SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o 854 861. Laki. N:o 854. apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 854 Lakiapteekkimaksustaannetunlain2 :nmuuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksenmuuttamisesta Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 :n muuttamisesta Lakielatustukilainmuuttamisesta Lakilastenkotihoidonjayksityisenhoidontuestaannetunlain13 :nmuuttamisesta Lakiperhehoitajalain3 :nväliaikaisestamuuttamisesta Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Verohallinnonpäätösmetsänkeskimääräisestävuotuisestatuotosta N:o 854 Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain(148/1946) 2, sellaisena kuin se on laissa 978/2008, seuraavasti: 2 Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti: Apteekin liikevaihto Apteekkimaksu liikevaihdon alarajan kohdalla Maksuprosentti alarajan ylimenevästä liikevaihdosta , , , , Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on viittä euroa pienempi, ei peritä. HE 150/2009 StVM 26/2009 EV 113/

2 4718 N:o 854 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2009 liikevaihdon perusteella. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

3 4719 N:o 855 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 28 päivänä tammikuuta 2005 annetun lain(49/2005) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on laissa 710/2008, seuraavasti: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Lain11 :n3momenttionvoimassavuoden 2010 loppuun. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Paula Risikko HE 153/2009 StVM 31/2009 EV 125/2009

4 4720 N:o 856 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain(566/2005) 31 :n 1 momentti seuraavasti: 31 Ylläpitokorvaus Kuntoutujalle voidaan maksaa ylläpitokorvausta 9 euroa päivältä kuntoutuksesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi ja kuntoutukseen osallistumisen varmistamiseksi. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Lakia sovelletaan kuntoutusrahaan, jota maksetaan lain voimaantulon jälkeiseltä ajalta. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä HE 155/2009 StVM 29/2009 EV 123/2009

5 4721 N:o 857 Laki elatustukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä elokuuta 2008 annetun elatustukilain (580/2008) 4 :n 2 ja 3 momentti, 43 :n otsikko ja 2 momentti sekä 44 seuraavasti: 4 Rahoitus Kansaneläkelaitoksen on neljä arkipäivää ennen 16 :ssä tarkoitettua elatustuen maksupäivää ilmoitettava valtiolle määrä, joka tarvitaan Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan maksukuukautena maksettavien elatustukien maksamiseen. Arvion yhteydessä Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava valtiolle edellistä kalenterikuukautta edeltäneeltä kalenterikuukaudelta tiedot maksettujen elatustukien yhteismäärästä, takautumissaatavan korvaukseksi perityn elatusavun määrästä ja takaisin perityn elatustuen määrästä. Kunkin kuukauden ennakkoa määrättäessä otetaan huomioon Kansaneläkelaitoksen edellistä kuukautta edeltäneenä kuukautena maksaman elatustuen yhteismäärä, josta vähennetään Kansaneläkelaitoksen vastaavana aikana saamat ennakot, takautumissaatavan korvaukseksi perimät elatusavut ja takaisin perimät elatustuet. 43 Elatustuen maksamista, takautumissaatavaa ja elatustuen takaisinperintäsaatavaa koskevat siirtymäsäännökset Elatusturvalakiin perustuvat kunnan takautumissaatavat ja takaisinperintää koskevat kunnan saatavat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos siirtyy mainitusta ajankohdasta lukien ulosottokaaressa tarkoitetuksi ulosoton hakijaksi kunnan sijasta. Kansaneläkelaitos siirtyy kunnan sijasta hakijaksi myös ulkomaisissa täytäntöönpanoasioissa. 44 Takautumissaatavan siirron ja elatustuen takaisinperintäsaatavan korvaaminen kunnille Kunnille korvataan vuosittain viiden vuoden ajan osuus, jonka Kansaneläkelaitos on edeltävän vuoden aikana saanut vuosina HE 156/2009 StVM 27/2009 EV 117/2009

6 4722 N:o perityksi elatusturvalakiin perustuvien kunnan takautumissaatavien ja takaisinperintää koskevien kunnan saatavien korvaukseksi. Korvaukset suoritetaan kunnille peruspalveluihin maksettavien laskennallisten valtionosuuksien yhteydessä ja kohdennetaan niille niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Sen estämättä, mitä 43 :n 2 momentissa säädetään, lakia sovelletaan aiheettomasti maksetun elatustuen takaisinperintää koskeviin kunnan saataviin tämän lain voimaan tultua, jollei kunta ole sitä ennen siirtänyt saatavaa Kansaneläkelaitokselle. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Paula Risikko

7 N:o Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain(1128/1996) 13, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1078/2002 ja 1227/2003, seuraavasti: 13 Osittainen hoitoraha Virka- tai työsuhteessa olevalla Suomessa tosiasiallisesti asuvalla alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, jonka keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia, on oikeus saada osittaista hoitorahaa. Oikeus osittaiseen hoitorahaan on samoin edellytyksin myös lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, joka toimii yrittäjänä ja jolla on yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) tarkoitettu vakuutus tai joka toimii maatalousyrittäjänä ja jolla on maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :ssä tarkoitettu vakuutus. Molemmilla vanhemmilla tai huoltajilla on oikeus saada osittaista hoitorahaa saman kalenterikuukauden ajalta, jos he eivät ole yhtäaikaisesti poissa työstä lapsen hoidon vuoksi. Lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus osittaiseen hoitorahaan 1 momentissa säädetyin edellytyksin myös lapsen perusopetuksen ensimmäisen ja toisen lukuvuoden ajalta sekä oppivelvollisuuskoulun aloittamista edeltävältä lukuvuodelta, jos lapsi osallistuu silloin oppivelvollisena esiopetukseen. Jos lapsi kuuluu perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitorahaa on kuitenkin oikeus saada siihen saakka kunnes lapsen kolmas lukuvuosi perusopetuksessa päättyy. Osittainen hoitoraha on 90 euroa kalenterikuukaudessa. Osittaista hoitorahaa ei makseta, jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja itse hoitaa lasta saaden kotihoidon tukea. Osittaista hoitorahaa ei myöskään makseta ajalta, jolta perheellä on oikeus saada erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Jos perheellä ei ole oikeutta äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan taikka osittaiseen vanhempainrahaan, osittaista hoitorahaa ei kuitenkaan makseta ennen kuin etuuksien maksamiselle sairausvakuutuslaissa säädetty aika on päättynyt. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN HE 157/2009 StVM 30/2009 EV 126/2009 Peruspalveluministeri Paula Risikko

8 4724 N:o 859 Laki perhehoitajalain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetun perhehoitajalain(312/1992) 3 :ään, sellaisena kuin se on laissa 948/2006, väliaikaisesti uusi 8 momentti seuraavasti: 3 Sen estämättä, mitä 7 momentissa säädetään, 2 ja 6 momentissa tarkoitettujen sekä toimeksiantosopimuksessa sovittujen kulukorvausten määrät tarkistetaan vuonna 2010 käyttäen sitä elinkustannusindeksin pistelukua, jonka mukaan vuoden 2009 alussa maksettavina olleiden korvausten suuruus laskettiin. Pisteluku on Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Paula Risikko HE 183/2009 StVM 33/2009 EV 131/2009

9 4725 N:o 860 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009 Verohallitus on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 :n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti: 1 Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2-7 :ssä esitetyiksi määriksi. 2 Etelä-Suomen lääni: Tuotto Artjärvi... 69,12 Asikkala... 59,85 Askola... 66,79 Espoo... 77,29 Forssa... 61,98 Hamina... 61,48 Hanko... 52,52 Hartola... 31,72 Hattula... 66,79 Hausjärvi... 73,10 Heinola... 38,65 Helsinki... 74,65 Hollola... 69,31 Humppila... 73,53 Hyvinkää... 78,98 Hämeenkoski... 55,87 Hämeenlinna... 63,94 Iitti... 61,11 Imatra... 49,78 Inkoo... 69,95 Janakkala... 68,68 Jokioinen... 77,29 Järvenpää... 74,15 Karjalohja... 62,81 Karkkila... 71,42 Kauniainen... 65,97 Kerava... 83,80 Kirkkonummi... 68,47 Kotka... 61,11 Kouvola... 62,56 Kärkölä... 70,58 Lahti... 78,98 Lapinjärvi... 69,31 Lappeenranta... 54,69 Lemi... 37,79 Liljendal... 68,47 Lohja... 68,52 Loppi... 58,39 Loviisa... 64,27 Luumäki... 39,90 Miehikkälä... 44,12 Myrskylä... 65,10 Mäntsälä... 69,12 Nastola... 67,82 Nummi-Pusula... 65,10 Nurmijärvi... 71,42 Orimattila... 73,10 Padasjoki... 52,09 Parikkala... 28,05 Pernaja... 59,44 Pornainen... 58,60 Porvoo... 68,47 Pukkila... 70,80 Pyhtää... 59,85 Raasepori... 65,95 Rautjärvi... 33,81 Riihimäki... 80,23 Ruokolahti... 37,59 Ruotsinpyhtää... 67,63 Savitaipale... 30,88 Sipoo... 73,53 Siuntio... 74,56 Suomenniemi... 30,22 Sysmä... 42,22 Taipalsaari... 34,65 Tammela... 65,97 Tuusula... 66,18 Vantaa... 80,04 Vihti... 59,03 Virolahti... 45,78

10 4726 N:o 860 Ylämaa... 43,67 Ypäjä... 74,15 3 Länsi-Suomen lääni: Tuotto Akaa... 68,88 Alajärvi... 22,84 Alavus... 32,12 Aura... 75,21 Eura... 64,91 Eurajoki... 60,06 Evijärvi... 18,46 Halsua... 18,89 Hankasalmi... 33,38 Harjavalta... 67,82 Himanka... 20,17 Honkajoki... 27,52 Huittinen... 66,75 Hämeenkyrö... 55,24 Ikaalinen... 39,28 Ilmajoki... 41,37 Isojoki... 30,88 Isokyrö... 39,90 Jalasjärvi... 35,71 Joutsa... 26,43 Juupajoki... 39,90 Jyväskylä... 39,84 Jämijärvi... 34,44 Jämsä... 51,19 Kaarina... 78,40 Kangasala... 61,49 Kankaanpää... 36,74 Kannonkoski... 26,45 Kannus... 20,17 Karijoki... 33,81 Karstula... 25,63 Karvia... 31,30 Kaskinen... 34,44 Kauhajoki... 35,48 Kauhava... 29,65 Kaustinen... 23,31 Kemiönsaari... 68,23 Keuruu... 38,42 Kihniö... 22,67 Kiikoinen... 52,29 Kinnula... 23,93 Kivijärvi... 21,83 Kokemäki... 67,22 Kokkola... 21,73 Konnevesi... 28,34 Korsnäs... 24,15 Koski Tl... 73,73 Kristiinankaupunki... 30,66 Kruunupyy... 20,56 Kuhmalahti... 50,63 Kuhmoinen... 46,62 Kuortane... 34,02 Kurikka... 36,63 Kustavi... 57,34 Kylmäkoski... 68,68 Kyyjärvi... 24,78 Köyliö... 65,97 Laihia... 38,42 Laitila... 60,49 Lappajärvi... 21,01 Lapua... 34,86 Laukaa... 38,42 Lavia... 43,07 Lempäälä... 56,27 Lestijärvi... 18,89 Lieto... 78,35 Loimaa... 74,09 Luhanka... 33,38 Luoto... 22,67 Luvia... 64,90 Länsi-Turunmaa... 62,67 Maalahti... 37,59 Marttila... 71,42 Masku... 69,32 Merikarvia... 26,45 Multia... 25,40 Mustasaari... 37,18 Muurame... 43,47 Mynämäki... 59,28 Mänttä-Vilppula... 33,19 Naantali... 58,55 Nakkila... 56,71 Nokia... 61,54 Noormarkku... 38,86 Nousiainen... 69,31 Närpiö... 40,12 Oravainen... 31,30 Oripää... 80,67 Orivesi... 47,87 Paimio... 73,10 Parkano... 35,28 Pedersören kunta... 28,34 Perho... 18,89 Petäjävesi... 41,17 Pietarsaari... 26,24 Pihtipudas... 22,67 Pirkkala... 57,13 Pomarkku... 37,38 Pori... 60,90 Punkalaidun... 70,58 Pyhäranta... 48,74 Pälkäne... 55,48 Pöytyä... 70,68 Raisio... 70,37 Rauma... 57,20 Ruovesi... 39,70 Rusko... 71,05 Saarijärvi... 31,65 Salo... 71,88 Sastamala... 57,40 Sauvo... 69,31 Seinäjoki... 33,84 Siikainen... 25,40 Soini... 20,79 Somero... 72,25 Säkylä... 57,13 Taivassalo... 56,71 Tampere... 59,44 Tarvasjoki... 68,89 Teuva... 34,02 Toholampi... 21,01 Toivakka... 41,37 Turku... 73,53 Töysä... 33,38

11 N:o Ulvila... 58,28 Urjala... 65,97 Uurainen... 29,41 Uusikaarlepyy... 28,99 Uusikaupunki... 53,34 Vaasa... 37,79 Valkeakoski... 57,76 Vehmaa... 57,97 Vesilahti... 57,76 Veteli... 21,83 Viitasaari... 28,34 Vimpeli... 23,52 Virrat... 31,72 Vähäkyrö... 35,71 Vöyri-Maksamaa... 33,51 Ylöjärvi... 43,61 Ähtäri... 24,78 Äänekoski... 34,86 4 Itä-Suomen lääni: Tuotto Enonkoski... 24,15 Heinävesi... 20,56 Hirvensalmi... 34,65 Iisalmi... 29,61 Ilomantsi... 16,58 Joensuu... 22,44 Joroinen... 34,65 Juankoski... 28,34 Juuka... 20,17 Juva... 25,40 Kaavi... 27,52 Kangasniemi... 23,93 Karttula... 29,41 Keitele... 21,61 Kerimäki... 25,63 Kesälahti... 26,45 Kitee... 24,37 Kiuruvesi... 23,10 Kontiolahti... 22,47 Kuopio... 32,50 Lapinlahti... 29,17 Leppävirta... 27,52 Lieksa... 23,10 Liperi... 30,22 Maaninka... 32,12 Mikkeli... 26,37 Mäntyharju... 26,24 Nilsiä... 25,40 Nurmes... 22,05 Outokumpu... 26,24 Pertunmaa... 30,22 Pieksämäki... 23,98 Pielavesi... 28,14 Polvijärvi... 25,40 Punkaharju... 28,34 Puumala... 21,61 Rantasalmi... 26,24 Rautalampi... 30,88 Rautavaara... 16,58 Ristiina... 28,57 Rääkkylä... 23,31 Savonlinna... 28,01 Siilinjärvi... 31,30 Sonkajärvi... 20,17 Sulkava... 29,17 Suonenjoki... 30,22 Tervo... 22,47 Tohmajärvi... 25,91 Tuusniemi... 28,57 Valtimo... 23,10 Varkaus... 30,28 Varpaisjärvi... 21,01 Vesanto... 26,02 Vieremä... 21,61 5 Oulun lääni: Tuotto Alavieska... 20,17 Haapajärvi... 19,31 Haapavesi... 17,42 Hailuoto... 10,05 Haukipudas... 14,08 Hyrynsalmi... 12,38 Ii... 9,79 Kajaani... 17,85 Kalajoki... 14,69 Kempele... 14,69 Kiiminki... 14,08 Kuhmo... 12,60 Kuusamo... 7,12 Kärsämäki... 16,17 Liminka... 16,58 Lumijoki... 15,53 Merijärvi... 13,22 Muhos... 15,97 Nivala... 20,56 Oulainen... 16,58 Oulu... 14,59 Oulunsalo... 13,22 Paltamo... 15,97 Pudasjärvi... 11,33 Puolanka... 13,03 Pyhäjoki... 11,96 Pyhäjärvi... 16,58 Pyhäntä... 15,76 Raahe... 18,30 Reisjärvi... 16,17 Ristijärvi... 14,08 Sievi... 18,46 Siikajoki... 17,46 Siikalatva... 15,45 Sotkamo... 15,97 Suomussalmi... 10,50 Taivalkoski... 7,34 Tyrnävä... 19,11 Utajärvi... 14,47 Vaala... 14,08 Vihanti... 16,37 Yli-Ii... 11,76 Ylivieska... 19,74 6 Lapin lääni: Tuotto Enontekiö... 9,64 Inari... 7,12 Kemi... 13,85 Kemijärvi... 14,69 Keminmaa... 15,31

12 4728 N:o 860 Kittilä... 8,19 Kolari... 9,64 Muonio... 11,76 Pelkosenniemi... 11,96 Pello... 12,38 Posio... 12,38 Ranua... 12,38 Rovaniemi... 15,53 Salla... 8,61 Savukoski... 9,24 Simo... 15,53 Sodankylä... 6,31 Tervola... 15,31 Tornio... 16,58 Utsjoki... 6,91 Ylitornio... 15,53 7 Ahvenanmaan maakunta: Tuotto Brändö... 35,71 Eckerö... 44,94 Finström... 59,03 Föglö... 59,03 Geta... 55,24 Hammarland... 55,24 Jomala... 59,25 Kumlinge... 42,43 Kökar... 36,74 Lemland... 65,32 Lumparland... 48,51 Maarianhamina... 38,65 Saltvik... 67,22 Sottunga... 52,09 Sund... 64,68 Vårdö... 53,13 8 Jos maatalousmaa on salaojitettu, maatalousmaan arvoa korotetaan 324,46 eurolla hehtaaria kohti. 9 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöstä sovelletaan vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009 Pääjohtaja Mirjami Laitinen Ylitarkastaja Kari Pilhjerta

13 4729 N:o 861 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009 Verohallitus on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 :n 3 momentin nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti: 1 Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2 7 :ssä esitetyiksi määriksi. 2 Etelä-Suomen lääni: Tuotto Artjärvi ,96 Asikkala ,17 Askola ,54 Espoo... 91,55 Forssa ,50 Hamina ,48 Hanko... 45,41 Hartola ,58 Hattula ,28 Hausjärvi ,57 Heinola ,47 Helsinki... 91,87 Hollola ,56 Humppila ,31 Hyvinkää ,61 Hämeenkoski ,22 Hämeenlinna ,55 Iitti ,23 Imatra ,35 Inkoo... 79,08 Janakkala ,84 Jokioinen ,86 Järvenpää ,41 Karjalohja ,92 Karkkila ,00 Kauniainen... 80,03 Kerava ,50 Kirkkonummi... 89,03 Kotka ,29 Kouvola ,94 Kärkölä ,50 Lahti ,78 Lapinjärvi... 98,24 Lappeenranta ,76 Lemi ,27 Liljendal... 85,15 Lohja ,06 Loppi ,43 Loviisa... 74,21 Luumäki ,67 Miehikkälä ,85 Myrskylä ,24 Mäntsälä ,61 Nastola ,11 Nummi-Pusula ,63 Nurmijärvi ,43 Orimattila ,56 Padasjoki ,27 Parikkala ,25 Pernaja... 71,62 Pornainen ,97 Porvoo... 86,13 Pukkila ,00 Pyhtää... 87,06 Raasepori... 80,64 Rautjärvi ,09 Riihimäki ,13 Ruokolahti ,49 Ruotsinpyhtää... 84,32 Savitaipale ,69 Sipoo ,25 Siuntio ,57 Suomenniemi ,64 Sysmä ,17 Taipalsaari ,42 Tammela ,78 Tuusula ,89 Vantaa... 97,41 Vihti ,26 Virolahti ,37

14 4730 N:o 861 Ylämaa ,45 Ypäjä ,23 3 Länsi-Suomen lääni: Tuotto Akaa ,11 Alajärvi... 58,85 Alavus... 59,30 Aura ,64 Eura... 96,37 Eurajoki... 87,50 Evijärvi... 65,54 Halsua... 35,03 Hankasalmi ,89 Harjavalta ,83 Himanka... 43,90 Honkajoki... 55,07 Huittinen ,36 Hämeenkyrö ,15 Ikaalinen... 95,81 Ilmajoki... 68,00 Isojoki... 61,35 Isokyrö... 66,83 Jalasjärvi... 67,59 Joutsa ,63 Juupajoki ,88 Jyväskylä ,61 Jämijärvi... 79,42 Jämsä ,70 Kaarina... 74,89 Kangasala ,11 Kankaanpää... 72,68 Kannonkoski... 86,83 Kannus... 40,62 Karijoki... 67,66 Karstula... 69,86 Karvia... 57,11 Kaskinen... 42,28 Kauhajoki... 66,73 Kauhava... 61,27 Kaustinen... 48,66 Kemiönsaari... 69,19 Keuruu... 97,87 Kihniö... 67,70 Kiikoinen ,22 Kinnula... 57,16 Kivijärvi... 67,32 Kokemäki ,35 Kokkola... 48,05 Konnevesi ,21 Korsnäs... 51,88 Koski Tl ,17 Kristiinankaupunki... 56,10 Kruunupyy... 59,03 Kuhmalahti ,69 Kuhmoinen ,21 Kuortane... 67,16 Kurikka... 64,41 Kustavi... 55,05 Kylmäkoski ,88 Kyyjärvi... 53,73 Köyliö... 99,50 Laihia... 67,15 Laitila... 87,31 Lappajärvi... 63,41 Lapua... 62,40 Laukaa ,75 Lavia... 96,71 Lempäälä ,01 Lestijärvi... 45,10 Lieto... 83,94 Loimaa ,39 Luhanka ,82 Luoto... 52,30 Luvia... 92,59 Länsi-Turunmaa... 51,64 Maalahti... 53,46 Marttila ,58 Masku... 82,74 Merikarvia... 77,79 Multia... 83,48 Mustasaari... 55,76 Muurame ,35 Mynämäki... 90,94 Mänttä-Vilppula ,04 Naantali... 57,44 Nakkila ,32 Nokia ,49 Noormarkku... 99,99 Nousiainen... 93,44 Närpiö... 54,80 Oravainen... 60,85 Oripää ,03 Orivesi ,15 Paimio... 79,65 Parkano... 69,14 Pedersören kunta... 46,68 Perho... 35,44 Petäjävesi ,81 Pietarsaari... 52,40 Pihtipudas... 69,84 Pirkkala ,18 Pomarkku... 99,21 Pori... 85,01 Punkalaidun ,43 Pyhäranta... 77,53 Pälkäne ,03 Pöytyä ,34 Raisio... 70,32 Rauma... 90,09 Ruovesi ,42 Rusko... 83,36 Saarijärvi... 86,56 Salo ,63 Sastamala ,23 Sauvo... 75,61 Seinäjoki... 63,46 Siikainen... 82,15 Soini... 55,91 Somero ,11 Säkylä... 92,89 Taivassalo... 64,64 Tampere ,13 Tarvasjoki ,34 Teuva... 59,12 Toholampi... 49,49 Toivakka ,74 Turku... 77,47 Töysä... 65,64

15 N:o Ulvila ,34 Urjala ,33 Uurainen ,41 Uusikaarlepyy... 55,48 Uusikaupunki... 72,60 Vaasa... 46,73 Valkeakoski ,42 Vehmaa... 78,80 Vesilahti ,84 Veteli... 51,00 Viitasaari... 93,89 Vimpeli... 65,05 Virrat... 82,06 Vähäkyrö... 56,55 Vöyri-Maksamaa... 49,24 Ylöjärvi... 86,07 Ähtäri... 72,16 Äänekoski ,29 4 Itä-Suomen lääni: Tuotto Enonkoski ,22 Heinävesi ,04 Hirvensalmi ,13 Iisalmi ,06 Ilomantsi... 61,31 Joensuu... 87,54 Joroinen ,99 Juankoski... 90,67 Juuka... 67,04 Juva ,47 Kaavi... 85,74 Kangasniemi ,20 Karttula ,54 Keitele... 88,55 Kerimäki ,45 Kesälahti ,75 Kitee ,00 Kiuruvesi... 73,66 Kontiolahti... 93,44 Kuopio ,49 Lapinlahti ,94 Leppävirta ,85 Lieksa... 58,02 Liperi... 99,31 Maaninka ,44 Mikkeli ,34 Mäntyharju ,27 Nilsiä... 87,15 Nurmes... 48,79 Outokumpu... 86,87 Pertunmaa ,61 Pieksämäki ,04 Pielavesi... 87,49 Polvijärvi... 84,55 Punkaharju ,56 Puumala ,43 Rantasalmi ,06 Rautalampi ,75 Rautavaara... 53,06 Ristiina ,71 Rääkkylä ,15 Savonlinna ,37 Siilinjärvi ,42 Sonkajärvi... 64,21 Sulkava ,01 Suonenjoki ,77 Tervo ,76 Tohmajärvi ,09 Tuusniemi ,41 Valtimo... 47,91 Varkaus ,31 Varpaisjärvi... 99,45 Vesanto ,37 Vieremä... 61,09 5 Oulun lääni: Tuotto Alavieska... 42,34 Haapajärvi... 45,84 Haapavesi... 33,75 Hailuoto... 25,67 Haukipudas... 31,61 Hyrynsalmi... 32,50 Ii... 21,92 Kajaani... 34,61 Kalajoki... 34,65 Kempele... 32,91 Kiiminki... 27,31 Kuhmo... 38,93 Kuusamo... 21,02 Kärsämäki... 44,05 Liminka... 24,61 Lumijoki... 29,56 Merijärvi... 42,77 Muhos... 37,34 Nivala... 51,04 Oulainen... 41,54 Oulu... 30,96 Oulunsalo... 33,12 Paltamo... 41,77 Pudasjärvi... 17,63 Puolanka... 29,58 Pyhäjoki... 36,22 Pyhäjärvi... 49,85 Pyhäntä... 31,44 Raahe... 33,42 Reisjärvi... 48,44 Ristijärvi... 36,23 Sievi... 47,60 Siikajoki... 32,75 Siikalatva... 27,80 Sotkamo... 38,35 Suomussalmi... 22,69 Taivalkoski... 19,25 Tyrnävä... 24,02 Utajärvi... 27,39 Vaala... 29,14 Vihanti... 34,84 Yli-Ii... 22,07 Ylivieska... 49,47 6 Lapin lääni: Tuotto Enontekiö... 4,42 Inari... 5,21 Kemi... 23,09 Kemijärvi... 18,90 Keminmaa... 24,35

16 4732 N:o 861 Kittilä... 7,57 Kolari... 14,51 Muonio... 11,31 Pelkosenniemi... 13,85 Pello... 25,48 Posio... 21,30 Ranua... 17,64 Rovaniemi... 18,59 Salla... 14,00 Savukoski... 11,08 Simo... 19,72 Sodankylä... 9,64 Tervola... 22,44 Tornio... 23,84 Utsjoki... 0,00 Ylitornio... 22,40 7 Ahvenanmaan maakunta: Tuotto Brändö... 4,99 Eckerö... 29,89 Finström... 34,66 Föglö... 13,15 Geta... 27,82 Hammarland... 35,16 Jomala... 35,47 Kumlinge... 10,82 Kökar... 1,65 Lemland... 32,50 Lumparland... 27,24 Maarianhamina... 22,17 Saltvik... 29,96 Sottunga... 13,33 Sund... 27,02 Vårdö... 16,85 8 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöstä sovelletaan vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009 Pääjohtaja Mirjami Laitinen Ylitarkastaja Kari Pilhjerta JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2009 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Region of Uusimaa 1408020 Espoo 241565 Hanko 9657 Helsinki 576632 Hyvinkää 44987 Inkoo 5575 Järvenpää 38288 Karjalohja 1481 Karkkila 9076 Kauniainen

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Leppävirta Heinävesi Varkaus Kuntatalouden tunnusluvut Joroinen Keski-Savo Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus 19.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200.00 246.00 005 Alajärvi 400.00 492.00 009 Alavieska 100.00 123.00 010 Alavus 400.00 492.00 016 Asikkala 300.00 369.00 018 Askola 100.00 123.00 019 Aura 100.00 123.00 035 Brändö 200.00 246.00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue Pomarkku Kuntatalouden tunnusluvut Pori Ulvila Lavia Luvia Nakkila Kokemäki Porin selvitysalue Kokemäki Lavia Luvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 23.05.2016 Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Keskitulolla tarkoitetaan

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 29.12.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 3269 Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri ~ 3 oo tc&.9c(ji( VALTIOVARAINMINISTERIÖ Päätös VM/251 1 02.02.06.00/2010 Kunta- ja aluehallinto-osasto 20.12.2011 j. ~4.( ~J ~2ora.. - c,s1~ Uck Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN LISÄYKSESTÄ

Lisätiedot

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%)

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) 8M/1M Full 24M/1M Kunnat 1M/512k 2M/512k rate Full rate Forssa 35,47 37,50 44,62 50,72 Humppila 35,47 37,50 44,62 50,72 Jokioinen 35,47 37,50 44,62 50,72 Kylmäkoski 35,47

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011 VALT10VARA1 N M 1 N ISTERI Ö Kunta- ja aluehallinto-osasto Päätös 20.12.2011 VM/2511 /02.02. 06.00/2010 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus 28. 11 1011 /S/i/Z^ II Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Euran kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eeva Rautiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Kuntatalouden tunnuslukuja Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Ryhmä 2: Forssa, Heinola, Hollola, Kuusamo, Naantali, Raisio ja Uusikaupunki 8.9.2015 Heikki Miettinen

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 1 Luonnos oikeusministeriön asetukseksi oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla

VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla Laskennalliset kustannukset: Ikärakenne Sairastavuus Työttömyys Kaksi Vieras As.tiheys Saaristo Koulutus Muut Yht.

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä

Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä VM/KAO/vs, 12.12.2013 Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä Vuoden 2013 tasolla UUSI NYKYINEN UUSI NYKYINEN MUUTOS Käyttöasm VOS VOS VOS VOS uusi vs nyk. tulot v. 2012 YHTEENSÄ YHTEENSÄ /as /as /as

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon 005 Alajärvi Alajärvi 009 Alavieska Alavieska 010 Alavus Alavus 016 Asikkala Asikkala 018 Askola Askola 019 Aura Aura 020 Akaa Akaa 046 Enonkoski Enonkoski 047 Enontekiö Enontekis 049 Espoo Esbo 050 Eura

Lisätiedot

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Porin kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Työvaliokunta ja ohjausryhmä 14.3.2014 Nakkila Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen 19.3.2014 Page 1 Porin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012 581/2012 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 19 päivänä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Kallelseåldern räknas på grund av differensen mellan kallelseåret och födelseåret Födelseår 19_ 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 Ekomaksu ja jätteiden tyhjennysvälin enimmäispituus kunnittain Kunta Eko-, perus-, hyötykäyttö- tai palvelumaksu,

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM Vastausaika 26.1.2016 10:42:11 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kangasniemen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Johanna Luukkonen 3. Vastauksen

Lisätiedot

Eurovaalit 2009. haluatko vaikuttaa yli 1,6 miljoonaan paikalliseen äänestäjään, joista osa on Sinulle jo tuttuja.

Eurovaalit 2009. haluatko vaikuttaa yli 1,6 miljoonaan paikalliseen äänestäjään, joista osa on Sinulle jo tuttuja. www.lehtiyhtyma.fi Eurovaalit 2009 Olet europarlamenttiehdokas, haluatko vaikuttaa yli 1,6 miljoonaan paikalliseen äänestäjään, joista osa on Sinulle jo tuttuja. Suomen Lehtiyhtymän KasvuSuomi-paketti

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta:

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-, metsä- ja kalatalous

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2013. Kuntakatsaus 2013

Kuntakatsaus 2013. Kuntakatsaus 2013 Kuntakatsaus 213 Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-,

Lisätiedot

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Sisäasiainministeriö Muistio SM050:0012013 20.12.2013 1 Pelastustoimen nykyiset järjestelyt Pelastustoimen nykyinen 22 alueen järjestelmä käynnistyi vuoden 2004 alusta. Pelastustoimen aluejaosta päätti

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kaupunginhallituslkunnanhallitus

Kaupunginhallituslkunnanhallitus M '.. Dnro 7, Kaupunginhallituslkunnanhallitus Kirjaamo, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Tämän mukaisesti Kansaneiäkølait s pyytää kuntanne lausuntoa alla tarkemmin

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2012

Eläkkeelle numeroina 2012 Eläkkeelle numeroina 2012 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Raision kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petra Määttänen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013 534/2013 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 8/2011 Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011 21.10.2011 Sisällys 1 JOKA NELJÄS YLEISTÄ ASUMISTUKEA SAAVA

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.) Luetteloa tarkistetaan piirijärjestöjen esityksestä tarvittaessa,

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

Anordnande av förebyggande hembesök och äldre /seniorrådgivningsverksamhet 2007

Anordnande av förebyggande hembesök och äldre /seniorrådgivningsverksamhet 2007 Anordnande av förebyggande hembesök och äldre amhet 2007 Källa: Statistikenkät om äldre personer, funktionshindrade, social kreditgivning och barndagvård i kommunerna 2007. Statistikmedelande 20/2008.

Lisätiedot

Myynti alueittain... 2. Myyntiorganisaatio... 3

Myynti alueittain... 2. Myyntiorganisaatio... 3 Sisällysluettelo Myynti alueittain... 2 Myyntiorganisaatio... 3 Talotekniikka Smartline kiinteistöviemärijärjestelmä... 6 HT PP Nordic -järjestelmä, putket ja yhteet... 11 PEM-paineputket... 16 PE-asennusputket...

Lisätiedot

MaMuPaja hanke 2011-2013. Tuotoksia ja tuloksia Joulukuu 2013

MaMuPaja hanke 2011-2013. Tuotoksia ja tuloksia Joulukuu 2013 MaMuPaja hanke 2011-2013 Tuotoksia ja tuloksia Joulukuu 2013 19.11.2013 MaMuPaja-hankkeen tavoitteet Maahanmuuttajatyö työpajoilla (MaMuPaja) hankkeen päätavoitteena on kehittää työpajoilla tehtävää maahanmuuttajatyötä.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Myrskylän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Matti Latva-Pirilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Vuosi / År 2009. Uusimaa Nyland %

Vuosi / År 2009. Uusimaa Nyland % Vuosi / År 2009 Uusimaa Nyland % Espoo Esbo 25 Hanko Hangö 35 Helsinki Helsingfors 25 Hyvinkää Hyvinge 41 Inkoo Ingå 39 Järvenpää Träskända 39 Karjalohja Karislojo 50 Karkkila Högfors 50 Kauniainen Grankulla

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2013

Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2013 Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2013 TILASTOJULKISTUS Riikka Väyrynen +358 29 524 7670 Raija Kuronen +358 29 524 7477 etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2014

Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2014 5/2015 17.6.2015 asiakkaat marraskuussa 2014 Päälöydökset Vuoden 2014 marraskuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 72 531. Asiakkaista vajaa 70 prosenttia on naisia. Yli 60 käyntiä saavien asiakkaiden

Lisätiedot

Myynti@antennilinja.fi

Myynti@antennilinja.fi VHF Pro-antenniasentajat päivitys 28.04.2016 Antenniurakoitsija Toimipaikka Puhelin Sähköposti Toimialue Antennilinja Oy 00320 Helsinki 0400 570 160, 0400 578 076 Myynti@antennilinja.fi Espoo, Helsinki,

Lisätiedot