Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma 2000-2006"

Transkriptio

1 k 1

2 Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää Puhelin Telekopio Lisätietoja Tavoite 2 -ohjelmapäällikkö, Keski-Suomen liitto, Hannu Korhonen, Keski-Suomen liitto, Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ Puhelin /vaihde Julkaisun avainsanat Aluekehitys Rakennerahastot Strategia ISBN ISSN Painos 300 kpl 2 Kansi ja taitto: Tuula Niemistö Painopaikka: KOPIJYVÄ OY

3 k Esipuhe Keski-Suomi jakautuu EU:n alue- ja rakennepolitiikan vuosien tavoitealueissa kahteen osaan: Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnissa toteutetaan tavoite 1 -ohjelmaa ja muualla Keski-Suomessa tavoite 2 - ohjelmaa. Tavoite 2 -ohjelman sisältö liittyy pitkälti Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman tavoiteasetteluihin. Yritystoiminnan edistäminen, osaamisen uudistaminen ja aluerakenteen kehittäminen ovat Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmassa valittuja kehittämistyön toimintalinjoja. Siitä huolimatta, että Keski-Suomen ohjelma nojaa yhteisiin toimintalinjoihin, ovat ohjelman toteuttamistapa ja strategiset valinnat selkeästi maakunnan omia. Ohjelman toteuttamisen perusta on alueellisen erikoistumisen strategia investointien ja koulutuksen avulla. Suoritetulla valinnalla jäntevöitetään ohjelman toteutusta ja mahdollistetaan kattavasti alueen kuntien osallistuminen ohjelman toteuttamiseen sekä kohdennetaan resurssit vahvimmin alueen kilpailukykyä edistäviin kohteisiin. Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelma on laajan yhteistyön tulos. Ohjelmalla jatketaan maakunnassa laaditun aluekehittämisohjelman 1998 linjauksia ja toteutettujen tavoite 2 - ja 5b -ohjelmien kokemusten viitoittamaa tietä. Ohjelman laadintaa Keski-Suomen liitossa on johtanut tutkimuspäällikkö Hannu Korhonen. Ohjelmatyön eri vaiheissa ovat olleet tiiviisti mukana Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen, Keski-Suomen ympäristökeskuksen, Keski-Suomen Kauppakamarin ja Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n sekä ohjelma-alueen seutukuntien edustajat. Lisäksi ohjelmatyön eri vaiheissa on käyty neuvotteluja lukuisten sidosryhmien kanssa. Ohjelmaan on liittynyt Jyväskylän Yliopiston suorittama tasa-arvoarviointi ja YVA-ryhmän suorittama ympäristövaikutusten arviointi. Keski-Suomen liitto kiittää ohjelman laatimiseen osallistuneita ja kutsuu eri alojen toimijoita mukaan rakentamaan Keski-Suomesta tiedolla ja työllä itsensä elättävää maakuntaa. Jyväskylässä heinäkuussa 2000 Simo Salmelin maakuntahallituksen puheenjohtaja Erkki Järvelä maakuntajohtaja 3

4 4 Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma

5 k Keski-Suomen tavoite 2-ohjelmavuosille JOHDANTO Ohjelmatyön kytkeytyminen muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin Länsi-Suomen tavoiteohjelma Työn organisointi ALUEEN KUVAUS JA KEHITTÄMISTARPEET Aluerakenne ja väestökehitys Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys Osaamisrakenne Kulttuuri ja taide Ympäristön tila Tasa-arvon tila SEUTUJEN TAVOITTEET JA PAINOTUKSET Jyväskylän seutukunta Jämsän seutukunta Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunta Keuruun seutukunta Äänekosken seutukunta KESKI-SUOMEN TAVOITE 2 -OHJELMAN STRATEGIA JA TAVOITTEET Päämäärä Strategia Tavoitteet 5. OHJELMAN TOIMINTALINJAT JA TOIMENPIDEKOKONAISUUDET Yritystoiminnan kehittäminen ja tuotantorakenteen uudistaminen Yritystoiminnan aktivointi ja yritysten kehittäminen (EAKR) Yritysten toimintaedellytysten parantaminen (EAKR) Yrittäjyyden edistäminen ja henkilöstön kehittäminen (ESR) Osaavan työvoiman ja teknologian kehittäminen Osaamis- ja innovaatioverkostojen kehittäminen ja uuden teknologian edistäminen (EAKR) Koulutuksen työelämäyhteyksien ja työllistymisen vahvistaminen (ESR) Aluerakenteen ja elinympäristön kehittäminen Perusrakenteen turvaaminen ja uudistaminen (EAKR) Vetovoimatekijöiden kehittäminen (EAKR) Ympäristön parantaminen sekä yhdyskuntien elävöittäminen (EAKR) Alueellisten ja paikallisten toimintayhteisöjen aktivointi sekä syrjäytymisen ehkäiseminen (ESR) Tekninen tuki (EAKR, ESR) RESURSSIT Toimijoilta edellytettävät resurssit ja rahoitustaulukko Hankearvioinnin perusteet OHJELMAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OHJELMAN TASA-ARVOVAIKUTUKSET MAAKUNTIEN JA ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ...46 Liite: TAVOITE 2- JA 5b -OHJELMIEN TOTEUTUMINEN

6 Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma JOHDANTO 1.1 Ohjelmatyön kytkeytyminen muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin 6 Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelma vuosiksi on EU:n uuden aluepoliittisen kauden ohjelma, jonka alueeseen kuuluvat Jyväskylän, Jämsän, Kaakkoisen Keski-Suomen, Keuruun ja Äänekosken seutukunnat. Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelma on maakunnallinen sovellus Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta. Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnilla toteutetaan seutukuntien itse laatimaa tavoite 1 -ohjelmaa, joka puolestaan on osa Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmaa. Muita uuden aluepoliittisen kauden ohjelmia ovat työllisyyden ja inhimillisten voimavarojen kehittämiseen tarkoitettu tavoite 1 -alueiden ulkopuolisten alueiden horisontaalinen tavoite 3 -ohjelma ja alueellinen maaseutusuunnitelma, joka on myös voimassa tavoite 1 -alueiden ulkopuolella. Tavoite 1 -alueilla tavoite 3 -ohjelmaa ja maaseutusuunnitelmaa vastaavat toimenpiteet sisältyvät tavoite 1 -ohjelmaan. Keski-Suomen kehittämistyön strategia ja keskeiset periaatteet on linjattu Keski-Suomen aluekehittämisohjelmassa. Linjauksen mukaan Keski-Suomi on tiedolla ja työllä itsensä elättävä maakunta, joka osaamisen ja yrittäjyyden avulla parantaa jatkuvasti yritystoiminnan edellytyksiä. Maakunnan kehittäminen perustuu vahvaan omaan kehittämistahtoon ja alueen toimijoiden tulokselliseen yhteistyöhön. Merkittäviä aluepolitiikan toimijoita ja rahoittajia ovat maakunnan yritykset ja kunnat, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja muut maakunnan oppilaitokset, Keski- Suomen TE -keskus ja sen osastot, Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen tiepiiri, Länsi-Suomen lääninhallitus ja muut alueella toimivat valtion viranomaiset, alueen kehittämisyhtiöt sekä aluekehittämisestä vastuullisena viranomaisena toimiva Keski-Suomen liitto. Useiden ohjelmien samanaikainen toteuttaminen edellyttää maakunnan yhteisen strategian ohella käytännön yhteistyön tehokasta organisointia niin, että maakunnan alueella toteutettavat ohjelmat vastaavat maakunnan ja seutujen omia kehittämistarpeita. Keskeiset linjaukset voimavarojen kohdistamisesta strategisesti oikeisiin ja vaikuttaviin toimenpiteisiin on tehtävä yhteisesti. Maakunnan yhteistyöryhmän merkitys resurssien suuntaajana ja toiminnan linjaajana korostuu ohjelmakaudella Tavoite 2 -ohjelman toteuttamiseen osallistuvat EU:n rahastoista Euroopan aluekehittämisrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Sosiaalirahasto osallistuu myös tavoite 3 -ohjelman toteuttamiseen. Sosiaalirahaston eri ohjelmien toimintaa ohjaa yhteinen ESR -viitekehys. Maatalouden ohjausrahaston tukiosasto (EMOTR-T) osallistuu alueelliseen maaseutusuunnitelman toteuttamiseen. Euroopan unionista saatavat rahoituksen ohella ohjelmien toteuttamiseen käytetään valtion budjetin kautta tulevaa kansallista julkista ja kuntien kautta tulevaa paikallista julkista rahoitusta. Julkisen rahoituksen ohella ohjelmiin tulee myös yksityistä rahoitusta. Euroopan unionin tavoiteohjelmia täydentävät yhteisöaloitteet. EAKR:sta rahoitetaan rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön edistämistä (Interreg) ja kriisikaupunkien ja -lähiöiden taloudelliseen ja sosiaaliseen elvyttämiseen kestävän kaupunkikehityksen mukaisesti (Urban), EMOTR:n ohjausrahastosta maaseudun kehittämistä (Leader) ja ESR:sta inhimillisten voimavarojen kehittämistä yhtäläisten mahdollisuuksien puitteissa (Equal). Yhteisöaloitteiden ohella toteutetaan myös pilottihankkeita. 1.2 Länsi-Suomen tavoiteohjelma 2 Keski-Suomi on ollut mukana seitsemän Länsi-Suomen maakunnan tai maakuntien osien muodostaman yhteistyöalueen ohjelmatyössä, jossa on laadittu maakuntien yhteinen tavoite 2 -ohjelman visio ja strategia sekä määritetty toimintalinjat ja niiden toteuttamiseksi tarvittava rahoitus. Varsinainen ohjelmaosa on jätetty sisäasiainministeriölle, jonka johdolla ohjelma viimeistellään valtioneuvoston käsittelyä varten. EU:n komission käsittelyn jälkeen ohjelmaa päästään toteuttamaan aikaisintaan huhti-toukokuussa Ohjelman täydennysosan eli toimenpidekokonaisuudet käsittelee kansallinen seurantakomitea vuoden 2000 alkupuolella. Länsi-Suomen maakunnat haluavat yhteisessä visiossaan tehdä Länsi-Suomesta maan johtavan yrittäjyyden ja inhimillisen kasvun alueen. Yhteisen strategian mukaisesti Länsi-Suomen yhteistyöalueella lisätään yrittäjyyttä ja työpaikkoja sekä parannetaan yritystoiminnan ja maatilatalouden kilpailukykyä osaamisen tasoa nostamalla. Ohjelman kolme toimintalinjaa ovat yhtenevät Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelman kanssa samoin kuin täydennysosan toimenpidekokonaisuudetkin. Keski-Suomen ohjelman visiossa ja strategisissa painotuksissa korostetaan alueellista erikoistumista investointien ja koulutuksen avulla, osaamista yleensä sekä tietoyhteiskunnan valmiuksia keskimääräistäkin enemmän.

7 k Kuvio 1: EU:n tavoitealueet Keski-Suomessa ja koko maassa Työn organisointi Keski-Suomen tavoite 2-ohjelmatyötä varten asetettiin maakunnallinen valmisteluryhmä, johon kutsuttiin mukaan edustajat Jyväskylän, Jämsän, Kaakkoisen Keski-Suomen, Keuruun ja Äänekosken seutukunnilta, Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen osastoilta, Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Keski- Suomen Kauppakamarista ja Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:stä. Seutukunnittainen valmistelu eteni yhtäaikaisesti maakunnallisen valmistelun kanssa. Seutukuntien työryhmissä olivat edustettuina kehittämisyhtiöt, paikalliset kärkiyritykset, alueen koulutusorganisaatiot sekä monet järjestöt ja muut merkittävät toimijat. Kumppanuutta on toteutettu seutukunnittaisissa neuvotteluissa sekä keskusteluissa maakunnan yhteistyöryhmässä ja sen työjaostossa. Ohjelmasta keskusteltu Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellisen paikallisyksikön (sivistysosasto sekä sosiaali- ja terveysosasto), Keski-Suomen tiepiirin, Keski-Suomen Maaseutukeskuksen, Keski-Suomen Metsäkeskuksen sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. Maakuntavaltuustossa Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelman strategia ja tavoitteet käsiteltiin Maakuntahallituksen esityksen pohjalta maakuntavaltuusto käsittelee ohjelman toteuttamismallin marraskuussa 1999 ja ohjelman varsinainen käsittely on tammikuussa Ohjelman ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on ollut kiinteä osa ohjelmatyötä. Ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Keski-Suomen EU-hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiryhmä, jonka maakunnan yhteistyöryhmän työjaosto on nimittänyt. Ohjelman tasaarvonäkökohdat on arvioinut Jyväskylän Yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen naistutkimuksen jaos. 7

8 Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma Kuvio 2: EU:n tavoiteohjelmat Keski-Suomessa Tiedolla ja työllä itsensä elättävä Keski-Suomi 8

9 2. ALUEEN KUVAUS JA KEHITTÄMISTARPEET k 2.1 Aluerakenne ja väestökehitys Keski-Suomen tavoite 2 -alue on maakunnan viiden seutukunnan ja 21 kunnan muodostama alue. Jyväskylän seutukuntaan kuuluvat Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa ja Muurame; Jämsän seutukuntaan Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti ja Kuhmoinen; Kaakkoisen Keski-Suomen seutukuntaan Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka ja Toivakka; Keuruun seutukuntaan Keuruu, Multia, Petäjävesi ja Uurainen sekä Äänekosken seutukuntaan Konnevesi, Sumiainen, Suolahti ja Äänekoski. Alueelle sijoittuu maakuntakeskus Jyväskylä. Muita kaupunkeja ovat Jämsä, Jämsänkoski, Keuruu, Suolahti ja Äänekoski. Ohjelma-alueen väestökehitys on viime vuosina ollut positiivinen. Alueen väestömäärä lisääntyi vuodesta 1994 vuoteen 1998 yhteensä henkeä (1,9 %). Kasvu kohdentui yksinomaan Jyväskylän seutukuntaan, jonka väestö lisääntyi yli 6 000:lla (4,8 %). Samaan aikaan väki väheni kaikilla muilla seutukunnilla. Jyväskylän seutukunnan ulkopuolisista kunnista väestö lisääntyi vain Äänekoskella. Väestökehityksessä seutukunnittain eri sukupuolten kesken ei ole nähtävissä merkittäviä eroja. Ainoastaan Äänekosken seutukunnassa naisten määrä väheni selvästi miehiä nopeammin. Kuntien välisessä muuttoliikkeessä vain Jyväskylän seutukunnan muuttotase on positiivinen. Väestö muuttaa keskusseutukunnalle sekä oman maakunnan alueelta että myös maakunnan ulkopuolelta. Eniten Keski-Suomeen muutetaan Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Pohjois-Savosta. Vastaavasti muuttoliike vie eniten keskisuomalaisia Uudellemaalle ja Pirkanmaalle. Muuttoliikkeen sisältävissä väestöennusteissa tilanteen uskotaan myös säilyvän ohjelmakaudella samansuuntaisena. Väestömäärän ennakoidaan Keski-Suomen tavoite 2 -alueella lisääntyvän vuoteen 2010 yli 5 000:lla ja kasvun katsotaan kohdentuvan ennen muuta maakuntakeskukseen ja sitä ympäröiviin kuntiin. Yli puolet maakunnan väestöstä asuu Jyväskylän seudulla. Maakuntatasoinen palveluvarustus on suurelta osin myös keskittynyt Jyväskylään. Asutus on keskittynyt päätiestön suunnassa Jämsän - Jyväskylän - Äänekosken kehitysakselille. Maakunnan muissa osissa väestö on jakaantunut tasaisemmin maa- ja metsätalouden ympäröimiin erikokoisiin kaupunkeihin ja kuntataajamiin, jotka toimivat alueittensa työpaikka- ja palvelukeskuksina. Taulukko 1. Väestömäärän kehitys seutukunnittain Muutos, abs. Muutos % Jyväskylän sk ,8 Jämsän sk ,4 Kaakk.Keski-Suomen sk ,5 Keuruun sk ,3 Äänekosken sk ,3 K-S tavoite 2-alue ,9 Lähde: Tilastokeskus 9

10 Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma Taulukko 2. Muuttoliikkeen keskiarvo vuosina seutukunnittain Tulomuutto Lähtömuutto Nettomuutto Jyväskylän sk Jämsän sk Kaakk.Keski-Suomen sk Keuruun sk Äänekosken sk Lähde: Tilastokeskus Kehittämistarpeet: Jyväskylän seutukunnan kehittämistarpeet ovat aluerakenteesta, väestönkehityksestä ja palveluvarustuksesta johtuen erilaisia kuin alueen muiden seutujen. Jyväskylän seudun vetovoimaa pääkaupunkiseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen vaihtoehtona on vahvistettava. Väestörakenteen pitämiseksi tasapainossa ja muuttotappion pysäyttämiseksi tulee nuorille tarjota monipuoliset ja tulevaisuuden valinnat mahdollistavat koulutusväylät, kilpailukykyiset työmarkkinat sekä tarvittavat ja vetovoimaiset muut palvelut, etenkin asumisen edellytykset. Seutukuntakeskuksia on vahvistettava ja monipuolistettava. Teollisuuskeskusten (Jämsä-Jämsänkoski, Äänekoski-Suolahti) uudistuminen, kuntakeskusten sekä varsinaisten maaseutualueiden kehitys edellyttävät yritystoiminnan edellytysten kohentamista ja yksityisiä investointeja sekä yhdyskuntarakenteen taloudellista kehittämistä ja julkisia investointeja. Aluerakenteen kehittämistoimilla on lisättävä alueen yritystoiminnan kilpailukykyä ja alueen vetovoimaisuutta sekä sen eri osien alueellista kehitystä. Tietoverkkoyhteyksien ja -palvelujen voimakas paikallinen, seudullinen ja maakunnallinen kehittäminen on edellytys alueen eri seutujen kehittämiselle. Yritysten, oppilaitosten ja kansalaisten valmiuksia informaatiotekno-logian hyödyntämisessä on parannettava. Kehittämistoimilla mahdollistetaan eri koulutustasojen tietoverkkoyhteistyö ja verkostokoulutus, etätyö ja julkisten palvelujen tietoverkko (alueellinen tietoverkko) sekä helpotetaan yksityisten kansalaisten liittymistä tietoverkkoon. Kehitetään tietoverkkoihin perustuvia oppimisympäristöjä, eli mahdollistetaan ns. virtuaaliset oppimisympäristöt. Aluerakenteen kehittämisessä käytetään hyväksi alueen vahvojen osaamisalojen kuten informaatioteknologian sekä energia- ja ympäristöteknologian asiantuntemusta. 10

11 k 2.2 Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys Keski-Suomen tavoite 2 -alue elää puusta, metallista, osaamisesta ja hyvistä palveluista. Massa-, paperi- ja puutavarateollisuus hyödyntävät alueen suuria metsävaroja. Metalliteollisuus, mm. paperinjalostusteollisuuden sekä maa- ja metsätalousalan koneiden valmistus on kansainvälistä huipputasoa. Kasvun aloja ovat informaatioteknologia, elektroniikkateollisuus, graafinen tuotanto ja kemianteollisuus sekä energiaja ympäristöteknologia. Maa- ja metsätalouden osuus työpaikoista ja myös bruttoaluetuotteesta on maan keskitasoa suurempi. Alueelle on tiivistynyt monentasoista osaamista ja alueen koulutustarjonta on erittäin laajaa. Monialainen yliopisto, maakuntaan laajeneva ammattikorkeakoulu sekä ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet luovat hyvän pohjan alueen kehittämiselle. Alueen keskusten palvelutarjonta on hyvä, mutta uhkat palvelutarjonnan heikkenemiselle maaseutukunnissa ovat suuret. että työn tuottavuus on näillä seuduilla voimakkaasti parantunut, mikä näkyy esimerkiksi korkeana bruttoaluetuotoksena henkeä kohti (taulukko 5). Keski-Suomen tavoite 2 -alueen työttömyys on viime vuodet ollut noin 3 prosenttiyksikköä koko maan työttömyyttä korkeammalla tasolla. Kaikkien seutukuntien työttömyysasteet olivat vuonna 1994 yli 20 prosentin, vuonna 1998 työttömyysasteet vaihtelivat Jämsän seutukunnan 18,0:n ja Jyväskylän seutukunnan 19,1:n välillä. Lukumääräisesti työttömien määrä väheni em. aikavälillä viidellä tuhannella eli :een vuonna Keski-Suomen tavoite 2 -alueen työpaikkamäärä oli kuluvan vuosikymmenen vaihteessa lähes Laman myötä työpaikkamäärä romahti ja oli vuonna 1994 enää Tämän jälkeen työpaikat ovat tasaisesti lisääntyneet noin 1000:lla vuodessa. Vuoden 1997 ennakkotietojen mukaan lisäys oli jo yli Taulukko 3. Yritysmäärän kehitys vuosina Jyväskylän sk Jämsän sk Kaakkoisen Keski-Suomen sk Keuruun sk Äänekosken sk Keski-Suomen tavoite 2-alue Lähde: Tilastokeskus Keski-Suomen tavoite 2 -alueen yritysmäärä on noussut vuodesta 1994 kolmessa vuodessa yli tuhannella. Yritysten määrä on kasvanut kaikissa seutukunnissa ja erityisen voimakkaasti Jyväskylän seudulla. Yritysmäärän myönteisestä kehityksestä huolimatta alueen työllisyystilanne on osoittautunut vaikeaksi. Jämsän ja Äänekosken seuduillakaan tuotannon laajentuminen ei ole kanavoitunut työpaikoiksi. Pääomavaltaistunut tuotanto on merkinnyt, että bruttoaluetuotteen ja työllisyyden keskinäinen yhteys on löyhentynyt. Sama ilmiö myönteisesti nähtynä merkitsee sitä, 11

12 Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma Taulukko 4. Työpaikkamäärän kehitys Jyväskylän sk Jämsän sk Kaakkoisen Keski-Suomen sk Keuruun sk Äänekosken sk Keski-Suomen tavoite 2-alue Lähde: Tilastokeskus Työpaikat lisääntyivät palvelualoilla ja jalostuksessa mutta vähenivät alkutuotannon ammateissa. Mittavimmin uusia työpaikkoja syntyi teollisuudessa, koulutuksessa, terveyden- ja sosiaalihuollon ammateissa, kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, julkisessa hallinnossa ja myös rakentamisessa. maan tasoa (100) korkeammaksi ja Jyväskylän seutukunta (93) lähestyy valtakunnan tasoa, Keuruun (60) ja Kaakonseudun (57) aluetuoteluvut ovat jääneet selvästi koko maan tasosta. Seutukuntien asema valtakunnallisessa vertailussa on säilynyt melko muuttumattomana. Keski-Suomen tavoite 2 -alueen bruttoaluetuote asukasta kohti oli vuonna ,7 prosenttia koko maan tasosta. Aluetuote on kehittynyt viime vuosina koko maata nopeammin, mutta vaihtelu seutukunnittain on voimakasta. Samalla kun Jämsän (119) ja Äänekosken seutukuntien (108) aluetuote nousee selvästi koko Taulukko 5. Toimialojen arvonlisäykset seutukunnittain (mmk) vuosina 1990, 1993 ja 1997 Vuosi Muutos, abs. Muutos % Jyväskylän sk ,1 20,5 Jämsän sk ,0 10,3 Kaakk.Keski-Suomen sk ,4 8,9 Keuruun sk ,1 10,3 Äänekosken sk ,0 35,0 Keski-Suomen tavoite 2-alue ,1 19,3 Lähde:Tilastokeskus 12

13 k Kehittämistarpeet: Yrityskantaa on lisättävä uusyrittäjyyttä edistämällä ja toimien yritysten innovatiivisuutta parantamalla. Uusia yrityksiä tarvitaan perinteisesti vahvojen alojen ohella erityisesti palvelualoille sekä huipputeknologian ja osaamisintensiivisten palvelujen tuottajiksi. Alueen vahvoja koulutusresursseja on hyödynnettävä tehokkaasti uuden yrittäjyyden synnyttämisessä. Yritysten kehittäminen ja työpaikkojen lisääminen edellyttävät investointiasteen nostamista. Keskeisimpiä keinoja toimivien yritysten kasvun lisäämiseksi ovat verkostuminen, kansainvälistyminen sekä alueellisten innovaatiojärjestelmien kehittäminen. Yritysten sukupolvenvaihdosten erityiskysymykset on otettava kehittämistoiminnassa huomioon ja yrittäjyys nähtävä osaksi seutujen kestävää kehitystä. Alihankintaverkostojen kehittäminen edellyttää klusterinäkökulman vahvistamista. Alueen teollisuuden toimialarakenne on monipuolinen ja mahdollisuudet alihankintayhteistyön lisäämiseen ovat hyvät. Alueelta löytyy erityisosaamista useilta teollisuuden osa-alueilta. Maakunnallista toimialoittain etenevää kehittämistyötä jatketaan ja erityistä painoa pannaan yritysten henkilöstön osaamisen tason kohottamiseen. Alihankkijoiden kilpailukyky edellyttää hyvää laatutietoisuutta, parhaiden menetelmien hallintaa (benchmarking) sekä alihankintayrittäjyyden osaamista sekä päähankkijoiden että alihankkijoiden suunnalla. Työvoiman kysynnän ennakointiin perustuen tulevaisuuden kasvualoihin (mm. informaatioteknologia, ohjelmisto- ja sisältötuotanto, elektroniikka) on panostettava rohkeasti. Palveluelinkeinoja kehittämällä luodaan uutta yrittäjyyttä ja tuetaan teollisuuden kehittämistavoitteita. Yritystoimintaa tukevilla tutkimus-, neuvonta- ja kehittämispalveluilla on hyvät kasvunäkymät. Kulutuskysynnän kasvaessa palvelualojen kehitysmahdollisuudet ovat hyvät ja uusia yrityksiä syntyy. Naisyrittäjyyden edellytyksiä parantamalla luodaan mahdollisuuksia uudelle palvelualojen yritystoiminnalle. Viihde- ja vapaa-ajan palveluliiketoimet kasvavat, samoin ns. kulttuuriyrittäjyys. Kokous- ja kongressimatkailu, luonto- ja elämysmatkailu, kulttuuri- ja liikuntamatkailu sekä matkailuun kuuluvan majoitustoiminnan kehittäminen ovat koko Keski-Suomen kehittämiskohteita. Maaseudun yritystoiminnalle luodaan toimintaedellytysten seudullisella yhteistyöllä sekä keskusten ja maakuntien vuorovaikutuksen voimistamisella. Perinteisen maatilatalouden rinnalle tulee luoda korvaavia ja täydentäviä maaseutuyrittämisen malleja. Metsätalouden kehittäminen edellyttää metsien kasvatuksen, hoidon, kunnostuksen ja metsätalouden infrastruktuurin kehittämistä puutuotemarkkinoiden ja teollisuuden tarpeiden pohjalta maaseudun työllisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevalla tavalla. Koko maakunnan kannalta keskeisiä kehittämisaloja ovat: ammatinharjoittajayrittäjyys, nais- ja perheyrittäjyys, ns. asiakasyrittäjyys (esimerkiksi verkostomarkkinointi ja franchising) ja kaikki koulutustasot jatkumana kattava oppilaitoksissa annettava yrittäjyyskasvatus. 13

14 Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma Osaamisrakenne Osaamisen rakenteeseen vaikuttavat tuotannon rakenne ja koulutuksen sijoittuminen. Koulutuksen ohella tutkimusyksiköt sekä tietoverkkojen kehittyneisyys luovat edellytyksiä parantaa alueen osaamisen rakennetta. Suurissa ja pitkälle kansainvälistyneissä yrityksissä osaamisverkot ovat maailmanlaajuisia. Globalisoituvassa taloudessa kansainvälisen yritystoiminnan yksiköiden kiinnittyminen jollekin alueelle on suuresti riippuvainen alueen kyvystä tuottaa osaavaa työvoimaa. Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittymisen edellytys on myös ammattitaitoisen työvoiman saanti. Uuden yritystoiminnan ja erikoisosaajien sijoittumiseen vaikuttaa ratkaisevasti alueen osaamisrakenne ja kulttuuri. Keski-Suomen tavoite 2 -alueen osaamisrakenne kestää valtakunnallisen vertailun, mutta erot seutujen kesken ovat merkittäviä. Keski-Suomen tavoite 2 -alueella väestön koulutustaso on keskimääräisesti tarkasteltuna varsin korkea, mutta seutujen ja kuntien väliset erot ovat suuret, mikä merkitsee kehittämistoimien seudullista eriyttämistä. Jyväskylän seutukunta ja erityisesti Jyväskylän kaupunki on valtakunnallisissa koulutustasovertailuissa aivan kärkiryhmässä. Jämsän, Äänekosken ja Keuruun seutukunnat ovat seutukuntien keskivaiheilla. Näissä kolmessa seutukunnassa tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä oli vuonna 1997 yli 50 prosenttia ja Jyväskylän seutukunnassa huomattavasti yli 60 prosenttia. Vain Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunnassa osuus oli alle 45 prosenttia. Väestön koulutustaso on kohonnut nopeasti nuorten ikäluokkien keskuudessa. Alle 35 -vuotiaan väestön koulutuksen kautta hankkimat valmiudet ovat huomattavasti paremmat kuin vanhempien ikäluokkien. Naisten osuus koulutukseen hakeutumisessa on korkeampi kuin miesten. Koulutusaloittain on huomattavia eroja sukupuolen mukaan. Tekniikassa ja liikenteessä miesten osuus on edelleen varsin korkea, sosiaali- ja terveysala puolestaan on edelleen hyvin naisvaltainen. Tavoitealueen väestön koulutustaso on jatkuvasti kohonnut, koska koulutuksen tarjonta on kasvanut sekä toisen asteen oppilaitoksissa että korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujärjestelmän rakentamisen yhteydessä toisen asteen koulutuspaikat voivat joillakin alueilla vähentyä. Näin tapahtuu erityisen selvästi Jämsän seudulla, jonne on tulossa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alan toimipiste vuonna Toisen asteen aloituspaikat vähenevät myös Äänekosken seudulla. Opiskeluajan pidentymisestä johtuen oppilasmäärät eivät vähene suhteellisesti yhtä paljon kuin aloituspaikat. Koulutuksen tarjonta on Keski-Suomen tavoite 2 -alueella monipuolista ja korkeatasoista. Jyväskylän yliopiston kasvu on ollut ripeätä ja sen vetovoimaisuus on maan huippua. Yliopiston yli :sta opiskelijasta noin 70 prosenttia tulee Keski-Suomen ulkopuolelta. Jyväskylän yliopisto on määrätietoisesti vastannut Keski-Suomen yritystoiminnan ja laajemmin koko suomalaisen yhteiskunnan elinkeinotoiminnan kehittämishaasteisiin. Uusimuotoisen maisterikoulutuksen kautta on koulutettu satoja asiantuntijoita informaatioteknologiaan ja muille kehityksen avainaloille. Informaatioteknologian ja taloustieteiden tiedekuntien perustaminen ovat tästä myös osoituksena. Avainaloilla on tarvetta opetuksen tuntuvaan lisäämiseen myös vastaisuudessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehitys on ollut vireätä. Ammattikorkeakoulu on yli 5000 opiskelijan monialainen, tietoa maakunnan hyväksi jalostava kehittämiskeskus, jonka opiskelijoista noin puolet tulee maakunnan ulkopuolelta. Työelämän kehittämiseen suuntautuva tutkimus- ja kehittämistoiminta laajenee voimakkaasti. Jyväskylän ammattikorkeakoulun suurin koulutusala on tekniikka ja liikenne. Nopeimmin kasvava ala on informaatioteknologia kuten Jyväskylän yliopistossakin. Yhdessä nämä korkeakouluyksiköt ovat huomattava resurssi Keski-Suomen tavoite 2 -alueen ja koko maakunnan kehittämisessä. Alueella on lisäksi humanistisen ammattikorkeakoulun toimipisteet Korpilahdella ja Suolahdessa. Toisen asteen koulutustarjonta on hyvä. Lukion aloituspaikkoja oli alueella vuonna 1999 yhteensä Toisen asteen nuorten ammatillisessa koulutuksessa tekniikan ja liikenteen koulutusala on selvästi suurin (1 098 aloituspaikkaa). Hallinnon ja kaupan koulutusala (524 aloituspaikkaa) sekä sosiaali- ja terveysala (525 aloituspaikkaa) tarjoavat yhteensä lähes yhtä paljon aloituspaikkoja kuin tekniikka ja liikenne. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala on perinteisesti ollut alueella varsin vahva ja aloituspaikkoja on 370. Nuorten ammatillisia aloituspaikkoja oli yhteensä Aikuisille oli aloituspaikkoja ja ammatillisessa koulutuksessa oli toisen asteen aloituspaikkoja yhteensä yli Koulutuksen työelämäyhteydet vahvistuvat kaikilla koulutusasteilla. Toisen asteen ammatillinen koulutus muuttuu kolmivuotiseksi ja kaikkeen koulutukseen tulee puolen vuoden työssä oppimisen jakso. Tavoitealueella ja koko Keski-Suomessa valmistaudutaan tähän uudistukseen maakunnallisen Työssä oppiva Keski-Suomi -sateenvarjohankkeen avulla. Työssä oppimisen paikkoja tarvitaan jatkuvasti lisää ja uusien oppimismenetelmien kehittäminen on ajankohtaista. 14

15 k Toisen asteen kehittämishaasteet ovat suuret. Maakunnallista yhteistyöprosessia yritysten ja oppilaitosten yhteistyön lujittamiseksi on tarpeen jatkaa ja voimistaa. Aikuis- ja täydennyskoulutus on osaamisrakennetta ja henkilöstön osaamista merkittävästi parantava tekijä. Aikuiskoulutuksen taso ja tarjonta on Keski-Suomen tavoite 2 -alueella hyvä. Koulutusyksiköt ovat erittäin vahvoja Jyväskylässä (Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän aikuiskoulutuskeskus, metallin oppimispaikka) ja niiden toiminta ulottuu myös muille seuduille. Jämsän ja Äänekosken seuduilla on omia aikuiskoulutusyksiköitä. Aikuiskoulutuksen ohella avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu ja korkeakoulujen yhteistyö lukioiden sekä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa parantaa koulutusmahdollisuuksia eri seuduilla. Etäopiskelun ja telemaattisen yhteistyön mahdollisuuksia parantaa maakunnallinen Keski-Suomen Peda.net -hanke ja muut tietoyhteiskunnan valmiuksia kohottavat hankkeet, jotka yhä enemmän ovat koulutusyksiköiden, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteisiä. Jyväskylän yliopiston piirissä ja erillisissä tutkimuslaitoksissa tehtävä tutkimustyö tuo uutta tietoa yritysten kehittämiseen. Jyväskylän teknologiakeskus Oy:n toteuttaman Jyväskylän seudun osaamiskeskuksen strategiana on sellaisen osaamispohjan vahvistaminen ja luominen, mikä käynnistää, kehittää ja houkuttelee yritystoimintaa alueelle. Osaamiskauden osaamiskeskusalat ovat paperin valmistuksen hallinta, informaatioteknologia sekä energia- ja ympäristöteknologia. Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on 130 uuden teknologiayrityksen perustaminen ja vaikuttaminen uuden työpaikan syntymiseen. Tulevan kasvun alaksi teknologiakeskuksessa on määritelty muun muassa hyvinvointiteknologia. Biotekninen tutkimus ja kehittämistyö on myös tulevaisuuden kehitettäviä aloja tavoite 2-alueella. Osaamisrakennetta kehitetään yritysten, julkisen sektorin ja yliopistosektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksella. Keski-Suomessa yritykset panostivat vuonna 1998 tutkimus- ja kehittämistoimintaan 394 miljoonaa markkaa, julkinen sektori 64 miljoonaa markkaa ja yliopistosektori 193 miljoonaa markkaa. Keski- Suomi on menestynyt erityisesti yliopistosektorilla, mutta kokonaisuudessaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus liikevaihdosta ei ole vielä maan keskimääräisellä tasolla. Valtakunnallisesti merkittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään monissa alueen kehittyvissä yrityksissä. Yliopiston piirissä toimivien tutkimusyksiköiden ohella erityisesti VTT Energian toiminta on alueen kehittämisen kannalta merkittävää. Alueella on tilaa humaanin informaatioteknologian asiantuntijayksikölle. Kehittämistarpeet: Varmistetaan osaavan työvoiman tarjonta. Osaava työvoiman saatavuus ovat merkittävin yritysten sijaintiin ja kehittymismahdollisuuksiin vaikuttava tekijä. Keski-Suomen tavoite 2 -alueen kehittämisen keskeinen kysymys on, kuinka alue hyödyntää vahvojen ja monialaisten koulutusyksiköidensä tuottamaa ammattitaitoista työvoimaa ja miten koulutuksen avulla ja muilla innovatiivisilla toimilla luodaan uutta yrittäjyyttä. Tulevaisuudessa on tarpeen kehittää koko alueen ja samalla koko maakunnan osaamis- ja innovaatioverkkoa ja samanaikaisesti vahvistaa kunkin seudun omaa kehittämispotentiaalia alueen yrityksissä ja koulutusyksiköissä. Kehittämispanosten aiempaa suurempi keskittäminen informaatioteknologian ja tietoteollisuuden aloille on tarpeen tulevalla ohjelmakaudella. Informaatioteknologian ohella vahvistetaan Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman paperinvalmistuksen sekä energia- ja ympäristöteknologian painoaloja ja uusia avauksia tulevan kasvun aloille kuten hyvinvointiteknologiaan ja biotekniikkaan. Informaatioteknologian hyödyntämistä voidaan vahvistaa erityisesti strategisen kehittämisen kohteeksi valituilla toimialoilla (elektroniikka- ja metalliteollisuus, puuteollisuus, graafinen teollisuus, käsiteollisuus ja matkailu). Yritysten mahdollisuuksia tulla mukaan tietotekniikkaa hyödyntävään toimintaan sekä toimialojen yhteisiin koulutus- ja kehittämisprosesseihin on tarpeen vahvistaa kaikilla seuduilla. Tavoite 2 -alueen ja samalla koko Keski-Suomen tietoyhteiskuntastrategiaa kehitetään kolmesta näkökulmasta lähtien. Yritysten tietostrategioiden kehittämisen tarve vaihtelee toimialan, koon, kasvutavoitteiden ja monien muiden tekijöiden perusteella. Kehittämistarpeiden jatkuvaa analyysia tarvitaan sekä aloittain että seuduittain. Informaatioteknisen alan yritykset tarvitsevat aivan omia, muiden yritysten kehittämistoimia pidemmälle meneviä kehittämishankkeita. 15

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2003 2006

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2003 2006 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2003 2006 SATAKUNTALIITTO 2003 Sarja A:270 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite: Pohjoisranta11 D, 28100 PORI Telefax (02) 620 4301

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA 2005 2008 MAAKUNTAOHJELMA Varsinais-Suomen maakuntaohjelma vuosille 2005-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 951-9054-96-0 2005

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 1. Johdanto... 4 1.1 Ohjelman säädösperusta sekä rakenteen ja ohjelman valmisteluprosessin

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori.

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori. CCI 007 FI 6 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 007-03 Pori Tampere Mikkeli Rauma Toijala Hämeenlinna Heinola Lahti Kouvola Lappeenranta Imatra Uusikaupunki

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot