Katsaus fysioterapian tutkijakoulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus fysioterapian tutkijakoulutukseen"

Transkriptio

1 KATSAUS Esko Mälkiä Katsaus fysioterapian tutkijakoulutukseen Perusta: Kirjoittajan kokemus Ohessa luodaan lyhyt katsaus fysioterapian koulutuksen ja tutkimuksen kehitykseen eräissä alan johtavissa maissa ja Suomessa. Katsaus perustuu pääosin kirjoittajan 22 vuoden kokemukseen fysioterapian apulaisprofessorina ja professorina Jyväskylän yliopistossa sekä vierailevana professorina Ruotsissa. Tähän työhön on kuulunut oma tutkimustyö sisältäen yli 100 vertaisarvioitua raporttia, 150 muita alan kirjoitusta, noin 170 pro gradu-tutkimuksen ja yhdentoista väitöskirjan ohjauksen sekä kolmentoista kansainvälisen väitöskirjan arvioinnin. Lisäksi kirjoittaja on vieraillut useissa kymmenissä yliopistoissa Euroopassa, Pohjois- Amerikassa, eräissä Tyynenmeren ja Aasian alueen maissa sekä toiminut asiantuntijana alan virkojen täytössä näillä alueilla. Tutkimuksen kehityksen seurantaa on syventänyt kuntoutuksen ja fysioterapian kansainvälisten kongressien tieteellisen ohjelman suunnittelun työryhmien jäsenyys neljässä maanosassa neljän vuosikymmenen aikana. Tieteellisen ajattelun kehitys on ilmennyt myös kansainvälisten artikkelien arvioijana useissa julkaisuissa, muun muassa fysioterapian johtavassa Physical Therapy -lehdessä. Historiaa Fysioterapian ammatillinen ja tieteellinen toiminta on alkanut ruotsalaisen Ottosonin historian alan väitöskirjan mukaan Ruotsista vuonna 1813 Tukholmassa kuninkaallisessa voimistelulaitoksessa, jatkuen siellä aina vuoteen Koulutus perustui niin sanottuun lingiläiseen voimisteluoppiin ja sitä sovellettiin laaja-alaisesti hoitamaan ja kuntouttamaan erilaisia vaivoja, mutta ehkä eniten tuki- ja liikuntaelinten ongelmia. Ruotsista fysioterapia levisi muihin Euroopan maihin ja näistä edelleen maailmalle. Fysioterapia oli Ruotsissa aina 1800-luvun alkupuolelta 1930-luvulle pääosin miesten ammatti ja se toteutti omaa tieteellistä näkemystään. Ammatti laillistettiin vuonna Toiminta siirtyi yhä enemmän lääketieteen yhteyteen hoitoalan ammattina ja menetti itsenäisen tiedenäkemyksen. Vuodesta 1934 koulutus oli osa voimistelulaitosta, siirtyen koulutukseen sairaaloissa vuonna 1957 Kuntoutus

2 lääketieteellisen tiedekunnan valvonnassa. Fysioterapian ammattihenkilöstö siirtyi yhä enemmän hoitohenkilöstön rooliin ja myös sen toteuttajat olivat yhä useammin naisia. Fysioterapia sai jälleen itsenäisemmän otteen tieteeseen ja tutkimustoimintaan vuoden 1977 Ruotsin koulutusreformin myötä. Ruotsissa koulutus on kehittynyt edelleen ja noin seitsemässä yliopistossa on mahdollisuus edetä peruskoulutuksen kandidaattivaiheesta maisteritutkinnon kautta tohtorikoulutukseen oppiaineen pääedustajana olevan professorin valvonnassa. Tohtoritutkinnon on suorittanut noin 300 fysioterapeuttia ja tutkimustoiminta on ollut tehokasta. Euroopan maista erityisesti Hollannissa fysioterapialla on pitkä akateeminen traditio. Siellä alkoi ilmestyä vuonna 1890 ensimmäinen fysioterapia-alan tieteellinen lehti. Sittemmin koulutus on kehittynyt tieteellisen tutkimuksen tuloksiin pohjautuvaksi ja tutkimus on integroitu useihin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Englannissa fysioterapian kehitys alkoi 1800-luvun loppupuolella lähinnä hierontaa ja korjaavaa voimistelua harjoittavien hoitajien toimesta. Kehitys tutkimuspohjaiseksi ammatiksi tapahtui eri yhdistysten muodostumisen (Chartered Society of Physiotherapy eli CSP 1900/1977) kautta organisoituen ammatillisen koulutuksen lisäksi yliopistoissa tapahtuvaksi tutkijakoulutukseksi. Yhdysvaltoihin ensimmäiset koulutetut fysioterapeutit tulivat Englannista 1900-luvun alussa. Yhdysvallat tuottaa nykyään suurimman osan maailman fysioterapiatutkimuksesta. Tutkijakoulutus on tiivistynyt 1990-luvulta lähtien ja nykyään maisteri- ja kliininen fysioterapian tohtorin tutkinnot kuuluvat ohjelmaan useimmissa opetusta antavissa yliopistoissa. Samanlainen kehitys on meneillään Kanadassa ja Australiassa. Fysioterapian päämääräksi on maailman fysioterapeuttien järjestön ja monien eri maiden järjestöjen toimesta esitetty ihmisen liikuntakyvyn ja liikuntaelimistön toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpito erityisesti henkilöillä, joilla on terveydellisiä häiriöitä tai toiminnallisia rajoituksia. Niinpä myös fysioterapiaa on kutsuttu liikkeeseen tai voimisteluun liittyvillä nimityksillä kuten krankengymnastik, kinesietherapie, lääkintävoimistelu tai vielä nykyään Ruotsissa sjukgymnastik. Fysioterapian menetelmiä ovat harjoittelu- ja liiketerapiat, erilaiset manuaaliset terapiamuodot ja fysikaaliset hoidot. Lisäksi on kehittynyt erilaisiin sairauksiin tai toiminnanrajoituksiin perustuvia spesifejä kuntoutusmuotoja, kuten neuroterapiat. Tutkimustoiminta on kohdistunut suurelta osin juuri menetelmien vaikuttavuuden todentamiseen ja niiden perusteiden kehittämiseen. Yhdysvalloisssa menetelmät kuvataan nykyään oppikirjoissa International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) -luokituksen mukaan. Suomi Koulutuksen esivaihe sijoittuu vuosille , jolloin saksalaisen kasvatustieteellisen liikunnanopetuksen ja ruotsalaisen lingiläisen voimistelun välillä oli linjanvetoa. Sairasvoimistelu oli osa voimistelunopetusta. Keisarillisen asetuksen mukaan vuonna 1908 aloitettiin lääkitysvoimistelun koulu- 62 Kuntoutus

3 tus yhdistettynä voimistelun opettajan koulutukseen, josta se myöhemmin eriytettiin. Lääkintävoimistelun koulutus lopetettiin vuonna 1942 ja aloitettiin jälleen 1945, vuonna 1943 perustetun lääkintävoimisteluyhdistyksen toimesta. Koulutus lisääntyi erityisesti 1980-luvulla eri opistoissa ja siirtyi 1990-luvulla ammattikorkeakouluihin. Koulutuspaikkoja on ollut jopa yli 20. Esitys yliopistopohjaisen koulutuksen aloittamiseksi Jyväskylän yliopistossa tehtiin vuonna 1973 valmistuneessa muistiossa. Opetus alkoi vähitellen vuodesta 1978 lähtien, valmistellen mahdollisuutta tohtorin opintoihin. Kirjoittajan toimiessa puheenjohtajana vuonna 1988 fysioterapian jatko-opintojen tarpeesta ja järjestämisestä tehtiin fysioterapian, fysiatrian, hoitotieteen ja liikuntatieteiden asiantuntijoiden toimesta mietintö. Opetuksen ja tutkimuksen päämääränä olivat liikkuminen ja sen edellytykset, terapia, yhteiskunnallinen konteksti ja erityisesti tieteellinen toiminta. Myös opettajankoulutus oli olennainen osa koulutusta ja tutkimusta. Fysioterapian apulaisprofessorin virka oli perustettu vuonna 1983, didaktiikan lehtorin 1989 ja päätoimisen didaktiikan tuntiopettajan vuonna Fysioterapian koulutusohjelman toteuttamiseen osallistuivat myös useat opettajat terveystieteiden ja liikuntabiologian laitoksilta. Vuosina opetukseen osallistui 241 opiskelijaa. Opetussuunnitelma oli laaja-alainen ja raskas; fysioterapian maisterin ja tohtorin koulutus kesti Suomessa kahdesta neljään vuotta kauemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Pohjoismaissa saatiin aikaan NorNetohjelma, jossa vuosina annettiin koulutusta tohtoriopintoihin erityisesti Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Muutama suomalainenkin jatko-opiskelija osallistui ohjelmaan. Vuonna 1997 opetus siirrettiin perustumaan fysioterapian pääaineen opetukseen ja tutkimukseen. Kolmen vuotta aiemmin oli tehty aloite Jyväskylän yliopistolle uusien virkojen saamiseksi fysioterapiaan ja myös kansainvälisen kehityksen mukaisesti toimintaterapian yliopistokoulutuksen perustamiseksi yhteistyössä fysioterapian kanssa. Fysioterapiaan perustettiin uusi professorin virka (1996), uusi didaktiikan lehtorin virka (1996) sekä assistentin virka (1997). Toimintaterapiaan oli tulossa professorin, lehtorin ja assistentin virat. Sittemmin toimintaterapia on lopetettu lyhytaikaisten suunnitelmien toteutusvaiheen jälkeen vuonna Kansainvälisesti fysioterapia toimi aktiivisesti pohjoismaisessa NorNet-ohjelmassa, maailman järjestössä (World Confederation for Physical Therapy), kansainvälisessä kuntoutuksen maailmanjärjestössä (Rehabilitation International) ja eurooppalaisessa fysioterapian koulutuksen järjestössä (European Network of Physiotherapy in Higher Education). Opinnot suunnattiin keskittymään perus- ja aineopintojen jälkeen erityisesti jatkokoulutuskelpoisuuteen tähtääviin syventäviin opintoihin. Opetus keskittyi 1990-luvulla enemmän maisterin opintoihin painopisteen siirtyessä 2000-luvulla maisteriopintojen jälkeiseen tutkijakoulutukseen valmistamiseen. Vasta tällöin voitiin toteuttaa vuonna 1988 tehdyn jatkokoulutusmuistion ajatuksia. Tämä oli luonnollista vähäisen opettajakunnan vuoksi, sillä 90-luvulla fysioterapia vastasi yli 50-prosenttisesti ter- Kuntoutus

4 veystieteiden maisterien tuotoksesta tuottaen noin 20 maisteria vuodessa. Kliinisen tutkimuksen tarve oli ilmeinen jo 1980-luvun lopulla. Silloin alettiin valmistella virkaa yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Pitkän valmistelun tuloksena määräaikainen professuuri saatiin vuonna 2007 ja siten kansainvälistä käytäntöä vastaava opettajarakenne. Tutkimustoiminnan pitkäjänteinen valmistelu pääsi alkuun vasta yhdeksänkymmentäluvun lopulla uusien virkojen myötä. Jo tällöin useiden projektien perustana oli WHO:n ICF-luokitusta edeltänyt ICIDHmalli. Vuodesta 2000 vuoden 2010 marraskuun alkuun on valmistunut 17 väitöskirjaa, joista kuudessa on sovellettu ICF-luokitusta tutkimuksen viitekehyksessä. Näiden tutkimusten kysymysasettelu on suuntautunut kuntoutuksen ongelmiin. ICF-pohjaiset väitöskirjat ovat perustuneet erillisraportteihin, jotka on julkaistu Impact-noteeratuissa kansainvälisissä lehdissä. Näiden erillisartikkeleiden Impact-lukujen summa on lähes 50, joka kuvaa artikkeleiden mahdollista vaikutusta tämän alueen tieteelliseen keskusteluun. Kaikkiaan fysioterapia on ollut 1990-luvun alusta lähtien Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella kuudesta oppiaineesta tuotteliain noin 40 prosentin osuudella (maisterintutkintoja lähes 350). Toimintaterapian ja fysioterapian osuus maisterituotannosta lähestyi 50 prosenttia laitoksella juuri, kun toimintaterapia lopetettiin laitoksen profiloitumiseen sopimattomana. Myös väitöskirjojen tuotanto fysioterapian pääaineessa on ollut 2000-luvulla tasaista (noin 1,7 väitöstä vuodessa) muodostaen noin kolmasosan laitoksen tuotannosta. Tämä on lisännyt myös opinnäytetöihin liittyvää julkaisutoimintaa. Perustuen hyvään väitöskirjojen tuotokseen, jo 2000-luvun alussa heräsi ajatus kuntoutuksen tohtorinkoulutusohjelman luomisesta. Osa fysioterapian opiskelijoista oli osallistunut jo tuki- ja liikuntaelinten tohtorinkoulutusohjelmaan, jossa on kaikkiaan valmistunut neljä fysioterapian väitöskirjaa. Tämän koulun yhteydessä tuli kuitenkin selväksi, että kuntoutus ei kuulunut ohjelmaan. Muutenkin kuntoutuksen monialaisuus on osoittanut, että jo opiskeluvaiheessa olisi hyvä, jos eri alojen opiskelijat voisivat keskustella ja esittää tutkimuksiaan kuntoutuksen alueella, jotta ymmärrys eri alojen välillä voisi kehittyä. Tohtorinkoulutusohjelmaan valittiin näkökulmaksi ICF. Hankkeeseen osallistui neljä yliopistoa ja useita tutkimustyötä tekevää, kuntoutuksen alueella toimivaa yhteisöä. Hanke ei saanut valtiolta tukea. Hankkeen esittämisen aikaan myös Jyväskylän yliopisto ilmoitti toimintaterapian alasajosta. Web of Science- tai CINAHL-tietokantojen analyysin mukaan fysioterapia on noussut 1990-luvun loppupuolelta merkittävimmäksi tieteenalaksi kuntoutuksen kentässä tutkimusten lukumäärän mukaan, ottaen huomioon lääketieteen tai yhteiskuntatieteiden tietokannat. Toimintaterapian tutkimus noudattaa samaa trendiä, kuitenkin tutkimusten lukumäärältään pienempänä. Yhdysvallat on kaikkiaan tuotteliain kuntoutuksen tutkimuksessa. Myös Kanada, Australia, Hollanti ja Ruotsi ovat, vähäisemmästä väkiluvustaan huolimatta, erittäin tuotteliaita kuntoutuksen tutkimuksessa. Suomi 64 Kuntoutus

5 sijoittuu kauas kärjestä kahdenkymmenen aktiivisimman maan taakse. Fysioterapian tutkimuksessa Suomi sijoittuu, kuten myös Norja ja Tanska, samoille sijoille tutkimusmäärien vertailussa. Ruotsi on asukaslukuun nähden eräs kuntoutuksen ja fysioterapian tutkimuksen johtavista maista. Toimintaterapian kohdalla on sama trendi. Yhteenveto Edellä on kuvattu pähkinänkuoressa fysioterapian tutkimusten kehittymistä ja tutkijoiden koulutusta. Fysioterapian tutkimus on saanut paljon tukijoita monilta eri aloilta, mutta kansainvälisen kehityksen mukaan fysioterapian ongelma-alueen eli ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn kehittäminen on pysynyt keskeisenä ongelmana. Lääketiede ja voimistelunopetus ovat olleet läheisesti kehittämässä fysioterapiaa. Urheilu ja siihen liittyvä liikuntatiede (sport science) eivät kuitenkaan kehittyneimmissä maissa ole enää useimmissa fysioterapian tutkimuksessa ja koulutuksessa ihmisen toimintakyvyn ja liikkumiskyvyn tutkimuksessa kuntouttavassa ja fysioterapiaan kuuluvassa mielessä mukana muuten kuin perusbiologisten molekyylitasoisten, huippu-urheilun, liikuntaharrastuksen/-lajien ja kasvatustieteellisten tutkimusten osalta. Varsinainen fysioterapian ja kuntoutuksen fyysisten elementtien tutkimus on keskittynyt yleensä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, joissa oppialoina ovat fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, kuntoutuksen teknologia, liikkumisen tutkiminen (human motion/kinesiology), podiatria sekä lääketieteen osaalueita kuten fysiatria. Yliopistoissa fysioterapia on useimmiten kytketty lääketieteen yhteydessä toimiviin laitoksiin ja kouluihin, joiden nimessä esiintyy kuntoutus (rehabilitation science) ja/tai sovellettu terveystiede (allied health science). Suomessa fysioterapian pohjalta on väitellyt yli 70 henkilöä. Myös muissa yhteyksissä on syntynyt väitöskirjoja ja julkaisuja, jotka tukevat fysioterapian ja fyysisen kuntoutuksen sisällöllistä kehittymistä. Tämä on kuitenkin vähäistä verrattuna esimerkiksi Ruotsin yli kymmenen kertaa suurempaan panostukseen. Suomi, Norja ja Tanska luottavat ilmeisesti urheilu- ja liikuntalääketieteelliseen tutkimukseen ja liikuntalajien kautta tapahtuvaan automaattiseen kuntoutumiseen, ja spesifi ongelma- ja asiakaslähtöinen kuntoutus saa tutkimustietonsa kansainvälisistä lähteistä. Urheilullahan on todettu olevan monia suotuisia liitännäisvaikutuksia epidemiologisella tasolla, mutta se ei riitä todentamaan syy seuraussuhteita kuntoutusohjelmien perustaksi. Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa alkanut laajempi fysioterapian tutkimus ja tutkijakoulutus keskittyy urheilu- ja liikuntatieteelliseen tutkimukseen, joka ei tuo sisältöä kuntoutukseen ja etenkään vaikeampiin kuntoutuksen sisällöllisiin ongelmiin. Toki se antanee liikunnallisia välineitä kansanterveyttä sivuaviin kysymyksiin. Lienee aika myös Suomessa katsoa, riittääkö nykyinen tutkimus- ja tutkijakoulutus lääketieteen, yhteiskuntatieteiden ja liikuntatieteiden pohjalta kattamaan kuntoutuksen tarpeet, vai onko vaarana, että luottamusvälien (95 %) ulkopuolelle jäävän väestön kuntoutus fyysisten ongelmien osalta on ulkomaisen tutkimuksen varassa. Kuntoutus

6 Hyvin alkanut ja noin 30 vuotta jatkunut fysioterapian koulutus ei ole sopinut liikuntatieteiden profiiliin. Tämä on näkynyt myös Jyväskylän yliopiston kansainvälisissä arvioinneissa 2000-luvun alkupuoliskolla, jolloin fysioterapiaa ei mainittu tuloksellisena yksikkönä, vaikka se tuotti eniten maistereita ja Impact-faktoreihin pohjautuviin artikkeleihin perustuvia väitöskirjoja. Julkaisutoiminnassa se ei ollut tuottavin, mutta fysioterapian julkaisut liittyivät koulutukseen. Myös fysioterapian toiminnan kautta syntyneitä virkoja on lakkautettu ja niiden rahoituspohja on siirtynyt liikunnallisimpiin kohteisiin. Fysioterapiassa ei järjestetä kansainvälisiä kilpailuja eikä ala näytä olevan medialle tärkeä. Suomi on todettu parhaaksi maaksi asua, mutta se oli vasta seitsemännellätoista sijalla, kun mittana oli elinvuodet ilman sairauksien ja vaivojen aiheuttamaa rasitetta. Kuntoutuksen ja fysioterapian osalta Suomi jäänee vielä kauemmas kärjestä. Esko Mälkiä LitT, ft emeritus professori dosentti 66 Kuntoutus

Liikuntalääketiede Suomessa

Liikuntalääketiede Suomessa Liikuntalääketiede Suomessa Timo Takala & Arja Uusitalo Liikuntalääketieteen kehittyminen, nykytilanne ja kehitysnäkymät Kerstin Ehnholm & Mirja Virtala Liikuntalääketieteen kehitys valtionhallinnon näkökulmasta

Lisätiedot

Liikunnan ja terveyden uralla

Liikunnan ja terveyden uralla Pauli Vuolle Liikunnan ja terveyden uralla vuosina 1984 2008 valmistuneiden liikunta- ja terveystieteiden maistereiden sekä työelämässä toimivien liikunnanohjaajien (AMK) urakehitys 1 Pauli Vuolle Liikunnan

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

IMMATERIAALIOIKEUDEN TUTKIMUKSEN TILA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMESSA

IMMATERIAALIOIKEUDEN TUTKIMUKSEN TILA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMESSA SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 8/00 IMMATERIAALIOIKEUDEN TUTKIMUKSEN TILA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMESSA Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta Immateriaalioikeuden tutkimuksen tilaa ja kehittämistarpeita

Lisätiedot

LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015

LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015 LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015 Sisällys Tausta... 1 1 LIIKUNTALÄÄKETIETEELLISEN TOIMINNAN KEHITYS...

Lisätiedot

Muuttuva akateeminen professio Suomessa

Muuttuva akateeminen professio Suomessa Muuttuva akateeminen professio Suomessa TIMO AARREVAARA & ELIAS PEKKOLA Muuttuva akateeminen professio Suomessa maaraportti 2010 Tampere University Press, and the authors Higher Education Group (HEG)

Lisätiedot

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Moniste 5/2004 SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Kirjoittajat: Terttu Virtanen ja Laura Jauhola Opetushallitus 2004

Lisätiedot

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2004 Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä P ÄÄKIRJOITUS Tutkimuksella yliopisto

Lisätiedot

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) Kiitollisuudella Raija Roslakalle, opintopäällikölle, joka oli hyödyksi eikä haitaksi ISBN 978-952-93-3215-1 (sid.)

Lisätiedot

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA RAPORTTI VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA 2002 Suomen Valmentajat ry KUVAILULEHTI Julkaisija: Julkaisun laji: Julkaisun nimi: Tekijät: Toimeksiantaja: Suomen Valmentajat ry Raportti Valmentaminen ammattina

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Maarit Haarma 1, Jari Lämsä 1, Jukka Viitasalo 1 ja Minna Paajanen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Opetusministeriö Copyright 2010 KIHU

Lisätiedot

FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS

FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS FIRE-TUTKIMUSRYHMÄN VAIKUTTAVUUS Paula Räty Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO, Informaatiotieteiden

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet

Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet TULEVAISUUSVALIOKUNNAN TEKNOLOGIAJAOSTO TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 5 ESISELVITYS GERONTEKNOLOGIASTA Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet Juha Kaakinen ja Sinikka Törmä SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen selvitys

Lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Koulutus Tiede Lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen selvitys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:12 Selvitysmiehet Toivo

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE PIENI VAALI- SARJA Arto Mustajoki Tuula Teeri INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestelmän korjaamiseksi YHTEENVETO Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on 2010-luvulla rapautunut.

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI Yliopistojen yhteinen koordinaatiohanke humanistisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan rakenteelliseksi kehittämiseksi Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan

Lisätiedot

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena.

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Ohjelmateoria Kainuun uuden keskussairaalan sosiaalityöstä Tiina Kanniainen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Erikoistumisopintojen akkreditointi

Erikoistumisopintojen akkreditointi 1 Vähäpassi, A. (toim.) Erikoistumisopintojen akkreditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 3:2001 2 ISBN 951-37-3401-3 ISSN 1457-3121 Pikseri Julkaisupalvelut Helsinki 2001 3 Esipuhe Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

DEKAANIN KATSAUS. Monet Meilahden kampuksen työyhteisön kokeneet jäsenet ovat väittäneet, että vuosi 2009 HYVIN ARVOSANOIN KOHTI UUTTA YLIOPISTOA

DEKAANIN KATSAUS. Monet Meilahden kampuksen työyhteisön kokeneet jäsenet ovat väittäneet, että vuosi 2009 HYVIN ARVOSANOIN KOHTI UUTTA YLIOPISTOA DEKAANIN KATSAUS Kimmo Kontula HYVIN ARVOSANOIN KOHTI UUTTA YLIOPISTOA Monet Meilahden kampuksen työyhteisön kokeneet jäsenet ovat väittäneet, että vuosi 2009 on ollut tiedekunnan kiireisin toimintavuosi

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Riikka Åstrand Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Työpapereita Working Papers 49 Taiteen keskustoimikunta / tutkimusyksikkö Arts Council of Finland / Research Unit Sirkuksen tiedotuskeskus Finnish

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS. Anu Karhu KORKEAKOULUEKSPANSIO SUOMESSA:

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS. Anu Karhu KORKEAKOULUEKSPANSIO SUOMESSA: VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS Anu Karhu KORKEAKOULUEKSPANSIO SUOMESSA: Empiirinen analyysi alakohtaisesta palkkahajonnasta Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET. Asta Tenhunen & Reijo Tolppi

TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET. Asta Tenhunen & Reijo Tolppi TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET Asta Tenhunen & Reijo Tolppi ISBN 952-5515-10-9 (pdf) Pelastusopiston tutkimusraportti 1/2005 PELASTUSOPISTO Tekijä Asta Tenhunen & Reijo

Lisätiedot