LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 17.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00"

Transkriptio

1 Asialista Aika Keskiviikko klo Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, Lappeenranta vaihde Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu 1, Lappeenranta ASIALISTA 172 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 173 Pöytäkirjan tarkastus 174 Työjärjestyksen hyväksyminen 175 Anomus maa-alueiden käyttö pelastuskoirien kouluttamiseen 176 Sivutoimiluvan muutos 177 Kurhila-Solkein Erä ry:n anomus metsästysvuokrasopimukseksi 178 Hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat vuodelle Hautapaikka- ja toimenpidehinnasto vuodelle Tila- ja tarjoiluhinnasto vuodelle Metsätalouden tarkastus vuodelta Metsätalouden toteutuminen Sijoitusraportti 2/ Rahavarojen tarkastaminen 185 Vuosilomat As Oy Saimaanlinnan osakehuoneiston myynti 187 Anomus johtaa jätevedet seurakuntayhtymän maille 188 Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet vuosiksi Hallinnon työnkuvamuutoksia 190 Vuorotteluvapaa-anomus 191 Vuorotteluvapaa-anomus 192 Osa-aikaeläkeanomus 193 Ylämaan maankäyttösopimus 194 Kaislarannan maankäyttösopimus 195 Henkilövalinta seurakuntayhtymän 8. nuorisotyönohjaajan virkaan 196 Henkilövalinta seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen 197 Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka 198 Aloite vapaaehtoistyön johtokunnasta 199 Oppilaitosteologin sivutoimilupa-anomus 200 Täydennys lausuntoon Kuopion hallinto-oikeudelle 201 Muut mahdolliset asiat 202 Saapuneet pöytäkirjat 203 Saapuneet kirjeet 204 Tiedoksi 205 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

2 Aika Keskiviikko klo Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu 1, Lappeenranta Läsnä Juha Tiihonen kirkkoherra, puheenjohtaja Elina Heiro jäsen Martta Hirvikallio jäsen Marja Hovi jäsen Matti Matikainen jäsen Petteri Myllynen jäsen, varapuheenjohtaja Aino Mölsä jäsen Kari Pettinen jäsen Hanna Ruokoniemi jäsen Ilpo Sientola jäsen Elsa Silvennoinen jäsen Ilkka Tiimo jäsen Nyky Vanhanen varajäsen, saapui klo aikana Muut läsnäolijat Kaarina Sinkkonen YKV:n puheenjohtaja Heikki Kaipia YKV:n varapuheenjohtaja Pentti Berg kirkkoherra, Lauritsalan srk Hannu Haikonen vt kirkkoherra, Sammonlahden srk Mika Lehtola kirkkoherra, Lappeen srk, poistui klo aikana Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Tiina Ojala henkilöstöpäällikkö Marinella Ruutu tiedottaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta yhteisten työmuotojen edustaja Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Antti Erämo jäsen Osmo Kontinen kirkkoherra, Joutsenon srk Käsititeltävät asiat: 172 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoit- Sivu 127

3 tamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Pj: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 173 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Petteri Myllynen ja Aino Mölsä. Pj: YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Myllynen ja Aino Mölsä. 174 Työjärjestyksen hyväksyminen Pj: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Sivu 128

4 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä käsitellä kohdassa 200 Täydennys lausuntoon Kuopion hallinto-oikeudelle sekä kohtaan 202 saapuneet pöytäkirjat neljä uutta pöytäkirjaa. 175 Anomus maa-alueiden käyttö pelastuskoirien kouluttamiseen Saimaan Pelastuskoirat ry anoo Lappeenrannan seurakuntayhtymältä maankäyttöoikeutta tiloihin Tattarinmäki, Sunila ja Kaininmaa (metsätiloja) pelastuskoirien kouluttamista varten. Liitteenä anomus. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt ko. metsätilojen osalta mestästysvuokrasopimuksen Karhusjärven Erä ry:n kanssa päättyen Koska tiloilla ei ole voimassa olevaa sopimusta metsästysseuran kanssa, voidaan lupa pelastuskoirien kouluttamiseen antaa ilman metsästysseuran lausuntoa. Lupaa on anottu toistaiseksi, mutta sopimusten ja lupien valvonnan kannalta olisi tarkoituksenmukaista antaa lupa määräajaksi. Hakija voi uusia luvan määräajan umpeuduttua, jolloin myös yhteystiedot ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuus tulee tarkistettua. Liitteenä kartat tiloista. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Saimaan Pelastuskoirat ry:lle luvan käyttää Tattarinmäki, Sunila ja Kaininmaa metsätiloja pelastuskoirien kouluttamiseen anomuksen mukaisesti. Lupa myönnetään ajalle YKN / 175 Tiina Ojala jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi anomuksen esityksen mukaisesti. 176 Sivutoimiluvan muutos KL 6 luku, 30..Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Henkilöstöpäällikkö Tiina Ojalalle on myönnetty sivutoimilupa työnohjaajana toimimiseen, ykn / 204. Tiina Ojala anoo sivu- Sivu 129

5 toimiluvan muuttamista koskemaan hyvinvointituotteiden verkostomarkkinointia. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muuttaa Tiina Ojalalle toistaiseksi myönnetyn sivutoimiluvan koskemaan hyvinvointituotteiden verkostomarkkinointia. Sivutoimilupa ei saa häiritä henkilöstöpäällikön viran hoitoa. YKN / 176 Tiina Ojala jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi anomuksen esityksen mukaisesti. 177 Kurhila-Solkein Erä ry:n anomus metsästysvuokrasopimukseksi Pönniälän Metsästysseura ry on lakkautettu Kurhila- Solkein Erä ry anoo metsästysvuokrasopimuksen tekemistä Pönniälän alueesta. Liite. Pönniälän metsästysseuralle on aikoinaan vuokrattu tila Suosaari 6:5 69,3 ha käsittäen myös saaret. Liitteenä kartta Suosaaritilasta mantereen puolella, joka on noin 40 ha. Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut metsästysoikeudesta perittävän korvauksen kokouksessaan / 208. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kurhila-Solkein Erä ry:lle vuokrataan metsästystä varten mantereen puolella olevasta tilasta Suosaari 6:5 40 ha suuruinen karttaan merkitty alue ajaksi Vuosikorvaus metsästysoikeudesta on 0,35 euroa/vuosi/ha + alv. Metsästys saa koskea riistaeläimiä sen mukaisesti kuin laki antaa siihen mahdollisuudet. Metsästyslupa myönnetyllä seurakuntayhtymän maalla koskee vain Kurhila-Solkein Erä ry:n jäseniä. YKN / 177 Keskustelun jälkeen Elsa Silvennoinen esitti Matti Matikaisen kannat- Sivu 130

6 tamana asian jättämistä pöydälle. Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan pohjesitys jaa sai 8 ääntä, Elsa Silvennoisen esitys asian jättämiseksi pöydälle sai 3 ääntä ja 2 luottamushenkilöä äänesti tyhjää (Liite). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä metsästysvuokrasopimuksen tekemisen esityksen mukaisesti. 178 Hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat vuodelle 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKNOS 9. Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja rahaston hallinnon aiheuttamat menot. HHR:n säännöt 3. Kesähoitohintoja esitetään korotettavaksi 5% ja pitkäaikaisia hoitoja 3%, peruskunnostushintoja, muistomerkkien oikaisuhintoja sekä Lahnajärven hautausmaan kesäkasteluhintoja esitetään korotettavaksi 10 %. Kukkien hintoihin ei esitetä korotuksia. Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. YKN / Hautapaikka- ja toimenpidehinnasto vuodelle 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKNOS 9. Hautapaikka sisältää yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (hautaustoimen ohjesääntö 3 1 mom). Hautaustoimi on annettu ev.lut. kirkon hoidettavaksi ja kustannukset tulisi kattaa yhteisöverojen tuotosta. Yhteisövero ei nykyään riitä kattamaan seurakuntien yhteiskunnallisesti merkittävien tehtävien kustannuksia siksi hautapaikkojen hinnan määrittämisessä tulee ottaa huomioon palvelun tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Sivu 131

7 Hautapaikan hinta on kaikille lappeenrantalaisille sama riippumatta kirkon jäsenyydestä. Lappeenrantalaisten arkkuhautapaikkojen hintoja on korotettu 10 % ja ulkopaikkakuntalaisten 15 %. Toimenpidehintoja on kustannusten nousun mukaisesti korotettu 10 % niin lappeenrantalaisten kuin ulkopaikkakuntalaisten osalta. Uurnahautapaikan osalta hintoja ei esitetä korotettavaksi. Tarkoitus on myös hinnaston avulla edesauttaa uurnahautauksien yleistymistä. Hautaoikeuden jatkamisen osalta hintaa ei esitetä korotettavaksi. Kappelin vuokraa ja kylmätilojen vuokraa on korotettu 10 %. Hinnastossa nimikilpi uurnapuistoon hinta on hautausmaakohtainen johtuen nimikilpien materiaalieroista sekä eri kokoluokista ja näihin hintoihin esitetään 5 % korotusta. Hintoja on tarkistettu siten, että ne olisivat linjassa Kirkkohallituksen antamisen suositusten mukaisesti eli maksuja määrättäessä ne pyrittäisiin saamaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten tasolle. Erityisesti ulkopaikkakuntalaisilta perittäviä hintoja on korotuksissa painotettu enemmän. Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautaustoimen toimenpidehinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. YKN / Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti hautaustoimen toimenpidehinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. Sivu 132

8 180 Tila- ja tarjoiluhinnasto vuodelle 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKN ohjesääntö 9. Tilahinnasto sisältää seurakuntayhtymän toimitilojen vuokrat ulkopuolisille käyttäjille (alv 24 %). Lappeen kirkon hintaa yhteinen kirkkoneuvosto tarkisti kokouksessaan / alkaen. Muiden kirkkojen vuokria esitetään korotettavaksi; hengelliseen käyttöön +3 % ja kaupalliseen käyttöön +10%. Muiden tilojen vuokraa esitetään korotettavaksi 3 %. Tarjoiluhinnasto sisältää sekä oman käytön (alv 0 %) että ulkoisen käytön (alv 10 %, 14 % ja 24 %). Lisäksi hinnastoon on lisätty maininta henkilökunta-alennuksesta. Juhlapalveluun on lisätty pienryhmälisä, joka on 30 %. Hintoihin ei ole tehty korotusesityksiä, vaan hinnat on pyöristetty täysille kymmenille senteille. Hinnasto sisältää myös erillisen ohjeen seuraavista asioista; tilaukset kirjallisina peruutukset kirjallisina peruutusveloitukset, normaalikausi ja sesonkikaudet Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 1. tilahinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisena 2. tarjoiluhinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisena. YKN / Metsätalouden tarkastus vuodelta 2012 Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut metsätalouspäällikkö Seppo Revon Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta suorittamaan vuosittain Lappeenrannan seurakuntayhtymän metsäkiinteistöjen tarkastuksen. Liitteenä tarkastuskertomus vuodelta Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee tarkastuskertomuksen vuodelta Sivu 133

9 2012 ja esittää tarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. YKN / 181 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli tarkastuskertomuksen vuodelta 2012 ja esittää tarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 182 Metsätalouden toteutuminen Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on hyväksytty metsätaloussuunnitelma vuosille Vuodelle 2013 on talousarviossa hyväksytty toimintasuunnitelma metsänmyynnin, -hakkuun ja - hoidon osalta. Liitteenä kuudennen suunnitelmavuoden katsaus. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja merkitsee tiedokseen liitteenä olevan selvityksen ajalle YKN / Sijoitusraportti 2/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet Lappeenrannan seurakuntayhtymän sijoitusten hoitamisesta kokouksessaan / 141. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sille raportoidaan sijoituksista vähintään kaksi kertaa vuodessa. Liitteenä sijoitusraportti per Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sijoitusraportin ja hyväksyy sen liitteen mukaisesti. YKN / 183 Sivu 134

10 184 Rahavarojen tarkastaminen Taloussäännön 8 :n ja ykn / 92 mukaan talousjohtajan on tarkastettava käteiskassa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuksesta tulee laatia kirjallinen muistio, joka annetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Liitteenä muistio tarkastuksesta. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi tarkastusmuistion suoritetusta käteiskassan tarkastuksesta. YKN / Vuosilomat Vuosiloman antamisesta antaa ohjeistuksia: KirVESTES 106 /1 mom. ja 2 mom. sekä 4 mom. KirVESTES 107 /1 mom. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/ , että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 130, että lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, ylipuutarhuri) päättää YKN myöhemmin. Ylipuutarhuri Jukka Nikunen pv, jää 10 pv Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosiloman lomaanomuksen mukaisesti. Sivu 135

11 YKN / As Oy Saimaanlinnan osakehuoneiston myynti Lappeenrannan seurakuntayhtymä omistaa As Oy Saimaanlinnassa 56 m2 osakehuoneiston. Huoneisto vapautui syyskuussa 2013 vuokralaisen irtisanoutuessa. Huoneiston tarkastuksessa todettiin, että se vaatii täydellisen peruskorjauksen. Korjauksen hinnan siirto vuokraan nostaa neliöhinnan niin korkeaksi ettei ole tarkoituksenmukaista omistaa huoneistoa, joka ei tuota omistajalle vuosiin. Tarkastuksessa todettiin yhtiön kattovesivahingon aiheuttamat vauriot, jotka ovat taloyhtiön korjausvelvoitteita. Merkintä isännöitsijätodistuksessa turvaa ostajalle vahingon korjaamisen yhtiön lukuun. Kiinteistöasiain johtokunta on kokouksessaan / 15 päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle huoneiston myymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että As Oy Saimaanlinnan 56 m2 osakehuoneisto laitetaan myyntiin. YKN / Anomus johtaa jätevedet seurakuntayhtymän maille Lappeenrannan seurakuntayhtymä omistaa Joutsenon Leppälän kylässä Juvola tilan , liitteenä kartta. Erkki Annala anoo lupaa saada edelleen johtaa jätevedet seurakuntayhtymän omistamalle Juvola tilalle. Annalalla on suullinen lupa edelliseltä omistajalta laskea jätevedet Juvola tilalle ja nyt hän ilmoittaa rakentavansa pienpuhdistamon ja haluaa jatkaa nykyistä käytäntöä ja hakee rasitesopimusta kohteelle. Lappeenrannan ympäristötoimi valvoo jätevesien käsittelyä hajaasutusalueilla. Heidän kanssaan on käyty keskustelua asiasta ja he ilmoittavat ettei seurakuntayhtymällä ole velvoitetta suostua vanhaan käytäntöön. Sivu 136

12 Paras ratkaisu olisi, että Erkki Annala ohjaa purkuvedet jatkossa omalle tontilleen ja siitä edelleen tienvieren ojaan. Seurakuntayhtymän edun mukaista ei ole jatkaa nykyistä käytäntöä ja eikä tehdä rasitesopimusta, joka heikentää ja vahingoittaa seurakuntayhtymän omaisuutta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Erkki Annalalle ei myönnetä lupaa jätevesien johtamiseen seurakuntayhtymän Juvola tilalle. Anojan tulee suunnitella jätevesien johtaminen siten, että purkuvedet ohjautuvat hänen omalle tontilleen ja siitä edelleen tienvieren ojaan. YKN / 187 Keskustelun jälkeen Ilkka Tiimo esitti Elsa Silvennoisen kannattamana, että Erkki Annalalle myönnetään hänen anomansa lupa jätevesien johtamiseksi seurakuntayhtymän maille. Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan pohjesitys jaa sai 4 ääntä, Ilkka Tiimon muutosesitys ei sai 6 ääntä ja 3 luottamushenkilöä äänesti tyhjää. (Liite). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää Erkki Annalalle luvan johtaa anomuksensa mukaisesti edelleen jätevedet seurakuntayhtymän omistamalle Juvola tilalle. Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen jätti esittelijänä päätökseen eriävän mielipiteen. 188 Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet vuosiksi LOAS pyytää nimeämään Lappeenrannan seurakuntayhtymän edustajat valtuuskuntaan ja hallitukseen vuosiksi Valtuuskunnan jäsenistä erovuorossa on Reijo Mustonen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa Juha Rantalainen Hallituksen jäsen Kari Pettinen on erovuorossa, hallituksen jäsenille ei valita varajäsentä. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää uudet edustajat LOAS:in valtuuskuntaan ja hallitukseen vuosiksi Sivu 137

13 YKN / 188 Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi vuosiksi LOAS:in valtuuskunnan jäseneksi Reijo Mustosen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Juha Rantalaisen sekä hallituksen jäseneksi Kari Pettisen. 189 Hallinnon työnkuvamuutoksia Taloustoimiston tehtäväkokonaisuudet on kuluneen kesän aikana käyty kokonaisuutena läpi ja uudistettu vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, mm Kirkon palvelukeskuksen tuloon v Muutokset esitellään kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä käsitellään hallintosihteerin, pääkassanhoitajan sekä osa-aikaisen toimistovirkailijan työnkuvien muutokset. Liitteet 6 kpl, joista yksi tuodaan kokoukseen. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy hallintosihteerin, pääkassanhoitajan sekä osa-aikaisen toimistovirkailijan työnkuvien muutokset lähtien. HAJ / 64 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti hallintosihteerin, pääkassanhoitajan sekä osa-aikaisen toimistovirkailijan liitteenä olevat uudet työnkuvat alkaen. YKN / 189 Helena Turtiainen (hallintosihteeri) jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Nyky Vanhanen toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintosihteerin, pääkassanhoitajan sekä osa-aikaisen toimistovirkailijan työnkuvien muutokset Sivu 138

14 lähtien. 190 Vuorotteluvapaa-anomus Palkanlaskija Heli Liutu on anonut vuorotteluvapaata kahteen eri ajankohtaan: sekä Esimies puoltaa vuorotteluvapaa-anomusta. Kyseessä on alle vuoden pituiset vuorotteluvapaajaksot. Vuorotteluvapaan ehdot täyttävä sijainen palkataan talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Liitteet 1 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy palkanlaskija Heli Liutun vuorotteluvapaa-anomuksen. HAJ / 65 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti palkanlaskija Heli Liutun vuorotteluvapaa-anomuksen liitteen mukaisesti. YKN / Vuorotteluvapaa-anomus Keittäjä-vahtimestari Seija Piipponen on anonut vuorotteluvapaata ajalle Esimies puoltaa vuorotteluvapaaanomusta. Kyseessä on alle vuoden pituinen vuorotteluvapaa. Vuorotteluvapaan ehdot täyttävä sijainen palkataan talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Liitteet 1 kpl. Sivu 139

15 Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy keittäjä-vahtimestari Seija Piipposen vuorotteluvapaaanomuksen yllämainitulle ajanjaksolle. HAJ / 66 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti keittäjä-vahtimestari Seija Piipposen vuorotteluvapaa-anomuksen liitteen mukaisesti. YKN / Osa-aikaeläkeanomus Seurakuntamestari Raili Ahola anoo 50 %:n osa-aikaeläkettä alkaen. Osa-aikaeläkkeen sijainen palkataan talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle Sijaisen työaika on 50 % ja palkkaus Ylämaan seurakuntamestarin tehtävän mukainen. Määräaikaisuuden perusteena on sijaistyön määrän kartoittaminen. Sijaisjärjestelyyn palataan syksyllä Liitteet 2 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Raili Aholan 50 %:n osa-aikaeläkeanomuksen alkaen. HAJ / 67 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johto- Sivu 140

16 kunnan esityksen mukaisesti seurakuntamestari Raili Aholan 50%:n osa-aikaeläkeanomuksen alkaen. YKN / Ylämaan maankäyttösopimus KL9 luku, 3 Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat.2) kiinteän omaisuuden luovuttamista Ylämaan Kirkkomäen- ja Koskela-tilan kaavamuutos on käsitelty ja hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa / 52 Kaavan eteneminen edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimen kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Korvauksen perusteena on asemakaavamuutoksen mukainen sopimusalueen rakennusoikeuden tuoma arvonnousu euroa, josta seurakuntayhtymä korvaa kaupungille 40% eli euroa. Korvaus suoritetaan osapuolien sopimilla maanluovutuksilla. Liitteenä maankäyttösopimusluonnos liitekarttoineen ja laskentataulukko Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimusluonnoksen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun Kirkkohallitus on hyväksynyt luonnoksen maankäyttösopimukseksi. Päätös saatetaan edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. YKN / 193 Sivu 141

17 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimusluonnoksen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun Kirkkohallitus on hyväksynyt luonnoksen maankäyttösopimukseksi. Päätös saatetaan edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. 194 Kaislarannan maankäyttösopimus KL9 luku, 3 Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat.2) kiinteän omaisuuden luovuttamista Kaislarannan Suurpappila-tilan kaavamuutos on käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee sen kokouksessaan Mikäli kaava hyväksytään, sen eteneminen edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimen kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Korvauksen perusteena on asemakaavamuutoksen mukainen sopimusalueen rakennusoikeuden tuoma arvonnousu euroa, josta seurakuntayhtymä korvaa kaupungille 40% eli euroa. Korvaus suoritetaan osapuolien sopimilla maanluovutuksilla ja rahalla. Mikäli kaupunki vaatii vakuutta, seurakuntayhtymä antaa sen. Liitteenä maankäyttösopimus liitekarttoineen ja laskentataulukko Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimusluonnoksen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun Kirkkohallitus on hyväksynyt luonnoksen maankäyttösopimukseksi. Päätös saatetaan edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Sivu 142

18 YKN / 194 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimusluonnoksen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun Kirkkohallitus on hyväksynyt luonnoksen maankäyttösopimukseksi. Päätös saatetaan edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. 195 Henkilövalinta seurakuntayhtymän 8. nuorisotyönohjaajan virkaan YKV lakkautti Lauritsalan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja perusti lukien Lappeenrannan seurakuntayhtymän 8. nuorisotyönohjaajan viran (YKV , 20 ). Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä nuoriso-ohjaajan virkatutkinto. Viran vaativuusryhmä on 502. Uusi virka sijoitetaan tässä vaiheessa Lauritsalan seurakuntaan. Valittavan viranhaltijan toiminnallisena esimiehenä on Lauritsalan kirkkoherra. Lauritsalan seurakuntaneuvoston tehtäväksi annettiin viran täytön käytännön toimet ja valintaehdotuksen tuominen n päätettäväksi. Virkaa haki määräaikaan klo mennessä kuusi henkilöä. Lauritsalan seurakuntaneuvosto ( , 67 ) esittää lle, että virkaan valittaan sosionomi-nuorisotyönohjaaja Kirsi Lampi. Ensimmäiselle varasijalle esitetään sosionomi-nuorisotyönohjaaja Vilhelmiina Knaapia ja toiselle varasijalle sosionomi-nuorisotyönohjaaja Anna-Riina Aromaata (liite, srk-neuvoston pöytäkirja). Pj: YKN valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän 8. nuorisotyönohjaajan virkaan lukien sosionomi-nuorisotyönohjaaja Kirsi Lammen. Viran sijoituspaikka tässä vaiheessa on Lauritsalan seurakunta. Varasijoille valitaan, tässä järjestyksessä, sosionominuorisotyönohjaajat Vihelmiina Knaapi ja Anna-Riina Aromaa. KL 6: 33:n mukaista rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää, koska tämä henkilövalinta merkitsee saman työnantajan palveluksessa pysymistä (TEM:n selitys). Rikosrekisteriote on ollut nähtävissä ensimmäisen kerran seurakuntayhtymän palvelukseen valittaessa (RLL 504/2002, Sivu 143

19 3 ). Todistusta terveydentilasta ei tarvitse esittää, koska valittu jatkaa sijaisuutena hoitamassaan virassa vakinaisena viranhaltijana (KL 6:16, 2. mom). Myöskään koeaikaa ei em. syyn vuoksi virassa toteuteta (KL 6: 17, 2. mom). YKN / 195 Petteri Myllynen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätöksen esityksen mukaisesti. 196 Henkilövalinta seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen Lappeenrannan seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan virka on tässä vaiheessa ollut sijoitettuna Lauritsalan seurakuntaan. Viran vakituinen viranhaltija on virkavapaalla saakka (YKN , 179 ). Viransijaisuutta hoitanut henkilö on purkanut virkasuhteensa työantajan kanssa lukien. YKN on antanut luvan täyttää 4. nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden ajalle (YKN , 117 ). Lauritsalan seurakuntaneuvoston tehtäväksi annettiin viransijaisuuden täytön käytännön toimet ja valintaehdotuksen tuominen n päätettäväksi. Viransijaisuutta haki määräaikaan klo mennessä kuusi henkilöä. Lauritsalan seurakunaneuvosto ( , 68 ) esittää lle, että alkaneeseen ja päättyvään viransijaisuuteen valitaan rakennusalan tutkinnon omaava Janne Pehkonen. Ensimmäiselle varasijalle esitetään sosionomi-nuorisotyönohjaaja Anuliina Kenttämaata ja toiselle varasijalle sosionominuorisotyönohjaaja Vihelmiina Knaapia (liite, srk-neuvoston pöytäkirja). Pj: Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta ja jos työnantaja perustelluista syistä yksittäistapauksissa niin päättää (KL 6: 14). YKN valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen lukien rakennusalan tutkinnon omaavan Janne Pehkosen. Viran sijoituspaikka tässä vaiheessa on Lauritsalan seurakunta. Viran vaativuusryhmä 502, josta tehdään 5 %:n epäpätevyysvähennys. Sivu 144

20 Varasijoille valitaan, tässä järjestyksessä, sosionominuorisotyönohjaajat Anuliina Kenttämaa ja Vihelmiina Knaapi. KL 6: 33:n mukaista rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää, koska tämä henkilövalinta merkitsee saman työnantajan palveluksessa pysymistä (TEM:n selitys). Rikosrekisteriote on ollut nähtävissä ensimmäisen kerran seurakuntayhtymän palvelukseen valittaessa (RLL 504/2002, 3 ). Todistusta terveydentilasta ei tarvitse esittää, koska valittu siirtyy seurakuntayhtymän sisällä puolitoista vuotta hoitamastaan varhaisnuorisotyön/poikatyön viransijaisuudesta (Lappeenrannan seurakunta) toiseen vastaavaan viransijaisuuteen (KL 6: 16, 2. mom). Myöskään koeaikaa ei em. syyn vuoksi viransijaisuudessa toteuteta (KL 6: 17, 2 mom). YKN / 196 Petteri Myllynen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätöksen esityksen mukaisesti. 197 Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaa on hoidettu sijaisuutena alkaen. Seurakuntaneuvoston päätöksellä sijaisuuden hoito kestää saakka, mikä oli alkuperäisen virkavapausanomuksen päättymisaika. Viran vakituinen haltija kuitenkin irtisanoutui jo lukien. Sammonlahden seurakuntaneuvosto esittää lle, että Sammonlahden nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan ja tilalle perustetaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan virka, joka sijoitetaan Sammonlahden seurakuntaan (liite). Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia (4. Rekrytointi) antaa virkojen ja työsuhteiden vapautessa laajat mahdollisuudet päättää jatkotoimista viran/toimen täyttämisestä sellaisenaan aina lakkauttamiseen asti. Linjaus tulee tehdä seurakuntien ja seurakuntayhtymän tarpeiden mukaan. Pj: Kristillinen nuorisotyö kuuluu seurakunnan hengellisen kasvatustyön alueeseen. Siksi tähän tehtävään tulee varata seurakuntayhtymän tasolla tarpeellinen määrä henkilöresursseja. Sivu 145

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Lauantai 24.1.2015 klo 16.30 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Musiikki- ja rippikoulusali

Lisätiedot

Asialista Humaljärven maja, Humalniementie 410, Pulsa

Asialista Humaljärven maja, Humalniementie 410, Pulsa Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 17.8.2016 klo 17.00 19.19 Paikka Humaljärven maja, Humalniementie 410, Pulsa ASIALISTA

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 66 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 29.5.2007 klo 16.00 (kahvit ennen valtuuston kokousta) Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 9-2016 Aika Torstai 24.11.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 109 KOKOUKSEN AVAUS 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Aika klo (kahvit klo (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua)

Aika klo (kahvit klo (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua) LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 13.5.2008 klo 16.45 (kahvit klo 17.30 (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua)

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 22.3.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 8-2015. Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 8-2015. Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56 Paikka Valtakatu 38,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 12.12.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Asialista /Pöytäkirja Keskiviikko klo 17.00

Asialista /Pöytäkirja Keskiviikko klo 17.00 Aika Asialista /Pöytäkirja Keskiviikko 10.5.2017 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Hautausmaan katselmus klo 17.00

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30)

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30) Aika 5-2015 Torstai 7.5.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.30) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Valtakatu 38, kokoushuone Norppa/Kuutti, 6. krs., Lappeenranta ASIALISTA 52 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5, Joutseno.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5, Joutseno. Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 18.8.2015 klo 18.00 19.25 Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5, 54100 Joutseno

Lisätiedot

Asialista Tiistai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali

Asialista Tiistai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Paikka Tiistai 14.2.2017 klo 18.00 - _18.40 Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2016. Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2016. Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeenrannan

Lisätiedot

Kaislarannan leirikeskus, Sammaltie 14, 53920 Lappeenranta

Kaislarannan leirikeskus, Sammaltie 14, 53920 Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 16.12.2008 klo 16.00 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Sammaltie 14, 53920 Lappeenranta

Lisätiedot

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 17.8.2016 klo 18.00 18.54 Paikka Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 46 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.9.2017 klo 17.30 18.00 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 23.11.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 4-2015. Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 4-2015. Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 100 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 24.10.2006 klo 16.00 (kahvit ennen kirkkovaltuuston kokousta) Paikka Lappeen srk

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo 17.00 YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 19.4.2017 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 12.9.2016 klo 17.30 18.05 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Asialista Keskiviikko klo _ Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Keskiviikko klo _ Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Paikka Keskiviikko 16.8.2017 klo 18.00 - _20.20 Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 39 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 99 Aika 23.5.2012 klo 17.00 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 108 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo 17.00 YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 SAMMONLAHDEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Hietakallionkatu 7, PL 5 53851 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126513, FAX 05 6126506 Aika Tiistai 17.2.2009 klo 17.00 18.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 6-2015. Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 6-2015. Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 1-2017 Aika Torstai 26.1.2017 klo 17.15 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 14

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Asialista Tiistai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Tiistai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Paikka Tiistai 1.11.2016 klo 18.00 - _19.28 Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 78 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 30.9.2014 klo 17.00 19.05 Paikka Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta ASIALISTA 66 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 1-2016. Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 1-2016. Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 3-2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 3-2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot