mahdollistanut metsäalan supistumisen korvaamisen muilla hiilinieluilla. Durbanin ilmastokokouksessa 2011 sovitun mukaan jatkossa metsäkadosta aiheutuvia päästöjä ei enää voida täysmääräisesti kompensoida metsiin vuosittain sitoutuvan hiilidioksidin avulla. EU on niin sanotussa ilmasto- ja energiapaketissa asettanut tavoitteeksi vähentää vuoteen 2020 mennessä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta sekä lisätä uusiutuvalla energialla tuotetun energian osuus 20 prosenttiin energian loppukäytöstä laskettuna. EU:n päästökauppajärjestelmän avulla päästöjä vähennetään päästökauppaan kuuluvilla sektoreilla ("päästökauppasektori") koko EU:n laajuisella päästökatolla -21 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Päästökaupan ulkopuolella ("ei-päästökauppasektori") päästöjä vähennetään kansallisilla tavoitteilla -11 prosenttia vuoden 2005 tasosta EU:ssa keskimäärin vuoteen 2020 mennessä. Suomen kansallinen tavoite ei-päästökauppasektorilla on -16 prosenttia. Tavoitetta varten on määritelty päästöille "polku" vuosille , jossa pysymis- 5

6 tä seurataan vuosittain. Suomella on myös sitova velvoite lisätä uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 114 suomalaista kuntaa on laatinut ilmastostrategian tai laatii sitä parhaillaan. Ilmastostrategioissa on asetettu tavoitteet kunnan ilmastotyölle; useimmiten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle, uusiutuvan energian lisäämiselle sekä energiansäästölle. Numeerinen päästövähennystavoite on asetettu reilussa 40 kunnassa. Lisäksi monet kunnat ovat asettaneet sanallisia päästövähennystavoitteita. 6

7 2 Päästövähennystavoitteiden vertailuvuodet, tavoitevuodet ja prosenttitavoitteet Hyvä käytäntö on, että kunta asettaa ilmastostrategiassa tai -ohjelmassa määrällisen ilmastopäästöjen vähennystavoitteen. Päästövähennystavoite tulisi asettaa strategisen tason poliittisena valintana, jota edeltää päästövähennysmahdollisuuksien ja -toimenpiteiden kartoitus. Tavoite tulisi vahvistaa ja mahdollisesti päivittää vähintään kerran valtuustokaudessa. Myös päästöt tulisi laskea vähintään kerran valtuustokaudessa. Merkittävimpien päästövähennystoimenpiteiden vaikutuksia voidaan arvioida tarvittaessa vuosittain. On suositeltavaa, että päästötavoitteiden vertailuvuodeksi asetetaan mahdollisuuksien mukaan joko vuosi 1990, jota käytetään YK:n ilmastosopimuksessa ja Kioton pöytäkirjassa, tai vuosi 2005, joka on Euroopan komission ilmasto- ja energiapaketissa käyttämä vertailuvuosi. Vuoden 1990 käyttäminen vertailuvuotena tuo hyvin esille ilmastopolitiikan pitkäjänteisyyden ja maailmanlaajuisuuden. Toisaalta esimerkiksi viime vuosien kuntaliitokset ja sitä kautta vanhentuneet lähtötiedot voivat hankaloittaa vuoden 1990 käyttöä. Vuosi 2005 tuo hyvin esille liittymät EU:n ilmastopolitiikkaan ja kansallisiin politiikkatoimiin. Vuoden 2005 jälkeen sopivia vertailuvuosia viimeiselle laskentavuodelle ovat vuodet viiden vuoden välein (esimerkiksi siten että vuoden 2012 päästölaskennan vertailuvuosia ovat vuodet 2005 ja 2010). Päästövähennystavoite tulisi asettaa sekä keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2020 tai 2030 mennessä että pitkällä aikavälillä vuoteen 2050 mennessä. Keskipitkällä aikavälillä päästövähennystavoite tulisi asettaa riittävän kunnianhimoisena prosenttitavoitteena. Kunnianhimoinen pitkän aikavälin päästövähennystavoite vuoteen 2050 mennessä voisi olla esimerkiksi prosenttia tai pyrkimys hiilineutraaliuteen. Hiilineutraaliutta on käsitelty tarkemmin kappaleessa 8. Edellisten lisäksi päästövähennystavoite voidaan esittää myös vuotuisena vähennysprosenttina, esimerkiksi 3-5 prosenttia vuodessa. Tavoitevuoteen sidotun prosenttitavoitteen avaaminen vuositavoitteeksi konkretisoi päättäjille, millaisesta haasteesta on kysymys ja mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä tavoitteen saavuttamiseksi. Kunnan tulisi asettaa määrällinen päästövähennystavoite, jota edeltää päästövähennysmahdollisuuksien ja -toimenpiteiden kartoitus. 7

8 Hyvin esitetty päästövähennystavoite on esimerkiksi: Kunnan tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä XX % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi kunta tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Kunnan päästövähennystavoitteita tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 201X. 8

9 3 Päästötonnit ja -ekvivalentit Päästötavoitteiden asettamisen lähtökohtana ovat vertailuvuoden kasvihuonekaasupäästöt, jotka yhteismitallistetaan ilmastovaikutusten perusteella hiilidioksidiekvivalenttitonneiksi. Tärkeimpiä kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidin lisäksi metaani, dityppioksidi ja ns. F-kaasut. Vertailuvuoden päästölaskennalla luodaan perusta prosentuaalisten päästövähennysten seurannalle ja tavoitevuoden päästötasolle. Hiilidioksidiekvivalentti ilmaisee eri kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutuksen yhteismitallistettuna vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta. Jokaiselle kasvihuonekaasulle on määritelty kerroin, jonka avulla sen päästöarvo voidaan muuntaa hiilidioksidiekvivalentiksi. Kunnan kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat siis kaikkien hiilidioksidiekvivalenteiksi yhteismitallistettujen kasvihuonekaasupäästöjen summana. Päästölaskentaohjelmat laskevat ekvivalenttiluvut automaattisesti. Tonnit, ekvivalenttitonnit ja prosentitkin voivat olla vaikeasti ymmärrettäviä ja suuruusluokat vaikeasti hahmotettavia. Tavoitteita ja päästömääriä on hyvä konkretisoida ja esittää niistä vertailutietoa. Jos hiilinielut otetaan huomioon kunnan ilmastonmuutoksen hillintätyön tavoitteiden asettamisessa, tulee myös ne arvioida hiilidioksidiekvivalenttilukuina. Lisäksi tavoitteen toteutumisessa voidaan huomioida päästöjen kompensointi. Hiilinieluja ja päästöjen kompensointia on käsitelty tarkemmin kappaleissa 8 ja 9. Päästötavoitteiden asettamisen lähtökohtana ovat hiilidioksidiekvivalenttitonneina esitetyt vertailuvuoden kasvihuonekaasupäästöt. Tavoitteita ja päästömääriä on hyvä konkretisoida ja esittää niistä vertailutietoa. 9

10 4 Kokonaispäästötavoite ja asukaskohtainen tavoite On suositeltavaa, että kunta esittää vähennystavoitteensa sekä kokonaispäästöinä että asukaskohtaisina päästöinä. Molempien esitystapojen rinnakkainen käyttö konkretisoi ja helpottaa päästövähennysten suuruuden hahmottamista. Kasvukunnissa asukasta kohti lasketut päästöt voivat pienentyä, vaikka kokonaispäästöt kasvavat. Väestöään menettävissä kunnissa puolestaan kokonaispäästöt voivat pienentyä, mutta asukasta kohti lasketut päästöt pysyä ennallaan tai jopa kasvaa. Kunnan tilanne tulee kuvata kunnan päättäjille ja kuntalaisille. Asukasta kohti laskettu päästövähennys havainnollistaa hyvin tarvittavan muutoksen suuruusluokkaa nykyisessä energiantuotantorakenteessa ja päästöjä aiheuttavissa elämäntavoissa. Usein on esitetty pitkän aikajänteen tavoite, että vuosittaiset päästöt olisivat kaksi tonnia asukasta kohti. Tavoite voi olla hyvä koko Suomen mittakaavassa, mutta kuntakohtaisesti käytettynä se saattaa suosia kuntia, joissa esimerkiksi ei ole paljon teollisuutta, maataloutta tai läpikulkuliikennettä. Suomen kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2008 olivat noin 70 miljoonaa ekvivalenttitonnia eli noin 12 tonnia asukasta kohti. On myös huomioitava, että kunnan keskimääräiset päästöt asukasta kohti eivät todennäköisesti vastaa esimerkiksi kansalaisten omien kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen ja vähentämiseen tarkoitettujen laskureiden, kuten ilmastodieetin (www.ilmastodieetti.fi/) lukuja, joissa ovat mukana mm. lentomatkat ja kulutushyödykkeiden epäsuorat päästöt. Suoria ja epäsuoria päästöjä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6. Kunnan päästövähennystavoite on hyvä esittää sekä kokonaispäästönä että asukasta kohti laskettuna päästönä. 10

11 5 Kuntaorganisaation, kuntayhteisön ja eri sektoreiden päästötavoitteet Kunnan päästövähennystavoite voi koskea vain kuntaorganisaation omaa toimintaa tai koko kuntayhteisöä, jolloin mukaan otetaan myös asukkaat, yritykset ja yhteisöt. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia ja ne voivat olla rinnakkaisia, joskin esimerkiksi kasvihuonekaasujen laskentaohjelma Kasvenerilla ei tällä hetkellä voi laskea suoraan kuntaorganisaation päästöjä. Tavoitteiden taustaperusteluissa tulee valittu rajaus tuoda selkeästi esille. Päästötavoitteen toteuttamisen kannalta haastavampi, mutta vaikuttavuuden kannalta parempi vaihtoehto on, jos tavoitteet koskevat koko kuntayhteisöä. Toisaalta päästökehitys saattaa olla paremmin konkretisoitavissa luottamushenkilöille ja kuntalaisille, jos tavoitteet koskevat vain kunnan suoria vaikutusmahdollisuuksia, kuten esimerkiksi kunnan omaa energiankäyttöä. Kunnassa saattaa olla järkevää poistaa tavoitteenasettelusta yksittäisen suuren teollisuusyrityksen vaikutus. Näin on tehty esimerkiksi Uudessakaupungissa, jossa paikallinen lannoitetehdas olisi yhdellä toimenpiteellä ylittänyt koko kunnassa asetetun päästövähennystavoitteen. Päästötavoitteita voidaan asettaa myös vain ei-päästökauppasektorille. Niin sanottuun ei-päästökauppasektoriin kuuluvat rakennusten erillislämmityksen polttoaineet, työkoneet, liikenne ja maankäyttö, päästökaupan ulkopuoliset energiaperäiset päästöt, prosessipäästöt, F-kaasut, liuottimet, maatalous ja jätehuolto. Kuntien omistamien energialaitosten (jotka pääsääntöisesti ovat mukana päästökauppasektorissa) mukana olo päästöseurannassa ja vähennystavoitteissa on kuitenkin tärkeää, sillä kunnat voivat vaikuttaa niiden polttoainevalintoihin ja hinnoitteluun, millä voi olla kunnan päästöjen kannalta merkittäviä vaikutuksia. On suositeltavaa, että energiantuotanto on mukana kunnan tavoitteenasettelussa. Kunnan päästövähennystavoite voi koskea vain kuntaorganisaatiota tai koko kuntayhteisöä. Vaikuttavuuden kannalta koko kuntayhteisöä koskevan tavoite on parempi. Tärkeintä on, että päästötavoitteiden taustat ja rajaukset esitetään selkeästi ja avoimesti. 11

12 6 Käyttö- ja alueperusteiset päästöt Päästövähennystavoitteen osalta tulee täsmentää, koskeeko tavoite käyttö- vai alueperusteisia päästöjä. Alueperusteiset päästöt käsittävät kaikki kunnan rajojen sisällä tuotetut suorat päästöt, riippumatta siitä missä kunnissa päästöjä aiheuttanut energia kulutetaan. Käyttöperusteisiin päästöihin puolestaan lasketaan kunnassa käytetyn energian aiheuttamat suorat päästöt, riippumatta missä kunnissa energia on tuotettu. Termistö on tältä osin muuttunut. Aikaisemmin Kasvener-laskennassa alueperusteisia päästöjä kutsuttiin tuotantoperusteisiksi ja käyttöperusteisia kulutusperusteisiksi. Suomen ympäristökeskuksessa kehitetty kuntien kasvihuonekaasujen laskentaohjelma Kasvener soveltuu kunnan vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen sekä energiataseen laskentaan. Kasvener-mallin avulla voidaan laskea kunnan sekä alueperusteiset että käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt. Alueperusteisia päästöjä laskettaessa on huomioitava, että teollisuuden, maatalouden ja läpikulkuliikenteen aiheuttamat päästöt voivat vaihdella kunnissa johtuen pikemminkin tietojen saatavuuteen liittyvistä laskentamenetelmän puutteista kuin todellisista päästöistä. Erityisesti asukasluvultaan pienissä kunnissa nämä sektorit voivat kohottaa asukaskohtaisia päästöjä hyvinkin merkittävästi. Kunnan päästölaskentaan vaikuttavat muutostekijät on hyvä avata sanallisesti kunnan päästöraportoinnissa. Suomen ympäristökeskuksessa kehitettävänä oleva Kuhilas-laskentamalli tuo Kasvenerin rinnalle näkyviin myös kulutusperusteiset eli kulutuksen aiheuttamat epäsuorat päästöt kunnan rajojen ulkopuolella. Toisin sanoen Kuhilas-mallilla pystytään laskemaan kuntien ja kuntalaisten elinkaarinen hiilijalanjälki, johon lasketaan myös kotitalouksien ja julkinen kulutus sekä investoinnit. Haasteena kuntien kulutusperusteisia päästöjä laskettaessa on, että kansalliset ja kansainväliset tavoitteet on asetettu alueperusteisesti, ja jos kunnissa tavoitteet asetetaan kulutusperusteisesti, erkaannutaan kansallisen ja kansainvälisen tason tavoitteenasettelusta. Päästövähennystavoitteessa tulee täsmentää, koskeeko tavoite alueperustaisia vai käyttöperustaisia päästöjä. Parasta olisi jos ne voidaan esittää molemmat. 12

13 7 Päästölaskenta ja -seuranta Asetetun tavoitteen toteutumista seurataan päästölaskennalla. Päästölaskennalla saadaan selville kunnan päästömäärät ja päästöjen kehitystrendi, todennetaan kunnan päätösten vaikutukset päästökehitykseen ja viestitään tehdyistä ja tarvittavista toimista päätöksentekijöille ja kuntalaisille. Suomen ympäristökeskuksen Kasvener-laskentamalli noudattaa kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n metodiikkaa ja käyttää Suomen päästöinventaarioiden laskentaparametreja. Noin 70 kuntaa käyttää Kasvener -mallia. Kasvenerin päästösektorit ovat energian tuotanto ja kulutus (lämmitys, sähkö, liikenne ja muu polttoainekäyttö), teollisuusprosessit, maatalous ja jätehuolto. Verkossa ilmestyvä uutislehti CO 2 -raportti julkaisee kasvihuonekaasujen viikkotilastoa. Laskennassa on mukana noin 80 kuntaa. CO2-raportti huomioi kulutusperusteisesti sähkönkulutuksen, rakennusten ja käyttöveden lämmityksen sekä jätehuollon päästöt. Liikenteen ja maatalouden päästöt huomioidaan samalla tavalla kuin Kasvenermallissa. Päästökehitys tulee laskea samoilla laskentaperiaatteilla, joilla tavoitteet on asetettu. Tärkeintä on kunnan päästöjen johdonmukainen laskenta, jolloin päästökehityksen suuntaa voidaan seurata vähintään kerran valtuustokaudessa. Lämmitysenergian kulutus, kaukolämpö, sähkö tai muut polttoaineet voidaan korjata lämmitystarveluvulla, mikä helpottaa säätilaltaan erilaisten vuosien päästöjen vertailua keskenään (toisaalta tällöin irtaudutaan ko. vuosien tosiasiallisista päästöistä). Jos sähkön käyttöperusteinen kulutus kunnassa esitetään valtakunnallisen sähköntuotannon ominaispäästöjen perusteella, saattaa se antaa virheellisen kuvan kunnan päästöistä eikä kannusta polttoainemuutoksiin sähköntuotannossa. Kunnille tulisikin olla tarjolla mahdollisuus tulostaa laskenta myös ns. HINKU-korjauksilla. HINKUhankkeen kunnissa päästölaskentaan on tehty joitain korjauksia, joilla pyritään kannustamaan päästövähennyksiin ja määrittelemään eri alueille todelliset päästömäärät. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnan energialaitoksessa fossiilisella polttoaineella tuotetun sähkön päästöt ovat perusta kunnassa kulutetun sähkön päästökertoimelle ja päästöille valtakunnallisten keskiarvojen sijaan. Tällaista mahdollisuutta ei nykyisissä laskentatyökaluissa ole. Jos edellisen kaltaisia korjauksia päästömääriin tehdään, tulee ne tuoda raportoinnissa esille. Sanallinen selitys päästölaskennan tuloksista on numeroiden lisäksi tarpeen. Päästöraportointi on tärkeää, jotta päättäjät saavat tarvittavan informaation ilmastopolitiikan vaikuttavuudesta ja pystyvät tarvittaessa päivittämään tavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Kaikissa tapauksissa on syytä tuoda selkeästi esille laskentaan liittyviä, esimerkiksi päästökertoimista ja lähtöoletuksista johtuvia epävarmuuksia. 13

14 Kunnan tulee seurata asetetun päästövähennystavoitteen toteutumista. Päästökehitys lasketaan samoilla laskentaperiaatteilla, joilla tavoitteet on asetettu. Tärkeintä on johdonmukainen ja säännöllinen laskenta ja että laskentaperusteet esitetään selkeästi ja avoimesti. 14

15 8 Hiilineutraalius ja päästöjen kompensointi Kunta voi asettaa itselleen tavoitteen olla hiilineutraali tiettyyn tavoitevuoteen mennessä. Kirjaimellisesti tämä tarkoittaisi, että kunnan ilmastoa lämmittävä hiilidioksidipäästö (ekvivalentteina) olisi nolla. Käytännössä hiilineutraali kunta voidaan määritellä kunnaksi, joka on laskenut hiilidioksidipäästönsä, vähentänyt päästöjä tavoitevuoteen mennessä vähintään 80 prosenttia ja kompensoinut mahdolliset loput päästönsä. Periaatteessa myös muunlainen suhde päästöjen vähentämisen ja kompensoinnin välillä on mahdollinen. Tärkeintä on, että kunnan ulkopuolella tapahtuva kompensaatio saa aikaan todellisia päästövähennyksiä, joita ei tapahtuisi ilman kunnan tai kunnassa toimivien muiden tahojen toimia tai rahoitusta. Tavoitevuoteen sidottu prosenttitavoite voidaan myös konkretisoida avaamalla se vuositavoitteeksi eli kuinka paljon päästöjä tulisi vähentää vuosittain jotta tavoite saavutetaan. Kunta voi kompensoida fossiilisista energialähteistä peräisin olevan sähkönkulutuksen, lentomatkojen tai esimerkiksi kaatopaikkojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Kompensointi voi tapahtua kotimaisten tai ulkomaisten hankkeiden avulla tai esimerkiksi ostamalla ja mitätöimällä EU:n päästöoikeuksia. Tähän mennessä kunnissa ei juuri ole käytetty päästöjen kompensointia lukuun ottamatta EU:n päästökauppaan kuuluvia laitoksia. Joissakin kunnissa on kompensoitu lentomatkoja. Hiilinielujen mahdollisuuksista kompensoinnissa kerrotaan enemmän kappaleessa 9. Kompensointi ei saa johtaa kaksoislaskentaan eli siihen, että yhdellä ja samalla toimenpiteellä useampi kuin yksi taho väittää vähentäneensä päästöjä. Siksi aina, kun kompensointi tehdään, on se todennettava luotettavasti, olemassa olevien toimintaohjeiden mukaisesti. Kotimaassa tapahtuva kompensointi voi tarkoittaa esimerkiksi investointeja uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen tai energiansäästöön sellaisissa kohteissa, joiden päästöt eivät sisälly kunnan alue- tai käyttöperusteisiin päästöihin. Ulkomaisissa hankkeissa kunta voi kompensoida aiheuttamiaan kasvihuonekaasupäästöjä rahoittamalla niitä vähentäviä hankkeita eri puolilla maailmaa, erityisesti kehitysmaissa. Hankkeita toteutetaan esimerkiksi korvaamalla fossiililla polttoaineilla tuotettua energiaa tuulivoimalla, biokaasulla tai jollakin muulla uusiutuvalla energialla. Tällainen kompensointi onnistuu standardisoidusti lähinnä EU-rajojen ulkopuolisissa ilmastohankkeissa, kuten esimerkiksi Kioton mekanismeissa (yhteistoteutus JI tai puhtaan kehityksen mekanismi CDM). Välittäjäyritys voi etsiä päästömarkkinoilta mahdollisimman edullisia ja luotettavia päästövähennyksiä ja myydä ne eteenpäin asiakkailleen, kuten kunnille. 15

16 Käytännössä hiilineutraalisuuden tavoitteleminen voidaan määritellä toimenpidekokonaisuudeksi, johon sisältyvät hiilidioksidipäästöjen laskenta, päästövähennykset ja päästökompensaatio. Päästöjen kompensoinnissa kunta kompensoi toimintansa synnyttämiä kasvihuonekaasupäästöjä. Kompensointi ei saa johtaa kaksoislaskentaan eli siihen, että yhdellä ja samalla toimenpiteellä useampi kuin yksi taho väittää vähentäneensä päästöjä. 16

17 9 Hiilinielut Kunnat ovat merkittäviä metsänomistajia ja voivat ilmastotavoitteissaan huomioida hiilinielujen roolin ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hiilinielu on vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana kertyneiden turvemaiden, kivennäismaiden ja puuston hiilivaraston muutos jossakin aikayksikössä, yleensä yhden vuoden aikana. Metsien päästöt taas ovat maaperästä tai kasvillisuudesta vapautuvia kasvihuonekaasuja. Suomen kokonaispäästöjen ja metsien hakkuumäärien suuruus vaihtelevat vuosittain, mutta karkeasti arvioiden metsien hiilinielujen vaikutus vuosina oli suuruudeltaan lähes puolet Suomen vuotuisista päästöistä. Hiilinielujen säilymiseen ja kasvattamiseen on mahdollista vaikuttaa vuosittain monella tapaa, esimerkiksi maankäytön muutoksilla ja metsähakkuilla. Nielua voidaan lisätä kasvattamalla puuston keskitilavuutta ja huolehtimalla maaperän hiilivarastosta. Yli 3000 hehtaarin metsäomaisuus on 31 kunnalla ja yli 1000 hehtaarin 127 kunnalla. Metsät tai hiilinielut eivät kuitenkaan ole olleet esillä kuntien ilmastotavoitteiden asettamisessa. Metsiä käsitellään joissakin kuntien ilmastostrategioissa metsätalouden, maankäytön tai energiasektorin näkökulmasta. Metsien hiilinieluja ei näyttäisi olevan laskettu yhdenkään kunnan ilmastostrategiassa. Mikäli hiilinielut huomioidaan kunnan ilmastonmuutoksen hillintätavoitteissa, tulee ne arvioida hiilidioksidiekvivalenttilukuina ja päästöjen lähtö- ja tavoitetilan määrittämiseksi laskea yhteen päästöjen kanssa. Kunnan omien metsien hoitoon on hyvä laatia metsänhoitosuunnitelma, jossa on huomioitu metsien hiilinieluvaikutukset ja suunnitelma hiilinielun säilyttämisestä tai kasvattamisesta. Metsien hiilinielujen ylläpitämisen pohjana on hyvä metsänhoito ja metsien kasvusta huolehtiminen. Mikäli hiilinielut huomioidaan kunnan ilmastopäästötavoitteissa, tulee lähtö- ja tavoitetilan päästöt ja nielut laskea yhteen hiilidioksidipäästöekvivalenttilukuina. Kunnan metsänhoitosuunnitelmaan on hyvä sisällyttää arvio hiilinielusta ja suunnitelma hiilinielun säilyttämisestä tai kasvattamisesta. 17

18 Aineistoja: CO 2 -raportti Hiilinieluista huolehtiminen (ilmasto.opas.fi) https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/7c821f f9d- 827b c1e009/hiilinieluistahuolehtiminen.html#h_Suomen_t_rkeimm_t_hiilinielut HINKU-kuntien päästölaskennan säännöt Ilmasto- ja energiapolitiikan EU-vaikuttamisstrategia Ilmastodieetti -työkalu omien kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen KASVENER-laskentamalli /Sivut/default.aspx KUHILAS-laskentamalli Selvitys hiilijalanjälki- ja päästölaskennan menetelmistä ja kehittämistarpeista, Erkka Ryynänen, Laura Oja, Iivo Vehviläinen, Anna Kumpulainen, Juha Vanhanen. Gaia Suomen kasvihuonekaasupäästöt Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. 18

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan. Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Kuntien ilmastokampanja 8.11.

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan. Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Kuntien ilmastokampanja 8.11. Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteiden asettamiseen ja seurantaan Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Kuntien ilmastokampanja 8.11.2012 Seinäjoki Mihin otetaan kantaa Tavoitteiden vertailuvuodet,

Lisätiedot

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Kouvolan hiilijalanjälki 2008 Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Johdanto Sisällysluettelo Laskentamenetelmä Kouvolan hiilijalanjälki Hiilijalanjäljen jakautuminen Tuotantoperusteisesti Kulutusperusteisesti

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOKSEN KÄSITTEET IHMISTEN TOIMINNASTA JOHTUVA ILMASTON LÄMPENEMINEN, JOTA AIHEUTTAA ILMAKEHÄN LISÄÄNTYVÄ KASVIHUONEKAASUPITOISUUS. KASVAVIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Hinku esiselvitys, Eurajoki

Hinku esiselvitys, Eurajoki Hinku esiselvitys, Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 8 prosentin päästövähennystä vuoteen 23 mennessä vuoden 27 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden Julkaistavissa 30.12.2003 klo 13.00 2003:16 Lisätietoja: Tilastokeskus / Mirja Kosonen (09) 1734 3543, 050 5005 203; ympäristöministeriö / Jaakko Ojala (09) 1603 9478, 050 3622 035 Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 13.05.2014 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Kirkkonummen kunta kuuluu

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 10.2.2015 16 Lausunto valtuustoaloitteesta ja kuntalaisaloitteesta, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteen asettamista

Lisätiedot

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008 LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KAUPUNKI KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2008 HOLLOLA LAHTI NASTOLA Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus Paikallisilla

Lisätiedot

Miten yritys voi olla hiilineutraali?

Miten yritys voi olla hiilineutraali? Miten yritys voi olla hiilineutraali? Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus Suomen ilmastopaneelin jäsen Ilmastokumppaneiden ja ympäristöjohtamisen vuosiseminaari 3.11.2014, Helsinki Maailmalta ja Suomesta

Lisätiedot

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion kaupunki Ympäristökeskus 2010 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KUOPIO... 4 2.1 Kasvihuonekaasupäästöt... 4 2.2 Energiatase... 8 3

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen ilmastosopimus 2015 Mitä se vaatii?

Maailmanlaajuinen ilmastosopimus 2015 Mitä se vaatii? Maailmanlaajuinen ilmastosopimus 2015 Mitä se vaatii? Ville Niinistö Ympäristöministeri COP 19 -seminaari: Kohti maailmanlaajuista ilmastosopimusta vuonna 2015 28.10.2013 IPCC:n 5. arviointiraportin tulokset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia lisääntyvät hakkuut Talousvaliokunnalle ja monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija 10.03.2017 Paloma Hannonen paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan nykytila Kolme rinnakkaista tavoitetta vuoteen 2020 ( 20-20-20 ) 1) Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 Forestenergy 2020, Jyväskylä 8.10.2014 Pekka Tervo, TEM Komission tiedonanto ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille 2020-2030 (annettu 21.1.2014)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

U 55/2016 vp Ehdotus asetukseksi sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa , taakanjakoehdotus

U 55/2016 vp Ehdotus asetukseksi sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa , taakanjakoehdotus U 55/2016 vp Ehdotus asetukseksi sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa 2021-2030, taakanjakoehdotus Tuija Talsi 28.9.2016 Talousvaliokunta Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja ilmastoneuvottelut

Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja ilmastoneuvottelut Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja ilmastoneuvottelut Sirkka Haunia, pääneuvottelija, Ympäristöministeriö Low Carbon Finland 2050, Finlandia-talo 12.11.2012 Durbanin päätökset, joulukuu 2011 Durbanin

Lisätiedot

Hiilineutraalisuus ja organisaatiot

Hiilineutraalisuus ja organisaatiot Hiilineutraalisuus ja organisaatiot Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus Suomen ilmastopaneelin jäsen Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Maailmalta ja Suomesta kuuluu Ulkomailla hiilineutraaliksi pyrkiviä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartan 2050 valmistelu Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 20.11.2013

Energia- ja ilmastotiekartan 2050 valmistelu Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 20.11.2013 Energia- ja ilmastotiekartan 2050 valmistelu Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 20.11.2013 Sami Rinne TEM / Energiaosasto Esityksen sisältö Suomen energiankulutus ja päästöt nyt 2020 tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA. YmV Otto Bruun, suojeluasiantuntija

ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA. YmV Otto Bruun, suojeluasiantuntija ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA YmV 16.2.2017 Otto Bruun, suojeluasiantuntija Lähtökohdat arvionnille Taustalla Pariisin sopimus 2015 ja sen tavoitteiden valossa tiukka hiilibudjetti, joka huomioi sekä päästölähteet

Lisätiedot

Ajankohtaista ilmastopolitiikasta

Ajankohtaista ilmastopolitiikasta Ajankohtaista ilmastopolitiikasta Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, MTK Ympäristö- ja maapolitiikan ajurit Ilmasto-energiapolitiikka: hillintä ja sopeutuminen kierrätämme hiiltä biomassoilla -tuottavassa

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus YM, MMM & TEM 2015 2 HS 29.10.2014 Bryssel. EU-maat ovat päässeet sopuun ilmasto- ja energiapolitiikan suurista

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Kasvener laskentamalli + kehityssuunnitelmat

Kasvener laskentamalli + kehityssuunnitelmat Kasvener laskentamalli + kehityssuunnitelmat CHAMP, suomalaisten kuntien V työpaja, Lahti 11.2.2011 Olli Pekka Pietiläinen ja Jyri Seppälä, SYKE Kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmät Alueelliset

Lisätiedot

METSÄT JA ILMASTONMUUTOS KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIOISSA

METSÄT JA ILMASTONMUUTOS KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIOISSA METSÄT JA ILMASTONMUUTOS KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIOISSA Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 8.11.2012, Seinäjoki Anna-Marja Kukkanen, Suomen Kuntaliitto METSILLÄ ON MERKITTÄVÄ ROOLI ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄSSÄ

Lisätiedot

Globaalien ympäristöuhkien tunnistamisesta kansalliseen sääntelyyn. SYKE 13.10.2007 vsn. prof. Kai Kokko Lapin yliopisto

Globaalien ympäristöuhkien tunnistamisesta kansalliseen sääntelyyn. SYKE 13.10.2007 vsn. prof. Kai Kokko Lapin yliopisto Globaalien ympäristöuhkien tunnistamisesta kansalliseen sääntelyyn SYKE 13.10.2007 vsn. prof. Kai Kokko Lapin yliopisto Sisältö Tunnistaminen Sääntelyn tasot Kansallinen implementointi Lopuksi Tunnistaminen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Ilmastopolitiikka ja maatalous uhka vai mahdollisuus?

Ilmastopolitiikka ja maatalous uhka vai mahdollisuus? Ilmastopolitiikka ja maatalous uhka vai mahdollisuus? Puheenjohtaja Juha Marttila, MTK Maatalouden tulevaisuus 3.11.2014, Oulu Luontomme tarjoaa mahdollisuuden vihreään kasvuun = hiilensidontaan Metsää

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa Paikallisen ilmastotyön edistäminen. Kaarina Toivonen Suomen ympäristökeskus Pori 23.11.2011

Kohti hiilineutraalia kuntaa Paikallisen ilmastotyön edistäminen. Kaarina Toivonen Suomen ympäristökeskus Pori 23.11.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa Paikallisen ilmastotyön edistäminen Kaarina Toivonen Suomen ympäristökeskus Pori 23.11.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä ja laboratorioina

Lisätiedot

Tuottajanäkökulma ilmastonmuutoksen haasteisiin

Tuottajanäkökulma ilmastonmuutoksen haasteisiin Tuottajanäkökulma ilmastonmuutoksen haasteisiin Liisa Pietola, MTK ympäristöjohtaja Maataloustuottajain Helsingin yhdistys r.y. Ilmastonmuutosseminaari Hotelli Presidentti, 21.3.2013 Tuottajien vastaukset

Lisätiedot

Pariisin ilmastosopimus

Pariisin ilmastosopimus Pariisin ilmastosopimus Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Ympäristövaliokunta 18.10.2016 Outi Honkatukia,

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Merja Turunen, Ympäristöministeriö 12.2.2016 Hallitusohjelma BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 1. Hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Päästökauppa selkokielellä

Päästökauppa selkokielellä Päästökauppa selkokielellä Päästökaupan alkeisoppimäärä 28.5.2015 Ilmastoslangia suomentamassa Karoliina Anttonen, TEM ja Kati Ruohomäki, EK Minkälaisia kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita on EU:ssa

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

Kööpenhaminan ilmastokokous ja uudet haastet päästöjen raportoinnille. Riitta Pipatti Tilastokeskuspäivä

Kööpenhaminan ilmastokokous ja uudet haastet päästöjen raportoinnille. Riitta Pipatti Tilastokeskuspäivä Kööpenhaminan ilmastokokous ja uudet haastet päästöjen raportoinnille Riitta Pipatti Tilastokeskuspäivä 3.9.2009 Esityksen sisältö! Ilmastoneuvottelut ja odotukset Kööpenhaminan kokouksen suhteen " linkit

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje

Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 18.03.2016

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 609/2015 Ilmastolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 609/2015 Ilmastolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2015 609/2015 Ilmastolaki Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050.

Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Helsingin ilmastotavoitteet. Hillinnän ja sopeutumisen tiekartta 2050. Jari Viinanen jari.viinanen@hel.fi 1 Ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden visualisointi Kaupungilla useita lukumääräisiä tavoitteita

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

Turvemaat - haaste hallinnolle. Ilmajoki Marja-Liisa Tapio-Biström

Turvemaat - haaste hallinnolle. Ilmajoki Marja-Liisa Tapio-Biström Turvemaat - haaste hallinnolle Ilmajoki 21.11.2017 Marja-Liisa Tapio-Biström 1 Sisältö Ilmastopolitiikka - Suomi osana kokonaisuutta Turvemaiden merkitys osana ilmastopolitiikkaa Toimenpiteitä - ratkaisuja

Lisätiedot

Kainuun kasvihuonekaasutase 2009

Kainuun kasvihuonekaasutase 2009 Kainuun kasvihuonekaasutase 2009 Kainuun kasvihuonekaasutase Maakunnan ihmisen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut YK:n ilmastosopimuksen määritelmät ja Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020

Lisätiedot

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt ja niiden kehitys. Kaupunkialueen ja kaupungin omien toimintojen päästöjen muodostuminen

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt ja niiden kehitys. Kaupunkialueen ja kaupungin omien toimintojen päästöjen muodostuminen HEL 2015-006409 Lausunto Leo Straniuksen toivomusponnesta selvittää mahdollisuus tuoda v.2030 päästövähennystavoite päätettäväksi Helen Oy:n kehitysohjelmasta tehtävän päätöksen jälkeen Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Hiilijalanjälki. = tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikainen ilmastokuorma

Hiilijalanjälki. = tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikainen ilmastokuorma Illan ohjelma Kahvit 18.00 Leena Karppi: Tulosten ja laskentatavan esittely 18.30 Anne Leppänen: Vinkkejä hiilijalanjäljen pienentämiseksi 19.00 Keskustelua: Miten hiilijalanjälkeä voi pienentää? 20.00

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI Hotelli Lasaretti 2013 21.2.2014 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Kasvihuonekaasujen inventaario ja. - yritysten tietotarpeet. Riitta Pipatti Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.

Kasvihuonekaasujen inventaario ja. - yritysten tietotarpeet. Riitta Pipatti Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5. Kasvihuonekaasujen inventaario ja päästökauppa - yritysten tietotarpeet Riitta Pipatti Tilastot ja indeksit energialiiketoiminnan apuna 9.5.2006 Esityksen sisältö! YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja!

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

TerveTalo energiapaja 25.11.2010. Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä

TerveTalo energiapaja 25.11.2010. Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä TerveTalo energiapaja 25.11.2010 Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä Miksi energiamääräyksiä muutetaan jatkuvasti? Ilmastonmuutos Kansainväliset ilmastosopimukset EU:n ilmasto ja päästöpolitiikka

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ilmastolakiko? Kalevi Luoma

Ilmastolakiko? Kalevi Luoma Ilmastolakiko? 02.10.2012 Kalevi Luoma Selvitys ilmastolain säätämismahdollisuuksista 29.5.2012/Ekroos&Warsta Sisältyy hallitusohjelmaan 2011-2015 Hyvä taustatyö ilmastolakiviritelmistä muualla ja ehdotus

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Ajankohtaista ilmastorintamalta. Kalevi Luoma Kouvola 19.11.2014 Kuntien ilmastokampanjan yhdyshenkilötapaaminen

Ajankohtaista ilmastorintamalta. Kalevi Luoma Kouvola 19.11.2014 Kuntien ilmastokampanjan yhdyshenkilötapaaminen Ajankohtaista ilmastorintamalta Kalevi Luoma Kouvola 19.11.2014 Kuntien ilmastokampanjan yhdyshenkilötapaaminen Meneillään valtionhallinnossa Energiatehokkuuslaki (HE 182/2014 vp); katselmusvelvoitteet,

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi 4.11.2009 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen: Heikki Granholm

Maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen: Heikki Granholm U 5/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Pariisin tuliaiset. Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen

Pariisin tuliaiset. Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen Pariisin tuliaiset Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 10.3.2016 Pariisin päätulokset Pariisin sopimus Osapuolikokouksen päätös - täydentää sopimusta ml. kansalliset panokset ja toimet ennen

Lisätiedot

VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008

VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 4.3.2009 Ilmastovastaava Leo Stranius 1 Esityksen

Lisätiedot

EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka. Liisi Klobut / Kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö 23.9.2010 1

EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka. Liisi Klobut / Kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö 23.9.2010 1 EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka Liisi Klobut / Kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö 1 EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikka Suomen ympäristöpolitiikka on tänä päivänä vahvasti EU-politiikkaa, sillä lähes

Lisätiedot

Energia, ilmasto ja ympäristö

Energia, ilmasto ja ympäristö Energia, ilmasto ja ympäristö Konsultit 2HPO 1 Hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu ilmakehässä Lähde: IPCC ja VNK 2 Maailman kasvihuonepäästöt Lähde: Baumert, K. A. ja VNK 3 Maailman kasvihuonepäästöjen

Lisätiedot

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä ilmaston suojelemiseksi. Puhekuplakuvat on kerätty kesän

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

EU:n energiaunioni ja liikenne

EU:n energiaunioni ja liikenne EU:n energiaunioni ja liikenne Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.6.2015 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v.

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Kansainvälinen ja kansallinen ilmastopolitiikka

Kansainvälinen ja kansallinen ilmastopolitiikka Kansainvälinen ja kansallinen ilmastopolitiikka Savon ilmasto-ohjelma 30.5.2011 Pirkko Heikinheimo, 1 2 Ilmastopolitiikan tasot Kansainvälinen taso UNFCCC Kioton pöytäkirja (KP) EU-taso KP:n ratifiointi

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2011

Ilmapäästöt toimialoittain 2011 Ympäristö ja luonnonvarat 2013 Ilmapäästöt toimialoittain Energiahuollon toimialalta lähes kolmannes kasvihuonekaasupäästöistä Energiahuollon toimialan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna lähes kolmasosa

Lisätiedot

Mitä EU ajattelee metsäbiomassan käytön kestävyydestä?

Mitä EU ajattelee metsäbiomassan käytön kestävyydestä? Mitä EU ajattelee metsäbiomassan käytön kestävyydestä? 28.10.2014 Kaisa Pirkola Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Biomassojen kestävyyteen liittyviä aloitteita EU:ssa Liikenteen biopolttoainei

Lisätiedot

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä Hinku-kunta esimerkkejä Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä 23.11.2017 Hinku-kriteerit Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinkukriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 EK:n kannat Lähtökohdat Globaali toimintaympäristö on muuttunut 5 vuodessa rajusti; EU:n nykyisiä 2020-tavoitteita ei voi kopioida uudelle kaudelle. Vuoteen 2030

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Petteri Kuuva Sähköseminaari

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Petteri Kuuva Sähköseminaari Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia Petteri Kuuva Sähköseminaari 27.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan energian osuus

Lisätiedot

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Rakennusten energiaseminaari, Finlandia-talo 20.9.2016 Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Markku Ollikainen Professori, Helsingin yliopisto Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastosopimuksen

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot