Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS"

Transkriptio

1 Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi

2 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KÄYTÄNNÖN OPETUS OSANA KOULUTUSTA 1.1 Yleistä käytännön opetuksesta Sosiaalityön pääaineopiskelu tuottaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon (300 op), joka antaa sosiaalityöntekijän pätevyyden ja tutkijan valmiudet. Sosiaalityön koulutus on sekä ammatillista että tieteellistä. Sosiaalityötä opiskellaan Kuopion kampuksella. Sosiaalityön pääaineopinnot rakentuvat seuraavasti: Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (180op) pääaineopinnot (80op) sivuaineopinnot (75op) kieli- ja viestintäopinnot (10op) muut opinnot (15op) Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120op) syventävät opinnot Tutkintorakenteeseen sisältyy kolme käytännön jaksoa: Sosiaalityön käytäntö 1 (laajuus 5op) on käytäntöön tutustumista, joka sijoittuu ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Osaamistavoitteita on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön sekä kolmannen sektorin toimintaan ja projektityöhön. Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa sosiaalityön käytännön roolia osana monitoimijaista palvelujärjestelmää. Sisältönä opintojaksolla on tutustua sosiaalityöhön erilaisissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi sosiaalialan järjestöt ja niiden kytkentä sosiaalityöhön. Suoritustapana on seminaari 30 tuntia, essee ja käytännön jakso 30 tuntia. Sosiaalityön käytäntö 2 (10op) sijoittuu yleensä toisen opiskeluvuoden puoliväliin. Käytäntö 2 on sosiaalityön käytäntöön ja tutkimuskenttään perehtymistä kuuden viikon ajan. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ja perehtyy käytännön sosiaalityöhön erityisesti tapauskohtaisen sosiaalityön ja asiakastyön näkökulmista sekä perehtyy sosiaalityön tutkimuskenttään. Opintojaksolla opiskelija kehittää omia asiakastyön valmiuksia ja taitoja. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa

3 tapauskohtaisen sosiaalityön periaatteita. Opintojakson sisältönä on käytännön opiskelu, perehtyminen ohjatusti asiakastyöhön, perehtyminen asiakastapauksiin ja niiden monimuotoisuuteen ja oman oppimisen reflektointi. Sosiaalityön käytäntö 3 (15op) on käytännön työskentelyä ja kuuluu sosiaalityön syventäviin opintoihin. Käytännön jakso sijoittuu pääsääntöisesti kolmannelle tai neljännelle vuosikurssille. Opintojakson tavoitteina ovat sosiaalityön asiantuntijuuden syventäminen ja itsenäisten työvalmiuksien kehittäminen sekä teoreettisen tiedon, käytännön ja tutkimuksellisen otteen integrointi sosiaalityön käytännöissä. Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sosiaalityössä, hallitsee ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti sosiaalityön tietoperustaa käytännön työssä sekä osaa tuottaa tutkimuksellista tietoa sosiaalityöstä. Jakson sisältöinä ovat ohjattu työskentely sosiaalityön toimintaympäristössä ja sen aikana nousevien kysymysten ammatillinen ja tieteellinen tarkastelu. Toteutustapana on ohjattu käytännön työskentely opiskelijan valitsemassa ja yliopiston hyväksymässä paikassa 3 kk, oppimistehtävät ja seminaarit. 1.2 Käytännön opetus pedagogisesti osana tutkintoa Käytännön opetuksen tavoitteet kullakin opintojaksolla on suunniteltu huomioiden tutkinto ja tavoitteet kussakin opintojen vaiheessa. Käytännön opetus on siis yksi osa laaja-alaisen sosiaalityön pääaineen tutkimus-, tiede- ja käytäntöperustaista tutkintoa. Muissa opinnoissa (ns. teoreettisissa ja tutkimusmenetelmäopinnoissa) luodaan ymmärrystä sosiaalityöstä osana yhteiskuntatieteitä. Käytännön opetus kytkeytyy näihin opintoihin, esimerkiksi osaamistavoitteiden, käytännön jaksojen oppimistehtävien, käytäntöön kytkeytyvien opinnäytetöiden ja opiskelijan henkilökohtaisen oppimisprosessin kautta. Yleisesti voidaan sanoa, että sosiaalityön perusopinnoissa (jonka osa kyseessä oleva Sosiaalityön käytäntö I opintojakso on) luodaan yleistä ymmärrystä sosiaalityöstä, sen teoreettisista lähtökohdista, eettisistä kysymyksistä sekä historiallisista juurista. Aineopinnoissa keskitytään ammatillisiin taitoihin, lainsäädännön perusteisiin ja sosiaalityön menetelmiin niin käytännöllisellä ja soveltavalla kuin myös teoreettisella tasolla. Yhtenä läpäisevänä periaatteena on sosiaalityön tapauskohtaisuuden luonteen ymmärtäminen ja tutkimuksellisesti tapaustutkimuksen näkökulma. Syventävissä opinnoissa (maisteriopinnot) syvennetään sosiaalityön tietoperustaa eri erityisalojen kautta, tehdään pro gradu -tutkielmaa ja laajempia tutkimusmenetelmäopintoja, luodaan laaja-alaisempaa ja samalla syvällisempää teoreettista jäsennystä ja viitekehystä sosiaalityöhön. Tärkeänä läpäisevänä teemana syventävissä opinnoissa on tutkimuksellisen ja sitä kautta kehittävän työotteen omaksuminen ja laaja-alaisten itsenäisten työvalmiuksien kehittäminen, erityisesti Sosiaalityön käytäntö 3:ssa ja pro gradu -tutkielmassa.

4 Sosiaalityön käytännön opetus toteutetaan laajasti sosiaalityön toimintaympäristöissä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella sosiaalityön oppiaine koordinoi Itä-Suomen yliopiston opetussosiaalikeskusten verkostoa. Verkostoon kuuluu eri sosiaalialan ja sosiaalityön toimijoita Itä-Suomen alueella. Käytännön opetusta toteutetaan opetussosiaalikeskusten verkoston ohella myös muissa sosiaalityön toimipaikoissa. Itä-Suomen yliopiston opetussosiaalikeskusten verkosta ks. lisää 2 SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖ I 2.1 Käytännön jakson esittely/ suoritustapa Sosiaalityön käytäntö I pääosin ensimmäisen vuosikurssin opintojen kevätlukukaudelle. Opintojakso sisältää käytäntöön perehtymistä opiskelijan valitsemassa sosiaalialan organisaatiossa 30 tuntia, seminaarin 30 tuntia ja esseen. Seminaari sisältää sosiaalialan erityisalojen tutustumiskäyntejä, esittelyjä ja opiskelijoiden seminaariesitykset esseiden pohjalta. Sisältöinä opintojaksolla ovat: sosiaalityö erilaisissa toimintaympäristöissä sosiaalialan järjestöt järjestöiden kytkentä sosiaalityöhön projektityön luonne Pääsääntöisesti opiskelija hankkii itse käytännön jakson paikan (30 tuntia). Vinkkejä paikoista löytyy opintojakson Moodle-oppimisympäristöstä ja Itä-Suomen yliopiston opetussosiaalikeskusten verkoston verkkosivuilta. Käytännön jakson voi suorittaa missä tahansa sosiaalialan paikassa ja painotus on sosiaalialan työhön perehtyminen. Käytännön jakson paikka voi olla esimerkiksi sosiaalialan järjestö, hanke/ projekti tai jokin sosiaalityön organisaatio. Suosituksena on, että käytännön jakson paikat painottuvat järjestökenttään/ sosiaalialan työpaikkoihin. Opintojakson Moodleoppimisympäristöstä löytyy vinkkejä erityisesti järjestökentän käytännön jakson paikkoihin. Vinkkejä paikan etsintään: ota selvää kiinnostavasta käytännön jakson paikasta (verkkosivut, muu tiedonhaku) mieti, miksi olet kiinnostunut ko paikasta? Mikä motivoi sinua? Mene käymään, soita tai laita sähköpostia! Osoita aito kiinnostus. Ota selvää pääpiirteittäin ko organisaation työstä/ alasta

5 mikäli sinulla olisi ehdottaa, miten voisit olla avuksi, tai mitä voisit tehdä, kerro myös se mieti etukäteen itsellesi sopivaa aikataulua. Ole avoin itsenäiselle, projektimaiselle työlle ohjaa opetussosiaalikeskus-sivustolle (www.uef.fi/opetussosiaalikeskus), mikäli paikka haluaa lisätietoa sosiaalityön koulutuksesta tai käytännön jaksosta 2.2 Muut suoritustavat Opintojakso voidaan korvata kokonaan aikaisemman sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinnon (perustutkinto tai opisto- tai ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto) perusteella. 30 tunnin käytännön perehtymisen voi korvata vähintään 1 kk:n sosiaalialan harjoittelutai työkokemuksella (esim. järjestötyö, päiväkotityö, kouluavustaja, tukihenkilötoiminta, henkilökohtainen avustaja jne.). Jos opiskelija haluaa korvata käytäntöön perehtymisen, tuolloin on toimitettava todistus siitä opettajalle. Seminaariin opiskelija osallistuu tuolloin normaalisti. 2.3 opintojakson tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, järjestökenttään, kolmannen sektorin toimintaan ja projektityöhön. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön käytännön roolia osana monitoimijaista palvelujärjestelmää. Opintojakson tavoitteet saavutetaan eri tavoin. Käytännön jakso 30 tuntia avaa sosiaalialan toimintakenttää spesifisti opiskelijan valitsemalta sektorilta. Seminaariin kuuluvissa tutustumiskäynneissä ja vierailijoiden kertomana tutustutaan lisää erityisesti järjestökenttään ja sen toimintamekanismeihin osana monitoimijaista sosiaalialaa. Seminaarityön ja esitysten kautta hahmottuu kokonaisuutta sosiaalialan laajaalaisuudesta ja alaa koskettavista ilmiöistä. Seminaarissa odotetaan aktiivisti osallistumista ja keskustelujen kautta syvennytään kuhunkin teema-alueeseen. 2.4 Käytännön jakson kytkeytyminen sosiaalityön perusopintoihin Käytännön jakso sijoittuu yleensä perusopintojen puoleen väliin. Johdatus sosiaalityöhön opintojaksolla opiskelija on tutustunut sosiaalityöhön tieteenalana ja ammattina. Jaksolla on määritetty sosiaalityötä ja jaksoon on sisältynyt tutustumista sosiaalityön keskeisiin toimijoihin. Käytännön jaksolle mentäessä opiskelija on omaksunut keskeisen käsitteistön, joka liittyy sosiaalityöhön ja sosiaalialan palvelujärjestelmään. Sosiaalityön historia opintojaksolla opiskelija on tutustunut sosiaalityön oppihistorialliseen ja ammatilliseen kehitykseen. Näin opiskelijalla on perusymmärrys esimerkiksi sosiaalityön historiallisesta asemoimisesta. Theories on Social Work opintojaksolla opiskelija puolestaan tutustuu sosiaalityön tiedeperustan

6 rakentumiseen ja itseymmärrykseen. Sosiaalityön etiikka opintojakso keskittyy sosiaalityön eettisiin kysymyksiin ja etiikan perustavanlaatuiseen merkitykseen sosiaalityössä. Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleinen teoreettis-opillinen ja ammatilliskäytännöllinen ymmärrys sosiaalityöstä yhteiskuntatieteellisenä tutkimus- ja opetusalana. Käytäntö I opintojakso keskittyy erityisesti ammatilliskäytännöllisen ymmärryksen saavuttamiseen. 2.5 Käytännön jakson aikana luettavaa tutkimuskirjallisuutta Oppimateriaalina opintojaksolla on Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus. Tämän lisäksi opintojakson Moodlessa on kirjallisuuslista erityisesti eri teema-alueisiin liittyen. Kirjallisuuslista on apuna esseiden laatimisessa, mutta opiskelija valitsee ja hyödyntää esseessä oman aiherajauksen mukaisesti artikkeleja, kirjallisuutta ja tutkimusta. Esseessä on hyödynnettävä aiherajauksen mukaisesti vähintään viittä tieteellistä lähdettä. 3 OPPIMINEN JA ITSEOHJAUTUVUUS 3.1 Henkilökohtainen oppimissuunnitelma Henkilökohtainen oppimissuunnitelma sisältää kaksi osaa: 1) Käytännön perehtymisen suunnitelma 2) Esseen suunnitelma Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatiminen alkaa siitä, kun opiskelija miettii itselleen sopivaa käytännön paikkaa. Tuolloin keskeistä on miettiä, mikä sosiaalialalla erityisesti kiinnostaa ja mihin haluaa tässä ensimmäisessä käytännön jaksossa perehtyä. Oppimissuunnitelman alkuun kirjataan organisaatio, yhdyshenkilö/ ohjaaja yhteystietoineen, oma nimi, käytännön jakson ajankohta (aikaväli). Kun sinulla on selvillä käytännön paikkasi, laadi etukäteispohdintojen pohjalta käytännön perehtymisen oppimissuunnitelma. Tavoitteena voi olla tutustuminen paikan toimintaan ja osallistuminen soveltuvin osin käytännön työhön (esimerkiksi avustavat tehtävät päivittäisissä toiminnoissa, työntekijöiden työn aktiivinen seuraaminen ja osallistuminen, havainnointi, tai oma, ohjattu itsenäinen työtehtävä). Keinoina ja tehtävinä voi olla esimerkiksi tiedon kerääminen, johonkin tiettyyn projektiin osallistuminen, päiväkeskustoimintaan/ asiakas-/ kansalaistoimintaan osallistuminen,

7 yhteiskunnallinen vaikuttamistyö tms. Suunnitelmaan kirjataan konkreettisesti, mitkä ovat omia oppimistavoitteita jaksolla (mitä haluan oppia, mistä saada lisää tietoa). Suunnitelmaa kirjataan myös, mitä teet jakson aikana (realistisesti) ja millä keinoin tavoitteet saavutat. Esimerkiksi: tavoitteena tutustua xx:n työkenttään, ymmärtää xx:n merkitystä toimintaympäristössä, ymmärtää xx:n toiminnan tavoitteellisuutta suhteessa kohderyhmään jne. Jotta saavutan tavoitteet, käytännön jakson aikana tutustun. osallistumalla. keskustelemalla tekemällä itsenäisesti Esseen suunnitelmaan kirjoitetaan oppimistavoitteet esseen osalta. Suunnitelmaan kirjataan se, mikä on esseen aihe ja kuinka se tukee perehtymistä käytännön jakson paikan toimintaan eli suunnitelmaan tehdään lyhyt kuvaus esseestä. tässä lyhyessä kuvauksessa tehdään suunnitelma: Esseen aiheen esittely mitä käsitellään. Aiheen perustelut miksi aihe on tärkeä. Esseen alustava rakenne miten aihetta käsitellään. Suunnitelmaan kirjoitetaan myös, mitkä ovat omat oppimistavoitteet esseen osalta. Esseen aiheesta kannattaa keskustella käytännön jakson paikassa. Essee kirjoitetaan pääsääntöisesti jakson suorittamisen jälkeen. Myös ne, jotka eivät suorita käytännön perehtymistä (30 tuntia), kirjoittavat oppimissuunnitelman. Tuolloin oppimissuunnitelma keskittyy esseen ja seminaariesityksen suunnitteluun. Henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa tuodaan perustellen esiin se, kuinka käytännön jakso ja essee nivoutuvat yhteen. 3.2 Ohjaus ja oheismateriaalia Käytännön jaksolla ei vaadita sosiaalityöntekijän ohjauksessa työskentelyä. On kuitenkin hyvä, että organisaatiosta on nimetty yhteyshenkilö jakson ajaksi. Yliopisto ei odota jaksolta erillistä raporttia, mutta organisaation kanssa sopien jaksoon voi sisältyä kirjallisia tehtäviä. Ohjaukselta edellytetään: - opiskelijan riittävää ja tavoitteiden mukaista perehdyttämistä organisaatioon - opiskelijan tukemista perehtymisessä - selkeitä tehtäviä, jotka tukevat tavoitteiden täyttymistä Ohjauksessa pääpaino on opiskelijan itseohjautuvuudessa. Jakson aikana ei edellytetä esimerkiksi tiettyä ohjaustuntimäärää, vaan ohjaus muotoutuu tilanteenmukaiseksi.

8 Jakson aikana opiskelijalla voi olla esimerkiksi pieni osuus organisaation toiminnassa, kuten jonkin ryhmän vetäminen, kehittämistoimintaan osallistuminen, työntekijöiden avustaminen tai jokin pieni kirjallinen tehtävä. Suonio, Mari Tulevaisuuden sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityön opiskelijan ammatti-identiteetin ja käyttöteorian muodostuminen käytännön opetuksen ohjaussuhteessa. Teoksessa Ruuskanen, Petri T. & Savolainen, Katri & Suonio, Mari Toivo sosiaalisessa. Toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä. Asikainen, Elina & Karvonen, Jenna & Tirkkonen, Sanna Mitä ottaa huomioon opiskelijan ohjauksessa? Sosiaalityön käytäntö 3 -opintojakson kehittämistehtävä lukuvuonna Lisää kirjallisuutta opintojakson kurssikirjallisuudessa ja Moodlessa. 4 SEMINAARITYÖSKENTELY JA ESSEE 4.1 Seminaarityöskentely Seminaariin sisältyy tutustumiskäyntejä, vierailijoita, toiminnallisia oppimismenetelmiä ja opiskelijoiden seminaariesitykset esseen ja käytännön jakson pohjalta. Seminaarin läsnäolovelvoite on 80 %. Seminaariesitys oman käytännön jakson ja esseen pohjalta laaditaan niin, että esitykseen sisältyy vuorovaikutteisuutta, kuulijoiden osallistamista ja aktivointia. Seminaariesitys kannattaa valmistella niin, että miettii omasta aihealueesta jonkin rajatun, kiinnostavan näkökulman, joka liittyy esseen keskeiseen sisältöön. Esitystä voi havainnoida esimerkiksi power point- tai prezi-esityksenä tai muulla havainnoivalla tavalla kuitenkin niin, että havainnointimateriaali ei sisällä liikaa tekstiä/ esitys ei perustu power pointin lukemiseen. Oman esitysajan voi myös käyttää suunnittelemalla muita aktivoivan tavan (toiminnalliset menetelmät, pieni ryhmätyö, havainnoivaa materiaalia jne.), eli oman esitysajan käyttötapa on vapaa. 4.2 Essee Esseen aiheen voi valita itse. Kuitenkin niin, että se perustellusti liittyy käytännön jakson paikan johonkin ilmiöön tai toimintaan. Esseen aihe on joku rajattu näkökulma, joka kiinnittyy käytännön jakson paikan tai aikaisemman työkokemuksen kannalta keskeiseen kysymykseen. Aihe voi esimerkiksi kiinnittyä johonkin yhteiskunnalliseen ilmiöön (esim. nuorisotyöttömyys, päihteidenkäyttö, koulukiusaaminen), käytännön jakson paikan toimintaan (esim. yhteisöllisyys, järjestötoiminta, johtaminen) tai asiakastyön rajapintaan (esim. asiakkaan kohtaaminen, osallisuuden edistäminen). Esseessä viestitään tieteellisesti itseä kiinnostavasta aiheesta. Kyseessä on tieteellinen

9 ongelmanratkaisu (mihin kysymykseen haluaa esseellä vastata) ja pohdinta (mistä tässä kysymyksessä on kyse) sekä omien perusteltujen päätelmien teko lähdeaineiston pohjalta. Esseen tekstiosan laajuus on noin 6 sivua. Muista siis rajata hyvin esseen kysymyksenasettelu, jotta pystyt tässä laajuudessa kirjoittamaan eheän esseen. Esseessä noudatetaan Yhteiskuntatieteiden laitoksen tieteellisen esseen kirjoittamisen ohjetta (kts. Moodle). 5 KÄYTÄNNÖN JAKSON ARVIOINTI Sosiaalityön käytäntö I numeerinen arviointi (arviointiskaala 0-5) perustuu opiskelijan ja opettajan yhteiselle arvioinnille. Opiskelijan itsearvioinnissa keskeistä on peilata osaamistavoitteita suhteessa suunnitelmaan (käytännön jakso ja essee). Tämän itsearvioinnin osuus on 20 % ja siinä opiskelija arvioi omien tavoitteiden toteutumista. Opettajan arviointi perustuu esseen (60 %) ja seminaarityöskentelyn (20 %) arviointiin. Arvioinnit annetaan Moodlessa. Arviointitapa: Kriteerit: Tuotos: Arvioija: Osuus: Sisältö Esseen sisältö ja rajaus, aiheen käsittely, omaperäisyys/ perustellut omat kommentit, lähteiden käyttö ja soveltaminen, viittaustekniikka/ muotoseikat, uuden oppiminen ja oivallukset, ongelmanratkaisut ja päätelmät Essee Moodlessa lyhyt sanallinen arviointi + numero Yliopisto-opettaja 60 % Seminaarityöskentely Esityksen innostavuus, vuorovaikutteisuus, aktivointi, jakson ja esseen nivominen yhteen Seminaariesitys Moodlessa lyhyt sanallinen arviointi + numero Yliopisto-opettaja 20 % Tavoite Opiskelijan omat tavoitteet ja niiden toteutuminen Oppimissuunnitelma Opiskelija 20 % Tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuudet paikassa/ realistisuus Essee ja esitys Lyhyt sanallinen ja numeerinen arviointi /Moodle

10 6 LOPUKSI Oppiminen on prosessi, jossa kerrytetään omaa osaamista ja suunnataan kohti päämääriä välillä isompia välillä pienempiä. Opintojakson osaamistavoitteet nivoutuvat osaksi perusopintojen kokonaisuuden tavoitteita, joten omaa oppimista kannattaa myös miettiä jatkumona. Tällä opintojaksolla tuodaan tähän kokonaisuuteen sosiaalialan toimintaympäristöä ja ilmiöitä, joita opitaan käytännön jaksolla, tutustumiskäynneillä ja seminaaritöiden kautta. Ole siis aktiivinen ja avoin luodaan yhdessä kuvaa sosiaalialan toimintaympäristöistä!

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Lappi Itä-Suomi. Jyväskylä. Tampere. Turku. Helsinki. Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. Noora Tuohino, Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim.

Lappi Itä-Suomi. Jyväskylä. Tampere. Turku. Helsinki. Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. Noora Tuohino, Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosiaalityön koulutusta järjestävät yliopistot ovat pitkäjänteisesti kehittäneet käytännönopetusta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Duunista opintopisteiksi

Duunista opintopisteiksi Duunista opintopisteiksi Opas työn opinnollistamisesta OSATAAN! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana Lukijalle Duunista opintopisteiksi -opas on suunnattu ammattikorkeakouluopiskelijoille,

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Olli Hyppönen ja Satu Lindén TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot