Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, Helsinki p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, Helsinki p Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, Keksi/Suvi-Tuuli Kankaanpää ja Eva Persson, Sini Karusto, Kristiina Kontoniemi, Mikko Käkelä, Lemeon media products Oy, Matti Matikainen, Mari Männistö, Juha Tanhua. Ulkoasu: Hahmo Paino: Tyylipaino Oy Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2012

3 Vuosikertomus 2012 Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvot Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

4 Sisältö Kaikkien lasten hyvinvointi on turvattava s. 6 Ettei yksikään nuori jäisi yksin s. 7 MLL:n tehtävät s. 8 Toimintaympäristö s. 9 Lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittinen vaikuttaminen s. 11 Valtakunnallinen vaikuttaminen s. 11 Paikallisen ja alueellisen vaikuttamisen tuki s. 12 Lapsen oikeuksien edistäminen s. 12 Kansalaisjärjestöyhteistyö s. 14 Viestintä s. 14 Lapsemme-lehti ja julkaisut s. 15 Tapahtumat s. 15 Kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö s. 16 Jäsen- ja järjestöpalvelut s. 16 Vapaaehtoistoiminnan tuki s. 17 Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus s. 17 Neuvonta s. 17 Toiminnan kehittäminen s. 17 Lapsen turvallinen kasvu -hanke s. 17 Auttavat puhelin- ja nettipalvelut s.18 Lasten ja nuorten puhelin ja Nuortennetin kirjepalvelu s. 18 Vanhempainpuhelin ja vanhemmuuden tuki verkossa s. 19 Päivystäjien koulutus ja tuki s. 20 Terveyden edistäminen s. 21 Vauva- ja pikkulapsiperheiden verkkokoulu s. 21 Kaikille kaveri -hanke s. 23 Lasten seurassa -ohjelma s. 23 Lasten ja lapsuuden suojeleminen s. 24 Finnish Safer Internet Centre -hanke s. 24 Mediakasvatusta vauva- ja pikkulapsiperheisiin -hanke s. 25 Lasten ja nuorten osallisuus s. 27 Tukioppilastoiminta s. 27 Koulukiusaamisen ehkäisy ja Koulurauha-ohjelma s. 28 Yhtenäisyyttä tutortoimintaan s. 28 Turvallista ryhmää rakentamaan -hanke s. 30 Nuortennetti ja verkkonuorisotyö s. 30 Yhdistysten nuorisotyön tukeminen s. 30 Lasten kerhotoiminnan tuki s Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2012

5 Tuki vanhemmille s. 31 Perhekeskustoiminta s. 31 Perhekahvilat s. 32 Vertaisryhmätoiminnan tuki s. 32 Kylämummi ja -vaaritoiminta s. 32 Lapsiperheiden tukihenkilöt s. 32 Vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke s. 33 Lastenhoitotoiminta s. 34 Vahvuutta vanhemmuuteen s. 34 Hyvä alku koulutielle s. 36 Materiaalinen apu lapsiperheille s. 36 Kansainvälinen toiminta s. 37 Kansainväliset verkostot s. 37 Yhteistyö Euroopan unionissa s. 37 Kehitysyhteistyö s. 37 Talous ja hallinto s. 38 Strategia s. 38 Luottamuselimet s. 38 Keskustoimiston henkilöstö s. 38 Talous ja kiinteistöt s. 39 Varainhankinta s. 39 Säätiöt ja yhtiöt s. 40 Konsernitilinpäätös s. 41 Tuloslaskelma s. 42 Tuotot ja kulut toiminnanaloittain s. 43 Tase s. 44 Tilintarkastuskertomus s. 45 Liitteet s. 46 Liiton suojelijat Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet Liittovaltuusto 2012 Liittohallitus 2012 Liittohallituksen asettamat toimielimet Mannerheimin Lastensuojeluliiton säätiöiden hallitukset Nimikkorahastot Paikallisyhdistykset MLL:n toiminta numeroina 2012 s. 53 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

6 Kaikkien lasten hyvinvointi on turvattava Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävänä on edistää perheiden hyvinvointia ja lasten ja nuorten kasvua tasapainoisiksi ihmisiksi. Lapsilla on oikeus onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen. On myös syytä muistaa, että lapsesta, joka on varttuessaan saanut riittävästi hoivaa ja huolenpitoa, kasvaa yleensä terve ja hyvinvoiva aikuinen. Turvallinen lapsuus ennustaa myös hyvää vanhemmuutta ja lapsena opitut hyvät terveystottumukset rakentavat tervettä elämää. Suomalaislasten terveydentila on yleisesti tarkasteltuna hyvä. Suurin haaste on sosioekonomisten ja alueellisten terveyserojen kaventamisessa. Eriarvoistuminen onkin yksi kansanterveytemme vakavimmista ongelmista. Hyvinvointierot muodostuvat merkittävältä osin jo lapsuudessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallinen syntymäkohortti tutkimus, jossa seurattiin kaikkia vuonna 1987 syntyneitä noin lasta sikiökaudelta vuoden 2008 loppuun, osoitti, että sukupolvelta toiselle periytyvät ongelmat ja huono-osaisuus ovat Suomessa laaja ja monitahoinen yhteiskunnallinen ongelma. Pienten lasten hyvinvoinnin suurimpia uhkia ovat vanhempien ongelmat, kuten liiallinen alkoholinkäyttö, masennus tai avioero. Koululaisperheissä tarvittaisiin tukea hyvien elämäntapojen vahvistamiseen. Nyt lasten hampaat jäävät liian usein harjaamatta, yöunet liian lyhyiksi ja liikkuminen vähäiseksi. Monilla perheillä on kovin vähän yhteistä aikaa. Liikkumattomuus ja liikaa rasvaa ja sokeria sisältävä ruokavalio näkyy lapsissa: lasten ylipaino ja lihavuus on vakava kansanterveydellinen ongelma. Elämäntapoihin, jotka suurelta osin selittävät terveyseroja, ei ole pystytty riittävästi vaikuttamaan. Tukea ja ohjausta tarvitsevia perheitä ei ole tavoitettu tai jaetulla tiedolla ei ole ollut vaikutusta. Terveyserojen kaventaminen ei ole mahdoton tehtävä. Suomalainen yhteiskunta on neuvoloiden avulla pystynyt poistamaan erot imeväisikäisten kuolleisuudesta. Turussa toteutettu SepelvaltimoTaudin Riskitekijöiden InterventioProjekti (STRIP) osoitti, että systemaattisella ja pitkäkestoisella valistuksella ja tuella on merkittävä vaikutus perheiden valintoihin. Jotta kaikkien lasten hyvinvointi saataisiin turvattua ja terveyserot poistettua, tarvitaan yhteistä, laaja-alaista työtä. Tärkeä keino on parantaa heikoimmassa asemassa olevien, kuten yksinhuoltajaperheiden, toimeentuloa. Tärkeää on myös uudistaa ja tehostaa lapsiperheiden terveiden elämäntapojen tukea. Tuki tulee liittää kaikki perheet tavoittaviin palveluihin, kuten neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon. Työ tulee myös ulottaa yhtä vahvana kaikkiin kuntiin, jotta alueellinen eriarvoisuus vähenee. MLL:lla on halua ja kykyä tehdä oma osuutensa näissä tärkeissä talkoissa lasten hyvinvoinnin hyväksi. Olli Simell liittohallituksen puheenjohtaja 6 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2012

7 Ettei yksikään nuori jäisi yksin Suomessa on jo pitkään käyty keskustelua nuorten syrjäytymisestä ja sen taustoista. Myös tasavallan presidenttinä maaliskuussa 2012 aloittanut Sauli Niinistö nosti ensitöikseen esille sen, miten jokainen voi omilla teoillaan vaikuttaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Aihe on tärkeä sekä inhimillisestä näkökulmasta että yhteiskunnallisesti. Mutta kuka on syrjäytynyt, ja mistä? Yleinen määritelmä on, että syrjäytynyt on työelämän, koulutuksen ja muun arkisen toiminnan ulkopuolella ja voi lisäksi kokea sosiaalista, taloudellista, oikeudellista ja terveydellistä ulkopuolisuutta. Ulkopuolisuuden kokemus alkaa usein lapsuudessa. Jollei asiaan tartuta, elämän polku voi kulkea yhteiskunnan laitapuolella läpi elämän. Yksinäisyys on lapselle ja nuorelle vakava riskitekijä, mutta samalla se on asia, johon on mahdollista tarttua. MLL on jo 40 vuoden ajan kouluttamalla ja ohjaamalla tukioppilaita pyrkinyt vähentämään yksinäisyyttä ja lisäämään nuorten kokemuksia osallisuudesta. Tukioppilastoiminnan juhlavuoden kunniaksi toteutettiin laaja arviointi. Sen tulosten perusteella tukioppilastoiminta edistää nuorten sosiaalisten suhteiden rakentumista ja lisää oppilaiden halua vaikuttaa omiin asioihinsa. Toisin sanoin: se vähentää yksinäisyyttä ja lisää osallisuutta. Lisäksi ilmeni, että lähes 40 % kahdeksasluokkalaisista haluaa tukioppilaaksi ja on valmis toimimaan toisten oppilaiden hyväksi. Paras lääke nuorten ulkopuolisuuden torjunnassa löytyy siis läheltä, nuorista itsestään. Tämä jos mikä saa uskomaan tulevaisuuteen. Myös Kaikille kaveri -hankkeessa pureudutaan lasten yksinäisyyden torjuntaan. Hankkeessa kehitetään yläkoulujen tukioppilastoimintaan ja alakoulujen kummitoimintaan käytäntöjä, jotka vahvistavat kaverisuhteita ja huomioivat yksinäiset oppilaat. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä sekä antaa koulun aikuisille keinoja lasten ja nuorten kaverisuhteiden tukemiseen. MLL on vienyt tukioppilastoiminnan kokemuksia ja malleja myös ammatillisten oppilaitosten tutortoimintaan. Hankkeen päämääränä on vahvistaa ja kehittää vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen perustuvaa tutortoimintaa ja vähentää nuorten yksinäisyyttä ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä on erityisen tärkeää, koska ammatillisissa oppilaitoksissa riski opintien katkeamiseen ja sitä kautta työelämän ulkopuolelle jäämiseen on suurempi kuin muissa kouluissa. Nuorten into vapaaehtoistyöhön on ilahduttavaa ja sillä on vaikutusta koulujen ilmapiiriin tukioppilaan lisäksi haluan esittää sydämelliset kiitokseni kaikille vapaaehtoistoimijoillemme, jotka tekivät kuluneena vuonna uskomattomat yli miljoona työtuntia! Haluan myös lämpimästi kiittää kaikkia MLL:n työn rahoittajia: Raha-automaattiyhdistystä, ministeriöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä lahjoittajia. Olen erityisen kiitollinen siitä, että yhteistyö kuntien kanssa on tiivistynyt. On ollut upeaa huomata, että niin monissa kunnissa on nähty, että kansalaistoiminnalla ja vapaaehtoistyöllä on oma tärkeä paikkansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja osallisuuden vahvistamisessa. Mirjam Kalland pääsihteeri Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

8 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 10 piirijärjestöä ja 565 paikallisyhdistystä. Vuoden 2012 lopussa paikallisyhdistyksissä oli yhteensä jäsentä. MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Lapsen etua ajavana vaikuttajajärjestönä MLL kehittää ja vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. MLL:n tehtävät MLL:n toiminnan ydinalueet ovat l lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen l lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen l lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen l vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen. MLL tuntee perheiden arjen 8 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2012

9 Toimintaympäristö Kokonaishedelmällisyysluku ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, montako lasta nainen laskennallisesti keskimäärin synnyttää. Lähde: Tilastokeskus. Vuoden 2013 alussa Suomessa asui lasta eli alle 18-vuotiasta. Lasten osuus väestöstä oli 20 prosenttia. Lapsista suomenkielisiä oli 89 prosenttia, ruotsinkielisiä 6 prosenttia ja muita kieliä puhuvia 5 prosenttia. Lapsiperheitä oli Lapsiperheiksi luetaan perheet, joissa on vähintään yksi kotona asuva 0 17-vuotias. Lapsiperheisiin kuului noin 40 prosenttia väestöstä. Lapsiperheistä kahden vanhemman perheitä oli 71 prosenttia, yksinhuoltajaperheitä 20 prosenttia ja uusperheitä 9 prosenttia. Yksinhuoltaja- ja uusperheiden osuus on viime vuosikymmenten aikana kasvanut. Valtaosa suomalaisista vanhemmista haluaa hoitaa alle 2-vuotiaat lapsensa kotona. Vuonna 2011 alle 1-vuotiaista lapsista oli kotihoidossa 99 prosenttia ja 1-vuotiaista 69 prosenttia. 2-vuotiaista hieman alle puolet oli kotihoidossa, mutta 3 5-vuotiaista jo 73 prosenttia oli päivähoidossa. Suomessa lasten vanhemmat käyvät paljon töissä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kouluikäisten lasten äitien työllisyysaste on noin 90 prosenttia. Se on samalla tasolla kuin isien työllisyysaste. 3 6-vuotiaiden äitien työllisyysaste on 80 prosenttia. Isien työllisyysaste puolestaan pysyy yhtä korkeana eli 90 prosentissa lasten iästä riippumatta. Tämä kertoo siitä, että naiset pitävät miehiä enemmän perhevapaita. Toisaalta se kertoo myös siitä, ettei perhevapaiden pitäminen muodosta merkittävää estettä työllistymiselle: äitien työllisyysaste nousee korkeammaksi kuin vastaavassa iässä olevin lapsettomien naisten (77 prosenttia), kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Työ- ja suorituskeskeisyyden vahvistuminen yhteiskunnassa on haaste vanhemmuudelle. Vanhemmat arvostavat lasten kanssa vietettyä aikaa ja toivovat joustavampia vaihtoehtoja työn ja perheen yhteensovittamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syksyllä työryhmän selvittämään, miten lasten hoidon tuki ja päivähoito muodostaisivat perheiden kannalta joustavamman kokonaisuuden. Suomi allekirjoitti ensimmäisten maiden joukossa lapsen oikeuksien sopimuksen kolmannen valinnaisen pöytäkirjan, jolla mahdollistetaan yksilöja valtiovalitukset sekä tutkintamenettely. Lapsen oikeuksien toinen valinnainen pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tuli Suomessa voimaan heinäkuun alussa. Toisen valinnaisen pöytäkirjan ratifiointiprosessi kesti Suomessa pitkään, sillä pöytäkirja hyväksyttiin YK:ssa jo vuonna Nuorten syrjäytyminen on ollut huolenaiheena jo pitkään. Myös tasavallan presidentti kiinnitti huomionsa asiaan, ja syyskuussa alkanut Tavallisia asioita -kampanja sai suuren huomion. MLL on mukana yhteistyössä. Lokakuussa pidettiin kuntavaalit. MLL:n kuntavaaliohjelmassa nostettiin esiin lapsille, nuorille ja perheille tärkeitä teemoja kuten esimerkiksi perhepalvelujen saatavuus. MLL oli mukana myös lasten ja nuorten puolesta toimivien tahojen yhteistyössä, jossa ehdokkaat haastettiin allekirjoittamaan Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu. Loppuvuodesta opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän valmistelemaan uutta varhaiskasvatuslakia. Päivähoitolain kokonaisuudistus on viivästynyt 1,59 1,59 1,80 1,83 1,72 1,75 1,72 1,69 1,85 2,32 2,66 poliittisten erimielisyyksien vuoksi useita hallituskausia. Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisuudistus (sote-uudistus) puhuttivat päätöksentekijöitä vuoden aikana paljon. Molemmat uudistukset ovat jääneet etäälle kansalaisen arjesta. Yhteiskunnan osallistuminen lapsista aiheutuvien kustannusten kattamiseen on ohentunut ja vastuu on siirtynyt aiempaa enemmän perheille. Esimerkiksi vuodesta 1994 vuoteen 2011 ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on laskenut 20 prosenttia ja toisesta lapsesta 30 prosenttia. Kotihoidon tuen hoitorahan reaaliarvo on laskenut 26 prosenttia ja hoitolisän 51 prosenttia. Alkukeväällä keskustelua herätti hallituksen suunnitelmat leikata kotihoidon tukiaikaa vuodella. MLL vastusti tätä. Oppositio teki asiasta välikysymyksen ja hallitus luopui tukiajan leikkauksesta. Valtiontalouden kehysriihessä maaliskuussa kuitenkin päätettiin, että lapsilisien indeksikorotukset jäädytetään vuoksiksi , mikä tarkoittaa lapsilisän reaalista leikkausta. Pienituloisten lapsiperheiden määrä on kasvanut viimeisten kahden vuosikymmenten aikana merkittävästi. Tulonjako- Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

10 Oppilashuollon saavutettavuus, peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 2006/2007 Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle 2008/ /2011 Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle Vaikea päästä koulukuraattorin vastaanotolle Vaikea päästä koulupsykologin vastaanotolle % Lähde: THL/Kouluterveyskysely. tilaston mukaan pienituloisiin kotitalouksiin kuului 11 prosenttia lapsista vuonna 2011, kun luku oli vuonna 1995 alle 5 prosenttia. Suurin köyhyysriski on yksinhuoltajaperheillä, pienten lasten perheillä ja monilapsisilla perheilllä. Vuonna 2011 yksinhuoltajaperheiden pienituloisuusaste oli 22 prosenttia ja kahden huoltajan perheiden 8 prosenttia. Yksinhuoltajaperheillä oli huomattavasti enemmän toimeentulovaikeuksia ja he saivat toimeentulotukea huomattavasti useammin kuin kahden huoltajan perheet. Alkoholin liiallinen käyttö on Suomessa merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Alkoholinkäyttö aiheuttaa syrjäytymistä sosiaalista suhteista ja työelämästä sekä lyhentää merkittävästi työuria. Vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö on yksi keskeinen syy lastensuojelun tarpeelle. Kansainvälisesti vertaillen suomalaiset nuoret aloittavat alkoholinkäytön hyvin nuorina ja juovat humalahakuisesti. Aikaisin aloitettu alkoholinkäyttö on merkittävä riski alkoholiriippuvuuden syntymiselle. Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa valvova lapsen oikeuksien komitea on suositellut, että Suomi vahvistaa lasten ja nuorten terveyteen, erityisesti lasten alkoholinkäyttöön, kohdistuvia toimenpiteitä. Alkoholimainonnan kieltäminen on yksi tärkeä keino ehkäistä nuorten päihdeongelmia ja auttaa muokkaamaan päihteisiin liittyvää asennekulttuuria. Myös vanhempien asenteisiin vaikuttavaa työtä on syytä jatkaa. Terveys- ja hyvinvointierot muodostuvat merkittävältä osin jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Pienten lasten hyvinvointia uhkaavat muun muassa vanhempien masennus, avioerot ja suhteen katkeaminen toiseen vanhempaan, vanhempien alkoholinkäyttö sekä köyhyys, joka koskettaa etenkin yksinhuoltajaperheitä. Kouluikäisten terveystottumuksissa on useita haasteita kuten vähäinen uni, hampaiden hoidon laiminlyönti, liiallinen ruutuaika ja liian vähäinen liikkuminen. Perheiden yhteinen aika koetaan riittämättömäksi, ja vanhempien avioero koskee noin neljäsosaa koululaisista. THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokan oppilaista 13 prosenttia kärsii masentuneisuudesta, 15 prosenttia on päivittäin väsynyt ja 30 prosentilla on niska- tai hartiakipua viikoittain. Oppilashuollon palvelujen saatavuudessa on edelleen puutteita ja suuria kuntakohtaisia ja alueellisia eroja. Kouluterveyskyselyn mukaan luokkalaisista peräti 38 prosenttia kokee vaikeaksi päästä koululääkärin ja 14 prosenttia kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Kun ehkäisevän työn resursseissa on puutteita, lasten ja nuorten tuen tarpeisiin ei kyetä vastaamaan riittävästi. Näin ongelmat pääsevät vaikeutumaan ja kasautumaan. Tämä heijastuu lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon tarpeen kasvuun. Vuoden 2011 aikana oli huostassa lasta. Kiireellisesti sijoitettiin yhteensä lasta. Huostassa olleiden lasten määrä lisääntyi edellisvuodesta vajaa 3 prosenttia. Kiireellisesti sijoitettuja oli 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan kodin ulkopuolelle oli vuoden aikana sijoitettuna lasta ja nuorta. Sijoitettujen lasten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna vähän yli prosentilla. Vuonna 2011 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli kaikkiaan lasta ja nuorta. Asiakkaiden kokonaismäärä lisääntyi edellisvuodesta 4 prosenttia. Vuoden 2012 aikana perhesurmat ja lastensuojelun asiakkaana olleeseen lapseen kohdistunut henkirikos puhuttivat laajasti. Ehkäisevää työtä on vähennetty eikä kuormittunut lastensuojelu selviä kasvaneista asiakasmääristä. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään lastensuojelun tilaa. MLL:n pääsihteeri on mukana työryhmässä. MLL on muistuttanut, että lapsiperheiden palveluja ja tukia leikattiin paljon 1990-luvun laman aikana eikä niitä ole sen jälkeen palautettu. Jos perheiden hyvinvointia tukevista palveluista edelleen leikataan, ehkäisevä työ rapautuu, mikä näkyy ongelmien kasautumisena ja kasvuna ja lisäresurssien tarpeena korjaavassa työssä. Tämä tulee inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti huomattavasti kalliimmaksi kuin edistävä ja ehkäisevä työ sekä varhainen tuki. 10 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2012

11 Lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittinen vaikuttaminen MLL:n vaikuttamistyön tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi MLL haluaa lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Erityinen tavoite on, että julkinen valta kantaa vastuunsa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edellytysten rakentamisesta. Valtakunnallinen vaikuttaminen MLL:n keskusjärjestö vaikuttaa lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon valtakunnallisesti, piirijärjestöt maakunnallisesti ja alueellisesti ja paikallisyhdistykset kunnallisesti. Vaikuttamistyön perustana ovat MLL:n aatteellinen tarkoitus, arvot ja päämäärät sekä ihmisoikeudet; erityisesti lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet ja perustuslaissa turvatut perusoikeudet. Vaikuttamistyön tärkeimmät sisällöt on linjattu liittokokouksen hyväksymässä kolmivuotissuunnitelmassa 2011, liittohallituksen hyväksymissä MLL:n eduskuntavaaliohjelmassa (2011) ja MLL:n kuntavaaliohjelmassa (2012) sekä liittovaltuuston hyväksymissä lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaa koskevissa kannanotoissa. MLL pyrkii siihen, että lapsen etu ja näkökulma otetaan huomioon julkisen vallan päätöksenteossa. Vuonna 2012 vaikuttamistyössä painottuivat erityisesti kuntavaalivaikuttaminen ja lapsen oikeudet. Keskusjärjestön lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittisen vaikuttamisen keinoja olivat muun muassa: l yhteydenpito kansanedustajiin ja eduskuntaryhmiin, ministereihin sekä puolueisiin l kuntavaaliohjelman sekä lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaa käsittelevien kannanottojen antaminen l lausuntojen antaminen ministeriölle ja muille valtion keskushallinnon toimijoille (THL ja OPH) l osallistuminen ministeriöiden ja muiden valtion keskushallinnon toimijoiden asettamien työryhmien työskentelyyn Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

12 l osallistuminen eduskunnan valiokuntien asiantuntijakuulemisiin ja ministeriöiden järjestämiin kuulemistilaisuuksiin l yhteydenpito ministeriöiden ja muiden valtion keskushallinnon virkamiehiin l Lapsemme-lehden lapsen oikeuksia ja lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikka käsittelevät artikkelit l MLL:n yleisten internetsivujen käyttö vaikuttamisessa l vaikuttaminen MLL:n facebook-sivuilla l seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestäminen l MLL:n asiantuntijoiden toimiminen luennoitsijana muiden toimijoiden järjestämissä seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa l yhteydenpito muihin kansalaisjärjestöihin ja osallistuminen kansalaisjärjestöjen yhteistyöverkostoihin l yhteydenpito työmarkkinajärjestöihin l lapsia, nuoria ja lapsiperheistä koskevan tiedon kokoaminen ja levittäminen l yhteydenpito toimittajiin, haastattelut mediassa ja asiantuntijakirjoitukset mediaan. Keskusjärjestö, piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset levittivät eteenpäin MLL:n kuntavaaliohjelmaa. Kuntavaaliohjelmassa painotettiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden peruspalveluiden turvaamista, lapsivaikutusten arviointia kunnissa sekä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamista. MLL oli mukana lasten ja nuorten puolesta toimivan 10 eri tahon yhteisessä kampanjassa, jossa haastettiin kuntavaaliehdokkaat allekirjoittamaan Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu. Huoneentaulun allekirjoitti yhteensä kuntavaaliehdokasta, mikä oli kaksi kertaa enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Keskusjärjestö antoi seuraavat lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittiset kannanotot: l MLL:n esitykset valtiontalouden kehysneuvotteluihin l Varhaiskasvatukseen tarvitaan kokonaisnäkemystä (yhteinen kannanotto Väestöliiton ja Suomen Vanhempainliiton kanssa) l Lasten, nuorten ja lapsiperheiden peruspalvelut on turvattava (liittovaltuuston kannanotto) l Lasten ja nuorten palveluiden leikkaukset tulevat kunnille kalliiksi (liittovaltuuston kannanotto) l Paperittomien lasten ja odottavien äi- tien oikeus terveydenhoitoon sekä lasten oikeus opetukseen on turvattava Suomessa (7 järjestön yhteinen kannanotto). Keskusjärjestö antoi lausuntoja ministeriöille ja muille valtion keskushallinnon viranomaisille seuraavista asioista: l Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksien rajoittaminen välttämättömän hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi l Päihdehuoltolain muuttaminen l Perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksentuntijaon uudistaminen l Ulkomaalaislain muuttaminen; alaikäisten säilöönotto l Alkoholilain 33. pykälän ja rikoslain 30. luvun 1. asetuksen pykälän muuttaminen l Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortit l Raiskausrikosten lainsäädännölliset muutostarpeet l Selvitys ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännösten tarkistamisesta l Naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain muuttaminen l Huoltoriitojen sovittelun laajentaminen l YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kolmannen valinnaisen pöytäkirjan ratifiointi l Työryhmän esitys sosiaalihuoltolaiksi l Sijaissynnytysjärjestelyitä koskeva arviomuistio. Keskusjärjestön asiantuntijat olivat kuultavana eduskunnan valiokunnissa ja useissa eri ministeriöiden ja muun keskushallinnon järjestämissä kuulemistilaisuuksissa. Keskusjärjestöstä oli edustaja muun muassa seuraavissa valtionhallinnon työryhmissä ja toimikunnissa: opetus- ja kulttuuriministeriö l Valtion nuorisoasian neuvottelukunta l Liikkuva koulu -hankkeen neuvottelukunta oikeusministeriö l isyyslain uudistamistyöryhmän seurantaryhmä sisäasiainministeriö l sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyön seurantaryhmä sosiaali- ja terveysministeriö l lapsiasianeuvottelukunta l Toimiva lastensuojelu -työryhmä l TELI-perheliikuntaverkosto l kansanterveyden neuvottelukunta, valtakunnallisen yhteistyön jaosto l päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta Kansaneläkelaitos l perhe-etuuksien asiantuntijaraati l äitiysavustusraati Media- ja kuvaohjelmakeskus MEKU l neuvottelukunta Opetushallitus l liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos l Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste-ohjelman) lasten, nuorten ja perheiden osaohjelman asiantuntijatyöryhmä l Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste-ohjelman) lasten, nuorten ja perheiden osaohjelman tukiryhmä l Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisemisen ohjelman ohjausryhmä. Paikallisen ja alueellisen vaikuttamisen tuki Keskusjärjestö tuotti paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille aineistoja paikallisen ja alueellisen vaikuttamisen tueksi sekä koulutti vaikuttamistyöstä. Yhdistysnettiin tehtiin tuki- ja tausta-aineistoja, kuten tilastoja lasten ja nuorten elinoloista ja lapsen oikeuksista. Yhdistystiedotteissa, Puheenjohtajan uutiskirjeissä ja Yhdistysnetissä yhdistyksiä kannustettiin erityisesti kuntavaikuttamiseen. Keskusjärjestön ohjelmat, kannanotot, lausunnot ja asiantuntijakirjoitukset tukivat myös paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen vaikuttamistyötä ja lapsen oikeuksien edistämistyötä. Lapsen oikeuksien edistäminen MLL tarkastelee lapsia koskevia lainsäädäntöhankkeita, politiikkaohjelmia ja viranomaistoimintaa kiinnittämällä huomiota siihen, miten ne toteuttavat lasten hyvinvointia ja oikeuksia. MLL oli vuonna 2012 edustettuna muun muassa Lastensuojelun käsikirjan lakityöryhmässä, vammaisalan tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijaryhmässä sekä Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen ohjausryhmässä. MLL toi työskentelyyn lapsen oikeuksiin liittyvää asiantuntemusta. Lisäksi lapsen oikeuksista kirjoitettiin asiantuntija- ja mielipidekirjoituksia. Lapsen oikeudet ohjaavat myös kaikkea MLL:n omaa toimintaa, kuten perhekahvilatoimintaa, tukioppilastoimintaa ja Lasten ja nuorten puhelinta ja nettiä. 12 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2012

13 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

14 Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa valvova lapsen oikeuksien komitea on viimeksi vuonna 2011 huomauttanut, ettei Suomessa tunneta riittävästi lapsen oikeuksien sopimusta eikä sitä sovelleta systemaattisesti lainsäädäntötyössä, viranomaistyössä ja tuomioistuimissa. MLL vahvisti vuonna 2012 toimintaansa lapsen oikeuksien merkityksen esiin nostamiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. MLL:n tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien komitean suosittamaa lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa. Lapsivaikutusten arvioinnissa selvitetään ja arvioidaan lapsiin jollain tavoin liittyvien päätösten ja toimintojen vaikutukset lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumiseen. Keskusjärjestö järjesti vuonna 2012 MLL:n piireille koulutusta lapsen oikeuksista ja lapsivaikutusten arvioinnista sekä osallistui tuomareiden, kuntalakimiesten ja rehtoreiden kouluttamiseen. Kansalaisjärjestöyhteistyö MLL:lla on laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto. MLL tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen, erityisesti lastensuojelu-, lapsi- ja nuorisojärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan sekä sivistys- ja opetusalan järjestöjen kanssa. Toimintavuoden aikana MLL oli jäsenenä tai edustettuna muun muassa Rahaautomaattiyhdistyksessä, Lasten Päivän Säätiössä, Lastensuojelun Keskusliitossa, vuoden alussa toimintansa aloittaneessa uudessa Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE:ssa, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa, Nuorten Akatemiassa, Opintotoiminnan Keskusliitossa, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä, Liikenneturvassa, Niilo Mäki Säätiössä, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksessa, Mediakasvatusseurassa ja Suomen YK-liitossa. MLL on yksi Asuntosäätiön perustaja- ja taustayhteisöistä. MLL oli mukana järjestöjen yhteisessä Lasten terveysfoorumissa. MLL ylläpiti kuuden yhteistyökumppanin kanssa valtakunnallista Rikosuhripäivystystä (RIKU). Palvelu tarjoaa rikoksen tai rikosyrityksen uhreiksi joutuneille puhelinneuvontaa, lakiasiainneuvontaa ja tukihenkilöitä. Rikosuhripäivystys parantaa myös rikoksen uhrien asemaa. Viestintä Aktiivinen viestintä on tärkeä osa MLL:n vaikuttamista niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisesti. Keskusjärjestö vastaa valtakunnallisesta viestinnästä ja tukee piirijärjestöjä ja yhdistyksiä niiden omassa viestinnässä. Vuodenvaihteessa Simultaanitulkkikampanja MTV3:lla ja Radio Novassa herätteli aikuisia huomioimaan lasten toiveita. Kampanjan tavoitteena oli lisätä MLL:n työn ja Vanhempainpuhelimen ja -netin tunnettuutta. MLL:n vuoden aikana esiin nostamia aiheita olivat lasten ja nuorten vaikeus luottaa ammattiauttajiin (Lasten ja nuorten puhelimen raportti), eroperheiden avuntarve (Vanhempainpuhelimen raportti), nuorten yksinäisyys, koulujen mediakasvatuksen vaihteleva taso, koulukiusaamisen ehkäiseminen ensimmäisestä luokasta lähtien ja lapsiperheiden toimeentulovaikeudet. Kesäkuussa julkistettu, MLL:n tutkimussäätiön tuella toteutettu tutkimus tyttöjen itsetunnon kehittymisestä ja minäkuvasta sai paljon huomiota mediassa. Kuntavaalivaikuttamisen tueksi toteutettu kuntavaalikysely osoitti, että lapsia ja nuoria ei huomioida kunnan päätöksenteossa. Piirit ja yhdistykset saivat kyselyn pohjalta materiaalia oman vaalivaikuttamisensa tueksi. MLL julkaisi vuoden aikana 20 tiedotetta. Mediaosumia kertyi yhteensä Uni Taapero nukkuu Simultaanitulkki-kampanjassa heräteltiin aikuisia huomioimaan lasten toiveita. Uniaiheiset neuvolalehtiset antavat vanhemmille tietoa lapsen nukkumisesta. Uni Vauva nukkuu 14 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2012

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2005 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Paino: Painotalo Miktor 2006 Vuosikertomus 2005 Mannerheimin

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VÄESTÖLIITTO RY VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus Yleistä Perhetoiminnot Seksuaaliterveysklinikka Kansainvälisen kehityksen yksikkö Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007

Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 Teksti: Janne Telén Työryhmä: Janne Telén, Ulla Tanttu, Anne Ryhänen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Toimint asuunnitelma 2011

Toimint asuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 Väestöliitto Toimintasuunnitelma 2011 www.vaestoliitto.fi Kalevankatu 16, PL 849, 00101 Helsinki Puhelin (09) 228 050, Faksi (09) 612 1211 Valokuvat: s. 11 ja 50 Mari Hohtari/Rhinoceros

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 Vuosikertomus 2014 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

LApsemme. Näin lapsiperheet asuvat. Rento loma kotona. Viihtyisä ympäristö innostaa oppimaan. Leikki tuo ilon. Mitä vauva viestii?

LApsemme. Näin lapsiperheet asuvat. Rento loma kotona. Viihtyisä ympäristö innostaa oppimaan. Leikki tuo ilon. Mitä vauva viestii? Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 1/2014 LApsemme Rento loma kotona Leikki tuo ilon Viihtyisä ympäristö innostaa oppimaan Mitä vauva viestii? Näin lapsiperheet asuvat Disney/Pixar Tarjous! 2

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 3 Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 5 2 KANSALAISTOIMINNAN TUKI... 6 3 LAPSI-

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2009 l a s t e n s u o j e l u n ke s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta

Lisätiedot

Miljoona puhelua. Lasten ja nuorten puhelin 25 vuotta. Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2004

Miljoona puhelua. Lasten ja nuorten puhelin 25 vuotta. Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2004 Miljoona puhelua Lasten ja nuorten puhelin 25 vuotta Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2004 Lasten ja nuorten puhelin ja netti 25 vuotta raportti 2004 1 Toimitus: Anne Ryhänen Työryhmä: Ossi

Lisätiedot

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata LAPSEMME Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 2/2014 Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata Tunne valtaa fanit Terhokerho yhdistää sukupolvet Vertaisryhmiä erolapsille Tottuneesti tabletilla Peruskoulun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 VÄESTÖLIITTO 2014 lyhyesti Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön terveyttä, turvallisuutta ja onnellista ja tasapainoista

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

LAPSEMME. Iloa elämään. Lapsiperhe ja verotus. Yksinäisyys tekee kipeää. Seikkaile kotiseudulla. Sosiaaliset taidot opitaan

LAPSEMME. Iloa elämään. Lapsiperhe ja verotus. Yksinäisyys tekee kipeää. Seikkaile kotiseudulla. Sosiaaliset taidot opitaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 1/2011 LAPSEMME Iloa elämään Sosiaaliset taidot opitaan Seikkaile kotiseudulla Yksinäisyys tekee kipeää Lapsiperhe ja verotus Pääkirjoitus 18.2.2011 Vaikuttamisen

Lisätiedot

Joka kodin konstit -projekti Loppuraportti

Joka kodin konstit -projekti Loppuraportti Joka kodin konstit -projekti Loppuraportti Marjo Kankkonen Anna Suutarla 1.12.2006 Joka kodin konstit -projektin loppuraportti Tiivistelmä... 2 1. Joka kodin konstit -projektin tausta ja tarve... 5 2.

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot