HUS-Apteekki liikelaitos SATU LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 SATU LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

2 1 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS Toiminnan tunnusluvut Sitovat tavoitteet OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus HUS-Apteekin toiminnasta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulevaisuuden näkymät Sisäinen valvonta ja riskienhallinta STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2013 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille OPETUS JA TUTKIMUS TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kone- ja laiteinvestoinnit HENKILÖSTÖ Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstön osaaminen Työhyvinvointi TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY HUS-APTEEKIN JOHTOKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

3 1 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS Toiminnan tunnusluvut 2013 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama- % TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Toiminnan tunnusluvut Tuotanto ( milj. euroa) - Lääketoimitus 93,7 93,9 99,5 5,9 % 6,2 % - Lääkevalmistus 2,3 2,2 2,3 2,8 % -2,0 % - Solunsalpaajavalmistus 23,0 22,9 22,6-1,3 % -1,7 % - Annosjakelupalvelu 1,0 1,1 0,9-19,7 % -12,4 % - Osastofarmasiapalvelut 2,1 2,2 2,2 3,4 % 7,9 % - Velvoitevarastointipalvelut 0,3 0,3 0,3-12,5 % -12,5 % - E-resepti 0,4 0,4 0,0 % YHTEENSÄ 122,3 122,9 128,1 4,2 % 4,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus (toimitusrivit / htv) 4,9 % 2,5 % 3,4 % Sitovat tavoitteet 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Tilikauden tulos *) ,0 % 1420,4 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 4,9 % 2,5 % 3,4 % 36,2 % -30,5 % Hintatason muutos-% 5,0 % -0,7 % -1,4 % Lainakannan muutos ,0 % 0,0 % Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. TP 2012 tulos sisältää lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksen. HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 TP Liikevaihto 122,3 122,6 127,7 4,2 % 4,4 % - Sisäinen myynti 115,4 115,2 120,5 4,6 % 4,4 % - Ulkoinen myynti 6,9 7,7 7,6-2,1 % 9,8 % - Toimintatuotot yhteensä 122,3 122,9 128,1 4,2 % 4,7 % - Toimintakulut 121,6 122,2 127,4 4,2 % 4,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,0 0,0 0,5 ############ 1422,8 % - Asiakashyvitykset netto 0,0-0,5 0,0 % 1630,7 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0, ,1 % -10,1 % 3

4 Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP 2013/ TP2012 Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TP 2013 Henkilötyövuodet 147,1 147,0 146,8-0,1 % -0,2 % Henkilötyövuoden hinta ,6 % -0,4 % 1.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSES- TÄ Kuvaus HUS-Apteekin toiminnasta Tuotamme asiakkaidemme sekä potilaidemme parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti, kustannustehokkaasti ja tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-Apteekin palvelut kattavat lääkkeiden hankinnan, varastoinnin ja toimittamisen, lääkevalmistuksen sekä solunsalpaajavalmistuksen, kliinisen farmasian ja tutkimuksen palvelut (mm. osastofarmasia ja potilaskohtainen kapselien/tablettien koneellinen annosjakelupalvelu). Lääkevalmistus ja solunsalpaajavalmistus vaativat erityistilat, osa valmisteista tuotetaan steriileissä tiloissa. Avaintavoitteitamme ovat lääkitysturvallisuus ja toiminnan taloudellisuus. HUS-Apteekin erityisroolit HUS-kuntayhtymässä ovat: Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme osastojen lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme HUS-kuntayhtymän lääkevarautumisesta (lakisääteinen velvoitevarasto). Kilpailutamme HUS-Apteekin muodostaman hankintarenkaan lääkehankinnat Oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla turvaamme vaativammatkin erikoissairaanhoidon tarpeet Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Apteekin olennaiset tapahtumat tilikaudella 2013 sisältävät useita eri osa-alueita. Näitä ovat mm. 1. HUS Lääkehankinnoissa hankintakaudelle onnistuminen. Kilpailutuksen avulla HUSille ja jäsenkunnille n. 5 % kustannussäästö vuositasolla. Hankintapäätöksestä ei pyydetty oikaisua eikä valitettu markkinaoikeuteen. Lisäksi optiokauden käyttöönotto n. 70 % tuotteista mahdollistaa mahdollisimman pienen valikoiman vaihtuvuuden, mikä lisää lääkitysturvallisuutta. 2. HUS-Apteekin Helsingin toimipisteessä läpiviety prosessienkehittämishanke, HUSAP paransi tavoitteensa mukaisesti lääkitysturvallisuutta (pakkausprosessin ja saapuvan tavaran muutokset, mitkä johtivat virheiden vähenemiseen), henkilöstön työhyvinvointia (TOB-tulosten paraneminen), asiakastyytyväisyyttä (laadun paraneminen lääketoimituksissa) sekä tuottavuutta (kannettavat keräilylaitteet). 3. Rakenteelliset muutokset Töölön toimintojen siirto Meilahteen ja Länsi-Uudenmaan toimintojen siirron valmistelu Lohjalle Jäsenkuntayhteistyö Lääkkeelliset kaasut mukaan Espoon sopimukseen 4

5 Annosjakelussa käyttöönotettu potilaskohtainen sähköinen lääketilausohjelma Timo 5. Viranomaisvalvonta ja lainsäädännölliset muutokset Fimean tarkastus (Jorvi ja Meilahti) Lääkelain muutosten valmistelu saatu voimaan uusi lääkelaki, jonka mukaan sairaala-apteekki voi teettää lääkkeen valmistuksen tai käyttökuntoon saattamisen tai annosjakelupalvelun toisessa sairaala-apteekissa silloin kun valmistus edellyttää erityistiloja. Lisäksi sairaala-apteekki voi teettää radioaktiivisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen Euroopan talousalueella sijaitsevassa lääketehtaassa sopimusvalmistuksena. Rakenteelliset muutokset (Töölön toimipisteen toiminnan siirto Meilahteen), prosessienkehittämishanke (HUSAP) ja lääkevalmistuksen keskittäminen vaikuttivat suotuisasti hyvän tuottavuuskehityksen jatkumiseen (tuottavuustavoitteet saavutettiin ja ylitettiin) Tulevaisuuden näkymät HUS-Apteekilla on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli lääkehuollon, erityisesti lääkitysturvallisuuteen liittyvien prosessien sekä lääkekustannusten hallinnan kehittämisessä. HUS-Aptekki kehittää voimakkaasti omaa toimintaansa vuonna 2014 prosesseja automatisoimalla ja toimintoja keskittämällä. HUS- Apteekki vastaanottaa vuoden 2014 alkupuolella uudet solunsalpaajatilat Syöpätautien klinikalla. Tavoitteena on keskittää koko HUS-Apteekin solunsalpaajavalmistus uuteen solunsalpaajavalmistusyksikköön. Lääkevalmistus on muilta osin jo keskitetty Meilahteen. HUS-Apteekki siirtää helmikuun 2014 alusta alkaen HUS-Apteekin Länsi-Uudenmaan sairaalan yksikön toiminnan Lohjalle lukuun ottamatta osastofarmasiaa. Toimintoja tarkoituksenmukaisesti keskittämällä ja vähentämällä päällekkäisiä toimintoja edesautetaan tuottavuustavoitteen saavuttamista. Osastofarmasiapalvelua tuotetaan vuonna 2014 kaikilla sairaanhoitoalueilla sekä kolmessa perusterveydenhuollon jäsenkunnassa. Osastofarmasiapalvelua ostavien osastojen lääkeostot muodostavat 44 % konsernin sisäisistä lääkekustannuksista. Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää myös toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. HUS-Apteekissa käynnistyy vuonna 2014 keräily- ja varastointiautomaation hankintaprojekti, jonka tavoitteena on automaation hankinta vuoden 2015 alkuun mennessä Helsingin toimipisteeseen. Tämä mahdollistaa myös jäsenkuntayhteistyön laajentumisen. Kustannustehokkaiden teknologiaratkaisujen ja automaation myötä HUS-Apteekki voi tarjota parempaa palvelua asiakkaillemme. Lisäksi tavoitteemme on osastojen lääkevarastojen hallinta HUS-Apteekin toimesta esim. sähköisten lääkekaapin avulla. Tällöin voidaan osastoilla olevia lääkevarastoja hyödyntää lakisääteisessä velvoitevarastointilaskennassa. Osastoille sijoitettavat sähköiset lääkekaapit vähentävät väärinkäytösten mahdollisuutta sekä lisäävät lääkitysturvallisuutta. Jäsenkuntien kanssa käydään edelleen neuvotteluita lääkehuoltotoiminnan siirtämisestä HUS-Apteekin toiminnaksi. Tavoitteena on, että HUS- alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa. Tällä tavalla voidaan varmistua potilaan katkeamattomasta lääkehoidosta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tuo niin taloudellisia kuin lääkitysturvallisuuteenkin liittyvä säästöjä ja parannuksia. HUS-Apteekilla on vuoden 2014 aikana valmisteilla useita rakennushankkeita: Hyvinkään ja Porvoon toimipisteiden uusien tilojen suunnittelu sekä HUS-Apteekin Helsingin toimipisteen maanalaisten tilojen ja uusien solunsalpaajatilojen käyttöönotot. 5

6 1.2.4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUS-Apteekki liikelaitos Lakien, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. HUS-Apteekissa riskienhallinnan vastuut on määritelty pysyvissä toimintaohjeissa. HUS-Apteekin vaihto-omaisuus on taloudellisten riskien minimoimiseksi vakuutettu täysarvosta. Vuonna 2009 voimaan tullut uusi velvoitevarastolaki on kasvattanut merkittävästi velvoitevaraston tilatarvetta. Tilatarpeen lisäyksestä johtuen lakisääteinen velvoitevarasto on osittain ulkoistettu lääketukkuliikkeille. Velvoitevaraston osuus 8,9 milj. euroa on 67 % kokonaisvaraston arvosta (13,3 milj. euroa). Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro on otettu koko HUS:ssa käyttöön v aikana. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. HUS-Apteekki on tehnyt määrällisen analyysin koko HUS:n vuonna 2012 tekemistä lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjoaineisiin tai radiolääkkeisiin liittyvistä HaiPro-ilmoituksista. HaiPro-raportoinnin tarkoituksena on kehittää toimintaa turvallisemmaksi ilmoitusten avulla. HUS:ssa antovirheet ovat jakovirheiden sijaan yleisin virhetyyppi. Anto- ja jakovirheiden ennaltaehkäisemiseksi on HUS:ssa keväällä 2013 pyritty standardoimaan lääkkeen anto- ja jakoprosessia tarkemman ohjeistuksen avulla. Lääkitysturvallisuuteen liittyvien riskien minimoimiseksi HUS-Apteekki panostaa omalta osaltaan lääkeinformaatioon sekä prosessien toimivuuteen. Osastofarmasialla ja koulutuksella pyritään lisäämään lääkitysturvallisuutta ja vähentämään lääkitysvirheitä. Lääkkeiden toimitus- ja tilausketjun hallinnan kannalta HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmä Web- Marela ja tilausjärjestelmä OSTi ovat keskeisessä roolissa. Järjestelmien tekniseen käytettävyyteen liittyviä riskejä on pienennetty mm. kahdentamalla tietojärjestelmäpalvelimet. Järjestelmien toimimattomuuteen liittyvät riskit liittyvät lähinnä tietoliikenneverkon toimivuuteen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) tarkastaa sairaala-apteekkien toimintaa vähintään kolmen vuoden välein ja lääkekeskusten toimintaa tarpeen mukaan. Fimea tarkastaa, että sairaalaapteekki ja lääkekeskukset noudattavat lääkelakia ja asetuksia sekä Fimean määräyksiä. Lisäksi tarkastetaan, että tilat täyttävät ne vaatimukset, joita viranomainen edellyttää huomioon ottaen lääkevalmistuksen laajuuden. Fimea on tarkastanut HUS-Apteekin Jorvin toimipisteen toukokuussa 2013 ja Helsingin toimipisteen joulukuussa Tarkastuksissa ei havaittu kriittisiä puutteita. Muiden havaittujen puutteiden osalta HUS- Apteekki on laatinut Fimealle aikataulusuunnitelman puutteiden korjaamiseksi. Korjaustoimenpiteiden edistymisestä raportoidaan säännöllisesti Fimealle. HUS-Apteekissa on tehty yhteensä neljä (4) sisäistä auditointia, jotka ovat kohdistuneet HUS-Apteekin ydinprosesseihin. 6

7 1.3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2013 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMI- NEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Potilasturvallisuus (kaikki sh-alueet), lääkitystuvallisuus Potilasturvallisuussuunnitelman mukaiset raportointikäytännöt on otettu käyttöön kaikissa sairaanhoidon yksiköissä raporttien käsittely on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset on toteutettu Käsitellään laatupäälliköiltä saatavat raportit HUS- Apteekin johtoryhmässä Raportteja ei saatu, tehty oma analyysi lääkitykseen liittyvistä HaiProilmoituksista (valmistunut ) HaiPro ilmoitusten edellyttämät potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset sisältyvät toimintasuunnitelmiin. Osastofarmaseutin osallistuminen HaiPro-käsittelyyn osastoilla Osastofarmaseuttien aktiivinen osallistuminen HaiProkäsittelyyn Toteutunut Osasto(farmasia) käytäntöjen standardointi Osasto(farmasia) käytäntöjä standardoitu Potilasturvallisuutta todistetusti lisäävät vakioidut toimintamallit ovat käytössä toiminnoissa, jotka muodostavat vähintään 80 % vaaratapahtumailmoitusten kohdetoiminnoista Perustason kartoitus, Perusprosessien määrittely ja harmonisointi: Lääkelasien standardointi koko HUS alueella. Lisäksi esim. oraaliruiskut, suodatin neulat jne. Toteutunut: johtajaylilääkärin ohje Osastofarmasian laajempi hyödyntäminen: Oikeiden antoajankohtien arviointi, tsekkilista esim. lääkkeenjakotilanteessa, lääkityksen tarkastus, riskilääkelistat Lähtevän ja saapuvan potilaan lääkityksen tarkastus Antoajankohtien tarkastus/osastofarmaseutti/viik ko Muutosten määrä/viikko Tehdään tarvittavat tarkastuslistat vuoden 2013 aikana Uusi osastofarmaseuttipalvelu: - Saapuvan potilaan kotilääkityksen kirjaaminen sekä muuttaminen peruslääkevalikoiman mukaiseksi - Kotiutuvan potilaan kotilääkelistan tarkastus sekä potilasohjeistus ja mahdollinen yhteydenotto kotiapteekkiin - Kierrolla mukana Apteekkikansion ohje tulossa yhteensopimattomuuksista. Muutamalla osastolla on riskilääkelistoja. Riskilääkityksiä tutkitaan edelleen. 7

8 Palaute hankintakierroksesta sekä option käytöstä Tarjouspyyntö ja lääkevalikoima edesauttavat lääke- ja lääkitysturvallisuutta Potilaskohtaisen annosjakelupalvelun asiakkaiden laajentuminen osastoille ja palvelun yhdistäminen osastofarmasiaan ("Espoon malli") Kyselyn tulos parempi v kuin v Vähemmän työtä/käyttöä hankaloittavia valmisteita Annosjakelupotilaiden määrä sama määrä potilaita kuin kasvua +5 % vuosi 2016 potilasturvallisuuskulttuurimittauksissa Suomen kolmen parhaan terveydenhuollon toimintayksikön joukossa potilasturvallisuuden tasoa kuvaavien kansainvälisesti hyväksyttyjen 8 Uusi osastofarmaseuttipalvelu: ei vielä toteutunut, selvitellään asiakkaita Olemassa olevat palvelut käynnissä. Syksyllä kartoitettu potilasneuvonnan laajuus Kysely lääkevastaaville syksyllä 2012 ja 2014 Tiedottaminen ja koulutus: Osastofarmaseuttien tiedottaminen osaston henkilökunnalle Hankintaryhmän koulutukset vuodenvaihteessa 2013 Määritelty kriteerit valmisteille, jotka edesauttavat lääke- ja lääkitysturvallisuutta. Osastofarmaseutti mukana määrittelyprosessissa. Otettu huomioon optiopäätöksessä Työaikojen uudelleenmäärittely esim välille Osastokonseptin kehittäminen ja sen resursointi Sähköisen tilausjärjestelmän käyttöönotto annosjakelupalvelussa Pilotoitiin ja otettiin käyttöön Kauniaisissa pitkäaikaishoidon potilailla. Annosjakelupalvelun potilaiden määrän kasvu ei toteutunut. Annosjakelupalvelun kysyntä vähentynyt 9 % johtuen pitkäaikaihoidon laitosten muuttuessa tuetuksi asumispalveluksi Aloitettiin pilotti annosjakelun yhdistämisestä osastofarmasiaan Espoon sairaalan Jorvin TK-osastolla syksy 2013

9 objektiivisten mittarien antama tulostaso on vähintään yhtä hyvä kuin muissa Pohjoismaiden johtavissa yliopistosairaaloissa Terveydenhuollon kokonaisuuden johtaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö Yksi lääkehuollon toimija koko sairaanhoitopiirintasolla = HUS- Apteekki Yhteisten palveluketjujen toimivuus Terveydenhuoltopalvelujen järjestämissuunnitelmien valmistuminen, niiden toteutuminen ja vuosittainen päivittäminen vuosina sairaanhoitoalueilla määritetään vuosittain kolme palveluketjua toimivuusmittareineen vuonna 2013 alueittain kaikki kunnat kattava järjestämissuunnitelma valmis ja HUS-tason järjestämissuunnitelma hyväksytty valtuustossa Kokoonnuttu ervatoimijoiden kanssa vuosittain Toteutunut vuosina tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen sekä suunnitelmien vuosittainen päivittäminen HUS-alueen kuntien lukumäärä, jotka ovat HUS-Apteekin lääkehuoltopalveluiden ulkopuolella (2012:10 kuntaa) mahdollisimman pieni kuntaa ulkopuolella kuntaa ulkopuolella kuntaa ulkopuolella Neuvottelut Hyvinkään ja Kirkkonummen kanssa 2013 Hyvinkää rakennusprojekti aloitettu, Kirkkonummi avoin: keskusteluyhteys avattu Asiakastyytyväisyys Saavutetun asiakastyytyväisyystason ylläpito ja parantaminen 4,23 (v. 2011) Nykyisten asiakkuuksien palvelutarjonnan ylläpito kiitettävällä tasolla toteutunut: sisäiset asiakkaat 2013: 4,40, 2012: 4,38, 2011: 4,37 ulkoiset asiakkaat: 2013: 4,35, 2012: 4,28, 2011: 4,23 Omistajaohjauksen edesauttaminen (HUS-tasoinen tavoite + sh-alueet) Omistajatyytyväisyys vuonna 2013 toteutetaan omistajatyytyväisyyskysely ja asetetaan sen perusteella tavoitteet seuraaville vuosille Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen toteutunut: sisäiset asiakkaat 2013: 4,40, 2012: 4,38, 2011: 4,37 ulkoiset asiakkaat: 2013: 4,35, 2012: 4,28, 2011: 4,23 9

10 Talous STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Tehokas toiminta (kaikki yksiköt) Jäsenkuntien maksuosuus / asukas Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon nettomenot / asukas Deflatoitu maksuosuus ei nouse vuoden 2012 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) Maan edullisin sairaanhoitopiirien vertailussa Päivitetään vuosittain yliopistosairaaloiden benchmarking-taulukko ja vertaillaan hinnastot vuosittain Kesken; mittarit vaikeasti vertailtavissa Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot / asukas Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Tuottavuuden parantaminen (lisäohje; jaa riittäväksi määräksi alatavoitteita, niin, että yksikön tavoitteeksi asetetun tuottavuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet tulle kuvattua riittävän tarkalla tasolla) (kaikki yksiköt) Tukipalvelujen (liikelaitokset, tulosalueet, taseyksiköt ja tytäryhtiöt) oma tuottavuusmittari tukipalveluyksikkötasolla sekä palvelukokonaisuuksittain. Tukipalveluyksiköissä tulee edelleen kehittää tuottavuuden mittaamista ja mittasointia siten, että se ohjaa oikealla tavalla uusiin innovatiivisiin toimintatapoihin, eikä toisaalta mahdollista tuottavuustavoitteen saavuttamista keinotekoisilla, laskennallisilla tms. keinoilla, vaan HUS-Kuntayhtymän kokonaisetua tukevilla toimintatavoilla. Tukipalveluyksiköiden tuottavuusmittareina tulee ensisijaisesti käyttää tuotos/panos suhdelukuja eikä toimintatuottoihin suhteutettuja tunnuslukuja, jotka saattavat väärällä tavalla kannustaa sisäisen myynnin kasvattamiseen Kokonaistasolla (kuntayhtymä ja konserni) tuottavuuden parannus vuonna ,5 % (HUS- Apteekki 2,5 prosenttia) ja vuosina yksi (1) prosentti vuodessa. Deflatointikertoimena käytetään sairaalakustannusindeksiä 1. HYKS sijoittuminen yliopistosairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon 2. Hyvinkään sairaala sijoittuminen keskussairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon 3. muut HUS:n sairaalat sijoittuminen ryhmässä muut sairaalat parhaan puolikkaan joukkoon Painotettu tuottavuusmittari (TYKSin malli) käytössä 2014 valmistustoimintojen keskittämisen jälkeen, pilotointi 2013 Ei saatu vielä tarkennuksia käytettyihin tilastointeihin THL:n kansallinen tuottavuusvertailu (episodituottavuus) Tuottavuuden lisääminen: Automaation käyttöönotto (resurssien oikea kohdistus) Automaation lisääntyminen Poikkeamien määrä Tuottavuuden kasvu * Kämmenmikrojen käyttöaste * 2015: varastointi- ja keräilyrobotti käytössä * Toimituspoikkeamien määrä laskenut tilastollisesti merkitsevästi Kämmenmikrojen hankinta käyttöönotto kaikissa toimipisteissä 2013 Automaation suunnitelmat valmiina ja investointiesitys 2013 Kämmenmikroprojekti 10

11 käynnissä, käyttöönotto Meilahdessa >laajeneminen alueille 2014 Keräilyautomaation investointiesitys valmis ja projekti aloitettu Tuottavuuden lisääminen: Toimipisteverkoston kattavuus (nykytilan arviointi) ja rakenteet Skaalaetujen hyödyntäminen edellytyksenä teknologian / automaation hyödyntämisessä. Investointilaskelmat päätöksen teon tueksi. Toimipisteverkosto supistunut 2014 vähintään yhdellä Inventointi laskelmat valmiit skaalaetujen hyödyntämiseksi 2013 Länsi-Uudenmaan toimipisteen kanssa neuvottelut Töölön toimipisteen kanssa neuvottelut alusta alkaen Töölön toiminnot siirretty Meilahteen. LUSA:n lääketoimitusten siirto Lohjalle 02/2014 alkaen Tuottavuuden lisääminen: Osastopalautusten prosessin hallinta HUS-Apteekin lääketilausjärjestelmän, Ostin, hyödyntäminen. Osastopalautukset 100 % Ostin kautta vuonna 2014 Ohjelman käyttöönotto ja osastojen koulutukset v 2013 ominaisuutta ei vielä Web- Marelassa, tulossa, pilotoidaan mahdollisesti 2014 Tuottavuuden lisääminen: Lääkevalmistuksen ja solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen (osaamiskeskus). Lääkevalmistuksen väheneminen alueellisesti Automaation lisääminen Lääkevalmistus keskitetty Meilahteen solunsalpaajien osalta v 2014 ja lääkevalmistuksen osalta Automaatioratkaisut kartoitettu 2013 ja mahdolliset investointiehdotukset tehty 2013 Lääkevalmistuksen siirrot Meilahteen lopullisesti 2013, solunsalpaajat keskitetään uusien tilojen valmistuttua 2014 Lääkevalmistuksen keskittäminen saatettu loppuun. Solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen kesken Hyvinkään ja Peijaksen osalta. Tuottavuuden lisääminen: Varastonhallinnan optimointi Varastoarvon pieneneminen ja varastojen parempi hyödyntäminen sekä lääkehävikin pieneneminen Osastojen lääkevarastot HUS-Apteekin hallinnassa osana velvoitevarastoa; sähköisiä lääkekaappeja käytössä 2015 Osallistutaan aktiivisesti HUS-tason sähköisiä lääkekaappeja suunnittelevaan projektiin. Varmistetaan lääkekaappien liittymät HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmään ja potilastietojärjestelmiin Tilaamiskäytännöt optimoitu (mm. ABC-analyysin avulla) v Oppilastöiden teettäminen varastonhallinnasta v Lääketoimitusprosessi harmonisoitu ja ohjeistus yhdenmukaistettu avaintoimintojen osalta 2013 Lääketoimitusprosessin kehittämisprojektin käynnistäminen 2012 Meilahdessa ja tulosten soveltaminen kaikissa toimipisteissä 2013 Toteutunut. Kerätty tietoa TAYSin sähköisten lääkekaappien hankinnasta. Selvityksiä esitetty HYKSsairaanhoitoalueen johtoryhmässä ja suurten rakennushankkeiden ohjausryhmässä. 11

12 Varastonhallinnan työryhmä nimetty Lääketoimitus-prosessin kehittämisprojekti (HUSAP) saatu läpikäydyksi Investoinnit parantavat toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta. (kaikki yksiköt) Omavaraisuusaste % Talousarvion rahoitusosassa vuositasolla määriteltävän tarvittavan pitkäaikaisen rahoituksen järjestäminen ulkoisista rahoituslähteistä. Tilinpäätöksessä 2013 omavaraisuusasteen tavoitearvo vähintään 40 %. Tarvittavan rahoituksen toteutuminen. Nykyisen tason säilyttäminen (vähintään 40 %) tot 50,4 % Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Palveluiden hintakilpailukyky (kaikki yksiköt) Vakioidun tuotekorin hintakehitys 1 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon tuotekorit tulosyksiköittäin / erikoisaloittain 2 Tukipalveluyksiköiden tuotekorit Deflatoitu hintakorin hinta laskee tai pysyy ennallaan verrattuna vuoden 2012 tasoon. Kilpailutetaan mahdollisuuksien mukaan tuotteita kesken hankintakauden mikäli patentteja umpeutuu tai uusia geneerisiä kilpailijoita tulee markkinoille Tuotekorin hinta laskenut Vertailukelpoisten palveluhintojen kilpailukykyisyys Luodaan säännöllinen (vähintään vuosittainen) benchmarking muiden julkisten ja valittujen yksityisten toimijoiden välillä Palveluhinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muiden organisaatioiden vertailukelpoisiin hintoihin Päivitetään vuosittain yliopistosairaaloiden benchmarking-taulukko ja vertaillaan hinnastot vuosittain Kesken; mittarit vaikeasti vertailtavissa Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) tuottavuuden lisääminen ydintoiminnan näkökulmasta (HUS-tasoinen tavoite + tietohallinto) Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä HUS:lla ja HYKS-sha:n jäsenkunnilla Uuden potilastietojärjestelmän integraatio lääkehuollon järjestelmiin 2013 järjestelmän hankintapäätös tehty 2016 järjestelmä tuotantokäytössä Käyttöönotto HUS- Apteekissa HUSin aikataulussa Kaikki järjestelmät kartoitettu lääkehuollon tarpeita varten 2013 Osallistutaan järjestelmäkartoituksen tekemiseen Lääkehuollon määrittelyt valmiit suunnitellun aikataulun mukaisesti HUS:n sairaaloiden työnjaot (HUStasoinen tavoite + sh-alueet) Sairaanhoitoalueiden välinen työnjakosuunnitelma eri potilasryhmien osalta 2013 suunnitelma laadittu suunnitelman toteutus ja seuranta HUS-Apteekin strategisten tavoitteiden toteutumiseksi kannustetaan solunsalpaajahoitojen keskittämiseen Meilahden kampusalueelle (HUS-Apteekin lääkevalmistuksen osaamiskeskus Meilahdessa) 12

13 toteutunut Sisäinen yrittäjyys toimintamallina (HUStasoinen tavoite + kaikki yksiköt) Sisäiseen yrittäjyyteen kannustavan toimintamallin käyttöönotto 2013 pilotti, missä määritetään toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot, jonka puitteissa ao. yksikkö voi sisäisen yrittäjyyden mallin mukaisesti toimia itsenäisesti (mm. toimintamalli, asiakasvastuu, työaika ja palkkaus) Tuetaan ao. yksiköitä lääkekulutusten sekä muiden tarvittavien lääkehuollon kulujen raportoinnin kautta raportointia kehitetty kaikille yksiköille arviointi ja käytön laajennus Tutkimustulosten hyödyntäminen kliinisessä työssä (HUStasoinen tavoite + sh-alueet + HUSLAB + HUS- Kuvantaminen) Käypä hoito- tai muihin näyttöön perustuviin suosituksiin perustuvien hoitoprosessien osuus. Selvitetään 2013 näyttöön perustuvien hoitoprosessien osuus ja asetetaan sen perusteella tavoitteet seuraaville vuosille Osastofarmasiaprosessien kehittäminen kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten perusteella käynnissä: esityksiä osastofarmasian hyödyistä toteutettu omalle henkilöstölle sekä asiakkaille medisiinisessä ja operatiivisessa tulosyksikössä Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi sekä tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan mahdollistava henkilöstörakenne (kaikki yksiköt) Vakinaisen henkilöstön % -osuus henkilöstömäärästä (TP2011 oli 78,6 %) % % 89 % Vuoden aikana poissiirtyneet vakinaiset valinnat (%) 2013 < 10 % 2016 < 8 % Perehdytyssuunnitelman noudattaminen kaikkien uusien työntekijöiden perehdytyksessä % Perehdytys-suunnitelma käytössä Henkilöstörakennesuunnitelman tehneet vastuuyksiköt (%) % % Kaikilla vastuuyksiköillä rakennesuunnitelma tehtynä v. 2013, v 2014 talousarviota varten Tehty Henkilöstön osaaminen (kaikki yksiköt) Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty 2013 Tulosalue-, tulosyksikkö- ja liikelaitostaso 100 % 2016 Vastuuyksikkötaso 100 % Kehittämissuunnitelmat tehdään vastuuyksikkötasolle 2013, v 2014 talousarviota varten Tehty 13

14 Osaamisen kartoitus (esim. koulutuskortti) Lääkeasiantuntijuuden kasvattaminen, lääkeinformaation jakaminen jokaisella HUS-Apteekin proviisorilla 1 koulutustilaisuus/vuosi Proviisoreille koulutusvelvollisuus 2013 sisäisesti lääkeaineryhmien mukaisesti Aloitettu ja 1/3 toteutunut Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu HUS- Apteekin palveluvalikoimassa ja asiakkaita palvelun piirissä: LHK-palvelu hinnastossa 2015 LHK-palvelua ostavien asiakkaiden määrä: 1 asiakas (esh/pth osasto) LHK-palvelun piirissä 2015 LHK-koulutettujen määrä: koulutettava hlö/vuosi (mikäli asiakkaita v 2014) 1. Aloitetaan LHKkoulutukset HUS-Apteekin kustannuksella ja tehdään koulutuksesta takaisinmaksusopimus (puolet matka- ja majoituskustannuksista korvataan) 2. Etsitään pilottiasiakas vuodelle Aloitettu 2 henkilön LHAkoulutukset HUS-Apteekin kustannuksella (korvataan täysin) 2. ei vielä valittu Osastofarmasian erityispätevyyskoulutukseen panostaminen Osastofarmasian erityispätevyyskoulutettavia osastofarmaseutteja 1/vuosi Aloitetaan erityispätevyyskoulutukset HUS-Apteekin kustannuksella ja tehdään koulutuksesta takaisinmaksusopimus (puolet matka- ja majoituskustannuksista korvataan) ei erityispätevyyskoulutusta saatavilla Vuorovaikutteinen johtaminen ja työyhteisö (kaikki yksiköt) Esimiesindeksi (työolobarometri) (TOB2011 oli 3,8) , ,0 Esimiestyön tukemisen jatkaminen (esimiesaamupäivät, johtamiskoulutukset) Esimiesaamupäiviä pidetty, johtamiskoulutuksia jatkettu Ohjeistukset/tuotetiedot/tuoteinfot ajan tasalla ja helposti kaikkien käytettävissä Ohjeiden ja pelisääntöjen päivitys % Pelisääntöjen noudattamisen toteutuminen selvitetty v 2014 Päivitetään HUS-Apteekin yhteiset pelisäännöt yhdessä henkilökunnan kanssa (kattava henkilöstöedustus). Yt-toimikunta ja johtoryhmä käsittelee / hyväksyy pelisäännöt. Jatkossa päivitystarpeen tarkastelu kahden (2) vuoden välein. Riittävä viestintä henkilökunnalle sekä seuranta. Yhteisten toimintaohjeiden saaminen laatujärjestelmään ja ohjeiden läpikäynti henkilökunnan kanssa Päivitetty. Lanseeraus koko henkilöstölle Osa toimintaohjeista laatujärjestelmässä, päivitystyö käynnissä 14

HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen 14.9.2012

HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen 14.9.2012 1 HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen Avaintavoitteet, mittarit ja tavoitearvot 14.9.2012 2 Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Hoitotulosten vertailtava laatu Toiminnan osuus,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

DIPAL LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

DIPAL LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS DIPAL 4.3.2015 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 HUS-Apteekki liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT 5.4.2016 HUS-APTEEKKI SARI ISOKIRMO HUS- APTEEKIN TOIMINTAA Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Avoapteekki Lääkevalikoiman kilpailutus Oma maahantuonti ja

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

MITEN LÄÄKEHOITOA OHJATAAN JA KEHITETÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ JA KILPAILUTUS

MITEN LÄÄKEHOITOA OHJATAAN JA KEHITETÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ JA KILPAILUTUS MITEN LÄÄKEHOITOA OHJATAAN JA KEHITETÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ JA KILPAILUTUS Kerstin Carlsson Toimitusjohtaja, sairaanhoitopiirin apteekkari HUS-Apteekki liikelaitos KOHTI EDELLÄKÄVIJYYTTÄ HUS 2016 8.12.2015

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot