HUS-Apteekki liikelaitos SATU LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 SATU LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

2 1 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS Toiminnan tunnusluvut Sitovat tavoitteet OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus HUS-Apteekin toiminnasta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulevaisuuden näkymät Sisäinen valvonta ja riskienhallinta STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2013 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kone- ja laiteinvestoinnit HENKILÖSTÖ Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstön osaaminen Työhyvinvointi TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY HUS-APTEEKIN JOHTOKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

3 1 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS Toiminnan tunnusluvut 2013 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama- % TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Toiminnan tunnusluvut Tuotanto ( milj. euroa) - Lääketoimitus 93,7 93,9 99,5 5,9 % 6,2 % - Lääkevalmistus 2,3 2,2 2,3 2,8 % -2,0 % - Solunsalpaajavalmistus 23,0 22,9 22,6-1,3 % -1,7 % - Annosjakelupalvelu 1,0 1,1 0,9-19,7 % -12,4 % - Osastofarmasiapalvelut 2,1 2,2 2,2 3,4 % 7,9 % - Velvoitevarastointipalvelut 0,3 0,3 0,3-12,5 % -12,5 % - E-resepti 0,4 0,4 0,0 % YHTEENSÄ 122,3 122,9 128,1 4,2 % 4,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus (toimitusrivit / htv) 4,9 % 2,5 % 3,4 % Sitovat tavoitteet 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Tilikauden tulos *) ,0 % 1420,4 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 4,9 % 2,5 % 3,4 % 36,2 % -30,5 % Hintatason muutos-% 5,0 % -0,7 % -1,4 % Lainakannan muutos ,0 % 0,0 % Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. TP 2012 tulos sisältää lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksen. HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 TP Liikevaihto 122,3 122,6 127,7 4,2 % 4,4 % - Sisäinen myynti 115,4 115,2 120,5 4,6 % 4,4 % - Ulkoinen myynti 6,9 7,7 7,6-2,1 % 9,8 % - Toimintatuotot yhteensä 122,3 122,9 128,1 4,2 % 4,7 % - Toimintakulut 121,6 122,2 127,4 4,2 % 4,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,0 0,0 0,5 ############ 1422,8 % - Asiakashyvitykset netto 0,0-0,5 0,0 % 1630,7 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0, ,1 % -10,1 % 3

4 Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP 2013/ TP2012 Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TP 2013 Henkilötyövuodet 147,1 147,0 146,8-0,1 % -0,2 % Henkilötyövuoden hinta ,6 % -0,4 % 1.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSES- TÄ Kuvaus HUS-Apteekin toiminnasta Tuotamme asiakkaidemme sekä potilaidemme parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti, kustannustehokkaasti ja tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-Apteekin palvelut kattavat lääkkeiden hankinnan, varastoinnin ja toimittamisen, lääkevalmistuksen sekä solunsalpaajavalmistuksen, kliinisen farmasian ja tutkimuksen palvelut (mm. osastofarmasia ja potilaskohtainen kapselien/tablettien koneellinen annosjakelupalvelu). Lääkevalmistus ja solunsalpaajavalmistus vaativat erityistilat, osa valmisteista tuotetaan steriileissä tiloissa. Avaintavoitteitamme ovat lääkitysturvallisuus ja toiminnan taloudellisuus. HUS-Apteekin erityisroolit HUS-kuntayhtymässä ovat: Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme osastojen lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme HUS-kuntayhtymän lääkevarautumisesta (lakisääteinen velvoitevarasto). Kilpailutamme HUS-Apteekin muodostaman hankintarenkaan lääkehankinnat Oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla turvaamme vaativammatkin erikoissairaanhoidon tarpeet Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Apteekin olennaiset tapahtumat tilikaudella 2013 sisältävät useita eri osa-alueita. Näitä ovat mm. 1. HUS Lääkehankinnoissa hankintakaudelle onnistuminen. Kilpailutuksen avulla HUSille ja jäsenkunnille n. 5 % kustannussäästö vuositasolla. Hankintapäätöksestä ei pyydetty oikaisua eikä valitettu markkinaoikeuteen. Lisäksi optiokauden käyttöönotto n. 70 % tuotteista mahdollistaa mahdollisimman pienen valikoiman vaihtuvuuden, mikä lisää lääkitysturvallisuutta. 2. HUS-Apteekin Helsingin toimipisteessä läpiviety prosessienkehittämishanke, HUSAP paransi tavoitteensa mukaisesti lääkitysturvallisuutta (pakkausprosessin ja saapuvan tavaran muutokset, mitkä johtivat virheiden vähenemiseen), henkilöstön työhyvinvointia (TOB-tulosten paraneminen), asiakastyytyväisyyttä (laadun paraneminen lääketoimituksissa) sekä tuottavuutta (kannettavat keräilylaitteet). 3. Rakenteelliset muutokset Töölön toimintojen siirto Meilahteen ja Länsi-Uudenmaan toimintojen siirron valmistelu Lohjalle Jäsenkuntayhteistyö Lääkkeelliset kaasut mukaan Espoon sopimukseen 4

5 Annosjakelussa käyttöönotettu potilaskohtainen sähköinen lääketilausohjelma Timo 5. Viranomaisvalvonta ja lainsäädännölliset muutokset Fimean tarkastus (Jorvi ja Meilahti) Lääkelain muutosten valmistelu saatu voimaan uusi lääkelaki, jonka mukaan sairaala-apteekki voi teettää lääkkeen valmistuksen tai käyttökuntoon saattamisen tai annosjakelupalvelun toisessa sairaala-apteekissa silloin kun valmistus edellyttää erityistiloja. Lisäksi sairaala-apteekki voi teettää radioaktiivisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen Euroopan talousalueella sijaitsevassa lääketehtaassa sopimusvalmistuksena. Rakenteelliset muutokset (Töölön toimipisteen toiminnan siirto Meilahteen), prosessienkehittämishanke (HUSAP) ja lääkevalmistuksen keskittäminen vaikuttivat suotuisasti hyvän tuottavuuskehityksen jatkumiseen (tuottavuustavoitteet saavutettiin ja ylitettiin) Tulevaisuuden näkymät HUS-Apteekilla on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli lääkehuollon, erityisesti lääkitysturvallisuuteen liittyvien prosessien sekä lääkekustannusten hallinnan kehittämisessä. HUS-Aptekki kehittää voimakkaasti omaa toimintaansa vuonna 2014 prosesseja automatisoimalla ja toimintoja keskittämällä. HUS- Apteekki vastaanottaa vuoden 2014 alkupuolella uudet solunsalpaajatilat Syöpätautien klinikalla. Tavoitteena on keskittää koko HUS-Apteekin solunsalpaajavalmistus uuteen solunsalpaajavalmistusyksikköön. Lääkevalmistus on muilta osin jo keskitetty Meilahteen. HUS-Apteekki siirtää helmikuun 2014 alusta alkaen HUS-Apteekin Länsi-Uudenmaan sairaalan yksikön toiminnan Lohjalle lukuun ottamatta osastofarmasiaa. Toimintoja tarkoituksenmukaisesti keskittämällä ja vähentämällä päällekkäisiä toimintoja edesautetaan tuottavuustavoitteen saavuttamista. Osastofarmasiapalvelua tuotetaan vuonna 2014 kaikilla sairaanhoitoalueilla sekä kolmessa perusterveydenhuollon jäsenkunnassa. Osastofarmasiapalvelua ostavien osastojen lääkeostot muodostavat 44 % konsernin sisäisistä lääkekustannuksista. Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää myös toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. HUS-Apteekissa käynnistyy vuonna 2014 keräily- ja varastointiautomaation hankintaprojekti, jonka tavoitteena on automaation hankinta vuoden 2015 alkuun mennessä Helsingin toimipisteeseen. Tämä mahdollistaa myös jäsenkuntayhteistyön laajentumisen. Kustannustehokkaiden teknologiaratkaisujen ja automaation myötä HUS-Apteekki voi tarjota parempaa palvelua asiakkaillemme. Lisäksi tavoitteemme on osastojen lääkevarastojen hallinta HUS-Apteekin toimesta esim. sähköisten lääkekaapin avulla. Tällöin voidaan osastoilla olevia lääkevarastoja hyödyntää lakisääteisessä velvoitevarastointilaskennassa. Osastoille sijoitettavat sähköiset lääkekaapit vähentävät väärinkäytösten mahdollisuutta sekä lisäävät lääkitysturvallisuutta. Jäsenkuntien kanssa käydään edelleen neuvotteluita lääkehuoltotoiminnan siirtämisestä HUS-Apteekin toiminnaksi. Tavoitteena on, että HUS- alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa. Tällä tavalla voidaan varmistua potilaan katkeamattomasta lääkehoidosta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tuo niin taloudellisia kuin lääkitysturvallisuuteenkin liittyvä säästöjä ja parannuksia. HUS-Apteekilla on vuoden 2014 aikana valmisteilla useita rakennushankkeita: Hyvinkään ja Porvoon toimipisteiden uusien tilojen suunnittelu sekä HUS-Apteekin Helsingin toimipisteen maanalaisten tilojen ja uusien solunsalpaajatilojen käyttöönotot. 5

6 1.2.4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Apteekki liikelaitos Lakien, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. HUS-Apteekissa riskienhallinnan vastuut on määritelty pysyvissä toimintaohjeissa. HUS-Apteekin vaihto-omaisuus on taloudellisten riskien minimoimiseksi vakuutettu täysarvosta. Vuonna 2009 voimaan tullut uusi velvoitevarastolaki on kasvattanut merkittävästi velvoitevaraston tilatarvetta. Tilatarpeen lisäyksestä johtuen lakisääteinen velvoitevarasto on osittain ulkoistettu lääketukkuliikkeille. Velvoitevaraston osuus 8,9 milj. euroa on 67 % kokonaisvaraston arvosta (13,3 milj. euroa). Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro on otettu koko HUS:ssa käyttöön v aikana. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. HUS-Apteekki on tehnyt määrällisen analyysin koko HUS:n vuonna 2012 tekemistä lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjoaineisiin tai radiolääkkeisiin liittyvistä HaiPro-ilmoituksista. HaiPro-raportoinnin tarkoituksena on kehittää toimintaa turvallisemmaksi ilmoitusten avulla. HUS:ssa antovirheet ovat jakovirheiden sijaan yleisin virhetyyppi. Anto- ja jakovirheiden ennaltaehkäisemiseksi on HUS:ssa keväällä 2013 pyritty standardoimaan lääkkeen anto- ja jakoprosessia tarkemman ohjeistuksen avulla. Lääkitysturvallisuuteen liittyvien riskien minimoimiseksi HUS-Apteekki panostaa omalta osaltaan lääkeinformaatioon sekä prosessien toimivuuteen. Osastofarmasialla ja koulutuksella pyritään lisäämään lääkitysturvallisuutta ja vähentämään lääkitysvirheitä. Lääkkeiden toimitus- ja tilausketjun hallinnan kannalta HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmä Web- Marela ja tilausjärjestelmä OSTi ovat keskeisessä roolissa. Järjestelmien tekniseen käytettävyyteen liittyviä riskejä on pienennetty mm. kahdentamalla tietojärjestelmäpalvelimet. Järjestelmien toimimattomuuteen liittyvät riskit liittyvät lähinnä tietoliikenneverkon toimivuuteen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) tarkastaa sairaala-apteekkien toimintaa vähintään kolmen vuoden välein ja lääkekeskusten toimintaa tarpeen mukaan. Fimea tarkastaa, että sairaalaapteekki ja lääkekeskukset noudattavat lääkelakia ja asetuksia sekä Fimean määräyksiä. Lisäksi tarkastetaan, että tilat täyttävät ne vaatimukset, joita viranomainen edellyttää huomioon ottaen lääkevalmistuksen laajuuden. Fimea on tarkastanut HUS-Apteekin Jorvin toimipisteen toukokuussa 2013 ja Helsingin toimipisteen joulukuussa Tarkastuksissa ei havaittu kriittisiä puutteita. Muiden havaittujen puutteiden osalta HUS- Apteekki on laatinut Fimealle aikataulusuunnitelman puutteiden korjaamiseksi. Korjaustoimenpiteiden edistymisestä raportoidaan säännöllisesti Fimealle. HUS-Apteekissa on tehty yhteensä neljä (4) sisäistä auditointia, jotka ovat kohdistuneet HUS-Apteekin ydinprosesseihin. 6

7 1.3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2013 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMI- NEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Potilasturvallisuus (kaikki sh-alueet), lääkitystuvallisuus Potilasturvallisuussuunnitelman mukaiset raportointikäytännöt on otettu käyttöön kaikissa sairaanhoidon yksiköissä raporttien käsittely on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset on toteutettu Käsitellään laatupäälliköiltä saatavat raportit HUS- Apteekin johtoryhmässä Raportteja ei saatu, tehty oma analyysi lääkitykseen liittyvistä HaiProilmoituksista (valmistunut ) HaiPro ilmoitusten edellyttämät potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset sisältyvät toimintasuunnitelmiin. Osastofarmaseutin osallistuminen HaiPro-käsittelyyn osastoilla Osastofarmaseuttien aktiivinen osallistuminen HaiProkäsittelyyn Toteutunut Osasto(farmasia) käytäntöjen standardointi Osasto(farmasia) käytäntöjä standardoitu Potilasturvallisuutta todistetusti lisäävät vakioidut toimintamallit ovat käytössä toiminnoissa, jotka muodostavat vähintään 80 % vaaratapahtumailmoitusten kohdetoiminnoista Perustason kartoitus, Perusprosessien määrittely ja harmonisointi: Lääkelasien standardointi koko HUS alueella. Lisäksi esim. oraaliruiskut, suodatin neulat jne. Toteutunut: johtajaylilääkärin ohje Osastofarmasian laajempi hyödyntäminen: Oikeiden antoajankohtien arviointi, tsekkilista esim. lääkkeenjakotilanteessa, lääkityksen tarkastus, riskilääkelistat Lähtevän ja saapuvan potilaan lääkityksen tarkastus Antoajankohtien tarkastus/osastofarmaseutti/viik ko Muutosten määrä/viikko Tehdään tarvittavat tarkastuslistat vuoden 2013 aikana Uusi osastofarmaseuttipalvelu: - Saapuvan potilaan kotilääkityksen kirjaaminen sekä muuttaminen peruslääkevalikoiman mukaiseksi - Kotiutuvan potilaan kotilääkelistan tarkastus sekä potilasohjeistus ja mahdollinen yhteydenotto kotiapteekkiin - Kierrolla mukana Apteekkikansion ohje tulossa yhteensopimattomuuksista. Muutamalla osastolla on riskilääkelistoja. Riskilääkityksiä tutkitaan edelleen. 7

8 Palaute hankintakierroksesta sekä option käytöstä Tarjouspyyntö ja lääkevalikoima edesauttavat lääke- ja lääkitysturvallisuutta Potilaskohtaisen annosjakelupalvelun asiakkaiden laajentuminen osastoille ja palvelun yhdistäminen osastofarmasiaan ("Espoon malli") Kyselyn tulos parempi v kuin v Vähemmän työtä/käyttöä hankaloittavia valmisteita Annosjakelupotilaiden määrä sama määrä potilaita kuin kasvua +5 % vuosi 2016 potilasturvallisuuskulttuurimittauksissa Suomen kolmen parhaan terveydenhuollon toimintayksikön joukossa potilasturvallisuuden tasoa kuvaavien kansainvälisesti hyväksyttyjen 8 Uusi osastofarmaseuttipalvelu: ei vielä toteutunut, selvitellään asiakkaita Olemassa olevat palvelut käynnissä. Syksyllä kartoitettu potilasneuvonnan laajuus Kysely lääkevastaaville syksyllä 2012 ja 2014 Tiedottaminen ja koulutus: Osastofarmaseuttien tiedottaminen osaston henkilökunnalle Hankintaryhmän koulutukset vuodenvaihteessa 2013 Määritelty kriteerit valmisteille, jotka edesauttavat lääke- ja lääkitysturvallisuutta. Osastofarmaseutti mukana määrittelyprosessissa. Otettu huomioon optiopäätöksessä Työaikojen uudelleenmäärittely esim välille Osastokonseptin kehittäminen ja sen resursointi Sähköisen tilausjärjestelmän käyttöönotto annosjakelupalvelussa Pilotoitiin ja otettiin käyttöön Kauniaisissa pitkäaikaishoidon potilailla. Annosjakelupalvelun potilaiden määrän kasvu ei toteutunut. Annosjakelupalvelun kysyntä vähentynyt 9 % johtuen pitkäaikaihoidon laitosten muuttuessa tuetuksi asumispalveluksi Aloitettiin pilotti annosjakelun yhdistämisestä osastofarmasiaan Espoon sairaalan Jorvin TK-osastolla syksy 2013

9 objektiivisten mittarien antama tulostaso on vähintään yhtä hyvä kuin muissa Pohjoismaiden johtavissa yliopistosairaaloissa Terveydenhuollon kokonaisuuden johtaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö Yksi lääkehuollon toimija koko sairaanhoitopiirintasolla = HUS- Apteekki Yhteisten palveluketjujen toimivuus Terveydenhuoltopalvelujen järjestämissuunnitelmien valmistuminen, niiden toteutuminen ja vuosittainen päivittäminen vuosina sairaanhoitoalueilla määritetään vuosittain kolme palveluketjua toimivuusmittareineen vuonna 2013 alueittain kaikki kunnat kattava järjestämissuunnitelma valmis ja HUS-tason järjestämissuunnitelma hyväksytty valtuustossa Kokoonnuttu ervatoimijoiden kanssa vuosittain Toteutunut vuosina tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen sekä suunnitelmien vuosittainen päivittäminen HUS-alueen kuntien lukumäärä, jotka ovat HUS-Apteekin lääkehuoltopalveluiden ulkopuolella (2012:10 kuntaa) mahdollisimman pieni kuntaa ulkopuolella kuntaa ulkopuolella kuntaa ulkopuolella Neuvottelut Hyvinkään ja Kirkkonummen kanssa 2013 Hyvinkää rakennusprojekti aloitettu, Kirkkonummi avoin: keskusteluyhteys avattu Asiakastyytyväisyys Saavutetun asiakastyytyväisyystason ylläpito ja parantaminen 4,23 (v. 2011) Nykyisten asiakkuuksien palvelutarjonnan ylläpito kiitettävällä tasolla toteutunut: sisäiset asiakkaat 2013: 4,40, 2012: 4,38, 2011: 4,37 ulkoiset asiakkaat: 2013: 4,35, 2012: 4,28, 2011: 4,23 Omistajaohjauksen edesauttaminen (HUS-tasoinen tavoite + sh-alueet) Omistajatyytyväisyys vuonna 2013 toteutetaan omistajatyytyväisyyskysely ja asetetaan sen perusteella tavoitteet seuraaville vuosille Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen toteutunut: sisäiset asiakkaat 2013: 4,40, 2012: 4,38, 2011: 4,37 ulkoiset asiakkaat: 2013: 4,35, 2012: 4,28, 2011: 4,23 9

10 Talous STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Tehokas toiminta (kaikki yksiköt) Jäsenkuntien maksuosuus / asukas Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon nettomenot / asukas Deflatoitu maksuosuus ei nouse vuoden 2012 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) Maan edullisin sairaanhoitopiirien vertailussa Päivitetään vuosittain yliopistosairaaloiden benchmarking-taulukko ja vertaillaan hinnastot vuosittain Kesken; mittarit vaikeasti vertailtavissa Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot / asukas Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Tuottavuuden parantaminen (lisäohje; jaa riittäväksi määräksi alatavoitteita, niin, että yksikön tavoitteeksi asetetun tuottavuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet tulle kuvattua riittävän tarkalla tasolla) (kaikki yksiköt) Tukipalvelujen (liikelaitokset, tulosalueet, taseyksiköt ja tytäryhtiöt) oma tuottavuusmittari tukipalveluyksikkötasolla sekä palvelukokonaisuuksittain. Tukipalveluyksiköissä tulee edelleen kehittää tuottavuuden mittaamista ja mittasointia siten, että se ohjaa oikealla tavalla uusiin innovatiivisiin toimintatapoihin, eikä toisaalta mahdollista tuottavuustavoitteen saavuttamista keinotekoisilla, laskennallisilla tms. keinoilla, vaan HUS-Kuntayhtymän kokonaisetua tukevilla toimintatavoilla. Tukipalveluyksiköiden tuottavuusmittareina tulee ensisijaisesti käyttää tuotos/panos suhdelukuja eikä toimintatuottoihin suhteutettuja tunnuslukuja, jotka saattavat väärällä tavalla kannustaa sisäisen myynnin kasvattamiseen Kokonaistasolla (kuntayhtymä ja konserni) tuottavuuden parannus vuonna ,5 % (HUS- Apteekki 2,5 prosenttia) ja vuosina yksi (1) prosentti vuodessa. Deflatointikertoimena käytetään sairaalakustannusindeksiä 1. HYKS sijoittuminen yliopistosairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon 2. Hyvinkään sairaala sijoittuminen keskussairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon 3. muut HUS:n sairaalat sijoittuminen ryhmässä muut sairaalat parhaan puolikkaan joukkoon Painotettu tuottavuusmittari (TYKSin malli) käytössä 2014 valmistustoimintojen keskittämisen jälkeen, pilotointi 2013 Ei saatu vielä tarkennuksia käytettyihin tilastointeihin THL:n kansallinen tuottavuusvertailu (episodituottavuus) Tuottavuuden lisääminen: Automaation käyttöönotto (resurssien oikea kohdistus) Automaation lisääntyminen Poikkeamien määrä Tuottavuuden kasvu * Kämmenmikrojen käyttöaste * 2015: varastointi- ja keräilyrobotti käytössä * Toimituspoikkeamien määrä laskenut tilastollisesti merkitsevästi Kämmenmikrojen hankinta käyttöönotto kaikissa toimipisteissä 2013 Automaation suunnitelmat valmiina ja investointiesitys 2013 Kämmenmikroprojekti 10

11 käynnissä, käyttöönotto Meilahdessa >laajeneminen alueille 2014 Keräilyautomaation investointiesitys valmis ja projekti aloitettu Tuottavuuden lisääminen: Toimipisteverkoston kattavuus (nykytilan arviointi) ja rakenteet Skaalaetujen hyödyntäminen edellytyksenä teknologian / automaation hyödyntämisessä. Investointilaskelmat päätöksen teon tueksi. Toimipisteverkosto supistunut 2014 vähintään yhdellä Inventointi laskelmat valmiit skaalaetujen hyödyntämiseksi 2013 Länsi-Uudenmaan toimipisteen kanssa neuvottelut Töölön toimipisteen kanssa neuvottelut alusta alkaen Töölön toiminnot siirretty Meilahteen. LUSA:n lääketoimitusten siirto Lohjalle 02/2014 alkaen Tuottavuuden lisääminen: Osastopalautusten prosessin hallinta HUS-Apteekin lääketilausjärjestelmän, Ostin, hyödyntäminen. Osastopalautukset 100 % Ostin kautta vuonna 2014 Ohjelman käyttöönotto ja osastojen koulutukset v 2013 ominaisuutta ei vielä Web- Marelassa, tulossa, pilotoidaan mahdollisesti 2014 Tuottavuuden lisääminen: Lääkevalmistuksen ja solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen (osaamiskeskus). Lääkevalmistuksen väheneminen alueellisesti Automaation lisääminen Lääkevalmistus keskitetty Meilahteen solunsalpaajien osalta v 2014 ja lääkevalmistuksen osalta Automaatioratkaisut kartoitettu 2013 ja mahdolliset investointiehdotukset tehty 2013 Lääkevalmistuksen siirrot Meilahteen lopullisesti 2013, solunsalpaajat keskitetään uusien tilojen valmistuttua 2014 Lääkevalmistuksen keskittäminen saatettu loppuun. Solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen kesken Hyvinkään ja Peijaksen osalta. Tuottavuuden lisääminen: Varastonhallinnan optimointi Varastoarvon pieneneminen ja varastojen parempi hyödyntäminen sekä lääkehävikin pieneneminen Osastojen lääkevarastot HUS-Apteekin hallinnassa osana velvoitevarastoa; sähköisiä lääkekaappeja käytössä 2015 Osallistutaan aktiivisesti HUS-tason sähköisiä lääkekaappeja suunnittelevaan projektiin. Varmistetaan lääkekaappien liittymät HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmään ja potilastietojärjestelmiin Tilaamiskäytännöt optimoitu (mm. ABC-analyysin avulla) v Oppilastöiden teettäminen varastonhallinnasta v Lääketoimitusprosessi harmonisoitu ja ohjeistus yhdenmukaistettu avaintoimintojen osalta 2013 Lääketoimitusprosessin kehittämisprojektin käynnistäminen 2012 Meilahdessa ja tulosten soveltaminen kaikissa toimipisteissä 2013 Toteutunut. Kerätty tietoa TAYSin sähköisten lääkekaappien hankinnasta. Selvityksiä esitetty HYKSsairaanhoitoalueen johtoryhmässä ja suurten rakennushankkeiden ohjausryhmässä. 11

12 Varastonhallinnan työryhmä nimetty Lääketoimitus-prosessin kehittämisprojekti (HUSAP) saatu läpikäydyksi Investoinnit parantavat toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta. (kaikki yksiköt) Omavaraisuusaste % Talousarvion rahoitusosassa vuositasolla määriteltävän tarvittavan pitkäaikaisen rahoituksen järjestäminen ulkoisista rahoituslähteistä. Tilinpäätöksessä 2013 omavaraisuusasteen tavoitearvo vähintään 40 %. Tarvittavan rahoituksen toteutuminen. Nykyisen tason säilyttäminen (vähintään 40 %) tot 50,4 % Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Palveluiden hintakilpailukyky (kaikki yksiköt) Vakioidun tuotekorin hintakehitys 1 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon tuotekorit tulosyksiköittäin / erikoisaloittain 2 Tukipalveluyksiköiden tuotekorit Deflatoitu hintakorin hinta laskee tai pysyy ennallaan verrattuna vuoden 2012 tasoon. Kilpailutetaan mahdollisuuksien mukaan tuotteita kesken hankintakauden mikäli patentteja umpeutuu tai uusia geneerisiä kilpailijoita tulee markkinoille Tuotekorin hinta laskenut Vertailukelpoisten palveluhintojen kilpailukykyisyys Luodaan säännöllinen (vähintään vuosittainen) benchmarking muiden julkisten ja valittujen yksityisten toimijoiden välillä Palveluhinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muiden organisaatioiden vertailukelpoisiin hintoihin Päivitetään vuosittain yliopistosairaaloiden benchmarking-taulukko ja vertaillaan hinnastot vuosittain Kesken; mittarit vaikeasti vertailtavissa Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) tuottavuuden lisääminen ydintoiminnan näkökulmasta (HUS-tasoinen tavoite + tietohallinto) Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä HUS:lla ja HYKS-sha:n jäsenkunnilla Uuden potilastietojärjestelmän integraatio lääkehuollon järjestelmiin 2013 järjestelmän hankintapäätös tehty 2016 järjestelmä tuotantokäytössä Käyttöönotto HUS- Apteekissa HUSin aikataulussa Kaikki järjestelmät kartoitettu lääkehuollon tarpeita varten 2013 Osallistutaan järjestelmäkartoituksen tekemiseen Lääkehuollon määrittelyt valmiit suunnitellun aikataulun mukaisesti HUS:n sairaaloiden työnjaot (HUStasoinen tavoite + sh-alueet) Sairaanhoitoalueiden välinen työnjakosuunnitelma eri potilasryhmien osalta 2013 suunnitelma laadittu suunnitelman toteutus ja seuranta HUS-Apteekin strategisten tavoitteiden toteutumiseksi kannustetaan solunsalpaajahoitojen keskittämiseen Meilahden kampusalueelle (HUS-Apteekin lääkevalmistuksen osaamiskeskus Meilahdessa) 12

13 toteutunut Sisäinen yrittäjyys toimintamallina (HUStasoinen tavoite + kaikki yksiköt) Sisäiseen yrittäjyyteen kannustavan toimintamallin käyttöönotto 2013 pilotti, missä määritetään toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot, jonka puitteissa ao. yksikkö voi sisäisen yrittäjyyden mallin mukaisesti toimia itsenäisesti (mm. toimintamalli, asiakasvastuu, työaika ja palkkaus) Tuetaan ao. yksiköitä lääkekulutusten sekä muiden tarvittavien lääkehuollon kulujen raportoinnin kautta raportointia kehitetty kaikille yksiköille arviointi ja käytön laajennus Tutkimustulosten hyödyntäminen kliinisessä työssä (HUStasoinen tavoite + sh-alueet + HUSLAB + HUS- Kuvantaminen) Käypä hoito- tai muihin näyttöön perustuviin suosituksiin perustuvien hoitoprosessien osuus. Selvitetään 2013 näyttöön perustuvien hoitoprosessien osuus ja asetetaan sen perusteella tavoitteet seuraaville vuosille Osastofarmasiaprosessien kehittäminen kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten perusteella käynnissä: esityksiä osastofarmasian hyödyistä toteutettu omalle henkilöstölle sekä asiakkaille medisiinisessä ja operatiivisessa tulosyksikössä Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi sekä tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan mahdollistava henkilöstörakenne (kaikki yksiköt) Vakinaisen henkilöstön % -osuus henkilöstömäärästä (TP2011 oli 78,6 %) % % 89 % Vuoden aikana poissiirtyneet vakinaiset valinnat (%) 2013 < 10 % 2016 < 8 % Perehdytyssuunnitelman noudattaminen kaikkien uusien työntekijöiden perehdytyksessä % Perehdytys-suunnitelma käytössä Henkilöstörakennesuunnitelman tehneet vastuuyksiköt (%) % % Kaikilla vastuuyksiköillä rakennesuunnitelma tehtynä v. 2013, v 2014 talousarviota varten Tehty Henkilöstön osaaminen (kaikki yksiköt) Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty 2013 Tulosalue-, tulosyksikkö- ja liikelaitostaso 100 % 2016 Vastuuyksikkötaso 100 % Kehittämissuunnitelmat tehdään vastuuyksikkötasolle 2013, v 2014 talousarviota varten Tehty 13

14 Osaamisen kartoitus (esim. koulutuskortti) Lääkeasiantuntijuuden kasvattaminen, lääkeinformaation jakaminen jokaisella HUS-Apteekin proviisorilla 1 koulutustilaisuus/vuosi Proviisoreille koulutusvelvollisuus 2013 sisäisesti lääkeaineryhmien mukaisesti Aloitettu ja 1/3 toteutunut Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu HUS- Apteekin palveluvalikoimassa ja asiakkaita palvelun piirissä: LHK-palvelu hinnastossa 2015 LHK-palvelua ostavien asiakkaiden määrä: 1 asiakas (esh/pth osasto) LHK-palvelun piirissä 2015 LHK-koulutettujen määrä: koulutettava hlö/vuosi (mikäli asiakkaita v 2014) 1. Aloitetaan LHKkoulutukset HUS-Apteekin kustannuksella ja tehdään koulutuksesta takaisinmaksusopimus (puolet matka- ja majoituskustannuksista korvataan) 2. Etsitään pilottiasiakas vuodelle Aloitettu 2 henkilön LHAkoulutukset HUS-Apteekin kustannuksella (korvataan täysin) 2. ei vielä valittu Osastofarmasian erityispätevyyskoulutukseen panostaminen Osastofarmasian erityispätevyyskoulutettavia osastofarmaseutteja 1/vuosi Aloitetaan erityispätevyyskoulutukset HUS-Apteekin kustannuksella ja tehdään koulutuksesta takaisinmaksusopimus (puolet matka- ja majoituskustannuksista korvataan) ei erityispätevyyskoulutusta saatavilla Vuorovaikutteinen johtaminen ja työyhteisö (kaikki yksiköt) Esimiesindeksi (työolobarometri) (TOB2011 oli 3,8) , ,0 Esimiestyön tukemisen jatkaminen (esimiesaamupäivät, johtamiskoulutukset) Esimiesaamupäiviä pidetty, johtamiskoulutuksia jatkettu Ohjeistukset/tuotetiedot/tuoteinfot ajan tasalla ja helposti kaikkien käytettävissä Ohjeiden ja pelisääntöjen päivitys % Pelisääntöjen noudattamisen toteutuminen selvitetty v 2014 Päivitetään HUS-Apteekin yhteiset pelisäännöt yhdessä henkilökunnan kanssa (kattava henkilöstöedustus). Yt-toimikunta ja johtoryhmä käsittelee / hyväksyy pelisäännöt. Jatkossa päivitystarpeen tarkastelu kahden (2) vuoden välein. Riittävä viestintä henkilökunnalle sekä seuranta. Yhteisten toimintaohjeiden saaminen laatujärjestelmään ja ohjeiden läpikäynti henkilökunnan kanssa Päivitetty. Lanseeraus koko henkilöstölle Osa toimintaohjeista laatujärjestelmässä, päivitystyö käynnissä 14

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16. Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle 16. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET HELSINGIN JA UUDENMAAN HUS:n tilinpäätöksen ja SAIRAANHOITOPIIRI toimintakertomuksen luku 16 (Eriytetyt tilinpäätökset_liikelaitokset_12022009.doc) Liikelaitoksen tilinpäätösten liitetiedot esitetään johtokunnalle

Lisätiedot

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET HALLITUS 12.05.2014 9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET 238/02/02/00/01/2014 HALL Yleistä Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti

TILINPÄÄTÖS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Raahe ~ Pyhäjoki ~ Siikajoki ~ Vihanti Yhtymähallitus 30.3.2010 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS...3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto... 4 Taloudellinen kehitys...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki 2011 VUOSIKERTOMUS Yliopiston Apteekki lyhyesti Sisällysluettelo Avainlukuja 2007 2011 Asiantuntevaa huolehtimista ja lääkeneuvontaa auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja edistämään terveyttään.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot