SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861. Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 854 Lakiapteekkimaksustaannetunlain2 :nmuuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksenmuuttamisesta Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 :n muuttamisesta Lakielatustukilainmuuttamisesta Lakilastenkotihoidonjayksityisenhoidontuestaannetunlain13 :nmuuttamisesta Lakiperhehoitajalain3 :nväliaikaisestamuuttamisesta Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Verohallinnonpäätösmetsänkeskimääräisestävuotuisestatuotosta N:o 854 Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain(148/1946) 2, sellaisena kuin se on laissa 978/2008, seuraavasti: 2 Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti: Apteekin liikevaihto Apteekkimaksu liikevaihdon alarajan kohdalla Maksuprosentti alarajan ylimenevästä liikevaihdosta , , , , Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on viittä euroa pienempi, ei peritä. HE 150/2009 StVM 26/2009 EV 113/

2 4718 N:o 854 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2009 liikevaihdon perusteella. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

3 4719 N:o 855 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 28 päivänä tammikuuta 2005 annetun lain(49/2005) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on laissa 710/2008, seuraavasti: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Lain11 :n3momenttionvoimassavuoden 2010 loppuun. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Paula Risikko HE 153/2009 StVM 31/2009 EV 125/2009

4 4720 N:o 856 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain(566/2005) 31 :n 1 momentti seuraavasti: 31 Ylläpitokorvaus Kuntoutujalle voidaan maksaa ylläpitokorvausta 9 euroa päivältä kuntoutuksesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi ja kuntoutukseen osallistumisen varmistamiseksi. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Lakia sovelletaan kuntoutusrahaan, jota maksetaan lain voimaantulon jälkeiseltä ajalta. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä HE 155/2009 StVM 29/2009 EV 123/2009

5 4721 N:o 857 Laki elatustukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä elokuuta 2008 annetun elatustukilain (580/2008) 4 :n 2 ja 3 momentti, 43 :n otsikko ja 2 momentti sekä 44 seuraavasti: 4 Rahoitus Kansaneläkelaitoksen on neljä arkipäivää ennen 16 :ssä tarkoitettua elatustuen maksupäivää ilmoitettava valtiolle määrä, joka tarvitaan Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan maksukuukautena maksettavien elatustukien maksamiseen. Arvion yhteydessä Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava valtiolle edellistä kalenterikuukautta edeltäneeltä kalenterikuukaudelta tiedot maksettujen elatustukien yhteismäärästä, takautumissaatavan korvaukseksi perityn elatusavun määrästä ja takaisin perityn elatustuen määrästä. Kunkin kuukauden ennakkoa määrättäessä otetaan huomioon Kansaneläkelaitoksen edellistä kuukautta edeltäneenä kuukautena maksaman elatustuen yhteismäärä, josta vähennetään Kansaneläkelaitoksen vastaavana aikana saamat ennakot, takautumissaatavan korvaukseksi perimät elatusavut ja takaisin perimät elatustuet. 43 Elatustuen maksamista, takautumissaatavaa ja elatustuen takaisinperintäsaatavaa koskevat siirtymäsäännökset Elatusturvalakiin perustuvat kunnan takautumissaatavat ja takaisinperintää koskevat kunnan saatavat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos siirtyy mainitusta ajankohdasta lukien ulosottokaaressa tarkoitetuksi ulosoton hakijaksi kunnan sijasta. Kansaneläkelaitos siirtyy kunnan sijasta hakijaksi myös ulkomaisissa täytäntöönpanoasioissa. 44 Takautumissaatavan siirron ja elatustuen takaisinperintäsaatavan korvaaminen kunnille Kunnille korvataan vuosittain viiden vuoden ajan osuus, jonka Kansaneläkelaitos on edeltävän vuoden aikana saanut vuosina HE 156/2009 StVM 27/2009 EV 117/2009

6 4722 N:o perityksi elatusturvalakiin perustuvien kunnan takautumissaatavien ja takaisinperintää koskevien kunnan saatavien korvaukseksi. Korvaukset suoritetaan kunnille peruspalveluihin maksettavien laskennallisten valtionosuuksien yhteydessä ja kohdennetaan niille niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Sen estämättä, mitä 43 :n 2 momentissa säädetään, lakia sovelletaan aiheettomasti maksetun elatustuen takaisinperintää koskeviin kunnan saataviin tämän lain voimaan tultua, jollei kunta ole sitä ennen siirtänyt saatavaa Kansaneläkelaitokselle. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Paula Risikko

7 N:o Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain(1128/1996) 13, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1078/2002 ja 1227/2003, seuraavasti: 13 Osittainen hoitoraha Virka- tai työsuhteessa olevalla Suomessa tosiasiallisesti asuvalla alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, jonka keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia, on oikeus saada osittaista hoitorahaa. Oikeus osittaiseen hoitorahaan on samoin edellytyksin myös lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, joka toimii yrittäjänä ja jolla on yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) tarkoitettu vakuutus tai joka toimii maatalousyrittäjänä ja jolla on maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :ssä tarkoitettu vakuutus. Molemmilla vanhemmilla tai huoltajilla on oikeus saada osittaista hoitorahaa saman kalenterikuukauden ajalta, jos he eivät ole yhtäaikaisesti poissa työstä lapsen hoidon vuoksi. Lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus osittaiseen hoitorahaan 1 momentissa säädetyin edellytyksin myös lapsen perusopetuksen ensimmäisen ja toisen lukuvuoden ajalta sekä oppivelvollisuuskoulun aloittamista edeltävältä lukuvuodelta, jos lapsi osallistuu silloin oppivelvollisena esiopetukseen. Jos lapsi kuuluu perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitorahaa on kuitenkin oikeus saada siihen saakka kunnes lapsen kolmas lukuvuosi perusopetuksessa päättyy. Osittainen hoitoraha on 90 euroa kalenterikuukaudessa. Osittaista hoitorahaa ei makseta, jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja itse hoitaa lasta saaden kotihoidon tukea. Osittaista hoitorahaa ei myöskään makseta ajalta, jolta perheellä on oikeus saada erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Jos perheellä ei ole oikeutta äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan taikka osittaiseen vanhempainrahaan, osittaista hoitorahaa ei kuitenkaan makseta ennen kuin etuuksien maksamiselle sairausvakuutuslaissa säädetty aika on päättynyt. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN HE 157/2009 StVM 30/2009 EV 126/2009 Peruspalveluministeri Paula Risikko

8 4724 N:o 859 Laki perhehoitajalain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetun perhehoitajalain(312/1992) 3 :ään, sellaisena kuin se on laissa 948/2006, väliaikaisesti uusi 8 momentti seuraavasti: 3 Sen estämättä, mitä 7 momentissa säädetään, 2 ja 6 momentissa tarkoitettujen sekä toimeksiantosopimuksessa sovittujen kulukorvausten määrät tarkistetaan vuonna 2010 käyttäen sitä elinkustannusindeksin pistelukua, jonka mukaan vuoden 2009 alussa maksettavina olleiden korvausten suuruus laskettiin. Pisteluku on Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Paula Risikko HE 183/2009 StVM 33/2009 EV 131/2009

9 4725 N:o 860 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009 Verohallitus on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 :n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti: 1 Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2-7 :ssä esitetyiksi määriksi. 2 Etelä-Suomen lääni: Tuotto Artjärvi... 69,12 Asikkala... 59,85 Askola... 66,79 Espoo... 77,29 Forssa... 61,98 Hamina... 61,48 Hanko... 52,52 Hartola... 31,72 Hattula... 66,79 Hausjärvi... 73,10 Heinola... 38,65 Helsinki... 74,65 Hollola... 69,31 Humppila... 73,53 Hyvinkää... 78,98 Hämeenkoski... 55,87 Hämeenlinna... 63,94 Iitti... 61,11 Imatra... 49,78 Inkoo... 69,95 Janakkala... 68,68 Jokioinen... 77,29 Järvenpää... 74,15 Karjalohja... 62,81 Karkkila... 71,42 Kauniainen... 65,97 Kerava... 83,80 Kirkkonummi... 68,47 Kotka... 61,11 Kouvola... 62,56 Kärkölä... 70,58 Lahti... 78,98 Lapinjärvi... 69,31 Lappeenranta... 54,69 Lemi... 37,79 Liljendal... 68,47 Lohja... 68,52 Loppi... 58,39 Loviisa... 64,27 Luumäki... 39,90 Miehikkälä... 44,12 Myrskylä... 65,10 Mäntsälä... 69,12 Nastola... 67,82 Nummi-Pusula... 65,10 Nurmijärvi... 71,42 Orimattila... 73,10 Padasjoki... 52,09 Parikkala... 28,05 Pernaja... 59,44 Pornainen... 58,60 Porvoo... 68,47 Pukkila... 70,80 Pyhtää... 59,85 Raasepori... 65,95 Rautjärvi... 33,81 Riihimäki... 80,23 Ruokolahti... 37,59 Ruotsinpyhtää... 67,63 Savitaipale... 30,88 Sipoo... 73,53 Siuntio... 74,56 Suomenniemi... 30,22 Sysmä... 42,22 Taipalsaari... 34,65 Tammela... 65,97 Tuusula... 66,18 Vantaa... 80,04 Vihti... 59,03 Virolahti... 45,78

10 4726 N:o 860 Ylämaa... 43,67 Ypäjä... 74,15 3 Länsi-Suomen lääni: Tuotto Akaa... 68,88 Alajärvi... 22,84 Alavus... 32,12 Aura... 75,21 Eura... 64,91 Eurajoki... 60,06 Evijärvi... 18,46 Halsua... 18,89 Hankasalmi... 33,38 Harjavalta... 67,82 Himanka... 20,17 Honkajoki... 27,52 Huittinen... 66,75 Hämeenkyrö... 55,24 Ikaalinen... 39,28 Ilmajoki... 41,37 Isojoki... 30,88 Isokyrö... 39,90 Jalasjärvi... 35,71 Joutsa... 26,43 Juupajoki... 39,90 Jyväskylä... 39,84 Jämijärvi... 34,44 Jämsä... 51,19 Kaarina... 78,40 Kangasala... 61,49 Kankaanpää... 36,74 Kannonkoski... 26,45 Kannus... 20,17 Karijoki... 33,81 Karstula... 25,63 Karvia... 31,30 Kaskinen... 34,44 Kauhajoki... 35,48 Kauhava... 29,65 Kaustinen... 23,31 Kemiönsaari... 68,23 Keuruu... 38,42 Kihniö... 22,67 Kiikoinen... 52,29 Kinnula... 23,93 Kivijärvi... 21,83 Kokemäki... 67,22 Kokkola... 21,73 Konnevesi... 28,34 Korsnäs... 24,15 Koski Tl... 73,73 Kristiinankaupunki... 30,66 Kruunupyy... 20,56 Kuhmalahti... 50,63 Kuhmoinen... 46,62 Kuortane... 34,02 Kurikka... 36,63 Kustavi... 57,34 Kylmäkoski... 68,68 Kyyjärvi... 24,78 Köyliö... 65,97 Laihia... 38,42 Laitila... 60,49 Lappajärvi... 21,01 Lapua... 34,86 Laukaa... 38,42 Lavia... 43,07 Lempäälä... 56,27 Lestijärvi... 18,89 Lieto... 78,35 Loimaa... 74,09 Luhanka... 33,38 Luoto... 22,67 Luvia... 64,90 Länsi-Turunmaa... 62,67 Maalahti... 37,59 Marttila... 71,42 Masku... 69,32 Merikarvia... 26,45 Multia... 25,40 Mustasaari... 37,18 Muurame... 43,47 Mynämäki... 59,28 Mänttä-Vilppula... 33,19 Naantali... 58,55 Nakkila... 56,71 Nokia... 61,54 Noormarkku... 38,86 Nousiainen... 69,31 Närpiö... 40,12 Oravainen... 31,30 Oripää... 80,67 Orivesi... 47,87 Paimio... 73,10 Parkano... 35,28 Pedersören kunta... 28,34 Perho... 18,89 Petäjävesi... 41,17 Pietarsaari... 26,24 Pihtipudas... 22,67 Pirkkala... 57,13 Pomarkku... 37,38 Pori... 60,90 Punkalaidun... 70,58 Pyhäranta... 48,74 Pälkäne... 55,48 Pöytyä... 70,68 Raisio... 70,37 Rauma... 57,20 Ruovesi... 39,70 Rusko... 71,05 Saarijärvi... 31,65 Salo... 71,88 Sastamala... 57,40 Sauvo... 69,31 Seinäjoki... 33,84 Siikainen... 25,40 Soini... 20,79 Somero... 72,25 Säkylä... 57,13 Taivassalo... 56,71 Tampere... 59,44 Tarvasjoki... 68,89 Teuva... 34,02 Toholampi... 21,01 Toivakka... 41,37 Turku... 73,53 Töysä... 33,38

11 N:o Ulvila... 58,28 Urjala... 65,97 Uurainen... 29,41 Uusikaarlepyy... 28,99 Uusikaupunki... 53,34 Vaasa... 37,79 Valkeakoski... 57,76 Vehmaa... 57,97 Vesilahti... 57,76 Veteli... 21,83 Viitasaari... 28,34 Vimpeli... 23,52 Virrat... 31,72 Vähäkyrö... 35,71 Vöyri-Maksamaa... 33,51 Ylöjärvi... 43,61 Ähtäri... 24,78 Äänekoski... 34,86 4 Itä-Suomen lääni: Tuotto Enonkoski... 24,15 Heinävesi... 20,56 Hirvensalmi... 34,65 Iisalmi... 29,61 Ilomantsi... 16,58 Joensuu... 22,44 Joroinen... 34,65 Juankoski... 28,34 Juuka... 20,17 Juva... 25,40 Kaavi... 27,52 Kangasniemi... 23,93 Karttula... 29,41 Keitele... 21,61 Kerimäki... 25,63 Kesälahti... 26,45 Kitee... 24,37 Kiuruvesi... 23,10 Kontiolahti... 22,47 Kuopio... 32,50 Lapinlahti... 29,17 Leppävirta... 27,52 Lieksa... 23,10 Liperi... 30,22 Maaninka... 32,12 Mikkeli... 26,37 Mäntyharju... 26,24 Nilsiä... 25,40 Nurmes... 22,05 Outokumpu... 26,24 Pertunmaa... 30,22 Pieksämäki... 23,98 Pielavesi... 28,14 Polvijärvi... 25,40 Punkaharju... 28,34 Puumala... 21,61 Rantasalmi... 26,24 Rautalampi... 30,88 Rautavaara... 16,58 Ristiina... 28,57 Rääkkylä... 23,31 Savonlinna... 28,01 Siilinjärvi... 31,30 Sonkajärvi... 20,17 Sulkava... 29,17 Suonenjoki... 30,22 Tervo... 22,47 Tohmajärvi... 25,91 Tuusniemi... 28,57 Valtimo... 23,10 Varkaus... 30,28 Varpaisjärvi... 21,01 Vesanto... 26,02 Vieremä... 21,61 5 Oulun lääni: Tuotto Alavieska... 20,17 Haapajärvi... 19,31 Haapavesi... 17,42 Hailuoto... 10,05 Haukipudas... 14,08 Hyrynsalmi... 12,38 Ii... 9,79 Kajaani... 17,85 Kalajoki... 14,69 Kempele... 14,69 Kiiminki... 14,08 Kuhmo... 12,60 Kuusamo... 7,12 Kärsämäki... 16,17 Liminka... 16,58 Lumijoki... 15,53 Merijärvi... 13,22 Muhos... 15,97 Nivala... 20,56 Oulainen... 16,58 Oulu... 14,59 Oulunsalo... 13,22 Paltamo... 15,97 Pudasjärvi... 11,33 Puolanka... 13,03 Pyhäjoki... 11,96 Pyhäjärvi... 16,58 Pyhäntä... 15,76 Raahe... 18,30 Reisjärvi... 16,17 Ristijärvi... 14,08 Sievi... 18,46 Siikajoki... 17,46 Siikalatva... 15,45 Sotkamo... 15,97 Suomussalmi... 10,50 Taivalkoski... 7,34 Tyrnävä... 19,11 Utajärvi... 14,47 Vaala... 14,08 Vihanti... 16,37 Yli-Ii... 11,76 Ylivieska... 19,74 6 Lapin lääni: Tuotto Enontekiö... 9,64 Inari... 7,12 Kemi... 13,85 Kemijärvi... 14,69 Keminmaa... 15,31

12 4728 N:o 860 Kittilä... 8,19 Kolari... 9,64 Muonio... 11,76 Pelkosenniemi... 11,96 Pello... 12,38 Posio... 12,38 Ranua... 12,38 Rovaniemi... 15,53 Salla... 8,61 Savukoski... 9,24 Simo... 15,53 Sodankylä... 6,31 Tervola... 15,31 Tornio... 16,58 Utsjoki... 6,91 Ylitornio... 15,53 7 Ahvenanmaan maakunta: Tuotto Brändö... 35,71 Eckerö... 44,94 Finström... 59,03 Föglö... 59,03 Geta... 55,24 Hammarland... 55,24 Jomala... 59,25 Kumlinge... 42,43 Kökar... 36,74 Lemland... 65,32 Lumparland... 48,51 Maarianhamina... 38,65 Saltvik... 67,22 Sottunga... 52,09 Sund... 64,68 Vårdö... 53,13 8 Jos maatalousmaa on salaojitettu, maatalousmaan arvoa korotetaan 324,46 eurolla hehtaaria kohti. 9 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöstä sovelletaan vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009 Pääjohtaja Mirjami Laitinen Ylitarkastaja Kari Pilhjerta

13 4729 N:o 861 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009 Verohallitus on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 :n 3 momentin nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti: 1 Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2 7 :ssä esitetyiksi määriksi. 2 Etelä-Suomen lääni: Tuotto Artjärvi ,96 Asikkala ,17 Askola ,54 Espoo... 91,55 Forssa ,50 Hamina ,48 Hanko... 45,41 Hartola ,58 Hattula ,28 Hausjärvi ,57 Heinola ,47 Helsinki... 91,87 Hollola ,56 Humppila ,31 Hyvinkää ,61 Hämeenkoski ,22 Hämeenlinna ,55 Iitti ,23 Imatra ,35 Inkoo... 79,08 Janakkala ,84 Jokioinen ,86 Järvenpää ,41 Karjalohja ,92 Karkkila ,00 Kauniainen... 80,03 Kerava ,50 Kirkkonummi... 89,03 Kotka ,29 Kouvola ,94 Kärkölä ,50 Lahti ,78 Lapinjärvi... 98,24 Lappeenranta ,76 Lemi ,27 Liljendal... 85,15 Lohja ,06 Loppi ,43 Loviisa... 74,21 Luumäki ,67 Miehikkälä ,85 Myrskylä ,24 Mäntsälä ,61 Nastola ,11 Nummi-Pusula ,63 Nurmijärvi ,43 Orimattila ,56 Padasjoki ,27 Parikkala ,25 Pernaja... 71,62 Pornainen ,97 Porvoo... 86,13 Pukkila ,00 Pyhtää... 87,06 Raasepori... 80,64 Rautjärvi ,09 Riihimäki ,13 Ruokolahti ,49 Ruotsinpyhtää... 84,32 Savitaipale ,69 Sipoo ,25 Siuntio ,57 Suomenniemi ,64 Sysmä ,17 Taipalsaari ,42 Tammela ,78 Tuusula ,89 Vantaa... 97,41 Vihti ,26 Virolahti ,37

14 4730 N:o 861 Ylämaa ,45 Ypäjä ,23 3 Länsi-Suomen lääni: Tuotto Akaa ,11 Alajärvi... 58,85 Alavus... 59,30 Aura ,64 Eura... 96,37 Eurajoki... 87,50 Evijärvi... 65,54 Halsua... 35,03 Hankasalmi ,89 Harjavalta ,83 Himanka... 43,90 Honkajoki... 55,07 Huittinen ,36 Hämeenkyrö ,15 Ikaalinen... 95,81 Ilmajoki... 68,00 Isojoki... 61,35 Isokyrö... 66,83 Jalasjärvi... 67,59 Joutsa ,63 Juupajoki ,88 Jyväskylä ,61 Jämijärvi... 79,42 Jämsä ,70 Kaarina... 74,89 Kangasala ,11 Kankaanpää... 72,68 Kannonkoski... 86,83 Kannus... 40,62 Karijoki... 67,66 Karstula... 69,86 Karvia... 57,11 Kaskinen... 42,28 Kauhajoki... 66,73 Kauhava... 61,27 Kaustinen... 48,66 Kemiönsaari... 69,19 Keuruu... 97,87 Kihniö... 67,70 Kiikoinen ,22 Kinnula... 57,16 Kivijärvi... 67,32 Kokemäki ,35 Kokkola... 48,05 Konnevesi ,21 Korsnäs... 51,88 Koski Tl ,17 Kristiinankaupunki... 56,10 Kruunupyy... 59,03 Kuhmalahti ,69 Kuhmoinen ,21 Kuortane... 67,16 Kurikka... 64,41 Kustavi... 55,05 Kylmäkoski ,88 Kyyjärvi... 53,73 Köyliö... 99,50 Laihia... 67,15 Laitila... 87,31 Lappajärvi... 63,41 Lapua... 62,40 Laukaa ,75 Lavia... 96,71 Lempäälä ,01 Lestijärvi... 45,10 Lieto... 83,94 Loimaa ,39 Luhanka ,82 Luoto... 52,30 Luvia... 92,59 Länsi-Turunmaa... 51,64 Maalahti... 53,46 Marttila ,58 Masku... 82,74 Merikarvia... 77,79 Multia... 83,48 Mustasaari... 55,76 Muurame ,35 Mynämäki... 90,94 Mänttä-Vilppula ,04 Naantali... 57,44 Nakkila ,32 Nokia ,49 Noormarkku... 99,99 Nousiainen... 93,44 Närpiö... 54,80 Oravainen... 60,85 Oripää ,03 Orivesi ,15 Paimio... 79,65 Parkano... 69,14 Pedersören kunta... 46,68 Perho... 35,44 Petäjävesi ,81 Pietarsaari... 52,40 Pihtipudas... 69,84 Pirkkala ,18 Pomarkku... 99,21 Pori... 85,01 Punkalaidun ,43 Pyhäranta... 77,53 Pälkäne ,03 Pöytyä ,34 Raisio... 70,32 Rauma... 90,09 Ruovesi ,42 Rusko... 83,36 Saarijärvi... 86,56 Salo ,63 Sastamala ,23 Sauvo... 75,61 Seinäjoki... 63,46 Siikainen... 82,15 Soini... 55,91 Somero ,11 Säkylä... 92,89 Taivassalo... 64,64 Tampere ,13 Tarvasjoki ,34 Teuva... 59,12 Toholampi... 49,49 Toivakka ,74 Turku... 77,47 Töysä... 65,64

15 N:o Ulvila ,34 Urjala ,33 Uurainen ,41 Uusikaarlepyy... 55,48 Uusikaupunki... 72,60 Vaasa... 46,73 Valkeakoski ,42 Vehmaa... 78,80 Vesilahti ,84 Veteli... 51,00 Viitasaari... 93,89 Vimpeli... 65,05 Virrat... 82,06 Vähäkyrö... 56,55 Vöyri-Maksamaa... 49,24 Ylöjärvi... 86,07 Ähtäri... 72,16 Äänekoski ,29 4 Itä-Suomen lääni: Tuotto Enonkoski ,22 Heinävesi ,04 Hirvensalmi ,13 Iisalmi ,06 Ilomantsi... 61,31 Joensuu... 87,54 Joroinen ,99 Juankoski... 90,67 Juuka... 67,04 Juva ,47 Kaavi... 85,74 Kangasniemi ,20 Karttula ,54 Keitele... 88,55 Kerimäki ,45 Kesälahti ,75 Kitee ,00 Kiuruvesi... 73,66 Kontiolahti... 93,44 Kuopio ,49 Lapinlahti ,94 Leppävirta ,85 Lieksa... 58,02 Liperi... 99,31 Maaninka ,44 Mikkeli ,34 Mäntyharju ,27 Nilsiä... 87,15 Nurmes... 48,79 Outokumpu... 86,87 Pertunmaa ,61 Pieksämäki ,04 Pielavesi... 87,49 Polvijärvi... 84,55 Punkaharju ,56 Puumala ,43 Rantasalmi ,06 Rautalampi ,75 Rautavaara... 53,06 Ristiina ,71 Rääkkylä ,15 Savonlinna ,37 Siilinjärvi ,42 Sonkajärvi... 64,21 Sulkava ,01 Suonenjoki ,77 Tervo ,76 Tohmajärvi ,09 Tuusniemi ,41 Valtimo... 47,91 Varkaus ,31 Varpaisjärvi... 99,45 Vesanto ,37 Vieremä... 61,09 5 Oulun lääni: Tuotto Alavieska... 42,34 Haapajärvi... 45,84 Haapavesi... 33,75 Hailuoto... 25,67 Haukipudas... 31,61 Hyrynsalmi... 32,50 Ii... 21,92 Kajaani... 34,61 Kalajoki... 34,65 Kempele... 32,91 Kiiminki... 27,31 Kuhmo... 38,93 Kuusamo... 21,02 Kärsämäki... 44,05 Liminka... 24,61 Lumijoki... 29,56 Merijärvi... 42,77 Muhos... 37,34 Nivala... 51,04 Oulainen... 41,54 Oulu... 30,96 Oulunsalo... 33,12 Paltamo... 41,77 Pudasjärvi... 17,63 Puolanka... 29,58 Pyhäjoki... 36,22 Pyhäjärvi... 49,85 Pyhäntä... 31,44 Raahe... 33,42 Reisjärvi... 48,44 Ristijärvi... 36,23 Sievi... 47,60 Siikajoki... 32,75 Siikalatva... 27,80 Sotkamo... 38,35 Suomussalmi... 22,69 Taivalkoski... 19,25 Tyrnävä... 24,02 Utajärvi... 27,39 Vaala... 29,14 Vihanti... 34,84 Yli-Ii... 22,07 Ylivieska... 49,47 6 Lapin lääni: Tuotto Enontekiö... 4,42 Inari... 5,21 Kemi... 23,09 Kemijärvi... 18,90 Keminmaa... 24,35

16 4732 N:o 861 Kittilä... 7,57 Kolari... 14,51 Muonio... 11,31 Pelkosenniemi... 13,85 Pello... 25,48 Posio... 21,30 Ranua... 17,64 Rovaniemi... 18,59 Salla... 14,00 Savukoski... 11,08 Simo... 19,72 Sodankylä... 9,64 Tervola... 22,44 Tornio... 23,84 Utsjoki... 0,00 Ylitornio... 22,40 7 Ahvenanmaan maakunta: Tuotto Brändö... 4,99 Eckerö... 29,89 Finström... 34,66 Föglö... 13,15 Geta... 27,82 Hammarland... 35,16 Jomala... 35,47 Kumlinge... 10,82 Kökar... 1,65 Lemland... 32,50 Lumparland... 27,24 Maarianhamina... 22,17 Saltvik... 29,96 Sottunga... 13,33 Sund... 27,02 Vårdö... 16,85 8 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöstä sovelletaan vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009 Pääjohtaja Mirjami Laitinen Ylitarkastaja Kari Pilhjerta JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2009 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Taulukosta puuttuu saaristo- sekä Pohjois-Suomen kuntia, rahdit sovittava erikseen.

Taulukosta puuttuu saaristo- sekä Pohjois-Suomen kuntia, rahdit sovittava erikseen. Rahtihinnasto Tiileri-tulisijat 25.02.2013 sis. alv. 24% Tulisijat toimitetaan oheisen rahtitaulukon mukaan toimitusosoitteeseen tiilikuormien mukana. Tulisijapakettia tilattaessa tulisi huomioida riittävä

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO N:o 288 809 Liite 1 TUKIALUEJAKO Alue A Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuusjoki, Lapinjärvi,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Vesannon kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eerika Korhonen-Pellikka 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

Bitumikaton huoltokirja

Bitumikaton huoltokirja Bitumikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4.

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. ELY-central eller område Hela landet sammalagt 20 644 33,21 % Länsstyrelse

Lisätiedot

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty

Lisätiedot

Peltikaton huoltokirja

Peltikaton huoltokirja Peltikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA A Alahärmä Alajärvi Alastaro Alatornio Alavieska Alavus Angeli Anjalankoski Antrea Anttola Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura B Bromarv D Dragsfjärd E Eckerö Elimäki

Lisätiedot

Akaa UUDENVUODENLUPAUS Alajärvi TOIVETARINA Alavieska LAHJA Alavus RAPLYRIIKKA Asikkala MIELEEN JÄÄNEITÄ Askola PELKOKOLMONEN Aura HAVAINTOJA Brändö

Akaa UUDENVUODENLUPAUS Alajärvi TOIVETARINA Alavieska LAHJA Alavus RAPLYRIIKKA Asikkala MIELEEN JÄÄNEITÄ Askola PELKOKOLMONEN Aura HAVAINTOJA Brändö Akaa UUDENVUODENLUPAUS Alajärvi TOIVETARINA Alavieska LAHJA Alavus RAPLYRIIKKA Asikkala MIELEEN JÄÄNEITÄ Askola PELKOKOLMONEN Aura HAVAINTOJA Brändö PALAUTE KIITTÄJÄSI TYYLIIN Eckerö KOLUMNIAIHEITA Enonkoski

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1314 1318 SISÄLLYS N:o Sivu 1314 Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) LVI 10-10536 KH 20-00533 LÄMMITYTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta ohjeet elokuu 2013 1 (5) korvaa LVI 10-10464 KH 20-00477 Tässä ohjeessa esitetään lämmitystarveluvun käyttö ja kuntakohtaiset

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot