TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TB 36 TB 42 TB 46 TB 50"

Transkriptio

1 TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Register and win! /12

2 2

3 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. Sisällysluettelo Sisällysluettelo FI.. 1 Ympäristönsuojelu FI.. 1 Laitteessa olevat symbolit.. FI.. 1 Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit FI.. 1 Turvaohjeet FI.. 1 Laitteistokuvaus FI.. 3 Hallintalaitteet FI.. 4 Tekniset tiedot FI.. 8 Käyttö FI.. 9 Käytön lopettaminen FI. 10 Huolto ja hoito FI. 10 Häiriönpoisto FI. 15 EU-standardinmukaisuustodistus FI. 23 Takuu FI. 23 Varaosat FI. 23 Ympäristönsuojelu Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen. Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin. Vaihteistoöljyä ei saa päästää ympäristöön. Suojaa pohja ja hävitä jäteöljy ympäristöystävällisesti. Älä anna mineraalipitoisen jäteveden päästä maaperään, vesistöön tai ilman käsittelyä viemäriin. Noudata paikallisesti voimassa olevia lain määräyksiä ja jätevesisäännöksiä. Ohjauksessa on akku järjestelmäkellon voimalähteenä virtakatkoksessa. Akut sisältävät aineita, joita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet akut vastaaviin keräilylaitoksiin. Huomautuksia materiaaleista (REACH) Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: Laitteessa olevat symbolit Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara! Sähköjännitteen aiheuttama vaara! Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit Vaara Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan. Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja. Turvaohjeet Turvaohjeet Yleistä Henkilöitä, eläimiä ja esineitä uhkaavien vaarojen välttämiseksi on luettava ennen laitteiston ensimmäistä käyttöä käyttöohje kaikki turvaohjeet lainmukaiset kansalliset määräykset turvaohjeet, jotka on liitetty käytettyjen puhdistusaineiden mukaan (yleensä pakkauksen etiketissä). Saksan liittotasavallassa laitteiston käyttöä koskevat seuraavat määräykset ja säädökset (tilattavissa kustannusyhtiöltä Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln): tapaturmantorjuntamääräys "Yleiset määräykset" BGV A1 Käyttöturvallisuusasetus (BetrSichV) Varmista: että olet ymmärtänyt kaikki ohjeet että laitteiston kaikki käyttäjät ovat tietoisia näistä ohjeista ja ovat ne ymmärtäneet. Pesulaitteistoa käyttävän yrityksen tulee muokata tästä käyttöoppaasta paikallisiin olosuhteisiin ja henkilöstöön sopiva käyttöohje. Käyttöohje tulee sitten laittaa työpaikalla sopivalla tavalla nähtäville jonnekin kiinnittämällä tai ripustamalla. Ajoneuvon pesulaitteistot Ajoneuvon pesulaitteistojen käyttöön, valvontaan, hoitoon, huoltoon ja tarkastukseen saa valtuuttaa vain henkilöitä, jotka ovat perehtyneet näihin töihin ja tähän käyttöohjeeseen ja joille on annettu tietoja laitteistoon liittyvistä vaaroista. Itsepalvelu Ajoneuvojen itsepalvelu-pesulaitteistoissa pitää toimintavalmiuden aikana olla saavutettavissa henkilö, joka tuntee hyvin laitteiston ja osaa häiriötapauksessa suorittaa tai antaa suorittaa tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi. Laitteiston käyttäjiä varten pesupaikalla tulee olla hyvin näkyvillä laitteiston käyttöä ja käyttötarkoituksen mukaista käyttöä koskevat ohjeet. Kunnossapito Kunnossapitotöiden suoritus on sallittu ainoastaan laitteiston ollessa kytketty pois päältä. Pääkytkin on tällöin varmistettava sen varalta, että asiattomat kytkevät laitteiston uudelleen päälle. Vaaralliset aineet Terveydelle haitallisia aineita sisältävien puhdistusainerikasteiden käsittelyssä on ryhdyttävä suojatoimenpiteisiin. Erityisesti on käytettävä suojalaseja, suojakäsineitä ja suojavaatetusta ja huomioitava puhdistusaineeseen mukaan liitetyt ohjelehdet/turvaohjelehdet. Pääsy ajoneuvon pesulaitteistoon Asiattomilta on kiellettävä pääsy ajoneuvon pesulaitteistoon. Pääsykielto on osoitettava selvästi tunnistettavalla ja pysyvällä tavalla. Liukastumisvaara Laitteiston märkä lattia ja laitteistonosat aiheuttavat liukastumisvaaran. Työskenneltäessä laitteistossa on liikuttava varovasti ja käytettävä sopivia kenkiä. Pesupaikan asiakkaita on varoitettava liukastumisvaarasta sopivilla opasteilla. Laitteiston käyttäjät Varoitus Väärän käytön aiheuttamien vaarojen välttämiseksi laitteistoa saavat käyttää vain henkilöt, jotka on perehdytetty sen käsittelyyn ovat todistaneet käyttöpätevyytensä on valtuutettu nimenomaan käyttöön. Jokaisella käyttäjällä täytyy olla mahdollisuus käyttää käyttöohjetta. Alle 18-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää laitteistoa. Poikkeuksena ovat yli 16-vuotiaat koulutettavat henkilöt, jotka työskentelevät valvonnan alaisina. Käyttötarkoitus Tämä pesulaitteisto on tarkoitettu sellaisten ajoneuvojen ulkoiseen puhdistamiseen, jotka on ilmoitettu tässä käyttöohjeessa. Ajoneuvojen mitat eivät saa ylittää kohdassa Tekniset tiedot/mitat annettuja maksimimittoja. Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös: tämän käyttöohjeen sisältämien kaikkien ohjeiden noudattaminen ja tarkastus- ja huolto-ohjeiden noudattaminen. Varo Kun käytetään on Carlite-harjoja, ajoneuvo on ensin esipuhdistettava käsin, jos laitteisto ei ole varustettu korkeapaine-varustesarjalla! Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa laitteiston asennuksen. Asennuksessa on noudatettava paikallisesti voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä (esim. laitteiston ja rakennuksen välisiä etäisyyksiä). FI - 1 3

4 Varoitus Jään muodostumisen aiheuttama laitteiston vaurioitumisvaara. Jäätymisvaaran uhatessa vesi on poistettava laitteistosta ja syttöjohdosta. Liikkumistiet pesupaikan asiakkaita varten on pidettävä sellaisessa kunnossa, että niillä ei voi liukastua (esim. lattialämmitys, sepeli). Varo Sopimattomien puhdistusaineiden käyttö lisää korroosion vaaraa. Laitteistossa ei saa käyttää seuraavia puhdistusaineita. Pesuhallin puhdistamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Pesulaitteiston ulkoiseen puhdistamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Happamia puhdistusaineita. Puhdistusaineita, jotka erillinen laite levittää autoon (esim. vanteidenpuhdistusaine). Jätevedenkäsittelykemikaalit. Käytä vain KÄRCHER:in hyväksymiä puhdistusaineita. Työpaikka Laitteisto otetaan käyttöön ohjauspaikalta käsin. Joissakin maissa on määrätty, että ajoneuvosta tulee poistua pesun ajaksi. Hanki tiedot sijoituspaikalla voimassa olevista määräyksistä ja noudata niitä. Pesuvaiheen aikana laitteiston sisään meneminen on kielletty. Tarkoituksenvastainen käyttö Varoitus Esinevahingot! Jos ajoneuvon rajatietoja ei noudateta, saattavat ajoneuvo ja laitteisto vaurioitua. Portaali-pesulaitteistoa ei saa käyttää sellaisten ajoneuvojen puhdistamiseen, joita ei voi pestä harjalla, esim. erityisajoneuvoja. Mutta tällaiset ajoneuvot voidaan pestä ilman harjaa optiota korkeapainepesu käyttäen. Erityisajoneuvot, se tarkoittaa ajoneuvoja, joissa on erityisrakenteita kuten roskienkuljetusautot kipattavalla lavalla varustetut autot tankki- ja siiloautot autot kattorakenteilla, jotka ulottuvat edessä tuulilasin etupuolelle voidaan pestä vain käsin suoritettavia toimenpiteitä käyttäen. Jos em. mainittua ohjetta ei noudateta, valmistaja ei vastaa siitä johtuvista henkilövahingoista esinevahingoista eläinten loukkaantumisista. Vaaranlähteet Yleisiä vaaroja Vaara Ulospääsevän paineilman aiheuttama silmien loukkaantumisvaara. Laitteiston paineilmakäyttöiset osat ovat myös pääkytkimellä tai hätä-seis-kytkimellä katkaisun jälkeen yhä korkean ilmanpaineen alaisia. Sinkoutuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara! Sinkoutuvat murtokappaleet tai esineet voivat loukata henkilöitä tai eläimiä. Tästä syystä hallin lattialla ei saa olla irrallisia esineitä. Räjähdysvaara Vaara Räjähdysvaara! Laitteiston käyttö räjähdysalttiiden tilojen läheisyydessä on kielletty. Poikkeuksen muodostavat vain nimenomaan tähän tarkoitetut ja merkityt laitteistot. Helposti räjähtäviä, erittäin herkästi syttyviä tai myrkyllisiä aineita ei saa käyttää puhdistusaineena, kuten esim.: bensiiniä polttoöljyä tai dieselpolttoainetta liuottimia liuotinpitoisia nesteitä laimentamattomia happoja asetonia Epävarmoissa tapauksissa on kysyttävä valmistajalta. Kuulovammat Laitteiston aiheuttama melu on vaaratonta. Kuitenkin, kun puhdistetaan melua vahvistavia osia/esineitä, kuulo voi vaarantua. Käytä tällaisessa tapauksessa kuulonsuojaimia. Sähköön liittyvät vaarat Vaara Sähköiskun aiheuttama vaara. Älä koskaan tartu märillä käsillä sähkökaapeliin, pistokeliitoksiin äläkä liitäntäkoteloihin. Sähköliitosjohtoja tai jatkokaapeleita ei saa vaurioittaa ajamalla niiden yli, puristamalla tai kiskomalla niitä tai muulla tavalla. Suojaa kaapelit kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. Vesisuihkua ei saa koskaan suunnata liikkuvalla puhdistuslaitteella (esim. painepesureilla) sähkölaitteisiin tai -laitteistoihin. Kaikkien työalueella olevien sähköä johtavien osien on oltava suojatut ruiskutusvedeltä. Laitteiston saa kytkeä vain asianmukaisesti maadoitettuihin virtalähteisiin. Vain sähköalan ammattilainen saa suorittaa laitteiston sähköisiin osiin kohdistuvat työt. Varusteosat, jotka eivät ole kytketty suoraan laitteistoon, pitää yhdistää potentiaalitasaukseen. Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama vaara Vaara Käytetyt puhdistusaineet sisältävät osittain terveydelle haitallisia aineita, tästä syystä on huomioitava ehdottomasti mukaan liitetyt tai päälle painetut ohjeet. Älä juo laitteistosta tulevaa vettä! Siihen sekoitettujen puhdistusaineiden takia vesi ei ole juomakelpoista. Jos laitteistossa käytetään käsiteltyä vettä, on noudatettava käsittelylaitteiston valmistajan määräyksiä koskien itämisen estämistä. Aineet, jotka eivät kuulu yleisesti ajoneuvojen tavalliseen ulkopuhdistukseen (kuten esim. kemikaalit, raskasmetallit, pestisidit, radioaktiiviset aineet, ulosteet tai tartuntaaineet) eivät saa joutua pesulaitteistoon. Sähkökatkoksen aiheuttama vaara Laitteiston kontrolloimaton uudelleenkäynnistys sähkökatkoksen jälkeen on suljettu pois rakenteellisilla toimenpiteillä. Jäteveden aiheuttama ympäristön vaarantuminen Jäteveden hävittämistä varten on noudattava paikallisia määräyksiä. Kunnossapito ja valvonta Laitteiston turvallisen käyttön varmistamiseksi ja vaarojen estämiseksi huollossa, valvonnassa ja tarkastuksessa on noudatettava vastaavia ohjeita. Kunnossapito Asiantuntevan henkilön on suoritettava huoltotyöt säännöllisin aikavälein valmistajan tietojen mukaan, tällöin on noudattava voimassa olevia määräyksiä ja turvallisuusvaatimuksia. Vain sähköalan ammattilainen saa suorittaa sähkölaitteistoa koskevat työt. Vaara Loukkaantumisvaara. Laitteisto on kytkettävä pois päältä ja varmistettava tahattomalta ja asiattomalta uudelleenkytkemiseltä ennen huolto- ja kunnossapitotöiden suorittamista. Paineilmasäiliöt ja paineilmajohdot ovat paineen alaisia myös laitteiston poiskytkemisen jälkeen. Ennen töitä laitteistossa paine on laskettava ehdottomasti ulos. Sen jälkeen paineettomuus on tarkastettava huoltoyksikön painemittarista. Odottamattomasti ruiskuttava painevesisuihku aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Suurpainejärjestelmä on paineen alainen myös laitteiston poiskytkemisen jälkeen. Ennen töitä laitteistossa suurpainejärjestelmä on tehtävä ehdottomasti paineettomaksi. Valvonta Asiantuntevan henkilön on tarkastettava pesulaitteiston turvallinen kunto ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään puolivuosittain. Tähän tarkastukseen kuuluu erityisesti: silmämääräinen tarkastus koskien ulkoisesti tunnistettavaa kulumista tai vaurioitumista Toimintatarkastus turvalaitteiden täysilukuisuus ja toimivuus itsepalvelulaitteistojen osalta päivittäin ennen käytön alkua, valvottujen laitteistojen osalta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Alkuperäisosien käyttö Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisosia tai osia, joita hän suosittelee, koska muuten takuuvaatimukset raukeavat. Noudata kaikkia turva- ja käyttöohjeita, jotka on liitetty näiden osien mukaan. Tämä koskee: vara- ja kulumisosia lisäosia käyttöaineita puhdistusaineita 4 FI - 2

5 Laitteistokuvaus Laitteiston yleiskuva A Kattoharja Roiskesuojakatto (valinnainen) Roiskesuojaseinä (valinnainen) Sivuharja Ohjauskaappi Vesikaappi Oven lukitus Ajokiskot Ajokoneisto Pääpylväs 1 Puhdistusainekanisteri Annostuspumput Paineilman huoltoyksikkö Lianerottimet Pääpylväs 2 Suutinputki tuorevesi, käyttövesi, sampoo, CTH (kaari A) Suutinputki tuorevesi, käyttövesi, sampoo, CTH, vaahto (kaari B) Suutinputki tuorevesi, käyttövesi, sampoo, CTH (kaari C, valinnainen) Valopuomi Paikoitusvalot (valinnainen) Tyyppikilpi, ohjauskaapin sisäpuolella 1 Korkeapaine-kattopalkki (valinnainen) 1 Roottorisuutin (pyörijä), (valinnainen) FI -3 5

6 Hallintalaitteet Hätä-seis Henkilöitä, esineitä ja eläimiä uhkaavassa vaaratilanteessa laitteisto on kytkettävä heti pois päältä painamalla "HÄTÄ-SEIS"-painiketta. "HÄTÄ-SEIS"-painike löytyy pesumerkin/koodin lukulaitteesta ohjauspaikoissa pesuhallin sisäänpääsyssä, mikäli siellä ei sijaitse ohjauspaikkaa tai pesumerkin/koodin lukulaitetta (valinnainen). Syötönjakaja (valinnainen) Basic-ohjauspaikka (valinnainen) Ohjelmanvalintakytkin Pesuohjelmaa ei ole valittu, laitteisto ei ole käytössä. Kuorma-auto Kuoma-auto perävaunulla Puoliperävaunuyhdistelmä 1 Pääkytkin 2 Kytkin nopeuden esivalinta Portaalin ajonopeus, normaali kattoharja/korkeapainepalkki Portaalin ajonopeus, %. 1 Hätä-seis-painike 2 Painike "Reset"/käsinkytkentä 3 Ohjelmanvalintapainike/käsinkytkentä 4 Painike Start/Stop Ohjauspaikka soveltuu seuraavien toimintojen suorittamiseen: Pesuohjelmien käynnistys. Käsinkytkentöjen suoritus. Käsitoimintojen suoritus huoltotöitä varten. Advanced-ohjauspaikka (valinnainen) Perävaunu yksinään Linja-auto Pakettiauto Pakettiauto perävaunulla Mini-puoliperävaunuyhdistelmä 3 Kytkin käyttötavan esivalinta Laitteiston voi käynnistää vain asetetun käyttöajan sisällä. Pienajoneuvo Laitteisto ei toimi Vapaasti määritettävissä Omistajan ennalta määrittämä pesuohjelmaa käynnistetään. 4 Kytkin ohjauspaikan esivalinta Pesuohjelmat voi käynnistää vain ohjauspaikalta. Pesuohjelmat voi käynnistää ohjauspaikalta ja pesumerkin-/koodinlukulaitteelta. Pesuohjelmat voi käynnistää vain ja pesumerkin-/koodinlukulaite. Laitteisto kytketään syötönjakajassa päälle ja pois päältä ja esivalitaan erilaiset käyttötavat. 1 Hätä-seis-painike 2 Ohjelmavalintakytkin 3 "Reset"-painike 4 Lisäohjelmien painikkeet 5 Valinnaisten ohjelmien painikkeet 6 Painike Start/Stop 7 Käsinkytkentä-painikkeet Ohjauspaikka soveltuu seuraavien toimintojen suorittamiseen: Pesuohjelmien käynnistys. Käsinkytkentöjen suoritus. Käsitoimintojen suoritus huoltotöitä varten. Lisä- ja valinnaisten ohjelmien valinta käyttöön ja pois käytöstä. Vapaasti määritettävissä Painikkeet lisä- tai yksittäisohjelmille Vaahtopesu Tehopesu Korkeapainepesu Kertapesu 6 FI - 4

7 Jos lisäohjelma valitaan, painikkeeseen tulee valo. Lisäohjelman voi jälleen poistaa käytöstä painamalla painiketta, jossa on valo. Valinnaiset painikkeet Spoileri valittavissa: ennen pesua ja pesun aikana poistettavissa: ennen pesua Lastausseinä valittavissa: ennen pesua ja pesun aikana poistettavissa: ennen pesua ja pesun aikana Kuorma-auton peili valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua Linja-auton peili valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua Ristiinpesu sivuharjoilla valittavissa: ennen pesua ja pesun aikana poistettavissa: ennen pesua ja pesun aikana 2-harjapesu (ilman kattoharjaa) valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua Euro-hytti valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua USA-hytti valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua Jos valinnainen ohjelma valitaan, painikkeeseen tulee valo. Valinnan voi jälleen poistaa käytöstä painamalla painiketta, jossa on valo. Pesumerkin/koodin lukulaite (optio) Pesuohjelman valinta tapahtuu pesukortin/ koodin lukulaitteen mallista riippuen syötön avulla näppäimistöllä, pesumerkissä ilmoitetulla ohjelmalla, koodinumeron syötöllä. Muut ohjeet löytyvät pesumerkin/koodin lukulaitteen erillisestä käyttöohjeesta. 1 Painike automaattinen/manuaalinen Ohjaus 1 Näyttö 2 Painike VASEN 3 Painike OIKEA 4 Painike "OK" 5 Painike "ESC" Painike Auto/Manu Perustilassa näytössä näkyy seuraavat tiedot: Z100 =##### Z101 =##### Total =##### Truck =##### Z100: Yhteensä Z101: Kuorma-auto Z102: Kuoma-auto perävaunulla Z103: Puoliperävaunu Z104: Perävaunu Z105: Tankkivaunu Z106: Automatiikka Z107: Linja-auto Z108: Vastapesu Z109: Lyhytajopesu Z110: Läpiajopesu Z111: Pakettiauto Z112: Pakettiauto perävaunulla Z113: Mini-puoliperävaunuyhdistelmä Z114: Pienajoneuvo Pesulaskuri, alin rivi näyttää vuorotellen yksittäisten pesuohjelmien käyttökertojen määrän (kuorma-auto, kuorma-auto perävaunulla...). Paina painiketta OIKEA. Z100: Yhteensä T102: Vaahto T103: Tehopesu T104: Korkeapainepesu T105: Kertapesu T106: Euro-hytti T107: USA-hytti T108: Alusta T109: Spoileri T110: Lastausseinä T111: Kuorma-auton peili T112: Linja-auton peili T113: Ristiinpesu sivuharjoilla Valinnaisohjelmalaskuri, alin rivi näyttää kunkin valinnaisohjelmän käyttökertojen lukumääräm (vaahto, tehopesu...). Paina painiketta OIKEA. Z100 =##### T102 =##### Total =##### Foam =##### Z100 =##### Z131 =##### Total =##### Card =##### Käynnistyslaitteen laskuri, alin rivi näyttää vuorotellen käynnistyslaitteen kunkin kortin käyttökertojen lukumäärän (kortti 1, kortti 2...). Ohje Jos näytöllä on sen sijaan ajankohtaisia vikailmoituksia, paina painiketta "OK". Jos painiketta ei paineta 30 minuutin ajan, näytetään taas ajankohtaisia vikailmoituksia. Jos vikailmoitukset näytetään taas aikaisemmin kuin 30 minuutin kuluttua, painetaan painiketta OIKEA ja "OK" yhtäaikaisesti. Jos sen sijaan näytetään toinen ilmoitus, painetaan painiketta ESC 2 sekunnin ajan. Konfiguraatiovalikko Paina painiketta "OK" pitempään kuin 2 sekuntia :54 < M1 M2> M1: Info M2: Konfiguraatio Paina painiketta VASEN :54 < Info Set up> [<] [>] M1000 Select / Choice Fault FI - 5 7

8 M1000: Taltiointivirhe Paina painiketta OIKEA. [<] [>] M2000 Select / Choice Adjust M2000: Konfiguraatio Paina painiketta "OK". [<] [>] M2100 Select / Choice Speed menu M2001: Nopeus Konfigurointivalikkoon on päästy: 8 FI - 6

9 1 Valikkokohta 2 Parametri Asetettavan parametrin valinta Valikkokohta valitaan painikkeilla VA- SEN ja OIKEA. Parametriryhmä avataan painikkeella "OK". Asetettava parametri valitaan painikkeilla VASEN ja OIKEA. Parametrin ja muuttujan asetus Paina painiketta "OK". Asetettava muuttuja vilkkuu. Muuttujien arvo asetetaan painikkeella VASEN ja OIKEA. Muuttujat voidaan muuttaa nopeasti, kun painiketta pidetään painettuna. Arvo tallennetaan painikkeesta "OK". tai Muutos keskeytetään painikkeesta "ESC". Parametrin ja useamman muuttujan asetus Paina painiketta "OK". Asetettava muuttuja vilkkuu. Muuttujien arvo asetetaan painikkeella VASEN ja OIKEA. Arvo tallennetaan painamalla lyhyesti painiketta "OK" ja siirrytään samalla seuraavaan muuttujaan. Asetetut arvot tallennetaan painamalla pitkään (1 sekunti) painiketta "OK". tai Muutos keskeytetään painikkeesta "ESC". Valikko sulkeminen Painikkeesta "ESC" päästään taas taas valikon alkuun. Nopeuden valinta/valinnan poisto Tässä voidaan muuttaa portaalin ajonopeus yksittäisiä ohjelmavaiheita varten. Ohjelmavaihe Säätöalue Vaahto 30%...150% Intensiivinen 30%...150% Painepes. katto 30%...150% Painepes. sivut 30%...150% H-autot 30%...120% Pakettiaut. 30%...120% Linja-auto 30%...120% Truck 30%...120% Tankkiauto 30%...120% Huuhtelu 30%...150% Asetuksen valinta/poisto Veden hätäkäyttö NO: Kun käyttövesi on kulutettu loppuun, meneillään olevaa pesua jatketaan tuorevedellä. Pesun jälkeen laitteisto on tilassa ei pesuvalmis. Veden hätäkäyttö YES: Kun käyttövesi on kulutettu loppuun, meneillään olevaa pesua jatketaan tuorevedellä. Laitteisto on edelleen pesuvalmis, asiasta tulee ilmoitus. Päivämäärän / ajan valinta/poisto Päivämäärän, kellonajan ja kesäajan asetus. Kesä-/talviaika automaattisesti = YES: Automaattinen muutos aktiivinen. Kesäajan alku maaliskuun viimeisenä sunnuntaina klo 2:00. Tavallisen ajan (talviajan) alku lokakuun viimeisenä sunnuntaina klo 3:00. Kesä-/talviaika automaattisesti = NO Ei automaattista ajan muutosta. Toiminta-ajan valinta/poisto Laite on avoin toiminta-ajan aikana. Laite on kiinni toiminta-ajan ulkopuolella. Auki 24 tuntia: Toiminta-ajan alku ja loppu asetetaan samaan arvoon. Kiinni 24 tuntia: Toiminta-ajan loppu asetetaan aikaisempaan kellonaikaan kuin toiminta-ajan alku. Liik.pyhäpäiv. valinta/poisto Liikkuvat pyhäpäivät ovat joka vuosi eri päivänä, ja ne täytyy asettaa uudestaan vuosittain. Asetettuina pyhäpäivinä pätee pyhäpäiville asetettu toiminta-aika. Ohje Niiden pyhäpäivien arvo asetetaan arvoon , joita ei tarvita. Kiint.pyhäpäiv. valinta/poisto Kiinteät pyhäpäivät ovat joka vuosi samana päivänä. Asetettuina pyhäpäivinä pätee pyhäpäiville asetettu toiminta-aika. FI - 7 9

10 Ohje Niiden pyhäpäivien arvo asetetaan arvoon XX, joita ei tarvita. Kielen valinta/poisto Tässä voi valita displaynäytöllä esitettävän info-valikon kieli. Annostuspumppujen säätö 1 Annostuspumppu Sampoo 2 Annostuspumppu CTH (valinnainen) 3 Annostuspumppu Vaahto (valinnainen) Annostuspumpuilla annostellaan pesuveteen puhdistusaineita pesuohjelmasta ja laitteiston varustuksesta riippuen. Huomautus Asentaja säätää annostusmäärän optimaaliseksi laitteiston asennuksen yhteydessä. Yleensä säätöä ei tarvitse muuttaa. Annostusmäärän säätö Varo Vahingoittumisvaara. Älä säädä annostusmäärää seisokin aikana. 1 Ilmausvipu 2 Ilmauspainike 3 Annostusmäärän säätönuppi Kytke annostupumppu käsikäytöllä päälle. Paina useamman kerran ilmauspainiketta ja päästä sitten ote painikkeesta. Tekniset tiedot Vedä annostusmäärän säätönuppi ulos. Kierrä säätönuppi haluttuun arvoon. Päästä ilmauspainike vapaaksi. Paina annostusmäärän säätönuppi sisään. Annostelupumpun ilmaus Laitteiston paineilmansyöttö pitää olla päällä. Käännä ilmausvipu vastapäivään vasteeseen asti. Säädä annostusmäärä 100%:iin. Painele ilmauspainiketta, kunnes annostuspumpun alapuolella olevasta ilmausjohdosta tulee puhdistusainetta ilman ilmakuplia. Säädä annostelupumppu takaisin haluttuun arvoon. Käännä ilmausvipu myötäpäivään vasteeseen asti. Mitat (harjojen läpimitan ollessa on 965 mm) Laitteiston mitat TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Pesuleveys* mm 2900 Pesukorkeus, laitteisto 3:lla harjalla** mm Pesukorkeus, laitteisto 2:lla harjalla mm Vapaa läpiajoleveys kori/pyörät mm 3540/3510 Vapaa läpiajokorkeus** mm Laitteiston leveys pyörivillä harjoilla* mm 4830 Laitteiston leveys sivuroiskesuojineen*** mm 5000 Laitteiston korkeus** mm Laitteiston korkeus kattoroiskesuojineen** mm Laitteiston korkeus +58 mm * pienennettävissä 1 askeleena 200 mm ** pienennettävissä 3 askelta, kukin 100 mm *** sovitettavissa +/- 200 käytettävien harjojen läpimitan mukaisesti (vakioläpimitta 965 mm) Ominaisuudet Pesuharjat Harjan läpimitta sivu mm Harjan kierrosluku sivu 1/min 129 Harjan läpimitta katto mm Harjan kierrosluku katto 1/min 129 Portaalin ajonopeus m/min Äänenpainetaso L pa db(a) 79*/ 75** Epävarmuus K db(a) 4*/3** * Laitteisto korkeapaine-sivusuuttimilla, ilman puhdistettavaa ajoneuvoa ** Laitteisto korkeapaine-kattopalkilla ja pyörijällä, puhdistettavan ajoneuvon kanssa Peruslaitteiston liitäntäarvot Sähköliitäntä Jännite** V 400±10%/ 3~, P, N Jännitevaihtelu % 5 maks.*** Taajuus Hz 50 Peruslaitteiston liitäntäteho kw 5,3 Ohjauskaapin esisulake * A 16 * oltava rakennepuoleisesti paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. **Jännitteensyöttö generaattorista ei ole sallittua *** Jännitehuippujen tulee olla sallitun jännitealueen sisäpuolella Vesiliitäntä Nimellissisähalkaisija Virtauspaine standardin DIN 1988 mukaan (nopeus 100 l/min) tuuma MPa (baaria) 1 0,4...0,6 (4...6) Lämpötila C maks. 50 Paineilmaliitäntä Nimellissisähalkaisija tuuma 1/2 Paine MPa (baaria) 0,6...0,8 (6...8) Syöttökapasiteetti, min. l/min 100 Kulutus jäätymissuojalla l/min 500 Kulutus vaahdon tehoesisuihkutus (sivu ja/tai katto) l/min FI - 8

11 Turvaohjeet Henkilöitä, esineitä ja eläimiä uhkaavassa vaaratilanteessa laitteisto on kytkettävä heti pois päältä painamalla hätä-seis-painiketta. Hätä-seis-painike sijaitsee pesumerkin/koodin lukulaitteessa ohjauspaikassa pesuhallin sisäänpääsyssä, mikäli siellä ei sijaitse ohjauspaikkaa tai pesumerkin/koodin lukulaitetta. Varoitus! Puhdistettavaa ajoneuvoa uhkaava vaurioitumisvaara. Jos puhdistusaineen levityksen jälkeen ilmestyy pesulaitteiston häiriö, on poistettava puhdistusaine laitteiston poiskytkemisen jälkeen perusteellisesti veden suihkuttamisella, jotta estetään mahdolliset maalivauriot liian pitkän vaikutusajan johdosta. Ohje Itsepalvelupesulaitteistoissa on oltava asiantunteva, laitteistoon perehtynyt henkilö käytettävissä, joka pystyy ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tai antamaan ne suoritettaviksi mahdollisten vaarojen välttämiseksi. Kytkeminen hätä-seis-toiminnon jälkeen Vapauta hätä-seis-painike lukituksesta vetämällä. Aseta syötönjakajan auto/manual -kytkin asentoon auto. Paina Reset -painiketta 2 sekunnin ajan. Laitteisto ajaa automaattisesti perusasemaansa. Huomautus: Jos laitteistossa on ajoneuvo, laitteisto pitää joissain tapauksissa ajaa käsitoimintoja käyttäen perusasemaansa. Perusasemassa painikkeeseen Start/ Stop tulee valo. Laitteisto on jälleen käyttövalmis. Käyttöönotto Avaa veden ja paineilman sulkuhanat. Aseta syötönjakajan päällä sijaitseva pääkytkin asentoon "1". Esivalitse syötönjakajassa olevilla kytkimillä nopeus, ohjauspaikka ja käyttötapa. Aseta kytkin automatiikka/manuaalinen asentoon Auto. Paina Reset -painiketta 2 sekunnin ajan. Perusasemassa painikkeeseen Start/ Stop tulee valo. Laitteisto on taas käyttövalmis, pestävän ajoneuvon voi ajaa sisään. Käyttö Ajoneuvon valmistelu Varoitus Kun käytetään on Carlite-harjoja, ajoneuvo on ensin esipuhdistettava käsin, jos laitteisto ei ole varustettu korkeapaine-varustesarjalla! Varoitus Ajoneuvon vaurioitumisen välttämiseksi on ryhdyttävä ennen pesulaitteiston käynnistämistä seuraaviin toimenpiteisiin ajoneuvossa: Sulje ikkunat, ovet ja kattoluukut. Työnnä antennit sisään, käännä ne perän suuntaan tai irrota ne. Taita suuret tai pitkälle sivulle ulottuvat peilit sisään. Tarkasta, onko ajoneuvossa löysiä osia ja irrota ne, esim.: koristelistat, spoilerit, puskurit, ovenkahvat, pakoputket, tuulihöylät, kuomunköydet, tiivistyskumit, ulkopuolelle asennetut häikäisysuojat, kattotelineet, suksien kuljetuslaatikot. Ajoneuvon ajaminen sisään Paikoitusvalot (valinnainen) Ohjausvalot auttavat pesupaikan asiakasta ajamaan ajoneuvon oikeaan paikkaan. 1 Ajaminen eteenpäin 2 Pysäyttäminen, ajoneuvo on kohdallaan 3 Ajaminen taaksepäin Ajoneuvo ajettava suoraan ja keskelle ajokiskojen väliin. Kohdalleen ajamisen jälkeen Sammuta moottori. Aseta vaihde päälle. Automaattivaihteistossa valitse asento "P". Vedä käsijarru päälle. Tarkista, onko kohdan "Ajoneuvon valmistelu" mukaiset toimenpiteet suoritettu. Poistu ajoneuvosta (kaikki henkilöt) ja käynnistä pesuohjelma. Huomautus: Älä poistu ajoneuvosta, jos kyseessä on lyhytajopesu, vastapesu, läpiajopesu tai automaattikäynnistys. Ohjelman käynnistys Pesumerkin/koodin lukulaite (optio) Pesumerkin/koodin lukulaitteen käyttö on kuvattu pesumerkin/koodin lukulaitteen erillisessä käyttöohjeessa. Advanced-ohjauspaikka (valinnainen) Kierrä ohjelmanvalintakytkin halutun ohjelman kohdalle. Paina halutun lisäohjelman painiketta. Paina halutun valinnaisohjelman painiketta. Paina Start/Stop -painiketta. Pesun suoritus käynnistyy Basic-ohjauspaikka (valinnainen) Paina yhtä tai useampaa painiketta halutun pesuohjelman valitsemiseksi. (Katso seuraavaa taulukkoa) Ohjelma 1 X Ohjelma 2 X Ohjelma 3 X X Ohjelma 4 X Ohjelma 5 X X Ohjelma 6 X X Ohjelma 7 X X X Paina Start/Stop -painiketta. Pesun suoritus käynnistyy Ohjelman keskeyttäminen Paina Start/Stop -painiketta. Pesuohjelma keskeytetään. Paina Start/Stop -painiketta uudelleen. Pesuohjelman suoritusta jatketaan. FI

12 Manuaalinen toimenpide Käynnissä olevassa pesuohjelmassa voidaan suorittaa alla olevat manuaaliset toimenpiteet. Kattoharjan/kattopalkin lukituksen irrotus, kattoharjan lasku alas**. Kattoharjan ajo ylös, alaspäinlukituksen aktivointi. Sivuharjojen ajo sisäänpäin**, lukituksen vapautus. Sivuharjojen ajo ulospäin, sisäänpäin-lukituksen aktivointi. Portaalin ajo taaksepäin**. (ei Basic-ohjauspaikka) Portaalin ajo eteenpäin**. (ei Basic-ohjauspaikka) ** Liike suoritetaan vain, kun pesuohjelma ei ole valittuna. Lukitus poistetaan painamalla lyhyesti vastasuunnan painiketta. Pesuvaiheen eteenpäin keskeytys/ennenaikainen lopetus (vain Advanced-ohjauspaikka) Paina Start/Stop -painiketta ohjelmavaiheen ollessa käynnissä. Laitteisto pysähtyy. Paina vastasuunnan painiketta Portaalin ajo taaksepäin. Paina Start/Stop -painiketta. Laitteisto keskeyttää eteenpäin-pesun ja jatkaa taaksepäin-pesulla. Ohjelman loppu Kun pesuohjelma on päättynyt, voidaan ajaa ajoneuvo ulos pesulaitteistosta. Ohjausvalot näyttävät ulosajo eteenpäin tai ulosajo taaksepäin. Oven ohjaus (valinnainen) Portaaliohjaus ohjaa signaaleilla hallin ovia valinnaisen oviohjauksen avulla. Käytettävissä on oven kesäohjaus ja oven talviohjaus. Oven kesäohjaus Ennen pesun alkua ovet ovat auki. Ajoneuvon voi ajaa sisään. Pesun aloituksen yhteydessä ovet suljetaan. Pesun päätyttyä ovet avataan ja ne pysyvät auki. Oven talviohjaus Ennen pesun alkua tulo-ovi on kiinni ja on avattava ajoneuvon sisäänajoa varten. Tämä tapahtuu esimerkiksi työntämällä pesumerkki pesumerkin lukulaitteeseen. Pesun aloituksessa (esim. painamalla pesumerkin lukulaitteen painiketta "Käynnistys") sisäänajo-ovi sulkeutuu. Pesun päätyttyä ulosajo-ovi avautuu ja sulkeutuu taas ajoneuvon ulosajon jälkeen. Käytön lopettaminen Lyhytaikainen käytöstä poistaminen Lopeta käynnissä oleva pesuohjelma. Aseta pääkytkin asentoon "0". Pitkäaikainen pysäyttäminen Lopeta käynnissä oleva pesuohjelma. Aseta pääkytkin asentoon "0". Sulje vedensyöttö Sulje paineilmansyöttö. Jos seisonnan ajaksi on odotettavissa pakkanen: Laske vesi pois kaikista vettä johtavista johdoista. Käytöstä poistaminen jääty missuojalaitteella (valinnainen) Varoitus Laitteistoa uhkaava vaurioitumisvaara.. Jäätymissuojalaite toimii vain, kun pääkytkin on kytketty päälle ja hätä-seis-painikkeita ei ole painettu. Manuaalinen jäätymissuojalaite Manuaalisen pakkassuojalaitteen käsiventtiilit ovat tekniikkatilassa. Sulje raitisveden ja käyttöveden (valinnainen) käsiventtiilit. Manuaalisessa käytössä (katso "Huolto ja hoito / manuaalinen käyttö) pakkassuoja käynnistetään ryhmässä 7/1, ohjaus käynnistää puhalluksen. Anna jäätymissuojan paineilma vapaaksi avaamalla paineilmajohdon käsiventtiili. Vain yksi käsiventtiili avataan (peräjälkeen puhdas vesi, käytetty vesi, korkeapaine). Puhallusvaiheen päätyttyä jäätymissuojan paineilman käsiventtiili on suljettava. Ensimmäisessä käyttöönotossa manuaalisen jäätymissuojan jälkeen on avattava raitisveden ja käyttöveden (valinnainen) käsiventtiilit. Automaattinen jäätymissuojalaite Jos vähimmäislämpötila on alitettu: suoritetaan mahdollisesti käynnissä oleva pesuvaihe loppuun. Sen jälkeen portaalin letkut ja suutinputket puhalletaan paineilmalla kuiviksi. Pesuohjelmia ei voi enää käynnistää. Jos seisotettaessa laitteistoa automaattisen jäätymissuojan kanssa on käynnistettävä ehkäiseviä jäätymissuojatoimenpiteitä, voidaan tätä varten asentaa lisäkytkin rakennepuolelle. Jäätymisvaaran loputtua laitteisto on automaattisesti taas käyttövalmis. Lisä-pakkassuojaustoimenpiteet Varo Vaurioitumisvaara pakkasella. Pakkasen uhatessa, tyhjennä annostelupumput ja poista laitteistosta puhdistusainekanisterit ja vie ne pakkaselta suojattuun paikkaan. Nämä toimenpiteet ovat tarpeen myös automaattisessa pakkassuojauslaitteistossa. Poista annostelupumppujen imuletkut puhdistusainekanistereista. Tyhjennä annostelupumput. (Tyhjennys suoritetaan samalla tavalla kuin annostelupumppujen ilmaus, katso Annostelupumppujen ilmaus ). Poista puhdistusainekanisterit laitteistosta ja vie ne pakkaselta suojattuun paikkaan. Huolto ja hoito Huolto-ohjeet Käyttöturvallisen laitteiston perusta on säännöllinen huolto seuraavan huoltokaavion mukaan. Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisvaraosia tai osia, joita hän suosittelee, kuten vara- ja kulumisosat lisävarusteosat käyttöaineet Puhdistusaine Vaara Sähköiskun aiheuttama vaara. Kytke laitteisto jännitteettömäksi, tee se kääntämällä laitteiston pääkytkin asentoon "0" ja varmistamalla kytkin uudelleen tapahtuvan päällekytkemisen varalta. Odottamattomasti ulospurkautuvan paineilman aiheuttama loukkaantumisvaara. Paineilmasäiliöt ja paineilmajohdot ovat paineen alaisia myös laitteiston poiskytkemisen jälkeen. Ennen laitteistoon kohdistuvia töitä, paine on ehdottomasti poistettava. Odottamattomasti ulospurkautuva korkeapaineinen vesisuihku aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Ennen laitteistoon kohdistuvia töitä korkeapainejärjestelmä on tehtävä ehdottomasti paineettomaksi. Sinkoutuvien osien tai lian aiheuttama silmävammavaara. Älä oleskele pyörivien harjojen läheisyydessä. Käytä huoltotöissä suojalaseja. 12 FI - 10

RB 6000 Good/Best Käyttöohje Suomi

RB 6000 Good/Best Käyttöohje Suomi RB 6000 Good/Best Suomi 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637...

Käyttöohje. Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 03-0506 637... Käyttöohje 03-0506 637... Asfaltinlevitin F 181 C 900 98 10 81 Vain alkuperäiset varaosat Kaikki samasta paikasta KORKEALAATUIS ET VARAOSAT Paikallinen DYNAPAC-edustajasi: Esipuhe Laitteen turvallista

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW geotherm NO; FI; PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm Lämpöpumppu VWS/VWW FI Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä... 3 Tyyppikilpi...3 1 Dokumentteja koskevia ohjeita... 3 1.1 Asiakirjojen säilyttäminen...3

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot