rehtori Matti Karjalainen p kanslia Eeva Väisänen p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna."

Transkriptio

1 1

2 Punkaharjun lukio Palomäentie PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p kanslia Eeva Väisänen p opinto-ohjaaja Leena Simonen p savonlinna.fi opettajat kotisivut savonlinna.fi lukion oppiaineiden kotisivut lukion opetussuunnitelma Lue opas huolellisesti ja säilytä koko lukion ajan 2

3 Tervetuloa Punkaharjun lukion opiskelijaksi. Tarvitset tätä opasta suunnitellessasi opiskeluohjelmaasi, muuttaessasi ainevalintoja ja seurataksesi opintojen etenemistä. Opiskelija täyttää ainevalintakortin, joka palautetaan lukiolle. Opiskelija kopioi itselleen oppaan ainevalintakorttiin valitsemansa kurssit. Niiden pohjalta opiskelija hankkii itselleen kurssikirjat. Säilytä tämä opas koko lukio-opiskelusi ajan. Opas sisältää lyhyen kuvauksen kaikista Punkaharjun lukion tarjoamista opetussuunnitelman mukaisista kursseista. Tarkemmat tiedot lukio-opinnoista saat internetistä osoitteesta: Wilma Wilma on lukion hallinto-ohjelmaan integroitu www-liittymä, jonka kautta opiskelijat voivat mm. tehdä omat jaksottaiset kurssivalintansa kurssitarjottimesta. Lisäksi opiskelija näkee Wilman kautta työjärjestyksensä, kurssisuorituksensa sekä poissaolonsa. Ohjelman avulla opiskelija voi tarvittaessa muokata kurssivalintojaan lukuvuoden aikana ja antaa palautetta (itsearviointi). Opiskelijat voivat saada ohjelman kautta myös opettajien tiedotteita. Opiskelusta lukiossa Punkaharjun lukion lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon, yksi jakso kestää noin 6 viikkoa. Lukujärjestyksesi vaihtuu jakson vaihtuessa. Oppiaineet on kurssitettu, yksi kurssi on noin 38 oppituntia (45 min). Jokaisen jakson lopussa on koeviikko, jolloin jakson aikana opiskelluista kursseista on kokeet. Sinun on suoritettava vähintään 75 kurssia saadaksesi lukion päättötodistuksen. Pakollisia kursseja on suoritettava (matematiikan lyhyt tai pitkä valinta). Syventävät kurssit ovat opiskelijoille valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Punkaharjun lukiossa tarjotaan lisäksi soveltavia kursseja. Ylioppilaskirjoitusten tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Lukuvuositiedotteessa saat kurssitarjottimen. Kurssitarjottimella on ko. lukuvuonna tarjottavat kurssit. Kurssit tarkistetaan jaksoittain. Kukin kurssi arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena. Numeroarvioinnista käytetään asteikkoa 4 10 (4 hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen). Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Soveltavat kurssit arvioidaan opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla numerolla, S-merkinnällä (=suoritettu) tai H (hylätty). Kesken oleva kurssisuoritus merkitään jaksotodistukseen T-kirjaimella (täydennettävä). Kurssi on suoritettava loppuun seuraavaan uusintakoepäivään mennessä. Numeroarvosanoin arvostellaan - kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet Oppilaanohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Suoritusmerkintä annetaan liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, jotka käsittävät vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää enintään kaksi kurssia, mikäli opiskelija sitä pyytää. Suoritusmerkintä pyydetään erillisellä lomakkeella, kun opiskelija on saanut viimeisen jakso/abitodistuksen. Muiden kuin tässä mainittujen valinnaisaineiden soveltavat kurssit arvioidaan 3

4 pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä. Opettaja selvittää kunkin kurssin alussa arviointiperusteet. Oppiaineen oppimäärän arviointi Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 1 2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Soveltavien kurssien arviointitavasta päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnista on maininta kunkin oppiaineen yhteydessä. Pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa - erillisissä kuulusteluissa - soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä - arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli viimeiset kurssiarvosanat ovat keskimääräistä parempia Etenemiseste Punkaharjun lukiossa Opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Etenemiseste määräytyy oppiaineen oppimäärän suorittamisen ehdoista pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrän perusteella seuraavasti: kursseja etenemiseste 1-2 kurssia 1 hylättyä kurssia 3-5 kurssia 2 hylättyä kurssia, poikkeus ruotsi B1 kohdalla 3 hylättyä kurssia 6-8 kurssia 3 hylättyä kurssia 9 kurssia tai enemmän 4 hylättyä kurssia 4

5 Hylätyn kurssin suorittaminen Hylätyn kurssin voi uusia kaksi kertaa uusintakuulustelussa, johon ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella viikkoa ennen uusintakuulustelua. Uusintapäiviä ovat jakson uusintakoepäivän lisäksi tammikuussa ja elokuussa järjestettävät uusintakokeet. Hyväksytyn kurssin arvosanan korottaminen Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Tammikuussa voi korottaa jaksojen 1-3 suorituksia ja elokuussa jaksojen 4-6 suorituksia. Mikäli opiskelija ilman pätevää syytä jää pois uusinnoista, hän menettää oikeutensa osallistua myöhempiin uusintakuulusteluihin kyseisen aineen kurssissa. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti viikkoa ennen koetta. Opintojen itsenäinen suorittaminen Opintojen itsenäisestä suorittamisesta ja suoritusjärjestyksestä on maininta jokaisen oppiaineen yhteydessä. Opiskelija tekee anomuksen rehtorille ennen itsenäisesti suoritettavien opintojen alkamista. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Lomake on tämän esitteen liitteenä ja niitä saa opettajilta ja lukion lomakehyllystä. Opintojen suorittaminen etälukioverkon kautta Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja etäopiskeluna verkon kautta. Kurssitarjonta ks. Kursseja voi suorittaa joko seuraamalla kurssin reaaliaikaista tuntia ja tallenteita tai verkkokurssina Isoverstaan Moodlessa. Jos Punkaharjun lukion kurssitarjottimella ei ole haluttua opetussuunnitelmassa mainittua oppiaineeseen liittyvää syventävää kurssia, lukio kustantaa opiskelijalle ko. kurssin verkkokurssina. Muutoin opiskelija maksaa itse kurssimaksun. Opiskelija saa todistuksen suoritetusta kurssista, jolloin suoritettu kurssi hyväksytään lukio-opintoihin. Opintojen hyväksi lukeminen Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärän muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Numeroarvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa pyytää lisänäyttöjä. Opiskelija toimittaa todistukset rehtorille. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Ohjeet kurssiesitteessä ko. aineen kohdalla. Punkaharjun lukio kuuluu toisen asteen yhteistyöprojektiin Mun Juttu. Opiskelija voi yhdistää lukio-opintoihinsa muiden toisen asteen opintoja. Tarkemmat tiedot: Opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan ja yhdessä 5

6 Mun Juttu opinto-ohjaajan kanssa suunnitellaan ammatillisten opintojen aikataulu ja lukioopintojen suorittaminen ko. jaksolta. Maahanmuuttajaopiskelijan arvioinnista opetussuunnitelmassa. Arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdollisuus Lukioasetus 13 :n mukaan opinnoissa etenemistä ja päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Pyyntö arvioinnin oikaisemiseksi osoitetaan lukion rehtorille. Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Äidinkieli on kaikille pakollinen kirjoitettava aine, kolme muuta pakollista valitaan seuraavista: A1 (Punkaharjulla englanti), B1 (Punkaharjulla ruotsi), matematiikka, reaali. Tutkintoon on sisällytettävä vähintään yksi A- tason oppimäärä. Reaalikoe on ainereaali. Tarkemmat tiedot lukion veräjäsivuilla sekä Lukiodiplomit Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa. Lukiodiplomin voi suorittaa taito- ja taideaineissa, sen suorittamisessa ja arvioinnissa noudatetaan kyseisen lukiodiplomin ohjeita ja arviointikriteerejä. Valtakunnallisten ohjeiden noudattaminen suorituksessa on lukion vastuulla ja todistuksen antaa lukio. Diplomin suorittamisen järjestäminen on lukiolle vapaaehtoista, samoin kuin osallistuminen on opiskelijalle vapaaehtoista. Punkaharjun lukiossa voi suorittaa lukuvuonna lukiodiplomin liikunnassa, kuvataiteessa ja kotitaloudessa. Diplomin suorittamista ohjaavat ko. aineen opettajat. ÄI ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Pakolliset kurssit ÄI01 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja eri tekstilajeista syvenee, ja hänen taitonsa tutkia tekstejä kehittyy. Hän oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Hän oppii tarkkailemaan omia ryhmäviestintätaitojaan siten, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. ÄI02 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä kehittyy tekstien tuottajana. Opiskelija syventää kuvanlukutaitoaan ja lähdekritiikkiään sekä harjaantuu käyttämään tiedonhankintaa. ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta ja kielen taiteellisesta tehtävästä syvenee. Hänen taitonsa lukea ja tulkita sekä tuottaa kaunokirjallisia tekstejä kehittyvät eri kirjallisuudenlajeissa. 6

7 ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. ÄI05 Teksti, tyyli ja konteksti Opiskelija perehtyy länsimaisen kulttuurin eri aikakausiin ja kirjallisuuden tyyleihin sekä maailmankirjallisuuden klassikoihin. Hän tulee tietoisemmaksi myös oman kirjoitustyylinsä kehittämisessä sekä oppii esseen kirjoittamisen perusperiaatteita. ÄI06 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Kurssin aikana opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen erityispiirteistä sekä suomalaisen kirjallisuuden merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Syventävät kurssit ÄI07 Puheviestinnän taitojen syventäminen Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. ÄI08 Tekstitaitojen syventäminen Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssi valmentaa tekstitaidon ylioppilaskokeeseen. ÄI09 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen. Soveltava kurssi ÄI10 Asiatyyli ja oikeakielisyys Kurssilla syvennytään peruskielioppiin, kirjoittamisessa tarvittaviin kielenhuollon ohjeisiin ja tekstin rakenteisiin. Kurssin sisältö tukee äidinkielen, vieraiden kielten ja reaaliaineiden opiskelua. Kurssi suositellaan suoritettavaksi abivuoden syksyllä. Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien arvioinnin tulee kohdistua monipuolisesti oppiaineen eri alueisiin. Arvioinnin pohjana on opiskelijan tieto kurssien tavoitteista ja sisällöistä niin, että hän pystyy seuraamaan omaa edistymistään. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset sekä aktiivinen osallistuminen. Henkilökohtainen tavoitteenasettelu ja palaute sekä toisilta opiskelijoilta että opettajalta ovat opiskelijan puheviestinnän ja kirjoittamisen taitojen kehittymisessä tärkeitä. Opetuksessa tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, joiden avulla hän voi rakentaa myönteistä mutta realistista käsitystä itsestään puhujana, lukijana ja kirjoittajana. 7

8 Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10). Arvosana muodostuu kirjallisista kokeista ja kirjoitelmista ja oppituntiaktiivisuudesta. Soveltava kurssi on joko hyväksytty tai hylätty. Suoritusjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävä kirjoittamiseen liittyvät kurssit ÄI08 ja ÄI09 suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit ÄI07 ja ÄI10 opiskelija voi suorittaa opiskelun missä vaiheessa tahansa. ENA ENGLANTI Pakolliset kurssit ENA01 Nuori ja hänen maailmansa Kurssin aihepiirejä ovat vapaa-aika, harrastukset ja ihmissuhteet. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja perehdytään lukion työtapoihin. ENA02 Viestintä ja vapaa-aika Kurssin aihepiirejä ovat matkailu ja englanninkielinen maailma. Kurssilla harjoitellaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. ENA03 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Kurssilla tutustutaan Suomen ja englantia puhuvien maiden yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Aihepiireinä ovat yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt ja yksilön valinnat. ENA05 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä ovat anglosaksisen kulttuurin eri osa-alueet, kulttuurin koko kirjo. Opiskelija valmistelee laajahkon tuotoksen englanninkielisen kulttuurin alueelta ja esittelee sen. ENA06 Tiede, talous, tekniikka Kurssin aihepiireinä ovat arkipäivän ilmiöt ja huipputeknologia, ihminen keksintöjen maailmassa ja media, mainonta ja moderni yrittäjyys. Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Syventävät kurssit ENA07 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla käsitellään aihepiiriin liittyviä vaativia asiatekstejä. 8

9 ENA08 Communicate in English (Puhu ja ymmärrä paremmin) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Tule piristämään kirjoituksissa esiintyvät aihepiirit priimakuntoon puhumisen, keskustelun ja kuuntelun kautta. Soveltavat kurssit ENA09 Kertauskurssi Kertauskurssi on Yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssilla kerrataan sanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan luetunymmärtämistehtäviä, kuuntelua, kirjoittamista ja tiivistelmän tekemistä. ENA00 Johdantokurssi Kurssi on johdantokurssi lukion aloittaville. Se on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joiden arvosana peruskoulun päättövaiheessa on ollut 8 tai sen alle. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulun oppiainesta, harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä kartutetaan sanavarastoa. Suoritusjärjestys Englannin pakolliset ja syventävät kurssit (1-8) suoritetaan numerojärjestyksessä (poikkeuksista sovittava opettajan kanssa) ja arvioidaan numeroarvioinnilla. perustuu kielitaidon eri osa-alueita mittaavaan kurssikokeeseen, kurssilla suoritettavien tehtävien tekemiseen ja niiden arviointiin sekä aktiivisuuteen ja suulliseen työskentelyyn oppitunneilla. Soveltavat kurssit (9 ja 10) arvioidaan suoritusmerkinnällä S (suoritettu) H (hylätty). Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää kurssilla läsnäoloa sekä annettujen tehtävien suorittamista. Syventävän kurssin, ENA08, arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamaan suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. RUB RUOTSI Pakolliset kurssit RUB01 Vapaa-aika ja opinnot Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kieltenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. 9

10 RUB02 Perhe-elämä ja ystävät Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista, puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista viestinnällisten tehtävien avulla. RUB03 Suomi, oma maamme ja kotikuntamme Aihepiireinä ovat kotimaa ja etenkin kotikunta Punkaharju. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin tekstejä. Erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita harjoitellaan. RUB04 Elämää yhdessä ja erikseen Aihepiireinä ovat elämänarvot ja ihmissuhteet opiskelussa ja työssä. Suullisessa viestinnässä harjoitellaan mielipiteen ilmaisemisen perustelemista ja kirjallisessa viestinnässä viestin ja kirjeen kirjoittamista. RUB05 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö. Harjoitellaan luetun ymmärtämistä ja kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Syventävät kurssit Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti. RUB06Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Suullisen kielitaidon kurssin arvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeeseen sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. RUB07 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat ja ajankohtaiset tapahtumat sekä yhteiskunnalliset asiat. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Soveltavat kurssit RUB10 Kertauskurssi Kertauskurssi on yo-kokeeseen valmentava kurssi. RUB00 Johdantokurssi Kurssi kertaa ruotsinkielen perusasiat ja valmentaa lukion aloitustason tietoihin Suoritusjärjestys B 1-ruotsin kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistuen numerojärjestyksessä lukuun ottamatta johdantokurssia. 10

11 Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroarvioinnilla. perustuu kielitaidon eri osa-alueita mittaavaan kurssikokeeseen, kurssilla suoritettavien tehtävien tekemiseen ja niiden arviointiin sekä aktiivisuuteen ja suulliseen työskentelyyn oppitunneilla. Soveltava kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S), mikä edellyttää kurssilla läsnäoloa sekä annettujen tehtävien suorittamista. SAB2/B3 SAKSA Syventävät kurssit SAB301Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SB302 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. SB201 / SB303 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. SB202 / SB304 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Vertaillaan erilaisia elinympäristöjä, tutustutaan keskieurooppalaiseen kaupunki- ja maaseutuelämään, Wienin ja Berliinin historiaan ja nähtävyyksiin. SB203 / SB305 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. SB204 / SB306 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. SB205 / SB307 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä ovat kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. SB206 / SB308 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. 11

12 Soveltava kurssi SB207/SB309 Kertauskurssi Kertauskurssi on yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssilla kerrataan sanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan luetunymmärtämistehtäviä, kuuntelua ja kirjoittamista. Tavoitteena on parantaa opiskelijan edellytyksiä selviytyä saksan ylioppilaskokeesta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty). Suoritusjärjestys B3- saksan kurssit 1-8 ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja. Kurssi SAB309 on soveltava kurssi. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä ja opetukseen osallistuen ellei opettajan kanssa ole sovittu muuta järjestelyä. Kaikki syventävät kurssit arvioidaan numeroarvioinnilla. Soveltava kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.. RB2/RB3 RANSKA Syventävät kurssit RAB301 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja opitaan selviytymään yksinkertaisen arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. RB302 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RB201/RB303 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RB202/RB304 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. RB203/RB305 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 12

13 RB204/RB306 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. RB205/RB307 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. RB206/RB308Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstien ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Soveltava kurssi RB207/RB309 Kertauskurssi Kertauskurssi on yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssilla kerrataan sanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan luetunymmärtämistehtäviä, kuuntelua ja kirjoittamista. Tavoitteena on parantaa opiskelijan edellytyksiä selviytyä ranskan ylioppilaskokeesta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty). Suoritusjärjestys Ranskan kielen kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistuen numerojärjestyksessä. Kaikki syventävät kurssit arvioidaan numeroarvioinnilla. Soveltava kurssi voidaan arvioida suoritusmerkinnällä. VENÄJÄN KIELI VEB3 Syventävät kurssi VEB301 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. VEB302 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 13

14 VEB303 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VEB304 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. VEB305 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. VEB306 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. VEB307 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. VEB308 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. MAA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Pakolliset kurssit MAA01 Funktiot ja yhtälöt potenssifunktio potenssiyhtälön ratkaiseminen juuret ja murtopotenssi eksponenttifunktio MAA02 Polynomifunktiot polynomien tulo ja binomikaavat polynomifunktio toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin 14

15 polynomiepäyhtälön ratkaiseminen MAA03 Geometria kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus sini- ja kosinilause ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen MAA04 Analyyttinen geometria pistejoukon yhtälö suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen yhtälöryhmän ratkaiseminen pisteen etäisyys suorasta MAA05 Vektorit vektoreiden perusominaisuudet vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo suorat ja tasot avaruudessa MAA06 Todennäköisyys ja tilastot diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma jakauman tunnusluvut klassinen ja tilastollinen todennäköisyys kombinatoriikka todennäköisyyksien laskusäännöt diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma diskreetin jakauman odotusarvo normaalijakauma MAA07 Derivaatta rationaaliyhtälö ja epäyhtälö funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot juurifunktiot ja -yhtälöt eksponenttifunktiot ja -yhtälöt logaritmifunktiot ja -yhtälöt yhdistetyn funktion derivaatta käänteisfunktio juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat MAA09 Trigonometriset funktiot ja lukujonot suunnattu kulma ja radiaani trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 15

16 trigonometristen funktioiden derivaatat lukujono rekursiivinen lukujono aritmeettinen jono ja summa geometrinen jono ja summa MAA10 Integraalilaskenta integraalifunktio alkeisfunktioiden integraalifunktiot määrätty integraali pinta-alan ja tilavuuden laskeminen Syventävät kurssit MAA11 Lukuteoria ja logiikka lauseen formalisoiminen lauseen totuusarvot avoin lause kvanttorit suora, käänteinen ja ristiriitatodistus kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö Eukleideen algoritmi alkuluvut aritmetiikan peruslause kokonaislukujen kongruenssi MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä absoluuttinen ja suhteellinen virhe Newtonin menetelmä ja iterointi polynomien jakoalgoritmi polynomien jakoyhtälö muutosnopeus ja pinta-ala MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä epäoleelliset integraalit Soveltavat kurssit MAA15 Kertauskurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija. kertaa ja hallitsee koko lukion oppimäärän pääkohdat. syventää jo oppimiaan tietoja. valmistautuu yo-kokeeseen. Kurssista annetaan numeroarvostelu. 16

17 MAA16 Matematiikan apuvälineet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy graafisen ja symbolisen laskimen käyttöön erilaisten matemaattisten tehtävien ratkaisuissa. Tutustuu Mathcad ohjelmaan ja osaa käyttää sitä tehtävien ratkaisemisessa. Tämän kurssin voi suorittaa kurssijärjestyksestä riippumatta ja kurssista saadaan suoritusmerkintä. Numero annetaan haluttaessa kokeen perusteella. MAA00 Johdantokurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja hallitsee perusopetuksen pääkohdat ja on valmis aloittamaan matematiikan opiskelun lukiossa. Tämä kurssi suoritetaan ensimmäisenä ja siitä saadaan suoritusmerkintä. Numero annetaan haluttaessa kokeen perusteella. Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea opiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä opettaa opiskelijalle oman työnsä arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen. Lisäksi arvioinnin tulee kannustaa opiskelijaa. Opiskelijat ja opettaja arvioivat myös yhdessä työskentelyään ja tavoitteisiin pääsemistä. Pakollisista ja valtakunnallisista sekä koulukohtaisista syventävistä kursseista annetaan numeroarviointi. Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä ja kokeen perusteella voi saada myös numeroarvioinnin. Kurssin arvosana määräytyy kokeen/kokeiden, tuntiosallistumisen ja tehtyjen kotitehtävien perusteella. Suoritusjärjestys Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Kurssit voidaan suorittaa myös itsenäisesti osallistumalla kurssikokeeseen. Oppimäärän vaihtaminen Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen suositellaan hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia: MAA01 MAB01, MAA03 MAB02, MAA06 MAB05, MAA07 MAB04 ja MAA08 MAB03. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin edellytetään lisänäyttöjä arvosanan harkitsemiseksi. MAB MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Pakolliset kurssit MAB01 Lausekkeet ja yhtälöt suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus ongelmien muotoileminen yhtälöiksi yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen 17

18 ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen MAB02 Geometria kuvioiden yhdenmuotoisuus suorakulmaisen kolmion trigonometria Pythagoraan lause kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa MAB03 Matemaattisia malleja I lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen potenssiyhtälön ratkaiseminen eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla MAB04 Matemaattinen analyysi polynomifunktion derivaatta polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen graafisia ja numeerisia menetelmiä MAB05 Tilastot ja todennäköisyys jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen normaalijakauma ja jakauman normittaminen kombinatoriikkaa todennäköisyyden käsite todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä MAB06 Matemaattisia malleja II kahden muuttujan lineaariset yhtälöt lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen lineaarinen optimointi lukujono aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa Syventävät kurssit MAB07 Talousmatematiikka indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla MAB08 Matemaattisia malleja III trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla radiaani tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo 18

19 kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla Soveltavat kurssit MAB09 Kertauskurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija. kertaa ja hallitsee lukion koko oppimäärän pääkohdat. syventää jo oppimiaan tietoja. valmistautuu yo-kokeeseen Kurssista annetaan numeroarvostelu. MAB10 Matematiikan apuvälineet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija. perehtyy graafisen ja symbolisen laskimen käyttöön erilaisten matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa.. tutustuu Mathcad ohjelmaan ja osaa käyttää sitä tehtävien ratkaisemiseen. Tämän kurssin voi suorittaa kurssijärjestyksestä riippumatta ja kurssista saadaan suoritusmerkintä. Numero annetaan haluttaessa kokeen perusteella. MAB00 Matematiikan johdantokurssi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja hallitsee perusopetuksen pääkohdat ja on valmis aloittamaan opiskelun lukiossa. Tämä kurssi suoritetaan ensimmäisenä ja siitä saadaan suoritusmerkintä. Numero annetaan haluttaessa kokeen perusteella. Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea opiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä opettaa opiskelijalle oman työnsä arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen. Lisäksi arvioinnin tulee kannustaa opiskelijaa. Opiskelijat ja opettaja arvioivat myös yhdessä työskentelyään ja tavoitteisiin pääsemistä. Pakollisista ja valtakunnallisista sekä koulukohtaisista syventävistä kursseista annetaan numeroarviointi. Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä ja kokeen perusteella voi saada myös numeroarvioinnin. Kurssin arvosana määräytyy kokeen/kokeiden, tuntiosallistumisen ja tehtyjen kotitehtävien perusteella. Suoritusjärjestys Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Kurssit voidaan suorittaa myös itsenäisesti osallistumalla kurssikokeeseen. Oppimäärän vaihtaminen Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen suositellaan hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia: MAA01 MAB01, MAA03 MAB02, MAA06 MAB05, MAA07 MAB04 ja MAA08 MAB03. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, 19

20 menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin edellytetään lisänäyttöjä arvosanan harkitsemiseksi. FY FYSIIKKA Pakollinen kurssi FY01 Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan kokeellisuuteen, liikkeeseen, Newtonin lakeihin, maailmankaikkeuden rakenteisiin sekä säteilyyn. Kurssilla opetellaan mm. esittämään kokeellisia tuloksia graafisten esitysten avulla. Syventävät kurssit: FY02 Lämpö Kurssilla opiskellaan lämpöön ja termodynaamiseen tilaan liittyviä ilmiötä. Keskeiset sisällöt: Lämpöopin perusteet Mekaaninen energia ja lämpö Lämpölaajeneminen Kaasut Aineen olomuodot Lämpöopin pääsäännöt Energiavarat FY03 Aallot Kurssilla tutustutaan luonnon jaksollisiin ilmiöihin sekä perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin. Keskeiset sisällöt: Mekaaninen aaltoliike Ääni Valo Geometrinen optiikka FY04 Liikkeen lait Kurssilla tutustutaan kappaleen liikkeeseen liittyviin ilmiöihin ja malleihin. Kurssin aikana käsitellään mm. säilymislakien merkitystä fysiikassa. Keskeiset sisällöt: Kappaleen liike Voima Energian säilyminen Liikemäärä ja liikemäärän säilyminen 20

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula. JOKELAN LUKION YHTEYSTIEDOT Jokelan lukio Jyväkuja 13 05400 Jokela Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2012 2013 2 SISÄLLYS 1. LUKUVUOSI 2012 2013 4 2. OPETTAJAT 5 3. OPPIAINEET JA KURSSIMÄÄRÄT 6 4. LUKIO 7 5. ARVIOINTI 11 6. AINEIDEN KURSSIKOHTAISET TAVOITTEET 14

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot