TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TB 36 TB 42 TB 46 TB 50"

Transkriptio

1 TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Register and win! /12

2 2

3 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. Sisällysluettelo Sisällysluettelo FI.. 1 Ympäristönsuojelu FI.. 1 Laitteessa olevat symbolit.. FI.. 1 Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit FI.. 1 Turvaohjeet FI.. 1 Laitteistokuvaus FI.. 3 Hallintalaitteet FI.. 4 Tekniset tiedot FI.. 8 Käyttö FI.. 9 Käytön lopettaminen FI. 10 Huolto ja hoito FI. 10 Häiriönpoisto FI. 15 EU-standardinmukaisuustodistus FI. 23 Takuu FI. 23 Varaosat FI. 23 Ympäristönsuojelu Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen. Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin. Vaihteistoöljyä ei saa päästää ympäristöön. Suojaa pohja ja hävitä jäteöljy ympäristöystävällisesti. Älä anna mineraalipitoisen jäteveden päästä maaperään, vesistöön tai ilman käsittelyä viemäriin. Noudata paikallisesti voimassa olevia lain määräyksiä ja jätevesisäännöksiä. Ohjauksessa on akku järjestelmäkellon voimalähteenä virtakatkoksessa. Akut sisältävät aineita, joita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet akut vastaaviin keräilylaitoksiin. Huomautuksia materiaaleista (REACH) Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: Laitteessa olevat symbolit Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara! Sähköjännitteen aiheuttama vaara! Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit Vaara Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan. Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja. Turvaohjeet Turvaohjeet Yleistä Henkilöitä, eläimiä ja esineitä uhkaavien vaarojen välttämiseksi on luettava ennen laitteiston ensimmäistä käyttöä käyttöohje kaikki turvaohjeet lainmukaiset kansalliset määräykset turvaohjeet, jotka on liitetty käytettyjen puhdistusaineiden mukaan (yleensä pakkauksen etiketissä). Saksan liittotasavallassa laitteiston käyttöä koskevat seuraavat määräykset ja säädökset (tilattavissa kustannusyhtiöltä Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln): tapaturmantorjuntamääräys "Yleiset määräykset" BGV A1 Käyttöturvallisuusasetus (BetrSichV) Varmista: että olet ymmärtänyt kaikki ohjeet että laitteiston kaikki käyttäjät ovat tietoisia näistä ohjeista ja ovat ne ymmärtäneet. Pesulaitteistoa käyttävän yrityksen tulee muokata tästä käyttöoppaasta paikallisiin olosuhteisiin ja henkilöstöön sopiva käyttöohje. Käyttöohje tulee sitten laittaa työpaikalla sopivalla tavalla nähtäville jonnekin kiinnittämällä tai ripustamalla. Ajoneuvon pesulaitteistot Ajoneuvon pesulaitteistojen käyttöön, valvontaan, hoitoon, huoltoon ja tarkastukseen saa valtuuttaa vain henkilöitä, jotka ovat perehtyneet näihin töihin ja tähän käyttöohjeeseen ja joille on annettu tietoja laitteistoon liittyvistä vaaroista. Itsepalvelu Ajoneuvojen itsepalvelu-pesulaitteistoissa pitää toimintavalmiuden aikana olla saavutettavissa henkilö, joka tuntee hyvin laitteiston ja osaa häiriötapauksessa suorittaa tai antaa suorittaa tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi. Laitteiston käyttäjiä varten pesupaikalla tulee olla hyvin näkyvillä laitteiston käyttöä ja käyttötarkoituksen mukaista käyttöä koskevat ohjeet. Kunnossapito Kunnossapitotöiden suoritus on sallittu ainoastaan laitteiston ollessa kytketty pois päältä. Pääkytkin on tällöin varmistettava sen varalta, että asiattomat kytkevät laitteiston uudelleen päälle. Vaaralliset aineet Terveydelle haitallisia aineita sisältävien puhdistusainerikasteiden käsittelyssä on ryhdyttävä suojatoimenpiteisiin. Erityisesti on käytettävä suojalaseja, suojakäsineitä ja suojavaatetusta ja huomioitava puhdistusaineeseen mukaan liitetyt ohjelehdet/turvaohjelehdet. Pääsy ajoneuvon pesulaitteistoon Asiattomilta on kiellettävä pääsy ajoneuvon pesulaitteistoon. Pääsykielto on osoitettava selvästi tunnistettavalla ja pysyvällä tavalla. Liukastumisvaara Laitteiston märkä lattia ja laitteistonosat aiheuttavat liukastumisvaaran. Työskenneltäessä laitteistossa on liikuttava varovasti ja käytettävä sopivia kenkiä. Pesupaikan asiakkaita on varoitettava liukastumisvaarasta sopivilla opasteilla. Laitteiston käyttäjät Varoitus Väärän käytön aiheuttamien vaarojen välttämiseksi laitteistoa saavat käyttää vain henkilöt, jotka on perehdytetty sen käsittelyyn ovat todistaneet käyttöpätevyytensä on valtuutettu nimenomaan käyttöön. Jokaisella käyttäjällä täytyy olla mahdollisuus käyttää käyttöohjetta. Alle 18-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää laitteistoa. Poikkeuksena ovat yli 16-vuotiaat koulutettavat henkilöt, jotka työskentelevät valvonnan alaisina. Käyttötarkoitus Tämä pesulaitteisto on tarkoitettu sellaisten ajoneuvojen ulkoiseen puhdistamiseen, jotka on ilmoitettu tässä käyttöohjeessa. Ajoneuvojen mitat eivät saa ylittää kohdassa Tekniset tiedot/mitat annettuja maksimimittoja. Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös: tämän käyttöohjeen sisältämien kaikkien ohjeiden noudattaminen ja tarkastus- ja huolto-ohjeiden noudattaminen. Varo Kun käytetään on Carlite-harjoja, ajoneuvo on ensin esipuhdistettava käsin, jos laitteisto ei ole varustettu korkeapaine-varustesarjalla! Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa laitteiston asennuksen. Asennuksessa on noudatettava paikallisesti voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä (esim. laitteiston ja rakennuksen välisiä etäisyyksiä). FI - 1 3

4 Varoitus Jään muodostumisen aiheuttama laitteiston vaurioitumisvaara. Jäätymisvaaran uhatessa vesi on poistettava laitteistosta ja syttöjohdosta. Liikkumistiet pesupaikan asiakkaita varten on pidettävä sellaisessa kunnossa, että niillä ei voi liukastua (esim. lattialämmitys, sepeli). Varo Sopimattomien puhdistusaineiden käyttö lisää korroosion vaaraa. Laitteistossa ei saa käyttää seuraavia puhdistusaineita. Pesuhallin puhdistamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Pesulaitteiston ulkoiseen puhdistamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Happamia puhdistusaineita. Puhdistusaineita, jotka erillinen laite levittää autoon (esim. vanteidenpuhdistusaine). Jätevedenkäsittelykemikaalit. Käytä vain KÄRCHER:in hyväksymiä puhdistusaineita. Työpaikka Laitteisto otetaan käyttöön ohjauspaikalta käsin. Joissakin maissa on määrätty, että ajoneuvosta tulee poistua pesun ajaksi. Hanki tiedot sijoituspaikalla voimassa olevista määräyksistä ja noudata niitä. Pesuvaiheen aikana laitteiston sisään meneminen on kielletty. Tarkoituksenvastainen käyttö Varoitus Esinevahingot! Jos ajoneuvon rajatietoja ei noudateta, saattavat ajoneuvo ja laitteisto vaurioitua. Portaali-pesulaitteistoa ei saa käyttää sellaisten ajoneuvojen puhdistamiseen, joita ei voi pestä harjalla, esim. erityisajoneuvoja. Mutta tällaiset ajoneuvot voidaan pestä ilman harjaa optiota korkeapainepesu käyttäen. Erityisajoneuvot, se tarkoittaa ajoneuvoja, joissa on erityisrakenteita kuten roskienkuljetusautot kipattavalla lavalla varustetut autot tankki- ja siiloautot autot kattorakenteilla, jotka ulottuvat edessä tuulilasin etupuolelle voidaan pestä vain käsin suoritettavia toimenpiteitä käyttäen. Jos em. mainittua ohjetta ei noudateta, valmistaja ei vastaa siitä johtuvista henkilövahingoista esinevahingoista eläinten loukkaantumisista. Vaaranlähteet Yleisiä vaaroja Vaara Ulospääsevän paineilman aiheuttama silmien loukkaantumisvaara. Laitteiston paineilmakäyttöiset osat ovat myös pääkytkimellä tai hätä-seis-kytkimellä katkaisun jälkeen yhä korkean ilmanpaineen alaisia. Sinkoutuvien osien aiheuttama loukkaantumisvaara! Sinkoutuvat murtokappaleet tai esineet voivat loukata henkilöitä tai eläimiä. Tästä syystä hallin lattialla ei saa olla irrallisia esineitä. Räjähdysvaara Vaara Räjähdysvaara! Laitteiston käyttö räjähdysalttiiden tilojen läheisyydessä on kielletty. Poikkeuksen muodostavat vain nimenomaan tähän tarkoitetut ja merkityt laitteistot. Helposti räjähtäviä, erittäin herkästi syttyviä tai myrkyllisiä aineita ei saa käyttää puhdistusaineena, kuten esim.: bensiiniä polttoöljyä tai dieselpolttoainetta liuottimia liuotinpitoisia nesteitä laimentamattomia happoja asetonia Epävarmoissa tapauksissa on kysyttävä valmistajalta. Kuulovammat Laitteiston aiheuttama melu on vaaratonta. Kuitenkin, kun puhdistetaan melua vahvistavia osia/esineitä, kuulo voi vaarantua. Käytä tällaisessa tapauksessa kuulonsuojaimia. Sähköön liittyvät vaarat Vaara Sähköiskun aiheuttama vaara. Älä koskaan tartu märillä käsillä sähkökaapeliin, pistokeliitoksiin äläkä liitäntäkoteloihin. Sähköliitosjohtoja tai jatkokaapeleita ei saa vaurioittaa ajamalla niiden yli, puristamalla tai kiskomalla niitä tai muulla tavalla. Suojaa kaapelit kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. Vesisuihkua ei saa koskaan suunnata liikkuvalla puhdistuslaitteella (esim. painepesureilla) sähkölaitteisiin tai -laitteistoihin. Kaikkien työalueella olevien sähköä johtavien osien on oltava suojatut ruiskutusvedeltä. Laitteiston saa kytkeä vain asianmukaisesti maadoitettuihin virtalähteisiin. Vain sähköalan ammattilainen saa suorittaa laitteiston sähköisiin osiin kohdistuvat työt. Varusteosat, jotka eivät ole kytketty suoraan laitteistoon, pitää yhdistää potentiaalitasaukseen. Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama vaara Vaara Käytetyt puhdistusaineet sisältävät osittain terveydelle haitallisia aineita, tästä syystä on huomioitava ehdottomasti mukaan liitetyt tai päälle painetut ohjeet. Älä juo laitteistosta tulevaa vettä! Siihen sekoitettujen puhdistusaineiden takia vesi ei ole juomakelpoista. Jos laitteistossa käytetään käsiteltyä vettä, on noudatettava käsittelylaitteiston valmistajan määräyksiä koskien itämisen estämistä. Aineet, jotka eivät kuulu yleisesti ajoneuvojen tavalliseen ulkopuhdistukseen (kuten esim. kemikaalit, raskasmetallit, pestisidit, radioaktiiviset aineet, ulosteet tai tartuntaaineet) eivät saa joutua pesulaitteistoon. Sähkökatkoksen aiheuttama vaara Laitteiston kontrolloimaton uudelleenkäynnistys sähkökatkoksen jälkeen on suljettu pois rakenteellisilla toimenpiteillä. Jäteveden aiheuttama ympäristön vaarantuminen Jäteveden hävittämistä varten on noudattava paikallisia määräyksiä. Kunnossapito ja valvonta Laitteiston turvallisen käyttön varmistamiseksi ja vaarojen estämiseksi huollossa, valvonnassa ja tarkastuksessa on noudatettava vastaavia ohjeita. Kunnossapito Asiantuntevan henkilön on suoritettava huoltotyöt säännöllisin aikavälein valmistajan tietojen mukaan, tällöin on noudattava voimassa olevia määräyksiä ja turvallisuusvaatimuksia. Vain sähköalan ammattilainen saa suorittaa sähkölaitteistoa koskevat työt. Vaara Loukkaantumisvaara. Laitteisto on kytkettävä pois päältä ja varmistettava tahattomalta ja asiattomalta uudelleenkytkemiseltä ennen huolto- ja kunnossapitotöiden suorittamista. Paineilmasäiliöt ja paineilmajohdot ovat paineen alaisia myös laitteiston poiskytkemisen jälkeen. Ennen töitä laitteistossa paine on laskettava ehdottomasti ulos. Sen jälkeen paineettomuus on tarkastettava huoltoyksikön painemittarista. Odottamattomasti ruiskuttava painevesisuihku aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Suurpainejärjestelmä on paineen alainen myös laitteiston poiskytkemisen jälkeen. Ennen töitä laitteistossa suurpainejärjestelmä on tehtävä ehdottomasti paineettomaksi. Valvonta Asiantuntevan henkilön on tarkastettava pesulaitteiston turvallinen kunto ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään puolivuosittain. Tähän tarkastukseen kuuluu erityisesti: silmämääräinen tarkastus koskien ulkoisesti tunnistettavaa kulumista tai vaurioitumista Toimintatarkastus turvalaitteiden täysilukuisuus ja toimivuus itsepalvelulaitteistojen osalta päivittäin ennen käytön alkua, valvottujen laitteistojen osalta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Alkuperäisosien käyttö Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisosia tai osia, joita hän suosittelee, koska muuten takuuvaatimukset raukeavat. Noudata kaikkia turva- ja käyttöohjeita, jotka on liitetty näiden osien mukaan. Tämä koskee: vara- ja kulumisosia lisäosia käyttöaineita puhdistusaineita 4 FI - 2

5 Laitteistokuvaus Laitteiston yleiskuva A Kattoharja Roiskesuojakatto (valinnainen) Roiskesuojaseinä (valinnainen) Sivuharja Ohjauskaappi Vesikaappi Oven lukitus Ajokiskot Ajokoneisto Pääpylväs 1 Puhdistusainekanisteri Annostuspumput Paineilman huoltoyksikkö Lianerottimet Pääpylväs 2 Suutinputki tuorevesi, käyttövesi, sampoo, CTH (kaari A) Suutinputki tuorevesi, käyttövesi, sampoo, CTH, vaahto (kaari B) Suutinputki tuorevesi, käyttövesi, sampoo, CTH (kaari C, valinnainen) Valopuomi Paikoitusvalot (valinnainen) Tyyppikilpi, ohjauskaapin sisäpuolella 1 Korkeapaine-kattopalkki (valinnainen) 1 Roottorisuutin (pyörijä), (valinnainen) FI -3 5

6 Hallintalaitteet Hätä-seis Henkilöitä, esineitä ja eläimiä uhkaavassa vaaratilanteessa laitteisto on kytkettävä heti pois päältä painamalla "HÄTÄ-SEIS"-painiketta. "HÄTÄ-SEIS"-painike löytyy pesumerkin/koodin lukulaitteesta ohjauspaikoissa pesuhallin sisäänpääsyssä, mikäli siellä ei sijaitse ohjauspaikkaa tai pesumerkin/koodin lukulaitetta (valinnainen). Syötönjakaja (valinnainen) Basic-ohjauspaikka (valinnainen) Ohjelmanvalintakytkin Pesuohjelmaa ei ole valittu, laitteisto ei ole käytössä. Kuorma-auto Kuoma-auto perävaunulla Puoliperävaunuyhdistelmä 1 Pääkytkin 2 Kytkin nopeuden esivalinta Portaalin ajonopeus, normaali kattoharja/korkeapainepalkki Portaalin ajonopeus, %. 1 Hätä-seis-painike 2 Painike "Reset"/käsinkytkentä 3 Ohjelmanvalintapainike/käsinkytkentä 4 Painike Start/Stop Ohjauspaikka soveltuu seuraavien toimintojen suorittamiseen: Pesuohjelmien käynnistys. Käsinkytkentöjen suoritus. Käsitoimintojen suoritus huoltotöitä varten. Advanced-ohjauspaikka (valinnainen) Perävaunu yksinään Linja-auto Pakettiauto Pakettiauto perävaunulla Mini-puoliperävaunuyhdistelmä 3 Kytkin käyttötavan esivalinta Laitteiston voi käynnistää vain asetetun käyttöajan sisällä. Pienajoneuvo Laitteisto ei toimi Vapaasti määritettävissä Omistajan ennalta määrittämä pesuohjelmaa käynnistetään. 4 Kytkin ohjauspaikan esivalinta Pesuohjelmat voi käynnistää vain ohjauspaikalta. Pesuohjelmat voi käynnistää ohjauspaikalta ja pesumerkin-/koodinlukulaitteelta. Pesuohjelmat voi käynnistää vain ja pesumerkin-/koodinlukulaite. Laitteisto kytketään syötönjakajassa päälle ja pois päältä ja esivalitaan erilaiset käyttötavat. 1 Hätä-seis-painike 2 Ohjelmavalintakytkin 3 "Reset"-painike 4 Lisäohjelmien painikkeet 5 Valinnaisten ohjelmien painikkeet 6 Painike Start/Stop 7 Käsinkytkentä-painikkeet Ohjauspaikka soveltuu seuraavien toimintojen suorittamiseen: Pesuohjelmien käynnistys. Käsinkytkentöjen suoritus. Käsitoimintojen suoritus huoltotöitä varten. Lisä- ja valinnaisten ohjelmien valinta käyttöön ja pois käytöstä. Vapaasti määritettävissä Painikkeet lisä- tai yksittäisohjelmille Vaahtopesu Tehopesu Korkeapainepesu Kertapesu 6 FI - 4

7 Jos lisäohjelma valitaan, painikkeeseen tulee valo. Lisäohjelman voi jälleen poistaa käytöstä painamalla painiketta, jossa on valo. Valinnaiset painikkeet Spoileri valittavissa: ennen pesua ja pesun aikana poistettavissa: ennen pesua Lastausseinä valittavissa: ennen pesua ja pesun aikana poistettavissa: ennen pesua ja pesun aikana Kuorma-auton peili valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua Linja-auton peili valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua Ristiinpesu sivuharjoilla valittavissa: ennen pesua ja pesun aikana poistettavissa: ennen pesua ja pesun aikana 2-harjapesu (ilman kattoharjaa) valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua Euro-hytti valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua USA-hytti valittavissa: ennen pesua poistettavissa: ennen pesua Jos valinnainen ohjelma valitaan, painikkeeseen tulee valo. Valinnan voi jälleen poistaa käytöstä painamalla painiketta, jossa on valo. Pesumerkin/koodin lukulaite (optio) Pesuohjelman valinta tapahtuu pesukortin/ koodin lukulaitteen mallista riippuen syötön avulla näppäimistöllä, pesumerkissä ilmoitetulla ohjelmalla, koodinumeron syötöllä. Muut ohjeet löytyvät pesumerkin/koodin lukulaitteen erillisestä käyttöohjeesta. 1 Painike automaattinen/manuaalinen Ohjaus 1 Näyttö 2 Painike VASEN 3 Painike OIKEA 4 Painike "OK" 5 Painike "ESC" Painike Auto/Manu Perustilassa näytössä näkyy seuraavat tiedot: Z100 =##### Z101 =##### Total =##### Truck =##### Z100: Yhteensä Z101: Kuorma-auto Z102: Kuoma-auto perävaunulla Z103: Puoliperävaunu Z104: Perävaunu Z105: Tankkivaunu Z106: Automatiikka Z107: Linja-auto Z108: Vastapesu Z109: Lyhytajopesu Z110: Läpiajopesu Z111: Pakettiauto Z112: Pakettiauto perävaunulla Z113: Mini-puoliperävaunuyhdistelmä Z114: Pienajoneuvo Pesulaskuri, alin rivi näyttää vuorotellen yksittäisten pesuohjelmien käyttökertojen määrän (kuorma-auto, kuorma-auto perävaunulla...). Paina painiketta OIKEA. Z100: Yhteensä T102: Vaahto T103: Tehopesu T104: Korkeapainepesu T105: Kertapesu T106: Euro-hytti T107: USA-hytti T108: Alusta T109: Spoileri T110: Lastausseinä T111: Kuorma-auton peili T112: Linja-auton peili T113: Ristiinpesu sivuharjoilla Valinnaisohjelmalaskuri, alin rivi näyttää kunkin valinnaisohjelmän käyttökertojen lukumääräm (vaahto, tehopesu...). Paina painiketta OIKEA. Z100 =##### T102 =##### Total =##### Foam =##### Z100 =##### Z131 =##### Total =##### Card =##### Käynnistyslaitteen laskuri, alin rivi näyttää vuorotellen käynnistyslaitteen kunkin kortin käyttökertojen lukumäärän (kortti 1, kortti 2...). Ohje Jos näytöllä on sen sijaan ajankohtaisia vikailmoituksia, paina painiketta "OK". Jos painiketta ei paineta 30 minuutin ajan, näytetään taas ajankohtaisia vikailmoituksia. Jos vikailmoitukset näytetään taas aikaisemmin kuin 30 minuutin kuluttua, painetaan painiketta OIKEA ja "OK" yhtäaikaisesti. Jos sen sijaan näytetään toinen ilmoitus, painetaan painiketta ESC 2 sekunnin ajan. Konfiguraatiovalikko Paina painiketta "OK" pitempään kuin 2 sekuntia :54 < M1 M2> M1: Info M2: Konfiguraatio Paina painiketta VASEN :54 < Info Set up> [<] [>] M1000 Select / Choice Fault FI - 5 7

8 M1000: Taltiointivirhe Paina painiketta OIKEA. [<] [>] M2000 Select / Choice Adjust M2000: Konfiguraatio Paina painiketta "OK". [<] [>] M2100 Select / Choice Speed menu M2001: Nopeus Konfigurointivalikkoon on päästy: 8 FI - 6

9 1 Valikkokohta 2 Parametri Asetettavan parametrin valinta Valikkokohta valitaan painikkeilla VA- SEN ja OIKEA. Parametriryhmä avataan painikkeella "OK". Asetettava parametri valitaan painikkeilla VASEN ja OIKEA. Parametrin ja muuttujan asetus Paina painiketta "OK". Asetettava muuttuja vilkkuu. Muuttujien arvo asetetaan painikkeella VASEN ja OIKEA. Muuttujat voidaan muuttaa nopeasti, kun painiketta pidetään painettuna. Arvo tallennetaan painikkeesta "OK". tai Muutos keskeytetään painikkeesta "ESC". Parametrin ja useamman muuttujan asetus Paina painiketta "OK". Asetettava muuttuja vilkkuu. Muuttujien arvo asetetaan painikkeella VASEN ja OIKEA. Arvo tallennetaan painamalla lyhyesti painiketta "OK" ja siirrytään samalla seuraavaan muuttujaan. Asetetut arvot tallennetaan painamalla pitkään (1 sekunti) painiketta "OK". tai Muutos keskeytetään painikkeesta "ESC". Valikko sulkeminen Painikkeesta "ESC" päästään taas taas valikon alkuun. Nopeuden valinta/valinnan poisto Tässä voidaan muuttaa portaalin ajonopeus yksittäisiä ohjelmavaiheita varten. Ohjelmavaihe Säätöalue Vaahto 30%...150% Intensiivinen 30%...150% Painepes. katto 30%...150% Painepes. sivut 30%...150% H-autot 30%...120% Pakettiaut. 30%...120% Linja-auto 30%...120% Truck 30%...120% Tankkiauto 30%...120% Huuhtelu 30%...150% Asetuksen valinta/poisto Veden hätäkäyttö NO: Kun käyttövesi on kulutettu loppuun, meneillään olevaa pesua jatketaan tuorevedellä. Pesun jälkeen laitteisto on tilassa ei pesuvalmis. Veden hätäkäyttö YES: Kun käyttövesi on kulutettu loppuun, meneillään olevaa pesua jatketaan tuorevedellä. Laitteisto on edelleen pesuvalmis, asiasta tulee ilmoitus. Päivämäärän / ajan valinta/poisto Päivämäärän, kellonajan ja kesäajan asetus. Kesä-/talviaika automaattisesti = YES: Automaattinen muutos aktiivinen. Kesäajan alku maaliskuun viimeisenä sunnuntaina klo 2:00. Tavallisen ajan (talviajan) alku lokakuun viimeisenä sunnuntaina klo 3:00. Kesä-/talviaika automaattisesti = NO Ei automaattista ajan muutosta. Toiminta-ajan valinta/poisto Laite on avoin toiminta-ajan aikana. Laite on kiinni toiminta-ajan ulkopuolella. Auki 24 tuntia: Toiminta-ajan alku ja loppu asetetaan samaan arvoon. Kiinni 24 tuntia: Toiminta-ajan loppu asetetaan aikaisempaan kellonaikaan kuin toiminta-ajan alku. Liik.pyhäpäiv. valinta/poisto Liikkuvat pyhäpäivät ovat joka vuosi eri päivänä, ja ne täytyy asettaa uudestaan vuosittain. Asetettuina pyhäpäivinä pätee pyhäpäiville asetettu toiminta-aika. Ohje Niiden pyhäpäivien arvo asetetaan arvoon , joita ei tarvita. Kiint.pyhäpäiv. valinta/poisto Kiinteät pyhäpäivät ovat joka vuosi samana päivänä. Asetettuina pyhäpäivinä pätee pyhäpäiville asetettu toiminta-aika. FI - 7 9

10 Ohje Niiden pyhäpäivien arvo asetetaan arvoon XX, joita ei tarvita. Kielen valinta/poisto Tässä voi valita displaynäytöllä esitettävän info-valikon kieli. Annostuspumppujen säätö 1 Annostuspumppu Sampoo 2 Annostuspumppu CTH (valinnainen) 3 Annostuspumppu Vaahto (valinnainen) Annostuspumpuilla annostellaan pesuveteen puhdistusaineita pesuohjelmasta ja laitteiston varustuksesta riippuen. Huomautus Asentaja säätää annostusmäärän optimaaliseksi laitteiston asennuksen yhteydessä. Yleensä säätöä ei tarvitse muuttaa. Annostusmäärän säätö Varo Vahingoittumisvaara. Älä säädä annostusmäärää seisokin aikana. 1 Ilmausvipu 2 Ilmauspainike 3 Annostusmäärän säätönuppi Kytke annostupumppu käsikäytöllä päälle. Paina useamman kerran ilmauspainiketta ja päästä sitten ote painikkeesta. Tekniset tiedot Vedä annostusmäärän säätönuppi ulos. Kierrä säätönuppi haluttuun arvoon. Päästä ilmauspainike vapaaksi. Paina annostusmäärän säätönuppi sisään. Annostelupumpun ilmaus Laitteiston paineilmansyöttö pitää olla päällä. Käännä ilmausvipu vastapäivään vasteeseen asti. Säädä annostusmäärä 100%:iin. Painele ilmauspainiketta, kunnes annostuspumpun alapuolella olevasta ilmausjohdosta tulee puhdistusainetta ilman ilmakuplia. Säädä annostelupumppu takaisin haluttuun arvoon. Käännä ilmausvipu myötäpäivään vasteeseen asti. Mitat (harjojen läpimitan ollessa on 965 mm) Laitteiston mitat TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Pesuleveys* mm 2900 Pesukorkeus, laitteisto 3:lla harjalla** mm Pesukorkeus, laitteisto 2:lla harjalla mm Vapaa läpiajoleveys kori/pyörät mm 3540/3510 Vapaa läpiajokorkeus** mm Laitteiston leveys pyörivillä harjoilla* mm 4830 Laitteiston leveys sivuroiskesuojineen*** mm 5000 Laitteiston korkeus** mm Laitteiston korkeus kattoroiskesuojineen** mm Laitteiston korkeus +58 mm * pienennettävissä 1 askeleena 200 mm ** pienennettävissä 3 askelta, kukin 100 mm *** sovitettavissa +/- 200 käytettävien harjojen läpimitan mukaisesti (vakioläpimitta 965 mm) Ominaisuudet Pesuharjat Harjan läpimitta sivu mm Harjan kierrosluku sivu 1/min 129 Harjan läpimitta katto mm Harjan kierrosluku katto 1/min 129 Portaalin ajonopeus m/min Äänenpainetaso L pa db(a) 79*/ 75** Epävarmuus K db(a) 4*/3** * Laitteisto korkeapaine-sivusuuttimilla, ilman puhdistettavaa ajoneuvoa ** Laitteisto korkeapaine-kattopalkilla ja pyörijällä, puhdistettavan ajoneuvon kanssa Peruslaitteiston liitäntäarvot Sähköliitäntä Jännite** V 400±10%/ 3~, P, N Jännitevaihtelu % 5 maks.*** Taajuus Hz 50 Peruslaitteiston liitäntäteho kw 5,3 Ohjauskaapin esisulake * A 16 * oltava rakennepuoleisesti paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. **Jännitteensyöttö generaattorista ei ole sallittua *** Jännitehuippujen tulee olla sallitun jännitealueen sisäpuolella Vesiliitäntä Nimellissisähalkaisija Virtauspaine standardin DIN 1988 mukaan (nopeus 100 l/min) tuuma MPa (baaria) 1 0,4...0,6 (4...6) Lämpötila C maks. 50 Paineilmaliitäntä Nimellissisähalkaisija tuuma 1/2 Paine MPa (baaria) 0,6...0,8 (6...8) Syöttökapasiteetti, min. l/min 100 Kulutus jäätymissuojalla l/min 500 Kulutus vaahdon tehoesisuihkutus (sivu ja/tai katto) l/min FI - 8

11 Turvaohjeet Henkilöitä, esineitä ja eläimiä uhkaavassa vaaratilanteessa laitteisto on kytkettävä heti pois päältä painamalla hätä-seis-painiketta. Hätä-seis-painike sijaitsee pesumerkin/koodin lukulaitteessa ohjauspaikassa pesuhallin sisäänpääsyssä, mikäli siellä ei sijaitse ohjauspaikkaa tai pesumerkin/koodin lukulaitetta. Varoitus! Puhdistettavaa ajoneuvoa uhkaava vaurioitumisvaara. Jos puhdistusaineen levityksen jälkeen ilmestyy pesulaitteiston häiriö, on poistettava puhdistusaine laitteiston poiskytkemisen jälkeen perusteellisesti veden suihkuttamisella, jotta estetään mahdolliset maalivauriot liian pitkän vaikutusajan johdosta. Ohje Itsepalvelupesulaitteistoissa on oltava asiantunteva, laitteistoon perehtynyt henkilö käytettävissä, joka pystyy ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tai antamaan ne suoritettaviksi mahdollisten vaarojen välttämiseksi. Kytkeminen hätä-seis-toiminnon jälkeen Vapauta hätä-seis-painike lukituksesta vetämällä. Aseta syötönjakajan auto/manual -kytkin asentoon auto. Paina Reset -painiketta 2 sekunnin ajan. Laitteisto ajaa automaattisesti perusasemaansa. Huomautus: Jos laitteistossa on ajoneuvo, laitteisto pitää joissain tapauksissa ajaa käsitoimintoja käyttäen perusasemaansa. Perusasemassa painikkeeseen Start/ Stop tulee valo. Laitteisto on jälleen käyttövalmis. Käyttöönotto Avaa veden ja paineilman sulkuhanat. Aseta syötönjakajan päällä sijaitseva pääkytkin asentoon "1". Esivalitse syötönjakajassa olevilla kytkimillä nopeus, ohjauspaikka ja käyttötapa. Aseta kytkin automatiikka/manuaalinen asentoon Auto. Paina Reset -painiketta 2 sekunnin ajan. Perusasemassa painikkeeseen Start/ Stop tulee valo. Laitteisto on taas käyttövalmis, pestävän ajoneuvon voi ajaa sisään. Käyttö Ajoneuvon valmistelu Varoitus Kun käytetään on Carlite-harjoja, ajoneuvo on ensin esipuhdistettava käsin, jos laitteisto ei ole varustettu korkeapaine-varustesarjalla! Varoitus Ajoneuvon vaurioitumisen välttämiseksi on ryhdyttävä ennen pesulaitteiston käynnistämistä seuraaviin toimenpiteisiin ajoneuvossa: Sulje ikkunat, ovet ja kattoluukut. Työnnä antennit sisään, käännä ne perän suuntaan tai irrota ne. Taita suuret tai pitkälle sivulle ulottuvat peilit sisään. Tarkasta, onko ajoneuvossa löysiä osia ja irrota ne, esim.: koristelistat, spoilerit, puskurit, ovenkahvat, pakoputket, tuulihöylät, kuomunköydet, tiivistyskumit, ulkopuolelle asennetut häikäisysuojat, kattotelineet, suksien kuljetuslaatikot. Ajoneuvon ajaminen sisään Paikoitusvalot (valinnainen) Ohjausvalot auttavat pesupaikan asiakasta ajamaan ajoneuvon oikeaan paikkaan. 1 Ajaminen eteenpäin 2 Pysäyttäminen, ajoneuvo on kohdallaan 3 Ajaminen taaksepäin Ajoneuvo ajettava suoraan ja keskelle ajokiskojen väliin. Kohdalleen ajamisen jälkeen Sammuta moottori. Aseta vaihde päälle. Automaattivaihteistossa valitse asento "P". Vedä käsijarru päälle. Tarkista, onko kohdan "Ajoneuvon valmistelu" mukaiset toimenpiteet suoritettu. Poistu ajoneuvosta (kaikki henkilöt) ja käynnistä pesuohjelma. Huomautus: Älä poistu ajoneuvosta, jos kyseessä on lyhytajopesu, vastapesu, läpiajopesu tai automaattikäynnistys. Ohjelman käynnistys Pesumerkin/koodin lukulaite (optio) Pesumerkin/koodin lukulaitteen käyttö on kuvattu pesumerkin/koodin lukulaitteen erillisessä käyttöohjeessa. Advanced-ohjauspaikka (valinnainen) Kierrä ohjelmanvalintakytkin halutun ohjelman kohdalle. Paina halutun lisäohjelman painiketta. Paina halutun valinnaisohjelman painiketta. Paina Start/Stop -painiketta. Pesun suoritus käynnistyy Basic-ohjauspaikka (valinnainen) Paina yhtä tai useampaa painiketta halutun pesuohjelman valitsemiseksi. (Katso seuraavaa taulukkoa) Ohjelma 1 X Ohjelma 2 X Ohjelma 3 X X Ohjelma 4 X Ohjelma 5 X X Ohjelma 6 X X Ohjelma 7 X X X Paina Start/Stop -painiketta. Pesun suoritus käynnistyy Ohjelman keskeyttäminen Paina Start/Stop -painiketta. Pesuohjelma keskeytetään. Paina Start/Stop -painiketta uudelleen. Pesuohjelman suoritusta jatketaan. FI

12 Manuaalinen toimenpide Käynnissä olevassa pesuohjelmassa voidaan suorittaa alla olevat manuaaliset toimenpiteet. Kattoharjan/kattopalkin lukituksen irrotus, kattoharjan lasku alas**. Kattoharjan ajo ylös, alaspäinlukituksen aktivointi. Sivuharjojen ajo sisäänpäin**, lukituksen vapautus. Sivuharjojen ajo ulospäin, sisäänpäin-lukituksen aktivointi. Portaalin ajo taaksepäin**. (ei Basic-ohjauspaikka) Portaalin ajo eteenpäin**. (ei Basic-ohjauspaikka) ** Liike suoritetaan vain, kun pesuohjelma ei ole valittuna. Lukitus poistetaan painamalla lyhyesti vastasuunnan painiketta. Pesuvaiheen eteenpäin keskeytys/ennenaikainen lopetus (vain Advanced-ohjauspaikka) Paina Start/Stop -painiketta ohjelmavaiheen ollessa käynnissä. Laitteisto pysähtyy. Paina vastasuunnan painiketta Portaalin ajo taaksepäin. Paina Start/Stop -painiketta. Laitteisto keskeyttää eteenpäin-pesun ja jatkaa taaksepäin-pesulla. Ohjelman loppu Kun pesuohjelma on päättynyt, voidaan ajaa ajoneuvo ulos pesulaitteistosta. Ohjausvalot näyttävät ulosajo eteenpäin tai ulosajo taaksepäin. Oven ohjaus (valinnainen) Portaaliohjaus ohjaa signaaleilla hallin ovia valinnaisen oviohjauksen avulla. Käytettävissä on oven kesäohjaus ja oven talviohjaus. Oven kesäohjaus Ennen pesun alkua ovet ovat auki. Ajoneuvon voi ajaa sisään. Pesun aloituksen yhteydessä ovet suljetaan. Pesun päätyttyä ovet avataan ja ne pysyvät auki. Oven talviohjaus Ennen pesun alkua tulo-ovi on kiinni ja on avattava ajoneuvon sisäänajoa varten. Tämä tapahtuu esimerkiksi työntämällä pesumerkki pesumerkin lukulaitteeseen. Pesun aloituksessa (esim. painamalla pesumerkin lukulaitteen painiketta "Käynnistys") sisäänajo-ovi sulkeutuu. Pesun päätyttyä ulosajo-ovi avautuu ja sulkeutuu taas ajoneuvon ulosajon jälkeen. Käytön lopettaminen Lyhytaikainen käytöstä poistaminen Lopeta käynnissä oleva pesuohjelma. Aseta pääkytkin asentoon "0". Pitkäaikainen pysäyttäminen Lopeta käynnissä oleva pesuohjelma. Aseta pääkytkin asentoon "0". Sulje vedensyöttö Sulje paineilmansyöttö. Jos seisonnan ajaksi on odotettavissa pakkanen: Laske vesi pois kaikista vettä johtavista johdoista. Käytöstä poistaminen jääty missuojalaitteella (valinnainen) Varoitus Laitteistoa uhkaava vaurioitumisvaara.. Jäätymissuojalaite toimii vain, kun pääkytkin on kytketty päälle ja hätä-seis-painikkeita ei ole painettu. Manuaalinen jäätymissuojalaite Manuaalisen pakkassuojalaitteen käsiventtiilit ovat tekniikkatilassa. Sulje raitisveden ja käyttöveden (valinnainen) käsiventtiilit. Manuaalisessa käytössä (katso "Huolto ja hoito / manuaalinen käyttö) pakkassuoja käynnistetään ryhmässä 7/1, ohjaus käynnistää puhalluksen. Anna jäätymissuojan paineilma vapaaksi avaamalla paineilmajohdon käsiventtiili. Vain yksi käsiventtiili avataan (peräjälkeen puhdas vesi, käytetty vesi, korkeapaine). Puhallusvaiheen päätyttyä jäätymissuojan paineilman käsiventtiili on suljettava. Ensimmäisessä käyttöönotossa manuaalisen jäätymissuojan jälkeen on avattava raitisveden ja käyttöveden (valinnainen) käsiventtiilit. Automaattinen jäätymissuojalaite Jos vähimmäislämpötila on alitettu: suoritetaan mahdollisesti käynnissä oleva pesuvaihe loppuun. Sen jälkeen portaalin letkut ja suutinputket puhalletaan paineilmalla kuiviksi. Pesuohjelmia ei voi enää käynnistää. Jos seisotettaessa laitteistoa automaattisen jäätymissuojan kanssa on käynnistettävä ehkäiseviä jäätymissuojatoimenpiteitä, voidaan tätä varten asentaa lisäkytkin rakennepuolelle. Jäätymisvaaran loputtua laitteisto on automaattisesti taas käyttövalmis. Lisä-pakkassuojaustoimenpiteet Varo Vaurioitumisvaara pakkasella. Pakkasen uhatessa, tyhjennä annostelupumput ja poista laitteistosta puhdistusainekanisterit ja vie ne pakkaselta suojattuun paikkaan. Nämä toimenpiteet ovat tarpeen myös automaattisessa pakkassuojauslaitteistossa. Poista annostelupumppujen imuletkut puhdistusainekanistereista. Tyhjennä annostelupumput. (Tyhjennys suoritetaan samalla tavalla kuin annostelupumppujen ilmaus, katso Annostelupumppujen ilmaus ). Poista puhdistusainekanisterit laitteistosta ja vie ne pakkaselta suojattuun paikkaan. Huolto ja hoito Huolto-ohjeet Käyttöturvallisen laitteiston perusta on säännöllinen huolto seuraavan huoltokaavion mukaan. Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisvaraosia tai osia, joita hän suosittelee, kuten vara- ja kulumisosat lisävarusteosat käyttöaineet Puhdistusaine Vaara Sähköiskun aiheuttama vaara. Kytke laitteisto jännitteettömäksi, tee se kääntämällä laitteiston pääkytkin asentoon "0" ja varmistamalla kytkin uudelleen tapahtuvan päällekytkemisen varalta. Odottamattomasti ulospurkautuvan paineilman aiheuttama loukkaantumisvaara. Paineilmasäiliöt ja paineilmajohdot ovat paineen alaisia myös laitteiston poiskytkemisen jälkeen. Ennen laitteistoon kohdistuvia töitä, paine on ehdottomasti poistettava. Odottamattomasti ulospurkautuva korkeapaineinen vesisuihku aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Ennen laitteistoon kohdistuvia töitä korkeapainejärjestelmä on tehtävä ehdottomasti paineettomaksi. Sinkoutuvien osien tai lian aiheuttama silmävammavaara. Älä oleskele pyörivien harjojen läheisyydessä. Käytä huoltotöissä suojalaseja. 12 FI - 10

13 Kuka saa suorittaa tarkastus-, huolto- ja kunnossapitotöitä? Töitä, joissa on merkki "", saavat suorittaa vain asiaan perehdytetyt henkilöt, jotka osaavat käyttää ja huoltaa pesulaitteistoja turvallisesti. Asiakaspalvelu Töitä, joissa on viite "Asiakaspalvelu", saavat suorittaa vain Kärcher -asiakaspalvelun asentajat. Huoltosopimus Jotta laitteiston luotettava käyttö varmistetaan, suosittelemme huoltosopimuksen solmimista. Käänny asianomaisen Kärcher -asiakaspalvelun puoleen. Pesuhallin puhdistus Pesuhallin puhdistamiseen soveltuu pesuhallien ja laattojen puhdistusaine RM 841 ASF. Manuaalikäyttö Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi laite kytketään pois huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä. Kuitenkaan ei kaikkiin huollettaviin laiteosiin päästä vapaasti. Tämä vaatii, että tiettyjä laitteistonosia on liikutettava huolto- ja kunnossapitotöiden aikana. Tätä tarkoitusta varten on olemassa toimintatila "Manuaalikäyttö". Manuaalisesta käyttöä ohjataan Basickäyttöpaikasta. Vaara Noudata oman turvallisuutesi ja muiden turvallisuuden vuoksi seuraavien työvaiheiden järjestystä. Aja ajoneuvo ulos laitteistosta. Varmista, ettei laitteistossa ole ihmisiä ta eläimiä. Kytke laitteisto päälle. Kytke manuaalikäyttö päälle. Liikuta laitteistonosia. Kytke laitteisto pois päältä ja varmista se uudelleenkytkeytymiseltä. Suorita huolto- ja kunnossapitotyöt. Varoitus Laitteiston ja ajoneuvon vaurioitumisvaara. Älä käytä manuaaliohjausta pesemistä varten. Manuaalikäytön aktivointi 1 Painike automaattinen/manuaalinen Kierrä auto/manu -kytkin asentoon manu. Kun manuaalikäyttö on aktivoituna, ohjausvaloissa vilkkuu Stop ja ohjauspaikassa Reset -painike. Manuaalinen toiminta Basic-ohjauspaikasta ohjattuna Ohje Basic-ohjauspaikasta ei voida suorittaa kaikkia manuaalitoimintoja. Kaikkien manuaalitoimintojen suorittamiseksi tarvitaan Advanced-ohjauspaikka. Ryhmän valinta Manuaalitoiminnat on jaettu ryhmiin 1-7. Paina halutun ryhmän painiketta tai painikeyhdistelmää (samanaikaisesti). 1 "Reset"-painike 2 Painike "1" 3 Painike "2" 4 Painike "4" Painike Ryhmä Kattoharja X 2 Sivuharjat X 3 Korkeapaine, intensiivinen X X 4 Portaali X 5 Vesi X X 6 Signaalit, kortinlukija, X X valopylväs 7 Jäätymissuoja (lisävaruste) X X X Reset -painikkeen vilkuntajakso ja ohjausvalo (valinnainen) osoittaa valitun ryhmän. Ryhmän kytkeminen pois päältä Paina lyhyesti "Reset"-painiketta. Toiminnon valinta Paina halutun toiminnon painiketta tai painikeyhdistelmää (samanaikaisesti). I: Toiminto on niin kauan aktiivinen kuin vastaavaa painiketta painetaan. 0-I: Toiminto kytketään päälle ensimmäisellä painikkeen painamisella ja kytketään taas pois päältä seuraavalla painikkeen painamisella. Ryhmä 1, kattoharja Painike Toiminta Kattoharja pyörii eteenpäin 0-I X Kattoharja pyörii taaksepäin 0-I X Kattoharjan lasku I X X Kattoharjan nosto I X Kattoharja/kattopalkki pika-ajo I X X Ryhmä 2, sivuharjat Painike Toiminta Sivuharjat pyörivät 0-I X eteenpäin Sivuharjat pyörivät taaksepäin 0-I X Sivuharja 1 sisäänajo I X X Sivuharja 1 ulosajo I X Sivuharja 2 sisäänajo I X X Sivuharja 2 ulosajo I X X Askelluskäyttö, sivuharjat I X X X Ryhmä 3, korkeapaine, intensiivinen Painike Toiminta Korkeapaine katto 0-I X Korkea sivu 0-I X Kattopalkin lasku I X X Kattopalkin nosto I X Kattopalkin kääntö, etupää 0-I X X Kattopalkin kääntö, peräpää 0-I X X Intensiivinen, sivu 0-I X X X Ryhmä 4, portaali Painike Toiminta Portaali eteenpäin I X Portaali taaksepäin I X Portaalin pika-ajo 0-I X X (koneen alkuasetus) I X Ryhmä 5, vesi Painike Toiminta Annostuspumppu CTH, 0-I X kaari edessä (A) Annostuspumppu CTH, 0-I X kaari takana (C) Vaahto (B) 0-I X X Harjojen kastelu käyttövedellä 0-I X A+B+(C) Harjojen kastelu tuorevedellä 0-I X X A+B Jälkihuuhtelukaari tuorevesi 0-I X X C Annostuspumppu Sampoo 0-I X X X FI

14 Ryhmä 6, signaalit, kortinlukija, Painike valopylväs Toiminta Hälytys 0-I X Pesuvalmis 0-I X Pesu käynnissä 0-I X X Pakkashälytys 0-I X Valopylväs eteenpäin 0-I X X Valopylväs stop 0-I X X Valopylväs taaksepäin 0-I X X X Ryhmä 7, jäätymissuojaus Painike Toiminta Jäätymissuojauksen I X käynnistus Ilmaventtiili tuorevesi 0-I X Ilmaventtiili käyttövesi 0-I X X Ilmaventtiili alustanpesu 0-I X Ilmaventtiili tehopuhdistin 0-I X X Ilmaventtiili korkeapaine 1 0-I X X Ilmaventtiili korkeapaine 2 0-I X X X Käsikäyttö Advanced-ohjauspaikka 1 Ohjelmavalintakytkin 2 "Reset"-painike 3 Toimintopainikkeet Ryhmän valinta Laajennetut manuaalitoiminnat on jaettu ryhmiin 1-9. Käännä ohjelmanvalintakytkin halutun luvun kohdalle. Reset -painikkeen vilkutajakso näyttää valitun ryhmän. Toiminnon valinta Paina vastaavan numeron omaavaa toimintopainiketta. I: Toiminto on niin kauan aktiivinen kuin vastaavaa painiketta painetaan. 0-I: Toiminto kytketään päälle ensimmäisellä painikkeen painamisella ja kytketään taas pois päältä seuraavalla painikkeen painamisella. Ryhmä 1, kattoharja Kattoharja pyörii eteenpäin 0-I 1 Kattoharja pyörii taaksepäin 0-I 2 Kattoharjan lasku I 3 Kattoharjan nosto I 4 Kattoharja/kattopalkki pika-ajo I 5 Reset tehomittari I 8 Ryhmä 2, sivuharjat Sivuharjat pyörivät eteenpäin 0-I 1 Sivuharjat pyörivät taaksepäin 0-I 2 Sivuharja 1 sisäänajo I 3 Sivuharja 1 ulosajo I 4 Sivuharja 2 sisäänajo I 5 Sivuharja 2 ulosajo I 6 Askelluskäyttö, sivuharjat I 7 Ryhmä 3, korkeapaine, intensiivinen Korkeapaine katto 0-I 1 Korkea sivu 0-I 2 Kattopalkin lasku I 3 Kattopalkin nosto I 4 Kattopalkin kääntö, etupää 0-I 5 Kattopalkin kääntö, peräpää 0-I 6 Intensiivinen, sivu 0-I 7 Intensiivinen, katto 0-I 8 Ryhmä 4, portaali Portaali eteenpäin I 1 Portaali taaksepäin I 2 Portaalin pika-ajo 0-I 3 (koneen alkuasetus) I 4 Ryhmä 5, vesi Annostuspumppu CTH, kaari 0-I 1 edessä (A) Annostuspumppu CTH, kaari takana 0-I 2 (C) Vaahto (B) 0-I 3 Harjojen kastelu käyttövedellä 0-I 4 A+B+(C) Harjojen kastelu tuorevedellä 0-I 5 A+B Jälkihuuhtelukaari tuorevesi C 0-I 6 Annostuspumppu sampoo 0-I 7 Annostupumppu vaahto 0-I 8 Ryhmä 6, signaalit, kortinlukija, valopylväs Hälytys 0-I 1 Pesuvalmis 0-I 2 Pesu käynnissä 0-I 3 Pakkashälytys 0-I 4 Valopylväs eteenpäin 0-I 5 Valopylväs stop 0-I 6 Valopylväs taaksepäin 0-I 7 Lampputesti 0-I 8 Ryhmä 7, jäätymissuojaus Jäätymissuojauksen käynnistus I 1 Ilmaventtiili tuorevesi 0-I 2 Ilmaventtiili käyttövesi 0-I 3 Ilmaventtiili alustanpesu 0-I 4 Ilmaventtiili tehopuhdistin 0-I 5 Ilmaventtiili korkeapaine 1 0-I 6 Ilmaventtiili korkeapaine 2 0-I 7 Ilmaventtiili korkeapaine 3 0-I 8 Ryhmä 8, alustanpesu Alustanpesun käynnistys 0-I 1 Vaihtoventtiili pumppu 1 0-I 2 Vaihtoventtiili pumppu 2 0-I 3 Ryhmä 9, oviohjaus Ovi 1 avaus I 1 Ovi 1 sulku I 2 Ovi 2 avaus I 3 Ovi 2 sulku I 4 Ovi 1, valo punainen 0-I 5 Ovi 1, valo vihreä 0-I 6 Ovi 2, valo punainen 0-I 7 Ovi 2, valo vihreä 0-I 8 14 FI - 12

15 Huoltokaavio Ajankohta Toiminta Kyseinen rakenneryhmä Korjaus keneltä päivittäin Turvalaitteiden tarkastus Hätä-seis -painikkeet kaikissa ohjauspaikoissa, pesumerkin/koodin lukulaitteessa, kaikki laitteiston muut hätä-seis-painikkeet, pienten hallien turvakytkimet viikoittain tai 500 pesun jälkeen pesun jälkeen kuukausittain tai 2000 pesun jälkeen Asiakaspalvelu puolivuosittain tai 5000 pesun jälkeen Vuosittain tai pesun jälkeen Ohjeiden tarkastus itsepalveluasiakkaita varten (vain itsesenmukainen käyttö pesupaikassa Kilvet, joissa on ohjausohjeet ja tarkoitukpalvelulaitteistot) Puhdistusaineiden täyttötason tarkastus Suihkusuuttimien tarkastus tukoksen varalta Pylvään puhdistusaineastia ajosuuntaan oikealla Yläosan suuttimet ja pylväiden, pohjan pesulaitteiston (valinnainen) suutinputket sekä painesuuttimet (valinnainen) Käynnistä pesuohjelma, paina hätä-seis -painiketta tai turvakytkintä, laitteiston on pysähdyttä- vä, paina lopuksi ohjauspaikoissa ohjausjännite-/ perusasentopainiketta. Kilpien täysilukuisuuden ja luettavuuden tarkastus. Vaurioituneiden kilpien vaihto uusiin. Täytä tai vaihda tarvittaessa. Silmämääräinen tarkastus (suihkutuskuvan arviointi), tarvittaessa puhdistus. Huom! Älä vaihda suutti- mia keskenään! Suuttimien irrottaminen yksitellen, puhdistus paineilmalla, taas asentaminen. Valokennojen puhdistus Kaikki valopuomit (kuvat 2 ja 9) Valokennot pyyhittävä pehmeällä kostealla liinalla hieman painaen ilman puhdistusainetta. Silmämääräinen tarkastus Kaikki päätykytkimet (katso kuvia 2-8) Mekaanisen vaurioitumisen ja pitävän kiinnityksen tarkastus. Päätykytkimen ja herätekappaleen välisen etäisyyden tulee olla 5 mm. Sisäänrakennetussa valodiodissa tulee olla valo, kun päätykytkin ei ole toimineena. Harjatelojen tarkastus vierasesineiden poistamiseksi Turvakytkimen jousi (kuva 8) Sivuharjat, kattoharja Paina kytkentänokka alas ja kokeile, nostaako jousi sen jälleen ylös. Silmämääräinen tarkastus, mahdollisten vierasaineiden poisto, likaantuneiden harjojen puhdistus painepesurilla. Vedensaannin tarkastus Huuhtelu- ja suihkutuspiirit Veden kytkeminen päälle manuaalikäytössä ja tarkastus, onko olemassa riittävästi vettä ajoneuvon pesua varten. Liian vähän tai ei ollenkaan vettä voi johtaa pestävän ajoneuvon vaurioihin. Toimintatarkastus Ohjausvalot Valokennojen "Kohta 1" ja "Kohta 2" (katso kuva 2) keskeyttäminen. Ohjausvalojen täytyy näyttää vastaavasti signaaleja. Pesuharjojen kunnon tarkastus. Kattoharjatelat ja sivuharjatelat Vain laitteistoissa, joissa ei ole vaahtoa Poista vesi Letkujen putkituksen ja tiiviyden tarkastus Toimintatarkastus Ensimmäinen tarkistus huoltovihkon mukaan. Suodattimien puhdistus Lianerottimien puhdistus Silmämääräinen tarkastus Energiansyötön tarkastus Tarkistus huoltovihkon mukaan. Vedenerottimen tyhjennysventtiili pääpylväässä 2 (kuva 11) Harjan akselin suoruuden tarkastus, harjan pitävän kiinnityksen tarkastus, harjan kuluneisuuden tarkastus (harjasten minimipituus: pituus uutena miinus 30 mm), anna tarvittaessa vaihtaa uusiin. Asiakaspalvelun vaihdettava PE-harjat pesun jälkeen, Carlite-harjat pesun jälkeen. Avaa tyhjennysventtiili. Odota, kunnes vesi valunut pois vedenerottimesta. Sulje tyhjennysventtiili. / asiakaspalvelu Syötön ja portaalin letkut Silmämääräinen tarkastus / asiakaspalvelu Kulkurullat turvakytkin korkeapaine-kattopalkki (kuva 10) Puhdistusaineastioiden puhdistusaineen imusuodattimet Käyttöveden lianerotin (valinnainen), tuoreveden lianerotin (kuva 1) Kattoharjan lattahihna, korkeapaine-kattopalkki, sivuharjan hammashihna Kaapelit ja letkut: - energiantuki tai - energiaketju tai - kaapelin hinaus Tarkasta kulkurullien kevytkulkuisuus. Puhdistusaineastioiden kannet ruuvattava irti, imuletkujen suodattimet huuhdeltava puhtaalla vedellä. Vedensyöttö suljettava, lianerottimien kannet ruuvattava irti, suodatin huuhdeltava vedellä, suodatin asetettava taas paikalleen ja kannet ruuvattava kiinni. Mekaanisen kulumisen ja mahdollisten repeämien tarkastu, tarvittaessa hihnan vaihto. Silmämääräinen tarkastus: letkujen ja kaapeleiden kunto, letkujen ja liitoselementtien epätiiviydet. Kulkuvaunujen kevytkulkuisuuden tarkastus kaapelin hinauksella. FI

16 Kuva 3 1 Päätekytkin kattoharja ylhäällä (DBO) Kuva 5 1 Päätekytkin ajon alku (PFA) 2 Päätekytkin ajon loppu (PFE) Kuva 1 1 Lianerottimet 2 Huoltoyksikkö 3 Vedenerotin 4 Paineenalennin 5 Intensiv-paineenalennin katto 6 Intensiv-paineenalennin sivu 7 Pneumatiikkaventtiilit korkeapaine-kattopalkin kääntö 8 Pneumatiikkaventtiilit korkeapaineen vaihto sivu/katto Kuva 6 1 Päätykytkin sivuharja ulkona 2 Päätykytkin sivuharja sisällä Kuva 8 1 Päätyrajakytkin turvakytkin korkeapaine-kattopalkki 2 Jousi Kuva 9 1 Valopuomi korkeapaine-kattopalkki Kuva 10 1 Kulkurulla Kuva 7 1 Päätyrajakytkin korkeapaine-kattopalkki ylhäällä (HdO) 2 Päätyrajakytkin korkeapaine-kattopalkki alhaalla (HdU) Kuva 2 1 Valopuomi positio 2 ylhäällä 2 Päätekytkin kattoharja alhaalla (DBU) 3 Valopuomi positio 2 alhaalla 16 Kuva 11 1 Tyhjennysventtiili 2 Vedenerotin FI - 14

17 Häiriönpoisto Vaara Sähköiskun aiheuttama vaara. Vain sähköalan ammattilainen saa suorittaa sähkölaitteistoa koskevia töitä. Laitteisto on kytkettävä kaikissa töissä jännitteettömäksi, kytke sitä varten laitteisto pääkytkimellä asentoon "0" ja varmista se uudelleenkytkeytymiseltä. Kuka saa korjata häiriöt? Töitä, joissa on merkki "", saavat suorittaa vain perehdytetyt henkilöt, jotka osaavat käyttää ja huoltaa pesulaitteistoa turvallisesti. Sähköalan ammattilaiset Henkilöt, joilla on sähköalan ammatillinen koulutus. Asiakaspalvelu Töitä, joissa on viite "Asiakaspalvelu", saavat suorittaa vain Kärcher -asiakaspalvelun asentajat tai Kärcherin valtuuttamat asentajat. Vaara Sähköiskun aiheuttama vaara. Kytke laitteisto jännitteettömäksi, tee se kääntämällä laitteiston pääkytkin asentoon "0" ja varmistamalla kytkin uudelleen tapahtuvan päällekytkemisen varalta. Odottamattomasti ulospurkautuvan paineilman aiheuttama loukkaantumisvaara. Paineilmasäiliöt ja paineilmajohdot ovat paineen alaisia myös laitteiston poiskytkemisen jälkeen. Ennen laitteistoon kohdistuvia töitä, paine on ehdottomasti poistettava. Odottamattomasti ulospurkautuva korkeapaineinen vesisuihku aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Ennen laitteistoon kohdistuvia töitä korkeapainejärjestelmä on tehtävä ehdottomasti paineettomaksi. Sinkoutuvien osien tai lian aiheuttama silmävammavaara. Älä oleskele pyörivien harjojen läheisyydessä. Käytä huoltotöissä suojalaseja. Mikäli valopylvään merkkivalo "ajo eteenpäin" ja "ajo taaksepäin" vilkkuu, kyseessä on jokin alla kuvatuista häiriöistä. Paikoitusvalojen vikanäyttö (valinnainen) Vilkkusignaalien määrä Virhe Mahdollinen syy Korjaus 2 kertaa Vesikaapin ovet avattuna. Kaikkia 3 lukkoa ei ole lukittu Lukitse kaikki 3 lukkoa. 3 kertaa Kytkintä lyhyt/kapea halli painettu (optio) Painiketta on painanut henkilö Yhtä tai useampaa kytkintä on painettu, palauta kytkin manuaalisesti. Jatka pesua Start/Stop -painikkeella. 4 kertaa Korkeapaine-kattopalkin turvalaite toimineena Korkeapaine-kattopalkin turvakytkin on lauennut Tarkasta korkeapaine-kattopalkin turvakytkin 5 kertaa Jäätymissuoja aktivoitu Jäätymissuoja on aktiivinen Pesukäyttö ei ole mahdollista ennen kuin jäätymissuojan lämpötila ylittyy jälleen FI

18 Näytön häiriöilmoitus Häiriönpoisto Virhenumeron kuvaus etsitään seuraavasta taulukosta ja häiriö poistetaan ohjeen mukaan. Paina hätä-seis -painiketta, poista lukitus ja paina ohjauspaikan "Reset"-painiketta tai Kytke pääkytkin pois päältä ja jälleen päälle. Häiriö on kuitattu. Virhemuistin luku Perustilassa näytössä näkyy seuraavat tiedot: Z100 =##### Z101 =##### Total =##### Truck =##### 1 Näyttö 2 Painike VASEN 3 Painike OIKEA 4 Painike "OK" 5 Painike "ESC" Ohjauksen tunnistamat häiriöt näytetään näytössä ja tallennetaan virhemuistiin. Ajankohtaiset häiriöt näytetään näytössä peräjälkeen 2 sekunnin välein. Jos sen sijaan näytetään ajankohtaisia vikailmoitukset, painetaan painiketta "OK". Ohje Jos painiketta ei paineta 30 minuutin ajan, näytetään taas ajankohtaisia vikailmoituksia. Jos vikailmoitukset näytetään taas aikaisemmin kuin 30 minuutin kuluttua, painetaan painiketta OIKEA ja "OK" yhtäaikaisesti. Jos sen sijaan näytetään toinen ilmoitus, painetaan painiketta ESC 2 sekunnin ajan. Paina painiketta "OK" pitempään kuin 2 sekuntia :54 < M1 M2> Paina painiketta VASEN :54 < Info Set up> [<] [>] M Virhenumero 2 Ajankohtaisten häiriöiden kokonaismäärä Select / Choice Fault Paina painiketta "OK". M Z100: 05 Faults 1-49 Total: 05 M1100: Virhe Z100: Yhteensä Virhemuisti on jaettu 5 ryhmään. Jokaiseen ryhmään voi tallentaa korkeintaan 40 häiriötä. Uusimmat häiriöt ovat ryhmän yläpäässä. 18 FI - 16

19 M1100: Virhe Z100: Yhteensä Haluttu ryhmä valitaan painikkeilla VA- SEN ja OIKEA. Ensimmäinen häiriöilmoitus avataan painikkeella "OK". Muita häiriöilmoituksia painikkeilla VA- SEN ja OIKEA. Ryhmä suljetaan painamalla painiketta "ESC". Virhemuisti nollataan Nollauksessa poistuvat yhden ryhmän kaikki häiriöilmoitukset yhtäaikaisesti. Poistettava ryhmä valitaan painikkeilla VASEN ja OIKEA. Painiketta VASEN painetaan ja pidetään painettuna. Painiketta OIKEA painetaan lisäksi. M1x00 Z300 = OK Erase Faultlist Confirm = OK M1x00: Virhemuisti Z300 = OK: Nollaus = OK -Paina painiketta "OK". Ohje Seuraavassa on ilmoitettu vain häiriöt, joka käyttäjä pystyy itse korjaamaan. Jos näytössä näytetään muita virheitä on otettava yhteyttä asiakaspalveluun. Näyttö Virhe Mahdollinen syy Korjaus 1 Päätekytkin portaalin "ajon alku" - "ajon loppu" varattu samaan aikaan 2 Matkalaskuri sivuharja 1 ei laske 3 Matkalaskuri sivuharja 2 ei laske 4 Lähestymiskytkimet "sivuharja 1 sisällä" - ja "sivuharja 1 ulkona" varattu samaan aikaan 5 Lähestymiskytkimet "sivuharja 2 sisällä" - ja "sivuharja 2 ulkona" varattu samaan aikaan 6 Lähestymiskytkimet "kattoharja ylhäällä" - ja "kattoharja alhaalla" varattu samaan aikaan 9 Lähestymiskytkimet "korkeapaine-kattopalkki ylhäällä" ja "korkeapaine-kattopalkki alhaalla" toimivat samaan aikaan. Päätekytkin varattu vieraalla metalliosalla tai viallinen Sivuharjavaunu juuttunut tai harja koskettaa ajoneuvoa. 10 Matkalaskuri portaaliajo ei laske. Portaaliajon laskuri viallinen, portaalin ajomoottorin vialliset, päätekytkin portaalin ajon alku/loppu viallinen 12 Matkalaskuri kattoharjan nosto/lasku ei laske 13 Matkalaskuri korkeapaine-kattopalkki ei laske. Poista vierasesine. Tarkista, onko päätykytkin vahingoittunut. Tarkasta sivuharjavaunu, siirrä harja irti ajoneuvosta. Toista pesuvaihe, kutsu asiakaspalvelu paikalle Tarkista, onko portaaliajon päätekytkin vaurioitunut, poista metalliesineet hallin lattialta, sammuta ja käynnistä laitteisto, toista pesuvaihe, kutsu asiakaspalvelu paikalle Matkalaskuri viallinen, kattoharjan nostomoottori viallinen, päätykytkin kattoharja ylhäällä/altopalkin päätyrajaytkin vaurioitunut, sammu- Tarkista, onko kattoharjan, korkeapaine-kathaalla viallinen, päätykytkin korkepainekattopalkki ylhäällä/alhaalla viallinen kutsu asiakaspalvelu ta ja käynnistä laitteisto, toista pesuvaihe, paikalle FI

20 Näyttö Virhe Mahdollinen syy Korjaus 14 Taajuusmuuntaja portaaliajo ei ole valmis Häiriö portaaliajon taajuusmuuntajassa Tarkista portaaliajon kaapelit ja moottorit, sammuta ja käynnistä laitteisto, toista pesuvaihe, soita asiakaspalveluun. 15 Taajuusmuuntaja nosto/lasku ei ole valmis Häiriö kattoharjan/kattopalkin noston taajuusmuuntajassa 16 CAN- Bus- häiriö isäntä mikään moduuli ei vastaa 19 CAN- Bus- häiriö moduuli A 14 ei yhteyttä (vedenjakaja) 20 CAN- Bus- häiriö moduuli A 13 ei yhteyttä (syötönjakaja) 24 CAN- Bus- häiriö moduuli A21 ei yhteyttä (jäätymissuoja) 29 CAN- Bus- häiriö moduuli A26 ei yhteyttä (pesumerkin lukulaitteen käyttöliittymä syötönjakajassa) 30 CAN- Bus- häiriö moduuli A27 ei yhteyttä (korkeapainepumppu) 32 Ylivirtalähdöt CAN- Bus moduuli A10 (päälevy) Levyjen liitoskaapelit ovat irrallaan, levyt viallisia Levyjen liitoskaapelit ovat irrallaan, levyt viallisia pokosulku, veden sisään pääsy 33 CAN-Bus-virhe moduuli 17 ei yhteyttä Piirilevyn liitoskaapeli irrallaan, piirilevy viallinen 34 Ylivirta lähdöt CAN-Bus moduuli 17 pokosulku, veden sisään pääsy 35 Ylivirtalähdöt CAN- Bus moduuli A14 (vedenjakaja) 36 Ylivirtalähdöt CAN- Bus moduuli A13 (syötönjakaja) 40 Ylivirtalähdöt CAN- Bus moduuli A21 (jäätymissuoja) 45 Ylivirtalähdöt CAN- Bus moduuli A26 (pesumerkin lukulaitteen käyttöliittymä syötönjakajassa) 46 Ylivirtalähdöt CAN- Bus moduuli A27 (korkeapainepumput) 49 E_prom tarkistussummavirhe Virhe päälevyssä 50 Päätekytkin FA (ajo alku) ei poistunut ajokäskystä huolimatta 51 Päätekytkintä FA (ajon alku) ei saavutettu oletetussa kohdassa 52 Päätekytkin FE (ajo loppu) ei poistunut ajokäskystä huolimatta 53 Päätekytkintä FE (ajon loppu) ei saavutettu oletetussa kohdassa 54 Päätekytkin SB1A (sivuharja 1 ulkona) ei poistunut ajokäskystä huolimatta 55 Päätekytkintä SB1A (sivuharja 1 ulkona) ei saavutettu oletetussa kohdassa 56 Päätekytkin SB1E (sivuharja 1 ajettu sisään) ei poistunut ajokäskystä huolimatta 57 Päätekytkintä SB1E (sivuharja 1 ajettu sisään) ei saavutettu oletetussa kohdassa 58 Päätekytkin SB2A (sivuharja 2 ulkona) ei poistunut ajokäskystä huolimatta 59 Päätekytkintä SB2A (sivuharja 2 ulkona) ei saavutettu oletetussa kohdassa 60 Päätekytkin SB2E (sivuharja 2 ajettu sisään) ei poistunut ajokäskystä huolimatta 61 Päätekytkintä SB2E (sivuharja 2 ulkona) ei saavutettu oletetussa kohdassa Pääkytkin varattu vieraalla metalliosalla tai viallinen Tarkista kattoharjan ja kattopalkin kaapelit ja nostomoottorit, sammuta ja käynnistä laitteisto, toista pesutoimenpide Sammuta ja käynnistä laitteisto, toista pesuvaihe, kutsu asiakaspalvelu paikalle Sammuta ja käynnistä laitteisto, toista pesuvaihe, kutsu asiakaspalvelu paikalle Tarkista, onko portaaliajon päätekytkin vaurioitunut, poista metalliesineet hallin lattialta, sammuta ja käynnistä laitteisto, toista pesuvaihe, kutsu asiakaspalvelu paikalle Tarkista, onko sivuharjojen päätyrajakytkimet vaurioituneet, sammuta ja käynnistä laitteisto, toista pesuvaihe 20 FI - 18

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE Turvallisuusohjeet o Tämän laitteen käyttö on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. o Lue tarkasti tämän esitteen käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöönottoa. Laitteen väärä

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

Tammermatic T700 ennennäkemätöntä puhtautta, lisää kassavirtaa

Tammermatic T700 ennennäkemätöntä puhtautta, lisää kassavirtaa TAMMERMATIC T700 Tammermatic T700 ennennäkemätöntä puhtautta, lisää kassavirtaa Tammermaticin T700-sarja on kehitetty kokonaan uudenlaisen palveluliiketoiminnan perustaksi. Se tuottaa liikenneasemayrittäjille

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 OSALUETTELO Nro Kohta Kuvaus Määrä A, A-1 Tietokone ja ruuvi SM2871-67 1 KPL B Ohjaustanko 25,4 1 KPL B-1 Kahvan pehmuste 440x20x5,0 2 KPL B-2 Kahvan tulppa 7/8" 2 KPL B-3,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot