Dnro 569/ /2009 TEM 2820/ /2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009"

Transkriptio

1 Dnro 569/ /2009 TEM 2820/ /2009 Tilinpäätös vuodelta 2010

2 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/ /2009; TEM 2820/ /2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Vaikuttavuus Kilpailuvalvonta Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Palvelukyky ja laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS... 45

3 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Kilpailuvirastossa vireille tulleiden kilpailunrajoitusasioiden määrä laski jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Asioiden kokonaislukumäärä on kuitenkin edelleen korkea, mikä heikentää ajankäytön tehokkuutta ja pitkittää käsittelyä. Vireille tuli 364 kilpailunrajoitusasiaa, 17 yrityskauppailmoitusta, 141 kilpailunedistämisasiaa ja 626 kansainvälistä asiaa. Virastosta oli edustaja 27 lainsäädäntötyöryhmässä ja 58 EU kokouksessa. Yksi seuraamusmaksuesitys tehtiin periaatteellisesti merkittävässä vähittäiskaupan hinnoittelua koskevassa määrähinnoitteluasiassa. Asian markkinaoikeuskäsittelyn jälkeen on mahdollisesti arvioitava uudelleen määrähinnoittelun merkitys kilpailukannusteille tietyissä markkinarakenteissa. Virasto sai kymmenkunta kartellivihjettä, joita parhaillaan selvitetään. Yksi pienehkö, mutta periaatteellisesti merkittävä tarjouskartelliasia selvitettiin. Asiaa ei kuitenkaan saatu odotusten mukaisesti markkinaoikeuden käsittelyyn tarkasteluvuonna. Julkisten hankkijoiden kanssa käyty vuoropuhelu on tuottanut kohtuullisia tuloksia, mutta oleellisia sakkovapautushakemuksia virasto ei ole saanut. Sakkovapautushakemusten vähäisyys saattaa johtua osin hakijan riskistä joutua rikosoikeudellisten seuraamusten kohteeksi, osin kiinnijäämisriskin vähäisyydestä, mutta myös markkinoiden pienuudesta. Vuonna 2011 virasto tulee keskittymään erityisesti jo vireillä olevien kartelliepäilyjen selvittämiseen. Vuonna 2002 alkanut laajakaistahanke, joka koski noin 40 teleoperaattoria, saatiin käytännössä päätökseen, joskin KHO:ssa on vielä vireillä yksi hintaruuviasia. Heinäkuussa 2010 neljälle teleyhtiölle määrättiin markkinaoikeudessa yhteensä sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajayhteyksien hinnoittelussa. Hanke oli tärkeä laajakaistamarkkinan kilpailun luomiseksi ja ylläpitämiseksi puuttumalla erityisesti laajakaistan tukku- ja vähittäistuotteen hinnoitteluun siten, ettei kilpailijoita voitu sulkea markkinoilta. Kilpailun edistämisessä virasto osallistui 27 lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän työhön. Aikaisen vaikuttamismahdollisuuden vuoksi työryhmätyö on edelleen vaikuttava kilpailun edistämisen keino yksittäisissä lainsäädäntöhankkeissa. Samanaikaisesti valmisteltiin sääntelyn kilpailuvaikutuksia käsittelevä Kilpailukatsaus 2, joka julkaistiin helmikuussa Merkittäviä viranomaiskannanottoja voivat olla myös ratkaisut, joissa virasto ei puutu toimijoiden käyttäytymiseen, mutta jotka selkeyttävät kilpailusääntöjen

4 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) soveltamista tai poistavat alaa koskevia kilpailunrajoitusepäilyjä. Tällaisista ratkaisuista merkittävin oli paperiteollisuuden työehtosopimuksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskenut asia, jossa virasto piti työehtosopimuksen määräystä kilpailunrajoituslain asialliseen soveltamisalaan kuulumattomana. Asiasta on valitettu KHO:een. Varsin kattavien selvitysten jälkeen virasto totesi, ettei MTK:n ja metsänmyyjäorganisaatioiden toimintaan ollut liittynyt käyttäytymistä, johon olisi tullut, asian erityispiirteet huomioon ottaen, puuttua. Eräiden maakaasun pitkäaikaisten toimitussopimusten liian alhaiseksi väitettyyn hintatasoon ei ollut aihetta puuttua määräävän aseman väärinkäyttönä. Helsingin taksien tilausvälitykseen ja ajovuorojärjestelmään ei puututtu. Lähes 90 % kilpailunrajoitusasioiden käsittelyyn käytetystä työajasta liittyi vaikuttavuusluokan I tai II asioihin. Erityisen myönteinen kehitys oli viraston oma-aloitteisesti vireille panemien asioiden määrän merkittävä kasvaminen. Kilpailunrajoitusasioissa voimavarat on suunnattu strategian mukaisesti merkittäviin asioihin. Erilaisiin johto-, kehittämis- ja tukitehtäviin käytettiin yli 40 % tehollisesta työajasta. Toimenpidepyyntöjen käsittelyajat olivat asetettuja tavoitteita pidemmät. Vanhojen asioiden lukumäärä vuoden päättyessä on kuitenkin saatu pienenemään aikaisempien vuosien vastaavasta luvusta. Edellisvuosien tapaan pitkät keskimääräiset käsittelyajat johtuivat kauan vireillä olleiden asioiden päättämisestä. Osa näistä ratkaisuista oli poikkeuksellisen vaikeita (paperiteollisuuden työehtosopimus, maakaasun hinnoittelu) tai asian käsittely oli siirretty saman alan vaikuttavuudeltaan merkittävämpien asioiden hoitamiseksi (Soneran operaattorihinnasto- ja tilaajayhteysasiat, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n laajakaistahinnoittelu). Palkkausjärjestelmää uudistettiin tuloksellisuutta palkitsevaan suuntaan, mutta tulospalkkauksessa ja urakehitysmallien osalta työ on edelleen kesken. Työilmapiiriä koskeva VMBaro selvitys antoi poikkeuksellisen hyvän tuloksen. Aluehallintovirastojen roolia kilpailuvalvonnassa alettiin muuttaa. Tavoitteena on Aluehallintovirastot, joiden kaikkia toimintoja voitaisiin hyödyntää kilpailupolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa. Viraston johto vieraili Aluehallintovirastoissa ja niiden tulossuunnittelua kilpailuvalvonnassa uudistettiin.

5 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) 1.2 Vaikuttavuus Kilpailuvalvonta Strateginen painopiste: Markkinavoiman kohtuuttoman hyväksikäytön ja sen vahingollisen hankinnan estäminen Operatiivinen tavoite: Vahvistetaan uskottavaa hard core -kartellien vastaista politiikkaa TAVOITE: Lisätään oma-aloitteista kartellien paljastamiseen tähtäävää toimintaa harjoittamalla aktiivista vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa sekä tekemällä yhteistyötä julkisten hankintaorganisaatioiden kanssa. Epäsuoran evidenssin käyttöä kartellin paljastamiseksi lisätään. Tehostetaan edelleen viraston selvitystoimintaa sähköisessä ja muussa tarkastuksessa. Vireillä olevat kartellioikeudenkäynnit saatetaan loppuun. Tavoitteen toteutumiseen kohdistuva riski: Julkisten hankintojen prosessit eivät tue kartellien selvittämistä. Selvitysten pitkittyminen. Käynnistettiin Hansel-yhteistyö, jonka tavoitteena on parantaa Hansel Oy:n edellytyksiä paikantaa tarjouskilpailuihin mahdollisesti liittyvät kartellit ja auttaa virastoa hankkimaan niistä riittävä näyttö. Koulutusta ja neuvontaa annettiin samassa tarkoituksessa Sisäiset Tarkastajat ry:lle. Useiden kuntien hankintatoimien edustajille annettiin puhelinneuvontaa kartellien havaitsemiseksi ja niiden ehkäisemiseksi. Jatkokehitettiin epäsuoraan evidenssiin pohjautuvaa menetelmää kartellien paljastamiseksi. Menetelmää sovellettiin alustavasti yhteen toimialaan. Viimeisteltiin valmiudet aiempaa tehokkaamman sähköisen tarkastuksen toimittamiseen kehittyneillä tietoteknisillä menetelmillä. Viraston virkamies suoritti kansainvälisen sertifikaatin sähköistä tutkintaa varten. KHO:ssa on vireillä kaksi kartellitapausta (autonvaraosa- ja kodinkonehuoltokartellit). Viraston valitukset MAO:n päätöksistä koskevat sakkotasoa ja sitä, kenelle sakot tulee kohdistaa toimialayhdistysten tekemissä rikkomuksissa. Toimitettiin tarkastukset Golfliittoon ja eräisiin golfalan elinkeinonharjoittajiin näihin liittyvää kiellettyä yhteistyötä koskevien epäilyjen selvittämiseksi. Virasto toimitti tarkastukset myös liittyen epäiltyyn kiellettyyn yhteistyöhön lentomatkustajille suunnattujen tuotteiden myynnissä. Selvitettävänä oli noin 15 kilpailijoiden välistä yhteistyötä koskevaa tapausta. Käsittelystä poistettiin asia, jossa työeläkeyhtiöiden sijoitustoimintaan oli väitetty liittyvän yhteistoimintaa kilpailijan poissulkemiseksi. Viraston verkkopalveluihin avattiin sivu, jonka kautta virastolle voi lähettää sähköisesti - myös nimettömänä - vihjeen epäillystä kartellista ja muusta kielletystä kilpailunrajoituksesta.

6 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Lopetettiin MTK:n ja eräiden puun myyjäpuolta edustavien metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien liittojen epäiltyä raakapuun tarjonnan ohjailua koskevat selvitykset. Selvityksissä ei saatu näyttöä, joka olisi antanut aihetta toimenpiteisiin. Kilpailuvirasto esitteli valtakunnallisessa hankintaseminaarissa pitämässään esitelmässä alustavia kannanottojaan CIBD:n 1, diskvalifioinnin ja kartellin paljastamiseen tähtäävien kannustinjärjestelmien käyttämisestä julkisissa hankinnoissa. Tuloksen ja riskin arviointi: Virasto on tavoitteen mukaisesti puuttunut epäiltyyn kartellitoimintaan. Kiinnijäämisriskiä on lisätty sidosryhmäyhteistyön avulla. Yhteistyön johdosta virasto on saanut uusia tapauksia selvitettäväkseen. Julkisten hankintojen prosesseihin liittyvät riskit eivät toteutuneet. Viraston saamat useat samanaikaiset vihjeet ovat jossain määrin pitkittäneet selvityksiä. Tulosmittarit Vahvistetaan uskottavaa "hard core" kartellien vastaista politiikkaa Sidosryhmien arvio uskottavuudesta (asteikko 1 5) Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä (I- ja II-luokka) asioissa Tot Tot Tavoite 2010 Tot ,62 3,68 3,7 3, Operatiivinen tavoite: Puututaan tehokkaasti poissuljentaan ja kolluusioon keskittyneillä markkinoilla TAVOITE: a) Puututaan oligopolimarkkinoilla kolluusiota helpottaviin järjestelyihin (horisontaalinen tietojenvaihto ja toimialayhdistysten suositukset). Valvotaan jalostusketjun eri portailla esimerkiksi elintarvikeketjussa esiintyvien yhteistyöjärjestelyjen toimintaa ja kilpailuvaikutuksia. b) Vertikaalisten sopimusten osalta keskitytään tapauksiin, joilla on kolluusiota helpottavia tai poissulkevia vaikutuksia. c) Puututaan kriittisiin pullonkaulahyödykkeisiin liittyviin kilpailunrajoituksiin erityisesti verkkoinfrastruktuuritoimialoilla, joilla markkinoille pääsyyn tarvittava infrastruktuuri on kilpailijan omistuksessa (esimerkiksi kiinteä televerkko). d) Selvityksen kohteena ovat myös finanssi-, media-, rakennus- ja rakennustuotemarkkinat. Tavoitteen toteutumiseen kohdistuva riski: pitkittyvät ja/tai useat yhtäaikaiset oikeudenkäynnit. a) Usean toimialajärjestön kanssa käytiin läpi erityisesti alan sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä potentiaalisia kilpailuoikeudellisia ongelmakohtia. 1 CIBD (Certificate of Independent Bid Determination ) järjestelmässä tarjouksen tekijä allekirjoittaa tarjousasiakirjojen liitteeksi vakuutuksen siitä, että tarjous on tehty täysin itsenäisesti ilman kilpailusäännöissä kiellettyä yhteistyötä kilpailijoiden kanssa.

7 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Elintarvikesektorilla tehtiin yksi tarkastus. Selvityksen kohteena olivat mahdollisen horisontaalisen yhteistyön lisäksi jakelusopimuksiin mahdollisesti sisältyvät poissulkevat vaikutukset. MTK:n energiapuun hintasuositusta koskeva asia poistettiin käsittelystä. Virasto ei ryhtynyt asiassa jatkotoimenpiteisiin muun ohella siksi, että menettely oli kertaluonteinen eikä tarkastuksissa saatu seuraamusmaksuesityksen tekemistä tukevaa lisänäyttöä. Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välistä työehtosopimusta koskevan kilpailunrajoitusepäilyn selvittäminen lopetettiin. Virasto katsoi, ettei kilpailunrajoituslakia voitu soveltaa työehtosopimuksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä rajoittaviin ehtoihin lain 2 :ään sisältyvän työmarkkinoita koskevan soveltamispoikkeuksen vuoksi. Metsäteollisuus ry on valittanut viraston ratkaisusta markkinaoikeuteen. Viraston verkkosivuilla julkaistiin kirjoitus Tiedottaminen kohonneiden kustannusten vaikutuksista hintoihin viestintää vai kilpailun rajoittamista? Kirjoitus laadittiin sen jälkeen, kun julkisuudessa oli esiintynyt yritysten tai toimialayhdistysten tiedotteita, joissa oli piirteitä hintamuutosten määrää ja ajankohtaa yhdenmukaistavasta menettelystä. b) Markkinaoikeudelle laadittiin esitys neljän miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi Iittala Group Oy Ab:lle, perusteena kilpailunrajoituslain vastainen määrähinnoittelu. Esityksen mukaan Iittala esti toiminnallaan vapaan hintakilpailun jakeluverkostoonsa kuuluvien jälleenmyyjien ja Iittalan oman jälleenmyynnin sekä muiden itsenäisten jälleenmyyjien välillä. Veho Oy:n noudatettavaksi määrättiin sen antama sitoumus parantaa riippumattomien korjaamojen pääsyä Mercedes-Benz -ajoneuvoja koskevaan tekniseen koulutukseen. Riippumattomien korjaamoiden aiheuttama kilpailu lisääntyy. Sitoumukset ovat voimassa asti ja niiden noudattamista valvoo Kilpailuviraston hyväksymä uskottu mies. c) Puututtiin kilpailijoita poissulkeviin menettelyihin yhdeksässä verkkoinfrastruktuuritoimialoihin liittyvässä tapauksessa: Markkinaoikeudessa järjestettiin neljän teleyhtiön perimiä tilaajayhteysvuokria koskevien tapausten oikeuskäsittely. Markkinaoikeus määräsi yhtiöille yhteensä euron seuraamusmaksut. Viisi muuta verkonvuokraustapausta poistettiin käsittelystä yritysten muutettua käyttäytymistään asian tutkinnan aikana. Määrättiin, että Elisa Oy noudattaa antamiaan sitoumuksia talokaapelituotteen hinnoittelusta.

8 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Tulosmittarit Maakaasun pitkien toimitussopimusten hinnoittelun oli väitetty vääristävän kilpailua. Todettiin, etteivät hinnoittelumääräykset johtaneet väärinkäyttöön. d) Räjähdysainemarkkinoilla mahdollistettiin kilpailijoiden markkinoille pääsy puuttumalla Forcit Oy:n asiakkaita sitoviin alennusjärjestelmiin. Rakennustuotemarkkinoilla jatkettiin maali-, lämmöneriste-, sahapuutavara- ja rakennuslevymarkkinoita koskevia selvityksiä. Lukkomarkkinoita koskevat selvitykset etenivät ratkaisuvaiheeseen. Finanssimarkkinoilla jatkettiin pankkien toimitus- (MIF) ja kauppiasmaksuihin kuoperaattoreiden väitettyä poissulkevaa menettelyä. Asia ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Mediamarkkinoita koskevat selvitykset liittyivät erityisesti vireille tulleiden yrityskauppailmoitusten käsittelyyn (ks. tarkemmin seuraava sivu kohta Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat). Annettiin mm. SEPA-suoraveloitukseen, Finvoice- ja e-laskupalveluun, käteisnostomarkkinoihin sekä vakuutusalan ryhmäpoikkeusasetukseen liittyvää kilpailuoikeudellista neuvontaa. Suomen Pankin kanssa järjestettiin finanssimarkkinoita koskeva yhteistyöseminaari. Tuloksen ja riskin arviointi: Virasto on saavuttanut tavoitteet hyvin. Virasto on tavoitteen kaikkien osa-alueiden osalta saanut toiminnallaan aikaan markkinavaikutuksia. Tavoitteeseen liittyvät riskit eivät ole toteutuneet, joskin oikeudenkäynnit ovat sitoneet merkittävästi resursseja. Puututaan tehokkaasti poissuljentaan ja kolluusioon keskittyneillä markkinoilla Merkittävien (I II -luokka) ratkaistujen tapausten määrä, joissa rajoitus on poistunut Tot Tot Tavoite 2010 Tot Sidosryhmien arvio (asteikko 1 5) 3,17 3,27 3,5 3,34

9 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Operatiivinen tavoite: Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat TAVOITE: a) Kaikkiin yrityskaupoista aiheutuviin merkittäviin kilpailuongelmiin puututaan joko kieltoesityksellä tai asettamalla ehtoja, joiden tehokkuudesta voidaan etukäteen varmistua. b) Yrityskauppoja käsittelevät tutkijat hallitsevat mahdollisen uuden yrityskauppatestin soveltamisen, mikä varmistetaan riittävällä etukäteen tapahtuvalla perehtymisellä. Tavoitteen toteutumiseen kohdistuvat riskit: useiden vaativien yrityskauppojen samanaikainen käsittely ja siitä seuraava puutteellinen valmistautuminen uuden testin soveltamiseen. a) Yrityskauppavalvonnassa ei annettu kieltopäätöksiä eikä ehdollisia päätöksiä. Kaksi yrityskauppaa siirrettiin jatkokäsittelyyn. Alma Median ja maakuntalehtien välistä yritysjärjestelyä tutkittiin jatkokäsittelyssä erityisesti sähköisen ja painetun asunto- ja autoilmoittelun kannalta. Yrityskauppa hyväksyttiin sellaisenaan käsittelyn aikana ilmaantuneen uuden kilpailun vuoksi. Selvitettiin HKScanin ja Järvi-Suomen Portin yritysjärjestelyä liharaaka-aineen teollisuusmyynnin sekä lihavalmisteiden osalta, mutta järjestely hyväksyttiin sittemmin ilman ehtoja, sillä lain edellyttämä puuttumiskynnys ei selvitysten perusteella ylittynyt. TV4/C More -yrityskaupan ehtomuutoshakemus hylättiin, koska perusteita ehtojen muuttamiselle ei löydetty. b) Varauduttiin uuden yrityskauppatestin käyttöönottoon (HE 88/2010) järjestämällä aiheesta sisäistä koulutusta. Tuloksen ja riskin arviointi: Tavoitteet saavutettiin. Yhteenkään yrityskauppaan ei ollut tarvetta puuttua. Riskit eivät toteutuneet. Tulosmittarit Yrityskauppojen valvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat Tot Tot Tavoite 2010 Tot Sidosryhmien arvio (asteikko 1 5) 3,51 3,59 3,7 3, Kilpailunedistäminen Strateginen painopiste: Markkinoiden avaaminen Operatiivinen tavoite: Vaikutetaan kilpailun institutionaalisten esteiden poistamiseen TAVOITE: a) Kilpailunedistämistoiminnalla vaikutetaan kilpailun rakenteellisten esteiden poistamiseen ja kilpailun lisäämiseen erityisesti infrastruktuurialoilla, aineettomiin oikeuksiin perustuvilla markkinoilla ja palvelualoilla.

10 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) b) Lisäksi vaikutetaan kilpailun toimivuuteen, talouden rakennemuutokseen ja siihen, että kilpailun edellytykset erilaisten elinkeinonharjoittajien välillä ovat yhtäläiset julkisen tuotannon muuttuessa yhä markkinaehtoisemmaksi. Toiminnassa otetaan huomioon kilpailun merkityksen korostaminen myös taloudellisessa kriisivaiheessa. Painotetaan kilpailuneutraliteettia. Laaditaan katsaus taloudellisen toiminnan sääntelyongelmiin. c) Osallistutaan Valtioneuvoston IPR-strategian täytäntöönpanoon: Toteutetaan nykyisten IPR- alaan liittyvien Euroopan komission ryhmäpoikkeusasetusten vaikutusarviointi ja selvitetään niiden muutostarpeet. Arvioidaan tekijänoikeusjärjestöjen lisensiointikäytänteet kilpailupolitiikan näkökulmasta. Tavoitteen toteutumiseen kohdistuvat riskit: Sääntelyn lisääntyminen. Kilpailunedistämistoiminnan hajaantuminen pieniin osakysymyksiin. a) Kilpailun rakenteellisten esteiden poistamiseen ja markkinoiden avaamiseen vaikutettiin 27 työryhmässä, joissa kaikissa asetettiin vaikuttamistavoitteet. Palvelualan työryhmiä olivat muun muassa: rautatieliikenne, satamat, luotsaus, taksiliikenne, työeläkelaitokset, palvelusetelit ja palveluasuminen. Infrastruktuurialoja koskevista lausunnoista merkittävimmät olivat eduskunnalle annettu lausunto ydinvoiman lisärakentamisesta ja liikenne- ja viestintäministeriölle annettu hintasääntelyä laajakaistamarkkinoilla koskeva lausunto. Hintakattosääntelyä ei toteutettu. b) Yhtäläisten kilpailuedellytysten syntymiseen vaikutettiin Kunnat ja kilpailuneutraliteetti hankkeen työryhmässä ja työryhmän loppuraportin kommentoinnissa. Painopistealaksi muodostui myös metsätalouden edistämisorganisaatioiden toimintaan liittyvä ja useisiin osakysymyksiin jakautunut uudelleenarviointi ja kehittämistyö, joka koski muun muassa metsäkeskuksia, niiden metsätietoja ja metsäpuiden siementuotantoa. Vaikutettiin maa- ja metsätalousministeriössä valmistellun maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioita koskevan lainsäädännön valmistelutyöhön. Vaikutettiin arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta sekä lakisääteistä tulvavakuutusturvaa koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun. Tulvavakuutusta ei toteutettu kilpailua rajoittavan sääntelyn avulla. Kilpailunedistämistoiminnassa keskityttiin Kilpailukatsaus 2 hankkeen toteuttamiseen. Raportissa tuodaan esiin sääntelyn ja taloudellisen kilpailun ristiriitatilanteita. Tavoitteena on saada aikaan kilpailunäkökulmasta parempaa sääntelyä ja tehdä suosituksia tällaisesta sääntelyn uudistamisesta. Katsaus sisältää kirjoitukset 11 eri toimialalta. c) EU:n kilpailuoikeuden IPR-alaa koskevien kilpailusääntöjen ja tulkintaohjeistuksen käytännön toimivuutta ja niihin liittyviä ongelmia ja uudistamistarpeita koskeva selvitys (ns. IPR-selvitys) toteutettiin haastattelututkimuksena TEM:n erillisrahoituksella. Raportti on julkaistu ministeriön julkaisusarjassa.

11 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Tulosmittari 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Selvitettiin ns. CISAC-ratkaisun perusteella kotimaisten tekijänoikeusjärjestöjen lisensiointikäytäntöjä. Järjestöjen sopimuksissa ei havaittu ongelmallisia piirteitä. Selvitettiin myös julkisen tiedon uudelleenkäytön helpottamista ja laadittiin muistio julkisen tiedon paremmasta hyödyntämisestä koskien Tilastokeskusta. Myötävaikutettiin ministeri Antti Tanskasen johtaman kasvutyöryhmän työskentelyyn. Työryhmä teki merkittäviä ehdotuksia kilpailun tehostamiseksi. Riskien toteutuminen: Riskit eivät toteutuneet oletetussa mittakaavassa. Vaikutetaan kilpailun institutionaalisten Tot. Tot. Tavoite Tot. esteiden poistamiseen Sidosryhmien arvio (asteikko 1 5) 3,11 3,14 3,3 3,23 Strateginen painopiste: Virasto tekee oikeita asioita oikeaan aikaan Operatiivinen tavoite: Viraston voimavarat suunnataan strategian mukaisesti TAVOITE: Käsiteltävät asiat priorisoidaan niiden taloudellisen merkityksen mukaisesti ja toiminnassa keskitytään kansantalouden suorituskyvyn kannalta kielteisimpiin ongelmiin. Noudatetaan hallintolain edellyttämää hyvän hallinnon vaatimusta. Tekemällä oikeita asioita oikeaan aikaan pyritään myös lyhentämään käsittelyaikoja, joista tarkemmin luvussa Virasto hankkii ajantasaista tietoa markkinoiden toimivuudesta ja toimintaympäristöstään ylläpitämällä säännöllistä, aktiivista yhteistyötä keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Viestinnässä tuodaan esiin viraston ratkaisujen merkitys kilpailun turvaamisessa ja kuluttajien hyvinvoinnin parantamisessa. Kilpailupolitiikan ja talouden analyysin kansainväliset kehityssuunnat otetaan huomioon toiminnan suuntaamisessa. Kansainvälisissä asioissa keskitytään EU:n kilpailuviranomaisten väliseen ECN-verkostotyöskentelyyn. Pohjoismaista yhteistyötä painotetaan. Voimavarojen suuntaamiseen liittyvä riski: voimavarojen riittävyys (sekä määrä että laatu) Toiminnan tuottavuus Tapauskäsittelyyn käytetystä työajasta käytettiin kansantaloudellisesti merkittävimpien tapausten käsittelyyn edelleen valtaosa työajasta, 87,7 % (luokat 1 ja 2). Vaikuttavuusluokkaan 1 luetaan ns. alastomat kilpailunrajoitukset. Luokkaan 3 kuuluvat sekä epäillyn rajoituksen vakavuuden ja periaatteellisen merkittävyyden että toiminnan volyymin näkökulmasta vähämerkitykselliset asiat. Luokka 2 on ns. harmaa vyöhyke, jossa asian käsittelytapaan vaikuttavat ao. toiminnan ta-

12 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) loudellinen merkittävyys, sovelletun menettelytavan yleisyys ja menettelyn potentiaaliset vaikutukset kilpailuun. Taulukko 1. Kotimaisiin kilpailunrajoitustapauksiin käytetyn työajan jakauma (päätetyt ja keskeneräiset, diaariryhmä ja vanha ryhmä 6) Tuottavuushankkeet Kilpailunrajoitustapauksiin käytetyn työajan jakauma Vaikuttavuusluokka 1 65,9 % 65,2 % 50,4 % Vaikuttavuusluokka 2 23,0 % 23,6 % 37,3 % Vaikuttavuusluokka 3 5,5 % 8,8 % 12,3 % Ei merkintää 5,6 % 2,4 % 0 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tapaukset, joille ei ole merkitty vaikuttavuusluokkaa, ovat kansalaisaloitteita ja yritysten tiedusteluja. Vaikuttavuusluokittelussa ne sijoittuisivat luokkaan 3. Taulukko 2. Työajan käyttö työlajeittain, % -osuus Työajan jakautuminen lajeittain Tapauskäsittely 36,6 % 33,0 % 31,1 % Muu suoritetuotantoon liittyvä työ 20,0 % 24,3 % 29,7 % Kehittämishankkeet 2,1 % 3,7 % 3,7 % Muut tehtävät 41,2 % 39,0 % 35,4 % Summa (tehollinen) 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tapauskäsittelyyn käytetystä työajasta 5,8 %, kului EU-asioiden käsittelyyn (kasvua 1,4 % vuodesta 2009) ja 4,4 % markkinaoikeus- ja KHO-käsittelyihin (vähennystä 13,8 %; asfaltti- ja metsäoikeudenkäynnit veivät poikkeuksellisen paljon työaikaa vuonna 2009). TAVOITE: Kilpailuvirasto siirtyy Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi lukien. Tukipalvelujen tuottavuutta kehitetään ottamalla uudet toimintatavat tehokkaasti käyttöön ja hyödyntämällä palvelukeskuksen tarjoamia asiantuntijapalveluita (esim. raporttien kehittäminen). Toiminnan tuottavuuden mittaamista kehitetään niin, että Kilpailuviraston keskeiset suoritteet ja niiden painoarvot määritellään. Asianhallintajärjestelmän kehittäminen jatkuu. Erityistä huomiota kiinnitetään ohjaukseen ja raportoinnin luotettavuuteen (suoritemäärät, kestoajat, keskeneräisten asioiden seuranta, luokittelut). Markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa olevat tapaukset saatetaan järjestelmälliseen seurantaan. Tuottavuushankkeisiin liittyvät riskit: Kehittämistehtävien keskittyminen samoille henkilöille. Palvelukeskuksen palveluiden laadunvarmistus uusia toimintamalleja omaksuttaessa.

13 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Palvelutuotanto käynnistyi suunnitellusti Palkeiden kanssa. Henkilöstöhallinnon palveluita tuotetaan Mikkelissä ja taloushallinnon palveluita Joensuussa. Uusien menettelytapojen omaksuminen on vaatinut paljon työtä kaikilta osapuolilta. Virasto joutui vuoden aikana tiiviisti valvomaan ja tarkastamaan palvelutuotantoa. Jo palvelusopimusten laadinnan työmäärä oli merkittävä. Vaikka yhteistyö on sujunut hyvin, asiakkuus ei ole tuonut virastolle odotettuja työajan säästöjä. Toimintamenoja palveluiden ostaminen lisää. Tuottavuuden mittaamisen kehittämisessä edistyttiin mutta ei aivan suunnitelman mukaisesti, koska resursseja tarvittiin muissa kehittämishankkeissa. Tuottavuuden mittaamista arvioitiin uudelleen suoritteiden ja työajan seurannan osalta. Viraston suorite- ja työaikaraportteja kehiteltiin ja valvontaa sekä ohjeita paranneltiin. Tilastokeskuksen vuosikyselyyn vastattiin toukokuussa vielä aiemmin käytössä olleella tavalla. Tulosten mukaan Kilpailuviraston tuottavuus oli selvästi parantunut. Asianhallintajärjestelmän raportteja ja järjestelmän tietojen oikeellisuutta ja luotettavuutta kehitettiin. Valtiontasoisen asian- ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmän VALDAn kehittäminen priorisoitiin Valtion IT-palvelukeskuksessa (VIP) uudelleen vuoden 2010 kuluessa. VALDA-hankkeen edetessä viraston panostus oman asianhallintajärjestelmänsä kehittämiseen on harkittava tarkoin. Kilpailuviraston tietohallintostrategia vuosille valmistui. Siinä otetaan huomioon valtion IT-toiminnan ja TEM:n IT-strategian tiedossa olevat vaikutukset ja yhteisten palveluiden käyttöönotto. Valtion matkustusstrategian toimeenpanemiseksi otettiin käyttöön viraston sisäinen virkamatkaohje. Strategian tavoitteena on alentaa valtion matkustuksesta aiheutuvia kustannuksia vuoden 2005 tasolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Tavoite on huomioitu myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamisesta. Kilpailuvirastossa tavoite saavutettiin jo vuosina 2009 ja 2010 (ks. kuva 1). Matkanhallintajärjestelmä M2 otettiin käyttöön. Kuva 1. Kilpailuviraston matkakulujen kehitys (toimintamenot, 1000 euroa)

14 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Yhteishankintasopimusten käytön lisääminen ja hankintatoimen tehostaminen: Kilpailuvirasto liittyi vuonna 2010 työterveyspalveluita koskevaan nelivuotiseen Hanselsopimukseen ja siivouspalveluissa tehtiin miltei kolmevuotinen Hanselsopimus. Painatuspalvelujen yhteishankintasopimukseen liityttiin heti vuoden 2011 alussa. Tätä ennen näiden palveluiden hankinnassa ei hyödynnetty yhteishankintasopimuksia. Vuosisäästöiksi arvioidaan vähintään euroa. Hallinnonalan erityisteemat Valtion tuottavuusohjelman henkilötyövuosimäärästä on luvun 1.5 lopussa. Markkinaoikeudessa olevat tapaukset saatettiin järjestelmälliseen seurantaan. TAVOITE: Tietoturvasuunnitelma saatetaan suojattujen kohteiden osalta VM:n edellyttämälle perustasolle vuoteen 2011 mennessä. Yksikkö varautuu hallinnonalan sähköistämissuunnitelman edellyttämiin toimenpiteisiin. Yksikkö kiinnittää vuoden 2010 aikana huomiota siihen, onko viestintä perinteisiä sukupuolirooleja ja stereotypioita ylläpitävää vai ennakkoluuloja ja rajoja rikkovaa. Tietoturvasuunnitelmaa koskeva hanke on aloitettu ja etenee suunnitellussa aikataulussa. Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) tuli voimaan Asetuksen myötä aikatauluja tarkennettiin siten, että säädetyt tietojenkäsittelyn perustason turvallisuusvaatimukset on saatettava voimaan vuoteen 2013 mennessä, asiakirjojen käsittelyvaatimukset vuoteen 2014 ja toimitilojen turvallisuus vuoteen 2015 mennessä. Hallinnonalan sähköistämissuunnitelmahankkeessa edetään TEM:n ohjauksessa. Vuonna 2010 vastattiin ministeriön kartoitukseen hallinnonalalla sähköisen asioinnin tilasta ja mahdollisista käynnissä/suunnitteilla olevista kehittämishankkeista. Muutoin hanke ei edennyt. Tasa-arvonäkökulma otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon mm. viraston julkaisujen kuvitusta suunniteltaessa. Tuottavuushankkeisiin ja hallinnonalan erityisteemoihin liittyvien riskien toteutuminen: Talous-, henkilöstö- ja IT-hallinnon pienten, jo ennestään täyskäytössä olleiden henkilöstöresurssien yhteensovittaminen lisääntyvien tehtävien, valtionhallinnon yhteisten tietojärjestelmien käyttöönoton ja ylläpidon sekä hankkeiden vaatiman kehittämistyön kanssa onnistui kohtuullisesti, koska tehtäviä priorisoitiin uudelleen eikä yllättäviä esteitä ilmaantunut. Priorisoinnin johdosta palvelukeskuksen palveluiden laadunvarmistus ja kehittämistehtävien toteuttaminen jäivät taloushallinnossa tavoitetta vähemmälle. Säännöstaustaisista tehtävistä osa on annetuin resurssein ylivoimaista toteuttaa annetuissa aikatauluissa.

15 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Toiminnan taloudellisuus Kokonaiskustannukset olivat 5,4 milj. euroa kuten vuonna Kustannusten jakautumista päätulosalueittain kuvaa taulukko 3. Vuoden 2009 vertailulukuihin sisältyy Kilpailuviraston toimintamenoistaan maksama n euron oikeudenkäyntikulu korkoineen 2. Ilman sitä vuoden 2009 kokonaiskustannukset olisivat olleet 5,6 milj. euroa; Toimialat1 -ryhmän vertailuluku olisi ollut tuhatta euroa, henkilötyövuotta kohden laskettuna samaa tasoa kuin vuonna Toimialajako on liitteessä 18. Taulukko 3. Kustannukset päätulosalueittain, 1000 euroa 1000 euroa muutos Toimialat1 (v Kartellivalvonta) % % % % Toimialat2 sis. yrityskauppavalvonta (v % % % % Monopolivalvonta) Välisumma % % % % Kilpailunedistäminen % % % % Kansainväliset asiat % % % % Yhteensä % % % % Taulukko 4. Henkilötyövuodet päätulosalueittain (henkilöstöjärjestelmästä saadut työajat kustannuslaskennan vyörytysten jälkeen ilman siviilipalvelusmiesten työaikoja) HTV muutos Toimialat1 (v Kartellivalvonta) 19,0 27 % 20,3 29 % 19,2 27 % -1,1-5 % Toimialat2 sis. yrityskauppavalvonta (v % % % 1,8 10 % Monopolivalvonta) Kilpailunedistäminen 7,9 11 % 9,1 13 % 10,1 14 % 1,0 11 % Kansainväliset asiat 7,6 11 % 6,8 10 % 6,1 9 % -0,7-11 % Ydintehtävät yht. 54,9 79 % 54,6 78 % 55,5 79 % 0,9 2 % Sisäiset palvelut 14,4 21 % 15,4 22 % 14,6 21 % -0,8-5 % Yhteensä 69,3 100 % 70,0 100 % 70,1 100 % 0,1 0 % 2 Vuoden 2010 kustannuksiin ei ole luettu oikeusprosesseissa Kilpailuviraston vastapuolelle maksettaviksi määrättyjä euron oikeudenkäyntikuluja, jotka maksettiin arviomäärärahasta Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset. 3 Yrityskauppavalvontaan oli kiinnitettynä kuusi henkilöä vuoden 2010 ajan.

16 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Kilpailuvalvonta Kustannusvastaavuuslaskelmia ei esitetä, koska maksullisen toiminnan tuotot (alle tuhat euroa) jäävät alle euron eikä yhteisrahoitteista toimintaa ollut. Yhteistoiminnan tuotot alittivat euroa. Taulukko 5. Kotimaisten kilpailunrajoitustapausten käsittely (vuonna 2008 diaariryhmä 6; vuosina 2009 ja 2010 diaariryhmä ; vuosina 2009 ja 2010 ratkaistuihin tapauksiin sisältyy myös aiempaa diaariryhmää 6) muutos Avatut ,8 % Ratkaistut tapaukset ,0 % Päätös ,4 % Kirje/vastaus ,9 % Muut ¹ ,0 % ¹) Vuoden 2009 tilinpäätöksessä ollutta lukua 148 on tarkistettu, mikä kasvatti myös ratkaistujen tapausten summaa. Kotimaisia kilpailunrajoitustapauksia saatiin päätökseen aiempaa vähemmän. Vuosina n. puolet ratkaisuista tuli vireille toimenpidepyyntöinä. Viidessä asiassa tehtiin kilpailunrajoituslain 20 :ssä tarkoitettu tarkastus. Vuoden 2010 päättyessä keskeneräisenä oli 168 kilpailunrajoitusasiaa, 6 % enemmän kuin vuoden 2009 lopussa (159), mutta kuitenkin vähemmän kuin aiempina vuosina (ks. kuva 2). Kuva 2. Keskeneräisten kilpailunrajoitusasioiden määrä vuosina

17 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Kuva 3 havainnollistaa vuosien päättyessä keskeneräisenä olleiden tapausten lukumäärää jaoteltuna sen mukaan, kuinka monta vuotta tapauksen avausvuodesta on kulunut. Yli viisi vuotta sitten avattujen tapausten määrä saatiin putoamaan viidestä yhteen. Kuva 3. Keskeneräiset kilpailunrajoitusasiat vuosien 2007, 2008, 2009 ja 2010 lopussa. Kilpailun edistäminen Markkinaoikeudessa oli vuoden 2010 päättyessä vireillä vain 4 tapausta (taulukko 6). KHO:n käsiteltävänä oli vuoden päättyessä kuusi seuraamusmaksuesitystä ja kaksi Kilpailuviraston päätöstä koskevaa valitusta. Taulukko 6. Oikeusasteissa vireillä olleiden tapausten kappalemäärä vuoden päättyessä MAO:ssa muutos Monopoliryhmä 16 Toimialat Kartelliryhmä 12 Toimialat Yhteensä 28 Yhteensä KHO:ssa muutos Monopoliryhmä 3 Toimialat Kartelliryhmä 1 Toimialat Yhteensä 4 Yhteensä Taulukko 7. Kilpailun edistäminen (vuonna 2008 diaariryhmä 7; vuosina 2009 ja 2010 diaariryhmä ; vuosien 2009 ja 2010 lukumääriin sisältyy myös aiempaa diaariryhmää 7) muutos Avatut ,8 % Ratkaistut tapaukset ,5 % Lausunto ,5 % Muut ,9 %

18 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Yrityskauppavalvonta Taloudellisen tilanteen koheneminen on lisännyt yrityskauppailmoitusten määrää yhdeksällä kaupalla vuodesta Yhtään kauppaa ei esitetty kiellettäväksi eikä yhdenkään kaupan toteuttamiselle asetettu ehtoja. Kaksi yrityskauppaa siirrettiin jatkokäsittelyyn, mutta hyväksyttiin lopulta sellaisenaan (ks. kohta palvelukyky ja laatu). Taulukko 8. Yrityskauppavalvonta (vuonna 2008 diaariryhmä 7; vuosina 2009 ja 2010 diaariryhmä ; vuosina 2009 ja 2010 ratkaistuihin tapauksiin sisältyy myös aiempaa diaariryhmää 8) muutos Avatut 38 37¹ ,7 % Ratkaistut tapaukset ,8 % Päätös yrityskaupan hyväksymisestä ,3 % Muut ,0 % Kansainvälinen toiminta ¹) Vuoden 2009 tilinpäätöksen lukua 38 on tarkistettu. Yrityskauppasäännösten tulkinnasta annettiin erikseen kolme kirjallista lausuntoa. Laadittiin yhteispohjoismainen Green Growth -raportti, joka esiteltiin myös OECD:n kilpailukomiteassa. Lisäksi kilpailukomitealle tehtiin keskustelupaperi. ECN-työryhmille tai komissiolle tehtiin Suomea koskevat selvitykset mm. toimialatutkimuksista, tutkintavaltuuksista, päätöksentekovaltuuksista, luonnollisille henkilöille määrättävistä sanktioista ja asetuksen 1/2003 soveltamisesta. ECN Newsletter ja ECN Brief -julkaisuihin tuotettiin kymmenkunta Suomea koskevaa uutista. Osallistuttiin ECN -verkoston uuden tietojärjestelmän testaamiseen. Vastattiin yli sataan ECN -jäsenmaista tulleeseen selvityspyyntöön. Osallistuttiin ICN:n Cartel Workshopin ja Merger Workshopin työhön. Järjestettiin Venäjän Antimonopoliviraston pääjohtajan vierailu ja siihen liittynyt sidosryhmäseminaari. Kansainvälisessä toiminnassa Kilpailuvirastossa avattiin 626 uutta asiaa, joista EU-tapauksia oli 81 %. Avausten määrä on kasvanut etenkin lisääntyneiden ECN-velvoitteiden johdosta.

19 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Taulukko 9. Avattujen kansainvälisten asioiden kehitys, lkm muutos Avatut kansainväliset asiat ,1 % joista EU-tapauksia ,6 % EU-tapausten osuus 70,8 % 54,4 % 80,8 % Osallistuttiin 58 EU-kokoukseen, joista 19 oli neuvoa-antavan komitean kokousta, 11 kuulemistilaisuuksia ja 28 muita kokouksia. 15 kokoukseen ei osallistuttu. Taulukko 10. EU-kokoukset, lkm muutos EU-kokoukset, joihin osallistuttu 71 54¹ ,4 % ¹ Vuoden 2009 tilinpäätöksen lukua 53 on tarkistettu. Taulukko 11. ECN Interactive -tietokantaan viedyt kilpailunrajoitustapaukset, lkm muutos Kaikki EU-maat ,7 % Ilmoitukset Suomesta Valtion aluehallintovirastojen suoritteet kilpailuasioissa Aluehallintovirastoissa käytettiin 5,8 henkilötyövuotta kilpailuasioiden hoitamiseen. Suoritteet ilmenevät taulukosta 12. Taulukko 12. Valtion aluehallintovirastojen (ent. lääninhallitusten) suoritteet muutos Käsitellyt tapaukset yhteensä KIVIn toimittamat tapaukset Suoraan lääninhallituksille/ aluehallintovirastoille tulleet tapaukset Oma-aloitteisesti käynnistetyt Tarkastukset Lausunnot Päätetyt tapaukset Kilpailuasioiden hoitamiseen käytetyt henkilötyövuodet 6 5,6 5,8 0,2

20 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta (45) Tutkimus- ja selvitystoiminta Viestintä Tulostavoitteena oli laatia uusi kilpailukatsaus, joka julkaistaisiin syksyllä Sääntelyn ja taloudellisen kilpailun ristiriitatilanteisiin keskittyvän Kilpailukatsaus 2- hankkeen loppuraportti valmistui vuoden 2011 alussa. Hanke toteutettiin TEM:n myöntämän osittaisrahoituksen turvin. Katso myös kohta Kilpailunedistäminen ja kohta Rahoituksen rakenne. TEM:n tilauksesta laadittiin tutkimusraportti "IPR-alaan liittyvien komission ryhmäpoikkeusasetusten vaikutusarviointi ja muutostarpeiden selvittäminen". Viraston yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista tuettiin viestinnällä. Kaikista merkittävistä ratkaisuista laadittiin lehdistötiedote ja aiheita käsiteltiin myös viraston uutislehdessä ja vuosikirjassa. Verkkosivuilla julkaistiin yli kaksi kertaa enemmän ajankohtaisuutisia (59) kuin vuotta aiemmin (25). Mediatiedotteita annettiin 16 (edellisenä vuonna 17). Laadittiin kaksi vastinetta lehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Kilpailu-uutiset lehdestä ilmestyi kaksi numeroa. Vuosikirja, Kilpailu avain tehokkuuteen, julkaistiin sähköisessä muodossa myös ruotsiksi ja englanniksi. Ratkaisujen myönteinen vaikutus kuluttajiin oli julkisuudessa eniten esillä Iittala, Veho ja Elisa Talokaapeli -tapauksissa. Kilpailun turvaamisen näkökulma oli esillä mm. uutisissa, jotka koskivat markkinaoikeuden kesällä 2010 teleyhtiöille määräämiä sakkoja. Muita Kilpailuvirastoon liitettyjä uutisaiheita olivat mm. kilpailun avaaminen katsastuksessa, luotsauksessa ja rautateillä, maankäyttö- ja rakennuslain sekä jäte- ja postilain uudistushankkeet, luonnokset maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioita koskeviksi uusiksi säännöksiksi sekä (tietenkin) ruuan hinta ja kilpailu päivittäistavarakaupassa. Viraston ratkaisuista eniten julkisuutta saivat sakkoesitys Iittala-asiassa, DNA:n Welho-kauppaa sekä Alma Median ja maakuntalehtien välistä yritysjärjestelyä koskeneet yrityskauppapäätökset ja ns. energiapuuasia, josta annettiin päätös vuoden lopulla. Virastoa koskevia artikkeleja julkaistiin tiedotusvälineissä jonkin verran vähemmän kuin vuonna 2009 (ks. kuva 4).

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Dnro 597/21/2008 TEM 3647/040/2008

Dnro 597/21/2008 TEM 3647/040/2008 Dnro 597/21/2008 TEM 3647/040/2008 Tilinpäätös vuodelta 2009 KILPAILUVIRASTO Dnro 597/21/2008, TEM 3647/040/2008 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2011 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden perusteet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KKV/2230/00.01.02.04/2013 TEM/25632/00.03.01.02/2011. Kilpailuviraston tilinpäätös vuodelta 2012

KKV/2230/00.01.02.04/2013 TEM/25632/00.03.01.02/2011. Kilpailuviraston tilinpäätös vuodelta 2012 KKV/2230/00.01.02.04/2013 TEM/25632/00.03.01.02/2011 Kilpailuviraston tilinpäätös vuodelta 2012 KILPAILUVIRASTO Tilinpäätös vuodelta 2012 Sisällysluettelo 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv.

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv. Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen 9.11.2017 Tausta Sopimusvapaus lähtökohtana Kilpailuoikeus yleislakina asettaa reunaehdot käyttäytymiselle

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma

Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma Kuntaliiton ja KKV:n seminaari 15.11.2013: Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvonta Johtaja Antti Neimala, Suomen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Juhani, KKV:n valvontaroolin taustoja Hankintadirektiivin 83 artikla: jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely 40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely S e l v i t y s o s a : Kilpailu- ja kuluttajapolitiikalla, mukaan lukien markkinoiden yleistä sääntelyä koskevat kysymykset, varmistetaan

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen valvonta. Erikoistutkija Lasse Pöyry. kkv.fi. kkv.fi

Julkisten hankintojen valvonta. Erikoistutkija Lasse Pöyry. kkv.fi. kkv.fi Julkisten hankintojen valvonta Erikoistutkija Lasse Pöyry Pääjohtaja Markkinatutkimusyksikkö Hallintoyksikkö Viestintäyksikkö Kilpailuasioiden vastuualue Kilpailuvalvonta 1 Kilpailuvalvonta 2 Kilpailunedistäminen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoroja

Kommenttipuheenvuoroja Kommenttipuheenvuoroja Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Joensuu 13.2.2017 Alle EU-kynnysarvon jäävät hankinnat 2 Keskeistä Kansalliset hankinnat Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely»

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot