LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00"

Transkriptio

1 Asialista Aika Keskiviikko klo Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, Lappeenranta vaihde Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu 1, Lappeenranta ASIALISTA 172 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 173 Pöytäkirjan tarkastus 174 Työjärjestyksen hyväksyminen 175 Anomus maa-alueiden käyttö pelastuskoirien kouluttamiseen 176 Sivutoimiluvan muutos 177 Kurhila-Solkein Erä ry:n anomus metsästysvuokrasopimukseksi 178 Hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat vuodelle Hautapaikka- ja toimenpidehinnasto vuodelle Tila- ja tarjoiluhinnasto vuodelle Metsätalouden tarkastus vuodelta Metsätalouden toteutuminen Sijoitusraportti 2/ Rahavarojen tarkastaminen 185 Vuosilomat As Oy Saimaanlinnan osakehuoneiston myynti 187 Anomus johtaa jätevedet seurakuntayhtymän maille 188 Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet vuosiksi Hallinnon työnkuvamuutoksia 190 Vuorotteluvapaa-anomus 191 Vuorotteluvapaa-anomus 192 Osa-aikaeläkeanomus 193 Ylämaan maankäyttösopimus 194 Kaislarannan maankäyttösopimus 195 Henkilövalinta seurakuntayhtymän 8. nuorisotyönohjaajan virkaan 196 Henkilövalinta seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen 197 Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka 198 Aloite vapaaehtoistyön johtokunnasta 199 Oppilaitosteologin sivutoimilupa-anomus 200 Täydennys lausuntoon Kuopion hallinto-oikeudelle 201 Muut mahdolliset asiat 202 Saapuneet pöytäkirjat 203 Saapuneet kirjeet 204 Tiedoksi 205 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

2 Aika Keskiviikko klo Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu 1, Lappeenranta Läsnä Juha Tiihonen kirkkoherra, puheenjohtaja Elina Heiro jäsen Martta Hirvikallio jäsen Marja Hovi jäsen Matti Matikainen jäsen Petteri Myllynen jäsen, varapuheenjohtaja Aino Mölsä jäsen Kari Pettinen jäsen Hanna Ruokoniemi jäsen Ilpo Sientola jäsen Elsa Silvennoinen jäsen Ilkka Tiimo jäsen Nyky Vanhanen varajäsen, saapui klo aikana Muut läsnäolijat Kaarina Sinkkonen YKV:n puheenjohtaja Heikki Kaipia YKV:n varapuheenjohtaja Pentti Berg kirkkoherra, Lauritsalan srk Hannu Haikonen vt kirkkoherra, Sammonlahden srk Mika Lehtola kirkkoherra, Lappeen srk, poistui klo aikana Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Tiina Ojala henkilöstöpäällikkö Marinella Ruutu tiedottaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta yhteisten työmuotojen edustaja Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Antti Erämo jäsen Osmo Kontinen kirkkoherra, Joutsenon srk Käsititeltävät asiat: 172 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoit- Sivu 127

3 tamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Pj: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 173 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Petteri Myllynen ja Aino Mölsä. Pj: YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Myllynen ja Aino Mölsä. 174 Työjärjestyksen hyväksyminen Pj: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Sivu 128

4 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä käsitellä kohdassa 200 Täydennys lausuntoon Kuopion hallinto-oikeudelle sekä kohtaan 202 saapuneet pöytäkirjat neljä uutta pöytäkirjaa. 175 Anomus maa-alueiden käyttö pelastuskoirien kouluttamiseen Saimaan Pelastuskoirat ry anoo Lappeenrannan seurakuntayhtymältä maankäyttöoikeutta tiloihin Tattarinmäki, Sunila ja Kaininmaa (metsätiloja) pelastuskoirien kouluttamista varten. Liitteenä anomus. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt ko. metsätilojen osalta mestästysvuokrasopimuksen Karhusjärven Erä ry:n kanssa päättyen Koska tiloilla ei ole voimassa olevaa sopimusta metsästysseuran kanssa, voidaan lupa pelastuskoirien kouluttamiseen antaa ilman metsästysseuran lausuntoa. Lupaa on anottu toistaiseksi, mutta sopimusten ja lupien valvonnan kannalta olisi tarkoituksenmukaista antaa lupa määräajaksi. Hakija voi uusia luvan määräajan umpeuduttua, jolloin myös yhteystiedot ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuus tulee tarkistettua. Liitteenä kartat tiloista. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Saimaan Pelastuskoirat ry:lle luvan käyttää Tattarinmäki, Sunila ja Kaininmaa metsätiloja pelastuskoirien kouluttamiseen anomuksen mukaisesti. Lupa myönnetään ajalle YKN / 175 Tiina Ojala jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi anomuksen esityksen mukaisesti. 176 Sivutoimiluvan muutos KL 6 luku, 30..Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Henkilöstöpäällikkö Tiina Ojalalle on myönnetty sivutoimilupa työnohjaajana toimimiseen, ykn / 204. Tiina Ojala anoo sivu- Sivu 129

5 toimiluvan muuttamista koskemaan hyvinvointituotteiden verkostomarkkinointia. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muuttaa Tiina Ojalalle toistaiseksi myönnetyn sivutoimiluvan koskemaan hyvinvointituotteiden verkostomarkkinointia. Sivutoimilupa ei saa häiritä henkilöstöpäällikön viran hoitoa. YKN / 176 Tiina Ojala jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi anomuksen esityksen mukaisesti. 177 Kurhila-Solkein Erä ry:n anomus metsästysvuokrasopimukseksi Pönniälän Metsästysseura ry on lakkautettu Kurhila- Solkein Erä ry anoo metsästysvuokrasopimuksen tekemistä Pönniälän alueesta. Liite. Pönniälän metsästysseuralle on aikoinaan vuokrattu tila Suosaari 6:5 69,3 ha käsittäen myös saaret. Liitteenä kartta Suosaaritilasta mantereen puolella, joka on noin 40 ha. Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut metsästysoikeudesta perittävän korvauksen kokouksessaan / 208. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kurhila-Solkein Erä ry:lle vuokrataan metsästystä varten mantereen puolella olevasta tilasta Suosaari 6:5 40 ha suuruinen karttaan merkitty alue ajaksi Vuosikorvaus metsästysoikeudesta on 0,35 euroa/vuosi/ha + alv. Metsästys saa koskea riistaeläimiä sen mukaisesti kuin laki antaa siihen mahdollisuudet. Metsästyslupa myönnetyllä seurakuntayhtymän maalla koskee vain Kurhila-Solkein Erä ry:n jäseniä. YKN / 177 Keskustelun jälkeen Elsa Silvennoinen esitti Matti Matikaisen kannat- Sivu 130

6 tamana asian jättämistä pöydälle. Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan pohjesitys jaa sai 8 ääntä, Elsa Silvennoisen esitys asian jättämiseksi pöydälle sai 3 ääntä ja 2 luottamushenkilöä äänesti tyhjää (Liite). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä metsästysvuokrasopimuksen tekemisen esityksen mukaisesti. 178 Hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat vuodelle 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKNOS 9. Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja rahaston hallinnon aiheuttamat menot. HHR:n säännöt 3. Kesähoitohintoja esitetään korotettavaksi 5% ja pitkäaikaisia hoitoja 3%, peruskunnostushintoja, muistomerkkien oikaisuhintoja sekä Lahnajärven hautausmaan kesäkasteluhintoja esitetään korotettavaksi 10 %. Kukkien hintoihin ei esitetä korotuksia. Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. YKN / Hautapaikka- ja toimenpidehinnasto vuodelle 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKNOS 9. Hautapaikka sisältää yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (hautaustoimen ohjesääntö 3 1 mom). Hautaustoimi on annettu ev.lut. kirkon hoidettavaksi ja kustannukset tulisi kattaa yhteisöverojen tuotosta. Yhteisövero ei nykyään riitä kattamaan seurakuntien yhteiskunnallisesti merkittävien tehtävien kustannuksia siksi hautapaikkojen hinnan määrittämisessä tulee ottaa huomioon palvelun tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Sivu 131

7 Hautapaikan hinta on kaikille lappeenrantalaisille sama riippumatta kirkon jäsenyydestä. Lappeenrantalaisten arkkuhautapaikkojen hintoja on korotettu 10 % ja ulkopaikkakuntalaisten 15 %. Toimenpidehintoja on kustannusten nousun mukaisesti korotettu 10 % niin lappeenrantalaisten kuin ulkopaikkakuntalaisten osalta. Uurnahautapaikan osalta hintoja ei esitetä korotettavaksi. Tarkoitus on myös hinnaston avulla edesauttaa uurnahautauksien yleistymistä. Hautaoikeuden jatkamisen osalta hintaa ei esitetä korotettavaksi. Kappelin vuokraa ja kylmätilojen vuokraa on korotettu 10 %. Hinnastossa nimikilpi uurnapuistoon hinta on hautausmaakohtainen johtuen nimikilpien materiaalieroista sekä eri kokoluokista ja näihin hintoihin esitetään 5 % korotusta. Hintoja on tarkistettu siten, että ne olisivat linjassa Kirkkohallituksen antamisen suositusten mukaisesti eli maksuja määrättäessä ne pyrittäisiin saamaan palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten tasolle. Erityisesti ulkopaikkakuntalaisilta perittäviä hintoja on korotuksissa painotettu enemmän. Liitteenä esitys vahvistettaviksi maksuiksi. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautaustoimen toimenpidehinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. YKN / Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti hautaustoimen toimenpidehinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautapaikkamaksut vuodelle 2014 liitteen mukaisesti. Sivu 132

8 180 Tila- ja tarjoiluhinnasto vuodelle 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymälle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut YKN ohjesääntö 9. Tilahinnasto sisältää seurakuntayhtymän toimitilojen vuokrat ulkopuolisille käyttäjille (alv 24 %). Lappeen kirkon hintaa yhteinen kirkkoneuvosto tarkisti kokouksessaan / alkaen. Muiden kirkkojen vuokria esitetään korotettavaksi; hengelliseen käyttöön +3 % ja kaupalliseen käyttöön +10%. Muiden tilojen vuokraa esitetään korotettavaksi 3 %. Tarjoiluhinnasto sisältää sekä oman käytön (alv 0 %) että ulkoisen käytön (alv 10 %, 14 % ja 24 %). Lisäksi hinnastoon on lisätty maininta henkilökunta-alennuksesta. Juhlapalveluun on lisätty pienryhmälisä, joka on 30 %. Hintoihin ei ole tehty korotusesityksiä, vaan hinnat on pyöristetty täysille kymmenille senteille. Hinnasto sisältää myös erillisen ohjeen seuraavista asioista; tilaukset kirjallisina peruutukset kirjallisina peruutusveloitukset, normaalikausi ja sesonkikaudet Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 1. tilahinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisena 2. tarjoiluhinnaston vuodelle 2014 liitteen mukaisena. YKN / Metsätalouden tarkastus vuodelta 2012 Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut metsätalouspäällikkö Seppo Revon Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta suorittamaan vuosittain Lappeenrannan seurakuntayhtymän metsäkiinteistöjen tarkastuksen. Liitteenä tarkastuskertomus vuodelta Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee tarkastuskertomuksen vuodelta Sivu 133

9 2012 ja esittää tarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. YKN / 181 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli tarkastuskertomuksen vuodelta 2012 ja esittää tarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 182 Metsätalouden toteutuminen Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on hyväksytty metsätaloussuunnitelma vuosille Vuodelle 2013 on talousarviossa hyväksytty toimintasuunnitelma metsänmyynnin, -hakkuun ja - hoidon osalta. Liitteenä kuudennen suunnitelmavuoden katsaus. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja merkitsee tiedokseen liitteenä olevan selvityksen ajalle YKN / Sijoitusraportti 2/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet Lappeenrannan seurakuntayhtymän sijoitusten hoitamisesta kokouksessaan / 141. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sille raportoidaan sijoituksista vähintään kaksi kertaa vuodessa. Liitteenä sijoitusraportti per Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee sijoitusraportin ja hyväksyy sen liitteen mukaisesti. YKN / 183 Sivu 134

10 184 Rahavarojen tarkastaminen Taloussäännön 8 :n ja ykn / 92 mukaan talousjohtajan on tarkastettava käteiskassa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuksesta tulee laatia kirjallinen muistio, joka annetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Liitteenä muistio tarkastuksesta. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi tarkastusmuistion suoritetusta käteiskassan tarkastuksesta. YKN / Vuosilomat Vuosiloman antamisesta antaa ohjeistuksia: KirVESTES 106 /1 mom. ja 2 mom. sekä 4 mom. KirVESTES 107 /1 mom. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/ , että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 130, että lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, ylipuutarhuri) päättää YKN myöhemmin. Ylipuutarhuri Jukka Nikunen pv, jää 10 pv Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosiloman lomaanomuksen mukaisesti. Sivu 135

11 YKN / As Oy Saimaanlinnan osakehuoneiston myynti Lappeenrannan seurakuntayhtymä omistaa As Oy Saimaanlinnassa 56 m2 osakehuoneiston. Huoneisto vapautui syyskuussa 2013 vuokralaisen irtisanoutuessa. Huoneiston tarkastuksessa todettiin, että se vaatii täydellisen peruskorjauksen. Korjauksen hinnan siirto vuokraan nostaa neliöhinnan niin korkeaksi ettei ole tarkoituksenmukaista omistaa huoneistoa, joka ei tuota omistajalle vuosiin. Tarkastuksessa todettiin yhtiön kattovesivahingon aiheuttamat vauriot, jotka ovat taloyhtiön korjausvelvoitteita. Merkintä isännöitsijätodistuksessa turvaa ostajalle vahingon korjaamisen yhtiön lukuun. Kiinteistöasiain johtokunta on kokouksessaan / 15 päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle huoneiston myymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että As Oy Saimaanlinnan 56 m2 osakehuoneisto laitetaan myyntiin. YKN / Anomus johtaa jätevedet seurakuntayhtymän maille Lappeenrannan seurakuntayhtymä omistaa Joutsenon Leppälän kylässä Juvola tilan , liitteenä kartta. Erkki Annala anoo lupaa saada edelleen johtaa jätevedet seurakuntayhtymän omistamalle Juvola tilalle. Annalalla on suullinen lupa edelliseltä omistajalta laskea jätevedet Juvola tilalle ja nyt hän ilmoittaa rakentavansa pienpuhdistamon ja haluaa jatkaa nykyistä käytäntöä ja hakee rasitesopimusta kohteelle. Lappeenrannan ympäristötoimi valvoo jätevesien käsittelyä hajaasutusalueilla. Heidän kanssaan on käyty keskustelua asiasta ja he ilmoittavat ettei seurakuntayhtymällä ole velvoitetta suostua vanhaan käytäntöön. Sivu 136

12 Paras ratkaisu olisi, että Erkki Annala ohjaa purkuvedet jatkossa omalle tontilleen ja siitä edelleen tienvieren ojaan. Seurakuntayhtymän edun mukaista ei ole jatkaa nykyistä käytäntöä ja eikä tehdä rasitesopimusta, joka heikentää ja vahingoittaa seurakuntayhtymän omaisuutta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Erkki Annalalle ei myönnetä lupaa jätevesien johtamiseen seurakuntayhtymän Juvola tilalle. Anojan tulee suunnitella jätevesien johtaminen siten, että purkuvedet ohjautuvat hänen omalle tontilleen ja siitä edelleen tienvieren ojaan. YKN / 187 Keskustelun jälkeen Ilkka Tiimo esitti Elsa Silvennoisen kannattamana, että Erkki Annalalle myönnetään hänen anomansa lupa jätevesien johtamiseksi seurakuntayhtymän maille. Asiasta äänestettiin niin, että talousjohtajan pohjesitys jaa sai 4 ääntä, Ilkka Tiimon muutosesitys ei sai 6 ääntä ja 3 luottamushenkilöä äänesti tyhjää. (Liite). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää Erkki Annalalle luvan johtaa anomuksensa mukaisesti edelleen jätevedet seurakuntayhtymän omistamalle Juvola tilalle. Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen jätti esittelijänä päätökseen eriävän mielipiteen. 188 Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet vuosiksi LOAS pyytää nimeämään Lappeenrannan seurakuntayhtymän edustajat valtuuskuntaan ja hallitukseen vuosiksi Valtuuskunnan jäsenistä erovuorossa on Reijo Mustonen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa Juha Rantalainen Hallituksen jäsen Kari Pettinen on erovuorossa, hallituksen jäsenille ei valita varajäsentä. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää uudet edustajat LOAS:in valtuuskuntaan ja hallitukseen vuosiksi Sivu 137

13 YKN / 188 Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi vuosiksi LOAS:in valtuuskunnan jäseneksi Reijo Mustosen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Juha Rantalaisen sekä hallituksen jäseneksi Kari Pettisen. 189 Hallinnon työnkuvamuutoksia Taloustoimiston tehtäväkokonaisuudet on kuluneen kesän aikana käyty kokonaisuutena läpi ja uudistettu vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, mm Kirkon palvelukeskuksen tuloon v Muutokset esitellään kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä käsitellään hallintosihteerin, pääkassanhoitajan sekä osa-aikaisen toimistovirkailijan työnkuvien muutokset. Liitteet 6 kpl, joista yksi tuodaan kokoukseen. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy hallintosihteerin, pääkassanhoitajan sekä osa-aikaisen toimistovirkailijan työnkuvien muutokset lähtien. HAJ / 64 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti hallintosihteerin, pääkassanhoitajan sekä osa-aikaisen toimistovirkailijan liitteenä olevat uudet työnkuvat alkaen. YKN / 189 Helena Turtiainen (hallintosihteeri) jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Nyky Vanhanen toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintosihteerin, pääkassanhoitajan sekä osa-aikaisen toimistovirkailijan työnkuvien muutokset Sivu 138

14 lähtien. 190 Vuorotteluvapaa-anomus Palkanlaskija Heli Liutu on anonut vuorotteluvapaata kahteen eri ajankohtaan: sekä Esimies puoltaa vuorotteluvapaa-anomusta. Kyseessä on alle vuoden pituiset vuorotteluvapaajaksot. Vuorotteluvapaan ehdot täyttävä sijainen palkataan talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Liitteet 1 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy palkanlaskija Heli Liutun vuorotteluvapaa-anomuksen. HAJ / 65 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti palkanlaskija Heli Liutun vuorotteluvapaa-anomuksen liitteen mukaisesti. YKN / Vuorotteluvapaa-anomus Keittäjä-vahtimestari Seija Piipponen on anonut vuorotteluvapaata ajalle Esimies puoltaa vuorotteluvapaaanomusta. Kyseessä on alle vuoden pituinen vuorotteluvapaa. Vuorotteluvapaan ehdot täyttävä sijainen palkataan talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Liitteet 1 kpl. Sivu 139

15 Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy keittäjä-vahtimestari Seija Piipposen vuorotteluvapaaanomuksen yllämainitulle ajanjaksolle. HAJ / 66 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti keittäjä-vahtimestari Seija Piipposen vuorotteluvapaa-anomuksen liitteen mukaisesti. YKN / Osa-aikaeläkeanomus Seurakuntamestari Raili Ahola anoo 50 %:n osa-aikaeläkettä alkaen. Osa-aikaeläkkeen sijainen palkataan talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle Sijaisen työaika on 50 % ja palkkaus Ylämaan seurakuntamestarin tehtävän mukainen. Määräaikaisuuden perusteena on sijaistyön määrän kartoittaminen. Sijaisjärjestelyyn palataan syksyllä Liitteet 2 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Raili Aholan 50 %:n osa-aikaeläkeanomuksen alkaen. HAJ / 67 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johto- Sivu 140

16 kunnan esityksen mukaisesti seurakuntamestari Raili Aholan 50%:n osa-aikaeläkeanomuksen alkaen. YKN / Ylämaan maankäyttösopimus KL9 luku, 3 Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat.2) kiinteän omaisuuden luovuttamista Ylämaan Kirkkomäen- ja Koskela-tilan kaavamuutos on käsitelty ja hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa / 52 Kaavan eteneminen edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimen kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Korvauksen perusteena on asemakaavamuutoksen mukainen sopimusalueen rakennusoikeuden tuoma arvonnousu euroa, josta seurakuntayhtymä korvaa kaupungille 40% eli euroa. Korvaus suoritetaan osapuolien sopimilla maanluovutuksilla. Liitteenä maankäyttösopimusluonnos liitekarttoineen ja laskentataulukko Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimusluonnoksen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun Kirkkohallitus on hyväksynyt luonnoksen maankäyttösopimukseksi. Päätös saatetaan edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. YKN / 193 Sivu 141

17 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimusluonnoksen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun Kirkkohallitus on hyväksynyt luonnoksen maankäyttösopimukseksi. Päätös saatetaan edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. 194 Kaislarannan maankäyttösopimus KL9 luku, 3 Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat.2) kiinteän omaisuuden luovuttamista Kaislarannan Suurpappila-tilan kaavamuutos on käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee sen kokouksessaan Mikäli kaava hyväksytään, sen eteneminen edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimen kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Korvauksen perusteena on asemakaavamuutoksen mukainen sopimusalueen rakennusoikeuden tuoma arvonnousu euroa, josta seurakuntayhtymä korvaa kaupungille 40% eli euroa. Korvaus suoritetaan osapuolien sopimilla maanluovutuksilla ja rahalla. Mikäli kaupunki vaatii vakuutta, seurakuntayhtymä antaa sen. Liitteenä maankäyttösopimus liitekarttoineen ja laskentataulukko Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimusluonnoksen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun Kirkkohallitus on hyväksynyt luonnoksen maankäyttösopimukseksi. Päätös saatetaan edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Sivu 142

18 YKN / 194 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimusluonnoksen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun Kirkkohallitus on hyväksynyt luonnoksen maankäyttösopimukseksi. Päätös saatetaan edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. 195 Henkilövalinta seurakuntayhtymän 8. nuorisotyönohjaajan virkaan YKV lakkautti Lauritsalan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja perusti lukien Lappeenrannan seurakuntayhtymän 8. nuorisotyönohjaajan viran (YKV , 20 ). Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä nuoriso-ohjaajan virkatutkinto. Viran vaativuusryhmä on 502. Uusi virka sijoitetaan tässä vaiheessa Lauritsalan seurakuntaan. Valittavan viranhaltijan toiminnallisena esimiehenä on Lauritsalan kirkkoherra. Lauritsalan seurakuntaneuvoston tehtäväksi annettiin viran täytön käytännön toimet ja valintaehdotuksen tuominen n päätettäväksi. Virkaa haki määräaikaan klo mennessä kuusi henkilöä. Lauritsalan seurakuntaneuvosto ( , 67 ) esittää lle, että virkaan valittaan sosionomi-nuorisotyönohjaaja Kirsi Lampi. Ensimmäiselle varasijalle esitetään sosionomi-nuorisotyönohjaaja Vilhelmiina Knaapia ja toiselle varasijalle sosionomi-nuorisotyönohjaaja Anna-Riina Aromaata (liite, srk-neuvoston pöytäkirja). Pj: YKN valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän 8. nuorisotyönohjaajan virkaan lukien sosionomi-nuorisotyönohjaaja Kirsi Lammen. Viran sijoituspaikka tässä vaiheessa on Lauritsalan seurakunta. Varasijoille valitaan, tässä järjestyksessä, sosionominuorisotyönohjaajat Vihelmiina Knaapi ja Anna-Riina Aromaa. KL 6: 33:n mukaista rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää, koska tämä henkilövalinta merkitsee saman työnantajan palveluksessa pysymistä (TEM:n selitys). Rikosrekisteriote on ollut nähtävissä ensimmäisen kerran seurakuntayhtymän palvelukseen valittaessa (RLL 504/2002, Sivu 143

19 3 ). Todistusta terveydentilasta ei tarvitse esittää, koska valittu jatkaa sijaisuutena hoitamassaan virassa vakinaisena viranhaltijana (KL 6:16, 2. mom). Myöskään koeaikaa ei em. syyn vuoksi virassa toteuteta (KL 6: 17, 2. mom). YKN / 195 Petteri Myllynen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätöksen esityksen mukaisesti. 196 Henkilövalinta seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen Lappeenrannan seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan virka on tässä vaiheessa ollut sijoitettuna Lauritsalan seurakuntaan. Viran vakituinen viranhaltija on virkavapaalla saakka (YKN , 179 ). Viransijaisuutta hoitanut henkilö on purkanut virkasuhteensa työantajan kanssa lukien. YKN on antanut luvan täyttää 4. nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden ajalle (YKN , 117 ). Lauritsalan seurakuntaneuvoston tehtäväksi annettiin viransijaisuuden täytön käytännön toimet ja valintaehdotuksen tuominen n päätettäväksi. Viransijaisuutta haki määräaikaan klo mennessä kuusi henkilöä. Lauritsalan seurakunaneuvosto ( , 68 ) esittää lle, että alkaneeseen ja päättyvään viransijaisuuteen valitaan rakennusalan tutkinnon omaava Janne Pehkonen. Ensimmäiselle varasijalle esitetään sosionomi-nuorisotyönohjaaja Anuliina Kenttämaata ja toiselle varasijalle sosionominuorisotyönohjaaja Vihelmiina Knaapia (liite, srk-neuvoston pöytäkirja). Pj: Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta ja jos työnantaja perustelluista syistä yksittäistapauksissa niin päättää (KL 6: 14). YKN valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän 4. nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen lukien rakennusalan tutkinnon omaavan Janne Pehkosen. Viran sijoituspaikka tässä vaiheessa on Lauritsalan seurakunta. Viran vaativuusryhmä 502, josta tehdään 5 %:n epäpätevyysvähennys. Sivu 144

20 Varasijoille valitaan, tässä järjestyksessä, sosionominuorisotyönohjaajat Anuliina Kenttämaa ja Vihelmiina Knaapi. KL 6: 33:n mukaista rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää, koska tämä henkilövalinta merkitsee saman työnantajan palveluksessa pysymistä (TEM:n selitys). Rikosrekisteriote on ollut nähtävissä ensimmäisen kerran seurakuntayhtymän palvelukseen valittaessa (RLL 504/2002, 3 ). Todistusta terveydentilasta ei tarvitse esittää, koska valittu siirtyy seurakuntayhtymän sisällä puolitoista vuotta hoitamastaan varhaisnuorisotyön/poikatyön viransijaisuudesta (Lappeenrannan seurakunta) toiseen vastaavaan viransijaisuuteen (KL 6: 16, 2. mom). Myöskään koeaikaa ei em. syyn vuoksi viransijaisuudessa toteuteta (KL 6: 17, 2 mom). YKN / 196 Petteri Myllynen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätöksen esityksen mukaisesti. 197 Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka Sammonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaa on hoidettu sijaisuutena alkaen. Seurakuntaneuvoston päätöksellä sijaisuuden hoito kestää saakka, mikä oli alkuperäisen virkavapausanomuksen päättymisaika. Viran vakituinen haltija kuitenkin irtisanoutui jo lukien. Sammonlahden seurakuntaneuvosto esittää lle, että Sammonlahden nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan ja tilalle perustetaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaajan virka, joka sijoitetaan Sammonlahden seurakuntaan (liite). Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia (4. Rekrytointi) antaa virkojen ja työsuhteiden vapautessa laajat mahdollisuudet päättää jatkotoimista viran/toimen täyttämisestä sellaisenaan aina lakkauttamiseen asti. Linjaus tulee tehdä seurakuntien ja seurakuntayhtymän tarpeiden mukaan. Pj: Kristillinen nuorisotyö kuuluu seurakunnan hengellisen kasvatustyön alueeseen. Siksi tähän tehtävään tulee varata seurakuntayhtymän tasolla tarpeellinen määrä henkilöresursseja. Sivu 145

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 23.1.2012 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot