Markus Lerbacka KOHTI HUIPPUASIAKASPALVELUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markus Lerbacka KOHTI HUIPPUASIAKASPALVELUA"

Transkriptio

1 Markus Lerbacka KOHTI HUIPPUASIAKASPALVELUA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Liiketalouden yksikkö Aika Kesäkuu 2008 Tekijä/tekijät Markus Lerbacka Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Työn nimi Kohti huippuasiakaspalvelua Työn ohjaaja KTM Ann-Christine Johnsson Sivumäärä 86 Työn tarkastaja FM Helvi Pääkkönen Opinnäytetyöni tarkoitus oli koota ja luoda erilaisia ajatuksia, joiden avulla yrityksissä pystytään toteuttamaan huippuasiakaspalvelua. Jotta opinnäytetyö pystyisi vastaamaan haasteeseen, käsittelen ensiksi huippuasiakaspalvelua. Tämän yhteydessä käsittelen, mitä asiakaspalvelu on, minkälaisia tehtäviä kuuluu asiakaspalveluun, minkälaisista vaiheista asiakaspalvelu koostuu, mitkä asiakaspalvelun haasteet ovat sekä mitkä asiakaspalvelun kilpailukeinot ovat. Lisäksi esitän erilaisia kaupankäyntitapoja osana asiakaspalvelua. Yrityksen asiakaspalvelijat vaikuttavat suuresti siihen, minkälainen asiakaspalvelu yrityksellä on. Tämän vuoksi käsittelen opinnäytetyössäni myös huippuasiakaspalvelijan ominaisuuksia. Opinnäytetyössäni paneudun asiakaspalvelijan haluun toimia huippupalvelijana, asiakaspalvelijan luotettavuuteen, asiakaspalvelijan osaamiseen, asiakaspalvelijan inhimillisyyteen ja asiakaspalvelijan aloitteellisuuteen. Aina yrityksen asiakaspalvelu ei ole huippuasiakaspalvelua, eivätkä yrityksen asiakaspalvelijat aina toimi huipputasolla. Tämän vuoksi yritys tarvitsee joskus asiakaspalvelun kehittämistä. Siksi esitän opinnäytetyössäni keinoja kehittämiseen. Kerron asiakkaan palvelutarpeen tutkimisesta, oikeiden asiakkaiden etsimisestä, palvelun asiakaskohtaisen erilaistamisesta, palvelun laadusta ja työyhteisön kehityspolusta. Toivomukseni on, että näitä ajatuksia toteutetaan myös käytännössä. Annan opinnäytetyössäni pari esimerkkiä siitä, kuinka niitä voidaan käyttää. Olen ensimmäisessä esimerkissäni käsitellyt näitä ajatuksia kahdesta eri näkökulmasta eli myyntiedustajan ja hotelliyrittäjän näkökulmasta. Toisena esimerkkinä olen luonut asiakaspalvelun kehittäjän työtehtävän. Tämän sisällytin opinnäytetyössäni sen vuoksi, että asiakaspalvelu on yrityksille vaativa tehtävä. Asiasanat Asiakaspalvelu, asiakaspalvelija, asiakaspalvelun kehittäminen

3 EXAMENARBETETS SAMMANDRAG Enhet Enheten för företagsekonomi Tid Juni 2008 Författare Markus Lerbacka Utbildningsprogram Företagsekonomi Examenarbetets namn Vägen till högklassig service Arbetets handledare EM Ann-Christine Johnsson Sidoantal 86 Arbetets granskare FM Helvi Pääkkönen Syftet med mitt examensarbete är att presentera olika tillvägagångssätt, med vilkas hjälp man i företag kan utveckla högklassig kundservice. För att examensarbetet skall kunna svara på ovannämnda utmaning, behandlar jag först högklassig kundservice. I detta samanhang beskriver jag vad kundservice är, vilka uppgifter som hör till kundservicen, vilka skeden kundservicen består av, vilka kundservicens utmaningar och konkurrensmedel är och olika sätt att idka handel som en del av kundservice. Företagets kundbetjänare påverkar stort, hurudan kundservice företaget har. Därför behandlar jag också i mitt arbete egenskaper hos högklassiga kundbetjänare. I mitt examensarbete sätter jag mig in i kundbetjänarens vilja att fungera som högklassig kundbetjänare, i kundbetjänarens pålitlighet och kompetens, i kundbetjänarens mänsklighet samt i kundbetjänarens initiativkraft. Företagets kundservice är inte alltid högklassig kundservice och företagets kundbetjänare fungerar inte alltid högklassigt. På grund av det här behöver företaget ibland utveckla sin kundservice. Därför ger jag i mitt examensarbete en bild av det här och presenterar undersökning av kundens servicebehov, konsten att hitta de rätta kunderna, differentiering av kundrelaterad service, kvaliteten på servicen och arbetskollektivets utvecklingsprocess. Min önskan är att dessa tankar tas i bruk också i praktiken. Jag ger i mitt examensarbete ett par exempel, hur de kan användas. Jag har i det första exemplet använt dessa tankar ur två olika perspektiv, nämligen ur försäljningsrepresentantens och hotellföretagarens perspektiv. Som andra exempel har jag skapat kundservicehjälparens arbetsuppgift. Detta på grund av, att kundservicen är en utmanande uppgift för företagen. Nyckelord Kundservice, kundbetjänare, utveckling av kundservice

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 HUIPPUASIAKASPALVELU Huipuasiakaspalvelun määrittely Asiakaspalvelun tausta Asiakaspalvelutapahtuman vaiheet Asiakaspalvelun haasteet Asiakaspalvelu kilpailukeinona Erilaiset kaupankäyntitavat osana asiakaspalvelua 37 3 HUIPPUASIAKASPALVELIJA Halu toimia huippupalvelijana Luotettavuus Osaaminen pohjautuu taitotietoon Inhimillisyys ihmisen ikävä toisen luo Aloitteellisuus johtaa asiakkaan tyytyväisyyteen 55 4 ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN Asiakkaan palvelutarpeen tutkiminen Oikeiden asiakkaiden etsiminen Palvelun asiakaskohtainen erilaistaminen Palvelun laatu Työyhteisön kehityspolku hyvien palvelujen tuottamiseen 64 5 AJATUKSIEN KÄYTTÄMINEN Myyntiedustajan työ Hotelliyrittäjän työ Asiakaspalvelun kehittäjän tehtävä 81 6 YHTEENVETO 83 LÄHTEET 86

5 1 1 JOHDANTO Nykypäivän palveluyhteiskunnassa luulisi, että yrityksille huippuasiakaspalvelun toteuttaminen olisi yksinkertaista. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Siirtyminen palveluyhteiskuntaan on nostanut asiakkaiden hyvään palveluun kohdistamia vaatimuksia. Jokaisella asiakkaalla on oma käsitys siitä, millaista on hyvää asiakaspalvelua. Toisaalta asiakaspalvelu on myös laaja tehtävä. Asiakaspalvelua ovat kaikki ne toimenpiteet, joihin yritys pyrkii säilyttääkseen asiakkaansa ja luodakseen hyvät suhteet sekä heihin että uusin asiakkaisiin. Asiakaspalvelua ovat myös kaikki ne toimenpiteet, joihin yritys ryhtyy lisätäkseen yrityksen tuotteiden ja palvelujen saatavuutta ja tarjontaa. Yrityksessä tulee myös olla erilaista osaamista, jotta hyvä asiakaspalvelu olisi mahdollista. Yrityksessä on osattava hoitaa erilaisia taustatehtäviä. Tällaisiksi taustatehtäviksi voidaan lukea muun muassa tuotteiden käsittelyyn liittyvät tehtävät sekä mainonnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tehtävät. Yrityksessä on myös tunnettava asiakaspalvelutapahtuman vaiheet, osattava vastata asiakaspalvelun haasteisiin ja hyödynnettävä asiakaspalvelun erilaiset kilpailukeinot. Myös yrityksen asiakaspalvelijoilta vaaditaan erilaisten ominaispiirteiden täyttämistä, jotta huippupalvelu olisi mahdollista. Tällaisina ominaispiirteinä voidaan mainita mm. halu toimia huippupalvelijana, luotettavuus, taitotieto, inhimillisyys, aloitteellisuus, sujuvakielisyys, henkinen tasapaino ja hyvä fyysinen kunto. Kaikista ponnisteluista huolimatta asiakassuhde kehittyy vähitellen ja asiakas voidaan menettää kaikissa vaiheissa. Monet asiakkaista ovat valmiita vaihtamaan toiseen yritykseen, jos he saavat huonoa asiakaspalvelua yhdeltä yritykseltä. Yritys saa taloudelliset voimavaransa asiakkaalta. Eli jos yritys menettää hyvän yhteistyön asiakaskuntansa kanssa, niin voidaan sanoa yrityksen joutuneen kriisiin.

6 2 Mutta toisaalta, vaikka asiakaspalvelu on laaja ja vaativa tehtävä, huippu asiakaspalvelu on opittavissa oleva taito. Yrityksen tulee tietää, mitä on huippuasiakaspalvelu ja minkälainen on huippuasiakaspalvelija. Yritys voi myös saada hyödyllistä tietoa nykyaikaisesta asiakkuusajattelusta, joka on tuonut toimintaan, tavoitteisiin ja ohjaukseen uusia asioita. Juuri sen vuoksi, että asiakaspalvelu on laaja ja vaativa tehtävä, yrityksessä on tiedettävä, kuinka asiakaspalvelua voidaan kehittää, ja sitä on osattava toteuttaa. Tämän tiedon ja osaamisen myötä yrityksestä voi tulla niin hyvä asiakaspalvelun kehittämisessä, että asiakaspalvelusta tulee todellisien elämyksien tuottamista asiakkaille. Näin asiakaspalvelusta voi tulla vahva kilpailukeino yritykselle. Ja sitä etumatkaa, mitä yritys saa hyvästä asiakaspalvelusta, on toisen yrityksen vaikea saada kiinni. Tämän vuoksi pyrin opinnäytetyössäni antamaan kuvan huippuasiakaspalvelusta, huippuasiakaspalvelijasta ja siitä, miten asiakaspalvelua voidaan kehittää. Toiveeni on työni avulla antaa yrityksille ajatuksia, joiden avulla me pystymme kehittämään asiakaspalveluaan todelliseksi kilpailukeinoksi. Toiveeni on myös vaikuttaa siihen, että yritykselle huippuasiakaspalvelu ei tuntuisi mahdottoman laajalta ja vaativalta tehtävältä. Vasta tällöin todellinen palveluyhteiskunta voi toteutua.

7 3 2 HUIPPUASIAKASPALVELU Pyrin opinnäytetyölläni kuvaamaan asiakaspalvelua. Tämän vuoksi käsittelen tässä luvussa, mitä asiakaspalvelua on, minkälaisista taustatehtävistä asiakaspalvelu koostuu, mitkä asiakaspalvelutapahtuman vaiheet ovat, mitkä asiakaspalvelun haasteet ovat, kuinka asiakaspalvelusta voi tulla kilpailukeino yritykselle ja minkälaisia kaupankäyntitapoja yritys voi hyödyntää osana asiakaspalvelua. 2.1 Huippuasiakaspalvelun määrittely Asiakaspalvelulla on lukuisia eri merkityksiä. Käsite asiakaspalvelu voidaan jakaa kahteen pääkäsitteeseen: 1. Henkilökohtaiseen asiakashoitoon ja asiakaspalveluun, voidaan luonnehtia kuuluviksi ne toimenpiteet, joihin yritys ryhtyy pyrkiessään säilyttämään asiakkaitaan ja luomaan hyvät suhteet sekä heihin että uusiin asiakkaisiin. 2. Välilliseksi asiakaspalveluksi vuorostaan voidaan nimittää yrityksen pyrkimystä lisätä myyntiä. Tähän kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joihin yritys ryhtyy lisätäkseen tuotteidensa ja palvelujensa saatavuutta ja tarjontaa. (Hallström 1988,8 11.) Palvelujen tunnuspiirteitä ovat seuraavat: 1. Palvelu on aineetonta eli palvelutapahtuma koostuu usein suurelta osin aineettomista osista. 2. Palvelu on vuorovaikutusta. Palvelutapahtumassa sen osapuolet sekä joskus myös sivulliset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Palvelun onnistumisen kannalta on tärkeää, miten hyvin vuorovaikutus toimii. Mitä henkilökohtaisemmasta palvelusta on kyse, sitä tärkeämpää on, että asiakas myös viihtyy palveluhenkilön kanssa. Joskus asiakas arvioi palveluyritystä myös muiden asiakkaiden kautta.

8 4 Tunnelmaltaan ja asiakaskunnaltaan omanäköisessä paikassa viihdytään ja sinne tullaan uudelleen. 3. Palvelun laadun tarkkailu ja valvonta on vaikeaa. Palvelun laatu on aina asiakkaan näkemys palvelun onnistumisesta. Asiakkaan laatuarvioon vaikuttavat hänen odotuksensa ja aikaisemmat kokemuksensa ja käsillä olevan palvelutapahtuman onnistuminen. Yhden asiakkaan mielestä onnistunut palvelukokemus saattaa toisen mielestä olla keskinkertainen tai epäonnistunut. 4. Asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen. 5. Palvelu on monista osista koostuva prosessi. Yksittäisen palvelutapahtuman onnistuminen riippuu monista tekijöistä. Yrityksen asiakaspalvelun onnistuminen riippuu esimerkiksi yrityksen henkilökunnasta, yrityksen tiloista, yrityksen valikoimasta, muista asiakkaista ja asiakkaan omasta mielialasta. 6. Palvelu tapahtuu tässä ja nyt. Hyviä palvelutapahtumia ei voi varastoida myöhempää käyttöä varten. Hyvää palvelua on vaikea kopioida. Palvelun onnistumiseen vaikuttavat niin monet inhimilliset tekijät, että jokainen palvelutapahtuma samankin asiakkaan ja palveluhenkilön välillä on ainutkertainen. 7. Palveluja tuotetaan ja markkinoidaan suurelta osin yhtä aikaa. Palvelujen markkinoinnissa puhutaan palvelutuotteista ja palvelujen saatavuudesta, hinnoittelusta ja mainonnasta, joilla palveluista pyritään tekemään asiakkaalle selkeämmin hahmotettavia ja konkreettisempia. (Lepola, Pulkkinen, Raivio, Sellinheimo & Sulkanen 1998, ) Palvelun todellinen laatu on asiakkaan näkemys palvelun laadusta. Asiakkaan laatuarvioon vaikuttaa koko palveluprosessi. Aina, kun asiakas tulee palveluympäristöön, yritys on lunastettava antamansa lupaukset. Jokainen palvelutapahtuma on hoidettava kuin se olisi ainoa. Asiakaspalvelu on parhaimmillaan elämysten tuottamista asiakkaalle. Mitä paremmin palvelun asiakas tuntee saaneensa, sitä varmemmin hän on asiakas myös tulevaisuudessa ja viestii palvelusta myös

9 5 eteenpäin. Asiakaspalvelutyön lähtökohtana ovat aina asiakkaat. (Lepola ym. 1998, ) 2.2 Asiakaspalvelun tausta Yrityksessä on hoidettava lukuisa joukko valmistelevia tehtäviä, jotta laadukas asiakaspalvelu olisi mahdollista. Valmistautumiseen kuuluu erilaisia tehtäviä sen mukaan, millaisesta yrityksestä on kysymys. (Lepola ym. 1998, 74.) Yrityksen hankinnat Yritykset joutuvat tekemään erilaisia hankintoja. Yrityksen liikeidea ohjaa myytäväksi hankittavien tuoteryhmien ja tuotteiden laatua ja määrää. Virheellisten ostopäätösten vuoksi yritykseen kertyy hitaasti kaupaksi meneviä. Ostajan vastuulla on myös halpojen tarjoustuotteiden hankkiminen. Niiden tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja houkutella asiakkaita. (Lepola ym. 1998, ) Tuotteiden tarkastus Tavaroiden saavuttua tehdään niiden vastaanottotarkastus. Jonkin syyn takia myyntikelvottomat tavarat otetaan pois. Tarvittaessa tehdään tavaran toimittajalle reklamaatio. (Lepola ym. 1998, 80.) Tuotteiden varastointi Kaikkia tuotteita ei ole mahdollista välittömästi sijoittaa myymälätiloihin. Tuotteet varastoidaan niin, että ne voidaan tarvittaessa helposti siirtää myymälään. Välivarastoinnin pitää olla tuotteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Tuotteiden

10 6 turhaa varastointia vältetään suunnittelemalla tilaukset mahdollisimman tarkoin kysyntää vastaaviksi. (Lepola ym. 1998, 81.) Tuotteiden hävikki Hävikki syntyy niistä tuotteista, joista ei saada täyttä hintaa. Hävikin torjumiseksi kannattaa tavaroiden tulostarkastus tehdä huolellisesti. Reklamaatioiden perusteella saatavia hyvityksiä pitää seurata, samoin tavarantoimittajien lupaamia alennuksia ja hyvityksiä. Näin torjutaan hallinnollista hävikkiä. Henkilökunnan ja asiakkaiden vilpillisyyden vuoksi syntyvää hävikkiä torjutaan erilaisilla valvonta- ja turvajärjestelmillä. (Lepola ym. 1998, ) Tuotteiden hinnoittelu Tuotteet ovat myyntikuntoisia vasta kun ne on hinnoiteltu. Viranomainen määrää hinnan ainoastaan muutamille tavaroille ja palveluille. Asiakkaan on voitava vertailla hintoja vaivattomasti. Määrähinnan asettaminen on kielletty. Se tarkoittaa, että edellinen kaupan porras tai tavarantoimittaja ei saa määrätä jakeluportaan perimiä hintoja eikä vaatia tietyn alimman tai ylimmän hinnan noudattamista. Tuotteissa voi olla asiakkaan nähtävissä kaupan hinnan lisäksi myös suositus- tai ohjevähittäishinta. Yksikköhinta on tuotteen kilo- tai litrahinta. Sen avulla asiakkaan on helppo vertailla saman tuotteen erikokoisten pakkausten hintoja sekä kilpailevien tuotteiden hintoja keskenään. Edullinen hinta on tehokas, näkyvä ja nopeasti toteuttavissa oleva kilpailukeino. (Lepola ym. 1998, ) Palveluympäristön suunnittelu Palveluympäristöä tulee myös suunnitella. Suunnittelun lähtökohtia ovat asiakaskierto, erikois- ja palveluosastot, värit, valaistus, lattia- ja kattoratkaisut, tuotteiden esille asettelu sekä kuvien ja tekstien käyttö. Kalusteiden valinnassa on muis-

11 7 tettava, että ne palvelevat asiakasta, henkilökuntaa ja yritystä itseään. Asettelun on oltava selkeää ja johdonmukaista, jotta asiakkaan on helppo havaita tuotteet ja tehdä valintansa. Tilojen tehokas käyttö vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Viihtyisä, miellyttävä vaikutelma saa asiakkaan viipymään myymälässä, ostamaan ja tulemaan uudelleen. Tuoteryhmien järjestys ja asiakkaan kulkureitti suunnitellaan siten, että palvelupisteessä on helppo asioida. Reitin pitäisi olla selkeä ja laaja. Opasteet auttavat asiakasta löytämään haluamansa tuotteet. (Lepola ym. 1998, 90.) Tuotteiden esillepano Tuotteiden myynnin kannalta ei ole yhdentekevää, mihin ja miten ne on asetettu esille. Tuotteet, joita hankitaan hetken mielijohteesta, sijoitetaan näkyville paikoille asiakkaan reitin varrelle. Tuotteiden esillepanon tapa määräytyy myös yrityksen tarjoaman palvelun tason mukaan. (Lepola ym. 1998, 91.) Maksuvälineet ja kassan hoitaminen Yritys voi itse päättää, mitkä maksuvälineet se hyväksyy. Hyväksyttävistä maksutavoista pitää olla selkeät merkinnät. Maksun vastaanottamisen pitää sujua luontevasti. Maksukorttien käyttäminen maksamiseen on yleistynyt. Asiakkaat voivat käyttää myös erilaisia kuponkeja ja lahjakortteja. Joskus yritykset lähettävät laskuja. Joskus asiakas haluaa suorittamastaan maksusta kassakoneen kuittia paremman tositteen. Näitä tilanteita varten on kassalla oltava valmiina kuittilomakkeita. Kun kassasta otetaan myynnistä kertyneet rahat, jää jäljelle pohjakassa, joka lasketaan. Jos rahaa puuttuu pohjakassasta, kassanhoitaja on siitä itse vastuussa. Seuraavaa päivää varten pohjakassa toimitetaan turvalliseen paikkaan yöksi. Jokaista asiakasta on palveltava kassalla alkutervehdyksestä kassalta poistumiseen asti. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu jokaisen asiakkaan tervehtiminen aidosti ja luontevasti, tavaroiden hyvä käsittely, ystävällinen ja ripeä toiminta, ruuhka-aikana vuoroaan odottavien asiakkaiden huomioon ottaminen ja jokaisen asiakkaan mah-

12 8 dollisimman hyvä palvelu loppuun asti. Kun kassanhoitajan työpiste on ergonomisesti oikein suunniteltu, työskentely on miellyttävää. Turhia ja rasittavia liikkeitä ja hankalia työasentoja ei tarvitse käyttää. (Lepola ym. 1998, ) Mainonnan suunnittelu ja toteutus Mainonnan tavoitteena on tiedottaa, lisätä tunnettuutta, luoda myönteisiä mielikuvia ja saada aikaan myyntiä. Mainonnan välityksellä asiakas saa tietoa eri yrityksistä ja niiden markkinoimista tavaroista, palveluista ja niihin liittyvistä tarjouksista. Kaikkien kuluttajien tarvitsemia hyödykkeitä markkinoidaan joukkoviestimissä. Kun kilpailu on kovaa ja asiakkaita halutaan palvella yksilöllisemmin, suunnitellaan pienemmille kohderyhmille juuri niiden tarpeita vastaavia kampanjoita. (Lepola ym. 1998,103.) Mainonnan muodot ja välineet Mainonnan muodoilla tarkoitetaan keskenään samankaltaisten mainosvälineiden ryhmiä. Mainonnan muotoja ovat seuraavat: 1. mediamainonta 2. suoramainonta 3. muu mainonta. Mainosvälineillä tarkoitetaan yhden mainosmuodon sisällä tarjolla olevia valinnan mahdollisuuksia. (Lepola ym. 1998, )

13 9 Viestin perille saattaminen Yritykset joutuvat viestinnässään kamppailemaan vastaanottajien huomiosta. Lisäksi erilaiset häiriötekijät vaikeuttavat halutun viestin perille menemistä tai ymmärretyksi tulemista. Tutkimusten mukaan kuluttaja muistaa ilman apua 2 3 prosenttia näkemistään mainoksista. Jos siis kampanjan halutaan onnistuvan, sen on erotuttava muista. Markkinoinnin suunnittelu aloitetaan yrityksen kilpailutilanteen arvioimisella. Sen perusteella laaditaan markkinointisuunnitelma, joka voidaan jakaa eri kampanjoiksi. (Lepola ym. 1998, 106.) Kampanjointi Kampanjointi on myynnin suunnittelua ja ajoittamista erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Kampanjalle on tunnusomaista, että sille on asetettu tavoitteet ja että se kestää vain rajoitetun ajan. Kampanja kohdistetaan valituille asiakasryhmille, joille tarkoitettu mainossanoma lähetetään sopivimmiksi katsotuissa mainosvälineissä. (Lepola ym. 1998, 106.) Kampanjasuunnitelmia voidaan laatia varmemmalta pohjalta, jos on ensin tutkittu markkina- ja kilpailutilanne sekä sopivat kilpailukeinot. Sen jälkeen selvitetään ainakin seuraavat asiat (kuvio 1):

14 10 1. Mihin kampanjalla pyritään tavoite 2. Millainen kampanjatuote olisi tarkoituksenmukainen? tuote 3. Ketkä ovat tuotteen todennäköiset käyttäjät? potentiaali / kohderyhmä 4. Miten asiasta kerrotaan? sanoina 5. Missä asiasta kerrotaan mediat 6. Milloin ja miten kauan etu on voimassa? ajoitus 7. Mitä suunnittelun kampanjan toteutus maksaa? budjetointi 8. Miten varmistutaan tuotteiden saavuttamisessa? seuranta KUVIO 1. Kampanjasuunnitelmaan selvitettävät asiat (Lepola ym. 1998, 108) Kampanjoinnin avulla yritys puolustaa ja parantaa kilpailuasemaansa. Kampanjoiden avulla houkutellaan myös uusia asiakkaita. Jotta kampanjan onnistumista voidaan jälkikäteen arvioida, asetetaan kampanjoitaville tuotteille usein tunnettuus- ja imagotavoitteiden lisäksi myös kappale- ja euromääräiset myyntitavoitteet. (Lepola ym. 1998, 109.) Kampanjoilla on myös tiedotusluonteinen tehtävä. Kampanjatuotteiden avulla houkutellaan asiakkaita myymälään, samalla kun heidän odotetaan ostavan muitakin tuotteita. Tuotteiden oikea kampanjahinnoittelu on tärkeää, koska liian pienet alennukset eivät houkuttele asiakkaita eivätkä liian suuret alennukset kasvata myyntiä, siinä määrin että alennuksiin huvenneet kate eurot saataisiin myynnin lisäyksen avulla takaisin. Kampanjoitavien tuotteiden valinnassa ovat lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja odotukset. (Lepola ym. 1998,109.)

15 11 Kampanjabudjettiin kannattaa ottaa kaikki todelliset kyseiseen kampanjaan kohdistettavissa olevat kustannukset. Budjetti on tärkeä työväline myös seurannan näkökulmasta. Seuranta on tärkeä myös kampanjan aikana. Kun verrataan asetettuja välitavoitteita ja saavutettuja tuloksia, voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia budjettiin, sanomaan tai mediavalintaan. Kampanjan jälkeen tehdään kokonaisarviointi. Sitten saadaan kokemustietoa seuraavien kampanjoiden toteuttamista varten. (Lepola ym. 1998,109.) Ennen kampanjan toteuttamista on tarkistettava, että se on liikeidean mukainen ja että se kohdistetaan oikealle kohderyhmälle. Sanoman suunnittelu alkaa tuotteesta. Sanoma perustuu hyötyyn, joka asiakkaalle voidaan tuotteen välityksellä tarjota. Tästä hyödystä luodaan mainossanoman peruslupaus, jolle saadaan tukea kertomalla asiakkaille ne tuotteen edut ja ominaisuudet, jotka takaavat peruslupauksen toteutumisen. Näin sanomasta saadaan uskottava. (Lepola ym. 1998, ) Ilmoituksen laadinta Hyvä ilmoitus herättää huomiota, lisää mielenkiintoa, virittää ostohalukkuuden ja kehottaa toimintaan. Mainonta lisää asiakkaiden tietoja ja muokkaa heidän asenteitaan myönteisiksi. Toimiva mainos kertoo lukijalle tärkeät asiat: mikä tuote on kyseessä millainen se on, miltä se näyttää paljonko se maksaa onko kyseessä normaalihinta vai erikoistarjous kauanko tarjous on voimassa kenelle tuote tai tarjous on tarkoitettu millaisia lisäetuja on tarjolla kuka tuotetta valmistaa tai kuka sitä myy ja missä. (Lepola ym. 1998, )

16 12 Mainoksen sisältö ja esitystapa suunnitellaan markkinoitavan hyödykkeen perusteella. Otsikon perusteella lukija päättelee, onko ilmoituksessa jotain häntä kiinnostavaa. Siksi on parempi, että otsikko johdattelee selkeästi tulevaan asiaan kuin että se kikkailee monimuotoisuudellaan. (Lepola ym. 1998, 113.) Ilmoituksen tekstistä syntyy puhuttelevaa, kun selostetaan, mitä on tarjolla ja miten pitää toimia. Helppoa, selkeää ja asiallista kieltä sekä lyhyitä lauseita ja sanoja on helpompi ymmärtää. Pitkä teksti on syytä ryhmitellä sopivan kokoisiksi kappaleiksi, joille voi antaa osuvat väliotsikot. Lukija voi silmäillä ilmoituksen väliotsikoiden avulla. Ilmoituksen tekstin lukeminen sujuu siten helpommin, ja ilmoituksesta tulee myös ilmavamman ja miellyttävämmän näköinen. Jokaisen ilmoituksen pitää keskittyä korkeintaan kahteen asiaan, näin viesti menee paremmin perille. (Lepola ym. 1998, ) Kuva toimii katseenvangitsijana. Sen vuoksi on tärkeää, että kuvat välittävät oikeita mielikuvia mainostettavista hyödykkeistä. Oikein valittu kuva tukee otsikkoa, kiinnittää halutun kohderyhmän huomion ilmoitukseen, täydentää tekstin sanomaa ja johdattelee lukijan tutkimaan ilmoitusta tarkemmin. Piirroksen mukaan ottaminen lisää ilmoituksen huomioarvoa, ja kuvien yhteyteen sijoitetut tekstit ovat ilmoitusten luetuimpia osia. Lisäksi ilmoituksen koko vaikuttaa siihen, huomataanko sanoma. Suurikokoinen ilmoitus viestii asian tärkeyttä ja luo arvokkuutta ja uskottavuutta. Ihmiset huomioivat värejä. (Lepola ym. 1998, 114.) Hyvä ilmoitus on selkeä ja yksinkertainen mutta samalla mielenkiintoinen ja huomiota herättävä. Ilmoituksessa kannattaa johdonmukaisesti käyttää kerran harkittua tyyliä. Ilmoituksen tyylin kannalta keskeistä on asettelu, jota noudatetaan. Asettelu määrää ilmoituksen muodon, otsikon, väliotsikoiden ja tekstien sekä kuvien keskinäiset suhteet. Hyvä asettelu on miellyttävä, se korostaa olennaisia asioita, on ryhdikäs ja tasapainoinen ja ohjaa lukijan katsetta. Kun yritys noudattaa ilmoittelunsa omaperäistä tyyliä johdonmukaisesti, asiakkaat tunnistavat mainoksen muiden joukosta. (Lepola ym. 1998, )

17 13 Sen jälkeen kun on selvitetty, kuinka paljon tekstiä ja millaisia kuvia mainokseen tulee, voidaan laatia mainoksen ulkomuodon kertova asettelumalli ja merkitä ladontaohjeet käsikirjoitukseen. Asettelumallin avulla kerrotaan painolle, millainen mainos halutaan. Nykyisten julkaisujärjestelmien avulla yrittäjä voi suunnitella mainoksensa myös itse. Mainonta helpottuu ja nopeutuu, ja kustannukset saadaan pienemmiksi. (Lepola ym. 1998, 115.) Viimeistään ilmoituksen laatija joutuu ottamaan kantaa siihen, onko aiottu menettely sallittu vai ei. Mainostoimiston tai muun mainonnan palveluyrityksen on omalta osaltaan toimittava mainosta valmistaessaan niin, että mainostaja voi vastata mainonnastaan. (Lepola ym. 1998, ) Hintamerkintäasetuksen mukaan on kaikessa kirjallisessa viestinnässä mainittava yksikköhinta. Mainoksessa ei saa ilmoittaa hintaa alennetuksi enempää kuin se todellisuudessa alittaa myyjän aikaisemmin samasta tuotteesta samassa myyntipisteessä perimän hinnan. Alennusilmoittelu on sopimatonta tai harhaanjohtavaa, jos hyödykkeiden hinnat nostetaan väliaikaiseksi korkeammiksi, jotta voitaisiin mainostaa hinnanalennuksia. Jos alennetulla hinnalla myytävä tavaraerä on pieni, siitä on oltava maininta ilmoituksessa. Asiakkaan luotottamisesta ei saa tulla ilmoituksen hallitsevin elementti tai katseenvangitsija. Hinnanalennus voidaan antaa asiakkaalle tarjoamalla kaksi tuotetta yhteiseen hintaan tai antamalla kuluttajalle, joka ostaa jonkin hyödykkeen, toinen hyödyke ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Sallittuina pidetään vain sellaisia tarjouksia, joissa tuotteiden yhtäaikainen käyttö on joko suositeltavaa tai välttämätöntä. (Lepola ym. 1998, ) Jos tarjouksessa oleva tuote loppuu kesken kampanjan, myyjän on varauduttava tarjoamaan vastaavaa tuotetta samoilla erikoistarjousten ehdoilla tai asiakkaalle on annettava mahdollisuus ostaa tarjoustuote myöhemmin. Väärinkäsitysten välttämiseksi ilmoituksissa kannattaa kertoa tarjousten ehdot selvästi. Arpajaisten ja kilpailujen järjestämisessä on muistettava, että asiakkaiden on voitava osallistua niihin kokonaan ilman vastiketta. Kierrätettävyyttä tai ympäristöystävällisyyttä ei saa käyttää mainonnassa ilman perusteita. (Lepola ym. 1998, 120.)

18 14 Asiakaskirje Yrittäjät kertovat tarjouksista ja uutuuksista myös asiakaskirjeiden välityksellä. Kun asiakaskirjeiden suunnittelussa noudatetaan samaa tyyliä kuin muussa mainonnassa, molemmat tukevat toisiaan. Mielenkiintoista, selkeää ja tasapainoista kirjettä tulee ainakin silmäiltyä. Asiakaskirjeiden ajoitus kannattaa miettiä. (Lepola ym. 1998, 121.) Palvelupisteen ulkoinen kuva tai ilme Myös palvelupisteen ulkoiseen kuvaan kannattaa kiinnittää huomiota. Palvelupisteen ulkoisella kuvalla voidaan luoda haluttua mielikuvaa yrityksestä. Jos yritys käyttää omia autoja, niiden mainosarvo kannattaa hyödyntää. Kuljettaja vaikuttaa myös yrityskuvan syntymiseen. (Lepola ym. 1998, ) Näyteikkunoiden käyttäminen mainonnan välineenä vaihtelee myymälätyypin ja sijainnin mukaan. Vilkkaiden kävelykatujen varsilla toimiville putiikeille edustava näyteikkuna on tehokas ja edullinen mainos. Taajamien reunamilla sijaitsevat hallit ja marketit eivät voi hyödyntää näyteikkunoita samalla tavalla. Hyvin rakennettu näyteikkuna antaa myymälästä ja sen tuotevalikoimasta oikean kuvan. Asiakas ei saa pettyä tullessaan näyteikkunan houkuttelemana sisälle. Näyteikkunan suunnittelemisessa pätevät samat säännöt kuin ilmoittelussakin. Ikkunasomistukseen kannattaa suunnitella oma teema. (Lepola ym. 1998, ) Myymälämainonta Myymälän sisätiloissa toteutettava mainonta on nousemassa entistä tärkeämmäksi seuraavista syistä: Asiakkaat haluavat säästää aikaa ja vaivaa ja haluavat suoriutua ostoksistaan nopeasti.

19 15 Kuluttajat ovat siirtäneet ostopäätösten tekeminen kodista myymälään. Asiakkaat ovat jakautuneet yhä pienemmiksi, eri tavalla käyttäytyviksi ja vaikeasti tavoitettaviksi ryhmiksi. Tuoteryhmien määrä ja eri tuotteista tarjolla olevien muunnelmien määrä kasvaa jatkuvasti, joten kaupan ongelmana on tuotteiden valitseminen. Eri valmistajien tuotteet ovat tulleet liian samankaltaisiksi. (Lepola ym. 1998, 123.) Edellä mainituista syistä on tärkeää tietää, miten asiakas tekee valintoja eri tuotteiden välillä myymälässä ollessaan. Kauppias voi hyödyntää tietoja media- ja myymälämainonnan suunnittelussa. Äänimainonnan avulla voidaan tuoda esille, mitä yrityksessä tapahtuu ja mitä erikoistarjouksia on tarjolla. Äänimainonta vaikuttaa asiakaskiertoon. Äänimainonnan keinoin voidaan myös lisätä heräteostoja. (Lepola ym. 1998, ) Somistus ja tekstaus Somistuksen ja tekstauksen avulla korostuu se, että koko myymälä tai asiakaspalvelupiste on mainosväline muiden mainosvälineiden joukossa. Jo liikkeeseen tullessaan asiakas puntaroi myymälän sopivuutta itselleen. Liian hallitseva sisustus tai somistus saattaa hänestä tuntua ahdistavalta. Mikä pahinta, tuotteet jäävät tällöin taka-alalle. Myymälän ja toimitilojen sisustamiseen ja somistamiseen on alan yrityksistä saatavissa monipuolista tarvikkeita. Lisäksi tuotteiden valmistajat tarjoavat valmiita sisustuspaketteja. Myös valmistaja voi huolehtia tuotteiden ja somistuksen esillepanosta. Valmistajien erikoissomisteita kannattaa kuitenkin käyttää harkiten. Somistuksen teemat vaihtelevat vuoden mittaan. (Lepola ym. 1998, )

20 16 Henkilökunnan vaikutus toimipaikan ilmeeseen Toimipaikan ilmeeseen vaikuttavat myös henkilökunnan käyttämät työasut. Asiakkaan on helppo kysyä neuvoja ja ohjeita, kun hän tunnistaa henkilökunnan jo vaatetuksen perusteella. (Lepola ym. 1998, 127.) Asiakkaan käyttäminen mainoksena Ostoksensa suorittanutta asiakasta voi käyttää liikkuvana mainoksena. Huomiota herättävät kassit kertovat vastaantulijoille, mistä asiakas on tulossa. (Lepola ym. 1998, 127.) Tekstaaminen Tekstaamisen taitoa tarvitaan myös. Tarjousten tekstaaminen sujuu huopakynällä edullisesti ja nopeasti. Tekstauksessa käytettävät kynät valitaan sen mukaan, millaista hintalappua tai julistetta ryhdytään tekemään. Tyylin ja asioiden esittämistavan täytyy olla sopusoinnussa muun markkinoinnin kanssa. (Lepola ym. 1998, ) Myynninedistäminen Myynninedistämistoimenpiteillä tuetaan ja tehostetaan tuotteiden mainontaa ja myyntityötä. Kuluttajille suunnattujen kampanjoiden avulla pyritään lisäämään tuotteen tunnettuutta ja saamaan kuluttajat tutustumaan tuotteeseen ja kokeilemaan sitä. Myynninedistämisen kohteena on myös kaupan henkilökunta. Tällöin on tavoitteena myyjien kouluttaminen, motivointi, huomion kiinnittäminen johonkin tuotteeseen, syvällisemmän tuotetuntemuksen antaminen ja hyvistä tuloksista palkitseminen. (Lepola ym. 1998, )

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Case M-Boxi Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Opinnäytetyö 27.04.2009 Julia Kuhanen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE

Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Elokuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Maija Sokkanen. Kirjanpitäjän asiakaspalvelu- ja myyntitaidot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Maija Sokkanen. Kirjanpitäjän asiakaspalvelu- ja myyntitaidot KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maija Sokkanen Kirjanpitäjän asiakaspalvelu- ja myyntitaidot Opinnäytetyö Marraskuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Marraskuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN

Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN Maria Paananen & Jaana Peltokorpi KENKÄ- JA ASUSTELIIKE STILETTO OY:N MARKKI- NOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Maria Sikala KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Kristiina Haapaniemi. Asiakastyytyväisyys palvelun laatuun, kohteena pizza-lounasravintola Rita s Place

Kristiina Haapaniemi. Asiakastyytyväisyys palvelun laatuun, kohteena pizza-lounasravintola Rita s Place Kristiina Haapaniemi Asiakastyytyväisyys palvelun laatuun, kohteena pizza-lounasravintola Rita s Place Matkailun koulutusohjelma 2011 ASIAKASTYYTYVÄISYYS PALVELUN LAATUUN, KOHTEENA PIZZA- LOUNASRAVINTOLA

Lisätiedot

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä Case: Paikallislehti Keski-Häme Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Outi Karppinen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä Outi Karppinen

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA Case: Henkilöstövuokraus Rent-X Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika Syksy 2008 Erika Juntunen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Myyntityöhön perehtymisen käsikirja

Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Kuutti, Saara 2010 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Saara Kuutti Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Kesäkuu,

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

PANKIN PÄIVITTÄISPALVELUJEN TARPEELLI- SUUS: CASE: SAMPO PANKKI OYJ LAPPEENRANTA

PANKIN PÄIVITTÄISPALVELUJEN TARPEELLI- SUUS: CASE: SAMPO PANKKI OYJ LAPPEENRANTA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma International Business Anna Kitunen PANKIN PÄIVITTÄISPALVELUJEN TARPEELLI- SUUS: CASE: SAMPO PANKKI OYJ LAPPEENRANTA

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ 1 Opinnäytetyö (AMK) Tradenomi Yrityksen tietohallinto 2011 Tero Rekola/Tommi Heinonen MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ Kyselytutkimus myynnin ammattilaisille 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ Jenni Harju DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ Case: Kennel Mäkiharjun digitaalinen markkinointi Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2013 TIIVISTELMÄ Yksikkö

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Joensuu, Inka 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Riihimäki Inka Joensuu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Jussi Hulkko. Hakukoneoptimointi ja ohjeistus sen toteuttamiseksi

Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Jussi Hulkko. Hakukoneoptimointi ja ohjeistus sen toteuttamiseksi Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Jussi Hulkko Opinnäytetyö Hakukoneoptimointi ja ohjeistus sen toteuttamiseksi Case Katrium OÜ Työn ohjaaja: Koulutuspäällikkö Tiina Lindberg Työn

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Asiakaspalvelu kilpailuetuna pankissa

Asiakaspalvelu kilpailuetuna pankissa Lappeenrannan teknillinen yliopisto 30.11.2006 Kauppatieteiden osasto 90672K Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielmaseminaari Asiakaspalvelu kilpailuetuna pankissa Suvi Matikainen 0264065 Sisällysluettelo

Lisätiedot