Dnro 569/ /2009 TEM 2820/ /2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009"

Transkriptio

1 Dnro 569/ /2009 TEM 2820/ /2009 Tilinpäätös vuodelta 2010

2 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/ /2009; TEM 2820/ /2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Vaikuttavuus Kilpailuvalvonta Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Palvelukyky ja laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS... 45

3 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Kilpailuvirastossa vireille tulleiden kilpailunrajoitusasioiden määrä laski jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Asioiden kokonaislukumäärä on kuitenkin edelleen korkea, mikä heikentää ajankäytön tehokkuutta ja pitkittää käsittelyä. Vireille tuli 364 kilpailunrajoitusasiaa, 17 yrityskauppailmoitusta, 141 kilpailunedistämisasiaa ja 626 kansainvälistä asiaa. Virastosta oli edustaja 27 lainsäädäntötyöryhmässä ja 58 EU kokouksessa. Yksi seuraamusmaksuesitys tehtiin periaatteellisesti merkittävässä vähittäiskaupan hinnoittelua koskevassa määrähinnoitteluasiassa. Asian markkinaoikeuskäsittelyn jälkeen on mahdollisesti arvioitava uudelleen määrähinnoittelun merkitys kilpailukannusteille tietyissä markkinarakenteissa. Virasto sai kymmenkunta kartellivihjettä, joita parhaillaan selvitetään. Yksi pienehkö, mutta periaatteellisesti merkittävä tarjouskartelliasia selvitettiin. Asiaa ei kuitenkaan saatu odotusten mukaisesti markkinaoikeuden käsittelyyn tarkasteluvuonna. Julkisten hankkijoiden kanssa käyty vuoropuhelu on tuottanut kohtuullisia tuloksia, mutta oleellisia sakkovapautushakemuksia virasto ei ole saanut. Sakkovapautushakemusten vähäisyys saattaa johtua osin hakijan riskistä joutua rikosoikeudellisten seuraamusten kohteeksi, osin kiinnijäämisriskin vähäisyydestä, mutta myös markkinoiden pienuudesta. Vuonna 2011 virasto tulee keskittymään erityisesti jo vireillä olevien kartelliepäilyjen selvittämiseen. Vuonna 2002 alkanut laajakaistahanke, joka koski noin 40 teleoperaattoria, saatiin käytännössä päätökseen, joskin KHO:ssa on vielä vireillä yksi hintaruuviasia. Heinäkuussa 2010 neljälle teleyhtiölle määrättiin markkinaoikeudessa yhteensä sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajayhteyksien hinnoittelussa. Hanke oli tärkeä laajakaistamarkkinan kilpailun luomiseksi ja ylläpitämiseksi puuttumalla erityisesti laajakaistan tukku- ja vähittäistuotteen hinnoitteluun siten, ettei kilpailijoita voitu sulkea markkinoilta. Kilpailun edistämisessä virasto osallistui 27 lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän työhön. Aikaisen vaikuttamismahdollisuuden vuoksi työryhmätyö on edelleen vaikuttava kilpailun edistämisen keino yksittäisissä lainsäädäntöhankkeissa. Samanaikaisesti valmisteltiin sääntelyn kilpailuvaikutuksia käsittelevä Kilpailukatsaus 2, joka julkaistiin helmikuussa Merkittäviä viranomaiskannanottoja voivat olla myös ratkaisut, joissa virasto ei puutu toimijoiden käyttäytymiseen, mutta jotka selkeyttävät kilpailusääntöjen

4 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) soveltamista tai poistavat alaa koskevia kilpailunrajoitusepäilyjä. Tällaisista ratkaisuista merkittävin oli paperiteollisuuden työehtosopimuksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskenut asia, jossa virasto piti työehtosopimuksen määräystä kilpailunrajoituslain asialliseen soveltamisalaan kuulumattomana. Asiasta on valitettu KHO:een. Varsin kattavien selvitysten jälkeen virasto totesi, ettei MTK:n ja metsänmyyjäorganisaatioiden toimintaan ollut liittynyt käyttäytymistä, johon olisi tullut, asian erityispiirteet huomioon ottaen, puuttua. Eräiden maakaasun pitkäaikaisten toimitussopimusten liian alhaiseksi väitettyyn hintatasoon ei ollut aihetta puuttua määräävän aseman väärinkäyttönä. Helsingin taksien tilausvälitykseen ja ajovuorojärjestelmään ei puututtu. Lähes 90 % kilpailunrajoitusasioiden käsittelyyn käytetystä työajasta liittyi vaikuttavuusluokan I tai II asioihin. Erityisen myönteinen kehitys oli viraston oma-aloitteisesti vireille panemien asioiden määrän merkittävä kasvaminen. Kilpailunrajoitusasioissa voimavarat on suunnattu strategian mukaisesti merkittäviin asioihin. Erilaisiin johto-, kehittämis- ja tukitehtäviin käytettiin yli 40 % tehollisesta työajasta. Toimenpidepyyntöjen käsittelyajat olivat asetettuja tavoitteita pidemmät. Vanhojen asioiden lukumäärä vuoden päättyessä on kuitenkin saatu pienenemään aikaisempien vuosien vastaavasta luvusta. Edellisvuosien tapaan pitkät keskimääräiset käsittelyajat johtuivat kauan vireillä olleiden asioiden päättämisestä. Osa näistä ratkaisuista oli poikkeuksellisen vaikeita (paperiteollisuuden työehtosopimus, maakaasun hinnoittelu) tai asian käsittely oli siirretty saman alan vaikuttavuudeltaan merkittävämpien asioiden hoitamiseksi (Soneran operaattorihinnasto- ja tilaajayhteysasiat, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n laajakaistahinnoittelu). Palkkausjärjestelmää uudistettiin tuloksellisuutta palkitsevaan suuntaan, mutta tulospalkkauksessa ja urakehitysmallien osalta työ on edelleen kesken. Työilmapiiriä koskeva VMBaro selvitys antoi poikkeuksellisen hyvän tuloksen. Aluehallintovirastojen roolia kilpailuvalvonnassa alettiin muuttaa. Tavoitteena on Aluehallintovirastot, joiden kaikkia toimintoja voitaisiin hyödyntää kilpailupolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa. Viraston johto vieraili Aluehallintovirastoissa ja niiden tulossuunnittelua kilpailuvalvonnassa uudistettiin.

5 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) 1.2 Vaikuttavuus Kilpailuvalvonta Strateginen painopiste: Markkinavoiman kohtuuttoman hyväksikäytön ja sen vahingollisen hankinnan estäminen Operatiivinen tavoite: Vahvistetaan uskottavaa hard core -kartellien vastaista politiikkaa TAVOITE: Lisätään oma-aloitteista kartellien paljastamiseen tähtäävää toimintaa harjoittamalla aktiivista vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa sekä tekemällä yhteistyötä julkisten hankintaorganisaatioiden kanssa. Epäsuoran evidenssin käyttöä kartellin paljastamiseksi lisätään. Tehostetaan edelleen viraston selvitystoimintaa sähköisessä ja muussa tarkastuksessa. Vireillä olevat kartellioikeudenkäynnit saatetaan loppuun. Tavoitteen toteutumiseen kohdistuva riski: Julkisten hankintojen prosessit eivät tue kartellien selvittämistä. Selvitysten pitkittyminen. Käynnistettiin Hansel-yhteistyö, jonka tavoitteena on parantaa Hansel Oy:n edellytyksiä paikantaa tarjouskilpailuihin mahdollisesti liittyvät kartellit ja auttaa virastoa hankkimaan niistä riittävä näyttö. Koulutusta ja neuvontaa annettiin samassa tarkoituksessa Sisäiset Tarkastajat ry:lle. Useiden kuntien hankintatoimien edustajille annettiin puhelinneuvontaa kartellien havaitsemiseksi ja niiden ehkäisemiseksi. Jatkokehitettiin epäsuoraan evidenssiin pohjautuvaa menetelmää kartellien paljastamiseksi. Menetelmää sovellettiin alustavasti yhteen toimialaan. Viimeisteltiin valmiudet aiempaa tehokkaamman sähköisen tarkastuksen toimittamiseen kehittyneillä tietoteknisillä menetelmillä. Viraston virkamies suoritti kansainvälisen sertifikaatin sähköistä tutkintaa varten. KHO:ssa on vireillä kaksi kartellitapausta (autonvaraosa- ja kodinkonehuoltokartellit). Viraston valitukset MAO:n päätöksistä koskevat sakkotasoa ja sitä, kenelle sakot tulee kohdistaa toimialayhdistysten tekemissä rikkomuksissa. Toimitettiin tarkastukset Golfliittoon ja eräisiin golfalan elinkeinonharjoittajiin näihin liittyvää kiellettyä yhteistyötä koskevien epäilyjen selvittämiseksi. Virasto toimitti tarkastukset myös liittyen epäiltyyn kiellettyyn yhteistyöhön lentomatkustajille suunnattujen tuotteiden myynnissä. Selvitettävänä oli noin 15 kilpailijoiden välistä yhteistyötä koskevaa tapausta. Käsittelystä poistettiin asia, jossa työeläkeyhtiöiden sijoitustoimintaan oli väitetty liittyvän yhteistoimintaa kilpailijan poissulkemiseksi. Viraston verkkopalveluihin avattiin sivu, jonka kautta virastolle voi lähettää sähköisesti - myös nimettömänä - vihjeen epäillystä kartellista ja muusta kielletystä kilpailunrajoituksesta.

6 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Lopetettiin MTK:n ja eräiden puun myyjäpuolta edustavien metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien liittojen epäiltyä raakapuun tarjonnan ohjailua koskevat selvitykset. Selvityksissä ei saatu näyttöä, joka olisi antanut aihetta toimenpiteisiin. Kilpailuvirasto esitteli valtakunnallisessa hankintaseminaarissa pitämässään esitelmässä alustavia kannanottojaan CIBD:n 1, diskvalifioinnin ja kartellin paljastamiseen tähtäävien kannustinjärjestelmien käyttämisestä julkisissa hankinnoissa. Tuloksen ja riskin arviointi: Virasto on tavoitteen mukaisesti puuttunut epäiltyyn kartellitoimintaan. Kiinnijäämisriskiä on lisätty sidosryhmäyhteistyön avulla. Yhteistyön johdosta virasto on saanut uusia tapauksia selvitettäväkseen. Julkisten hankintojen prosesseihin liittyvät riskit eivät toteutuneet. Viraston saamat useat samanaikaiset vihjeet ovat jossain määrin pitkittäneet selvityksiä. Tulosmittarit Vahvistetaan uskottavaa "hard core" kartellien vastaista politiikkaa Sidosryhmien arvio uskottavuudesta (asteikko 1 5) Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä (I- ja II-luokka) asioissa Tot Tot Tavoite 2010 Tot ,62 3,68 3,7 3, Operatiivinen tavoite: Puututaan tehokkaasti poissuljentaan ja kolluusioon keskittyneillä markkinoilla TAVOITE: a) Puututaan oligopolimarkkinoilla kolluusiota helpottaviin järjestelyihin (horisontaalinen tietojenvaihto ja toimialayhdistysten suositukset). Valvotaan jalostusketjun eri portailla esimerkiksi elintarvikeketjussa esiintyvien yhteistyöjärjestelyjen toimintaa ja kilpailuvaikutuksia. b) Vertikaalisten sopimusten osalta keskitytään tapauksiin, joilla on kolluusiota helpottavia tai poissulkevia vaikutuksia. c) Puututaan kriittisiin pullonkaulahyödykkeisiin liittyviin kilpailunrajoituksiin erityisesti verkkoinfrastruktuuritoimialoilla, joilla markkinoille pääsyyn tarvittava infrastruktuuri on kilpailijan omistuksessa (esimerkiksi kiinteä televerkko). d) Selvityksen kohteena ovat myös finanssi-, media-, rakennus- ja rakennustuotemarkkinat. Tavoitteen toteutumiseen kohdistuva riski: pitkittyvät ja/tai useat yhtäaikaiset oikeudenkäynnit. a) Usean toimialajärjestön kanssa käytiin läpi erityisesti alan sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä potentiaalisia kilpailuoikeudellisia ongelmakohtia. 1 CIBD (Certificate of Independent Bid Determination ) järjestelmässä tarjouksen tekijä allekirjoittaa tarjousasiakirjojen liitteeksi vakuutuksen siitä, että tarjous on tehty täysin itsenäisesti ilman kilpailusäännöissä kiellettyä yhteistyötä kilpailijoiden kanssa.

7 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Elintarvikesektorilla tehtiin yksi tarkastus. Selvityksen kohteena olivat mahdollisen horisontaalisen yhteistyön lisäksi jakelusopimuksiin mahdollisesti sisältyvät poissulkevat vaikutukset. MTK:n energiapuun hintasuositusta koskeva asia poistettiin käsittelystä. Virasto ei ryhtynyt asiassa jatkotoimenpiteisiin muun ohella siksi, että menettely oli kertaluonteinen eikä tarkastuksissa saatu seuraamusmaksuesityksen tekemistä tukevaa lisänäyttöä. Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välistä työehtosopimusta koskevan kilpailunrajoitusepäilyn selvittäminen lopetettiin. Virasto katsoi, ettei kilpailunrajoituslakia voitu soveltaa työehtosopimuksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä rajoittaviin ehtoihin lain 2 :ään sisältyvän työmarkkinoita koskevan soveltamispoikkeuksen vuoksi. Metsäteollisuus ry on valittanut viraston ratkaisusta markkinaoikeuteen. Viraston verkkosivuilla julkaistiin kirjoitus Tiedottaminen kohonneiden kustannusten vaikutuksista hintoihin viestintää vai kilpailun rajoittamista? Kirjoitus laadittiin sen jälkeen, kun julkisuudessa oli esiintynyt yritysten tai toimialayhdistysten tiedotteita, joissa oli piirteitä hintamuutosten määrää ja ajankohtaa yhdenmukaistavasta menettelystä. b) Markkinaoikeudelle laadittiin esitys neljän miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi Iittala Group Oy Ab:lle, perusteena kilpailunrajoituslain vastainen määrähinnoittelu. Esityksen mukaan Iittala esti toiminnallaan vapaan hintakilpailun jakeluverkostoonsa kuuluvien jälleenmyyjien ja Iittalan oman jälleenmyynnin sekä muiden itsenäisten jälleenmyyjien välillä. Veho Oy:n noudatettavaksi määrättiin sen antama sitoumus parantaa riippumattomien korjaamojen pääsyä Mercedes-Benz -ajoneuvoja koskevaan tekniseen koulutukseen. Riippumattomien korjaamoiden aiheuttama kilpailu lisääntyy. Sitoumukset ovat voimassa asti ja niiden noudattamista valvoo Kilpailuviraston hyväksymä uskottu mies. c) Puututtiin kilpailijoita poissulkeviin menettelyihin yhdeksässä verkkoinfrastruktuuritoimialoihin liittyvässä tapauksessa: Markkinaoikeudessa järjestettiin neljän teleyhtiön perimiä tilaajayhteysvuokria koskevien tapausten oikeuskäsittely. Markkinaoikeus määräsi yhtiöille yhteensä euron seuraamusmaksut. Viisi muuta verkonvuokraustapausta poistettiin käsittelystä yritysten muutettua käyttäytymistään asian tutkinnan aikana. Määrättiin, että Elisa Oy noudattaa antamiaan sitoumuksia talokaapelituotteen hinnoittelusta.

8 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Tulosmittarit Maakaasun pitkien toimitussopimusten hinnoittelun oli väitetty vääristävän kilpailua. Todettiin, etteivät hinnoittelumääräykset johtaneet väärinkäyttöön. d) Räjähdysainemarkkinoilla mahdollistettiin kilpailijoiden markkinoille pääsy puuttumalla Forcit Oy:n asiakkaita sitoviin alennusjärjestelmiin. Rakennustuotemarkkinoilla jatkettiin maali-, lämmöneriste-, sahapuutavara- ja rakennuslevymarkkinoita koskevia selvityksiä. Lukkomarkkinoita koskevat selvitykset etenivät ratkaisuvaiheeseen. Finanssimarkkinoilla jatkettiin pankkien toimitus- (MIF) ja kauppiasmaksuihin kuoperaattoreiden väitettyä poissulkevaa menettelyä. Asia ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Mediamarkkinoita koskevat selvitykset liittyivät erityisesti vireille tulleiden yrityskauppailmoitusten käsittelyyn (ks. tarkemmin seuraava sivu kohta Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat). Annettiin mm. SEPA-suoraveloitukseen, Finvoice- ja e-laskupalveluun, käteisnostomarkkinoihin sekä vakuutusalan ryhmäpoikkeusasetukseen liittyvää kilpailuoikeudellista neuvontaa. Suomen Pankin kanssa järjestettiin finanssimarkkinoita koskeva yhteistyöseminaari. Tuloksen ja riskin arviointi: Virasto on saavuttanut tavoitteet hyvin. Virasto on tavoitteen kaikkien osa-alueiden osalta saanut toiminnallaan aikaan markkinavaikutuksia. Tavoitteeseen liittyvät riskit eivät ole toteutuneet, joskin oikeudenkäynnit ovat sitoneet merkittävästi resursseja. Puututaan tehokkaasti poissuljentaan ja kolluusioon keskittyneillä markkinoilla Merkittävien (I II -luokka) ratkaistujen tapausten määrä, joissa rajoitus on poistunut Tot Tot Tavoite 2010 Tot Sidosryhmien arvio (asteikko 1 5) 3,17 3,27 3,5 3,34

9 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Operatiivinen tavoite: Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat TAVOITE: a) Kaikkiin yrityskaupoista aiheutuviin merkittäviin kilpailuongelmiin puututaan joko kieltoesityksellä tai asettamalla ehtoja, joiden tehokkuudesta voidaan etukäteen varmistua. b) Yrityskauppoja käsittelevät tutkijat hallitsevat mahdollisen uuden yrityskauppatestin soveltamisen, mikä varmistetaan riittävällä etukäteen tapahtuvalla perehtymisellä. Tavoitteen toteutumiseen kohdistuvat riskit: useiden vaativien yrityskauppojen samanaikainen käsittely ja siitä seuraava puutteellinen valmistautuminen uuden testin soveltamiseen. a) Yrityskauppavalvonnassa ei annettu kieltopäätöksiä eikä ehdollisia päätöksiä. Kaksi yrityskauppaa siirrettiin jatkokäsittelyyn. Alma Median ja maakuntalehtien välistä yritysjärjestelyä tutkittiin jatkokäsittelyssä erityisesti sähköisen ja painetun asunto- ja autoilmoittelun kannalta. Yrityskauppa hyväksyttiin sellaisenaan käsittelyn aikana ilmaantuneen uuden kilpailun vuoksi. Selvitettiin HKScanin ja Järvi-Suomen Portin yritysjärjestelyä liharaaka-aineen teollisuusmyynnin sekä lihavalmisteiden osalta, mutta järjestely hyväksyttiin sittemmin ilman ehtoja, sillä lain edellyttämä puuttumiskynnys ei selvitysten perusteella ylittynyt. TV4/C More -yrityskaupan ehtomuutoshakemus hylättiin, koska perusteita ehtojen muuttamiselle ei löydetty. b) Varauduttiin uuden yrityskauppatestin käyttöönottoon (HE 88/2010) järjestämällä aiheesta sisäistä koulutusta. Tuloksen ja riskin arviointi: Tavoitteet saavutettiin. Yhteenkään yrityskauppaan ei ollut tarvetta puuttua. Riskit eivät toteutuneet. Tulosmittarit Yrityskauppojen valvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat Tot Tot Tavoite 2010 Tot Sidosryhmien arvio (asteikko 1 5) 3,51 3,59 3,7 3, Kilpailunedistäminen Strateginen painopiste: Markkinoiden avaaminen Operatiivinen tavoite: Vaikutetaan kilpailun institutionaalisten esteiden poistamiseen TAVOITE: a) Kilpailunedistämistoiminnalla vaikutetaan kilpailun rakenteellisten esteiden poistamiseen ja kilpailun lisäämiseen erityisesti infrastruktuurialoilla, aineettomiin oikeuksiin perustuvilla markkinoilla ja palvelualoilla.

10 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) b) Lisäksi vaikutetaan kilpailun toimivuuteen, talouden rakennemuutokseen ja siihen, että kilpailun edellytykset erilaisten elinkeinonharjoittajien välillä ovat yhtäläiset julkisen tuotannon muuttuessa yhä markkinaehtoisemmaksi. Toiminnassa otetaan huomioon kilpailun merkityksen korostaminen myös taloudellisessa kriisivaiheessa. Painotetaan kilpailuneutraliteettia. Laaditaan katsaus taloudellisen toiminnan sääntelyongelmiin. c) Osallistutaan Valtioneuvoston IPR-strategian täytäntöönpanoon: Toteutetaan nykyisten IPR- alaan liittyvien Euroopan komission ryhmäpoikkeusasetusten vaikutusarviointi ja selvitetään niiden muutostarpeet. Arvioidaan tekijänoikeusjärjestöjen lisensiointikäytänteet kilpailupolitiikan näkökulmasta. Tavoitteen toteutumiseen kohdistuvat riskit: Sääntelyn lisääntyminen. Kilpailunedistämistoiminnan hajaantuminen pieniin osakysymyksiin. a) Kilpailun rakenteellisten esteiden poistamiseen ja markkinoiden avaamiseen vaikutettiin 27 työryhmässä, joissa kaikissa asetettiin vaikuttamistavoitteet. Palvelualan työryhmiä olivat muun muassa: rautatieliikenne, satamat, luotsaus, taksiliikenne, työeläkelaitokset, palvelusetelit ja palveluasuminen. Infrastruktuurialoja koskevista lausunnoista merkittävimmät olivat eduskunnalle annettu lausunto ydinvoiman lisärakentamisesta ja liikenne- ja viestintäministeriölle annettu hintasääntelyä laajakaistamarkkinoilla koskeva lausunto. Hintakattosääntelyä ei toteutettu. b) Yhtäläisten kilpailuedellytysten syntymiseen vaikutettiin Kunnat ja kilpailuneutraliteetti hankkeen työryhmässä ja työryhmän loppuraportin kommentoinnissa. Painopistealaksi muodostui myös metsätalouden edistämisorganisaatioiden toimintaan liittyvä ja useisiin osakysymyksiin jakautunut uudelleenarviointi ja kehittämistyö, joka koski muun muassa metsäkeskuksia, niiden metsätietoja ja metsäpuiden siementuotantoa. Vaikutettiin maa- ja metsätalousministeriössä valmistellun maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioita koskevan lainsäädännön valmistelutyöhön. Vaikutettiin arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta sekä lakisääteistä tulvavakuutusturvaa koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun. Tulvavakuutusta ei toteutettu kilpailua rajoittavan sääntelyn avulla. Kilpailunedistämistoiminnassa keskityttiin Kilpailukatsaus 2 hankkeen toteuttamiseen. Raportissa tuodaan esiin sääntelyn ja taloudellisen kilpailun ristiriitatilanteita. Tavoitteena on saada aikaan kilpailunäkökulmasta parempaa sääntelyä ja tehdä suosituksia tällaisesta sääntelyn uudistamisesta. Katsaus sisältää kirjoitukset 11 eri toimialalta. c) EU:n kilpailuoikeuden IPR-alaa koskevien kilpailusääntöjen ja tulkintaohjeistuksen käytännön toimivuutta ja niihin liittyviä ongelmia ja uudistamistarpeita koskeva selvitys (ns. IPR-selvitys) toteutettiin haastattelututkimuksena TEM:n erillisrahoituksella. Raportti on julkaistu ministeriön julkaisusarjassa.

11 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Tulosmittari 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Selvitettiin ns. CISAC-ratkaisun perusteella kotimaisten tekijänoikeusjärjestöjen lisensiointikäytäntöjä. Järjestöjen sopimuksissa ei havaittu ongelmallisia piirteitä. Selvitettiin myös julkisen tiedon uudelleenkäytön helpottamista ja laadittiin muistio julkisen tiedon paremmasta hyödyntämisestä koskien Tilastokeskusta. Myötävaikutettiin ministeri Antti Tanskasen johtaman kasvutyöryhmän työskentelyyn. Työryhmä teki merkittäviä ehdotuksia kilpailun tehostamiseksi. Riskien toteutuminen: Riskit eivät toteutuneet oletetussa mittakaavassa. Vaikutetaan kilpailun institutionaalisten Tot. Tot. Tavoite Tot. esteiden poistamiseen Sidosryhmien arvio (asteikko 1 5) 3,11 3,14 3,3 3,23 Strateginen painopiste: Virasto tekee oikeita asioita oikeaan aikaan Operatiivinen tavoite: Viraston voimavarat suunnataan strategian mukaisesti TAVOITE: Käsiteltävät asiat priorisoidaan niiden taloudellisen merkityksen mukaisesti ja toiminnassa keskitytään kansantalouden suorituskyvyn kannalta kielteisimpiin ongelmiin. Noudatetaan hallintolain edellyttämää hyvän hallinnon vaatimusta. Tekemällä oikeita asioita oikeaan aikaan pyritään myös lyhentämään käsittelyaikoja, joista tarkemmin luvussa Virasto hankkii ajantasaista tietoa markkinoiden toimivuudesta ja toimintaympäristöstään ylläpitämällä säännöllistä, aktiivista yhteistyötä keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Viestinnässä tuodaan esiin viraston ratkaisujen merkitys kilpailun turvaamisessa ja kuluttajien hyvinvoinnin parantamisessa. Kilpailupolitiikan ja talouden analyysin kansainväliset kehityssuunnat otetaan huomioon toiminnan suuntaamisessa. Kansainvälisissä asioissa keskitytään EU:n kilpailuviranomaisten väliseen ECN-verkostotyöskentelyyn. Pohjoismaista yhteistyötä painotetaan. Voimavarojen suuntaamiseen liittyvä riski: voimavarojen riittävyys (sekä määrä että laatu) Toiminnan tuottavuus Tapauskäsittelyyn käytetystä työajasta käytettiin kansantaloudellisesti merkittävimpien tapausten käsittelyyn edelleen valtaosa työajasta, 87,7 % (luokat 1 ja 2). Vaikuttavuusluokkaan 1 luetaan ns. alastomat kilpailunrajoitukset. Luokkaan 3 kuuluvat sekä epäillyn rajoituksen vakavuuden ja periaatteellisen merkittävyyden että toiminnan volyymin näkökulmasta vähämerkitykselliset asiat. Luokka 2 on ns. harmaa vyöhyke, jossa asian käsittelytapaan vaikuttavat ao. toiminnan ta-

12 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) loudellinen merkittävyys, sovelletun menettelytavan yleisyys ja menettelyn potentiaaliset vaikutukset kilpailuun. Taulukko 1. Kotimaisiin kilpailunrajoitustapauksiin käytetyn työajan jakauma (päätetyt ja keskeneräiset, diaariryhmä ja vanha ryhmä 6) Tuottavuushankkeet Kilpailunrajoitustapauksiin käytetyn työajan jakauma Vaikuttavuusluokka 1 65,9 % 65,2 % 50,4 % Vaikuttavuusluokka 2 23,0 % 23,6 % 37,3 % Vaikuttavuusluokka 3 5,5 % 8,8 % 12,3 % Ei merkintää 5,6 % 2,4 % 0 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tapaukset, joille ei ole merkitty vaikuttavuusluokkaa, ovat kansalaisaloitteita ja yritysten tiedusteluja. Vaikuttavuusluokittelussa ne sijoittuisivat luokkaan 3. Taulukko 2. Työajan käyttö työlajeittain, % -osuus Työajan jakautuminen lajeittain Tapauskäsittely 36,6 % 33,0 % 31,1 % Muu suoritetuotantoon liittyvä työ 20,0 % 24,3 % 29,7 % Kehittämishankkeet 2,1 % 3,7 % 3,7 % Muut tehtävät 41,2 % 39,0 % 35,4 % Summa (tehollinen) 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tapauskäsittelyyn käytetystä työajasta 5,8 %, kului EU-asioiden käsittelyyn (kasvua 1,4 % vuodesta 2009) ja 4,4 % markkinaoikeus- ja KHO-käsittelyihin (vähennystä 13,8 %; asfaltti- ja metsäoikeudenkäynnit veivät poikkeuksellisen paljon työaikaa vuonna 2009). TAVOITE: Kilpailuvirasto siirtyy Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi lukien. Tukipalvelujen tuottavuutta kehitetään ottamalla uudet toimintatavat tehokkaasti käyttöön ja hyödyntämällä palvelukeskuksen tarjoamia asiantuntijapalveluita (esim. raporttien kehittäminen). Toiminnan tuottavuuden mittaamista kehitetään niin, että Kilpailuviraston keskeiset suoritteet ja niiden painoarvot määritellään. Asianhallintajärjestelmän kehittäminen jatkuu. Erityistä huomiota kiinnitetään ohjaukseen ja raportoinnin luotettavuuteen (suoritemäärät, kestoajat, keskeneräisten asioiden seuranta, luokittelut). Markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa olevat tapaukset saatetaan järjestelmälliseen seurantaan. Tuottavuushankkeisiin liittyvät riskit: Kehittämistehtävien keskittyminen samoille henkilöille. Palvelukeskuksen palveluiden laadunvarmistus uusia toimintamalleja omaksuttaessa.

13 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Palvelutuotanto käynnistyi suunnitellusti Palkeiden kanssa. Henkilöstöhallinnon palveluita tuotetaan Mikkelissä ja taloushallinnon palveluita Joensuussa. Uusien menettelytapojen omaksuminen on vaatinut paljon työtä kaikilta osapuolilta. Virasto joutui vuoden aikana tiiviisti valvomaan ja tarkastamaan palvelutuotantoa. Jo palvelusopimusten laadinnan työmäärä oli merkittävä. Vaikka yhteistyö on sujunut hyvin, asiakkuus ei ole tuonut virastolle odotettuja työajan säästöjä. Toimintamenoja palveluiden ostaminen lisää. Tuottavuuden mittaamisen kehittämisessä edistyttiin mutta ei aivan suunnitelman mukaisesti, koska resursseja tarvittiin muissa kehittämishankkeissa. Tuottavuuden mittaamista arvioitiin uudelleen suoritteiden ja työajan seurannan osalta. Viraston suorite- ja työaikaraportteja kehiteltiin ja valvontaa sekä ohjeita paranneltiin. Tilastokeskuksen vuosikyselyyn vastattiin toukokuussa vielä aiemmin käytössä olleella tavalla. Tulosten mukaan Kilpailuviraston tuottavuus oli selvästi parantunut. Asianhallintajärjestelmän raportteja ja järjestelmän tietojen oikeellisuutta ja luotettavuutta kehitettiin. Valtiontasoisen asian- ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmän VALDAn kehittäminen priorisoitiin Valtion IT-palvelukeskuksessa (VIP) uudelleen vuoden 2010 kuluessa. VALDA-hankkeen edetessä viraston panostus oman asianhallintajärjestelmänsä kehittämiseen on harkittava tarkoin. Kilpailuviraston tietohallintostrategia vuosille valmistui. Siinä otetaan huomioon valtion IT-toiminnan ja TEM:n IT-strategian tiedossa olevat vaikutukset ja yhteisten palveluiden käyttöönotto. Valtion matkustusstrategian toimeenpanemiseksi otettiin käyttöön viraston sisäinen virkamatkaohje. Strategian tavoitteena on alentaa valtion matkustuksesta aiheutuvia kustannuksia vuoden 2005 tasolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Tavoite on huomioitu myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamisesta. Kilpailuvirastossa tavoite saavutettiin jo vuosina 2009 ja 2010 (ks. kuva 1). Matkanhallintajärjestelmä M2 otettiin käyttöön. Kuva 1. Kilpailuviraston matkakulujen kehitys (toimintamenot, 1000 euroa)

14 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Yhteishankintasopimusten käytön lisääminen ja hankintatoimen tehostaminen: Kilpailuvirasto liittyi vuonna 2010 työterveyspalveluita koskevaan nelivuotiseen Hanselsopimukseen ja siivouspalveluissa tehtiin miltei kolmevuotinen Hanselsopimus. Painatuspalvelujen yhteishankintasopimukseen liityttiin heti vuoden 2011 alussa. Tätä ennen näiden palveluiden hankinnassa ei hyödynnetty yhteishankintasopimuksia. Vuosisäästöiksi arvioidaan vähintään euroa. Hallinnonalan erityisteemat Valtion tuottavuusohjelman henkilötyövuosimäärästä on luvun 1.5 lopussa. Markkinaoikeudessa olevat tapaukset saatettiin järjestelmälliseen seurantaan. TAVOITE: Tietoturvasuunnitelma saatetaan suojattujen kohteiden osalta VM:n edellyttämälle perustasolle vuoteen 2011 mennessä. Yksikkö varautuu hallinnonalan sähköistämissuunnitelman edellyttämiin toimenpiteisiin. Yksikkö kiinnittää vuoden 2010 aikana huomiota siihen, onko viestintä perinteisiä sukupuolirooleja ja stereotypioita ylläpitävää vai ennakkoluuloja ja rajoja rikkovaa. Tietoturvasuunnitelmaa koskeva hanke on aloitettu ja etenee suunnitellussa aikataulussa. Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) tuli voimaan Asetuksen myötä aikatauluja tarkennettiin siten, että säädetyt tietojenkäsittelyn perustason turvallisuusvaatimukset on saatettava voimaan vuoteen 2013 mennessä, asiakirjojen käsittelyvaatimukset vuoteen 2014 ja toimitilojen turvallisuus vuoteen 2015 mennessä. Hallinnonalan sähköistämissuunnitelmahankkeessa edetään TEM:n ohjauksessa. Vuonna 2010 vastattiin ministeriön kartoitukseen hallinnonalalla sähköisen asioinnin tilasta ja mahdollisista käynnissä/suunnitteilla olevista kehittämishankkeista. Muutoin hanke ei edennyt. Tasa-arvonäkökulma otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon mm. viraston julkaisujen kuvitusta suunniteltaessa. Tuottavuushankkeisiin ja hallinnonalan erityisteemoihin liittyvien riskien toteutuminen: Talous-, henkilöstö- ja IT-hallinnon pienten, jo ennestään täyskäytössä olleiden henkilöstöresurssien yhteensovittaminen lisääntyvien tehtävien, valtionhallinnon yhteisten tietojärjestelmien käyttöönoton ja ylläpidon sekä hankkeiden vaatiman kehittämistyön kanssa onnistui kohtuullisesti, koska tehtäviä priorisoitiin uudelleen eikä yllättäviä esteitä ilmaantunut. Priorisoinnin johdosta palvelukeskuksen palveluiden laadunvarmistus ja kehittämistehtävien toteuttaminen jäivät taloushallinnossa tavoitetta vähemmälle. Säännöstaustaisista tehtävistä osa on annetuin resurssein ylivoimaista toteuttaa annetuissa aikatauluissa.

15 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Toiminnan taloudellisuus Kokonaiskustannukset olivat 5,4 milj. euroa kuten vuonna Kustannusten jakautumista päätulosalueittain kuvaa taulukko 3. Vuoden 2009 vertailulukuihin sisältyy Kilpailuviraston toimintamenoistaan maksama n euron oikeudenkäyntikulu korkoineen 2. Ilman sitä vuoden 2009 kokonaiskustannukset olisivat olleet 5,6 milj. euroa; Toimialat1 -ryhmän vertailuluku olisi ollut tuhatta euroa, henkilötyövuotta kohden laskettuna samaa tasoa kuin vuonna Toimialajako on liitteessä 18. Taulukko 3. Kustannukset päätulosalueittain, 1000 euroa 1000 euroa muutos Toimialat1 (v Kartellivalvonta) % % % % Toimialat2 sis. yrityskauppavalvonta (v % % % % Monopolivalvonta) Välisumma % % % % Kilpailunedistäminen % % % % Kansainväliset asiat % % % % Yhteensä % % % % Taulukko 4. Henkilötyövuodet päätulosalueittain (henkilöstöjärjestelmästä saadut työajat kustannuslaskennan vyörytysten jälkeen ilman siviilipalvelusmiesten työaikoja) HTV muutos Toimialat1 (v Kartellivalvonta) 19,0 27 % 20,3 29 % 19,2 27 % -1,1-5 % Toimialat2 sis. yrityskauppavalvonta (v % % % 1,8 10 % Monopolivalvonta) Kilpailunedistäminen 7,9 11 % 9,1 13 % 10,1 14 % 1,0 11 % Kansainväliset asiat 7,6 11 % 6,8 10 % 6,1 9 % -0,7-11 % Ydintehtävät yht. 54,9 79 % 54,6 78 % 55,5 79 % 0,9 2 % Sisäiset palvelut 14,4 21 % 15,4 22 % 14,6 21 % -0,8-5 % Yhteensä 69,3 100 % 70,0 100 % 70,1 100 % 0,1 0 % 2 Vuoden 2010 kustannuksiin ei ole luettu oikeusprosesseissa Kilpailuviraston vastapuolelle maksettaviksi määrättyjä euron oikeudenkäyntikuluja, jotka maksettiin arviomäärärahasta Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset. 3 Yrityskauppavalvontaan oli kiinnitettynä kuusi henkilöä vuoden 2010 ajan.

16 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Kilpailuvalvonta Kustannusvastaavuuslaskelmia ei esitetä, koska maksullisen toiminnan tuotot (alle tuhat euroa) jäävät alle euron eikä yhteisrahoitteista toimintaa ollut. Yhteistoiminnan tuotot alittivat euroa. Taulukko 5. Kotimaisten kilpailunrajoitustapausten käsittely (vuonna 2008 diaariryhmä 6; vuosina 2009 ja 2010 diaariryhmä ; vuosina 2009 ja 2010 ratkaistuihin tapauksiin sisältyy myös aiempaa diaariryhmää 6) muutos Avatut ,8 % Ratkaistut tapaukset ,0 % Päätös ,4 % Kirje/vastaus ,9 % Muut ¹ ,0 % ¹) Vuoden 2009 tilinpäätöksessä ollutta lukua 148 on tarkistettu, mikä kasvatti myös ratkaistujen tapausten summaa. Kotimaisia kilpailunrajoitustapauksia saatiin päätökseen aiempaa vähemmän. Vuosina n. puolet ratkaisuista tuli vireille toimenpidepyyntöinä. Viidessä asiassa tehtiin kilpailunrajoituslain 20 :ssä tarkoitettu tarkastus. Vuoden 2010 päättyessä keskeneräisenä oli 168 kilpailunrajoitusasiaa, 6 % enemmän kuin vuoden 2009 lopussa (159), mutta kuitenkin vähemmän kuin aiempina vuosina (ks. kuva 2). Kuva 2. Keskeneräisten kilpailunrajoitusasioiden määrä vuosina

17 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Kuva 3 havainnollistaa vuosien päättyessä keskeneräisenä olleiden tapausten lukumäärää jaoteltuna sen mukaan, kuinka monta vuotta tapauksen avausvuodesta on kulunut. Yli viisi vuotta sitten avattujen tapausten määrä saatiin putoamaan viidestä yhteen. Kuva 3. Keskeneräiset kilpailunrajoitusasiat vuosien 2007, 2008, 2009 ja 2010 lopussa. Kilpailun edistäminen Markkinaoikeudessa oli vuoden 2010 päättyessä vireillä vain 4 tapausta (taulukko 6). KHO:n käsiteltävänä oli vuoden päättyessä kuusi seuraamusmaksuesitystä ja kaksi Kilpailuviraston päätöstä koskevaa valitusta. Taulukko 6. Oikeusasteissa vireillä olleiden tapausten kappalemäärä vuoden päättyessä MAO:ssa muutos Monopoliryhmä 16 Toimialat Kartelliryhmä 12 Toimialat Yhteensä 28 Yhteensä KHO:ssa muutos Monopoliryhmä 3 Toimialat Kartelliryhmä 1 Toimialat Yhteensä 4 Yhteensä Taulukko 7. Kilpailun edistäminen (vuonna 2008 diaariryhmä 7; vuosina 2009 ja 2010 diaariryhmä ; vuosien 2009 ja 2010 lukumääriin sisältyy myös aiempaa diaariryhmää 7) muutos Avatut ,8 % Ratkaistut tapaukset ,5 % Lausunto ,5 % Muut ,9 %

18 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Yrityskauppavalvonta Taloudellisen tilanteen koheneminen on lisännyt yrityskauppailmoitusten määrää yhdeksällä kaupalla vuodesta Yhtään kauppaa ei esitetty kiellettäväksi eikä yhdenkään kaupan toteuttamiselle asetettu ehtoja. Kaksi yrityskauppaa siirrettiin jatkokäsittelyyn, mutta hyväksyttiin lopulta sellaisenaan (ks. kohta palvelukyky ja laatu). Taulukko 8. Yrityskauppavalvonta (vuonna 2008 diaariryhmä 7; vuosina 2009 ja 2010 diaariryhmä ; vuosina 2009 ja 2010 ratkaistuihin tapauksiin sisältyy myös aiempaa diaariryhmää 8) muutos Avatut 38 37¹ ,7 % Ratkaistut tapaukset ,8 % Päätös yrityskaupan hyväksymisestä ,3 % Muut ,0 % Kansainvälinen toiminta ¹) Vuoden 2009 tilinpäätöksen lukua 38 on tarkistettu. Yrityskauppasäännösten tulkinnasta annettiin erikseen kolme kirjallista lausuntoa. Laadittiin yhteispohjoismainen Green Growth -raportti, joka esiteltiin myös OECD:n kilpailukomiteassa. Lisäksi kilpailukomitealle tehtiin keskustelupaperi. ECN-työryhmille tai komissiolle tehtiin Suomea koskevat selvitykset mm. toimialatutkimuksista, tutkintavaltuuksista, päätöksentekovaltuuksista, luonnollisille henkilöille määrättävistä sanktioista ja asetuksen 1/2003 soveltamisesta. ECN Newsletter ja ECN Brief -julkaisuihin tuotettiin kymmenkunta Suomea koskevaa uutista. Osallistuttiin ECN -verkoston uuden tietojärjestelmän testaamiseen. Vastattiin yli sataan ECN -jäsenmaista tulleeseen selvityspyyntöön. Osallistuttiin ICN:n Cartel Workshopin ja Merger Workshopin työhön. Järjestettiin Venäjän Antimonopoliviraston pääjohtajan vierailu ja siihen liittynyt sidosryhmäseminaari. Kansainvälisessä toiminnassa Kilpailuvirastossa avattiin 626 uutta asiaa, joista EU-tapauksia oli 81 %. Avausten määrä on kasvanut etenkin lisääntyneiden ECN-velvoitteiden johdosta.

19 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Taulukko 9. Avattujen kansainvälisten asioiden kehitys, lkm muutos Avatut kansainväliset asiat ,1 % joista EU-tapauksia ,6 % EU-tapausten osuus 70,8 % 54,4 % 80,8 % Osallistuttiin 58 EU-kokoukseen, joista 19 oli neuvoa-antavan komitean kokousta, 11 kuulemistilaisuuksia ja 28 muita kokouksia. 15 kokoukseen ei osallistuttu. Taulukko 10. EU-kokoukset, lkm muutos EU-kokoukset, joihin osallistuttu 71 54¹ ,4 % ¹ Vuoden 2009 tilinpäätöksen lukua 53 on tarkistettu. Taulukko 11. ECN Interactive -tietokantaan viedyt kilpailunrajoitustapaukset, lkm muutos Kaikki EU-maat ,7 % Ilmoitukset Suomesta Valtion aluehallintovirastojen suoritteet kilpailuasioissa Aluehallintovirastoissa käytettiin 5,8 henkilötyövuotta kilpailuasioiden hoitamiseen. Suoritteet ilmenevät taulukosta 12. Taulukko 12. Valtion aluehallintovirastojen (ent. lääninhallitusten) suoritteet muutos Käsitellyt tapaukset yhteensä KIVIn toimittamat tapaukset Suoraan lääninhallituksille/ aluehallintovirastoille tulleet tapaukset Oma-aloitteisesti käynnistetyt Tarkastukset Lausunnot Päätetyt tapaukset Kilpailuasioiden hoitamiseen käytetyt henkilötyövuodet 6 5,6 5,8 0,2

20 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Tutkimus- ja selvitystoiminta Viestintä Tulostavoitteena oli laatia uusi kilpailukatsaus, joka julkaistaisiin syksyllä Sääntelyn ja taloudellisen kilpailun ristiriitatilanteisiin keskittyvän Kilpailukatsaus 2- hankkeen loppuraportti valmistui vuoden 2011 alussa. Hanke toteutettiin TEM:n myöntämän osittaisrahoituksen turvin. Katso myös kohta Kilpailunedistäminen ja kohta Rahoituksen rakenne. TEM:n tilauksesta laadittiin tutkimusraportti "IPR-alaan liittyvien komission ryhmäpoikkeusasetusten vaikutusarviointi ja muutostarpeiden selvittäminen". Viraston yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista tuettiin viestinnällä. Kaikista merkittävistä ratkaisuista laadittiin lehdistötiedote ja aiheita käsiteltiin myös viraston uutislehdessä ja vuosikirjassa. Verkkosivuilla julkaistiin yli kaksi kertaa enemmän ajankohtaisuutisia (59) kuin vuotta aiemmin (25). Mediatiedotteita annettiin 16 (edellisenä vuonna 17). Laadittiin kaksi vastinetta lehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Kilpailu-uutiset lehdestä ilmestyi kaksi numeroa. Vuosikirja, Kilpailu avain tehokkuuteen, julkaistiin sähköisessä muodossa myös ruotsiksi ja englanniksi. Ratkaisujen myönteinen vaikutus kuluttajiin oli julkisuudessa eniten esillä Iittala, Veho ja Elisa Talokaapeli -tapauksissa. Kilpailun turvaamisen näkökulma oli esillä mm. uutisissa, jotka koskivat markkinaoikeuden kesällä 2010 teleyhtiöille määräämiä sakkoja. Muita Kilpailuvirastoon liitettyjä uutisaiheita olivat mm. kilpailun avaaminen katsastuksessa, luotsauksessa ja rautateillä, maankäyttö- ja rakennuslain sekä jäte- ja postilain uudistushankkeet, luonnokset maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioita koskeviksi uusiksi säännöksiksi sekä (tietenkin) ruuan hinta ja kilpailu päivittäistavarakaupassa. Viraston ratkaisuista eniten julkisuutta saivat sakkoesitys Iittala-asiassa, DNA:n Welho-kauppaa sekä Alma Median ja maakuntalehtien välistä yritysjärjestelyä koskeneet yrityskauppapäätökset ja ns. energiapuuasia, josta annettiin päätös vuoden lopulla. Virastoa koskevia artikkeleja julkaistiin tiedotusvälineissä jonkin verran vähemmän kuin vuonna 2009 (ks. kuva 4).

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA KILPAILUVIRASTON SELVITYKSIÄ 1 2008 Ari Ahonen Lasse Pöyry Jussi Pääkkönen Riitta Ryhänen RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA Rakennusprojektin loppuraportti

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön julkaisu 12a/2015 Talousnäkymät Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot