POHJOISMAINEN VERTAILU TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASTA OPPIMISESTA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN PERUSTUVASTA OPISKELIJAN ARVIOINNISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOISMAINEN VERTAILU TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASTA OPPIMISESTA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN PERUSTUVASTA OPISKELIJAN ARVIOINNISTA"

Transkriptio

1 Carina Nordman-Byskata & Annika Sacklén POHJOISMAINEN VERTAILU TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASTA OPPIMISESTA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN PERUSTUVASTA OPISKELIJAN ARVIOINNISTA

2 Carina Nordman-Byskata & Annika Sacklén POHJOISMAINEN VERTAILU TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASTA OPPIMISESTA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN PERUSTUVASTA OPISKELIJAN ARVIOINNISTA

3 Opetushallitus ja tekijät Layout: Edita Prima Ab Käännös: Maj-Lingua Kieliasun tarkistus: Sanataika ky. ISBN (nid.) ISBN (pdf) Taitto: Edita Prima Oy

4 TIIVISTELMÄ Nordman-Byskata, Carina & Sacklén Annika (2008): Pohjoismainen vertailu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöön perustuvasta opiskelijan arvioinnista. Opetushallitus. Suomessa ammatillisiin perustutkintoihin on vuodesta 1999 alkaen sisältynyt vähintään kaksikymmentä viikkoa työssäoppimista. Työssäoppimisen aikana opiskelija harjoittelee työpaikassa ammattinsa vaatimia taitoja tavoitteellisesti, tietojaan syventäen ja soveltaen. Ammattiosaamisen näytöt ovat syksystä 2006 alkaen olleet jokaisen ammatillisen opintokokonaisuuden pakollinen arviointimenetelmä. Työssäoppimisen kehittämisestä ja työpaikkaohjaajien kouluttamisesta on julkaistu useita arviointeja ja raportteja. Myös ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen, niiden myönteinen vaikutus opetuksen laatuun ja opettajan sekä työpaikkaohjaajan työhön on jo kartoitettu ja raportoitu. Yleisesti voidaan todeta, että niin työssäoppimisjaksot kuin ammattiosaamisen näytötkin ovat tuoneet koulua lähemmäksi työelämää. Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa, miten suuri osuus nuorten ammatillisesta koulutuksesta Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa muodostuu työelämässä oppimisesta. Työelämässä oppimisen tavoitteita, toteutusta ja tuloksia vertaillaan loppupäätelmissä. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten nuorten ammattitaitoa arvioidaan kolmessa muussa Pohjoismaassa. Aluksi esitellään neljän Pohjoismaan ammatillista peruskoulutusta kussakin maassa sovellettavien ohjausasiakirjojen pohjalta. Keskeisenä asiana ovat mahdollisuudet työelämässä oppimiseen sekä työelämän osuus ammattitaidon arvioinnissa. Keskustelussa ilmenee samankaltaisuuksia maiden välillä: esimerkiksi kaikkien maiden ammatilliset perustutkinnot käsittävät kolmen tai neljän vuoden opinnot, joiden aikana koulu ja työelämä toimivat yhteistyössä. Maiden välillä voidaan havaita myös eroja, esimerkiksi, että norjalaiset ja tanskalaiset nuoret ovat työsuhteessa ja saavat palkkaa työelämässä oppimisen aikana, kun suomalaiset ja ruotsalaiset nuoret taas eivät yleensä ole palkallisessa työsuhteessa. Sellaisia käsitteitä kuin bedömning (arviointi), karaktär (arvosana) ja yrkesprov (näyttö) tuodaan esiin, koska ne merkitsevät eri maissa eri asioita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistä vaihtoa. Jos nuoret tuntevat naapurimaan ammattikoulutuksen rakenteen, heillä on suuremmat valmiudet hyödyntää siellä tarjottavan monipuolisen opetuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Meillä tulee myös olla valmiudet vastaanottaa nuoria, jotka tulevat muista maista Suomeen oppimaan ammattitaitoa maamme työpaikoissa. Toivottavasti myös opettajat vaihtavat vastaisuudessa vielä enemmän kokemuksia ja solmivat kontakteja naapurimaiden kollegoihin. Opettajien välinen yhteydenpito edistää myös opiskelijoiden liikkuvuutta. 3

5 ABSTRACT Nordman-Byskata, Carina & Sacklén, Annika (2008): Comparison of On-the-Job Learning and Assessment of Students on the Basis of Vocational Skills Demonstrations in the Nordic Countries. National Board of Education in Finland. Since 1999 the Finnish vocational upper secondary qualifications have included a minimum of twenty weeks of on-the-job learning where the students focus on training their craftsmanship at a workplace and, with the support of a workplace instructor, deepen and apply their expertise in practical situations. Starting from the autumn 2006, vocational skills demonstrations constitute a mandatory method of assessment for each vocational study unit. Several evaluations and reports have been published about the development of on-the-job learning and the training of workplace instructors. Surveys and reports have also been published about the practical arrangements of vocational skills demonstrations as well as their positive effects on the quality of teaching and impact on the teacher and the workplace instructor. In summary, it can be concluded that on-the-job learning periods and vocational skills demonstrations have brought school closer to working life. This study surveys the extent of on-job-learning in vocational upper secondary education and training in Norway, Sweden, Denmark, and Finland. The objectives, practical arrangements, and outcome of on-the-job learning are compared in the conclusions. The study also describes the assessment of vocational skills in Norway, Sweden, and Denmark, in order to determine the student s craftsmanship. This report starts with a presentation of vocational upper secondary education and training in the four Nordic countries, on the basis of current governing documents in each country. The focus lies on the possibility of providing on-the-job learning and on the participation of working life in the assessment of craftsmanship. The discussion reveals some similarities, e.g. the vocational upper secondary qualifications in all the four countries involve three or four years of study and the cooperation of school and working life. Also some differences were unearthed, e.g. Norwegian and Danish students are employed and get a salary for their on-the-job learning periods, while Swedish and Finnish students are not - in most cases - formally employed or get a salary. The concepts of assessment, character, and vocational skills demonstrations are highlighted as they have different meanings in each country. The purpose of this study is to facilitate the exchange of students and teachers. If the students are aware of the structure of on-the-job learning in their neighbouring country, they will be better prepared to utilize the chances of many-sided learning that is being offered there. We, too, need to be prepared to have exchange students who come here to learn professional skills at a Finnish workplace. Teachers will, hopefully, increasingly exchange experiences and establish contacts with their colleagues in the neighbouring countries in the future, and thereby promote the mobility of their students. 4

6 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO Tehtävän määrittely Toteutus Käynnit yhteistyökouluissa ja viranomaisten luona Kerätyn materiaalin työstäminen Raportin keskeisen sisällön kriittinen tarkastelu TANSKA Nuorisokoulutus Nuorten ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen koulutusalat Perusohjelma ja pääohjelma Harjoittelupaikka ja koulutussopimus Esimerkkejä ammatillisen koulutuksen väylistä Ohjausasiakirjat ja valvonta Kansalliset ohjausasiakirjat Paikallisen tason asiakirjat Viranomaisten tekemä ammatillisen koulutuksen valvonta Työelämässä oppiminen Ammattitaidon arviointi Arviointi perusohjelman ja pääohjelman aikana Päättökokeet ja svendeprøve Koulun ja harjoittelupaikan väliset yhteydet Työelämän osallistuminen ammattitaidon arviointiin Koulun ja työelämän vuorovaikutus Arbejdsgivernes Elevrefusion Toimialaneuvostot (Faglige udvalg) Paikalliset koulutusneuvostot (Lokale uddannelsesudvalg) Yhteenveto NORJA Nuorisokoulutus Nuorten ammatillinen koulutus Kunnskapsløftet -uudistus Ammatillisen koulutuksen rakenne, malli Oppiaika Ammatilliseen koulutukseen liittyvä vastuujako ja toimielimet

7 3.4 Ohjausasiakirjat ja valvonta Kansallisen tason ohjausasiakirjat Alueellisen ja paikallisen tason ohjausasiakirjat Viranomaisvalvonta Työelämässä oppiminen koulussa tapahtuvan koulutuksen aikana Ammattitaidon arviointi Arviointikeskustelut oppiaikana Ammatti- ja kisällikoe (Fag- og svenneprøve) Koulun ja työelämän vuorovaikutus Samarbeidsråd for yrkesopplæring Toimialaneuvostot (Faglige råd) Yhteenveto RUOTSI Nuorten ammatillinen koulutus Lukiokoulu Ydinaineet ja erityisaineet Ohjausasiakirjat ja valvonta Kansalliset ohjausasiakirjat Paikalliset ohjausasiakirjat Ammatilliseen koulutukseen liittyvät viranomaiset ja kehitystoimielimet Työssäoppiminen Ammattiosaamisen arviointi Koulun ja työelämän vuorovaikutus Yhteenveto SUOMI Nuorten ammatillinen koulutus Ammatillinen perustutkinto Yhteiset ja ammattiin suuntautuvat opinnot Ohjausasiakirjat Kansalliset ohjausasiakirjat Paikalliset ohjausasiakirjat Työssäoppiminen Ammattiosaamisen arviointi Ammattiosaamisen näytöt Muu arviointi

8 5.5 Koulun ja työelämän yhteistoiminta Yhteenveto VERTAILUKOOSTE Katsaus ammatilliseen peruskoulutukseen Työelämässä oppiminen Ammattiosaamisen arviointi Työelämässä oppimisen ja arvioinnin ohjausasiakirjat Erisisältöisiä käsitteitä Loppupäätelmiä LÄHTEET LIITTEET Liite 1 A D Aihekysymykset opettajille ja kouluviranomaisten edustajalle Liite Saatekirjelmä Liite Yhteistyökoulut ja -viranomaiset sekä näiden yhteystiedot Liite Esimerkki suomalaisesta ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksesta Liite Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin nuorten ammatillisen koulutuksen keskeisimmät säädökset sekä lakien verkkosivustot Liite Perustietoa tutkimushankkeesta 7

9 1. JOHDANTO Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn mukaan opiskelijoiden kansainvälinen vaihto lisääntyy toisella asteella joka vuosi sekä Suomeen tulevien ulkomaisten opiskelijoiden määrän osalta että osan ammatillisista opinnoistaan ulkomailla suorittavien suomalaisten opiskelijoiden osalta. Kansainvälisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet, ja EU:n koulutusohjelmat ja vuonna 2002 alkanut Kööpenhamina-prosessi ovat vauhdittaneet toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä entisestään. Tavoitteena on yhteistyötä lisäämällä parantaa opetuksen laatua ja vetovoimaa sekä edistää ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tai ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta. Kansainvälisen vaihdon avulla pyritään vahvistamaan nuorten ammatti-ihmisten sijoittumista työelämään. Pohjoismaiden ammatillisen koulutuksen rakenteen ja toteuttamisen tunteminen helpottaa koulujen välistä yhteistyötä. Huolellinen suunnittelu on keskinäisen ja antoisan opiskelijaja opettajavaihdon edellytys. Tietoa toisen maan ammatillisesta koulutuksesta tarvitaan sekä opiskelijoiden suunnitellessa matkaa toiseen Pohjoismaahan että ulkomaalaisia opiskelijoita vastaanotettaessa. Niin opettajat, opiskelijat kuin huoltajatkin tarvitsevat tietoa kyseisen maan ammatillisen koulutuksen rakenteesta. Lähellä sijaitsevien maiden koulutusrakenteiden tuntemus myös laajentaa näkökulmaa, kun arvioidaan oman maan ammatillista koulutusta esimerkiksi uudistusten yhteydessä. Ammatillisen koulutuksen piirissä koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön tehostamisen tarve on viimeisten vuosikymmenten aikana jatkuvasti lisääntynyt. Työssäoppimisjaksojen tulee perustua opintokokonaisuuden keskeiseen sisältöön, mutta yhteistyössä on noudatettava työelämän ehtoja. Koulun ja työelämän hyvän yhteistyön perusedellytyksenä on keskinäinen kunnioitus ja osapuolten välinen selkeä ohjauksen ja arvioinnin vastuujako. Käsillä olevan työn tarkoituksena on kuvailla nuorten toisen asteen ammatilliseen koulutukseen liittyvien erityisaspektien erilaisuutta ja samankaltaisuutta. Raportissa käsite ammatillinen peruskoulutus on kokoava käsite, ja sitä käytetään kaikkien maiden koulutuksesta puhuttaessa, vaikka Norjassa puhutaankin jatkokoulutuksesta, Tanskassa nuorisokoulutuksesta ja Ruotsissa ammattiin valmistavasta koulutuksesta. Koska nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista käytetään Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa etupäässä sanaa elev, oppilas, käytämme tässä raportissa sanoja oppilas ja opiskelija samassa merkityksessä. Tutkimushankkeen yleisenä tavoitteena on nuorille suunnatun ammatillisen peruskoulutuksen kahden keskeisen osan pohjoismainen vertailu. Vertailtavat koulutuksen osat ovat työelämässä oppiminen ja ammattitaidon arviointi ammatillisen näytön muodossa. Tavoitteena on selvittää, miten koulutuksen järjestäjät toteuttavat koulutuksen yhteistyössä työelämän kanssa ja millä tavoin työelämän edustaja osallistuu opiskelijoiden ammattitaidon arviointiin. Kartoitus koskee ammatillista peruskoulutusta Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa syyslukukaudella 2007 toteutetun poikkileikkaustutkimuksen mukaisesti. 8

10 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Tutkimushanke Pohjoismainen vertailu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja näyttöön perustuvasta opiskelijan arvioinnista toteutettiin Svenska yrkesinstitutet -oppilaitoksen täydennyskoulutuksen ja kehityspalveluiden yksikössä. Tämän tutkimusraportin tavoitteena on kuvailla mahdollisimman tarkasti, miten osa nuorten ammatillisesta koulutuksesta Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa toteutetaan työelämässä. Näitä työelämässä oppimisen jaksoja verrataan Suomen ammatilliseen koulutukseen, jossa vaatimuksena on, että ammatillinen perustutkinto käsittää vähintään 20 viikkoa työssäoppimista. Raportissa pyritään myös selvittämään, miten työelämän edustajat voivat osallistua opiskelijoiden ammattitaidon arviointiin erityisesti käytännön työtilanteissa. Tällaisia arviointitilanteita kutsutaan Suomessa näytöiksi. Tutkimushankkeen keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat: miten työelämässä oppiminen tapahtuu nuorten ammatillisessa koulutuksessa, miten sitä säädellään ja miten työelämä osallistuu ammattitaidon arviointiin? Tässä raportissa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen ammatillisen koulutuksen rakenteet, minkä jälkeen luodaan yleiskuva yhtäläisyyksistä ja eroista maiden välillä. Tämä yleiskuva on tutkimushankkeen pääasiallinen tulos. Ammatillisen koulutuksen rakenteiden kartoituksen perusteella laaditaan eritellyt jatkokysymykset: Miten suuri osa nuorten ammatillisesta koulutuksesta toteutetaan työelämässä? Miten työssäoppiminen on säädetty? Millaiset yhteydet koulun ja työelämän välillä on, ja miten työelämä osallistuu opiskelijan ammattitaidon arviointiin? Neljän Pohjoismaan (Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen) nuorten ammatillisen peruskoulutuksen kartoittamiseksi on kustakin maasta valittu kaksi yhteistyökoulua. Vuoden 2007 elo lokakuussa kävimme yhteistoimintakouluissa ja tapasimme jokaisen koulutuksen järjestäjän luona vähintään kaksi opettajaa ja yhden johtavassa asemassa olevan henkilön. Jokaisessa maassa keskustelimme vähintään yhden tärkeimpiin koulutusviranomaisiin kuuluvan ammatillisen asiantuntijan kanssa saadaksemme apua keskeisten ohjausasiakirjojen sisällön etsimisessä ja tulkitsemisessa. 1.2 TOTEUTUS Tässä hankkeessa pyrimme kartoittamaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään nuorten ammatillista koulutusta Pohjoismaissa. Sen vuoksi tutkimuksen lähtökohtana on hermeneuttinen menetelmä, jossa analyysin työvälineenä on tulkitseminen. Pyrimme ymmärtämään tutkimuskohteen erityispiirteitä. Tämän tutkimuksen hermeneuttista tulkitsemista voidaan verrata palapelin kokoamiseen: meidän on itse ratkaistava, miten kokoamme peliin kuuluvista paloista kokonaisuuden, joka antaa selkeän kuvan tutkitusta kokonaisuudesta. Niin kutsuttu hermeneuttinen kehä korostaa sitä, että ymmärtäminen muuttuu asteittain tekstin tarkastelun jatkuessa. Gadamer (2002) puhuu siitä, miten tutkija antaa ymmärryksen muuttua löytääkseen näin uusia näkökulmia. Toisen henkilön ilmaisun kohtaaminen vaikuttaa omaan ymmärtämiseemme. 9

11 Tämä kartoitus on luonteeltaan deskriptiivinen ja vertaileva. Tavoitteenamme on kuvata, millaista nuorten ammatillinen koulutus on Pohjoismaissa. Tutkimus painottuu työelämässä oppimiseen, ammattiosaamisen arviointiin ja työelämän rooliin arvioinnissa sekä koulun ja työ- ja elinkeinoelämän väliseen suhteeseen. Kuvailemme eri maiden ammatillisia peruskoulutusjärjestelmiä, minkä lisäksi vertaamme järjestelmiä toisiinsa ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa selventääksemme järjestelmien yhtäläisyyksiä ja eroja. Emme arvioi eri koulutusjärjestelmiä (vertaa Gadamer 2002), vaan ainoastaan kuvailemme niitä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja perustuu sekä kirjallisiin asiakirjoihin että haastattelumateriaaliin. Kirjallinen materiaali koostuu lainsäädännöstä, ohjausasiakirjoista sekä muista suuntaa antavista asiakirjoista ja koosteista. Teemahaastatteluissa on kaikissa vertailluissa kouluissa ja viranomaisissa haastateltu tarkoituksenmukaisesti valittuja henkilöitä. Haastattelut on dokumentoitu muistiinpanoin ja nauhoituksin. Hanke aloitettiin kesäkuussa 2007 Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen ammatillista peruskoulutusta ja koulutusrakenteita koskevan yleisen informaation keräämisellä ja koostamisella. Nämä tiedot kerättiin pääasiassa viranomaisten ja eri laitosten Internetissä olevasta informaatiosta sekä käymällä aikaisemmat tutkimukset systemaattisesti läpi NELLI- ja LIN- DA-tietokantojen avulla. Kansallista lainsäädäntöä ja tutkimuksen kohteena olevien neljän Pohjoismaan ammatillista peruskoulutusta sääteleviä määräyksiä koskevaa tietoa kerättiin pääasiassa Internetin kautta, mutta myös ottamalla suoraan yhteyttä maiden ammatillisesta peruskoulutuksesta vastaaviin koulutusviranomaisiin. Kouluilla käydessämme olemme tiedustelleet mahdollisuutta tutustua asiaan liittyvään kirjalliseen materiaaliin, kuten paikallisiin opetussuunnitelmiin, ohjeisiin ja suosituksiin sekä asiakirjoihin, joihin arviointi perustuu. Saadaksemme apua eri maiden ammatillisen koulutuksen kartoitukseen teimme yhteistyökyselyn kahteen ammatilliseen oppilaitokseen kussakin tutkimukseen kuuluvassa maassa. Koulut, joihin otimme yhteyttä, ovat aikaisemmin osallistuneet kansainväliseen toimintaan yhdessä Svenska yrkesinstitutet -oppilaitoksen kanssa. Kaikki koulut, joihin otettiin yhteyttä, osoittivat kiinnostusta hanketta kohtaan. Koska hankeaika oli lyhyt, päätimme työn helpottamiseksi ottaa yhteyttä kouluihin, joihin Svenska yrkesinstitutet on jo ennestään yhteydessä. Kerättyämme perustiedot ammatillisesta koulutuksesta Pohjoismaissa ja muodostettuamme käsityksen eri maiden koulutusjärjestelmistä laadimme aihekysymykset eri maiden koulujen ja viranomaisten haastatteluja varten. Kysymykset keskittyivät kansallisten, alueellisten ja paikallisten ohjausasiakirjojen soveltamiseen kouluissa, ammattitaidon arviointiin sekä oppilaitosten ja työelämän väliseen suhteeseen. Kysymykset muotoiltiin niin avoimiksi, että samoja kysymyksiä voitiin käyttää kaikissa maissa. Valitsimme tiedonkeruumenetelmäksi puoliksi strukturoidun haastattelun. Se on kvalitatiivisen haastattelun variantti, joka sekä luo rakenteen että antaa joustavuutta. Kun haastattelu on tämän kaltainen, kysymykset eivät noudata määrättyä järjestystä ja haastattelija voi esittää jatkokysymyksiä, jotka rikastuttavat materiaalia uusilla tiedoilla tai täydentävät esitettyjä kysymyksiä. Käytimme haastatteluissa haastatteluoppaan mallin mukaan etukäteen määrättyjä aiheita mutta suhteellisen avoimia kysymyksiä. Etukäteen määrättyjen aiheiden tarkoituksena oli jossakin määrin ohjata keskustelua niin, että saisimme mahdollisimman paljon ongelmanasettelua valaisevaa tietoa, kun taas avoimet kysymykset antoivat vastaajille 10

12 mahdollisuuden syventää käsitystään kyseessä olevasta asiasta. Valmistauduimme haastatteluihin perehtymällä neljän kohdemaan ammatillisesta peruskoulutuksesta tehtyihin tutkimuksiin ja julkaistuihin raportteihin. Näin pystyimme esittämään relevantteja jatkokysymyksiä suhteellisen lyhyiden mutta tiiviiden haastattelujen aikana. Kysymyksissä ei käytetty käsitteitä työssäoppiminen ja näyttö, koska näitä käytetään ainoastaan Suomessa, vaan kysymysten muotoilussa käytettiin yleisempiä käsitteitä, kuten työpaikalla oppiminen ja opiskelijan ammattitaidon arviointi työpaikalla. Kysymykset lähetettiin haastatteluihin osallistuville etukäteen, joten kaikki ehtivät valmistautua keskusteluihin. Kysymysten mukana lähetettiin saatekirje, jossa oli hanketta koskevaa tietoa. Kysymykset ja saatekirje lähetettiin osallistujille hyvissä ajoin, useita viikkoja ennen vierailuamme. Kielellisten väärinkäsitysten välttämiseksi aihekysymykset ja saatekirje käännettiin myös norjaksi ja tanskaksi. Asiakirjat käänsi norjaksi Alf-Martin Haagensen, Korsnäsin kurssikeskuksen kouluttaja ja koulutussuunnittelija, ja tanskaksi Hans Jörgen Boe, Jyväskylän yliopiston ruotsin kielen lehtori. Kohdekieli on kääntäjien äidinkieli, ja he ovat erittäin perehtyneitä koulutuskysymyksiin. Haastattelujen kielellisen informaation lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota ei-kielelliseen kommunikaatioon, kuten eleisiin ja ilmeisiin. Olimmekin sopineet etukäteen, että toinen meistä huolehtii haastattelemisesta ja toinen tekee aktiivisesti muistiinpanoja. Tämä työtapa helpotti kokonaisuuksien muodostamista kompleksisesta materiaalista ja toimi samalla materiaalin analyysin pohjana. Aihekysymykset ruotsiksi, suomeksi, norjaksi ja tanskaksi ovat tämän tutkimuksen liitteinä 1 A D. Saatekirje on liitteenä Käynnit yhteistyökouluissa ja viranomaisten luona Vuoden 2007 elo lokakuussa kävimme Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa sekä tapaamassa kouluviranomaisten edustajia. (Koulujen ja viranomaisten yhteystiedot ovat liitteenä 3.) Jokaisessa oppilaitoksessa tapasimme vähintään kaksi opettajaa ja yhden johtavassa asemassa olevan henkilön, esimerkiksi koulun rehtorin. Viranomaisten luona tapasimme 1 2 henkilöä, jotka olivat vastuussa ammatilliseen koulutukseen liittyvistä asioista. Kävimme seuraavissa kouluissa ja tapasimme seuraavat viranomaiset: Tanska Norja Ruotsi Center for Erhverv og Uddannelse (CEU) Kolding Center for Erhverv og Uddannelse (CEU) Herning Undervisningsministeriet (opetusministeriö) Holtet videregående skole, Oslo Slåtthaug videregående skole, Bergen Utdanningsdirektoratet (opetusvirasto) Strömbackaskolan, Piteå Sandvikens gymnasieskola, Sandviken Myndigheten för skolutveckling (koulun kehittämisviranomainen) Skolverket (koululaitos) 11

13 Suomi Kainuun ammattiopisto, Kajaani Yrkesskolan Optima, Pietarsaari Opetushallitus Hankkeen tiukan aikataulun vuoksi yhteistyökouluja on jokaisessa maassa vain kaksi. Olemme tietoisia siitä, että suurempi koulujen määrä olisi antanut uusia näkökulmia tutkimiimme kysymyksiin. Tutkimusaineistomme perusteella pyrimme antamaan yleiskuvan siitä, miten ammatillinen koulutus kohdemaissa toteutetaan, sekä siitä, miten työ- ja elinkeinoelämä liitetään ammatilliseen koulutukseen Kerätyn materiaalin työstäminen Tutkimusta varten kerättiin kirjallista materiaalia koulutusviranomaisten virallisilta Internetsivuilta. Yhteistyökouluissa käyntien yhteydessä saatiin haastattelumateriaalia sekä kirjallista materiaalia. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty täydentävää materiaalia, jota on kerätty hankkeen aikana yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuneen yhteydenpidon kautta. Useimmat haastattelut nauhoitettiin muistin tukemiseksi, ja olemme kuunnelleet nauhoitettua materiaalia raporttien laatimisen yhteydessä. Haastatteluja ei kuitenkaan ole litteroitu, koska se olisi vaatinut liian paljon aikaa suhteessa tutkimusraportin aikatauluun. Kerätty materiaali on työstetty ja koottu työpaikoilla oppimiseen ja oppilasarviointiin keskittyen. Tarkoituksena oli verrata nuorten ammatillista koulutusta neljässä Pohjoismaassa. Tutkimushankkeen viiteryhmän jäsenet ovat saaneet seurata raportin syntymistä, ja he ovat myös vaikuttaneet sen lopulliseen muotoutumiseen Raportin keskeisen sisällön kriittinen tarkastelu Jotta tutkija voisi syvemmin ymmärtää tutkimaansa ilmiötä, hänen tulisi voida paneutua aiheeseensa perusteellisesti ja analysoida sitä pidemmän aikaa. Käyntimme yhteistyökouluissa käsittivät yhden päivän, ja tämän raportin kriittisillä tarkastelijoilla tulee olla mahdollisuus saada tietoa havainnoistamme sekä niihin perustuvista johtopäätöksistä. Kriittiset tarkastajat ovat tutustuneet raporttiin, ja heidän kommenttinsa on huomioitu lopullisessa muodossa. Oppilaitoksissa ja viranomaisten luona käyntien perusteella muotoutui kokonaisuus, joka kuvaa kyseisen maan ammatillista koulutusta (luvut 2, 3, 4 ja 5). Kun tekstit olivat valmiit, ne lähetettiin kaikille niille henkilöille, jotka olivat osallistuneet haastatteluihin. Heillä on ollut mahdollisuus lukea teksti ja kommentoida sitä. Tapaamamme viranomaisten edustajat ovat tarkastelleet raportin sisältöä kriittisesti. Olemme näin halunneet varmistaa, että olemme ymmärtäneet koulutusjärjestelmän ja antaneet oikeanlaisen kuvan siitä, miten työelämässä oppiminen tapahtuu ja ammattitaitoa arvioidaan sekä siitä, miten koulu eri maissa toimii yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Tutkimushankkeelle asetettavia tutkijaeettisiä vaatimuksia ovat, että tutkimus pystyy takaamaan validiteetin ja reliabiliteetin. Validiteetti ja reliabiliteetti ovat alkuperäiseltä luonteeltaan kvantitatiivisia, eivätkä sen vuoksi ole suoraan sovellettavissa kvalitatiiviseen tutkimukseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on vaikea mitata validiusastetta, koska validius merkitsee pätevyyttä, sitä, että on tutkittu juuri sitä mitä oli tarkoitus tutkia eikä mitään muuta. Tämä 12

14 merkitsisi pyrkimystä rajoittaa materiaalinkeräystä käsittämään ainoastaan sen, mikä tutkimuksen tavoitteena on tässä tapauksessa työelämässä oppiminen ja opiskelijan arviointi näytön perusteella. Koska oppimisen ja arvioinnin muodot ovat kiinteässä yhteydessä koulutustoiminnan kehittämiseen, on vaikeaa vetää rajoja sille, mikä on relevanttia ja mikä ei. Kun suoritettu tutkimus on reliaabeli, se on tehty oikein. Reliabiliteetti myös mittaa, missä määrin tulokset voidaan toistaa. Rosengrenin ja Arvidssonin (1992) mukaan paras tulos saavutetaan, kun tutkimus (tässä tapauksessa neljän maan nuorten ammatillisen peruskoulutuksen joidenkin osien kuvaus) toistetaan ja päädytään samaan lopputulokseen. Tämän tutkimushankkeen reliaabeliusaste voitaneen tutkia vertaamalla tulosta esimerkiksi teoksiin Olofsson ym. (2000, 2005 & 2007) tai Pohjoismaisen ministerineuvoston raporttiin ammattipätevyyden tunnustamisesta Pohjoismaissa huhtikuulta Informanttien viittaukset kansallisiin ohjausasiakirjoihin ja kuvaukset vallitsevista käytännöistä muodostavat tutkimushankkeen sisältöaineksen, jota tulkitaan ja selostetaan tarkoituksena kartoittaa, tulkita ja ymmärtää nuorten ammatillista koulutusta Pohjoismaissa. Hermeneuttisella tutkimusmenetelmällä haluamme antaa lukijalle mahdollisuuden tutustua riippumattomaan kartoitukseen, jota hankkeen toimeksiantaja, Suomen Opetushallitus, ei ohjaa. Helsingin julistus (http://www.wma.net/e/policy/b3.htm) oli alkujaan tarkoitettu sovellettavaksi biolääketieteellisessä tutkimuksessa, mutta siitä on tullut tutkimusetiikan perusdokumentti useilla tieteenaloilla. Julistuksessa tuodaan esiin muun muassa informaatiota, suostumusta ja luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset. Siinä myös määritellään, miten tutkimusmateriaalia saa käyttää hyväkseen. Tässä tutkimushankkeessa julistus on otettu huomioon niin, että olemme järjestelmällisesti informoineet kaikkia osapuolia siitä, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja käytetään, olemme pyytäneet heitä osallistumaan tutkimukseen vapaaehtoisina informantteina tai tarkastelemaan tutkimusmateriaalia kriittisesti. Olemme myös ilmaisseet vilpittömän tarkoituksemme olla antamatta arkaluonteista tietoa yksittäisten koulujen toiminnasta sekä ilmoittaneet, että tämä tutkimusmateriaali on jatkossa vapaasti käytettävissä. 13

15 2. TANSKA Tämä luku antaa yleiskuvan ammatillisesta koulutuksesta Tanskassa sekä keskeisimmistä Tanskan ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa säätelevistä ohjausasiakirjoista. Koulutusjärjestelmää ja opintojen rakennetta koskevat tiedot on hankittu pääasiassa Tanskan opetusministeriön verkkosivulta Suurin osa tiedoista on löydettävissä otsikon Erhvervsuddannelser alta. Tämän otsikon alle on kerätty linkkejä yleiseen informaatioon, lakeihin ja asetuksiin, tietoihin seurannasta ja laadusta sekä tietoihin meneillään olevasta ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Toiset linkit johtavat koulutusoppaaseen, UddannelsesGuiden, joka käsittää sekä yleistä informaatiota ammatillisesta koulutuksesta (artikkelissa Generelt om ervhvervsuddannelser) että tietoa yksittäisistä ammattikoulutuksista. Tanskan ammatillista koulutusta koskevaa tietoa on hankittu myös CEU Koldingissa, CEU Herningissä ja opetusministeriössä käyntien yhteydessä. Seuraavat henkilöt ovat antaneet meille tietoja, joiden avulla olemme kartoittaneet Tanskan ammatillista koulutusta. Trier Andersen Flemming Grethe Brandt Petersen Ole Hansen Philip Pedersen Thorkild Pedersen Hans Rosbjerg Kirsten Sand Tommy Sørensen opettaja (hotelli ja ravintola-ala), CEU Kolding koulutusohjaaja, CEU Kolding harjoittelupaikkaneuvoja, CEU Kolding koulutusneuvos, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, Tanskan opetusministeriö ammatillisen koulutuksen johtaja, CEU Herning koulutuksen- ja ammatinohjaaja, CEU Herning opastus- ja markkinointipäällikkö, CEU Herning opettaja (puuala), CEU Herning Koulutusneuvos Philip Pedersen Tanskan opetusministeriön Afdelingen for erhvervsfaglige uddannnelser -osastolla on toiminut tämän luvun kriittisenä tarkastajana NUORISOKOULUTUS Peruskoulun käytyään (folkeskolen, 9 tai 10 luokkaa) melkein kaikki nuoret Tanskassa (96 %) jatkavat nuorisokoulutukseen (ungdomsuddannelse). Nuorisokoulutus on jaettu neljään alueeseen ja on joko ammattiin tähtäävää koulutusta tai opintoihin valmentavaa lukiokoulutusta. Nuorisokoulutus jaetaan lukiokoulutuksiin (gymnasiale uddannelser) ja ammatillisiin koulutuksiin (erhvervsuddannelser), jotka 1. elokuuta 2008 lukien kattavat myös sosiaali- ja terveydenhuoltokoulutukset (social- och sundhedsuddannelserne SOSU) sekä muut nuorisokoulutukset (andre ungdomsuddannelser) esimerkiksi maatalouden, metsätalouden ja merenkulun piirissä. Vuonna 2007 toteutetun ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä kaikki ammatilliset koulutukset on koottu saman lain alle (katso kohta 2.3). Tanskan lukiokoulutus muodostuu yleisestä ja ammatillisesta opintoihin valmentavasta koulutuksesta. Lukiokoulutukset ovat kaksi- tai kolmevuotisia, ja ne jaetaan neljään pääryhmään: ylioppilastutkinto (STX), ylempi valmentava tutkinto (Højre forberedelseseksamen, HF), ylempi kaupallinen tutkinto (Højre handelseksamen HHX) ja ylempi tekninen tutkinto 14

Toisen asteen koulu Pohjoismaissa

Toisen asteen koulu Pohjoismaissa Bertel Ståhle Toisen asteen koulu Pohjoismaissa Toisen asteen koulujen pohjoismainen vertailu Pohjoismainen ISUSS-raportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 4 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Alaikäisen opiskelijan oppisopimuksen erityispiirteet Kari, Heidi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Nuorten yhteiskuntatakuu

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat

Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat Søren Ehlers, Gun-Britt Wärvik ja Anne Larson TemaNord 2012:509 Elinikäinen oppiminen Pohjoismaiden tehokkaat strategiat Søren Ehlers, Gun-Britt

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Tradenomin jatkokoulutustarpeet Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS Iida Asikainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ASIKAINEN, IIDA: Finanssialalle

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Markus Miller Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Ylempi AMK Automaatioteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Ylempi AMK koulutusohjelma

Lisätiedot

www.evoc.fi EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA:

www.evoc.fi EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Opetushallitus Espoon kaupunki, päiväkodin

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon

Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon työelämälähtöisyys ja KLTtutkinto Launonen, Satu 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa. Sirpa Koikkalainen BENCHLEARNING ESIKUVAN INSPIROIMANA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa. Sirpa Koikkalainen BENCHLEARNING ESIKUVAN INSPIROIMANA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Sirpa Koikkalainen BENCHLEARNING ESIKUVAN INSPIROIMANA Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen

Lisätiedot

MISTÄ ON HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY? - Vaihtoehtoiset oppimisen mahdollisuudet välivaiheessa oleville nuorille - peilauksia Socrates Re-enterprojektista

MISTÄ ON HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY? - Vaihtoehtoiset oppimisen mahdollisuudet välivaiheessa oleville nuorille - peilauksia Socrates Re-enterprojektista Kristiina Laiho, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos kristiina.laiho@saunalahti.fi Minna Herno, HY/Vantaan täydennyskoulutuslaitos Tiekkistyökkis - nuorten tietotekniikkapaja minna.herno@helsinki.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot